Genealogie van het adellijk geslacht van Oenema uit Wirdum

 

                                                            

 

 

Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

            Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

         

 

 

 

         I Oene van Oenema.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1    misschien Wytze van Oenema, volgt onder II-a.

 

           2    misschien Feycke van Oenema, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Wytze van Oenema, overleden na 22 jul 1459, waarschijnlijk zoon van Oene van Oenema (I).

 

Hij woonde te Wirdum.

Vermoedelijk genoemd als Wycke Onnama in 1422 als Schieringer hoofdeling (Noomen).

OFO I-68 d.d.8-6-1436:misschien dezelfde als Wyka Onnama,die dan een schenking doet aan het St.Anthonygasthuis te Leeuwarden.

OFO I-126,157 d.d.11-8-1451,22-7-1459:genoemd bij de zoenlieden.

In OFO II-217 d.d.1-3-1452 genoemd als Watze Oenema ?

 

Wytze was gehuwd met waarschijnlijk  N.van Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tieth Wytzesdr van Oenema, afkomstig uit Wirdum, overleden na 1 feb 1468.

 

OFO I-193 d.d.1-2-1468:zij verkoopt met haar man een huis in Leeuwarden.

 

Tieth was gehuwd met Jelger van Feytsma, overleden na 28 feb 1472.

 

Jelger woonde te Huizum.

OFO I-126 d.d.11-8-1451:genoemd bij de zoenlieden.

Met anderen genoemd in OFO II-217 d.d.1-3-1452.

OFO I-168,169 d.d.23-6-1463:Jelger en Tete te Huizum ontvangen van Leeuwarden de doodgelden voor hun gestorven zoon Hessel en vrijwaren de stad voor aanspraken van zijn familie wegens de doodslag op Hessel.

OFO I-193 d.d.1-2-1468: Jelger en zijn vrouw Tete verkopen een huis op de Weerd te Leeuwarden aan heer Jelle Juwsma, pastoor Oldehove .

OFO IV-35 d.d.6-4-1470;genoemd bij de zoenlieden.

OFO I-222 d.d.28-2-1472:hij zegelt de schenking van Tjomme van Wiarda.

 

 

           2   Wick Wytzesdr van Oenema, afkomstig uit Wirdum.

 

Wick was gehuwd (1) met Hessel van Abbema, overleden voor 1454, zoon van Keimpe van Abbema en Luts van Abbema.

 

 

Op Abbemahuis te Huizum (zie OFO IV-26 d.d.28-10-1463).Zie ook GJB 1996-178.

 

Wick is getrouwd 1454 (2) met Watze Abbes van Dekema, overleden 1481 *, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,onduidelijk grafschrift, zoon van Abbe N. en Feyck Ndr.

 

Olderman te Leeuwarden (OFO I-301 d.d.9-8-1480).

Hij noemde zich evenals zijn moeder van Dekema.In 1458 genoemd als naastligger te Huizum;in OFO I-170 d.d.21-7-1463 als koper van land,grenzend aan Abbema;in OFO I-191 d.d.13-10-1467 te Wirdum als koper van land;ook genoemd in OFO I-237 d.d.24-4-1473;in OFO I-277 d.d.30-4-1477 met Tiede Deckama te Leeuwarden;in OFO II-82 d.d.13-7-1476 bij een geschil over het slatten van een deel van de Ee.

OFO IV-52 d.d.17-8-1479:genoemd als "eem" van Juw van Dekema;

"eem" zou volgens het middelnederlands woordenboek afgeleid kunnen zijn van "oheem",zoiets als uit het huis van grootvader.Zie ook OFO II-339 waar "eem" de betekenis heeft van oudoom.

OFO IV-54 d.d.12-9-1480:vermeld bij de verdeling van goederen tussen de broers Hette en Juw van Dekema.

OFO IV-82 d.d.8-2-1491:genoemd als wijlen Huizumer hoofdeling.

Zie ook GJB 1996-178.

 

Watze was later gehuwd met zijn halfoomzegster Jel Bockesdr van Harinxma, overleden n 1471, dochter van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema.

Watze is later getrouwd 1473 met Graets van Cammingha, overleden 1476 ,na 10-12-1476, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk ,onduidelijk grafschrift, dochter van Sicke van Cammingha en Doedt Sjucksdr van Dokema.

 

           3    waarschijnlijk Sascker van Oenema, overleden na 7 nov 1481.

 

Genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

OFO II-98 d.d.7-11-1481:bij het verbond tussen Leeuwarden en het Zuidertrimdel wordt Sasker Onnema genoemd bij de hoofdelingen van het Zuidertrimdel.

 

4 Oene van Oenema, overleden 1463.

 

Oene overleed kinderloos; hij sneuvelde in 1463 in de Doniaoorlog.

 

 

 

    II-b Feycke van Oenema, waarschijnlijk zoon van Oene van Oenema (I).

 

Feycke was gehuwd met  Graets N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Luts Feyckes van Oenema, overleden 1477.

 

Zij had een zuster Ansck ,die misschien de eerste vrouw was van Keimpe van Jongema.(Volgens UvB was deze zuster kloosterlinge maar dat is ws.onjuist).

 

Luts was gehuwd met Feycke van Harinxma, ,thoe Slooten, overleden 1471, zoon van Bocke van Harinxma en Galtje Watzes van Dekema.

 

In 1469 genoemd als grietman van Wymbritseradeel.

 

2 Ansck Feyckes van Oenema

 

Zie boven.