††††††††††††††††††

†††††††††††† Genealogie van het geslacht Kooij/Kooi uit Tietjerksteradeel

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Nageslacht van Hendrik Pieters,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† boer te Tietjerk en Giekerk.

 

††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

 

 

 

 

Dit is een voorlopige versie van de genealogie Kooi/Kooij.

Het betreft een onderzoek naar de familie van mijn moeder Eelkje Kooij.

Het dorp Suawoude was de woonplaats van veel familieleden.

De kinderen van Hendrik Pieters dragen later bijna allen de naam van der Kooi,maar de zoon Marten Hendriks neemt de naam Kooi aan, later ook gespeld als Kooij.

Hendrik Pieters was niet alleen huisman (boer),maar ook kooiker.Het is daarom duidelijk waarom zijn kinderen de naam van der Kooi en Kooi aannemen.

 

Deze genealogie gaat verder alleen over het nageslacht vanMarten Hendriks Kooi, over zijn nakomelingen in de mannelijke lijn met dien verstande dat van de vrouwen met de naam Kooi/Kooij nog wel de partners en hun kinderen zijn opgenomen.

 

Veel informatie is verkregen bij het Rijksarchief Friesland,nu ondergebracht bij Tresoar.Verder is onderzoek gedaan bij de gemeentearchieven,voornamelijk bij die van Tietjerksteradeel. Een aantal data zijn ontleend aan GEN 822 "De Douma's van Burgum".

 

GEN verwijst naar de collectie genealogieŽn bij Tresoar,T naar de toegangen aldaar en HOF naar de dossiers van het Hof van Friesland (T14).

TIE verwijst naar het Nedergerecht Tietjerksteradeel (T13).

 

 

2002

S.Wierstra

Kapellaan 18

Dokkum

s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††† I Hendrik Pieters, geboren 1711/1712, overleden Giekerk 1786/1787 ,volgens speciekohier, misschien zoon van Pieter Hendriks en Jeltje Klazes.

 

Boerenknecht bij Binne Pieters te Oudkerk 1737/1739;boer en kooiker te Tietjerk 1746/1772 (gebr.stem 4 in 1748 en 1758;gebr.stem 21 in 1768);boer en kooiker te Giekerk vanaf 1772 (gebr.stem 25 in 1778).

De boerderijen van zowel stem 4 Tietjerk (Kleine Geest) als van stem 25 Giekerk waren kooiplaatsen,dus met eendenkooi (zie o.a.de verkoop in 1718, TIE-60-353).

Q1749:Hendrik Pieters,gemeen boer te Tietjerk,3+2,37-9-0.

Pers.kohier:1762/1773 Tietjerk 45 1000 car.gld.;1774 Giekerk 74 1000 car.gld.; 1775 onder ede nihil.

Geen N.H.lidmaat te Tietjerk of Giekerk;hij laat ook de kinderen niet dopen en komt dus vermoedelijk uit een doopsgezinde familie.

In dat geval zou hij een zoon kunnen zijn van Pytter Hendriks,getrouwd 20-3-1707 te Akkerwoude,overleden 23-4-1735 en als lidmaat van de D.G.Dantumawoude vermeld op de lijst van 1728.

 

TIE 104-128 d.d.26-4-1745:Baukje Willems,bejaarde dochter,wonende Luttelgeest onder Tietjerk,bekent schuldig te zijn aan haar arbeider Hendrik Pieters,vrijgezel aldaar,de somma van 440 car.gld.;getekend door Baukje Willems bij notaris van der Ley te Leeuwarden op 12-4-1745.Baukje Willems was dus ongehuwd en overlijdt in 1762;Hendrik Pieters is haar erfgenaam.Zij was in 1738 gebruikster van dezelfde kooiplaats op de Kleine Geest onder Tietjerk,stem 4,141 pm.

TIE 47-blz.95 d.d.21-1-1766:Hendrik Pieters en Jacob Teunis,huislieden onder Tietjerk,zijn vrijwillige voorstanders voor de nagelaten kinderen van Jurjen Leenderts,overleden huisman te Tietjerk;zij zijn ook taxateurs bij de inventarisatie;Hendrik tekent zelf met de letter H.

TIE 12-147v:op de rechtdag d.d.28-9-1778 dient o.a.de zaak van de kerk van Oudkerk tegen Dirk Pieters;er is een verklaring van Hendrik Pieters;uitspraak 14-12-1778.

HOF 15556 d.d.1-3-1791:Hendrik is op 23-11-1778 als getuige gehoord in de rechtszaak van de kerkvoogden van Oudkerk tegen Dirk Pieters;hij is dan huisman te Giekerk en in het 67e jaar.Hij moest getuigen over de situatie inzake eigendom van een stuk land;het speelde in de jaren 1737/1739,toen hij knecht was bij Binne Pieters te Oudkerk.

 

Hendrik is getrouwd Tietjerk 19 jun 1746 metTryntje Wybes, gedoopt Oenkerk 2 mei 1723, overleden Giekerk 1791/1792 ,volgens speciekohier, dochter van Wybe Bouwes en Grietje Wiegers.

 

Boerin te Giekerk na overlijden van haar man (in 1788 gebr.stem 25).

Niet bij de N.H.lidmaten van Tietjerk of Giekerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tryntje Hendriks van der Kooi, geboren Tietjerk 25 jul 1746, gedoopt aldaar 22 feb 1771 ,volwassendoop, overleden Rijperkerk 11 nov 1813.

 

Bij overlijden wordt aangegeven dat ze dan 70 jaar is,maar dat is onjuist.

 

Tryntje is getrouwd Suawoude 1 sep 1765 met Jan Rypkes van der Kooi, geboren Suawoude/Tietjerk 16 feb 1729, gedoopt aldaar 16 mrt 1729, overleden Rijperkerk 13 feb 1816 ,87 jaar, zoon van Rypke Bonnes en Hylk Romkes.

 

Boer te Rijperkerk in 1811.

Bij huwelijk in 1765 kwam hij uit Suawoude en zij uit Tietjerk.Het echtpaar gaat met attestatie d.d.14-2-1777 als lidmaten van Suawoude/Tietjerk naar Rijperkerk.

 

 

†††††††††† 2 Grietje Hendriks van der Kooi, geboren Tietjerk 1748, overleden Surhuisterveen 29 dec 1814 ,66 jaar.

 

Bij huwelijk in 1775 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.

 

Grietje is getrouwd Suawoude/Tietjerk 10 dec 1775 met Bokke Jarichs van der Kooi, ,ook Bokke Jarings,, geboren Tietjerk 1741/1744, overleden Surhuisterveen 16 aug 1831, zoon van Jarich Eeltjes en Maaike Bokkes.

 

In 1778 op de Kobbekooi onder Suawoude,maar daarvoor te Tietjerk.Hij vertrekt in 1789 naar Burgwerd.In 1811 en 1816 genoemd als koopman te Surhuisterveen.

Hij was doopsgezind en laat zich op 17-8-1817 overschrijven van D.G.Warga naar D.G.Surhuisterveen.

Volgens acte van bekendheid bij het tweede huwelijk in 1816 waren ook zijn ouders doopsgezind.Hij zou in 1816 volgens die acte ongeveer 71 jaar zijn geweest,maar bij overlijden in 1831 wordt vermeld een leeftijd van 90 jaar.

 

 

†††††††††† 3 Pieter Hendriks van der Kooi, geboren Tietjerk 1749, overleden aldaar 4 dec 1820 ,71 jaar.

 

Schipper te Tietjerk in 1796 en 1820.

 

Pieter is getrouwd Tietjerk 27 apr 1783 met Wytske Taedes, gedoopt Suameer 21 okt 1753, overleden Tietjerk 23 sep 1842, dochter van Taede Sapes en Akke Wolters.

 

Bij huwelijk in 1783 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.Hun dochter Akke werd geboren 5-8-1781 te Bergum en gedoopt te Tietjerk bij hun huwelijk op 27-4-1783.Zij had echter ook al een voorzoon Taede.

 

 

†††††††††† 4 Doetje Hendriks van der Kooi, geboren Tietjerk 1756, overleden aldaar 11 okt 1827 ,71 jaar.

 

Bij huwelijk in 1783 kwam zij evenals haar man uit Tietjerk.

 

Doetje is getrouwd Tietjerk 13 apr 1783 met Gerrit Andries Kooistra, geboren Tietjerk 29 jun 1753, gedoopt aldaar 2 dec 1753, overleden aldaar 11 jul 1828 ,75 jaar, zoon van Andries Gerbens en Neeltje Romkes.

 

Hij was boer onder Tietjerk in 1811.

Hij werd lidmaat te Tietjerk na belijdenis op 13-11-1814.

 

 

†††††††††† 5 Jan Hendriks van der Kooy, geboren Tietjerk 1760 ,volgens reg.civ.FER op 26-11-1760,, overleden Hallum 12 mrt 1831 ,70 jaar.

 

In 1779 als vrijgezel inwonend bij zijn ouders (speciekohier Giekerk 29).

Bij huwelijk in 1785 kwam hij uit Giekerk.

Boer te Hallum in 1800; in 1811 is hij daar arbeider.

 

Jan is getrouwd Giekerk 19 jun 1785 met Lysbeth Jacobs, geboren Rijperkerk 1767, gedoopt aldaar 17 mei 1772 ,ongeveer 5 jaar volgens doopboek,, overleden Hallum 24 nov 1807 ,40 jaar, dochter van Jacob Doeyes en Akke Sybes.

 

Bij huwelijk in 1785 kwam zij uit Oenkerk.

Bij het dopen te Hallum van haar oudste dochter Akke was haar moeder Akke doophefster.

 

 

†††††††††† 6 Minke Hendriks Kooi, geboren Tietjerk 1762/1763, overleden Giekerk 10 jul 1843 ,80 jaar.

 

Bij huwelijk in 1788 kwam zij uit Giekerk.

 

Minke is getrouwd Giekerk 27 jul 1788 met Willem Jans Jeltema, geboren Veenwouden 1766/1767, overleden Giekerk 1 apr 1849 ,82 jaar, zoon van Jan Pieters Jeltema en Leentje Berends.

 

In 1796 schipper te Giekerk;in 1811 dagloner te Oenkerk.

Bij huwelijk in 1788 kwam hij uit Giekerk.

Hij staat niet vermeld bij het dopen te Veenwouden,maar zijn ouders laten daar wel andere kinderen dopen 1753/1764.

 

 

†††††††††† 7 Wybe Hendriks, geboren Tietjerk Ī 1764, overleden n 1785.

 

In 1779 inwonend bij zijn ouders te Giekerk.Militair in 1785 en daarna niet meer vermeld.

 

 

 

†††††††††† 8 Marten Hendriks Kooi, geboren Tietjerk 1766 ,niet gedoopt, volgt onder II.

 

 

†††††† II Marten Hendriks Kooi, geboren Tietjerk 1766 ,niet gedoopt, overleden Giekerk 27 mrt 1850, zoon van Hendrik Pieters (I) en Tryntje Wybes.

 

Als vrijgezel leent hij acht honderd gulden van Gerrit Noot,koopman te Amsterdam volgens hypotheekacte d.d.10-5-1793 (TIE-110-355).Gerrit Noot was opkoper van gevogelte.

Als zijn moeder 1791/1792 als weduwe overlijdt,wordt hij hoofdbewoner van de ouderlijke boerderij;zijn broers Jan Hendriks en Wybe Hendriks waren reeds resp.1781 en 1786 vertrokken.

V1796:Kooiker en boer te Giekerk;hij geeft dan op als godsdienst gereformeerd en heeft 1 zoon.Hij behoort niet tot de N.H.lidmaten van Giekerk en laat zijn kinderen,op de oudste na,niet dopen.

In 1811 neemt Marten Hendriks te Giekerk de naam Kooi aan,maar schrijft zelf Kooij;hij heeft dan 2 zoons en 2 dochters.

Bij de volkstelling van 1829 is hij landbouwer te Giekerk met 4 kinderen.

 

Marten is getrouwd Giekerk 12 okt 1794 metRinske Dirks de Vries, geboren Giekerk 8 jan 1770, gedoopt aldaar 9 mrt 1770, overleden aldaar 5 dec 1840, dochter van Dirk Theunis en Tryntje Gjolts.

 

Niet bij de lidmaten van Giekerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrik Martens Kooi, geboren Giekerk 25 jan 1795, gedoopt aldaar 20 sep 1795, volgt onder III-a.

 

†††††††††† 2 Tryntje Martens Kooi, geboren Giekerk 15 feb 1798, volgt onder III-b.

 

†††††††††† 3 Dirkje Martens Kooi, geboren Giekerk 16 mei 1803, volgt onder III-c.

 

†††††††††† 4 Sjoerd Martens Kooi, geboren Giekerk 28 okt 1810, volgt onder III-d.

 

 

III-a Hendrik Martens Kooi, geboren Giekerk 25 jan 1795, gedoopt aldaar 20 sep 1795, overleden Suawoude 29 mrt 1887, zoon van Marten Hendriks Kooi (II) en Rinske Dirks de Vries.

 

Landbouwer te Suawoude 1829/1867 op de "patroonsboerderij",stem 10;woont ook daarna tot overlijden te Suawoude.

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 nov 1828 metAntje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,, geboren Giekerk 29 mrt 1808, gedoopt aldaar 29 mei 1808, overleden Suawoude 18 aug 1863, dochter van Gerben Gerks Dijkstra en Aukje Gerbens de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten Hendriks Kooi, geboren Giekerk 3 feb 1829, volgt onder IV-a.

 

†††††††††† 2 Gerben Hendriks Kooi, geboren Suawoude 11 jul 1830, overleden aldaar 19 okt 1874.

 

In 1854 boerenknecht te Suawoude.Het huwelijk met Baukje was kinderloos.Bij overlijden in 1874 arbeider te Suawoude.

 

Gerben is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mei 1854 met Baukje Gjalts Bosma, geboren Suawoude 2 apr 1832, overleden aldaar 12 aug 1896, dochter van Gjalt Jacobs Bosma en Jitske Johannes Allema.

Baukje is later getrouwd in Tietjerksteradeel 29 sep 1877 met Willem Fokkes de Jong, geboren Ureterp 31 okt 1812, overleden aldaar 11 mei 1891, zoon van Fokke Theunis de Jong en Hendrikjen Willems.

 

†††††††††† 3 Rinske Hendriks Kooi, geboren Suawoude 4 aug 1832, volgt onder IV-b.

 

†††††††††† 4 Sjoerd Hendriks Kooi, geboren Suawoude 4 dec 1834, volgt onder IV-c.

 

†††††††††† 5 Dirk Hendriks Kooi, geboren Suawoude 14 feb 1837, overleden aldaar 22 mrt 1870.

 

Hij was boerenknecht te Suawoude en niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 6 Gerk Hendriks Kooi, geboren Suawoude 21 feb 1839, volgt onder IV-d.

 

†††††††††† 7 Akke Hendriks Kooi, geboren Suawoude 16 mrt 1841, volgt onder IV-e.

 

†††††††††† 8 Trijntje Hendriks Kooi, geboren Suawoude 6 apr 1845, volgt onder IV-f.

 

†††††††††† 9 Tiete Hendriks Kooy, geboren Suawoude 26 jun 1849, volgt onder IV-g.

 

 

†† III-b Tryntje Martens Kooi, geboren Giekerk 15 feb 1798, overleden aldaar 3 mei 1880, dochter van Marten Hendriks Kooi (II) en Rinske Dirks de Vries.

 

Volgens acte van bekendheid bij huwelijk op 13-9-1821 was zij niet gedoopt en geboren in februari 1798.Haar precieze geboortedatum komt uit een bijbel,in bezit van het nageslacht van Dirk Sjoerds Kooi (IV-h).

Bij de aangifte van de geboorte van zoon Marten wordt vermeld dat Meindert Hanses van der Wielen,boerenkecht te Rijperkerk,de vader is.Maar Marten is later niet als zodanig erkend.Zij woont in 1821 nog als boerendochter bij haar ouders in Giekerk.In 1845 genoemd als koemelkerse te Giekerk.

 

Tryntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 13 sep 1821 met (en gescheiden Leeuwarden 15 feb 1831 ,acte 3-3-1831 Tietjerksteradeel van)Meindert Hanses van der Wielen, schipper te Oenkerk in 1831.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten Kooi, geboren Giekerk 30 jun 1821, volgt onder IV-h.

 

 

†† III-c Dirkje Martens Kooi, geboren Giekerk 16 mei 1803, overleden Leeuwarden 24 apr 1848, dochter van Marten Hendriks Kooi (II) en Rinske Dirks de Vries.

 

Volgens acte van bekendheid bij huwelijk op 29-5-1830 is zij niet gedoopt en zou ze zijn geboren in mei 1803.Haar precieze geboortedatum komt uit een bijbel,in bezit van het nageslacht van Dirk Sjoerds Kooi (IV-h).

 

Dirkje is getrouwd in Tietjerksteradeel 29 mei 1830 met haar neefDirk Eeuwes de Vries, geboren Giekerk 2 sep 1806, gedoopt aldaar 12 okt 1806, overleden Leeuwarden 24 nov 1850, zoon van Eeuwe Dirks de Vries en Sytske Andries.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Klaas Dirks de Vries, geboren Bergum 18 mrt 1840, overleden Eestrum 6 feb 1922.

 

Hij woonde in 1908 en 1922 te Eestrum.Uit het huwelijk met Janke werden kinderen geboren in 1873,1876 en 1880.

 

Klaas is getrouwd in Tietjerksteradeel 21 mei 1864 met Janke Teunis Wijma, geboren Oostermeer 14 mrt 1839, overleden Eestrum 20 nov 1908, dochter van Teunis Sjoerds Wijma en Jantje Lykeles Westerhof.

 

 

III-d Sjoerd Martens Kooi, geboren Giekerk 28 okt 1810, overleden Bergum 11 dec 1893, zoon van Marten Hendriks Kooi (II) en Rinske Dirks de Vries.

 

Koemelker te Giekerk.Volgens acte van bekendheid bij zijn huwelijk op 15-6-1839 is hij geboren op 28-10-1810 te Giekerk.

 

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel 15 jun 1839 metAafke Johannes Fokkens, geboren Oenkerk 20 okt 1813, overleden Giekerk 9 feb 1849, dochter van Johannes Liepkes Fokkens en Grietje Sjoerds Visser.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Doodgeboren kind, geboren Giekerk 13 sep 1841, overleden aldaar 13 sep 1841.

 

†††††††††† 2 Dirk Sjoerds Kooi, geboren Giekerk 8 nov 1842, volgt onder IV-i.

 

†††††††††† 3 Johannes Sjoerds Kooi, geboren Giekerk 1 okt 1847, overleden aldaar 4 dec 1847.

 

 

†† IV-a Marten Hendriks Kooi, geboren Giekerk 3 feb 1829, overleden Suawoude 25 nov 1910, begraven aldaar 30 nov 1910, zoon van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Landbouwer te Suawoude (1855,1865,1881).

 

Marten is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mei 1854 metGrietje Andries Bosma, geboren Suawoude 28 apr 1838, overleden aldaar 23 sep 1905, dochter van Andries Joukes Bosma en Antje Jelkes Bouma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Antje Martens Kooi, geboren Suawoude 14 mei 1855, overleden aldaar 14 apr 1856.

 

†††††††††† 2 Antje Martens Kooi, geboren Suawoude 23 aug 1857, volgt onder V-a.

 

†††††††††† 3 Hendrik Martens Kooi, geboren Suawoude 28 dec 1859, volgt onder V-b.

 

†††††††††† 4 Andries Martens Kooi, geboren Suawoude 12 dec 1861, volgt onder V-c.

 

†††††††††† 5 Rinske Martens Kooi, geboren Suawoude 26 nov 1863, overleden aldaar 26 nov 1863 ,oud 3 uren.

 

†††††††††† 6 Sjoerd Martens Kooi, geboren Suawoude 7 mrt 1865, overleden aldaar 16 aug 1869.

 

†††††††††† 7 Gerben Martens Kooi, geboren Suawoude 30 aug 1867, overleden aldaar 20 jul 1868.

 

†††††††††† 8 Trijntje Martens Kooi, geboren Suawoude 25 aug 1869, overleden aldaar 31 jul 1874.

 

†††††††††† 9 Sjoerd Martens Kooi, geboren Suawoude 9 jun 1872, overleden aldaar 20 jul 1873.

 

†††††††† 10 Sjoerd Martens Kooi, geboren Suawoude 15 mei 1874, overleden aldaar 9 aug 1874.

 

†††††††† 11 Trijntje Martens Kooi, geboren Suawoude 5 jul 1875, volgt onder V-d.

 

†††††††† 12 Grietje Martens Kooi, geboren Suawoude 26 mei 1881, volgt onder V-e.

 

 

†† IV-b Rinske Hendriks Kooi, geboren Suawoude 4 aug 1832, overleden Garijp 22 feb 1873, dochter van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Rinske is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 sep 1859 metPieter Petrus Elzinga, geboren Garijp 10 jun 1839, overleden aldaar 20 mei 1923, zoon van Petrus Pieters Elzinga en Gepke Douwes Veenstra.

 

Hij was schoenmaker te Garijp (1859,1865).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Gepke Pieters Elzinga, geboren Garijp 18 dec 1861, overleden aldaar 12 jul 1887.

Gepke is getrouwd in Tietjerksteradeel 8 nov 1884 met Jan Romkes Kloosterman.

 

†††††††††† 2 Petrus Pieters Elzinga, geboren Garijp 19 apr 1865, overleden aldaar 31 okt 1934.

Petrus is getrouwd in Tietjerksteradeel 25 mei 1889 met Pietje Romkes van der Veen.

 

 

†† IV-c Sjoerd Hendriks Kooi, geboren Suawoude 4 dec 1834, overleden Bergum 26 mrt 1910, begraven Hardegarijp 31 mrt 1910, zoon van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Landbouwer te Suawoude(1869),te Oostermeer(1873) en te Veenwouden(1879);veehouder te Veenwouden(1895).

Tekst op de grafsteen te Hardegarijp Hebr.4:9 "Er blijft dus een rust voor het volk van God".

 

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 mei 1864 metSytske Aans Algra, geboren Hardegarijp 24 mei 1840, overleden Bergum 23 apr 1914, begraven Hardegarijp 28 apr 1914, dochter van Aan Symens Algra en Eelkje Dirks van der Veen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrik Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 4 aug 1865, volgt onder V-f.

 

†††††††††† 2 Eelkje Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 8 jan 1867, volgt onder V-g.

 

†††††††††† 3 Aan Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 8 jul 1869, volgt onder V-h.

 

†††††††††† 4 Antje Kooij, geboren Oostermeer 13 aug 1873, overleden Suawoude 28 okt 1939.

 

Zij was niet getrouwd en woonde als huishoudster te Hardegarijp,Rinsumageest en Suawoude.

 

 

†††††††††† 5 Grietje Kooij, geboren Veenwouden 21 dec 1879, volgt onder V-i.

 

 

†† IV-d Gerk Hendriks Kooi, geboren Suawoude 21 feb 1839, overleden aldaar 13 mrt 1916, begraven aldaar 16 mrt 1916, zoon van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

In 1873 koopman te Suameer;landbouwer te Suawoude (1875,1877);na 2e huwelijk landbouwer te Oostermeer (1878,1887).Veehouder te Eestrum in 1899.In 1914 genoemd als veehouder te Suawoude.

 

Gerk is getrouwd in Smallingerland 9 mei 1872 (1) metGrietje Iemes Rinsma, geboren Opeinde (Sm) 12 sep 1839, overleden Suawoude 7 feb 1877, dochter van Ieme Kornelis Rinsma en Sjoukje Hyltjes de Vos.

 

Zij was eerder getrouwd op 11-5-1867 in Smallingerland met Hans Gjalts Welling,geboren 12-10-1838 te Oudega (Sm) en overleden op 28-10-1869 te Nijega (Sm).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ankje Gerks Kooij, geboren Suameer 14 okt 1873, overleden aldaar 13 mrt 1874.

 

†††††††††† 2 Antje Gerks Kooi, geboren Suameer 14 jan 1875, volgt onder V-j.

 

†††††††††† 3 Hijlkje Gerks Kooy, geboren Suawoude 22 dec 1875, overleden aldaar 29 jan 1877.

 

†††††††††† 4 Doodgeboren dochter, geboren Suawoude 7 feb 1877, overleden aldaar 7 feb 1877.

 

Gerk is getrouwd in Tietjerksteradeel 24 jan 1878 (2) metGerkje Pieters Hylkema, geboren Eestrum 3 jun 1843, overleden Suawoude 3 apr 1924, dochter van Pieter Tjalles Hylkema en Sytske Pieters van der Veer.

Gerkje was eerder getrouwd in Tietjerksteradeel 9 mei 1868 met Binne Roelofs Binnema, geboren in Tietjerksteradeel 26 mei 1839, overleden in Tietjerkstersdeel 5 aug 1875, zoon van Roelof Binnes Binnema en Sophia Ludzers Krol.

 

Uit het huwelijk van Gerk en Gerkje:

 

†††††††††† 5 Grietje Gerks Kooij, geboren Oostermeer 21 okt 1878, volgt onder V-k.

 

†††††††††† 6 Hendrik Gerks Kooi, geboren Oostermeer 11 apr 1880, overleden aldaar 9 mrt 1882.

 

†††††††††† 7 Hendrik Gerks Kooij, geboren Oostermeer 25 jan 1883, volgt onder V-l.

 

†††††††††† 8 Pieter Gerks Kooij, geboren Oostermeer 4 aug 1887, volgt onder V-m.

 

 

†† IV-e Akke Hendriks Kooi, geboren Suawoude 16 mrt 1841, overleden aldaar 9 nov 1935, begraven aldaar 13 nov 1935, dochter van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Bij de geboorte van haar zoon Anne woonde zij bij haar ouders te Suawoude.Haar zoon Anne werd later bij haar huwelijk met Teunis Westerhof als hun zoon erkend en gewettigd.

 

Akke is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 mei 1866 metTeunis Eesgers Westerhof, geboren Rijperkerk 24 nov 1840, overleden Suawoude 31 jan 1925, begraven aldaar 4 feb 1925, zoon van Eesge(r) Lykeles Westerhof en Grietje Teunis Veenstra.

 

Koopman te Suawoude (1867,1874,1879).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Anne Westerhof, geboren Suawoude 23 jun 1865, overleden Marum 28 nov 1957.

 

Hij was in 1887/1888 onderwijzer te Krewerd,gemeente Bierum (Gr) en werd later hoofdonderwijzer te Marum.

De L.C. van 17-12-1966 vermeldt in een artikel zijn grote verdiensten voor het Westerkwartier van de provincie Groningen.

 

Anne is getrouwd in Bierum 5 nov 1886 met (1) met Pieterke Smit, geboren 1866 Krewerd,gemeente Bierum (Gr),

overleden aldaar 7 mei 1887.

Anne is getrouwd in Tietjerksteradeel 3 nov 1888 (2) met Grietje Meijer, geboren Roden 9 nov 1864, overleden Marum 13 mrt 1922, dochter van Jacob Meijer en Maria Smit.

 

†††††††††† 2 Eesger Westerhof, geboren Suawoude 10 okt 1867, overleden n 1934.

 

In 1934 te Oostermeer.

 

Eesger is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 feb 1892 met Rinske Mients Venema, geboren Hardegarijp 23 mei 1870, overleden Oostermeer 18 jun 1934, dochter van Mient Douwes Venema en Sjoukje Oedzes van der Bijl.

 

†††††††††† 3 Antje Westerhof, geboren Suawoude 19 dec 1870, overleden Leeuwarden 17 jul 1953, begraven Suawoude.

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1894 met Kornelis Deelstra, geboren Oudega (Sm) 30 sep 1868, overleden Suawoude 4 jun 1916, zoon van Oedze Minderts Deelstra en Trijntje Roels de Boer.

 

†††††††††† 4 Hendrik Westerhof, geboren Suawoude 12 jun 1874, overleden Bergum 21 jun 1956, begraven Suawoude.

 

Woont in 1899 bij zijn ouders te Suawoude.Na het overlijden van zijn moeder op 9-11-1935 woont hij samen met broer Lykele in Suawoude.

Hij was veehandelaar.

 

 

†††††††††† 5 Lykele Westerhof, geboren Suawoude 25 jul 1877, overleden aldaar 3 jan 1879.

 

†††††††††† 6 Lykele Westerhof, geboren Suawoude 26 sep 1884, overleden aldaar 2 jul 1953.

 

Hij was niet getrouwd.Hij woonde na overlijden van zijn moeder eerst samen met zijn broer Hendrik te Suawoude,maar vertrok in 1936 naar Bergum.Hij woonde daarna bij zijn zuster Antje in Suawoude,die weduwe was.

 

 

 

††† IV-f Trijntje Hendriks Kooi, geboren Suawoude 6 apr 1845, overleden aldaar 19 aug 1925, begraven aldaar 22 aug 1925, dochter van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 3 apr 1880 metRoel Eesgers Westerhof, geboren Murmerwoude 11 jan 1844, overleden Suawoude 7 jun 1887, zoon van Eesge(r) Lykeles Westerhof en Grietje Teunis Veenstra.

 

In 1871 koemelker te Suawoude;in 1875 is hij daar landbouwer als hij de geboorte van zijn dochter Antje aangeeft;de dochter werd gewettigd op 3-4-1880 als hij met de moeder trouwt;in 1881 en bij overlijden in 1887 is hij weer koemelker te Suawoude.

Roel was eerder getrouwd op 30-11-1867 in Tietjerksteradeel met Tjitske Andries Bosma,geboren 7-2-1845 te Suawoude en overleden op 4-6-1871 aldaar,dochter van Andries Joukes Bosma en Antje Jelkes Bouma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Antje Westerhof, geboren Suawoude 21 okt 1875, overleden Noordbergum 3 dec 1947.

 

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 27 okt 1900 (1) met Jelle Vlietstra, geboren Oudega (Sm) 16 dec 1878, overleden Suawoude 27 nov 1903, zoon van Klaas Roelofs Vlietstra en Aaltje Wagenaar.

 

Bij huwelijk in 1900 is hij boerenknecht te Oudega (Sm).

 

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 16 mei 1907 (2) met Rindert Leegsma, geboren Bergum 29 mei 1864, overleden aldaar 2 apr 1946, zoon van Jetze Rinderts Leegsma en Joukje Gerlofs van der Velde.

 

Hij was eerder getrouwd met Maria Gerrits Brouwer,overleden 7-4-1895 te Bergum.

Ook met zijn vrouw Antje woonde hij in Bergum.

 

 

†††††††††† 2 Andries Westerhof, geboren Suawoude 17 okt 1881, overleden n 1925.

 

Hij was niet getrouwd en woonde vanaf 1925 met een dienstbode op Suawoude 87.

 

 

 

†† IV-g Tiete Hendriks Kooy, geboren Suawoude 26 jun 1849, overleden aldaar 23 feb 1940, begraven aldaar 27 feb 1940, zoon van Hendrik Martens Kooi (III-a) en Antje Gerbens Dijkstra, ,ook Akke,.

 

Arbeider te Suawoude (1872,1875);koemelker aldaar (1878);veehouder aldaar (1897,1908).

 

Tiete is getrouwd in Tietjerksteradeel 11 mei 1872 metYttje Taekes Poelstra, geboren Garijp 23 okt 1853, overleden Suawoude 15 jul 1932, begraven aldaar 18 jul 1932, dochter van Taeke Johannes Poelstra en Klara Ykes Bergsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Antje Tietes Kooy, geboren Suawoude 29 jun 1872, volgt onder V-n.

 

†††††††††† 2 Taeke Tietes Kooy, geboren Suawoude 2 mrt 1875, volgt onder V-o.

 

†††††††††† 3 Klara Tietes Kooy, geboren Suawoude 17 jan 1878, volgt onder V-p.

 

†††††††††† 4 Rinske Tietes Kooy, geboren Suawoude 10 sep 1897, overleden aldaar 2 jul 1908.

 

 

†† IV-h Marten Kooi, geboren Giekerk 30 jun 1821, overleden aldaar 28 okt 1899, zoon van Meindert Hanses van der Wielen (schipper te Oenkerk in 1831) en Tryntje Martens Kooi (III-b).

 

In 1846 arbeider te Roodkerk;in 1893 veehouder te Giekerk.

 

Marten is getrouwd in Dantumadeel 12 jul 1845 metGrietje Annes Sikma, geboren Roodkerk 12 dec 1818, overleden Giekerk 15 mei 1901, dochter van Anne Jacobs Sikma en Tietje Sijes.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Anne Martens Kooi, geboren Roodkerk 28 mei 1846, volgt onder V-q.

 

†††††††††† 2 Trijntje Martens Kooi, geboren Roodkerk 20 feb 1849, volgt onder V-r.

 

†††††††††† 3 Tietje Martens Kooi, geboren Giekerk 26 nov 1852, volgt onder V-s.

 

†††††††††† 4 Sije Martens Kooi, geboren Giekerk 10 jul 1857, volgt onder V-t.

 

†††††††††† 5 Hiltje Martens Kooi, geboren Giekerk 21 jan 1863, overleden aldaar 9 feb 1929.

Hiltje is getrouwd in Dantumadeel 19 mei 1894 met Tjeerd Annema, geboren Akkerwoude 3 mei 1855, overleden Leeuwarden 18 dec 1921, zoon van Rintje Tabes Annema en Antje Tjeerds Douma.

 

Hij was veehouder te Akkerwoude.Op 15-5-1917 vertrok hij met zijn vrouw naar Huizum.Bij het vieren van de zilveren bruiloft op 19-5-1919 woonde het echtpaar in Leeuwarden.Zij hadden geen kinderen.

 

 

†††††††††† 6 Sjoerd Martens Kooi, geboren Giekerk 21 jan 1867, volgt onder V-u.

 

 

††† IV-i Dirk Sjoerds Kooi, geboren Giekerk 8 nov 1842, overleden Wijns 23 sep 1917, begraven Bergum 27 sep 1917, zoon van Sjoerd Martens Kooi (III-d) en Aafke Johannes Fokkens.

 

Koemelker te Giekerk (1866,1875);landbouwer te Bergum (1878,1881,1885);veehouder te Buitenpost (1907).

 

Dirk is getrouwd in Tietjerksteradeel 25 nov 1865 metWijke Alberts de Vries, geboren Giekerk 13 jan 1841, overleden Buitenpost 14 feb 1915, begraven Bergum 18 feb 1915, dochter van Albert Teunis de Vries en Fintje Harings van der Kooi.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sjoerd Dirks Kooi, geboren Giekerk 3 apr 1866, volgt onder V-v.

 

†††††††††† 2 Fintje Dirks Kooi, geboren Giekerk 28 dec 1868, volgt onder V-w.

 

†††††††††† 3 Aafke Dirks Kooi, geboren Giekerk 28 nov 1870, volgt onder V-x.

 

†††††††††† 4 Antje Dirks Kooi, geboren Giekerk 31 dec 1872, overleden Bergum 11 feb 1896.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 5 Rinske Dirks Kooi, geboren Giekerk 8 feb 1875, overleden aldaar 25 feb 1875.

 

†††††††††† 6 Albert Dirks Kooi, geboren Bergum 28 apr 1876, overleden aldaar 13 mrt 1877.

 

†††††††††† 7 Rinske Dirks Kooi, geboren Bergum 11 mrt 1878, overleden aldaar 22 mrt 1881.

 

†††††††††† 8 Albert Dirks Kooi, geboren Bergum 11 mrt 1878, overleden aldaar 17 jun 1878.

 

†††††††††† 9 Foekje Dirks Kooi, geboren Bergum 4 jun 1880, overleden aldaar 10 jun 1880.

 

†††††††† 10 Rinske Dirks Kooi, geboren Bergum 16 sep 1882, volgt onder V-y.

 

†††††††† 11 Doodgeboren zoon, geboren Bergum 19 jul 1885, overleden aldaar 19 jul 1885.

 

 

†††† V-a Antje Martens Kooi, geboren Suawoude 23 aug 1857, overleden Tyrone 1921, dochter van Marten Hendriks Kooi (IV-a) en Grietje Andries Bosma.

 

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 12 mei 1877 metJan Sjoerds Landheer, geboren Tietjerk 14 jan 1852, overleden Grant (Newago, Michigan) 14 juli 1934, zoon van Sjoerd Reins Landheer en Hylkje Jans Hattuma.

 

Koopman te Suawoude (1878,1881).

Vertrekt daarna in 1882 met zijn gezin naar Amerika en woont eerst in Grand Rapids (Kent,Michigan).

In 1900,1910,1920 woonde hij met zijn vrouw in Tyrone (Kent,Michigan), in 1930 daar als weduwnaar (USFC)

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sjoerd Landheer, George or Geo Landheer, geboren Suawoude 1 aug 1878, overleden mei 1960, published 4-5-1960 G.R.Press.

 

Hij trouwde Grand Rapids 11-12-1903 met Nellie Tenbrink,geborenNew Jersey 1885(bij huwelijk 18 jaar), overleden dec 1960, published 15-12-1960 GR Press, dochter van Albert Tenbrink en Martha N.

 

In 1900woonde George bij zijn ouders inTyrone (Kent, Michigan); in 1910,1920 en 1930 woonde hij daar met vrouw Nellie ( USFC).

Kinderen a,b,c vermeld 1910 en a,b,c,d in 1920 (USFC).

 

Uit dit huwelijk, geboren te Tyrone:

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† a. Albert Landheer,geboren Tyrone 1-10-1906, overledenmei 1970in Newaego, Michigan , published 19-5-1970G.R.Press.

†† b. Anna Landheer†† , geboren Tyrone 1908/1909,overledenmaart 1969, published 27-3-1969G.R.Press

†† c. Martha Landheer , geboren Tyrone 1909/1910, nog vermeld bij USFC 1930, niet bij USFC 1940.

†† d. Henry Landheer,geboren Tyrone 25-3-1911, overleden 18 maart 1985 in Fremont, Newaego, Michigan (Family Search)

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Henry woonde met zijn vrouw Mary in Grant, Newaego,Michigan (1940,1985). Mary is geboren rond 1917, huwelijk 1935/1940.

 

 

†††††††††† 2 Marten Landheer, Martin Landheer, geboren Suawoude 21 mrt 1880, overledenGrand Rapids voor 1885

 

†††††††††† 3 Jan Landheer, John Landheer, geboren Suawoude 21 okt 1881, overledenGrand Rapids voor 1886

.

†††††††††† 4Martin Landheer,geboren Grand Rapids 7 mrt 1885, overleden Grand Rapids 1885/1886

 

††††††††† 5†† Martin Landheer,geboren Grand Rapids 10 mrt 1886, overleden Grand Rapids 1886/1887

 

††††††††† 6John Landheer, geboren Grand Rapids 10 mrt 1886, overledenGrand Rapids 22 jan 1954 , published 23-1-1954G.R.Press.

 

Hij trouwde Newaego (Michigan) 25-10-1909met Flora Rackard, geboren in Michigan nov 1886, overleden feb 1934, published 14-2-1934 G.R.Herald, dochter van Albert Rackard. en MarthaHowe.

 

In 1900 woonde John bij zijn ouders in Tyrone, in 1910 en 1920 met vrouw Flora in Tyrone,in 1930 met Flora in Newaego, Michigan (USFC).

Flora wordt in 1900 vermeld zonder ouders in Montcalm,Michigan (USFC).

De kinderen a,b,c,d en e worden in 1920 bij hun ouders vermeld (USFC).

 

Uit dit huwelijk:

 

a. Albert Landheer,geboren 29-9-1910, overledenin Kent, Michigan 14 april 1974, published 15-4-1974 G.R.Press†† (hij trouwde in 1935)

 

b. John Landheer,geboren 27-11-1911, overleden in Kent,Michigan aug 1965, published 3-8-1965 G.R.Press.

 

c. Ralph Landheer,geboren 14-5-1914, overleden in Kent,Michigan okt 1971, published 21-10-1971 G.R.Press.

 

d. Rosie Landheer,geboren 26-12-1915, overleden in Kent, Michigan 19-12-1966

 

e. Earl Landheer,geboren 15-1-1917, overleden Baldwin (Lake, Michigan) 2-1-1977(hij trouwde 18-7-1959)

 

f.David Landheer,geboren 4-2-1920, overleden in Kent, Michigan7-2-1986, published 11-2-1986 G.R.Press.

 

 

††††† 7Gertie Landheer,geboren Grand Rapids 10 mrt 1886,

 

Gertie trouwde 1) Grand Rapids 8-3-1904metHerman Snieders, geboren in Duitsland 1874, zoon van van John H.Snieders.

Gertie trouwde 2) Grant (Newaego,Michigan) 20-2-1923 met Fred J. van der Staag, geboren 1875.

 

†††† 8 Martin Landheer,geboren Tyrone (Kent,Michigan)28 juli 1887, overleden juli 1960, published9-7-1960 G.R.Press

††††††††††††

Hij trouwde1) Grand Rapids 22 Ė11-1906 met Ethel Lewis,geboren Solon Township 1890 (bij huwelijk 16 jaar) ,overleden1907/1908, dochter van Lonson Lewis en Annie Miller

Hij trouwde2) Grand Rapids 16-12-1908 met Jeanette Dykstra,geboren Muskegon (Muskegon,Michigan) 1890, overleden 1909/1911, dochter van John Dykstra en Elizabeth Walters

Hij trouwde3) Grand Rapids 14-12-1911 met Anna Dykstra,geboren Muskegon (Muskegon,Michigan) 1892 (bij huwelijk 19 jaar), overleden na 1930, dochter van Joseph Dykstra en Gertie Laferink

††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††

In 1900woonde Martin bij zijn ouders in Tyrone (Kent,Michigan), in 1910 aldaar met vrouw Jeanette en zoon John, in 1920 aldaar metvrouw Anna, kinderen John,Gertrude en Martin en in 1930 met vrouw Anna,Gertrude en Martin in Muskegon, Michigan(USFC)

 

Uit het tweede huwelijk van Martin :

 

††††††††††††††† a. John Landheer,geboren Tyrone 1910, vermoedelijk overleden voor 1920.

 

Uit het derde huwelijk van Martin:

 

††††††††††††††† b. Gertrude Landheer, geboren Tyrone 1912/1913

 

††††††††††††††† c. Martin Landheer,geboren Tyrone 20-7-1917

 

 

†††† 9HenryLandheer,geboren Tyrone (Kent,Michigan) 7 okt 1890†††††††††††

 

††† 10 Hattie Landheer, geboren Tyrone (Kent,Michigan) 1 jul 1892, overleden Fremont (?), Michigan20 jan 1984., begraven Pinewood cemetry, Kent, Michigan.

 

Hattie trouwdein Newaego(Michigan) 25 nov 1908 met Burt Eugene Longcore, geboren Kentcity(Newago,Michigan) 19 jun 1884, overleden Fremont (Michigan) 2 feb 1977, zoon van John Longcore en Sarah Elizabeth Post.

 

In 1900 vermeld bij haar ouders te Tyrone en in 1930 woonde zij met haar man in Newago,Michigan (USFC).

 

†† 11 Andrew Landheer,geboren Tyrone (Kent,Michigan) 12 jan 1894, overleden Grand Rapids oktober 1972, published 12-10-1972 G.R.Press.

 

Hij trouwde Grand Rapids 13 april 1915 met Elizabeth Bylsma,geborenGrand Rapids 1894(bij huwelijk 21 jaar) ,overleden (?) Grand Rapids oktober 1989, published 11-10-1989 G.R.Press, dochter van John Bylsma en Rieka Bronsink

 

In 1900 en1910 woonde hij bij zijn ouders in Tyrone (Kent, Michigan), in 1920 ?, in 1930 met vrouw Elizabeth in Kent, Michigan ,zie USFC

††††††††††††† ?†† Elizabeth misschien overleden als Elizabeth Landheer in mei 1983, published 22-5-1983 G.R.Press.

 

 

 

†††† V-b Hendrik Martens Kooi, Henry M. Kooi, geboren Suawoude 28 dec 1859, overleden Grand Rapids feb/mrt 1958, published 3-3-1958 G.R.Herald, zoon van Marten Hendriks Kooi (IV-a) en Grietje Andries Bosma.

 

Hij was in 1888 koemelker te Hardegarijp.

Hendrik verkocht zijn bezit en verliet zijn vrouw en kinderen nog voor de geboorte van zoon Andries en vertrok op 13-11-1891 naar Noord-Amerika (Grand Rapids).

Zijn vrouw en kinderen gaan dan eerst naar Suawoude,maar later laat hij ze overkomen.

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde hij daar nog tweemaal.

In een Amerikaanse krant (Grand Rapids Herald ?) stond in 1953 een foto van Hendrik met 5 geslachten;hij was toen 93 jaar.

Bij USFC 1900 wordt hij nog niet vermeld met zijn gezin en hij zal dan dus nog niet een eigen woning bezitten.

In 1910wordt hij vermeld met zijn vrouw Cornelia Kooi, zoon Martin (24), schoonzoon Jacob (24),zoon David (22),dochter Gertie (19) en dochter Gertrude (12) , wonende Grand Rapids Ward 5, Kent,Michigan (USFC 1910).

In 1920 vermeld met vrouw Cornelia Kooi ,zoons Martin en David, schoondochters Cora en Jennie, kleinkinderen, allen wonend Grand Rapids Ward 2, Kent,Michigan (USFC 1920).

Bij USFC 1930 als weduwnaar in Grand Rapids.

 

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1883 metTrijntje Douwes Bergsma, in Amerika als Cornelia Kooi, geboren Suawoude 3 jun 1861, overleden Grand Rapidsjuli 1927, published 26-7-1927 G.R.Press, dochter van Douwe Ykes Bergsma en Sytske Oeges Hoekstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten Kooi, geboren Hardegarijp 28 feb 1884, overleden Hardegarijp 12 jul 1885.

 

†††††††††† 2 Sytske Kooi, Sadie Kooi, geboren Hardegarijp 26 mrt 1885, overleden Grand Rapids aug 1968, published 29-8-1968 G.R.Press.

 

Sadie trouwdeGrand Rapids 21-5-1903 met Henry Liefbroer, geboren 27 sep 1879 in Nederland, overleden Grand Rapids 17 april 1949, published 18-4-1949 G.R.Herald, begraven 20-4-1949, zoon van Cornelius Liefbroer en ? Luga Gaase

 

Hun dochter Lyda, geboren 1904, trouwde 24-9-1925 te Grand Rapids met John Nousen, geboren 1902.

Andere kinderen Henry,geboren 1909

Cornelius geboren 1911/1912

Cornelia, geboren 1913/1914

Joseph, geboren 1916/1917

Marvin, geboren 1919/1920

Loraine E. ,geboren 1921/1922.

In 1910 wonen Henry en Sadie met hun kinderen Lyda en Henry in Grand Rapids (USFC 1910).

Bij USFC 1920 niet vermeld.

In 1930 wonen Henry en Sadie met hun kinderen op de oudste dochter na ook in Grand Rapids(USFC1930).

 

††††††††† 3Marten Kooi, Martin Kooi,geboren Hardegarijp 11 mrt 1886, overleden Grand Rapids sep 1951, published 1-10-1951 G.R.Press.

 

Martin trouwde Grand Rapids 23 aug 1911 met Dora Stob,later ook Cora /Dora Kooi, geboren Grand Rapids 1890/1891, overleden Grand Rapids jan 1950, published 4-1-1950 G.R.Press, dochter van Henry Stob.

 

In 1920woonde hij met zijn vrouw (toen Dora Kooi)en kinderen Henry,Elizabeth, James(d) en Tressa in Grand Rapids, Kent, Michigan (USFC 1920 )

In 1930 daar met vrouw en kinderen Henry,Elizabeth,Theresa en James(f)ook in Grand Rapids (USFC 1930).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††††††† a. Henry Kooi,geborenGrand Rapids 9 juni 1912, overleden 3 feb 1999in Kent ,Michigan.

 

††††††††††††††† b. Elizabeth Kooi,geboren Grand Rapids 1915/1916

 

c. David Kooi, geboren Grand Rapids 8 sep 1917, overleden Grand Rapids 26 feb 1918.

 

d. James Kooi,geboren Grand Rapids 25 dec 1919, overleden Grand Rapids 7 jan 1920.

 

††††††††††††††† e. Theresa Kooi,geboren Grand Rapids 25 dec 1919, overleden Grand Rapids 8 sep 1993.

 

††††††††††††††† f.James Kooi, geboren Grand Rapids 1923/1924

†††††††† 4Douwe Kooi, David Kooi,geboren Hardegarijp 11 apr 1888, overledenGrand Rapids apr 1967, published8-4-1967 G.R.Press.

 

 

David trouwde Grand Rapids 6 april 1911 met Jeannette Dekker, geboren 1893/1894, overleden Grand Rapids juli 1956, published 26-7-1956 G.R.Herald, dochter van Peter Dekker en Bessie Bergman.

 

In 1920 woonde hij met zijn vrouw Jennie en dochters Elizabeth en Ruth in Grand Rapids (USFC 1920).

In 1930 woonde hij daar ook met zijn vrouw Jennie en dochter Ruth (USFC 1930).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††† a††††††† Elizabeth C. Kooi,geboren Grand Rapids 30-12-1911, overleden sep 1996 in Kent Michigan.

 

††††† b††††††† Ruth C. Kooi,geboren Grand Rapids 1916/1917

 

 

†††††††††† 5 Andries Kooi, geboren Hardegarijp 19 aug 1889, overleden Hardegarijp 2 sep 1889.

 

 

†††††††††† 6 Grietje Kooi, Gertie Kooi,Gertrude Kooi, geboren Hardegarijp 28 dec 1890, overleden Grand Rapids mrt 1935, published 5-3-1935 G.R. Herald.

 

Gertie trouwde voor 1910 met Jacob Kooi, geboren 25 aug 1885 in Nederland, overleden feb 1973 in Grand Rapids, published 12-2-1973 G.R.Press.

 

Jacob Kooi zou een zoon kunnen zijn van Henry Kooi en Alice Kooi, als echtpaar in 1910 wonende Grand Rapids, Ward 3, Kent, Michigan.

Bij USFC 1910 wordt Jacob Kooi (24) vermeld met vrouw Gertie Kooi (21) te Grand Rapids Ward 10, Kent, Michigan.

Bij USFC 1920worden Jacob en echtgenote niet vermeld.

Jacob Kooi (44) enGertrude Kooi (41) worden als echtpaar vermeld te Grand Rapids bij USFC 1930.

 

 

†††††††††† 7 Andries Kooi, Andrew Kooi, geboren Hardegarijp 25 feb 1892, overleden Grand Rapids voor 1910

 

De aangifte van zijn geboorte te Hardegarijp werd gedaan door de broer van zijn moeder,Frans Douwes Bergsma,veehouder te Tietjerk.

 

†††††††††† 8 Gertrude Kooi,geboren Grand Rapids 1897/1898, overleden Grand Rapids 30-12-1914, published 31-12-1914G.R.Herald.

 

 

 

 

 

†††† V-c Andries Martens Kooi, geboren Suawoude 12 dec 1861, overleden aldaar 22 mrt 1925, zoon van Marten Hendriks Kooi (IV-a) en Grietje Andries Bosma.

 

Te Suawoude:koemelker (1889),veehouder (1891),arbeider (1896,1904).

 

Andries is getrouwd in Tietjerksteradeel 26 mei 1888 metYttje Franses Bergsma, geboren Suawoude 5 nov 1863, overleden Andijk 10 jan 1940, dochter van Frans Ykes Bergsma en Geertje Dirks Tuinstra.

 

Zij werd op 20-12-1938 uitgeschreven te Suawoude wegens vertrek naar Andijk,Knokkel 14 (naar dochter Grietje).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Grietje Kooi, geboren Suawoude 14 mei 1889, volgt onder VI-a.

 

†††††††††† 2 Geertje Kooi, geboren Suawoude 10 jun 1890, overleden aldaar 9 jul 1891.

 

†††††††††† 3 Frans Kooi, geboren Suawoude 1 jan 1892, overleden aldaar 21 mrt 1892.

 

†††††††††† 4 Frans Kooi, geboren Suawoude 23 okt 1893, overleden aldaar 22 okt 1896.

 

†††††††††† 5 Geertje Kooi, geboren Suawoude 7 jan 1895, overleden aldaar 1 jun 1904.

 

†††††††††† 6 Marten Kooi, geboren Suawoude 21 jul 1896, volgt onder VI-b.

 

†††††††††† 7 Antje Kooi, geboren Suawoude 12 sep 1897, overleden Bergum 29 dec 1990.

 

Zij vertrekt op 12-5-1924 uit Suawoude naar Hoorn (dienstbode).

 

Antje is getrouwd 14 sep 1928 ,in Hoorn ? met Cornelis van Hinte, geboren Hoorn 17 jul 1891, overleden IJmuiden-Oost 16 nov 1972.

 

†††††††††† 8 Francina Kooi, geboren Suawoude 18 jul 1899, volgt onder VI-c.

 

†††††††††† 9 Klare Kooi, geboren Suawoude 2 jun 1902, volgt onder VI-d.

 

†††††††† 10 Geertje Kooi, geboren Suawoude 26 dec 1905, overleden Drachten 13 mei 1984, begraven Suawoude 16 mei 1984.

Geertje is getrouwd in Tietjerksteradeel 28 nov 1940 met haar neef Alle Bergsma, geboren Suawoude 17 dec 1901, overleden Bergum 15 jul 1988, begraven Suawoude 19 jul 1988, zoon van Yke Franses Bergsma (arbeider te Suawoude) en Antje Wedzinga.

 

Het echtpaar had geen kinderen.

 

 

 

†††† V-d Trijntje Martens Kooi, geboren Suawoude 5 jul 1875, overleden Garijp 12 jan 1951, begraven Murmerwoude, dochter van Marten Hendriks Kooi (IV-a) en Grietje Andries Bosma.

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 25 feb 1893 metLudolf van der Molen, geboren Rijperkerk 26 jun 1869, overleden Murmerwoude 24 feb 1949, begraven aldaar, zoon van Eeltje van der Molen en Sjoerdje Krol.

 

Arbeider te Tietjerk (1893,1901);winkelier aldaar in 1909;in 1912 te Suawoude.

Het gezin vertrekt in 1915 naar Siegerswoude.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten van der Molen, geboren Tietjerk 6 aug 1893, overleden Bergum,Hillemastate 9 aug 1970, begraven Garijp.

 

Hij woont in 1967 met zijn vrouw in Garijp.

 

Marten is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1917 met Grietje Hietkamp, geboren Garijp 25 dec 1894, overleden Bergum,Hillemastate 11 nov 1972, begraven Garijp, dochter van Aldert Hietkamp en Sjoukje van der Wal.

 

†††††††††† 2 Doodgeboren dochter, geboren Tietjerk 13 sep 1895, overleden aldaar 13 sep 1895.

 

†††††††††† 3 Doodgeboren zoon, geboren Tietjerk 4 mei 1897, overleden aldaar 4 mei 1897.

 

†††††††††† 4 Sjoerdje van der Molen, geboren Tietjerk 12 sep 1899, overleden aldaar 16 feb 1900.

 

†††††††††† 5 Eeltje van der Molen, geboren Tietjerk 5 okt 1901, overleden aldaar 26 jan 1902.

 

†††††††††† 6 Grietje van der Molen, geboren Tietjerk 24 mrt 1906, overleden Drachten 30 mrt 1987, begraven Drachten,Zuiderbegraafplaats.

Grietje was gehuwd met Henstra, overleden 1950/1971, begraven Drachten,Zuiderbegraafplaats.

 

Zijn vrouw is reeds in 1971 weduwe te Drachten.

 

 

†††††††††† 7 Eeltje van der Molen, geboren Tietjerk 10 jan 1908, overleden Damwoude 2 jan 1999, begraven aldaar.

Eeltje was gehuwd met Hendrikje Paulusma, geboren 24 apr 1910, overleden Damwoude 17 mei 1998, begraven aldaar.

 

†††††††††† 8 Doodgeboren zoon, geboren Tietjerk 24 dec 1909, overleden aldaar 24 dec 1909.

 

†††††††††† 9 Sjoerd van der Molen, geboren Suawoude 9 apr 1912, overleden 20 aug 1979, begraven Damwoude.

Sjoerd was gehuwd met Doetje Riemersma, geboren 30 jan 1910, overleden 21 jun 1981, begraven Damwoude.

 

 

†††† V-e Grietje Martens Kooi, geboren Suawoude 26 mei 1881, overleden Leeuwarden 27 aug 1964, begraven Suawoude, dochter van Marten Hendriks Kooi (IV-a) en Grietje Andries Bosma.

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 26 mei 1900 metKlaas Kingsbergen, geboren Hardegarijp 4 apr 1879, overleden Bergum (Hillama State) 2 nov 1971, begraven Suawoude 6 nov 1971, zoon van Lubbert Symens Kingsbergen en Aaltje Gjalts Lindeboom.

 

In 1900 boerenknecht te Tietjerk;in 1901 landarbeider te Hardegarijp;daarna landarbeider te Suawoude en Tietjerk en daarna weer te Suawoude.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Aaltje Kingsbergen, geboren Hardegarijp 27 jun 1901, overleden Leeuwarden 2 aug 1959, begraven Tietjerk.

Aaltje is getrouwd in Tietjeksteradeel 14 mei 1936 met haar neefPieter Kingsbergen, geboren Tietjerk 24 nov 1907, overleden Leeuwarden 18 apr 1954, begraven Tietjerk.

 

†††††††††† 2 Grietje Kingsbergen, geboren Suawoude 7 jan 1915, overleden Damwoude 26 nov 1994, begraven aldaar.

Grietje was gehuwd met Ytzen Rauwerda, geboren 25 apr 1909, overleden Damwoude 21 apr 1990, begraven aldaar.

 

In de L.C.van 9-8-1986 staat een artikel over Ytzen Rauwerda (78) en zijn vrouw Griet (72) die hun woning in Damwoude weigeren te verlaten.

 

 

 

†††† V-f Hendrik Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 4 aug 1865, overleden Zuidlaren,Dennenoord 25 okt 1896, zoon van Sjoerd Hendriks Kooi (IV-c) en Sytske Aans Algra.

 

In 1895 arbeider te Veenwouden.

Hij wordt in de overlijdensacte van Dantumadeel Hendrik Tjeerds Kooi genoemd,maar in die van Zuidlaren staat het goed vermeld.

 

Hendrik is getrouwd in Dantumadeel 16 mei 1889 metAaltje Pykstra, geboren Bergum 23 jul 1866, overleden Leeuwarden 20 feb 1952, begraven aldaar 25 feb 1952, dochter van Louw Hendriks Pykstra en Trijntje Ates de Jager.

 

Zij woonde later te Leeuwarden op het "Rode dorp".

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sijtske Kooij, geboren Kuikhorne 17 jan 1891, overleden Leeuwarden 13 sep 1975, begraven aldaar 18 sep 1975.

 

Zij was niet getrouwd en voorzag in 1939 in Leeuwarden in haar onderhoud door kamers te verhuren.

 

 

†††††††††† 2 Trijntje Kooij, geboren Kuikhorne 14 jul 1892, overleden Leeuwarden 20 apr 1981.

 

Zij was niet getrouwd en woonde in 1939 zonder beroep te Leeuwarden.

 

 

†††††††††† 3 Sjoerd Kooij, geboren Kuikhorne 12 nov 1893, overleden Veenwouden 25 mrt 1895.

 

†††††††††† 4 Louw Kooij, geboren Bergum 17 jul 1895, overleden Leeuwarden 11 nov 1976, begraven Huizum 15 nov 1976.

 

Hij werd geboren te Bergum ten huize van grootvader Pykstra.Hij woonde na huwelijk eerst te Leeuwarden en vertrok 4-6-1929 naar Huizum.Hij was in 1929 klerk bij de griffie van de rechtbank te Leeuwarden.

 

Louw is getrouwd Leeuwarden 23 okt 1924 (1) met Anna Oosting, geboren Joure 20 jun 1900, overleden Leeuwarden 28 mrt 1949, begraven Huizum, dochter van Hans Oosting en Liesbeth Jager.

Louw is getrouwd Leeuwarden 23 jan 1952 (2) met Geertje Westera, geboren Appelscha 9 aug 1911, overleden Leeuwarden 8 dec 1992, dochter van Hielko Westera en Annette Mulder.

 

 

†††† V-g Eelkje Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 8 jan 1867, overleden Heeg 24 apr 1944, begraven Tietjerk27 apr 1944, dochter van Sjoerd Hendriks Kooi (IV-c) en Sytske Aans Algra.

 

Zij woonde ook na overlijden van haar man te Suawoude.

 

Eelkje is getrouwd in Tietjerksteradeel 21 mei 1892 metRomke Sikkema, geboren Bergum 29 jan 1864, overleden Suawoude 7 nov 1939, begraven Tietjerk 11 nov 1939, zoon van Tjipke Geerts Sikkema en Betske Alberts van den Berg.

 

Veehouder te Bergum (1893,1894);veehouder te Tietjerk (1898,1929).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sytske Sikkema, geboren Bergum 3 apr 1893, overleden Dokkum 29 jan 1978, begraven Damwoude 2 feb 1978.

Sytske is getrouwd 1926 met Mient Bouma, geboren Akkerwoude 29 aug 1893, overleden Dokkum 15 okt 1963, begraven Murmerwoude 19 okt 1963, zoon van Feije Bouma en Antje de Vries.

 

In 1939 veehouder te Murmerwoude.

 

 

†††††††††† 2 Betske Sikkema, onderwijzeres te Heeg, geboren Bergum 10 jun 1894, overleden Sneek 29 jul 1968, begraven Heeg 2 aug 1968.

Betske is getrouwd in Wijmbritseradeel 12 dec 1953 met Jisk Attema, geboren IJlst 31 mrt 1895, overleden Sneek 13 mrt 1978, begraven Heeg 17 mrt 1978, zoon van Wijbrand Attema en Pietertje Cnossen.

 

†††††††††† 3 Sjoerd Sikkema, geboren Veenwoudsterwal 22 feb 1896, overleden Oosterbeek 18 aug 1982.

 

Verpleegkundige te Wolfheze.

 

Sjoerd is getrouwd Oosterbeek 26 mrt 1926 met Rutje van Altena, geboren Loosdrecht 12 mei 1896, overleden Oosterbeek 7 apr 1980, dochter van Klaas van Altena en Gerritje van Ee.

 

†††††††††† 4 Trijntje Sikkema, geboren Tietjerk 13 jun 1898, overleden aldaar 31 dec 1898 ,oud 6 maanden.

 

†††††††††† 5 Doodgeboren dochter, geboren Tietjerk 31 dec 1899, overleden aldaar 31 dec 1899.

 

†††††††††† 6 Trijntje Sikkema, geboren Tietjerk 2 jul 1903, overleden aldaar 5 feb 1929, begraven aldaar 9 feb 1929.

 

Zij overleed na een ernstige ziekte en was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 7 Antje Sikkema, geboren Tietjerk 12 sep 1907, overleden Heeg 22 sep 1983, begraven aldaar.

Antje was gehuwd met Harmen Wierda, slager te Heeg, geboren 7 jun 1911, overleden Sneek 9 nov 1994, begraven Heeg 12 nov 1994.

 

 

†††† V-h Aan Sjoerds Kooij, geboren Suawoude 8 jul 1869, overleden Leeuwarden 29 apr 1955, begraven aldaar 3 mei 1955, zoon van Sjoerd Hendriks Kooi (IV-c) en Sytske Aans Algra.

 

Pake Kooij had eigenlijk het boeren van zijn vader moeten overnemen, maar hij zat teveel met de neus in de boeken en was niet geschikt om het bedrijf te runnen.

Hij had veel belangstelling voor theologische werken.

Pake was arbeider te Zwaagwesteinde(1897/1898);te Hoogkerk(1898/1899);te Groningen(1899/1901);te Bergum(1901/1904);te Rinsumageest(1904/1932);te Leeuwarden(1932/1955).

 

Aan is getrouwd in Tietjerksteradeel 11 mei 1895 metSjoukje van der Leest, geboren Kooten 10 jan 1873, overleden Leeuwarden 10 okt 1948, begraven aldaar 14 okt 1948, dochter van Aldert Pieters van der Leest en Jitske de Ham.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Aldert Kooij, geboren Zwaagwesteinde 1 apr 1897, volgt onder VI-e.

 

†††††††††† 2 Sjoerd Kooij, geboren Zwaagwesteinde 27 apr 1898, overleden Groningen 24 apr 1899.

 

†††††††††† 3 Jitske Kooij, geboren Groningen 26 jun 1899, overleden Leeuwarden 6 aug 1991, begraven Suawoude 9 aug 1991.

 

Zij was ongetrouwd en woonde bij haar ouders te Rinsumageest en Leeuwarden.

 

 

†††††††††† 4 Sijtske Kooij, geboren Groningen 24 apr 1901, volgt onder VI-f.

 

†††††††††† 5 Sjoerd Hendrik Kooij, geboren Bergum 9 okt 1902, volgt onder VI-g.

 

†††††††††† 6 Eelkje Kooij, Eke, geboren Rinsumageest 1 jul 1904, volgt onder VI-h.

 

†††††††††† 7 Antje Kooij, geboren Rinsumageest 7 apr 1906, overleden Leeuwarden 28 sep 1998, begraven aldaar 2 okt 1998.

 

Antje is getrouwd Leeuwarden 25 mrt 1953 met Jan Hoekstra, geboren Lollum 27 jun 1911, overleden Leeuwarden 17 nov 1989, begraven aldaar 22 nov 1989, zoon van Wietse Hoekstra en Dieuwke Fokkema.

 

Hij was werkzaam bij een chemische wasserij/stomerij te Leeuwarden.

 

 

†††††††††† 8 Hendrik Sjoerd Kooij, geboren Rinsumageest 26 apr 1908, overleden aldaar 12 mei 1909.

 

†††††††††† 9 Geertje Kooij, ,Gertrude, geboren Rinsumageest 23 mei 1910, volgt onder VI-i.

 

†††††††† 10 Grietje Kooij, geboren Rinsumageest 23 jan 1912, volgt onder VI-j.

 

 

††††† V-i Grietje Kooij, geboren Veenwouden 21 dec 1879, overleden Suameer 1 feb 1919, begraven aldaar 5 feb 1919, dochter van Sjoerd Hendriks Kooi (IV-c) en Sytske Aans Algra.

 

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 feb 1906 metMartinus Fennema, geboren Suameer 11 feb 1880, overleden Drachten 23 aug 1970, begraven Suameer 27 aug 1970, zoon van Folkert Melles Fennema en Ybeltje van der Meulen.

 

Veehouder te Suameer.

Hij hertrouwde op 3-1-1920 in Tietjerksteradeel met Sieuwke Bouma,geboren op 12-11-1895 te Garijp,overleden op 18-5-1969 te Drachten,begraven op 22-5-1969 te Suameer,dochter van Eelke Gerbens Bouma en Ybeltje Linzes van der Kooi.Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren te Suameer.Eelke Fennema,geboren 11-1-1920;Griet Fennema,geboren 7-3-1921;Ybeltje Fennema,geboren 21-4-1922 en overleden 20-6-1969 te Leeuwarden;Janke Fennema,geboren 28-6-1923;en Sijke Fennema,geboren 24-6-1932.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Folkert Fennema, geboren Garijp 9 jun 1906, overleden Suameer 27 jun 1976, begraven aldaar 1 jul 1976.

 

In 1939 melkrijder,later fabrieksbaas te Suameer.

 

Folkert is getrouwd in Tietjerksteradeel Ī 1934 met Renskje de Haan, overleden n jul 1976.

 

†††††††††† 2 Sjoerd Fennema, geboren Suameer 7 okt 1907, overleden Groningen 5 mei 1971, begraven Suameer 8 mei 1971.

 

Kruidenier en melkhandelaar te Suameer en Drachten.

 

Sjoerd is getrouwd Tietjerksteradeel 19 nov 1931 met Johanna Haarsma, geboren Harkema-Opeinde 27 jul 1908, overleden Drachten 20 jun 1988, dochter van Wierd Haarsma en Trijntje Witteveen.

 

†††††††††† 3 Ytje Fennema, geboren Suameer 2 dec 1908, overleden Drachten 17 dec 1999, begraven aldaar.

 

In 1939 huishoudster te Rinsumageest.Later verpleegkundige te Naarden en Heerenveen.

 

Ytje is getrouwd in Smallingerland 17 jun 1971 met Kornelis Roorda, geboren Oostermeer 7 aug 1930, overleden Drachten 25 mei 2003, begraven aldaar, zoon van Sijbe Roorda en Aaltje Elzinga.

 

Magazijnbediende te Drachten.

Hij was weduwnaar van Ybeltje Fennema,jongere halfzuster van zijn tweede vrouw.

 

 

†††††††††† 4 Sytske Fennema, geboren Suameer 3 jun 1910, overleden Leeuwarden 23 dec 2000, begraven Suameer 28 dec 2000.

 

In 1939 dienstbode te Leeuwarden,later daar huishoudster.

 

 

†††††††††† 5 Melle Fennema, geboren Suameer 23 okt 1911, overleden aldaar 26 apr 1979.

 

In 1939 in het boerenbedrijf bij zijn vader te Suameer.Hij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 6 Hendrik Fennema, geboren Suameer 11 jun 1913, overleden Drachten 30 aug 1965.

 

In 1939 bakkersknecht te Suameer.Hij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 7 Aan Fennema, geboren Suameer 15 nov 1914, overleden aldaar 8 aug 1977, begraven aldaar.

 

In 1939 fabrieksarbeider te Suameer.

 

Aan was gehuwd met Dieuwke Brandsma, geboren Kortehemmen 1 mrt 1910, overleden Suameer 26 okt 1978, begraven aldaar, dochter van Sjoerd Wietzes Brandsma en Trijntje Aukes de Boer.

 

†††††††††† 8 Trijntje Fennema, geboren Suameer 21 feb 1917, overleden Drachten 10 aug 2001, begraven aldaar.

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 30 okt 1937 met Sjouke Kloetstra, geboren Bergum 2 nov 1913, overleden Drachten 19 apr 1997, begraven aldaar 24 apr 1997, zoon van Marten Kloetstra en Antje Dijkstra.

 

†††††††††† 9 Eelkje Fennema, geboren Suameer 12 jan 1919, overleden 20 mei 1989, begraven Heeg.

Eelkje is getrouwd Leeuwarden 19 sep 1949 met Haring Huizenga, geboren Heeg 20 apr 1911, overleden 29 feb 1992, begraven Heeg, zoon van Thijs Cornelis Huizenga en Grietje de Leeuw.

 

 

††††† V-j Antje Gerks Kooi, geboren Suameer 14 jan 1875, overleden Sneek 8 feb 1954, begraven Hardegarijp 11 feb 1954, dochter van Gerk Hendriks Kooi (IV-d) en Grietje Iemes Rinsma.

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 24 mei 1900 metRuurd Jans de Groot, geboren Eestrum 27 sep 1870, overleden Hardegarijp 14 jan 1952, zoon van Jan Ruurds de Groot en Trijntje Hendriks Bosma.

 

Bakker te Bergum 1901/1906.Hij vertrekt 26-5-1906 uit Tietjerksteradeel.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Dirkje de Groot, geboren Bergum 16 feb 1901, overleden Leeuwarden 14 jan 1987.

Dirkje was gehuwd met Hendrik de With, geboren Oude Bildtzijl 19 sep 1892, overleden Bolsward 3 sep 1981.

 

Woont in 1952 en 1954 met zijn vrouw in Oudebildtzijl.

 

 

†††††††††† 2 Grietje de Groot, geboren Bergum 20 sep 1902, overleden Sneek 8 mrt 1982.

Grietje was gehuwd met Meindert Fritsma, geboren Sneek 23 dec 1895, overleden aldaar 11 sep 1979, zoon van Hendrik Fritsma en Antje Riemersma.

 

Woont in 1952 en 1954 met zijn vrouw in Sneek.

 

 

†††††††††† 3 Jan de Groot, geboren Bergum 10 jan 1906, overleden Leeuwarden 29 sep 1996.

 

Hij werd in besloten kring gecremeerd.

 

Jan is getrouwd in Dantumadeel 24 mei 1930 met Taetske Feersma Hoekstra, geboren 15 sep 1907, overleden n 2000.

 

 

†††† V-k Grietje Gerks Kooij, geboren Oostermeer 21 okt 1878, overleden Siegerswoude 4 mrt 1952, begraven Opeinde (Sm), dochter van Gerk Hendriks Kooi (IV-d) en Gerkje Pieters Hylkema.

 

Grietje is getrouwd in Achtkarspelen 30 okt 1897 (1) metMelle Albert Koopmans, geboren Buitenpost 7 sep 1876, overleden Oudwoude 29 sep 1898, zoon van Cornelis Koopmans en Geertje Weening.

 

In 1897 melkrijder te Lutjepost;in 1898 idem te Buitenpost.

De zoon Melle Gerk werd geboren na zijn overlijden;zijn schoonvader doet dan aangifte in Eestrum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Cornelis Koopmans, geboren Buitenpost 26 mrt 1898, overleden Bergum 11 apr 1952, begraven aldaar.

Cornelis is getrouwd in Smallingerland 14 mei 1921 met Pietje de Boer, geboren Rottevalle,onder Opeinde 1 sep 1898, overleden Bergum 26 feb 1950, begraven aldaar, dochter van Ritske de Boer en Grietje van Kammen.

 

†††††††††† 2 Melle Gerk Koopmans, geboren Eestrum 14 feb 1899, overleden Drachten 23 apr 1914.

 

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 18 mei 1901 (2) metGerk Tjalles Hylkema, geboren Eestrum 2 mrt 1863, overleden Trimunt 12 apr 1944, begraven Opeinde (Sm), zoon van Tjalle Pieters Hylkema en Gepke Gerks van der Veer.

 

In 1902 voorman te Eestrum,later daar veehouder.Hij vertrekt op 12-5-1904 naar Drachster Compagnie.

In 1914 en 1918 landbouwer te Drachten,in 1916 en 1921 landbouwer te Opeinde, veehouder te Wartena 1924/1927, in 1927 met gezin naar Marum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 3 Tjalle Pieter Hylkema, geboren Eestrum 6 jun 1902, overleden aldaar 9 jun 1902.

 

†††††††††† 4 Gerkje Hylkema, geboren Eestrum 6 jun 1903, overleden na 1927

 

Op 3-10-1924 ingekomen met haar ouders te Wartena; in mei 1925 als dienstbode bij oom Ate Sytse van der Meer in Wartena; aug 1925 weer bij het gezin en met ouders op 2-6-1927 naar Marum.

 

5Gepke Hylkema,geboren Drachten 12 mrt 1905

6Tjalle Pieter Hylkema , geboren Drachten 17 aug 1906

7Doodgeboren dochter, geboren Drachten 21 dec 1908, overleden aldaar 21 dec 1908.

8Pieter Hylkema, geboren Drachten 15 feb 1912

9Sytske Hylkema, geboren Drachten 28 juli 1913

††††††††† 10 Melle Klaas Hylkema, geboren Opeinde 10 juli 1915

11 Doodgeboren zoon, geboren Opeinde 27 dec 1916, overleden aldaar 27 dec 1916.

12 Antje Hylkema, geboren Opeinde 18 dec 1917

†††††††††† 13 Hendrik Hylkema, geboren Opeinde 7 mei 1919

 

 

††††† V-l Hendrik Gerks Kooij, geboren Oostermeer 25 jan 1883, overleden Suawoude 19 dec 1922, begraven aldaar, zoon van Gerk Hendriks Kooi (IV-d) en Gerkje Pieters Hylkema.

 

In 1918 en bij overlijden in 1922 landbouwer/veehouder te Suawoude.

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1904 metAaltje Mulder, geboren Tietjerk 28 aug 1883, overleden Suawoude 11 mrt 1944, begraven aldaar, dochter van Wytze Jans Mulder en Trijntje Luitzens Faber.

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Gerk Kooi, geboren Suawoude 2 aug 1904, volgt onder VI-k.

 

†††††††††† 2 Wytze Kooi, geboren Hardegarijp 21 nov 1905, overleden Wartena 8 dec 1923 ,verdronken.

 

†††††††††† 3 Pieter Kooi, geboren Hardegarijp 29 nov 1907, volgt onder VI-l.

 

†††††††††† 4 Trijntje Kooi, geboren Suawoude 20 nov 1909, volgt onder VI-m.

 

†††††††††† 5 Gerkje Kooi, geboren Suawoude 21 mrt 1912, overleden aldaar 27 dec 1918.

 

†††††††††† 6 Jan Kooi, geboren Suawoude 21 jan 1914, volgt onder VI-n.

 

†††††††††† 7 Grietje Kooi, geboren Suawoude 27 mrt 1915, overleden Burgum 14 jan 2003, begraven Suawoude 18 jan 2003.

Grietje is getrouwd in Dantumadeel 4 nov 1952 met Johannes Vellinga, geboren Wouterswoude 30 okt 1916, overleden Burgum 29 sep 2005, begraven Suawoude, zoon van Heine Vellinga en Teetske Zwart.

 

Het huwelijk was kinderloos.

Hij woonde in 1971 en 1990 met zijn vrouw in Oudkerk en in 1995 met haar in Bergum.

 

 

†††††††††† 8 Fimkje Kooi, geboren Suawoude 14 okt 1917, overleden aldaar 8 mrt 1923.

 

Met haar gegevens uit het bevolkingsregister (behalve het overlijden) werd door de illegaliteit in de oorlog 1940/1945 een nieuw persoonsbewijs gemaakt.Dit persoonsbewijs kreeg de schrijfster Marga Minco in 1943 op haar onderduikadres in Heemstede.Zie voor het volledige verhaal "De Douma's van Burgum" (GEN 822-348/349).

 

 

†††††††††† 9 Gerkje Kooi, geboren Suawoude 25 aug 1922, volgt onder VI-o.

 

 

††† V-m Pieter Gerks Kooij, geboren Oostermeer 4 aug 1887, overleden Bergum 25 okt 1962, begraven aldaar, zoon van Gerk Hendriks Kooi (IV-d) en Gerkje Pieters Hylkema.

 

Na huwelijk veehouder te Suawoude.In 1934 arbeider te Bergum en in 1937 broodventer te Bergum.

 

Pieter is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 mei 1914 metPietje Hietkamp, geboren Garijp 4 mrt 1893, overleden Bergum 2 feb 1961, begraven aldaar, dochter van Aldert Hietkamp en Sjoukje Eelkes van der Wal.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Gerk Kooij, geboren Suawoude 8 jun 1915, volgt onder VI-p.

 

†††††††††† 2 Albert Kooij,geboren Suawoude 13 mrt 1918, volgt onder VI-q.

 

†††††††††† 3 Hendrik Kooij, geboren Suawoude 31 mrt 1923, volgt onder VI-r.

 

†††††††††† 4 Sjoukje Kooij, geboren Suawoude 18 feb 1930, volgt onder VI-s.

 

†††††††††† 5 Gerkje Kooij, geboren Bergum 25 feb 1934, volgt onder VI-t.

 

†††††††††† 6 Teade Kooij, geboren Bergum 6 apr 1937, volgt onder VI-u.

 

 

†††† V-n Antje Tietes Kooy, geboren Suawoude 29 jun 1872, overleden aldaar 20 apr 1957, begraven aldaar 25 apr 1957, dochter van Tiete Hendriks Kooy (IV-g) en Yttje Taekes Poelstra.

 

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 15 mei 1897 metPieter Jans de Vries, geboren Giekerk 10 apr 1874, overleden Leeuwarden 17 jun 1937, begraven Suawoude, zoon van Jan Pieters de Vries en Dieuwke Gerrits de Vries.

 

In 1898 en 1899 arbeider te Suawoude;in 1922 en 1937 landarbeider te Giekerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Jan de Vries, geboren Suawoude 27 feb 1898, overleden Giekerk 25 jan 1977, begraven aldaar.

Jan is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mei 1922 met Rinske Gras, geboren Rijperkerk 1 feb 1896, overleden Giekerk 14 jun 1982, begraven aldaar, dochter van Folkert Jans Gras en Ybeltje Ruurds Ozinga.

 

†††††††††† 2 Tiete de Vries, geboren Suawoude 3 mrt 1899, overleden Tietjerk 11 okt 1973, begraven aldaar.

Tiete is getrouwd in Tietjerksteradeel 10 mei 1928 met Hinke Scholte, geboren Suawoude 29 okt 1901, overleden Tietjerk 13 nov 1988, begraven aldaar, dochter van Jan Scholte en Yfke Douwes Wijbenga.

 

†††††††††† 3 Ytje de Vries, geboren Suawoude 11 jan 1901, overledenHardegarijp 24 feb 1992, begraven Suawoude 28 feb 1992 .

Ytje is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mei 1926 met Daniel Bosma, geboren Suawoude 19 jan 1898, overledenNoordbergum 10 maart 1970, begraven Suawoude, zoon van Andries Joukes Bosma en Sijke Jans van der Meulen.

 

Daniel en zijn vrouw worden op 22-6-1926 te Suawoude ingeschreven in het bevolkingsregister ; hij was daar veehouder; hij verongelukte bij een aanrijding door een auto op de rijksweg Leeuwarden-Groningen.

 

4Taeke de Vries, geboren Giekerk 18 mrt 1905, overleden Leeuwarden 27 mei 1985, begraven Kollumerzwaag .

 

Taeke was getrouwd met Metje Dijkstra, geboren 17 sep 1913, overleden 28 nov 2003, begraven Kollumerzwaag.

 

†††††††††† 5 Dieuwke de Vries, geboren Giekerk 14 dec 1908.

Dieuwke is getrouwd in Tietjerksteradeel 2 aug 1932 met B.Elzinga

 

†††††††††† 6 Trijntje de Vries, geboren Giekerk 7 mei 1914.

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 12 mei 1932 met D.Bosma

 

†††† V-o Taeke Tietes Kooy, geboren Suawoude 2 mrt 1875, overleden aldaar 2 apr 1944, begraven aldaar 6 apr 1944, zoon van Tiete Hendriks Kooy (IV-g) en Yttje Taekes Poelstra.

 

In 1919 landarbeider te Suawoude;in 1925 daar koemelker.

 

Taeke is getrouwd in Tietjerksteradeel 30 jul 1903 metLamke Kasemier, geboren Eestrum 13 aug 1878, overleden Suawoude 30 jul 1919, begraven aldaar, dochter van Sjouke Gerbens Kasemier en Trijntje Ouwes Wiersma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tiete Kooy, geboren Suawoude 18 jan 1904, volgt onder VI-v.

 

†††††††††† 2 Trijntje Kooy, geboren Suawoude 29 okt 1905, overleden aldaar 1 feb 1925, begraven aldaar 5 feb 1925.

 

Zij is ongetrouwd overleden aan tuberculose.

 

 

†††††††††† 3 Yttje Kooy, geboren Suawoude 1 jun 1907, overleden aldaar 2 mei 1928, begraven aldaar 7 mei 1928.

 

Zij is ongetrouwd overleden aan tuberculose.

 

 

†††††††††† 4 Renske Kooy, geboren Suawoude 6 feb 1909, volgt onder VI-w.

 

†††††††††† 5 Sjouke Kooy, geboren Suawoude 30 apr 1913, overleden aldaar 6 sep 1993, begraven aldaar 9 sep 1993.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

†††† V-p Klara Tietes Kooy, geboren Suawoude 17 jan 1878, overleden aldaar 20 dec 1955, begraven aldaar 24 dec 1955, dochter van Tiete Hendriks Kooy (IV-g) en Yttje Taekes Poelstra.

 

Klara is getrouwd in Tietjerksteradeel 4 apr 1896 metJelle van der Meer, geboren Oudega (Sm) 24 nov 1875, overleden Leeuwarden 2 mrt 1949, begraven Suawoude, zoon van Durk Johannes van der Meer en Dieuwke Wagenaar.

 

In 1896,1908 en 1920 is hij landarbeider te Suawoude.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tiete van der Meer, geboren Suawoude 8 jun 1896, overleden aldaar 23 nov 1903.

 

†††††††††† 2 Dieuwke van der Meer, geboren Suawoude 5 dec 1898, overleden Leeuwarden 29 jun 1980, begraven Suawoude 3 jul 1980.

Dieuwke is getrouwd in Tietjerksteradeel 1 jul 1920 met Jacob Spijkstra, geboren Wartena 26 feb 1894, overleden Suawoude 26 dec 1964, begraven aldaar, zoon van Halbe Pieters Spijkstra en Jitske Pieters van der Meer.

 

In 1920 visser te Suawoude.

 

 

†††††††††† 3 Durk van der Meer, geboren Suawoude 20 okt 1901, overleden aldaar 10 jun 1908.

 

†††††††††† 4 Tiete van der Meer, geboren Suawoude 28 jun 1904, overleden aldaar 8 jun 1908.

 

†††††††††† 5 Taeke van der Meer, geboren Suawoude 6 sep 1906, overleden aldaar 11 jul 1968, begraven aldaar.

Taeke is getrouwd in Menaldumadeel 2 jun 1938 met Jeltje Hooghiem, geboren 17 apr 1909, overleden Suawoude 4 apr 2000, begraven aldaar.

 

 

†††† V-q Anne Martens Kooi, geboren Roodkerk 28 mei 1846, overleden Leeuwarden 20 feb 1922, zoon van Marten Kooi (IV-h) en Grietje Annes Sikma.

 

In 1876 en 1889 visser te Giekerk;in 1910 en 1922 veehouder te Lekkum.

 

Anne is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mei 1875 metGeertje Klazes van der Heide, geboren Oenkerk 5 okt 1846, overleden Lekkum 1 sep 1932, dochter van Klaas Dirks van der Heide en Elbrig Harkes Veninga.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Grietje Annes Kooi, geboren Giekerk 25 feb 1876, volgt onder VI-x.

 

†††††††††† 2 Klaas Annes Kooi, geboren Giekerk 26 nov 1877, overleden Ureterp 28 dec 1940.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 3 Marten Annes Kooi, geboren Giekerk 20 feb 1880, overleden Lekkum 1 apr 1929.

 

Hij was ongetrouwd en woonde bij zijn ouders te Lekkum.

 

 

†††††††††† 4 Elbrigje Annes Kooi, geboren Giekerk 10 jan 1883, overleden Hardegarijp 2 okt 1941, begraven Bergum.

Elbrigje is getrouwd in Tietjerksteradeel 9 jul 1910 met Haje Haisma, geboren Bergum 4 mrt 1885, overleden Leeuwarden 29 mei 1939, begraven Bergum, zoon van Tjalling Haisma en Ybeltje Jans Kramer.

 

Hij was in 1910 koopman te Hardegarijp en daar sigarenwinkelier in 1939.Na zijn overlijden was Elbrigje winkelierster in Hardegarijp.

Haje en Elbrigje hadden geen kinderen.

 

 

†††††††††† 5 Trijntje Annes Kooi, geboren Giekerk 29 nov 1885, overleden aldaar 5 nov 1886.

 

†††††††††† 6 Trijntje Annes Kooi, geboren Giekerk 25 sep 1887, overleden aldaar 29 nov 1888.

 

†††††††††† 7 Trijntje Annes Kooi, geboren Giekerk 15 dec 1889, volgt onder VI-y.

 

 

†††† V-r Trijntje Martens Kooi, geboren Roodkerk 20 feb 1849, overleden Bergum 10 jul 1917, dochter van Marten Kooi (IV-h) en Grietje Annes Sikma.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 mei 1870 metArend Bosma, geboren Bergum 1 dec 1840, overleden Suameer 3 mei 1922, zoon van Folkert Jacobs Bosma en Petronella Arends van Bloemen.

 

Arbeider te Bergum in 1871 en 1890;woont daar nog in 1917 en 1922.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten Bosma, geboren Bergum 18 mrt 1871, overleden aldaar 27 jul 1953, begraven aldaar.

Marten is getrouwd in Tiejerksteradeel 17 mei 1902 met Elisabeth Venema, geboren Leeuwarden 24 feb 1879, overleden Bergum 3 jun 1926, begraven aldaar, dochter van Feije Taekes Venema en Geertje de Graaf.

 

†††††††††† 2 Folkert Bosma, geboren Bergum 8 apr 1874, overleden aldaar 4 mrt 1947.

Folkert is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 jul 1917 met Beitske van der Meulen, geboren Bergum 8 mrt 1874, overleden na 1950, dochter van Otte Sybes van der Meulen en Eelkje Dirks Boonstra.

 

†††††††††† 3 Grietje Bosma, geboren Bergum 2 nov 1876, overleden Suameer 18 jan 1966, begraven aldaar.

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 15 feb 1896 met Arie Venema, geboren Bergum 10 sep 1867, overleden Suameer 26 nov 1948, begraven aldaar, zoon van Feije Taekes Venema en Geertje de Graaf.

 

†††††††††† 4 Jacob Bosma, geboren Bergum 11 sep 1890, overleden aldaar 18 dec 1971, begraven aldaar.

Jacob is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 sep 1912 met Baukje van Akker, geboren Bergum 3 nov 1890, overleden aldaar 8 nov 1969, begraven aldaar, dochter van Lubbert Hendriks van Akker en Jitske Jacobs van der Meulen.

 

 

†††† V-s Tietje Martens Kooi, geboren Giekerk 26 nov 1852, overleden Suawoude 29 dec 1930, dochter van Marten Kooi (IV-h) en Grietje Annes Sikma.

 

Tietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 27 aug 1892 metPieter Annes Piekstra, geboren Oudega (Sm) 27 sep 1855, overleden Bergum 19 feb 1946, begraven aldaar, zoon van Anne Piekstra en Sijke Lefferts Annema.

 

In 1893 was hij veehouder te Hardegarijp.

Hij was eerder getrouwd op 15-5-1880 in Tietjerksteradeel met Grietje Geerts van der Veen,geboren 6-3-1860 te Tietjerk,overleden op 14-6-1891 te Hardegarijp,dochter van Geert Dirks van der Veen en Reintje Jurjens van der Kooi. Uit dat huwelijk: Sijke, geb.Tietjerk 6-3-1883,Geert, geb.Hardegarijp 25-4-1885,Anne, geb. Hardegarijp 22-7-1888.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marten Piekstra, geboren Hardegarijp 26 jul 1893, overleden

 

Marten is getrouwd in Tietjerksteradeel 3 jun 1915 met Grietje Bosma, geboren Garijp 26 mrt 1890, overleden††† ,dochter van Petrus Harmens Bosma en Aaltje de Jong.

 

Marten en zijn vrouw vertrekken op 31-8-1915 naar Leeuwarden (bev.reg.TIE), waar hun oudste zoon Pieter op 10-10-1915 wordt geboren.

In 1916 is het gezin terug in Suawoude, waar 4 kinderen worden geboren.

Marten is eerst smid en fietsenmaker en later autoverhuurder. In 1939 nog te Suawoude (bevolkingsregister).

Tresoar nummerbewijzen (kentekens): aan M.Piekstra te Suawoude wordt tussen 1-4-1919 en 1-11-1920 het nummerbewijs B3658 verstrekt en op 13-2-1931 het nummerbewijs B15889.

 

††††† V-t Sije Martens Kooi, geboren Giekerk 10 jul 1857, overleden aldaar 20 aug 1939, begraven aldaar, zoon van Marten Kooi (IV-h) en Grietje Annes Sikma.

 

In 1893,1897 en 1903 visser te Giekerk.

 

Sije is getrouwd in Tietjerksteradeel 27 mei 1893 metEelkje Brouwer, geboren Veenwouden 19 apr 1860, overleden Giekerk 28 nov 1938, begraven aldaar, dochter van Rinze Floris Brouwer en Saapke Wytzes van der Berg.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrikje Kooi, geboren Giekerk 24 aug 1897, overleden Leeuwarden 10 nov 1957.

 

Zij vertrekt 12-5-1918 uit Giekerk;zij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 2 Grietje Kooi, geboren Giekerk 17 jun 1899, overleden Hardegarijp 14 dec 1975 ,Bennemastate,, begraven Giekerk.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

†††††††††† 3 Saapke Kooi, geboren Giekerk 12 mei 1902, overleden Ritzumazijl 30 sep 1958.

 

Zij was vanaf 1943 tot haar overlijden huishoudster bij P.H.Terpstra te Ritzumazijl.

 

 

 

†††† V-u Sjoerd Martens Kooi, geboren Giekerk 21 jan 1867, overleden Leeuwarden 23 jun 1950, begraven Giekerk, zoon van Marten Kooi (IV-h) en Grietje Annes Sikma.

 

Op 16-2-1895 zonder beroep te Rinsumageest,maar op 17-6-1895 gaat hij met zijn vrouw terug naar het ouderlijk huis in Giekerk.Hij staat daar te boek als koopman.Op 16-12-1922 met gezin van Giekerk 34 naar Leeuwarden.

 

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 mrt 1894 metElizabeth Vellekoop, geboren Smilde 16 mei 1872, overleden Leeuwarden 16 mei 1961 ,in het Geref.Rusthuis, begraven Giekerk 19 mei 1961, dochter van Brands Vellekoop en Gezina Tien.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Branda Kooi, geboren Rinsumageest 16 feb 1895, overleden Leeuwarden 25 dec 1949, begraven Giekerk.

Branda is getrouwd Leeuwarden 8 mei 1928 met Gabe Minnema, bakker te Leeuwarden, geboren Giekerk 23 jan 1890, overleden Leeuwarden 27 okt 1979, begraven Giekerk, zoon van Minne Lammerts Minnema en Aaltje Geerts Postma.

 

Het huwelijk van Branda en Gabe was kinderloos.

 

 

 

†††† V-v Sjoerd Dirks Kooi, geboren Giekerk 3 apr 1866, overleden Eestrum 26 nov 1951, begraven aldaar 29 nov 1951, zoon van Dirk Sjoerds Kooi (IV-i) en Wijke Alberts de Vries.

 

In 1893 landbouwer te Oostermeer;in 1901 veehouder aldaar;in 1917 veehouder te Eestrum.

 

Sjoerd is getrouwd in Tietjerksteradeel 12 mei 1892 metMaaike Jans de Groot, geboren Eestrum 3 okt 1867, overleden aldaar 31 mei 1924, dochter van Jan Ruurds de Groot en Trijntje Hendriks Bosma.

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Dirk Kooi, geboren Oostermeer 18 mei 1893, overleden Eestrum 31 jan 1966, begraven aldaar.

 

Hij vertrok op 18-5-1920 na zijn eerste huwelijk naar Twijzel,later te Eestrum.

 

Dirk is getrouwd in Tietjerksteradeel 15 mei 1920 (1) met Grietje Dijkstra, geboren Wierum (WD) 27 apr 1893, overleden Leeuwarden 14 jul 1946, begraven Wierum, dochter van Foppe Gerrits Dijkstra en Tietje Hettes de Jong.

 

Dirk is getrouwd Ī 1954 (2) met Jitske de Jong, geboren Menaldum 18 mei 1902, overleden Eestrum 21 aug 1965, begraven aldaar, dochter van Jelle de Jong en Aagje van Dekken.

Jitske had bij huwelijk een zoon Jelle de Jong (in 1966 te IJ lst).

De huwelijken van Dirk bleven kinderloos.

††††††††††††

†††††††††2 Trijntje Kooi, geboren Oostermeer 12 mrt 1896, volgt onder VI-z.

 

†††††††††† 3 Wijke Kooi, geboren Oostermeer 6 nov 1901, volgt onder VI-aa.

 

 

††† V-w Fintje Dirks Kooi, geboren Giekerk 28 dec 1868, overleden Bergum 22 dec 1938, begraven aldaar, dochter van Dirk Sjoerds Kooi (IV-i) en Wijke Alberts de Vries.

Fintje is getrouwd in Tietjerksteradeel 10 mei 1894 metHarmen Jans Witzenburg, geboren Bergum 12 nov 1868, overleden Westergeest 7 mrt 1944, begraven Bergum, zoon van Jan Annes Witzenburg en Hendrikje Jans Hoek.

 

In 1894 uit het boerenbedrijf in Bergum;in 1895 en later veehouder te Wijns.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Wijke Witzenburg, geboren Wijns 22 feb 1895, overleden Suawoude 28 sep 1983, begraven aldaar 1 okt 1983.

Wijke is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 mei 1919 met Alle Hiemstra, veehouder te Hardegarijp en en Suawoude, geboren Bergum 15 apr 1889, overleden Suawoude 22 feb 1965, begraven aldaar 26 feb 1965, zoon van Hoeke Alles Hiemstra en Antje Melles de Boer.

 

†††††††††† 2 Jan Witzenburg, geboren Wijns 16 jul 1898, overleden Giekerk 22 aug 1964, begraven Oenkerk 26 aug 1964.

 

Hij trouwde als Jan Witzenberg door een ambtelijke fout;bij vonnis van de rechtbank van Leeuwarden d.d.18-12-1940 werd dit gewijzigd in Witzenburg.

Hij woonde in 1944 met zijn vrouw in Westergeest en later in Giekerk.

 

Jan is getrouwd in Tietjerksteradeel 26 mei 1921 met Antje van der Meer, geboren Suawoude 31 jan 1897, overleden Giekerk 6 nov 1987, begraven Oenkerk 11 nov 1987, dochter van Aarn Foppes van der Meer en Trijntje Wijbrens Hoekstra.

 

†††††††††† 3 Dirk Witzenburg, geboren Wijns 24 mrt 1903, overleden aldaar 17 mei 1906.

 

†††††††††† 4 Anne Witzenburg, geboren Wijns 24 mrt 1903, overleden Rijperkerk 22 sep 1962, begraven Oenkerk.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Rijperkerk.

 

Anne is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 mei 1927 met Taltje Folkerts Algra, geboren Oostermeer 29 mei 1904, overleden Bergum 17 feb 1999, begraven Oenkerk 22 feb 1999.

 

 

†††† V-x Aafke Dirks Kooi, geboren Giekerk 28 nov 1870, overleden Grootegast 1 nov 1958, dochter van Dirk Sjoerds Kooi (IV-i) en Wijke Alberts de Vries.

Aafke is getrouwd in Tietjerksteradeel 7 mei 1896 metGeert Andries van der Veen, geboren Hardegarijp 22 jan 1866, overleden Grootegast 27 okt 1954, zoon van Andries Annes van der Veen en Aaltje Geerts van der Veen.

 

In 1897 veehouder te Hardegarijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Anna van der Veen, geboren Hardegarijp 1 mei 1897.

2         Aaltje van der Veen, geboren Stroobos 23 juni 1898

3         Durk van der Veen, geboren Sroobos 23 aug 1900, overleden Drachten 22 juni 1971, begraven Grootegast

4         Andries van der Veen, geboren Stroobos 7 jan 1902, overleden Gouda 5 aug 1946, begraven Grootegast

5         Sjoerd van der Veen, geboren Stroobos 28 jan 1903, overleden 11 juli 1981, begraven Grootegast

6         Anne van der Veen, geboren Zuidhorn 14 jan 1905, overleden 4 feb 1966, begraven Grootegast

7         Harmen van der Veen, geboren Zuidhorn 27 april 1909, overleden Zuidhorn 20 nov 1909

8         Wijke van der Veen, geboren Zuidhorn 29 dec 1910

9         Tjimkje van der Veen, geboren Zuidhorn 22 jan 1913

 

 

†††† V-y Rinske Dirks Kooi, geboren Bergum 16 sep 1882, overleden Zuidhorn 5 jun 1960, begraven aldaar, dochter van Dirk Sjoerds Kooi (IV-i) en Wijke Alberts de Vries.

Rinske is getrouwd in Achtkarspelen 6 jul 1907 metPieter Hendrik Hartzema, geboren Zuidhorn 19 jun 1881, overleden Noordhorn 30 jan 1946, begraven Zuidhorn, zoon van Harm Hartzema en Anje Willems.

 

In 1907 koopman te Groningen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Annie Hartzema, geboren Groningen 30 maart 1908, overleden Surhuisterveen 25 november 1988.

Annie was getrouwd met Pier Bakker, overleden Surhuisterveen 5 december 1979, begraven aldaar.

 

 

 

†† VI-a Grietje Kooi, geboren Suawoude 14 mei 1889, overleden Andijk 1 sep 1981, dochter van Andries Martens Kooi (V-c) en Yttje Franses Bergsma.

 

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 27 apr 1912 metWieger Hoekstra, geboren Bergum 11 jul 1890, overleden Andijk 12 jan 1975, zoon van Berend Wygers Hoekstra en Gerkje Harmens van der Veen.

 

Wieger woonde met zijn gezin eerst te Veenwoudsterwal,maar vertrok op 6-4-1916 naar Andijk, Knokkel 14.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Berend Hoekstra, geborenHardegarijp18 jan 1914, overleden Andijk7 mei 1924

 

†††††††††† 2 Andries Hoekstra, geboren Andijk1 of 2 mrt 1922 , overleden 1988.

Andries is getrouwd Enkhuizen 10 jul 1947 met Hendrikje de Vries, afkomstig uit Enkhuizen in 1947, overleden voor 1988.

 

†††††††††† 3 Berend Hoekstra, geboren Andijkjul 1925, overleden Purmerend 23 apr 1943.

 

Hij overleed in de oorlog aan hersenvliesontsteking in het ziekenhuis te Purmerend.

 

 

 

†† VI-b Marten Kooi, Martin Kooi, geboren Suawoude 21 jul 1896, overleden Grand Rapids (Kent, Michigan) 4 nov 1961, begraven aldaar 7 nov 1961, zoon van Andries Martens Kooi (V-c) en Yttje Franses Bergsma.

 

Hij vertrok volgens het bevolkingsregister 1926 naar Amerika naar Grand Rapids,waar zijn oom Hendrik Martens Kooi borg voor hem was.

Volgens Ellis Island Passage arriveerde hij als 28-jarige reeds op 30-12- 1924 in de U.S.A. (Rotterdam/New York).

Zijn beroep te Grand Rapids was "machine operator".

Hij wordt niet als zelfstandig wonend vermeld bij USFC 1930.

Martinís overlijden werd gepubliceerd in de Grand Rapids Press van 5-11-1961.

 

Marten is getrouwd Grand Rapids 1930/1931 met (en gescheiden van)Antonia Marie Binneveld, A.M. Binnefeld, afkomstig uit Rotterdam, geboren 29 juni 1902, overleden Grand Rapids (Kent, Michigan) nov 1990.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1Andrew Kooi, geboren Grand Rapids 25 dec 1932, overleden Albion(Calhoun, Michigan)11 jan 2010 .

Andrew is getrouwd1 sep 1956 met Lou Edith Harris, geboren 12 juni 1930, overleden Albion (Calhoun, Michigan) 26 juli 1999.

††††††††††††

Uit dit huwelijk:

 

a.Sandra Arlene Kooi, geboren 11-3-1959

 

Zij trouwde 9-8-1980 met Bruce Alan Majeske en op 25-5-1988 met Fred William Hyer.

 

b.Douglas Edward Kooi,geboren 20 juli 1961

 

Hij trouwde met Gwen Kerwin, woont in Tucson, Arizona (2010) en heeft een dochter Helena Marie Kooi en een zoon Martin Kooi.

 

 

 

†††††††††† 2 Anthony Kooi, geboren Grand Rapids 27 feb 1936, overleden aldaar mrt 1977, published G.R.Press 1-4-1977

 

Anthony is getrouwdmet

 

Uit dit huwelijk:

 

a. Kenneth Konrad Kooi,geboren 24 nov 1970

 

b. Karen Katherine Kooi,geboren 12 april 1973

 

 

†† VI-c Francina Kooi, Frances Kooiman, geboren Suawoude 18 jul 1899, overleden Grand Rapids 30 mei 1975, published 1-6-1975 G.R.Press, dochter van Andries Martens Kooi(V-c)enYtje Franses Bergsma.

 

 

Francina is getrouwd Andijk 12 mei 1920 metDirk Kooiman, Dick Kooiman, geboren Andijk 3 apr 1896, overleden Grand Rapids 2 okt 1957, published 4-10-1957 G.R.Herald, zoon van Willem Kooiman en Dieuwertje Visser.

 

Dirk Kooiman vertrok in 1925 met vrouw en 3 kinderen (zij in verwachting van de 4e)naar Grand Rapids.

De oom van Francina, Hendrik Martens Kooi,woonde daar en stond borg voor het onderhoud van het gezin

Bij USFC 1930 worden te Grand Rapids vermeld Dick Kooiman, Frances Kooiman en hun kinderen Agnes, William, Andrew, Abraham en Dorothy.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Ytje Kooiman, , Agnes Kooiman, geboren Andijk 16 feb 1921, overleden feb 2006, published 10-2-2006G.R.Press.

Ytje is getrouwd Grand Rapids 1943 met Leo H. Brown, geboren 30 okt 1914, overleden 6 apr 1988, published 7-4-1988 G.R.Press

 

†††††††††† 2 Willem Kooiman, , William Kooiman, geboren Andijk 30 mrt 1922, overleden 10-12-2000, published 14-12-2000 G.R.Press.

Willem was ongetrouwd.

 

†††††††††† 3 Andries Kooiman, , Andrew Kooiman, geboren Andijk 12 feb 1923, overleden Lowell (Kent,Mich) 17 juni 1989, published 19-6-1989 G.R.Press.

Andries was gehuwd met Eunice ? N..

 

†††††††††† 4 Abraham Kooiman, geboren Grand Rapids 10 sep 1925, overleden Prince Georgeís(Maryland) 19 dec 2002.

Abraham is getrouwd Grand Rapids 23 nov 1946 met Rose Mary Bloomfield, geboren 23 jan 1929 in Kent, Michigan

 

†††††††††† 5 Dorothy Kooiman, geboren Grand Rapids 23 dec 1927, overleden april 2011.

Dorothy was gehuwd met William Hunefeld,geboren 6 mei 1918, overleden Kent (Mich) 28 nov 1996.

 

†††††††††† 6 Dirk Kooiman, Dick Kooiman, geboren Grand Rapids 27 jan 1934.

Dirk was gehuwd met Patricia N..

 

†††††††††† 7 Frances Kooiman, geboren Grand Rapids 11 jun 1936.

Frances was gehuwd met Ray Roberts, misschien overleden juli 2004,published9-7-2004 G.R.Press.

 

†††††††††† 8 Rosa June Kooiman, geboren Grand Rapids 16 jun 1940.

Rosa was gehuwd met Augustus L. Barnhart.

 

 

†† VI-d Klare Kooi, geboren Suawoude 2 jun 1902, overleden Tietjerk 2 sep 1996, begraven aldaar 6 sep 1996, dochter van Andries Martens Kooi (V-c) en Yttje Franses Bergsma.

 

Klare is getrouwd in Tietjerksteradeel 24 mei 1928 metJacob Sikma, geboren Rijperkerk 3 jan 1903, overleden Tietjerk 20 jan 1952, begraven aldaar, zoon van Hendrik Jacobs Sikma en Janke Johannes van der Laan.

 

Brandstoffenhandelaar te Rijperkerk;broodbezorger te Tietjerk;fietsenmaker te Tietjerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Yttje Geertje Sikma, geboren Rijperkerk 18 feb 1929.

 

Zij was enig kind en ongetrouwd.

Nu in 2003 woont zij in Tietjerk.

 

 

 

†† VI-e Aldert Kooij, geboren Zwaagwesteinde 1 apr 1897, overleden Wolfheze 17 sep 1944 ,oorlogsslachtoffer, zoon van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Verpleegkundige te Wolfheze.

 

Aldert is getrouwd in Idaarderadeel 26 jul 1928 metBoukje Jonker, geboren Terwispel 25 aug 1901, overleden Zutphen 9 mrt 1976, begraven aldaar 13 mrt 1976, dochter van Hotse Jonker en Antje Hempenius.

 

Zij woonde na 1945 te Bergum,Garijp,Huizum en Zutphen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Antje Kooij, geboren Renkum 18 nov 1929, volgt onder VII-a.

 

 

††† VI-f Sijtske Kooij, geboren Groningen 24 apr 1901, overleden Leeuwarden 27 dec 1982, begraven aldaar 30 dec 1982, dochter van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Sijtske is getrouwd Leeuwarden 10 feb 1939 metJan Alfring, geboren de Krim (Ov.) 1 jul 1909, overleden Leeuwarden 24 jan 1993, begraven aldaar 28 jan 1993, zoon van Jan Alfring en Anna van de Belt.

 

Eerst wagenmaker in de Krim,later groenteman te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Jan Alfring, geboren Leeuwarden 2 mrt 1944.

 

Werkzaam bij o.a. een bewakingsdienst in Leeuwarden.

 

Jan is getrouwd Leeuwarden 27 dec 1967 met Johanna van der Noord, geboren Leeuwarden 27 apr 1947, dochter van Gerben van der Noord en Maaike Hoekstra.

 

†††††††††† 2 Sjoukje Alfring, geboren Leeuwarden 3 mei 1949, overleden Beetsterzwaag 12 apr 2011, begraven Leeuwarden 15 apr 2011 (Noorderbegraafplaats).

 

Verstandelijk gehandicapt,wonende te Beetsterzwaag.(Borneroord).

 

 

 

†† VI-g Sjoerd Hendrik Kooij, geboren Bergum 9 okt 1902, overleden Colmschate 2 feb 1984, gecremeerd Dieren 7 feb 1984, zoon van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Eerst fietsenmaker,later particulier chauffeur te Bussum.

 

Sjoerd is getrouwd IJmuiden 1 mei 1940 metMartje Maria Buren, geboren Amsterdam 21 mei 1914, overleden Laren (NH) 11 nov 1990, gecremeerd Arnhem 15 nov 1990, dochter van Sierk Buren en Johanna Geertruide Pieksma.

 

Overleden in verpleeghuis "Theodotion" te Laren.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Robin Kooij, Rob, geboren Bussum 2 mei 1941, overleden Huizen 6 aug 2011, gecremeerd Leusden 12 aug 2011.

 

Hij heeft geen kinderen noch uit zijn huwelijk noch uit zijn latere vaste relatie.

 

Robin is getrouwd Bussum 29 sep 1971 (1) met (en gescheiden 1992 van) Frederika de Boer, Frieda, geboren Bussum 21 mrt 1949, dochter van Cornelis de Boer en Nelly Kok.

Robin woont sinds 1994 samen (2) met Theresia Maria Poppen, ThťrŤse, geboren Amsterdam 2 sep 1956, dochter van Adrianus Cornelis Poppen en Josephine van der Zijden.

Deze relatie werd beŽindigd.

 

†††††††††† 2 Sjoerd Kooij, geboren Bussum 30 mei 1943, overleden aldaar 22 jun 1943.

 

†††††††††† 3 Aan Johannes Kooij, John, geboren Bussum 19 jun 1944, volgt onder VII-b.

 

†††††††††† 4 Rose Marij Kooij, Roos, geboren Bussum 17 apr 1946, volgt onder VII-c.

 

†††††††††† 5 Fransiscus Albertus Kooij, Frans, geboren Bussum 2 jan 1950, volgt onder VII-d.

 

†††††††††† 6 Sierk Christiaan Kooij, Chris, geboren Bussum 15 mei 1953, volgt onder VII-e.

 

 

†† VI-h Eelkje Kooij, Eke, geboren Rinsumageest 1 jul 1904, overleden Leeuwarden 30 apr 1988, begraven aldaar 4 mei 1988, dochter van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Voor haar huwelijk werkzaam als hulp in de huishouding te Leeuwarden.

 

Eelkje is getrouwd Leeuwarden 19 jul 1933 metJentje Wierstra, geboren Berlikum 5 sep 1909, overleden Leeuwarden 1 mei 1995, begraven aldaar 6 mei 1995, zoon van Sijmon Wierstra (Symen) en Sijtske de Haan (Sytske).

 

Huisschilder te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sijmon Wierstra, Simon, geboren Leeuwarden 14 apr 1934.

 

Leraar wiskunde te Dokkum 1960/1991.

Zijn vrouw en hij kregen 4 kinderen,allen geboren te Dokkum, n.l.

1.Agnes,geboren 5 mei 1961

2.Anneke,geboren 24 mei 1962

3.Andrť,geboren 13 mei 1965

4.Erik,geboren 1 juli 1968.

 

Sijmon is getrouwd Leeuwarden 28 dec 1959 met Alida Nawijn, ,Ali, geboren Leeuwarden 21 sep 1937, dochter van Jan Nawijn en Johanna Gerritdina de Vries.

 

†††††††††† 2 Sjoukje Wierstra, geboren Leeuwarden 22 nov 1935.

 

Sjoukje is getrouwd Leeuwarden 21 sep 1965 (1) met Karel Wesbonk, geboren Den Haag 20 okt 1926, overleden New York 5 okt 1971, begraven Den Haag 11 okt 1971, zoon van Johannes Dominicus Wesbonk en Bertha de Cler.

 

Sjoukje is getrouwd Leeuwarden 30 sep 1976 (2) met Gatze van Lottum, geboren Leeuwarden 28 mrt 1942, zoon van Jan van Lottum en Roelofje Beers.

 

†††††††††† 3 Sijtske Wierstra, Sietske, geboren Leeuwarden 6 apr 1937.

 

Sijtske is getrouwd Leeuwarden 19 aug 1959 met Albert Witterholt, geboren Kommerzijl 12 sep 1934, overleden Groningen 15 juli 2013, begraven aldaar 19 juli 2013, zoon van Pieter Witterholt en Trientje de Vries.

 

†††††††††† 4 Aan Wierstra, geboren Leeuwarden 11 dec 1939.

 

Aan is getrouwd Leeuwarden 1 jun 1964 met (en gescheiden Leeuwarden 3 aug 1992 van) Annigjen Bosklopper, geboren Leeuwarden 6 okt 1943, dochter van Jurjen Bosklopper en Trijntje Nieuwenhuis.

Sinds 1995 weer samenwonend met geregistreerd partnerschap op 25 juni 1999 te Apeldoorn.

 

†††††††††† 5 Grietje Trijntje Wierstra, Grietje, geboren Leeuwarden 4 feb 1943.

 

Grietje is getrouwd Leeuwarden 3 jun 1966 met Harm Rigtering, geboren Schoonebeek 27 feb 1936, zoon van Gezinus Rigtering en Geesje Janssen.

 

†††††††††† 6 Albert Wierstra, Ab, geboren Leeuwarden 16 sep 1946, overleden Sneek 13 apr 1996, gecremeerd Goutum 18 apr 1996.

 

Albert is getrouwd Leeuwarden 16 dec 1968 met (en gescheiden Leeuwarden 30 mei 1985 van) Jacoba Bergsma, geboren Leeuwarden 15 mei 1948, dochter van Douwe Bergsma en Elisabeth Rodenhuis.

 

 

††† VI-i Geertje Kooij, ,Gertrude, geboren Rinsumageest 23 mei 1910, overleden Lynden 23 nov 2003, begraven aldaar 26 nov 2003, dochter van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Geertje is getrouwd Leeuwarden 5 sep 1934 metAndries Mellema, Andrew, geboren Janum 5 feb 1905, overleden Bellingham 10 april 2008, begraven Lynden14 april 2008, zoon van Dirk Mellema en Elizabeth Viersen.

 

Veehouder in de U.S.A.

Hij woonde met zijn gezin eerst in Bellflower,CaliforniŽ en later in de staat Washington in Sumas,Everson en Lynden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Shirley Mellema, geboren Bellflower,CaliforniŽ 19 jul 1935.

 

Shirley is getrouwd Sumas (Washington) 2 sep 1955 met Fred Bierlink, geborenLynden 12 mrt 1933, overleden Lynden 21-11-2015, begraven Lynden 11-12-2015.

 

†††††††††† 2 Elizabeth Mellema, Betty, geboren Bellflower,CaliforniŽ 29 jan 1937.

 

Elizabeth is getrouwd 25 aug 1961 met Richard Schweigert, geboren 22 feb 1935, overleden 29 apr 1999.

 

†††††††††† 3 Joyce Mellema, geboren Bellflower,CaliforniŽ 25 jul 1939.

 

Joyce is getrouwd Sumas,Washington 20 aug 1958 met Ronald Zylstra, ,Doc,, geboren 24 jul 1938.

 

†††††††††† 4 Dick Mellema, geboren Bellflower,CaliforniŽ 10 sep 1941.

 

Dick is getrouwd 2 sep 1962 met Esther Molenaar, geboren 26 aug 1945.

 

†††††††††† 5 Anton Mellema, ,Tony, geboren Bellflower,CaliforniŽ 27 jun 1943.

 

Anton is getrouwd 4 jul 1992 met Cindy Fields, geboren 24 aug 1948.

 

†††††††††† 6 Theodore Mellema, ,Ted, geboren Bellflower,CaliforniŽ 25 apr 1945.

 

Theodore is getrouwd 12 apr 1966 met Clarice Dykstra, geboren 15 sep 1945, overleden Bellingham jun 2004, begraven Lynden.

 

†††††††††† 7 Andrew Mellema, Andy, geboren Everson,Washington 11 jun 1949.

 

Andrew is getrouwd 2 okt 1971 met Barbara Verbree, geboren 3 sep 1952.

 

†††††††††† 8 Barbara Ann Mellema, Barby, geboren Everson,Washington 12 jun 1957.

 

Barbara is getrouwd 7 apr 1989 met Bob Iaconetti, geboren 28 jun 1954.

 

 

††† VI-j Grietje Kooij, geboren Rinsumageest 23 jan 1912, overleden Naarden 11 sep 1990, begraven Bussum 14 sep 1990, dochter van Aan Sjoerds Kooij (V-h) en Sjoukje van der Leest.

 

Grietje is getrouwd Leeuwarden 23 mei 1940 metCornelis Willem Dekker, geboren Heinkenszand 30 nov 1918, overleden Naarden 15 mei 1960, zoon van Klaas Dekker en Janneke Kouwe.

 

Adjunctcommies bij de Raad van Arbeid.

Hij woonde na trouwen op Terschelling,te Bussum,Amersfoort en Naarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Klaas Cornelis Dekker, geboren op Terschelling 21 feb 1941, overleden aldaar 27 feb 1941.

 

†††††††††† 2 Janneke Grietje Dekker, geboren Bussum 14 okt 1942.

 

Janneke is getrouwd Naarden 22 dec 1967 met Cor Kila.

 

†††††††††† 3 Klaas Cornelis Dekker, geboren Bussum 27 nov 1944.

 

Klaas is getrouwd Naarden 11 okt 1968 met1) Anna Maria Schuring (Mieke) overleden

Klaas is getrouwd Naarden 15 apr 2011 met 2) Roos Samuel.

 

†††††††††† 4 Aan Gerard Dekker, geboren Bussum 27 aug 1947.

 

Aan is getrouwd Naarden 1 mei 1970 met Wil ter Burg.

 

†††††††††† 5 Sjoukje Dekker, geboren Bussum 4 dec 1949.

 

Sjoukje is getrouwd Kortenhoef 24 jun 1977 met1) Rob Banis.

Sjoukje is getrouwd Naarden 4 dec 2010 met 2) JanTiemersma.

 

 

†† VI-k Gerk Kooi, geboren Suawoude 2 aug 1904, overleden Boornbergum 15 jun 1971, begraven Suawoude 19 jun 1971, zoon van Hendrik Gerks Kooij (V-l) en Aaltje Mulder.

 

Veehouder te Suawoude.

 

Gerk is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 mei 1929 metTjitske Tjepkema, geboren Tietjerk 27 dec 1905, overleden Boornbergum 3 feb 1965, begraven Suawoude, dochter van Otte Gerbens Tjepkema (arbeider te Tietjerk) en Trijntje Pieters van der Kloet.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrik Kooi, geboren Suawoude 12 apr 1930, volgt onder VII-f.

 

†††††††††† 2 Trijntje Kooi, ,Nienke, geboren Suawoude 8 jun 1931, volgt onder VII-g.

 

†††††††††† 3 Otte Kooi, geboren Suawoude 26 jun 1934, volgt onder VII-h.

 

†††††††††† 4 Aaltje Kooi, geboren Suawoude 19 okt 1936.

 

Aaltje is getrouwd in Smallingerland 9 mei 1967 met Johannes Papjes, ,Joop, geboren

 

Joop woonde met zijn vrouw in 1971 te Oldeholtwolde en in 1992 in Sybrandaburen.

 

 

†††††††††† 5 Gerben Wytze Kooi, veeverzorger, geboren Suawoude 10 apr 1938.

 

Gerben woondemet zijn vrouw in 1971 in Boornbergum en in 1992 in de Wilgen.

 

Gerben is getrouwdin†† Smallingerland ?1962? met Anna van der Molen, geboren 23 jan 1940

 

†††††††††† 6 Wytse Kooi, geboren Suawoude 5 dec 1939, overleden aldaar 8 jan 1940.

 

†††††††††† 7 Wytse Kooi, geboren Suawoude 2 sep 1941, volgt onder VII-i.

 

†††††††††† 8 Pieter Kooi, geboren Suawoude 15 sep 1944, volgt onder VII-ii

 

 

††† VI-l Pieter Kooi, geboren Hardegarijp 29 nov 1907, overleden Suawoude 29 aug 1995, begraven aldaar 2 sep 1995, zoon van Hendrik Gerks Kooij (V-l) en Aaltje Mulder.

 

Veehouder te Suawoude.

 

Pieter is getrouwd in Tietjerksteradeel 29 mei 1935 metGrietje Douwes, geboren Oostermeer 13 dec 1904, overleden Suawoude 9 feb 1988, begraven aldaar 12 feb 1988, dochter van Mattheus Douwes (arbeider te Oostermeer) en Aukje Jans Henstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrik Kooi, geboren Suawoude 6 jul 1936, volgt onder VII-j.

 

†††††††††† 2 Aukje Kooi, geboren Suawoude 9 feb 1939, overleden Leeuwarden 8 nov 1939, begraven Suawoude 11 nov 1939.

 

†††††††††† 3 Mattheus Kooi, geboren Suawoude 22 okt 1941, volgt onder VII-k.

 

†††††††††† 4 Wytse Kooi, geboren Suawoude 24 jul 1943, volgt onder VII-l.

 

†††††††††† 5 Johannes Kooi, geboren Suawoude 10 dec 1946, volgt onder VII-m.

 

 

VI-m Trijntje Kooi, geboren Suawoude 20 nov 1909, overleden Oostermeer 12 jan 1970, begraven aldaar 16 jan 1970, dochter van Hendrik Gerks Kooij (V-l) en Aaltje Mulder.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1932 metHendrik van der Wal, geboren Oostermeer 17 sep 1908, overleden Veenwouden 17 jun 1989, begraven Oostermeer, zoon van Hidde Taekes van der Wal (landbouwer te Oostermeer) en Akke Hendriks Kooistra.

 

Hij was veehouder te Oostermeer.

Hendrik hertrouwde Sj.v.d.Meer,die als weduwe in 1990 en 1995 te Zwaagwesteinde woont.

 

Uit het huwelijk met Trijntje:

 

†††††††††† 1 Aaltje van der Wal, geboren Oostermeer 2 jul 1933.

Aaltje was gehuwd met J.J. de Vries.

 

Woont in 1970 in Drogeham.

 

 

†††††††††† 2 Akke Aaltje van der Wal, geboren Oostermeer 8 apr 1937.

Akke was gehuwd met P.R. van Dijk.

 

Woont in 1970 in Oldehove.

 

 

†††††††††† 3 F.G. van der Wal, geboren Oostermeer n 1939.

F.G. was gehuwd met H. Bergsma.

 

Woont in 1970 in Papendrecht.

 

 

 

†† VI-n Jan Kooi, geboren Suawoude 21 jan 1914, overleden Bergum 2 jun 1990, begraven Suawoude 6 jun 1990, zoon van Hendrik Gerks Kooij (V-l) en Aaltje Mulder.

 

Veehouder te Suawoude.

 

Jan is getrouwd in Tietjerksteradeel 15 mei 1941 metHieke Spoor, geboren Suameer 28 mrt 1915, overleden Drachten 27 jun 2000, begraven Suawoude 1 jul 2000, dochter van Eelke Cornelis Spoor en Baukje Jelles Jelsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Baukje Kooi, geboren Suawoude 2 okt 1947, volgt onder VII-n.

 

†††††††††† 2 Aaltje Kooi, geboren Suawoude 8 sep 1948, volgt onder VII-o.

 

†††††††††† 3 Eelke Kooi, geboren Suawoude 8 dec 1949, volgt onder VII-p.

 

†††††††††† 4 Trijntje Kooi, ,Tine, geboren Suawoude 16 aug 1952, volgt onder VII-q.

 

†††††††††† 5 Hendrik Kooi, geboren Suawoude 19 okt 1955, volgt onder VII-r.

 

†††††††††† 6 Jelle Kooi, geboren Suawoude 20 jun 1957, overleden Leeuwarden 14 mei 1977, begraven Suawoude 18 mei 1977.

 

†††††††††† 7 Jikke Kooi, geboren Drachten 7 apr 1963, volgt onder VII-s.

 

 

†† VI-o Gerkje Kooi, geboren Suawoude 25 aug 1922, overleden Hardegarijp 5 feb 2001 ,Bennemastate,, begraven Suawoude, dochter van Hendrik Gerks Kooij (V-l) en Aaltje Mulder.

 

Zij woont in 1971 en 1990 met haar man in Rijperkerk en in 1995 daar als weduwe.

 

Gerkje is getrouwd in Tietjerksteradeel 14 nov 1946 metLeo Goedendorp, geboren Rotterdam 25 feb 1920, overleden Rijperkerk 17 feb 1992, begraven Suawoude 21 feb 1992, zoon van Adrianus Goedendorp en Johanna Roetman.

 

Hij was chauffeur te Rijperkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Adriaan Goedendorp, geboren Suawoude 2 nov 1947.

 

In 1992 te Rinsumageest.

 

Adriaan is getrouwd Leeuwarden 15 sep 1972 met Douwina Helena van Dijk, geboren Hollum (Ameland) 29 nov 1947, dochter van Cornelis van Dijk en Janke de Boer.

 

†††††††††† 2 Aaltje Goedendorp, geboren Molenend 3 aug 1950.

Aaltje is getrouwd in Tietjerksteradeel 27 nov 1968 met Aarn van der Meer, geboren Rijperkerk 10 dec 1938, zoon van Wijbren van der Meer en Teatske van der Veen.

 

In 1992 te Rijperkerk.

 

 

 

†† VI-p Gerk Kooij, geboren Suawoude 8 jun 1915, overleden Bloemendaal 1 apr 2015, zoon van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Hij was hoofdverpleegkundige en woonde in 2003met zijn vrouw Janke in Haarlem.

Injanuari2015 woonde hij in Bloemendaal.

 

Gerk is getrouwd in Tietjerksteradeel 3 okt 1945 metJanke Spoelstra, geboren Hardegarijp 25 jun 1917, overleden Haarlem 15 juli 2007, dochter van Albert Spoelstra en Corneliske de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Pieter Marten Kooij, geboren Scheveningen 23 aug 1946, volgt onder VII-t.

 

†††††††††† 2 Cornelia Albertha Kooij, Corry, geboren Zeist 18 sep 1949, volgt onder VII-u.

 

†††††††††† 3 Petronella Kooij, Nelleke, geboren Haarlem 3 okt 1955.

 

Petronella is getrouwd Haarlem 3 sep 1976 (1) met Carl Verdoes.

Petronella was gehuwd (2) met Erik Holtkamp.

 

In 2015 woont Nelleke in Zandvoort.

 

 

†† VI-q Albert Kooij,geboren Suawoude 13 mrt 1918, overleden Lochem 10 jul 2001, zoon van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Albert had Aldert moeten heten naar de vader van zijn moeder.

Hij was wachtmeester bij de Marechaussee.

 

Albert is getrouwdVledder (?) 1943 metJacoba Hofman, geboren Vledderveen 15 apr 1918, overleden Assen 8 mei 2002(huwelijk werd ontbonden)

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Pieter Kooij, geboren Hoogeveen22 juli 1944, volgt onder VII-v.

 

†††††††††† 2 Abrie Jacobus Kooij,†† geboren Hoogeveen7 juni 1946, volgt onder VII-w.

 

†††††††††† 3 Gerk T. Kooij, geboren Hoogeveen31 maart 1948

 

Gerk is getrouwd Zaandijk (gemeente Zaanstad)26 aug 1977 met Engelina Maria Christina ( Yvonne) Winkelaar, geboren Alkmaar 17 oktober 1954

 

Gerkwoont nu (2015) met zijn vrouw in Alphen aan de Rijn; het echtpaar heeft geen kinderen.

 

†††††††††† 4 Marie Kooij , Marian, geboren Eelde 12 jan 1951

 

Marian is getrouwdLochem3 september 1971†† met Frans Freriksen, overleden Goor 8-12-1998

 

Marian woont in Goor (2015) en heeft 3 zoons.

 

††††††††††††

 

 

††† VI-r Hendrik Kooij, geboren Suawoude 31 mrt 1923, overleden Drachten 3 aug 2002, begraven 8 aug 2002 Opeinde (Smallingerland), zoon van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 9 apr 1952 metAntje Witveen, geboren Opeinde (Sma) 11 okt 1919, overleden Varsseveld 31 jan 2005, begraven Opeinde (Sma) 4 feb 2005

 

Zij woonde in 2002 in Drachten.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hendrikje Kooij, ,Henny, geboren Drachten 12 feb 1953, volgt onder VII-x.

 

 

††† VI-s Sjoukje Kooij, geboren Suawoude 18 feb 1930, dochter van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Woont nu in 2003 in Bergum.

 

Sjoukje is getrouwd in Tietjerksteradeel 25 mei 1954 metJelte van der Wal, geboren Roodkerk 5 sep 1928, overleden Bergum 24 jan 1999, begraven aldaar, zoon van Jan van der Wal en Janke van der Kooi.

 

Hij was onderhoudsmonteur te Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Pietje van der Wal, geboren Bergum 4 sep 1955.

Pietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 12 dec 1975 met Jan Dijkstra, geboren 13 feb 1953.

 

†††††††††† 2 Jan van der Wal, geboren Drachten 9 dec 1958.

Jan is getrouwd in Tietjerksteradeel 16 jun 1989 met Gerda Willemien Hoekstra.

 

†††††††††† 3 Janke van der Wal, geboren Bergum 19 jan 1969.

Janke is getrouwd in Tietjerksteradeel 12 nov 1999 met Hessel Zijlstra.

 

 

††† VI-t Gerkje Kooij, geboren Bergum 25 feb 1934, dochter van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Zij woontin Heerenveen (2003,2015) samen met haar man Jan Bos.

 

Gerkje is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1959 met (en gescheiden voor 1973 van)Piet Hof, geboren 1 apr 1932, overleden Amsterdam 9 nov 1975, zoon van Rinze Hof (schipper) en Grietje Roelsma.

 

Gerkje is getrouwd††††††† omstreeks 1980 (?)††††††††††††††††† ††††met Jan Bos,†††

 

Uit het huwelijk van Gerkje en Piet Hof:

 

†††††††††† 1 Rinze Hof, geboren Sneek 23 feb 1960.

Rinze is getrouwd in Opsterland 6 jun 1986 met Alie de Haan.

 

†††††††††† 2 Pietje Sjoukje Hof, geboren Sneek 27 mei 1961.

Pietje is getrouwd in Heerenveen 15 jul 1983 met Peter Krijsman.

 

†††††††††† 3 Grietje Marie Hof, ,Greetje,, geboren Bussum 19 nov 1963.

Grietje is getrouwd Heerenveen 29 mrt 1990 met Wijnand Dijk.

 

†††††††††† 4 HenriŽtte Hillegonda Hof, geboren Naarden 23 sep 1966.

HenriŽtte woonde samen met Jan Mulder.

 

 

†† VI-u Teade Kooij, geboren Bergum 6 apr 1937, overleden Leeuwarden 9 aug 2002, begraven Bergum, zoon van Pieter Gerks Kooij (V-m) en Pietje Hietkamp.

 

Hij was vrachtwagenchauffeur te Bergum.

 

Teade is getrouwd in Tietjerksteradeel 18 mrt 1966 metDieke Sipma, geboren Suameer 17 feb 1935, dochter van Igle Benedictus Sipma en Wijtske Hoekstra.

 

Zij woont nu in 2003 in Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Wytske Pytsje Kooij, ,Wieke,, geboren Leeuwarden 22 jan 1968, volgt onder VII-y.

 

†††††††††† 2 Pytsje Sjoukje Kooij, geboren Leeuwarden 16 jul 1971, volgt onder VII-z.

 

†††††††††† 3 Sjoerdtje Wytske Kooij, geboren Leeuwarden 18 nov 1974.

Sjoerdtje woont samen met Rudolf Kamminga.

 

Zij wonen in Burgum en hebben geen kinderen.

 

†† VI-v Tiete Kooy, geboren Suawoude 18 jan 1904, overleden Bergum 3 mrt 1986, begraven Suawoude 7 mrt 1986, zoon van Taeke Tietes Kooy (V-o) en Lamke Kasemier.

 

Veehouder te Suawoude.

 

Tiete is getrouwd in Tietjerksteradeel 19 mei 1938 metBaukje Wijbenga, geboren Tietjerk 9 feb 1908, overleden Suawoude 13 feb 1982, begraven aldaar 17 feb 1982, dochter van Johannes Wijbenga (arbeider te Tietjerk) en Hiltje van der Meulen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Taeke Kooy, geboren Suawoude 16 aug 1940, volgt onder VII-aa.

 

†††††††††† 2 Hiltje Kooy, geboren Suawoude 22 mrt 1942, volgt onder VII-ab.

 

†††††††††† 3 Lamke Kooy, geboren Suawoude 23 sep 1943, volgt onder VII-ac.

 

†††††††††† 4 Johannes Kooy, geboren Suawoude 15 nov 1944, volgt onder VII-ad.

 

†††††††††† 5 Sjouke Kooy, geboren Suawoude 10 mrt 1947, volgt onder VII-ae.

 

†††††††††† 6 Eke Kooy, geboren Suawoude 11 jun 1949, volgt onder VII-af.

 

†††††††††† 7 Ytje Kooy.

 

Zij leefde slechts 2 dagen.

 

 

 

†† VI-w Renske Kooy, geboren Suawoude 6 feb 1909, overleden aldaar 10 apr 1983, begraven aldaar 14 apr 1983, dochter van Taeke Tietes Kooy (V-o) en Lamke Kasemier.

 

Renske is getrouwd in Tietjerksteradeel 4 mei 1939 metWillem van Kammen, geboren Houtigehage 17 dec 1910, overleden Leeuwarden 19 aug 1986, begraven Suawoude 23 aug 1986, zoon van Djoerd Jozefs van Kammen en Antje de Boer.

 

Hij woonde in 1983 te Suawoude.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Lamke van Kammen, geboren Siegerswoude 4 jul 1939.

 

Lamke is getrouwd in Tietjerksteradeel 25 okt 1962 met Riemer Haarsma, geboren Suameer 14 mei 1934, zoon van Jan Haarsma en Trijntje Gaastra.

 

Zij wonen in 1986 in Drachten.

 

 

†††††††††† 2 Antje van Kammen, geboren Siegerswoude 19 jun 1940.

 

Antje is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 apr 1968 met Marten van der Bijl, geboren Tietjerk 22 feb 1920, overleden aldaar 30 jan 1991, zoon van Anne van der Bijl en Korneliske Inia.

 

Zij wonen in 1986 in Tietjerk.

 

 

†††††††††† 3 Trijntje Ytje van Kammen, geboren Suawoude 8 dec 1942.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 jun 1966 met Hans Hoekstra, geboren Suameer (?) 6 apr 1942, zoon van Arend Hoekstra en Geertje Krikke.

 

Zij wonen in 1986 in Luddeweer (Gr.).

 

 

†††††††††† 4 Djoerd van Kammen, geboren Suawoude 2 okt 1944.

 

Hij woont in 1986 met zijn vrouw in Drachten.

 

Djoerd is getrouwd Leeuwarden 18 dec 1968 met Janny Trijntje de Boer, geboren Ureterp 10 dec 1943, dochter van Pieter de Boer en Taapke Veenstra.

 

 

†† VI-x Grietje Annes Kooi, geboren Giekerk 25 feb 1876, overleden Hardegarijp 4 sep 1924, begraven aldaar, dochter van Anne Martens Kooi (V-q) en Geertje Klazes van der Heide.

 

Grietje is getrouwd in Dantumadeel 23 mei 1901 metGerrit Teyes Wijnterp, geboren Oudkerk 25 sep 1874, overleden Hardegarijp 5 mrt 1955, begraven aldaar, zoon van Teye Gurbes Wijnterp en Dieuwke Metskes Visser.

 

In 1901 arbeider te Oudkerk;op 1-4-1906 uit Berlikum naar Hardegarijp en daar postbode.

Hij hertrouwde met Lieuwkje Viersen,geboren 21-12-1894 te Veenwouden en overleden 2-1-1937 te Hardegarijp,dochter van Jan Viersen en Atje de Jager.

Uit dit huwelijk 2 dochters n.l.Atje,geboren 6-5-1927 te Hardegarijp en Dieuwke,geboren 21-4-1929 te Hardegarijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Teye Wijnterp, geboren Veenwouden 22 mrt 1902, overleden Amsterdam 4 nov 1920, begraven Hardegarijp.

 

Bij overlijden assistent-machinist.

 

 

 

†† VI-y Trijntje Annes Kooi, geboren Giekerk 15 dec 1889, overleden Gorredijk 26 nov 1985, begraven aldaar, dochter van Anne Martens Kooi (V-q) en Geertje Klazes van der Heide.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 13 jun 1912 metSipke Jans Visser, geboren Hardegarijp 6 feb 1886, overleden Gorredijk 15 nov 1962, begraven aldaar, zoon van Jan Sipkes Visser en Uilkje Aukes van der Veen.

 

In 1912 smid te Hardegarijp,maar daarna uit de gemeente vertrokken.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 G. Visser.

G. was gehuwd met G.Goerres.

 

In 1962 woont hij met zijn gezin in Rijswijk (Z.H.),maar in 1999 met zijn vrouw in Heerenveen.

 

 

†††††††††† 2 U. Visser.

U. was gehuwd met D.van der Duim.

 

Hij woont met zijn gezin in Balk (1962,1999).

 

 

†††††††††† 3 Griet Visser.

Griet is getrouwd 1950 met Teije Hooghiemstra, geboren 1921, overleden Joure 15 nov 1999, gecremeerd Leeuwarden 19 nov 1999.

 

Hij woonde met zijn gezin in Joure (1962,1999).

 

 

 

††† VI-z Trijntje Kooi, geboren Oostermeer 12 mrt 1896, overleden Bergum 24 okt 1984, begraven Eestrum, dochter van Sjoerd Dirks Kooi (V-v) en Maaike Jans de Groot.

 

Trijntje vertrok op 10-1-1914 naar Akkrum.Zij kreeg van haar ouders geen toestemming voor het huwelijk en moest dit voor de rechter afdwingen.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 nov 1917 metAuke Atema, geboren Kooten 14 sep 1888, overleden Eestrum 17 okt 1964, begraven aldaar, zoon van Jan Aukes Atema en Trijntje Boenstra.

 

In 1917 arbeider te Eestrum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Trijntje Atema, ,Nienke, geboren Eestrum 10 mei 1918.

Trijntje was gehuwd met Harm Zuidema, schipper.

 

†††††††††† 2 Maaike Atema, geboren Eestrum 13 jan 1921.

Maaike is getrouwd in Tietjerksteradeel 11 feb 1939 met Jan Bosman.

 

†††††††††† 3 Wijke Atema, geboren Eestrum 2 okt 1924.

 

 

VI-aa Wijke Kooi, geboren Oostermeer 6 nov 1901, overleden Leeuwarden 29 sep 1987, begraven Twijzel 3 okt 1987, dochter van Sjoerd Dirks Kooi (V-v) en Maaike Jans de Groot.

 

Zij vertrok op 14-7-1928 na haar huwelijk uit Eestrum naar Twijzel.

 

Wijke is getrouwd 2 jul 1928 metHarmen Hollema, geboren Twijzel 13 apr 1899, overleden aldaar 29 dec 1977, begraven aldaar 2 jan 1978, zoon van Jacob Hollema en Sijtske Witteveen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Maaike Hollema, geboren Twijzel 12 jul 1929.

Maaike was gehuwd met J. Jasper.

 

†††††††††† 2 Jaap Hollema, geboren Twijzel 3 jun 1931.

Jaap was gehuwd met Lolkje Buursma.

 

 

VII-a Antje Kooij, geboren Renkum 18 nov 1929, dochter van Aldert Kooij (VI-e) en Boukje Jonker.

 

Antje is getrouwd Leeuwarden 5 jan 1959 metMarten Glas, geboren Harlingen 2 jan 1927, overleden Zutphen 31 aug 2003, begraven Warnsveld 4 sep 2003, zoon van Wijbe Glas en Minke Dirkje van der Heide.

 

Marten was ambtenaar bij de belastingen,eerst in de binnendienst,later in de buitendienst als taxateur voor het onroerend goed.

Hij was eerder getrouwd en had uit dat huwelijk 3 kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Aldert Sjoerd Glas, geboren Leeuwarden 1 feb 1960.

Aldert woont samen met Jeanette Maria van Wegen.

 

†††††††††† 2 Marten Robert Glas, geboren Leeuwarden 13 okt 1961.

Marten was gehuwd met Aartje ten Brinke en hertrouwde met

 

†††††††††† 3 Hendrik Jan Glas, geboren Assen 2 jul 1966, overleden Zutphen 14 jul 2003, begraven Warnsveld 18 jul 2003.

 

Henk Jan was meester in de rechten en vanaf 1991 werkzaam voor de vakbond; sinds 2001 als arbeidsjurist bij de Unie,Zorg en Welzijn.

 

Hendrik was gehuwd met Hermina Hendrika Fransina van Bennekum.

 

 

VII-b Aan Johannes Kooij, John, geboren Bussum 19 jun 1944, zoon van Sjoerd Hendrik Kooij (VI-g) en Martje Maria Buren.

 

Voor en na hun huwelijk wonen John en Ria in Hengelo(Ov.).Hij was daar vertegenwoordiger en zij was verkoopster.Later verhuizen zij naar Hilversum.

 

John is getrouwd Hengelo (Ov.) 4 apr 1968 metHenrica Johanna Maria Brummelhuis, ,Ria,, geboren Ambt Delden 2 mei 1943, dochter van Hermannus Gerardus Brummelhuis en Johanna Hermina Leferink.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tamara Kooij, geboren Hengelo(Ov.) 5 aug 1970.

 

Tamara is samenwonend met een vriend en heeft uit deze relatie 2 kinderen (2010).

 

 

†††††††††† 2 Boudewijn Kooij, geboren Hengelo(Ov.) 8 nov 1971.

 

Boudewijn woont in 2002 samen met een vriend.

 

 

 

VII-c Rose Marij Kooij, Roos, geboren Bussum 17 apr 1946, overleden Baarn 3 jun 1993, dochter van Sjoerd Hendrik Kooij (VI-g) en Martje Maria Buren.

 

Rose is getrouwd Bussum 23 dec 1968 metJohan Egbert de Ruyter, Hans, geboren Rotterdam 23 aug 1943, zoon van H.de Ruyter en M.Castricum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Marije de Ruyter, geboren Huizen 26 mrt 1978.

 

 

VII-d Fransiscus Albertus Kooij, Frans, geboren Bussum 2 jan 1950, zoon van Sjoerd Hendrik Kooij (VI-g) en Martje Maria Buren.

 

Fransiscus is getrouwd Zeist 12 nov 1970 metYvonne Margaretha Pouderoyen, geboren Tjeribon (IndonesiŽ) 25 jan 1951, dochter van Bernard Jan Pouderoyen en Sophia Margaretha Vermeulen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Fabian Olaf Kooij, geboren Hilversum 2 aug 1978.

 

†††††††††† 2 Roelant Jan Kooij, geboren Hilversum 12 jun 1981.

 

 

VII-e Sierk Christiaan Kooij, Chris, geboren Bussum 15 mei 1953, zoon van Sjoerd Hendrik Kooij (VI-g) en Martje Maria Buren.

 

Sierk was gehuwd (1) met (en gescheiden 1981 van)Margaretha Blom, geboren Bussum 16 nov 1955, dochter van Nicolaas Johannes Antonius Blom en Sofia van Remmerden.

Sierk is getrouwd Breukelen 21 aug 1987 (2) metYvonne Bongers, geboren Amsterdam 1 jul 1956, dochter van Freddie Jan Bongers en Johanna Wolff.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 DamiŽn Kooij, geboren Blaricum 29 okt 1991.

 

†††††††††† 2 Eline Kooij, geboren Blaricum 29 okt 1991.

 

 

VII-f Hendrik Kooi, geboren Suawoude 12 apr 1930, overleden Eernewoude 14 sep 1986, begraven te Garijp, zoon van Gerk Kooi (VI-k) en Tjitske Tjepkema.

 

Woont de in 1971 als veehouder met zijn vrouw in Garijp.

Zijn vrouw woonde in 1992 nog te Eernewoude, maar in 2008 te Garijp.

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 11 mei 1956 metJitske Laverman, geboren Garijp 10 dec 1931, dochter van Jelle Laverman en Marijke Postma.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Gerk Kooi, geboren Marssum 5 jun 1957.

 

In 2008 ongetrouwd wonende te Eernewoude.

 

 

†††††††††† 2 Marijke Kooi, geboren Marssum 31 jul 1959.

Marijke is getrouwd in Tietjerksteradeel 22 aug 1980 met Wietze van der Meer, machinist, geboren Eernewoude 15 jun 1954, zoon van Folkert van der Meer en Johanna Boersma.

 

†††††††††† 3 Jelle Kooi, geboren Grouw 30 mrt 1967.

 

In 2008 met zijn broer Otte wonende in de ouderlijke woning te Eernewoude.

 

 

†††††††††† 4 Otte Kooi, geboren Leeuwarden 19 mrt 1973.

 

In 2008 met zijn broer Jelle wonende in de ouderlijke woning te Eernewoude.

 

 

 

VII-g Trijntje Kooi, ,Nienke, geboren Suawoude 8 jun 1931, overleden aldaar 6 aug 1992, begraven aldaar 10 aug 1992, dochter van Gerk Kooi (VI-k) en Tjitske Tjepkema.

 

Zij woonde in 1971 als weduwe in Leeuwarden,maar later in Suawoude.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 5 nov 1953 metSipke Klijnstra, timmerman te Suawoude, geboren Suawoude 18 mei 1930, overleden Leeuwarden 11 nov 1967,begraven te Suawoude, zoon van Wytze Klijnstra en Ankje Koonstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Wytse Klijnstra, geboren Suawoude 27 jan 1955.

 

Woont in 1992 met zijn vrouw te Hardegarijp.

 

Wytse was gehuwd met Aly Haertlein.

 

†††††††††† 2 Gerk Klijnstra, geboren Leeuwarden 18 jul 1957.

 

Woont in 1992 met zijn vrouw in Marssum.

 

Gerk was gehuwd met Ineke Kort.

 

†††††††††† 3 Geale Klijnstra, geboren Leeuwarden 2 feb 1959, overleden Leeuwarden 2 aug 2013

 

Hij woondein 1992 ongetrouwdin Hardegarijp.

 

 

†††††††††† 4 Hendrik Klijnstra, geboren Leeuwarden 17 okt 1964.

 

Hij woonde in 1992 samen met Karin in Leeuwarden.

 

Hendrik was gehuwd met Karin de Rouwe.

 

 

VII-h Otte Kooi, veehouder, geboren Suawoude 26 jun 1934, zoon van Gerk Kooi (VI-k) en Tjitske Tjepkema.

 

Woonde in 1971 en in 1992 in Oudega (S.).

 

Otte is getrouwd in Smallingerland 2 mei 1957 metFroukje Breeuwsma, geboren 12 jun 1934

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Wilhelmina Kooi, geboren Grouw 29 dec 1960, volgt onder VIII-a.

 

†††††††††† 2 Fedde Kooi, geboren Oudega(Sm) 30 jan 1967.

 

†††††††††† 3 Gerk Kooi.

 

†††††††††† 4 Tjitske Kooi.

 

 

†† VII-i Wytse Kooi,geboren Suawoude 2 sep 1941, overleden, zoon van Gerk Kooi (VI-k) en Tjitske Tjepkema.

 

Wytse was timmerman te Suawoude en woondedaar in 1971 en 1992 met zijn vrouw.

 

Wytse is getrouwd in Tietjerksteradeel 7 nov 1963 metHylkje Triemstra, geboren op Ameland 2 jan 1943, dochter van Thijs Triemstra en Grietje Nobel.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Grietje Kooi, geboren Leeuwarden 7 okt 1967.

 

Grietje was gehuwd met Jan Nijhuis.

 

†††††††††† 2 Tjitske Kooi, geboren Leeuwarden 7 okt 1967, volgt onder VIII-b.

 

†††††††††† 3 Nynke Kooi, geboren Leeuwarden 1 apr 1974.

 

 

VII-iiPieter Kooi, geboren Suawoude 15 sep 1944, zoon van Gerk Kooi (VI-k) en Tjitske Tjepkema.

 

Pieter was veehouder en woonde met zijn vrouw 1965/1967 in Beetsterzwaag en daarna in Nijbeets (ook nog in 2015).

 

Pieter is getrouwd in Smallingerland 6 mei 1965 met Vogeltje de Jong, geboren Beetsterzwaag (?)30 sep 1943 , dochter van Wietze de Jong en Anna van der Veer.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.       Geert Hendrik Kooi,geboren Beetsterzwaag 25 april 1966

 

Hij was getrouwd met (1) Froukje Groen(en is daarvan gescheiden)

 

Uit dat huwelijk 2 dochters Gepke, geboren 22 juni 1990 en Vogeltje Anna, geboren 25 feb 1992

 

††††††††††††††† Hij trouwde met (2) Trijnie Snip

 

††††††††††††††† Uit dat huwelijk een dochter Kyara, geboren 21 dec 2005

 

††††††††††††††† 2.†† AnnaKooi,geboren Nijbeets 27 jan 1968

 

††††††††††††††† Zij trouwde met Jan Overwijk

 

††††††††††††††† Uit dat huwelijk dochter Irene, geboren 30 mrt 1994, zoon Arjan, geboren 28 sep 1995 en zoon Eric, geboren 1 jun 2001.

 

††††††††††††††† 3.Tjitske Kooi,geboren Nijbeets

 

††††††††††††††† Zij woont samen met Jan de Jong

 

††††††††† †† Uit deze relatie 2 dochters Ilse, geboren 17 mrt 2007 en Lieke, geboren 9 jul 2008.††††††††

 

 

†† VII-j Hendrik Kooi, geboren Suawoude 6 jul 1936, zoon van Pieter Kooi (VI-l) en Grietje Douwes.

 

Veehandelaar te Appelscha.

Woont daar nog in 1988 en 1995.

 

Hendrik is getrouwd in Ooststellingwerf 25 nov 1964 metAaltje Tingen, geboren Appelscha 16 mrt 1938, dochter van Jan Tingen en Geesje Seubring.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Jolanda Kooi, geboren Gasselte 18 mei 1966.

 

†††††††††† 2 Peter Kooi, geboren Gasselte 19 dec 1967.

 

 

VII-k Mattheus Kooi, geboren Suawoude 22 okt 1941, zoon van Pieter Kooi (VI-l) en Grietje Douwes.

 

Veehouder te Suawoude.Woont daar nog in 1988,1995 en 2003.

 

Mattheus is getrouwd in Tietjerksteradeel 21 jun 1966 metDoetje Tjitske Riemersma, geboren Bergum 31 okt 1943, dochter van Ritske Riemersma en Anna Wilkens.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Pieter Hendrik Kooi, geboren Suawoude 2 mei 1967.

 

Woont in 2003 Aldemiede 4 Suawoude.

 

Pieter is gehuwd met Gea N..

 

†††††††††† 2 Ritske Kooi, geboren Suawoude 16 mrt 1972.

Ritske is gehuwd met Elsa N..

 

†††††††††† 3 Mattheus Kooi, ,Theo, geboren Leeuwarden 28 nov 1975.

 

 

†† VII-l Wytze Kooi, geboren Suawoude 24 jul 1943, zoon van Pieter Kooi (VI-l) en Grietje Douwes.

 

Hij is directeur van de RABO-bank in Gorredijk.

 

Wytze is getrouwd in Tietjerksteradeel 18 dec 1968 metGeertje Schevel, geboren Suawoude 28 mei 1947, dochter van Louw Schevel en Baukje van der Bijl.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Baukje Geertje Kooi, geboren Murmerwoude 15 apr 1970.

 

Baukje is getrouwd in Opsterland 11 okt 2002 met Willem Heinstra, geboren Amsterdam 13 sep 1970.

 

Zij heeft een advocatenkantoor in Dokkum en hij is werkzaam bij de ING.

Zij hebben een geadopteerde dochter Yu-Lln Geertje Heinstra, geboren Taiwan 31 dec 2006.

 

2 Pieter Wytze Kooi, geboren Dokkum 19 jun 1973.

 

Pieter is getrouwd in Opsterland 16 mei 2002 met Vroukje Paulusma, geboren 13 okt 1972.

 

Zij hebben een dochter Alice Geertje Kooi, geboren Heerenveen 26 okt 2006.

 

 

 

 

VII-m Johannes Kooi, geboren Suawoude 10 dec 1946, zoon van Pieter Kooi (VI-l) en Grietje Douwes.

 

Hij is scheikundige en in 1976gepromoveerd in Groningen.

Hij woont in 2007 met zijn gezin in Beers (N.B.) .Zijn vrouw is daar tandarts.

 

Johannes is getrouwd Hot Springs (U.S.A.) 30 jun 1979 metHelena Margaretha Pieczka, geboren Wroclaw (Polen) 27 feb 1953.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Zofia Grietje Isabella Kooi, geboren Boxmeer 3 jun 1982.

 

†††††††††† 2 Piter Stanislaw Mattheus Kooi, geboren Boxmeer 11 jun 1985.

 

†††††††††† 3 Krystyna Aukje Jadwiga Kooi, geboren Nijmegen 20 jan 1992

 

 

VII-n Baukje Kooi, geboren Suawoude 2 okt 1947, dochter van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Baukje is getrouwd in Tietjerksteradeel 8 jul 1971 metPieter Klomp, geboren Harkema-Opeinde 27 sep 1945, zoon van Uilke Klomp en Jantje Postma.

 

Hij is timmerman te Bergum en woont daar in 1990 en 2000.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Uilke Klomp, ,Eelco, geboren Bergum 12 okt 1973.

 

†††††††††† 2 Jan Jelle Klomp, geboren Bergum 1 apr 1978.

 

 

VII-o Aaltje Kooi, geboren Suawoude 8 sep 1948, dochter van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Aaltje is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 jul 1970 metJan Elzinga, geboren Oudega (Sm.) 21 dec 1942, zoon van Theunis Elzinga en Trijntje Posthumus.

 

Hij is schipper en woont in 1990 en 2000 met zijn gezin in Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Theunis Elzinga, geboren Leeuwarden 23 mrt 1972.

Theunis was gehuwd met Anita ?.

 

†††††††††† 2 Jan Eelke Elzinga, geboren Bergum 31 mei 1976.

 

†††††††††† 3 Sieberen Elzinga, geboren Bergum 17 mei 1980.

 

 

VII-p Eelke Kooi, geboren Suawoude 8 dec 1949, zoon van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Veehouder te Suawoude en woont daar in 1990 en 2003.

 

Eelke is getrouwd in Franekeradeel 8 jun 1977 metRinkje Hofstra, geboren Welsrijp 11 feb 1953, dochter van Ynte Wypke Hofstra en Reinskje de Boer.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Reinskje Kooi, ,Reinie, geboren Leeuwarden 18 apr 1978.

 

†††††††††† 2 Jan Kooi, geboren Suawoude 8 feb 1981.

 

†††††††††† 3 Marieke Kooi, geboren Leeuwarden 30 dec 1987.

 

 

VII-q Trijntje Kooi, ,Tine, geboren Suawoude 16 aug 1952, dochter van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Trijntje is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 sep 1974 metJan van der Vegt, geboren Suameer 16 sep 1951, zoon van Walter van der Vegt en Fokje de Vries.

 

Hij is voorman bij de C.C.F. in Leeuwarden en zij is gezinsverzorgster

Zij wonen eerst in Leeuwarden,maar in 2000 in Suameer.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hilly van der Vegt, geboren Leeuwarden 27 jan 1986.

 

†††††††††† 2 Margriet van der Vegt, geboren Leeuwarden 4 aug 1988.

 

†††††††††† 3 Melle van der Vegt.

 

 

VII-r Hendrik Kooi, geboren Suawoude 19 okt 1955, zoon van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Woont in 1990 en 2000 met zijn gezin in Bergum.

 

Hendrik is getrouwd in Tietjerksteradeel 10 feb 1982 metStijntje Janke van Bruggen, ,Stijnie, geboren 11 apr 1960.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Arjen Jan Kooi, geboren 11 mei 1989.

 

 

VII-s Jikke Kooi, geboren Drachten 7 apr 1963, dochter van Jan Kooi (VI-n) en Hieke Spoor.

 

Jikke is getrouwd 11 aug 1992 metTheo van der Heide, geboren 20 jan 1962.

 

Woont in 1990 en 2000 met zijn gezin in Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Hilda van der Heide, geboren 7 jan 1993.

 

†††††††††† 2 Klaas Douwe van der Heide.

 

†††††††††† 3 Jennie van der Heide.

 

 

†† VII-t Pieter Marten Kooij, geboren Scheveningen 23 aug 1946, overleden Alphen A/d Rijn 5 mei 1981, gecremeerd Velsen-Driehuis 8 mei 1981, zoon van Gerk Kooij (VI-p) en Janke Spoelstra.

 

 

Pieter was gehuwd metRietje Hermans.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Femke Kooij, geboren mei 1977.

 

 

VII-u Cornelia Albertha Kooij, ,Corry,, geboren Zeist 18 sep 1949, dochter van Gerk Kooij (VI-p) en Janke Spoelstra.

 

Cornelia is getrouwd Haarlem 30 nov 1973 metDick Nieuwenhuis.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Janneke Joanna Nieuwenhuis, geboren Haarlem 13 jun 1981.

 

†††††††††† 2 Madeleine Albertha Nieuwenhuis, geboren Haarlem 8 aug 1984.

 

†††††††††† 3 Gert Jan Nieuwenhuis, geboren Haarlem 13 dec 1989.

 

 

VII-v Pieter Kooij, geboren Hoogeveen 22 juli 1944 ,zoon van Albert Kooij (VI-q) en Jacoba Hofman.

 

Pieter is getrouwd in Lochem op 24 november 1969metAnthonia(Ton) ter Haar, geboren Raalte 26 augustus 1948

 

Pieter was werkzaam bij de politie en woont nu (2015) met zijn vrouw in Uelsen (BRD).

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Karin Kooij, geboren Raalte 24 februari 1970

 

Karin heeft als partner Olger Bruin

 

 

VII-w Abrie Jacobus Kooij, geboren Hoogeveen 7 juni 1946,zoon van Albert Kooij (VI-q) en Jacoba Hofman.

 

Abrie was werkzaam bij het gevangeniswezen en woontin Assen. (2002,2014)

 

Abrie is getrouwd in Eelde op 31 mei1974 metIneke van de Riet.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Abrie Jacobus Kooij, Jacco, geboren Assen 14 dec 1974.

 

Jaccois ongetrouwd en woont in Assen (2015).

 

†††††††††† 2 Jan Albert Kooij, Bastiaan, geboren Alkmaar 4 apr 1977.

 

Bastiaan is getrouwd en heeft 2 kinderen Stijn Albert, geboren 29-11-2006 en Lotte Anne, geboren 28-7-2009.

 

 

VII-x Hendrikje Kooij, ,Henny, geboren Drachten 12 feb 1953, dochter van Hendrik Kooij (VI-r) en Antje Witveen.

 

Zij woonde in 1972 en 1976 met haar man Koen in Hollum op Ameland.

Het huwelijk werd ontbonden en zij hertrouwde met R.G.Arentsen (Rudy); met haar tweede man in 2002 te Varsseveld.

 

Hendrikje is getrouwd in Nes op Ameland 28 jan 1972 met (en gescheiden van)Koen Hartogs.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Anna Margaretha Elizabeth Hartogs, ,Angela,, geboren Leeuwarden 28 jun 1972.

 

†††††††††† 2 Heidi Hartogs, geboren Leeuwarden 13 jan 1976.

 

 

VII-y Wytske Pytsje Kooij, ,Wieke,, geboren Leeuwarden 22 jan 1968, dochter van Teade Kooij (VI-u) en Dieke Sipma.

 

Wytske samenwonend metAnne van der Zee.

 

Zij wonen nu 8464 PC Sint Johannesga.

 

Uit deze relatie:

 

†††††††††† 1 Berber van der Zee, geboren 27 dec 2000.

 

 

VII-z Pytsje Sjoukje Kooij, geboren Leeuwarden 16 jul 1971, dochter van Teade Kooij (VI-u) en Dieke Sipma.

 

Pytsje is getrouwd in Tietjerksteradeel 3 mei 2001 metJan Rudmer Binnema, afkomstig uit Akkrum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Fardau Binnema.

 

 

VII-aa Taeke Kooy, geboren Suawoude 16 aug 1940, zoon van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Veehouder te Suawoude.

 

Taeke is getrouwd in Achtkarspelen 24 dec 1970 metFransina van der Veen, geboren Surhuizum 15 mei 1941, dochter van Tjipke van der Veen en Tietje Dijkstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Tietje Kooy, geboren Suawoude 1 mrt 1973.

 

†††††††††† 2 Baukje Kooy, geboren Suawoude 10 apr 1976.

 

†††††††††† 3 Tiete Kooy, geboren Leeuwarden 7 jul 1980.

 

 

VII-ab Hiltje Kooy, geboren Suawoude 22 mrt 1942, dochter van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Hiltje is getrouwd in Tietjerksteradeel 28 okt 1965 metWietze de Boer.

 

Hij woont in 1984 met zijn vrouw in Suameer.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Melle de Boer, geboren Drachten 20 aug 1966.

Melle is getrouwd in Tytsjerksteradiel 1 nov 1991 met Geertje van der Heide.

 

†††††††††† 2 Baukje de Boer, geboren Suameer 21 nov 1968.

Baukje is getrouwd in Tytsjerksteradiel 7 apr 1989 met (en gescheiden van) Folkert Wilkens.

 

†††††††††† 3 Korneliske de Boer, ,Corrie, geboren Suameer 4 jun 1974.

 

†††††††††† 4 Tiete de Boer, ,Tjitte, geboren Leeuwarden 11 okt 1977.

 

 

VII-ac Lamke Kooy, geboren Suawoude 23 sep 1943, dochter van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Lamke is getrouwd in Tietjerksteradeel 6 aug 1964 metGerrit Stelwagen, geboren Garijp 10 mei 1944.

 

Monteur landbouwmechanisatie te Garijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Baukje Stelwagen, geboren Drachten 14 okt 1964.

Baukje was gehuwd met Willem Slofstra, geboren Drachten 26 apr 1963.

Baukje is getrouwd 30 dec 2005 met Jan Breman.

 

†††††††††† 2 Jakob Stelwagen, geboren Drachten 29 jul 1966.

Jakob is getrouwd met Maria Elizabeth Zuidema.

 

†††††††††† 3 Anna Stelwagen, geboren Drachten 21 dec 1967.

Anna is getrouwd in Tytsjerksteradiel 15 dec 1989 met Harry Jepkema.

 

 

†††††††††† 4 Tiete Stelwagen, ,Theo, geboren Garijp 14 sep 1969.

Tiete is getrouwd in Tytsjerksteradiel 2 jul 1993 met

Tiete is getrouwd 17 april 2009 met Aukje Brander.

 

†††††††††† 5 Petra Wia Stelwagen, geboren Garijp 1 nov 1972.

 

 

VII-ad Johannes Kooy, geboren Suawoude 15 nov 1944, zoon van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Hovenier te Burgum.

 

Johannes is getrouwd in Smallingerland 13 dec 1967 metLieuwkje van der Veen, geboren Rottevalle 19 feb 1942, overleden Burgum 23 okt 2001, begraven aldaar 27 okt 2001, dochter van Geert van der Veen en Antje Zandbergen.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Antje Kooy, ,Anneke, geboren Suawoude 17 aug 1968, volgt onder VIII-c.

 

†††††††††† 2 Tiete Kooy, ,Tjitte, geboren Suawoude 17 aug 1968, volgt onder VIII-d.

 

†††††††††† 3 Geert Kooy, geboren Drachten 28 jun 1969.

Geert is getrouwd in Boarnsterhim 8 jun 1995 met Eelkje van der Velde, geboren Wartena 8 jan 1974, dochter van Eelke van der Velde en Aagje Postma.

 

†††††††††† 4 Sjouke Kooy, geboren Bergum 5 apr 1971, volgt onder VIII-e.

 

†††††††††† 5 Oebele Kooy, geboren Bergum 24 nov 1972.

Oebele is getrouwd in Tytsjerksteradiel 19 sep 1997 met Jantje Renata Mulder, geboren 31 mei 1972.

 

†††††††††† 6 Ietje Kooy, geboren Leeuwarden 11 aug 1976.

 

†††††††††† 7 Renskje Kooy, geboren Bergum 13 jan 1981.

 

 

VII-ae Sjouke Kooy, geboren Suawoude 10 mrt 1947, zoon van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Hij woont met gezin te Suawoude.

 

Sjouke is getrouwd in Dantumadeel 22 apr 1982 metAnneke Jongsma, geboren Dantumawoude 20 okt 1955, dochter van Sikke Jongsma en Elizabeth Velda.

 

Zij was eerder getrouwd op 22-12-1975 te Kitimat (Brits Columbia,Canada) met Rudi Hamburger,geboren in Limburg 10-2-1953 en overleden te Kitimat op 22-8-1976.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Elizabeth Kooy, geboren Suawoude 13 mrt 1985.

 

†††††††††† 2 Tjitte Kooy, geboren Suawoude 13 jan 1988, overleden aldaar 13 jan 1988.

 

†††††††††† 3 Baukje Kooy, geboren Suawoude 15 apr 1992.

 

 

VII-af Eke Kooy, geboren Suawoude 11 jun 1949, dochter van Tiete Kooy (VI-v) en Baukje Wijbenga.

 

Eke is getrouwd in Tietjerksteradeel 20 mrt 1969 metLammert van der Veen, geboren Rottevalle 9 okt 1947, zoon van Geert van der Veen en Antje Zandbergen.

 

Hij woont met gezin te Rottevalle.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Geert van der Veen, geboren 16 feb 1969.

 

†††††††††† 2 Tiete van der Veen, ,Tjitte, geboren Rottevalle 5 dec 1970.

†††††††††††††††††† Tiete was gehuwd met Anita Boersma.

 

 

VIII-a Wilhelmina Kooi, geboren Grouw 29 dec 1960, dochter van Otte Kooi (VII-h) en Froukje Breeuwsma.

 

Wilhelmina is getrouwd in Smallingerland 20 feb 1981 metHarmen Jonker, gemeenteambtenaar in Kollum, geboren Oudega(Sm.) 21 jul 1957.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Jan Harm Jonker, geboren Kollum 23 mrt 1983.

 

†††††††††† 2 Otto Christiaan Jonker, geboren Kollum 24 mei 1985.

 

 

VIII-b Tjitske Kooi, geboren Leeuwarden 7 okt 1967, dochter van Wytse Kooi (VII-i) en Hylkje Triemstra.

 

Tjitske is getrouwd in Tytsjerksteradiel 29 sep 1995 metJohan van der Velde.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Sanne Hilde van der Velde, geboren Burgum 1997.

 

 

VIII-c Antje Kooy, ,Anneke, geboren Suawoude 17 aug 1968, dochter van Johannes Kooy (VII-ad) en Lieuwkje van der Veen.

 

Antje is getrouwd 7 jun 1996 metRenť Vledder, geboren Noordbergum 22 nov 1970.

 

In 2003 te Driesum.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Patrick Vledder, geboren Dokkum 18 dec 1997.

 

†††††††††† 2 Tamira Vledder, geboren Dokkum 5 jan 2000.

 

†††††††††† 3 Yranka Vledder, geboren Driesum 8 feb 2002.

 

 

VIII-d Tiete Kooy, ,Tjitte, geboren Suawoude 17 aug 1968, zoon van Johannes Kooy (VII-ad) en Lieuwkje van der Veen.

 

Eerst te Burgum en Westervoort en nu hovenier te Duiven.

 

Tiete is getrouwd in Tytsjerksteradiel 4 apr 1991 metPietje Aukje Vokkert, ,Petra, geboren Suameer 28 jul 1969.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Nynke Kooy, geboren Duiven 22 aug 1998.

 

†††††††††† 2 Jasper Kooy, geboren Duiven 6 jun 2001.

 

 

VIII-e Sjouke Kooy, geboren Bergum 5 apr 1971, zoon van Johannes Kooy (VII-ad) en Lieuwkje van der Veen.

 

Sjouke is getrouwd in Tytsjerksteradiel 13 jun 1996 metJitske de Vries, geboren Leeuwarden 25 jun 1971, dochter van Bauke de Vries en Dieuke Brechtje Keizer.

 

Uit dit huwelijk:

 

†††††††††† 1 Dieuke Brechtje Kooy, geboren Bolsward 9 dec 1996.

 

†††††††††† 2 Geartsje Lieuwkje Kooy, geboren Sneek 11 apr 2001.