Genealogie van het voorname geslacht van Popma uit Weidum (ook Popckema)

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I Saeckle Doeckes van Popma, overleden na 1480.

 

Hij woonde in 1480 met zijn vrouw te Weidum.

In 1539 procederen zijn erfgenamen tegen kleinkinderen Douwe Buwez, Botte Buwez, Aede Doettyez en Gerbe Saeckez over een rente uit Popckema, verkocht aan wijlen Bouwe Broersz (zie GJB 2011-178).

 

Saeckle was gehuwd met Frouck Feyesdr van Goslinga, overleden na 1480, dochter van Feye van Goslinga en N.N..

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ulck Saecklesdr van Popma.

 

Ulck was gehuwd met Bouwe Broers, overleden voor 1539

 

Bij RvA 1511 gebruiker van land te Wirdum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a Jel Bouwesdr, getrouwd met Gerben Saeckes te Friens , geboren voor 1498, overleden na 1557 (zie GJB 2011-177), zoon van Saecke Sipckes en Fercku Aytta.

1b Douwe Bouwes

1c Botte Bouwes, overleden 1540/1552, getrouwd met Swob Saeckes, geboren voor 1498, overleden na 1552 (zie GJB 2011-181), dochter van Saecke Sipckes en Fercku Aytta.

 

Bij RvA 1540 is Botte Bouwes gebruiker van land te Wirdum, dat bij RvA 1511 door zijn vader Bouwe Broers werd aangebracht.

Monstercedel 1552: Swob als Zwob Botes te Wirdum.

G.A: Swob en Botte hadden naast zoon Bouwe nog andere kinderen.

1d Gees Bouwesdr, getrouwd met Aede Doytzes Wiarda (zie GJB 2011-166).

 

 

2 Rinnert Saeckles van Popma, volgt onder II.

 

 

 

II Rinnert Saeckles van Popma, zoon van Saeckle van Popma (I) en Frouck Feyesdr van Goslinga.

 

Rinnert was gehuwd (1) met N.N..

 

Volgens SFA was zij uit het geslacht Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ruurt van Popma.

 

Hij is ongehuwd overleden.

 

 

2 Tieth van Popma.

Tieth was gehuwd met Teye Jetses.

 

3 Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, volgt onder III.

 

Rinnert was gehuwd (2) met Tieth Sydsdr van Scheltema, overleden n 10 jul 1506, dochter van Syds Scheltes van Scheltema en Syts Hommesdr van Oedtsma.

 

OFO III-31 d.d.12-9-1502:genoemd als weduwe van Johan Goffes met kinderen bij een overeenkomst tussen haar broer Schelte,haar schoonvader Goffe Roorda en haar zwager Sibren Goffes.

OFO I-512 d.d.10-7-1506:zij woont te Weidum en verkoopt aan haar broer Schelte.

 

Tieth was weduwe van Johan van Roorda, overleden v 12 sep 1502, zoon van Goffe Goffes van Roorda en Ymck Fredericksdr van Hommema.

 

Uit het huwelijk van Rinnert en Tieth:

 

4 Wick van Popma

 

III Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 23 apr 1564, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Rinnert Saeckles van Popma (II) en N.N..

 

Saeckle was gehuwd met Tryn van Rinia, overleden Weidum 25 apr 1573, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Dye van Rinia en Baertje de Vos.

Tryn was weduwe van Feye Herckes, afkomstig uit Hoptille.

 

Uit het huwelijk van Saeckle en Tryn:

 

1 Margriet van Popma.

Margriet was gehuwd met Bucke Atzes, afkomstig uit Wytgaard.

 

2 Rinnert Saeckles van Popma, afkomstig uit Weidum, volgt onder IV.

 

 

IV Rinnert Saeckles van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 20 jun 1594, zoon van Saeckle Rinnerts van Popma (III) en Tryn van Rinia.

 

Rinnert was gehuwd met Sju van Roorda, ,ook Rints, overleden 1578, dochter van Bave van Roorda en Sju Elingsdr van Elinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryn van Popma.

Tryn was gehuwd met Ruurt Bants, afkomstig uit Franeker.

 

2 Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, volgt onder V.

 

 

V Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 28 okt 1622, zoon van Rinnert Saeckles van Popma (IV) en Sju van Roorda, ,ook Rints.

 

Saeckle is getrouwd Leeuwarden 13 mei 1604 met zijn nicht Wob van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 1 mrt 1616, dochter van Frederick van Roorda en Haring Haringsdr van Andringa.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rinnert van Popma, geboren 1608, overleden 1638 ,oud 30 jaar.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

2 Haring van Popma, geboren 1610.

 

3 Sjuck Saecklesdr van Popma, afkomstig uit Weidum, geboren 1611, overleden 9 jul 1671 ,60 jaar, begraven Heeg ,grafschrift.

Sjuck is ondertrouwd Leeuwarden 4 april 1646 en getrouwd Heeg 12 april 1646 met Haring van Harinxma, geboren Doesburg 27 aug 1604, overleden Heeg 14 okt 1669, begraven aldaar, zoon van Douwe van Harinxma en Machteld van Dunnewoldt.

 

Op 30-3-1628 vermeld als lidmaat te Heeg en op 19-3-1629 als vaandrig onder hopman Idzerda.

Hij was ook stalmeester van stadhouder Willem Frederik.

Op 1-3-1633 deponeerde het echtpaar Haring en Gertrud hun testament d.d.7-2-1633.

Hij testeerde te Heeg op 20-7-1666 (EEE4-10v/13,registratie 20-12-1670).

 

Haring is eerder getrouwd Emden 22 okt 1631 met Geertruida van Quadt, geboren 1612, overleden 29 nov 1645 ,33 jaar, begraven Heeg ,grafschrift, dochter van George van Quadt en N.N..

 

4 Frederick van Popma, overleden 1644.

 

5 Ael van Popma.

 

6 Anna van Popma, geboren 1615.

 

In het Fries Museum is een portret van Anna van Popma op 3-jarige leeftijd uit 1618.