Genealogie van het adellijk geslacht van Roorda uit Genum

 

                                             Voor de bronnen en de afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

                                           

 

 

         I Aeltze van Roorda, overleden na 1418.

 

Hij woonde op Roorda te Genum (daar reeds in 1390 ? ,zie GJB 1999-210).

Vermoedelijk dezelfde als Aylko van Roorda,genoemd te Genum,in OFO IV-1,5,6,7 d.d. 26/7/1397,2/2/1418,14/4/1418 en 11/6/1418.Bovendien is in OFO IV-35 d.d.6-4-1470 sprake van Wybren zalige Syds Roorda zoon en de "zalige Althia Roerda van Ghenem."

Aylko verder genoemd in OFO I-25,30 d.d.25-1-1418 en 11-6-1418.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Syds van Roorda, volgt onder II.

 

           2   Minne van Roorda.

 

 

       II Syds van Roorda, overleden voor 6 apr 1470, zoon van Aeltze van Roorda (I).

 

Hij woonde op Roordastate te Genum   (volgens TT II-195 nog in 1481,maar in 1474 is er sprake van verdeling van de nalatenschap).

Er was een huwelijkscontract uit 1447 (SFA).

 

Syds is getrouwd 1447 met  Eets van Ropta, overleden Driesum, dochter van Focke van Ropta en Beyck Ndr.

 

Zie GJB 1999-209.

 

Eets was later gehuwd met Wobbe van Wobbema uit Driesum, overleden voor 1505.

Hun zoon Syds Wobbes staat op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Dantumadeel..

 

Uit het huwelijk van Syds en Eets:

 

           1   Wybren van Roorda, volgt onder III.

 

           2   Hil van Roorda, overleden n 1511.

 

Non in het klooster Bethlehem (zie OFO IV-41 d.d.5-2-1474).

Bij RvA 1511 heeft ze met haar zuster Bernsck bezit te Genum.

 

 

           3   Bernsck van Roorda, overleden n 1511.

 

Non in het klooster Bethlehem (zie OFO IV-41 d.d.5-2-1474).

Bij RvA 1511 heeft ze samen met haar zuster Hil bezit te Genum.

 

 

 

      III Wybren van Roorda, overleden 1506/1511, zoon van Syds van Roorda (II) en Eets van Ropta.

 

Op Roordastate te Genum.

OFO IV-35 d.d.6-4-1470:hij had een geschil met Tjomme van Wiarda.

OFO IV-41 d.d.5-2-1474:uit de boedel van hun vader en broers krijgen zijn zusters Hil en Bernsck van hem een rente toegewezen.

OFO IV-77 d.d.11-11-1487:zoenlieden doen uitspraak in een geschil tussen Wybren en Auck enerzijds en zijn zwager Botte anderzijds over de ouderlijke erfenis van Auck en Botte.

Ook vermeld in OFO IV-86 d.d.8-9-1491 met machtiging van Wanswerd en Jislum.

Pax-47 d.d.17-9-1491:Wybrant Roorda neemt voor Genum,Wanswerd en Jislum deel aan het verbond van Oostergo met Groningen.

Anno 1490 vermeld met zijn vrouw Auck op de kerkklok van Genum (Walle 2053).

Op 9-7-1504 ondertekende Wybrandt Roorda de reversaalbrief (nr.68).

Op 5-1-1505 staat Wybrant Roorda op de lijst van edelen uit Ferwerderadeel.

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:hij heeft een geschil met zijn halfbroer Wobbe over de erfenis van hun moeder Ethie.

OFO IV-205 d.d.31-3-1511:zoenlieden doen uitspraak in een geschil tussen zijn kinderen Feye,Syds en Frouck over zijn erfenis.

Zie ook GJB 1999-207.

 

Wybren is getrouwd 1470 met  Auck van Herwey, overleden na 1511, dochter van Gercke van Herwey en Doedt van Sjoerda.

 

Bij RvA 1511 als Auck Roorda met bezit te Genum.

OFO IV-176 d.d.16-7-1508:door haar zoons Feye en Syds wordt zij met haar schoonzoon Lieuwe Hettes aangesteld tot protector van de familiegoederen.

Zie ook GJB 1999-207 voor haar en haar kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck van Roorda, afkomstig uit Genum, geboren ± 1474, overleden 1 jan 1544 ,ongeveer 70 jaar, begraven Poppingawier ,grafschrift.

 

Bij RvA 1511en 1540  met bezit te Genum.

OFO IV-205 d.d.31-3-1511:haar zwager Pybe Hettes is bij de zoenlieden inzake een geschil tussen haar en haar broers Feye en Syds betreffende de erfenis van hun vader.

Zie ook GJB 1997-182 en GJB 1999-204.

 

Frouck is getrouwd 1504 (1) met Wopcke van Jarla, overleden 1505, waarschijnlijk zoon van Rienck van Jarla en Doedt Ndr.

 

Op 9-7-1504 tekent Wopke Jaerla de reversaalbrief (nr.161).

OFO IV-142 d.d.9-11-1504:de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld.Hij wordt daar de zoon van Doed van Jarla genoemd (hij is geen zoon van Minne,zie diens testament).

Is Popcke van Jarla soms Wopcke ? (OFO II-220 d.d.4-7-1482 en OFO I-322 d.d.11-10-1495 en Pax-75 d.d.18-11-1492).

 

Frouck is getrouwd 1507 (2) met Lieuwe Hettes van Albada, overleden 10 dec 1543, begraven Poppingawier ,grafschrift, zoon van Hette van Heslinga en Syth van Sythjema.

 

Hij woonde op Albadastate/Doumastate te Poppingawier en was grietman van Rauwerderhem in 1513,1526,1531 en 1539 (OFO IV-28,218,251,259,266) en vermoedelijk tot zijn overlijden in 1543.

OFO IV-265 d.d.september 1538:met zijn vrouw en zwagers genoemd bij de verdeling van land bij Genum.

Zie verder GJB 1997-182 en GJB 1999-204.

 

 

           2   Feye van Roorda, volgt onder IV-a.

 

           3   Syds van Roorda, volgt onder IV-b.

 

           4   Ynth van Roorda.

 

Non in klooster Sion en aldaar begraven.

 

 

           5   Tjets van Roorda.

 

Non in klooster Sion en aldaar begraven.

 

 

           6   Rixt van Roorda.

 

Non in klooster Bethlehem en aldaar begraven.

 

 

 

   IV-a Feye van Roorda, overleden 1543/1546, zoon van Wybren van Roorda (III) en Auck van Herwey.

 

Hij woonde te Genum.

Bij RvA 1511 en 1540 en bij BB 1543 met bezit te Genum.

Bij RvA 1540 ook met bezit te Stiens en Hijum,dat in 1511 behoorde aan de kinderen van Binnert Hania.

Met broer Syds en zwager Lieuwe Hettes genoemd in OFO IV-167 d.d.27-9-1507 bij een geschil met o.a.erven Minne Eminga.

OFO II-249 d.d.31-3-1511:overeenkomst van de broers Feye en Syds met hun zwager Lieuwe Hettes.

Genoemd bij de verdeling van land bij Genum (OFO IV d.d. september 1538 en GJB 1999-204).

In 1546 is Werp van Tjessens ëen van de voogden over zijn nagelaten kinderen (MEN 1-195).

 

Feye was gehuwd met  Rixt van Hania, overleden n 1536, dochter van Binnert van Hania  en  N. van Aebinga.

 

Volgens het "Dootboeck"  heette zij Rixt van Hania en had zij met haar man een doopvont laten plaatsen in de kerk van Genum.In 1629 was dit nog aanwezig en uit een wapen daarop zou men ook kunnen afleiden dat zij een Aebinga was.

Maar haar moeder was  een Aebinga (volgens kwartieren van  Sybe van Roorda,kleinzoon van Rixt).

In N.O.I 137/138 wordt gesproken over een halfronde kuip (wijwatervat ?) met de naam Rict …ye, gedateerd rond 1540.

HvF 16481-612 d.d.20-12-1536:Haar man Feye procedeert voor haar  samen met andere Aebinga`s inzake de erfenis van Ruurd Jans Auckema,haar neef.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

 

           1   Binnert van Roorda, volgt onder V-a.

 

           2   Wybren van Roorda, volgt onder V-b.

 

           3   Sipcke van Roorda, ,ongehuwd.

 

Hij is ongehuwd overleden en volgens geruchten zou hij zijn vermoord.

 

4 Auck Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 20 jun 1601, begraven Hantum ,grafschrift.

 

 

Auck was voor haar huwelijk non in het klooster Bethlehem en ontving daarvoor vanaf 1580  tot haar overlijden een pensie van de Staten (Zie T5-2657)

Taecke en Auck al op 17-2-1565 vermeld als echtpaar (Ype Brouwers, zie GJB 2009-48,61).

Auck testeerde met haar man Taecke op 19-12-1598 (HvF 16487-329 d.d.1614).

Taecke testeerde te Hantum op 26-5-1612 (HvF 16489-496 d.d.1618).

 

Auck was gehuwd ,voor 17-2-1565, met Taecke van Hettinga, overleden  1612, begraven Hantum , zoon van Sybrant van Hettinga en Richolt Sjoertsdr van Jaersma, ,ook Rixt,.

 

Taecke was eigenaar van Hantum stem 5 (Tjallinga ), een derde deel verkregen van zijn moeder en de rest gekocht van de familie.

In 1601 was hij bijzitter van Westdongeradeel.

 

HvF 16700-260 d.d.14-9-1583 :Taeke Hettinga te Foswert n.ux. Auck Roorda contra Binnert Roorda te Hijum.

HvF 16702-211 d.d.1587:Taecke Hettinga en Auck Roorda,echtpaar te Foswerd, contra Jelger Feytsma te Harlingen.

HvF 16701-215 d.d.1585 en HvF 16702-26 d.d.1586:Taecke als oom van Thonis.

Koopbrieven:

d.d.17-2-1565 Taecke en Auck kopen van Saepck van Wynia,vrouw van Ulbe van Aylva,een rente uit een sate te Hantum.

d.d.8-4-1590 Taecke en Auck kopen een derde van een sate te Hantum van Tiete van Hettinga.

d.d.18-5-1590 Taecke en Auck kopen een derde van een huis te Dokkum van Pieter Pieters te Harlingen.

d.d.17-5-1594 Saecke van Hettinga verkoopt zijn aandeel in de sate te Hantum aan Taecke van Hettinga.

HvF 16705-330 d.d.15-12-1601: Taecke van Hettinga te Hantum, bijzitter Westdongeradeel, contra Worp van Tyessens.

Weesboek WED 77-74 d.d.1612:Inventarisatie Taecke van Hettinga;hierbij een kopie van de inventaris van nagelaten goederen door Sybrant Hettinga (zijn vader) met o.a.land te Bollingawier ten profijte van Taecke Hettinga.

HvF 16489-496 d.d.15-7-1618 en  d.d.19-9-1618: Taecke overleefde zijn 3 kinderen uit eerste huwelijk en had bij overlijden alleen dochter Auck uit tweede huwelijk( ook noot SFA)

Weesboek WED 83-106v d.d.1623: inventarisatie met veel oude stukken als zijn tweede vrouw is overleden (zie aldaar).

Dochter Auck uit hun huwelijk is dan ongeveer 17 jaar.

.

 

Taecke was later gehuwd met Catharina van Stoutenburgh, overleden 1623.

 

5 Aaltje Feyesdr van Roorda

 

              Zij is jong voor de huwbare leeftijd overleden.

 

           6   Rixt Feyesdr van Roorda, overleden 18 mei 1585, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Inventarisatie te Leeuwarden 22-6-1585.

Zie verder GJB 2009-48.

 

Rixt was gehuwd met Aeltze van Jaersma, overleden 13 mei 1574, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Sjoert van Jaersma en Popck van Hoytsma.

 

T232-06,12:Aeltze genoemd met bezit van een sate te Foudgum.

T347-1323:In 1558 krijgt hij consent van het Hof van Friesland voor de koop van 9 pm land te Holwerd.

 

Opmerking:  volgens SFA had Feye nog een dochter Ursel, die getrouwd zou zijn geweest met Ofcke Hessels van Feytsma. Dit lijkt onjuist en vermoedelijk is bedoeld Ursel Wybrens van Roorda, die getrouwd was met Poppe Hessels van Feytsma.

 

   IV-b Syds van Roorda, overleden 9 feb 1540 *, begraven Genum ,grafschrift, zoon van Wybren van Roorda (III) en Auck van Herwey.

 

Bij RvA 1511 en 1540 met bezit te Genum.

OFO IV-167 d.d.27-9-1507:hij geeft met zijn broer Feye hun zwager Lieuwe Hettes volmacht om te procederen tegen o.a.erven Minne Eminga.

OFO II-249 d.d.31-3-1511:hij en zijn broer sluiten een overeenkomst met hun zwager Lieuwe Hettes.

HvF 16481-427 d.d.4-4-1536:Syds Roorda (Genum) met Jancke Oenema (Blija) als eisers.

OFO IV-265 d.d.21-9-1538:land bij Genum wordt verdeeld tussen hem,zijn broer Feye en hun zwager Lieuwe.

 

Syds was gehuwd met  Eesck van Donia, overleden 10 aug 1537 *, begraven Genum ,grafschrift.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

Het "Dootboeck"  en N.O.I-1-137/138 vermelden 10-8-1552 als datum van overlijden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hil van Roorda, ,ook Hylck, afkomstig uit Genum, overleden 26 feb 1575 *, begraven Genum ,grafschrift.

 

Zie GJB 1994-154 en Roorda grafschriften V-77.

 

Hil is getrouwd 1534 (1) met Rienck van Aylva, overleden 4 jun 1545 *, begraven Genum ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Aylva en Syts Watzesdr van Walta.

 

Hij woonde in 1543 met zijn vrouw op Roordastate te Genum.

Zie ook N.L.1989 onder IIIf.

 

Hil is getrouwd 1548 (2) met Jeppe van Groestera, overleden Jelsum 5 mrt 1552 *, begraven Genum ,grafschrift.

 

Zijn ouders zijn niet bekend,maar hij had Tryn van Gerbranda als halfzuster volgens het “Dootboeck”  ;  daarin als sterfdatum 5-3-1559.

Is Alef Groestera een broer van hem ? (HvF 16481-528 d.d.27-10-1536).

 

 

 

     V-a Binnert van Roorda, overleden na 7-2-1585, zoon van Feye van Roorda (IV-a) en Rixt van Hania.

 

Op 25-10-1570 als Bernardus Roorda student te Genève.

PI 1578: Bennert Roerda te Hijum.

In 1580 kerkvoogd te Hijum (GJB 1994-147).

Zie verder GJB 2009-47.

Hij wordt nog  genoemd op 7-2-1585 als hij zijn dochter Aelcke Roorda bijstaat.

 

Binnert was gehuwd met zijn nicht  Doedt van Heringa, afkomstig uit Hijum, overleden voor/in 1582, dochter van Haring van Heringa en His van Hania.

 

HvF 16699-212 d.d.1582: Binnert Roorda als vader van zijn kinderen bij wijlen Doed Heringa.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   His van Roorda, overleden Sneek 15 jun 1623 *, begraven Hijum.

 

HvF 16496 d.d.27-10-1626:Ruurd van Roorda c.s. contra His van Roorda.

 

His was gehuwd met Pieter Mol, overleden v 1623.

 

Vermeld als Dr.Mol.

 

 

           2   Aaltje van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 1589.

 

Na overlijden eerste man inventarisatie te Leeuwarden d.d.7-2-1585.

Zij hertrouwde met Ipcke Ipckes.

Na haar overlijden inventarisatie te Leeuwarden d.d.28-4-1590.

Zie Grafschriften III-27

 

Aaltje was gehuwd met Frans Huyghis, overleden ± sep 1584, begraven Leeuwarden,Galileërkerk ,grafschrift, zoon van Lenert Hugozn en N.van Buygers.

 

Schepen te Leeuwarden 1558/1559 en 1561/1563.

Inventarisatie na zijn overlijden op 7-2-1585.

Zie Grafschriften III-27.

 

Frans was weduwnaar van Geel Hesselsdr van Bootsma, overleden n 1562, dochter van Hessel van Bootsma en His van Camstra.

 

 

     V-b Wybren van Roorda, overleden 16 jun 1585 *, begraven Genum, zoon van Feye van Roorda (IV-a) en Rixt van Hania.

 

PI 1578: Wybrant Roorda te Genum.

Zie verder GJB 2009-47.

 

Wybren was gehuwd met  Tieth Scheltesdr van Scheltema, overleden 28 okt 1610 *, begraven Genum, dochter van Schelte van Scheltema en Ursel van Herckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybe van Roorda, geboren ± 1563, overleden Boksum 17 jan 1586 *,23 jaar, begraven Genum ,grafschrift.

 

Hij sneuvelde in de slag bij Boksum.

Op zijn graf 8 kwartieren: Roorda,Weistra (Herwey),Scheltema, Riemersma, Aebinga,Hania,Reidens,Harckema.

 

 

           2   Syds van Roorda, ,ook Sixtus, geboren ± 1568, volgt onder VI-a.

 

           3   Feye van Roorda, afkomstig uit Genum, volgt onder VI-b.

 

           4   Ursel Wybrensdr van Roorda, overleden 7 jun 1581, begraven Deinum ,grafschrift.

 

Ursel was gehuwd met Poppe Hessels van Feytsma, afkomstig uit Deinum, overleden 31 mei 1583, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Hessel Ruurds van Feytsma en Luts van Mellema, ,ook Louise.

 

Vermeld bij HvF 16703-17 d.d.12-5-1588.

 

 

           5   Frouck Wybrensdr van Roorda, overleden 6 apr 1620 *, begraven Morra.

Frouck was gehuwd met haar neef Wopcke van Scheltema, afkomstig uit Morra, overleden 1598, begraven Morra ,grafschrift, zoon van Sippe van Scheltema en Bauck Wopckesdr van Douma.

 

In 1598 gecommitteerde om de rekening van de ontvanger-generaal te controleren.

 

 

 

   VI-a Syds van Roorda, ,ook Sixtus, geboren ± 1568, overleden 18 feb 1617 ,in het 49e jaar, begraven Augsbuurt/Kollum ,grafschrift, zoon van Wybren van Roorda (V-b) en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

 

Het "Dootboeck" geeft als datum van overlijden 28-2-1617.

 

Syds is in ondertrouw gegaan Dokkum 23 aug 1609 met zijn nicht  Luts van Scheltema, ,ook Lucia, afkomstig uit Bornwerd, overleden n 1632, dochter van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

Luts is later in ondertrouw gegaan Dokkum 8 jun 1622 met Sybren van Osinga, geboren 1564, overleden 4 nov 1623 *,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Jancke van Osinga en Tjemck van Humalda.

 

 Luts is later getrouwd 10 apr 1631 ,10-4-1631 3e pr.Sexbierum met Wyger van Hottinga, zoon van Johan van Hottinga en Catharina Wygersdr van Eelsma.

 

Uit het huwelijk van Syds en Luts:

 

           1   Wopcke van Roorda, overleden n 1641.

 

Hij werd door de Staten benoemd tot kapitein van een compagnie op 25-4-1638 en 18-12-1641.

 

 

           2   Syds van Roorda, overleden 1660.

 

Hij overleed op het slot te Bornwerd;hij was niet getrouwd en had voor zover bekend geen kinderen.

WED 88-141/143 d.d.12-1660:inventarisatie op het sterfhuis van Jr.Syds van Roorda.

 

 

           3   Wybren van Roorda, overleden n 1640.

 

Hij werd op 9-3-1631 door de Staten benoemd tot kapitein van een compagnie en wordt als zodanig vermeld in 1638.

Stemkohier 1640:kapitein Wybren van Roorda is eigenaar van Genum stem1 (Roorda).

 

 

 

   VI-b Feye van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 29 okt 1605 *, begraven Genum ,grafschrift, zoon van Wybren van Roorda (V-b) en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

 

Het "Dootboeck" en dus ook SFA geeft als overlijdensdatum 13-11-1605.

 

Feye was gehuwd met  Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden 1 nov 1607 *, begraven Genum ,grafschrift, dochter van Hoyte Uninga van Hoytema en Wick van Gerbranda.

 

Het "Dootboeck" en dus ook SFA geeft als datum van overlijden 31-10-1603.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wybren van Roorda, volgt onder VII.

 

           2   Tjets Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden n 27 aug 1652 ,voor 22-8-1659.

 

Zij testeerde te Leeuwarden op 27-8-1652 (EEE-2-161 d.d.22-8-1659).

 

Tjets was gehuwd met Douwe van Burmania, overleden 1633 *, zoon van Bocke van Burmania en Frau van Burmania.

 

Hij was luitenant te paard en overleed kinderloos.

Op 19-4-1633 verkoopt hij met zijn broer Poppe en zijn zusters Rinscke en Doedt land te Dongjum;koopster Ansck van Burmania (T319-868).

 

 

 

           3   Ursel Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden 1639 ,voor 29-3-1639.

 

In 1622 afkomstig uit Dokkum.

HvF 16793 d.d.29-3-1639: zij is overleden en haar kinderen Frau,in het 16e jaar,Feye en Bocke,minderjarig,komen onder voogdij van Poppe van Burmania en Frans van Scheltema;

de requiranten zijn:

de halfzusters Rints en Doedt van Burmania,oom kapitein Wybrand van Roorda en de tantes Wick,Doedt en Tjets van Roorda.

Stemkohier 1640: de erfgenamen van wijlen Bocke van Burmania  c.ux (Ursel van Roorda) zijn eigenaar van Genum stem 2 (Roorda).

 

Ursel is in ondertrouw gegaan Dokkum 8 jun 1622 en getrouwd aldaar 1622 met Bocke van Burmania, geboren 1576/1577, overleden 15 apr 1629, begraven Edens ,grafschrift, zoon van Poppe van Burmania en Clara van Froenhoven.

 

Hij woonde op Ungastate te Edens en was grietman van Hennaarderadeel,genoemd op 20-5-1598 en daarna tot 1629.

Boerderijenboek Hennaarderadeel: hij overleed 15-4-1629,des avonds 6 uur, oud 52 jaar.

Zie ook GJB 2000-143.

 

Bocke was weduwnaar van Frau van Burmania, overleden 15 aug 1620, begraven Edens ,grafschrift, dochter van Upcke van Burmania en Rints van Roorda.

 

           4   Doedt Feyesdr van Roorda, afkomstig uit Genum, overleden n 1650.

 

In 1628 afkomstig uit Bolsward.

T323-01/387:huurcontract Doedt van Roorda,weduwe Ernst van Donia (1644-1642).

Haar naam en die van haar man op de kerkklok van Hallum uit 1648.

 

Doedt is in ondertrouw gegaan Dokkum 20 sep 1628 ,gerecht en getrouwd Hallum 12 okt 1628 (1) met Ernst Harinxma van Donia, geboren 1585, overleden 14 okt 1634, zoon van Keimpe van Donia en Frouck van Goslinga.

 

Hij werd grietman van Leeuwarderadeel op 2-3-1616 als opvolger van zijn vader en was dat tot zijn overlijden in 1634.

Hij begon in 1606 met het verzamelen van sterfdata van voornamelijk adellijke personen en schreef daarmee het bekende "Dootboeck" in 1613 op de leeftijd van 28 jaar.

 

Doedt was gehuwd (2) met Harmen van Rensen, overleden n 1648.

 

           5   Rixt Feyesdr van Roorda, overleden 13 sep 1651.

Rixt was gehuwd met Frans van Scheltema, overleden Bornwerd 2 nov 1653, zoon van Syds van Scheltema en Tjemck van Aylva.

 

Op Minnoltsmastate te Bornwerd.

 

 

           6   Wick Feyesdr van Roorda, overleden n 22 aug 1659.

 

Zij was niet getrouwd en liet op 22-8-1659 het testament van haar overleden zuster Tjets registreren (EEE-2-161).

 

 

 

     VII Wybren van Roorda, overleden n 1651, zoon van Feye van Roorda (VI-b) en Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

LWN W3 d.d.17-4-1649:hij is curator over Feye, zoon van zijn zuster Doedt.

 

Wybren is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 jul 1650 en getrouwd 1650 ,3e pr.21-7-1650 te Leeuwarden met  Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Feye van Roorda, gedoopt Leeuwarden 22 jun 1651 ,als Douwe, volgt onder VIII.

 

           2   Sjouck van Roorda, overleden v 1684

Sjouck was gehuwd met Johan van Molenschot, gedoopt Zutphen 5 jan 1649, overleden Leeuwarden 20 apr 1721, begraven Sexbierum.

 

Johan van Molenschot was kapitein, later .kolonel Hij werd burger van Dokkum op 1-10-1688. Zie ook GJB 1993-144.

 Hij liet op 6-12-1676 te Zutphen een zoon Christoffer Adriaan dopen uit zijn huwelijk met Susanna (Sjouck) van Roorda.

Vermoedelijk liet hij uit zijn eerste huwelijk ook een dochter Susanna dopen op 28-11-1679 te Leeuwarden.

 

Johan is later getrouwd 7 mrt 1684 met Saepck van Aylva, ook Sippina, gedoopt Rinsumageest 11 okt 1656, overleden Leeuwarden 9 apr 1721, begraven Sexbierum, dochter van Sjoerd van Aylva en Juliana van Mouderick.

 

 

   VIII Douwe Feye van Roorda, gedoopt Leeuwarden 22 jun 1651 ,als Douwe, overleden n 1696, zoon van Wybren van Roorda (VII) en Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

Op 6-11-1675 door de Staten benoemd als kapitein en later bekend als schout-bij-nacht (GJB 2001-8).

Hij testeerde te Nijland in 1681 na overlijden van zijn eerste vrouw en op 1-3-1688 met zijn tweede vrouw (EEE-5-239 en EEE-5-348).

GJB 1953-55:hij testeerde ook op 20-9-1687 (HvF 9346 d.d.10-2-1711).

 

Douwe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 mrt 1678 en getrouwd aldaar 10 mrt 1678 (1) met  Helena Elisabeth van Doys, geboren Feerwerd (Gr.) 19 jun 1651, overleden 3 okt 1684, dochter van Gerlich van Doys.

 

Helena is eerder getrouwd 8 jan 1672 ,7-1-1672 att.Leeuwarden, met Hessel van Bootsma, overleden 3 okt 1674, zoon van Jan van Bootsma en Rints Ulbesdr van Aylva.

 

Douwe is getrouwd 22 mei 1687 ,3e pr.22-5-1687 Wymbritseradeel (2) met  Rixt van Scheltema, geboren 3 apr 1652, gedoopt Ternaard 12 apr 1652, overleden 20 sep 1689, dochter van Feye van Scheltema en Luts van Aylva.

 

Douwe is getrouwd Holwerd 7 aug 1692 , 3e pr.7-8-1692 Wymbritseradeel (3) met  Catharina Bockesdr van Burmania, geboren 1662/1663, overleden Dokkum 8 feb 1752 ,ruim 89 jaar, dochter van Bocke van Burmania en Jets Lucia Houwerda van Meckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Clara Johanna van Roorda, gedoopt Holwerd 2 mei 1695, overleden Dokkum 4 mei 1761.

 

           2   Wybrandus Bocko van Roorda, gedoopt Leeuwarden 2 mei 1697.

 

           3   Lucia van Roorda.