Genealogisch onderzoek naar de families Kuiken in het Bildt voor 1811.

 

              A de familie uit Sint Jacobiparochie met wat de naam betreft veel voortzettingen in de vrouwelijke lijn.

 

              B de familie Kuiken uit Oudebildtzijl/Vrouwenparochie.

 

              C de familie Kuiken uit Oudebildtzijl/ Vrouwenparochie met voortzetting in Barradeel.

                                                                                                             

                      D de schippersfamilie Kuiken,die vermoedelijk pas in 1811 die naam aanneemt.

 

              Er is achteraan een index op de namen.

 

              Zoals bekend zijn de acten van naamaanneming in het Bildt uit 1811 verloren gegaan.

              In plaats daarvan kan men de “registres civique” raadplegen (bij Tresoar).

                       

 

              Dokkum, maart 2010

              s.wierstra@versatel.nl

 

 

 

                                                                                                       A

                                                                                    

De oudste en grootste familie Kuiken vanaf de 16e eeuw.

Dit onderzoek is mede gebaseerd op het “Wassenaarboek” door W.T.Vleer en de stamboom Kuiken door R.S.Roorda (Tresoar). Hierop zijn meerdere correcties en aanvullingen door mij aangebracht.

Andere bronnen zoals het archief Johannes Kuiken (Tresoar T 318-23) ,de autorisaties van het nedergerecht van het Bildt enz. zijn in de tekst aangegeven.

Voor afkortingen wordt verwezen naar pagina 6 van mijn site  www.simonwierstra.nl  .

 

 

 

 

 

         I Jacob Stevens, geboren ± 1555, overleden Harlingen 1642, zoon van Steven Claes en Janneke Lourens.

 

Jacob Stevens was boer te Sint Jacobiparochie en later te Sint Annaparochie.

In 1597 volmacht voor Sint Annaparochie en 1607/1609 bjizitter van het Bildt.

Jacob Stevens was vanaf 1626 bierbrouwer te Harlingen (N.L. 98 d.d.2001).

Voor het voorgeslacht wordt verwezen naar N.L. 98.

 

Jacob was gehuwd met  Corsje Arjens Scheijff.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jacobs Kuiken,  volgt onder II-a.

 

           2   Arjen Jacobs, volgt onder II-b.

 

           3   Gerrit Jacobs.

 

           4   Jannigje Jacobs.

 

           5   Corsje Jacobs.

 

           6    Willemtje Jacobs.

 

 

    II-a Jan Jacobs Kuiken, overleden Sint Jacobiparochie na 1655, voor 1-4-1669, zoon van Jacob Stevens (I) en Corsje Arjens Scheijff.

 

Landbouwer te Sint Jacobiparochie (stemkohier 1655) en doopsgezind.

Hij was de eerste van zijn familie die zich noemde met de naam Kuiken (maar de naam Kuicken werd in 1527 al gebruikt te St.Anne door Jan, Arjen en Cornelis Kuicken maar dat werd later Kuick).

Jan Jacobs zou zijn overleden in 1669 op de leeftijd van 89 jaar en zou dan zijn geboren rond 1580.

 

Jan is getrouwd in het Bildt 27 okt 1628 ,voor het gerecht, met  Dieuwer Arjens, overleden na 1669, dochter van Arjen Symens en Tryntje Walings.

 

In 1669 maakt Dieuwer Arjens, weduwe Jan Jacobs Stevens, een scheiding met haar zoons Arjen en Jacob Jans en met Jacob Henrix van der Mey voor zijn kind bij wijlen Tryntje Jans en met Jacob Wouters, man van Korsje Jans en met Jacob Claesen, man van Willemtje Jans (GJB 2009-178).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1628, overleden aldaar voor 1654.

Antje is getrouwd in het Bildt  15 feb 1647, voor het gerecht, met Rinse Hendricks van der Meij, overleden voor 1673, zoon van Hendrick Philips van der Mey en Geertje (?) Lourensdr.

 

Rinse was in 1672 lidmaat van de D.G.Oudebildtzijl (GJB 2009-170).

Hij hertrouwde in 1654 met Reynu Cornelisdr.

 

           2   Arjen Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1630, volgt onder III-a.

 

           3   Tryntje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1630, volgt onder III-b.

 

           4   Corsje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1633, overleden na 1669

Corsje is getrouwd in het Bildt  14 nov 1659, voor het gerecht, met Jacob Wouters, overleden na 1669, koopman te Leeuwarden.

 

           5    Willemtje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1635, overleden na 1669.

Willemtje is getrouwd Sint Jacobiparochie 21 jun 1663 met Jacob Claesen, overleden na 1669.

 

           6   Jacob Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1640, volgt onder III-c.

 

 

 

 

    II-b Arjen Jacobs, zoon van Jacob Stevens (I) en Corsje Arjens Scheijff.

Arjen was gehuwd met  Tryntje Dirks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirk Arjens.

 

           2   Steven Arjens.

 

           3   Claas Arjens.

 

           4   Willem Arjens.

 

           5   Gerrit Arjens.

 

           6   Tetje Arjens.

 

           7   Hiltje Arjens.

 

           8    Arjaantje Arjens.

 

           9   Corsje Arjens.

 

         10    Willemtje Arjens.

 

 

  III-a Arjen Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1630, overleden 1690/1698 ,voor 17-5-1698,, zoon van Jan Jacobs Kuiken (II-a) en Dieuwer Arjens.

 

Arjen Jans Kuiken was ontvanger te Sint Jacobiparochie (1683/1684) en kerkvoogd aldaar (1690).

Hij moet niet verwisseld worden met Arjen Jans Kuickuyt (zie hierna).

 

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 26 jun 1664 met  Claasje Willems, geboren Sint Jacobiparochie v 1640, overleden 1698/1705 ,voor 21-12-1705, dochter van Willem Dircks en Machteld Arjens.

 

Autorisatieboek d.d.19-7-1664:haar man Arjen Jans als zwager van haar broers en zusters na overlijden van haar vader.

 

Stemkohier 1698:

Claasje Willems,weduwe Arjen Jans,met haar zwager Jacob Jans,deels eigenaar van stem 34 en 35 Sint Jacobiparochie.

Claasje Willems met haar broer Arjen Willems en de schoonzoons van haar overleden zuster Neeltje Willems (Claes Danckerts n.ux. en Cornelis Ysbrands n.ux.) als bildtmeyers van plaats 2 St.Jac.

Claasje Willems,weduwe Arjen Jans, met haar 4 kinderen, bildtmeyers van plaats 5 en 32 St.Jac.

Claasje Willems met haar zwager Jacob Jans Kuiken bildtmeyers van plaats 34 St.Jac. (in 1728 Jacob Jans kinderen met Claasje Willems kinderen).

 

Autorisatieboek d.d.21-12-1705: over de nalatenschap van Claasje Willems, grootmoeder van Feickje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1668, volgt onder IV-a.

 

           2   Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout,, geboren Sint Jacobiparochie ± 1670, volgt onder IV-b.

 

           3   Willem Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682, volgt onder IV-c.

 

           4   Dieuwer Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682 (?).

 

Dieuwer is getrouwd Sint Jacobiparochie 9 sep 1703 met Waling Walings.

 

Opmerking: Arjen Jans Kuiken moet niet verwisseld worden met de volgende persoon.

 

 Arjen Jans Kuickuyt, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Bij huwelijk in 1674 was hij al weduwnaar.

Vermoedelijk was hij eerder getrouwd op 2-5-1669 te Sint Jacobiparochie met Rins Thysses.

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 10 mei 1674 (1) met Grietje Tjallings, overleden v 1679.

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 10 aug 1679 (2) met Antje Dircks.

 

Antje Dircks  was bij huwelijk met Arjen weduwe van Doitse Jans.

 

 

 

   III-b Tryntje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1630, overleden voor 1 mrt 1669, dochter van Jan Jacobs Kuiken (II-a) en Dieuwer Arjens.

 

Autorisatie d.d.1-3-1669: zij is overleden en haar zoon Jacob Jacobs van der Meij,16 jaar, krijgt als curatoren haar broer Arjen Jans en haar man Jacob Hendriks van der Meij.

Autorisatie d.d.15-5-1671:ook haar man is overleden en haar zoon Jacob Jacobs van der Meij,18 jaar, krijgt als curatoren haar broers Arjen Jans en Jacob Jans.

 

Tryntje is getrouwd in het Bildt 29 mrt 1651, voor het gerecht,  met  Jacob Hendricks van der Meij, overleden in 1671, voor 15-5-1671, zoon van Hendrick Philips van der Mey  en Geertje (?) Lourensdr

 

Zie voor hem ook GJB 2009-178.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacob Jacobs van der Meij, geboren ± 1653.

 

 

   III-c Jacob Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1640, overleden 1704 ,voor 31-7-1704,, zoon van Jan Jacobs Kuiken (II-a) en Dieuwer Arjens.

 

Boer te Sint Jacobiparochie (in 1698 gebruiker van deels stem 34 aldaar).

Kerkvoogd aldaar (1691) en ontvanger (1700/1704).

Autorisatieboek d.d.31-7-1704: Jacob Jans is overleden en de weduwe is Antje Dircks.

De kinderen zijn :

Jan,in het 22e,Dieuwer,20,Dirk,18,Neeltje,15,Arjen,13,Fokel,9 en Cornelis,4.

Curator wordt Beert Arjens Kuiken,neef van de kinderen.

 

T318-22 inv.4:stukken betreffende de boedel van Jacob Jans Kuiken en Antje Dircks,echtelieden.

 

Jacob is getrouwd Sint Jacobiparochie 9 feb 1668 (1) met  Neeltje Willems, gedoopt Sint Jacobiparochie 20 juni 1647, overleden v 1679, dochter van Willem Dircks en Machteld Arjens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1670.

Tryntje is getrouwd Sint Annaparochie 25 aug 1695 met Cornelis Ysbrands.

 

           2   Maartje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1672, volgt onder IV-d.

 

 

 

Jacob is getrouwd Sint Jacobiparochie 2 nov 1679 (2) met  Antje Dirks Lont, geboren Sint Jacobiparochie ± 1655, overleden n 31 jul 1704, dochter van Dirk Arjens Lont.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Jan Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682 (?), volgt onder IV-e.

 

           4   Dieuwer Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1684.

 

           5   Dirk Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1686.

 

           6   Neeltje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1689.

Neeltje is getrouwd Sint Jacobiparochie 26 apr 1722 met Anne Symens.

 

           7   Arjen Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1691, volgt onder IV-f.

 

           8   Fokel Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695.

 

           9   Cornelis Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16 nov 1699, volgt onder IV-g.

 

 

   IV-a Jan Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1668, overleden v 17 mei 1698, zoon van Arjen Jans Kuiken (III-a) en Claasje Willems.

 

Hij was bildtmeyer op plaats 9 St.Jac. (in het stemkohier 1698 daar zijn nagelaten dochter).

In de jaren 1693/1696 meerdere malen benoemd als curator.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 jul 1690 met  Imckje Gabes, geboren Sint Jacobiparochie, overleden v 17 mei 1698.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feickje Jans Kuiken, geboren ± 1691, overleden 29 feb 1736/29 mrt 1736.

 

Autorisatie d.d.17-5-1698: nu haar ouders Jan Arjens Kuiken en haar moeder Ymckje Gabes,echtpaar te Sint Jacobiparochie,beiden zijn overleden, worden er curatoren voor haar benoemd i.v.m.de nalatenschap van haar grootvader Arjen Jans Kuiken.

Feyckje Jans is dan ongeveer 7 jaar en de curatoren worden haar grootmoeder Claasje Willems en haar oud-oom Arjen Willems.

Autorisatie d.d.21-12-1705: Feickje Jans Kuiken, in het 15e jaar,krijgt als curator Feycke Gerbens, huisman St.Jac. Dit i.v.m.de nalatenschap van haar overleden grootmoeder Claasje Willems.

Autorisatie d.d.2-3-1706: haar curator wordt nu Beert Arjens Kuiken, huisman St.Jac.

 

Feickje is getrouwd Sint Jacobiparochie 19 jun 1712 met Jan Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682 (?), volgt onder IV-e.

 

 

   IV-b Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout,, geboren Sint Jacobiparochie ± 1670, overleden aldaar 27 okt 1720, zoon van Arjen Jans Kuiken (III-a) en Claasje Willems.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.

In 1698,1708 en 1718 pachter van de landen bij plaats 39.

In 1718 medegebruiker/eigenaar van stem 31,pachter van de landen plaats 14,eigenaar van de boerderij plaats 14 en voor 2/3 eigenaar van de boerderij plaats 39 en daar bewoner van.

In 1728 idem,maar dan de weduwe met kinderen.

Stemkohier 1728:zijn weduwe en kinderen eigenaar van deel stem 8 Sint Annaparochie en pachters van plaats 5 Sint Jacobiparochie.

Hij werd op 2-3-1706 en op 29-3-1718 benoemd als curator.

HvF 11082 def.sent.1 d.d.19-5-1722 betreffende stem 31:  In 1718 heeft Claes Huberts Braem,koopman te Harlingen,medegebruiker,een geschil met hem over het recht van overpad. Er worden in 1719 getuigen gehoord o.a.zijn zwager en schoonzuster,Claes Reiners en Jannigje Cornelis,die van 1700 tot 1713 op de boerderij plaats 39 woonden.De eiser wordt niet ontvankelijk verklaard.

Zijn 7 kinderen worden met namen genoemd in 1737 in T5-2764.

 

Beert is getrouwd Sint Jacobiparochie 27 feb 1698 met  Neeltje Cornelis Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 1675, overleden n 1747 ,ws.1748/1749 te Sint Annaparochie, dochter van Cornelis Walings Wassenaar en Amerens Sjoerds.

 

Na het overlijden van haar man boerin te Sint Jacobiparochie.

HvF 11018 def.sent.6 d.d.20-12-1721: Neeltje Cornelis, weduwe van Beert Arjens Kuycken te Sint Jacobiparochie als zijn erfgenaam.

In 1728 medegebruiker/eigenaar van stem 31 en met haar kinderen eigenaar van de boerderijen plaats 5 en 14 en voor 2/3 eigenaar van de boerderij plaats 39.

In 1738 idem.

In 1748 met haar kinderen eigenaar van de boerderijen plaats 5 en 14 en voor 2/3 van de boerderij plaats 39.

V1744:Neeltje Cornelis,St.Anna,1 persoon.

Q1749:niet genoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arjen Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1700, volgt onder V-a.

 

           2   Cornelis Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1705, volgt onder V-b.

 

           3   Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1708, volgt onder V-c.

 

           4   Claasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1712, volgt onder V-d.

 

           5   Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1714/1715, volgt onder V-e.

 

           6    Machteldje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie, overleden n 1746.

 

Machteldje is getrouwd 1736 ,8-12-1736 att.St.Jac. (1) met Gabbe Claasen, geboren Sint Annaparochie.

Machteldje is getrouwd Sint Jacobiparochie 16 jan 1746 (2) met Loepke Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie.

 

           7    Amerens Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie, volgt onder V-f.

 

 

   IV-c Willem Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682, overleden ± 1732, zoon van Arjen Jans Kuiken (III-a) en Claasje Willems.

 

Hij was boer te Sint Jacobiparochie

HvF 11828 def.sent.7 d.d.1-4-1727: Willem Arjens Kuycken, boer te Sint Jacobiparochie,als getuige gehoord in 1726 en dan 44 jaar.

 

Willem is getrouwd Sint Jacobiparochie 12 jun 1712 met  Maartje Pieters.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arjen Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1715 (?), volgt onder V-g.

 

           2   Beert Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1717 (?), volgt onder V-h.

 

           3   Jan Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1720, volgt onder V-i.

 

 

   IV-d   Maartje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1672, overleden n 1715, dochter van Jacob Jans Kuiken (III-c) en Neeltje Willems.

 

Autorisatieboek d.d.21-1-1715: haar man Claas Danckerts is overleden en voor de 4 kinderen wordt als curator benoemd haar halfbroer Jan Jacobs Kuiken, huisman te Sint Jacobiparochie.

 

Maartje is getrouwd Sint Jacobiparochie 20 dec 1696 met  Claas Dankerts, geboren Sint Jacobiparochie, overleden aldaar v 8 aug 1714.

 

Autorisatie d.d.8-8-1714: Claas Dankerts is overleden en de weduwe Maartje Jacobs krijgt de voogdij over haar 4 zoons: Taeke(17),Willem(14),Jan(12) en Feike(9).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taecke Clases, geboren Sint Jacobiparochie ± 1697.

 

           2   Willem Clases, geboren Sint Jacobiparochie ± 1700.

 

           3   Jan Clases, geboren Sint Jacobiparochie ± 1702.

 

           4   Feicke Clases, geboren Sint Jacobiparochie ± 1705.

 

 

   IV-e Jan Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1682 (?), overleden aldaar 1732 ,na 15-1-1732, zoon van Jacob Jans Kuiken (III-c) en Antje Dirks Lont.

 

Hij was assessor van het Bildt.

Stemkohier 1728:bijzitter Jan Jacobs Kuiken is eigenaar van een deel van stem 34 en 35 Sint Jacobiparochie.

Ook pachter namens zijn vrouw van plaats 9 Sint Jacobiparochie.

Hij woonde ook in 1718 en 1728 op plaats 9, de oude boerderij van de Wassenaars(Wassenaarboek).

Op 15-1-1732 wordt Jan Jacobs Kuiken nog als curator benoemd.

Autorisatie d.d.29-3-1736:Jan Jacobs was al overleden en zijn vrouw Feickje Jans te Sint Jacobiparochie stelde bij testament d.d.29-2-1736 voor tot curatoren over hun kinderen Anne Symons, koopman te St.Jac. en Cornelis Jacobs Kuiken, boer op het Nieuwe Bildt onder St.Jac.

De kinderen zijn Antje,in het 19e jaar en Jacob,in het 13e jaar.

T318-22 inv.6:afwikkeling van de boedel van assessor Jan Jacobs Kuiken en Feickje Jans,echtelieden onder Sint Jacobiparochie,door Cornelis Jacobs Kuiken.

 

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 19 jun 1712 met  Feickje Jans Kuiken, geboren ± 1691, overleden 29 feb 1736/29 mrt 1736, dochter van Jan Arjens Kuiken (IV-a) en Imckje Gabes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1717, volgt onder V-j.

 

           2   Jacob Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1723 , volgt onder V-k.

 

 

    IV-f Arjen Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1690, overleden n 1749, zoon van Jacob Jans Kuiken (III-c) en Antje Dirks Lont.

 

Stemkohier 1728:hij is gebruiker voor de helft van stem 33 en 34 Sint Jacobiparochie.

HvF 13259 def.sent. 2 d.d.15-7-1740: Arjen Jacobs Kuicken, boer te Sint Jacobiparochie, als getuige gehoord en dan 50  jaar.

Q1749:gemeen boer te Sint Jacobiparochie.

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 12 dec 1717 met  Grietje Walings van der Mey, misschien dochter van Waling Pieters van der Mey.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacob Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1720, volgt onder V-l.

 

           2    waarschijnlijk Hendrik Arjens Kuiken, volgt onder V-m.

 

 

   IV-g   Cornelis Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16 nov 1699, overleden aldaar 1 jun 1748, zoon van Jacob Jans Kuiken (III-c) en Antje Dirks Lont.

 

Welgesteld boer te Sint Jacobiparochie (bij Q1749 worden zijn kinderen voor het bezit vermeld).

Autorisatie d.d.19-8-1748: Cornelis Jacobs is overleden en ook zijn vrouw Grietje Johannes.

De kinderen zijn Antje,in het 13e jaar, Jacob,in het 9e jaar, Maartje,in het 7e jaar, Jan,in het 5e jaar, Hendrikje,in het 3e jaar en Dirk,in het 2e jaar.

Curatoren worden Arjen Jacobs Kuiken en Claas Johannes Kuik,ooms van de kinderen.

T318-22 inv.5: stukken betreffende de boedel van Cornelis Jacobs Kuiken en Grietje Johannes Kuik,echtelieden onder Sint Jacobiparochie

 

Cornelis is getrouwd Sint Jacobiparochie 30 jan 1735 met  Grietje Johannes Kuik, gedoopt Sint Annaparochie 9 mrt 1710, overleden Sint Jacobiparochie 22 feb 1747, dochter van Johannes Dirks Kuik en Hendrikje Freerks.

 

Grietje is eerder in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 3 feb 1732 en getrouwd Sint Jacobiprochie 24 feb 1732 met Leendert Jacobs, geboren Sint Jacobiparochie, overleden v 1735.

 

Uit het huwelijk van Cornelis en Grietje:

 

           1   Antje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1735.

 

           2   Jacob Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1739, volgt onder V-n.

 

           3   Maartje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1741.

Maartje is getrouwd Sint Jacobiparochie 3 sep 1758 met Johannes Alles Donja, geboren Sint Jacobiparochie.

 

           4   Jan Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1743, volgt onder V-o.

 

           5    Hendrikje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1745.

Hendrikje is getrouwd Sint Jacobiparochie 10 mei 1767 met Cornelis Gerrits Bouwveint.

 

           6   Dirk Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1746, volgt onder V-p.

 

 

     V-a Arjen Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1700, overleden n 1768, zoon van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.

In 1748,1758 en 1768 mede-eigenaar en bewoner van de ouderlijke boerderij plaats 39 en gebruiker van het land daarbij.

Q1749:redelijk welgestelde boer te Sint Jacobiparochie (4+2).

Op 9-11-1753 koopt hij met zijn broer Jan en Jannigje Cornelis het land bij plaats 39 van de Staten voor 6127 car.gld.(34,75 morgen voor 6127-1-0,hij voor 1/3,Jan voor1/3 en Jannigje voor 1/3).

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 15 jun 1732 (1) met zijn nicht  Amerens Clases Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1708, overleden v 1741, dochter van Claas Reinders Wassenaar en Jannigje Cornelis Wassenaar.

 

Zij stierf vermoedelijk zonder kinderen,want als haar moeder overlijdt in 1758 zijn er van haar geen erfgerechtigden.

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 15 jan 1741 (2) met  Aaltje Sjoerds, geboren Sint Jacobiparochie.

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Amerens Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1745, volgt onder VI-a.

 

 

     V-b   Cornelis Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1705, overleden n 1788, zoon van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Boer op de Oudebildtdijk onder Sint Jacobiparochie.

In 1748 pachter van landen plaats 14,maar eigenaar van de boerderij.

Q1749: redelijk welgestelde boer te Sint Jacobiparochie.

In 1758 gebruiker van stem 15,medegebruiker van stem 36 en bewoner/eigenaar van de boerderij plaats 14 en eigenaar van het land er bij.

In 1768 gebruiker van stem 15,eigenaar/bewoner/gebruiker van plaats 14.

In 1778 gebruiker van stem 15.

In 1788 eigenaar/gebruiker van stem 15 en mede-eigenaar/gebruiker van stem 36.

Op 16-8-1755 koopt hij voor 4716 car.gld.het land bij de ouderlijke boerderij plaats 14 van de Staten (26,5 morgen voor 4716-7-2).

Bovendien met bezit te Sint Annaparochie (1758/1788).

 

Cornelis is getrouwd Sint Jacobiparochie 27 mei 1742 met  Sieuke Rutgers, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1743, volgt onder VI-b.

 

           2   Rutger Cornelis Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 14 sep 1755, volgt onder VI-c.

 

 

     V-c Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1708, overleden Sint Annaparochie 1754/1758, zoon van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Boer te Sint Annaparochie.

In 1748 gebruiker van stem 10 en 11.

Q1749: welgestelde boer te Sint Annaparochie (7+2,78-8-0).

HvF 14231 def.sent. 13 d.d.20-12-1752: Jan Beerts Kuiken, boer onder Sint Annaparochie, als getuige gehoord in 1751 en dan 43 jaar.

Op 9-11-1753 koopt hij met zijn broer Arjen en zijn schoonmoeder Jannigje Cornelis land bij plaats 39 St.Jac.van de Staten(zie bij Arjen).

BIL-62-88 d.d.25-6-1758:als zijn schoonmoeder is overleden is zijn zwager Reinder Clases curator over zijn kinderen.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 1 feb 1739 met zijn nicht  Aafje Clases Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1712, overleden Sint Annaparochie 1749/1752, dochter van Claas Reinders Wassenaar en Jannigje Cornelis Wassenaar.

 

Zij was vermoedelijk op 4-10-1752 al overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Amerens Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 18 okt 1739, overleden aldaar v 19 jan 1749.

 

           2   Beert Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 12 nov 1741, volgt onder VI-d.

 

           3   Klaas Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 1 dec 1743, overleden aldaar v 20 feb 1746.

 

           4   Klaas Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 20 feb 1746, overleden aldaar v 1750.

 

           5    Amerens Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 19 jan 1749, overleden aldaar 30 sep 1821.

Amerens is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 25 feb 1770 en getrouwd aldaar 19 mrt 1770 ,na 3 pr. aldaar, (1) met Arjen Dirks Lont, geboren Sint Annaparochie 8 mei 1734, gedoopt aldaar 16 mei 1734, overleden aldaar 1 jun 1790 ,oud 56 jaar,3 weken en 2 dagen, begraven Sint Jacobiparochie ,grafschrift.

 

Arjen en Amerens laten 6 kinderen dopen te Sint Annaparochie 1770/1787.

 

Amerens is getrouwd Sint Annaparochie 25 sep 1796 (2) met Taeke Johannes de Vries, geboren Vrouwenparochie ± 1758, overleden Sint Annaparochie 22 nov 1811 ,53 jaar.

 

Boer te Sint Annaparochie.

 

 

 

     V-d Claasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1712, overleden aldaar 1765 ,ruim 53 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Voor haar grafsteen zie Grafschriften II (Bildt)-blz.31.

 

Claasje is getrouwd Sint Jacobiparochie 22 feb 1739 (1) met  Reinder Gerbens, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Gerben Reinders en Maartje Walings.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maartje Reinders Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1742, overleden aldaar 27 mei 1824.

 

Zij is ongehuwd overleden.

 

 

Claasje is getrouwd Sint Jacobiparochie 2 nov 1755 (2) met  Tymen Taeckes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Waling Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 okt 1755 ,volgens reg.civ., gedoopt aldaar 16 nov 1755, overleden aldaar 6 mei 1822.

 

Landbouwer te Sint Jacobiparochie.

 

Waling was gehuwd met Baukje Arjens Mug, geboren Sint Jacobiparochie ± 1760, overleden aldaar 4 nov 1834 ,74 jaar.

 

           3   Neeltje Tymens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 jul 1757, volgt onder VI-e.

 

           4   Arjen Tymens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 14 okt 1759, volgt onder VI-f.

 

 

     V-e Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1714/1715, overleden aldaar 7 mrt 1775 ,in zijn 61e jaar , begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.

V1744:6 personen.

Q1749:St.Jac.,redelijk welgestelde boer,6+2,71-13-0.

In 1748 mede-eigenaar van de boerderij plaats 5 en pachter van de landen daarbij;mede-eigenaar van stem 16,17 en mede-eigenaar namens zijn kinderen van de boerderijen plaats 1 en 31.

In 1758 mede-eigenaar en gebruiker van boerderij en landen plaats 5,mede-eigenaar van stem 16,17 en van de boerderijen en landen plaats 1 en 31.

In 1768 mede-eigenaar en gebruiker van boerderijen en landen plaats 5,mede-eigenaar van stem 16,17 en van boerderijen en landen plaats 1 en 31.

 

Hij kocht voor zijn kinderen op 29-9-1753 voor 25% land behorende bij plaats 31 van de Staten voor 4758-1-12 (samen met Neeltje Jans,Claas Boyens en Arjen Boyens).

Hij kocht voor zijn kinderen op 17-9-1754 voor 50% land behorende bij plaats 1 van de Staten voor 3239-9-0 (samen met schoonzuster Neeltje Jans de Vries).

Hij kocht op 16-8-1755 met zijn zuster Klaasje Beerts,ieder voor 50%,de door hem gepachte landen bij plaats 5 aan de Oude Bildtdijk van de Staten voor 8344 car.gld. (46 morgen voor 8344-17-8).

Kerk-en armvoogd St.Jac.in 1754 (naam op de klok).

Volmacht aldaar 1765,1774.

 

Waling is getrouwd Sint Jacobiparochie 16 jan 1746 met  Antje Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie mrt 1723, overleden aldaar 2 feb 1750 ,oud 26 jaar en 46 weken volgens grafschrift, dochter van Jan Martens de Vries en Amerens Walings Wassenaar.

 

De leeftijd bij overlijden op het graf zal misschien fout zijn en dus ook de geboortedatum, omdat zij bij authorisatie op 27-3-1733 pas in het 9e jaar was.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Amerens Walings Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1746/1748, overleden aldaar n 1795.

 

In 1778 o.a.voor 25% eigenaar van boerderij en landen plaats 5 St.Jac. als mede-erfgename van haar vader.In 1788 o.a.mede-eigenaar van stem 16 en van de plaatsen 1 en 31.

Nog vermeld in het speciekohier 1796,samen met haar broer(op nr.98 St.Jac.).In 1797 niet meer,dus ws.overleden 1796/1797.

 

 

           2   Beert Walings Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mei 1749, volgt onder VI-g.

 

 

     V-f   Amerens Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie, overleden v 1758, dochter van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, (IV-b) en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Autorisatie d.d.17-4-1742: Waling Philips is overleden en de weduwe Amerens Beerts is hertrouwd.

Kinderen uit het huwelijk met Waling zijn Tjitske,in het 7e jaar en Neeltje,in het 5e jaar.

Curator wordt Cornelis Beerts Kuiken,boer op de Oudebildtdijk onder Sint Jacobiparochie en oom van de kinderen van moederszijde.

Autorisatie d.d.11-4-1749: Jan Cornelis is overleden en de weduwe Amerens Beerts is hertrouwd met Douwe Sipkes.

Kinderen uit het huwelijk met Jan Cornelis zijn Beert,in het 8e jaar en Lysbet, in het 6e jaar.

Curator wordt Wop Cornelis,boer aan de Oude Dijk onder Sint Jacobiparochie en oom van de kinderen van vaderszijde.

Vermoedelijk geen kinderen uit haar derde huwelijk.

 

Amerens is getrouwd Sint Jacobiparochie 1 mrt 1733 (1) met  Waling Philippus, overleden Sint Jacobiparochie v 11 feb 1742.

 

Hij was boer op het Nieuwe Bildt onder Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitske Walings, geboren Sint Jacobiparochie 1735.

 

           2   Neeltje Walings, geboren Sint Jacobiparochie 1737.

 

Amerens is getrouwd Sint Jacobiparochie 11 feb 1742 (2) met  Jan Cornelis, overleden Sint Jacobiparochie v 3 nov 1748.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Beert Jans, geboren Sint Jacobiparochie 1742.

 

           4   Lysbet Jans, geboren Sint Jacobiparochie 1744.

 

 

 

Amerens is getrouwd Sint Jacobiparochie 3 nov 1748 (3) met  Douwe Sipkes, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Douwe Sipkes hertrouwde in 1758 te Sint Jacobiparochie.

 

 

     V-g Arjen Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1715 (?), zoon van Willem Arjens Kuiken (IV-c) en Maartje Pieters.

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 mrt 1740 (1) met  Sara Martens, geboren Sint Jacobiparochie, overleden aldaar v 1761.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marten Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1741, volgt onder VI-h.

 

           2   Maartje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1745.

 

Zij heeft een dochter Sara,gedoopt 17-7-1768 te Sint Jacobiparochie.

 

Maartje is getrouwd Sint Jacobiparochie 21 apr 1765 met Dirk Martens, geboren Sint Jacobiparochie.

 

           3   Dieuwke Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1747.

 

           4   Claasje Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 9 feb 1749.

 

           5   Lysbert Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 17 sep 1752.

 

           6   Willem Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 20 mrt 1757.

 

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 2 aug 1761 (2) met  Dirkje Tjitses, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Tjitse Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 8 aug 1762.

 

           8   Willem Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 5 jan 1766, volgt onder VI-i.

 

           9   Tetje Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 1 dec 1771, overleden aldaar 16 jan 1813.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

     V-h Beert Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1717 (?), zoon van Willem Arjens Kuiken (IV-c) en Maartje Pieters.

 

Beert is getrouwd Sint Jacobiparochie 23 mei 1745 met  Lysbet Dirks, geboren Sint Jacobiparochie ± 1720.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1745, volgt onder VI-j.

 

           2   Maartje Beerts Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 11 feb 1748.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

           3   Klaaske Beerts Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 mrt 1750.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

 

      V-i Jan Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1720, zoon van Willem Arjens Kuiken (IV-c) en Maartje Pieters.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 29 okt 1747 met  Mintje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 9 nov 1747 ,volgens reg.civ., volgt onder VI-k.

 

           2   Willem Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 21 mei 1752, overleden aldaar 5 nov 1810 (?).

 

           3   Arjen Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 25 nov 1753, volgt onder VI-l.

 

           4   Wymer Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 10 aug 1755, volgt onder VI-m.

 

           5   Maartje Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 8 mei 1757, overleden Sint Annaparochie 22 okt 1810 (?).

 

           6   Antje Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mrt 1759, volgt onder VI-n.

 

           7   Klaasje Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 16 jan 1763.

 

           8   Pieter Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 26 mei 1765, overleden Sint Jacobiparochie 9 mrt 1828.

Pieter was gehuwd met Antje Alles.

 

 

      V-j Antje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1717, overleden n 1788, dochter van Jan Jacobs Kuiken (IV-e) en Feickje Jans Kuiken.

 

Autorisatie d.d.18-1-1753:de kinderen uit haar eerste huwelijk Tryntje Gerrits en Feickje Gerrits krijgen hun stiefvader Beert Wassenaar als curator,

 

Antje is getrouwd Sint Jacobiparochie 8 nov 1739 (1) met  Gerrit Cornelis, geboren Wier, overleden v 1743.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Gerrits.

 

           2   Feickje Gerrits.

 

Antje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 24 feb 1743 ,att.15-3-1743 en getrouwd aldaar mrt 1743 ,na 3 pr.aldaar (2) met  Beert Cornelis Wassenaar, geboren 17 jan 1716, overleden Sint Annaparochie 26 feb 1777 ,ruim 61 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Cornelis Barthouts Wassenaar en Sijke Hoites van Buuren.

 

In 1748 stond de boerderij van de ouders van zijn vrouw namens haar op zijn naam (St.Jac. stem 9).

In 1753 was hij koopman te Sint Annaparochie.

Zie voor zijn graf Grafschriften II (Bildt)-blz.12.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Cornelis Beerts Wassenaar, gedoopt Sint Annaparochie 22 dec 1743.

 

           4   Sijke Beerts Wassenaar, gedoopt Sint Annaparochie 7 jan 1748.

 

           5   Antje Beerts Wassenaar, gedoopt Sint Annaparochie 3 okt 1751.

 

 

     V-k Jacob Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1723 (?),  zoon van Jan Jacobs Kuiken (IV-e) en Feickje Jans Kuiken.

 

Q1749: welgestelde boer te Sint Jacobiparochie.

 

Jacob is in ondertrouw gegaan Hallum 8 nov 1749 en getrouwd Sint Jacobiparochie 7 dec 1749 met  Maartje Hendriks, geboren Hallum, dochter van Hendrik Tjeerds.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 24 jan 1751, volgt onder VI-o.

 

 

      V-l Jacob Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1720, zoon van Arjen Jacobs Kuiken (IV-f) en Grietje Walings van der Mey.

 

Bij Q1749 vermeld als bakker te Sint Jacobiparochie.

 

Jacob is getrouwd Sint Jacobiparochie 17 aug 1749 met  Neeltje Ales.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aukje Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 26 okt 1749.

 

           2   Arjen Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 12 sep 1751.

 

           3   Minne Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 12 sep 1751.

 

           4   Tryntje Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 15 jun 1755.

 

           5   Arjen Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 jul 1763.

 

 

    V-m   Hendrik Arjens Kuiken, waarschijnlijk zoon van Arjen Jacobs Kuiken (IV-f) en Grietje Walings van der Mey.

 

Misschien bij Q 1749 als snikschipper te Sint Jacobiparochie.

 

Hendrik is getrouwd Sint Jacobiparochie 24 nov 1748 met  Tryntje Beerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Beert Hendriks Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 nov 1750, volgt onder VI-p.

 

 

     V-n Jacob Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1739, overleden aldaar 1783/1811, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (IV-g) en Grietje Johannes Kuik.

 

Boer te St.Jac.;lidmaat St.Jac. na belijdenis op 7-5-1783 ( kopie elders 6164).

 

Jacob is getrouwd Sint Jacobiparochie 5 apr 1761 met  Maartje Wops de Groot, geboren Sint Jacobiparochie 1743, overleden aldaar 25 jun 1823, dochter van Wop Cornelis de Groot en Tetje Claessens.

 

Lidmaat St.Jac.na belijdenis op 7-5-1783.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cornelis Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 7 feb 1762, volgt onder VI-q.

 

           2   Grietje Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 sep 1764, overleden Sint Jacobiparochie  6 jun 1836.

Grietje is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1785 (?) met Sjoerd Pieters Wassenaar.

 

           3   Wop Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 jun 1766, overleden aldaar 1766/1767.

 

           4   Wop Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24 okt 1767, gedoopt aldaar 15 nov 1767, overleden aldaar 13 aug 1837.

 

Landbouwer te Sint Jacobiparochie.

 

Wop is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1798 (?) met Pietje Arjens Mug, geboren Sint Jacobiparochie 27 sep 1774, gedoopt aldaar 23 okt 1774, overleden aldaar 15 mei 1838.

 

           5   Jan Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 jan 1770, gedoopt aldaar 28 jan 1770, overleden Sint Annaparochie 15 jan 1824.

Jan was gehuwd met Kinke Tjerks Plat, geboren Sint Annaparochie 4 dec 1789, gedoopt aldaar 10 jan 1790, overleden aldaar 11 apr 1867, dochter van Tjerk Gerbens Plat en Sybrigje Sybrens.

 

           6   Tetje Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 26 jan 1772, overleden Sint Jacobiparochie 2 jun 1823.

Tetje was gehuwd met Wop Klazes de Groot.

 

           7   Antje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1 mrt 1774, gedoopt aldaar 27 mrt 1774, overleden Sint Annaparochie  25 mei 1823.

Antje is getrouwd Sint Annaparochie 28 apr 1805 met Harmen Piers Tania.

 

           8   Klaas Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 22 feb 1776, gedoopt aldaar 31 mrt 1776, overleden Sint Annaparochie 1 mrt 1845.

 

           9    Hendrikje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 apr 1778, gedoopt aldaar 24 mei 1778.

 

Zij is dus niet de Hendrikje Jacobs Kuiken uit wier huwelijk met Beert Hendriks vanaf 1787 kinderen worden gedoopt te Sint Jacobiparochie.

 

         10   Dirk Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 aug 1781, gedoopt aldaar 2 sep 1781.

 

         11   Maartje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18 okt 1783, gedoopt aldaar 9 nov 1783.

 

         12   Lysbet Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 8 feb 1787, gedoopt aldaar 11 mrt 1787, overleden Sint Jacobiparochie 19 okt 1841.

 

 

     V-o Jan Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1743, overleden Sint Annaparochie 14 feb 1800 ,lidmatenboek, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (IV-g) en Grietje Johannes Kuik.

 

Boer op het nieuw Bildt onder Sint Annaparochie.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 13 jan 1765 met  Maartje Eelkes, geboren Sint Jacobiparochie 1740, overleden Sint Annaparochie 9 nov 1803 ,lidmatenboek.

 

Uit dit huwelijk:

 

Opmerking: zijn oudste kinderen werden gedoopt te Sint Jacobiparochie en zijn dus geen kinderen uit het huwelijk van een Jan Cornelis te Sint Jacobiparochie ,die getrouwd was met

Willemtje Annes  (fout op de site van Tresoar).

 

1 Grietje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1 nov 1765, gedoopt aldaar 24 nov 1765, overleden Sint Annaparochie 16 aug 1779.

 

 

2  Cornelis Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie, gedoopt aldaar 13 mrt 1768

 

Hij leefde maar kort.

 

           3   Maartje Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 25 apr 1770, gedoopt aldaar 20 mei 1770, overleden aldaar 25 sep 1807.

Maartje is getrouwd Sint Annaparocchie 5 jun 1786 met Jan Jans Post, gedoopt Sint Annaparochie 9 aug 1761, overleden aldaar 1 okt 1820 ,59 jaar, zoon van Jan Cornelis en Rixt Gerrits.

 

Hij hertrouwde op 31-12-1809 te Sint Annaparochie met Lysbeth Tjerks uit Sint Annaparochie.

 

 

           4   Eelke Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 5 sep 1771, gedoopt aldaar 13 okt 1771, overleden aldaar 12 nov 1818.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           5   Jan Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 13 mrt 1773, gedoopt aldaar 21 mrt 1773, overleden aldaar 21 feb 1844.

 

Boer te Nieuwebildtdijk.

 

Jan is getrouwd Sint Annaparochie 11 mei 1800 met Lysbert Johannes Pars, geboren Sint Annaparochie.

 

           6   Antje Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21 nov 1774, gedoopt aldaar 4 dec 1774, overleden aldaar 15 dec 1789.

 

           7   Cornelis Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 17 mei 1779, gedoopt aldaar 20 juni 1779, overleden aldaar  in 1779.

 

 

 

 

 

     V-p Dirk Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1746, overleden aldaar 23 mrt 1811, zoon van Cornelis Jacobs Kuiken (IV-g) en Grietje Johannes Kuik.

 

Dirk is getrouwd Sint Jacobiparochie 16 aug 1767 (1) met  Maartje Piebes, afkomstig uit Sint Jacobiparochie, overleden v 4 aug 1777.

 

Dirk is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1783 (?) (2) met  Luikje Pieters Boonstra, geboren ± 1764, overleden in het Bildt 29 jan 1837 ,73 jaar, dochter van Pieter Gerrits Boonstra en Tryntje Abrahams.

 

De huwelijken 1772-1811 te Sint Jacobiparochie ontbreken.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cornelis Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 mei 1784, gedoopt aldaar 13 jun 1784, overleden aldaar 30 mrt 1827.

Cornelis was gehuwd met Grietje Aukes Kok.

 

           2   Eelkje Dirks Kuiken, geboren Sint Annaparochie ± 1785, overleden Leeuwarden 1 feb 1846 ,61 jaar.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           3   Tryntje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 26 jul 1787, gedoopt aldaar 19 aug 1787, overleden Sint Annaparochie 3 dec 1826.

Tryntje was gehuwd met Jarig Pieters de Vries.

 

           4   Pieter Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 apr 1789, gedoopt aldaar 3 mei 1789, overleden aldaar 12 aug 1862.

Pieter is getrouwd in het Bildt 23 mei 1812 met Neeltje Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 feb 1794, gedoopt aldaar 9 mrt 1794, overleden Tzummarum 6 nov 1825, dochter van Rein Gaukes(Kuiken) en Neeltje Tymens Kuiken (VI-e).

 

           5    Johannes Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 mei 1791, gedoopt aldaar 19 jun 1791.

 

           6   Grietje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31 mrt 1794, gedoopt aldaar 11 mei 1794, overleden aldaar 26 mrt 1811.

 

           7   Maartje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 4 mrt 1800, gedoopt aldaar 20 apr 1800, overleden Sexbierum 22 mrt 1844.

 

           8    Hendrikje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17 sep 1802, gedoopt aldaar 17 okt 1802, overleden aldaar 4 mei 1834.

 

 

   VI-a   Amerens Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1745, overleden aldaar jul 1787, dochter van Arjen Beerts Kuiken (V-a) en Aaltje Sjoerds.

 

Amerens is genoemd naar de eerste vrouw van haar vader.

 

Autorisatie d.d.6-8-1787: Amerens testeerde in juli 1787 en is daarna overleden,haar man Beert Jans Bos was al eerder overleden.

Kinderen zijn Arjen,Jan,Waling en Aaltje,allen minderjarig.

Curator wordt Tymen Taekes;Cornelis Beerts Kuiken en Beert walings Kuiken inventariseren de boedel.

 

Amerens is getrouwd Sint Jacobiparochie 12 jul 1767 met  Beert Jans Bos, geboren Sint Jacobiparochie, overleden voor jul 1787.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Amerens Beerts Bos, geboren Sint Jacobiparochie 24 jan 1768, gedoopt aldaar 21 feb 1768, overleden voor 6 aug 1787.

 

           2   Arjen Beerts Bos, geboren Sint Jacobiparochie 24 dec 1771 ,volgens reg.civ., gedoopt aldaar 12 jan 1772.

 

           3   Jan Beerts Bos, geboren Sint Jacobiparochie 9 jan 1774, gedoopt aldaar 6 feb 1774.

 

           4   Waling Beerts Bos, geboren Sint Jacobiparochie 13 apr 1776, gedoopt aldaar 12 mei 1776.

 

           5   Aaltje Beerts Bos, geboren Sint Jacobiparochie 12 okt 1782, gedoopt aldaar 1 dec 1782.

 

 

   VI-b Neeltje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1743, overleden aldaar 12 mei 1835 ,92 jaar, dochter van Cornelis Beerts Kuiken (V-b) en Sieuke Rutgers.

 

Uit het huwelijk van Beert en Neeltje wordt op 10-1-1773 te Sint jacobiparochie een dochter Sieuwke gedoopt.

 

Neeltje is getrouwd Sint Jacobiparochie 17 jan 1768 met  Beert Reinders, geboren Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 5 sep 1770, gedoopt aldaar 30 sep 1770.

 

           2   Lysbet Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 mrt 1771, gedoopt aldaar 24 mrt 1771.

 

           3   Sieuke Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 dec 1772, gedoopt aldaar 10 jan 1773, overleden aldaar 3 april 1854.

 

           4   Reinder Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 apr 1776, gedoopt aldaar 28 apr 1776, overleden aldaar 7 mei 1837.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           5   Cornelis Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31 jan 1783, gedoopt aldaar 2 mrt 1783.

 

 

   VI-c Rutger Cornelis Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 14 sep 1755, overleden aldaar 7 mrt 1816, zoon van Cornelis Beerts Kuiken (V-b) en Sieuke Rutgers.

 

Rutger is getrouwd Sint Jacobiparochie 1786 ,19-5-1786 att.St.Anna met  Ietje Tjeerds, geboren Sint Annaparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cornelis Rutgers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 28 feb 1787, gedoopt aldaar 25 mrt 1787, overleden v 1811 (?).

 

           2   Sieuke Rutgers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24 mrt 1789, gedoopt aldaar 26 apr 1789, overleden in het Bildt 18 dec 1825.

 

 

   VI-d Beert Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 12 nov 1741, overleden Sint Jacobiparochie 1774/1778, zoon van Jan Beerts Kuiken (V-c) en Aafje Clases Wassenaar.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.

In 1768 mede-eigenaar/gebruiker van de plaatsen  17,22,33,34 en 41 St.Jac.

In 1768 te St.Anna bovendien eigenaar/gebruiker van stem 11 en van plaats 36.

 

BIL 28 d.d.22-3-1781: Zijn weduwe Amerens gaat hertrouwen met Teunis Cornelis;over zijn kinderen Aafje (in het 14e),Reinder (in het 12e),Lysbet (in het 11e) en Jan (in het 9e) worden als curatoren aangesteld Boyen Clases Wassenaar en Berend Walings Kuiken. De jongste dochter Jannigje wordt dan niet genoemd en is dus voor 22-3-1781 overleden.

 

 

Beert is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 1 feb 1767 en getrouwd aldaar 1767 ,na 3 proclamaties aldaar, met zijn nicht  Amerens Reinders, geboren Sint Jacobiparochie ± 1742, overleden aldaar 1799, dochter van Reinder Clases Wassenaar en Lysbeth Leenderts.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie na het overlijden van haar eerste man.

In 1778 eigenaar/gebruiker van plaats 9,22 en 34,mede-eigenaar van plaats 33.

In 1788 mede-eigenaar van stem 39.

Met att.St.Jac.26-2-1767 om in St.Anna te trouwen.

Lidmaat St.Jac.na belijdenis op 15-5-1785 (copie elders 6164).

 

Amerens is later getrouwd 1781 ,ws.te Sint Jacobiparochie, met Teunis Cornelis Crap, geboren 1757 ,ws.te Vrouwenparochie, overleden Sint Jacobiparochie 23 dec 1803 ,oud  ruim 46 jaar volgens grafschrift, zoon van Cornelis Teunis en Ymkje Siedses.

 

Uit het huwelijk van Beert en Amerens:

 

           1   Aafje Beerts Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 7 feb 1768, volgt onder VII-a.

 

           2   Reinder Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21 aug 1769, gedoopt aldaar 10 sep 1769, overleden Sint Annaparochie 12 okt 1833.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.

Hij vertrok in 1801 van St.Jac.naar St.Anna

HvF 16112 def.sent. 2 d.d.27-10-1803: Reinder Beerts Kuiken evenals zijn broer Jan als beklaagde.

In 1811 en 1833 boer te Sint Annaparochie.

 

Reinder is getrouwd Sint Jacobiparochie met Pietje Arjens Reitsma, geboren Sint Jacobiparochie 4 feb 1773, gedoopt aldaar 7 mrt 1773, overleden aldaar 30 aug 1854, dochter van Arjen Rintjes en Antje Theunis.

 

 

           3   Lysbet Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 mrt 1771, gedoopt aldaar 24 mrt 1771, overleden aldaar 28 mrt 1816.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.

 

Lysbet is getrouwd Sint Jacobiparochie 1802 ,7-6-1802 attestatie St.Anna, met Wiltje Johannes Pars, geboren Sint Annaparochie apr 1772 ,volgens trouwacte 1816, overleden Sint Jacobiparochie 13 jul 1849 ,oud 77 jaar, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds.

 

In 1811 (als W.J.van der Plaat) en in 1816 en 1849 (als W.J.Pars) boer te Sint Jacobiparochie.

 

Wiltje is later getrouwd Sint Jacobiparochie 14 aug 1816 met Tryntje Keimpes Kempenaar, geboren Nieuwe Bildtzijl dec 1789, dochter van Keimpe Sjoerds Kempenaar en Janke Sydses Hogerhuis.

 

           4   Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 9 dec 1772, gedoopt aldaar 17 jan 1773, overleden Leeuwarden 27 apr 1835.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.In 1811 boer te Sint Jacobiparochie.

Hij was niet getrouwd.

HvF 16111 def.sent. 1 d.d.27-10-1803:Jan Beerts Kuiken,wonende St.Jac.,wordt wegens baldadig gedrag op 7-8-1802 veroordeeld tot een boete van 25 goudguldens;hij reed toen onvoorzichtig met 2 anderen,waaronder zijn broer Reinder,op een wagen (phaeton).

 

 

           5   Jannigje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 nov 1774, gedoopt aldaar 18 dec 1774, overleden aldaar voor  22 mrt 1781.

 

            

 

 

   VI-e Neeltje Tymens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 jul 1757, overleden aldaar 20 mei 1821, dochter van Tymen Taeckes en Claasje Beerts Kuiken (V-d).

 

Neeltje is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1780 met  Rein Gaukes(Kuiken), geboren 16 jul 1755 ,volgens reg.civique 1811, overleden Sint Jacobiparochie 3 mei 1821, zoon van Gauke Reins en Tryntje Dirks.

 

In 1811 boer St.Jac.;hij neemt dan de naam van zijn vrouw aan.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaasje Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 3 dec 1781, gedoopt aldaar 6 jan 1782.

 

           2   Gauke Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13 jul 1783, gedoopt aldaar 3 aug 1783, overleden aldaar 23 nov 1846.

 

           3   Tymen Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13 jul 1783, gedoopt aldaar 3 aug 1783, overleden aldaar 12 feb 1862.

 

           4   Dirk Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 jun 1786, gedoopt aldaar 2 jul 1786, overleden aldaar 12 feb 1860.

 

           5   Tryntje Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 4 feb 1789, gedoopt aldaar 15 mrt 1789, overleden aldaar 7 jan 1848.

 

Tryntje is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1806 (1) met Klaas Willems Koning, geboren Sint Jacobiparochie 6 okt 1784, gedoopt aldaar 7 nov 1784, overleden aldaar 4 okt 1811, zoon van Willem Pieters Koning en Tjerkje Ouwes.

 

Tryntje is getrouwd Sint Jacobiparochie 21 jun 1814 (2) met Jurjen Jacobs de Groot.

 

           6   Neeltje Reins Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 feb 1794, gedoopt aldaar 9 mrt 1794, overleden Tzummarum 6 nov 1825.

 

Neeltje is getrouwd in het Bildt 23 mei 1812 met Pieter Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 apr 1789, gedoopt aldaar 3 mei 1789, overleden aldaar 12 aug 1862, zoon van Dirk Cornelis Kuiken (V-p) en Luikje Pieters Boonstra.

 

 

    VI-f Arjen Tymens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 14 okt 1759, zoon van Tymen Taeckes en Claasje Beerts Kuiken (V-d).

 

Arjen was gehuwd met  Tryntje Rintjes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maaike Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19 jun 1788, gedoopt aldaar 13 jul 1788.

 

           2   Tymen Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 okt 1790, gedoopt aldaar 28 nov 1790.

 

           3   Tymen Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 15 nov 1792, gedoopt aldaar 16 dec 1792, overleden aldaar 16 mei 1822 ,29 jaar.

 

Hij was bakker te Sint Jacobiparochie.

 

 

           4   Klaasje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12 mei 1798, gedoopt aldaar 10 jun 1798.

 

           5   Rintje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12 aug 1800, gedoopt aldaar 7 sep 1800.

 

 

   VI-g Beert Walings Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mei 1749, overleden aldaar 28 mei 1808, zoon van Waling Beerts Kuiken (V-e) en Antje Jans de Vries.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1778 mede-eigenaar/gebruiker van stem 16 en van de plaatsen 1 en 5;1788 mede-eigenaar/gebruiker van plaats 5 en mede-eigenaar van stem 16 en van de plaatsen 1 en 31.

Meerdere malen curator(BIL 28,29,30).Van 1788-1795 bijzitter/mederechter van het Bildt.

 

Beert is getrouwd Sint Jacobiparochie 13 mei 1770 met zijn nicht  Neeltje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 jun 1748, overleden aldaar 1 mei 1810, dochter van Claas Boyens Wassenaar en Neeltje Jans de Vries.

 

Lidmaat Sint Jacobiparochie na belijdenis op 21-9-1800.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 nov 1772, gedoopt aldaar 6 dec 1772, volgt onder VII-b.

 

           2   Antje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 aug 1775, gedoopt aldaar 27 aug 1775, volgt onder VII-c.

 

           3   Neeltje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 4 sep 1778, gedoopt aldaar 11 okt 1778.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

           4   Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 6 sep 1781, gedoopt aldaar 14 okt 1781, overleden aldaar 24 dec 1815.

 

In 1811 en 1815 boer te Sint Jacobiparochie.

Volgens reg.civ.geboren 10-8-1781.

Misschien getrouwd voor 1811 te Sint Jacobiparochie.

 

Waling was gehuwd met Houkje Sjoerds, geboren Jelsum 1 apr 1770, gedoopt aldaar 27 mei 1770, overleden Sint Jacobiparochie 7 sep 1817 ,oud 50 jaar , dochter van Sjoerd Hommes en Sjoukje Aukes.

 

Geen gedoopte kinderen uit haar huwelijk met Waling.

 

 

           5   Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 dec 1783, gedoopt aldaar 1 feb 1784.

 

Over hem is verder niets bekend.

Hij is ws.voor 1811 overleden.

 

 

           6   Klaasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 apr 1789, gedoopt aldaar 17 mei 1789, volgt onder VII-d.

 

 

   VI-h   Marten Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1741, zoon van Arjen Willems Kuiken (V-g) en Sara Martens.

 

Deze Marten Arjens te Sint Annaparochie had  misschien 5 naamgenoten te Sint Jacobiparochie, maar misschien zijn daaronder identieke personen.

Marten Arjens (cramer) getrouwd 29-6-1760 met Jannigje Wybes liet op 10-5-1761 te S.J. zoon Wybe dopen.

Marten Arjens, getrouwd 29-5-1763 met Antje Jarigs, liet op 19-2-1764 te S.J. dochter Neeltje dopen.

Marten Arjens Poesje, getrouwd met Antje Annes, had een  zoon Marten, gedoopt te S.J. op 31-3-1771.

Marten Arjens, die op 26-5-1771 te S.J. trouwde met Trijntje Jans.

Marten Arjens, getrouwd met Yttje Wikkes, laat op 28-12-1788 te S.J. zoon Pieter dopen.

 

Marten is getrouwd Sint Jacobiparochie 19 mrt 1769  met  Hendrikje Jarichs Winselaar, gedoopt Sint Annaparochie 5 feb 1747, dochter van Jarich Lammerts en Knierke Walings.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 22 jul 1772, gedoopt aldaar 16 aug 1772.

 

           2    Lammert Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 12 dec 1773, gedoopt aldaar 2 jan 1774, overleden Vrouwenparochie 17 jan 1818.

 

           3   Sara Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 28 dec 1775, gedoopt Sint Jacobiparochie 25 feb 1776, overleden  Sint Annaparochie 28 jun 1827.

Sara is getrouwd Sint Annaparochie 7 mei 1797 met Eeltje Jans (Kuiken), geboren Sint Annaparochie 3 jun 1774 ,volgens reg.civ., overleden aldaar 2 jul 1827 ,52 jaar.

 

Hij neemt in 1811 de naam van zijn vrouw aan en overlijdt als Eeltje Jans Kuiken, zijn ouders zijn niet bekend

Eelke Jans Kuiken, zoon van Jan Cornelis Kuiken, overlijdt 12-11-1818 en is dus een ander (het Wassenaarboek is hier fout).

 

 

           4   Arjen Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29 okt 1777, gedoopt aldaar 14 dec 1777, overleden aldaar 18 aug 1843.

 

           5   Steven Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 23 sep 1779, gedoopt aldaar 17 okt 1779.

 

           6   Willem Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21 jan 1781, gedoopt aldaar 18 mrt 1781.

 

           7   Knierke Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 21 nov 1784, gedoopt aldaar 30 jan 1785.

 

           8   Steven Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 26 sep 1786, gedoopt aldaar 19 nov 1786.

 

           9   Knierke Martens Kuiken, geboren Sint Annaparochie 23 mrt 1788, gedoopt aldaar 4 mei 1788.

 

 

    VI-i Willem Arjens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 5 jan 1766, overleden aldaar 3 feb 1823, zoon van Arjen Willems Kuiken (V-g) en Dirkje Tjitses.

 

Willem was gehuwd (1) met  Ytje Feddes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirkje Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 7 jul 1795, gedoopt aldaar 2 aug 1795, overleden aldaar 10 mei 1834.

 

           2   Arjen Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 5 feb 1806, gedoopt aldaar 9 mrt 1806.

 

 

 

Willem is getrouwd in het Bildt 26 aug 1821 (2) met  Liefke Gerbens van der Schaaf, overleden in het Bildt 24 nov 1836 ,40 jaar.

 

         

    VI-j Willem Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1745, overleden Minnertsga 21 jul 1812, zoon van Beert Willems Kuiken (V-h) en Lysbet Dirks.

 

Willem Beerts is na huwelijk boer te Sint Jacobiparochie;vanaf 1778-1792 te Garijp en na 1792 boer te Minnertsga.

Lidmaat Sint Jacobiparochie na belijdenis op 6-8-1772.Hij komt 11-3-1792 als lidmaat van Garijp naar Minnertsga.

V1796:Willem Beerts woont op Minnertsga 9 met 6 personen.

 

Willem is getrouwd Sint Jacobiparochie 1 mei 1768 met  Antje Atzes Wiegersma, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1768, overleden Minnertsga 14 dec 1795 ,volgens lidmatenboek, dochter van Atze Gerrits en Dirckje Abes.

 

Zij komt 11-3-1792 als lidmaat van Garijp naar Minnertsga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lysbet Willems Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 apr 1769, overleden aldaar v 1 dec 1771.

 

           2   Lysbet Willems Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 1 dec 1771, overleden aldaar v 12 mei 1776.

 

           3   Atze Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 28 mrt 1773, gedoopt aldaar 19 apr 1773, volgt onder VII-e.

 

           4   Beert Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 6 dec 1774, gedoopt aldaar 1 jan 1775, volgt onder VII-f.

 

           5   Lysbet Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12 mei 1776, gedoopt aldaar 16 jun 1776, overleden n 1798.

 

Zij doet als jongedochter op 29-4-1798 belijdenis te Minnertsga en vertrekt naar elders.

 

 

           6   Dirkje Willems Kuiken, geboren Garijp 30 aug 1778, gedoopt aldaar 27 sep 1778.

 

           7   Tietje Willems Kuiken, geboren Garijp 16 mei 1780, gedoopt aldaar 18 jun 1780.

 

           8   Maartje Willems Kuiken, geboren Garijp 21 feb 1782, gedoopt aldaar 24 mrt 1782, overleden Minnertsga 8 okt 1836.

 

           9   Antje Willems Kuiken, geboren Garijp 5 dec 1783, gedoopt aldaar 25 jan 1784, overleden v 6 jun 1787.

 

         10   Antje Willems Kuiken, geboren Garijp 6 jun 1787, gedoopt aldaar 1 jul 1787, overleden Minnertsga 19 jan 1848.

 

 

   VI-k Gerrit Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 9 nov 1747 ,volgens reg.civ., overleden Sint Annaparochie 19 jun 1823 ,75 jaar, zoon van Jan Willems Kuiken (V-i) en Mintje Gerrits.

Gerrit is getrouwd Sint Annaparochie 16 feb 1772 met  Klaaske Ysbrands, geboren Sint Annaparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie 20 apr 1772, gedoopt aldaar 5 jul 1772, overleden v 18 mrt 1775.

 

           2   Jan Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie 18 mrt 1775, gedoopt aldaar 23 apr 1775, overleden v 1811 (?).

Jan was gehuwd met Antje Jans Buikstra, geboren ± 1786, overleden Sint Jacobiparochie 4 jun 1828 ,42 jaar.

 

           3   Grietje Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie 15 mrt 1778, gedoopt aldaar 19 apr 1778, overleden aldaar 11 nov 1839.

 

           4   Mintje Gerrits Kuiken, geboren Sint Annaparochie 17 feb 1781, gedoopt aldaar 18 mrt 1781, overleden aldaar 8 jun 1840.

 

 

    VI-l Arjen Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 25 nov 1753, zoon van Jan Willems Kuiken (V-i) en Mintje Gerrits.

Arjen was gehuwd met  Froukje Jacobs.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maartje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 jul 1778, gedoopt aldaar 23 aug 1778, overleden aldaar 29 mei 1842.

 

           2   Jacob Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1 aug 1780, gedoopt aldaar 3 sep 1780, overleden Wier 7 mrt 1827.

 

           3   Wytske Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1 apr 1785, gedoopt aldaar 8 mei 1785, overleden aldaar 24 dec 1840.

 

           4   Jan Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 aug 1787, gedoopt aldaar 2 sep 1787, overleden Wier 27 nov 1836.

 

           5   Klaas Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19 jan 1792, gedoopt aldaar 12 feb 1792.

 

 

  VI-m Wymer Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 10 aug 1755, overleden aldaar 6 nov 1811, zoon van Jan Willems Kuiken (V-i) en Mintje Gerrits.

 

Wymer is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1780 (?) met  Gepke Cornelis.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mintje Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 3 sep 1782, gedoopt aldaar 27 okt 1782, overleden aldaar 6 sep 1828.

Mintje was gehuwd met Wybe Arjens(Kuiken), geboren Sint Jacobiparochie 22 mei 1772 ,volgens reg.civ., overleden aldaar 23 mrt 1835, zoon van Arjen Wybes en Joukje Arjens.

 

Hij nam in 1811 de naam Kuiken van zijn vrouw aan en ook zijn broer Arjen Arjens nam de naam Kuiken aan.

 

 

           2   Akke Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie Dd19 9 19 aug 1784, gedoopt Sint Jacobiparochie 19 sep 1784.

 

           3   Akke Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 8 feb 1788, gedoopt aldaar 30 mrt 1788.

 

           4   Maartje Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19 mrt 1791, gedoopt aldaar 10 apr 1791, overleden aldaar 15 apr 1834.

 

           5   Cornelis Wymers Kuiken, geboren 25 apr 1795, gedoopt Sint Jacobiparochie 10 mei 1795.

 

           6   Akke Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 5 mei 1798, gedoopt aldaar 27 mei 1798, overleden aldaar 19 nov 1836.

 

           7   Jantje Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23 nov 1800, gedoopt aldaar 28 dec 1800.

 

           8   Jan Wymers Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 8 sep 1803, gedoopt Sintjacobiparochie 20 nov 1803, overleden Sint Jacobiparochie 7 mrt 1822.

 

 

   VI-n Antje Jans Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mrt 1759, overleden Sint Annaparochie 8 mrt 1822, dochter van Jan Willems Kuiken (V-i) en Mintje Gerrits.

 

Antje is getrouwd Sint Annaparochie 14 mei 1786 met  Willem Jans(Kuiken), geboren Sint Annaparochie, gedoopt aldaar 25 mei 1760, overleden Sint Jacobiparochie 8 dec 1840 ,80 jaar, zoon van Jan Willems en Maartje Dirks.

 

Hij nam in 1811 de naam Kuiken van zijn vrouw aan en overleed als Willem Jans Kuiken.

 

Voorechtelijk kind:

 

           1   Mintje Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie ± 1775 (?), overleden Sint Jacobiparochie 29 dec 1819 ,45 jaar ?.

Mintje is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1802 met Pieter Dirks Swager.

 

Uit het huwelijk van Antje en Willem:

 

           2   Maartje Willems Kuiken, geboren Sint Annaparochie 6 jul 1787, gedoopt aldaar 2 sep 1787.

 

           3   Jan Willems Kuiken, geboren Sint Annaparochie 28 aug 1790, gedoopt aldaar 19 sep 1790, overleden Sint Jacobiparochie 29 okt 1838.

 

Hij trouwde in 1813 en hertrouwde in 1820.

 

 

           4   Gerrit Willems Kuiken, geboren Sint Annaparochie 7 sep 1792, gedoopt aldaar 30 sep 1792, overleden aldaar 17 okt 1818.

 

 

   VI-o Jan Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 24 jan 1751, overleden aldaar 15 jul 1811, zoon van Jacob Jans Kuiken (V-k) en Maartje Hendriks.

 

Jan is getrouwd Sint Annaparochie 28 apr 1771 (1) met  Elske Dirks Kuik, geboren Sint Annaparochie, gedoopt aldaar 22 sep 1748, overleden Sint Annaparochie voor 1795, dochter van Dirk Johannes Kuik.

 

Elske Dirks Kuik doet belijdenis te Sint Annaparochie op 25-4-1769.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maartje Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 11 aug 1774, gedoopt aldaar 28 aug 1774, overleden aldaar 27 feb 1814.

Maartje is getrouwd Sint Annaparochie 2 aug 1795 met Jan Arjens Lont, gedoopt Sint Annaparochie 18 nov 1770, overleden aldaar 21 april 1822, zoon van Arjen Dirks Lont en Amerens Jans Kuiken.

 

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie (?) ± 1795  (2) met  Rinske Okkes, overleden Sint Annaparochie 27 nov 1800 (huwelijksbijlage 41 d.d. 7-12-1817).

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Jacob Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 aug 1797, gedoopt aldaar 20 aug 1797.

 

           3   Rinske Jans Kuiken, geboren Sint Annaparochie 29 okt 1800, gedoopt aldaar 7 dec 1800 ,moeder overleden, overleden aldaar 2 mei 1894.

 

 

   VI-p Beert Hendriks Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 nov 1750, overleden Sint Jacobiparochie voor 1796., zoon van Hendrik Arjens Kuiken (V-m) en Tryntje Beerts.

 

Beert is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1785 (?) met  Hendrikje Jacobs, overleden na 1797.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 jul 1787, gedoopt aldaar 12 aug 1787, overleden aldaar 23 jan 1849.

 

           2   Jacob Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 apr 1790, gedoopt aldaar 2 mei 1790, overleden aldaar 31 mrt 1835.

 

           3   Sibbeltje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 jan 1794, gedoopt aldaar 23 feb 1794, overleden aldaar 22 nov 1832.

 

Opmerking: Hendrikje hertrouwde als Hendrikje Jacobs Kuiken met Klaas Pieters de Groot, vermoedelijk omstreeks 1796 te Sint Jacobiparochie. (doop van hun kind Jacob in 1797 te Sint Jacobiparochie).

         

VI-q Cornelis Jacobs Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 7 feb 1762, overleden aldaar 16 okt 1809, zoon van Jacob Cornelis Kuiken (V-n) en Maartje Wops de Groot.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.

 

Cornelis is getrouwd ± 1783 ,ws.te Sint Jacobiparochie met  Grietje Riemers Wiersma, gedoopt Sexbierum 30 sep 1764, overleden Sint Jacobiparochie 18 okt 1846.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Riemer Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 jul 1784, gedoopt aldaar 25 jul 1784, overleden aldaar 3 aug 1818.

 

           2   Maartje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 feb 1787, gedoopt aldaar 4 mrt 1787, overleden aldaar 20 apr 1856.

 

           3   Jacob Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18 jun 1790, gedoopt aldaar 11 jul 1790, overleden aldaar 18 apr 1864.

 

           4   Doutje Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 mei 1796, gedoopt aldaar 12 jun 1796, overleden Minnertsga 6 apr 1843.

 

           5   Klaas Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 feb 1803, gedoopt aldaar 27 mrt 1803, overleden aldaar 30 jan 1869.

 

 

  VII-a Aafje Beerts Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 7 feb 1768, overleden aldaar 20 dec 1822, dochter van Beert Jans Kuiken (VI-d) en Amerens Reinders.

 

In 1788 mede-eigenaar stem 9 St.Anna.

Lidmaat te Sint Jacobiparochie na belijdenis op 22-3-1814. Zij woonde als weduwe in St.Jac.,maar is overleden in St.Anna.

 

Aafje was gehuwd met  Waling Lammerts Brouwer(s), gedoopt Sint Jacobiparochie 11 aug 1765, overleden aldaar 2 jun 1820, zoon van Lammert Ysbrands en Neeltje Walings.

 

In 1811 brouwer te Sint Jacobiparochie;in 1820 boer aldaar.

 

 

 

 

  VII-b Klaas Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 nov 1772, gedoopt aldaar 6 dec 1772, overleden aldaar 25 dec 1805 ,volgens huwelijksbijlage 24-8-1823 nr.40, zoon van Beert Walings Kuiken (VI-g) en Neeltje Clases Wassenaar.

 

Klaas is getrouwd ± 1800 ,ws.te Sint Jacobiparochie met  Sjoukje Abelius Schenkius, geboren Sint Jacobiparochie 4 okt 1775, gedoopt aldaar 15 okt 1775, overleden aldaar 16 mei 1810, dochter van Abelius Jarigs Schenkius en Aagje Sjoerds Jonker.

 

Sjoukje wordt als weduwe lidmaat te Sint Jacobiparochie na belijdenis op 21-4-1806.

Zij hertrouwde omstreeks 1808 te Sint Jacobiparochie met Dirk Reins Kuiken.

 

Uit het huwelijk van Klaas en Sjoukje:

 

           1   Neeltje Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23 okt 1801, gedoopt aldaar 22 nov 1801, overleden Leeuwarden 13 jul 1848.

 

Autorisatie d.d.28-1-1809:haar grootvader Beert Walings Kuiken is overleden en daarom worden voor haar als curatoren benoemd Arjen Jans Goor en Waling Tymens.

Autorisatie d.d.19-6-1810: haar moeder is overleden en Arjen Jans Goor en Waling Tymens zijn de curatoren.

 

 

           2   Aagje Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25 jan 1805, gedoopt aldaar 24 feb 1805, overleden v 1809 ,vermoedelijk al in 1805.

 

 

  VII-c Antje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 aug 1775, gedoopt aldaar 27 aug 1775, overleden aldaar 8 feb 1816, dochter van Beert Walings Kuiken (VI-g) en Neeltje Clases Wassenaar.

 

Antje is getrouwd Sint Jacobiparochie v 1798 met  Arjen Jans Goor, ,Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24 okt 1777, gedoopt aldaar 16 nov 1777, overleden aldaar 21 jun 1821, zoon van Jan Arjens Goor en Klaaske Hanses.

 

Hij was boer te Sint Jacobiparochie.

In 1811 neemt hij de naam Kuiken van zijn vrouw over en hij overlijdt als Arjen Jans Kuiken (ook zijn zuster Trijntje overlijdt op 8-2-1864 als Kuiken).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 jul 1798, gedoopt aldaar 5 aug 1798, overleden aldaar 26 dec 1824.

 

Neeltje was gehuwd met Frans Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 3 jun 1795, gedoopt aldaar 21 jun 1795, overleden aldaar 22 jun 1821 ,26 jaar, zoon van Jan Sybrens Kuiken en Maartje Hendriks Buikstra.

 

           2   Klaasje Arjens, geboren Sint Jacobiparochie 3 jun 1806, gedoopt aldaar 29 jun 1806, overleden aldaar 16 okt 1806.

 

           3   Klaas Arjens, geboren Sint Jacobiparochie 6 dec 1809, gedoopt aldaar 14 jan 1810.

 

 

  VII-d   Klaasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 apr 1789, gedoopt aldaar 17 mei 1789, overleden aldaar 27 jan 1829, dochter van Beert Walings Kuiken (VI-g) en Neeltje Clases Wassenaar.

 

Klaasje is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1810 met  Dirk Reimers(Kuiken), geboren Sint Jacobiparochie 9 mrt 1784, gedoopt aldaar 18 apr 1784, overleden Sint Annaparochie 15 mrt 1863, zoon van Reimer Wopkes en Tryntje Tjeerds.

 

Hij was in 1811 boer te Sint Jacobiparochie en nam de naam van zijn vrouw aan.

In 1863 arbeider St.Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Dirks Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 dec 1810, gedoopt aldaar 6 jan 1811, overleden Sint Annaparochie 18 feb 1836.

 

 

  VII-e Atze Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 28 mrt 1773, gedoopt aldaar 19 apr 1773, overleden Minnertsga 6 okt 1810, zoon van Willem Beerts Kuiken (VI-j) en Antje Atzes Wiegersma.

 

Atze is getrouwd Tzummarum 12 mei 1799 met  Andrieske Anes Fortuin, geboren Tzummarum 14 okt 1770, gedoopt aldaar 2 dec 1770, overleden Minnertsga 20 mrt 1846, dochter van Ane Harmens en Jeltje Franses.

 

Lidmaat te Minnertsga na belijdenis op 9-5-1805.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Atzes Kuiken, geboren Minnertsga 16 feb 1801, gedoopt aldaar 15 mrt 1801, overleden aldaar 13 jan 1830.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Ane Atzes Kuiken, geboren Minnertsga 4 sep 1803, gedoopt aldaar 18 sep 1803, overleden aldaar 15 sep 1847.

 

           3   Jelle Atzes Kuiken, geboren Minnertsga 4 jul 1806, gedoopt aldaar 27 jul 1806, overleden v 1811 (?).

 

 

  VII-f Beert Willems Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 6 dec 1774, gedoopt aldaar 1 jan 1775, overleden Minnertsga 2 jan 1828, zoon van Willem Beerts Kuiken (VI-j) en Antje Atzes Wiegersma.

 

Naamacte 1811 (Minnertsga 18v):Beert Willems neemt voor zich en zijn 4 kinderen de naam Kuiken aan.

Reg.civique 1812:Beert Willems Kuiken is boer (kooltjer) te Minnertsga.

 

Beert is getrouwd Tzummarum 11 mei 1800 met  Tryntje Theunis Marra, geboren Schalsum 5 feb 1779, gedoopt aldaar 7 mrt 1779, overleden Minnertsga 30 nov 1835, dochter van Theunis Oepkes en Sytske Wytses.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytske Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 3 apr 1801, gedoopt aldaar 26 apr 1801, overleden Sint Jacobiparochie 6 jan 1848.

 

           2   Antje Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 7 jan 1804, gedoopt aldaar 29 jan 1804, overleden aldaar 10 sep 1885.

 

           3   Lysbet Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 8 apr 1806, gedoopt aldaar 14 mei 1806, overleden aldaar 25 sep 1869.

 

           4   Tietje Beerts Kuiken, geboren Minnertsga 30 dec 1808, gedoopt aldaar 22 jan 1809, overleden aldaar 15 dec 1847.

 

 

INDEX

 

Boonstra

   Luikje Pieters, V-p, VI-e-6.

   Pieter Gerrits, V-p.

Bos

   Aaltje Beerts, VI-a-5.

   Amerens Beerts, VI-a-1.

   Arjen Beerts, VI-a-2.

   Beert Jans, VI-a.

   Jan Beerts, VI-a-3.

   Waling Beerts, VI-a-4.

Bouwveint

   Cornelis Gerrits, IV-g-5.

Brouwer(s)

   Lysbet Walings, VII-a-2.

   Neeltje Walings, VII-a-1.

   Waling Lammerts, VII-a.

Buikstra

   Antje Jans, VI-k-2.

   Maartje Hendriks, VII-c-1.

Buiten

   Sijke Hoites van, V-j.

 

Crap

   Teunis Cornelis, VI-d.

 

Donja

   Johannes Alles, IV-g-3.

 

Fortuin

   Andrieske Anes, VII-e.

 

Goor

   Arjen Jans, VII-c.

   Jan Arjens, VII-c.

Groot

   Jurjen Jacobs de, VI-e-5.

   Maartje Wops de, V-n, VI-q.

   Wop Cornelis de, V-n.

   Wop Klazes de, V-n-6.

 

Hogerhuis

   Janke Sydses, VI-d-3.

 

Jongerhuis

   Dirk Minnes, VII-a-1.

Jonker

   Aagje Sjoerds, VII-b.

 

Kempenaar

   Keimpe Sjoerds, VI-d-3.

   Tryntje Keimpes, VI-d-3.

Kok

   Grietje Aukes, V-p-1.

Koning

   Klaas Willems, VI-e-5.

   Willem Pieters, VI-e-5.

Kuickuyt

   Arjen Jans, II-a-7.

Kuik

   Dirk Johannes, VI-o.

   Elske Dirks, VI-o.

   Grietje Johannes, IV-g, V-n, V-o, V-p.

   Johannes Dirks, IV-g.

Kuiken

   Aafje Beerts, VI-d-1, VII-a.

   Aagje Klazes, VII-b-2.

   Akke Wymers, VI-m-2, VI-m-3, VI-m-6.

   Amerens Arjens, V-a-1, VI-a.

   Amerens Beerts, IV-b-7, V-f.

   Amerens Jans, V-c-1, V-c-5.

   Amerens Walings, V-e-1.

   Ane Atzes, VII-e-2.

   Antje Beerts, VI-g-2, VII-c, VII-f-2.

   Antje Cornelis, IV-g-1.

   Antje Jacobs, V-n-7.

   Antje Jans, II-a-1, IV-e-1, V-i-6, V-j, V-o-6, VI-n.

   Antje Willems, VI-j-9, VI-j-10.

   Arjen Beerts, IV-b-1, V-a, VI-a.

   Arjen Jacobs, III-c-7, IV-f, V-l, V-l-2, V-l-5, V-m.

   Arjen Jans, II-a-2, III-a, IV-a, IV-b, IV-c, V-i-3, VI-l.

   Arjen Martens, VI-h-4.

   Arjen Tymens, V-d-4, VI-f.

   Arjen Willems, IV-c-1, V-g, VI-h, VI-i, VI-i-2.

   Atze Willems, VI-j-3, VII-e.

   Aukje Jacobs, V-l-1.

   Beert Arjens, III-a-2, IV-b, V-a, V-b, V-c, V-d, V-e, V-f.

   Beert Hendriks, V-m-1, VI-p.

   Beert Jans, V-c-2, VI-d, VII-a.

   Beert Walings, V-e-2, VI-g, VII-b, VII-c, VII-d.

   Beert Willems, IV-c-2, V-h, VI-j, VI-j-4, VII-f.

   Claasje Arjens, V-g-4.

   Claasje Beerts, IV-b-4, V-d, VI-b-1, VI-e, VI-f.

   Cornelis Beerts, IV-b-2, V-b, VI-b, VI-b-5, VI-c.

   Cornelis Dirks, V-p-1.

   Cornelis Jacobs, III-c-9, IV-g, V-n, V-n-1, V-o, V-p, VI-q.

   Cornelis Jans, V-o-7.

   Cornelis Rutgers, VI-c-1.

   Cornelis Wymers, VI-m-5.

   Corsje Jans, II-a-4.

   Dieuwer Arjens, III-a-4.

   Dieuwer Jacobs, III-c-4.

   Dieuwke Arjens, V-g-3.

   Dirk Cornelis, IV-g-6, V-p, VI-e-6.

   Dirk Jacobs, III-c-5, V-n-10.

   Dirk Reins, VI-e-4.

   Dirkje Willems, VI-i-1, VI-j-6.

   Doutje Cornelis, VI-q-4.

   Eelke Jans, V-o-4.

   Eelkje Dirks, V-p-2.

   Feickje Jans, IV-a-1, IV-e, V-j, V-k.

   Fokel Jacobs, III-c-8.

   Frans Jans, VII-c-1.

   Gauke Reins, VI-e-2.

   Gerrit Jans, V-i-1, VI-k.

   Gerrit Willems, VI-n-4.

   Grietje Dirks, V-p-6.

   Grietje Gerrits, VI-k-3.

   Grietje Jacobs, V-n-2.

   Grietje Jans, V-o-1.

   Hendrik Arjens, IV-f-2, V-m, VI-p.

   Hendrikje Cornelis, IV-g-5.

   Hendrikje Dirks, V-p-8.

   Hendrikje Jacobs, V-n-9.

   Jacob Arjens, IV-f-1, V-l, VI-l-2.

   Jacob Beerts, VI-p-2.

   Jacob Cornelis, IV-g-2, V-n, VI-q, VI-q-3.

   Jacob Jans, II-a-6, III-c, IV-d, IV-e, IV-e-2, IV-f, IV-g, V-k, VI-o, VI-o-2.

   Jan Arjens, III-a-1, IV-a, IV-e, VI-l-4.

   Jan Beerts, IV-b-3, V-c, VI-d, VI-d-4, VI-g-5.

   Jan Cornelis, IV-g-4, V-o.

   Jan Gerrits, VI-k-1, VI-k-2.

   Jan Jacobs, I-1, II-a, III-a, III-b, III-c, III-c-3, IV-a-1, IV-e, V-j, V-k, V-k-1, V-n-5, VI-o.

   Jan Jans, V-o-5.

   Jan Sybrens, VII-c-1.

   Jan Willems, IV-c-3, V-i, VI-k, VI-l, VI-m, VI-n, VI-n-3.

   Jan Wymers, VI-m-8.

   Jannigje Beerts, VI-d-5.

   Jantje Wymers, VI-m-7.

   Jarich Martens, VI-h-1.

   Jelle Atzes, VII-e-3.

   Johannes Dirks, V-p-5.

   Klaas Arjens, VI-l-5.

   Klaas Beerts, VI-g-1, VII-b.

   Klaas Cornelis, VI-q-5.

   Klaas Jacobs, V-n-8.

   Klaas Jans, V-c-3, V-c-4.

   Klaasje Arjens, VI-f-4.

   Klaasje Beerts, VI-g-6, VII-d.

   Klaasje Jans, V-i-7.

   Klaasje Reins, VI-e-1.

   Klaaske Beerts, V-h-3.

   Knierke Martens, VI-h-7, VI-h-9.

   Lammert Martens, VI-h-2.

   Lysbert Arjens, V-g-5.

   Lysbet Beerts, VI-b-2, VI-d-3, VII-f-3.

   Lysbet Jacobs, V-n-12.

   Lysbet Willems, VI-j-1, VI-j-2, VI-j-5.

   Maaike Arjens, VI-f-1.

   Maartje Arjens, V-g-2, VI-l-1.

   Maartje Beerts, V-h-2.

   Maartje Cornelis, IV-g-3, VI-q-2.

   Maartje Dirks, V-p-7.

   Maartje Jacobs, III-c-2, IV-d, V-n-11.

   Maartje Jans, V-i-5, V-o-3, VI-o-1.

   Maartje Reinders, V-d-1.

   Maartje Willems, VI-j-8, VI-n-2.

   Maartje Wymers, VI-m-4.

   Machteldje Beerts, IV-b-6.

   Marten Arjens, V-g-1, VI-h.

   Minne Jacobs, V-l-3.

   Mintje Gerrits, VI-k-4.

   Mintje Willems, VI-n-1.

   Mintje Wymers, VI-m-1.

   N. Jans, V-o-2.

   Neeltje Arjens, VII-c-1.

   Neeltje Beerts, VI-g-3.

   Neeltje Cornelis, V-b-1, VI-b.

   Neeltje Dirks, VII-d-1.

   Neeltje Jacobs, III-c-6.

   Neeltje Klazes, VII-b-1.

   Neeltje Reins, V-p-4, VI-e-6.

   Neeltje Tymens, V-d-3, V-p-4, VI-e.

   Pieter Dirks, V-p-4, VI-e-6.

   Pieter Jans, V-i-8.

   Reinder Beerts, VI-b-4, VI-d-2.

   Riemer Cornelis, VI-q-1.

   Rinske Jans, VI-o-3.

   Rintje Arjens, VI-f-5.

   Rutger Cornelis, V-b-2, VI-c.

   Sara Martens, VI-h-3.

   Sibbeltje Beerts, VI-p-3.

   Sieuke Beerts, VI-b-3.

   Sieuke Rutgers, VI-c-2.

   Steven Martens, VI-h-5, VI-h-8.

   Sytske Beerts, VII-f-1.

   Tetje Arjens, V-g-9.

   Tetje Jacobs, V-n-6.

   Tietje Beerts, VII-f-4.

   Tietje Willems, VI-j-7.

   Tjitse Arjens, V-g-7.

   Tryntje Beerts, VI-p-1.

   Tryntje Dirks, V-p-3.

   Tryntje Jacobs, III-c-1, V-l-4.

   Tryntje Jans, II-a-3, III-b.

   Tryntje Reins, VI-e-5.

   Tymen Arjens, VI-f-2, VI-f-3.

   Tymen Reins, VI-e-3.

   Waling Beerts, IV-b-5, V-e, VI-d-6, VI-g, VI-g-4.

   Waling Tymens, V-d-2.

   Willem Arjens, III-a-3, IV-c, V-g, V-g-6, V-g-8, V-h, V-i, VI-i.

   Willem Atzes, VII-e-1.

   Willem Beerts, V-h-1, VI-j, VII-e, VII-f.

   Willem Jans, V-i-2.

   Willem Martens, VI-h-6.

   Willemtje Jans, II-a-5.

   Wop Jacobs, V-n-3, V-n-4.

   Wymer Jans, V-i-4, VI-m.

   Wytske Arjens, VI-l-3.

 

Lont

   Antje Dirks, III-c, IV-e, IV-f, IV-g.

   Arjen Dirks, V-c-5.

   Dirk Arjens, III-c.

   Jan Arjens, VI-o-1.

 

Marra

   Tryntje Theunis, VII-f.

Meij

   Jacob Hendricks van der, III-b.

   Jacob Jacobs van der, III-b-1.

   Rinse Hendricks van der, II-a-1.

Mey

   Grietje Walings van der, IV-f, V-l, V-m.

Mug

   Baukje Arjens, V-d-2.

   Pietje Arjens, V-n-4.

 

Pars

   Lysbert Johannes, V-o-5.

   Wiltje Johannes, VI-d-3.

Plat

   Kinke Tjerks, V-n-5.

   Tjerk Gerbens, V-n-5.

Post

   Jan Jans, V-o-3.

 

Reitsma

   Pietje Arjens, VI-d-2.

 

Schaaf

   Liefke Gerbens van der, VI-i.

Scheijff

   Corsje Arjens, I, II-a, II-b.

Schenkius

   Abelius Jarigs, VII-b.

   Sjoukje Abelius, VII-b.

Swager

   Pieter Dirks, VI-n-1.

 

Tania

   Harmen Piers, V-n-7.

 

Vries

   Antje Jans de, V-e, VI-g.

   Jan Martens de, V-e.

   Jarig Pieters de, V-p-3.

   Neeltje Jans de, VI-g.

   Taeke Johannes de, V-c-5.

 

Wassenaar

   Aafje Clases, V-c, VI-d.

   Amerens Clases, V-a.

   Amerens Walings, V-e.

   Antje Beerts, V-j-5.

   Beert Cornelis, V-j.

   Claas Boyens, VI-g.

   Claas Reinders, V-a, V-c.

   Cornelis Barthouts, V-j.

   Cornelis Beerts, V-j-3.

   Cornelis Walings, IV-b.

   Jannigje Cornelis, V-a, V-c.

   Neeltje Clases, VI-g, VII-b, VII-c, VII-d.

   Neeltje Cornelis, IV-b, V-a, V-b, V-c, V-d, V-e, V-f.

   Reinder Clases, VI-d.

   Sijke Beerts, V-j-4.

   Sjoerd Pieters, V-n-2.

Wiegersma

   Antje Atzes, VI-j, VII-e, VII-f.

Wiersma

   Grietje Riemers, VI-q.

Winselaar

   Antje Jarichs, VI-h.

   Hendrikje Jarichs, VI-h.

 

zonder achternaam:

   Aaltje Sjoerds, V-a, VI-a.

   Amerens Reinders, VI-d, VII-a.

   Amerens Sjoerds, IV-b.

   Ane Harmens, VII-e.

   Anne Symens, III-c-6.

   Antje Alles, V-i-8.

   Antje Dircks, II-a-7.

   Antje Theunis, VI-d-2.

   Arjaantje Arjens, II-b-8.

   Arjen Jacobs, I-2, II-b.

   Arjen Rintjes, VI-d-2.

   Arjen Symens, II-a.

   Arjen Wybes, VI-m-1.

   Atze Gerrits, VI-j.

   Beert Hendriks, V-n-9.

   Beert Jans, V-f-3.

   Beert Reinders, VI-b.

   Claas Arjens, II-b-3.

   Claas Dankerts, IV-d.

   Claasje Willems, III-a, IV-a, IV-b, IV-c.

   Cornelis Teunis, VI-d.

   Cornelis Ysbrands, III-c-1.

   Corsje Arjens, II-b-9.

   Corsje Jacobs, I-5.

   Dieuwer Arjens, II-a, III-a, III-b, III-c.

   Dirckje Abes, VI-j.

   Dirk Arjens, II-b-1.

   Dirk Martens, V-g-2.

   Dirk Reimers(Kuiken), VII-d.

   Dirkje Tjitses, V-g, VI-i.

   Douwe Sipkes, V-f.

   Eeltje Jans(Kuiken), VI-h-3.

   Feicke Clases, IV-d-4.

   Feickje Gerrits, V-j-2.

   Froukje Jacobs, VI-l.

   Froukje Sjoerds, VI-d-3.

   Gabbe Claasen, IV-b-6.

   Gauke Reins, VI-e.

   Gepke Cornelis, VI-m.

   Gerben Reinders, V-d.

   Gerrit Arjens, II-b-5.

   Gerrit Cornelis, V-j.

   Gerrit Jacobs, I-3.

   Grietje Tjallings, II-a-7.

   Hendrik Tjeerds, V-k.

   Hendrikje Freerks, IV-g.

   Hendrikje Jacobs, VI-p.

   Hiltje Arjens, II-b-7.

   Houkje Sjoerds, VI-g-4.

   Ietje Tjeerds, VI-c.

   Imckje Gabes, IV-a, IV-e.

   Jacob Claeszn, II-a-5.

   Jacob Stevens, I, II-a, II-b.

   Jacob Wouters, II-a-4.

   Jan Clases, IV-d-3.

   Jan Cornelis, V-f, V-o-3.

   Jan Willems, VI-n.

   Janneke Lourens, I.

   Jannigje Jacobs, I-4.

   Jeltje Franses, VII-e.

   Johannes Wiltjes, VI-d-3.

   Joukje Arjens, VI-m-1.

   Klaas Arjens, VII-c-3.

   Klaasje Arjens, VII-c-2.

   Klaaske Hanses, VII-c.

   Klaaske Ysbrands, VI-k.

   Lammert Ysbrands, VII-a.

   Leendert Jacobs, IV-g.

   Loepke Leenderts, IV-b-6.

   Lysbet Beerts, V-f-4.

   Lysbet Dirks, V-h, VI-j.

   Lysbet Durks, VII-a-1.

   Lysbeth Leenderts, VI-d.

   Maartje Dirks, VI-n.

   Maartje Eelkes, V-o.

   Maartje Hendriks, V-k, VI-o.

   Maartje Piebes, V-p.

   Maartje Pieters, IV-c, V-g, V-h, V-i.

   Maartje Walings, V-d.

   Machteld Arjens, III-a, III-c.

   Minne Freerks, VII-a-1.

   Mintje Gerrits, V-i, VI-k, VI-l, VI-m, VI-n.

   Neeltje Ales, V-l.

   Neeltje Walings, V-f-2, VII-a.

   Neeltje Willems, III-c, IV-d.

   Reimer Wopkes, VII-d.

   Rein Gaukes(Kuiken), V-p-4, VI-e.

   Reinder Gerbens, V-d.

   Rinske Okkes, VI-o.

   Rixt Gerrits, V-o-3.

   Sara Martens, V-g, VI-h.

   Sieuke Rutgers, V-b, VI-b, VI-c.

   Sjoerd Hommes, VI-g-4.

   Sjoukje Aukes, VI-g-4.

   Steven Arjens, II-b-2.

   Steven Claes, I.

   Sybrigje Sybrens, V-n-5.

   Sytske Wytses, VII-f.

   Taecke Clases, IV-d-1.

   Tetje Arjens, II-b-6.

   Tetje Claessens, V-n.

   Theunis Oepkes, VII-f.

   Tjerkje Ouwes, VI-e-5.

   Tjitske Walings, V-f-1.

   Tryntje Abrahams, V-p.

   Tryntje Beerts, V-m, VI-p.

   Tryntje Dirks, II-b, VI-e.

   Tryntje Gerrits, V-j-1.

   Tryntje Rintjes, VI-f.

   Tryntje Tjeerds, VII-d.

   Tryntje Walings, II-a.

   Tymen Taeckes, V-d, VI-e, VI-f.

   Waling Philippus, V-f.

   Waling Walings, III-a-4.

   Willem Arjens, II-b-4.

   Willem Clases, IV-d-2.

   Willem Dircks, III-a, III-c.

   Willem Jans(Kuiken), VI-n.

   Willemtje Arjens, II-b-10.

   Willemtje Jacobs, I-6.

   Wybe Arjens(Kuiken), VI-m-1.

   Ymkje Siedses, VI-d.

   Ytje Feddes, VI-i.

 

 

 

 

                                                                                   B

 

 

                                De familie Kuiken uit Oudebildtzijl/Vrouwenparochie (met index)

           

         

         I Jan Tjercks Kuiken, geboren Oudebildtzijl, overleden Vrouwenparochie 1714 ,voor 9-7-1714.

 

Stemkohier: Jan Tjerx Kuiken, in 1698 pachter van stem 3 en 4 onder Vrouwenparochie.

Lidmaat te Vrouwenparochie 14-9-1707 en overleden in 1714.

 

Jan is getrouwd Vrouwenparochie 13 aug 1682 met  Arjaantje Gerrits, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 13 apr 1662, overleden n 1714, dochter van Gerrit Wygers.

 

Lidmaat te Vrouwenparochie 14-9-1714.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerk Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 26 apr 1685.

 

           2   Neeltje Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 3 apr 1687.

 

           3   Gerrit Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 30 dec 1688.

 

           4    Philippus Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 18 mei 1694.

 

           5    Johannes Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 28 aug 1696, volgt onder II.

 

           6   Maartje Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 4 jun 1699.

 

           7   Maartje Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 6 okt 1700.

 

           8    Philippus Jans Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 18 nov 1704.

 

 

       II   Johannes Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 28 aug 1696, overleden Oudebildtzijl 1743, zoon van Jan Tjercks Kuiken (I) en Arjaantje Gerrits.

 

Autorisatieboek d.d.9-7-1714: zijn vader Jan Tjercks is overleden en de weduwe is Arjaantje Gerrits.

Johannes, in het 18e jaar, krijgt als curator Meinert Jans, koopman te Oudebildtzijl  .De andere broers en zusters zullen jong overleden zijn.

Met zijn vrouw Antje als lidmaten ingekomen op 7-11-1732,wonende Oudebildtzijl, Johannes overleden in 1743 (lidmatenboek).

 

Johannes is getrouwd Vrouwenparochie 10 nov 1726 met  Antje Anders, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 15 aug 1706, dochter van Anders Johannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Arjaantje Johannes Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 28 sep 1727.

 

           2   Anders Johannes Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 25 mei 1732.

 

           3   Jelke Johannes Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 27 jun 1734.

 

 

INDEX

 

Kuiken

   Anders Johannes, II-2.

   Arjaantje Johannes, II-1.

   Gerrit Jans, I-3.

   Jan Tjercks, I, II.

   Jelke Johannes, II-3.

   Johannes Jans, I-5, II.

   Maartje Jans, I-6, I-7.

   Neeltje Jans, I-2.

   Philippus Jans, I-4, I-8.

   Tjerk Jans, I-1.

 

zonder achternaam:

   Anders Johannes, II.

   Antje Anders, II.

   Arjaantje Gerrits, I, II.

   Gerrit Wygers, I.

 

 

 

                                                                                 C

 

 

                           De familie Kuiken uit Oudebildtzijl/Vrouwenparochie met vertakking naar o.a. Barradeel (met index)

 

           

 

         I Jacob Jippes, geboren Oudebildtzijl, overleden na 1753.

 

Hij was timmerman te Oudebildtzijl.

Jacob Jippes en zijn vrouw Antje Jans in 1713 lidmaten te Vrouwenparochie en als zodanig nog vermeld in 1753.

 

Jacob is getrouwd Vrouwenparochie 29 nov 1711 met  Neeltje Jans, geboren Oudebildtzijl, overleden na 1753.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jippe Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 6 nov 1712, volgt onder II-a.

 

           2    Arjaantje Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 23 sep 1714.

 

           3   Jelke Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 25 dec 1716.

 

           4   Jan Jacobs Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 23 apr 1719, volgt onder II-b.

 

           5   Eelkje Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 21 dec 1721.

 

           6   Gerrit Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 14 mei 1724.

 

           7   Gerrit Jacobs, geboren Oudebildtzijl , gedoopt Vrouwenparochie 28 apr 1726.

 

           8   Schelte Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 28 aug 1729, volgt onder II-c.

 

 

    II-a Jippe Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 6 nov 1712, zoon van Jacob Jippes (I) en Neeltje Jans.

 

Hij staat bij Q1749 als arbeider te Vrouwenparochie.

 

Jippe is getrouwd Vrouwenparochie 13 nov 1746 met  Jannigje Alberts, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 26 dec 1723, dochter van Albert Louws en Antje Tjepkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Jippes, gedoopt Vrouwenparochie 5 mei 1748, overleden voor 1756.

 

           2   Jacob Jippes Kuiken, gedoopt Vrouwenparochie 10 jan 1751, overleden aldaar 12 dec 1822.

 

           3   Albert Jippes, gedoopt Vrouwenparochie 25 mrt 1753.

 

           4   Neeltje Jippes, gedoopt Vrouwenparochie 8 feb 1756, overleden Sint Jacobiparochie 26 dec 1814.

 

           5   Antje Jippes, gedoopt Vrouwenparochie 28 sep 1760.

 

 

    II-b Jan Jacobs Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 23 apr 1719, zoon van Jacob Jippes (I) en Neeltje Jans.

 

Jan is getrouwd Vrouwenparochie 30 mei 1751 met  Jeltje Gerbens, geboren Oudebildtzijl, vermoedelijk dochter van Gerben Rienks en Tryntje Rienks, echtpaar te Oudebildtzijl en getrouwd Vrouwenparochie 9 jan 1718.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl 19 feb 1753, gedoopt Vrouwenparochie 23 apr 1753.

Neeltje is getrouwd Vrouwenparochie 4 dec 1774 met Jan Lieuwes, geboren Vrouwenparochie.

 

           2   Tryntje Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 13 okt 1754.

 

           3   Jacob Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 9 mei 1756.

 

           4   Jacob Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 11 sep 1757.

 

           5   Tryntje Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl mrt 1761, gedoopt Vrouwenparochie 31 mei 1761.

 

           6   Tryntje Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl 20 jul 1763, gedoopt Vrouwenparochie 18 sep 1763.

 

           7   Jacob Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl 20 jul 1763, gedoopt Vrouwenparochie 18 sep 1763.

 

           8   Gerben Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 30 jun 1765.

 

           9   Gerrit Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl 21 jun 1766, gedoopt Vrouwenparochie 7 sep 1766, overleden aldaar 9 okt 1814 .

 

         10   Berber Jans Kuiken, geboren Oudebildtzijl 3 apr 1769, gedoopt Vrouwenparochie 25 jun 1769, overleden aldaar 21 jan 1837.

 

Berber is getrouwd Vrouwenparochie 29 mei 1798 met Jochum Pieters(Kuiken), geboren Vrouwenparochie 17 aug 1763 ,volgens reg.civ., overleden aldaar 8 feb 1832.

 

Jochum nam in 1811 de naam Kuiken van zijn vrouw aan en overleed als Jochum Pieters Kuiken.

 

 

    II-c Schelte Jacobs, geboren Oudebildtzijl, gedoopt Vrouwenparochie 28 aug 1729, overleden Sint Jacobiparochie voor 9-8-1801, zoon van Jacob Jippes (I) en Neeltje Jans.

 

Schelte is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 30 okt 1757 en getrouwd aldaar 1757 ,na 3 pr. aldaar, met  Tjitske Feyes, geboren Stiens ± 1737, overleden Minnertsga 15 jul 1821 ,84 jaar, dochter van Feye Durks en Klaaske Tjeerds.

 

Als weduwe van Schelte Jacobs wordt zij op 9-8-1801 op belijdenis gedoopt te Minnertsga en is dan ongeveer 64 jaar (lidmatenboek).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feye Scheltes Kuiken, geboren Sint Annaparochie ± 1761, gedoopt aldaar 4 mrt 1764, overleden Minnertsga 30 jul 1835.

 

Hij was niet getrouwd.

 

           2   Jacob Scheltes Kuiken, geboren Sint Annaparochie ± 1763, gedoopt aldaar 4 mrt 1764, volgt onder III-a.

 

           3   Gerrit Scheltes Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 27 mei 1765, volgt onder III-b.

 

           4   Neeltje Scheltes Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 24 jan 1768, overleden Sint Jacobiparochie 31 mrt 1833.

 

           5   Klaaske Scheltes Kuiken, geboren Sint Annaparochie 13 jun 1774, gedoopt aldaar 26 jun 1774, overleden Oosterbierum 30 apr 1850.

 

           6   Jan Scheltes Kuiken, geboren Sint Annaparochie 8 mrt 1778, gedoopt aldaar 12 apr 1778, overleden iMinnertsga 25 mrt 1816.

 

Hij trouwde omstreeks 1800 te Sint Jacobiparochie(?)  met Dieuwke Harmens.

 

  III-a Jacob Scheltes Kuiken, geboren Sint Annaparochie ± 1763, gedoopt aldaar 4 mrt 1764, overleden Sint Jacobiparochie 6 april 1808,, zoon van Schelte Jacobs (II-c) en Tjitske Feyes.

 

Jacob is getrouwd Sint Jacobiparochie 1788 ,att.29-3-1788 Sint Annaparochie, met  Klaasje Klases Post, geboren Sint Jacobiparochie, overleden aldaar 4 nov 1808.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Schelte Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 4 jan 1789, gedoopt aldaar 25 jan 1789.

 

           2   Klaas Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29 aug 1790, gedoopt aldaar 12 sep 1790, overleden aldaar 28 okt 1834.

 

           3   Cornelis Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17 mrt 1792, gedoopt aldaar 1 apr 1792.

 

           4   Maartje Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31 aug 1794, gedoopt aldaar 21 sep 1794.

 

           5   Feye Jacobs Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 8 feb 1797, gedoopt aldaar 26 feb 1797.

 

 

   III-b Gerrit Scheltes Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 27 mei 1765, overleden iMinnertsga 24 feb 1816, zoon van Schelte Jacobs (II-c) en Tjitske Feyes.

 

Gerrit is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1790 (?) met  Antje Romkes Keizer, geboren ± 1766, overleden Minnertsga   22 jun 1837 ,71 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitske Gerrits Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 6 mei 1791, gedoopt aldaar 29 mei 1791, overleden aldaar 28 jan 1862.

 

           2   Dieuke Gerrits Kuiken, geboren Minnertsga 25 aug 1793, gedoopt aldaar 15 sep 1793.

 

           3   Romke Gerrits Kuiken, geboren Minnertsga 17 dec 1797, gedoopt aldaar 28 jan 1798.

 

           4   Feye Gerrits Kuiken, geboren Minnertsga 22 mrt 1800, gedoopt aldaar 11 mei 1800, overleden Coevorden 23 nov 1820.

 

 

INDEX

 

Keizer

   Antje Romkes, III-b.

Kuiken

   Berber Jans, II-b-10.

   Cornelis Jacobs, III-a-3.

   Dieuke Gerrits, III-b-2.

   Feye Gerrits, III-b-4.

   Feye Jacobs, III-a-5.

   Feye Scheltes, II-c-1.

   Gerben Jans, II-b-8.

   Gerrit Jans, II-b-9.

   Gerrit Scheltes, II-c-3, III-b.

   Jacob Jans, II-b-3, II-b-4, II-b-7.

   Jacob Jippes, II-a-2.

   Jacob Scheltes, II-c-2, III-a.

   Jan Jacobs, I-4, II-b.

   Jan Scheltes, II-c-6.

   Klaas Jacobs, III-a-2.

   Klaaske Scheltes, II-c-5.

   Maartje Jacobs, III-a-4.

   Neeltje Jans, II-b-1.

   Neeltje Scheltes, II-c-4.

   Romke Gerrits, III-b-3.

   Schelte Jacobs, III-a-1.

   Tjitske Gerrits, III-b-1.

   Tryntje Jans, II-b-2, II-b-5, II-b-6.

 

Post

   Klaasje Klases, III-a.

 

zonder achternaam:

   Albert Jippes, II-a-3.

   Antje Jippes, II-a-5.

   Arjaantje Jacobs, I-2.

   Eelkje Jacobs, I-5.

   Gerrit Jacobs, I-6, I-7.

   Jacob Jippes, I, II-a, II-b, II-c.

   Jan Lieuwes, II-b-1.

   Jannigje Alberts, II-a.

   Jelke Jacobs, I-3.

   Jeltje Gerbens, II-b.

   Jippe Jacobs, I-1, II-a.

   Jochum Pieters(Kuiken), II-b-10.

   Neeltje Jans, I, II-a, II-b, II-c.

   Neeltje Jippes, II-a-1, II-a-4.

   Schelte Jacobs, I-8, II-c, III-a, III-b.

   Tjitske Feyes, II-c, III-a, III-b.

 

 

 

 

 

                                                                                   D

 

                                                 De schippersfamilie Kuiken (met index)

           

         

 

I  Sybren Clases, geboren Sint Annaparochie (?), overleden Sint Jacobiparochie.

 

Bij Q1749 als gemeen boer te Sint Jacobiparochie.

Sybren is vermoedelijk een zoon van Claas Sybrens uit Menaldum die op 22-5-1712 te Menaldum trouwde met Tjitske Alberts van Sint Jacobiparochie.

Zijn zoons namen in 1811 de naam Kuiken aan, maar er lijkt geen familierelatie te bestaan met de andere families Kuiken.

 

Sybren is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 13 feb 1747 en getrouwd Vrouwenparochie 5 mrt 1747 met  Antje Franses, geboren Vrouwenparochie, overleden Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Klaas Sybrens,  gedoopt Sint Jacobiparochie 31 maart 1748

 

             2 Jacob Sybrens, gedoopt Sint Jacobiparochie 21 dec 1749  

 

           3   Jacob Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 12 maart 1752 , overleden Sint Jacobiparochie 3 nov 1816.

 

In 1811 schipper te Sint Jacobiparochie (reg.civ.).

 

 

           4  Jan Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 13 mei 1753 , volgt onder II-a.

 

             5  Tjitske Sybrens, gedoopt Sint Jacobiparochie 7 aug 1757

 

           6  Tryntje Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie  11 mei 1761, overleden Berlikum 29 mrt 1827

 

                7  Fokeltje Sybrens, gedoopt Sint Jacobiparochie 1 juli 1764

 

           8  Pieter Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 29 aug 1768., volgt onder II-b.

 

 

    II-a Jan Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 13 mei 1753, overleden Sint Jacobiparochie 27 nov 1826 ,73 jaar, zoon van Sybren Clases (I) en Antje Franses.

 

Hij was schipper.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1787 (?) met  Maartje Hendriks Buikstra, geboren ± 1766, overleden in het Bildt 1 apr 1834 ,68 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybren Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12 jun 1788, gedoopt aldaar 13 jul 1788, overleden aldaar 22 sep 1826.

 

           2   Hendrik Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 3 feb 1790, gedoopt aldaar 21 feb 1790.

 

           3   Antje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17 jul 1791, gedoopt aldaar 7 aug 1791, overleden aldaar 26 dec 1854.

 

           4   Jannigje Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 jul 1793, gedoopt aldaar 21 jul 1793, overleden  aldaar 2 apr 1855.

 

           5   Frans Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 3 jun 1795, gedoopt aldaar 21 jun 1795, overleden aldaar 22 jun 1821 ,26 jaar.

Frans was gehuwd met Neeltje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 jul 1798, gedoopt aldaar 5 aug 1798, overleden aldaar 26 dec 1824, dochter van Arjen Jans Goor (Kuiken) en Antje Beerts Kuiken.

 

           6   Piebe Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16 nov 1797, gedoopt aldaar 17 dec 1797.

 

           7   Piebe Jans Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 apr 1799, gedoopt aldaar 5 mei 1799.

 

 

    II-b Pieter Sybrens Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 29 aug 1768, overleden aldaar 3 dec 1819, zoon van Sybren Clases (I) en Antje Franses.

 

In 1811 schipper te Sint Jacobiparochie (reg.civ.).

 

Pieter is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1793 (?) met  Tetje Pieters de Groot, geboren ± 1769, overleden Sint Jacobiparochie 16 okt 1828 ,59 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30 mei 1795, gedoopt aldaar 28 jun 1795, overleden Harlingen 8 sep 1867.

 

           2   Sybren Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19 mrt 1797, gedoopt aldaar 2 apr 1797, overleden in het Bildt 2 april 1871.

 

           3   Grietje Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17 jul 1799, gedoopt aldaar 11 aug 1799, overleden in Wonseradeel 2 juni 1858.

 

           4   Pieter Pieters Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 23 feb 1802, gedoopt aldaar 21 mrt 1802.

 

 

INDEX

 

Buikstra

   Maartje Hendriks, II-a.

 

Goor

   Arjen Jans, II-a-5.

Groot

   Tetje Pieters de, II-b.

 

Kuiken

   Antje Beerts, II-a-5.

   Antje Jans, II-a-3.

   Antje Pieters, II-b-1.

   Frans Jans, II-a-5.

   Grietje Pieters, II-b-3.

   Hendrik Jans, II-a-2.

   Jacob Sybrens, I-1.

   Jan Sybrens, I-2, II-a.

   Jannigje Jans, II-a-4.

   Neeltje Arjens, II-a-5.

   Piebe Jans, II-a-6, II-a-7.

   Pieter Pieters, II-b-4.

   Pieter Sybrens, I-4, II-b.

   Sybren Jans, II-a-1.

   Sybren Pieters, II-b-2.

   Tryntje Sybrens, I-3.

 

zonder achternaam:

   Antje Franses, I, II-a, II-b.

   Sybren Clases, I, II-a, II-b.

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

_

_