Genealogie van het adellijk geslacht van Popma van Terschelling

 

                                                                 

                            Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Sjoerd van Popma.

 

Hij zou nakomeling zijn van een Sjoerd van Popma,die in 1330 een kapel stichtte te Oosterend op Terschelling.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Poppe van Popma, volgt onder II.

 

 

       II Poppe van Popma, zoon van Sjoerd van Popma (I).

 

Hij was heer van Terschelling en wordt genoemd in 1421.

OFO IV-31 d.d.23-6-1467:genoemd als de overleden Poppa Poppama over wiens testament de zoon Rienck en schoondochter Ebel een geschil hebben.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Rienck van Popma, , volgt onder III-a.

 

           2   Sjoerd van Popma, , volgt onder III-b.

 

 

  III-a Rienck van Popma, overleden n 1467, zoon van Poppe van Popma (II).

 

OFO IV-31 d.d.23-6-1467:hij heeft een geschil met zijn schoonzuster over het testament van zijn vader.

Met zijn vrouw vermeld als erflaters in OFO IV-112 d.d.1496/1504

 

Rienck was gehuwd met  Gaets Ndr.

 

Haar vader heette vermoedelijk Jarich.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Popck Riencksdr van Popma, afkomstig van Terschelling, overleden n 1497.

 

Zij wordt met haar ouders genoemd in OFO IV-112.

Popck testeerde in 1497.

 

Popck was gehuwd (1) met Douwe van Gerbranda, overleden 1453, zoon van Ede (?) van Gerbranda

 

Op Gerbrandastate te Almenum bij Harlingen,maar later bewoner van Sickemastate te Herbayum.

In 1431/1436 vermeld als mederechter van Franekeradeel.

Hij is in 1453 vermoord bij Bolsward door Johan van Roorda (Dootboeck en T326-443,30).

OFO IV-112 d.d.1496/1504 : Popck blijkt hertrouwd te zijn met Haring van Harinxma in Heeg.

Douwe wordt daar genoemd als vader van Eda, haar stiefzoon.  Zie ook GJB 1998-100.

 

Popck was gehuwd (2) met Haring van Harinxma, ,thoe Heeg, overleden 1476, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Douwe van Harinxma en N.N..

 

Grietman Wymbritseradeel in 1460 en in 1475 (zie OFO IV-46 d.d.23-9-1475).

OFO I-256 d.d.10-8-1475:verkoop van land.

Hij testeerde in 1476.

 

 

           2   Foppe van Popma, volgt onder IV-a.

 

           3   Laes van Popma.

 

Laes was gehuwd met Jel Ndr.

 

           4   Wybe van Popma, volgt onder IV-b.

 

           5   Riem Riencksdr van Popma, afkomstig van Terschelling.

 

Riem was gehuwd met Tjaert Aggema van Harinxma, zoon van Agge Douwes van Harinxma.

 

Hij woonde te Woudsend.

 

 

 

   III-b Sjoerd van Popma,  overleden v 23 jun 1467, zoon van Poppe van Popma (II).

 

Hij wordt genoemd bij arbitrage in 1429 als zoon van Poppe en met vrouw Ebel.

 

Sjoerd was gehuwd met  Ebel van Sjaerda, overleden n 1467, dochter van Allart van Sjaerda, ,ook Sjaerdema, en Edwert Hobbesdr van Gerbranda.

 

OFO IV-31 d.d.23-6-1467:genoemd als weduwe van Sjoerd in een zaak tegen haar zwager Rienck.

 

Uit dit huwelijk:

 

 1  Rints van Popma,

 

Rints was gehuwd met Ofcke van Foppinga, overleden Dronrijp 1457, zoon van Hessel van Foppinga en Rixt Ndr.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Foppinga te Dronrijp.

 

 

           2   Jetske van Popma,  overleden n 1471.

 

Jetske was gehuwd met Keimpe van Cammingha, overleden n 1471, zoon van Gerrolt van Cammingha en Lolck Ndr.

 

Met zijn vrouw genoemd in 1466 en 1471.

 

 

           3   Syts van Popma, overleden 1486.

 

Syts was gehuwd met Keympe Taeckes Hinnema, afkomstig uit Jelsum, overleden 1494.

 

Keympe woonde met zijn vrouw op Hinnemastate te Jelsum. Hij was de laatste man uit dit geslacht en zijn enige dochter Lolck ,getrouwd met Johan van Donia, erfde Hinnemastate.

Sindsdien was Hinnemastate in bezit van de familie van Donia te Jelsum.

 

           4   Tieth van Popma.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           5   Sybren van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   IV-a Foppe van Popma, overleden n 13 apr 1479, zoon van Rienck van Popma (III-a) en Gaets Ndr.

 

OFO I-296 d.d.13-4-1479:voogd over de kinderen van Schelte van Liauckema.

 

Foppe was gehuwd met zijn oomzegster  Wilsck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma.

Wilsck was weduwe van N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bauck van Popma,  overleden 1501.

 

In 1496 verdedigde zij op moedige wijze Hemmemastate tegen de Groningers.

 

Bauck was gehuwd met Doecke van Hemmema, overleden 1503, zoon van Hette van Hemmema en Ebel Riencksdr van Juwsma.

 

Hij staat bekend als Schieringer.

OFO IV-90 en GPCV d.d.14-10-1491:Doecke genoemd als olderman te Berlikum.

Pax-68 d.d.10-10-1492:hij sluit zich met anderen aan bij het verbond met Groningen.

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met zijn broer Alef en anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

In 1502 genoemd als grietman van Barradeel.

T1-2129:Doecke Hettes ontving bij leenbrief van de Saksische hertogen d.d. 13-10-1502 15 morgen land op het Bildt,naast de 35 morgen die hij al bezat.

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62),klopt het sterfjaar wel?

 

 

           2   Gaets van Popma,

 

Zij wordt met  haar broer Jarich en haar zuster Ebel genoemd in OFO II-350

 

Gaets is getrouwd 1486 (1) met Idzert Janckes van Douma, afkomstig uit Langweer, overleden 1493/1505, zoon van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets.

 

Hoofdeling te Langweer.

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sluit met anderen het verbond van Zevenwouden met Groningen.

Idzert Janckes kinderen worden vermeld op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

.

Gaets was gehuwd (2) met Sjoerd van Grovestins, overleden n 1504, zoon van Wybe van Grovestins en Saeck van Camstra.

 

OFO IV-92 (1491-1511):hij wordt genoemd bij de zoenlieden;had hij een familieband met de Oenema's van Blija ?

Pax-151 d.d.22-6-1496:hij gaat akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Zijn tweede huwelijk met Gaets wordt vermeld in 1530.

 

Sjoerd was weduwnaar van Popck Hettesdr van Hemmema, dochter van Hette van Hemmema en Ebel Riencksdr van Juwsma.

 

           3   Jarich van Popma,  volgt onder V-a.

 

           4   Ebel van Popma,

 

Zij wordt met haar broer Jarich en haar zuster Gaets genoemd in OFO II-350.

 

Ebel was gehuwd met Johan van Bonga, ,ook Buwenga, waarschijnlijk zoon van Hessel van Bonga.

 

Hij was grietman van Westdongeradeel.Zie GJB 1975-10.

 

 

           5   Jel van Popma.

 

Zij was non in Sion.

 

 

           6   Jezel van Popma.

 

Zij was non in Sion.

 

 

           7   Taets van Popma.

 

Zij was non in Sion.

 

 

 

   IV-b Wybe van Popma, zoon van Rienck van Popma (III-a) en Gaets Ndr.

 

Wybe was gehuwd met zijn oomzegster  Bauck van Gerbranda, dochter van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Popma,  volgt onder V-b.

 

           2   Laes van Popma.

 

Laes was gehuwd met Syds Pieters van Bottema.

 

           3   Haring van Popma,  volgt onder V-c.

 

           4   Haring van Popma.

 

Haring was gehuwd met haar neef Hotze Aggema van Harinxma, overleden 16 jul 1500 ,gesneuveld bij Franeker, zoon van Tjaert Aggema van Harinxma en Riem Riencksdr van Popma.

 

           5   Douwe van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Johan van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           7   Lieuwe van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           8   Poppe van Popma, volgt onder V-d.

 

 

     V-a Jarich van Popma,  overleden na 1502, zoon van Foppe van Popma (IV-a) en Wilsck van Gerbranda.

 

Jarich leefde nog in 1502 maar zal niet lang daarna zijn overleden,want zijn weduwe hertrouwde en overleed voor 1511.

OFO II-350 d.d. 19 mei, verder ongedateerd, omstreeks 1500:  bereidverklaring van Jaerich Foppa zn Popyngha (Poppama) en zijn zusters Ebbel en Gawtye Foppa dochteren inzake deling van goederen tussen hen en Dowa Haerxma …….aldfaers goederen sallige Popinghe (Renick).   Ondertekend op Terschelling door Jarich Poppama en namens Ebbel en Gawtye door Sywert Viba zoen (Sjoerd Wybes is de man van Gaets).  Douwe van Harinxma, zoon van Popck Riencksdr van Popma, had dus ook Rienck van Popma als grootvader.

 

 

Jarich was gehuwd met Bets van Mockema, ook van Humalda, afkomstig uit Paesens, overleden v 1511, dochter van Hessel van Mockema en  Teet van Humalda.

 

Zij was vermoedelijk erfdochter van Humalda.

Bets hertrouwde als weduwe van Jarich omstreeks 1505 met Sjoerd van Aebinga.

Volgens het stamboek F.A. was zij een dochter van Frans van Humalda en volgens N.L.1989 een dochter van Taecke van Oenema,maar vrij zeker is zij een dochter van Hessel van Humalda (Mockema).Zie GJB 1988-79 en GJB 1994-151.

 

Bets was later gehuwd met Sjoerd van Aebinga, overleden 1511/1524, zoon van Anlof van Aebinga en N.N.

 

Uit het huwelijk van Jarich en Bets:

 

           1   Foppe van Popma.

 

In 1511 mede-erfgenaam van Humaldastate te Ee.

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

     V-b Rienck van Popma, overleden 5 jun 1512 *, begraven Menaldum, zoon van Wybe van Popma (IV-b) en Bauck van Gerbranda.

 

Op 5-1-1505 staat Rienick van der Schelling op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

Hij bezat in 1511 ook land bij Sickemastate te Herbayum.

 

Rienck was gehuwd met  Riem van Adèlen, overleden 17 jan 1536 *, begraven Menaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hercke van Popma,  volgt onder VI-a.

 

           2   Bauck Riencksdr van Popma, overleden 14 sep 1582, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Volgens SFA kwam zij uit Menaldum als dochter van Rienck van Popma en Riem van Adèlen.

Zij testeerde te Emden op 21-7-1570 en ook op 22-3-1582.

Zie verder voor haar GJB 2001-137.

 

Bauck was gehuwd met 1)  Orck van Doyem, overleden voor 21 mei 1551, begraven Franeker, grafschrift, zoon van  Poppe Alefs van Doyem.

 

Dr Orck van Doyem woonde met zijn vrouw te Franeker en ze worden als zodanig genoemd op het grafschrift van zoon Rienck.

In 1542 wordt hij genoemd als landheer te Hylaard. Zie ook GJB 2001-137.

 

Bauck was gehuwd voor 1557 met  2)  Douwe van Sixma, geboren rond 1517, overleden 2 feb 1590, 73 jaar, begraven Tzummarum, zoon van Tjalling van Andla  en Tjets van Sixma.

 

Hij was burgemeester van Franeker in 1578 (zie GJB 2001-137).

Zijn dochter Eelck was erfgenaam (HvF 16704-141 d.d.1590).

 

           3   Wybe van Popma.

 

Hij is ongehuwd overleden.

 

 

 

     V-c Haring van Popma, overleden 16 jul 1500, zoon van Wybe van Popma (IV-b) en Bauck van Gerbranda.

 

Hij sneuvelde in de slag bij Franeker.

 

Haring was gehuwd (1) met  N. Hoytesdr van Hoytema, dochter van Hoyte van Hoytema en Eesck van Hiddema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wybe van Popma,  volgt onder VI-b.

 

           2   Riem van Popma,

 

Riem was gehuwd met N. van Hinnema, afkomstig uit Jelsum.

 

 

 

Haring was gehuwd (2) met waarschijnlijk  Hil van Roorda, dochter van Juw van Roorda en Catharina Taeckesdr van Hermana.

 

 

 

     V-d Poppe van Popma, zoon van Wybe van Popma (IV-b) en Bauck van Gerbranda.

 

Poppe was gehuwd met  Ebel Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Poppe van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   VI-a Hercke van Popma, overleden 8 jun 1554 *, begraven Menaldum, zoon van Rienck van Popma (V-b) en Riem van Adèlen.

 

Hercke was gehuwd met  Anna Riencksdr van Roorda, overleden 14 aug 1548 *, begraven Menaldum, dochter van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.

 

In 1559 is haar broer Ruurd voogd over de kinderen (GJB 2001-108).

Zie ook Grafschriften IV –122 (Menaldum).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Riem Herckesdr van Popma,

 

Riem was gehuwd met Hans van Galama, overleden 16 jan 1602 *, zoon van Gale van Galama en Aelcke van Walta.

 

           2   Rixt  van Popma.

 

Als jong meisje overleden.

 

 

           3   Rienck van Popma.

 

In 1574 vermeld als student te Douai

Daar als ongehuwd overleden.

 

 

4 Agneta van Popma, overleden na 1599

 

Agneta wordt met haar man genoemd te Blija (1583,1585) en op Ameland (1599).

 

Agneta was getrouwd met Doede Piers Tania, overleden na 1599.

 

Doede Piers Tania te Blija (1583,1585) en daar dorprechter  in 1587; burger van Franeker in 1590 (zie grafschriften IV, Menaldumadeel)

HvF 16700-187 d.d.1583: Douwe Tania voor zijn echtgenote Agneta Herckes Popma, Blija, zuster van Rieme Popma.

 

 

 

   VI-b Wybe van Popma, overleden 14 sep 1558 *,  zoon van Haring van Popma (V-c) en N. Hoytesdr van Hoytema.

 

RvA II-173: In 1511 Wijba Harinxz op der Schijlige met bezit te Ypecolsga.

 

 

Wybe was gehuwd met  Margaretha Wilckesdr van Rinia, afkomstig uit Stiens, overleden 28 okt 1558 *,  dochter van Wilcke van Rinia en Alydt Tjaerda van Starkenborgh.

 

RvA 1511: Margaretha genoemd met bezit te Stiens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haring van Popma, overleden 26 mrt 1553 *, begraven Tzummarum.

 

Als Haringius a Poppinga in jan 1546 student te Orleans.

Hij overleed zonder kinderen.

Voor zijn graf met grafschrift zie Tegenw.Staat II-570.

 

Haring was gehuwd met Hil Riencksdr van Roorda, overleden 1560, dochter van Rienck van Roorda en Rixt Ritskesdr van Juckema.

Hil was later gehuwd met Jacob Vormen Adeler.

 

           2   Eesck Wybesdr van Popma,  overleden 1595.

 

Zij testeerde op 11-11-1594 (T323-25).

 

Eesck was gehuwd (1) met Bocke van Wattema, overleden v 1557.

 

Eesck was gehuwd (2) met Tjepcke van Gerbranda, overleden Emden 1582, zoon van Johan van Gerbranda Roorda  en Tjets Tjepckesdr van Goslinga.

 

T313-406/408: Tjepcke Gerbranda en Ysck Foppinga,echtpaar in 1557;o.a.over het weeskind van Bocke Wattema,de eerste man van zijn vrouw.

T326-906:overeenkomst tussen Tjepcke en Saepck van Burmania over land te Ternaard en Hogebeintum in 1561.

T2-956:opdracht van de landvoogd Alva om advies uit te brengen over een geschil tussen Tjepcke en Ruurd Roorda in 1573.

In 1580 afkomstig uit Menaldumadeel en met zijn vrouw in ballingschap (C.E.).

 

Eesck was gehuwd (3) met Sybolt van Aylva, overleden apr 1614 *, zoon van Epe van Aylva en Auck van Sickema.

 

Hij woonde voor 1580 met zijn eerste vrouw in Wanswerd,maar wordt in 1580 genoemd als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij testeerde met zijn tweede vrouw op 12-1-1589 te Menaldum,waar hij ook woonde (T326-1268).

Zie ook GJB 1995-156.

 

Sybolt was weduwnaar van Frouck van Goslinga, geboren ± 1545, overleden 1582, dochter van Feye van Goslinga en Mary Sydsdr van Tjaerda.

Sybolt was later gehuwd met Maria van Sternsee, ,ook Maycke, begraven Franeker 12 sep 1603 *, dochter van Christoffel van Sternsee en Cunira van Ropta.