Genealogie van het adellijk geslacht van Liauckema

         

 

In 2013 publiceerden Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma het boek “Liauckemastate en haar bewoners”

Voor veel bijzonderheden over de familie Liauckema verwijs ik naar dit boek.

Enkele zaken heb ik uit dit boek overgenomen.                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                 

 

 

 

         I Schelte van Liauckema.

 

 

 

Tot het voorgeslacht zal ook wel behoren Eelco van  Liauckema,pastoor te Berlikum, die de kerk van Berlikum in 1320 liet bouwen (gedenkbord in de kerk aldaar).

Hij was ook abt van het klooster Lidlum.

Volgens de annalen werd hij vermoord in 1332, maar volgens een artikel in de Encyclopedie van Friesland op 22-3-1322 bij Boksum (zal moeten zijn 22-3-1332).

 

 

Schelte was gehuwd met  Ebel Hibbema, dochter van Wybe Hibbema.

 

Uit dit huwelijk:

 

                1              Schelte van Liauckema, volgt onder II.

 

 

                           2  Tryn van Liauckema

 

 

       II Schelte van Liauckema, geboren 1435, overleden 1479, na 13-4-1479, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Schelte van Liauckema (I) en Ebel Hibbema.

 

OFO I-179 d.d.13-12-1465:Schelte heeft een geschil en Douwe van Sjaerda is bij de zoenlieden.

Hij woonde met zijn vrouw op Nyenhuys te Wynaldum en testeerde op 13-4-1479 te Sexbierum als Schelta Lyauckama (F.T.40 en OFO I-296)).Zijn dochter en de 4 zoons worden in het testament genoemd.

Alg.Ned.Familieblad d.d.3-11-1883 blz.3: 1489 (?) te Sexbierum sepulture Heer Schelta Liaukama.

 

Schelte was gehuwd met  Tieth Sickesdr van Nyenhuys, overleden na 22-1-1507, dochter van Sicke van Nyenhuys en Catharina Epesdr van Aylva.

 

Zij testeerde te Wynaldum op 22-1-1507 (F.T.74).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Schelte van Liauckema, volgt onder III.

 

           2   Ebel Scheltesdr van Liauckema, overleden na 1479.

 

Volgens testament van haar broer Epe uit 1535 had zij ” bastaardkinderen” .Volgens anderen zou uit het testament blijken dat zij zelf een bastaarddochter was, maar dat lijkt mij een verkeerde interpretatie. Er staat dat Epe iets legateert aan “syn  bastert susters bern als Ebele bern”. Volgens mij zijn het kinderen van Ebel (syn susters bern) als ongehuwde moeder of kinderen uit een huwelijk beneden haar stand.

 

           3   Sicke van Liauckema, overleden  voor 1511 (in 1502 ?)

 

Sicke is student te Leuven op 27-4-1486 en te Keulen op 6-8-1489, gelijk met zijn broer Epe.

Hij was niet gehuwd.

Bij R.v.A.1511 is sprake van bezit te Pietersbierum voor Sicke Liauckema erven.

 

 

           4   Epe van Liauckema, overleden 18 apr 1535, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

Epe is student te Leuven op 27-2-1486 en te Keulen op 6-8-1489, gelijk met zijn broer Sicke.

Hij overleed zonder kinderen en testeerde in 1525 (T311-226) en ook op 16-4-1535 te Sexbierum (EEE I-457, F.T.138 en OFO II-366).

Op 5-1-1505 staat Epo Lyauckama toe Oldehuys op de lijst van edelen uit Barradeel.

Bij R.v.A 1511 heeft Epe Liauckema van Menaldum veel bezit o.a.te Sexbierum,Pietersbierum en Oosterbierum.

OFO IV-234 d.d.18-7-1521,OFO II-324 d.d.29-4-1525 en OFO IV-254 d.d.21-6-1528:Epe zal de korenmolen te Sexbierum onderhouden en de gemeenten van Sexbierum,Pietersbierum en Wynaldum zullen daar het koren laten malen.

OFO IV-252 d.d.13-4-1526:Epe bepaalt mee het afkoop bedrag van een rente.

OFO II-337 d.d.31-3-1528:Epe,als voogd over de kinderen van zijn neef Sicke van Liauckema,bevestigt de ontvangst van gelden van Gerrolt van Herema.

Zie hiervoor ook OFO II-343,344 d.d.17-11-1529.

HvF 16481-298 d.d.16-10-1539:Epe nog genoemd als voogd over de kinderen van Sicke.

 

Epe was gehuwd met Hylck Taeckesdr van Herema, overleden voor 1545, dochter van Taecke van Herema en Ath van Roorda.

 

Epe had geen kinderen bij zijn vrouw Hylck, maar wel een bastaardzoon met de naam Sicke Lutze-soen.

Deze zoon Sicke van Luts te Wynaldum ontvangt bij testament van Epe het vruchtgebruik van 4 pm zaadland te Wynaldum.Bij RvA III-264/265 d.d.1546 is sprake van erven Sicko Epo zoen, gegoed te Wynaldum.

 

           5   Wybe van Liauckema, overleden na 1479, in 1501 ?

 

Ongehuwd overleden voor 1503.

 

 

      III Schelte van Liauckema, overleden Sneek 1503 *, begraven Sneek, grafschrift Sexbierum, zoon van Schelte van Liauckema (II) en Tieth Sickesdr van Nyenhuys.

 

Schelte was op 20-9-1477 student te Keulen.

Hij woonde eerst op Liauckemastate te Sexbierum.

Pax-154 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

OFO IV-127 d.d.5-4-1502:hij wordt genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

Hij testeerde te Sneek op 3-10-1503 (F.T. 65).

Op 5-1-1505 staan Schelto Lyauckama kinderen op de lijst van edelen uit Wymbritseradeel.

Bij R.v.A.1511 met veel bezit o.a.te Sexbierum maar dat zal dan slaan op zijn zoon Sicke ?

 

Schelte is getrouwd 1491 met  Luts van Harinxma, overleden 6 mrt 1528 *, begraven Sneek, dochter van Juw van Harinxma en Wyts Wopckesdr van Juwsma.

 

T313-108: uitspraak over een geschil tussen haar als weduwe van Schelte en Tjerck Sybrens (1504).

OFO IV-178 d.d.3-10-1508: zij verkoopt een huis in Franeker.

Bij R.v.A 1511 heeft Luts Liauckema van Sneek veel bezit.

Zij testeerde 4 maal in 1527,op 25/10,4/11,voor 11/11 en op 11/11 (F.T. 116/119) en bepaalde dat zij begraven wilde worden in Sneek bij haar tweede man.

 

Luts was weduwe van Sicke van Sjaerda, overleden Franeker 1487 *, zoon van Douwe Tjaerts van Aylva en Edwer van Sjaerda.

 

Uit het huwelijk van Schelte en Luts:

 

           1   Sicke van Liauckema, geboren  1491 (?), volgt onder IV.

 

           2   Catharina Scheltesdr van Liauckema, overleden 2 apr 1512.

 

Catharina was gehuwd met Frans Sipckes van Minnema, overleden Leeuwarden 25 dec 1511, zoon van Sipcke Hotzes van Minnema en Ymck Offckesdr van Dotinga.

 

Frans was olderman te Leeuwarden (vermeld 1500/1503) en raadsheer bij het Hof van Friesland 1504-1511 (HvR onder nr.28).

Hij woonde op het Minnemahuis in Leeuwarden.

OFO IV-108 d.d.19-2-1495:hij schenkt land aan de kerk van Huizum.

In 1501 en 1511 genoemd als grietman van Leeuwarderadeel;in 1502 en 1504 als grietman van Tietjerksteradeel.

OFO IV-187 d.d.mei 1509:register van aan hem verschuldigde grondpachten in Leeuwarden en daar buiten.

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 onder 115 (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Frans Minnema te Leeuwarden veel bezit.

 

Frans was weduwnaar van Rints Tietesdr van Hommema, overleden 1494, dochter van Tiete van Hommema en Tryn Ofckesdr van Foppinga.

 Frans was weduwnaar van Luts Hesselsdr van Feytsma, overleden 22 mrt 1507, dochter van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

 

 

      IV Sicke van Liauckema, geboren  1491 (?), overleden 8 mrt 1527 *, begraven Sneek ,in de Martinikerk, zoon van Schelte van Liauckema (III) en Luts van Harinxma.

 

 

Sicko Scheltonis Liauckema is op 18-8-1507 student te Leuven en op 13-5-1510 student te Keulen.

Hij was olderman in Sneek.

Hij wordt niet genoemd bij R.v.A.1511 te Sexbierum .

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sicko Leukama (Thabor) en als Sicko Lyauckama (Winsemius).

OFO IV-252 d.d.13-4-1526:genoemd met zijn vrouw bij afkoop van een rente.

Als hij is overleden in 1527 wordt zijn oom Epe voogd over de kinderen.

OFO II-337 d.d.31-3-1528:Epe als voogd bevestigt ontvangst van gelden van Gerrolt Herema.

OFO II-342 d.d.21-9-1529:overeenkomst tussen Goslick Juwenga en Epe Liauckema,voogden over zijn kinderen,en Gerrolt Herema.

OFO II-344,345 d.d.17-11-1529:overeenkomst tussen de voogden en zijn weduwe Ymck (t.e.z.) en Gerrolt van Herema (t.a.z.).Zie ook OFO II-346 d.d.18-11-1529.

Bij RvA 1540 is er o.a. te Stiens bezit voor zijn erven.

 

Sicke was gehuwd met  Ymck Fransdr van Minnema, overleden 14 dec 1557 *, begraven Sneek ,in de Martinikerk, dochter van Frans Sipckes van Minnema en Luts Hesselsdr van Feytsma.

 

OFO II-344 d.d.17-11-1529:zij als moeder der erven Sicke Lyauckema.

Zij sloot een overeenkomst met Gerrolt van Herema over een huwelijk tussen haar dochter Luts en zijn zoon Tjaard (OFO-IV-262 d.d.23-4-1535).

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe met haar broer en zusters bij de gedaagden.

HvF 16481-661 d.d.20-3-1537:Imck,weduwe van Sicke,als eiseres.

HvF 16481-298 d.d.16-10-1539:weduwe Ymck te Sneek,samen met Epe Liauckema,de voogd over haar kinderen,als gedaagden.

T323-2754: op het graf  te Sneek van Ymck en Sicke bij de kwartierwapens van zijn grootouders de namen Liaukema-Nijhuis en Harinxma-Haersma en bij de kwartierwapens van haar grootouders de namen Minnema-Botnia en Feytsma-Herema van Tzum.

De grootouders van hem zijn Schelte van Liauckema x Tiets van Nyenhuis en Juw van Harinxma x Wyts van Juwsma en van haar Sipcke van Minnema x Ymck van Dotinga en Hessel van Feytsma x His van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Schelte van Liauckema, geboren na 1511, volgt onder V.

 

           2   Luts Sickesdr van Liauckema, overleden 28 jun 1569 *, begraven Sneek.

 

Zie ook GJB 1957-16.

 

Luts was gehuwd met Sicke van Dekema, overleden 2 jan 1558 *, begraven Sneek, zoon van Juw van Dekema, ook Julius en Catryn van Hottinga.

 

R.v.A.1511: hij heeft bezit te Oosterbierum,Wynaldum en Midlum.

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1538-1558.

In 1543 wordt hij genoemd als eigenaar van Mammemastate te Jellum.

Zie voor hem ook "de Vrije Fries" VII.

En verder T320-83;T343-24.

T327-1411:Sententie Hof van Friesland d.d.20-12-1529 (HvF 16480-457) over het vervreemden van Dekemastate te Weidum in strijd met testament van Juw van Dekema (processtukken 1457/1540).Concept scheiding tussen Sicke en Jarich van Dekema c.s.en Julius van Botnia c.s.

T327-1413:ontwerp scheiding en deling d.d.1-6-1555 tussen de 8 overgebleven kinderen van Sicke en Luts.

Na overlijden van zijn vrouw Luts in 1569 deelden 8 kinderen in 1575 de nalatenschap,waarbij zijn zoon Sicke Mammemastate te Jellum verkreeg.

T327-1428:kopie van een acte uit 1585 van scheiding/deling tussen 8 van zijn met naam genoemde kinderen als zijn zoon Sicke is overleden (in 1555 als de oudste van de twee Sicke's is overleden ?}

 

 

           3   Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar.

 

Tryn is getrouwd na 1544 (1) met Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Hij noemde zich ook Jongema naar zijn eerste vrouw.

Hij was olderman van Sneek.

Hij erfde de Waltastins te Sneek van zijn broer Taco in 1544.

In 1559 zijn Johan van Herema,broer van zijn 2e vrouw,en Taecke van Hermana,neef van moederszijde,voogden over zijn dochter Foockel (HvF 16691 d.d.26-10-1559).

 

Doecke was weduwnaar van Foockel Laesdr van Jongema, geboren ± 1518, overleden 11 okt 1535 ,17 jaar, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary van Harinxma.

 Doecke is eerder getrouwd n 1535 met Jancke Juwinga van Walta, overleden Wommels 1544, dochter van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema.

 

Tryn is getrouwd 1552 (2) met Douwe van Roorda, geboren 23 okt 1536, overleden 23 mrt 1601, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Frans van Roorda en His Piersdr Bonninga van Sjaerda.

 

Voor de Roorda-grafsteen in de kerk van Terkaple zie het artikel in de Vrije Fries II (1842)-131/134 en GJB 1980-86/87.

In 1580 als hoofdeling uit Sneek in ballingschap buiten Friesland met zijn gezin (C.E.).

Na zijn ballingschap vestigde hij zich op Oenemastate bij Terkaple.

Hij stelde een genealogie samen (zie o.a.GJB 1997-162).

T323-01/379:stukken over Douwe en zijn eerste vrouw over de periode 1552/1589.

T323-01/383:stukken over Douwe en zijn tweede vrouw over de periode 1595/1615.

Op het graf van Douwe zijn 8 kwartieren,van de grootvaders Roorda,Hommema en Sjaerda,Bonninga,van de grootmoeders Scheltinga,Oedtsma en Ockinga,Albada.

 

 

Douwe is later getrouwd 23 sep 1584 met Elisabeth van Borghreef, overleden 6 apr 1615, begraven Mechelen ,grafschrift Terkaple.

 

           4   Sicke van Liauckema, geboren omstreeks 1526,overleden Rome 25 juli 1553, begraven aldaar, 26 jaar oud.

 

Sicke was op 26-4-1543 student te Leuven en op 23-12-1549 student te Orleans.

Voor de afbeelding van zijn grafsteen zie het boekover Liauckemastate (Rodenhuis en Kingma).

 

 

 

 

        V  Schelte van Liauckema, geboren omstreeks 1519, overleden Oldenzaal 10 jun 1579, begraven Sexbierum ,grafschrift, zoon van Sicke van Liauckema (IV) en Ymck Fransdr van Minnema.

 

Bij zijn eerste huwelijk zal hij ongeveer 18 jaar zijn geweest, bij zijn derde huwelijk in 1548  is hij 28 jaar.

OFO II-329 d.d.13-4-1526:Schelte is dan nog jong, maar voor zijn toekomstig huwelijk met Anna van Herema worden alvast de huwelijksvoorwaarden opgesteld door de wederzijdse ouders.

HvF 16481-268 d.d.11-6-1539:Schelte Liauckema als aangeklaagde.

Als hij na zijn eerste huwelijk in 1538 weduwnaar wordt laat hij zich in oktober 1540 inschrijven aan de universiteit van Ingolstadt.

In 1569 is Schelte subst.grietman van Barradeel

In 1577 besluit hij als roomskatholiek en Spaansgezind edelman met vrouw en kinderen uit te wijken naar Oldenzaal.

 

T326-1206, T311-227 en T313-117  testament van Schelte d.d.5-5-1571.

Hij wil begraven worden bij “salige Sioucke en salige Anna gebeente” (zijn tweede en eerste vrouw).

Uit zijn derde huwelijk heeft hij nog 2 zoons in leven, de oudste Jarich krijgt Liauckemastate en de andere Sicke krijgt Minnemastate te Leeuwarden.

 

Schelte is getrouwd omstreeks 1537 (1) met  Anna Gerrolts van Herema, overleden 27 mei 1538, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Gerrolt van Herema en Luts Tjaertsdr van Sjaerda, ,ook Louise.

 

OFO II-330 d.d.13-4-1526:huwelijksvoorwaarden Schelte en Anna,waarbij haar ouders worden genoemd.Zie ook OFO II-344 d.d.17-11-1529.

In 1535 was dit huwelijk nog niet voltrokken (N.L.62-6/14).

Het huwelijk duurde maar kort, Anna stierf in het kraambed na bevalling van hun kind Gerrolt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrolt van Liauckema, geboren 1538, overleden kort na  20 okt 1538.

 

Genoemd in F.T.147.

 

 

Schelte was gehuwd (2) met  Sjouck van Martena, overleden een paar dagen na 19 feb 1547, begraven Sexbierum, dochter van Keimpe van Martena en Peye Lieuwesdr.

 

Zij testeerde op 19-2-1547 (F.T.194).

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Anna Scheltesdr van Liauckema, geboren 26 feb 1546, overleden 20 mrt 1546 ,oud 22 dagen, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

 

 

Schelte is getrouwd 10-10-1548 (3) met  Jel van Dekema, geboren 1529, overleden 28 nov 1583, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

Bij huwelijk is zij 19 jaar.

T311-2: over Schelte van Liauckema, getrouwd 10-10-1548, en zijn 13 kinderen uit dat huwelijk geboren 1549-1571.

Schelte woonde met zijn vrouw Jel op Liauckemastate te Sexbierum.

T327-1719:Jel verkoopt in 1571 30 pm.land op het Jelsumer Nieuwland als echtgenote van Schelte van Liauckema.

T311-81: in 1592 worden de nalatenschappen gescheiden van Schelte en Jel, van haar ouders Jarich en Catharina en van Anna van Liauckema.

T327-1728:scheiding en deling in 1611 van zate en landen te Pietersbierum en Sexbierum tussen de erfgenamen van Schelte en Jel.

Zie voor haar ook GJB 2011-235.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3  Sicke van Liauckema,  geboren Sexbierum  6 okt 1549

                          

Hij is jong overleden.

 

           4  Sjouck Scheltesdr van Liauckema, geboren  Sexbierum 23 dec 1550, overleden 16 apr 1599 *, begraven Deinum ,grafschrift.

 

T326-1208:inventaris van nagelaten goederen van Homme,opgemaakt door weduwe Sjouck en hun zoon Tjalling (1579).

T327-1121:brief van Sicke van Liauckema aan zijn zuster Sjouck,weduwe van Homme (1582).

T327-1128:verantwoording van beheer over de goederen van haar zoon Tjalling door Sjouck over de jaren 1583/1590.

T326-1213:legaat van haar aan de armen van Franeker (1599).

Er is een rouwbord met haar sterfdatum in de kerk van Menaldum.

Zie ook GJB 1964-24.

 

Sjouck is getrouwd 1574 (1) met Homme van Camstra, overleden 9 feb 1579 *, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Foppe van Camstra en Tieth Ruurdsdr van Feytsma.

 

Hij trouwde in 1574 met dispensatie van paus Gregorius XIII en woonde met zijn vrouw op Sierdsmastate te Deinum.

Zijn nalatenschap werd op 20-11-1579 geïnventariseerd.

Zijn naam op een zerk te Deinum,samen met zijn neef Ofcke van Feytsma (de Vrije Fries XXIII).

T327-1116/1117:brieven van Homme aan zijn moeder Tietke (1573).

Zie ook T327-1119/1120 en 1123/1127;T326-1209;GJB 1964-22;Grafschriften IV-58.

 

Sjouck is getrouwd 1580 (2) met Ofcke Hessels van Feytsma, overleden 11 feb 1613 *, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema, ,ook Louise.

 

Hij testeerde op 3-11-1612 (EEE-1-464) en stierf zonder kinderen.

Voor hem en zijn broer Jelger zie GJB 1964-24,25.

Zijn naam op een zerk te Deinum,samen met die van zijn neef Homme van Camstra (de Vrije Fries XXIII).

 

Ofcke was weduwnaar van Ursel Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, dochter van Feye van Roorda en Rixt van Hania.

 

            

 

                 5  Anna van Liauckema, geboren  Sexbierum 23 okt 1552, overleden 5 juli 1582 *, begraven Driesum ,grafschrift Walle

 

Zij testeerde in 1582 (T313-415,416).

 

Anna was gehuwd met Tjepcke van Goslinga, overleden 20 mrt 1581 *, begraven Driesum ,grafschrift  Walle, zoon van Feye van Goslinga en Jens Tjepckesdr van Sjoorda.

 

Voor hem en zijn vrouw een wapensteen anno 1561 in de kerk van Driesum (zie Walle [1255]

 

                6  Catharina van Liauckema, geboren  Sexbierum 24 dec 1553, overleden 9 mrt 1605 *, begraven Franeker.

 

Met haar man genoemd te Dokkum in 1596 (GsvD-170).

Zij testeerde op 19-1-1605.

 

Catharina was gehuwd met Tiete Sybes van Peyma, zoon van Sybe van Peyma.

 

 

           7  Luts van Liauckema, geboren Sexbierum 7 aug 1555, overleden 20 apr 1618, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

Zij was niet getrouwd en testeerde op 17-3-1616.

 

8  Gerlant van Liauckema,  geboren Sexbierum 16 feb 1557, overleden 26 dec 1657, begraven Franeker.

 

9  Jarich George van Liauckema, geboren Sexbierum 17 dec 1558, volgt onder VI.

         

                10 Ymck van Liauckema,  geboren Sexbierum 20 nov 1560, overleden 19 sep 1624 *

 

Zij testeerde op 7-8-1620.

 

Ymck was gehuwd met Adam van Paffenrode, overleden na 25 mei 1615.

 

Hij testeerde in 1610 (DDD1-260).

 

         11  Sicke van Liauckema, geboren Sexbierum 6 juli 1562, overleden Mechelen  1638, begraven aldaar in de Franciscanerkerk.

 

Sixtus Liauckema is op 1-1-1589 student te Ingolstadt.

Hij werd in 1606 kanunnik te Utrecht en later in Paderborn en Osnabrück.

Vanuit Osnabrück moest hij vluchten en vestigde hij zich in Mechelen.

T319-573:op 3-1-1594 laat hij zijn 16 kwartieren vastleggen om aan te tonen dat zijn betovergrootouders allemaal van adel waren.

De genoemde namen zijn:

Liauckema,Nijenhuys,Harinxma,Juwsma

Minnema,Dotinga,Feytsma,Herema

Dekema,Albada,Hottinga,Sjaerda

Camstra,Tzigera,Hoxwier,Hermana.

Dit is in overeenstemming met wat ook nu bekend is, de betovergrootouders zijn namelijk:

Schelte van Liauckema x Tiet van Nyenhuys;  Juw van Harinxma x Wyts van Juwsma;  Sipcke van Minnema x Ymck van Dotinga;  Hessel van Feytsma x His van Herema;  Hette van Dekema x Wick van Albada;  Jarich van Hottinga x Swob van Sjaerda;  Pieter van Cammingha x Reynsck van Tzigora;  Aesge van Hoxwier x Jel van Hermana.

 

                12  Gerlant van Liauckema, geboren Sexbierum 10 dec 1563, overleden  8 dec 1566 ,3 jaar oud, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

 

         13  Epe van Liauckema, geboren Sexbierum  29 apr 1566, overleden 4 mei 1566 ,oud 5 dagen, begraven Sexbierum ,grafschrift.

 

14  Gerlant Scheltesdr van Liauckema, geboren Sexbierum 31 mei 1568, overleden 23 okt 1652 ,oud 84 jaar, begraven Hallum ,grafschrift.

 

Zij testeerde in 1636 op Minnemahuis te Leeuwarden(GJB 1953-72,civ.s.396-12); ook in 1641 (EEE-1-501) en op 20-6-1650.

Op haar grafsteen de namen Fetje,Schelte en Ruurd van Aebinga (vermoedelijk eerder overleden kinderen.

 

Gerlant is getrouwd 1586 met Schelte van Aebinga, geboren 2 apr 1557, overleden 16 okt 1618, begraven Hallum, zoon van Hette van Aebinga en Sjouck van Cammingha.

 

Eigenaar van Offingastate te Hallum.

In 1580 in ballingschap vanwege het R.K.geloof (C.E.).

Hij testeert in 1610 (DDD1-260).

             Op 20-9-1616 zijn 3 van de 4 zoons studerend te Douai in Frankrijk.

            Zie verder GJB 1994-149.

 

                15 Anna van Liauckema, geboren Franeker 25 juni 1571 , overleden 22 mrt 1603 *,in de kraam,, begraven Minnertsga.

 

Zij is geboren als Remck, maar als haar zuster Anna overlijdt in 1582 neemt zij als elfjarige die naam aan

T327-1732:testament Anna van Liauckema d.d.1602.

 

Anna  is getrouwd 8 jan 1596 met Hessel van Hermana, geboren 1561, overleden 29 okt 1625 *,64 jaar, begraven Franeker, zoon van Wybren van Hermana en Hylck van Roorda.

 

Dr.Hessel van Hermana uit Minnertsga was ridder in de orde van Jeruzalem.

T327-1731;koopbrief van Hessel uit 1597.

T327-1611:Hessel en zijn zwager Schelte van Aebinga,1599.

T327-1613,1618,1619,1622,1684:stukken over o.a.de nalatenschap van zijn vrouw Anna van Liauckema,1603-1610.

             Uit zijn huwelijk had hij geen kinderen en met hem stierf het geslacht in de mannelijke lijn uit.

 

 

      VI Jarich George van Liauckema, geboren Sexbierum 17 dec 1558, overleden Sexbierum 24 aug 1642 ,in het 84e jaar, begraven aldaar, zoon van Schelte van Liauckema (V) en Jel van Dekema.

 

Hij woonde op Liauckemastate te Sexbierum (1621).

In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

Zie T326-1218 (1616) en T326-1222/1225.

HvF d.d.27-10-1628: Duco van Jongema contra George van Liauckema

HvF d.d.2-2-1630: Tiemcke van Aebinga contra George van Liauckema.

HvF d.d.15-2-1631: Jarich van Liauckema contra Tiemke van Aebinga

T311-28 :de genodigden in 1642 voor de begrafenis en het gastmaal.

Met zijn kinderen stierf het geslacht Liauckema uit in 1656.

 

Jarich was gehuwd met  Sjouck Tietesdr van Cammingha, overleden 8 jul 1620, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Tiete van Cammingha en Tryn van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jel van Liauckema, ,ook Juliana, geboren  Keulen 1585, overleden 20 sep 1650 ,65 jaar.

 

Juliana van Liauckama is getrouwd 1616 met Eraert van Pipenpoy, geboren ± 1576, overleden 13 apr 1638 ,62 jaar.

 

T311-212: huwelijksvoorwaarden Eraerdt van Pipenpoy en Juliana van Liauckema (1616).

T311-97: scheiding/deling van goederen tussen Juliana van Liauckama en haar zuster Catharina van Liauckama, goederen nagelaten door hun ouders George van Liauckama en Sjouck van Cammingha (1643).

T311-100: overeenkomst tussen Catharina van Liauckama, echtgenote van Theod van der Laen te Mechelen en Juliana van Liauckama, weduwe Erardt van Pipenpoy, waarbij Catharina aan Juliana afstaat een half huis in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden en Juliana op zich neemt de schulden van de boedel van hun tante Gerland van Liauckama te betalen (1644).

 

De dochter van Juliana en Eraerdt, Sophia Anna van Pipenpoy, verkreeg Liauckemastate en woonde daar met haar eerste man Wytze van Cammingha 1650/1652 en ook daarna tot haar overlijden in 1670.

Zie T311-160/163; 213/216 en 800.

 

 

           2   Tryn van Liauckema, ,ook Catharina, geboren Keulen 2 nov 1592, overleden 19 jun 1656.

 

T311-196: acte van scheiding/deling van de goederen nagelaten door Theodore van der Laen te Mechelen en zijn echtgenote Catharina van Liauckema (1664).

 

Catharina van Liauckema is getrouwd Mechelen 4 aug 1616 met Dierick van der Laen, overleden voor 1664.

 

 

Uit dit huwelijk (archief Mechelen, met dank verkregen via de heer Daniel JSM Peeters) werden gedoopt te Mechelen:

 

a.  Joannes op 11-5-1617

 

b.  Sixtus op 22-2-1620

 

c.  Schelto Georgius op 6-2-1622

 

d.  Evrardus op 15-1-1629

 

e.  Anna Sophia  13-5-1632

 

f.  Alexander Joseph op 6-4-1624

 

g.  Anna Sophia Juliana  op 7-10-1626

 

h.  Ferdinandus  op 23-1-1634

 

i.  Barbara Catharina  op 27-5-1637