Genealogie van het  geslacht van Popma uit IJlst

 

                                        Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

                                                 

 

 

 

         I Aesge van Popma, overleden 5 nov 1559 *, begraven IJlst ,grafschrift.

 

Aesge was gehuwd met  Ymck van Hettinga, overleden 21 apr 1605 *, begraven IJlst ,grafschrift, dochter van Tiete van Hettinga en N.N..

 

Zie N.L.1884-40 voor zijn vermoedelijke vader Rienck van Popma en grootvader Hessel van Popma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aesge van Popma, ,ook Ausonius, geboren v 1550, overleden 1621.

 

Als Ausonius à Popma op 5-5-1567 student te Keulen.

Hij was classicus en schreef boeken op het gebied van de klassieke oudheid (zie Encyclopedie van Friesland-531).

Aesge was niet getrouwd.

 

 

           2   Reyn van Popma, ,ook Renick, geboren v 1550, volgt onder II-a.

 

           3   Tiete van Popma, ,ook Titus, geboren v 1550, volgt onder II-b.

 

           4   Sybolt van Popma, ,ook Cyprianus, geboren 1550, volgt onder II-c.

 

           5   Syds van Popma, ,ook Sixtus, volgt onder II-d.

 

 

    II-a Reyn van Popma, ,ook Renick, geboren v 1550, overleden 15 feb 1595, begraven Oosterend ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma (I) en Ymck van Hettinga.

 

Als Regnerus à Popma op 24-5-1569 student te Keulen.

Evenals zijn broers staat hij bekend als een geleerd man.

 

Reyn was gehuwd met  Ansck Siercksdr van Donia, geboren Oosterend 16 jun 1565, overleden 16 okt 1599, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Sierck van Donia en His Elingsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienckje van Popma, geboren ± 1595, overleden 10 jul 1600 ,ongeveer 5 jaar, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

 

    II-b Tiete van Popma, ,ook Titus, geboren v 1550, overleden 9 dec 1620 *, begraven Warga ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma (I) en Ymck van Hettinga.

 

Als Titus à Popma op 12-6-1566 student te Keulen.

Hij woonde als “hooggeleerde” te Warga en testeerde met zijn tweede vrouw in 1619 (EEE I-541).

In mei 1623 is misschien overleden een dochter,begraven te Warga (GEN 742),maar volgens het stamboek F.A.is dit de zoon Rienck.

“De Friesche Adelaar”1889-7: in de kerk van Deinum was vroeger een houtsnijwerk met 2 panelen met links de wapens van zijn ouders Popma van IJlst en Hettinga en rechts de wapens van Anna’s  ouders Feytsma en Heemstra.

 

 

Tiete is getrouwd 1586 (1) met  Frouck Epesdr van Bootsma, afkomstig uit Warga, geboren ± 1567, overleden 28 mrt 1587 ,20 jaar, begraven Warga ,grafschrift, dochter van Epe van Bootsma en Rints van Aesgema.

 

Tiete was gehuwd (2) met  Anna van Feytsma, overleden 21 mrt 1635, begraven Warga ,grafschrift, dochter van Hessel van Feytsma en Wilsck van Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hessel van Popma, geboren 1592, overleden 1592 ,ongeveer een week oud, begraven Warga ,grafschrift.

 

           2   Rienck van Popma, geboren 1592, overleden 1592 ,oud een aantal weken, begraven Warga ,grafschrift.

 

           3   Hessel van Popma, geboren ± 1595, overleden 3 mrt 1659 ,ongeveer 64 jaar, begraven Warga ,grafschrift.

 

Als Hesselus Popma op 24-5-1614 student te Franeker.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Rienck van Popma, overleden 18 mei 1623, begraven Warga ,grafschrift  Walle [6596]

 

Hij was niet getrouwd.

(SFA geeft 23-5-1623 als sterfdatum).

 

 

           5   Frouck van Popma, overleden n 4 jul 1661.

 

Zij testeerde als weduwe op 4-7-1661 (GJB 1951-60, HvF  8239 d.d.29-1-1704).

Haar naam en die van haar man op de gedenksteen uit 1664 in het weduwengasthuis te Warga.

Volgens N.L.1884-40/41 is zij in Leeuwarden overleden en begraven in Warga.

 

Frouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 apr 1617 en getrouwd aldaar 28 mei 1617 met Aeltze Sipckes van Jaersma, overleden v 4 jul 1661, zoon van Sipcke van Jaersma en N.N..

 

Hij woonde in Holwerd en  testeerde met zijn vrouw (EEE 2-356 en 462).

 

 

 

    II-c Sybolt van Popma, ,ook Cyprianus, geboren 1550, overleden 6 okt 1582, begraven IJlst ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma (I) en Ymck van Hettinga.

 

Hij was een tweelingbroer van Syds (II-d).

Als Cyprianus à Popma in 1566 student Te Leuven en op 12-6-1566 student te Keulen met zijn broer Sixtus.

Door zijn studie stond hij bekend als een erudiet man.

 

Sybolt was gehuwd met  His Douwesdr van Bootsma, overleden 6 okt 1630, begraven Ijlst ,grafschrift, dochter van Douwe van Bootsma en Foockel van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mary van Popma.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           2   Douwe van Popma.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

    II-d Syds van Popma, ,ook Sixtus, overleden 4 feb 1611, begraven IJlst ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma (I) en Ymck van Hettinga.

 

Hij was een tweelingbroer van Sybolt (II-c).

Als Sixtus à Popma op 12-6-1566 student te Keulen met zijn broer Sybolt.

Dr Sixtus van Popma  woonde te IJlst.

 

Syds was gehuwd met  Hauck Tjallingsdr van Haersma,  dochter van Tjalling van Haersma en Bauck Romckesdr van Hoytema.

 

Hauck wordt genoemd in 1582 bij inventarisatie van de bezittingen van Haucks grootvader Romcke Hoytema.

Aan Hauck komen nog dingen toe die behoorden aan haar overgrootmoeder Aeck Haersma (GJB 2011-208).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aesge Sydses van Popma, volgt onder III.

 

           2   Saeck van Popma, overleden n 1634.

 

Saeck was gehuwd met Lolle van Epema, afkomstig uit Koudum, overleden n 1634, zoon van Hessel Douwes van Epema en Eelck van Sixma.

 

Hij wordt vermeld als lidmaat te Koudum 20-10-1609 en met zijn vrouw op 28-2-1634.

 

 

 

      III Aesge Sydses van Popma, overleden n 21 jul 1652 ,voor 1669, zoon van Syds van Popma, ,ook Sixtus (II-d) en Hauck Tjallingsdr van Harinxma.

 

Als Ausonius à Popma op 3-6-1595 student te Leiden.

HvF d.d.29-3-1631:Aesge van Popma contra Abbe van Bootsma.

HvF d.d.3-6-1633: Aesge van Popma contra Homme van Hettinga.

Hij was burgemeester van IJlst en testeerde daar op 21-7-1652 (EEE I-293).

 

Aesge was gehuwd met  Jel van Galama, geboren rond 1577, overleden sep 1669 , 92 jaar oud, dochter van Seerp van Galama en His van Botnia.

 

Zij was op 28-6-1640 doophefster te IJlst.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybolt van Popma, geboren ± 1602, overleden 30 dec 1666 ,64 jaar.

 

Hij was overste in het leger en was niet getrouwd.

Zjn naam op de gedenksteen uit 1664 in het Gasthuis van Warga.

 

 

           2   Seerp van Popma.

 

Hij was luitenant in het leger.

 

 

           3   Reyn van Popma, volgt onder IV-a.

 

           4   Syds van Popma, volgt onder IV-b.

 

           5   Hauck van Popma, van IJlst.

 

Hauck was gehuwd met Yge van Herema, afkomstig uit Deersum, zoon van Otte van Herema en Jeltje Ygesdr van Siccama.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Warga.

 

 

           6   His van Popma, overleden n 1655.

 

Bij ondertrouw in 1651 als weduwe Beyma uit IJlst.

In 1655 aanwezig bij de doop te IJlst van Tjets,dochter van haar zuster Wick.

His was gehuwd (1) met Alef van Beyma, overleden 6 aug 1641, zoon van Wytze van Beyma en Hylck Alefsdr van Aylva.

 

His is in ondertrouw gegaan IJlst 10 okt 1651 (2) met Hendrick van Suchten, overleden n 1652.

Bij ondertrouw in 1651 afkomstig uit Holwerd;hij trouwde met His voor het gerecht.

Hendrick was weduwnaar van Tjets van Tjessens, overleden v 1651, dochter van Werp van Tjessens en Ursel van Scheltema.

 

           7   Wick van Popma.

 

Bij huwelijk in 1651 uit IJlst.

 

Wick is getrouwd IJlst 18 dec 1651 met Joost van Herema, zoon van Otte van Herema en Jeltje Ygesdr van Siccama.

 

Bij huwelijk in 1651 als vaandrig uit Rauwerd.

In 1655 woonde hij met zijn vrouw in IJlst.

 

8 Homme van Popma

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

   IV-a Reyn van Popma, overleden jan 1668, zoon van Aesge Sydses van Popma (III) en Jel van Galama.

 

Als Regnerus à Popma op 18-12-1645 student te Franeker.

Hij was eerst vaandrig in het leger en woonde later te IJlst.

 

Reyn was gehuwd met  Fedt Wytzesdr van Beyma, overleden n 1675, dochter van Wytze van Beyma en Hylck Alefsdr van Aylva.

 

Zij wordt met haar kinderen genoemd bij verkoop te Brantgum (HvF 16815-351).

 

Uit dit huwelijk:

 

     1      Saepck Reynsdr van Popma, ,ook Sophia, afkomstig uit IJlst, overleden 23 apr 1679.

 

Bij huwelijk in 1669 kwam zij uit Sneek als Sophia van Popma.

 

Saepck is getrouwd Heeg 31 jan 1669 met Idzart Jacob van Harinxma, geboren Boertange 22 mrt 1636, overleden 28 mei 1692, zoon van Haring van Harinxma en Geertruida van Quadt.

 

Hij was huwelijk in 1669 kapitein in het leger (3e proclamatie op 27-1-1669 te Dokkum).

 

Idzart was weduwnaar van Anna van Brakel, afkomstig uit Gelderland, overleden 20 jun 1667.

 

2         Wytze Alef van Popma., overleden na 1673.

 

Hij kwam bij ondertrouw 14 juni 1673 in Leeuwarden uit Warga.

 

Wytze Alef is getrouwd Swichem 25 juni 1673 met Lisck van Wissema, geboren Leeuwarden 26 juli 1618, overleden 7 maart 1680, begraven Leeuwarden , Galilëerkerk, dochter van Sabe van Wissema en Ida van Lezaen.

 

Lisck was weduwe van Carel van Roorda, grietman van Idaarderadeel.

Zij testeerde kinderloos op 27-10-1670 te Leeuwarden (EEE4-101v/103v) en ook op 17-2-1673 (EEE4-147/148v), maar dit testament is later doorgehaald.

 

            

 

3         Jeltje Reynsdr van Popma.

 

HvF 8239 d.d. 29-1-1704: Tettie van Popma,requirante, contra Jeltie van Popma,requireerde.

 

Jeltje was gehuwd met George Oeveringh.

 

Hij was predikant.

 

 

 

   IV-b Syds van Popma, geboren rond 1614, overleden 13 jan 1660, 46 jaar, begraven IJlst, zoon van Aesge Sydses van Popma (III) en Jel van Galama.

 

Vanwege zijn voorgenomen huwelijk beneden zijn stand gaf zijn vader Aesge bij testament in 1652 hem alleen zijn legitieme portie.

Hij was vaandrif in het leger.

 

Syds was gehuwd met  Ydtje Sjoerdts, geboren rond 1631, overleden 20 nov 1666, 35 jaar, begraven IJlst.

Volgens aantekeningen uit de familie heette zij Ida Maria van Hermana (zie N.L.1884-40/41), maar dat zal wel een falsificatie zijn.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Teth Sydsdr van Popma, ,ook Titia,, gedoopt Stavoren 9 okt 1653, overleden 2 mrt 1741, begraven IJlst.

 

Bij huwelijk in 1670 uit IJlst.

Op 28-1-1694 als weduwe naar IJlst (lidmatenboek).

HvF 8239 d.d. 29-1-1704: Tettie van Popma, requirante, contra Jeltie van Popma,requireerde.

Zij is doopheffer als er kleinkinderen in 1725 en 1726 worden gedoopt te IJlst.

 

Teth is getrouwd IJlst 12 mrt 1670 met Julius van Galama, geboren Deventer 2 jul 1639, overleden 7 feb 1677, zoon van Tiete van Galama en Bernadina Jurjensdr van Ingen.

 

Bij huwelijk in 1666 uit Franeker en bij huwelijk in 1670 uit Hemelum.

Op 1-5-1670 als lidmaat van Hemelum naar IJlst.

 

Julius is eerder in ondertrouw gegaan Franeker 26 mei 1666 ,gerecht en getrouwd 17 jun 1666 met Bella Albertsdr van Ayckema, afkomstig uit Oost-Friesland, overleden 13 jan 1667.

 

2 Ymck van Popma, geboren IJlst rond 1659, overleden 30 nov 1666, 7 jaar, begraven IJlst.