Genealogie van de families Rheen (ook Reen,Reenstra) tot omstreeks 1700.

 

Bij de samenstelling hiervan is dankbaar gebruik gemaakt van de vermeldingen in het Boerderijenboek van Hennaarderadeel door de heer D.J.van der Meer en de aantekeningen van de heren D.D.Osinga (GEN 511) en Reddingius (GEN 535/538).

 

 

A de R.K.familie Rheen (Reen,Reenstra) uit Lutkewierum. Zij bleven ook na de reformatie voor het merendeel R.K, maar een aftakking Reenstra via een vrouwelijke lijn werd protestant.

 

 

B de familie uit Harlingen, hoogst waarschijnlijk verwant aan de vorige familie, ook gezien de onderlinge contacten.

 

C de familie uit Midlum,de predikantenfamilie.

 

 

A

 

 

 

Voorgeslacht volgens SFA , gebaseerd op de genealogie van Adelen van Cronenburgh (AvC):

 

 

Lolcke Hessels ,getrouwd met Jel Rispens, leefde in 1413 met zijn vrouw op de state Rheen te Rien/Lutkewierum.

 

Volgens SFA en zie kwartierstaat GJB 1972-93.

Hun zoon Hessel Lolckes trouwde met Bauck Taeckesdr Bootsma.

 

Volgens SFA en zie kwartierstaat GJB 1972-93.

Over dit echtpaar en over haar ouders is niets bekend uit primaire bronnen.

 

Hun zoon was:

 

I Lolcke Hessels van Rheen, overleden voor 1511.

 

Lolcke was gehuwd met N.N.., overleden na 1511.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hessel Lolckes van Rheen, volgt onder II.

 

 

II Hessel Lolckes van Rheen, overleden 1540, zoon van Lolcke Hessels van Rheen (I) en N.N..

 

Genoemd in OFO IV-115 d.d.24-10-1499.

Bij RvA 1511: deels eigenaar en gebruiker van de sate Reen (laterLutkewierum stem 17);Hessel betaalt 19 fl. en 6 st. en zijn moer 8 fl.

Ook bezitter van land te Itens.

OFO IV-214 d.d.1512:Hessel Lolckes van Lutkewierum met bezit te Pingjum.

HvF 16480-397 d.d.14-7-1529:eiser is Hessel Lolcke Hesselszoon toe Reen.

HEN d.d.19-4-1531: Epo Ailue contra Hessel tho Reen.

HEN 36-328 d.d.1538:Hessel "toe Reen" als borg..

HvF 16481-869 d.d.26-2-1538: er wordt door Ruurd van Roorda tegen hem geprocedeerd als leg.adm.over zijn minderjarige kinderen bij Sibbel zijn huisvrouw.

In 1543 wonen zijn zoons Watze en Sicke op stem 17 Lutkewierum.

Misschien had hij uit zijn huwelijk met Sibbel nog een zoon Anne met nageslacht te Harlingen en Leeuwarden (zie bij de andere familie Reen).

 

Hessel was gehuwd (1) met ? Bauck Ndr

 

Volgens SFA was de moeder van Lolcke (III-a) een Bauck Taeckesdr van Bootsma, maar volgens AvC moet deze 2 generaties eerder worden geplaatst.

Dat de moeder van Lolcke (III-a) een Bauck was lijkt aannemelijk omdat hij een dochter Bauck heeft.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Lolcke Hessels van Rheen, volgt onder III-a.

 

2 Sytze Hessels van Rheen, volgt onder III-b.

 

Hessel was gehuwd (2) met Sibbel Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Sicke Hessels van Rheen, volgt onder III-c.

 

4 Johannes Hessels van Rheen, volgt onder III-d.

 

5 Watze Hessels van Rheen, volgt onder III-e.

 

 

III-a Lolcke Hessels van Rheen, overleden 30 apr 1546, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Hessel Lolckes van Rheen (II) en Bauck Ndr (?)

 

Hij is gebruiker en deels eigenaar van Lutkewierum stem 18.

HEN 36-7v d.d.1529:Lolcke Hessels koopt een rente op het goed waar hij woont.

HEN 36-31 d.d.1530:Lolcke Hessels koopt steeds 2pm.land van de sate waarop hij woont,in totaal 18 19 pm. (tot 1535).

HEN 36-112,294 d.d.1530 en 1536:hij koopt van de kerk land te Itens en procedeert daarover in 1536.

Zie ook HvF 16688-93 d.d.1534.

HEN 37-29 d.d.1542:Lolcke Hessels koopt een rente uit de sate,waarop hij woont en een deel van de sate (stem 18).

In 1543 is hij kerkvoogd te Lutkewierum.

HEN 37-84 d.d.1547: de erfgenamen van Lolcke Hessels verkopen aan Epe Pieters een huis "toe Reen",waarin hij woont.

HEN 38-92,138 d.d.1561:in 1554 procedeerden de erfgenamen van Lolcke Hessels en Watze Hessels te Reen contra Tjerck Tjercks (HvF 16691-34 d.d.1554).

In 1547,1560 en 1575 is Epe Pieters bewoner op deze sate.

 

Lolcke was gehuwd met Hack van Roorda, overleden n 1535, dochter van Tjerck van Roorda en Jodoca Ndr.

 

Zij wordt nog met haar man genoemd te Lutkewierum in 1536.

Zie ook GJB 1972-89 en GJB 2002-113,114.

 

Hack was weduwe van Hette van Hettema, zoon van Feycke van Hettema en Syts Rintzesdr van Aytta.

 

Uit dat huwelijk had zij een dochter Barbara Hettema, die in 1531 trouwde met dispensatie met Seerp van Aytta .

 

 

Uit het huwelijk van Lolcke en Hack:

 

1 Tieth Lolckesdr van Rheen, overleden n 1560.

 

HEN 38-92 d.d.1560:haar man,grietman van Wymbritseradeel,koopt land uit de sate voorheen van haar vader te Lutkewierum;verkoper is Sierck van Donia en bewoner is nu Epe Pieters.

 

Tieth was gehuwd met Gerbrant van Aytta, geboren 1518, overleden 19 apr 1573, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Folckert van Aytta en Yda Wiglesdr van Hania.

 

Grietman van Wymbritseradeel 1559/1570.

HEN 38-45 d.d.1559:Gerbrant Folckerts en zijn zwagers Hette Lolckes en Tjerck Hessels "verspieren" een koop door Watze Hessels.

Recesboek IDA d.d.1572:Gerbrant als broer van Wigle Ayta.

Er is een gedenksteen steen in de dorpskerk van Swichem met zijn naam en het jaar 1573 (zie bij zijn broer Wigle)

Voor de grafzerk van Gerbrant en Teth zie GJB 1992-27.

Naast zijn 10 wettige kinderen had hij nog een in 1569 geboren onwettige zoon Ferck bij Catharina Pieters.

 

 

2 Bauck Lolckesdr van Rheen, volgt onder IV-a.

 

3 Hette Lolckes van Rheen, volgt onder IV-b.

 

 

III-b Sytze Hessels van Rheen, overleden v 1548, zoon van Hessel Lolckes van Rheen (II) en Bauck Ndr(?)

 

HEN 37-499 d.d.1548: de voogden van de kinderen van wijlen Sytze Hessels kopen voor hen een rente uit de sate "thoe Reen" waarop Watze Hessels woont.

 

Sytze was gehuwd met Tjets van Hania, overleden n 1559, dochter van Broer van Hania en waarschijnlijk Eeck Ndr.

 

HEN 38-860 d.d.1559:Tjets Broersdr,weduwe van Sytze Hessels,koopt een rente uit een sate te Rien.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rinze Sytzes van Rheen.

 

Volgens de genealogie Ayttana woonde hij te Sloten (voor 1576).

 

 

2 Hessel Sytzes van Rheen, overleden 1615/1619.

 

Volgens de genealogie Ayttana te Lutkewierum (voor 1576), later te Tzum (1576,1587), later te Leeuwarden.

Hij wordt genoemd bij HvF 16705-212 d.d.21-11-1601, HvF 16484 d.d.22-5-1604 en HvF 16707-464 d.d.24-10-1606 als Hessel Sytses Reen.

WYM 45-92 d.d.25-2-1615:Hessel Sytzes Reen te Leeuwarden tekent als curator.

 

Hessel was gehuwd met Lieuck Sybrens, overleden n 1620.

 

Zij hertrouwt in 1620 als weduwe van Hessel Sytzes Rheen met Hendrick Intzes van Ameland (3e pr.Leeuwarden 13-10-1620).

Hyp.boek Leeuwarden d.d.6-5-1625:er was een schuldbekentenis van 100 goudguldens aan Lieuck Sibrensdr,weduwe van wijlen Hessel Sytzes Rheen te Leeuwarden.

 

 

 

III-c Sicke Hessels van Rheen, overleden 1582/1583, zoon van Hessel Lolckes van Rheen (II) en Sibbel Ndr.

 

In 1543 woont hij met zijn broer Watze op de ouderlijke boerderij te Lutkewierum (stem 17).

Vanaf 1543 woont hij met zijn eerste en tweede vrouw te Bozum.

HvF 16690-70 d.d.1550:Sicke Hessels Reen namens zijn echtgenote.

HEN 38-105 d.d.1561:Sicke Hessels te Bozum als broer van Watze Hessels.

In 1561 koopt hij met zijn tweede vrouw het deel van zijn broer Johannes in de sate stem 17,dat deze had verkregen als erfdeel van zijn ouders (GJB 1965-90).

HEN 39-258 d.d.1569:hij procedeert met zijn kinderen bij wijlen Aets Abbedr.,want de koop door hem van broer Johannes werd "verspierd" door Hette Lolckes en door diens zwager Tjerck Hessels voor zijn overleden vrouw Bauck Lolckedr (Boerderijenboek Hennaarderadeel).

HvF 16694-163 d.d.1570 en HvF 16700-73 d.d.1582:Sicke Hessels Reen te Bozum.

Zie ook GJB 1979-14.

 

Sicke is getrouwd 1543 (1) met N. Sjoerdsdr (Adama), overleden voor 1551, waarschijnlijk dochter van Sjoerd Epes (Adama).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sjoerd Sickes van Rheen

 

 

HvF 16695-112,117 d.d.1573: Syurdt Sickez Rheen wegens schulden gedaagd (GJB 1979-14).

In 1576 wordt land van hem te Smallebrug verkocht (GJB 2011-147).

Boerderijenboek HEN K6 466/468 d.d. 1586: de erfgenamen van Sicke Hessels Rheen verkochten een rente uit een sate te Lutkewierum,die in 1570 was gekocht door Sjoerd Sickes Reen, maar hij was arm geworden.

 

Sjoerd was gehuwd met Hack van Aytta, dochter van Seerp van Aytta en Barbara Hettes Hettema., geboren 10 okt 1545, overleden 1574, begraven Leeuwarden (?)

 

Sjoerd was haar derde man, zij was eerder getrouwd met Dr.Bernardus Meylema en met Andries van Sminia/Donia.

Procl.boek IDA: Hack Aytta verkoopt in april 1569 Juwsma-sate te Warga aan Viglius van Swichum.

Zij overleed in 1574 op 29-jarige leeftijd in de kraam.

HvF d.d.2-5-1574: Dominicus Oedtsma en Pieter Teetlum te Swichem worden benoemd als voogden voor de kinderen van wijlen Hack Aytta.

Hack is misschien begraven in Galilerkerk (onduidelijk grafschrift,overleden maart .,zie Walle [3828} )

 

 

 

Sicke is getrouwd voor 1552 (2) met Aets Abbesdr, overleden 1568/1569.

 

HvF 16692-401,480 d.d.1563: Sicke Hessels Reen te Bozum n.ux. Ayts.

 

Uit dit huwelijk:

 

2 Sibbel Sickesdr van Rheen, overleden na 1585

 

Zij woont 1576 met haar man te Ysbrechtum en in 1585 te Doniaga (GJB 1979-14).

HvF 16701-117 d.d.1585:Sibbel Sickes te Doniaga,erfgenaam van wijlen Sicke Hessels en Lyuts met Lyuts als erflaatster.

 

Sibbel was gehuwd met Sicke Laeses Haerda.

 

3 Ancke Sickes van Rheen, overleden na 1586.

 

Zij woont in 1574 met haar man te Rien, in 1582 te Winsum en in 1588 in de Hommerts (GJB 1979-14).

HEN 40-137,213,250 d.d.1574/1575:Jan Aernts en Ancke Sickes,echtelieden op sate "Reen" (stem 20 Lutkewierum).

HEN 41-17 d.d.1580:het echtpaar verkoopt land uit de sate "Reen".

HEN 41-318 d.d.1583:Jan en Ancke hebben bezit in "Reen" (haar vader Sicke Hessels verkocht in 1569 een rente van 7 goudguldens uit deze sate).

HEN 41-466/468 d.d.1586:proces tegen Jan Aernts en Ancke Sickes,echtelieden in de Hommerts.

 

Ancke was gehuwd met Jan Aernts, overleden na 1586.

 

 

III-d Johannes Hessels van Rheen, overleden n 1593, zoon van Hessel Lolckes van Rheen (II) en Sibbel Ndr.

 

HEN 37-68 d.d.1546 en HEN 37-80 d.d.1547:Johannes en Taets,echtelieden te Tzum,kopen land te Lutkewierum (deel van sate stem 18).

HEN 37-449 d.d.1554: Johannes (en Taets,echtelieden te Tzum) verkoopt zijn aandeel in de sate te Lutkewierum,waarop zijn broer Watze woont.

Johannes woonde 1547,1561 in Tzum en later met zijn vrouw op Stapert te Wommels.

In 1561 verkoopt Johannes Hessels te Tzum land te Lutkewierum aan Sicke Hessels (GJB 1965-90).

In 1576 is hij volmacht voor Wommels.

Van 1578-1582 is hij kerkvoogd aldaar (GJB 1955-40 en HEN 41-238 d.d.1582).

HEN 41-491 d.d.1578:Johannes Hessels huurt land van Oldeclooster.

HEN 41-114 d.d.1580:Johannes Hessels te Wommels wordt voogd over Lisck,dochter van Hessel Watzes en Anck Upckesdr.

HEN 41-154 d.d.1580:hij administreert de geestelijke opkmsten te Wommels.

HEN 41-412 d.d.1585:Johannes Hessels en Sicke (?) Hessels voogden over het weeskind van wijlen Hessel Watzes Reen.

HEN 42-172,178 d.d.1587 en HEN 42-390 d.d.1590:Johannes woont op sate "Stapert" onder Wommels (stem 19) en is voogd over een kind van Hessel Watzes Reen en ?Jeldu Rouckema.

 

Johannes is getrouwd v 1546 met Tjets Hanses Stapert, overleden n 1593, dochter van Hans Epes Stapert en Tjets Sipckesdr Oegema.

 

HEN 41-259,260 d.d.1582:Tjets Hansdr,echtgenote van Johannes Hessels te Wommels als gedaagde.

In 1585 zijn Johannes Hesselsz en Hille Idsz te Nijland voormonden van de weeskinderen van wijlen mr. Sake Stapert en Ebel (Boerderijenboek 202)

Zie voor haar en haar afkomst ook GJB 1955-40.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sibbel Johannesdr Stapert, overleden n 1619.

Sibbel was gehuwd met Douwe Poppes, overleden 1605/1608.

 

Boer te Itens.

 

 

2 Hessel Johannes van Rheen, volgt onder IV-c.

 

3 Sytze Johannes (Reen), volgt onder IV-d.

 

4 Watze Johannes Stapert, volgt onder IV-e.

 

5 Tjets Johannesdr Stapert, overleden n 1619.

 

Zij verkoopt in 1602 land uit "Stapert" aan haar broer Watze.

HEN 24-221 d.d.1612: boedelbeschrijving van sterfhuis wijlen Sybren Douwes en Tjets Johannesdr, echtelieden op "Stapert" te Wommels.

HEN 45-119 d.d.1620:Tjets,Sybrens weduwe,meierse op "Stapert" .

 

Tjets was gehuwd met Sybren Douwes, overleden v 1608.

 

Hij woonde met zijn vrouw op "Stapert" te Wommels 1593-1604.

 

 

6 Sjouck Johannesdr, overleden n 1612.

 

Zie GJB 1979-21.

 

Sjouck was gehuwd (1) met Jacob Jansen.

 

Sjouck was gehuwd (2) met Eme Dircks.

 

7 Aernt Johannes van Rheen, volgt onder IV-f.

 

 

III-e Watze Hessels van Rheen, overleden 1571/1580, zoon van Hessel Lolckes van Rheen (II) en Sibbel Ndr.

 

Watze woont 1543-1571 op stem 17 Lutkewierum (BB 1543 woont daar samen met zijn broer Sicke Hessels).

Kerkvoogd te Lutkewierum (1566,1570) en daar dorprechter (1558).

HEN 37-499 d.d.1548:Watze verkoopt een rente uit zijn sate aan de kinderen van zijn broer Sytze Hessels.

HEN 37-449 d.d.1554:zijn broer Johannes te Tzum verkoopt zijn aandeel in de sate te Lutkewierum,waarop hij Watze woont.

HEN 38-274,388 d.d.1558:Watze Hessels en zijn schoonvader Tjaert Hanckes op Eningahuis te Ooserend.

HEN 38-630 d.d.1559:Watze bewoner op de sate te Lutkewierum (stem 17) wil kopen van Tjerck Tjercks,maar de kinderen van zijn broer Lolcke,d.w.z.Hette en Bauck,verspieren de koop.

HvF 16693-78 d.d.1566:Watze als kerkvoogd te Lutkewierum bij de eisers tegen Romcke Jans Hoytema; Watze Hessels en Tjerck Hessels als voogden.

HEN 39-258 d.d.1569: Watze Hessels en zijn vrouw Tryn wonen nog op de sate stem 17.

HEN 39-23 d.d.1570:Watze en Tryn kopen land uit "Reenstra-sate" te Lutkewierum,waar zij wonen. Verkoper is Hette Lolckes,die het deels heeft gekocht en deels heeft gerfd van zijn vader (HEN 38-94 d.d.1560).

Watze is kerkvoogd in 1570 (HEN 39-429).

HEN 39-17,50:Watze Hessels op stem 17 Lutkewierum (1569,1571).

 

Watze was gehuwd met Tryn Tjaertsdr, overleden n 1593, dochter van Tjaert Hanckes en Lisck Doeckesdr Sippens.

 

HEN 41-276 d.d 1576:Tryn,Watzes weduwe,verkoopt een huis op "Saaksla" (stem 36,47 Oosterend).

HEN 41-85 d.d.1580 en HEN 41-250 d.d.1582: Tryn als weduwe van Watze verhuurt deze sate te Oosterend

In 1584 koopt Tryncke,weduwe Watze Hessels, een sate te Lutkewierum (stem 20). Tryn Tjaerts procedeerde met de kinderen van Hette Lolckes Reen bij het Hof van Friesland (HvF 16702-250 d.d.1587,HvF 16703-93 d.d.1588 en HvF 16703-193 d.d.1589).

HEN 42-106 d.d.1593: zij verkoopt de sate te Oosterend (stem 36,47) aan haar broer Dr.Johannes Tiara, advocaat te Leeuwarden. Deze sate had ze gerfd van haar ouders.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Antke Watzedr van Rheen, geboren 1563, volgt onder IV-g.

 

2 Lolcke Watzes van Rheen, overleden n 1569.

 

HEN 39-333 d.d.1569:de ooms Johannes Hessels en Sicke (?) Hessels zijn voogden over hem.

 

 

3 Hessel Watzes van Rheen, volgt onder IV-h.

 

 

IV-a Bauck Lolckesdr van Rheen, overleden 1553/1559, dochter van Lolcke Hessels van Rheen (III-a) en Hack van Roorda.

 

HEN 37-449,484 d.d.1553:Bauck Lolckedr te Lutkewierum verkoopt een rente uit het land,dat ze van haar vader had gerfd.

 

Bauck was gehuwd (1) met Sierck Watzes Mollema, overleden 8 dec 1549, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

Boer op "Mollema" te Lutkewierum.

HEN 37-92:Sierck Molluma en Bauck Lolckedr als echtelieden te Lutkewierum.

 

Bauck is getrouwd omstreeks 1551 (2) met Tjerck Hessels Elgara, overleden 15 feb 1575, begraven Goutum ,grafschrift.

 

HEN 38-45 d.d.1559:Tjerck voor zijn kinderen bij wijlen Bauck Lolckedr.

HvF 16692-122 d.d.1560:Tierck Hessels en Wytze Hessels te Lutkewierum als gewezen voogden over de kinderen van Jettie Sytsz (ook HvF 16693-78 d.d.1566).

Tjerck wordt vaak vermeld als Tjerck Hessels Rheen, ook bij het grafschrift.

Hij hertrouwde omstreeks 1559 met Luts Saeckesdr van Aylva, dochter van Saecke Sytses Idsinga en Anna Alefsdr van Aylva.

In 1560 kopen Tyerck Hesselz en Luitz, echtelieden te Sneek, land onder Lutkewierum.

 

 

Uit het huwelijk van Bauck en Tjerck:

 

1 Bauck Tjercksdr van Rheen, geboren omstreeks 1551, overleden voor 1578

 

Bauck trouwde voor 1570 met Alef Saeckles van Aylva, overleden voor 4 okt 1588, zoon van Saecke Sytses Idsinga en Anna Alefsdr van Aylva.

 

HvF 16693-33 d.d.26-10-1565: Cunera Dircks van Leeuwarden eiseres in de zaak tegen Alef Aylva van Sneek. Hij wordt veroordeeld tot betaling.

HEN 39 d.d.1570 : Bauck Tjerck Hesselsdr, gehuwd met Alef Sacklez, verkoopt land te Lutkewierum.

In 1571/1572 gebruiken Aeleff Saeckes en Bauck Ayttastate te Roordahuizum.

Recesboek IDA d.d.8-3-1575:Aeloff Aeleva de jonge te Roordahuizum.

PI 1578: Aleff Saeckes te Roordahuizum aangeslagen voor 4 cg.

 

Alef hertrouwde 1579 met Wyts Jorritsdr van Wiarda

 

Zie voor hem verder bij het bestand Aylva.

 

IV-b Hette Lolckes van Rheen, overleden 27 mrt 1572, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke Hessels van Rheen (III-a) en Hack van Roorda.

 

HEN 38-45 d.d.1559:Hette Lolckes en zijn zwagers Gerben Folckerts (Aytta) en Tjerck Hessels "verspieren" een koop door Watze Hessels.

HEN 38-92,132 d.d.1561:Hette Lolckes te Wirdum koopt 5pm.land te Lutkewierum van wijlen Tjerck Tjercks,die het had gekregen uit de boedel van wijlen Hessel te Reen.Maar de oom van Hette,Sicke Hessels,protesteert wegens zijn aandeel in de sate.

Sierck Mollama n.ux. en Gerben Folckerts Aytta n.ux. kopen als erfgenamen van Lolcke Hessels (zie Boerderijenboek Hennaarderadeel).

HvF 16693-235 d.d.1566: Catryn van Camminnga contra Hette Lolckes Reen inzake 16 pm land van Grote Beyma zathe.

HvF 16696-12 d.d.1575:Hette Lolckes Reen had tot zijn dood het beheer over de nalatenschap van Rintje Aytta.

 

Hette was gehuwd met Jildu Simonsdr van Hoytema, afkomstig uit Oudega (W), overleden 7 dec 1579, begraven Goutum ,grafschrift, dochter van Simon van Hoytema en Gerck Wytzesdr van Beyma.

 

Zij woont met haar eerste man in Wirdum,met de tweede in Goutum.

In 1543 genoemd als weduwe van Reyn van Aylva.

HEN 39-58 d.d.1572: zij koopt als weduwe van Hette Lolckes voor zich en haar kinderen land te Itens.

HEN 40-387 d.d.1576:zij koopt als weduwe van Hette Lolckes land te Lutkewierum,waar Epe Pieters woont (stem 18).

HvF 16698-121 d.d.1579:ze procedeert als weduwe tegen Epe Heeres te Ruigelollum.

HvF 16700-300 d.d.1583 en HvF 16701-278 d.d.1586: haar kinderen Gercke,Lolcke,Wytze,Bauck en Barber procederen.

HvF 16703-193 d.d 4-10-1588:als haar erfgenamen worden genoemd Hettes kinderen Lolcke, Gercke, Wytze, Bauck en Barber;verder Wyts Jorritsdr als wettige tutrix voor haar kinderen bij de overleden Alef Sakes.

Zie voor haar ook GJB 2003-128.

 

Jildu was weduwe van Reyn van Aylva, overleden Wirdum 1540/1543, zoon van Alef van Aylva en Bauck van Offenhusen.

 

Uit het huwelijk van Hette en Jildu:

 

1 Gercke van Rheen, geboren Wirdum, volgt onder V-a.

 

2 Bauck Hettesdr van Rheen, geboren rond 1559, overleden 7 jan 1645, oud 86 jaar

 

Zij procedeerde in 1582/1588 samen met haar broer Lolcke Hettes Rheen en ook met de andere broers en haar zuster Barbara (HvF 16700/HvF16702).

Zie ook GJB 2003-128/130.

 

Bauck was gehuwd met Gabbe Meinsma, geboren 1553, overleden 30 jul 1621, 68 jaar, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

Als zijn zwager Gercke in 1602 is overleden is hij mede-curator over diens kinderen.

 

 

3 Lolcke van Rheen, geboren Wirdum, volgt onder V-b.

 

4 Barber Hettesdr van Rheen, overleden na 1602.

 

Barbara procedeerde 1583/1588 met haar broers en haar zuster Bauck voor het Hof van Friesland (HvF 16700/16702).

Zij wordt in 1602 met haar man genoemd te Harlingen (HvF 16705-346 d.d.27-1-1602).

 

Barber is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 jul 1594 ,gerecht, met Wybe Oedtsma, overleden na 1602

 

Als zijn zwager Gercke in 1602 is overleden assisteert hij diens dochters Jildu en Bauck.

 

 

5 Hack Hettesdr van Rheen, overleden voor 1570.

 

Haar broer Wytze was voogd over de kinderen van haar en Upcke (HvF 16702-372 d.d.1587 en HvF 16704-62 d.d.1590).

 

Hack was gehuwd met Upcke Douwes van Tallum, overleden Zutphen 1584.

 

Hij woonde in 1570 met zijn tweede vrouw te Warga (GJB 1970-61).

Upcke was later grietman van Hennaarderadeel.

 

Upcke was later gehuwd met Anna Ygesdr van Siccama, dochter van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

6 Wytze van Rheen, geboren Wirdum, volgt onder V-c.

 

 

IV-c Hessel Johannes van Rheen, overleden n 1612, zoon van Johannes Hessels van Rheen (III-d) en Tjets Hanses Stapert.

 

Hij woonde te Wommels 1580-1612.

 

Hessel was gehuwd met N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Seerp Hessels van Rheen, geboren 1576, volgt onder V-d.

 

2 Epe Hessels Stapert, geboren 1583, overleden 7 mei 1664, begraven Wommels ,grafschrift.

 

Hij was huisman te Wommels in 1618 ("Stapert",stem 18),maar later luitenant te voet (1634,1657).

Epe doet in 1627 belijdenis te Wommels,als luitenant ingekomen 23-8-1640,als luitenant lid in 1657 met zijn vrouw (zij overleden 2-4-1664).

 

Epe was gehuwd met Botke Aggesdr Aggema, geboren 1587, overleden 2 apr 1664 ,oud 77 jaar,, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Agge Watzes Aggema en Fye Feddesdr Stapert.

 

Zij wordt ook vermeld onder moedersnaam:

LWL 87-363: obligatie d.d.24-6-1623 bij Epe Hessels en Botke Aggedr Stapert gepasseerd af Hessel Sytses en Pitrick Aggedr voor 500 gg.

 

 

3 Hans Hessels van Rheen, volgt onder V-e.

 

4 Johannes Hessels van Rheen.

 

Over hem is niets bekend.

 

 

 

IV-d Sytze Johannes (Reen), overleden Dronrijp nov 1612, zoon van Johannes Hessels van Rheen (III-d) en Tjets Hanses Stapert.

 

Hij woonde te Dronrijp 1578-1612,maar wordt op 7-1-1600 genoemd te Franeker (MEN 47).

HEN 44-83 d.d.1608:Sytse Johanneszn te Dronrijp verkoopt land uit "Stapert" aan zijn zuster Tjets Johannesdr,die daar woont.

Sytze Johannes testeerde te Dronrijp op 1-11-1612 (MEN 49 d.d.11-3-1613).

MEN 49 d.d.9-11-1612:boedelscheiding van wijlen Sytze Johannes te Dronrijp;Sytze had bezit gekregen van zijn vader in een sate te Reen.

MEN 49 d.d.11-3-1613: erfgenamen van wijlen Sytze Johannes zijn:

1)Tryn Jacobsdr,weduwe Lolle Sytzes,met haar 3 kinderen.

2)Hessel Sytzes voor zichzelf.

3)Jucke Jans voor zijn 2 kinderen bij wijlen Grets Sytzesdr.

4)Tiets Sytzesdr,gehuwd met Meinte Meintes.

 

Sytze was gehuwd met N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hessel Sytzes (Reen), volgt onder V-f.

 

2 Lolle Sytzes (Reen), overleden v nov 1612.

 

MEN 50 d.d.29-3-1614:scheiding voor de kinderen van wijlen Lolle Sytzes bij Tryn Jacobsdr. Hessel Sytzes als oom en voogd van de kinderen.

 

Lolle was gehuwd met Tryn Jacobsdr.

 

3 Grets Sytzes (Reen), overleden v nov 1612.

 

MEN 50 d.d.5-6-1615:scheiding van de nalatenschap van wijlen Grets Sytzesdr,vrouw van Jucke Jans te Dronrijp.

Hessel Sytzes is oom en voogd van de kinderen.

 

Grets was gehuwd met Jucke Jans.

 

4 Tjets Sytzes (Reen), overleden n 1612.

 

Tjets was gehuwd met Meinte Meintes.

 

 

IV-e Watze Johannes Stapert, overleden v 1617, zoon van Johannes Hessels van Rheen (III-d) en Tjets Hanses Stapert.

 

Hij woonde op stem 19 te Wommels 1584-1613 en was daar kerkvoogd in 1584.

HEN 44-2 d.d.1602:Watze Johanneszn en Waabel Gossesdr,echtelieden te Wommels,kopen land uit de sate "Stapert",waar zij wonen, van Tiets Johannesdr en haar man Sybren Douwes.

Zie ook GJB 1965-90.

 

Watze was gehuwd met Wabel Gosses, overleden n 1626.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gosse Watzes Heringa, geboren 1583, overleden Bolsward 1652/1656.

 

2 Jelle Watzes Heringa, overleden v 1678.

 

3 Joucke Watzes Heringa, overleden n 1678.

 

 

IV-f Aernt Johannes van Rheen, overleden n 1636, zoon van Johannes Hessels van Rheen (III-d) en Tjets Hanses Stapert.

 

Hij woonde te Wommels 1612-1636 en was daar in 1620 dorprechter en ontvanger.

 

HEN 60-358v d.d.29-4-1636: Aern Jois Rheen,woonachtig Wommels,samen met Jois en Epe Aerntszn aldaar, bekennen schuldig te zijn aan Gosse Watzes Heringa en Antje Fransesdr Bockema, echtelieden aldaar,de somma van 1000 car.gld.

 

Aernt was gehuwd met N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Epe Aernts van Rheen, overleden n 1651.

 

HEN 60-253 d.d.29-4-1636: Nanne Claeszn te Wommels is schuldig aan Epe Aerns Rheen en Hil Jansdr, echtelieden Wommels,de somma van 400 goudguldens.

Stemkohier 1640:Epe Aernts is bezitter van stem 31 Wommels.

HEN 29-1,669 d.d.1651:bij inventarisatie worden genoemd Hiltje Jansdr,38 jaar, getrouwd met Epe Aernts Rheen te Wommels.

 

Epe was gehuwd met Hil Jansdr, geboren 1613, overleden n 1651.

 

2 Johannes Aernts van Rheen, overleden na 1658.

 

HEN 61-222v d.d.28-4-1658:Foppe Agges,woonachtig Oosterend,bekent schuldig te zijn aan de eerzameJoannis Aernts Rheen en Attie Syttesdr,echtelieden te Wommels, de somma van 400 goudguldens

 

Johannes was gehuwd met Attie Syttedr., overleden na 1658.

 

 

IV-g Antke Watzedr van Rheen, geboren 1563, overleden 15 feb 1613 ,oud 50 jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift, dochter van Watze Hessels van Rheen (III-e) en Tryn Tjaertsdr.

 

HEN 43-76 d.d.1598:Sible Idses en Anke Watzedr,echtelieden te Bolsward, erven van haar moeder Tryncke Watseweduwe.

WYM 84-140 d.d.10-3-1610:Watze Annes Reen,wonende te Oldega,Wymbritseradeel,bekent schuldig te zijn aan Ancke Watzedr Reen,weduwe wijlen Sible Idses,wonende Reen,de somma van 50 goudguldens.

HEN 24-445 d.d.1614:sterfhuis van wijlen Sible Idses en Antie Watzes Reen,echtelieden te Lutkewierum.

Frans Franses is zoon uit haar eerste huwelijk met Frans Gerlofs en kinderen uit het tweede huwelijk:Watse Sibles,Ids Sibles,23 jaar,Hessel Sibles,15 jaar, Sjoerd Sibles,12 jaar,Tjaert Sibles,12 jaar,Johannes Sibles,9 jaar, en Lamk Sibles 7 jaar.

 

Antke was gehuwd (1) met Frans Gerlofs, overleden v 1588.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frans Franses Rheen, volgt onder V-g.

 

 

Antke was gehuwd (2) met Sible Idses, geboren 1550, overleden 31 jan 1610 ,60 jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Ids Harckes.

 

Sible heeft een zuster Wyb, in 1592 weduwe van Lieuwe Rinckes te Arum (WON 4 d.d.14-10-1592,21-10-1592 en 28-10-1592).

Sible heeft een broer Sjoerd met wie hij 1592/1593 land koopt te Gaast en Exmorra (WON 4 d.d.9-12-1592 en 20-1-1593).

Hij woonde met zijn vrouw 1592,1595 in Lutkewierum en 1596,1598 in Bolsward.

HvF 16708-102 d.d.4-3-1607: Sible Idses als eiser namens zijn vrouw Auck Watsedr.

Zijn kinderen met de naam Rheen bij HvF d.d.10-2-1645:Watse Sibles Rheen,Ids Sibles Rheen,enz.,maar later wordt zijn nageslacht Rheenstra/Reenstra genoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

2 Antje Sibles Rheen, geboren v 1588 , overleden na 1645.

 

Antje wordt met haar man vermeld in 1645 en in 1651 in het testament van haar broer Watze (legaat voor haar twee dochters Antje en Tryntje Boccama).

 

Antje was gehuwd met Duco Roorda van Boccama.

 

3 Watze Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1588, volgt onder V-h.

 

4 Ids Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren Lutkewierum 1590, volgt onder V-i.

 

5 Tryncke Sibles Rheen, geboren omstreeks 1596, overleden 1614.

 

Zij overleed in het 18e jaar,ongeveer vier en een half jaar na haar vader (zie inv.sterfhuis d.d.5-5-1614)

 

6 Hessel Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1599, volgt onder V-j.

 

7 Sjoerd Sibles Rheen, geboren 1602, overleden 19 okt 1624 ,in het 23e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

Sjoerd was gehuwd met Tryntje Jelles, begraven Lutkewierum ,grafschrift,ongeveer 24 jaar,.

 

8 Tjaert Sibles Rheen, geboren 1599, overleden jul 1644, oud in het 45e jaar, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

Vermeld te Itens in 1632,te Rien in 1631,1633,te Wieuwerd in 1637 en te Oldeclooster in 1640,1644.

WON 220 d.d.11-2-1645: de erfgenamen van Tjaert Sibles Rheen proclameren koop van land te Hartwerd, voorheen gebruikt door Tjaert Sibles.

De erfgenamen zijn Watse Sibles,Ida Sibles, Hessel Sibles Rheen en Duco Roorda van Bockama als man en voogd van Antje Sibles Rrheen.

 

Tjaert is getrouwd Bolsward 11 apr 1644 met Doedt Bockama.

 

9 Johannes Sibles Rheen, geboren 1605, overleden 2 nov 1624, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

10 Lamk Sibles Rheen, geboren 1607, overleden n 1614.

 

 

IV-h Hessel Watzes van Rheen, overleden v 1585, zoon van Watze Hessels van Rheen (III-e) en Tryn Tjaertsdr.

 

De moeder van Hessel is eigenaar van de sate "Saexle" te Oosterend (HEN 39-685 d.d.1573).

HEN 41-114 d.d.1580:Johannes Hessels te Wommels wordt voogd over Lisck,dochter van Hessel Watzes en Anck Upckesdr.

HEN 42-178,370 d.d.1590:Johannes Hessels Reen te Wommels is voogd over het kind van Hessel Watzes Reen en ?Jelduw Rouckema.

 

Hessel was gehuwd met Anck Upckesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Lisck Hessels van Rheen, overleden n 1651

 

In 1626 wordt Lisck Hettes met haar man Sipcke Hayes genoemd te Itens.

Lisck woont in 1651 te Bolsward en krijgt bij testament van haar neef Watze Sibles Rheen een jaarlijkse uitkering van 10 car.gld.

 

Lisck was gehuwd met Sipcke Hayes.

 

 

V-a Gercke van Rheen, geboren Wirdum, overleden 2 apr 1602, begraven Lutkewierum ,grafschrift,, zoon van Hette Lolckes van Rheen (IV-b) en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

Boer te Idaard (1583) en te Lutjewierum (1593) .

HEN 41-348,423,448 en HEN 42-58,103,170 d.d.1584/1593: Gercke Hettes te Lutkewierum procedeert.

Hij procedeerde 1583/1589 herhaaldelijk bij het Hof van Friesland,vaak met broers en zusters (HvF 16700/16703).

In 1593,1595 en 1596 is Gercke Hettes meier op "Reen" te Lutkewierum (stem 18).

HvF 16482 d.d.21-2-1598:Gercke Hettes Reen als curator.

HEN 22-229v d.d.6-4-1602: is er inventarisatie in het sterfhuis te Lutkewierum van wijlen Gercke Hettes(ovl.2-4-1602) en zijn vrouw Sjoerdtje(ovl.17-3-1602).

 

Genoemd worden: stiefzoon Tjaert Hettes te Leeuwarden, in zijn 24e jaar, met als curator zijn oom Wopcke Riencks Andringa te Wirdum.

Verder de kinderen: Hette,in het 18e, Reyn,in het16e, Jildu,in het 11e en Bauck in het 7e jaar.

Belanghebbenden :zijn zuster Bauck Hettesdr met haar man Mr Gabbe Meynsma te Leeuwarden, ,zijn zuster Barber Hettesdr en haar man Wybe Oedtsma te Harlingen en de broers van zijn vrouw n.l.Tjaert Riencks te Goutum en Wopcke Riencks te Wirdum.

Curatoren worden Mr Gabbe Meynsma en Tjaert Riencks.

 

Bezit van Gercke o.a. een huis met 15 pm.land te Lutkewierum (stem 18).

Bij de papieren het huwelijkscontract d.d.12-8-1587, waaruit blijkt dat Sjoerdtje eerder getrouwd was met Hette Wybes.

HvF 16707-22 d.d.2-2-1605:Gabbe Meinsma en Tjaert Riencks Andringa als curatoren over zijn weeskinderen.

 

Gercke is getrouwd 1587 (?) met Sjoerdje Andringa, geboren 1558, overleden 17 mrt 1602, begraven Lutjewierum ,grafschrift, dochter van Rienck Andringa, ,ook Tjallema en Bauck Sjoerdsdr.

 

Sjoerdje is eerder getrouwd 1576 met haar behuwdzwager Hette Wybes van Epema, afkomstig uit Wirdum, overleden v 1583, zoon van Wybe Hettes van Epema.

 

Uit het huwelijk van Gercke en Sjoerdje:

 

1 Hette van Rheen, geboren rond 1584, volgt onder VI-a

2 Reyn van Rheen, geboren rond 1586, volgt onder VI-b

 

3 Jildu van Rheen., geboren rond 1591.

 

4 Bauck van Rheen., geboren rond 1595.

 

 

V-b Lolcke van Rheen, geboren Wirdum, overleden 8 okt 1597, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Hette Lolckes van Rheen (IV-b) en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

HvF 16698-155 d.d.1579:Lolcke Hettes Rheen te Wirdum en zijn vrouw Baerthe.

HvF 16698-306 d.d.14-10-1580: Lolcke en Beertie Herbranda,echtelieden,contra Dion Hania (Dye Hania).

HvF 16699-199 d.d.1582 en HvF 16700-255,307 d.d.1583:Lolcke Hettes te Goutum en zijn zuster Bauck contra Epe Heres te Lollum (zie uitvoerig GJB 2003-129).

HvF 16701-23,149 d.d.1584/1585: als man van Baerthe hoort hij met Catharina,Haye en Feycke Herbranda bij de erfgenamen van Mary van Rinia.

Lolcke Hettes procedeerde in de jaren 1582/1590 herhaaldelijk bij het Hof van Friesland,vaak samen met broers en zusters (HvF 16700/HvF 16704).

In 1588 was hij plv.grietman van Achtkarspelen.

 

Lolcke was gehuwd (1) met Jelcke van Sytzama, overleden 10 mei 1576, dochter van Pier van Sytzama en Renck Douwesdr Douwema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hector van Rheen, ,ook Hette, geboren Wirdum 1575, volgt onder VI-c.

 

2 Jeltje van Rheen, ,ook Barbara,, overleden n 1605.

 

Bij haar huwelijk in 1596 uit Goutum.

HvF 16707-16,62 d.d.29-1-1605 en 15-3-1605:Dr.Hector Rheen en Meyle Jensma als voogd over Jelke Rheen,zijn huisvrouw;zij als erfgename van haar overleden grootmoeder Rintse Douma.(zie ook HvF 16707-453 d.d.18-10-1606).

 

Jeltje is getrouwd 1596 ,28-2-1596 3e pr.gerecht Wonseradeel, met Meyle Sjoerds Jensma, zoon van Sjoerd Jensma en Sjouck Watzes, afkomstig uit Pingjum in 1596.

 

Hij woonde te Visvliet (GJB 1983-65) en wordt met zijn vrouw genoemd in 1597 en 1605.

 

 

Lolcke is getrouwd 1578 (2) met Baerthe van Herbranda, overleden na 22 feb 1613, begraven Goutum ,onduidelijk grafschrift, dochter van Tjaert van Herbranda en Mary van Rinia.

 

HvF 16701-23,149,280 d.d.1584/1586:zij is met haar man Lolcke mede-erfgenaam van haar moeder Mary van Rinia.

LWN M8-119v d.d.6-12-1597:boelgoed bij Baerthe Herbranda,weduwe Lolcke Hettes Rheen;voorkinderen Hette en Barbara (Jeltje) met haar man Melle Jensma;kopers Wytze Hettes,Gercke Hettes,Feycke Herbranda.

HvF 16705-220 d.d.4-7-1601:Feycke Herbranda en Gercke Reen voor de weeskinderen van Lolcke Reen en Baerthe Herbranda contra Dr.Hector Reen en Meyle Jensma.

HvF 16707-332 d.d.1-4-1606:Dr.Hector Reen en Merck (Meyle) Jensma als curatoren over de kinderen van wijlen Lolcke Reen en Bertke Herbranda.

LWN W1 d.d.22-2-1613:haar dochters Atke,18 jaar en Tietke,15 jaar,hadden als curator de overleden Dr.Rheen.Als curator wordt nu benoemd Jan de Blocq en zij doet als moeder de afl.rek.

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Jildu van Rheen, geboren 1580, overleden Leeuwarden 8 mrt 1651 ,in het 71e jaar,, begraven Goutum 14 mrt 1651 ,grafschrift.

 

Begraven "met de wezen" op 14-3-1651 (GJB 1966-85).

 

Jildu is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 8 nov 1605 ,gerecht en getrouwd aldaar 23 nov 1605 ,gerecht met Jan Govert Eylards Blocq, geboren 1562, overleden Leeuwarden 1622.

 

Lakenkoper te Leeuwarden (GJB 1983-22).

 

 

4 Gabbe van Rheen, geboren 1581 ?, overleden 31 mrt 1608 ,27 jaar ?,, begraven Goutum ,grafschrift.

 

5 Marycke van Rheen, geboren v 1593, overleden n 1613.

 

Zij wordt in 1613 genoemd met haar man te Makkum.

 

Marycke was gehuwd met Jacob Jarichs, afkomstig uit Makkum.

 

6 Ath van Rheen, geboren 1594, overleden 7 jan 1633 ,in het 39e jaar, begraven Goutum ,grafschrift.

 

ACH 81 d.d.14-3-1631:Atke had land te Surhuisterveen verkregen van haar tante Catharina van Herbranda;zij wil dit verkopen aan Wybe Rintjes tegen zijn huis in Sneek; maar niaar van Menno Hettiga n.ux.,Ebel en Tjets Herbranda en Tryntje Romckedr,weduwe Haye Herbranda

HvF 16793 d.d.20-4-1642:haar zusters Jildu en Tieth vragen een nieuwe voogd voor haar wezenkinderen,want voogd Hector van Albada is overleden.

De nieuwe voogd wordt Johannes van Rheen, notaris te Leeuwarden.

De kinderen zijn:Tjaert,in het 20e, Beertje,in het 17e, Hector,in het 16e, en verder Lodewijk (afwezig),Rienckje en Maria.

HvF 16793 d.d.1-3-1651 en 9-4-1651:hun oudste zoon Tjaert te Leeuwarden is nu voogd over de jongste kinderen (Johannes van Rheen overleden).

 

Ath was gehuwd met Tjaert van Hoytema, afkomstig uit Bolsward, overleden v 1640, waarschijnlijk zoon van Tjaert van Hoytema en N.N..

 

HEN 45-538 d.d.1627:Tjaert Tjaerts Hoytema te Buitenpost verkoopt land te Itens.

ACH 81:Tjaert Tjaerts Hoytema te Buitenpost heeft voortdurend geschil met de familie Herbranda aldaar.

Zie ook GJB 1984-39.

 

 

7 Tieth van Rheen, geboren 1597, overleden n 1642.

 

Zij was niet getrouwd en wordt nog genoemd in 1642.

 

 

 

V-c Wytze van Rheen, geboren Wirdum, overleden Idaard voor 1602, zoon van Hette Lolckes van Rheen (IV-b) en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

In 1575 als Vitus Rheen student te Leuven.

In de jaren 1583/1589 procedeerde hij met zijn broers en zusters bij het Hof van Friesland (HvF 16700/16703).

Wytze wordt met zijn vrouw Jel vermeld in 1588 en 1597.

Hij werd koopman en boer en woonde met zijn vrouw op Friesmastate te Idaard.

Zie ook GJB 1979-42.

 

Wytze is getrouwd v 1589 met Jel Andringa, geboren 1562, overleden 1630, dochter van Rienck Andringa, ,ook Tjallema en Bauck Sjoerdsdr.

 

Zij testeerde op 11-11-1629.

In 1630 is er sterfhuis-inventarisatie op Friesmastate te Idaard.

 

Jel was weduwe van Douwe Pieters Hopperus, afkomstig uit Harlingen, overleden v 7 mei 1586.

Jel is later getrouwd 1602 met Thomas Piers, overleden 1629.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rints van Rheen, overleden n 1641.

 

Zij wordt met haar man vermeld te Idaard in 1627,1630 en 1631(zie bij haar zuster Bauck).

Zie ook GJB 1979-42.

 

Rints was gehuwd met Meynert Simmes Suffena, afkomstig uit Idaard.

 

 

2 Bauck van Rheen.

Bauck was gehuwd (1) met Tjerck Martens, afkomstig uit Welsryp, overleden te Stiens v 1630 ,oud 37 jaar,.

Bauck was gehuwd (2) met Tymen Spanga, afkomstig uit Makkum.

 

IDA 32 d.d.7-1-1630: sterfhuis-inventarisatie van wijlen Jellie Andringa op Friesmastate te Idaard op verzoek van Douwe Douwes te Franeker en Rints Wytzedr te Idaard, gesterkt met Meynert Simmes, haar echteman. Tierck Bauckes te Welsrijp curator over de nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Martens en Bauck Wytzedr Rheen

Zie ook IDA 32 d.d.1-4-1631.

 

IDA 32 d.d.1-4-1631: Douwe Douwes Hopperus, Meynert Simmes, man en voogd van Rins Wytses Reen,, Dr.Hector Meinsama, als curator ad div. over de kinderen van Bauck Wytses Reen bij Tjerck Martens getogen, gesterkt met Tjerck Bauckes de uiteindelijke curator van de weeskinderen, maken scheiding van goederen nagelaten door Jeltje Rienx Andringa, hun moeder resp. bestemoeder. Er was inventarisatie op 7-1-1630, waarna het boelgoed opbracht 1202 gg en 24 st.

Bauck had uit het 1e huwelijk een dochter Bauck Tjercks, geboren omstreeks 1625 (zie Leeuwarden W2 d.d.1641).

 

V-d Seerp Hessels van Rheen, geboren 1576, overleden 3 mei 1634 ,in het 58e jaar,, begraven Wommels ,grafschrift, zoon van Hessel Johannes van Rheen (IV-c) en N.N..

 

Boer te Wommels vanaf 1621 en kerkvoogd aldaar in 1632.

HEN 46-453 d.d.1632:Seerp Hessels te Wommels koopt land in "Stapert"te Wommels (stem 19).

HEN 46-466 d.d.1632:Seerp en Aat kopen met anderen de sate stem 10 te Wommels.

Seerp is dan meier op deze sate "Sippens".

 

 

Seerp was gehuwd met Aat Ofckesdr Sippens, geboren 1583, overleden 17 mei 1646 ,63 jaar,, begraven Wommels ,grafschrift.

 

Met haar man genoemd te Wommels 1621,1628,1632.

Stemkohier 1640:als weduwe op stem 10 Wommels (de sate is ook eigendom van haar broer en zuster);zij is ook deels eigenaar van "Stapert" te Wommels (stem 19).

In 1662 sluiten haar zoons Ofcke en Johannes een overeenkomst over "Sippens".

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Johannes Seerps van Rheen, volgt onder VI-d.

 

2 Ofcke Seerps van Rheen, volgt onder VI-e.

 

 

V-e Hans Hessels van Rheen, overleden na 1643, zoon van Hessel Johannes van Rheen (IV-c) en N.N..

 

Hij woonde te Wommels 1625-1643 en was daar armvoogd in 1643.

HEN 26-175 d.d.1625:Hans Hessels en Hoytcke Hoytesdr te Wommels genoemd bij inventarisatie.

HEN 45-529 d.d.1627:Hans Hessels en Hoytcke Hoytesdr,echtelieden te Wommels,kopen een deel van sate "Adema" te Wommels (stem 38).

HEN 46-383,418 d.d.1628:Hans Hessels en zijn vrouw Hoytcke te Wommels kopen met anderen land uit de sate "Walpert" te Wommels (stem 30).

HEN 59-240v d.d.2-5-1628: Ulcke Lous te Itens schuldig aan Hans Hessels Reen en Hoytje Hoytesdr, echtelieden Wommels, de somma van 200 goudguldens.

HEN 59-123 d.d.28-4-1632: Andries Sybrens schuldig aan Hans Hesselszn Reen te Wommels de somma van 200 goudguldens.

Stemkohier 1640: de kerk verhuurt aan Hans Hessels een sate te Wommels (stem 33)

 

Hans was gehuwd met Hoytcke Hoytedr, overleden na 1628, dochter van Hoyte Hoytes en Ints Doededr Walpert

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Atcke Rheen.

 

Zij trouwt als Atcke Hans Hesselsdr uit Wommels.

Voor de juiste trouwdatum zie HEN 45-136.

 

Atcke is getrouwd in Hennaarderadeel 5 nov 1624 ,gerecht, met Jouw Lolles, afkomstig uit Wommels in 1624.

 

2 Teetske Rheen, geboren 1615, overleden 10-12-1679, 64 jaar, begraven Franeker, grafschrift.

 

Zij trouwde Agge Andries Bruinia, geboren 1615, overleden 6-10-1688, in het 73eee jaar, begraven Franeker, grafschrift.

Op de grafsteen vermeld als Teetske Hanses Walpert (zie GJB 2013-278).

 

3 Doede Rheen

 

4 Jaeyts Rheen

 

5 Taets Rheen

 

6 Hoyte Rheen

 

7 Marij Rheen

 

 

V-f Hessel Sytzes (Reen), overleden Wirdum 1622/1625, zoon van Sytze Johannes (Reen) (IV-d) en N.N..

 

MEN 48-115 d.d.17-4-1607:Hessel Sytzes Reen, zo genoemd bij inventarisatie in Menaldumadeel, ondertekent bij een scheiding van goederen.

Hij woonde 1614/1622 te Wirdum.

Lidmaten Wirdum: Hessel Sytzes,overleden na 1622.

LWL 87-359 d.d.23-3-1625: inventarisatie ten sterfhuyse van Hessel Sytses te Wirdum ten versoecke van Gosse Watzes tot Wommels tot scheiding tussen Johannes Hessels, nagelaten soon bij Pitrick Aggedr en de kinderen bij Griet Sybrens (met dank aan Harm Foekema).

Bij deze inventarisatie (fol.363):

a.       obligatie d.d.24-6-1623 bij Epe Hessels en Botke Aggedr Stapert (Aggema, zuster van Pietrick) gepasseerd of Hessel Sytses en Pitrick Aggesdr van 500 gg.

b.       Obigatie d.d.24-12-1616 bij Kempo Doedes en Jitscke gepassseerd bij Hessel Sytses en Pitrick Aggesdr

c.        Copie van een huwelijkscontract d.d.14-10-1571 van zijn ouders ,waarbij ook zijn grootouders Johannes Hessels en Tjets Hansdr (Stapert) worden genoemd.

 

 

Hessel was gehuwd met (1) Griet Sybrens, overleden voor 1614

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Sibren Hessels (Reen)

 

2. Griet Hessels (Reen)

 

Zij trouwde gerecht Leeuwarderadeel 29-11-1623 met Ide Pieters van Wirdum.

 

Hessel was gehuwd met (2) Pietrick Aggesdr Aggema, overleden na 1649, dochter van Agge Watzes Aggema en Feye Feddesdr Stapert.

 

Zij hertrouwde in 1626 met Pycke Pyters van Wirdum (ondertrouw aldaar).

 

Uit dit huwelijk:

 

3. Fijke Hessels (Reen), afkomstig uit Wirdum in 1665, overleden na 1665.

 

Bij huwelijk in 1638 als weduwe van Baucke Johanneszn te Wirdum.

Uit haar huwelijk met Albert 6 kinderen ,gedoopt te Wirdum 1642/1648.

Zij doet belijdenis te Wirdum op 26-1-1651.

 

Fijke is in ondertrouw gegaan Wirdum 1634 (1) met Baucke Johanneszn, afkomstig uit Grouw, overleden v 1638.

Fijke is getrouwd in Leeuwarderadeel 22 mrt 1638 ,gerecht, (2) met Albert Lolckes.

Fijke is getrouwd Wirdum 27 aug 1665 (3) met Claes Janssen, afkomstig uit Wirdum in 1665.

 

4. Johannes Hessels (Reen), afkomstig uit Wirdum in 1643, volgt onder VI-f.

 

 

V-g Frans Franses Rheen, overleden 1 jul 1624, begraven Lutkewierum ,grafschrift,, zoon van Frans Gerlofs en Antke Watzedr van Rheen (IV-g).

 

Frans werd begraven in het graf van 2 zonen.

 

Frans was gehuwd met Pytcke Bockema, overleden Lutkewierum 1651 ,op "Mollema" ,.

 

HEN 58 d.d.13-6-1622 Frans Franses Reen en Pietke Fransdr Buckema te Lutkewierum als crediteuren.

HEN 58 d.d.3-6-1623 :idem als crediteuren.

HEN 58 d.d.3-5-1624: idem als crediteuren.

HEN 45-523 d.d.1626:Pytcke Franses Bockema te Lutkewierum,weduwe Frans Franses Reen, koopt land te Lutkewierum (stem 3).

Zij wordt met haar tweede man genoemd in 1644 op "Mollema" te Lutkewierum.

HEN 27-393 d.d. 13-10-1636: Watze Sibles Rheen,koopman te Bolsward, curator over de 3 nagelaten kinderen van Frans Franses Rheen bij Pytke Bockama sinds 26-8-1633.

HEN 27 d.d.21-5-1646 :Watze Sibles,koopman te Bolsward, doet afrekening van beheer t.b.v. Frans Franses,in het 27e jaar, Antje Franses,in het 25e jaar en Sybrandus Franses, in het 22e jaar.

HEN 29-765 d.d.16-5-1651:boedelscheiding sterfhuis wijlen Pytke van Boccama,weduwe Frans Franses Reen en daarna van Sicco Palsma te Lutkewierum.

Kinderen uit eerste huwelijk:Frans,32 jaar te Lutkewierum,Antje,30 jaar,getrouwd met Jildert Hessels Fopma te Oosterlittens en Sybren,27 jaar te Lutkewierum.

Kinderen uit tweede huwelijk:Grietje Palsma,18 jaar,Tjalling,16 jaar en Roorda,11 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frans Rheen, geboren 1619, volgt onder VI-g.

 

2 Antje Franses Rheen, geboren 1621, overleden n 1671.

 

Met haar man genoemd te Oosterlittens in 1644 en 1652.

In 1671 vermeld als weduwe.

 

Antje was gehuwd met Jildert Hessels Fopma, overleden n 1652.

 

3 Sybren Rheen, afkomstig uit Lutkewierum in 1652, geboren 1624, volgt onder VI-h.

 

 

V-h Watze Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1588, overleden 1 nov 1651 ,in het 63e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Sible Idses en Antke Watzedr van Rheen (IV-g).

 

In 1617 genoemd te Lutkewierum/Rien.

Hij werd burger van Bolsward op 26-11-1627.

Genoemd als koopman te Bolsward in 1628 en 1647 (HEN 29-141).

Hij testeerde te Bolsward op 20-10-1651 (EEE1-84).

Zijn enige zoon Sible is dan al overleden en diens twee kinderen Tjaert Sibles en Lyntje Sibles worden universeel erfgenaam (mochten zij voortijdig overlijden dan gaat 50% naar zijn broer Hessel en 50% naar zijn broer Ids en zijn zuster Antje tezamen).

Verder voor de kinderen van zijn broer Hessel: 100 car.gld.voor Tryntje, 50 car.gld voor Tjepcke en 50 car.gld voor Johannes.

Voor de kinderen van zijn zuster Antje: 50 car.gld. voor Antje Boccama en 50 car.gld. voor Tryntje Boccama.

Voor zijn nicht Lisck Hesselsdr te Bolsward jaarlijks 10 car.gld.

Voor de kerk van Bolsward 300 car.gld, voor de kerk van Makkum 100 car.gld. en voor de armen van Lutkewierum/Reen 50 car.gld.

BOL 134-16 d.d.21-4-1652: inventarisatie sterfhuis wijlen Watse Sibles Reen op verzoek van Ids en Hessel Sibles Reen als oud-ooms en curatoren van de de 2 weeskinderen van Sible Watses Reen en Auckien Wolters.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

1 Sible Watzes Rheen, geboren 1622, volgt onder VI-i.

 

 

V-i Ids Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren Lutkewierum 1590, overleden 9 nov 1670 ,80 jaar (lidmatenboek),, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Sible Idses en Antke Watzedr van Rheen (IV-g).

 

Hij wordt burger van Bolsward op 21-1-1628.

Ids is koopman,lakenkoper te Bolsward in 1628 en 1630.

Hij doet met zijn vrouw Foeck Hessels belijdenis te Bolsward op 31-1-1629.

In 1640 en 1649 te Lutkewierum en daar ook kerk-en armvoogd.

Stemkohier 1640 en HEN 29-141 d.d.1647:Ids Sibles Reen te Lutkewierum woont op de sate "Reenstra" te Lutkewierum (stem 17) die mee eigendom is van zijn broers en zusters.

Met zijn vrouw 1648/1659 vermeld als lidmaat te Lutkewierum.

Hij is doopheffer in 1662 bij de doop van kleindochter Foeck.

HvF 16815-488:decr.verkoop bezit Ids Siblesz Reenstra te Rien/Lutkewierum (na 1671).

 

 

Ids was gehuwd met Foeck Hessels Fopma, geboren 1599, overleden 31 jan 1660 ,in haar 61e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Antje Idses Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1626, overleden 11 jun 1640 ,in het 14e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift,.

 

2 Sible Idses Rheen, ,ook Reenstra,, gedoopt Bolsward 28 feb 1630, volgt onder VI-j.

 

3 Acke Idses Rheen, geboren 1634, overleden na 1678.

 

Als weduwe Acke Reen op de lidmatenlijst van Lutkewierum 1659-1669 met de vermelding dat ze innocent werd.

Nog in 1678 als weduwe te Lutkewierum.

 

Acke was gehuwd met haar halfneef Frans Rheen, geboren 1619, volgt onder VI-g.

 

4 Sjoerd Idses Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1639, volgt onder VI-k.

 

5 Ancke Idses Rheen, gedoopt Lutkewierum 14 jan 1645, overleden n 1691.

 

Als weduwe te Oosterwierum in 1689 en 1691.

 

Ancke is getrouwd Oosterwierum 2 dec 1664 met Isbrant Cornelis Wiersma, afkomstig uit Oosterwierum in 1664, overleden Oosterwierum 1681/1689.

 

Hij was weduwnaar van Wypck Jeltesdr.

In 1681 vermeld als lakenkoopman.

 

 

 

V-j Hessel Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1599, overleden 23 jun 1667 ,in het 68e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift, zoon van Sible Idses en Antke Watzedr van Rheen (IV-g).

 

Vermoedelijk geboren te Bolsward maar bij huwelijkin 1631 afkomstig uit Lutkewierum.

HEN 46-481 d.d.1639:verkoop van land te Itens door o.a.Hessel Sibles Rheen te Nijland,getrouwd met Eecke Tjepckes Epema.

Hij woonde in 1649 en 1651 met zijn vrouw te Wieuwerd,waar hij nog wordt genoemd in 1661.

 

Hessel is getrouwd Bolsward 9 jun 1631 ,gerecht, met Eecke Tjepckesdr van Epema, geboren Nijland, overleden Wieuwerd 1651 (?), begraven Lutkewierum ,grafschrift, dochter van Tjepcke van Epema en Rinck Hayes Binnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sible Hessels Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1631, volgt onder VI-l.

 

2 Tjepcke Hessels Rheen, overleden n 1693.

 

Genoemd te Bolsward in 1651 en 1694.

 

 

3 Johannes Hessels Rheen, ,ook Reenstra,, afkomstig uit Wieuwerd in 1682, volgt onder VI-m.

 

4 Tryntje Hessels Rheen, overleden n 1651.

 

Genoemd in 1651 te Wieuwerd.

 

 

5 Sijcke Hessels Rheen, ,ook Reenstra,, afkomstig uit Wieuwerd in 1669, overleden n 1694.

 

Met haar eerste man genoemd te Lutkewierum in 1669 en met haar tweede man in 1694 te Oosterlittens.

Lidmaten Lutkewierum:Pier Jelles en Sijcke Hessels Reenstra doen op 3-12-1669 geloofsbelijdenis te Lutkewierum.

 

Sijcke is getrouwd Lutkewierum 21 mrt 1669 (1) met Pier Jelles, afkomstig uit Lutkewierum in 1669.

Sijcke was gehuwd (2) met Albert Tjercks, overleden n 1694.

 

6 Watze Hessels Rheen, afkomstig uit Nijland in 1681, overleden na 1707.

 

Watze Hessels Reen uit Wieuwerd werd burger van Bolsward op 20-6-1681 en hertrouwde daar in 1707.

 

Watze is getrouwd Nijland 6 mrt 1681 (1) met Marij Fetzes, afkomstig uit IJlst in 1681.

 

Hun zoon Fetse Reen wordt in 1722 burger van Franeker en is daar mr.schoenmaker en koopman.

 

Watze is getrouwd Bolsward 27 dec 1707 (2) met Hitje Johannesdr Heringa, afkomstig uit Bolsward in 1707.

 

Zij was weduwe van vroedsman Age Pieters Faber.

 

VI-a Hette van Rheen, geboren rond 1584, overleden na 1661, zoon van Gercke van Rheen (V-a) en Sjoerdje Andringa.

 

Hij is boer te Lutkewierum op stem 18 en in 1640 wordt vermeld dat de sate voor de helft zijn eigendom is en de andere helft is van zijn broer Reyn.

HvF 16713 d.d.23-6-1619: Hette Gerckes Reen te Baard als man en voogd van Hil (m.z. His) Aelzendr.

HvF 16792 d.d.26-4-1626:Hette Gerckes Rheen te Lutkewierum als curator.

HEN 45-434 d.d.1630:Hette Gerckes Rheen en His Aeltiens,echtelieden op "Rheen" onder Lutkewierum (stem 18),kopen land te Hennaard.

HEN 46-465 d.d.1632: Hette Gerckes Rheen, mede-gedeputeerde van de Vijfdelen Dijken en His Aeltiens e.l. te Lutkewierum, verkopen datzelfde stuk land.

HEN 25-15 d.d. en HEN 27-626 d.d.1639: Hette Gerckes te Baard als curator.

HEN 46-465 d.d.1652: Hette Gerckes Rheen, mede-gedeputeerde van de Vijfdelen Dijken en His Aeltiens, echtelieden Lutkewierum, verkopen 2 pm land te Hennaard aan Ruurd van Roorda en Deytzen van Heringa, echtelieden Hennaard.

HEN 19 d.d. 29-9-1658: Hette Gerckes Rheen als curator.

HEN 47-350 d.d.1661: Hette Gerckes woont nog op de boerderij te Lutkewierum.

 

Hette is getrouwd omstreeks 1610 met His Aeltiensdr, overleden na 1652, dochter van Aeltien Saeckles en Rixt Hesselsdr Unia.

 

His zal omstreeks 1610 getrouwd zijn met Hette (GJB 1984-52).

Haar broers zijn Saeckle en Schelte en haar zusters Uulck en Lolck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rixt van Rheen, geboren 1613, overleden 3 jun 1639 ,26 jaar, begraven Hempens ,grafschrift.

 

Rixt is in ondertrouw gegaan in Hennaarderadeel 1633 ,gerecht, met Ruurd Heerckes, afkomstig uit Poppingawier.

 

Op de grafsteen van zijn vrouw als Ruurd Wybes vermeld.

 

 

2 Sjoerdje van Rheen, geboren feb 1620, overleden 5 mei 1678 ,58 jaar en 10 weken, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

T327-426:verkoop in 1661 van een huis en watermolen te Itens door Sjoerdje Rheen,weduwe Johannes Feytes Tadema.

Sjoerdje hertrouwde met Thomas kerkelijk (R.K.) te Roodhuis op 1-10-1671.

Haar huwelijken waren kinderloos.

 

Sjoerdje is getrouwd in Hennaarderadeel 24 dec 1638 ,gerecht (1) met Johannes Feytes Taapema, afkomstig uit Broek bij Joure, geboren n 1604, overleden v 1661.

 

Zie GJB 1997-137.

 

Sjoerdje is getrouwd in Hennaarderadeel 19 okt 1671 ,gerecht (2) met Thomas Jans Wigmana, afkomstig uit Lutkewierum in 1671, geboren v 1620, overleden 19 mrt 1681 ,in het 6. jaar, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

Thomas testeerde met zijn eerste vrouw Sjoerdje te Lutkewierum op 19-10-1677 (EEE4-412).

Erfgenamen van Sjoerdje zijn: dochter His van haar zuster Bauck voor de helft en de kinderen Foeck en Gercke van haar zuster Tryn ook voor de helft.

Er staat verder dat het testament van wijlen mijn broeder Aelsen Hettes Reen van kracht blijft.

HEN 47-568 d.d.1678: hij koopt als weduwnaar van Sjoerdtje land te Lutkewierum.

Hij hertrouwde 1-9-1680 te Roodhuis (R.K.) met Tryntje Alberts van Jorwerd.

Zie ook GJB 1976-101.

 

3 Bauck van Rheen, geboren 1623, overleden 25 sep 1677 ,ongeveer in het 54e jaar, begraven Lutkewierum ,grafschrift.

 

Bauck was gehuwd (1) met Cornelis Martens.

 

Met dank aan Margo Bergsma:

 

Uit dit huwelijk een dochter His Cornelisdr Rheen, geboren Scharnegoutum rond 1650 (?)

Zij trouwde R.K.Roodhuis(kerkelijk) op 16-12-1673 met Ynse Ypes , geboren Tirns rond 1644, overleden 29-2-1708, oud 64 jaar, begraven Lutkewierum, grafschrift 31-2-1708

Van Ynse wordt vermeld dat hij bij huwelijk ongeveer 29 jaar was.

Inse Ippes ,papist, is in 1698 eigenaar van stem 18 Lutkewierum (Reen).

His erfde in 1677 voor de helft van haar tante Sjoerdje.

 

Bauck was gehuwd (2) met Lolcke Jippes, overleden na 1698.

 

SCO 122-271 d.d.3/3,10/3 en 31/3 1675: Lolcke Ippes als man en voogd van Bauck Hettes Reen, niar verkoop van land te Grouw.

Hij hertrouwde R.K.Roodhuis 30-4-1693 met Jancke Jelles van Ysbrechtum.

Lolcke Ippes is in 1698 gebruiker van stem 18 Lutkewierum (Reen).

Uit het huwelijk Van Bauck en Lolcke geen kinderen..

 

 

De volgende kinderen 4 en 5 met dank aan Jarich Renema:

 

4 Tryn Hettes van Rheen, afkomstig uit Lutkewierum in 1657, overleden voor 1677.

 

.Als haar zuster Sjoerdje op 19-10-1677 testeert gaat de helft van haar nalatenschap naar Hiske Cornelis, huisvrouw van Inse Epes te Scharnegoutum, mijn wijlen susters dochter en de andere helft naar Foeck sampt Gercke Jouws mijn wijlen susters kinderen bij Jouw Reijloffs tot Rien.

Tryntje is getrouwd gerecht Hennaarderadeel 13 mei 1657 met Jouw Reylofs, afkomstig uit Lutkewierum in 1657, overleden voor 20 nov 1679.

 

HEN 19-46v d.d.20-11-1679: Juw Rijlofs is overleden en de kinderen vragen een curator; Foeck, 17 jaar, ook namens haar broer Gercke, uitlandig wegens studie in Brabant.

 

Kinderen uit dit huwelijk

 

a Foeck van Rheen , geboren rond 1662, overleden na 1682.

 

SNE 125 d.d.26-5-1682: Foeckje Jows Reen,jongedochter,meerderjarig verklaard door het Hof van Friesland, en Gercke Jows Reen,student te Leuven, met hun curator Willem Clasen,brouwer.

 

b Gercke van Rheen, overleden na 1728

 

In 1679 als student te Leuven in Brabant.

Op 12-10-1694 wordt Gercke Rheen, geboren te Rien, burger van Sneek.

Hij trouwde eerst in 1694 met Dieucke Wobbes Rousma en later in 1697 in Sneek met Setske Vos.

Gercke was R.K.

SNE 125 d.d.21-1-1711: Gerko Reen,apotheker te Sneek,als curator.

Stemkohier 1728: eigenaar van Lollum stem 13 en van Burgwerd stem 4 en 6.

 

5 Aeltien Hettes van Rheen, overleden voor 1677.

 

Hij wordt als overledene genoemd in het testament van zijn zuster Sjoerdje d.d.19-10-1677 (zijn testament blijft van kracht).

 

 

VI-b Reyn van Rheen, , geboren rond 1586, overleden Leeuwarden na 1661, zoon van Gercke van Rheen (V-a) en Sjoerdje Andringa.

 

Bij ondertrouw in 1610 uit Lutkewierum en in 1613 als weduwnaar uit Leeuwarden.

In 1611 werd hij burger van Leeuwarden.

HEN 57-248 d.d.3-5-1616: Reyn Gerckes Reen en Geertke Aanedr,echtpaar te Leeuwarden, crediteuren voor 100 gg.

HEN 57-255 d.d.12-5-1618: idem als crediteuren.

Stemkohier 1640:bezitter van Huins stem 3,Hylaard stem 15 en 16 en deels van Itens stem 10 en van Lutkewierum stem 18 voor de helft.

BAA 64-264v d.d. 15-12-1651: Rein Gerckes Reen en Geertje Aenedr, echtelieden, burgers binnen Leeuwarden b.b.enc. op de koop van sate en landen te Huins.

HEN 46-350 d.d.1661:Reyn Gerckes te Leeuwarden koopt van Josias van Aerssen een jaarlijkse rente uit de sate waarop zijn broer Hette woont.

 

Reyn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 8 dec 1610 ,gerecht en getrouwd aldaar 2 jan 1611 (1) met Fenne Upckesdr van Hoptilla, afkomstig uit Leeuwarden in 1610, overleden 1612, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gercke van Rheen, gedoopt Leeuwarden 25 sep 1611, overleden aldaar 1611/1612.

 

2 Gercke van Rheen, gedoopt Leeuwarden 30 okt 1612, overleden 1661, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift.

 

Op 19-4-1632 als Gerardus Rheen ingeschreven als student te Franeker

Gercke was niet getrouwd.

 

Reyn is in ondertrouw gegaan Leeuwarden dec 1613 en getrouwd aldaar 13 jan 1614 (2) met Geertje Anes, geboren Leeuwarden 1590, overleden na 1651, dochter van Ane Pybes en zijn eerste vrouw Liefke Douwes.

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Sjoerdje van Rheen, geboren Leeuwarden 1615, overleden Rinsumageest 5 dec 1653

 

Sjoerdje is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden zaterdag 19 okt 1644 en getrouwd Lekkum zondag 3 nov 1644 (Reddingius) met Jurjen van der Leij, geboren Dokkum 25 jun 1607, overleden Rinsumageest 1657.

 

Mr.Jurjen van der Leij was secretaris van Dantumadeel 1643-1656.

Hij was ook advocaat bij het Hof van Friesland in 1632 als George van der Leij.

Zie verder bij het bestand van der Leij.

 

 

 

 

VI-c Hector van Rheen, ,ook Hette, geboren Wirdum 1575, overleden 10 sep 1612, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke van Rheen (V-b) en Jelcke van Sytzama.

 

Student te Franeker 29-4-1592 en te Orleans in 1599.

Bij huwelijk in 1603 uit Wirdum.

Vanaf 1600 was hij advocaat bij het Hof van Friesland.

HvF 16707-332 d.d.1-4-1606 en HvF 16708-417 d.d.22-6-1608: Dr.Hector Rheen en Meile Jensma zijn curatoren over de kinderen van wijlen Lolcke Rheen en zijn nagelaten weduwe Berthe Herbranda.

LWN W1 d.d.22-2-1613:hij was curator van zijn halfzusjes Atke en Tietke,dochters van Lolcke Rheen.

 

Hector is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 dec 1603 ,gerecht en getrouwd Sneek 9 mrt 1604 met Maria Broersdr van Hoytema, overleden n 20 apr 1642, dochter van Broer van Hoytema en Claer van Sickinga.

 

Zij kwam in 1603 uit Sneek;bij de derde proclamatie van haar eerste huwelijk op 16-12-1603 in Leeuwarden werd het huwelijk "gespierd".

Zij trouwde alsnog in 1604 te Sneek.

SNE 152 d.d.30-9-1619: Maria is hertrouwd met Hector Johannes Albada;als curator voor de kinderen wordt benoemd Dr.Hector Meinsma;de kinderen zijn Ambrosius,Fredericus/Lolcke en Claercke resp.13,11 en 9 jaar;op 28-10-1619 wordt haar tweede man Hector van Albada hun curator.

HvF 16793 d.d.20-4-1642: Maria van Hoytema als weduwe van Hector van Albada.

 

Maria is later in ondertrouw gegaan Sneek 15 jan 1619 en getrouwd aldaar 30 jan 1619 met Hector van Albada, geboren 1587, overleden 2 dec 1640 ,53 jaar, zoon van Pieter van Albada en Sophia van Essen.

 

Uit het huwelijk van Hector van Rheen en Maria:

 

1 Ambrosius van Rheen, geboren Sneek 1606.

 

Hij werd priester en stichtte op Goeree/Overflakkee in 1647 een statie die tot 1705 daar heeft bestaan.

 

 

2 Lolcke van Rheen, geboren Sneek 1608.

 

Lodewijk Rheen werd op 10-12-1634 ingeschreven als student te Leuven en werd opgeleid tot priester.

 

 

3 Claercke van Rheen, geboren Sneek 1610.

 

Zij werd non.

 

VI-d Johannes Seerps van Rheen, overleden 1686/1696, zoon van Seerp Hessels van Rheen (V-d) en Aat Ofckesdr Sippens.

 

Hij werd 19-4-1639 op belijdenis gedoopt te Wommels.

Meerdere malen als Joes Seerps Reen curator te Wommels (1658,1667).

Op de lidmatenlijst van Wommels 1651,1679,1686 (met zijn vrouw naar Bolsward).

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Wommels 18 mei 1651 en getrouwd Bolsward 1 jun 1651 met Aaltje Tjebbes Wibma, ,ook Wybema,, afkomstig uit Bolsward in 1651, overleden n 1686.

 

Aaltje doet op 14-12-1651 belijdenis te Wommels.

Zij wordt met haar man genoemd in 1667 te Wommels.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ynsck Johannesdr van Rheen, afkomstig uit Wommels in 1668.

Ynsck is in ondertrouw gegaan Wommels 3e pr.18 sep 1668 en getrouwd Tirns 1668 met Wopcke Wopckes Popta, afkomstig uit Tirns in 1668.

 

 

VI-e Ofcke Seerps van Rheen, overleden n 1656, zoon van Seerp Hessels van Rheen (V-d) en Aat Ofckesdr Sippens.

 

HEN 60-204 d.d.29-3-1643: Ofcke Seerps Reen en Bauck Juwsdr, echtpaar te Wommels, kochten huis,schuur enz op Taeckemasate te Wommels.

In 1656 met zijn vrouw genoemd en wonend op "Takema" te Wommels.

 

Ofcke is getrouwd Tirns 18 okt 1641, 3e pr.Wommels 22 aug 1641, met Bauck Jouwsdr Juwinga, afkomstig uit Wommels in 1641, overleden n 1656.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Aatcke Ofckes van Rheen, gedoopt Wommels 16 jan 1642, overleden aldaar 1718.

 

Zij wordt later ook Acke Ofckes Reen "de olde" genoemd ( ter onderscheiding van haar zuster).

 

HEN 47 d.d.3-5-1682: Oene van Grovestins oud grietman van Hennaarderadeel en Idscke van Hottinga,echtpaar te Wommels proclameren de koop van een eeuwige rente uit een sate te Rien onder Lutkewierum van de eigenaars Acke Ofckes Reen gesterkt met Obbe Tomas,haar tegenwoordige man te Oosterend, Doetcke Ofckes Reen,gesterkt met haar man Tjeerd Pieters te Wommels en Acke Ofckes Reen, nagelaten weduwe.

 

HEN 48 met consent 8-2-1693:Acke Ofckes,echtgenote van Wobbe Tomas te Arum,koopt land uit "Sippens",stem 10 Wommels.

Verkoper is haar zuster Acke Ofckes Reen,weduwe van Jelle Sybes Fallinga te Bolsward.

In 1696 als weduwe te Wommels.

HEN 48-517 d.d.1697:Acke Ofckes,weduwe Wobbe Tomas te Wommels,koopt een deel van Oosterend stem 9.

HEN 48 d.d.1697:Acke Ofckes,weduwe Wobbe Tomas,verkoopt de helft van Wommels stem 21 aan haar zuster Doedt Ofckes.

In 1693 en 1698 (stemkohier) is Acke Ofckes grotendeels eigenaar van de sate "Sippens" te Wommels (stem 10).

In 1698 ook deels eigenaar van stem 9 Oosterend.

In 1706 als weduwe lidmaat te Wommels.

 

 

Aatcke is in ondertrouw gegaan Wommels 22 nov 1663 en getrouwd Burgwerd 7 dec 1663 (1) met Tjebbe Teekles Tiemersma, afkomstig uit Burgwerd in 1663, overleden Oosterend 1670/1680.

 

Tjebbe wordt nog genoemd te Oosterend in 1670.

 

Aatcke is getrouwd Oosterend 3 dec 1681 (2) met Wobbe Thomas, afkomstig uit Oosterend in 1681, overleden 1692/1696.

 

Met zijn vrouw genoemd te Oosterend in 1682 en te Arum in 1691 en 1692.

 

 

2 Doeth Ofckes van Rheen, gedoopt Wommels 26 okt 1645, overleden n 1706.

 

In 1679 lidmaat te Wommels,in 1686 en 1706 lidmaat met haar man Tjeert Pieters.

HEN 48 d.d.1697:zij koopt de helft van Wommels stem 21 van haar zuster Acke Ofckes,weduwe Wobbe Tomas.De andere helft is van haar andere zuster Acke Ofckes,weduwe Jelle Sytses Fallinga.

Stemkohier 1698:ze wordt alleen vermeld als naastligger te Wommels.

 

Doeth is in ondertrouw gegaan Wommels 16 nov 1668 en getrouwd Itens 6 dec 1668 (1) met Sake Ales Spijck, afkomstig uit Itens in 1668, overleden v 1679.

 

Sake was in 1668 dorprechter en ontvanger te Itens.

 

Doeth is getrouwd Sexbierum 23 nov 1679 (2) met Tjeert Pyters, afkomstig uit Sexbierum in 1679, overleden n 1706.

 

Hij wordt met zijn vrouw genoemd in 1682 en 1699 te Wommels.

 

 

3 Acke Ofckes van Rheen, geboren Wommels, overleden na 1702.

 

Zij wordt Acke Ofckes "de jonge" genoemd als onderscheid met haar zuster.

In 1682 te Wommels, op 10-11-1682 als lidmaat van Wommels naar Bolsward.

In 1693 te Bolsward en later in 1699 als weduwe te Wommels.

HEN 48 d.d.1693: zij verkoopt als weduwe van Jelle Sybes Fallinga te Bolsward de sate "Sippens" te Wommels (stem 10) aan haar oudere zuster Acke Ofckes.

Stemkohier 1698: zij bezit als Acke Ofckes van Bolsward de helft van stem 21 Wommels,de andere helft staat nog op naam van Acke Ofckes van Wommels.

WON 234-142v d.d.21-1-1702: Acke Ofckes Reen de jonge te Wommels proclameert de koop van land te Parrega.

 

Acke is getrouwd Tzum 17 feb 1678 (1) met Jan Rinnerts, afkomstig uit Tzum in 1678, overleden v 1682.

 

Acke is in ondertrouw gegaan Bolsward 28 jun 1682 en getrouwd aldaar 20 jul 1682 (2) met Jelle Sytses Fallinga, afkomstig uit Bolsward in 1682, overleden 1687.

 

Hij was in 1682 burgerhopman te Bolsward.

Authorisatie Bolsward d.d.15-7-1687:Jelle Sytses Fallinga,vroedsman Bolsward,is overleden.

 

 

4 Hylck Ofckes van Rheen, afkomstig uit Wommels in 1678.

Hylck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jul 1678 en getrouwd Wommels 18 aug 1678 met Sybrant Schouwen, afkomstig uit Leeuwarden in 1678.

 

 

VI-f Johannes Hessels (Reen), afkomstig uit Wirdum in 1643, overleden 1648/1649, zoon van Hessel Sytzes (Reen) (V-f) en Pietrick Aggesdr Aggema.

 

LWL 69 d.d.28-3-1649: Pytrick Agedr,echte huisvrouw van Piecke Pyters,als grootmoeder van Feyke Johannesdr,nagelaten weeskind van Johannes Hessels bij Geertje Gerbensdr.

 

Johannes is getrouwd gerecht Leeuwarderadeel 14 okt 1643 met Geertje Gerbens, afkomstig uit Wirdum in 1643.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Fijke (Reen), geboren 1645.

 

2 Hessel (Reen), gedoopt Wirdum 13 feb 1648.

 

 

VI-g Frans Rheen, geboren 1619, overleden Lutkewierum 1658, zoon van Frans Franses Rheen (V-g) en Pytcke Bockema.

 

WON 271-365v d.d.7-5-1650:Pier Tania en zijn vrouw te Arum zijn 600 goudguldens schuldig aan Frans Franses Rheen,dan vrijgezel te Lutkewierum op "Mollema".

Frans staat met zijn vrouw Auck op de lidmatenlijst van Lutkewierum 1654-1658 met de vermelding dat hij belijdenis deed 1648/1654,zijn vrouw 1654/1658 en dat hij in 1658 is overleden.

 

 

Frans was gehuwd met zijn halfnicht Acke Idses Rheen, geboren 1634, overleden na 1678, dochter van Ids Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-i) en Foeck Hessels Fopma.

 

Acke staat vanaf 1659 als weduwe op de lidmatenlijst met de vermelding dat zij later innocent werd.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frans Rheen, gedoopt Lutkewierum 23 jul 1654, overleden n 1701.

 

Belijdenis te Lutkewierum 11-8-1676,maar later bij de labadisten (Wieuwerd).

In 1701 blijkt hij innocent te zijn.

 

2 Pietje Rheen, gedoopt Lutkewierum 26 dec 1655, overleden 1701/1706.

 

Met haar mam vermeld te Oosterwierum in 1699 en 1701.

SNE 125 d.d.26-10-1701:Jissel,met haar man Sytse Hanses te Goutum, en haar zuster Pietje,met haar man Cornelis Wiersma te Oosterwierum, vragen als curator Arnoldus Siderius voor hun broer Frans die innocent is en verblijft in het Gasthuis te Sneek.

 

Pietje is getrouwd Oosterwierum 1680 ,1680 3e pr.Lutkewierum, met Cornelis Isbrants Wiersma, overleden n 1701.

 

3 Jissel Rheen, gedoopt Lutkewierum 19 apr 1657, overleden n 1707.

 

SNE 125 d.d.26-10-1701:zie bij haar zuster Pietje. Jissel woont dan met haar man in Goutum.

Zij wordt met haar man genoemd in 1707 te Lutkewierum.

 

Jissel is getrouwd Lutkewierum 1 jul 1677 met Sytse Hanses, afkomstig uit Tirns in 1677,overleden n 1707.

 

 

VI-h Sybren Rheen, afkomstig uit Lutkewierum in 1652, geboren 1624, overleden Lutkewierum 8 jan 1680 (lidmatenboek), zoon van Frans Franses Rheen (V-g) en Pytcke Bockema.

 

Boer te Lutkewierum en lidmaat aldaar (belijdenis op 6-8-1669).

 

Sybren is getrouwd gerecht Bolsward 23 apr 1652 met Tietske Lieuwes Osinga, afkomstig uit Bolsward in 1652, overleden na 1687.

 

Met haar man vermeld te Lutkewierum in 1654.

HvF 16819-51v d.d.1682:verkoop van een sate te Lutkewierum door haar als weduwe van Sybrandus Reen te Leeuwarden en haar kinderen Frans,Sjoerdje en Pietje Reen.

WON 231-48v d.d.28-5-1687:Tietje Osinga,weduwe Sybrandus Reen te Bolsward, verkoopt land te Schettens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pietje Rheen, gedoopt Lutkewierum 27 jan 1656, overleden n 1684.

 

2 Frans Rheen, gedoopt Lutkewierum 22 jul 1659, volgt onder VII.

 

3 Sjoerdje Rheen, overleden n 1684.

 

 

VI-i Sible Watzes Rheen, geboren 1622, overleden Leeuwarden 10 aug 1650 ,in het 28e jaar,, begraven Lutkewierum 13 aug 1650 ,grafschrift, zoon van Watze Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-h).

 

Bij huwelijk in 1640 afkomstig uit Bolsward.

Hij werd begraven "met de wezen" (GJB 1966-85).

 

Sible is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 dec 1640 ,gerecht en getrouwd aldaar 23 dec 1640 (1) met Antje Jorisdr.

 

Sible was gehuwd (2) met Aukje Wolters, overleden na 20-2-1657.

 

Na overlijden van haar schoonvader worden diens broers Ids en Hessel curatoren over de twee weeskinderen van Sible Watses Reen en Auckien Wolters (BOL 134-16 inv.d.d.21-4-1652).

Leeuwarden W3 d.d.20-2-1657:zij vraagt voogdij voor haar dochter Lyntje Sibles, in het 9e jaar. Curatoren worden opnieuw Ids Sibles en Hessel Sibles Reen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tjaert Sibles Rheen, geboren 1646, overleden 1 nov 1656 ,oud 10 jaar en 9 maanden,, begraven Lutkewierum ,grafschrift,.

 

2 Lyntje Sibles Rheen, geboren 1648, overleden n 1702.

 

HEN 47-426 d.d.1668:zij en haar man wonen te Leeuwarden en kopen land te Lutkewierum.

Zij wordt vermeld als weduwe te Franeker in 1694 en 1702.

Stemkohier 1698:Lyntje Sibles te Harlingen bezit een deel van stem 17 Lutkewierum.

HEN 48:consent 8-2-1699 voor koop van land te Lutkewierum door Lyntie Sibles Reen,weduwe Abe Douwes Aebinga te Franeker.

 

Lyntje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 nov 1667 en getrouwd aldaar 7 dec 1667 (1) met Abram Hessels Tambuser, afkomstig uit Leeuwarden.

Lyntje is getrouwd Harlingen 20 feb 1675 (2) met Abe Douwes Aebinga, afkomstig uit Harlingen, overleden v 1694.

 

Bij huwelijk in 1675 burgervaandrig te Harlingen.

Vroedsman te Harlingen en later te Franeker.

 

 

 

VI-j Sible Idses Rheen, ,ook Reenstra,, gedoopt Bolsward 28 feb 1630, overleden voor 1677, zoon van Ids Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-i) en Foeck Hessels Fopma.

 

Hij wordt op 23-9-1659 met zijn vrouw vermeld te Lutkewierum.

WON 224 d.d.23-5-1663:verkoop door o.a.Sible Idses Reen en zijn vrouw Antje Heringa.

 

Sible is getrouwd Lutkewierum 23 sep 1660 met Antje Franses Heringa, afkomstig uit Rien, geboren 1639.

 

Zij hertrouwde met Pyter Doeckes (GJB 2004-112).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frans Sibles Rheen, ,ook Reenstra,, gedoopt Lutkewierum 22 jul 1660, overleden na 1707.

 

Met nageslacht Reenstra (kinderen uit eerste huwelijk Sible Franses,Claas Franses,Ids Franses,Foeck Franses).

WYM 35 d.d.12-6-1697:Frans Sibles Reenstra te Tirns als curator over de dochter van zijn zuster Foeck.

In 1707 met zijn tweede vrouw als lidmaat te Tirns.

WYM 35 d.d.6-2-1725:er wordt een voogd benoemd voor zijn kinderen Ids (24 jaar) en Foeck (21 jaar).

 

Frans was gehuwd (1) met Baukje Klases Goslinga, dochter van Klaas Annes Goslinga en Nanke Baukes Teppema

 

Alliantiewapen op de geboortelepel van hun kleinzoon Paulus Idses Reenstra (mededeling H.de Walle)

 

Frans is getrouwd Ysbrechtum/Tirns 13 mrt 1707 (2) met Jissel Louws, afkomstig uit Tirns in 1707.

 

Jissel doet belijdenis te Tirns op 9-9-1707.

 

 

2 Foeck Sibles Rheen, gedoopt Lutkewierum 16 feb 1662, overleden 1697.

 

WYM 35 d.d.12-4-1697:Foeck Sibbeles Reenstra is overleden en haar broer Frans Sibbeles Reenstra wordt curator met het doel scheiding tussen het weeskind Sibbeltje Tjeerts,14 jaar,en haar stiefvader Sjoucke Jouckes.

Kinderen van Foeck en Sjouke:Geertje,9 jaar, en Jouke,7 jaar.

 

Foeck was gehuwd (1) met Tjeert Sytzes, overleden 1685.

Foeck was gehuwd (2) met Sjoucke Jouckes, overleden na 1697.

 

3 Sibbel Sibles Rheen, gedoopt Oosterend 20 sep 1663.

 

4 Antje Sibles Rheen, gedoopt Oosterend 10 sep 1665.

Antje was gehuwd met Gerben Sjoerds Bokma, overleden 1748.

 

Gerben was in 1698 en 1728 boer op stem 14 Gonga.

 

5 Hebeltje Sibles Rheen, , gedoopt Oosterend 31 mrt 1667.

Hebeltje was gehuwd met Suffridus Reins Dyxtra.

 

Van dit echtpaar is een huwelijkslepel uit 1698 bewaard gebleven met wapens en inscriptie SRD VSR.

 

VI-k Sjoerd Idses Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1639, overleden 7 mei 1714 ,in het 75e jaar,, begraven Lutkewierum 15 mei 1714 ,grafschrift, zoon van Ids Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-i) en Foeck Hessels Fopma.

 

Hij doet als vrijgezel op 10-8-1673 belijdenis te Lutkewierum,ook ongetrouwd in 1685,met zijn vrouw Aafke Jillerts lid in 1696.

Stemkohier 1698:Hij bezit het grootste deel van stem 17 Lutkewierum en is gebruiker van het geheel.

Met zijn vrouw genoemd te Rien/Lutkewierum in 1702 en 1711.

In 1728 zijn de 3 kinderen Jillert,Ids en Foeck ieder voor een derde eigenaar van stem 17.

 

Sjoerd is getrouwd 1687 met Aafke Jilderts Fopma, overleden Rien v 3 aug 1725, dochter van Jildert Hessels Fopma en Antje Franses Rheen.

 

Zij testeerde als weduwe te Rien op 7-7-1725.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ids Sjoerds Rheen, gedoopt Lutkewierum 10 jun 1688, overleden n 1730.

 

Hij doet op 21-4-1715 belijdenis te Lutkewierum.

In 1730 vermeld te Lutkewierum/Rien.

 

 

2 Jildert Sjoerds Rheen, gedoopt Lutkewierum 1689, overleden n 1728.

 

Hij was innocent.

 

 

3 Foeck Sjoerds Rheen, gedoopt Lutkewierum 13 sep 1691, overleden 1691/1693.

 

4 Foeck Sjoerds Rheen, gedoopt Lutkewierum 30 jul 1693, overleden 9 apr 1757, begraven Tjerkwerd ,grafschrift,.

 

Foeck doet op 5-8-1714 als vrouw van ontvanger Tjepcke Bauckes Gerlsma belijdenis te Lutkewierum.

 

Foeck is getrouwd Tjerkwerd 20 aug 1713 met Tjepcke Bauckes Gerlsma, gedoopt Tjerkwerd 28 sep 1679, overleden 17 jul 1733 ,in het 54e jaar,, begraven Tjerkwerd ,grafschrift,.

 

Hij was ontvanger te Tjerkwerd.

 

 

 

VI-l Sible Hessels Rheen, ,ook Reenstra,, geboren 1631, overleden 7 jun 1685 ,in het 54e jaar,, begraven Lutkewierum ,grafschrift,, zoon van Hessel Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-j) en Eecke Tjepckesdr van Epema.

 

Hij woonde met zijn vrouw in 1655 en 1661 in Lutkewierum en in 1669 in Britswerd.

Lidmaten Lutkewierum:Sibbele Hessels Reenstra ingekomen 1654/1658 met zijn vrouw Jisck Sjoerds(ook in 1659 vermeld);later vertrokken naar Britswerd.

 

Sible is getrouwd 1654 met Jisck Sjoerds, overleden n 1674.

 

Zij was bij huwelijk weduwe van Claes Jansen.

In 1674 verliet ze haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Bauck Sibles Rheen, gedoopt Lutkewierum 9 mrt 1656.

 

Bij huwelijk in 1679 uit Britswerd.

 

Bauck is getrouwd Workum 28 feb 1679 met Johannes Staphorst, afkomstig uit Workum in 1679.

 

2 Hessel Sibles Rheen, gedoopt Lutkewierum 29 okt 1660.

 

In 1683 woonde hij al in Leeuwarden.

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 nov 1683 en getrouwd aldaar 25 nov 1683 met Rixt Jurjens, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Zij was bij huwelijk weduwe van Ane Teunis (Aut.boek Leeuwarden d.d.17-5-1693).

 

 

3 Antje Sibles Rheen, gedoopt Lutkewierum mei 1664, overleden n 1716.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1683 uit Britswerd.

Antje Sibles wordt genoemd als weduwe te Britswerd in 1713 en 1716.

 

Antje is getrouwd Dongjum 6 mei 1683 met Hendrik Martens Wallinga, afkomstig uit Dongjum in 1683, overleden v 1713.

 

Hij was schoolmeester te Dongjum.

 

 

 

VI-m Johannes Hessels Rheen, ,ook Reenstra,, afkomstig uit Wieuwerd in 1682, overleden n 1693, zoon van Hessel Sibles Rheen, ,ook Reenstra, (V-j) en Eecke Tjepckesdr van Epema.

 

In 1651 genoemd te Wieuwerd.

Johannes Hessels Rheen van Wieuwerd werd burger van Bolsward op 16-5-1683.

 

Johannes is getrouwd Bolsward 20 mei 1682 met Tryntje Reiners, afkomstig uit Bolsward in 1682.

 

Zij was weduwe van Abel Harmens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Eke Johannesdr Rheen, gedoopt Bolsward 19 okt 1682.

Eke is getrouwd Bolsward 19 sep 1720 met Romcke van Hettinga, overleden n 1720, zoon van Sytze van Hettinga en Dilliana N..

 

Hij kwam bij huwelijk in 1712 uit Idskenhuizen.

Volgens het lidmatenboek van Bolsward kwam hij met zijn vrouw Tryntje Jacobs op 1-6-1713 van Tjerkgaast naar Bolsward.

 

Romcke is eerder getrouwd 1712 ,5-7-1712 3e pr.Bolsward, met Tryntje Jacobs, afkomstig uit Bolsward in 1712.

 

2 Klaeske Johannesdr Rheen, gedoopt Bolsward 24 feb 1685.

 

3 Maike Johannesdr Rheen, gedoopt Bolsward 13 jul 1689.

 

4 Rinske Johannesdr Rheen, gedoopt Bolsward 25 jan 1691.

 

5 Rinertje Johannesdr Rheen, gedoopt Bolsward jun 1693.

 

 

VII Frans Rheen, gedoopt Lutkewierum 22 jul 1659, overleden n 1709, zoon van Sybren Rheen (VI-h) en Tietske Lieuwes Osinga.

 

Met zijn vrouw genoemd te Parrega in 1701.

 

Frans is getrouwd Parrega 6 dec 1696 met Ytscke Jacobs, overleden n 1709.

 

Op belijdenis gedoopt te Parrega 12-2-1697.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sjoerdje Rheen, gedoopt Parrega 5 sep 1697.

 

2 Tietje Rheen, gedoopt Parrega 2 apr 1699.

 

3 Pietje Rheen, gedoopt Parrega 25 mei 1701.

 

4 Sybren Rheen, gedoopt Hieslum 4 juni 1702

 

5 Tietske Rheen, gedoopt Tjerkwerd/Dedgum 3 sep 1704

 

6 Jacob Rheen, gedoopt Greonterp 5 dec 1706.

 

7 Sytske Rheen, gedoopt Hieslum 3 feb 1709.

 

 

INDEX

 

(Adama)

N. Sjoerdsdr, III-c.

Sjoerd Epes, III-c.

(Reen)

Fijke, VI-f-1.

Fijke Hessels, V-f-1.

Grets Sytzes, IV-d-3.

Hessel, VI-f-2.

Hessel Sytzes, IV-d-1, V-f, VI-f.

Johannes Hessels, V-f-2, VI-f.

Lolle Sytzes, IV-d-2.

Sytze Johannes, III-d-3, IV-d, V-f.

Tjets Sytzes, IV-d-4.

 

Aebinga

Abe Douwes, VI-i-2.

Aggema

Agge Watzes, IV-c-2, V-f.

Botke Aggesdr, IV-c-2.

Pietrick Aggesdr, V-f, VI-f.

Albada

Hector van, VI-c.

Pieter van, VI-c.

Andringa

Jel, V-c.

Rienck, V-a, V-c.

Sjoerdje, V-a, VI-a, VI-b.

Aylva

Alef van, IV-b.

Reyn van, IV-b, V-a.

Teth van, V-a.

Aytta

Folckert van, III-a-1.

Gerbrant van, III-a-1.

Syts Rintzesdr van, III-a.

 

Beyma

Gerck Wytzesdr van, IV-b.

Binnema

Rinck Hayes, V-j.

Blocq

Jan Govert Eylards, V-b-3.

Boccama

Duco Roorda van, IV-g-2.

Bockama

Doedt, IV-g-8.

Bockema

Pytcke, V-g, VI-g, VI-h.

Bootsma

Bauck Taeckesdr van, II, III-a, III-b.

 

Douwema

Renck Douwesdr, V-b.

Dyxtra

Suffridus Reins, VI-j-5.

 

Elgara

Tjerck Hessels, IV-a.

Epema

Eecke Tjepckesdr van, V-j, VI-l, VI-m.

Hette Wybes van, V-a.

Tjepcke van, V-j.

Wybe Hettes van, V-a.

Epma

Meynert, V-c-1.

Essen

Sophia van, VI-c.

 

Fallinga

Jelle Sytses, VI-e-3.

Fopma

Aafke Jilderts, VI-k.

Foeck Hessels, V-i, VI-g, VI-j, VI-k.

Jildert Hessels, V-g-2, VI-k.

 

Gerlsma

Tjepcke Bauckes, VI-k-4.

 

Haerda

Sicke Laeses, III-c-3.

Hania

Broer van, III-b.

Tjets van, III-b.

Yda Wiglesdr van, III-a-1.

Herbranda

Baerthe van, V-b.

Tjaert van, V-b.

Heringa

Antje Franses, VI-j.

Gosse Watzes, IV-e-1.

Hitje Johannesdr, V-j-6.

Jelle Watzes, IV-e-2.

Joucke Watzes, IV-e-3.

Hettema

Feycke van, III-a.

Hette van, III-a.

Hettinga

Romcke van, VI-m-1.

Sytze van, VI-m-1.

Hopperus

Douwe Pieters, V-c.

Hoptilla

Fenne Upckesdr van, VI-a.

Hoytema

Broer van, VI-c.

Jildu Simonsdr van, IV-b, V-a, V-b, V-c.

Maria Broersdr van, VI-c.

Simon van, IV-b.

Tjaert van, V-b-6.

 

Jansen

Jacob, III-d-6.

Janssen

Claes, V-f-1.

Jensma

Meyle Sjoerds, V-b-2.

Juwinga

Bauck Jouwsdr, VI-e.

 

Leij

Jurjen van der, VI-a-3.

 

Marshorne

Syts Tjepckesdr van, IV-b-5.

Meinsma

Gabbe, IV-b-2.

Mollema

Sierck Watzes, IV-a.

 

N.

Dilliana, VI-m-1.

 

Oedtsma

Wybe, IV-b-4.

Oegema

Tjets Sipckesdr, III-d.

Offenhusen

Bauck van, IV-b.

Osinga

Tietske Lieuwes, VI-h, VII.

 

Popta

Wopcke Wopckes, VI-d-1.

 

Rheen

Aatcke Ofckes van, VI-e-1.

Acke Idses, V-i-3, VI-g.

Acke Ofckes van, VI-e-3.

Aernt Johannes van, III-d-7, IV-f.

Ambrosius van, VI-c-1.

Ancke Idses, V-i-5.

Ancke Sickes van, III-c-2.

Anna Sickesdr van, III-c-4.

Antje Franses, V-g-2, VI-k.

Antje Idses, V-i-1.

Antje Sibles, IV-g-2, VI-j-4, VI-l-3.

Antke Watzedr van, III-e-1, IV-g, V-g, V-h, V-i, V-j.

Atcke van, V-e-1.

Ath van, V-b-6.

Barber Hettesdr van, IV-b-4.

Bauck Hettesdr van, IV-b-2.

Bauck Lolckesdr van, III-a-2, IV-a.

Bauck Sibles, VI-l-1.

Bauck Tjercksdr van, IV-a-1.

Bauck van, V-a-4, V-c-2, VI-b-3.

Claercke van, VI-c-3.

Doeth Ofckes van, VI-e-2.

Eke Johannesdr, VI-m-1.

Epe Aernts van, IV-f-1.

Foeck Jouws zie bij Jouw Reylofs VI-b-4

Foeck Sibles, VI-j-2.

Foeck Sjoerds, VI-k-3, VI-k-4.

Frans, V-g-1, V-i-3, VI-g, VI-g-1, VI-h-2, VII.

Frans Franses, IV-g-1, V-g, VI-g, VI-h.

Frans Sibles, VI-j-1.

Gabbe van, V-b-4.

Gercke Jouws zie bij Jouw Reylofs VI-b-4

Gercke van, IV-b-1, V-a, VI-a, VI-a-1, VI-a-2, VI-b.

Hack Hettesdr van, IV-b-5.

Hans Hessels van, IV-c-3, V-e.

Hebeltje Sibles, VI-j-5.

Hector van, V-b-1, VI-c.

Hessel Johannes van, III-d-2, IV-c, V-d, V-e.

Hessel Lolckes van, I-1, II, III-a, III-b, III-c, III-d, III-e.

Hessel Sibles, IV-g-6, V-j, VI-l, VI-l-2, VI-m.

Hessel Sytzes van, III-b-2.

Hessel Watzes van, III-e-3, IV-h.

Hette Lolckes van, III-a-3, IV-b, V-a, V-b, V-c.

Hette van, V-a-2, VI-b.

Hylck Ofckes van, VI-e-4.

Ids Sibles, IV-g-4, V-i, VI-g, VI-j, VI-k.

Ids Sjoerds, VI-k-1.

Jacob, VII-4.

Jeltje van, V-b-2.

Jildert Sjoerds, VI-k-2.

Jildu van, V-a-3, V-b-3.

Jissel, VI-g-3.

Johannes Aernts van, IV-f-2.

Johannes Hessels, V-j-3, VI-m.

Johannes Hessels van, II-4, III-d, IV-c, IV-c-4, IV-d, IV-e, IV-f.

Johannes Seerps van, V-d-1, VI-d.

Johannes Sibles, IV-g-9.

Klaeske Johannesdr, VI-m-2.

Lamk Sibles, IV-g-10.

Lisck Hessels van, IV-h-1.

Lolcke Hessels van, I, II, II-1, III-a, IV-a, IV-b.

Lolcke van, IV-b-3, V-b, VI-c, VI-c-2.

Lolcke Watzes van, III-e-2.

Lyntje Sibles, VI-i-2.

Maike Johannesdr, VI-m-3.

Marycke van, V-b-5.

Ofcke Seerps van, V-d-2, VI-e.

Pietje, VI-g-2, VI-h-1, VII-3.

Reyn van, V-a-1, VI-a.

Rinertje Johannesdr, VI-m-5.

Rinske Johannesdr, VI-m-4.

Rints van, V-c-1.

Rinze Sytzes van, III-b-1.

Rixt van, VI-b-1.

Seerp Hessels van, IV-c-1, V-d, VI-d, VI-e.

Sibbel Sibles, VI-j-3.

Sibbel Sickesdr van, III-c-3.

Sible Hessels, V-j-1, VI-l.

Sible Idses, V-i-2, VI-j.

Sible Watzes, V-h-1, VI-i.

Sicke Hessels van, II-3, III-c.

Sijcke Hessels, V-j-5.

Sjoerd Idses, V-i-4, VI-k.

Sjoerd Sibles, IV-g-7.

Sjoerd Sickes van, III-c-1.

Sjoerdje, VI-h-3, VII-1.

Sjoerdje van, VI-a-3, VI-b-2.

Sybren, V-g-3, VI-h, VII.

Sytske, VII-5.

Sytze Hessels van, II-2, III-b.

Tieth Lolckesdr van, III-a-1.

Tieth van, V-b-7.

Tietje, VII-2.

Tjaert Sibles, IV-g-8, VI-i-1.

Tjepcke Hessels, V-j-2.

Tryncke Sibles, IV-g-5.

Tryntje Hessels, V-j-4.

Tryntje van, VI-b-4.

Watze Hessels, V-j-6.

Watze Hessels van, II-5, III-e, IV-g, IV-h.

Watze Sibles, IV-g-3, V-h, VI-i.

Wytze van, IV-b-6, V-c.

Ynsck Johannesdr van, VI-d-1.

Rinia

Mary van, V-b.

Roorda

Hack van, III-a, IV-a, IV-b.

Tjerck van, III-a.

 

Schouwen

Sybrant, VI-e-4.

Siccama

Anna Ygesdr van, IV-b-5.

Yge Piers van, IV-b-5.

Sickinga

Claer van, VI-c.

Sippens

Aat Ofckesdr, V-d, VI-d, VI-e.

Lisck Doeckesdr, III-e.

Spanga

Tymen, V-c-2.

Spijck

Sake Ales, VI-e-2.

Stapert

Epe Hessels, IV-c-2.

Fye Feddesdr, IV-c-2, V-f.

Hans Epes, III-d.

Sibbel Johannesdr, III-d-1.

Tjets Hanses, III-d, IV-c, IV-d, IV-e, IV-f.

Tjets Johannesdr, III-d-5.

Watze Johannes, III-d-4, IV-e.

Staphorst

Johannes, VI-l-1.

Suffena

Meynert Simmes, V-c-1.

Sytzama

Jelcke van, V-b, VI-c.

Pier van, V-b.

 

Taapema

Johannes Feytes, VI-b-2.

Tallum

Upcke Douwes van, IV-b-5.

Tambuser

Abram Hessels, VI-i-2.

Tiemersma

Tjebbe Teekles, VI-e-1.

 

Wallinga

Hendrik Martens, VI-l-3.

Wibma

Aaltje Tjebbes, VI-d.

Wiersma

Cornelis Isbrants, VI-g-2.

Isbrant Cornelis, V-i-5.

Wigmana

Thomas Jans, VI-b-2.

 

zonder achternaam:

Aets Abbesdr, III-c.

Albert Lolckes, V-f-1.

Albert Tjercks, V-j-5.

Alef Sackles, IV-a-1.

Anck Upckesdr, IV-h.

Ane Pybes, VI-a.

Antje Jorisdr, VI-i.

Attie Syttedr, IV-f-2.

Aukje Wolters, VI-i.

Bauck Sjoerdsdr, V-a, V-c.

Baucke Johanneszn, V-f-1.

Cornelis Martens, VI-b-3.

Douwe Poppes, III-d-1.

Eeck Ndr, III-b.

Eme Dircks, III-d-6.

Frans Gerlofs, IV-g, V-g.

Geertje Anes, VI-a.

Geertje Gerbens, VI-f.

Hil Jansdr, IV-f-1.

His Aeltiesdr, VI-b.

Hoytcke Hoytesdr, V-e.

Hoyte Hoytes, V-e.

Ids Harckes, IV-g.

Ints Doedesdr, V-e.

Jacob Jarichs, V-b-5.

Jan Aernts, III-c-2, III-c-4.

Jan Rinnerts, VI-e-3.

Jisck Sjoerds, VI-l.

Jissel Louws, VI-j-1.

Jodoca Tjercksdr, III-a.

Jouw Lolles, V-e-1.

Jouw Reylofs, VI-b-4.

Jucke Jans, IV-d-3.

Lamck Ndr, IV-g.

Lieuck Sybrens, III-b-2.

Lolcke Jeppes, VI-b-3.

Marij Fetzes, V-j-6.

Maycke, VI-a.

Meinte Meintes, IV-d-4.

Pier Jelles, V-j-5.

Rixt Jurjens, VI-l-2.

Ruurd Heerckes, VI-b-1.

Sibbel Ndr, II, III-c, III-d, III-e.

Sible Idses, IV-g, V-h, V-i, V-j.

Sipcke Hayes, IV-h-1.

Sjouck Johannesdr, III-d-6.

Sjoucke Jouckes, VI-j-2.

Sybren Douwes, III-d-5.

Sytse Hanses, VI-g-3.

Thomas Piers, V-c.

Tjaert Hanckes, III-e.

Tjeert Pyters, VI-e-2.

Tjeert Sytzes, VI-j-2.

Tjerck Martens, V-c-2.

Tryn Jacobsdr, IV-d-2.

Tryn Tjaertsdr, III-e, IV-g, IV-h.

Tryn Wynzesdr, VI-b.

Tryntje Jacobs, VI-m-1.

Tryntje Jelles, IV-g-7.

Tryntje Reiners, VI-m.

Wabel Gosses, IV-e.

Wobbe Thomas, VI-e-1.

Ytscke Jacobs,

 

 

 

_

 

B

 

 

 

 

 

I Anne Reen.

 

Volgens SFA was zijn naam Anne Hessels Reen en was hij droogscheerder (lakenbereider).

Hij zou een zoon zijn van Hessel Lolckes Reen en Sibbel,echtpaar te Lutkewierum.

Anne heeft een dochter Sibbel. Er is zeker verwantschap met de vorige familie gezien de ondelinge contacten.

 

Anne was gehuwd met waarschijnlijk Foeck Clases.

 

Haar naam volgens SFA.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Pier Annes Reen, volgt onder II-a.

 

2 Doecke Annes Reen, volgt onder II-b.

 

 

3 Sibbel Annesdr Reen, overleden na 1612

 

Sibbel was gehuwd met Johannes Edes.

 

Sibbel wordt met haar man genoemd te Dokkum in 1602 (ze zijn dan geld verschuldigd aan Gercke Hettes Rheen, inv./sterfhuis d.d.6-4-1602).

Johannes Edes en Sibbel Annedr ,echtelieden te Dokkum, zijn op 21-4-1612 100 gg schuldig aan de weduwe van Sible Idses (inv./sterfhuis Sible Idses d.d.5-5-1614).

Zie ook HvF d.d.10-2-1620 en HvF d.d.26-10-1644.

 

 

4 Watze Annes Reen, volgt onder II-c.

 

 

II-a Pier Annes Reen, overleden n 1612, zoon van Anne Reen (I) en waarschijnlijk Foeck Clases.

 

Pier Annes te Harlingen was in 1602 geld verschuldigd aan Gercke Hettes Rheen (inv./sterfhuis)

Pier wordt met zijn vrouw genoemd in 1611 te Harlingen.

Hij was burgerhopman te Harlingen (zie HvF d.d.15-7-1620).

 

Pier was gehuwd met Aaltje Gerritsdr Pheltens,afkomstig uit Harlingen, dochter van Gerrit Harmens Pheltens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Harmen Reen, geboren Harlingen, volgt onder III-a.

 

2 Anne Reen, overleden n 1648.

 

Hij wordt vermeld te Harlingen in 1648.

 

 

 

II-b Doecke Annes Reen, overleden 1632, zoon van Anne Reen (I) en waarschijnlijk Foeck Clases.

 

Doecke Annes te Leeuwarden leende op 7-5-1598 50 gg van Sible Idses Rheen (inv./sterfhuis d.d. 5-5-1614).

In 1599 genoemd als burger en lakenscheerder te Leeuwarden (LWN Hyp.boek GG1-35 d.d.23-4-1599).

Doecke Annes te Leeuwarden was in 1602 geld verschuldigd aan Gercke Hettes Rheen (inv./sterfhuis d.d 6-4-1602).

Hij had met zijn vrouw ook veel schulden aan de broers Watze Sibles Rheen en Ids Sibles Rheen. (zie LWN Hyp.boek d.d.16-5-1628 ,op 1-5-1621 100 gg, op 30-8-1624 200 gg en op 6-5-1625 100 gg).

 

Doecke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 jan 1599 met Foeck Gideonsdr, overleden n 1632.

 

WYM 87-264 d.d.11-5-1632: Foeckien Gedions,weduwe wijlen Doecke Annes Reen te Leeuwarden voor de ene helft en Annius en Joannes Reen, met Foeckien voor haar zelf en zij samen voor Pieter,Sibbel en Watze Reen,hun broers en zuster,hebben verkocht aan Ds.Poppius Boorsma te Terkaple en Hillegonda Jacobsdr,echtelieden aldaar, een sate en landen te Oldega Wymbritseradeel.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Anne Rheen, afkomstig uit Joure in 1624, geboren v 1607, overleden n 1632.

 

Hij wordt in 1626 vermeld als postulant.

HvF 16792 d.d.28-4-1626 en d.d.3-3-1627:Anne Doeckes Rheen als curator.

Hyp.boek Leeuwarden d.d.29-8-1632:notaris Annius Rheen en zijn vrouw Joanna van Loon hebben een schuld van 500 goudguldens.

 

 

Anne is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 aug 1624 en getrouwd aldaar 4 sep 1624 met Jancke Arents van Loon, afkomstig uit Leeuwarden in 1624, overleden n 1632.

 

 

 

 

2 Joannes Rheen, geboren v 1607, volgt onder III-b.

 

3 Foeck Reen, afkomstig uit Leeuwarden in 1632, geboren v 1607.

Foeck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 dec 1632 en getrouwd 1632 ,16-12-1632 att.Leeuwarden, met Jillis Wulberts Bay, afkomstig uit Leeuwarden in 1632.

 

4 Pieter Reen, geboren n 1607.

Pieter is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 jun 1648 en getrouwd 1648 ,12-7-1648 3e pr.Leeuwarden met Antje Dyckmans, afkomstig uit Leeuwarden in 1648.

 

5 Sibbel Reen, afkomstig uit Leeuwarden in 1642, geboren n 1607, overleden 1656.

 

Gillis Bay,behuwd-oom,schrijver vraagt als voogd voor de kinderen van Sibbel hun oom Watze Reen,chirurgijn te Leeuwarden

 

Sibbel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 5 okt 1642 en getrouwd aldaar 15 okt 1642 (1) met Agge Jurjens, afkomstig uit Leeuwarden in 1642, overleden voor 1649.

 

Bij huwelijk in 1642 is Agge brouwer te Leeuwarden.

 

Sibbel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 dec 1649 en getrouwd 1649 ,19-12-1649 3e pr.Leeuwarden, (2) met Gerrit Ypes Nijhof, overleden na 1664.

 

Gerrit hertrouwde als weduwnaar in 1664 met Remck van Hoytema.

In 1649 en 1664 is hij mr.kistemaker te Leeuwarden.

Als zijn zwager Joannes Reen in 1650 is overleden wordt Gerrit curator over Catharina, dochter van Joannes en Geeske Bartholomeus.

 

6 Watze Rheen, geboren n 1607, volgt onder III-c.

 

 

II-c Watze Annes Reen, overleden n 1610, zoon van Anne Reen (I) en waarschijnlijk Foeck Clases.

 

Watze Annes te Oudega is in 1602 geld verschuldigd aan Gercke Hettes Rheen (inv/sterfhuis).

WYM 84-140 d.d.10-3-1610:Watze Annes Reen,wonende te Oldega Wymbritseradeel,bekent schuldig te zijn aan Ancke Watzedr Reen,weduwe wijlen Sible Idses,wonende Reen,de somma van 50 goudguldens.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

waarschijnlijk Marten Watzes Reen., overleden 1619/1628.

 

 

WON 6 d.d.18-4-1607: Marten Reen en Beatrix Gerbrantsdr Elckama, echtelieden Bolsward, proclameren de koop van een rente uit Meynardasate te Arum.

HEN 45-69 d.d.1616:Martinus Rheen en Beatrix Elckema kopen land te Kubaard (stem 25).

BOL 220 d.d.20-2-1628: Beatrix Eelckama, weduwe Marten van Reen, en Dr.Theodorus Hania (haar schoonzoon ?) proclameren de koop van een huis te Bolsward.

 

Marten is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 jul 1596 met Beatrix Gerbens Eelckama, overleden na 1628.

BOL 219 14/7,4/8 en 13/8/1596 huw.pr. van Marten Watzes Rheen en Beatrix Gerbrandtsdr Eelckama.

 

Uit hun huwelijk:

 

waarschijnlijk Dorothea Reen

 

Dorothea (van Bolsward) trouwt 1623, 2-4-1623 3e pr.gerecht Bolsward, met Dr.Theodorus Hania (van Leeuwarden).

 

BOL 220 d.d.20-2-1628: Dr.Theodorus Hania en Beatrix Eelckama proclameren de koop van een huis te Bolsward.

 

 

 

 

III-a Harmen Reen, geboren Harlingen rond 1604, overleden 29 juli 1652, ongeveer 48 jaar, begraven Harlingen, grafschrift, zoon van Pier Annes Reen (II-a) en Aaltje Gerritsdr Pheltens.

 

In 1637 is hij compagnies-schrijver te Harlingen.

Hij wordt met zijn vrouw vermeld te Harlingen in 1640 en 1648.

 

Harmen is in ondertrouw gegaan Harlingen 17 dec 1637 ,en op 2-12-1637 te Leeuwarden, en getrouwd aldaar 31 dec 1637 met Rixt Willems, afkomstig uit Leeuwarden in 1637, overleden n 1655.

 

Rixt is later getrouwd Leeuwarden 12 okt 1655 met Jacobus Jouwersma, afkomstig uit Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Harmen en Rixt:

 

1 Pier Reen, gedoopt Harlingen 28 mei 1648.

 

Als student uit Harlingen te Franeker ingeschreven op 29-10-1667.

Dr.Pierius Rheen was in 1674 advocaat bij het Hof van Friesland.

Hyp.boek Leeuwarden d.d.20-5-1700:Margareta Gellius en Dr.Pierius Rheen,echtelieden binnen Leeuwarden.

 

Pier is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 mrt 1674 met Grietje Gellius.

 

2 Sibilla Reen, gedoopt Harlingen 16 mrt 1651.

 

Sibilla trouwde met L.Schellingen.

 

 

III-b Joannes Rheen, geboren v 1607, overleden 1650 ,voor 16-12-1650, zoon van Doecke Annes Reen (II-b) en Foeck Gideonsdr.

 

Joannes Rheen was advocaat en notaris te Leeuwarden (1632,1636,1642).

HvF 16792 d.d. 2-5-1638:Joannes Rheen als curator en notaris te Leeuwarden.

Hij werd in 1642 curator over de weeskinderen van Ath Lolckes Rheen,maar op 1-3-1651 is er een opvolger wegens zijn overlijden.

BAA U3-210v d.d.12-3-1645: Jorryt Seerps te Huins tekende een schuldbekentenis van 600 car.gld. aan Joannes Reen, not.publ. en Geeske Bartholomeus.

Joannes was ook secretaris van Oostdongeradeel 1645-1650.

Leeuwarden W3 d.d.29-12-1649: Joannes Reen, secretaris, genoemd als curator.

HvF 16793-114v d.d.16-12-1650: Joannes is overleden.

Watse Rheen, chirurgijn te Leeuwarden, en Elisabeth Bartholomeus (gesterkt met Dirck Jurjens haar man) vragen als oom en tante van Catharina Reen, kind van wijlen secretaris Joannes Reen en Geeske Bartholomeus, voogdij voor haar aan. Curator wordt haar oom Gerrit Epes, kistemaker te Leeuwarden.

 

Joannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 mei 1638 en getrouwd 1638 ,4-6-1638 att.Leeuwarden, met Geeske Bartholomeusdr, afkomstig uit Leeuwarden in 1638, overleden n 1650.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Catharina Reen.

 

 

III-c Watze Rheen, geboren n 1607, overleden v 1680, zoon van Doecke Annes Reen (II-b) en Foeck Gideonsdr.

 

Hij was chirurgijn te Leeuwarden (1650).

 

Watze is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 apr 1649 en getrouwd 1649 ,12-5-1649 3e pr.Leeuwarden, met Antje Lolles Jouwersma, overleden n 1695.

 

In 1680 als weduwe te Leeuwarden.

HEN 48 d.d.1695:Anna Jouwersma,weduwe van Watze Reen,mr.chirurgijn te Leeuwarden,behoort bij de verkopers van "Spyck" ,stem 4 Hennaard.

 

Uit dit huwelijk:

1 Antje Reen, overleden na 1690

 

Anna Rheen van Leeuwarden trouwt 10-8-1662 te Lekkum (Reddingius) met Isaac de Grau van Leeuwarden.

 

HEN 48 d.d. 1690: Antje Reen behoort tot de eigenaars van Spyck te Hennaard (stem 4).

 

2         Foeck Reen, geboren omstreeks 1654, overleden na 1712.

 

Foeck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 juli 1674 en getrouwd aldaar 11 juli 1674 met Meyle Lolckes Jensma, meestal Aemilius genoemd, geboren rond 1623, overleden voor 1712, zoon van Lolcke Jensma en Bauck Allinga..

 

HvF 9673 d.d.30-5-1713: Foeck Rheen, weduwe Jensma, was in 1712 ongeveer 58 jaar.

 

 

 

 

INDEX

 

Bay

Jillis Wulberts, II-b-3.

 

Eelcama

Beatrix Gerbens, II-c-1.

 

Jouwersma

Antje Lolles, III-c.

Jacobus, III-a.

 

Loon

Jancke Arents van, II-b-1.

 

Nyhof

Gerrit Ypes, II-b-5.

 

Pheltens

Aaltje Gerritsdr, II-a, III-a.

 

Reen

Anne, I, II-a, II-a-2, II-b, II-b-1, II-c.

Antje, III-c-1.

Doecke Annes, I-2, II-b, III-b, III-c.

Foeck, II-b-3, III-c-2.

Harmen, II-a-1, III-a.

Joannes, II-b-2, III-b.

Johanna, III-b-1.

Marten Watzes, II-c-1.

Pier, III-a-1.

Pier Annes, I-1, II-a, III-a.

Pieter, II-b-4.

Sibbel, II-b-5.

Sibbel Annesdr, I-3.

Sibilla, III-a-2.

Watze, II-b-6, III-c.

Watze Annes, I-4, II-c.

 

zonder achternaam:

Agge Jurjens, II-b-5.

Antje Dyckmans, II-b-4.

Foeck Clases, I, II-a, II-b, II-c.

Foeck Gideonsdr, II-b, III-b, III-c.

Geeske Bartholomeusdr, III-b.

Grietje Gellius, III-a-1.

Rixt Willems, III-a.

_

 

 

 

I

 

C

 

 

I Albert Hessels Reen, overleden n 1580.

 

Hij was in 1573 R.K. priester te Midlum en was daarna daar predikant van de reformatie.

In 1583,1592 en 1594 genoemd als burgemeester van Harlingen.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

1 Hessel Alberts Reen, volgt onder II-a.

 

2 Aaltje Albertsdr Reen, volgt onder II-b.

 

 

II-a Hessel Alberts Reen, overleden n 1611, zoon van Albert Hessels Reen (I).

 

Student te Franeker 17-5-1589 en te Leiden op 2-6-1594.

Hesselus was predikant te Midlum (1605,1611).

 

Hessel was gehuwd met Jelcke Johannesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Albert Hessels Reen, volgt onder III-a.

 

2 Johannes Hessels Reen, afkomstig uit Midlum in 1629.

 

Bij huwelijk in 1629 is Joannes Hesseli Rheen uit Midlum boekdrukker te Leeuwarden.

HvF 16792 d.d. 19-2-1629: Joannes Hesseli Rheen uit Leeuwarden genoemd als curator.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 mei 1629 en getrouwd 1629 ,31-5-1629 att.van Leeuwarden, met Geertruyt Franses.

 

 

II-b Aaltje Albertsdr Reen, dochter van Albert Hessels Reen (I).

 

Zij wordt met haar man genoemd in 1611 te Harlingen.

 

Aaltje was gehuwd met Ocke Lenarts.

 

Hij was mr.chirurgijn te Harlingen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Albertus Ockes Reen, volgt onder III-b.

 

 

III-a Albert Hessels Reen, overleden Rauwerd n 1675, zoon van Hessel Alberts Reen (II-a) en Jelcke Johannesdr.

 

Student te Franeker 25-6-1629 en predikant te Wynaldum 1636-1644.

Zijn naam in 1636 op de klok van Wynaldum.

Hij vertrok in nov.1644 met beroep van IJlst maar zonder approbatie en was dus toen zonder inkomen.

Van 1646-1653 predikant te Warns,1653-1676 te Rauwerd.

 

Albert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 nov 1635 en getrouwd aldaar 6 dec 1635 met Gerritje Isaaks Cnopius.

 

Zij was weduwe van Baucke Lieuwes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hessel Reen, gedoopt Wynaldum 25 sep 1636, volgt onder IV-a.

 

2 Tryntje Reen, geboren Wynaldum nov 1639, gedoopt aldaar 24 dec 1639.

 

3 Johannes Reen, geboren Wynaldum 5 feb 1641, gedoopt aldaar 7 feb 1641, overleden Bozum 13 mei 1673, begraven aldaar.

 

Hij werd in 1669 predikant te Bozum.

Met zijn broer Isaak,candidaat-predikant,op bezoek bij boer Sikke Tanja.

De volgende morgen werden de beide broers dood aangetroffen op bed (verdachte omstandigheden ?). Hun vader liet voor de broers een grafschrift maken,waarbij Sikke Tanja verdacht werd gemaakt. Na een rechtszaak bij het Hof van Friesland werd hun vader verplicht het grafschrift op de zerk te Bozum onleesbaar te maken.

 

 

4 Jeltje Reen, geboren Wynaldum 9 nov 1642, gedoopt aldaar 11 nov 1642, overleden 1645.

 

5 Isaak Reen, geboren Warns (?) n 1642, overleden Bozum 13 mei 1673, begraven aldaar.

 

Hij was in opleiding als predikant (student te Franeker 10-11-1664).

Voor zijn overlijden te Bozum zie bij zijn broer Johannes.

 

 

 

III-b Albertus Ockes Reen, zoon van Ocke Lenarts en Aaltje Albertsdr Reen (II-b).

 

Albertus was apotheker te Makkum.

Hij doet als Albert Ockes op 16-12-1625 belijdenis te Makkum.

 

Albertus was gehuwd met Neeltje Reiners, afkomstig uit Enkhuizen.

 

Zij doet als Neelke Reiners op 16-2-1625 belijdenis te Makkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Regnerus Alberts Reen, gedoopt Makkum 13 mei 1632 ,gedoopt als Reiner,, volgt onder IV-b.

 

2 Aaltje Alberts Reen, afkomstig uit Makkum in 1658, gedoopt Makkum jun 1634, overleden v 1668.

 

Aaltje Alberts doet als jongedochter belijdenis te Makkum op 6-6-1652.

Haar huwelijk met Sjoerd was kinderloos.

 

Aaltje is getrouwd 1658 ,5-12-1658 att.van Makkum, met Sjoerd Piers Adama, afkomstig uit Britswerd in 1658, gedoopt Bozum 26 jul 1626, overleden 1684.

 

Hij was in 1668 bakker en dorprechter te Bozum.

Sjoerd hertrouwde 4-7-1669 te Makkum met Tryntje Jans.

Zie ook GJB 1979-34.

 

 

3 Ocke Alberts Reen, afkomstig uit Makkum in 1664, volgt onder IV-c.

 

 

IV-a Hessel Reen, gedoopt Wynaldum 25 sep 1636, overleden n 1666, zoon van Albert Hessels Reen (III-a) en Gerritje Isaaks Cnopius.

 

Hij was bij huwelijk in 1661 mr.bakker te Leeuwarden (zie ook bakkersboekLeeuwarden d.d. 21-11-1661,HCL).

 

Hessel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 nov 1661 en getrouwd Leeuwarden. 15 dec 1661 met Reynskje Wolters, afkomstig uit Huizum in 1661.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jeltje Reen, gedoopt Leewarden 23 jul 1662.

 

2 Johannes Reen, gedoopt Leeuwarden 14 mrt 1666.

 

 

IV-b Regnerus Alberts Reen, gedoopt Makkum 13 mei 1632 ,gedoopt als Reiner,, overleden 8 aug 1695 ,63 jaar en 3 maanden,, begraven Franeker ,grafschrift,, zoon van Albertus Ockes Reen (III-b) en Neeltje Reiners.

 

Regnerus Reen werd op 11-9-1649 ingeschreven als student te Franeker.

Hij was predikant te Exmorra 1653/1662,te Burgwerd 1662/1666 (op lidmatenlijst aldaar 15-8-1662,ingekomen van Exmorra).

Daarna predikant te Workum 1666/1669 en te Franeker vanaf 1669.

Zie ook de aantekeningen van Reddingius (Tresoar)

 

Regnerus was gehuwd (1) met Willemke Jans Bijenkorf, overleden 1665.

 

Als Willemke Jans Bijenkorf lidmaat te Burgwerd,op 15-8-1662 van Exmorra.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryntje Reen, gedoopt Burgwerd 8 feb 1663, overleden 17 dec 1683 ,21 jaar, begraven Dronrijp.

Tryntje is in ondertrouw gegaan Franeker 2 mrt 1683 en getrouwd aldaar 18 mrt 1683 met Tjalling Domna, geboren Kollum 1 apr 1654, overleden 9 mei 1728, begraven Dronrijp, zoon van Henricus Domna en Auckje Gerlsma.

 

Predikant te Dronrijp (1676-1684) en Workum (1684-1726).

Zie Grafschriften IV.

 

Tjalling is later getrouwd Workum okt 1685 met zijn nicht Elisabeth Domna, geboren 1660, overleden 22 mei 1692, begraven Dronrijp, dochter van Dionysius Domna en Flora Helt.

 

2 Jan Reen, gedoopt Burgwerd 25 dec 1664.

 

 

Regnerus is getrouwd Workum 5 jul 1668 (2) met Marijke Brongersma, afkomstig uit Leeuwarden in 1668, geboren feb 1648, overleden 28 apr 1693 ,45 jaar en 9 weken,, begraven Franeker ,grafschrift,, dochter van Julius Brongersma en Cunira Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

3 Albertus Reen, afkomstig uit Makkum in 1694, gedoopt Workum 5 mei 1669, volgt onder V.

 

4 Julius Reen, gedoopt Franeker 1 okt 1671.

 

Hij was verstandelijk gehandicapt.

 

 

5 Cunira Reen, gedoopt Franeker 25 okt 1673.

 

6 Ocko Reen, gedoopt Franeker 23 jul 1676.

 

7 Neeltje Reen, gedoopt Franeker 28 jun 1677.

 

8 Ocko Reen, gedoopt Franeker 13 jun 1680.

 

9 Neeltje Reen, gedoopt Franeker 24 jun 1683, overleden 14 jan 1762, begraven Leeuwarden ,grafschrift,.

 

10 Teeltje Reen, gedoopt Franeker 17 mrt 1686, overleden 20 mei 1694 ,oud 8 jaar en 9 weken,, begraven Franeker ,grafschrift,.

 

Zij werd begraven in het graf van haar moeder.

 

 

11 Regnerus Bronger Reen, gedoopt Franeker 18 dec 1688, overleden Rauwerd 31 aug 1752, begraven Franeker ,grafschrift,.

 

Student te Franeker 1705.

Predikant te Finkum 1711-1728 en Huizum 1728-1752.

 

 

12 Petrus Reen, gedoopt Franeker 17 sep 1691.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

IV-c Ocke Alberts Reen, afkomstig uit Makkum in 1664, zoon van Albertus Ockes Reen (III-b) en Neeltje Reiners.

 

Ocke Alberts doet als jonggezel belijdenis te Makkum in 1662.

In 1667 wordt hij vermeld als apotheker te Makkum.

 

Ocke is getrouwd Makkum 17 apr 1664 met Gatske Gerlofs, afkomstig uit Pingjum in 1664.

 

Gatske Gerlofs doet belijdenis te Makkum in september 1664.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gerlof Reen, gedoopt Makkum 28 mrt 1666.

 

 

V Albertus Reen, afkomstig uit Makkum in 1694, gedoopt Workum 5 mei 1669, overleden Huizum 15 feb 1738 ,68 jaar en 9 maanden oud,, begraven Makkum, zoon van Regnerus Alberts Reen (IV-b) en Marijke Brongersma.

 

Hij was predikant te Makkum 1692-1731 en was daarna emeritus.

 

Albertus is getrouwd Makkum 1 jul 1694 met Habeltje de Pauw, afkomstig uit Harlingen in 1694.

Uit dit huwelijk:

 

1 Maria Reen, gedoopt Makkum 2 feb 1696.

 

2 Regnerus Reen, gedoopt Makkum 18 jul 1697.

 

3 Sybrant Reen, gedoopt Makkum 20 nov 1698, overleden 12 jun 1747 ,oud 48 jaar en 6 maanden,, begraven Franeker ,grafschrift,.

 

WON acte 9-5-1720:Dr.Albertus Reen,predikant te Makkum,curator over Sibrandus Reen,student te Franeker (vanaf 23-4-1715).

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en bouwmeester te Leeuwarden.

 

 

 

4 Regnerus Reen, gedoopt Makkum 20 nov 1701.

 

 

INDEX

 

Adama

Sjoerd Piers, III-b-2.

 

Bijenkorf

Willemke Jans, IV-b.

Brongersma

Julius, IV-b.

Marijke, IV-b, V.

 

Cnopius

Gerritje Isaaks, III-a, IV-a.

 

Domna

Dionysius, IV-b-1.

Elisabeth, IV-b-1.

Henricus, IV-b-1.

Tjalling, IV-b-1.

 

Gerlsma

Auckje, IV-b-1.

 

Helt

Flora, IV-b-1.

 

Pauw

Habeltje de, V.

 

Reen

Aaltje Alberts, III-b-2.

Aaltje Albertsdr, I-2, II-b, III-b.

Albert Hessels, I, II-a, II-a-1, II-b, III-a, IV-a.

Albertus, IV-b-3, V.

Albertus Ockes, II-b-1, III-b, IV-b, IV-c.

Cunira, IV-b-5.

Gerlof, IV-c-1.

Hessel, III-a-1, IV-a.

Hessel Alberts, I-1, II-a, III-a.

Isaak, III-a-5.

Jan, IV-b-2.

Jeltje, III-a-4, IV-a-1.

Johannes, III-a-3, IV-a-2.

Johannes Hessels, II-a-2.

Julius, IV-b-4.

Maria, V-1.

Neeltje, IV-b-7, IV-b-9.

Ocke Alberts, III-b-3, IV-c.

Ocko, IV-b-6, IV-b-8.

Petrus, IV-b-12.

Regnerus, V-2, V-4.

Regnerus Alberts, III-b-1, IV-b, V.

Regnerus Bronger, IV-b-11.

Sybrant, V-3.

Teeltje, IV-b-10.

Tryntje, III-a-2, IV-b-1.

 

Sjaerda

Cunira, IV-b.

 

zonder achternaam:

Gatske Gerlofs, IV-c.

Geertruyt Franses, II-a-2.

Jelcke Johannesdr, II-a, III-a.

Neeltje Reiners, III-b, IV-b, IV-c.

Ocke Lenarts, II-b, III-b.

Reynskje Wolters, IV-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_