Genealogie van het adellijk geslacht van  Juckema

 

                               Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

                               

 

 

         I Lieuwe van Juckema

 

Zijn vader is misschien Lieuwe Juckema “de oude”, die omstreeks 1415 wordt genoemd (SFA).

Hij wordt zelf als Lieuwe Juckema “de jonge” vermeld  omstreeks 1436 (SFA en Burmania).

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Werp Lieuwes van Juckema,  volgt onder II-a.

 

           2   Ritscke van Juckema, overleden 1466,volgt onder II-b.

 

           3   misschien Jucke van Juckema (SFA).

 

           4   misschien Sipcke van Juckema. (SFA).

 

 

    II-a Werp Lieuwes van Juckema, zoon van Lieuwe van Juckema (I).

 

Hij woonde te Stiens op Juckema en wordt daar in 1444 genoemd (zie Winsemius 252,259 en Schotanus 312).

 

Werp  was gehuwd  met  Jelck Ndr (uit Rauwerd)

 

Was zij een Jongema van Rauwerd ?

 

Volgens SFA zou Werp in tweede huwelijk getrouwd zijn met Eelck Feyesdr van Eysinga. Dit kan niet juist zijn, want de eerste man van Eelck was Gatze van Juwsma en Gatze overleed na 1495.

 

Uit het huwelijk van Werp en Jelck:

 

           1    Lieuwe van Juckema, overleden na 1468,volgt onder III-a.

 

           2    Rienck van Juckema., overleden na 1505

 

Hij wordt genoemd met grondbezit te Jelsum

In 1477 wordt Rienck Worpsz genoemd als grietman van Leeuwarderadeel.

OFO IV-75 d.d. 28-6-1487: Wyba Jarighs zegelt bij een verbond voor Renick Worpszin

Op 5-1-1505 staat Rienick Juckema bij de edelen van Leeuwarderadeel.

Volgens SFA had hij 2 dochters n.l.

 

a.       Thoma Riencks van Juckema

 

b.     Jelck Riencks van Juckema,  getrouwd met Tjaert Feyckes Andringa.

 

LWL 77-267 d.d. 1571: Wytze van Oedtsma verkoopt in 1533 “Lettinga” te Britsum aan Tiaerdt Feyckes Goerda (Andringa).

 

           3   Ael Werpsdr van Juckema.

 

Ael was gehuwd met Taecke van Hermana, ,ook Taco, overleden voor 1487 ?, zoon van Hobbe van Hermana en N. Taeckesdr.

 

Taecke  woonde te Minnertsga en zal wel niet meer leven als zijn zoon Hobbe aldaar in 1487 wordt genoemd .

Volgens SFA .en ook in GJB 1977-29 hertrouwde Ael als weduwe met Hotze Siercks van Donia maar deze Hotze was vermoedelijk getrouwd met Ael Lieuwesdr (dochter van Lieuwe Hommes en dat was geen Juckema).  Van hertrouwen is dan geen sprake.

Zie de aantekening bij Werp Lieuwes van Juckema onder IV-a.

 

 

           4    Fedt Werpsdr van Juckema, overleden voor 1480.

 

Fedt was gehuwd met Sybren van Ropta,  overleden 1484/1504, zoon van Focke van Ropta en Beyts Ndr.

 

Sybren hertrouwde voor 1484 met Kinsck van Sythjema.

 

 

               

 

 

 

    II-b Ritscke van Juckema, overleden 1466, zoon van Lieuwe van Juckema (I).

 

Ritscke was gehuwd met  Rixt  van Hermana, overleden 1468, dochter van misschien Hobbe van Hermana en N.Taeckesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

           1   Lieuwe van Juckema, overleden 1484 (SFA).

 

         

 

 

  III-a Lieuwe van Juckema, overleden na 1468, zoon van Werp Lieuwes van Juckema (II-a) en Jelck Ndr

 

Lieuwe Juckema woonde in 1468 te Stiens.

Volgens SFA en andere genealogieën had Lieuwe behalve Werp Lieuwes ook een zoon Homme Lieuwes.

Dat is een misverstand: Homme Lieuwes en zijn broer Werp Lieuwes zijn zoons van Lieuwe Hommes.

Zie de aantekening bij IV-a.

 

Lieuwe was gehuwd met  (1) Tjemck van Ayenga.

Lieuwe was gehuwd met (2) N. van Adelen

 

Uit het eerste huwelijk:

 

           1   Werp van Juckema, volgt onder IV-a

 

           2   Womck Lieuwesdr van Juckema, overleden 22 okt 1522 *, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Bij RvA 1511 genoemd als Womck Sythiema met bezit van en wonend op Sythiemastate te Hallum, met ook bezit te Marrum en Reitsum.

Bij RvA 1540 is Sythiemastate te Hallum in bezit van haar zoons Oene,Haring en haar schoonzoon Mr.Syds Tjaerda.

 

 

Womck was gehuwd met Syds van Sythiema, overleden apr 1505 *,op 1 of 5 april, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Oene van Sythiema en Eets van Bockema.

 

Hij woonde op Sythiemastate te Hallum en was grietman van Ferwerderadeel 1504/1505.

Pax-59 d.d.15-10-1491:hij tekent als hoofdeling te Hallum het verbond met Groningen d.d.17-9-1491.

OFO-I-435 en OFO II-194 d.d.17-5-1498:hij verklaart zijn state tot open huis voor olderman en schepenen van Leeuwarden.

In 1504 vermeld als grietman van Ferwerderadeel als hij de brief aan de hertog van Saksen over de 21e penning mee ondertekent.

Hij staat vermoedelijk als Syts Sitgema op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505.

Voor zijn graf en dat van zijn vrouw zie N.O.I-155.

 

 

           3   Syts Lieuwesdr van Juckema, overleden 3 feb 1535 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

           4   Tieth Lieuwesdr van Juckema.

 

Deze Tieth Lieuwesdr is niet de Tieth Lieuwesdr die getrouwd was met Wybe Jarichs.

De laatstgenoemde Tieth was een zuster van Homme Lieuwes en Werp Lieuwes, allen kinderen van Lieuwe Hommes (zie de aantekening bij Werp onder IV-a).

 

Tieth was gehuwd met Agge van Donia, overleden 1504/1511, waarschijnlijk zoon van Sierck van Donia van Oosterend.

 

Agge Donya op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen uit Hennaarderadeel.

Hij stierf kinderloos.

 

  Uit het tweede huwelijk:

 

5 Ritscke van Juckema,  overleden na 1514, volgt onder IV-b

 

 

 

 

 

 

      IV -a Werp van Juckema, overleden 16 sep 1510 *, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Lieuwe van Juckema (III-a) en Tjemck van Ayenga.

 

Volgens het grafschrift te Hallum en ook volgens SFA is hij in 1516 overleden,maar het “Doodboeck” geeft 16-9-1510.

Het oorspronkelijke grafschrift vermeldt 16-9-1510, zie N.L.1885-19-VI.

Werp Lieuwes Juckema, Schieringer, viel op 25-7-1487 met een leger van meer dan 8000 man de stad Leeuwarden aan en veroverde de stad. Als overwinnaar werd hem het bestuur van de stad als olderman opgedragen (zie Eekhoff I-87).

In Winsemius blz.306 wordt hij genoemd als Worp Juckema van Boxum die de stad aanviel en er daarna gouverneur werd.

.

Werp woonde in 1487 te Boxum en in 1496 op “Lettinga” te Britsum.

OFO IV-110 d.d.5-6-1496:Wyba Jarich zin te Roordahuizum en Worp jongha Lywa zin Jwkama te Britsum nemen het verbond van Groningen met Oostergo aan.

Hij was in 1499 en daarna grietman van Ferwerderadeel (genoemd OFO IV-115 d.d.24-10-1499),vermoedelijk tot zijn overlijden in 1510.

Op 9-7-1504 tekende Worp Iuckema de reversaalbrief (nr.141).

Op 5-1-1505 als Warp Iuckema op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

Bij RvA 1511 is sprake van het bezit van “Lettinga” te Britsum voor het weeske van Worp Juckema (dwz Wytze) en verder voor de erven te Stiens  en Boksum.

Zijn halfbroer Ritscke is in 1511 in bezit van “Juckema” te Stiens.

 

 

Aantekening:  in veel genealogieën wordt Werp Lieuwes Juckema verwisseld met Werp Lieuwes, de zoon van Lieuwe Hommes, maar deze Werp was al voor 1505 overleden.

Doecke Martena tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief voor deze salige Worp Lieuwesz (nr.81), terwijl Werp Lieuwes Juckema nog in leven is en zelf tekent (zie boven).

 

Over Werp Lieuwes en Homme Lieuwes,  zonen van Lieuwe Hommes :

 

Op 5-1-1505 staan op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel Werp Lieuwes erfghenamen.

Deze Werp Lieuwes was evenals Homme Lieuwes een zoon van Lieuwe Hommes.

Hun zuster Tieth Lieuwesdr was getrouwd met Wybe Jarichs (Jelckema) en hun zuster Ael Lieuwesdr was vermoedelijk getrouwd met Hotze Siercks van Donia uit Edens.

 

Lieuwe Hommes wordt genoemd als Liwa Hommaz in OFO I-199 d.d. 30-1-1469 als de huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk van Hack van Eysinga worden opgesteld. Hij staat garant voor de inbreng van Ada Keympaz Jonghama.

 

OFO II-93 d.d. 22-9-1481: dagvaarding van Wyba Jarichzn en Homma Liuwazn  door Leeuwarderadeel en Leeuwarden wegens roof van koopwaar.

 

.OFO II-100 d.d. 16-11-1481: overeenkomst van Leeuwarden met hoofdelingen uit de omgeving; Werp en Homma Lyuwe sinnen staan evenals Wybo Jarichz uitdrukkelijk buiten deze overeenkomst.

 

OFO II-104 d.d. 11-5-1482: verbond tussen Leeuwarden en Worp en Homma,  Liuwa Hommaz  zonen.

Wyba Jarichzdoet er niet aan mee. Sytya te IJlst zegelt voor de broers.

 

OFO II-116 d.d. 9-8-1483: Baer tussen Worp en Homma Liuwa znn t.e.z. en Leeuwarden t.a.z

 

OFO II-135 d.d. 2-9-1486: Werp Lyuwazoen te Franeker.

OFO II-137 d.d. 6-9-1486: herhaald bevel voor Menna Hille zn en Werp Lyuwa zn  om voor het gerecht tekomen.

OFO II-138 d.d. 6-9-1486: verzoek aan Sicka Zyarda om Menna Hilla zn en Werp Lyuwa zn in hechtenis te nemen.

 

En verder OFO II-164 d.d. 5-1-1489, OFO II-168 d.d. 27-1-1489 en OFO II-222 d.d. 23-9-1490.

OFO III-23 d.d. 19-12-1491 uit Sneker recesboeken worden genoemd Werp Lyuwa zoen en Wiba Jarichs zoen.

 

Uit dit alles is duidelijk dat deze broers zich ophielden in Wymbritseradeel in deomgeving van Sneek en dat Werp Lieuwes Juckema de man is uit Stiens, Britsum en Boksum.

 

 

 

Werp  Lieuwes Juckema was gehuwd met   Bauck  van Oedtsma, afkomstig uit Boksum, dochter van Wytze van Oedtsma en Hylck van Hoxwier.

 

Bauck is geen dochter van Homme van Oedtsma (zoals vermeld in SFA), maar van Wytze van Oedtsma.

Uit kwartieren op het graf van Wytze van Juckema, zoon van Werp en Bauck, blijkt dat de moeder van Bauck de naam Hoxwier droeg. Zie N.L 1885-21.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wytze van Juckema, volgt onder V.

 

           2   Jel van Juckema, overleden na 1538.

 

HvF 16481-blz.36 (WW2-21 d.d.15-7-1538):zij procedeert voor het Hof.

 

 

 

 

 

   IV-b              Ritscke van Juckema, overleden na 1514, begraven Stiens, zoon van  Lieuwevan Juckema (III-a)) en N.van Adelen

 

Ritske Iuckema tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.54).

Op 5-1-1505 wordt Rytzko Iuckema vermeld bij de edelen van Leeuwarderadeel.

Bij RvA 1511 is Ritscke Juckema eignaar/bewoner van “Juckema” te Stiens  (later stem 4).

Als Goffe Aebinga op 23-3-1511 testeert te Stiens wordt zijn bloedverwant Ritscke aangewezen als executeur.

Uit kwartieren op het graf van zijn dochter Tieth blijkt dat zijn ouders waren N.van Juckema en N.van Adelen.

Zowel SFA als AvC geven zijn ouders als Ritscke van Juckema x Syts van Aesgema, maar Syts van Aesgema is identiek met Syts van Baerda.

 

Ritscke was gehuwd met  Syts Douwesdr van Baerda (Aesgema), afkomstig uit Oosterend, overleden 3 feb 1535, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Douwe Sybrens Baerda (Aesgema) en Tieth van Hemmema.

 

Volgens kwartieren op het graf van achterkleindochter Rixt van Roorda en die op het graf van kleinzoon Ruurd van Roorda zou zij een dochter zijn van een echtpaar Aesgema x Hemmema.

Syts wordt genoemd met zowel de naam Baerda (Baerdt) als met Aesgema; vermoedelijk had de familie Baerda (Baerdt) ook bezit in Aesgema (in de Poelen, Dronrijp). Zie bestand Aesgema/Baerdt.

Bij het begraven vermeld als Syts Juckema ( Dootboeck).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe van Juckema, overleden 23 feb 1554 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Bij RvA 1540 eigenaar/bewoner van “Juckema”  te Stiens,dat in 1511 behoorde aan zijn vader Ritscke.

BB 1543: Lieuwe genoemd als eigenaar van “Juckema” te Stiens.

Hij was niet getrouwd en werd bij zijn moeder begraven.

In 1556 koopt Ritscke van Eysinga, zoon van zijn zuster Tieth,  het bezit “Juckema”  van de andere erfgenamen.

 

 

           2   Ael Ritsckesdr van Juckema, overleden 1551.

 

RvA 1540:Aelcke Unie weduwe heeft bezit te Stiens en gebruikt te Wirdum het bezit van haar kinderen,dat in 1511 in bezit was van schoonmoeder Ansck.

 

Ael was gehuwd met Juw Auckes van Unia, overleden Wirdum v 1540, zoon van Aucke Keimpes van Unia en Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta.

 

Hij woonde op Unia-state te Wirdum.

Zijn weduwe Aelke koopt een halve sate in Scheltingagoed onder Harlingen van haar zwager Keimpe te Wirdum.

Zie ook GJB 1970-31 en HvF sententie 31-3-1528.

 

 

           3   Tieth Ritsckesdr van Juckema, overleden 14 sep 1545 *, begraven Oenkerk ,grafschrift.

 

Tieth was gehuwd met Aede van Eysinga, geboren 1497, overleden 14 sep 1551 *, begraven Oenkerk ,grafschrift, zoon van Tjalling van Bolta en Hack Gerckesdr van Eysinga.

 

Hij woonde in Rauwerd en Oenkerk.Hij was volmacht ten landsdage voor Tietjerksteradeel.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Oenkerk (de Vrije Fries XXIII).

Met daarop voor Aede de kwartieren van zijn grootouders Eysinga-Bolta en Heemstra-Starckenborgh en voor Tieth de kwartieren van haar grootouders Juckema-Aesgema en Hemmema-Adelen

 

 

           4   Rixt Ritskesdr van Juckema, overleden 13 dec 1539 *, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

Zie Grafschriften IV-125.

 

Rixt was gehuwd met Rienck van Roorda, overleden 8 aug 1549 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Ruurd van Roorda en Syts Riencksdr van Camstra.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A 1511 vermeld te Menaldum.Hij woonde daar later op Orxmastate.Zie ook Grafschriften IV-125.

Met zijn broer Jan als gedaagden bij HVF 16481-741 d.d.15-10-1537.

 

 

 

 

        V  Wytze Oedtsma van Juckema, overleden 7 jul 1565, begraven Boksum ,grafschrift, zoon van Werp van Juckema (IV-a) en Bauck van Oedtsma.

 

Misschien als Vitus Odesman op 26-11-1521 student te Rostock.

Wytze woonde op Oedtsmastate te Boksum.

LWL 77-267 d.d.1571: Wytze verkocht in 1533 het ouderlijk bezit “Lettinga” te Britsum aan Tiaerdt Feyckes Goerda (Andringa) en Jelck Riencks (Juckema).

 

Wytze was gehuwd met  Ynts Ruurdsdr van Feytsma, overleden 12 jul 1558, begraven in Pruisen ,grafschrift Boksum, dochter van Ruurd Hessels van Feytsma en Tjemck van Eminga.

 

Volgens Grafschriften II-147 (Roorda) en SFA. overleden 17-7-1558, maar het oorspronkelijke grafschrift geeft 12-7-1558 (zie N.L.1885-21)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Werp van Juckema, geboren Boksum 1526/1527, volgt onder VI.

 

 

      VI Werp van Juckema, geboren Boksum 1526/1527, overleden 9 feb 1560 , 33 jaar, begraven Boksum ,grafschrift, zoon van Wytze van Juckema (V) en Ynts Ruurdsdr van Feytsma.

 

HvF 16690-238 d.d.2-9-1552:zijn vrouw Anna behoorde bij de erfgenamen van haar neef Abbe van Sjucksma.

HvF 16690-326 d.d.23-7-1553:Popcke Mockema contra Worp als man van Anna.

HvF 16691-89 d.d.30-4-1555:Mr.Jan Jans,pastoor te Waaxens,contra de erfgenamen van Abbe Sjucksma,onder wie Anna,vrouw van Worp Oedsma.

Hij woonde met zijn vrouw in Boksum op Oedsmastate,noemde zich daarom ook Oedsma.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Boksum (de Vrije Fries XXIII), de kwartieren zijn niet meer te herkennen.

Zie ook Grafschriften IV-48 (met foto grafzerk) en grafschriften Roorda II-147.

 

Werp was gehuwd met  Anna van Mockema, afkomstig uit Aalsum, geboren voor 1527, overleden 5 dec 1585, begraven Boksum ,grafschrift, dochter van Ernst van Mockema en Anna van Foppinga.

 

HvF 16699-38 d.d.27-4-1581:zij voor zich en voor haar kinderen bij wijlen Werp Juckema contra Jelle Syurts te Deinum.

HvF 16699-216 d.d.22-2-1582:Anna Mockema,weduwe Juckema,contra Jelle Syurdts.

HvF 16700-104 d.d.18-12-1582:Anna Mockema,weduwe Juckema,contra Jelle Syurdts.

Begraven te Boksum bij haar man Werp;haar kleindochter Anna van Juckema werd in 1606 in hetzelfde graf begraven (zie Grafschriften IV-48 met foto van de grafzerk).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe van Juckema, geboren ± 1550, volgt onder VII-a.

 

           2   Werp van Juckema, volgt onder VII-b.

 

 

  VII-a Lieuwe van Juckema, geboren ± 1550, overleden 14 nov 1614 *, zoon van Werp van Juckema (VI) en Anna van Mockema.

 

Als Leo Juckema in sep 1569 student te Heidelberg en in 1571 te Basel.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1585/1614.

 

Lieuwe was gehuwd met  Tietke van Burmania, geboren 1547, overleden 18 feb 1620 *,om 23.00 uur, dochter van Bocke van Burmania en Frouck Poppesdr van Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anna van Juckema, geboren 1586, overleden Leeuwarden 26 okt 1606 *, begraven Boksum ,grafschrift.

 

Anna was niet getrouwd.

Zij was bij overlijden 20 jaar en werd begraven bij haar grootmoeder te Boksum (zie grafschriften IV-48 met een foto van de zerk).

 

 

           2   Frouck van Juckema.

Frouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 mrt 1602 ,bij het gerecht en getrouwd 11 apr 1602 met Pieter van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, zoon van Douwe van Walta en Luts Jarichsdr van Botnia.

 

 

  VII-b Werp van Juckema, overleden 15 mei 1587 *, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Werp van Juckema (VI) en Anna van Mockema.

 

Hij woonde op Oedsmastate te Boksum en noemde zich ook wel Oedtsma.

Zie ook Grafschriften IV-125.

 

Werp was gehuwd met  Aelcke Ruurdsdr van Roorda, afkomstig uit Menaldum, overleden 8 nov 1605 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Ruurd van Roorda en Hylck Galesdr van Galama.

 

Aelcke erfde Orxmastate te Menaldum en zo kwam het in bezit van de familie Juckema.

Zij verkocht in 1596 als weduwe een deel van een boerderij te Boksum.

Zie ook Grafschriften IV-125.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ruurd Werps van Juckema, volgt onder VIII.

 

 

   VIII Ruurd Werps van Juckema, overleden 13 nov 1639, begraven Rinsumageest ,grafschrift, zoon van Werp van Juckema (VII-b) en Aelcke Ruurdsdr van Roorda.

 

Ruurd woonde eerst op Orxmastate te Menaldum en in 1615 met zijn derde vrouw in Rinsumageest op Tjaerdastate (T342-05,38).

In 1629 is hij ook nog steeds eigenaar van Orxmastate te Menaldum.

T327-1388,1389:extract uit huwelijksboek Leeuwarden van zijn huwelijk in 1608 met Barbara en de dispensatie voor het huwelijk wegens bloedverwantschap.

T327-1390:belofte van Ruurd aan Barbara om de roerende goederen voor zijn zoons uit 1e huwelijk te inventariseren (1608).

T327-1397:overdracht aan Ruurd en Maria van Tjaerda van de 20e penning uit een zate te Birdaard (1623).

T327-1401:scheiding en deling in 1634 van percelen land onder Jellum tussen Imck van Dekema c.s. en Ruurd van Juckema c.s. (n.a.v.sententie Hof van Friesland d.d.21-12-1629).

T327-1403:scheiding en deling in 1640 van door Ruurd nagelaten goederen tussen zijn vrouw en kinderen.

Autorisatie HvF d.d.14-1-1640:Gerrolt van Juckema als curator over zoon Worp,23 jaar;Homme van Camstra als curator over Schelte,21 jaar;Goffe van Camstra over Lieuwe,19 jaar.

Diverse data van overlijden en geboorte komen uit het "huisboek" van Ruurd  (# zie Grafschriften Roorda II-83/84 met verwijzing naar SS 108-18, dwz HvF 8496 d.d.27-10-1705).

 

Ruurd is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 sep 1603 ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 6 okt 1603 ,voor het gerecht (1) met  Edwer Gerroltsdr van Cammingha, ,ook Eduarda, overleden 22 mrt 1606 * #, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Gerrolt van Cammingha en Ath Heresdr van Ockinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrolt van Juckema, geboren 2 aug 1604 # , volgt onder IX.

 

           2   Aelke van Juckema, geboren 21 nov 1605 #, overleden 6 feb 1607#.

 

 

 

Ruurd is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 feb 1608# ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 17 mrt 1608 ,voor het gerecht (2) met  Barbara van Dekema, overleden Menaldum 17 jun 1610 #, dochter van Frans van Dekema en Gerlant Hettesdr van Hemmema.

 

Het "Dootboeck"van E.H.van Donia geeft als sterfdatum 14-6-1610.

HvF 16484-381 d.d.22-5-1604:Barbara van Dekema contra Sicke van Dekema en wijlen Hector van Dekema.

HvF 16484-799 d.d.20-12-1604:Barbara,Lucia,Sicke van Dekema e.a.,erfgenamen van Hector van Dekema,contra ..

T327-1383:brieven aan haar van Th.Herbarius.

T327-1384:lijst van grondpachten te Harlingen behorende aan Barbara,1601 en 1604.

T327-1385:brieven aan Barbara,namens Sicke van Dekema ter hand gesteld,1604.

T327-1386:uitspraak scheidslieden in een zaak hangende voor het Hof van Friesland tussen Syds Tjaerda c.s. als erfgenamen van Tjaardke van Douma en Barbara van Dekema c.s. als erfgenamen van Frans van Dekema.Door partijen aanvaard in 1602.

T327-1387:kwitantie van Harmen Brunsvelt voor Barbara,1608.

T327-1437:brieven uit 1604 en 1607 van Barbara aan haar zuster Luts.

T327-1438:Keimpe van Donia verkoopt de zate Fetza te Pietersbierum aan de zusters Barbara en Luts van Dekema (1607).

T327-1439:staat van percelen land bij Dekemahuis te Weidum en overdracht van meubelen uit Dekemahuis (1611).

 

Uit het huwelijk van Ruurd en Barbara:

 

              3 Barbara van Juckema, geboren 1608, overleden na 1660

 

             Zij kreeg de naam Ael,maar werd later door haar vader Barbara genoemd naar haar overleden moeder.

             Barbara was klopje in Haarlem.

             T327-1174: op 27-6-1654 verklaarde Barbara van Juckema uit Haarlem voor de notaris te Leeuwarden dat zij enige 

             jaren daarvoor een scheiding/deling had gemaakt met haar zuster Edwarda, in leven vrouw van Homme van Camstra.

             In 1660 tekent zij een scheiding/deling met Tjalling en Barbara, kinderen van Homme en Edwarda. 

 

           4   Edwert van Juckema, ,ook Eduarda, geboren 30 jun 1609 #, overleden 24 mei 1654, begraven Menaldum ,grafschrift.

 

In 1627 uit Rinsumageest.

T327-1173:scheiding/deling van een zate te Jellum tussen haar als weduwe van Homme en anderen (1653).

T327-1174:acte scheiding/deling van door haar nagelaten goederen tussen haar zuster Barbara en haar kinderen.

(Tjalling en Barbara,getrouwd met Bonne van Donia).

Zie ook  Grafschriften IV-126.

 

Edwert is getrouwd 1627 ,7-11-1627 3e pr.gerecht Barradeel met Homme van Camstra, afkomstig uit Minnertsga, overleden 7 mrt 1652, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Tjalling van Camstra en Tjemck van Aebinga.

 

Hij woonde op Orxmastate te Menaldum, bezit van zijn vrouw

Zie Grafschriften IV-126.

Hij kocht in 1630 land te Jelsum en had in 1639 bezit te Dronrijp en Winsum.

Hij heeft in 1640 ook bezit te Oosterbierum.

In 1642 liet hij op de plaats van Orxmastate in Menaldum een nieuw stenen huis bouwen.

Hij testeerde in 1651 (T327-1172).

Zie ook T327-1162/1171.

 

 

Ruurd is getrouwd 1611/1612 (3) met  Maria Sydsdr van Tjaerda, geboren Rinsumageest 1595, overleden aldaar 8 jan 1661, begraven aldaar 22 jan 1661 ,grafschrift, dochter van Syds van Tjaerda en Eelck Reynersdr van Frittema.

 

 

Zij verkreeg Tjaerdastate te Rinsumageest van haar ouders.

Op 18 mei 1610,toen zij 14 jaar was,legde zij de eerste steen van de toren van Rinsumageest.

T313-25/31: stukken over Ruurd en over haar als weduwe Juckema.

In Rinsumageest werden nog een dochter en een zoon van haar en Ruurd begraven,zie grafschriften de Walle [5613]  en [ 5618].

Op het graf van haar en Ruurd de 16 kwartieren van haar en zijn betovergrootouders.

Voor haar: Tjaerda-Starkenborgh, Sythiema-Juckema, Hermana-Galama, Frittema-Donia, Frittema-Wybinga, Donia-Tietema, Cammingha-Mockema en Aebinga-Scheltinga.

Haar betovergrootouders zijn echter:   Schelte van Scheltema x Kinsck van Tjaerda, Syds van Sythiema x Womck van Juckema, Hobbe van Hermana x Wick van Feytsma, Yvo van Frittema x Tjaerteke van Donia, N.van Frittema x ? N.van Wybinga, Louw van Donia x Catharina van Harinxma, Sjuck van Cammingha x Bauck van Mockema en Anlof van Aebinga x Saepck van  ? Scheltema.

Voor hem: Juckema-Albada, Feytsma-Eminga, Mockema-Mockema, Foppinga-Eminga, Roorda-Camstra, Juckema-Esgema, Galama-Feytsma en Walta-Dekama.

Zijn betovergrootouders zijn echter: Werp van Juckema x Bauck van Oedtsma (met moeder Albada), Ruurd van Feytsma x Tjemck van Eminga, Taecke van Oenema (Mockema) x Doedt van Holdinga, Hessel van Foppinga x Frouck van Eminga, Ruurd van Roorda x Syts van Camstra, Ritscke van Juckema x Syts van Baerda (Aesgema), Otte van Galema x Wisck van Tietema en Douwe van Walta x Hylck van Dekema (vergelijk de kwartieren van hem met T323-2754).

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Ael  van Juckema, ,ook Alegonda, geboren 1612, overleden Minnertsga 23 aug 1703, 91 jaar.

 

In het Fries Museum is van haar bewaard gebleven een zilveren reliekdoosje met de wapens van haar grootouders en de inscriptie Alegonde van Juckema 1628 (mededeling Mw.Marlies Stoter).

Bij huwelijk in 1634 kwam zij uit Rinsumageest.

T313-33: acte uit 1664 waarbij zij als weduwe van Goffe haar onroerende goederen toedeelt aan haar kinderen Tjalling, His en Tjalling Homme.

Zij testeerde als weduwe van Goffe Tjallings op 21-9-1669 en op 7-2-1697 te Leeuwarden (EEE-6-346/349,geregistreerd 18-8-1705).

Met haar stierf het geslacht Juckema uit in 1703.

 

 

Ael is getrouwd Dantumadeel 4 feb 1634 ,voor het gerecht met Goffe van Camstra, ,ook Tjalling Goffe,, overleden 27 jul 1663, begraven Minnertsga, zoon van Tjalling van Camstra en Tjemck van Aebinga.

 

In 1640 eigenaar van o.a.stem 7 Scharnegoutum en stem 7 Roordahuizum.

Zijn naam en die van zijn vrouw op de kerkklok van Minnertsga uit 1648.

Hij woonde op Klein Hermana te Minnertsga,maar testeerde te Leeuwarden met zijn vrouw op 17-2-1662 (EEE-3-116/119v d.d.13-10-1665).

Op 1-10-1663 vond boedelscheiding plaats tussen zijn weduwe en de kinderen:oudste zoon Tjalling te Rinsumageest,His als weduwe van Jarich van Burmania en jongste zoon Homme te Minnertsga (EEE-3-119v/120v d.d.13-10-1665).

Zie ook T327-1176.

 

 

 

6 Werp van Juckema, geboren 1616, overleden Wier 10 sep 1650, begraven aldaar.

 

Bij huwelijk in 1646 afkomstig uit Rinsumageest.

In de kerk van Wier waren voorheen de wapenschilden en de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders,deels ontbrekend, deels fout (zie GJB 2002-110).

Van vaderskant: Wytze van Juckema x Ynts van Feytsma; Ernst van Mockema x Anna van Foppinga; Rienc van Roorda (ontbreekt) x Rixt van Juckema; Gale van Galama  (ontbreekt) x Aelcke van Walta.

Van moederskant: Syds van Tjaerda x Anna Friling; Vincent van Hermana x Maria van Frittema; Yvo van Frittema x Tjaerteke van Donia; Peter van Cammingha x Eelck van Aebinga.

 

Werp trouwde op 1 juli 1646 voor het gerecht van Baarderadeel met  Lucia van Hiddema, geboren in 1630, overleden voor 1679, begraven te Wier, dochter van Goslick van Hiddema en Juliana van Dekema.

 

In de kerk van Wier waren voorheen de wapenschilden en de 16 kwartieren van haar betovergrootouders (zie GJB 2002-111).

Van vaderskant: Harmen Piers (Sytzama) x Tjets van Hiddema; Wybe van Jelgerhuis x Bauck (Jayema ?); Gale van Galama (ontbreekt) x Aelcke van Walta; Hessel van Feytsma x Luts van Mellema.

Van moederskant: Jarich van Dekema x Catharina van Camstra; Sytze van Harinxma x Ydt van Hania; Ids van Eminga x Wick van Heemstra; Frans van Hermana (ontbreekt) x Bauck van Aylva.

Lucia hertrouwde te Weidum op 15-1-1665, ondertrouw voor het gerecht van Leeuwarden op 7-1-1665, met Horatius van Knijff, geboren 28-12-1628, gedoopt als Orisius Leeuwarden 1-1-1629, zoon van Pieter van Knijff en Wybrich van Aysma (zie GJB 2002-108,109,133).

 

           7   Schelte van Juckema, geboren 1618, overleden 24 nov 1649, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Schelto Juckema is op 20-10-1636 student te Franeker, gelijk met zijn broer Sixtus.

Zie ook N.O.III-132.

 

 

           8   Lieuwe van Juckema, geboren 1620, overleden 1661, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Lieuwe testeerde in 1661,voor zijn testament zie T313-32.

Tjalling van Camstra,zijn oomzegger,erfde van hem als universeel erfgenaam. 

 

 

           9   His van Juckema, overleden 9 dec 1634, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Zie N.O.III-132.

 

 

         10   Syds van Juckema, overleden 23 jun 1638, begraven Rinsumageest ,grafschrift.

 

Sixtus Juckema is op 20-10-1636 student te Franeker, gelijk met zijn broer Schelto.

Zie ook N.O.III-132.

 

 

 

      IX Gerrolt van Juckema, geboren 2 aug 1604, begraven 9 april 1651 Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, zoon van Ruurd Werps van Juckema (VIII) en Edwer Gerroltsdr van Cammingha.

 

Gerrolt maakte op 24-1-1640 een scheiding/deling met zijn stiefmoeder Maria van Tjaerda over de nagelaten goederen van zijn vader Ruurd (T327-1403).

Hij testeerde op 3-3-1651 te Leeuwarden (HvF 8694 d.d.27-10-1705).

Begraven “met de wezen” op 9-4-1651 (GJB 1966-85).

 

Gerrolt is getrouwd Rinsumageest 13 feb 1626 * met  Tieth van Douma, begraven 24 april 1645 Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Bartholt van Douma en Saepck Erasmusdr van Douma.

 

Zij werd begraven  “met de wezen” op 24-4-1645 (GJB 1966-84).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda, geboren 1627, overleden Leeuwarden 3 feb 1682, 55 jaar, begraven Ysbrechtum, grafmonument in de kerk.

 

Haar naam en die van haar man in 1647 op de kerkklok van Abbega met de vermelding dat zij beiden 20 jaar zijn.

Zij testeerde in 1681 te Ysbrechtum/Leeuwarden (EEE 6-1/4).

 

Op het grafmonument te Ysbrechtum de 16 namen van haar betovergrootouders n.l. Juckema x Mockema, Roorda x Galama, Cammingha x Herema, Ockinga x Roorda, Douma x Camstra, Starkenborgh x Caters, Douma x Burmania, Burmania x Stenstera.

 

Edwert was gehuwd met Duco Martena van Burmania, geboren Cornjum 1627, overleden Ysbrechtum 14 dec 1692 ,65 jaar, begraven aldaar, grafmonument in de kerk, zoon van Sjuck van Burmania en Catharina Evertsdr Entens van Mentheda.

 

Benoemd als grietman van Wymbritseradeel op 22-1-1647;doet afstand in 1671.

Hij woonde eerst te Sneek,dan te Cornjum op Martenastate en later op Epemastate te Ysbrechtum.

Bij zijn doop te Cornjum kreeg hij van zijn ouders Martena als toenaam omdat het geslacht Martena was uitgestorven.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1664 op de kerkklok van Ypecolsga.

GJB 1952-53:hij testeerde op 3-5-1691 en 9-12-1692 (HvF 10603 d.d.15-7-1719 als zijn zoon Sjuck Gerrolt procedeert tegen diens schoonzuster Sjouck van Douma).

 

Op het grafmonument te Ysbrechtum de 16 namen van zijn betovergrootouders n.l. Burmania x Ydsma, Aylva x Thema, Douma x Burmania, Hottinga x Martena, Enthens x Dulcken, Panser x Canter, Martena x Camstra, Oenema x Wyboltsma.