Genealogie van het adellijke geslacht van Osinga

 

                                        Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

                                           

 

 

         I Seerp (Sybrens ?) van Osinga, overleden voor 1511

 

Seerp was gehuwd met  Foeck Janckesdr van Douma, afkomstig uit Langweer, dochter van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets, overleden na 1511.

 

Hij had bezit te Schettens, in 1543 vermeld als bezit van “salige olde Seerp Oedsinga”.

Vermoedelijk had hij ook het goed “Hottinga” te Pietersbierum en wordt dit “Seerp Hottingahuys” in 1498 geplunderd door de Vetkopers (zie Noomen CD Stinzen).

Zijn vrouw Foeck wordt in 1511 vermeld met bezit te Pietersbierum. De stins “Hottinga” vererfde op zijn dochter Riem.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Sybren van Osinga, volgt onder II-a

 

           2    Riem van Osinga, afkomstig uit Kimswerd.

 

Zij wordt genoemd als dochter van  Seerp.

 

Riem was gehuwd met Hartman van Galama, overleden n 1513, zoon van Gale van Galama en Tryn Douwesdr Sybren wordt in 1522     van Harinxma.

 

Hij woonde te Koudum.

Genoemd op 25-12-1486 in een register (OFO IV-70).

Zie verder bij zijn broer Yge.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Rentmeestersrekeningen 1513/1514: Hartman Galama 6 fl.

Wordt hij nog vermeld in 1517 als grietman van Gaasterland ? (lijst grietmannen).

 

3 Seerp van Osinga, volgt onder II-b

            

Opmerking:

 

Misschien  is Aelcke van Osinga een zuster van Seerp (I)

 

Haar ouders zijn onbekend.

 

Aelcke was gehuwd met Pieter van Walta, overleden v 1478, zoon van Agge Sybrens van Walta en Beatrix van Hiddinga.

 

Pieter was weduwnaar van Bauck Douwesdr van Hiddinga.

 

 

    II-a Sybren van Osinga,  overleden na 1522, zoon van Seerp van Osinga (I) en Foeck Janckesdr van Douma.

         

Sybren  wordt in 1522 de opvolger van zijn broer Seerp als grietman van Wonseradeel (GPCV II-429).

                       

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

           1    misschien  Auck van Osinga.

 

            

 

 

    II-b Seerp van Osinga, overleden 1 nov 1551, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Seerp van Osinga (I) en Foeck Janckesdr van Douma.

 

Bij RvA 1511 heeft Seerp bezit te Schettens en ook land te Schingen en Mantgum.

In 1515 is hij bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Serp Osinga (Thabor) en als Seerp Osingha (Winsemius).

In 1522 wordt hij als grietman van Wonseradeel opgevolgd door zijn broer Sybren (GPCV II-429).

Hij wordt vermeld in 1525 en 1532 in OFO II-321,361 en was bewoner van Osingastate te Schettens.

HvF 16688-254 d.d.1536: Epe Harincx Kubaard contra Serp Oedsinga cum sociis.

HvF 16481-1 d.d. 4-6-1538:Epo Harinx voor Renet zijn zuster contra Seerp Oedzinga en Reyner Pieters over een baar gemaakt op 22-10-1535 over een zate Homminga te Tjerkwerd.

HvF 16689-30 d.d.1538: Epo Harincx contra Serp Oedsingha inzake Homema zathe.

HvF 16481-7 d.d.29-10-1538: Seerp Oedzinga te Schettens contra Romcke Jans.

Bij BB 1543 wordt naast “salige olde Seerp” ook genoemd “jonge Seerp” met bezit te Schettens.

Zijn naam en die van zijn tweede vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Seerp is getrouwd 2 apr 1525 (1) met  Ath van Glins, dochter van Douwe van Glins en Ebel Laesdr van Mauritsma.

 

Seerp was gehuwd (2) met  Jel van Herema, overleden 4 nov 1569, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Sybrant Agges van Herema en Auck van Camstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agge van Osinga, volgt onder III-a.

 

           2   Jancke van Osinga, volgt onder III-b.

 

           3   Ebel van Osinga, overleden 1601/1602.

 

Gelet op de naam Ebel zou zij uit het eerste huwelijk kunnen zijn.

Zij zou zelfmoord hebben gepleegd evenals 2 jaar later haar broer Sybren.

 

 

           4   Sybren van Osinga, overleden 26 feb 1604, begraven Sexbierum.

 

Als Sibrandus Osinga op 11-6-1552 student te Keulen en op 7-12-1553 student te Leuven.

T327-1434:kopie van de overeenkomst uit 1601 tussen Sibrand van Osinga en Ymck van Dekema,echtpaar,haar broer Sicke en haar zwager Johan van Hermana over de overdracht van Hermanastate met recht van wederkoop.

Sybren zou in een vlaag van waanzin zichzelf om het leven hebben gebracht.

 

Sybren was gehuwd met Ymck van Dekema, overleden 13 jan 1623 *, begraven Minnertsga, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Als weduwe van Schelte bij de erfgenamen van Hector van Dekema (HvF 16484 d.d.20-12-1604).

Bij haar 3e huwelijk in 1606 uit Sexbierum als weduwe van Sibren Osinga.

 

Ymck was weduwe van Schelte Douma van Oenema, ,ook Latsma, overleden apr 1591, zoon van Ulcke Douwes Douma van Oenema en Jets Abbesdr van Latsma.

Ymck is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 apr 1606 ,bij het gerecht en getrouwd 1606 ,21-4-1606 3e pr.Leeuwarden met Haye van Scheltema, overleden v 1623, zoon van Watze van Scheltema en Hylck van Marshorn.

 

 

  III-a Agge van Osinga, overleden v 1589, zoon van Seerp van Osinga (II-b) en Jel van Herema.

 

Als Augustinus Osinga op 11-6-1552 student te Keulen.

Hij woonde bij PI 1578 in Witmarsum.

HvF 16703-57 d.d.1588:Epe van Aylva namens de kinderen van Agge van Osinga.

 

Agge was gehuwd met  Rints van Aylva, overleden v 1585, dochter van Rienck van Aylva en Hil van Roorda, ,ook Hylck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rints van Osinga, geboren ± 1579, overleden Hylaard 9 mei 1605 ,26 jaar,, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij werd begraven in het graf van haar kinderen Doedt,Sjouck en Wyger.

 

Rints was gehuwd met Ulbe van Aylva, geboren ± 1551, overleden Hylaard 23 aug 1617 ,66 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

Hij woonde op Tjessingastate te Hylaard en was 23-12-1581/18-10-1610 grietman van Baarderadeel en 1597/1600 ook waarnemend grietman van Hennaarderadeel.

HvF d.d.22-5-1610 en 20-12-1610:Ulbe van Aylva contra Imck van Decama.

HvF d.d.20-12-1616:Ulbe van Aylva contra zijn schoonzuster Barbara van Douma.

Zie ook GJB 1995-157.

 

Ulbe is eerder getrouwd ± 1580 met Sjouck van Heringa, geboren ± 1551, overleden Hylaard 18 mrt 1589 ,38 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Hobbe van Heringa en Doedt Wygersdr van Eelsma.

 

           2   Sybrant van Osinga.

 

Sybrant was gehuwd met Teth van Roorda, overleden 7 jan 1606 *, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Hessel van Roorda en Tieth Janckesdr van Douma.

Teth was later gehuwd met Eelcke van Heringa, overleden 15 jan 1606 *, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Sascker van Heringa en Hil van Aebinga.

 

           3   Jel van Osinga, overleden 1619, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Jel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 apr 1606 ,gerecht en getrouwd aldaar 16 mei 1606 met Ayzo van Lycklema, overleden 1639, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Meyne van Lycklema en Hylck van Terwisscha.

 

Grietman van Ooststellingwerf (1624) en Weststellingwerf (1639).

Ook advocaat bij het Hof van Friesland (1604,1606).Zie verder GJB 1998-47.

 

 

           4   Hil van Osinga, overleden 18 dec 1613 ?.

 

Volgens SFA overleden op 18-12-1613 (op de leeftijd van 2 jaar,maar dat is onmogelijk).

 

 

           5   Ebel van Osinga.

 

Ebel was gehuwd met Pieter N..

 

 

   III-b Jancke van Osinga, overleden 8 jun 1583, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Seerp van Osinga (II-b) en Jel van Herema.

 

Als Johannes Osinga op 26-7-1551 student te Keulen.

Grietman van Wonseradeel 1580-1583 en bewoner van Osingastate te Schettens.

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Jancke was gehuwd (1) met  Tjemck van Humalda, overleden 26 mrt 1575, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Frans Aebinga van Humalda en Anna Ruurdsdr van Feytsma.

 

Op haar grafzerk in de kerk van Schettens de kwartierwapens van haar grootouders Humalda-Mockema en Feytsma-Eminga.

Deze grootouders waren Sjoerd Aebinga van Humalda x Beits van Mockema en Ruurd van Feytsma x Tjemck van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Seerp van Osinga, geboren v 1560, volgt onder IV-a.

 

           2   Gaets van Osinga, geboren ± 1561, overleden 8 dec 1645 ,84 jaar, begraven Schettens ,grafschrift.

 

           3   Sybren van Osinga, geboren 1564, volgt onder IV-b.

 

           4   Beyts van Osinga, geboren Schettens ± 1564, overleden 7 nov 1629 ,grafschrift,65 jaar, begraven Schettens.

 

Hoewel haar naam reeds eerder was aangebracht op de zerk van haar man te Weidum werd ze daar toch niet begraven.

 

Beyts was gehuwd met Tiete van Hania, overleden Leeuwarden 15 okt 1605 *,grafschrift, begraven Weidum, zoon van Dye van Hania en Sjucke van Hettinga.

 

Vermeld als hopman (kapitein) op 20-3-1605 en bij overlijden (zie het Dootboeck).

Zijn naam en die van zijn vrouw op een zerk te Weidum (de Vrije Fries XXIII).

Zij lieten geen kinderen na.

 

           5   Antje van Osinga, overleden 20 mei 1613, begraven Schettens ,grafschrift.

 

Volgens het "Dootboeck"  is zij overleden op 25-4-1613 en was zij ongehuwd.

 

           6   Wigle van Osinga., overleden voor 20 juni 1602.

 

WON 101-60 d.d.20-6-1602: scheiding en liquidatie van de opkomsten van wijlen Wigle Osinga’s goederen.

Hierbij zijn betrokken de erfgenamen van Jancke Osinga n.l. Sybrant Osinga, grietman Wonseradeel, EelckHottinga voor haar dochter Tjamcke bij wijlen Seerp Osinga, Gatscke, Betscke en Ancke Osinga (innocent), allen broers en zusters van wijlen Wigle Osinga.

 

 

Jancke was gehuwd (2) met  Fedt van Haersma.

 

   IV-a Seerp van Osinga, geboren v 1560, overleden 25 nov 1589, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Jancke van Osinga (III-b) en Tjemck van Humalda.

 

Hij was grietman van Wonseradeel 1583-1589.

GJB 1984-36,37: Seerp wordt genoemd op 3-7-1587.

WON 98-60 d.d.2-7-1596: liquidatie tussen zijn weduwe Eelck Hottinga, zijn broer Sybrant Osinga en zijn zusters Gatscke en Betscke Osinga betreffende hun bezittingen.

 

Seerp was gehuwd met  Eelck Douwesdr van Hottinga, overleden 11 feb 1608 *, dochter van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

Zie voor haar als weduwe HvF 16704-88 d.d.27-6-1590.

Zij testeerde op 1-8-1607.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjemck van Osinga, afkomstig uit Schettens, geboren ± 1585, overleden 20 okt 1608, begraven Ee ,grafschrift.

 

T313-440:Testament van Tjemck van Osinga,echtgenote van Frans van Humalda (1607).

Zij is vermoedelijk in het kraambed overleden.

 

Tjemck was gehuwd met Frans van Humalda, geboren 1580, overleden 3 aug 1621 *,41 jaar, begraven Ee 11 aug 1621 ,grafschrift, zoon van Sjuck van Humalda en Franscke van Groestera.

 

Op Humaldastate te Ee,waar hij met zijn tweede vrouw testeerde op 10-10-1615.

Hij was kapitein (hopman) in het leger.

Zie verder GJB 1988-81,GJB 1994-154,155 en N.O.II-296 (Dongeradeel).

 

Frans is later getrouwd 1614 ,3e pr.12-12-1614 Leeuwarden met Ebel van Meckema, geboren 1588, overleden 3 jan 1662 ,in het 74e jaar, begraven Ee ,grafschrift en rouwbord, dochter van Pybe van Meckema, ,ook Philippus en Jetscke Mennesdr van Houwerda.

 

 

   IV-b Sybren van Osinga, geboren 1564, overleden 4 nov 1623 *,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Jancke van Osinga (III-b) en Tjemck van Humalda.

 

Sibrandus Osinga is op 13-5-1586 student te Franeker.

Grietman van Wonseradeel 1589-1623 en bewoner van Osingastate te Schettens.

WON 99-137v:grietman Sibrant van Osinga 24-9-1597,32 jaar en 19-11-1597,33 jaar.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Sybren was gehuwd (1) met  Ath Sydsdr van Aggema, geboren ± 1573, overleden 16 mei 1619 ,46 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Syds van Aggema en Ath Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjemck van Osinga, geboren ± 1593, overleden 11 jan 1653 ,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift.

 

Na overlijden van haar vader in 1623 erfde zij Osingastate en woonde daar met haar man Schelte.

 

Tjemck is getrouwd Beetgum 6 dec 1612 met Schelte van Aysma, geboren ± 1578, overleden Geertruidenberg 23 aug 1637 ,59 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Hotze van Aysma en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

WON 9-196v d.d. april 1617: Aysma en Tjemck Osinga kopen een saate landts Buwecamp te Cornwerd.

T326-1152:Schelte van Aysma en echtgenote Tjemck van Osinga verkopen land te Menaldum aan Syds van Donia,ook genoemd als Keympe van Donia Jr.

Schelte's naam en die van zijn vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

 

           2   Syds van Osinga, geboren v 1600, volgt onder V.

 

           3   Jancke van Osinga, geboren ± 1603, overleden Gouda 2 feb 1625 ,22 jaar, begraven Schettens ,grafschrift.

 

Als Johannes Osinga op 12-2-1621 student te Franeker.

Hij was later korporaal in het leger.

 

 

           4   Ath van Osinga.

 

Ath was gehuwd met Julius Saagmans.

 

 

 

Sybren was gehuwd (2) met  Luts van Scheltema, ,ook Lucia, afkomstig uit Bornwerd, dochter van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

Luts was weduwe van haar neef Syds van Roorda, ,ook Sixtus, geboren ± 1568, overleden 28 feb 1617 ,in het 49e jaar, begraven Augsbuurt/Kollum, zoon van Wybren van Roorda en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

Luts is later getrouwd 10 apr 1631 ,3e pr.Sexbierum 10-4-1631 met Wyger van Hottinga, zoon van Johan van Hottinga en Catharina Wygersdr van Eelsma.

 

        V              Syds van Osinga, geboren voor 1600, overleden 1652, zoon van Sybren van Osinga IV-b) en Ath Sydsdr van Aggema.

 

Als Sixtus Osinga op 26-8-1614 student te Franeker.

Hij werd op 1-12-1619 grietman van Doniawrstal en woonde met vrouw en kinderen te Langweer.

Syds testeerde met zijn vrouw in 1652 en zijn vrouw testeerde alleen in 1677 (T323-5275).

 

Syds is getrouwd Langweer 29 jun 1628 met  Tjets Tjallingsdr van Sixma, overleden 1677 (?), dochter van Tjalling van Sixma en Idscke Douwesdr van Hottinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ydtscke van Osinga, geboren ± 1640, overleden 8 mei 1699 ,59 jaar.

 

Ydtscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 mrt 1680 ,gerecht en getrouwd apr 1680 ,3e pr.4-4-1680 Leeuwarden met Marcus van Lycklema.

 

Hij was weduwnaar van Titia Renssen en was in 1680 kapitein in het leger.

 

 

           2   Sybren van Osinga, overleden 1680.

 

Hij volgde in 1652 zijn vader op als grietman van Doniawerstal.

Hij woonde te Langweer;zijn huwelijk was kinderloos.

T323-2754: op een kwartierbord (?) de namen van zijn 16 betovergrootouders: Osinga-Heerma, Humalda-Feytsma, Aggema-Eminga, Oenema-Haersma, Sixma (Andla)-Sixma (oud), Poppema-Adelen, Hottinga-Heslinga en Herema-Jongema.

Deze betovergrootouders zijn : Seerp van Osinga x Jel van Herema, Frans Aebinga van Humalda x Anna van Feytsma, Pieter Aggema van Walta x Jets van Eminga, Ulcke Douma van Oenema x Auck van Harinxma, Tjalling van Andla x Jets van Sixma, Rienck van Popma x Riem van Adelen, Jarich van Hottinga x Eelck van Heslinga en Johan van Herema x Syts van Juwinga.

 

Sybren is getrouwd Langweer 8 mei 1667 met Jacoba Apckesdr Tjaerda van Starkenborgh, overleden 1679, dochter van Apcke Tjaerda van Starkenborgh en Alijt Junius.

 

           3   Ath van Osinga.

 

Zij was niet getrouwd.