Genealogie van het adellijk geslacht van Meckema

 

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

I Wytze van Meckema.

 

Genoemd in een charter uit 1470,samen met zoon Tiete.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

1 Taecke van Meckema, volgt onder II.

 

 

II Taecke van Meckema, overleden v 13 mei 1480, zoon van Wytze van Meckema (I).

 

PAX-24 d.d.17-9-1470:Taeke Meckema in Oostbroeksterland heeft een geschil met Andelen up der Zwaech.

PAX-33 d.d.13-5-1480:de erfgenamen van Take Meckema in Oostbroeksterland moeten in Groningen verantwoording afleggen.

 

Taecke was gehuwd met Tieth Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Wyts van Meckema, volgt onder III.

 

2 Ernst van Meckema.

 

Hij is jong overleden.

 

3 Tjaert van Meckema.

 

Overleden zonder kinderen.

 

 

4 Tjemck van Meckema, overleden n 31 dec 1472.

 

Zij testeerde als Thiemck Holdinga op 31-12-1472 te Aalsum bij Dokkum (F.T.29 en OFO I-235 d.d.31-12-1472).

Zij was volgens het testament hertrouwd met een zekere Tjepcke.

 

Tjemck was gehuwd met Gabbe van Holdinga, overleden n 1449.

 

Op Holdingastate bij Anjum.

Grietman van Oostdongeradeel (OFO II-28 d.d.10-8-1449).

Pax-10 d.d.10-10-1444:Gabbe en andere hoofdelingen contra Syds van Tjaerda e.a.

 

 

5 Broer van Meckema, overleden n 14 mrt 1474.

 

Hij wordt genoemd in 1473 (GsvD-92) en ook in Pax-27 d.d.14-3-1474.

 

 

 

III Wyts van Meckema, overleden 1475 ?, begraven Kollum ,grafschrift, dochter van Taecke van Meckema (II) en Tieth Ndr.

 

Genoemd in PAX-33 d.d.13-5-1480.

Zie ook N.O.IV-54.

 

Wyts was gehuwd met Pybe van Eernsma.

 

Pybe was afkomstig uit de Groninger Ommelanden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sippe van Meckema, geboren 1470, overleden Brussel 19 aug 1519, begraven aldaar.

 

Op Nieuw-Meckemastate bij Kollum.

Op 5-1-1505 staat Sype Meckama op de lijst van edelen uit Kollumerland.

Bij RvA 1511 met bezit te Metslawier,Augustinusga en Surhuizum.

Grietman van Kollumerland,genoemd in 1508 en vermoedelijk tot 1515.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sippo Meckama (lijst Winsemius) en op de lijst Thabor als Sippe Mockama.

 

Sippe was gehuwd met Fedt van Ropta, overleden voor 1519, dochter van Sybren van Ropta en Kinsck van Sythjema.

 

Uit het huwelijk van Sippe en Fedt vermoedelijk:

 

Sybe van Meckema, overleden na 1515.

 

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Sybe Meckama (lijst Thabor en lijst Winsemius).

 

 

2 Tieth van Eernsma, geboren v 1475, volgt onder IV.

 

 

IV Tieth van Eernsma, geboren v 1475, overleden 5 jun 1533, begraven Kollum ,grafschrift, dochter van Pybe van Eernsma en Wyts van Meckema (III).

 

Zij noemde zich Tieth van Meckema.

Bij RvA 1511 met bezit te Anjum,Jouswier en Ee.

Zie ook N.O.IV-70.

 

Tieth was gehuwd met Feye van Meckema, overleden na 1495, zoon van Hessel van Riemersma en Bernsck van Heslinga.

 

Hij nam de naam van zijn vrouw aan en woonde op Meckemastate te Kollum.

Pax Gr.nr.44 d.d.24-1-1491:hij hield zich afzijdig bij het verbond van Dokkum met Groningen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pybe van Meckema, geboren Kollum 1495, volgt onder V.

 

 

V Pybe van Meckema, geboren Kollum 1495, overleden Brussel 1 mrt 1549 *,54 jaar, begraven Brussel in de Goedekercke, zoon van Feye van Meckema en Tieth van Meckema (IV).

 

Hij woonde met zijn vrouw op Meckemastate bij Kollum.

HvF 16481-397 d.d.14-3-1536:Pybe en zijn vrouw Sjouck contra Rempt Gaepkes.

HvF 16481-554 d.d.27-10-1536:Pybe als gedaagde.

HvF 16481-579 d.d.20-12-1536:Pybe namens zijn vrouw als eiser.

HvF 16481-745 d.d.15-10-1537:namens zijn moeder Tieth contra Bauck Heemstra.

HvF 16481-164 d.d.20-12-1538:er wordt tegen hem geprocedeerd inzake land te Jouswier.

HvF 16481-290 d.d.30-9-1539:Pybe Meckema als aangeklaagde.

HvF 16481-301 d.d.16-10-1539:Epe van Martena voor zijn vrouw contra Pybe en Bartholt Starckenburg.

HvF 16481-307 d.d.16-10-1539:Pybe contra de kerkvoogden van Kollum.

Bij RvA 1540 met bezit te Ferwerd,dat bij RvA 1511 op naam stond van zijn grootmoeder Bernsck;in 1540 ook met bezit te Reitsum.

BB 1543: hij heeft bezit te Metslawier.

Voor zijn overlijden en begraven zie de grafsteen van zijn vrouw te Metslawier.

 

Pybe was gehuwd met Sjouck Tjaerda van Starkenborgh, geboren 1503, overleden 10 mrt 1535 ,31 jaar, begraven Metslawier ,grafschrift, dochter van Worp Tjaerda van Starkenborgh en Graets van Eysinga.

 

OFO II-334 d.d.2-5-1527:scheiding en verdeling met haar neef Bartholt van erfgoederen van hun grootouders Bartholt van Starkenborgh en Ydt van Jarla en van de t.z.t.na te laten goederen van Amcke van Jarla.

Zie ook grafschrift Metslawier.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sippe van Meckema, ,ook Scipio, geboren 1531, volgt onder VI-a.

 

2 Feye van Meckema, volgt onder VI-b.

 

3 Sybe van Meckema, overleden v 1549 ,op 17-10-1544 ?.

 

Volgens een grafschrift in de kerk van Kollum overleed een S.. van Meckema op 17-10-1544 en werd daar begraven.

 

 

 

VI-a Sippe van Meckema, ,ook Scipio, geboren 1530, overleden 22 nov 1599 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Pybe van Meckema (V) en Sjouck Tjaerda van Starkenborgh.

 

Scipio Meckema wordt op 24-3-1540 vermeld als student te Leuven.

Hij werd grietman van Kollumerland op 8-12-1587 en was dat tot zijn overlijden in 1599.

HvF 16691-49 d.d.1554:Sippe als broer van Feye.

HvF 16704-75 d.d.29-5-1590:hij is met zijn vrouw Emerentiana bij de eisers in een proces.

 

Sippe is getrouwd 1564 met Emerentiana van Grumbach, geboren 1533, overleden 14 jun 1608 *,ongeveer 75 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, dochter van Frits van Grumbach en Lucia van Martena, ,ook Luts.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frederick van Meckema, overleden 11 sep 1567, begraven Kollum ,grafschrift.

 

Hij is jong overleden.

 

 

2 Pybe van Meckema, ,overleden 10 aug 157. , begraven Kollum ,grafschrift.

 

Hij is jong overleden.

 

 

3 Sjouck van Meckema, overleden 1616 *

 

Sjouck was gehuwd met Octavius van Horion, overleden v 1616.

 

4 Hessel van Meckema, , volgt onder VII-a.

 

 

VI-b Feye van Meckema, overleden 17 jan 1577, begraven Groningen, zoon van Pybe van Meckema (V) en Sjouck Tjaerda van Starkenborgh.

 

In feb 1544 wordt Fredericus Meckema vermeld als student te Wittenberg.

HvF 16691-49 d.d.1554:Feye als broer van Sippe.

Op 17-1-1577 overlijdt te Groningen een Feye van Meckema uit Dokkum.

Hij werd begraven in de Broerkerk te Groningen,waar op zijn graf de volgende kwartieren werden afgelezen:

Vaderskant Meckema, Hiemstra, Ernstma, Rimersma van Dockum en van moederskant Starckenborch, Tzalinge (niet duidelijk), Jaerle, Bolta (niet duidelijk).

Voor zo ver bekend waren zijn grootouders Hessel van Riemersma x Bernsck van Heslinga en Pybe van Eernsma x Wyts van Meckema.

Voor zo ver bekend waren haar grootouders Bartholt Tjaerda van Starkenborgh x Ydteke van Jarla en Tjalling van Bolta x N.van Juwsma.

 

Feye was gehuwd (1) met Ebel van Unia, dochter van Juw Auckes van Unia en Ael Ritsckesdr van Juckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pybe van Meckema, ,ook Philippus, volgt onder VII-b.

 

2 Juw van Meckema, ,ook Julius, volgt onder VII-c.

 

3 Sjouck van Meckema, ook Suzanna, overleden 12 nov 1587.

 

Sjouck was gehuwd met George Wolfgang van Schwartzenberg Hohenlansberg, geboren 1549, overleden 10 mrt 1633.

 

Na het overlijden van zijn eerste vrouw maakte hij een testament met zijn zwagers.(EEE1-321/322).

Hij testeerde met zijn tweede vrouw in 1630 te Beetgum (EEE 4-355).

 

George is later getrouwd Beetgum 30 jan 1596 met Doedt van Holdinga, geboren 1572, overleden 31 dec 1646, dochter van Wilcke van Holdinga en Haring van Roorda.

 

Feye was gehuwd (2) met Frau van Heemstra, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

Frau was weduwe van Hessel van Hermana, overleden 8 feb 1561, begraven Minnertsga ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

VII-a Hessel van Meckema, overleden Boksum 17 jan 1586, gesneuveld tijdens de veldslag, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Sippe van Meckema, ,ook Scipio (VI-a) en Emerentiana van Grumbach.

 

Hesselus Meckema was op 17-9-1578 student te Basel.

Hij was later kapitein in het leger.

 

Hessel was gehuwd met His Hesselsdr van Feytsma, overleden 1 sep 1603 *, begraven Deinum, dochter van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema.

 

Zij wordt vermeld als weduwe van Hessel van Meckema bij HvF 16703-17 d.d.12-5-1588.

HvF 16705-41 d.d.22-10-1600:His van Feytsma als moeder en als vertegenwoordiger van haar kinderen bij Hessel van Meckema.

Zie voor haar ook HvF 16706-22 d.d.11-10-1602.

De naam van His op een vingerhoed gevonden bij Haniastate Holwerd, waar haar dochter Luts woonde met haar man ( Walle 2952 ).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Luts van Meckema, geboren 1584, overleden 24 jun 1630 ,45 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Zij werd begraven te Holwerd op de plaats, waar ook 7 jong overleden kinderen tussen 1607 en 1624 waren begraven.

 

Luts is getrouwd 1605 met Douwe van Aylva, geboren Holwerd 1579 ,op Haniastate, overleden 8 aug 1638 ,59 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Ernst van Aylva en Ydt Bockesdr van Herema.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Haniastate te Holwerd en later op Herwey te Ternaard.

Grietman van Westdongeradeel vanaf 31-3-1618 tot 1638 (in 1633 was zoon Douwe al waarnemend grietman).

Autorisatie HvF 20-4-1633,acte 312:de kinderen Douwe van Aylva,grietman Westdongeradeel, en His van Aylva verzoeken om scheiding met andere broers en zusters van de goederen van hun vader en hun overleden moeder.

HvF 16692-136v d.d.20-7-1638:Douwe van Aylva de oude "thans zwak en impotent van lichaam en te bed liggend" vraagt Marcellus Goverts als curator en administrateur voor zijn goederen.

HvF 16793-4 d.d.29-8-1638:op verzoek van zijn oudste zoons Hessel en Douwe worden voor de minderjarige kinderen Ernst,Sippe en Tjaert curatoren benoemd o.a. Marcellus Goverts.

zie verder GJB 1995-156,157 en N.O.II-96/97 en 106.

 

 

 

2 Frederik van Meckema, overleden 1586, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,bij zijn vader.

 

3 Hessel van Meckema, overleden 17 sep 1612 *, begraven Kollum ,grafschrift.

 

Hesselus Meckema was op 21-5-1603 student te Franeker.

HvF 16706-227 d.d.15-10-1603: Hessel van Meckema bij de eisers.

Hij testeerde in 1612 (DDD1-113).

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 mei 1609 en getrouwd aldaar 13 jun 1609 met Lisck van Eysinga, geboren 24 mrt 1595 ?, overleden in Denemarken 5 nov 1624, begraven Kollum ?, dochter van Aede van Eysinga en Foeck Jeltesdr van Eelsma.

 

T327-2621:zij testeerde met haar eerste man te Kollum op 8-9-1612.

Zij testeerde in 1616 (DDD1-178) en op 16-8-1623 te Leeuwarden (EEE1-184v/186,registratie op 15-6-1655 door Frans van Eysinga,grietman van Tietjerksteradeel).

Zij is dan huisvrouw van Erich van Braga,maar wil begraven worden in Kollum bij haar eerste man.

Haar geboortedatum 24-3-1595 staat vermoedelijk fout in het stamboek F.A.,gezien het huwelijksjaar 1609.

 

Lisck was later gehuwd met Erich van Braga.

 

 

VII-b Pybe van Meckema, ,ook Philippus, overleden 13 okt 1606, begraven Appingedam, zoon van Feye van Meckema (VI-b) en Ebel van Unia.

 

Als Philippus Meckema op 20-4-1572 student te Marburg.

Hij testeerde te Leeuwarden met zijn broer en zwager op 11-6-1588 en 15-8-1590 (EEE1-321/322,geregistreerd 7-1-1656).

 

Pybe was gehuwd met Jetscke Mennesdr van Houwerda, afkomstig uit Appingedam, begraven aldaar, dochter van Menne van Houwerda en Esse Popinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ebel van Meckema, geboren 1588, overleden 3 jan 1662 ,in het 74e jaar, begraven Ee ,grafschrift .

 

Voor haar graf zie N.O.II-296. In de kerk van Ee een ruitvormig rouwbord met wapen.

 

Ebel is getrouwd 1614 ,3e pr.12-12-1614 Leeuwarden met Frans van Humalda, geboren 1580, overleden 3 aug 1621 *,41 jaar, begraven Ee 11 aug 1621 ,grafschrift, zoon van Sjuck van Humalda en Franscke van Groestera.

 

Op Humaldastate te Ee,waar hij met zijn tweede vrouw testeerde op 10-10-1615.

Hij was kapitein (hopman) in het leger.

Zie verder GJB 1988-81,GJB 1994-154,155 en N.O.II-296.

 

Frans was weduwnaar van Tjemck van Osinga, afkomstig uit Schettens, geboren 1585, overleden 20 okt 1608, begraven Ee, dochter van Seerp van Osinga en Eelck Douwesdr van Hottinga.

 

2 Snelger van Meckema, geboren 1598, overleden Leeuwarden 15 nov 1625 *,27 jaar, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk.

 

Hij was niet getrouwd.

Er is een gedicht van zijn vriend H.A.Gerritsma d.d.17-11-1625 over zijn voortijdig overlijden (epitaaf in de kerk van Ee,zie N.O.II-296).

Onderaan de epitaaf de volgende wapens van zij overgrootouders Meckuma, Starkenburg, Unia, Juckama, Howarda, Bolta, Terborch en Lougen.

De overgrootouders waren Pybe van Meckema x Sjouck Tjaerda van Starkenburgh, Juw van Unia x Ath van Juckema, Snelger van Houwerda x Jetscke van Bolta en N.van Terborch x N.van Loegen.

Van hem is een portret in het Fries Museum.

 

 

3 Susanna van Meckema.

 

Susanna was gehuwd met Volckmar van Diepholt, afkomstig uit Emden.

 

4 Menne Houwerda van Meckema, volgt onder VIII.

 

 

VII-c Juw van Meckema, ,ook Julius, overleden 25 nov 1638, zoon van Feye van Meckema (VI-b) en Ebel van Unia.

 

Julius Meckema was in 1579 student te Marburg, op 17-5-1583 te Geneve en op 5-5-1584 te Heidelberg.

Hij testeerde te Leeuwarden met zijn broer en zwager op 11-6-1588 en 15-8-1590 (EEE1-321/322,gereistreerd 7-1-1656).

In 1590 te Holwerd en dan eiser in een proces tegen Rolant van Achlen en diens vrouw Womck te Metslawier (HvF 16704-80 d.d.1-6-1590).

HvF 16705-412 d.d.7-5-1602: contra o.a. Julius Meckema,Doecke Aysma,Worp Tjessens.

 

Juw was gehuwd (1) met Auck Sickesdr van Tjessens, overleden 14 dec 1602 *, begraven Holwerd 21 dec 1602, dochter van Sicke Werps van Tjessens en Geel van Heringa.

 

Juw is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 apr 1605 ,bij het gerecht en getrouwd aldaar 1 mei 1605 (2) met Lucia van Dekema, ,ook Luts, overleden 26 okt 1652, dochter van Sicke van Dekema, ,de oudere,ook Sixtus en Hil Onnesdr van Tamminga.

 

T327-1435:HvF 16500 inzake het proces tussen Andreas Theodori en Luts van Dekema,echtgenote Juw van Meckema,aangaande de zijmuur van Dekemastate (1631).

T327-1436:taxatie uit 1633 te Jellum voor Juw van Meckema,echtgenoot van Luts van Dekema,krachtens sententies HvF 16502 d.d.8-10-1633 en 16-11-1633.

HvF 16502 d.d.28-10-1633:Lucia van Dekema c.s. contra Lucia van Dekema te Haarlem.

Vrij zeker wordt zij genoemd bij een inventarisatie als verstrekker van een lening d.d.13-1-1649 (zie GJB 1957-36).

 

Lucia is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 jun 1602 ,bij het gerecht met Tjalling van Eysinga, geboren 1562, overleden Marssum 31 aug 1603 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Tjalling van Eysinga en Hylck van Harinxma.

 

Uit het huwelijk van Juw en Lucia:

 

1 Luts van Meckema, overleden Ternaard,Herweystate 8 feb 1670, begraven Ternaard.

 

Zij was de laatste van haar familie.

Haar kwartieren werden in 1850 gevonden ter linkerzijde van het orgel in de kerk van Ternaard (nu nog aanwezig).

Het viertal Meckema, Unia, Dekema, Tamminga slaat op haar grootouders n.l. Feye van Meckema x Ebel van Unia en Sicke van Dekema x Hil van Tamminga.

Het volgende viertal n.l. Starkenborg, Juckema, Liauckema, Sickinga slaat op haar overgrootmoeders, de moeders van het vorige viertal n.l.

Sjouck van Starkenborgh als moeder van Feye van Meckema, Ael van Juckema als moeder van Ebel van Unia, Luts van Liauckema als moeder van Sicke van Dekema en Trude van Sickinga als moeder van Hil van Tamminga.

De volgende viertallen Eernsma,Walta,Hottinga,Ripperda en Bolta,Aesgema,Minnema,Gisens slaan op haar betovergrootmoeders n.l.

Tieth Eernsma, Eva Gaikema (?), Ansck Walta, Syts Baerda/Aesgema, Catryn Hottinga, Ymck Minnema, Helena Ripperda en Anna Harm Gysensdr.

 

 

 

Luts is getrouwd 1632 met Douwe Meckema van Aylva, geboren Holwerd 1610 ,op Haniastate, overleden Ternaard,Herweystate 11 feb 1665, begraven Ternaard, zoon van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Grietman van Westdongeradeel 1638/1654 en vanaf 11-11-1654 tot 1665 grietman van Leeuwarderadeel.

Zijn kwartieren werden in 1850 gevonden ter rechterzijde van het orgel in de kerk van Ternaard (nu nog aanwezig)

Het viertal Aylva,Meckema,Herema,Feytsma slaat op zijn grootouders n.l. Ernst van Aylva x Ydt van Herema en Hessel van Meckema x His van Feytsma.

Het volgende viertal n.l. Mockema, Grombach, Rennerda, Mellema slaat op zijn overgrootmoeders, de moeders van het voorgaande viertal n.l.

Frouck van Mockema als moeder van Ernst, Wyts van Rennerda als moeder van Ydt, Emerentiana van Grumbach als moeder van Hessel en Luts van Mellema als moeder van His.

De volgende viertallen Thema,Fuchx, Hania,Martena en Foppinga,Starkenborgh, Camstra,Siersma slaan op zijn betovergrootmoeders n.l.

Ulbet Thema,Anna Foppinga,Auck Camstra, Ydt Rinia/Hania, Sjouck Starkenborgh, Lucia Martena, Tjemc Eminga (?) en Eets Gauckema (?).

 

 

2 Geertruida van Meckema.

 

Geertruida was gehuwd met haar neef Dominicus Justus van Botnia, ,ook Douwe, geboren 1617, overleden 14 apr 1660 ,43 jaar, begraven Jellum ,grafschrift, zoon van Doecke van Botnia, ,ook Duco en Ymck van Dekema.

 

Grietman van Baarderadeel 1648/1660.

Met hem sterft het geslacht Botnia in de mannelijke lijn uit.

Zie GJB 1998-149,noot 90.

 

 

 

VIII Menne Houwerda van Meckema, overleden 1663(?), voor 10 aug 1666, zoon van Pybe van Meckema, ,ook Philippus (VII-b) en Jetscke Mennesdr van Houwerda.

 

Menne was militair.

Had hij in 1642 als weduwnaar domicilie op Sierdsmastate te Deinum als hij wordt uitgenodigd voor de begrafenis van Jarich van Liauckema te Sexbierum ?

 

 

Menne was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 8 jan 1620 en is getrouwd in de kerk aldaar 28 jan 1620 (1) met Luts van Feytsma, overleden 6 dec 1620 *, begraven Kollum 13 dec 1620, dochter van Bocke van Feytsma en Haring van Burmania.

 

Zij overleed in de kraam.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Philippus Houwerda van Meckema, geboren 1620,overleden 14 jun 1668 ,ongehuwd.

 

Philippus Meckema is op 25-4-1637 student te Groningen.

 

 

Menne was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 4 juni 1631 is getrouwd 1631 (2) met Catharina van Herema, dochter van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Attestatie kerk Leeuwarden 24-6-1631 om elders te trouwen.

 

Uit dit huwelijk:

 

2 Jets Lucia Houwerda van Meckema, overleden 11 apr 1669, begraven Appingedam ?.

 

Jets is getrouwd Appingedam 1661 met Bocke van Burmania, geboren 5 mei 1637, overleden Holwerd 8 jul 1702, zoon van Poppe van Burmania en Oedt Johansdr van Sickinghe.

 

Hij testeerde op 18-12-1673 met zijn tweede vrouw Lucia.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op de kerkklok van Edens uit 1665.

 

Bocke is later getrouwd 1671 ,16-4-1671 3e pr.Holwerd. met Luts Hesselsdr van Aylva, ,ook Lucia,, geboren 1637, dochter van Hessel Meckema van Aylva en Elisabeth d'Althan.

 

 

 

Menne was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 6 jan 1644 en is getrouwd 1644 (3) met Hylck van Eysinga, ook Helena, geboren 10 nov 1600, overleden 1668, dochter van Pieter van Eysinga en Foockel van Heringa.

 

Attestatie kerk Leeuwarden 12-1-1644 om elders te trouwen.

In 1644 bij ondertrouw is Menne afkomstig van Delfzijl.

Hylck testeerde als weduwe te Leeuwarden op 10-8-1666 (EEE 3-353).

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Anna Houwerda van Meckema, ,op jonge leeftijd overleden.

 

4 Dedt Houwerda van Meckema, ,op jonge leeftijd overleden.