Genealogie van het adellijk geslacht van Ockinga

 

                                                               

 

                        Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                        Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

         I Lolle van Ockinga, overleden voor 1420.

 

Hij woonde te Burgwerd.

 

Lolle was gehuwd met  Bauck Ndr, overleden na 1420

 

Zij testeerde als Bauck weduwe Lolle Okkema in 1420 (Burmaniaboek, zie N.L.1990).

Haar dochters Gerlant en Geel en de 4 kinderen van zoon Epe worden haar erfgenamen.

Bauck was geen Camstra uit Firdgum, vermoedelijk verwarring met haar kleindochter Bauck (?), dochter van Gerlant van Ockinga en Taecke van Camstra (Hellinga in GJB 2011-223 en Noomen in Stinzen 152 en  154-155)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerlant Lollesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden 1456.

 

Gerlant had uit haar eerste huwelijk een dochter (Bauck ?) .

Deze dochter trouwde met Hobbe van Hermana, haar stiefbroer, zoon van Wybrant van Hermana en Syts Tjercksdr van Hermana.

Gerlant  testeerde op 17-1-1456 te Minnertsga (F.T.nr 18).

 

Gerlant was gehuwd met 1) Taecke van Camstra uit Firdgum, overleden aldaar 1413, zoon van Pieter van Camstra.

 

Gerlant was gehuwd met  2) Wybrant van Gerbranda, later Wybrant van Hermana, overleden 1427 *, zoon van Hobbe van Gerbranda en Tryn van Wiarda.

 

Wybrant woonde na zijn huwelijk te Minnertsga en wordt genoemd in 1420 en 1422.

Hij noemt zich Hermana naar de naam en het bezit van zijn eerste vrouw.

Hij was dus geen zoon van een Taco van Hermana ,zoals beweerd in de genealogie van Petrus Suffridus (zie GJB 1970-46).

 

Wybrant was bij huwelijk met Gerlant weduwnaar van Syts Tjercksdr van Hermana.

 

           2   Geel Lollesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden na 1420.

 

Geel was gehuwd met Upcke Riencks, overleden Hitzum 1426, begraven aldaar.

 

In 1408 genoemd als Ocko op een state te Hitzum;in 1420 als Upcke op Birdingaterp onder Hitzum.

Hij zegelde mee als Upke in den Beddgaryp op 5-8-1420 het vredesverdrag tussen Friezen en Groningers (Chaterboek I-415)

.Zie ook GJB 1994-23 en GJB 2000-134 en 149-44.

 

 

           3   Epe Lolles van Ockinga, volgt onder II.

 

 

       II Epe Lolles van Ockinga, overleden 1420, begraven Burgwerd, zoon van Lolle van Ockinga (I) en Bauck Ndr

 

Hij woonde met zijn vrouw te Burgwerd.

 

Epe was gehuwd met  Tryn Hesselsdr van Foppinga, overleden 1442, begraven Burgwerd, dochter van Hessel van Foppinga en Rixt Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Etheke Epesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden na 1420.

Etheke was gehuwd met Tiete van Hettinga, overleden na 1449, waarschijnlijk zoon van Idzert van Hettinga.

 

Tiete woonde in 1421 in de Hommerts.

Hij ondertekende in 1422 als Schieringer het verbond tussen de Schieringers en de Vetkopers.In 1426 grietman van Wymbritseradeel.

Hij testeerde in 1449 en wordt genoemd in een charter uit 1456.

 

Tiete was weduwnaar van Tryn Riencksdr van Bockema, dochter van Rienck van Bockema en Both Feyckesdr Sickinga.

 

           2   Doede Epes van Ockinga, overleden 1420.

 

           3   waarschijnlijk Epe Epes van Ockinga, overleden voor 1420.

 

Hij zou zijn overleden zijn zonder kinderen.

 

 

           4   Ocke Epes van Ockinga, overleden Burgwerd 1475.

 

           5   Lolle Epes van Ockinga, volgt onder III.

 

 

      III Lolle Epes van Ockinga, overleden 1466, begraven Burgwerd, zoon van Epe Lolles van Ockinga (II) en Tryn Hesselsdr van Foppinga.

 

OFO I-99 d.d.28-10-1447:hij heeft een geschil met de Harinxma's.

In 1447 zoenman voor Hessel van Albada.In 1452 met zijn vrouw in het testament van Bauck Hesselswyf.

In 1456 met zijn vrouw in het testament van Gerlant van Ockinga.

Zie ook GJB 1997-164,171.

 

Lolle was gehuwd met  His Heresdr van Albada, overleden 1469, begraven Burgwerd, dochter van Here Agges van Albada en N.N., Jongema ?.

 

Zie ook GJB 1997-164.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Lolles van Ockinga, volgt onder IV-a.

 

           2   Here Lolles van Ockinga, volgt onder IV-b.

 

           3   Tryn Lollesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden na 1504

 

Tryn was gehuwd met Pier Bonninga van Sjaerda,  overleden 1496/1504, zoon van Foppe van Sjaerda en Perck Hillesdr van Bonninga.

 

Op 8-3-1491 wordt Peer Foppez Syaerda huys te Oppenhuizen door Epe Tietes Hettinga uit de Hommerts en diens zoon Douwe veroverd en verwoest (GJB 2011-245).

In 1495 wordt zijn huis “in die Morra” bij Abbega door de Bolswarders veroverd en verwoest.

Op 13-7-1496 nemen Peer Foppez en zijn dochter Atte Laws weduwe (Ath weduwe van Laes) het dat jaar gesloten verbond van Groningen met Westergo aan.

Douwe van Burmania tekent in 1504 mede namens zoon Goffe en zijn weduwe Tryn de reversaalbrief.

In 1505 staan zijn erven in het register van edelen uit Wymbritseradeel

 

 

 

   IV-a Pieter Lolles van Ockinga, overleden na 6 mrt 1478, zoon van Lolle Epes van Ockinga (III) en His Heresdr van Albada.

 

OFO I-285 d.d.6-3-1478:hij en zijn broer Here verklaren dat hun stinzen niet buiten hun geslacht zullen vererven, waarbij zij uitvoering geven aan het testament van hun overgrootmoeder Bauck.

 

Pieter was gehuwd met  N Louwsdr van Donia, dochter van Louw van Donia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelck Pietersdr van Ockinga, overleden 1534 ?, begraven Wirdum ,grafschrift Eelck ....

Eelck was gehuwd met Juw van Juwsma, afkomstig uit Wirdum, overleden 1541, begraven Wirdum, zoon van Oene van Juwsma en Lisck Douwesdr van Harinxma.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Leeuwarden,Wirdum en Wartena en bij R.v.A 1540 als eigenaar en gebruiker te Wirdum.

HvF 16481-578 d.d.20-12-1536:Juw als erfgenaam van Amcke Jarla als gedaagde.

HvF 16481-203 d.d.15-2-1539:Yvo van Frittema meent namens zijn vrouw recht te hebben op de nalatenschap van wijlen Eelck van Ockinga,Juws vrouw.

Hij wordt ook nog genoemd in 1543 (BB),maar is dan al overleden.

 

Juw was later gehuwd met Mary Sydsdr van Tjaerda, geboren ± 1520, overleden 11 aug 1601 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Syds van Tjaerda en Anna Fliling.

 

           2   Louw Pieters van Donia, volgt onder V-a.

 

 

   IV-b Here Lolles van Ockinga, overleden na 1514, zoon van Lolle Epes van Ockinga (III) en His Heresdr van Albada.

 

Hij woonde op Ockingastate te Burgwerd en was grietman van Wonseradeel,genoemd op 16-11-1481.

Zie ook OFO I-285 d.d.6-3-1478 voor de overeenkomst met zijn broer Pieter.

Pax-166 d.d.7-7-1496:hij gaat namens Burgwerd,Hichtum en Hartwerd akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Rechter in Wonseradeel in OFO IV-128 d.d.30-4-1502 en OFO III-34 d.d.16-5-1506.

Op 5-1-1505 staat Hera Lollisz Ockinga bij de edelen van Wonseradeel.

OFO IV-161 d.d.5-6-1507:genoemd bij de zoenlieden.

Bij RvA 1511 Hennaarderadeel met bezit te Waaxens,Oosterend en Lutkewierum.

Op de lijst van edelen uit 1514.

 

Here is getrouwd 1478 (1) met  Gaets van Dekema, dochter van Watze Abbes van Dekema en Wick Wytzesdr van Oenema.

 

Er was een huwelijkscontract uit 1478.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

           1   Wick Heresdr van Ockinga.

 

Wick was gehuwd met haar neef Douwe van Sjaerda, overleden v 1538, zoon van Pier Bonninga van Sjaerda en Tryn Lollesdr van Ockinga.

 

2 Lolle Heres van Ockinga, volgt onder V-b

 

           3   His Heresdr van Ockinga, overleden n 1520.

 

Zie T326-1415.

 

His was gehuwd (1) met Rienck van Camstra, overleden n 1516, zoon van Feycke van Camstra en Syts Foppes van Sjaerda.

 

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Rienck Feyckes Camstra op Camstrastate te Wirdum veel bezit.

In 1516 grietman van Leeuwarderadeel.

 

His was gehuwd (2) met Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden n 23 aug 1542, zoon van Sierck van Harinxma en Ath van Fons.

 

HvF 16481-721 d.d.14-7-1537:met zijn moeder Ath en zijn zwager Ulcke Oenes bij de eisers.

Hij testeerde te IJlst op 23-8-1542 (F.T.175).In dat testament worden zijn moeder Ath,zijn vrouw Jyts Hania,zijn broer Jelle en zijn zusters Auck en Mary vermeld.

 

Sytze was later gehuwd met Ydt Siptsdr van Hania, ,ook Jyts en Jetzen, overleden n 1554, dochter van Sipt van Hania en N.N..

 

 

 

 

Here was gehuwd (2) met  Rixt Goslicksdr van Juwinga, overleden Burgwerd 1499, dochter van Goslick van Juwinga en Syts Tjaertsdr van Aylva.

 

Rixt was weduwe van Pieter van Harinxma, overleden Sneek 1488 *, zoon van Watze van Harinxma en Saeck van Cammingha.

 

Uit het huwelijk van Here en Rixt:

 

4 Joost van Ockinga, volgt onder V-c.

 

Dat Joost uit het tweede huwelijk van zijn vader stamt blijkt uit kwartieren bij het portret van Here, zoon van Joost

Bovendien heeft hij een dochter Rixt.

 

 

 

     V-a Louw Pieters van Donia, overleden Sneek 27 jan 1533 *, zoon van Pieter Lolles van Ockinga (IV-a) en N Louwsdr van Donia.

 

Heerschap te Sneek en grietman van Wymbritseradeel (genoemd 1504 tot 1517).

Vanaf 16-1-1493 herhaaldelijk genoemd in de Sneker recesboeken (1490-1517).

OFO III-30 d.d.25-2-1500:de stad Sneek zal haar aandeel in het losgeld van Lou Donia betalen.

Ook genoemd als grietman van Rauwerderhem (1502,1506).

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

OFO IV-156 d.d.14-8-1506:genoemd als grietman van Idaarderadeel.

Bij R.v.A.1511 als Lou Donia van Sneek met veel bezit.

OFO IV-223 d.d.8-4-1514:genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

Op 4-4-1536 is er een uitspraak van het Hof van Friesland in de zaak van zijn erven tegen Westergo.

 

Louw was gehuwd met  Catharina van Harinxma, overleden n 28 okt 1501, dochter van Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten en Luts Feyckes van Oenema.

 

Zij testeerde op 28-10-1501 (F.T.62).

 

Catharina was weduwe van Tjaert van Sjaerda, overleden 18 apr 1491, zoon van Douwe Tjaerts van Aylva en Edwer van Sjaerda.

 

Uit het huwelijk van Louw en Catharina:

 

           1   Tjaerteke van Donia, afkomstig uit Sneek, overleden 16 jun 1556 *, begraven Sneek.

 

HvF 16481-blz.6 (WW 2-3 d.d.4-6-1538):Yvo Fritzma als man en voogd van juffr.Tyarda,zijn huisvrouw,als eiser voor wijlen Louw Donije,contra ingezetenen en eigenerfden van Westergo inzake voorgeschoten losgeld.

HvF 16481-blz.203 (WW2-5 d.d.15-2-1539):Yvo Fritzma procedeert namens zijn vrouw over de nalatenschap van haar tante Eelck van Ockinga.

 

Tjaerteke was gehuwd met Ivo van Frittema, afkomstig uit Groningerland, overleden 21 okt 1540 *, begraven Sneek.

 

In 1524 en 1528 genoemd als grietman van Menaldumadeel,in de jaren 1532/1538 als plv.grietman van Wymbritseradeel en ook als olderman van Sneek 1528/1540.

HvF 16481-398 d.d.14-3-1536:Yvo procedeert namens zijn vrouw tegen Juw Juwsma.

HvF 16481-435,518 d.d.4-4-1536 en 3-10-1536:hij procedeert namens zijn vrouw en zijn overleden schoonvader tegen de ingezetenen en eigenerfden van Westergo over een claim vanaf 1496.

HvF 16481-6 d.d.4-6-1538:Westergo procedeert tegen hem inzake het voorgaande.

HvF 16481-290 d.d.30-9-1539:Yvo Fritsma,olderman van Sneek,aangeklaagde.

 

 

 

 

     V-b Lolle Heres van Ockinga, overleden 20 sep 1520 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Here Lolles van Ockinga (IV-b) en Gaets van Dekema.

 

Bij R.v.A.1511 heeft Lolle Heres Ockinga van Dronrijp veel bezit.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Lolle Heroz Ockinga (Thabor) en als Lolcke Ockingha (Winsemius).

 

Lolle was gehuwd met  Ael van Hermana, overleden 4 okt 1556 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Hobbe van Hermana en Riem Eggesdr van Wobbinga.

 

Ael was later gehuwd met Salvus van Foppinga, overleden 7 nov 1543 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Hessel van Foppinga en Frouck van Eminga.

 

Uit het huwelijk van Lolle en Ael:

 

           1   Watze van Ockinga, volgt onder VI-a.

 

           2   Riem Lollesdr van Ockinga.

 

Riem was gehuwd met Sjuck Ruurds van Feytsma, geboren ± 1518, overleden 3 nov 1549 *,in het 31e jaar, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Ruurd Hessels van Feytsma en Tjemck van Eminga.

 

Hij had geen kinderen.

 

 

           3   Here Lolles van Ockinga, volgt onder VI-b.

 

 

     V-c Joost van Ockinga, overleden dec 1535, zoon van Here Lolles van Ockinga (IV-b) en Rixt van Juwinga.

 

Als Judocus Ockinga (Heronis) op 31-8-1513 als student te Leuven.

In het Fries Museum is een portret van Joost en Luts en de kinderen Here en Rixt uit 1532.

 

Joost was gehuwd met  Luts Fransdr van Minnema, overleden 1546, dochter van Frans Sipckes van Minnema en Luts Hesselsdr van Feytsma.

 

HvF 16481-527 d.d.27-10-1536:als weduwe met haar broer en zusters als gedaagden.

 HvF 16481-712 d.d.14-7-1537:Luts,weduwe Joost,als eiseres.

Zij testeerde in 1546 (F.T.191).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Here van Ockinga, geboren omstreeks 1525, afkomstig uit Burgwerd, volgt onder VI-c.

 

           2   Rixt Joostesdr van Ockinga.

 

Rixt is getrouwd 1539 (1) met Douwe van Botnia, ook Dominicus, overleden 1542 ,familiebeker, begraven Franeker, zoon van Juw van Botnia, ,ook Julius en Foockel van Hottinga.

 

Hij woonde in Franeker en was ontvanger-generaal van Friesland.

Bij RvA 1540 ook met bezit te Hallum en Marrum.

Zijn broers spreken in 1547 bij hun testament over "0ns salige heer broeder Domincus van Botnya".

Zie ook GJB 1998-141.

 

Rixt was gehuwd (2) met Juw van Dekema, ,ook Julius, geboren Franeker, overleden Keulen 1579/1580, zoon van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1569-1578.Hij was spaansgezind en is in Keulen in ballingschap overleden (zie Cons.Ex. en Grafschriften III).

 

Juw was later gehuwd met Jel Sytzesdr van Harinxma, overleden 1598, begraven Leeuwarden,Galileërkerk, dochter van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Ydt Siptsdr van Hania, ,ook Jyts en Jetzen.

 

 

   VI-a Watze van Ockinga, overleden 31 dec 1575 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga (V-b) en Ael van Hermana.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Fetsestate te Dronrijp.

Grietman van Menaldumadeel 1540-1541 (OFO IV-268 d.d.19-5-1541).

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1541-1574.

Zie ook Grafschriften IV-75.

 

Watze was gehuwd (1) met  Elisabeth Costers, afkomstig uit Brussel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hobbe van Ockinga, overleden Visvliet 1581.

 

Vermoedelijk als Hubertus ab Occuma op 5-9-1559 student te Keulen.

Eerst pastoor in Dronrijp;in 1580 in ballingschap (C.E.).

Als militair gesneuveld bij Visvliet.

 

 

           2   Salvius van Ockinga, overleden n 1577.

 

Hij was niet getrouwd en wordt genoemd bij verkoop te Boksum in 1577 (T327-1418).

 

 

           3   Gaets van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp, overleden Niekerk (Gr) 1567.

 

Gaets was gehuwd met Juw van Andringa, overleden Bolsward 1575, zoon van Juw van Andringa en Saeckel van Tietema.

Juw was weduwnaar van Tjal van Popma.

 

           4   Lolle van Ockinga, volgt onder VII-a.

 

 

Watze was gehuwd (2) met  Wick Pietersdr van Cammingha, overleden 21 jul 1598 *, begraven Dronrijp 26 jul 1598 ,grafschrift, dochter van Peter van Cammingha en Eelck van Aebinga.

 

Zie Grafschriften IV-75.

T342-05,nr.38:haar begrafenis in 1598.

 

Wick was waarschijnlijk later gehuwd met Aede van Eysinga, zoon van Ritscke van Eysinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.

 

Uit het huwelijk van Watze en Wick:

 

           5   Watze van Ockinga, geboren ± 1562, volgt onder VII-b.

 

 

   VI-b Here Lolles van Ockinga, overleden 11 jan 1587 *, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Lolle Heres van Ockinga (V-b) en Ael van Hermana.

 

PI 1578: Here van Ockinga aangeslagen te Dronrijp.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Franeker (de Vrije Fries XXIII).

 

Here was gehuwd (1) met  Anna van Dekema, overleden 29 jun 1563 *, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Jarich van Dekema en Catharina van Camstra.

 

Uit het huwelijk van Here en Anna:

 

           1   Lolle van Ockinga, volgt onder VII-c.

 

 

Here was gehuwd (2) met  Hylck Galesdr van Galama, overleden Menaldum 24 nov 1596 *, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Gale van Galama en Aelcke van Walta.

 

Zie Grafschriften IV-125.

 

Hylck was weduwe van Ruurd van Roorda, overleden 29 sep 1560, begraven Menaldum ,grafschrift, zoon van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.

 

Uit het huwelijk van Here en Hylck:

 

2 Ruurd van Ockinga, overleden 4 april 1571, begraven Franeker.

 

Niet in SFA, maar zie “De Friesche Adelaar” 1889-7 over de graven in de Martinikerk te Franeker.

 

 

   VI-c Here van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, geboren omstreeks 1525, overleden 1574, zoon van Joost van Ockinga (V-c) en Luts Fransdr van Minnema.

 

Er is een portret bewaard gebleven van Here uit 1553, waarop staat dat hij dan 28 jaar oud is (“De Friesche Adelaar” 1888-4).

Het portret heeft 4 kwartieren, aan vaderszijde Ockinga-Juwinga, aan moederszijde Minnema-Feytsma.

 

Here was gehuwd (1) met  Ath van Burmania, overleden na 1543, dochter van Douwe van Burmania en Saepck van Ydsma.

 

Zij stierf in het kraambed en er waren geen kinderen uit haar huwelijk met Here.

 

Here was gehuwd (2) met Hylck van Roorda, overleden na 1550, dochter van Taecke van Roorda en Wick van Walta.

 

Hylck was weduwe van Mr.Watze van Roorda, zoon van Johan van Roorda en Anna van Hanckema.

            

           1   Ath Heresdr van Ockinga, overleden 11 jun 1605 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk.

 

Ath was gehuwd met Gerrolt van Cammingha, overleden 29 sep 1589 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Minne van Cammingha en Luts Gerroltsdr van Herema.

 

Gerrolt  erfde in 1584 Camminghaburg van zijn oom Rienck.

 

 

           2   Joost van Ockinga, volgt onder VII-d.

 

 

  VII-a Lolle van Ockinga, overleden 19 mei 1609 *, begraven Sneek, zoon van Watze van Ockinga (VI-a) en Elisabeth Costers.

 

PI 1578:Lolle van Ockinga aangeslagen te Dronrijp.

Grietman van Menaldumadeel 1576-1578.

Hij ging in 1580 in ballingschap (C.E.) en als hopman in Spaanse dienst.

 

Lolle is getrouwd 1573 (1) met  Elisabeth Antoniusdr Delvaille.

 

Lolle was gehuwd (2) met  His Sasckersdr van Heringa, dochter van Sascker van Heringa en Rixt Jansdr van Hoytema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Elisabeth van Ockinga, geboren ± 1585, overleden 3 nov 1660 ,75 jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

 

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

Elisabeth is in ondertrouw gegaan Sneek 29 apr 1608 ,bij het gerecht en getrouwd Leeuwarden 7 mei 1608 ,voor het gerecht met Wigle van Buygers, ,ook Viglius, geboren ± 1576, overleden 14 jan 1653 ,77 jaar, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Pieter Jans van Buygers en Jacqueline van Aytta.

 

Zie grafschriften Roorda IV-31,128.

 

 

 

  VII-b Watze van Ockinga, geboren  1562, overleden 19 apr 1624 *, begraven Dronrijp 28 apr 1624 ,oud 62 jaar, grafschrift, zoon van Watze van Ockinga (VI-a) en Wick Pietersdr van Cammingha.

 

Als Valerius Occama op 3-9-1578 student te Leiden.

Hij woonde met zijn vrouw te Dronrijp.

Voor het graf van Watze en Saepck zie Grafschriften IV-76: de wapens van zijn grootouders afgehakt, maar de namen leesbaar als ockinga-harmana en camminga-humalda.

Voor zijn begrafenis zie T342-05,nr.38.

T323-2754 geeft voor hem de volgende kwartierstaat:

Ouders Watze van Ockinga x Wick van Cammingha.

Grootouders Lolle van Ockinga x Ael van Hermana en Pieter van Cammingha x Eelck Aebinga van Humalda.

Overgrootouders Here van Ockinga x Gaets van Dekema, Hobbe van Hermana x Riem van Wobbinga, Sjuck van Cammingha x Bauck van Mockema en Anlof van Aebinga x N.N..

Betovergrootouders Lolle van Ockinga x His van Albada,  Watze van Dekema x Wick van Oenema,  Taecke van Hermana x Ael van Juckema,  Wobbinga x N.N.,  Gerlolt van Cammingha x N.N., Juw van Mockema x N.N., Sjoerd van Aebinga x Beyts van Bolta, N.N. x N.N.

 

Watze was gehuwd met  Saepck van Burmania, geboren omstreeks 1567, overleden 28 mei 1625 *, begraven Dronrijp ,grafschrift, dochter van Gemme van Burmania en Jouck van Haerda.

 

Voor het graf van Watze en Saepck zie Grafschriften IV-76: de wapens van haar grootouders afgehakt, maar de namen leesbaar als burmania-itsma en haerda-herruwei.

Haar grootouders waren Douwe van Burmania x Saepck van Ydsma en Fedde van Haerda x Saeck van Herwey.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Ockinga, geboren 1586, overleden Dronrijp 3 aug 1666 ,80 jaar.

 

Als Domincus ab Ockingha op 28-5-1608 als student te Franeker.

Zijn naam staat vermeld op de klok van Dronrijp uit 1632 (Grafschriften IV-88).

Hij was niet getrouwd en testeerde op 30-1-1665 (GJB 1952-55,civ.s.224-13).

 

 

           2   Sjuck van Ockinga, geboren ± 1597, overleden 6 sep 1617*, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Als Suffridus Occama op 11-1-1614 student te Franeker.

Zie Grafschriften IV-76 en GEN 742.

Hij was ongehuwd en bij overlijden 20 jaar.Hij werd doodgestoken te Dronrijp door een matroos.

 

 

           3   Jouck van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp, overleden okt 1666.

 

Jouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 okt 1627 ,gerecht en getrouwd aldaar 2 nov 1627 met Johan van Goslinga, zoon van Feye van Goslinga en Sytke van Aylva.

 

           4   Ael van Ockinga, ,ongehuwd.

 

           5   Wick van Ockinga, overleden na 1650.

 

HvF 16810-222 d.d.12-5-1640: Wick van Ockinga te Stiens, weduwe van Sibrandt van Burmania, moet bij decreet van het Hof vele bezittingen verkopen.

Wick ingekomen als lidmaat te Franeker op 26-1-1650.

 

Wick is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 feb 1627 ,gerecht en getrouwd mrt 1627 ,4-3-1627 3e pr.Leeuwarden, met Sybrant van Burmania, ,de jongere, overleden Stiens 13 nov 1639, zoon van Upcke van Burmania en Rints van Roorda.

 

Misschien is Sybrant geboren na het overlijden in 1579 van de oudste Sybrant.

Deze Sybrant was opperhoutvester van Friesland.Zie GJB 2000-143.

 

Sybrant is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1618 en getrouwd aldaar 20 nov 1618 met Magdalena Hesselsdr van Bootsma, overleden 23 aug 1619 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk 28 aug 1619, dochter van Hessel van Bootsma en Tinthje Baerthesdr van Idsaerda.

 

 

           6   Here van Ockinga, geboren 1610, overleden 26 aug 1635, begraven Dronrijp ,grafschrift.

 

Na overlijden van zijn ouders komt hij als 16-jarige onder voogdij van Hylck van Ockinga (HvF 16792 d.d.3-6-1626).

Hij was kapitein (hopman) in het leger en ongehuwd.

Zie ook Grafschriften IV-76.

 

 

 

 

  VII-c Lolle van Ockinga, overleden Groningen 1581, zoon van Here Lolles van Ockinga (VI-b) en Anna van Dekema.

 

In 1580 afkomstig uit Franeker en met zijn gezin in ballingschap buiten Friesland (C.E.).

 

Lolle was gehuwd met  Rints Tietesdr van Cammingha, overleden Dronrijp 1599, dochter van Tiete van Cammingha en Tryn van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete van Ockinga.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           2   Jarich van Ockinga, volgt onder VIII.

 

           3   Anna van Ockinga, overleden n 1608.

 

Haar naam als weduwe in 1608 op een gedenksteen in de muur van een woning te Dronrijp (graf-en gedenkschriften,H.de Walle).

 

Anna was gehuwd met Joost Johans van Ewsum, overleden v 1608.

 

           4   Aelcke van Ockinga, afkomstig uit Dronrijp in 1600, overleden n 1640.

 

HvF d.d.29-2-1614: Jarigh en Aelcke van Ockinga contra Jantje Boelema.

In 1629 vermeld als weduwe te Ternaard en ook als zodanig te Leeuwarden in 1635.

 

Aelcke is getrouwd 1600 ,9-11-1600 3e pr.Dronrijp, met Ernst van Aylva, geboren Holwerd 1548 ,op Haniastate, overleden 28 nov 1627 ,79 jaar en 3 maanden, begraven Ternaard ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde op Haniastate te Holwerd en na 1586 op Herweystate te Ternaard.

Vermeld als grietman van Westdongeradeel 1578/1586 en als grietman van Oostdongeradeel vanaf 1586 tot overlijden.

Met zijn tweede vrouw vermeld in 1608 op een gedenksteen in de muur van een woning te Dronrijp (graf-en gedenkschriften H.de Walle).

Zijn naam als grietman op de kerkklok van Anjum (1618).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Ernst was weduwnaar van Ydt Bockesdr van Herema, overleden 9 dec 1596, begraven Ternaard ,grafschrift, dochter van Bocke van Herema en Wyts Abbesdr van Rennarda.

 

 

  VII-d Joost van Ockinga, overleden voor 1610, zoon van Here van Ockinga (VI-c) en Hylck van Roorda.

 

Als Jodocus van Ockinga in 1576 student te Douai.

Als Joost van Ockinga in 1576 te Leuven in het album amicorum van Poppe van Feytsma (K.B. Den Haag).

Bij PI 1578 aangeslagen te Burgwerd.

Van Joost is ook bewaard gebleven een album amicorum met namen van studenten (K.B. Den Haag).

 

Joost was gehuwd met  Saepck Fransdr van Cammingha, overleden 11 jun 1610 *, begraven Burgwerd, dochter van Frans van Cammingha en Fedt Sybrensdr van Stenstera.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fedt van Ockinga, geboren 8 jun 1581, overleden 2 mrt 1606 *, begraven Arum 9 mrt 1606.

 

Volgens het stamboek F.A. zou ze zijn overleden op 28-2-1606.

 

Fedt is getrouwd dec 1604 met Sicke van Cammingha, geboren 28 okt 1563, overleden 4 apr 1637, zoon van Taecke van Cammingha en Rints van Juwinga.

 

           2   Catharina van Ockinga, overleden 1648, begraven Burgwerd.

 

Zij testeerde als weduwe te Burgwerd op 10-5-1642 (EEE1-47/49,geregistreerd 12-10-1654).

Op 16-6-1648 ontving het weeshuis te Leeuwarden een legaat van 200 car.gld. uit haar nalatenschap (GJB 1966-85).

 

Catharina was gehuwd (1) met Gerrolt van Cammingha, geboren 30 apr 1569, overleden Bolsward 17 aug 1617 *, zoon van Taecke van Cammingha en Rints van Juwinga.

 

Hij stierf kinderloos.

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 sep 1621 ,gerecht, en getrouwd Bolsward 21 okt 1621 (2) met Frans van Jongema, overleden 29 apr 1640, begraven Wommels ,rouwbord, zoon van Laes van Jongema en Luts van Aylva.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1614-1640.

Hij had geen kinderen.

 

 

           3   Hylck van Ockinga, overleden na 1626.

 

HvF 16792 d.d.3-6-1626:zij wordt voogd over Hero Ockinga,16 jaar.

 

Hylck was gehuwd met Jarich van Ockinga, volgt onder VIII.

 

           4   Sjouck van Ockinga, afkomstig uit Leeuwarden in 1628, overleden 4 apr 1638, begraven Ballum,Ameland ,grafschrift.

 

Zij stierf zonder kinderen.

 

Sjouck is getrouwd Franeker 15 apr 1609 ,gerecht (1) met Hessel van Vervou, geboren Leeuwarden 7 mei 1588, overleden okt 1619 *, zoon van Frederick van Vervou en Jel van Oosthem.

 

Sjouck is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 19 jul 1628 , en getrouwd 1628 ,3-8-1628 att.Leeuwarden (2) met Pieter van Cammingha, geboren 27 jan 1587, overleden mrt 1638, begraven Ballum,Ameland ,grafschrift, zoon van Sicke van Cammingha en Catharina van Cammingha.

 

Heer van Ameland na zijn vader.

Bij huwelijk in 1628 afkomstig van Ameland.

Hij overleed zonder kinderen.

 

 

 

   VIII Jarich van Ockinga, overleden mrt 1620 *, begraven Burgwerd, zoon van Lolle van Ockinga (VII-c) en Rints Tietesdr van Cammingha.

 

Jarich was gehuwd met  Hylck van Ockinga, overleden n 1626, dochter van Joost van Ockinga (VII-d) en Saepck Fransdr van Cammingha.

 

HvF d.d.29-2-1614: Jarigh en Aelcke van Ockinga contra Jantje Boelema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Joost van Ockinga, gedoopt Dronrijp 16 mei 1606, overleden ± 1665.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Here van Ockinga, geboren Dronrijp ± 1612, volgt onder IX-a.

 

           3   Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk, volgt onder IX-b.

 

           4   Saepck van Ockinga.

 

Jong overleden.

 

 

           5   Tiete van Ockinga.

 

           6   Gerrolt van Ockinga, overleden 1665 ,ongetrouwd.

 

           7   Rints van Ockinga, ,ongetrouwd.

 

 

   IX-a Here van Ockinga, geboren Dronrijp ± 1612, overleden 1682 ,na april, zoon van Jarich van Ockinga (VIII) en Hylck van Ockinga.

 

Als Hero ab Ockinga op 8-5-1630 student te Franeker.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1645-1666.

Vermeld in 1654 met zijn vrouw en schoonzuster bij het maken van de grafkelder te Burgwerd (deksteen grafkelder).

 

Here is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 okt 1643 ,gerecht en getrouwd aldaar 5 nov 1643 met  Magdalena van Burmania, geboren 1619, overleden 1692 ,73 jaar, dochter van Sybrant van Burmania, ,de jongere en Magdalena Hesselsdr van Bootsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 18 feb 1644, volgt onder X-a.

 

           2   Sybren van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 5 apr 1646, overleden 22 feb 1698, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Hij was kapitein in het leger en later ontvanger-generaal van Friesland.

Hij stierf kinderloos.

 

Sybren is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 feb 1672 ,gerecht en getrouwd Cornwerd 3 mrt 1672 met Jeltje Pietersdr van Harinxma, ,ook Juliana, geboren 19 aug 1649, gedoopt Leeuwarden 22 aug 1649, overleden 13 jul 1677, dochter van Pieter van Harinxma, ,thoe Slooten en Susanna Idzertsdr van Burmania.

 

Zij overleed zonder kinderen.

Van haar is een portret uit 1671, waarop staat dat zij dan 22 jaar oud is.

Verder is bewaard gebleven een toiletspiegel met haar kwartieren (zie “De Friesche Adelaar”1887-2).

Boven de spiegel Harinxma-Burmania (haar ouders).

Aan de rechterkant op de spiegel:Harinxma-Botnia (grootouders v.z.) en aan de linkerkant op de spiegel Burmania-Cammingha (grootouders m.z.).

Haar grootouders zijn Ernst van Harinxma x Tieth van Botnia en Idzert van Burmania x Jel van Cammingha.

 

 

           3   Frederik Hessel van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 8 okt 1647, overleden 3 okt 1674.

 

Hij overleed zonder kinderen.

 

 

           4   Rints van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 29 jul 1649.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           5   waarschijnlijk Anna van Ockinga.

 

 

   IX-b Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk, overleden Burgwerd 1654, zoon van Jarich van Ockinga (VIII) en Hylck van Ockinga.

 

Hij woonde te Burgwerd.

 

Lolle is getrouwd Burgwerd 4 jun 1648 met  Luts Mary Bockesdr van Sternsee, overleden 1673, dochter van Bocke van Humalda en Catharina van Herema.

 

Zij liet in juli 1654 met haar zwager Here en zijn vrouw een grafkelder maken te Burgwerd voor hun nageslacht.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich van Ockinga, gedoopt Burgwerd 3 mrt 1650, overleden 1692 ?.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

           2   Sophia Amelia van Ockinga, gedoopt Burgwerd 8 jun 1651, overleden Oosterlittens, begraven Burgwerd 25 okt 1730.

 

Zij was de laatste uit het geslacht Ockinga.

De bijzetting in het familiegraf wordt vermeld in "Wumkes".

 

 

           3   Bocke van Ockinga, gedoopt Burgwerd 29 sep 1652.

 

Hij was cornet en woonde te Burgwerd.

 

 

           4   Helena Maria van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd in 1679, overleden 27 dec 1718.

Helena is in ondertrouw gegaan in Wonseradeel 28 mrt 1679 ,gerecht en getrouwd Burgwerd 6 apr 1679 (1) met Pieter van Buygers, afkomstig uit Leeuwarden in 1679, overleden v 1684, zoon van Lolle van Buygers en Frouck van Eminga.

 

Helena is getrouwd Burgwerd 27 sep 1685 (2) met Johan Hendrick de Wolff, afkomstig uit Scharnegoutum in 1685, geboren 1642, overleden 10 jun 1708 ,66 jaar,.

 

Hij was luitenant te paard.

 

Johan is eerder getrouwd ± 1674 met Gerlant van Aylva, overleden 15 jul 1681, dochter van Bartholt van Aylva en Dorothea Sickesdr van Aebinga.

 

           5   Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk, volgt onder X-b.

 

 

    X-a Jarich van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 18 feb 1644, overleden aldaar 7 nov 1714, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Here van Ockinga (IX-a) en Magdalena van Burmania.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714.

Daarvoor was hij kapitein infanterie en hij droeg dat in 1666 over aan zijn broer Sybrant.

In 1664 curator over de wezen van Tjalling van Camstra en Lucia van Aebinga te Menaldum.

Hij testeerde op 19-1-1708 en benoemde zijn neef Tjalling Willem van Camstra als erfgenaam.

Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn.

Zie ook GJB 1986-78.

 

Jarich is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 mrt 1668 ,bij het gerecht en getrouwd Makkum 5 apr 1668 (1) met  Barbara van Camstra, afkomstig uit Makkum in 1668, geboren 9 mrt 1634, overleden 30 nov 1696 ,in het 63e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Homme van Camstra en Edwert Ruurdsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

Zij testeerde 14-8-1696 te Leeuwarden (zie GJB 1951-58,civ.s.166-13 d.d. 20-12-1708 en GJB 1952-53,civ.s.275-35).

Haar 1e huwelijk genoemd in Grafschriften Roorda I.

 

Barbara is eerder getrouwd 1660 met Bonne Harinxma van Donia, gedoopt Beetgum 4 jan 1624, overleden Makkum 30 apr 1665, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Keimpe Syds van Donia en Ebel Bonnesdr van Haytsma, ,ook Ybel.

 

Uit het huwelijk van Jarich en Barbara:

 

           1   N. van Ockinga, geboren 19 mei 1676, overleden 19 mei 1676, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Herbegraven te Roordahuizum op 23-8-1687.

 

 

Jarich is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mrt 1700 ,gerecht en getrouwd Hempens 7 apr 1700 (2) met  Ida Maria Ulbesdr van Sixma, afkomstig uit Minnertsga in 1700, geboren 1661, overleden 26 aug 1705 ,in het 45e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Ulbe van Sixma en Alegonda van Unia.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Watze Hero van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 30 jan 1701 ,Waalse kerk, overleden aldaar 11 sep 1705.

 

 

     X-b Lolle van Ockinga, ,ook Lodewijk, overleden 1689/1690, zoon van Lolle van Ockinga (IX-b) en Luts Mary Bockesdr van Sternsee.

 

Lodewijk van Ockinga was luitenant in het leger.

 

Lodewijk is getrouwd in Wonseradeel 4 jul 1689 ,gerecht met  Thecla Maria van Aggema, geboren te Witmarsum, overleden na 1728, dochter van Alef Aggema van Walta en Catharina van Eminga.

 

Als haar vader testeert op 20-1-1690 is Teeckle Maria van Aggema weduwe van wijlen Lodewijk van Ockinga.

 

 

Thecla is later getrouwd in Wonseradeel 13 mrt 1697 ,voor het gerecht, met Wybrandus de Laignier, afkomstig uit Leeuwarden in 1697.

 

Uit het huwelijk van Lolle en Thecla:

 

           1   Ludovicus van Ockinga, overleden 26 apr 1694.

 

Vermoedelijk postuum geboren 1689/1690.