f

 

Genealogie van het adellijk geslacht van Rinia

 

Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I N. van Rinia.

 

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

1 Doecke van Rinia, volgt onder II.

 

2 misschien Ath van Rinia.

 

Ath was gehuwd met Rienck van Glins, overleden n 13 jul 1474, zoon van Douwe(Doede) van Glins en Both van Epinga.

 

Misschien was hij voor de tweede maal getrouwd met Both van Hobbema,overleden op 31-3-1503* met grafschrift te Dronrijp. Zij zou de laatste telg zijn uit het geslacht Hobbema,ws.dochter van Dije van Hobbema en Catharina N. Door haar kwam dan Hobbemastate te Dronrijp aan de familie Glins.Voor haar graf zie Grafschriften IV-71.

Rienck wordt genoemd in OFO I-251 d.d.13-7-1474.

 

 

 

II Doecke van Rinia, overleden Blessum 2 feb 1478, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van N. van Rinia (I) en N.N..

 

Hij woonde op Rinia-state te Blessum en trad in 1469 op als arbiter bij geschillen.Ook vermeld als Doecke Tjessinga.

OFO I-200 d.d.17-3-1469:Doecke genoemd te Blessum.

Uit kwartieren van Doecke Tjebbes van Martena (overleden 1605) zou blijken dat dochter Bauck voortkwam uit een eerder huwelijk met een vrouw uit het geslacht van Glins.

Zie ook Grafschriften Menaldumadeel (IV-36/37).

 

 

Doecke was gehuwd met Lisck Pybes van Sickema, afkomstig uit Herbayum, overleden na 4 dec 1484, dochter van Pybe van Sickema en Catharina Wybrantsdr van Gerbranda.

 

Lisck Doekama te Blessum testeert op 4-12-1484 (F.T.48, T320-48 en OFO IV-65).

Haar ouders en haar zuster Syts worden genoemd in haar testament;de ouders van moeder Kathryn zijn vermeld zoals ook in het "Dootboeck" (Burmania).

Als erfgenamen worden de 11 kinderen allemaal met naam genoemd in het testament en o.a. ook heer Douwe (Pybes) te Dronrijp.

Lisck zal zich misschien Doekama noemen naar haar man Doecke.

Zie ook GJB 1998-101.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Haring Doeckes van Rinia, volgt onder III-a.

 

2 His Doeckesdr van Rinia, overleden n 1490.

 

Genoemd als weduwe van Pieter op 3-12-1487 in OFO I-356 bij een overeenkomst over de nalatenschap van Jelle Juwsma.

Zie over haar GJB 2009-41.

 

His was gehuwd (1) met Pieter Sybrants van Auckama, overleden Leeuwarden 25 jul 1487 *, begraven aldaar, zoon van Sybrant Pieters van Auckama en Auck Siercksdr van Donia.

 

Olderman van Leeuwarden in 1487 ten tijde van het bieroproer en daarbij vermoord door de Schieringers.

Ook genoemd als olderman in OFO I-355 d.d.24-5-1487.

 

His was gehuwd (2) met N.N. (een Wigle van Herema ?)

 

Uit dit huwelijk Ydt,die getrouwd was met Sipcke van Hania.

 

His was gehuwd (3) met Binnert van Aebinga, overleden n 1515, zoon van Feicke van Aebinga en Ael van Jelmera.

 

OFO II-192 d.d.31-10-1495:Hessel Martena had goederen van hem in beslag genomen en moet deze teruggeven.

Genoemd in OFO I-433 d.d.10-5-1498.

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 heeft Binnert Aebinga van Hijum veel bezit.

In 1516 werden zijn goederen geconfisqueerd.

Volgens het Burmaniaboek liet hij bij zijn vrouw His 2 dochters na.

Zie verder GJB 1994-146.

 

Binnert was later gehuwd met Geel Ndr, ,Alma ?, overleden v 1544.

 

3 Haye Doeckes van Rinia, volgt onder III-b.

 

4 Hobbe Doeckes van Rinia, volgt onder III-c.

 

5 Pybe Doeckes van Rinia, volgt onder III-d.

 

6 Douwe Doeckes van Rinia, volgt onder III-e.

 

7 Teedt Doeckesdr van Rinia, overleden n 1484.

 

Teedt was gehuwd met Sybe Tades.

 

Sybe was een eigenerfde boer uit Pingjum met veel bezit; hij voelde zich als heerschap en ging met de adel op 29-6-1515 naar Leeuwarden om Karel V te huldigen(GJB 1998-98)

Hij staat als Doeke Sybez op de lijst van Thabor, maar niet op die van Winsemius.

Uit het huwelijk Van Sybe en Teedt:

Doecke,Lisck en vermoedelijk Rieme,de moeder van Andries Waltinga. Zie GJB 1998-98,99.

8 Syts Doeckesdr van Rinia, overleden n 1484.

 

9 Ymck Doeckesdr van Rinia, overleden n 1484.

 

Zij was de jongste dochter.

 

 

10 misschien Bauck Doeckesdr van Rinia, overleden 1500.

 

Zie T320-48.

Volgens de 16 kwartieren van Doecke Tjebbes van Martena was zij een dochter van Doecke van Rinia en N.van Glins.

Maar in het testament van Lisck wordt ze wel haar dochter genoemd en erft ze mee met de anderen.

 

Bauck was gehuwd met Douwe Janckes van Douma, overleden v 1507, zoon van Jancke Douwes van Douma en Eets Douwesdr van Harinxma, ook Jets.

 

Hij woonde te Irnsum en wordt als overledene in OFO IV-165 d.d.21-7-1507.

 

 

11 Ucke Doeckes van Rinia, overleden n 1487.

 

Hij was pastoor te Hylaard en wordt in het testament van zijn moeder genoemd als "Her UUcken".

OFO I-356 d.d.3-12-1487:bij een overeenkomst over de nalatenschap van pastoor Jelle Juwsma zegelt hij als her UUcka voor zijn zuster His.

 

 

 

III-a Haring Doeckes van Rinia, overleden na 1511, zoon van Doecke van Rinia (II) en Lisck Pybes van Sickema.

 

Haringh Doeckesz tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.90).

Als Harinck Doeckisz op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Menaldumadeel.

Hij was de jongste zoon en wordt vermeld in 1511 als heerschap op Riniastate te Blessum met meerdere bezittingen aldaar (R.v.A.).

 

Haring was gehuwd met Saeck Laesdr van Oedtsma, dochter van Laes van Oedtsma en Doedt Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Fedt Haringhsdr van Rinia, overleden Roordahuizum 24 jul 1542.

 

Fedt was gehuwd met Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda, overleden Roordahuizum n 1577 ,ws.1578, zoon van Bocke Doytzes van Wiarda en Wyts Ndr.

 

Boer te Roordahuizum (in 1543 op Tjerksma-zate,BB 116b).

Hij was gedeputeerde van de Staten van Friesland in 1574 en sloot als zodanig in 1577 een overeenkomst met de Spanjaarden (Schotanus).

Zie ook BAA 4 d.d.1561.

 

Jorrit was later gehuwd met Catharina Hettesdr van Jelgersma, dochter van Hette Hettes van Jelgersma en Tjets Lieuwesdr van Tjepnia.

 

2 Doecke van Rinia.

 

Hij is jong overleden.

 

 

3 Saecke van Rinia, volgt onder IV-a.

 

 

III-b Haye Doeckes van Rinia, overleden 1514/1529, zoon van Doecke van Rinia (II) en Lisck Pybes van Sickema.

 

Misschien is hij de Haye Doeckes die in 1483 wordt genoemd als grietman van Menaldumadeel.

Op 9-7-1504 tekent Hayo Douckesz de reversaalbrief (nr.134).

Op 5-1-1505 staat Hayo Doeckesz op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Bij RvA 1511 en 1514 als heerschap te Dronrijp met veel bezit aldaar en ook bezit te Tzum en Jorwerd.

 

Haye was gehuwd met zijn nicht Ymck Riencksdr van Glins, overleden voor 1529, dochter van Rienck van Glins en Ath van Rinia.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Rienck van Rinia.

 

Hij sneuvelde op jonge leeftijd.

 

 

2 Doecke Hayes van Rinia, volgt onder IV-b.

 

3 Tryn van Rinia, overleden voor haar .man

 

Tryn was gehuwd met Hette Feddes Jelgersma (Douma), overleden 1543/1550, afkomstig uit Oosterwierum.

 

Uit dat huwelijk Fedde en Tjaert Jelgersma.

Hette hertrouwde met Tiets van Tiepma, overleden na 1550.

 

4 Dye van Rinia, volgt onder IV-c.

 

 

III-c Hobbe Doeckes van Rinia, overleden n 1511, zoon van Doecke van Rinia (II) en Lisck Pybes van Sickema.

 

Hobbe Douckes ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.7 en nr.105).

Bij R.v.A.1511 heeft Hobbe Doeckes van Winsum heeft veel bezit.

 

Hobbe was gehuwd met Riem van Popma, afkomstig uit Winsum.

 

Over haar ouders is niets bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Lisck van Rinia.

Lisck was gehuwd met Eelcke van Heringa, overleden n 1543, zoon van Sascker van Heringa en Tiets Oenesdr van Juwsma.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Goutum,dat in 1511 behoorde aan de vader van Womck.

HvF 16481-792 d.d.20-12-1537:Eelcke als man en voogd van Womck.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1968-41.

 

Eelcke was later gehuwd met Womck van Jongema, overleden n 1543, dochter van Eda Keimpes van Jongema en Saeck van Eminga.

 

 

III-d Pybe Doeckes van Rinia, overleden voor 1484, zoon van Doecke van Rinia (II) en Lisck Pybes van Sickema.

 

Bij het testeren van zijn moeder Lisck in 1484 was hij reeds overleden en zijn kinderen erven.

 

Hij was misschien gehuwd met Doedt van Oedtsma.

 

Uit zijn huwelijk vermoedelijk:

 

1 Ydt van Rinia, overleden na 1529

 

Ydt was gehuwd met (1) Jelte van Helbada, overleden voor 1511.

 

Ydt was gehuwd met (2) Sypt van Hania, overleden na 1525.

 

Bij RvA 1511 is Ydt mede-eigenaar van een sate te Huins als Yd Pybadochter

In 1529 blijkt dat Yd Hanye deze plaats had verkocht aan Sybrant van Roorda, maar dat Haye Doeckes (Rinia) met een niaar-claim kwam.

Zie voor haar en haar mannen GJB 2009-44,45.

 

2 misschien Douwe Pybes, overleden Dronrijp 17 feb 1512.

 

Douwe Pybes was pastoor te Dronrijp en hij testeerde daar 13-2-1511 (F.T.81 en OFO IV-204).

Lisck,weduwe Rinia, vermaakt hem een gouden Rijnse gulden (test.4-12-1484).

Hij heeft een zuster met zoon Pybe en noemt als verwanten o.a.de broers Douwe,Rienck en Johan Gerbranda.

Hij was de stichter van het Douwe Pybes leen en voerde het wapen Rinia.

Zie voor hem en het leen GJB 1998-97 e.v.

 

 

 

III-e Douwe Doeckes van Rinia, overleden v 1484, zoon van Doecke van Rinia (II) en Lisck Pybes van Sickema.

 

Hij woonde op Sickemastate te Herbayum (grotendeels eigendom van zijn moeder) en wordt genoemd in OFO I-233 d.d.12-11-1472 bij verkoop van land.

In het testament van zijn moeder uit 1484 erven zijn kinderen goed te Herbayum.

Over zijn nalatenschap met o.a.Sickemagoed te Herbayum,zie T342-04,23.

 

Douwe was gehuwd met N.N..

 

Was zij een Ansck Jeppema ?

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Catharina Douwesdr van Rinia.

 

2 Doucke Douwesdr van Rinia.

Doucke was gehuwd met Douwe van Gerbranda, overleden n 1525, zoon van Eda van Gerbranda en Rixt van Roorda.

 

OFO-I-487,490 d.d.21-6-1504 en 5-10-1504:Douwe Edes Gerbranda te Herbayum verkoopt land aan Symen Hendricks van Harlingen.

Op 5-1-1505 met zijn broers op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Hij is in 1511 bezitter van Sickemastate te Herbayum,uit het bezit van zijn schoonouders.

T342-04,23: een verklaring door 2 commissarissen d.d.27-6-1530 over de overeenkomst,die Douwe Gerbranda had gesloten met Take Glins over de nalatenschap van zijn schoonvader Douwe Doeckes. Tot deze nalatenschap behoorde het Sickema-goed te Herbayum.

OFO IV-204 d.d.13-2-1511:met zijn broers in het testament van Douwe Pybes te Dronrijp.

Zie GJB 1998-101.

 

Douwe was later gehuwd met N.N..

 

 

IV-a Saecke van Rinia, overleden 2 okt 1560, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Haring Doeckes van Rinia (III-a) en Saeck Laesdr van Oedtsma.

 

Grietman van Westdongeradeel,genoemd 1543 en daarna,maar voor 1560 afgetreden.

Hij woonde met zijn vrouw op Jaersmastate te Holwerd.

 

Saecke was gehuwd met Romck Sjoertsdr van Jaersma, afkomstig uit Holwerd, overleden 15 nov 1577, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Sjoert van Jaersma en Popck Tjallingsdr Hoytsma.

 

HvF 16691-101,113 d.d.1555:Romck Jaersma,als dochter van Sieurt Jaersma,en vrouw van Sacke Ringe.

HvF 16691-223 d.d.1559:Romck Jaersma,getrouwd met Sacke Ringie.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Popck Saeckesdr van Rinia, geboren 1541, overleden 6 dec 1611 ,70 jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

Popck was gehuwd met Feycke Tetmans, afkomstig uit Oldeboorn, geboren 1538, overleden 12 apr 1601 ,63 jaar, begraven Oldeboorn ,grafschrift.

 

Grietman van Utingeradeel,genoemd in 1578,1583 en 1587.

Zie het artikel over hem in de Vrije Fries 1997-125/138.

Zie ook HvF 16693-72 ,16696-264, 16698, 16699 d.d. resp.1566,1576,1579 en 1582.

 

 

2 Saeck Saeckesdr van Rinia, overleden 28 mei 1608, begraven Langweer, grafschrift.

 

Volgens het bev.reg.van Leiden vestigde zij zich met haar tweede man, met haar 2 zoons uit het huwelijk met Galenus Hannia n.l.Severinus en Viglius, en hun eigen kinderen Jannetgen,Eylardus en Reynick aldaar in mei 1581 (Reynalda-genealogie).

Procl.boek Franekeradeel 23/1-5/3/1612:Sjoerd van Hania,raadsheer,Edo Reynalda samen voor hun zuster Jantien Reynalda erfgenamen van hun overleden moeder Saeck van Rinia.

 

Saeck was gehuwd (1) met Gale Wigles van Hania, overleden 1599, zoon van Wigle Dyes van Hania en Idzen Douwesdr.

 

Saeck was gehuwd (2) met Eylert Auckes van Reynalda, geboren 1557, overleden 27 okt 1610, begraven Langweer, grafschrift, zoon van Aucke Aedes van Reynalda en Anna Upckesdr.

 

Op 6-5-1581 als student te Leiden en daar met vrouw en kinderen ingeschreven.

Hij was in 1587 hoogleraar in Franeker,in 1588 rector magnificus.

In 1591 als opvolger van zijn broer Fedde grietman van Doniawerstal tot 1610.

 

 

3 Ritscke van Rinia, volgt onder V-a.

 

4 Fedt Saeckesdr van Rinia, overleden n 1600 ,op 12-9-16.., begraven Holwerd ,grafschrift.

Fedt was gehuwd met Sjoerd Johans van Saeckema, afkomstig uit Kollum, overleden Oldenzaal 1581.

 

5 N. van Rinia, overleden v 1590.

N. was gehuwd met Ofcke van Baerdt, zoon van Tiete Folperts van Baerdt en Doedt van Aesgema.

 

Ofcke was meester in de rechten.

 

Ofcke was weduwnaar van zijn achternicht Tryn van Offenhusen, overleden 1560/1566, dochter van Hans van Offenhusen en Auck van Fernea.

 

 

IV-b Doecke Hayes van Rinia, overleden 4 mei 1541, begraven Blessum ,grafschrift, zoon van Haye Doeckes van Rinia (III-b) en Ymck Riencksdr van Glins.

 

OFO II-332 d.d.10-10-1526:hij en zijn vrouw verkopen land aan de armvoogden van Bolsward.

Hij woonde in 1529 met zijn vrouw op Sjaerdemastate te Dronrijp (GJB 1969-18).

Zie ook Grafschriften IV (MEN).

 

Doecke was gehuwd met Rints Taeckesdr van Herema, overleden 1533, begraven Blessum ,grafschrift, dochter van Taecke van Herema en Ath van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryn Doeckesdr van Rinia, overleden Jorwerd v 5 jun 1578.

 

HvF 16695-178 d.d.3-12-1574:Catharina Rinia,weduwe van Homme te Jorwerd.

HvF 16696-208 d.d.1576:Homme van Hettinga,overleden.

Op 6-5-1578 is er scheiding van haar nalatenschap tussen haar kinderen,te weten Johan,Taco,Rienck en Auck.

Zie GJB 1969-19.

 

Tryn was gehuwd met Homme van Hettinga, overleden 1572/1574 ,voor 23-4-1574,, zoon van Epe van Hettinga en Auck van Herema.

 

Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd.

Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard.

HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van Hettinga namens Paulus Jelles.

HvF 16691-189 d.d.1558:Homme van Hettinga.

HvF 16692-118,237,247 d.d.1560/1561:Homme van Hettinga.

HvF 16692-352 d.d.1562: Homme en Tiete van Hettinga als broers.

HvF 16693-122,155,210 d.d.1566:Homme,grietman Baarderadeel.

HvF 16693-295 d.d.1567:Homme en zijn broer Tiete.

Hij vertrok in 1567 naar Emden,streed in 1568 bij Heiligerlee,voegde zich bij de Watergeuzen en was in 1572 bij de inname van den Briel.

T2-165:Homme in 1568 aangesteld als kapitein in het leger van graaf Lodewijk.

T2-291,300,321:Homme en de acties van de opstandgezinden 1569/1571.

Zie voor hem ook Encyclopedie van Friesland en GJB 1969-19.

 

 

2 Haye Doeckes van Rinia, volgt onder V-b.

 

3 Ath Doeckesdr van Rinia, overleden 1 okt 1542, begraven Blessum ,grafschrift.

 

Ath was gehuwd met Hessel van Hermana, overleden 8 feb 1561, begraven Minnertsga ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

Zie ook grafschriften Roorda II.

 

Hessel was later gehuwd met Frau van Heemstra, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

4 Taecke Doeckes van Rinia, overleden 1557, begraven Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof.

 

Taecke was n.ux. voor 50% eigenaar van een zathe te Lekkum, die in 1511 toebehoorde aan Watse Keimpes Abbema, oom van zijn vrouw Hylck

 

Taecke was gehuwd met Hylck van Hettinga, overleden 1571, dochter van Homme van Hettinga en Wick van Abbema.

 

HvF 16692-44 d.d.1560:zij als weduwe van Taecke van Rinia.

 

Hylck was weduwe van Pieter van Auckama, overleden nov 1534, zoon van Johan Sybrants van Auckama en Auck Ungha.

 

Uit het huwelijk van Taecke en Hylck:

 

4a. Taecke Taeckes van Rinia, overleden 1572, begraven Blessum.

 

Zie voor Taecke Rinia de jonge HvF 16699-248 d.d. 1582 en HvF 16700-142 d.d. 21-2-1583 (wijlen Benedictus Idzarts was curator over het sterfhuis van Taecke Rinia)

 

4b. Wick Taeckesdr van Rinia

 

Zij is ongehuwd overleden.

 

5 Rienck Doeckes van Rinia.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

IV-c Dye van Rinia, overleden 1557, zoon van Haye Doeckes van Rinia (III-b) en Ymck Riencksdr van Glins.

 

Hij woonde op Rewerd onder Huins.

 

Dye was gehuwd met Baertje de Vos, afkomstig uit Groningen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryn van Rinia, overleden Weidum 25 apr 1573, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Tryn was gehuwd (1) met Feye Herckes, afkomstig uit Hoptille.

Tryn was gehuwd (2) met Saeckle Rinnerts van Popma, afkomstig uit Weidum, overleden 23 apr 1564, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Rinnert Saeckles van Popma en N.N..

 

2 Anna van Rinia, overleden 29 aug 1586, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Anna was gehuwd met Gerlof Ulbes van Rispens, overleden 26 mei 1587, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

Zij en haar man woonden in 1553 op Osingahuis te Oosterend

Zie voor dit echtpaar GJB 2013-177.

 

3 Mary van Rinia, overleden 1583/1584.

 

Als weduwe van Tjaert Herbranda bij HvF 16700-263,316 d.d.1583.

HvF 16701-23 d.d.1584:de erfgenamen van Maria Herbranda procederen.

 

Mary was gehuwd met Tjaert van Herbranda, overleden 9 nov 1571, begraven Dronrijp ,grafschrift, zoon van Haye van Herbranda en Catharina Ndr.

 

Genoemd met moeder,broer en zuster bij HvF 16690-126 d.d.1551.

HvF 16693-332 d.d.26-7-1567:Tjaert Herbranda te Buitenpost.

 

 

4 Ath Dyesdr van Rinia.

 

Ath was gehuwd met Hette Piers, overleden n 1565, zoon van Pier Hoytes en Gerlant (?) Ndr.

 

Vermeld in 1543 en 1555.

Zie voor hem,zijn vrouw en kinderen GJB 1984-19.

 

 

 

V-a Ritscke van Rinia, overleden 26 feb 1618, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Saecke van Rinia (IV-a) en Romck Sjoertsdr van Jaersma.

 

Hij woonde op Jaersmastate en was grietman van Westdongeradeel 1586/1618.

Zie grafschriften Roorda III-85.

 

Ritscke was gehuwd met Rints van Mockema, overleden 19 okt 1604, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Botte van Mockema en Womck Sydsdr van Tjaerda.

 

HvF 16701-249 d.d.22-12-1585:genoemd bij de erfgenamen van haar vader als vrouw van Ritske Ringie.

Zie grafschriften Roorda III-85.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Romck van Rinia.

 

Jong overleden.

 

 

2 Saeck van Rinia.

 

Jong overleden.

 

 

3 Saecke van Rinia.

 

Jong overleden.

 

 

 

V-b Haye Doeckes van Rinia, overleden voor 1576, zoon van Doecke Hayes van Rinia (IV-b) en Rints Taeckesdr van Herema.

 

 

Haye was gehuwd met Tieth Jelgersdr van Feytsma, overleden 1576/1579, dochter van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.

 

Zij was eigenaresse van Feytsmastate bij Hallum,woonde daar en testeerde daar op 6-8-1576.

 

Tieth was later gehuwd met Minne van Scheltema, overleden Hallum 1597, begraven aldaar, zoon van Gabbe van Scheltema en Tjets Keimpesdr van Ydsma.

 

Uit het huwelijk van Haye en Tieth:

 

1 Haye Hayes van Rinia, volgt onder VI-a.

 

2 Doecke Hayes van Rinia, volgt onder VI-b.

 

 

VI-a Haye Hayes van Rinia, overleden op Jarlahuis 2 mrt 1611 *, begraven Blessum, zoon van Haye Doeckes van Rinia (V-b) en Tieth Jelgersdr van Feytsma.

 

Hij woonde o.a te Blessum.

HvF 16698-65 d.d.1579: Haye Rinia te Wanswerd als erfgenaam van zijn wijlen moeder Tieth Feytsma.

 

Haye was gehuwd met Tryn van Goslinga, overleden Driesum 3 jul 1617 *, begraven Blessum, dochter van Sipt van Goslinga en Perck van Sjaerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Perck van Rinia.

 

In 1622 met haar broer te Driesum (HvF d.d.25-2-1622).

Zij is ongehuwd overleden.

 

 

2 Haye van Rinia, afkomstig uit Driesum in 1623, volgt onder VII-a.

 

 

VI-b Doecke Hayes van Rinia, overleden na 1582, zoon van Haye Doeckes van Rinia (V-b) en Tieth Jelgersdr van Feytsma.

 

HvF 16699-240 d.d.1582: Doecke Rinia als erfgenaam van zijn wijlen moeder Tieth Feytsma.

 

Doecke was gehuwd met Antje van Aldersma, afkomstig uit Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Haye Doeckes van Rinia, afkomstig uit Blessum in 1610, volgt onder VII-b.

 

 

VII-a Haye van Rinia, afkomstig uit Driesum in 1623, overleden voor 1654, zoon van Haye Hayes van Rinia (VI-a) en Tryn van Goslinga.

 

HvF d.d.25-2-1622: Dr.Haya van Ringia (zijn neef) contra hem, Haya, en zijn zuster Perck van Ringia te Driesum.

Zijn naam op de kerkklok van Driesum uit 1617.

 

Haye is getrouwd 1623 ,21-10-1623 3e pr.gerecht Leeuwarderadeel, met Beatrix Lieuwkema, afkomstig uit Wytgaard in 1623, overleden na 19 mrt 1655, dochter van Matthijs Meyes Lieuwkema en Jel Siercksdr van Donia.

 

HvF d.d.4-6-1622:Beatrix als weduwe Viglius Ayta.

HvF d.d.29-5-1655:belanghebbende voor haar zoon Viglius.

Zij testeerde te Huizum als weduwe van Haye op 17-3-1654 en op 19-3-1655 als erfgename van haar zuster Maria (DDD1-375,EEE1-563v/567v,registratie 30-4-1656).

 

Beatrix is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 okt 1618 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 17 okt 1618 ,voor het gerecht, met Viglius van Aytta, overleden 3 dec 1619 *, begraven Sneek 12 dec 1619, zoon van Wybrant van Aytta en Cornelia van Tjepnia.

 

Uit het huwelijk van Haye en Beatrix:

 

1 Catharina van Rinia, geboren 1631, overleden 28 sep 1652 ,21 jaar oud, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Catharina was gehuwd met Hoyte Hettes van Hobbema, overleden Witmarsum 8 mei 1690, zoon van Hector van Hobbema en Tjalck van Hoytema.

 

Horatius Hobbema was op 10-1-1642 student te Franeker.

 

2 Perck van Rinia, geboren 1633, overleden 22 feb 1673 ,40 jaar, begraven Hallum ,grafschrift.

 

T313-201:schoonzoon Frans van Eminga procedeerde tegen haar (processtukken 1680).

 

Perck was gehuwd met Haring van Sythiema, geboren 1611, overleden 11 jun 1668 ,57 jaar, begraven Hallum ,grafschrift, zoon van Syds van Sythiema en Frouck van Cammingha.

 

Hij woonde te Hallum.Zie voor hem en zijn vrouw N.O.I-155.

Hij testeerde met zijn vrouw op 5-9-1666 en was de laatste man uit zijn geslacht.

 

 

3 Juliana van Rinia, afkomstig uit Huizum in 1663.

 

Juliana is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 21 okt 1663 en getrouwd 1663 ,8-11-1663 3e pr.Leeuwarden met Zeyno van Hackvoort.

 

Hij was kornet.

 

 

4 Hester van Rinia, afkomstig uit Huizum in 1661.

 

LWN W3 d.d.5-6-1649:Hester van Rinia met haar moeder Beatrix van Lieuwkema.

 

Hester is getrouwd gerecht Leeuwarderadeel 26 mei 1661 met Petrus Wilhelmus van Orssel, afkomstig uit Vlaanderen in 1661.

 

5 Frouck van Rinia, overleden voor 1655.

 

Zij was misschien getrouwd met Egbert Edelingh.

 

 

6 Haye van Rinia, volgt onder VIII-a.

 

 

VII-b Haye Doeckes van Rinia, afkomstig uit Blessum in 1610, overleden te Kollum in 1639 ,voor 25-4-1639, zoon van Doecke Hayes van Rinia (VI-b) en Antje van Aldersma.

 

Hij was juridisch doctor en werd op 9-12-1608 ingeschreven als advocaat bij het Hof van Friesland.

HvF d.d. 25-2-1622: Dr Haya van Ringia contra Hayo en Perck van Ringia (broer en zus te Driesum).

Haye was eerst assessor in Kollumerland en werd op 23-6-1627 benoemd als grietman van Kollumerland.

Hij was dat tot zijn dood in 1639.

In 1635 schonk hij als grietman met anderen het kerkorgel aan de kerk van Kollum.

Hij had uit het eerste huwelijk geen kinderen en uit het tweede 4 kinderen.

HvF d.d.27-10-1632: Haye van Ringie c.s. contra Abbe van Bootsma te Huizum c.s.(Roordahuizum)

HvF 16793 d.d.25-4-1639:op verzoek van zijn schoonzusters His en Wick Dyxtra wordt als voogd voor de kinderen benoemd hun oom Seerp Dyxtra,kapitein.

De kinderen zijn:Sicco,18 jaar,Ritscke,15 jaar,Maycke,ongeveer 11 jaar en Antke,ongeveer 9 jaar.

 

Haye is getrouwd Leeuwarden 10 feb 1610 (1) met Maycke Fransdr Huyghis, afkomstig uit Emden in 1610, dochter van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.

 

Haye is getrouwd Leeuwarden 17 okt 1619 (2) met Jouck van Dyxtra, gedoopt Koudum 30 jul 1592, overleden 1644/1645, dochter van Sicke Ritsckes van Dyxtra en Frouck van Galama.

 

In 1619 kwam zij uit Koudum.

HvF 16793 d.d.31-1-1645:zij is overleden;de kinderen zijn Ritscke,in het 20e,Maycke,in het 17e en Antje,in het 15e jaar;curatoren zijn raadsheer Solckema en kapitein Seerp Dyxtra.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sicke van Rinia, ,ook Sixtus,, geboren 1621, volgt onder VIII-b.

 

2 Ritscke van Rinia, geboren 1624.

 

Ongehuwd overleden.

 

 

3 Maria van Rinia, afkomstig uit Sexbierum in 1647, geboren 1628, overleden v 1662.

Maria is in ondertrouw gegaan Sexbierum 3 okt 1647 met Frederick van Inthiema, afkomstig uit Workum in 1647, overleden n 17 okt 1686, zoon van Reynolt Feyckes Inthiema en Hylck van Galama.

 

Hij testeerde 17-10-1686.

 

Frederick is later getrouwd Workum 18 jan 1663 met Catharina van Hottinga, overleden n 1670, dochter van Wyger van Hottinga en Wick van Dyxtra.

 

4 Antje van Rinia, geboren 1630.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

VIII-a Haye van Rinia, overleden n 1665, zoon van Haye van Rinia (VII-a) en Beatrix Lieuwkema.

 

Hij woonde met zijn gezin in Huizum.

 

Haye is ondertrouwd te Groningen 14 dec 1661 met Machteld Elisabeth Warmoldusdr van Accama, dochter van Warmoldus van Accama en Machteld van Aytta.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Warmold van Rinia, overleden v 1704.

 

Hij is overleden in Frankrijk (zie leedbrief van zijn zuster Beatrix).

 

 

2 Wybrandus van Rinia, overleden v 1704.

 

Hij was luitenant in het leger en overleed in Brabant (zie leedbrief Beatrix).

 

 

3 Jelger Sixtus van Rinia, overleden 6 sep 1703 ?, begraven Hempens.

 

Hij was pastoor te Hempens (zie leedbrief Beatrix).

 

 

4 Haye van Rinia, overleden 1671.

 

5 Beatrix van Rinia, overleden n 1704.

 

Zij schrijft op 26-1-1704 een leedbrief en meldt daarin het onlangs overlijden van haar broer Jelger en het eerder overlijden van de andere broers.

 

 

 

VIII-b Sicke van Rinia, ,ook Sixtus,, geboren 1621, overleden 27 mei 1667, zoon van Haye Doeckes van Rinia (VII-b) en Jouck van Dyxtra.

 

Hij was dijkgraaf H.O.N.(zie grafschrift van zijn vrouw).

Sicke woonde met zijn vrouw te Koudum en Oudemirdum.

Volgens het testament van zijn tante His van Dyxtra d.d.18-12-1652 had haar zuster Jouck uit het huwelijk met Sicke een zoon Ritscke en een dochter Maycke.

 

Sicke is in ondertrouw gegaan Franeker en getrouwd Sexbierum 25 aug 1644 met Eelck van Aylva, overleden 30 okt 1675, begraven Koudum ,grafschrift, dochter van Sjoerd van Aylva en Fopck Reynsdr Lieuwkema.

 

In 1675 als weduwe te Koudum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ritscke van Rinia.

 

2 Maycke van Rinia.