De familie van der Leij en het Tietemaleen 16e/18e eeuw (onder A)

                      en de andere familie van der Leij/Ley uit Leeuwarden 17e/18e eeuw (onder B).

                                                

 

         Voor afkortingen wordt verwezen naar het bestand Mockema en als bij begraven naar een grafschrift wordt verwezen dan is dat meestal te vinden in “Friezen uit vroeger eeuwen”  door H.de Walle , uitgave van Wijnen Franeker 2007.

 

 

 

 

     A-I Jarich van der Leij, overleden voor 3 apr 1563.

 

Tietemaleen (HCL T119-C-XIV,inv.nr.8):

Er was een acte van scheiding d.d.3-4-1563 waaruit bleek dat Jarich naast andere kinderen had nagelaten Hendrick,Pytter en Eelck. Hierbij wordt Claes niet genoemd.

Jarich zou nog geleefd hebben in 1560 en woonde misschien in de buurt van van wat nu Oude Leye wordt genoemd.

Toen Friesland nog grensde aan de Middelzee was de uitwatering van het grensgebied van Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel naar open water bij de Leyesyl (zie Tegenw.Staat II-24 en Encyclopedie Friesland-451).   Deze sluis lag ten westen van Finkum-Hijum.      Na 1505 werd het een binnensluis..

Mensen uit dit gebied woonden “opper Leye” (b.v. OFO IV-263 onder 7). Dat de familie uit dit gebied stamde wordt ondersteund door:

a. zoon Hendrick Jarichs bezat bij overlijden goed onder Hallum..  

b. zoon Claes Jarichs heeft te Marrum gewoond, want als diens zoon Sierd in 1615 burger wordt van Leeuwarden is deze geboortig van Marrum.

c. kleinzoon van Claes Jarichs te weten Claes Hendricks is geboren  te “de Leye” in 1605, zoals vermeld bij ondertrouw 1631 Dokkum.

 

Jarich was gehuwd met N.N.

 

Volgens een genealogie in de bijlagen van HvF 13445 d.d.27-10-1742 zou zijn vrouw Auck Alles heten en zou zij  familie zijn van Douwe Tietema, die 11-10-1528 testeerde en daarmee het Tietemaleen stichtte.

Zijn vrouw  Auck Alles  zou een kleindochter zijn van Auck Tietema, de zuster van Douwe.

Dit alles blijkt te berusten op een gefingeerde genealogie, zoals wordt aangetoond uit getuigenverklaringen bij de stukken van HvF 13445 d.d.27-10-1742.

Volgens de andere waarheidsgetrouwe genealogie bij de stukken van het Tietemaleen (HCL  T119) loopt de Tietemalijn via  Eelck Feyckes, de vrouw van Claes Jarichs.

Auck Alles is dus niet de moeder van de hier onder genoemde Claes Jarichs maar zijn schoonmoeder.

 

Uit dit huwelijk:

 

                1              Claes Jarichs van der Leij, geboren ± 1555 ( ?) , volgt onder A-II-a.

 

                2              Hendrick Jarichs van der Leij, volgt onder A-II-b.

 

                3              Eelck Jarichs van der Leij, volgt onder A-II-c.

 

                4              Pytter Jarichs van der Leij,  genoemd bij de acte d.d. 3-4-1563.

 

                5              Jel Jarichs,  overleden voor 1582

 

HvF 16700-103 d.d 1582: Hendrick Jarichs te Leeuwarden als curator over de kinderen van wijlen Dirck Willems en Jel Jarichs.

         

 

 

A-II-a Claes Jarichs van der Leij, geboren omstreeks 1555( ?) , zoon van Jarich van der Leij (A-I) en N.N.

 

Claes was vermoedelijk veel jonger dan zijn zuster Eelck (overleden voor 1551), jonger dan zijn zuster Jel (overleden voor 1582) en jonger dan zijn broer Hendrick (overleden 1585).

Claes wordt niet genoemd als broer van Hendrick, Pytter en Eelck bij de acte van scheiding uit 1563.

Misschien is Claes geboren uit een tweede relatie van zijn vader met een Tjitske ?  Claes heeft een dochter Tjitske, zijn broer Hendrick niet.

 

Claes is getrouwd ± 1585 met  Eelck Feyckes, dochter van Feycke Sybes en  Auck Alles.

 

Volgens een  genealogie in de bijlagen bij een rechtzaak (HvF 13445 d.d.27-10-1742) is Eelck Feyckes een dochter van Feycke Sybes en Auck Alles  en is deze Auck Alles een kleindochter van Auck van Tietema.

 

De nazaten van Claes Jarichs zouden van moederszijde bij studie kunnen profiteren van het Tietemaleen en dat was niet het geval voor de nazaten van de broers en zusters van Claes Jarichs.

Bij HvF 13445 d.d.27-10-1742 is daarover verschil van mening (zie verder bij Tjitske Johannes van de Leij onder A VI-c).

Zie ook de stukken van het Tietemaleen (HCL  T119).

Voor de nazaten van Claes zie de aantekening nr 1 bij Tietema (noten SFA)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitske Clases van der Leij, geboren omstreeks 1585, volgt onder A-III-a.

 

           2   Sierd Clases van der Leij, geboren omstreeks 1590, volgt onder A-III-b.

 

           3   Feycke Clases van der Leij,  geboren voor 1600, volgt onder A-III-c.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

A-II-b Hendrick Jarichs van der Leij, overleden Leeuwarden 13-9-1585, zoon van Jarich van der Leij (A-I) en N.N.

 

Voor zijn kinderen zie HCL, T119 (over het Tietemaleen).

Vanaf 1571 wordt Hendrick Jarichs te Leeuwarden herhaaldelijk genoemd bij zaken voor het Hof van Friesland.

Hij werd in 1579 door de Staten van Friesland afgevaardigd om de Unie van Utrecht te ondertekenen.

HvF 16700-103 d.d.1582: Hendrick Jarichs te Leeuwarden als curator over de kinderen van wijlen Dirck Willems en Jel Jarichs.

HCL Y8-217 d.d.10-12-1585: inventarisatie boedel Henrick Jarichs.

 

HvF 16703-11 d.d.9-5-1588: Georgien Hendricks borger binnen Lewarden voor hem zelve ende mede namens de andere erfgenamen van wijlen Hendrick Jarichs zijne vader contra Ulck Jans wonende in Steens.

HvF 16703-215  d.d.13-3-1589: Juryan Hendricks, erfgenaam van Hendrick Jarichs, en de rato voor de overige erfgenamen contra Ulck Jans wonende Steens.

HvF 16703-278 d.d.4-6-1589: Juryan Hendricksz borger binnen Lewarden voor hem en vanwege de andere erfgenamen van Hendrick Jarichsz contra Sipcke Kempes te Stiens.

HvF 16704-40 d.d.9-4-1590: Dyrck Simons wonende Anjum in Dongeradeel voor hem en voor zijn huisvrouw Auck Bauckesdr contra Aene Pybes en Jurgien Ennes als voormonden over Jarich Hendricks weeskinderen en Henrick Pouwels als voormond over Jan Henryx,  Aedgie Lammerts voor zijn kinderen bij Rints Hendricx zijn overleden huisvrouw, Juryan Hendricx voor zichzelf, allen wonende binnen Lewarden en Rixt Hendricksdr, weduwe van Jacob Wincents  op Ameland, allen erfgenamen van Hendrick Jarichs.

 

Aene Pybes is een zoon van Eelck Jarichsdr en dus een neef van Jarich Hendricks..

 

HvF 16704-101 d.d.10-7-1590: Aene Pybes ende Jurgien Jurgiens als voormonden over naegelaetene weeskinderen wijlen Jarich Hendricks indier qualiteit mede erfgenamen van wijlen Hendrick Jarichs …….. contra Jochem Juckema.

 

 

Hendrick was gehuwd met  Maycke N.

 

Uit dit huwelijk: (zie ook DVF 1934-126/127 Heerma van Voss):

 

           1   Jan Hendricks van der Leij, de jongste van de kinderen, geboren omstreeks 1565, volgt onder A-III-d.

 

           2   Jarich Hendricks van der Leij, overleden Leeuwarden  20-12-1581

 

Jarich Henrixs was graankoper te Leeuwarden.

Hi j was getrouwd met Anna Reijleffsdr, overleden voor 20-12-1581

HCL Y5-176 d.d. 24-3-1582: inventarisatie Jarich Henrixs, eerste echtgenote Anna Reijleffsdr.

Zie ook HCL X1-5v/18v.

Zijn weeskinderen  zijn in 1590  mede-erfgenaam van grootvader Hendrick Jarichs (zie boven onder A-II-b).

Het echtpaar had  o.a. als dochters:

2.1 Maritien Jarichs

2.2 Anna Jarichs

2.3 Maycke Jarichs

 

2.1 Martien Jarichs van der Leij,  jong overleden.

 

2.2 Anna Jarichs van der Leij,  overleden 1655/1656, na 13-9-1655.

 

Anna Jarichs is 1) ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 3-8-1599 met Symon Cornelisz, overleden Leeuwarden 1613/1618.

Symon Cornelisz is 1607/1609 gezworene en schepen in het stadsbestuur van Leeuwarden, in 1613 landschapsbouwmeester.

 

HCL W1-145 d.d.23-7-1613:Simon Cornelis, bouwmeester landschap Friesland, genoemd als curator p.g.

 

Uit dit huwelijk:

  1. Jarich Simons, geboren 1602, overleden na 1619.
  2. Cornelis Simons, geboren 1605
  3. Antje Simons, geboren omstreeks 1609 (?)
  4. Maeycke Simons, geboren omstreeks 1612 (?)

 

HCL W1-614 d.d. 9-12-1619:Als Anna is hertrouwd worden als curatoren div. benoemd voor de kinderen Dr. Albert Cnossens, oom en Jacob Lentz, landschapsbouwmeester.

De kinderen zijn Jarich, 17 jaar, Cornelis, 14 jaar, Antje, minderjarig en Maeycke, minderjarig.

 

Anna Jarichs, weduwe S.Cornelis,  is 2) ondertrouwd gerecht Leeuwarden 13-11-1619, 3e  pr. kerk Harlingen 28-11-1619  en getrouwd kerk Leeuwarden 5-12-1619 met Pieter Upckes Cromwal (Harlingen).

Pieter Upckes Cromwal is burgemeester van Harlingen 1618/1630.

 

Uit dit huwelijk: zoon Pieter Pieters Cromwal, overleden voor 1648.

Pytter Pytters Cromwal (Harlingen) trouwde kerk Harlingen op 26-8-1636 met Trynke Jans Silvius (Harlingen).

 

 

Anna testeerde te Harlingen op 13-9-1655 (EEE1-370v), maar woonde daar sinds kort, getuigen uit Dokkum tekenen.

Haar eerste man was Symon Cornelisz Sickema, landschapsbouwmeester.

Erfgenamen zijn dochter Antie Simons te Harlingen (legitieme portie) en de vrouw van haar zoon Cornelis en daaruit het kleinkind Simon Sickema

Als er geen overlevenden zijn gaat de erfenis naar de kinderen van haar oom Jan Hendricks.

Diens schoonzoon Hendrick Jans Jr. , burgemeester van Dokkum, laat het testament op 21-1-1656 registreren.

 

2.3 Maycke Jarichs van der Leij, overleden na 1616

 

Maycke Jarichs is ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 30-5-1601 met Frans Fransz, overleden Dokkum in/voor 1616.

 

Frans Fransz was burgemeester van Dokkum in 1594 en 1608.

In 1601 was hij lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland.

DOK 112 d.d.9-12-1616: sterfhuys Frans Fransen, burgemeester Dokkum, ten verzoeke van zijn huisvrouw Maeicke Jarichsdr

 

 

 

           3   Jurjen Hendricks  van der Leij, overleden Leeuwarden 1598/1608

 

Jurjen was getrouwd met Em (Imck) Centsdr (Vincentsdr) , dochter van Cent Jacobs (Ameland).

Zij was een zuster van zijn zwager Jacob Cents (Vincents), zie DVF 1934-126/127.

N.T.38 op HvF: Op 15-7-1592 Jurgien Hendricx contra Mathys Willems.

In 1598 wordt Jurjen genoemd als hopman te Leeuwarden.

HvF 16708-447 d.d.14-7-1608: Em Vincentsdr, weduwe van Jurgien Henricks voor haer en haer kinderen bij wijlen Jurgien in echte getogen contra Jan Timensz Scheck (kapitein)

Zie voor Jurjen en zijn broers en zusters ook hierboven onder A-II-b.

Nageslacht van Jurjen en Em te Harlingen met de naam van der Ley. Zie hiervoor na A-VI-f.

 

            

Opm.: Hij moet niet worden verward met Jurgien Hendricks, die 1598-1637 bijna onafgebroken zitting had in het stadsbestuur van Leeuwarden als gezworene, schepen of burgemeester.

 

Deze Jurrien Hendricks was getrouwd met Sara Sentie Jansdr en had als zuster His Hendricks.

In 1604 is hij voormond over de 4 weeskinderen van Atse Taeckes en His Henricx (zie HvF 16484 d.d.1-5-1604, blz.345 en HvF 16484, blz.535).

Herhaaldelijk genoemd in de Quaclappen HvF 16705//16709 over de jaren 1601/1609.

 

 

           4   Rints Hendricks  van der Leij,  overleden 1584/1585, voor 9-3-1585, begraven Oldehoofsterkerkhof .

 

Rints is getrouwd in/voor 1579 met Adje Lamberts,  zoon van Lambert N. en Wyts N., geboren Kollum 1521/1522, overleden Leeuwarden 27-5-1594, begraven Oldehoofsterkerkhof, grafschrift (Walle 3656).

 

Adje was driemaal getrouwd en was de stamvader van het geslacht Adius te Leeuwarden (zie hiervoor SFA deel I-92, ook voor zijn kinderen).

 

Adie Lambertsz werd in 1561 burger van Leeuwarden en is dan afkomstig uit Kollum,.

Encyclopedie van Friesland: hij was graankoopman te Leeuwarden en burgemeester aldaar 1578-1586.

Er is in het Fries Museum een geschilderd portret van hem uit 1592, waarbij wordt vermeld dat hij dan ongeveer 70 jaar is.

In 1592wordt Johannes Henrici Rhala curator over de kinderen Aedje Lamberts en Rints Hendricksdr.

Dr.A.L. Heerma van Voss publiceerde in de Leeuwarder Courant van 23-12-1933 over het leven van Adie Lambertsz en ook over zijn schoonvader Hendrick Jarichs.

In “de Vrije Fries” 1934-113/136 : “Adie Lambertsz en de zijnen” door A.L.Heerma van Voss.

Hieruit is de volgende informatie overgenomen:

KOL P1 d.d.1552: Adye Lambertsz koopt op een boelgoed te Kollum.

KOL P1 d.d.11-8-1557:curatoren leggen de eed af in handen van Adye Lambertsz, rechter van ’t Nije Cruyslant.

 

Zijn eerste huwelijk was met Magdalena Evertsdr, waaruit geen kinderen. Bij leven van de echtelieden vindt al scheiding plaats van goederen op 11-12-1568.

 

HCL Pr.boek Leeuwarden 1-211 d.d.13-3-1579:Aedie Lambersz en Rynts Henrixdr,echtelieden, vragen consent op koop van een huis enz. op de Nieuwstad te Leeuwarden voor 1300 goudguldens.

Uit dit huwelijk worden 6 kinderen nagelaten: Lambertus, Wytske, Tjebbe, Tjitske, Isaac en Rintske.

Wytske trouwde gerecht Leeuwarden 12-1-1598 met Evert du Guardijn, geboren te Emden, broer van haar tante Judith du Guardijn en zoon van Philips du Gardijn en Yesck Evertsdr (DVF 1934-133)

Evert , geboren te Emden, wordt in 1601 burger van Leeuwarden, in 1613 woont hij met zijn vrouw in Amsterdam.

 

Tjebbe trouwde met zijn nicht Maaycke Jurriaensdr, dochter van Jurjen Hendricks van der Leij en Em Vincentsdr. (DVF 1934-133).

Tjebbe liet uit dat huwelijk 3 kinderen dopen te Leeuwarden: Rintske op 1-9-1605, Juryen op 31-8-1608 en Adye op 4-11-1610.

 

 

Als zijn tweede vrouw Rints Hendricksdr is overleden hertrouwt hij 1586/1587 met de weduwe van Pyter Andriesz te weten Jantien Jarichsdr.uit Franeker, dochter van Jarich Fransz en Jantien Scheltedr

Jantien testeerde op 11-4-1600.

Zij is vermoedelijk overleden 27-2-1603 (grafsteen onduidelijk) en inventarisatie vindt plaats op 11-4-1603 (HCL Y15-79 e.v.);  Jantien was ongeveer 6 weken daarvoor overleden.

Kinderen van Adje en Jantien:

1.Magdalena, op 11-4-1603 15 jaar, ongehuwd overleden op 28-4-…. (grafsteen)

2. Adie, vermoedelijk postuum geboren in 1594, zie voor hem geslacht Adius in SFA.

3.N.N., kind jong overleden 1594/16-7-1599.

 

Decreetboek HvF 16805-102 e.v d.d.9-7-1588: Adie Lamberts als vader en legitimus administrator van zijn kinderen bij Rintz Hendricxdr en bij Jantien Jarichsdr wordt koper van Roosemazathe onder Augsbuurt bij Kollum.

 

Inventarisatie van de nalatenschap van Adie Lambertsz op 22-7-1594 (HCL Y10-594).

Jan Hendrix (van der Leij) is dan medevoogd over de 6 kinderen uit zijn huwelijk met Rints.

HCL weesboek X2-56v:  uit de afrekening van de boedel van Adie Lambertsz op 30-1-1601 door Jan Henrick Jarichs blijkt dat Adie voor zijn dood onroerend goed had verkocht aan zijn schoonzuster Rixt Hendricksdr, weduwe Jacob Cents. Dexe transactie werd bekrachtigd in nov 1594 (zie HCL weesboek X1 en groot consentboek ee3-35).

Het betreft goed dat Adies kinderen uit zijn huwelijk met Rints hadden geërfd van hun grootvader Henrick Jarichs n.l. een half huis aan de breede zijde van de Nieuwstad te Leeuwarden en de helft van percelen onder Hallum,Westernijkerk en Warga.  (Rixt had zelf de andere helft in bezit uit de erfenis).

 

 

Inventarisatie nalatenschap Jantien Jarichsdr op 11-4-1603 (HCL Y15-79).

Grafsteen Oldehove Leeuwarden Walle [3656]: Aedie Lamberts zoon 27-5-1594; dochter Magdaleen Adius 28-4-….;zijn vrouw Jantien Jarichs dr 27-…..; zoon Isaac Adius (in mei 1636 ?)

 

 

 

           5   Rixt  Hendricks  van der Leij, overleden Leeuwarden na 1-5-1598

 

Rixt was  getrouwd met Jacob Cents (Vincents)  van Harlingen, overleden  Ameland (?) 1588/1589, zoon van Cent Jacobs

 

Cent Jacobs, de vader van Jacob Cents, kocht in 1559 twee huizen op Ameland (zie weesboek 25-31/31v d.d.31-12-1559).

Er was een grafsteen Hollum/Ameland voor Sent Jacobs (Walle 2909).

Jacob Cents was een broer van Em Cents, schoonzuster van Rixt (DVF 1934-126/127).

Rixt erfde van haar vader een half huis op de breede zijde van de Nieuwstad te Leeuwarden en de helft van percelen onder Hallum, Westernijkerk en Warga.

De andere helft ging naar de kinderen van haar zuster Rints. In 1594 kocht zij als weduwe  deze andere helft van haar zwager Adie Lambertsz (zie aldaar).

             

 

HvF 16700-187 d.d.13-5-1583: Jan Anthonis dochter van Westerhoff  wonende op Vlielant contra Jacob Vincents.      

HvF 16701-194 d.d. 19-10-1585: Janttien Anthonijsdr van Westerhoff wonende opt Vlylant contra Jacob Wincents te Harlingen.

HvF  16704-40 d.d. 9-4-1590 : Rixt als mede- erfgenaam van haar vader,weduwe van Jacob Vincents , dan wonende op Ameland.

N.T.14.38 op HvF (klapper J.Post) geeft het volgende:

Op 27-10-1596 Rixt Hendrik Jarichs contra Fetze Simons.

In maart 1597: Rixt Hendrick Jarichs contra Fetze Simons.

Op  27-10-1597 Feyte Simonsz contra Rixt Henricx

            

HCL:    Z3-137 e.v.d.d. 1-5-1598   Rixt was het niet eens met posten bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar man en daarom aestimatie te Leeuwarden.

            

Aestimatie, waerderinghe en beschrijvinghe gedaen bij ….Inschulden en uitschulden bij boedel van Ricxt Hendricksdr (vlasspinster) en wijlen Jacob Cents en Jacob, off omtrent neghen jaren (dwz bijna 9 jaar) bij wijlen Jacob Cents geprocureert en naegelaten… ter presentie van Sibbrich wettige huisvrouw van Jan  Tymens Scheck en Im Cents wettige huisvrouw van Jurjen Hendricks hopman……

            142v: stuk land, op Amelant gelegen, gecoft bij wijlen Jacob Cents ende Ricxt Hendricxdr

 

Hun zoon Jacob Jacobs is dus geboren in 1589, vermoedelijk postuum, en dan naar zijn overleden vader genoemd.

Jacob Jacobs was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 30-3-1611 en is getrouwd kerk Leeuwarden 21-4-1611 met Amck Allertsdr (Ansckema).

Op 7-11-1622 werd Jacob Jacobs, geboren Ameland, burger van Dokkum; hij is dan ontvanger van de Admiraliteit in Friesland.

Jacob Jacobs , geboren Ameland, is op 20-6-1629 te Dokkum in ondertrouw gegaan met zijn nicht Tjitske Jans van der Leij (onder A-III-d1)

Hij was burgemeester van Dokkum, testeerde daar op 16-6-1636 (EEE1-371) en had toen geen kinderen.

Hij werd als burgemeester op 29-3-1637 afgezet door de Raad van State.

            

 

 

 

A-II-c Eelck Jarichs van der Leij, overleden voor1551, dochter van Jarich van der Leij (A-I) en N.N.

 

HvF 16691-103 d.d.4-9-1555:Pybe Anes te Bolsward procedeert voor hemzelf en voor zijn kinderen in echte verwekt bij Eelck Jarichsdr.

 

Eelck was gehuwd met  Pybe Anes.

 

Hij wordt eerst genoemd te Witmarsum,maar wordt burger van Bolsward in 1551 en is daar schepen (zie Osinga,GEN 514-483).

Hij zou in 1563 schepen geweest zijn in Leeuwarden (HCL T119,Tietemaleen),maar dat is vermoedelijk niet waar.

 

Pybe was later gehuwd met Anna Sjoerds.

 

Uit het huwelijk van Eelck en Pybe:

 

           1   Ane Pybes, volgt onder A-III-e.

 

           2   Baucke Pybes.

 

 

A-III-a             Tjitske Clases van der Leij, geboren omstreeks 1585, overleden Makkum 5 jun 1658, dochter van Claes Jarichs van der Leij (A-II-a) en Eelck Feyckes.

 

Zij en haar man komen 20-8-1632 als lidmaten van Munterzijl (Munnekezijl) naar Makkum.

 

Tjitske is getrouwd 1604 met  Gerrit Hendricks, afkomstig uit Harlingen (?), overleden Makkum 13 sep 1652.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claas Gerrits van der Leij, geboren 1605, volgt onder A-IV-a.

 

           2   Willem Gerrits, overleden 1667.

 

Willem Gerryts doet belijdenis te Makkum op 15-12-1640.

In 1662 is hij voogd over zijn oomzegger Gerrit Sierds,6 jaar (WON 69-89v d.d.7-8-1662).

 

 

           3   Jan Gerrits, overleden na 1667.

 

In 1667 woont hij te Haarlem en is hij voogd over zijn oomzegger Gerrit Sierds,12 jaar (WON 69 d.d.25-9-1667).

 

 

           4   Ael Gerrits, overleden na 1662.

 

           5   Nel Gerrits,  overleden  Makkum in 1697.

 

Lidmatenboek Makkum:zij komt op 14-12-1645 als jongedochter van Leeuwarden naar Makkum en zij zal dus (als jongste ?)  geboren zijn omstreeks 1625.

Genoemd in het testament van de nicht van haar moeder Jeltje Sierds van der Leij d.d.11-11-1690; Nel is dan weduwe van Wybe te Makkum; zij ontvangt 100 car.gld.jaarlijks zolang zij leeft.

Bij overlijden waren er geen kinderen.

 

Nel ,afkomstig uit Makkum in 1663, is getrouwd Makkum 19 jul 1663 met Wybe Yckes, afkomstig uit Piaam in 1663, overleden 1667/1690

 

In 1667 is Wybe medecurator over de zoon van Sierd Gerrits (WON 69 d.d.25-9-1667).

 

 

           6   Sierd Gerrits, volgt onder A-IV-b.

 

 

A-III-b             Sierd Clases van der Leij, geboren te Marrum (?) omstreeks 1590, overleden Leeuwarden 1664/1671, zoon van Claes Jarichs van der Leij (A-II-a) en Eelck Feyckes.

 

Bij ondertrouw in 1619 is hij afkomstig uit Leeuwarden en weduwnaar van Sjouk Franses.

In 1615 wordt een Sierd Clases van Marrum burger van Leeuwarden.

Sierd Clases is bakker en wordt genoemd als curator 18-8-1623 i.v.m. het overlijden van Rixt Feickes (zuster van zijn moeder ?) en op 21-10-1623 en 7-6-1624.(zie o.a.HCL Burgerboek blz.299 en Bakkersboek blz.219).

Sierd was o.a.burgemeester van Leeuwarden (zie T347-1147 en Leeuwarder Hist.Reeks deel 6,1997).

Ook genoemd als curator te Leeuwarden op 25-2-1639,2-10-1640 en 3-5-1654.

In stadsbestuur Leeuwarden 1637/1664:gezworene 1637/1643;bouwmeester 1644/1647;gezworene 1648;schepen 1649/1652;gezworene 1653/1654;burgemeester 1655/1657;in stadsbestuur 1658/1664.

In 1671 is sprake van wijlen Sierd Clases.

 

Sierd was getrouwd met 1) Siouck Franses, overleden voor 1619.

 

Dit huwelijk is niet gevonden te Leeuwarden na 1615.

 

Sierd is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 2 jan 1619 en getrouwd Leeuwarden (kerk) 24 jan 1619 met 2)  Antje Willems Verlaan, afkomstig uit Leeuwarden in 1619, overleden na 1630.

 

Vermoedelijk een dochter van Willem Jans Verlaan,5-6-1619 curator te Leeuwarden en 1619/1623 gezworene van Leeuwarden. Een zuster van haar is dan Aukje Willems Verlaan.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claes Sierds van der Leij, gedoopt Leeuwarden 17 dec 1619, overleden 1619/1621.

 

           2   Claes Sierds van der Leij, gedoopt Leeuwarden 25 feb 1621.

 

Hij is vermoedelijk jong overleden.

 

 

           3   Jeltje Sierds van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 okt 1625, begraven aldaar 5 jan 1691 ,in de Westerkerk.

 

Voor haar huwelijk woonde zij met haar zuster te Harlingen.

In september 1680 wordt er inventaris gemaakt van de wederzijdse bezittingen,getekend door haar en haar man.

Zij testeerde op 11-11-1690 als zeer welgestelde vrouw zonder kinderen (HvF 7941 d.d.30-5-1702)

De diaconie van Dantumawoude ontvangt 100 car.gld. en verder zijn er sieraden en legaten voor familieleden. De rest wordt voor ieder een vijfde deel toegezegd aan Johannes Clases,bakker te Dokkum; Gerrit Sierds,zeilmaker te Makkum; Geertje Thomasdr Noé,haar stiefdochter; Aaltje Clases,weduwe van majoor Sibrand van der Wal; Antje Annes,vrouw van Pieter Gerrits te Leeuwarden.

 

Jeltje is getrouwd ± 1670 met Thomas Noé, geboren ± 1630, overleden 1696/1702 ,ws.te Dantumawoude.

 

Predikant te Dantumawoude.

Eerst op 1-3-1655 als candidaat,vanaf 15-11-1655 tot zijn emeritaat in 1696 steeds te Dantumawoude.

 

Thomas is eerder getrouwd Leeuwarden 28 mrt 1655 met Foske Jans, afkomstig uit Leeuwarden in 1655.

 

           4   Sjoerdje Sierds van der Leij, gedoopt Leeuwarden 11 nov 1627, overleden Harlingen na 1679.

 

Zij wordt ook wel vermeld als Sjoukje of Sjoeke,vernoemd naar de eerste vrouw van Sierd.

Zij bleef ongetrouwd en wordt genoemd te Harlingen in 1679 (HvF 7941 d.d.30-5-1702).

 

 

           5   waarschijnlijk Claescke Sierds, gedoopt Leeuwarden 20 jun 1630.

 

Misschien een dochter,die jong is overleden.

 

 

           6   Eelckje Sierds van der Leij, geboren Leeuwarden 5 okt 1631,gedoopt aldaar 9 okt 1631, volgt onder A-IV-c.

 

 

A-III-c             Feycke Clases van der Leij, geboren voor 1600, overleden Harlingen 1663/1666, zoon van Claes Jarichs van der Leij (A-II-a) en Eelck Feyckes.

 

Kamerbode van de admiraliteit te Dokkum in 1625, 1636  en 1643 (zie ook N.T.319.01).

Hij doet op 1-8-1637 een beroep op het Tietemaleen om zijn zoon Claas te laten studeren.

DOK 100 d.d.21-2-1635 en 25-1-1636:Feycke Claesen als curator over de kinderen van Ale (overleden) en Hester Heerkes.

DOK 100 d.d.25-10-1637:hij wordt curator over Janke Franses, in't 18e,kleinkind van de overleden burgemeester Hendrik Jans.

DOK 101 d.d.8-5-1640:hij wordt als oom curator over Tryn Symens , in't 16e , en Claes Symens, in't 18e.

DOK 101 d.d.25-4-1643:Feycke Claeses,kamerbode van de admiraliteit,genoemd als curator.

Toen de admiraliteit in 1645 werd verplaatst van Dokkum naar Harlingen verhuisde hij mee.In 1663 daar nog genoemd,maar in 1666 is er een ander bode (N.T.319.01).

 

Feycke, afkomstig uit Dokkum in 1625, is in ondertrouw gegaan gerecht Dokkum 24 aug 1625 ,met  Antje Tymens, afkomstig uit Leeuwarden in 1625, geboren ± 1600.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claes Feyckes van der Leij, ,Nicolaas,, gedoopt Dokkum 5 aug 1627, volgt onder A-IV-d.

 

           2   Tymen Feyckes van der Leij, gedoopt Dokkum 9 nov 1629.

 

           3   Frans Feyckes van der Leij, gedoopt Dokkum 26 dec 1631.

 

           4   Willem Feyckes van der Leij, geboren Dokkum ± 1635, volgt onder A-IV-e.

 

           5   Jan Feyckes van der Leij, geboren Dokkum ± 1640, overleden Harlingen na 1677 ,voor 1690 ?.

 

Kamerbode van de Admiraliteit te Harlingen (1677),maar in 1690 is er een andere kamerbode (zie N.T.319.01).

HIN 108-88v d.d.23-9-1677:hij ondertekent als getuige een schuldbekentenis van Allart Piers de Boer.Hij wordt dan genoemd als advocaat en kamerbode bij het college van de Admiraliteit in Friesland.

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           6   Daniel Feyckes van der Leij, gedoopt Dokkum 30 jun 1644, volgt onder A-IV-f.

 

 

A-III-d             Jan Hendricks van der Leij, geboren 1565/1566, overleden Dokkum 20 mrt 1639, 74 jaar, zoon van Hendrick Jarichs van der Leij (A-II-b) en Maycke N.

 

Hij is de jongste van de kinderen en is de enige, die in 1590 nog onder voogdij staat, hij  zal dan net nog geen 25 jaar zijn.

Encyclopedie van Friesland:Hij was ontvanger-generaal van het College ter Admiraliteit in Friesland ,residerende te Dokkum (1599).

Van hem zijn 2 zeevaartkundige studies bekend,gepubliceerd in 1615 en 1619.

T7-310: Harlingen vraagt in 1620 naar de experimenten met zijn theorie over navigatie.

"Navorscher" 1855 CXLIII:  hij schreef ook 3 theologische studies ,uitgegeven in Amsterdam 1626/1627.

                                                                                  

Grafschrift [1086] uit “Friezen uit vroeger eeuwen” (de Walle).

 

Jan is getrouwd in/voor 1595 met  Judith du Guardijn, overleden na 1609,dochter van Philips du Guardijn  en Yesck Evertsdr.Boner.

 

Haar achternaam wordt ook vermeld als du Jardin of als de Gordijn. Zie ook DVF 1934-126/127.

Voor de geboortedata van haar kinderen,zie de stukken bij HvF-13445 d.d.27-10-1742. Tjitske was hun 3e kind, Jurjen de 7e en Judith de laatste van hun kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitske Jans van der Leij, geboren Leeuwarden 4 mrt 1598, overleden te Dokkum op 1 dec 1668 (lidmatenboek Rinsumageest).

 

Als weduwe genoemd in 1639;haar overleden man was borg voor Nieske Ates.Zie LWN hypotheekboek 32-11v d.d.6-5-1639.

Bij tweede huwelijk in 1644 is ze afkomstig van Rinsumageest,waar ook haar broer woonde.

Uit haar huwelijken zijn geen kinderen bekend.

Lidmaat te Leeuwarden na belijdenis op 9-2-1648.

LWN Y38-41 d.d.11-11-1652:inventarisatie na overlijden van Sybe Sybes.

Zie ook LWN W3 d.d.20-12-1652:genoemd als weduwe van Sybe Sybes te Leeuwarden en belast met de zorg voor zijn kleinkinderen.

Nog genoemd in 1657 te Leeuwarden,in het 60e jaar, maar in 1661 woont zij in Rinsumageest.

Op 27-9-1663 staat Tjietske van der Leij op de eerste lidmatenlijst van Rinsumageest.

 

 

Vermoedelijk is met het volgende deze Tjitske van der Leij bedoeld ( de tekst is van de heer G.Mast)

 

Zij was in het bezit van een eendenkooi met land in de omgeving van Valom.

In 1661 koopt Tzietske van der Ley,die in Rinsumageest woont, aldaar een

perceel leijen met sant soden ende in Wolterwolsterhemrijck. In 1663 wordt

de kooi weer genoemd. Er wordt gesproken over de door Wijtse Hanses

gebruijckende koij in Driesumer Hemrijck. Deze aanduiding van het

dorpsgebied moet een vergissing zijn want zo ver strekt het Driesumer

Hemrijck zich niet uit. In 1666 maken Tzietske van der Leij te Rinsumageest

en Wijtse Hanses Coijker en Annechien Jacobs in de Valom een huurcontract op

voor tien jaar. Voor de kooi betaalt men twaalf g.g. en vijff waer voogels

en voor het aanliggende land zes g.g. huur per jaar.

 

 

 

In 1676 is er weer wat te melden over de kooi. De erfgenamen van wijlen

Tietske van der Leij melden dat er een huurachterstand is van vijf jaar van

de Vogelkooij en de landen die daarbij liggen. Verder blijkt dat Wijtse

Hanses overleden is en dat zijn weduwe Auck Jacobs inmiddels getrouwd is met

Sijbe Mackes in Ackerwolde. Auck Jacobs is niet bij machte om haar schuld af

te lossen daarom besluiten de erven dat met betaling van twee jaar volstaan

kan worden.

 

Johan van der Leij cum socijs verkoopt in 1689 de koij met land gelegen in

de Valom onder Wolters Hemrick (Johannes Klazes van der Leij mr. Backer                                                                                                                   

binnen Dockum). Tiepke Piters is dan de kooiker. Koper wordt Minse Cornelis

tot Collumerswaegh. Dit is de laatste vermelding van deze kooi maar in 1793

komt nog eenmaal het toponiem het Kooijpad voor bij de verkoping van een

‘plakje vergraven mieden’ gelegen onder Wouterswoude.

 

 

Tjitske is in ondertrouw gegaan gerecht Dokkum 20 jun 1629  (1) met Jacob Jacobs, geboren Ameland  1589, overleden Dokkum 16-3-1637/6-5-1639, zoon van Jacob Cents en Rixt Hendricksdr  (A-II-b5)

 

 

Jacob Jacobs is haar neef, haar vader en zijn moeder zijn broer en zus.

Jacob was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 30-3-1611 en is getrouwd kerk Leeuwarden 21-4-1611 met Amck Allerts (Ansckema), dochter van Allert Feckes Ansckema en Talcke Pietersdr

Ameltie Allertsdr zal wel kort na haar huwelijk kinderloos zijn overleden, vermoedelijk te Leeuwarden.

Op 7-11-1622 wordt Jacob Jacobs van Ameland burger van Dokkum.

Jacob is bij huwelijk in 1629 ook  woonachtig te Dokkum .

Ontvanger van de admiraliteit te Dokkum en ook burgemeester van Dokkum.(op 29-3-1637 als burgemeester afgezet door de Raad van State).

Jacob testeerde op 16-6-1636 te Dokkum (EEE1-371v, op 21-1-1656 laat Hendrick Jans Jr, burgemeester van Dokkum, zijn zwager, dit testament registreren)

Bij testeren was Jacob ontvanger-generaal ter Admiraliteit Dokkum en medeburgemeester aldaar; hij was gezond van lichaam en ziel als hij het testament laat maken.

Zijn vrouw Tzietske Jans van der Leij is universeel erfgenaam, op legaten na van 500 cg voor Dibberich Rompts,  dochter van Rompt Jacobs  en voorAmeltie, dochter van Adriaen van Chijs.

Als Tjitske komt te overlijden gaat de erfenis naar haar zuster Judith van der Leij.

 

Ameltie is een zuster van Geiscke Allertsdr Ansckama, getrouwd in 1622 te Leeuwarden met Adriaen van der Chijs. Dit echtpaar had een dochter Ameltie (Amelia). Het legaat van 500 cg  was voor haar bestemd ( zij had dezelfde naam als zijn eerste vrouw). Was Rompt Jacobs een halfbroer van Jacob Jacobs uit eerder huwelijk van Jacob Cents ?

Rompt Jacobs te Leeuwarden als curator (LWN W1-354 d.d.30-12-1616) en als curator en mede-erfgenaam bij authorisatie te Dokkum (DOK 100 d.d.9-5-1626).

 

 

Tjitske is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 29 mrt 1644  en getrouwd 1644  (7-4-1644 3e pr.Leeuwarden)  met (2) Sybe Sybes Wythama, afkomstig uit Leeuwarden in 1644, overleden Leeuwarden 1652.

 

Burgemeester van Leeuwarden 1632/1635;1637/1640;1642/1645;1647/1650;1652.

Gezworene van Leeuwarden 1636,1641,1646 en 1651.

 

 

           2   Jurjen Jans van der Leij, geboren Dokkum 25 jun 1607, volgt onder A-IV-g.

 

           3   Judith Jans van der Leij, geboren Dokkum 21 nov 1609, volgt onder A-IV-h.

 

           4   Philippus Jans van der Leij, overleden 1656 ?.

 

Hij testeerde op 16-3-1656 met zijn vrouw te Amsterdam (EEE4-350).

Na zijn overlijden hertrouwde zij.

 

Philippus was gehuwd met Marritje Hubrechts.

 

5 Evert Jans van der Leij

 

6 Hendrick Jans van der Leij

 

 

 

A-III-e             Ane Pybes, overleden na 1595, zoon van Pybe Anes en Eelck Jarichs van der Leij (A-II-c).

 

Hij werd burger van Leeuwarden in 1564 als vrijgezel uit Bolsward en woonde in 1581 op de Nieuwstad in Leeuwarden (zie Osinga ,GEN 514-483).

HvF 16704-40,101 d.d.1590: Aene Pybes als curator over het kind van zijn neef Jarich Hendricks.

Volgens een acte van scheiding d.d.3-6-1614 was hij getrouwd geweest met Liefke Douwes en had daaruit een dochter Geertje Anes (HCL T119,Tietemaleen).

 

Ane was gehuwd (1) met  Liefke Douwes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Geertje Anes, geboren omstreeks 1590, afkomstig uit Leeuwarden in 1613, volgt onder A-IV-i.

 

 

 

Ane was gehuwd (2) met  Maycke Gerbrants, overleden 1617

 

Zij wordt met haar man in 1595 genoemd te Leeuwarden.

HCL Y21-431 d.d.15-5-1617: inventarisatie Maeijcke Gerbensdr, gehuwd geweest met Aene Pijbesz.

 

 

A-IV-a             Claas Gerrits van der Leij, geboren 1605, overleden na 1650, zoon van Gerrit Hendricks en Tjitske Clases van der Leij (A-III-a).

 

Hij was kleermaker te Dokkum.

Bij ondertrouw in 1631 is hij afkomstig uit Dokkum,maar geboren te "de Leije".

Op 20-12-1638 wordt Claes Gerrits van der Leij burger van Dokkum (burgerboek).

In de stukken van het Hof van Friesland (13445) wordt Doetje de moeder van zijn zoon Johannes genoemd;dus zal Claas Gerrits uit Dokkum,die op 5-4-1645 in ondertrouw gaat bij het gerecht van Dokkum met Jouck Saekes van Ternaard,een ander zijn.

 

Claas is in ondertrouw gegaan Dokkum 20 aug 1631 ,voor het gerecht, (1) met  Albertina Wopckes, afkomstig uit Leeuwarden in 1631.

Claas is in ondertrouw gegaan Dokkum 10 jun 1637 ,voor het gerecht, (2) met  Doetje Johannes, afkomstig uit Ferwerd in 1637.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

           1   Janke Clases, gedoopt Dokkum 24 nov 1644.

 

Zij is ongehuwd overleden.

 

 

           2   Johannes Clases van der Leij, gedoopt Dokkum 11 apr 1647, volgt onder A-V-a.

 

           3   Grietje Clases van der Leij, afkomstig uit Dokkum in 1672.

 

Grietje is getrouwd Dokkum 28 apr 1672 met Jacob Louws Curinga, afkomstig uit Harlingen.

 

Bij trouwen in 1672 was hij chirurgijn. Op 4-6-1672 werd hij burger van Dokkum.

Hun huwelijk bleef  kinderloos

 

4  Tjitske Clases van der Leij,  overleden Dokkum 1 mrt 1669, begraven aldaar

 

Tietske Clasendr (Dokkum) trouwde Dokkum 1 mrt 1668 met Hendrik Takeszn  (Dokkum).

 

Hendrick Taeckes Schoonegevel was mr. zeilmaker te Dokkum.

Hun huwelijk bleef kinderloos.

 

A-IV-b Sierd Gerrits,  overleden Makkum 12 jun 1657 , begraven aldaar (vlg SFA II-259), zoon van Gerrit Hendricks en Tjitske Clases van der Leij (A-III-a).

 

Sierd Gerrits overlijdt jong als mr.zeilmaker te Makkum.

Als jongeman werd hij lidmaat te Makkum na belijdenis op 10-12-1648.

WON 69-89v d.d.7-8-1662:Willem Gerrits wordt als oom voogd over Gerrit Sierds,6 jaar,kind van wijlen Sierd Gerrits. Aal Gerrits is tante van vaders kant.

WON 69 d.d.25-9-1667:Willem Gerrits is overleden en Gerrit Sierds,in het 12e jaar,komt onder voogdij van zijn oom Jan Gerrits te Haarlem en zijn aangetrouwde oom Wybe Yckes te Makkum. Nel Gerrits te Makkum is zijn tante.

 

Sierd Gerrits (uit Makkum) is in ondertrouw gegaan gerecht Dokkum 24 sep 1651  met  Tryntje Hiddes (uit Dokkum), overleden Makkum 1662, begraven aldaar (SFA II-259)

 

Tryntye Hiddes na belijdenis op 14-12-1651 lidmaat te Makkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit Sierds, gedoopt Makkum 3 feb 1656, volgt onder A-V-b.

 

           2   Sierd Sierds, gedoopt Makkum 1 mrt 1657, overleden aldaar voor 7 aug 1662.

 

 

A-IV-c Eelckje Sierds van der Leij, gedoopt Leeuwarden 9 okt 1631, overleden Harlingen voor 1671, dochter van Sierd Clases van der Leij (A-III-b) en Antje Willems Verlaan.

 

Huwelijksproclamaties te Leeuwarden en Harlingen 10,17 en 24-2-1667; in Leeuwarden att.23-2-1667 om elders te trouwen.

 

Eelckje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 feb 1667 en getrouwd 24 feb1667 in de Grote Kerk van Harlingen met  Barend Hiddes de Vries, geboren Sexbierum 14 okt 1631, gedoopt aldaar 23 okt 1631, overleden Harlingen 20 mei 1689 ,oud in't 58e jaer, begraven Harlingen(Westerkerk), zoon van Hidde Sjoerds en Swob Jacobsdr.

 

Hij is genoemd naar Swob's overleden broer.In het doopboek wordt hij genoteerd als Tjerk,maar het doopboek Sexbierum(DTB 106) is over de jaren 1630/1631 herschreven.Hij wordt later Berend Hiddes genoemd

Op 13-6-1665 wegens dapper gedrag bevorderd van commandeur tot kapitein met bevel over het schip "de Postillon van Smirna"(zeeslag bij Lowestoft in 1665).Datzelfde jaar als kapitein van het schip"Zevenwolden" met de tocht van de Ruyter naar Bergen.In 1666 als kapitein op het schip "de Steden" in de 4-daagse en 2-daagse zeeslag.In 1674 onder Cornelis Tromp op plundertocht langs de westkust van Frankrijk

Op 21-12-1666 (HAR 114)tot medecurator benoemd over de 3 wezenkinderen van zijn broer Tjerk Hiddes.Ook als medecurator genoemd 3-12-1679,30-12-1679 (HAR 114) en 22-8-1687(HAR 115).Hij koopt op 1-4-1679 als curator over de 2 zoons voor hun een zate te Wynaldum,stem 21(HOF-13831).

In 1673 als medecurator benoemd bij het faillisement van Dr.Paulus Bontekoe.In plaats van de eed af te leggen,doet hij dan de belofte (conclusie nu doopsgezind ? ) (HAR 114 d.d.30-12-1673).

Voor zijn graf  zie grafschriften coll.Roorda.

 

Barend is eerder in ondertrouw gegaan Sexbierum 13 apr 1656 en getrouwd Harlingen 27 apr 1656 met Grietje Hendriks, afkomstig uit Midlum in 1656, overleden 1656/1657 ,ws.te Harlingen.

Barend is eerder in ondertrouw gegaan Sexbierum 27 dec 1657 en getrouwd Harlingen 10 jan 1658 met Ittie Jans, gedoopt Harlingen 19 okt 1634, overleden aldaar 1665/1666, dochter van Jan Wygers en Eelck Sybrens.

Barend is later in ondertrouw gegaan Harlingen 2 jul 1671 en getrouwd aldaar 16 jul 1671 met Anna Jensma, gedoopt Bolsward 21 okt 1633, overleden Harlingen 16 mei 1728, dochter van Lolcke Jensma en Bauck Claesses Allinga.

 

Uit het huwelijk van Eelckje en Barend:

 

           1   Sierd Berends de Vries, gedoopt Harlingen 13 dec 1667, overleden aldaar 1673.

 

De bedoeling was,dat hij zou gaan studeren met het Tietemaleen,door zijn vader in 1669 aangevraagd bij de burgemeesters van Leeuwarden. Sierd stierf echter voortijdig (T347-1147).

 

 

 

A-IV-d             Claes Feyckes van der Leij, ,Nicolaas,, gedoopt Dokkum 5 aug 1627, overleden na 1656 ,vermoedelijk te Harlingen,, zoon van Feycke Clases van der Leij (A-III-c) en Antje Tymens.

 

Hij werd voorgedragen voor een beurs  uit het Tietemaleen in  1637  “toen hij 9 jaar was.”.

De doop in 1627 staat vast maar misschien was hij wel enige jaren daarvoor geboren ,want zijn dochter Aaltje wordt omstreeks 1644 geboren.

Als student Nicolaas van der Leij uit Dokkum werd hij ingeschreven aan de universiteit van Franeker op 29-4-1646 onder 4442.

Was hij later chirurgijn te Tzummarum ?

Op 8-3-1643 trouwt te Harlingen een Claes Feyckes van Harlingen met Jeltje Doedes van Harlingen.

Op 2-5-1652 trouwt te Harlingen een Claes Feyckes van Harlingen met Reynu Gosses van Midlum.

Vermoedelijk betreft dit beide keren een andere Claes Feyckes,die in 1652 wordt genoemd als koopman te Harlingen en later als gortmaker (zie HAR 236-214v en 239-95,218 ).

 

 

Claes had een buitenechtelijke relatie (1) met  N.N..

 

Uit deze relatie:

 

           1   Aaltje Clases van der Leij, afkomstig uit Leeuwarden in 1662, geboren ± 1644, overleden na 1690.

 

Op 11-11-1690 bij het testeren van Jeltje Sierds van der Leij is zij weduwe van Sybren Clases van der Wal,majoor te Leeuwarden.

Zij is dan voor een vijfde deel erfgenaam van Jeltje en ook haar dochter Antje Sybrens ontvangt iets.

 

Aaltje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 jan 1662 en getrouwd aldaar 26 jan 1662 met Sybren van der Wal, afkomstig uit Leeuwarden in 1662, overleden v 1690.

 

Vermeld als majoor te Leeuwarden.

 

 

Claes was gehuwd  (?) (2) met  Antje Harmens.

 

Was hij wel met haar getrouwd ? (Geen huwelijk gevonden).

 

Uit dit huwelijk (?):

 

           2   Grietje Clases van der Leij, gedoopt Harlingen 1 aug 1657, volgt onder A-V-c.

 

 

A-IV-e Willem Feyckes van der Leij, geboren Dokkum ± 1635, overleden Arum 1692 ?, zoon van Feycke Clases van der Leij (A-III-c) en Antje Tymens.

 

Bij trouwen in 1668 was hij chirurgijn te Arum,afkomstig uit Harlingen.

In 1674 richt hij zich tot de burgemeesters van Leeuwarden om zijn zoon Claes,schoolgaand,te laten studeren met het Tietemaleen.

Het studieleen was toegezegd aan Sierd Beerns de Vries,maar nu deze is overleden is de studieplaats vacant.

In 1685 moet Willem van der Leij te Arum  zich verantwoorden wegens curatele (LWN W8-46v d.d.16-10-1685).

Als Jeltje Sierds van der Leij (nicht van zijn vader) testeert op 11-11-1690 leeft hij nog te Arum en zijn er legaten voor zijn zoons Claes,Feicke en Sierd.

 

Willem is getrouwd Arum (?) 1668 met  Antje Sjoerds Bintiema, ,(Beintema ?), afkomstig uit Bolsward in 1668.

 

Zij kreeg op 3-9-1668 attestatie van Bolsward om elders te trouwen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claes Willems van der Leij, geboren Arum  1668, volgt onder A-V-d.

 

           2   Feycke Willems van der Leij, geboren Arum , overleden Wirdum 3 aug 1735.

 

Hij studeert na zijn oom Daniël met het Tietemaleen,op 29-12-1686 aangevraagd en stopt daarmee 23-7-1707 (HvF 13445 d.d.27-10-1742).

Chirurgijn en dorprechter te Wirdum (1711).

Lidmaten Wirdum: Feico van der Lei, chirurgijn, doet op 1-5-1712 belijdenis te Wirdum.

LWL 71 d.d.18-5-1720:Maryke van der Ley te Wirdum laat Feycke van der Ley,mr. chirurgijn te Wirdum,als curator benoemen.

HvF 11947 d.d.20-12-1727:hij procedeert tegen Yd Durks als curator over Jouke en Harmannus Broersma (Broeksma);Feycke is dan nog chirurgijn te Wirdum.

Bij zijn overlijden in 1735 heeft hij geen kinderen.

 

Feycke (uit Wirdum) is in ondertrouw gegaan Wirdum 6 sep 1711 en getrouwd na 3 proclamaties aldaar  (op 20-9-1711 ? ) met Maria Jacobs Haverkamp (uit Wirdum).

 

Zij was in 1711 weduwe van Joucke Broexma.

Lidmaten Wirdum: op 29-10-1693 zijn ingekomen Joucke Braeckxm (Broeckxma) en Marike Havercamp.

Uit haar eerste huwelijk werden gedoopt te Wirdum: Sippina op 11-8-1695 en Margrieta op 13-3-1698; een derde dochter was Sippina, geboren 1700.

Authorisatie Leeuwarderadeel d.d.27-5-1713: Margarieta, 16 jaar, en Sippina Broeksma, 13 jaar, laten benoemen als curatoren Everhardus Havercamp, koopman Bolsward en Harmannus Broeksma, organist Wanswerd, over de aanbeërfde goederen van wijlen Hendrik Harmens Broeksma.

Authorisatie Leeuwarderadeel d.d.18-5-1720: Harmanus Jouckes Broexma, schooldienaar te Wanswerd is overleden met nagelaten kinderen uit huwelijk met Yefke Bockes Bockema n.l. Joucke en Harmanus. Marijke van der Ley te Wirdum (Maria Haverkamp) laat als grootmoeder van de kinderen haar man Feycke van der Ley, chirurgijn te Wirdum, als curator benoemen.

 

In 1728 is haar man Feico van der Ley ook nog curator over de nagelaten kinderen van Hermanus Broexma.

Deze kinderen zijn samen met Margaretha Broexma voor 2/3 eigenaar van Donkerbroek stem 12 en voor 2/5 van Donkerbroek stem 27.

 

 

           3   Sierd Willems van der Leij, geboren Arum na 1686, volgt onder A-V-e.

 

 

A-IV-f Daniel Feyckes van der Leij, gedoopt Dokkum 30 jun 1644, overleden na 1679, zoon van Feycke Clases van der Leij (A-III-c) en Antje Tymens.

 

Studeerde na zijn broer Nicolaas met het Tietemaleen.

Hij verkreeg dat in 1653 en werd in Franeker ingeschreven als student uit Harlingen op 29-7-1663 onder 6593.

Als medisch student lidmaat te Franeker na belijdenis op 13-7-1667.

Promoveert op 30-6-1670 te Franeker als Med.Dr.

Hij en zijn vrouw Dirkje Jans als lidmaten van Franeker naar Harlingen 19-11-1670.

Op 27-6-1671 wordt Daniel burger van Franeker.

Na zijn 2e huwelijk in 1673geneesheer te Sneek.

Lidmaten Sneek: Daniel van der Ley,doctor,van Franeker 16-8-1673.

Op 2-4-1674 wordt hij burger van Sneek.

 

Daniel is in ondertrouw gegaan gerecht Franeker 16 jul 1670 en kerk Franeker 17 jul 1670 ,getrouwd 1670 (3e pr. gerecht Franeker 27 jul 1670 ) met (1) Dirkje Jans Ramckama, afkomstig uit Franeker in 1670, overleden voor apr 1673.

 

Het huwelijk staat  niet vermeld in het trouwboek van de kerk te Franeker.

 

Daniel is in ondertrouw gegaan gerecht Sneek en Franeker 26 apr 1673 , en getrouwd 1673 (3e pr. gerecht Franeker 27 apr 1673) met (2) Meincke Sydses  Schagen, geboren Sneek omstreeks 1652, dochter van Syds Michels Schagen en Meyncke Bartles.

 

Het huwelijk staat niet vermeld in het trouwboek van de kerk te Franeker.

Mincke Schagen doet als jongedochter op 6-2-1673 belijdenis te Sneek.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Meincke van der Leij, gedoopt Sneek 23 dec 1674, overleden Sneek 7 aug 1725

 

Meincke is in ondertrouw gegaan Sneek 27 aug 1698 en getrouwd aldaar 10 sep 1698 met Pieter Franses Holcama, geboren Arum ± 1675, overleden  Sneek 9 sep 1725, zoon van Frans Willems Holkema en Eelckje Pieters.

 

Pieter kwam bij trouwen in 1698 uit Sneek en was daar mr.blok-en mastmaker.

 

2 Antje van der Leij, gedoopt Sneek 7 okt 1677.

 

3 Feyco van der Leij, gedoopt Sneek 19 sep 1679.

 

 

 

 

A-IV-g             Jurjen Jans van der Leij, geboren Dokkum 25 jun 1607, overleden Rinsumageest 5 okt 1657, zoon van Jan Hendricks van der Leij (A-III-d) en Judith de Guardin.

 

Mr.Jurjen v.d.Leij was secretaris van Dantumadeel mei 1643-1656 en overlijdt 1657 (zie T30-152001).

Bovendien advocaat bij het Hof van Friesland vanaf 1632 en dan onder de naam George van der Leij.

DOK 100 d.d.19-12-1634:George v.d.Leij curator over de kinderen van Oene Feikes (overleden) en Aaf Jans (weduwe).

DOK 101 d.d.20-10-1638:George v.d.Leij,oud procureur,nu klerk van de admiraliteit te Dokkum,voorgaande curator over de kinderen van Oene Feikes en weduwe Aaf Jans n.l.Saakje,17 jaar,Antje,14 jaar en de onmondige dochter Ebel.

LWN W4-143v d.d.6-4-1666: zijn kinderen Johan,20 jaar,Judith,17 jaar, en Sjoerdje,13 jaar,krijgen als curator Hendrik Jansen Jr.,oud-burgemeester van Dokkum en man van zijn zuster Judith.

T334-11 (Huber) inv.nrs 3,4,6: stukken nalatenschap Jurjen van der Leij.

 

Jurjen is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 19 okt 1644 ,3e pr.aldaar 30 okt 1644, en getrouwd Lekkum zondag 3 nov 1644 (Reddingius) met  Sjoerdje Reyns van Rheen, geboren Leeuwarden ± 1615, overleden Rinsumageest 5 dec 1653, dochter van Rein Gerckes van Rheen en Geertje Anes (A-IV-i).

 

Het eigendom van haar vader Reyn van Rheen in 1640 te Hylaard en Huins behoorde in 1698 aan Sjoerdjes kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Judith van der Leij, gedoopt Rinsumageest 24 aug 1645, overleden voor 28 okt 1649.

 

           2   Johan van der Leij, ,genoemd Jan, gedoopt Rinsumageest 30 aug 1646, volgt onder A-V-f.

 

           3   Geertruit van der Leij, gedoopt Rinsumageest 18 jun 1648, overleden voor 1653

 

           4   Judith van der Leij, geboren Rinsumageest 28 okt 1649, gedoopt aldaar 3 nov 1649, volgt onder A-V-g.

 

           5   Reynier van der Leij, gedoopt Rinsumageest 26 apr 1652, overleden voor 1666.

 

           6   Philippus van der Leij, gedoopt Rinsumageest 19 sep 1653, overleden voor 1666.

 

           7   Sjoerdje van der Leij, gedoopt Rinsumageest 19 sep 1653 ,gedoopt als Geertruyt, volgt onder A-V-h.

 

 

A-IV-h             Judith Jans van der Leij, geboren Dokkum 21 nov 1609, overleden na 3 jun 1678, dochter van Jan Hendricks van der Leij (A-III-d) en Judith de Guardin.

 

Judith is in ondertrouw gegaan gerecht Dokkum en gerecht Leeuwarden 20 mrt 1641 en getrouwd kerk Leeuwarden 11 apr 1641 met  Hendrick Jans, afkomstig uit Dokkum in 1641, overleden na 3 jun 1678.

 

In 1656 is hij als Hendrick Jans Jr burgemeester van Dokkum, hij laat dan het testament registreren van zijn zwager Jacob Jacobs, getrouwd met Tjitske Jans van der Leij.

Hendrick Jans wordt in 1666 genoemd als oud-burgemeester van Dokkum en curator over de kinderen van zijn zwager Jurjen (LWN W4-143 d.d.6-4-1666).

Hij testeerde als oud-burgemeester van Dokkum met zijn vrouw op 3-6-1678 nadat ze hun enige zoon Johannes hadden verloren.

De erfgenamen van Judith zijn de kinderen van haar broer George (Jurjen), te weten Jan (Johan) of diens kinderen en ookJudith en Sjoerdje.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Hendricks, overleden 1678.

 

 

A-IV-i Geertje Anes, geboren omstreeks 1590, afkomstig uit Leeuwarden in 1613, overleden na 1651, dochter van Ane Pybes (A-III-e) en Liefke Douwes.

 

Bij ondertrouw in 1613 wordt vermeld dat zij een dochter is van Ane Pybes.

 

Geertje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden dec 1613 en getrouwd aldaar 13 jan 1614 met  Rein Gerckes van Rheen, geboren ± 1586, overleden na 1651, zoon van Gercke van Rheen en Sjoerdje Riencks  Andringa.

 

 

Burger van Leeuwarden 1611,afkomstig van Lutkewierum.

Bij ondertrouw in 1613 weduwnaar uit Leeuwarden.

In 1640 eigenaar van stem 3 Huins en van stem 15 en 16 Hylaard.

Met zijn vrouw genoemd in 1651.

 

Rein was weduwnaar van Fenne Upkes Hoptille, overleden Leeuwarden 1612, begraven Leeuwarden,Oldehoofsterkerkhof.

 

Uit het huwelijk van Geertje en Rein:

 

           1   Sjoerdje Reyns van Rheen, geboren Leeuwarden ± 1615, overleden Rinsumageest 5-12-1653

 

Sjoerdje is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 19 okt 1644 ,3e pr. aldaar 30 okt 1644 en getrouwd kerk Lekkum zondag 3 nov 1644 (Reddingius), met Jurjen Jans van der Leij, geboren Dokkum 25 jun 1607, volgt onder A-IV-g.

 

 

A-V-a Johannes Clases van der Leij, gedoopt Dokkum 11 apr 1647, overleden 1722, zoon van Claas Gerrits van der Leij (A-IV-a) en Doetje Johannes.

 

Hij was mr.bakker te Dokkum.

In 1698 voogd over Sierd Gerrits en Trijntje Gerrits en in 1708 over Sierd Willems.

Hij erft voor een vijfde deel van Jeltje Sierds van der Leij (zie haar testament d.d.11-11-1690 bij de stukken van HvF 7941 d.d.30-5-1702).

Groot Consentboek Leeuwarden EE 32-folio 74v d.d.1-5-1711:hij is voor 1/9 deel eigenaar van 2 huizen in Leeuwarden,ook Sierd Willems onder zijn voogdij voor 1/9,Feicke Willems,chirurgijn te Wirdum,voor 1/9,Sierd Gerrits,zeilmaker te Makkum,voor 1/18 en diens zuster Trijntje Gerrits,vrouw van Petrus Brantsma te Dokkum,voor 1/18e. Zij verkopen het 4/9e deel van de huizen voor 1800 car.gld.

 

HvF 13445 d.d.27-10-1742:Ds.Franciscus Holkama te Makkum verklaarde,dat Johannes Clasen bakker was te Dokkum en dat deze familie was van zijn moeder Minke van der Leij.Zijn overgrootvader Feycke Clases van der Leij,kamerbode van de Admiraliteit te Dokkum,had een zuster Tjitske,die de grootmoeder was van Johannes Clasen.

 

Johannes is getrouwd Dokkum 6 jul 1670 met  Dieuke Hebles Harkema, gedoopt Sneek 12 sep 1651, overleden na 1706, dochter van Hebele Martens en Nieske Sytses.

 

Op lidmatenlijst Dokkum in 1706.

 

Uit dit huwelijk (geboortedata en  sterfdata kinderen vlg aantekening Tietema in SFA II-259):

 

           1   Doetje Johannes van der Leij, geboren Dokkum 3 okt 1671, gedoopt Dokkum 15 okt 1671, overleden aldaar 1671/1673.

 

           2   Doetje Johannes van der Leij, geboren Dokkum 16 mrt 1673, gedoopt Dokkum 23 mrt 1673, overleden 20 okt 1701.

 

Doetje is getrouwd Dokkum 23 jul 1699 met Claas Ritsckes Jilderda, afkomstig uit Dokkum in 1699.

 

Het huwelijk was kinderloos

 

           3   Claas Johannes van der Leij, geboren Dokkum, gedoopt Dokkum 10 mrt 1675, overleden 1675/1676.

 

           4   Claas Johannes van der Leij, geboren Dokkum 20 feb 1676, gedoopt Dokkum 23 feb 1676, overleden 1676/1677.

 

           5   Claas Johannes van der Leij, geboren  Dokkum 4 apr 1677, gedoopt Dokkum 8 apr 1677, overleden voor 1685.

 

           6   Lysbet Johannes van der Leij, geboren Dokkum 9 apr 1678, gedoopt Dokkum 14 apr 1678, overleden 10 mrt 1742, volgt onder A-VI-a.

 

           7   Nieske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 18 mrt 1681, gedoopt Dokkum 1 apr 1681, overleden 1681/1682.

 

           8   Nieske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 1 juli 1682, gedoopt Dokkum 5 jul 1682, overleden dec 1708, volgt onder A-VI-b.

 

           9   Claas Johannes van der Leij, geboren Dokkum 7 jan 1685, gedoopt Dokkum 11 jan 1685, overleden 1685/1687.

 

         10   Tjitske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 1 feb 1686, gedoopt Dokkum 13 feb 1686, overleden 1686/1688.

 

         11   Claas Johannes van der Leij, geboren Dokkum 12 okt 1687, gedoopt Dokkum 16 okt 1687, overleden 1687/1690.

 

         12   Tjitske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 11 jan 1689, gedoopt Dokkum 13 jan 1689, overleden 9 jun 1762, volgt onder A-VI-c.

 

         13   Claas Johannes van der Leij, gedoopt Dokkum 2 mrt 1690, overleden 1690/1695.

 

         14   Claas Johannes van der Leij, gedoopt Dokkum 10 mrt 1695, jong overleden.

 

 

A-V-b Gerrit Sierds, gedoopt Makkum 3 feb 1656, overleden aldaar 1694, zoon van Sierd Gerrits (A-IV-b) en Tryntje Hiddes.

 

Zeilmaker te Makkum.

In het testament van Jeltje Sierds van der Leij d.d.11-11-1690 is hij voor een vijfde deel erfgenaam;bovendien ontvangt hij 500 car.gld.voor Grietje Clases te Makkum om voor haar en haar man een passende woning te kopen.

WON 70 d.d.13-10-1694:Op verzoek van Nel Gerrits,oudtante,tante van wijlen Gerrit Sierds,wordt Jelle Tjernes,mr.glasmaker te Makkum benoemd tot curator over de kinderen Sierd en Trijntje; Wybe Rintjes te Makkum en Johannes Clasen te Dokkum worden medecuratoren.

WON 185-49 d.d.17-11-1698:weesrekening vanaf 6-2-1696 door Jelke Tjernes,glazenmaker te Makkum,curator over de kinderen Sierd Gerrits en Trijntje Gerrits. Deze kinderen waren voor een zesde deel erfgenamen van wijlen Jeltje van der Leij,weduwe Ds.Noé,overleden te Leeuwarden.

WON 190 d.d.2-2-1708:weesrekening vanaf 27-7-1703 door Johannes Clases van der Ley, bakker te Dokkum,als curator over Tryntje Gerrits en Sierd Gerrits.

 

Gerrit is getrouwd Makkum 27 feb 1681 met  Cunira Clases, afkomstig uit Makkum in 1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sierd Gerrits, gedoopt Makkum 5 nov 1682, overleden na 1719.

 

In 1698 was Jelke Tjernes voogd over hem en in 1703 Johannes Clasen van der Leij, bakker te Dokkum.

In 1708 wordt Sierd genoemd als zeilmaker te Makkum.

WON 293-63v d.d.2-9-1719:Sierd Gerrits,zeilmaker te Makkum,tekende op 11-8-1719 een schuldbekentenis van 160 car.gld. aan Jan Jans te Harlingen voor geleverde koopwaar in 1717 en 1718.

WON 293-78 d.d.11-11-1719:hij tekende op 8-5-1719 te Makkum een schuldbekentenis van 400 car.gld. aan Jan Hendriks te Krommenie.

WON 293-158v/159v d.d.21-12-1720:hij tekende op 2-7-1720 een schuldbekentenis van 500 car.gld. aan Johannes Clasen van der Leij,bakker te Dokkum en voorheen voogd over zijn zuster Trijntje Gerrits.

 

 

           2   Foockel Gerrits, gedoopt Makkum 16 sep 1686, overleden aldaar voor 1698.

 

           3   Claas Gerrits, gedoopt Makkum 25 dec 1687, overleden aldaar voor 1698.

 

           4   Tryntje Gerrits van der Leij, geboren Makkum 7 aug 1690, gedoopt Makkum 8 aug 1690, overleden 16 sep 1770, volgt onder A-VI-d.

 

 

A-V-c Grietje Clases van der Leij, gedoopt Harlingen 1 aug 1657, overleden n 1690, dochter van Claes Feyckes van der Leij, ,Nicolaas, (A-IV-d) en Antje Harmens.

 

Op 11-11-1690 bij het testeren van Jeltje Sierds van der Leij (nicht van haar vader) woont zij als vrouw van Hans Jacobs te Makkum.Er is voor haar 500 car.gld.,dat Gerrit Sierds voor haar moet besteden aan een passende woning.

Ook haar dochter Antje Hanses ontvangt iets.

 

Grietje is getrouwd ± 1680 met  Hans Jacobs, overleden n 1690 ,ws.te Makkum,.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Jacobs, gedoopt Makkum 1 jan 1683.

 

Zij wordt genoemd in het testament van Jeltje Sierds van der Leij d.d.11-11-1690.

 

 

 

A-V-d Claes Willems van der Leij, geboren Arum ± 1668, overleden aldaar mei 1738, zoon van Willem Feyckes van der Leij (A-IV-e) en Antje Sjoerds Bintiema, ,(Beintema ?).

 

Uit  stukken Tietemaleen: Claas Willems trouwde omstreeks 1680 te Arum met Tyttie Yttes.

Chirurgijn te Arum (1692).

FRL 108-65v d.d.25-8-1692:volgens koopbrief d.d.12-5-1692 verkoopt Claas Willems van der Leij,mr.chirurgijn te Arum,het door hem bewoonde huis te Tzum voor 308 car.gld.en 3 stuivers.Koper is Haye Ronda,mr.chirurgijn te Tzum.

WON 233-361 d.d.2-3-1700:Claas Willems kocht in januari 1700 een huis in het dorp Arum.

WON 297-86v (blz.172) d.d.1733:er is sprake van een koopbrief van een huis te Arum d.d.21-7-1733 door Claas Willems van der Leij en echtgenote Teette Yttes.

Bij overlijden had hij een zoon en een dochter.

 

Claes was gehuwd met  Teetje Yttes

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem van der Leij, overleden na 1749.

 

V1744: Willem van der Ley te Arum ,2 personen. (hij en zijn zuster ?)

Hij wordt vermeld te Arum bij Q1749 en is dan "redelijk wel in staat".

 

 

           2   Tryntje van der Leij, overleden na 1749.

 

Vermeld bij Q1749 te Arum als alleenstaande en als zeer welgesteld.

 

 

 

A-V-e Sierd Willems van der Leij, geboren Arum na 1686, overleden na 1749, zoon van Willem Feyckes van der Leij (A-IV-e) en Antje Sjoerds Bintiema, ,(Beintema ?).

 

In 1711 nog onder voogdij van Johannes Clases,bakker te Dokkum.

Lidmaat te St.Anna na belijdenis op 11-8-1723.

Chirurgijn te Sint Annaparochie,als zodanig vermeld in 1741.

V1744: Mr Sierd van der Ley te St. Anne, 3 personen.

Q1749: in 1749 bestaat het gezin uit 3 volwassen personen.

 

Sierd (als Sirus van der Ley uit Witmarsum) is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 1 aug 1711  en getrouwd  Witmarsum (?) in 1711  met  Brechtje Jans Revers, in 1711 uit Leeuwarden, overleden na 1749.

 

Brechtje met att. Leeuwarden d.d.16-8-1711 om elders te trouwen.

Zij als lidmaat van Witmarsum naar St.Anna augustus 1715.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Willem Sierds van der Leij,  gedoopt Witmarsum 26 juni 1712

 

 

           2   Tryntje Sierds van der Leij, gedoopt Sint Annaparchie 3 sep 1724.

 

 

  A-V-f Johan van der Leij, ,genoemd Jan, gedoopt Rinsumageest 30 aug 1646, overleden Leeuwarden 1 mrt 1709, begraven aldaar, kist 1-3-1709, zoon van Jurjen Jans van der Leij (A-IV-g) en Sjoerdje Reyns van Rheen.

 

Hij woonde te Leeuwarden en was daar wijnhandelaar met een wijnhuis in de Toren van Babel (Nieuwstad).

Hij was ook burgerhopman en lid van de vroedschap van Leeuwarden 1699/1709.

In 1698 eigenaar van stem 15 en 16 Hylaard en voor een deel van stem 3 Huins.

 

Johan is getrouwd ± 1678 met  Johanna de Soet, overleden na 1722.

 

HvF 11070 d.d.24-3-1722:haar schoondochter Anna Catharina Wassenaar procedeert tegen haar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hieronimus Willem van der Leij, Jurjen, geboren  Dongjum (?) ± 1680, volgt onder A-VI-e.

 

           2   Anna Maria van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 mrt 1681.

 

Zij doet als jongedochter belijdenis te Leeuwarden op 21-6-1702.

 

Anna is ondertrouwd Leeuwarden 11 sep 1705 en getrouwd Leeuwarden 27 sep 1705 met Nicolaas Woorthouwer.

 

Bij ondertrouw in 1705 is hij klokkenist en organist te Leeuwarden.

 

 

           3   Francien van der Leij, gedoopt Leeuwarden 4 okt 1682, overleden 8 dec 1747, begraven Leeuwarden

 

Francina van der Ley doet op 7-2-1701 belijdenis te Leeuwarden.

 

Francien is ondertrouwd Leeuwarden 10 apr 1716 (19-4-1716 att.naar Deinum) met  1) Hylco van der Wold,  overleden voor 1724.

 

Bij ondertrouw in 1716 was Hylco overste en afkomstig uit Harlingen.

Op 21-11-1702 laat kapitein Hylcke van der Wolt te Harlingen een dochter Vroukien dopen (moeder Lovyntie Wynter).

Een eventueel huwelijk te Deinum is niet te vinden in het trouwboek aldaar (1687-1811).

Vermoedelijk wordt uit het huwelijk met Francien een dochter Petronella Hielkes van der Wolt geboren, die in 1737 trouwt te Leeuwarden.

 

Francien is ondertrouwd Leeuwarden 30 juni 1724 (att. daar 16-7-1724 om elders te trouwen) met 2) Johan Engeneger, afkomstig uit Leiden.

 

Zijn beroep in 1724 was koopman.

 

 

           4   Gustaaf Frans van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 sep 1685, volgt onder A-VI-f.

 

           5   Auckje van der Leij, gedoopt Leeuwarden 4 dec 1687.

 

Zij doet op 5-12-1710 belijdenis te Leeuwarden.

 

Auckje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 jul 1718 en getrouwd Wolsum 31 jul 1718 met Theodorus Huydekoper, gedoopt Leeuwarden 10 aug 1687, overleden Leeuwarden juli 1739, begraven aldaar 27 juli 1739, zoon van Harcke Jansz  Huidekoper en Hendrickje Wybenga.

 

Volgens het trouwboek van Leeuwarden vond het huwelijk plaats op 31-7-1718 in Wolsum, waar haar broer predikant was (het huwelijk staat niet vermeld te Wolsum 1715-1810

 

 

           6   Rixt van der Leij, gedoopt Leeuwarden 26 mrt 1690, overleden  nov 1729, begraven Leeuwarden.

 

Zij doet op 26-8-1722 belijdenis te Leeuwarden.

 

Rixt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 apr 1728 en getrouwd Britsum 18 apr 1728 met Matthijs Accama, gedoopt  Burum  13 nov 1701, overleden Leeuwarden 1783, begraven Goutum, zoon van Ds Simon Accama en Margreta Matthijsen.

 

Bij ondertrouw was hij kunstschilder te Leeuwarden.

Hij hertrouwde op 29-4-1731 te Goutum met Maria Catharina van Erckelens uit Wesel.

Tip van Hans Zijlstra: de moeder van Matthijs wordt genoemd op 30-9-1726 in een informatieboek van Leeuwarden (HCL c011-135).

Zijn vader Ds Simon Accama was getrouwd met Aaltje Boetes Nievelt; ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 24-3-1666 Simon Ackema cand.theologie en Aeltie Bates; zij testeerden in 1692 en Aaltje is vermoedelijk niet lang daarna overleden. Uit dat huwelijk zijn geen kinderen bekend, maar bij het dopen van Matthijs op 13-11-1701 wordt als moeder genoemd Aaltje Boetes Nievelt. Vermoedelijk is Margreta als jonge vrouw (in 1726 is zij 60 jaar) in de  pastorie gekomen , maar zal de predikant niet met haar getrouwd zijn. Matthijs zal genoemd zijn naar haar vader.

 

           7   Petrus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 30 nov 1692.

 

           8   Willemyn van der Leij, gedoopt Leeuwarden 9 dec 1694, jong overleden.,voor 15-4-1698.

 

           9   Jacobus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 12 feb 1696.

 

         10   Willemyn van der Leij, gedoopt Leeuwarden 15 apr 1698.

 

 

A-V-g Judith van der Leij, geboren Rinsumageest 28 okt 1649, gedoopt aldaar 3 nov 1649, overleden Franeker 23 jan 1719, begraven aldaar 3 feb 1719 ,grafschrift, dochter van Jurjen Jans van der Leij (A-IV-g) en Sjoerdje Reyns van Rheen.

 

Lidmaat te Franeker op 21-7-1682,ingekomen van Leeuwarden;nog vermeld als lidmaat in 1709 met overlijden op 23-1-1719.

T334-11 (Huber) inv.nrs 46 en 48: Judith als weduwe van prof.dr.Ulricus Huber verhuurt land.

 

Judith is ondertrouwd gerecht Franeker 19 sep 1668 en kerk Franeker 20 sep 1668 en getrouwd Birdaard 4 okt 1668 (ook 4-10-1668 3e pr. kerk Dokkum) met  Ulricus Huber, geboren Dokkum 13 mrt 1636 ,in de Gasthuisstraat, overleden Franeker 8 nov 1694, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Zacharias Huber en Sjouck Jensma.

 

Hij was hoogleraar te Franeker en raadsheer bij het Hof van Friesland.

Als student lidmaat te Franeker op 21-10-1655.

Uit zijn eerste huwelijk had hij 2 zoons,gedoopt te Franeker met namen:

Zacharias op 19-1-1662 en Harmannus op 5-4-1663.

 

Ulricus is eerder getrouwd Franeker 4 dec 1659 met Agneta Althusius, afkomstig uit Franeker in 1659, overleden Franeker 13 aug 1663

.

Uit het huwelijk van Judith en Ulricus:

 

           1   Zacharias Huber, gedoopt Franeker 29 aug 1669, overleden Leeuwarden 21 okt 1732, begraven Franeker ,grafschrift.

 

           2   Sjoerdje Huber, gedoopt Franeker 25 jun 1671, overleden aldaar 2 nov 1707, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           3   Agnes Huber, geboren Franeker 16 apr 1673, gedoopt aldaar 20 apr 1673, overleden aldaar 23 nov 1718, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           4   George Huber, geboren Franeker 8 apr 1675, gedoopt aldaar 11 apr 1675, overleden Leeuwarden 27 jul 1737, begraven Franeker ,grafschrift.

 

           5   Titia Huber, geboren Franeker 20 nov 1676, gedoopt aldsar 23 nov 1676,  overleden Leeuwarden 5 sep 1704, begraven Franeker 12 sep 1704.

 

           6   Ulricus Huber, gedoopt Franeker 13 apr 1679, overleden aldaar 1682.

 

           7   Sjoukje Huber, gedoopt Leeuwarden 15 jun 1681, overleden Franeker 25 jun 1694, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           8   Renatus Huber, gedoopt Franeker 25 jun 1684, overleden aldaar 1685.

 

           9   Renatus Huber, geboren Franeker 11 mrt 1688, gedoopt aldaar 13 mrt 1688, overleden aldaar 6 nov 1707, begraven aldaar ,grafschrift.

 

 

A-V-h Sjoerdje van der Leij, gedoopt Rinsumageest 19 sep 1653 ,gedoopt als Geertruyt, overleden Leeuwarden 11 okt 1724, begraven aldaar, Jacobijnerkerk, dochter van Jurjen Jans van der Leij (A-IV-g) en Sjoerdje Reyns van Rheen.

 

Bij huwelijk attestatie d.d.5-9-1675 van Franeker naar Leeuwarden om daar te trouwen; de derde proclamatie van het huwelijk is in Leeuwarden op 5-9-1675.

 

Sjoerdje is in ondertrouw gegaan Franeker 20 aug 1675 en Leeuwarden 21 aug 1675 en getrouwd Leeuwarden 5 sep 1675 (?) met  Johannes (Hanso) Acronius, geboren Britswerd 1649 ?, overleden Leeuwarden 13 mrt 1730, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van David Acronius en Pietke Willems Rollema.

 

Ingeschreven als Hansonius Acronius op 16-11-1664 als student te Franeker uit Leeuwarden onder nr.6776 en niet te verwarren met Johannes Acronius uit Wageningen,die daar op 20-1-1655 werd ingeschreven.

Dr.Hanso Acronius was advocaat bij het Hof van Friesland vanaf 5-7-1671.

Hij was bouwmeester van Leeuwarden 1692/1695;lid van de vroedschap 1696/1704,1709/1724 en1729/1730; burgemeester 1705/1708 en 1725/1728.

In 1708 schreef hij een verzoekschrift om zijn zoon Sixtus,15 jaar,te laten studeren met het Tietema-leen.

Genoemd te Roordahuizum (HvF 16818-217,1679/1681).

Genoemd als voogd te Huizum (HvF 16819-26,1681/1684).

In 1698 n.ux. eigenaar stem 2 Huins en deels eigenaar stem 3 Huins.

HvF 11718 d.d.9-4-1726:Joucke Jouckes had een rechtszaak tegen Hanso Acronius.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   David Acronius, gedoopt Leeuwarden 23 aug 1676, overleden aldaar voor 15 jun 1683.

 

           2   George Acronius, gedoopt Leeuwarden 16 okt 1678.

 

           3   Tjitske Acronius, gedoopt Leeuwarden 16 feb 1681.

 

           4   David Acronius, gedoopt Leeuwarden 15 jun 1683, overleden Hempens 31 dec 1738 ,oud in het 54e jaar.

 

Pastor te Hempens 1705-1738 en in 1728 eigenaar stem 9 Hempens.

 

 

           5   Renatus Acronius, gedoopt Leeuwarden 22 nov 1685.

 

           6   Petrus Acronius, gedoopt Leeuwarden 25 jan 1688, overleden Friens 21 mrt 1761, begraven aldaar, grafschrift (Walle).

 

           7   Pietje Acronius, gedoopt Leeuwarden 11 sep 1689.

 

           8   Sixtus Acronius, gedoopt Leeuwarden 1 mei 1692, overleden aldaar 12 jan 1752.

 

Advocaat Hof van Friesland 29-6-1714.Burgemeester van Leeuwarden 1742/1744.

 

 

           9   Sjoerdje Acronius, gedoopt Leeuwarden 26 apr 1695, overleden 1765.

 

Testeerde 14-8-1765.

 

Sjoerdje was gehuwd met Ds.Augustinus Offringa.

 

Predikant te Bolsward.

 

 

         10   Johannes Acronius, gedoopt Leeuwarden 10 sep 1697.

 

 

A-VI-a             Lysbet Johannes van der Leij, geboren Dokkum 9 apr 1678, gedoopt Dokkum 14 apr 1678, overleden 10 mrt 1742, begraven Aalsum, dochter van Johannes Clases van der Leij (A-V-a) en Dieuke Hebles Harkema.

 

Lysbet is getrouwd Dokkum 1 okt 1699 met  Wouter Thysses de Haan, gedoopt Franeker 6 aug 1676, overleden 6 nov 1719, 43 jaar, begraven Aalsum, zoon van Thys Wouters en Antje Arjens.

 

Hij was zoutbrander te Dokkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Matthijs de Haan, gedoopt Dokkum 14 jul 1700.

 

           2   Klaas de Haan, gedoopt Dokkum 7 mei 1704.

 

           3   Pieter de Haan, gedoopt Dokkum 15 aug 1706.

 

           4   Doeke de Haan, ,Duco,, gedoopt Dokkum 19 feb 1708.

 

           5   Doetje de Haan, gedoopt Dokkum 7 dec 1710.

 

           6   Antje de Haan, gedoopt Dokkum 2 jun 1715.

 

           7   Dieuke de Haan, gedoopt Dokkum 17 apr 1720.

 

 

A-VI-b Nieske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 1 jul 1682, gedoopt Dokkum 5 jul 1682, overleden aldaar dec 1708, begraven Dokkum (SFA II-259), dochter van Johannes Clases van der Leij (A-V-a) en Dieuke Hebles Harkema.

 

Zij deed op 5-11-1706 belijdenis te Dokkum.

 

Nieske is getrouwd Dokkum 24 jan 1706 met  Petrus Brantsma, gedoopt Dokkum 25 mrt 1683, zoon van Christoffel Brantsma en Sjoukje Pietersdr Bennema.

 

Hij was in 1706 commies bij de admiraliteit van Friesland en in 1710 commies ter recherchie te Dokkum. Later ook burgemeester aldaar.

Hij deed op 6-2-1707 belijdenis te Dokkum.

 

Petrus is later getrouwd Dokkum 6 apr 1710 met Tryntje Gerrits van der Leij, gedoopt Makkum 8 aug 1690, zie A-VI-d.

 

Uit het huwelijk van Nieske en Petrus:

 

           1   Christoffel Brantsma, gedoopt Dokkum 17 nov 1706, overleden aldaar 31 jan 1731.

 

Christoffel is getrouwd Dokkum 8 jan 1729 met Hiske Sjordema, afkomstig uit Dokkum.

 

           2   Claas Brantsma, gedoopt Dokkum 15 nov 1708, jong overleden.

 

 

A-VI-c Tjitske Johannes van der Leij, geboren Dokkum 11 jan 1689, gedoopt Dokkum 13 jan 1689, overleden 9 jun 1762 (SFA II-259), dochter van Johannes Clases van der Leij (A-V-a) en Dieuke Hebles Harkema.

 

Bij huwelijk in 1715 als jongedochter van Dokkum.

Zij doet op 1-11-1715 belijdenis te Dokkum.

 

HvF 13445 d.d.27-10-1742: Definitieve sententie inzake Tjitske Johannes van der Leij, appellante (originele impt) contra Sixtus Acronius, appelleerde (origenele geche).

Tjitske heeft als weduwe een geding met Sixtus Acronius inzake het recht op studie met het Tietema-leen;zij eist dit op voor haar zoon Johannes de Penijn;Sixtus vindt dat zijn zoon Gellius Acronius rechten heeft; Tjitske is een afstammeling van Claes Jarichs van der Leij ( A II-a) en Sixtus is een afstammeling van Hendrick Jarichs van der Leij (A II-b); de Tietemalijn loopt volgens de stukken van het Tietemaleen alleen via Claes Jarichs;de eerdere uitspraak van het nedergerecht van Leeuwarden d.d. 20-5-1741 wordt daarom nietig verklaard, omdat de collatie van Sixtus op obreptive(bedriegelijke) manier is verkregen.Sixtus wordt veroordeeld tot een schadeloosstelling aan Tjitske, maar haar eis om haar zoon te laten studeren met het leen wordt niet ingewilligd, vermoedelijk omdat de zoon van Sixtus al met de studie is begonnen en men de toekenning niet kan/wil terugdraaien.

 

Tjitske is in ondertrouw gegaan gerecht Dokkum 21 sep 1715  en getrouwd kerk Dokkum 6 okt 1715 (1) met  Sybren Eises (Elses)Ynia, gedoopt Dokkum 15 jan 1688, overleden Dokkum 1716, zoon van Aelse (Elso) Sybrens Inia.

 

Sybren overleed een half jaar na zijn huwelijk (SFA II-259).

 

Tjitske is getrouwd kerk Dokkum 22 okt 1719 (2) met  Augustinus de Penijn, afkomstig uit Dokkum in 1719, geboren omstreeks 1686, overleden 14 mrt 1733, 47 jaar, begraven Aalsum (SFA II-259)

 

Hij kwam op 3-11-1709 als lidmaat van Amsterdam naar Dokkum.

Bij huwelijk in 1719 apotheker te Dokkum;in 1723 ook burgemeester aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dieuke de Penijn, gedoopt Dokkum 19 apr 1722, overleden aldaar voor 21 jul 1723.

 

           2   Dieuke de Penijn, gedoopt Dokkum 21 jul 1723.

 

           3   Johannes de Penijn, gedoopt Dokkum 26 dec 1724, overleden aldaar voor 23 nov 1727.

 

           4   Johannes de Penijn, gedoopt Dokkum 23 nov 1727.

 

Zijn moeder probeerde in 1742 voor hem een beurs te verkrijgen van het Tietemaleen, waarmee hij zou kunnen studeren.

Hij is ongehuwd overleden na 1742.

 

Geschiedenis van het leen en toelichting op de rechtszaak:

 

Dr.Douwe van Tietema bepaalde bij testament in 1528 dat voor 3500 gg  een jaarrente van 125 gg gekocht moest worden, waarvan iemand uit het nageslacht van zijn broers of zusters 16 jaar zou kunnen studeren (Tietemaleen). Met dit leen studeerden ook nakomelingen  van Claes Jarichs van der Leij, wiens moeder afstamde van Auck, zuster van Dr. Douwe van Tietema.

Genoemd worden Nicolaes (1637) en  Daniel (1653), zonen van Feycke van der Leij  en vele anderen als studerend met de beurs.

Met inachtneming van de regels wordt de beurs na bestudering van een verzoek toegekend door het stadsbestuur van Leeuwarden. In 1708 komt er een verzoekschrift van Hanso Acronius, dan zelf burgemeester, en getrouwd met Sjoerdje van der Leij, om zijn zoon Sixtus ,15 jaar, te laten studeren en de beurs wordt toegekend. Hiertegen komt in verzet Johannes Clasen van der Leij, bakker te Dokkum. Hij is zelf van de rechthebbende tak van der Leij, maar de moeder van Sixtus niet. Hij krijgt geen gehoor en men geeft hem te kennen dat hij maar moet gaan procederen. Hij ziet dat niet zitten, ook omdat Hanso Acronius hem de stukken van het leen niet wil geven.   Sixtus studeerde te Franeker en promoveerde daar 26-6-1714.

Sixtus zelf draagt in 1732  zijn zoon (Gellius, 3 jaar oud) al vast voor en ook ditmaal wordt de beurs toegekend. Deze zoon Gellius zal met de studie in Franeker zijn begonnen omstreeks 1741 (Gellius promoveerde daar op 7-2-1752).

In 1741 gaat Tjitske Johannes, dochter van bovengenoemde Johannes Clasen, de toekenning aanvechten. Zij vindt dat haar zoon recht heeft op een beurs en niet de zoon van Sixtus.

Het gerecht van Leeuwarden verklaart op 20-5-1741 Tjitske niet ontvankelijk, maar zij gaat procederen voor het Hof van Friesland

Er is een stuk uit 1554 over de nakomelingen van de broers en zusters van Dr.Douwe van Tietema (afschrift door Boerboom op 10-10-1741).

Dan komt er een tussenvonnis van het Hof op 27-10-1741 dat er nog geen uitspraak mogelijk is.  Er moeten getuigen worden gehoord en bewijzen verzameld.

Op 20-11-1741 worden er verklaringen afgelegd door Lysbeth Johannes (zuster van Tjitske) en bloedverwanteTrijntje Gerrits, waarbij de gang van zaken uit 1708 wordt bevestigd en hun afkomst wordt  aangetoond.  Zij hebben Tjitske, dochter van Claes Jarichs van der Leij, als overgrootmoeder.

Na bestudering van ook  de genealogieën en het verloop van de Tietemalijn komt het Hof op 27-10-1742 tot de definitieve sententie.

 

 

 

A-VI-d             Tryntje Gerrits van der Leij, geboren Makkum 7 aug 1690, gedoopt Makkum 8 aug 1690, overleden Dokkum 16 sep 1770, begraven aldaar, dochter van Gerrit Sierds (A-V-b) en Cunira Clases.

 

In 1698 was zij nog onder voogdij van Jelke Tjernes en in 1703 was voogd Johannes Clases,bakker te Dokkum.

 

Tryntje is getrouwd Dokkum 6 apr 1710 met  Petrus Brantsma, gedoopt Dokkum 25 mrt 1683, zoon van Christoffel Brantsma en Sjoukje Pietersdr Bennema.

Petrus is eerder getrouwd Dokkum 24 jan 1706 met Nieske Johannes van der Leij, gedoopt Dokkum 5 jul 1682, zie A-VI-b.

 

Uit het huwelijk van Tryntje en Petrus:

 

           1   Gerrit Brantsma, gedoopt Dokkum 23 jul 1714, overleden aldaar 1715/1716.

 

           2   Gerardus Brantsma, geboren Dokkum 20 jan 1716, gedoopt aldaar 22 jan 1716.

 

Student te Franeker tot 1736.

In 1751 was Dr.Gerardus Brantsma advocaat te Leeuwarden bij het Hof van Friesland.

 

 

 

A-VI-e Hieronimus Willem van der Leij, Jurjen, geboren  Dongjum (?) ± 1680, overleden Leeuwarden 1719/1720, zoon van Johan van der Leij, ,genoemd Jan (A-V-f) en Johanna de Soet.

 

Bij huwelijk in 1712 afkomstig uit Leeuwarden.

Lidmaat te Leeuwarden op 8-4-1716,komend van Dongjum.

Hij testeerde als wijnhandelaar te Leeuwarden met zijn vrouw op 3-6-1715 (zie HvF 10863 d.d.20-12-1720).

Hij maakte zijn vrouw voor 2/3 deel erfgenaam en zijn moeder Johanna de Soet voor 1/3 deel.

Zijn vrouw maakte hem voor 2/3 deel erfgenaam en haar ouders voor 1/3 deel.

 

Hieronimus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 aug 1712 en getrouwd Marssum 21 aug 1712 met  Anna Catharina Wassenaar, gedoopt Leeuwarden 13 jul 1688, overleden na 1722, dochter van Hendrik Wassenaar en Aaltje Brouwer.

 

HvF 10863 d.d.20-12-1720:zij eist als weduwe achterstallige betaling van geleverde wijn aan Hessel Feytsma van Heemstra te Oudkerk; de laatste wordt veroordeeld om met intrest te betalen.

Zij was voor de helft eigenaar van de wijnhandel en van de andere helft voor 2/3 deel als erfgenaam van haar man en had voor de rest het kooprecht gekregen van Taecke Sybrens van der Leij te Berlikum (het deel van schoonmoeder Johanna de Soet).

HvF 11070 d.d.24-3-1722:zij procedeert tegen haar schoonmoeder Johanna de Soet.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jannetta van der Leij, gedoopt Leeuwarden 5 nov 1713.

 

           2   Willem van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 feb 1720 ,vader overleden.

 

           3   Jeroen van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 feb 1720 ,vader overleden.

 

           4   Hendrikje van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 feb 1720 ,vader overleden.

 

 

A-VI-f Gustaaf Frans van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 sep 1685, overleden Goënga nov 1727, zoon van Johan van der Leij (A-V-f) en Johanna de Soet.

 

Hij werd als student Gustavus uit Leeuwarden in 1707 ingeschreven aan de universiteit van Franeker onder 10474.

Lidmaat te Leeuwarden als theologisch student van Franeker op 16-12-1711.

Predikant te Wolsum 30-4-1715 en te Goënga 26-10-1721.

Hij liet na 1721 nog 2 kinderen dopen te Wolsum in zijn vorige gemeente, misschien  onwettige kinderen,  hij was in die tijd predikant te Goënga.

Franciscus op 9-12-1725 (zou zijn overleden op 25-10-1788 te Gaastmeer)

Geeske  op 16-2-1727 (zou zijn overleden op 9-12-1777 te Sneek ?)

 

Gustaaf is getrouwd 1715 ,6-11-1715 3e pr.Wolvega met  Frouckje Wigeri, geboren Wolvega sep 1691, overleden Wolvega 19 nov 1762 ,oud 71 jaar en bijna 2 maanden, dochter van Elias Wigeri en Neeltje Boelens.

 

In 1728 is Froukje Wigeri voor 50% eigenaar van Oldelamer stem 51.

Froukie Wigeri weduwe G.F.v.d.Lei op 12-12-1731 als lidmaat van Goinga naar Sneek.

Froukje Wigeri, weduwe Ds.v.d.Ley,  in 1733 als lidmaat van Sneek naar Wolvega.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje van der Leij, afkomstig uit Wolvega in 1747, gedoopt Wolsum 30 aug 1716, overleden Leiden 19 nov 1769.

 

Zij overleed te Leiden als weduwe,53 jaar oud.

 

Neeltje is getrouwd  Wolvega (?) 1747 ,15-10-1747 3e pr.Wolvega met Hermannus Wesseling, afkomstig uit Wolvega in 1747, overleden voor 1769.

 

           2   Johanna van der Leij, gedoopt Goënga 21 jun 1722.

 

Zij is ongehuwd overleden.

 

 

           3   Elias van der Leij, geboren Goënga 14 mrt 1725, gedoopt aldaar 18 mrt 1725, overleden Oldeberkoop 23 dec 1790.

 

Elias van Wolvega werd op 27-4-1743 als student ingeschreven aan de universiteit van Franeker onder 12339.

Predikant te Oldeberkoop in 1750, in oktober 1790 daar emeritus.

 

Elias is getrouwd Oldeberkoop 14 mei 1752 met Anna Hubbelink, dochter van Albert Hubbelink en Ann Barbera van Loon

 

           4   Jeltje van der Leij, gedoopt Goënga 29 jun 1727, overleden Sonnega 5 juni 1807

 

Bij trouwen in 1760 kwam zij uit Wolvega.

 

Jeltje is getrouwd Wolvega (?) 1760 ,4-5-1760 3e pr.Wolvega met Sytse van der Molen, afkomstig uit Wolvega in 1760, geboren Steenwijkerwold 31 okt 1734, overleden Sonnega 3 aug 1826, zoon van Egbert Sytses van der Molen en Maria Harmens Haver.

 

 

 

 

                                                                Aanvullingen:

 

 

 

A-II-b onder 3:

 

          1.     Jurjen Hendricks van der Leij,  overleden Leeuwarden 1598/1608.

 

Jurjen was burgerhopman te Leeuwarden en wordt daar nog genoemd in 1598.

 

Jurjen was getrouwd met Imck Centsdr , overleden na 29-2-1612, dochter van Cent Jacobs (Ameland).

 

Haar vader Cent Jacobs koopt in 1559 2 huizen op Ameland (weesboek25-31/31v d.d.31-12-1559).

HvF 16708-447 d.d.14-7-1608: Em Vincentsdr, weduwe van Jurgien Henricks voor haar en de kinderen contra Jan Timensz Scheck (kapitein).

HCL W1-48 d.d.29-2-1612:Em Cents als tante van Machteld Alles, in het 18e jaar en Cent Alles in het 15e jaar, kinderen van Alle Teyes (en Gerbrich Cents)

 

Opm.: Em Cents had als broer Jacob Cents, die getrouwd was met haar schoonzuster Rixt Hendricks van der Leij.

           Em Cents had als zuster Gerbrich Cents, eerst getrouwd met Alle Teyes en daarna met Henrick Jans, apotheker te Leeuwarden.

           Gerbrich is overleden voor 1645; uit haar eerste huwelijk de kinderen Machteld Alles en Cent Alles.

 

Alle Teyes “de jonge” wordt genoemd in HvF 16701-120 d.d.1585, met curatoren Laurens de Veen en Mr.Syurdt Fockens,secr.Leeuwarden

Alle zal omstreeks 1592 getrouwd zijn met Gerbrich en is overleden voor 1600. Kinderen Machteld, geb.1593 /1594 en Cent, geb.rond 1597

HvF 16705-182 d.d.7-5-1601: Henrick Jans, apotheker en Gebrich Cents echtelieden binnen Leeuwarden.

HvF 16705-335 d.d.2-4-1602: Gerbrich Cents, huisvrouw van Henrick Jans apotheker.

HCL gg-004-232a d.d.1-2-1609: Gerbrich Cents en Henrick Jansz apotheecquer Leeuwarden met schuldvordereing van 150 cg op 9-7-1608.

HvF 16709-241 d.d.16-5-1610: Henrick Jans en Gerbrich Vincents contra

HvF 16485-zitting 6-21 d.d.1611: contra Hendrick Jans, wijnheer en apotheker te Leeuwarden.

Zie voor Gerbrich en Hendrick ook HvF 16712-95,175,260 d.d. 27-6-1616,sep 1616,12-3-1617 en HvF 16713-303 d.d.18-9-1620.

 

HCL W1-48 d.d.29-2-1612: Em als zuster van Gerbrich, zie boven.

HCL W1-354 d.d.30-12-1616: Machteld Alles, ongeveer 23 jaar en Sem (Cent ?) Alles ongeveer 22 jaar , kinderen van Alle Teyes, krijgen als curator Rompt Jacobs

HCL: de erven van wijlen Gerbrich Cents verkopen goed te Leeuwarden voor 8800 gg (geregistreerd 15-5-1645)

HCL gg-042-148 d.d.3-7-1649: erfgenamen van Gerbrich Cents, in leven binnen Leeuwarden, zijn:

o.a. dochter Machteld Alle Teyes te Delfzijl, Geertje Jans, vrouw van Rompt Jacobs, medeschepen te Leeuwarden, Jan Dircx op Amelant, Hylck Dircx Leeuwarden

Vermoedelijk is Rompt Jacobs een zoon van Jacob Cents, broer van Gerbrich.

 

 

 

Uit het huwelijk van Jurjen en Imck  meerdere kinderen, waaronder misschien ook:

 

2. Trijntje Jurjens, overleden na 1634

 

Trijntgen Jurriaensdr (Harlingen ) is  ondertrouwd gerecht Harlingen  maart 1604 met Jacob Jacobsz (Ameland),overleden voor 1628

 

             Deze Jacob Jacobs van Ameland moet niet worden verward met de zoon van Rixt Hendrcks van der Leij, geboren Ameland 1589, later te Dokkum, tantezegger van Trijntje.

            

                Proclamatieboek Harlingen 228-803: Jacob Jacobs van Amelant koopt in 1604 een huis in Harlingen.

                Recesboek Ameland 3-211: in okt 1628 verkoop te Hollum door Trijntie Jurriens, weduwe wijlen Jacob Jacobs.

                Proclamatieboek Harlingen 233-141, 1ee pr.8-3-1634, 3e pr. 22-3-1634: op verzoek van Trijntje weduwe wijlen Jacob Jacobs wordt   te Harlingen een huis verkocht, bewoond door Claes Jacobs.

 

 

Uit het huwelijk van Jacob en Trijntje vermoedelijk o.a.:

 

3. Jarich Jacobs van der Leij,  geboren Nes, Ameland, omstreeks 1610, overleden Harlingen 1677/1678.

            

Jarich was koopman te Harlingen ,bij overlijden gortmaker te Harlingen.

Hij was doopsgezind ( in nov 1677 lidmaat gecomb.gemeente Harlingen).

Authorisatieboek Harlingen d.d.16-2-1674:Jarigh Jacobs, oom, D.G., en Jetse Jelles Styll, oom,D.G., als curatoren over de kinderen van weduwe wijlen Geertje Bentes en wijlen Symen Jelles Styll, oud vaandrig en houtkoper.

 

Hij moet niet worden verward met  met Jarich Jacobs van Harlingen die gerecht Harlingen 10-1-1651 trouwt met Trijntje Annes uit het Bildt en hertrouwt kerk Harlingen 22-6-1664 met Claeske Clases. Voor hem geldt:

Authorisatieboek.Harlingen d.d.30-12-1680: Jarigh Jacobs, steenvoerder, gezworen waker, is overleden.

Kinderen zijn Jacob Jarighs, Tryntie Jarighs, Claes Jarighs, Jancke Jarighs, in het 15 e jaar en Aeltie Jarighs, in het 13 e jaar.

Curator over de jongste kinderen wordt Joannes Clasen, oom, panbakker. Joannes Claesen is de broer van hun moeder Claeske Clases.

 

Jarich Jacobs (Nes, Ameland) is ondertrouwd gerecht Ameland op 27-3-1643  en getrouwd gerecht Harlingen op 15-7-1643 met  Sydtske Bentedr  (Harlingen), overleden Harlingen 1686/1688, dochter van  Bente Tjeerds Bonck en Grietje Fridses.

 

                Sytske Bentes, weduwe Jarich Jacobs, in 1679 als lidmaat Gecomb.D.G.Harlingen. (niet genoemd bij overleden lidmaten 1673-1686).

                Authorisatieboek Harlingen d.d.22-12-1688: Sytske Bentes als overleden grootmoeder van Jarich Jacobs en Arjaantje Jacobs.

                Voor de inventarisatie sterfhuis Sytske Bentes, weduwe Jarigh Jacobs in 1688 zie GJB 2012 op basis van HAR 217-332.

               Na overlijden van haar man nam zij de gortmakerij van haar man over.

               HAR 241-24v  pr. Gerecht Harlingen d.d. 14,21 en 31 dec.1678:  Jacob Jarichs  en Tetske  Martens, echtelieden, burgers van Harlingen,  kopen “seeckere heerlijcke gortmaeckerie” voor 280 c.g. van Sytske Bentes, weduwe van Jarich Jacobs en gereedschap en 3 paarden voor 800 c.g. ; deze Jacob Jarichs was niet doopsgezind; op 16-11-1678 wordt te Harlingen het huwelijk bevestigd van Jacob Jarichs van Harlingen, wijdschipper, en Tettie Martens van Harlingen.

 

 

Uit dit huwelijk:

            

             4a. Jacob Jarichs van der Leij,  geboren omstreeks 1645, overleden Harlingen 1680/1681.

 

Hij was doopsgezind,volwassen doop Harlingen 11-1-1679, op 17-12-1680 nog genoemd als lidmaat gecomb.gemeente Harlingen.

Authorisatieboek Harlingen d.d.28-1-1681   Jacob Jarichs, gortmaker, is overleden en zijn vrouw Arjaentje Hanses was ook overleden

Hun  dochter Grietje Jacobs, 10 jaar,krijgt als curator haar oom Obbe Hansen, wijdschipper.

Hun zoon Jarigh Jacobs, 8 jaar, krijgt als curator zijn oom Bente Jarighs, wijdschipper.

Hun dochter Arjaentje, ongeveer 5 jaar, krijgt als curator haar oom Reyner Tjeerdts, mr.zeilmaker.

De curatele wordt aangevraagd door Arjen Hansen van Hemert, oom,apotheker.

Authorisatieboek Harlingen d.d. 22-12-1688: ook de grootmoeder van de kinderen, Sytske Bentes, is overleden en de curatoren voor de kinderen Jarigh Jacobs en Arjaantje Jacobs zijn Reiner Tjeerds en Bente Jarighs .

De dochter Grietje Jacobs is kort daarvoor op 1-12-1688 getrouwd.

Authorisatieboek Harlingen d.d.22-2-1692:voor de kinderen Jarigh Jacobs ,in het 20e jaar, en Arjaantje Jacobs, 15 jaar, worden curatoren benoemd omdat hun tante Yttie Jarighs, weduwe Dirck Pytters van Hemert, is overleden.

Pr.boek Harlingen 243-32v d.d. jan.1693: er wordt een huis verkocht te Harlingen bij de Noorderhaven door de eigenaren Bente Jarichs voor ¼, Trijntje Jarichs voor ¼ , Grietje Jarichs voor ¼ en Bente Jarichs als curator voor  de 3 kinderen van hun overleden broer Jacob Jarichs n.l. Jarich, Grietje en Arjaantje ieder voor 1/12.

 

Jacob Jarichs is ondertrouwd gerecht Harlingen 29-11-1668 en trouwde aldaar op 12-12-1668 met Arjaentje Hanses ( de Bock, van Hemert) , overleden Harlingen in 1677, dochter van Hans Obbes de Bock en Grietje Arjens van Hemert.

 

Arjaentje werd als volwassene gedoopt te Harlingen op 1-1-1670 en werd toen lidmaat van de Waterlandse doopsgezinde gemeente (vermeld in 1671).

 

Uit dit huwelijk:

 

5a. Grietje Jacobs,  geboren 1670, overleden na 1692

 

Grietje Jacobs trouwt gerecht Harlingen  op 1-12-1688 met Lolle Goyties uit Bolsward, overleden voor 1692

 

In 1692 was zij doopsgezind lidmaat te Harlingen.

 

 

5b. Jarich Jacobs van der Leij,  geboren 1672, zie hierna onder 5b.

 

5c. Arjaentje Jacobs, geboren  1676, overleden na 1692.

,

 

4b.  Ytje Jarichs,  geboren Harlingen, overleden Harlingen  1-1-1692/22-2-1692.

 

Ytje Jarichs trouwt gerecht Harlingen op 22-8-1674 met Dirck Pytters (de Bock)  van Hemert, geboren Harlingen omstreeks 1646, overleden Harlingen 5-11-1691/22-2-1692, zoon van Pytter Freercks van Hemert en Tiesck Obbesdr de Bock.

            

Dirck Pytters is koopman te Harlingen.

In 1675 zijn lid van de Gecomb. D.G. te Harlingen Yttie Jarichs, dochter van Jarigh Jacobs, en haar man Dirck Pytters Bock.

 

 

4c. Bente  Jarichs, geboren omstreeks 1648, overleden Harlingen voor 1711

 

Hij trouwt gerecht Harlingen op 23-3-1678 met Geertje Tjeerdts,  overleden Harlingen voor 1711, dochter van Tjeerdt  Reyners, zeilmaker

 

In 1681 is hij wijdschipper en curator over de zoon Jarigh  van zijn overleden broer Jacob.

Geertje heeft als broer Reyner Tjeerdts, mr.zeilmaker; hij was getrouwd met Trijntje Jarichs, zuster van Jacob en Bente.

Bente was lidmaat van de Gecomb.D.G. Harlingen, als volwassene gedoopt Harlingen 1-7-1682.

Geertje was doopsgezind lidmaat te Harlingen (1675, 1692).

                               

 

 

4d.  Trijntje Jarichs, geboren Harlingen omstreeks 1652, overleden Harlingen na 1716, voor 15-8-1735

 

Trijntje Jarichs trouwt gerecht Harlingen op 18-3-1676 met Reyner Tjeerdts, overleden Harlingen  na 1716, voor 15-8-1735, zoon van Tjeerdt Reyners, zeilmaker

 

Reyner was mr.zeilmaker te Harlingen.

In 1681 is Reyner curator over Arjaentje, dochter van overleden Jacob Jarichs.

Reyner en Trijntje werden lidmaat van de Gecomb.D.G.Harlingen door volwassendoop op 15-1-1681.

Authorisatieboek Harlingen d.d.15-8-1735: Reinder Tjeerds en Trijntje Jarigs testeerden op 26-9-1716 en zijn nu beiden overleden. Er waren legaten voor de kleinkinderen en daarom worden er curatoren benoemd o.a. Jarig Jacobs.

 

 

4e. Grietje Jarichs,  geboren Harlingen 28-5-1657, overleden Harlingen 1713, begraven aldaar in de Westerkerk op 6-7-1713, oud 56 jaar, 1 maand en 9 dagen, grafsteen.

            

Grietje Jarichs trouwt gerecht Harlingen op 21-8-1680 met Minne Thyssen, overleden Harlingen 1725/1735, zoon van Thys Jansen.

 

Minne Thyssen was eerst schipper en in 1725 koopman te Harlingen.

Grietje Jarichs ,dochter van Jarich Jacobs,  werd lidmaat van de Gecomb.D.G. Harlingen door volwassendoop op 15-6-1681, ook vermeld in 1692.

Minne Thyssen werd lidmaat van de Gecomb.D.G.Harlingen door volwassendoop op 7-1-1682, ook vermeld in 1692.

 

 

 

            

 

 

 

5b. Jarich Jacobs van der Ley,  geboren Harlingen 1672, overleden aldaar 1735 (lidmatenboek D.G.)

 

Pr.boek Harlingen 244-176v d.d. juni 1702: Jarich Jacobs, wijdschipper, gehuwd met Auckje Pytters, kopen een huis op de hoek van de Raamstraat en de Zuiderhaven te Harlingen.

Auth.boek Harlingen: op 1-4-1706 als curator Jarig Jacobs, wijdschipper, D.G.

Jarich werd op 31-1-1711 lidmaat van de Gecomb.D.G. door volwassendoop.   

HvF 16827-30 (1716/1721): Jarig Jacobs te Herbayum (is hij dat ?)

Reëelkohier 1719 Harlingen: Jaerigh Jacobs eigenaar van een huis bij de Zuiderhaven, maar geen gebruiker; huur 36-0-0, aanslag 7-4-0.

In 1722 vermeld als koopman te Harlingen.

Wumkes: op 3-6-1724 wordt octrooi verleend aan Pieter Jans Oldaans en Jarig Jacobs van der Leij te Harlingen tot oprichting van een suikerraffinaderij aldaar.

            

 

Jarich is ondertrouwd gerecht Franeker op 7-12-1700 en trouwde gerecht Harlingen 24-12-1700 met     1) Auckje Pyters, afkomstig uit Franeker, overleden Harlingen voor 1706  (voor zijn andere huwelijken zie hierna).

 

Auckje kreeg 22-12-1700 attestatie van Franeker om elders te trouwen.

 

 

Uit dit huwelijk

 

6a.  Jacob Jarichs van der Ley, geboren Harlingen 1701, overleden Harlingen na 17-5-1754

 

Hij was winkelier en koopman te Harlingen.

Jacob was doopsgezind, maar geen lidmaat, hij is niet als volwassene gedoopt.

In het lidmatenboek van de Gecomb.D.G. Harlingen (1673-1837) genoemd als vader van Simon Jacobs bij diens doop op 28-1-1768.

In 1728 voor een derde eigenaar van stem 1 Sexbierum en eigenaar van Lollum stem 3.

Authorisatieboek Harlingen:Jacob Jarigs van der Ley op 16-6-1732 als curator en op 15-2-1734 als procureur.

HCL proclamatieboek 250-28 d.d.april 1739: hij koopt met zijn vrouw op de Wortelhaven te Leeuwarden.

Q1749: Jacob J. van der Ley, winkelier, 6+1.                             

            

 

Jacob trouwt gerecht Harlingen op 13-12-1727 met Aaltje Andries Reinalda, geboren te Harlingen in 1706, overleden  Harlingen 1776 (lidmatenboek), dochter van  Andries Symons en Tryntje Wytses Wassenaar.

            

Aaltje werd  lid van de Gecombineerde D.G.Harlingen, als volwassene gedoopt 26-1-1770.

 

Uit het huwelijk van Jacob en Aaltje:

 

 

6.1  Aukje Jacobs van der Ley,  geboren 1729/1730 (?), genoemd naar Jacobs moeder, was ondertrouwd gerecht Harlingen 15-9-1753 en trouwde kerk Harlingen 23-9-1753 met Hessel Harmens Wassenaar  uit Almenum.

 

 

6.2  Simon Jacobs van der Ley, geboren 1732, overleden Harlingen  26-5-1804, begraven aldaar 30-5-1804, 72 jaar, begraven aldaar (reg. overl./begr. Harlingen 1803/1804)

 

                Lidmatenboek : Simon Jacobs van der Ley wordt als volwassene gedoopt op 28-1-1768; met Leentje Gosses 26-10-1777 naar Leeuwarden; 23-1-1783 van Leeuwarden naar Harlingen; hij overleden 26-5-1804 en zij in 1808.

 

                Hij trouwde gerecht Harlingen 19-5-1753 met 1) Mayke Joosten uit Harlingen, overleden voor 1756.

                Hij was ondertrouwd gerecht Harlingen 20-12-1755 en trouwde kerk Harlingen 4-1-1756 met 2) Leentje Gosses  uit Harlingen, overleden 1808

            

Uit hun huwelijk Jacob Simons van der Ley,  ondertrouwd gerecht Leeuwarden 27-10-1780 en getrouwd kerk Harlingen 12-11-1780 met Claaske Rinses uit Harlingen.

 

 

            

6.3  Jarig Jacobs van der Ley, geboren 1735, overleden Harlingen 14-4-1803, 68 jaar, begraven aldaar.

 

Hij was ondertrouwd gerecht Harlingen 4-4-1761 en trouwde kerk Harlingen 19-4-1761 met Gryttie Jans Schonebeek uit Harlingen.

 

Jarig van der Ley was koopman, bij authorisatie 9-10-1776 genoemd als doopsgezinde curator.

 

Uit hun huwelijk:

 

Jan Jarigs van der Ley, geboren 1764, overleden Harlingen 15-11-1790, 26 jaar.

Aaltje ( Aake) Jarigs van der Ley,  geboren 1762/1763, overleden Harlingen 29-1-1837, 74 jaar,trouwde kerk Harlingen 28-7-1782 met Jacob Bartels Tuininga  uit Harlingen

 

 

6.4  Trijntje Jacobs van der Ley, geboren 1744/1745, overleden Leeuwarden 9-2-1808, 64 jaar, begraven aldaar.

 

Zij was ondertrouwd gerecht Harlingen 31-12-1768 en is getrouwd 17-1-1769 in de Grote Kerk van Harlingen met Jan Bentes Ysenbeek, geboren Harlingen in 1741, overleden Leeuwarden 28-9-1807.

 

 

 

                Jarich  (5b) 

                              

 Jarich trouwde  gerecht Harlingen 18-9-1706 met     2) Attie Theunisdr ( Heslinga) uit Harlingen , overleden Harlingen voor 1719.

 

Uit dat huwelijk:

 

6b. Theunis Jarigs van der Ley,  geboren 1707, overleden 1771/1777

            

Teunis van der Ley wordt bij authorisatie op 18-12-1771 genoemd als koopman en schuldeiser.

 

6c. Ariaantje Jarigs van der Ley,  geboren 1715, overleden Harlingen 9-7-1788, 73 jaar

 

 

 

 Jarich trouwde gerecht Harlingen 25-3-1719 met     3) Romckien Annes Huidekoper uit Harlingen, overleden Harlingen nov 1754 (lidmatenboek).

 

Romkje Annes Huidekoper werd lidmaat Gecomb.D.G.Harlingen, volwassendoop 26-1-1709.

 

Uit dat huwelijk:

 

6d.  Anne Jarigs van der Ley,  geboren 6-5-1723, overleden 8-7-1778, begraven Britsum, grafschrift.

 

Hij was boer onder Roordahuizum.

 

6e.  Bente Jarigs van der Ley, overleden na 1777

 

Bij authorisatie op 13-9-1769 wordt Bente van der Ley als schuleiser genoemd.

 

 

 

 

 

 

                                                                De andere familie van der Leij te Leeuwarden.

 

     B-I Albert Clases van der Leij, geboren 1632, overleden Leeuwarden 26 mrt 1682, in het 50e jaar, begraven Jacobijnerkerk, grafschrift (Walle 3919)

 

Hij is niet te koppelen aan de andere familie van der Leij. Zijn vader had de naam Claas, zijn moeder was een Eelckje ? Was zijn moeder een van der Leij ?

? Wordt hij op 10-10-1632 gedoopt te Leeuwarden als Albert, zoon van Claas,geen moeder genoemd.

 

Op 30-1-1657 doet Albert Claessen belijdenis te Leeuwarden.

Bij huwelijk in 1657 is hij mr.knoopmaker en heeft Stijntje, weduwe Wouter Willems, een knopenwinkel in de Weerd.

Later worden Albert en Stina  zeer welgesteld en kopen een woning in de Grote Hoogstraat, die 1681 voor 3012 car.gld wordt verkocht.

Albert is o.a.ontvanger van Leeuwarderadeel en Lemsterland en later bouwmeester in Leeuwarden (1680/1682).

Vermoedelijk had hij buitenechtelijk nog een zoon Joannes Alberts van der Leij, die dan als zoon  van Albert Clases gedoopt zal zijn met de naam Jan in Leeuwarden op 28-2-1669.

Deze Joannes gaat als timmermansgezel op 7-5-1698 te Leeuwarden in ondertrouw met Maria Reyers van Donselaer, 23-5-1698 att. naar elders om te trouwen.

Ook werd nog een zoon Claes van Albert Clases gedoopt op 12-9-1669 te Leeuwarden,verder onbekend.

Bij zijn overlijden in 1682 waren uit zijn huwelijk nog 8 kinderen in leven.

 

Albert is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 19 sep 1657 (27-9-1657 3e pr. aldaar)  en getrouwd 1657 met  Stijntje Femmes van Asperen, geboren ± 1632, overleden Dongjum 5 jan 1695, dochter van Femme Thonis en Antje Pouwels

 

Op 3-6-1652 doet Stijntje Femmes belijdenis te Leeuwarden.

Na het overlijden van haar tweede man vertrok zij naar Dronrijp en begon daar weer een knopenwinkel.

Zij testeerde als weduwe op 30-4-1694 te Dongjum.

Dit testament is te vinden bij de stukken van HvF 8210 d.d.20-12-1703 als haar dochters Geertruydt en Eelckje procederen tegen Alonso le Gentil.

Zij was zeer welgesteld en haar 6 overgebleven kinderen, 3 zoons en 3 dochters, erven (zie ook HvF 7804 d.d.15-7-1701).

Op 5-11-1694 kwam zij als lidmaat naar Dongjum,waar haar zoon Nicolaas predikant was.

 

Stijntje is eerder in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 4 okt 1651 en getrouwd kerk Leeuwarden 26 okt 1651 met Gualtherus Wilhelmi Dronrijp (Wouter Willems) , overleden 1652/1656.

 

Over haar ouders:

Femme Thonis (Sint Jacobiparochie), snydersgezel, is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 11-3-1625 met Antje Pouwels (Leeuwarden).

HCL L849-294 d.d.5-5-1628: Femme Thonis, snyder, oud 28 jaar, als getuige.

HCL L849-325 d.d.8-5-1629: Antie Pouwels, huijsvrouw van Femme Thoniszn, als mede-erfgenaam van Reiner Thomas.

 

 

Uit het huwelijk van Albert en Stijntje:

 

           1   Anthonius van der Leij, gedoopt Leeuwarden 20 aug 1658, begraven aldaar in de Westerkerk 6 dec 1687.

 

In 1681 werd hij collecteur van de accijns op wijnen en moest o.a. zijn vader bouwmeester Albert van der Leij voor hem borg staan.

Hij woonde bij zijn ouders tot vaders dood.

Hij testeerde op 4-6-1687 als gewezen schrijver van een compagnie te voet.

Dit testament is te vinden bij de stukken van HvF 8633 d.d.15-7-1706 en bij HvF 10518 d.d.20-12-1718 als eerst zijn zuster Geertruyt en later zijn zuster Elida procederen tegen Dr.Abraham Bechius.

Hij maakt zijn moeder tot enige erfgenaam,maar na haar overlijden zal de erfenis gaan naar zijn broers en zusters.Zijn 3 zusters zullen echter bij zijn overlijden als iets krijgen uit zijn "gouden beurs".Ook aan Albert,de zoon van Femme,die hij "speciaal bemint", is gedacht.

 

 

           2   Graetske van der Leij, gedoopt Leeuwarden 4 jan 1660, overleden mei 1727, begraven Leeuwarden

 

HvF 7804 d.d.15-7-1701: Graetske op 3-9-1696 als weduwe van apotheker Joachim Royal;op 29-7-1690 als weduwe van deurwaarder Comans.

HvF 7883 d.d.21-2-1702:zij heeft nog schulden bij haar broers Dr.Femmerus en Ds.Nicolaus.

 

Graetske is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 jan 1683 en getrouwd aldaar 14 jan 1683 (1) met Pieter Jans Comans, overleden Leeuwarden voor 29 jul 1690.

 

Hij was deurwaarder te Leeuwarden.

 

Graetske is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 mei 1691 en getrouwd aldaar 10 mei 1691 (2) met Joachim Royal, overleden voor 1701.

 

Hij was apotheker te Leeuwarden.

 

 

           3   Femme van der Leij, ,Femmerus,, gedoopt Leeuwarden 31 jul 1661, volgt onder B-II-a.

 

           4   Claes van der Leij, gedoopt Leeuwarden 14 jan 1663, overleden aldaar 1663/1664.

 

           5   Claes van der Leij, gedoopt Leeuwarden 16 dec 1664, overleden aldaar 1665/1668.

 

           6   Johannes van der Leij, gedoopt Leeuwarden 13 jun 1666, begraven aldaar in de Westerkerk 6 dec 1687.

 

Op 23-8-1682 wordt hij ingeschreven aan de universiteit van Franeker onder 7962,gelijk met zijn broer Femme.

Hij was bij overlijden in 1687 nog student en werd op dezelfde dag begraven als zijn broer Anthonius (zie HvF 10518 d.d.20-12-1718).

 

 

           7   Eelckje van der Leij, gedoopt Leeuwarden 24 feb 1667, overleden aldaar 1667/1673.

 

           8   Nicolaas van der Leij,  geboren 4 mrt 1668, gedoopt Leeuwarden 6 mrt 1668, overleden Dongjum 9 feb 1735, begraven aldaar ,in de kerk,.

 

Ds.Nicolaas van der Leij studeerde te Franeker (ingeschreven in 1686 onder 8392).

Hij kwam op 16-7-1690 als lidmaat van Franeker naar Leeuwarden.

Op 28-12-1693 kwam hij als predikant te Dongjum,maar was ook legerpredikant in 1705,1707,1711 en 1712.

HvF 7804 d.d.15-7-1701:met zijn broer Femme als aangeklaagden door Alonso le Gentil.

Ds. Nicolaus van der Ley testeerde te Dongjum op 6-12-1734 (zie FRL 46 met testament nr 28).

Hij benoemt zijn zuster Elida ,weduwe van Ds Petrus Olthof, als enig en universeel erfgenaam.  Na haar overlijden erven de beide dochters van zijn overleden broer Thomas n.l. Anna Christina en Emelie.

 

 

 

           9   Thomas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 9 feb 1670, volgt onder B-II-b.

 

         10   Geertruydt van der Leij, gedoopt Leeuwarden 11 feb 1672, overleden na 1706.

 

Op 12-11-1693 attestatie van Leeuwarden naar Edens.

Zie voor haar en haar broers en zusters HvF 7804 d.d.15-7-1701.

HvF 7846 d.d.27-10-1701 en HvF 8210 d.d.20-12-1703:zij procedeert met zuster Eelckje tegen Alonso le Gentil.

HvF 8633 d.d.15-7-1706:zij procedeert met anderen tegen Dr.Abraham Bechius.

 

Geertruydt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 nov 1693 en getrouwd Edens 12 nov 1693 met Petrus Nicolai, overleden in Oost-Indië 1720.

 

In 1693 predikant te Edens en in 1701 predikant te Spannum.

 

 

         11   Eelcke of Eelckje van der Leij, gedoopt Leeuwarden 12 dec 1673, overleden aldaar 1673/1675.

 

         12   Elida van der Leij, gedoopt Leeuwarden 2 jan 1676, overleden na 1734

 

HCL W 10-63a d.d.15-6-1695 :Eelckje van der Ley, 19 jaar, dochter van wijlen Stijntie van Asperen en wijlen Albartus van der Ley, bouwmeester,krijgt als curator p.g. haar broer Ds.Nicolaas van der Ley te Dongjum.

Op 3-9-1696 nog onder voogdij van haar broer Ds.Nicolaas van der Ley te Dongjum (zie HvF 7804 d.d.15-7-1701) en bij hem wonend.

 

Op 24-6-1699 wordt geproclameerd in de kerk Franeker het huwelijk van Elida van der Ley (Dongjum) en Marcellus Vooghd (Zwolle), maar de proclamatie wordt opgehouden.

 

Elida is ondertrouwd gerecht Franeker op 6-7-1699 met Marcellus Vooghd.

 

HvF 7846 d.d.27-10-1701:zij procedeert met haar zuster Geertje tegen Alonso le Gentil.

Zij woonde in 1703 te Dongjum en was toen niet getrouwd.

HvF 8210 d.d.20-12-1703:zij procedeert met haar zuster Geertruydt tegen Alonso le Gentil.

HCL W 12-7a d.d.10-4-1709: Elida van der Ley meerderjarige dochter te Dongjum ,requirante ,gesterkt met haar broer Ds.Nicolaas van der Ley, laten benoemen tot curator over de  boedel van hun moeder Stijntie Femmes van Asperen,weduwe Albart van der Ley, bouwmeester:  Dr.Petrus Hamconides Schulting i.p.v. Nors Adam Millant.

FRL 52 d.d.18-9-1709:Lida Alberts van der Leij,meerderjarige jongedame te Dongjum,verzoekt om opname van de rekening van de moederlijke boedel bij de curator Johannes Reinalda.

 

Elida is getrouwd omstreeks 1713, vermoedelijk te Achlum/Hitzum met Ds. Petrus Olthof,  aldaar overleden voor 1718.

 

Pieter Olthof, geboren Franeker, werd op 23-1-1713 predikant te Achlum/Hitzum.

Het trouwboek van Achlum voor 1772 is niet bewaard gebleven.

Elida Ley, echtgenote van Ds.P.Olthof  ingekomen Achlum/Hitzum op 5-5-1713 (lidmatenboek).

Uit hun huwelijk werd geboren Anna Elisabeth, gedoopt Achlum/Hitzum op 30-6-1715.

Volgens “Romein” is de predikant daar overleden april 1732, maar dat slaat op Ds Johannes Olthof van Goënga.

 

 

HvF 10518 d.d.20-12-1718:zij procedeert als Elida van der Leij uit Dongjum tegen Dr.Abraham Bechius en Alonso le Gentil.

HvF 11099 d.d.19-5-1722:zij procedeert tegen Dr.Abraham Bechius.

Doet zij op 17-11-1728 belijdenis te Leeuwarden ? 

Zij is als Elida van der Leij, weduwe van wijlen Ds P.Olthof, de enige en universeel erfgenaam van haar broer Ds Nicolaas van der Ley uit Dongjum in zijn testament d.d.6-12-1734.

Na overlijden van Elida gaat de erfenis naar de beide dochters van zijn overleden broer Thomas n.l. Anna Christina en Emelie.

 

 

 

B-II-a Femme van der Leij, ,Femmerus,, gedoopt Leeuwarden 31 jul 1661, overleden aldaar apr 1726, kist 2-4-1726, begraven Britsum (?), zoon van Albert Clases van der Leij (B-I) en Stijntje Femmes van Asperen.

 

Hij studeerde tenslotte te Franeker en werd daar op 23-8-1682 tegelijk met zijn broer Johannes ingeschreven onder nr.7961 en 7962.

Femme promoveerde daar op 21-2-1683 als Jur.Dr.

Dr.Femmerus van der Ley van Leeuwarden was vanaf 1683 advocaat bij het Hof van Friesland.

HvF 7804 d.d.15-7-1701:Alonso le Gentil contra Dr.Femmerus van der Ley,gerechtsschout te Leeuwarden en Ds.Nicolaus van der Ley,predikant te Dongjum.

Femme en zijn vrouw kwamen op 30-7-1698 naar de kerk van Jorwerd (hij van Britsum,zij als lidmaat van Leeuwarden) en vertrokken op 25-3-1705 van Jorwerd naar de kerk van Leeuwarden.

 

Femme is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 sep 1683, ,30-9-1683 att.van Leeuwarden met  Jacoba de Wit, afkomstig uit Leiden in 1683, geboren 1 mei 1661, overleden Leeuwarden 22 apr 1724 ,62 jaar 11 maanden en 22 dagen, begraven Britsum 28 apr 1724 ,grafschrift.

 

Op 26-12-1683 als lidmaat van Leiden ingekomen te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albert van der Leij, gedoopt Leeuwarden 5 nov 1684, overleden v 1686.

 

           2   Albert van der Leij, gedoopt Leeuwarden 3 jan 1686, volgt onder B-III-a.

 

           3   Francois van der Leij, gedoopt Leeuwarden 19 okt 1688, overleden voor 1694.

 

Misschien begraven in de Westerkerk te Leeuwarden op 18-9-1691 als zoon van Femmerus.

 

 

           4   Francois van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 feb 1694, volgt onder B-III-b.

 

           5   Christina Magdalena van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 jan 1695, overleden 1695/1696.

 

           6   Christina Magdalena van der Leij, gedoopt Leeuwarden 20 mrt 1696,  overleden voor 1751.

 

Zij ging op 21-9-1725 te Leeuwarden in ondertrouw met Jan Persijn van Leeuwarden,maar de laatste overleed voor het huwelijk.

 

Christina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mrt 1720 en getrouwd aldaar 7 apr 1720 (1) met Pieter Du Frenne, afkomstig uit Leeuwarden in 1720.

 

Bij ondertrouw in 1720 was hij deurwaarder te Leeuwarden.

 

Christina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 apr 1727 en getrouwd 1727 ,4-5-1727 att.van Leeuwarden naar Hulst (2) met Tjalling Aemilius Bonnema, afkomstig uit Hulst in 1727.

 

Hij hertrouwde in 1751 te Leeuwarden.

 

 

           7   Johannes Adrianus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 21 mei 1697.

 

 

B-II-b Thomas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 9 feb 1670, overleden aldaar okt 1717, begraven aldaar, kist 23-10-1717, zoon van Albert Clases van der Leij (B-I) en Stijntje Femmes van Asperen.

 

In 1689 sergeant,in 1692 kapitein in het leger.

Op 3-9-1696 vermeld als oud-kapitein van een compagnie infanterie.

HvF 7804 d.d.15-7-1701:Thomas als procureur-postulant te Leeuwarden,oud 31 jaar.

Op 31-8-1715 aangesteld als notaris te Leeuwarden,maar al op 26-9-1715 door het Hof van Friesland geroyeerd,omdat hij de aanstelling op slinkse wijze had verkregen.

 

Thomas is getrouwd Deinum 23 okt 1692 met  Johanna Maria Metz, afkomstig uit Leeuwarden in 1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tytie van der Leij, gedoopt Leeuwarden 1 jan 1689.

 

           2   Johanna van der Leij, gedoopt Leeuwarden 21 okt 1691.

 

           3   Albert van der Leij, gedoopt Leeuwarden 20 aug 1693.

 

           4   Theodorus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 31 mei 1695, volgt onder B-III-c.

 

           5   Johannes van der Leij, gedoopt Leeuwarden 29 nov 1696, begraven aldaar in de Westerkerk 2 apr 1755.

 

Hij was in 1730 procureur te Leeuwarden en wordt als zodanig vermeld bij Q1749.

Het gezin bestaat dan uit 3 volwassen personen.

Bij overlijden was hij procureur-fiscaal van Menaldumadeel.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 7 apr 1730 en getrouwd aldaar in de Jacobijnerkerk 23 apr 1730 met Jetske Gerryts, afkomstig uit Leeuwarden in 1730.

 

           6   Anna Catharina van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 jan 1699, overleden 1782 (?)

 

Komt zij op 16-10-1726 als lidmaat Anna Christina van der Ley van Dongjum naar Leeuwarden ? (ook in het testament van haar oom Ds Nicolaas van der Leij wordt zij Anna Chistina genoemd.

Is zij overleden Leeuwarden 7-2-1782 als juffer van der Leij ? en dan begraven 14-2-1782 in de Westerkerk.

 

           7   Pytie van der Leij, gedoopt Leeuwarden 12 mei 1700.

 

           8   Nicolaas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 dec 1700, jong overleden

 

           9   Rixt van der Leij, gedoopt Leeuwarden 13 mei 1703, jong overleden.

 

         10   Johanna Maria van der Leij, gedoopt Leeuwarden 25 jan 1705.

 

         11   Geertruyt van der Leij, gedoopt Leeuwarden 13 mrt 1707, overleden na 1745.

 

Bij ondertrouw in 1732 afkomstig uit Huizum.

 

Geertruyt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 mrt 1732 en getrouwd aldaar 13 apr 1732 met Ypo Jans Feima, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Bij ondertrouw in 1732 is hij  klerk te Leeuwarden.

Ype Jans Feyma laat uit zijn huwelijk met Geertruyd op 26-5-1745 zoon Dirk dopen te Leeuwarden, in totaal waren er 12 kinderen.

 

 

         12   Nicolaas Emilius van der Leij, gedoopt Leeuwarden 28 okt 1708.

 

         13   Rixt Johanna van der Leij, gedoopt Leeuwarden 12 jul 1711.

 

Rixtiada van der Ley doet op 13-1-1734 belijdenis te Leeuwarden.

 

Rixt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 nov 1746, ,9-12-1746 att.naar Nieuw Brongerga, met Bernardus Leonardus Knoop, geboren Emden, overleden jul 1780.

 

Bij ondertrouw in 1746 was hij predikant te Nieuw Brongerga (later de Knijpe,waar hij op 26-6-1740 bevestigd was.

Hij werd op 5-7-1775 uit zijn ambt ontzet.

 

 

 

B-III-a             Albert van der Leij, gedoopt Leeuwarden 3 jan 1686, zoon van Femme van der Leij, ,Femmerus, (B-II-a) en Jacoba de Wit.

 

In 1708 bij de ondertrouw was hij procureur-postulant te Leeuwarden.

Bij hertrouwen (att.van Franeker d.d.22-7-1719) was hij procureur te Franeker.

 

Albert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 jun 1708 en getrouwd Britsum 1 jul 1708 (1) met  Wilhelmina Syburch, afkomstig uit Leeuwarden in 1708, vermoedelijk begraven Leeuwarden 1 febr. 1709

 

Zij zal gestorven zijn na de geboorte van dochter Jacoba; op 1-2-1709 wordt de (vrouw van) procureur van der Ley begraven te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacoba Magdalena van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 jan 1709.

 

 

Albert is in ondertrouw gegaan Franeker 1 jul 1719 en getrouwd Dronrijp 23 jul 1719 (2) met  Catharina Munckerus, afkomstig uit Dronrijp in 1719, overleden 1722, begraven Dronrijp, dochter van George Munckerus en Grietje Jans.

 

Haar broer Philippus betaalde op 22-5-1722 haar kistegeld te Dronrijp.

 

 

B-III-b             Francois van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 feb 1694, overleden aldaar  22 feb 1770, 76 jaar, begraven Britsum, zoon van Femme van der Leij, ,Femmerus, (B-II-a) en Jacoba de Wit.

 

Hij kwam op 10-6-1716 als lidmaat van Groningen naar Leeuwarden.

Bij ondertrouw in 1723 apotheker te Leeuwarden en later daar genoemd als statenbode.

 

Francois is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 sep 1723, ,15-10-1723 att.naar Ferwerd, met  Agneta Nauta, afkomstig uit Ferwerd in 1723, begraven Leeuwarden in de Jacobijnerkerk 21 mei 1737.

 

Haar vader was secretaris van Ferwerderadeel.

Zij werd lidmaat te Leeuwarden op 11-11-1733 met attestatie van Ferwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacoba van der Leij, gedoopt Leeuwarden 10 sep 1724.

 

           2   Tjalling Femmerus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 16 jun 1726.

 

           3   Tjalling Tobias van der Leij, gedoopt Ferwerd 20 mei 1731, volgt onder B-IV-a.

 

 

B-III-c             Theodorus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 31 mei 1695, begraven aldaar in de Westerkerk 14 sep 1770, zoon van Thomas van der Leij (B-II-b) en Johanna Maria Metz.

 

Hij was in 1718 procureur-postulant en op 11-12-1726 aangesteld als notaris te Leeuwarden en als zodanig vermeld bij Q1749. Het gezin bestaat dan uit 4 volwassen personen.

Op 9-8-1736 wordt nog een kind van fiscaal Th.van der Ley in Leeuwarden begraven.

 

Theodorus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 apr 1718 en getrouwd aldaar 1 mei 1718 (1) met  Maria van der Velde, afkomstig uit Leeuwarden in 1718, begraven Leeuwarden  in de Jacobijnerkerk 12 nov 1750.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna Maria van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 apr 1719.

 

Johanna is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 10 jun 1740, ,9-7-1740 att.naar Nijkerk met Dirk Romkes Hickart, ,Theodorus,, afkomstig uit Nijkerk.

 

Hij kwam vermoedelijk uit Westernijkerk in Ferwerderadeel en woonde in 1741 met zijn vrouw in Leeuwarden.

 

 

           2   Elida van der Leij, gedoopt Leeuwarden 6 mrt 1722, overleden aldaar  dec 1804, begraven aldaar in de Westerkerk 13 dec 1804 (als Alida).

 

Elida is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 11 jun 1745 en getrouwd Westerkerk Leeuwarden 27 jun 1745 met Titus van Koten, afkomstig uit Leeuwarden in 1745, overleden na 1787.

 

HvF d.d.5-3-1787:hij is koster van de Jacobijner en Galileër kerk te Leeuwarden en was met zijn zwager Gijsbertus van der Leij voogd (Gijsbertus nu overleden).

 

 

 

           3   Franciscus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 23 jan 1724, overleden aldaar 23 jul 1804, begraven aldaar  in de Westerkerk  27 jul 1804.

 

Bij ondertrouw in 1756 was hij vaandrig.

Hij en zijn vrouw worden na belijdenis op 21-11-1784 lidmaat te Jorwerd en vertrekken als zodanig op 26-4-1789 naar Dronrijp en staan daar november 1791 beiden op de lidmatenlijst.

Hij hertrouwde in 1795.

 

Franciscus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 feb 1756 en getrouwd aldaar 29 dec 1756 met Jacoba Jelgerhuis, afkomstig uit Leeuwarden, overleden Dronrijp 1793.

 

Op 28-4-1793 werd kistegeld betaald aan de diaconie van Dronrijp voor de kist van de vrouw van Frans van der Leij.

 

 

           4   Thomas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 jul 1726, volgt onder B-IV-b.

 

           5   Gijsbertus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 22 mei 1729, volgt onder B-IV-c.

 

           6   Nicolaas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 18 nov 1731, begraven 5 feb 1732 ?.

 

Hij is vermoedelijk als kind van Theodorus begraven op 5-2-1732 te Leeuwarden in de Jacobijnerkerk.

 

 

           7   Nicolaas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 nov 1733, begraven 26 dec 1733 ?.

 

Vermoedelijk begraven Oldehove  te Leeuwarden als kind van Theodorus op 26-12-1733.

 

 

Theodorus is getrouwd Leeuwarden 1 sep 1755 ,ten huize van de bruid, (2) met  Maria Rudolphi, begraven Leeuwarden in de Jacobijnerkerk 12 okt 1761.

 

 

 

B-IV-a             Tjalling Tobias van der Leij, gedoopt Ferwerd 20 mei 1731, overleden Hylaard 5 nov 1800 ,70 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Francois van der Leij (B-III-b) en Agneta Nauta.

 

Predikant te Idsegahuizen en Hylaard.

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 jun 1760 en getrouwd Idsegahuizen 29 jun 1760 (1) met  Philippina Florentia Wiel, afkomstig uit Leeuwarden in 1760.

 

Tjalling is getrouwd Idsegahuizen 19 sep 1762 (2) met  Agatha van Sloterdijck, afkomstig uit Makkum in 1762.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agnieta van der Leij, gedoopt Idsegahuizen 6 nov 1763.

 

           2   Francois van der Leij, gedoopt Idsegahuizen 26 dec 1764, overleden Hylaard 1 apr 1789, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           3   Dominicus van der Leij, geboren Hylaard 24 sep 1768, gedoopt aldaar 16 okt 1768.

 

           4   Wybrandus Theodardus van der Leij, geboren Hylaard 21 dec 1772, gedoopt aldaar 10 jan 1773.

 

 

B-IV-b Thomas van der Leij, gedoopt Leeuwarden 7 jul 1726, overleden voor 1783, zoon van Theodorus van der Leij (B-III-c) en Maria van der Velde.

 

Bij trouwen in 1750 was hij vaandrig,in 1768 luitenant.

 

Thomas is getrouwd Zutphen 18 jan 1750 met  Petronella Lucretia Wentholt, gedoopt Zutphen 7 sep 1729, overleden na 24 jan 1759.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Theodorus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 27 sep 1750, begraven aldaar Oldehove  26 nov 1750.

 

           2   Theodorus Joost van der Leij, gedoopt Leeuwarden 14 jul 1752, begraven aldaar Oldehove 21 feb 1753.

 

 

B-IV-c Gijsbertus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 22 mei 1729, overleden aldaar 28 okt 1786, begraven aldaar in de Westerkerk 2 nov 1786 , zoon van Theodorus van der Leij (B-III-c) en Maria van der Velde.

 

Op 9-1-1750 aangesteld als procureur postulant en vanaf 1752 als notaris te Leeuwarden.

 

Gijsbertus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 aug 1754 en getrouwd aldaar 25 aug 1754 (1) met  Johanna Tresling, afkomstig uit Leeuwarden, gedoopt aldaar 3 mrt 1734, overleden aldaar 7 apr 1767, dochter van Sipke Tresling en Beytske Ruardi.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maria Beidina van der Leij, gedoopt Leeuwarden 25 jun 1755, begraven aldaar in de Westerkerk 21 aug 1795.

 

Maria is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 okt 1776 en getrouwd aldaar 27 okt 1776 met Arnoldus Benthem.

 

Predikant te Schingen/Slappeterp in 1776.

 

 

           2   Theodorus Johannes van der Leij, geboren Leeuwarden 17 feb 1757, gedoopt aldaar 23 feb 1757, volgt onder B-V.

 

           3   Beitske van der Leij, gedoopt Leeuwarden 21 dec 1759, begraven aldaar in de Westerkerk 9 jan 1778.

 

           4   Sipke van der Leij, gedoopt Leeuwarden 25 mrt 1762, begraven aldaar 4 mei 1763.

 

           5   Sipke van der Leij, gedoopt Leeuwarden 17 sep 1764, overleden Groningen 1804.

 

           6   Thomas Gijsbertus van der Leij, gedoopt Leeuwarden 25 mrt 1767, begraven aldaar in de Galileërkerk 15 jul 1767.

 

Gijsbertus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 mrt 1768 en getrouwd aldaar 27 mrt 1768 (2) met  Lamke Dijkstra, afkomstig uit Leeuwarden, overleden na 1786.

 

    B-V Theodorus Johannes van der Leij, geboren Leeuwarden 17 feb 1757, gedoopt aldaar 23 feb 1757, overleden Baflo 13 feb 1818, zoon van Gijsbertus van der Leij (B-IV-c) en Johanna Tresling.

 

Hij werd op 16-8-1774 als student te Franeker ingeschreven onder 13668.

Op 2-1-1780 kwam hij als predikant naar Aalsum/Wetsens,attestatie 23-4-1780 van Leeuwarden om in Aalsum te trouwen.

In 1783 als predikant naar Vierhuizen,in 1790 naar Baflo.

 

Theodorus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 mrt 1780 en getrouwd Aalsum 7 mei 1780 (1) met  Johanna Hofkamp, afkomstig uit Groningen, begraven Leeuwarden 2 feb 1787 ?.

 

Op 2-2-1787 werd de vrouw van predikant van der Ley te Leeuwarden begraven in de Westerkerk en dit slaat vermoedelijk op haar.

 

Theodorus was gehuwd (2) met  Geertruida Tebbens.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gezina Debora van der Leij, geboren Baflo 7 nov 1791.

 

           2   Gijsbertus van der Leij.

 

Burgemeester van Ulrum.

 

 

           3   Adam van der Leij.

 

Landbouwer te Westernieland.

 

 

 

INDEX

 

Accama

   Matthijs, A-V-f-6.

Acronius

   David, A-V-h, A-V-h-1, A-V-h-4.

   George, A-V-h-2.

   Johannes, A-V-h, A-V-h-10.

   Petrus, A-V-h-6.

   Pietje, A-V-h-7.

   Renatus, A-V-h-5.

   Sixtus, A-V-h-8.

   Sjoerdje, A-V-h-9.

   Tjitske, A-V-h-3.

Allinga

   Bauck Claesses, A-IV-c.

Althusius

   Agneta, A-V-g.

Andringa

   Sjoerdje Tjaerts, A-IV-i.

Asperen

   Stijntje Femmes van, B-I, B-II-a, B-II-b.

 

Bennema

   Sjoukje Pietersdr, A-VI-b, A-VI-d.

Benthem

   Arnoldus, B-IV-c-1.

Bintiema

   Antje Sjoerds, A-IV-e, A-V-d, A-V-e.

Bonnema

   Tjalling Aemilius, B-II-a-6.

Brantsma

   Christoffel, A-VI-b, A-VI-b-1, A-VI-d.

   Claas, A-VI-b-2.

   Gerardus, A-VI-d-2.

   Gerrit, A-VI-d-1.

   Petrus, A-VI-b, A-VI-d.

Brouwer

   Aaltje, A-VI-e.

 

Comans

   Pieter Jans, B-I-2.

Curinga

   Jacob Louws, A-IV-a-3.

 

Dijkstra

   Lamke, B-IV-c.

Dronrijp

   Wouter Willems, B-I.

 

Feima

   Ypo, B-II-b-11.

Frenne

   Pieter Du, B-II-a-6.

 

Guardin

   Judith de, A-III-d, A-IV-g, A-IV-h.

 

Haan

   Antje de, A-VI-a-6.

   Dieuke de, A-VI-a-7.

   Doeke de, A-VI-a-4.

   Doetje de, A-VI-a-5.

   Klaas de, A-VI-a-2.

   Matthijs de, A-VI-a-1.

   Pieter de, A-VI-a-3.

   Wouter Thysses de, A-VI-a.

Harkema

   Dieuke Hebles, A-V-a, A-VI-a, A-VI-b, A-VI-c.

Haverkamp

   Maria Jacobs, A-IV-e-2.

Hickart

   Dirk Romkes, B-III-c-1.

Hofkamp

   Johanna, B-V.

Holcama

   Pieter Franses, A-IV-f-1.

Hoptille

   Fenne Upkes, A-IV-i.

Hubbelink

   Anna, A-VI-f-3.

Huber

   Agnes, A-V-g-3.

   George, A-V-g-4.

   Renatus, A-V-g-8, A-V-g-9.

   Sjoerdje, A-V-g-2.

   Sjoukje, A-V-g-7.

   Titia, A-V-g-5.

   Ulricus, A-V-g, A-V-g-6.

   Zacharias, A-V-g, A-V-g-1.

Hubrechts

   Marritje, A-III-d-4.

Huydekoper

   Theodorus, A-V-f-5.

 

Jelgerhuis

   Jacoba, B-III-c-3.

Jensma

   Anna, A-IV-c.

   Lolcke, A-IV-c.

   Sjouck, A-V-g.

Jilderda

   Claas Ritsckes, A-V-a-2.

 

Knoop

   Bernardus Leonardus, B-II-b-13.

Koten

   Titus van, B-III-c-2.

 

Leij

   Aaltje Clases van der, A-IV-d-1.

   Adam van der, B-V-3.

   Agnieta van der, B-IV-a-1.

   Albert Clases van der, B-I, B-II-a, B-II-b.

   Albert van der, B-II-a-1, B-II-a-2, B-II-b-3, B-III-a.

   Anna Catharina van der, B-II-b-6.

   Anna Maria van der, A-V-f-2.

   Anthonius van der, B-I-1.

   Auckje van der, A-V-f-5.

   Beitske van der, B-IV-c-3.

   Christina Magdalena van der, B-II-a-5, B-II-a-6.

   Claas Gerrits van der, A-III-a-1, A-IV-a, A-V-a.

   Claas Johannes van der, A-V-a-3, A-V-a-4, A-V-a-5, A-V-a-9, A-V-a-11, A-V-a-13, A-V-a-14.

   Claes Feyckes van der, A-III-c-1, A-IV-d, A-V-c.

   Claes Jarichs van der, A-I-1, A-II-a, A-III-a, A-III-b, A-III-c.

   Claes Sierds van der, A-III-b-1, A-III-b-2.

   Claes van der, B-I-4, B-I-5, B-I-8.

   Claes Willems van der, A-IV-e-1, A-V-d.

   Daniel Feyckes van der, A-III-c-6, A-IV-f.

   Doetje Johannes van der, A-V-a-1, A-V-a-2.

   Dominicus van der, B-IV-a-3.

   Eelck Jarichs van der, A-I-3, A-II-c, A-III-e.

   Eelcke,Eelckje van der, B-I-11.

   Eelckje Sierds van der, A-III-b-6, A-IV-c.

   Eelckje van der, B-I-7, B-I-12.

   Elias van der, A-VI-f-3.

   Elida van der, B-III-c-2.

   Evert van der, A-III-d-5.

   Femme van der, B-I-3, B-II-a, B-III-a, B-III-b.

   Feycke Clases van der, A-II-a-3, A-III-c, A-IV-d, A-IV-e, A-IV-f.

   Feycke Willems van der, A-IV-e-2.

   Francien van der, A-V-f-3.

   Franciscus van der, B-III-c-3.

   Francois van der, B-II-a-3, B-II-a-4, B-III-b, B-IV-a, B-IV-a-2.

   Frans Feyckes van der, A-III-c-3.

   Geertruit van der, A-IV-g-3.

   Geertruydt van der, B-I-10.

   Geertruyt van der, B-II-b-11.

   Gezina Debora van der, B-V-1.

   Gijbertus van der, B-V-2.

   Gijsbertus van der, B-III-c-5, B-IV-c, B-V.

   Graetske van der, B-I-2.

   Grietje Clases van der, A-IV-d-2, A-V-c.

   Gustaaf Frans van der, A-V-f-4, A-VI-f.

   Hendrick Jarichs van der, A-I-2, A-II-b, A-III-d.

   Hendrikje van der, A-VI-e-4.

   Hieronimus Willem van der, A-V-f-1, A-VI-e.

   Jacoba Magdalena van der, B-III-a-1.

   Jacoba van der, B-III-b-1.

   Jacobus van der, A-V-f-9.

   Jan Feyckes van der, A-III-c-5.

   Jan Hendricks van der, A-II-b-1, A-III-d, A-IV-g, A-IV-h.

   Jannetta van der, A-VI-e-1.

   Jarich Hendricks van der, A-II-b-2.

   Jarich van der, A-I, A-II-a, A-II-b, A-II-c.

   Jeltje Sierds van der, A-III-b-3.

   Jeltje van der, A-VI-f-4.

   Jeroen van der, A-VI-e-3.

   Johan van der, A-IV-g-2, A-V-f, A-VI-e, A-VI-f.

   Johanna Maria van der, B-II-b-10, B-III-c-1.

   Johanna van der, A-VI-f-2, B-II-b-2.

   Johannes Adrianus van der, B-II-a-7.

   Johannes Clases van der, A-IV-a-2, A-V-a, A-VI-a, A-VI-b, A-VI-c.

   Johannes van der, B-I-6, B-II-b-5.

   Judith Jans van der, A-III-d-3, A-IV-h.

   Judith van der, A-IV-g-1, A-IV-g-4, A-V-g.

   Jurjen Jans van der, A-III-d-2, A-IV-g, A-IV-i-1, A-V-f, A-V-g, A-V-h.

   Jurjen Jarichs van der, A-II-b-3.

   Lysbet Johannes van der, A-V-a-6, A-VI-a.

   Maria Beidina van der, B-IV-c-1.

   Meincke van der, A-IV-f-1.

   Neeltje van der, A-VI-f-1.

   Nicolaas Emilius van der, B-II-b-12.

   Nicolaas van der, B-II-b-8, B-III-c-6, B-III-c-7.

   Nieske Johannes van der, A-V-a-7, A-V-a-8, A-VI-b, A-VI-d.

   Petrus van der, A-V-f-7.

   Philippus Jans van der, A-III-d-4.

   Philippus van der, A-IV-g-6.

   Pytie van der, B-II-b-7.

   Pytter Jarichs van der, A-I-4.

   Reynier van der, A-IV-g-5.

   Rins Jarichs van der, A-II-b-4.

   Rixt Jarichs van der, A-II-b-5.

   Rixt Johanna van der, B-II-b-13.

   Rixt van der, A-V-f-6, B-II-b-9.

   Sierd Clases van der, A-II-a-2, A-III-b, A-IV-c.

   Sierd Willems van der, A-IV-e-3, A-V-e.

   Sipke van der, B-IV-c-4, B-IV-c-5.

   Sjoerdje Sierds van der, A-III-b-4.

   Sjoerdje van der, A-IV-g-7, A-V-h.

   Theodorus Johannes van der, B-IV-c-2, B-V.

   Theodorus Joost van der, B-IV-b-2.

   Theodorus van der, B-II-b-4, B-III-c, B-IV-b, B-IV-b-1, B-IV-c.

   Thomas Gijsbertus van der, B-IV-c-6.

   Thomas van der, B-I-9, B-II-b, B-III-c, B-III-c-4, B-IV-b.

   Tjalling Femmerus van der, B-III-b-2.

   Tjalling Tobias van der, B-III-b-3, B-IV-a.

   Tjitske Clases van der, A-II-a-1, A-III-a, A-IV-a, A-IV-b.

   Tjitske Jans van der, A-III-d-1.

   Tjitske Johannes van der, A-V-a-10, A-V-a-12, A-VI-c.

   Tryntje Gerrits van der, A-V-b-4, A-VI-b, A-VI-d.

   Tryntje Sierds van der, A-V-e-1.

   Tryntje van der, A-V-d-2.

   Tymen Feyckes van der, A-III-c-2.

   Tytie van der, B-II-b-1.

   Willem Feyckes van der, A-III-c-4, A-IV-e, A-V-d, A-V-e.

   Willem van der, A-V-d-1, A-VI-e-2.

   Willemyn van der, A-V-f-8, A-V-f-10.

   Wybrandus Theodardus van der, B-IV-a-4.

 

Metz

   Johanna Maria, B-II-b, B-III-c.

Molen

   Sytse van der, A-VI-f-4.

Munckerus

   Catharina, B-III-a.

   George, B-III-a.

 

Nauta

   Agneta, B-III-b, B-IV-a.

Nicolai

   Petrus, B-I-10.

Noé

   Thomas, A-III-b-3.

 

Offringa

   Ds.Augustinus, A-V-h-9.

 

Penijn

   Augustinus de, A-VI-c.

   Dieuke de, A-VI-c-1, A-VI-c-2.

   Johannes de, A-VI-c-3, A-VI-c-4.

 

Ramckama

   Dirkje Jans, A-IV-f.

Revers

   Brechtje Jans, A-V-e.

Rheen

   Gercke van, A-IV-i.

   Rein Gerckes van, A-IV-g, A-IV-i.

   Sjoerdje Reyns van, A-IV-g, A-IV-i-1, A-V-f, A-V-g, A-V-h.

Rollema

   Pietke Willems, A-V-h.

Royal

   Joachim, B-I-2.

Ruardi

   Beytske, B-IV-c.

Rudolphi

   Maria, B-III-c.

 

Schagen

   Meincke Sydses van, A-IV-f.

Schoonegevel

   Hendrick Taeckes, A-IV-a-4.

Sjordema

   Hiske, A-VI-b-1.

Sloterdijck

   Agatha van, B-IV-a.

Soet

   Johanna de, A-V-f, A-VI-e, A-VI-f.

Syburch

   Wilhelmina, B-III-a.

 

Tebbens

   Geertruida, B-V.

Tresling

   Johanna, B-IV-c, B-V.

   Sipke, B-IV-c.

 

Velde

   Maria van der, B-III-c, B-IV-b, B-IV-c.

Verlaan

   Antje Willems, A-III-b, A-IV-c.

Vries

   Barend Hiddes de, A-IV-c.

   Sierd Berends de, A-IV-c-1.

 

Wal

   Sybren van der, A-IV-d-1.

Wassenaar

   Anna Catharina, A-VI-e.

   Hendrik, A-VI-e.

Wentholt

   Petronella Lucretia, B-IV-b.

Wesseling

   Hermannus, A-VI-f-1.

Wiel

   Philippina Florentia, B-IV-a.

Wigeri

   Frouckje, A-VI-f.

Wit

   Jacoba de, B-II-a, B-III-a, B-III-b.

Wold

   Hylco van der, A-V-f-3.

Woorthouwer

   Nicolaas, A-V-f-2.

Wythama

   Sybe Sybes, A-III-d-1.

 

Ynia

   Sybren, A-VI-c.

 

zonder achternaam:

   Ael Gerrits, A-III-a-4.

   Albertina Wopckes, A-IV-a.

   Alle Lieuwes, A-I.

   Ane Pybes, A-II-c-1, A-III-e, A-IV-i.

   Anna Sjoerds, A-II-c.

   Antje Arjens, A-VI-a.

   Antje Harmens, A-IV-d, A-V-c.

   Antje Jacobs, A-V-c-1.

   Antje Tymens, A-III-c, A-IV-d, A-IV-e, A-IV-f.

   Auck Alles, A-I, A-II-a, A-II-b, A-II-c.

   Baucke Pybes, A-II-c-2.

   Claas Gerrits, A-V-b-3.

   Claescke Sierds, A-III-b-5.

   Cunira Clases, A-V-b, A-VI-d.

   Doetje Johannes, A-IV-a, A-V-a.

   Eelck Feyckes, A-II-a, A-III-a, A-III-b, A-III-c.

   Eelck Sybrens, A-IV-c.

   Feycke Sybes, A-II-a.

   Foockel Gerrits, A-V-b-2.

   Foske Jans, A-III-b-3.

   Geertje Anes, A-III-e-1, A-IV-g, A-IV-i.

   Gerrit Hendricks, A-III-a, A-IV-a, A-IV-b.

   Gerrit Sierds, A-IV-b-1, A-V-b, A-VI-d.

   Grietje Clases, A-IV-a-3.

   Grietje Hendriks, A-IV-c.

   Grietje Jans, B-III-a.

   Hans Jacobs, A-V-c.

   Hebele Martens, A-V-a.

   Hendrick Jans, A-IV-h.

   Hidde Sjoerds, A-IV-c.

   Ittie Jans, A-IV-c.

   Jacob Jacobs, A-III-d-1.

   Jan Gerrits, A-III-a-3.

   Jan Wygers, A-IV-c.

   Janke Clases, A-IV-a-1.

   Jetske Gerrits, B-II-b-5.

   Johannes Hendricks, A-IV-h-1.

   Liefke Douwes, A-III-e, A-IV-i.

   Maycke Gerbrants, A-III-e.

   Nel Gerrits, A-III-a-5.

   Nieske Sytses, A-V-a.

   Pybe Anes, A-II-c, A-III-e.

   Rink Ndr, A-I.

   Sierd Gerrits, A-III-a-6, A-IV-b, A-V-b, A-V-b-1.

   Sierd Sierds, A-IV-b-2.

   Swob Jacobsdr, A-IV-c.

   Thys Wouters, A-VI-a.

   Tjitske Clases, A-IV-a-4.

   Tryntje Hiddes, A-IV-b, A-V-b.

   Willem Gerrits, A-III-a-2.

   Wybe Yckes, A-III-a-5.