Genealogie van het adellijk geslacht van Juwinga

 

                                    Vele leden uit dit geslacht noemden zich ook Jongema                                              

 

                                                                     

         

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

         I Juw van Juwinga, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396.

 

Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland gekozen,maar sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.

Familie zal zijn Sicke Juwinga,genoemd in OFO II-14 d.d.2-5-1427.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

           1    Ansck Juwsdr van Juwinga, volgt onder II.

 

 

       II Ansck Juwsdr van Juwinga,  dochter van Juw van Juwinga (I).

 

 

 

Ansck was gehuwd met  Goslick van Hottinga, overleden ± 1434, zoon van Here van Hottinga en Rienck Ndr.

 

Genoemd in 1403 als bewoner van Juwingahuis te Bolsward.

Zijn vader Here werd in 1399 door de graaf beleend met de ambachtsheerlijkheid van Nijland (boek P.N.Noomen over de sinzen in Friesland).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foockel Goslicksdr van Hottinga, ,ook Fouwel.

 

Foockel is getrouwd 1428 met Epe Jarichs van Kee, overleden n 23 mrt 1453, zoon van Jarich van Kee.

 

Als Ype Kee genoemd in OFO I-99 d.d.28-10-1447.

OFO I-139 d.d.23-3-1453:Epa Jarichzn te Kee bij wisselkoop van landerijen.

Hij nam de naam Hottinga van zijn vrouw aan.

 

 

           2   Juw van Juwinga, volgt onder III.

 

           3   Watze van Hottinga, overleden v 1450.

 

Hij had geen kinderen.

 

 

           4   Rixt van Hottinga.

 

 

      III Juw van Juwinga, overleden n 1459, zoon van Goslick van Hottinga en Ansck Juwsdr van Juwinga (II).

 

Hij verkreeg van moederswege in 1434 na het overlijden van zijn vader bij boedelscheiding Juwingahuis te Bolsward; noemde zich daarna van Juwinga.

Hij wordt in 1459 vermeld als de vader van Goslick en Tjerck.

 

Juw was gehuwd met  Rixt van Walta,  erfdochter van Tjerck van Walta.

 

Haar vader Tjerck van Walta , overleden na 1399, wordt in 1398 genoemd als bondgenoot van de graaf van Holland; hij werd in 1399 beleend met de ambachtsheerlijkheid Tjerkwerd en andere dorpen (boek P.N.Noomen over stinzen in Friesland). De  vader van Tjerck is vermoedelijk Agge van Walta, in 1374 grietman van Wonseradeel te Tjerkwerd.

 

? Rixt hertrouwde Schelte N.

 

Uit het huwelijk van Juw en Rixt:

 

           1   Tjerck Juwinga van Walta, volgt onder IV-a.

 

           2   Goslick van Juwinga, volgt onder IV-b.

 

           3   Bauck Juwsdr van Juwinga.

 

           4   waarschijnlijk Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema, overleden 1482, begraven in Klooster Anjum.

 

Rints was gehuwd met Johan van Roorda, overleden 1473, begraven in Klooster Anjum, zoon van Ruurd van Roorda en Ath Jaersum.

 

Hij woonde eerst te Tzummarum en later te Kubaard.

Het nageslacht wordt genoemd Roorda met de baar.

Hij was de stichter van klooster Bethaniė te Tzummarum.

Hij vermoordde in 1453 bij Bolsward Douwe Gerbranda.

Misschien genoemd in OFO IV-39 d.d.24-6-1472 (Fecke en Douwe van Aebinga zijn zijn neven).

Zijn naam en die van zijn vrouw met hun overlijdensjaar op een grafsteen in de kerk van Minnertsga.

 

 

 

   IV-a Tjerck Juwinga van Walta, overleden v 1493, zoon van Juw van Juwinga (III) en Rixt van Walta.

 

OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit met zijn broer Goslick voor Bolsward de overeenkomst tussen Bolsward,Franeker en Sneek.

Hij kreeg door zijn vrouw de state Walta te Tjerkwerd.

 

Tjerck was gehuwd met  Ebel van Walta, afkomstig uit Tjerkwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta, overleden 1534/1540.

 

Bij R.v.A.1511 heeft weduwe Ansck Unia te Wirdum veel bezit,waaronder 3 eigendommen in Beers.

 

Ansck was gehuwd met Aucke Keimpes van Unia, overleden 11 jun 1501, zoon van Keimpe Feyckes van Unia en Frouck van Amama.

 

Heerschap op een stins te Wirdum;gedeeltelijk eigenaar van Uniahuis te Leeuwarden (verwoest in 1498).

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Omstreeks 1490 verkoopt hij met zijn vrouw Ansck land aan Feicke Kamstra (OFO I-385).

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

OFO IV-119 d.d.27-3-1500:genoemd bij besluiten van de Leppa.

Op 5-1-1505 staan zijn kinderen voor hun overleden vader op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

 

 

           2   Rixt Tjercksdr Juwinga van Walta.

 

Rixt was gehuwd met Rienck van Harinxma, overleden n 28 jun 1487, zoon van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

Met zijn broer Pieter genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Hij zal kinderloos overleden zijn voordat zijn broer Pieter in 1488 overleed.

 

 

           3   Juw van Juwinga, ook Jongema, volgt onder V-a.

 

 

 

        4 Tjerck van Walta, ,ook Jongema, overleden 11 mei 1522, begraven Bolsward ,grafschrift, zoon van Tjerck Juwinga van Walta en Ebel van Walta.

 

Hij behoorde tot de Vetkopers en woonde op Waltastate te Tjerkwerd.

OFO IV-99 d.d.23-2-1493:hij en zijn broer Juw en zwager Aucke hebben een geschil met achterneef Goslick en familie.

OFO II-190 d.d.23-10-1494:Tjerck Walta met zijn broer Juw Juwinga genoemd bij een overeenkomst tussen Bolsward en Franeker.

Hij was in 1500 betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen.

Op 9-7-1504 tekent Tjerck Walta de reversaalbrief (nr.136).

Op 5-1-1505 staat Tzeirck Walta op de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Bij RvA 1511 en 1514 heeft Tjerck Walta van Tjerkwerd veel bezit,ook te Tzum.

Zie ook GJB 1967-19 en N.L. 1883-38.

Tjerck was grietman van Wonseradeel in 1494 en  1519-1522..

 

Tjerck was gehuwd met  Tieth Johansdr van Herema, overleden 12 nov 1546, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Johan van Herema en Gerlant Louwsdr van Donia.

 

Stukken betreffende de nakomelingen van haar en Tjerck in T326-1051/1071.

De Vrije Fries XXIII:   ?hertrouwde zij met een Sjaerda,overleden 1543 (zerk Bolsward).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ebel van Walta, overleden n 1558

 

HvF 16690 d.d.18-11-1550 en HvF 16692 d.d. 26-1-1559:Ebel als vrouw van Bonne Haythiema en als erfgename van haar moeder Tieth van Herema.

 

Ebel was gehuwd met Bonne Doytzes van Haytsma, overleden Venetiė 1553, zoon van Doytze Sybrens Bonga en Doedt Ndr.

 

Hij wordt genoemd in 1496,in Makkum in 1537 en in Bolsward in 1551.

 

 

           2   Johan van Herema, overleden 1561.

 

Hij was grietman van Wonseradeel in 1523 en 1542 en ook olderman van Bolsward 1558/1559 (zie ook GJB 1984-30).

HvF 16690 d.d. 18-11-1550:de kerkvoogden van Tzum contra Jan van Herema,mede voor zijn zuster,vrouw van Bonne Haythiema,  en contra Doecke van Walta voor zijn kind bij zijn overleden vrouw Johanna van Herema,allen erfgenamen van Tieth van Herema (over deze zaak ook HvF 16692-102 d.d.26-10-1559).

Hij testeerde in 1552 (EEE-1-560).

Voor zijn nageslacht zie bij Herema.

Voor zijn kwartieren zie de Vrije Fries XVI (1806)-49/50 en N.L. 1883-38.

 

Johan was gehuwd met Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema, overleden 1571, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

 

EEE I-561 d.d.1571 en T326-1051:testament van Syts van Juwinga,weduwe van Johan van Herema.

 

 

           3   Jancke van Herema, overleden 7 jun 1544, begraven Wommels ,grafschrift.

 

Jancke is getrouwd n 1535 met Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Hij noemde zich ook Jongema naar zijn eerste vrouw.

Hij was olderman van Sneek.

HvF 16698-290 d.d.19-1-1544:Doecke Walta c.s. als erfgenamen van hun moeder Fedt van Hermana.

Hij erfde de Waltastins te Sneek van zijn broer Taco in 1544.

HvF 16690-102 d.d.1550:Doecke namens zijn dochter Foockel bij Johanna Herema.

Zie voor Doecke ook HvF 16690-170 d.d.18-8-1551.

HvF 16690-255 d.d.1-10-1552: Doecke is overleden;zijn weduwe Catrina Liauckema met haar kinderen en dochter Foockel met als voogden Taecke van Hermana en Johan van Herema.

In 1558/1559 zijn nog steeds Johan van Herema,broer van zijn 2e vrouw,en Taecke van Hermana,neef van moederszijde,voogden over zijn dochter Foockel.

Gysbert van Arentsma is voogd over zijn kinderen bij Catharina.

Zie HvF 16691-208 d.d.1558, HvF 16691-214 d.d.26-10-1559 en HvF 16692-17 d.d. 1559.

 

Doecke was weduwnaar van Foockel Laesdr van Jongema, geboren ± 1518, overleden 11 okt 1535 ,17 jaar, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary van Harinxma.

 

Doecke is later getrouwd 1545/1546 met Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar, dochter van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.

 

           4   Anna van Walta, overleden 8 nov 1537 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

Anna was gehuwd met Keimpe van Martena, geboren Cornjum ± 1487, overleden 6 mei 1538 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk, zoon van Doecke van Martena en Sjouck Keimpesdr van Unia.

 

Hij woonde in Cornjum en Leeuwarden.

In 1508 studeerde hij letteren in Orléans en vermoedelijk ook rechten.

Keimpe was raadsheer bij het Hof van Friesland 1515/1538 en wordt in 1517 genoemd als grietman van Tietjerksteradeel.

Dr.Kempo van Martena testeerde op 3-5-1538 (F.T.144).

Hij had ook een buitenechtelijke dochter Anna;zij trouwde omstreeks 1530 met Sjoerd Wopckes (Wiarda) uit Garijp.Zie GJB 1991-114,125 e.v.

Keimpe's 2e vrouw Luts van Harinxma (volgens aant.F.T.144) heb ik niet kunnen traceren.

Zie ook Grafschriften III-43 (Galileėrkerk).

 

Keimpe was weduwnaar van Peye Lieuwesdr, afkomstig uit Groningerland, overleden 2 apr 1531 *, begraven Leeuwarden ,Galileėrkerk.

 

           5   Rixt van Walta., jong overleden,in ieder geval voor haar moeder.

 

6 Gerlant van Walta., jong overleden,in ieder geval voor haar moeder.

 

 

   IV-b Goslick van Juwinga, overleden n 24 nov 1464, zoon van Juw van Juwinga (III) en Rixt van Walta.

 

OFO II-37 d.d.1-8-1455:hij zegelt voor Bolsward het besluit van een "gaerleger" tussen Bolsward en Sneek.

OFO II-45 d.d.13-8-1459:hij sluit voor Bolsward de overeenkomst tussen Bolsward,Franeker en Sneek.

GPCV d.d.24-11-1464 en OFO II-62 d.d.29-11-1464:overeenkomst tussen hem en de stad Bolsward.

Hij woonde met zijn vrouw op Juwingahuis in Bolsward.Zie GJB 1995-144.

 

Goslick is getrouwd 1447 met  Syts Tjaertsdr van Aylva, overleden n 1497, dochter van Tjaert Epes van Aylva en Swob van Juwsma.

 

Zij testeerde in 1497.Zie ook GJB 1995-144.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt Goslicksdr van Juwinga, overleden Burgwerd 1499.

 

Rixt was gehuwd (1) met Pieter van Harinxma, overleden Sneek 1488 *, zoon van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

Hij was hoofdeling te Sneek en wordt in 1487 genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

OFO II-76 d.d.23-8-1473:Pieter Watzes Harinxma zegelt een overeenkomst.

OFO IV-53 d.d.6-9-1479:Haye van Heringa heeft een geschil met hem en zijn familie over het testament van Graets van Cammingha.

Met zijn broer Rienck genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO II-129 d.d.21-8-1486:hij zegelt mee een verbond tussen Sneek en andere steden.

Hij overleed zonder kinderen en beschouwde zijn oomzegger Watze als zoon.

 

Rixt was gehuwd (2) met Here Lolles van Ockinga, overleden n 1514, zoon van Lolle Epes van Ockinga en His Heresdr van Albada.

 

Hij woonde op Ockingastate te Burgwerd en was grietman van Wonseradeel,genoemd op 16-11-1481.

Zie ook OFO I-285 d.d.6-3-1478.

Pax-166 d.d.7-7-1496:hij gaat namens Burgwerd,Hichtum en Hartwerd akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Rechter in Wonseradeel in OFO IV-128 d.d.30-4-1502 en OFO III-34 d.d.16-5-1506.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-161 d.d.5-6-1507:genoemd bij de zoenlieden.

Bij RvA 1511 Hennaarderadeel met bezit te Waaxens,Oosterend en Lutkewierum.

Op de lijst van edelen uit 1514.

 

Here is eerder getrouwd 1478 met Gaets van Dekema, dochter van Watze Abbes van Dekema en Wick Wytzesdr van Oenema.

 

           2   Tjaert van Juwinga, volgt onder V-b.

 

 

     V-a Juw van Juwinga, ook Jongema, overleden 4 okt 1496, zoon van Tjerck Juwinga van Walta (IV-a) en Ebel van Walta.

 

Als Julius Juwinga op 30-8-1475 student te Leuven.

Na het overlijden in 1479 van zijn neef Tjaert van Juwinga/Jongema kiest de stad Bolsward hem om de stad als hoofdeling te besturen,omdat Goslick,de zoon van Tjaert,nog jong is.Juw behoorde tot de Vetkopers.

OFO II-126 d.d.13-3-1486:Juw genoemd te Leeuwarden.

OFO IV-74,76 d.d.16-6-1487,1-8-1487:genoemd als grietman van Wonseradeel.

OFO IV-99 d.d.23-2-1493:Juw van Juwinga/Jongema,Tjerck van Walta,hun zuster(s) en hun zwager Aucke van Unia brengen hun geschil met achterneef Goslick van Juwinga/Jongema en diens zwager Bocke van Harinxma voor de zoenlieden.

OFO II-190 d.d.23-10-1494:met zijn broer Tjerck vermeld bij een overeenkomst tussen Bolsward en Franeker.

Hij wordt in 1496 vermoord te Bolsward door deze achterneef Goslick van Juwinga/Jongema (zie GJB 1981-83 en GsvD-102).

Op de lijst van  edelen uit Wonseradeel d.d.5-1-1505  staan Juw Jongama kinderen.

 

Juw was gehuwd met  Catharina van Harinxma, overleden 1518/1524, begraven Dokkum, dochter van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

Zij wordt in de Sneker recesboeken d.d.12-12-1509 genoemd als Katherina,Tiaerd Mockama wyff.

Zij testeerde als Katherina Mockumma op 10-10-1518 (F.T.94).Zij wilde in Dokkum begraven worden bij haar zoon,die overleden was.Bij het testeren had zij uit haar eerste huwelijk een zoon Tjerck,een dochter Saeck en 2 dochters Rynck en Gaets als nonnen in het klooster Aalsum onder Akkrum.Over een zoon uit tweede huwelijk wordt niet gesproken.Haar dochter Saeck is de erfgename met legaten voor de anderen.

Voor de afhandeling van haar nalatenschap in 1524 zie de stukken van klooster Aalsum (Tresoar T234-01,inv.nr 55) en GPCV II-463 d.d.21-1-1524.

 

Catharina was later gehuwd met Tjaert van Mockema, overleden 1528/1529, zoon van Taecke van Mockema en Doedt van Holdinga. Tjaert was later gehuwd met Jay van Oenema, dochter van Douwe Tjepckes van Oenema en Riem Fockesdr.

 

Uit het huwelijk van Juw en Catharina:

 

           1   Tjerck van Juwinga, overleden n 1518.

 

Hij was eerst verloofd,maar werd monnik.

Zijn naam wordt genoemd in het testament van zijn moeder uit 1518 en in GPCV II-463 d.d.21-1-1524.

 

 

           2   Gaets Juwsdr van Juwinga, overleden n 1524.

 

Non in het klooster Aalsum.

 

 

           3   Saeck Juwsdr van Juwinga, afkomstig uit Bolsward, overleden 1518/1524.

 

Zij testeerde al op 31-5-1504,als haar zusters Rynck en Gaets non worden in het klooster Aalsum.

Zie T234-01,nr.55 en GPCV II-463 d.d.21-1-1524:scheiding goederen tussen de voogden over de nagelaten kinderen van Saeck en het convent Aalsum namens Rynck en Gaets in het klooster,zusters van Saeck.

 

Saeck is getrouwd ± 1505 met Decken van Harinxma, ,thoe IJlst, geboren ± 1470, overleden 1536/1538, zoon van Tiete van Harinxma, ,thoe IJlst en Hylck Tietesdr van Hettinga.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 als landheer te Wirdum met bezit o.a.onder Kimswerd,waar hij in 1512 boer is.In 1517 werd op zijn bezit beslag gelegd.

Zie voor hem GJB 1981-82.

 

Decken is eerder getrouwd ± 1495 met N Ygesdr van Galama, dochter van Yge van Galama en waarschijnlijk N. van Goslinga.

 

           4   Rynck Juwsdr van Juwinga, overleden n 1524.

 

Non in het klooster Aalsum.

 

 

 

     V-b Tjaert van Juwinga, overleden 8 jul 1479 *, zoon van Goslick van Juwinga (IV-b) en Syts Tjaertsdr van Aylva.

 

Tjaert Goslicks was bestuurder te Bolsward (OFO II-78 d.d.7-9-1474 en OFO II-79 d.d.23-6-1475).

Hij wordt in het testament van Jarich Epes van Hottinga d.d.25-5-1475 aangewezen als medevoogd over de kinderen van Jarich.

OFO I-305:hij maakte 1478/1479 een overeenkomst met de erven van Agge van Walta.

Ook grietman van Wymbritseradeel en Wonseradeel (zie OFO IV-46 d.d.23-9-1475 en OFO I-287 d.d.23-4-1478).

Als hij overlijdt wordt hij in Bolsward opgevolgd door zijn neef Juw,omdat zijn zoon Goslick nog jong is.

In F.T.wordt Tjaert abusiefelijk als zoon van Juw en Rixt vermeld.

 

Tjaert was gehuwd met  Wyts Wopckesdr van Juwsma, afkomstig uit Rinsumageest, overleden 1519, dochter van Wopcke Bouckes en Sjouck Popckesdr van Donia.

 

Zij kwam na het overlijden van haar vader in bezit van Juwsmastate bij Rinsumageest (N.O.III-139).Zij werd daar in 1468 belegerd door Hans her Juwsma.

OFO I-221 d.d.7-2-1472:zij heeft een geschil met Gatze van Juwsma en staat Juwsmastate af aan Gatze en zijn vrouw.

Genoemd als Wyts Jongema met kinderen in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO I-322 en OFO II-220 d.d.4-7-1482:zij maakt als weduwe van Tjaert Jongema te Rinsumageest een overeenkomst met Gatze van Juwsma.

OFO IV-91 d.d.4-11-1491:zij heeft een geschil met de kerk van Huizum,waarbij ook haar grootvader Popcke van Donia wordt genoemd ("sillighe Popke Theerns").

Ook genoemd met haar kinderen uit tweede huwelijk in OFO IV-99 d.d.23-2-1493.

Bij R.v.A.1511 heeft Wyts Jongema van Bolsward veel bezit.

 

Wyts is eerder getrouwd ± 1468 met Juw van Harinxma, overleden v 1475, zoon van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema, ,ook Gautje of Gatske.

Wyts is later getrouwd n 1488 met Botte van Holdinga, overleden 1493/1498, zoon van Gabbe van Holdinga en Tjemck van Meckema.

 

Uit het huwelijk van Tjaert en Wyts:

 

           1   Goslick van Juwinga, ,ook Jongema, geboren ± 1465, volgt onder VI.

 

           2   Ansck van Juwinga, overleden n 1527.

 

OFO IV-99 d.d.23-2-1493:zij wordt genoemd met haar man,broer Goslick en moeder Wyts.

Zij wordt ook genoemd in 1527 in F.T.116/119.

 

Ansck was gehuwd met Bocke van Harinxma, overleden 3 apr 1499, begraven Sneek ,grafschrift, zoon van Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema.

 

Na Pieter van Harinxma hoofdeling te Sneek (1488).Zie ook Gsvd-94,95 (1492) en GsvD-100/102 (1496/1498).

OFO II-183 d.d.28-6-1492:hij sluit namens Sneek een verbond met Leeuwarden.

Pax-69 d.d.13-10-1492:hij sluit namens Sneek en andere plaatsen en kloosters een verbond met Groningen.

Pax-80 d.d.22-3-1493:hij verzoekt namens Sneek aan Groningen om over vrede te onderhandelen.

OFO I-409 d.d.30-9-1494:genoemd als grietman van Wymbritseradeel (ook in 1492).

Pax-134 d.d.4-4-1496:Bocke Harinxma van Sneek zoekt aansluiting bij het verbond met Groningen.

 

 

 

      VI Goslick van Juwinga, ,ook Jongema, geboren ± 1465, overleden Bolsward 20 apr 1538 *, begraven aldaar, zoon van Tjaert van Juwinga (V-b) en Wyts Wopckesdr van Juwsma.

 

Hij streed vanaf 1491 met Juw van Juwinga over de heerschappij in Bolsward.

Hij vermoordde daar in 1496 deze Juw,de neef van zijn vader Tjaert.

Daarna als Schieringer hoofdeling te Bolsward 1496/1514 en daar olderman (1531,1533).

OFO IV-99 d.d.23-2-1493: hij heeft met zijn zwager Bocke en zijn moeder Wyts een geschil met zijn neven Tjerck en Juw.

Pax-198 d.d.12-11-1496: hij sluit met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Op 9-7-1504 tekent heer Goslick Iongama de reversaalbrief (nr.110).

Op 5-1-1505 als heer Godschalck Iongama ridderop de lijst van edelen uit Wonseradeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Goslick Jongema van Bolsward veel bezit.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1512-1525.

OFO IV-161 d.d.5-6-1507: genoemd te Bolsward bij de zoenlieden.

In 1499/1510 genoemd als grietman van Wonseradeel b.v.OFO II-229,240,241 d.d.17-2-1509 en 28-6-1510,maar daarna niet meer;in september 1523 opnieuw aangesteld;hij doet afstand in 1528 (zie ook OFO IV-128,182,188,189).

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Heer Goslick Iuuinga (lijst Thabor) en als Heer Godschalck Iongama (lijst Winsemius).

T342-04,27:brief van Goslick van Jongema,grietman van Wonseradeel,d.d.21-6-1528 uit Bolsward.

Hij geeft op 19-2-1520 geld uit zijn moeders erfenis aan de kerk van Huizum (OFO IV-91).

HvF 16481 d.d.29-10-1538 en d.d.26-3-1539 :nog genoemd als olderman van Bolsward.

 

Goslick was gehuwd met  Ydt Sytzesdr van Harinxma, overleden 1542, dochter van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

Zij testeerde als Idtsck Haerinxema op 10-7-1541 (F.T.169).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjaert van Juwinga, ,ook Jongema, volgt onder VII.

 

           2   Wyts Goslicksdr van Juwinga, overleden 1562.

 

Er is een portret van Wyts uit de periode 1531/1540 in het Fries Museum.

Zij testeerde op 22-3-1541 (F.T.167).

 

Wyts was gehuwd met Frans van Minnema, geboren 18 mrt 1506, overleden 23 apr 1540, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, zoon van Frans Sipckes van Minnema en Luts Hesselsdr van Feytsma.

 

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:Frans Minnema met zijn 3 zusters Rints,Imck en Luts als gedaagden.

HvF 16481-807 d.d.20-12-1537:idem

Met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

 

Frans was weduwnaar van Syts Sydsdr van Eminga, overleden 20 feb 1529, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesdr van Liunga.

 

           3   Teth Goslicksdr van Juwinga, overleden 1549 ,na 13-1-1549.

 

Zij testeerde als Teth Jongema op 13-1-1549 (F.T.202 en T323-25).Volgens dit testament heeft zij dan 2 kinderen, niet met hun namen genoemd.

 

Teth was gehuwd met Christoffel van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden n 1549, zoon van Schelte van Roorda en Jel Heresdr van Hottinga.

Christoffel was weduwnaar van Rints Winnema.

 

           4   Syts Goslicksdr van Juwinga, ,ook Jongema, overleden 1571.

 

EEE I-561 d.d.1571 en T326-1051:testament van Syts van Juwinga,weduwe van Johan van Herema.

 

Syts was gehuwd met Johan van Herema, overleden 1561, zoon van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema.

 

Hij was grietman van Wonseradeel in 1523 en 1542 en ook olderman van Bolsward 1558/1559 (zie ook GJB 1984-30).

Hij testeerde in 1552 (EEE-1-560).

Voor zijn kwartieren zie de Vrije Fries XVI (1806)-49/50.

 

 

           5   Douwe van Juwinga.

 

Op jonge leeftijd overleden.

 

 

 

     VII Tjaert van Juwinga, ,ook Jongema, overleden Leeuwarden voor 11 sep 1586, begraven Bolsward ?, zoon van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema (VI) en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

 

Hij had bij zijn tweede vrouw Jel 4 kinderen,allen jong overleden.

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Catryn van Cammingha, overleden 1 mrt 1546, begraven Bolsward ,grafschrift, dochter van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rints van Juwinga, overleden 16 dec 1612 *, begraven Bolsward.

 

Met haar stierf het geslacht Juwinga uit.

 

Rints was gehuwd met Taecke van Cammingha, geboren 13 okt 1536, overleden 24 mrt 1618 *, begraven Bolsward, zoon van Sicke van Cammingha en Catharina Gerroltsdr van Herema.

 

           2   Douwe van Juwinga,

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

Tjaert was gehuwd (2) met  Jel van Dekema, overleden 1587, dochter van Hette van Dekema en Reynsck van Camstra.

 

T327-1417:als weduwe zonder kinderen testeert zij op 11-9-1586 te Leeuwarden.Op 29-2-1656 wordt op verzoek van Schelte van Aebinga haar testament geregistreerd voor het HvF.Zie EEE-I-516v/518.

Als erfgename wordt genoemd Foockel,dochter van haar zuster Mary en verder haar broer Hette,haar zuster Mary en Reynsk,genoemd naar Jels moeder en kleindochter van haar broer Pieter.

Acte van scheiding en deling uit 1611 tussen de erfgenamen,de kleindochters van haar broer Pieter.