Genealogie van het adellijk geslacht van Minnema te Leeuwarden

 

                                                               

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         

         I N. van Minnema (Minne ?, Hette ?)

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Hotze  van Minnema, volgt onder II.

 

           2   misschien Houcke van Minnema, overleden n 1406.

 

OFO I-13 (na 1406):Hoecke Mynnema als "gretman in der Bacuwa", genoemd met Sjoerd van Wiarda.

Maar mischien is hij ook wel dezelfde als  Hotze,genoemd onder II.

 

 

 

       II Hotze  van Minnema, zoon van  N.van Minnema (I)

 

Hotze is misschien dezelfde als Hoecke Minnema,genoemd samen met Sjoerd van Wiarda,in OFO I-13 (na 26-6-1406).

 

Hotze was gehuwd met  Frouck van Wiarda, afkomstig uit Goutum, misschien dochter van Oene van Wiarda.

 

Frouck was weduwe van Ids Pybes Wiarda/Eminga  uit Stiens (SFA).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sipcke Hotzes van Minnema, volgt onder III.

 

 

      III Sipcke Hotzes van Minnema, overleden 1483, zoon van Hotze van Minnema (II) en Frouck van Wiarda.

 

Hoofdeling te Leeuwarden.In 1463 had hij als olderman van Leeuwarden ruzie met Dokkum (GsvD,58,90).

OFO I-175 d.d.12-5-1465:genoemd als "grietman in de Hirna riucht op Liouwerdera Nijaland".

Genoemd in OFO I-68,126,288 d.d.8-6-1436,11-8-1451,9-5-1478.

OFO II-84 d.d.13-9-1477:betrokken bij een overeenkomst over de Ee.

OFO II-95 d.d.21-10-1481:genoemd met zijn vrouw Ymck en zoon Frans.

Verder genoemd in GPCV d.d.28-10-1463.

Ook nog vermeld in OFO IV-82 d.d.8-2-1491.

 

Sipcke was gehuwd met  Ymck Offckesdr van Dotinga, overleden 1481/1483, dochter van Ofcke van Dotinga en misschien Luts Feddesdr van Mernstra.

 

Sipke, zijn vrouw Ymke en hun zoon Frans zeggen in 1481 steun toe aan de stad Leeuwarden. Zie GJB 2001-134.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Sipckes van Minnema, volgt onder IV.

 

           2   Frouck Sipckesdr van Minnema.

 

 

      IV Frans Sipckes van Minnema, overleden Leeuwarden 25 dec 1511 , begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, zoon van Sipcke Hotzes van Minnema (III) en Ymck Offckesdr van Dotinga.

 

Hij was olderman te Leeuwarden (vermeld 1500/1503) en raadsheer bij het Hof van Friesland 1504-1511 (HvR onder nr.28).

Hij woonde op het Minnemahuis in Leeuwarden.

OFO IV-108 d.d.19-2-1495:hij schenkt land aan de kerk van Huizum.

In 1501 en 1511 genoemd als grietman van Leeuwarderadeel;in 1502 en 1504 als grietman van Tietjerksteradeel.

OFO IV-187 d.d.mei 1509:register van aan hem verschuldigde grondpachten in Leeuwarden en daar buiten.

Op 9-7-1504 tekent Frans Minnema de reversaalbrief (nr.115) , ook voor Teda Homminga (nr.116) d.w.z. Tiete van Hommema, ook voor Hessel Foppesz (nr.117)

Frans Minnema op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

Bij R.v.A.1511 heeft Frans Minnema te Leeuwarden veel bezit.

Volgens notities Aernout van Buchel was zijn sterfdatum  werd hij evenals zijn 3 vrouwen begraven in de Jacobijnerkerk.

Zie ook GJB 2001-134.

 

Frans was gehuwd (1) met  Rints Tietesdr van Hommema, overleden 1494, dochter van Tiete van Hommema en Tryn Ofckesdr van Foppinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rints Fransdr van Minnema, overleden 1 feb 1546, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Zij woonde met haar man op Camminghaburg en sloot in 1536 een overeenkomst met het stadsbestuur van Leeuwarden om bijstand voor Camminghaburg in geval van oorlog.

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe van Wytze met haar broer en zusters bij de gedaagden.

Zij testeerde in 1533 en 1545 (F.T.129 en 189).

 

Rints was gehuwd (1) met Wytze van Cammingha, overleden 1533 ,na 24-10-1533, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Rienck van Eminga, ,later van Cammingha en Sjouck Hayesdr van Cammingha.

 

Hij was heer van Camminghaburg bij Leeuwarden,maar woonde op Oenemastate bij Wirdum.

Ook raadsheer bij het Hof van Friesland 1531-1533.

Hij testeerde met zijn vrouw op 24-10-1533 (F.T.129) en bekend is dat beiden werden begraven bij de Dominicanen te Leeuwarden.

 

Rints was gehuwd (2) met Here van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden 1541, zoon van Sybrant van Roorda en Haring Heresdr van Hottinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Camminghaburg bij Leeuwarden.

HvF 16481-507 d.d.15-7-1536 en 16481-211 d.d.4-3-1539:hij procedeert namens zijn grootmoeder Tietze.

 

 

 

 

Frans was gehuwd (2) met  Luts Hesselsdr van Feytsma, overleden 22 mrt 1507, begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, dochter van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Frans van Minnema, geboren 18 mrt 1506, volgt onder V.

 

           3   Luts Fransdr van Minnema, overleden 1546.

 

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe met haar broer en zusters als gedaagden HvF 16481-712 d.d.14-7-1537:Luts,weduwe Joost,als eiseres.

Zij testeerde in 1546 (F.T.191).

 

Luts was gehuwd met Joost van Ockinga, overleden v 1536, zoon van Here Lolles van Ockinga en Gaets van Dekema.

 

           4   Ymck Fransdr van Minnema, overleden 14 dec 1557 *, begraven Sneek ,in de Martinikerk.

 

Van haar is een portret in het Fries Museum, gemaakt in 1537.

OFO II-344 d.d.17-11-1529:zij als moeder der erven Sicke Lyauckema

Zij sloot een overeenkomst met Gerrolt van Herema over een huwelijk tussen haar dochter Luts en zijn zoon Tjaard (OFO-IV-262 d.d.23-4-1535).

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe met haar broer en zusters bij de gedaagden.

HvF 16481-661 d.d.20-3-1537:Imck,weduwe van Sicke,als eiseres.

HvF 16481-298 d.d.16-10-1539:weduwe Ymck te Sneek,samen met Epe Liauckema,de voogd over haar kinderen,als gedaagden.

T323-2754: op het graf  te Sneek van Ymck en Sicke bij de kwartierwapens van zijn grootouders de namen Liaukema-Nijhuis en Harinxma-Haersma en bij de kwartierwapens van haar grootouders de namen Minnema-Botnia en Feytsma-Herema van Tzum.

De grootouders van hem zijn Schelte van Liauckema x Tiets van Nyenhuis en Juw van Harinxma x Wyts van Juwsma en van haar Sipcke van Minnema x Ymck van Dotinga en Hessel van Feytsma x His van Herema.

 

 

Ymck was gehuwd met Sicke van Liauckema, geboren n 1491, overleden 8 mrt 1527 *, begraven Sneek ,in de Martinikerk, zoon van Schelte van Liauckema en Luts van Harinxma.

 

Hij was olderman in Sneek.

Hij wordt niet genoemd bij R.V.A.1511 te Sexbierum.

OFO IV-252 d.d.13-4-1526:genoemd met zijn vrouw bij afkoop van een rente.

Als hij is overleden in 1527 wordt zijn oom Epe voogd over de kinderen.

OFO II-337 d.d.31-3-1528:Epe als voogd bevestigt ontvangst van gelden van Gerrolt Herema.

OFO II-342 d.d.21-9-1529:overeenkomst tussen Goslick Juwenga en Epe Liauckema,voogden over zijn kinderen,en Gerrolt Herema.

OFO II-344,345 d.d.17-11-1529:overeenkomst tussen de voogden en zijn weduwe Ymck (t.e.z.) en Gerrolt van Herema (t.a.z.).Zie ook OFO II-346 d.d.18-11-1529.

 

 

 

 

 

 

Frans was gehuwd (3) met  Catharina Scheltesdr van Liauckema, overleden 2 apr 1512, begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, dochter van Schelte van Liauckema en Luts van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Tieth van Minnema, geboren ± 1510, overleden Leeuwarden 1588.

 

Non in het klooster Bethlehem tot de opheffing in 1580.

Zij is begraven in het graf van haar grootvader Sipcke (notities Aernout van Buchel).

 

 

           6   N. van Minnema, een zoon geboren 1512,voor 2-4-1512.

 

Na de dood van zijn vader geboren en als kind overleden.

 

 

 

        V Frans van Minnema, geboren 18 mrt 1506, overleden 23 apr 1540, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, zoon van Frans Sipckes van Minnema (IV) en Luts Hesselsdr van Feytsma.

 

Op 2-11-1522 is Franciscus Minnema student te Leuven.

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:Frans Minnema met zijn 3 zusters Rints,Imck en Luts als gedaagden.

HvF 16481-807 d.d.20-12-1537:idem

In het Fries Museum is een portret van Frans van Minnema, gemaakt 1531/1540.

Met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn.

 

Frans was gehuwd (1) met  Syts Sydsdr van Eminga, overleden 20 feb 1529, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,grafschrift, dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesdr van Liunga.

 

Frans was gehuwd (2) met  Wyts Goslicksdr van Juwinga, overleden 1562, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

 

Zij testeerde op 22-3-1541 (F.T.167).

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Franscke van Minnema, geboren ± 1534, overleden 15 okt 1574, begraven Ballum,Ameland ,grafschrift.

 

Volgens een portret in 1555 was zij toen 21 jaar en haar man 23 jaar.

 

Franscke was gehuwd met Pieter van Cammingha, geboren 16 jul 1531, overleden 29 okt 1575, begraven Ballum,Ameland ,grafschrift, zoon van Sicke van Cammingha en Catharina Gerroltsdr van Herema.

 

In 1556 heer van Ameland na zijn oom Haye.Bezitter van het Amelandshuis.

Hij testeerde als weduwnaar op 1-9-1570 (EEE I-540) en benoemde zijn broer Taecke tot voogd over zijn 3 kinderen.