Genealogie van het adellijk geslacht van Scheltema uit N.O.Friesland

 

 

Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

I N.van Scheltema

 

Voorouders zullen zijn Thiabekka Sceltemma en Siwert Sceltemma (OFO IV-7 d.d. 11-6-1418)

Een voorouder zal ook zijn Tjepcke van Scheltema,genoemd in GPCV en OFO I-76 d.d.12-3-1439 bij de verkoop van "Melckema" te Rinsumageest.

 

N. van Scheltema was gehuwd met N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Schelte van Scheltema, volgt onder II.

 

 

II Schelte van Scheltema, , zoon van N. van Scheltema (I) en N.N..

 

Hij woonde op het familiebezit Scheltemastate onder Ferwerd.

Zijn huwelijk met Beyts zou naderhand blijken uit een oorkonde uit 1497 (Burmaniaboek). Zie ook GJB 1994-150.

Dat hij trouwde met de weduwe van Sjoerd van Aebinga wordt bevestigd door het volgende:

Frouck van Riemersma, weduwe van zijn zoon Sybeth, heeft in 1511 gemeenschappelijk bezit te Hiaure en Anjum met Sjoerd van Aebinga, kleinzoon van Beyts uit haar eerste huwelijk.

 

Schelte was gehuwd met Beyts van Bolta, ook Beyke genoemd, weduwe van Sjoerd van Aebinga, zoon van Anlof van Aebinga en Hylck Ndr.

 

Haar ouders zijn niet bekend.

Zie voor haar GJB 1994-150,151.

 

Uit het huwelijk van Schelte en Beyts:

 

1 Sybeth van Scheltema, volgt onder III

 

 

 

 

III Sybeth van Scheltema, overleden voor 1511, zoon van Schelte van Scheltema (II) en Beyts van Bolta

 

In 1474 worden twee huursoldaten van Sybeth, Gabbe en Juicke Scheltema in Dokkum doodgeslagen (GsvD-93).

OFO II-220 d.d.4-7-1482:Sybeth Scheltema bevestigt als getuige een overeenkomst.

Pax-47 d.d.17-9-1491:Sybeth Scheltema neemt voor Nijkerk deel aan het verbond tussen Oostergo en Groningen.

OFO I-322 d.d.11-10-1495:hij zegelt een acte.

OFO IV-142 d.d.9-11-1504:hij stelt mee de huwelijksvoorwwarden vast voor het huwelijk van Wopcke van Jaerla met Frouck van Roorda.

Hij was ook olderman van Dokkum (1495).

In N.O.II wordt hij vermeld als Frans Scheltema.

Sibet Scheltema tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.9).

Op 5-1-1505 als Sybe Scheltema op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

Door zijn hertrouwen met Frouck Riemersma,weduwe Heemstra,kwam hij in bezit van Heemstrastate onder Morra,waar velen uit zijn nageslacht begraven liggen (zie N.O.II-391).

De moeder van Frouck Riemersma heette Bernsck en een kleindochter van Sybeth heette ook Bernsck.

 

Sybeth was gehuwd (1) met Ulck van Oenema, afkomstig uit Blija, dochter van Ernst van Oenema en Frouck van Helbada.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gabbe van Scheltema, volgt onder IV-a.

 

2 Beyts van Scheltema.

 

 

Beyts was gehuwd met Juw van Harinxma, ook Juwinga/Jongema, overleden 1543/1546, zoon van Decken van Harinxma, ,thoe IJlst en Saeck Juwsdr van Juwinga.

 

HvF 16481-584 d.d.20-12-1536:Juw Jongema en Yghe Galema zijn broer als eisers.

Hij was landeigenaar te Kimswerd.Zie GJB 1981-84.

 

 

3 waarschijnlijk Frederik van Scheltema, overleden na 1511.

 

Bij RvA 1511 heeft Feddrick Scheltema bezit te Ferwerd,dat in 1540 behoort aan Schelte Scheltema (IV-b).

 

 

 

Sybeth was gehuwd (2) met Frouck van Riemersma, overleden na 1514, dochter van Hessel van Riemersma en Bernsck van Heslinga.

 

Bij RvA 1511 als Frouck Heemstra met veel bezit in Oost-en Westdongeradeel en als Frouck Scheltema met bezit te Dokkum,Marrum,Ferwerd (Scheltemastate) en Blija.

In 1514 als Frouck Zybet Scheltema weduwe.

Zie ook GJB 1994-151.

 

Frouck was weduwe van Syds van Heemstra, overleden 1492, zoon van Sippe van Heemstra en Ansck Poppesdr van Heemstra.

 

Uit het huwelijk van Sybeth en Frouck:

 

4 Schelte van Scheltema, volgt onder IV-b.

 

5 misschien Peter van Scheltema, overleden na 1528.

 

Genoemd met Schelte van Scheltema in 1528.

 

 

6 misschien Botte van Scheltema, overleden na 1546.

 

HvF 16689-470 d.d.1546:Botte van Scheltema.

 

 

 

IV-a Gabbe van Scheltema, overleden 31 mei 1538 *, begraven Hallum ,grafschrift , zoon van Sybeth van Scheltema (III) en Ulck van Oenema.

 

HvF 16687-221,374,470 d.d.1529,1531,1532: Gabbe van Scheltema.

HvF 16481-529 d.d.27-10-1536:Gabbe als eiser namens zijn vrouw.

HvF 16481-blz.166 d.d.20-12-1538:Gabbe van Scheltema was volmacht voor Lieuwe van Aebinga.

HvF 16481-354a d.d.2-12-1539:Gabbe (al overleden) procedeerde voor zijn vrouw.

Bij RvA 1511 met bezit te Wierum,Anjum,Hallum en Ferwerd.

 

 

Gabbe was gehuwd met Tjets Keimpesdr van Ydsma, afkomstig uit Wierum, overleden 31 jul 1561, begraven Hallum ,grafschrift, dochter van Keympe van Ydsma en Kinsck van Ayenga.

 

Haar man Gabbe had wegens haar bezit te Wierum (zie RvA 1511).

HvF 16481-blz.174 d.d.20-12-1538:er wordt tegen haar als weduwe een proces gevoerd.

Bij RvA 1540 heeft zij als weduwe van Gabbe bezit te Hallum,Ferwerd,Jislum en Lichtaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sybeth van Scheltema, volgt onder V-a.

 

2 Minne van Scheltema, volgt onder V-b.

 

3 Keympe van Scheltema.

 

Als Kempo Scheltema op 4-5-1543 student te Leuven.

Hij is vrij jong in het buitenland overleden.

 

 

4 Watze van Scheltema, volgt onder V-c.

 

5 Ulck Gabbesdr van Scheltema, overleden 10 jun 1586, begraven Schraard ,grafschrift.

 

HvF 16692-372 d.d.1563:Ulck,getrouwd met Johan van Aylva,met haar broers Sybe,Watze en Minne.

 

Ulck was gehuwd met Johan van Aylva, overleden 26 dec 1567, begraven Schraard ,grafschrift, zoon van Sjoerd van Aylva en Syts Watzesdr van Walta.

 

Hij woonde te Schraard (zie ook GJB 1995-151).

In 1566 voogd over de weeskinderen van zijn oomzegger Alef van Aylva (GJB 2003-155).

 

 

 

IV-b Schelte van Scheltema, overleden na 6 mei 1582, begraven Morra, zoon van Sybeth van Scheltema (III) en Frouck van Riemersma.

 

Bij RvA 1540 in bezit van Scheltemastate te Ferwerd en bezit te Blija dat in 1511 behoorde aan zijn moeder Frouck en aan Feddrick Scheltema.

HvF 16687-176 d.d.1528:Schelte van Scheltema en Peter van Scheltema.

T342-05,inv.52:Schelte in 1535 als armvoogd.

HvF 16690-213 d.d.17-3-1552:Schelte voor Ael,de dochter van zijn halfbroer Sippe van Heemstra.

HvF 16691-60 d.d.1554:Schelte als curator over Juw van Harinxma,zoon van zijn zuster Beyts.

Zie voor hem ook HvF 16692-250,271,373 d.d.1561,1562,1563.

En ook HvF 16696-111 d.d.1575,16697-72 d.d.1577,16698-251,321 d.d.1580, 16699-29 d.d.1581, 16700-39 d.d.1582.

Schelte was bezitter van Scheltemastate, maar woonde met zijn vrouw te Dokkum (1580,1582).

Hij testeerde te Leeuwarden op 6-5-1582 (EEE I-64v,registratie 6-12-1654).

 

Schelte was gehuwd met Ursel van Herckema, afkomstig uit Groningerland, overleden na 6 mei 1582.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sippe van Scheltema, volgt onder V-d.

 

2 Gabbe van Scheltema, overleden v 6 mei 1582.

 

Als Gabinus Scheltema op 30-6-1559 student te Keulen.

 

3 Tieth Scheltesdr van Scheltema, overleden 28 okt 1610 *, begraven Genum.

 

HvF 16698-204 d.d.1579:Wybren van Roorda namens zijn vrouw Tieth en namens Saecke van Scheltema.

HvF 16701-205 d.d.1585:Tieth testeerde 20-11-1585.

HvF 16702-211 d.d.1587:Jelger van Feytsma te Harlingen procedeert voor haar als weduwe van Wybren.

HvF 16703-161,468 d.d.1588 en HvF 16703-246 d.d.1589:Tiets Scheltema procedeert voor haar kinderen bij Wybren Roorda.

 

Tieth was gehuwd met Wybren van Roorda, overleden 16 jun 1585 *, begraven Genum, zoon van Feye van Roorda en Rixt van Hania.

 

4 Syds van Scheltema, ,ook Sixtus,, volgt onder V-e.

 

5 Bernsck Scheltesdr van Scheltema, overleden 23 mei 1566 *, begraven Dokkum.

 

Zie grafschriften Roorda III-16.

 

Bernsck was gehuwd met Botte van Mockema, overleden 20 sep 1573 *, begraven Dokkum ,grafschrift onduidelijk, zoon van Popcke van Mockema en Tieth van Sjoerda.

 

HvF 16480-306 d.d.29-1-1529:Juffrouw Alyt van Groeningen contra Botte Mockema;zij beweert dat hij haar huwelijksbeloften heeft gedaan,maar hij ontkent.

HvF 16687-199,218 d.d.29-1-1529,15-3-1529 over dezelfde zaak.

HvF 16481-417 d.d.28-3-1536:Botte Mockema contra Mr.Gercke Popckema;de eiser krijgt het recht opnieuw te citeren volgens def.sent.d.d.4-4-1536. Over deze zaak ook HvF 16688-230,16689-25 d.d.8-3-1536,20-5-1538.

HvF 16481 d.d.4-6-1538):Botte Mockema contra Mr.Gercke Popckema,voorheen pastoor te Goutum.Botte had nog recht op 60 goudguldens;gedaagde verschijnt niet en de eis wordt toegewezen.

In 1543 met bezit in Lichtaard (B.B.149a,150a).

HvF 16691-111 d.d.16-9-1555:Christoffel van Hubitz voor zijn vrouw Cunira van Martena contra o.a.Botte Mockema als man van Womck Tjaerda.

HvF 16692-162 d.d.28-2-1561:Anna Feytsma,weduwe Frans van Humalda,voor zich en haar kinderen contra de broers Botte en Julius over het bezit van een sate.

HvF 16692-278 d.d.13-3-1562:Frans Canters,man van Geel van Humalda,contra de broers Botte en Julius (zie ook GJB 1978-79).

HvF 16692-455 d.d.25-10-1563:Botte Mockema te Dokkum contra Andries Havinga te Hallum inzake ontruiming Jouwsmastate.

HvF 16701-249 d.d.22-12-1585:zijn kinderen als erfgenamen contra zijn schoonzuster His van Hermana.

Hij bouwde in 1556 een nieuwe Mockemastins in Dokkum,op de plaats van het huidige Admiraliteitshuis (GsvD-175).

 

Botte was weduwnaar van Womck Sydsdr van Tjaerda, overleden 6 jun 1554 *, begraven Dokkum ,grafschrift onduidelijk, dochter van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsdr van Sythiema.

Botte was later gehuwd met Ansck Minnesdr van Eminga, overleden 21 dec 1605 *, begraven Engelum, dochter van Minne van Eminga en Eelck Bottesdr van Jarla.

 

6 misschien Barbara van Scheltema, overleden n 1578.

 

Met haar man genoemd bij P.I.1578 te Morra (zie ook N.O.II-391).

Voor de boedelbeschrijving van haar nalatenschap,zie Berns 54-J2-203 (1919).

 

Barbara was gehuwd met Reymer Entshuys.

 

7 misschien Saecke van Scheltema, overleden n 1579.

 

Genoemd bij HvF 16698-204 d.d.1579.

 

 

 

V-a Sybeth van Scheltema, overleden na 1587, zoon van Gabbe van Scheltema (IV-a) en Tjets Keimpesdr van Ydsma.

 

HvF 16692-154 d.d.1561:Sybe Scheltema namens zijn vrouw erfgenaam van wijlen Ruurd Feytsma contra diens overige erfgenamen.

Zie ook HvF 16692-511 d.d.1564.

PI 1578:Sybe van Scheltema aangeslagen te Boksum.

HvF 16699-222 d.d.1582:Sybe van Scheltema te Franeker.

Zie ook HvF 16700-56,88 d.d.1582.

HvF 16703-17 d.d.12-5-1588:Sibe van Scheltema als administrateur over zijn kinderen bij wijlen Catharina van Feytsma.

In 1591 woont hij in Leeuwarden.

Hij is de Sybe Scheltema genoemd in GJB 1994-150.

 

Sybeth was gehuwd met Tryn Ruurdsdr van Feytsma, overleden v 1588, dochter van Ruurd Hessels van Feytsma en Tjemck van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Tjemck van Scheltema, overleden n 1615.

 

Zij was niet getrouwd en wordt genoemd in 1615 met haar zuster (T342-05,38).

 

 

2 Insck van Scheltema, overleden 9 mei 1625, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Zij testeerde te Witmarsum op 29-9-1619 (EEE-1-202 en T326-1269).

Genoemd in 1615 als weduwe Aylva te Witmarsum met haar zuster Tjemck (T342-05,38).

 

Insck is getrouwd 1588 met Epe van Aylva, overleden feb 1595, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Tjaert van Aylva en Rints Ottesdr van Galama.

 

Hij woonde op Aylvastate te Witmarsum en was dijkgraaf van Wonseradeel.

Zie ook GJB 1995-155.

 

Epe was weduwnaar van Frouck van Aylva, overleden 15 okt 1585, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Rienck van Aylva en Hil van Roorda.

 

3 Gabbe van Scheltema.

 

 

V-b Minne van Scheltema, overleden Hallum 1597, begraven aldaar, zoon van Gabbe van Scheltema (IV-a) en Tjets Keimpesdr van Ydsma.

 

Minne woonde met zijn vrouw op Feytsma te Hallum,ook daar na haar overlijden,maar in 1585 te Wolthuizum (Wollinghuizen,Gr. ?)

HvF 16692-11 d.d.1559:Tieth Jelgers Feytsma,gehuwd met Minne Gabbes Scheltema.

Zie voor Minne en Tieth ook HvF 16692-383 d.d.7-4-1562.

HvF 16698-65,330 d.d.1579,1580:Minne te Hallum (als weduwnaar van Tieth) procedeert voor zijn kinderen; Haye Rinia te Wanswerd ook erfgenaam van zijn moeder Tieth.

Zie hiervoor ook HvF 16699-22,240 d.d.1581 en 1582: Doecke Rinia,broer van Haye,ook erfgenaam van zijn moeder Tieth.

HvF 16701-205 d.d.1585: Minne Scheltema te Wolthuizum namens zijn kinderen bij Tieth Feytsma; zijn zwager Hessel Feytsma is overleden en diens vrouw Habel testeerde op 20-11-1585.

HvF 16702-76 d.d.1586 (zijn broer Sybe namens hem).

HvF 16702-343 d.d.1587 en HvF 16703-96 d.d.1588 (Haye Rinia namens hem).

 

Minne was gehuwd met Tieth Jelgersdr van Feytsma, overleden Hallum 1578, dochter van Jelger Hessels van Feytsma en Claer van Eminga.

 

Zij was eigenaresse van Feytsmastate bij Hallum,woonde daar en testeerde daar op 6-8-1576.

 

Tieth was weduwe van Haye Doeckes van Rinia, zoon van Doecke Hayes van Rinia en Rints Taeckesdr van Herema.

 

Uit het huwelijk van Minne en Tieth:

 

1 Tjets van Scheltema, overleden 's-Hertogenbosch nov 1619 *, begraven Hallum.

 

Zij was niet getrouwd,woonde op Feytsma te Hallum en testeerde op 24-10-1611.

 

 

2 Claer van Scheltema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

V-c Watze van Scheltema, overleden 1579/1590, zoon van Gabbe van Scheltema (IV-a) en Tjets Keimpesdr van Ydsma.

 

Als Valerius Scheltema op 18-3-1552 student te Keulen en op 7-12-1553 student te Leuven.

Hij wordt genoemd in 1579.

HvF 16704-54,99 d.d.1590:Watze is overleden en zijn broer Sybe is curator over zijn kinderen.

 

Watze was gehuwd met Hylck Hayes van Marshorn, overleden n 1591.

 

Zij had eerst een burgerlijk huwelijk met Lambert Tiason,waaruit 2 kinderen.

HvF 16704-362 d.d.1591:Hylck Hayes als weduwe van Watze en diens broer Sybe te Leeuwarden als voogd over de kinderen.

Zij testeerde op 4-10-1610 (EEE 1-408).

 

Uit het huwelijk van Watze en Hylck:

 

1 Haye van Scheltema, overleden v 1623.

 

Bij de ondertrouw kwam hij uit Groningen en Imck uit Sexbierum.

Hij woonde later met Imck in Minnertsga.

 

Haye is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 apr 1606 ,bij het gerecht en getrouwd 1606 ,21-4-1606 3e pr.Leeuwarden met Ymck van Dekema, overleden 13 jan 1623 *, begraven Minnertsga, dochter van Sicke van Dekema en Luts Sickesdr van Liauckema.

 

Als weduwe van Schelte bij de erfgenamen van Hector van Dekema (HvF 16484 d.d.20-12-1604).

Bij haar 3e huwelijk in 1606 uit Sexbierum als weduwe van Sibren Osinga.

In 1615 bij een proces genoemd met haar derde man (GJB 1998-48).

 

Ymck was weduwe van Schelte Douma van Oenema, ,ook Latsma, overleden apr 1591, zoon van Ulcke Douwes Douma van Oenema en Jets Abbesdr van Latsma.

Ymck was weduwe van Sybren van Osinga, overleden 26 feb 1604, begraven Sexbierum, zoon van Seerp van Osinga en Jel van Herema.

 

2 Tjets van Scheltema, overleden n 1617.

 

Tjets was gehuwd (1) met Jan Dambitz, afkomstig uit Dantzig, geboren 1570, overleden Emden 23 apr 1617.

 

Tjets was gehuwd (2) met Albert Jacobs Tjasson.

 

 

V-d Sippe van Scheltema, overleden na 6 mei 1582, zoon van Schelte van Scheltema (IV-b) en Ursel van Herckema.

 

Scipio Scheltema is op 7-12-1553 student te Leuven en op 19-1-1555 student te Keulen.

Zie voor hem HvF 16694-124 d.d.1570.

Hij was voor de Prins van Oranje, zijn huis in Dongeradeel werd geplunderd op last van De Robles toen hij was gevlucht naar Ameland.

In augustus 1572 landde hij met 30 manschappen in Oostmahorn en rukte op naar Dokkum (Waalse Furie,Gsvd-141).

Sippe woonde in 1579 te Morra.

Zie voor hem ook HvF 16698-53 d.d.1579 en HvF 16699-35 d.d.1581.

 

Sippe was gehuwd met Bauck Wopckesdr van Douma, afkomstig uit Anjum, dochter van Wopcke van Douma en Ebel van Sjoerda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Wopcke van Scheltema, afkomstig uit Morra, volgt onder VI-a.

 

2 Ursel van Scheltema, overleden 16 nov 1615 *.

 

Bij huwelijk in 1603 uit Bornwerd.

 

Ursel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 mrt 1603 en getrouwd aldaar 13 apr 1603 met Watze van Roorda, overleden 18 feb 1614 *, zoon van Johan van Roorda en Machteld van Loo.

 

Watze erfde in 1589 van zijn vader de state "Jorum" te Kubaard (T323-01).

Hij verhuurde in 1606 voor zijn moeder land te Kubaard (HEN 44-186).

 

 

3 Anna van Scheltema, overleden 27 juni 1637, begraven in de kerk van Hijum, grafschrift

 

Anna is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 dec 1607 en getrouwd aldaar 10 jan 1608 (1) met Frans van Aylva, afkomstig uit Leeuwarden in 1607, overleden mei1626, begraven in de kerk van Hijum, grafschrift, zoon van Juw van Aylva en Teth Jellesdr Wythama.

 

Anna is getrouwd Sneek 5 nov 1626 (2) met Rienck Saeckles Buwestra.

 

Er is iets vreemds met de datum van haar tweede huwelijk, deze valt ruim binnen de 9 maanden na overlijden van haar eerste man Frans.

Bovendien is de proclamatie van dit huwelijk te Sneek pas een maand later op 3-12-1626.

Rienck wordt bij huwelijk adelborst genoemd

Hij wordt genoemd als vaandrig bij HvF d.d.8-6-1630.

 

 

4 Ebel van Scheltema, overleden 8 apr 1602 *, begraven Britsum ,grafschrift.

 

Zij testeerde te Berlikum in 1596 (DDD1-169).

 

Ebel was gehuwd met Hendrick Hinckema, overleden Britsum 21 sep 1615 *, begraven aldaar 26 sep 1615 ,grafschrift.

 

Predikant te Britsum.

 

Hendrick was later gehuwd met Syts van Donia, overleden 28 feb 1654, begraven Britsum ,grafschrift, dochter van Keimpe van Donia en Frouck van Goslinga.

 

 

V-e Syds van Scheltema, ,ook Sixtus,, overleden 12 nov 1611 *, begraven Bornwird ,grafsteen, zoon van Schelte van Scheltema (IV-b) en Ursel van Herckema.

 

Als Sixtus Scheltema op 21-9-1569 student te Heidelberg.

Syds was eigenaar van Scheltemastate te Ferwerd, maar woonde met zijn vrouw op Minnoltsmastate te Bornwird.

T3-359: Syds als afgevaardigde (7-4-1579).

GO 1580:hij administreert de opkomsten voor Bornwird.

Zie voor hem HvF 16699-76 d.d.1581, HvF 16700-111,199,230 d.d.1583,HvF 16701-147 d.d.1585,HvF 16702-57,247,315,334 d.d.1586,1587 en 16703-9 d.d.1588.

Hij testeerde te Bornwird in 1611 met zijn vrouw (EEE 3-435).

De stins Scheltemastate werd in 1611 voor afbraak verkocht, maar werd als boerderij behouden.

 

Syds was gehuwd met Tjemck van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, overleden 16 jul 1615 *, begraven Bornwird 23 jul 1615, dochter van Frans van Aylva en Rixt van Unia.

 

Zij testeerde met haar man op 31-10-1611 ( EEE-3-435).

De boedel werd beschreven in 1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Ursel van Scheltema, geboren 1566, overleden 26 mei 1627 ,61 jaar, begraven Holwerd.

 

Ursel was gehuwd met Werp van Tjessens, overleden v 1626, zoon van Sicke Werps van Tjessens en Geel van Heringa.

 

Vaandrig in het leger en in 1607 bij de admiraliteit van Dokkum.

Na zijn dood werd de state Tjessens tot 1652 bewoond door enige van zijn kinderen.

HvF 16792:autorisatie d.d.20-2-1626:Zijn kinderen Geelcke,Sascker,Worp (mede vanwege Syds,nog impuberens zijnde),verzoeken om Marcellus Goverts te benoemen als curator over Geelcke en als tutor over Syds.

 

 

2 Schelte van Scheltema., overleden na 1631

 

Schelte Scheltema werd op 5-12-1603 student te Leiden.

Hij was kapitein in het leger en wordt als zodanig vermeld in 1616 en in 1631 en 1632 (T.5.09).

Schelte is ongehuwd overleden.

 

 

3 Frans van Scheltema, volgt onder VI-b.

 

4 Bonifacius van Scheltema, overleden 28 aug 1633.

 

De bruiloft op 29-1-1626 werd gehouden in het Feytsmahuis in de Kerkstraat volgens het "Dootboeck".

Hij was toen luitenant in het leger en werd later kapitein.

Bij overlijden was hij kinderloos.

 

Bonifacius is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jan 1626 en getrouwd aldaar 29 jan 1626 met Frouck van Goslinga, dochter van Feye van Goslinga en Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

5 Luts van Scheltema, ,ook Lucia, afkomstig uit Bornwerd, overleden n 1632.

 

Luts is in ondertrouw gegaan Dokkum 23 aug 1609 (1) met haar neef Syds van Roorda, ,ook Sixtus, geboren 1568, overleden 18 feb 1617 ,in het 49e jaar, begraven Augsbuurt/Kollum ,grafschrift, zoon van Wybren van Roorda en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

 

Het "Dootboeck" geeft als datum van overlijden 28-2-1617.

 

Luts is in ondertrouw gegaan Dokkum 8 jun 1622 (2) met Sybren van Osinga, geboren 1564,overleden 4 nov 1623* ,in het 60e jaar, begraven Schettens ,grafschrift, zoon van Jancke van Osinga en Tjemck van Humalda.

 

Grietman van Wonseradeel 1589-1623 en bewoner van Osingastate te Schettens.

WON 99-137v:grietman Sibrant van Osinga 24-9-1597,32 jaar en 19-11-1597,33 jaar.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Schettens (de Vrije Fries XXIII).

 

Sybren was weduwnaar van Ath Sydsdr van Aggema, geboren 1573, overleden 16 mei 1619 ,46 jaar, begraven Schettens ,grafschrift, dochter van Syds van Aggema en Ath Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Luts is getrouwd 10 apr 1631 ,10-4-1631 3e pr.Sexbierum (3) met Wyger van Hottinga, zoon van Johan van Hottinga en Catharina Wygersdr van Eelsma.

 

Wyger en Luts hadden geen kinderen.

 

 

6 Rixt van Scheltema, overleden n 1630.

 

HvF 16713-201: Rixt van Scheltema,last hebbende van Bonifaer, Frouck en Schelte van Scheltema contra Worp van Tyessens voor Wisck (?) en wijlen Luts van Scheltema.

 

 

Rixt is in ondertrouw gegaan Dokkum 9 mrt 1622 en getrouwd Morra 9 apr 1622 (1) met Sippe van Scheltema, volgt onder VII-a.

 

Rixt is getrouwd 1630 (2) met Tjerck van Herema, geboren 1575 ?, overleden 6 jun 1655 ,ouder dan 80 jaar?, begraven Berlikum ,grafschrift, zoon van Goslick van Herema en Tryn van Heringa.

 

Hij woonde te Berlikum en was grietman van Menaldumadeel 1613-1639.

Houtvester van de provincie Friesland 1639-1644.

Zie ook Grafschriften IV-22 (MEN).

Over zijn grafzerk zie GJB 1951-12 en GJB 1963-39.

 

Tjerck is eerder getrouwd 1600 met Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia, overleden 10 okt 1619 ,volgens grafschrift, begraven Berlikum 18 okt 1619 *, dochter van Douwe van Walta en Luts Jarichsdr van Botnia.

 

7 Aaltje van Scheltema, overleden Weidum 30 mei 1608, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Het "Dootboeck" vermeldt 29-5-1608 als sterfdatum.

 

Aaltje was gehuwd met Wigle van Hania, overleden 27 mei 1626/29 nov 1630, begraven Weidum ,datum grafschrift onleesbaar, zoon van Dye van Hania en Sjucke van Hettinga.

 

Hij was hopman (kapitein) en testeerde te Weidum op 27-5-1626 (EEE I-513/513v en T347-936);erfgenamen zijn de met namen genoemde echtgenote Jesina Polman en zijn kinderen Tiete,Dye en Sjucke.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw op een zerk te Weidum (de Vrije Fries XXIII).Deze zerk ligt naast die van zijn broer Tiete.

 

Wigle is later getrouwd Groningen 23 okt 1619 met Gesina Polman, afkomstig uit Niehove (Gr.).

 

8 Frouck van Scheltema, afkomstig uit Franeker, overleden 19 dec 1631, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Frouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 jan 1623 en getrouwd aldaar 8 feb 1623 met Hette van Oenema, ,ook Hector,, overleden 22 sep 1632, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Tjepcke van Epema en Rixt Hoytesdr van Hoytema.

 

Hij noemde zich ook weer Oenema en als Hector van Oenema vermeld op de kerkklok van Pietersbierum uit 1614.

In 1614 en 1615 woonde Hector op Epemastate te Pietersbierum (bezit van zijn grootvader Hette van Epema).

Bij huwelijk in 1623 kwam hij uit Witmarsum (3e pr.1-2-1623 Wonseradeel).

HEN 45-466 d.d.1623:Hector Oenema te Franeker verkoopt land te Kubaard.

Hector wordt met zijn vrouw genoemd bij verkoop van zilverbestek (GJB 2001-139).

 

 

 

VI-a Wopcke van Scheltema, afkomstig uit Morra, overleden 1598, begraven Morra ,grafschrift, zoon van Sippe van Scheltema (V-d) en Bauck Wopckesdr van Douma.

 

Als Vopiscus Scheltema op 12-6-1584 student te Geneve en op 24-1-1590 student te Heidelberg, ook genoemd als student te Bologna.

In 1598 gecommitteerde om de rekening van de ontvanger-generaal te controleren.

 

Wopcke was gehuwd met zijn nicht Frouck Wybrensdr van Roorda, overleden 6 apr 1620 *, begraven Morra, dochter van Wybren van Roorda en Tieth Scheltesdr van Scheltema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Sippe van Scheltema, volgt onder VII-a.

 

 

VI-b Frans van Scheltema, overleden Bornwerd 2 nov 1653, zoon van Syds van Scheltema, ,ook Sixtus, (V-e) en Tjemck van Aylva.

 

Franciscus Scheltema is in aug 1605 student te Franeker, op 17-5-1608 student te Leiden en op 6-2-1612 student te Padua.

Hij woonde later op Minnoltsmastate te Bornwerd en was in 1640 eigenaar van de boerderij Scheltema onder Ferwerd.

In het stemkohier 1640 eigenaar van stem 1 en 2 Bornwird.

In het stemkohier van 1655 vermeld als eigenaar van stem 1,2,3 en 8 te Bornwird.

 

Frans was gehuwd met ? (1) Anna van Roorda, dochter van Johan van Roorda en Machteld van Loo.

 

Uit dit huwelijk:

 

Volgens het Lineageboek Solckema was er een dochter Foockel van Scheltema.

 

Frans was gehuwd met (2) Rixt Feyesdr van Roorda, overleden 13 sep 1651, dochter van Feye van Roorda en Doedt Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Feye van Scheltema, volgt onder VII-b.

 

2 Syds van Scheltema, overleden Emden 1629.

 

 

VII-a Sippe van Scheltema, overleden 27 apr 1627, begraven Morra ,grafschrift, zoon van Wopcke van Scheltema (VI-a) en Frouck Wybrensdr van Roorda.

 

Zie ook N.O.II-388.

 

Sippe is in ondertrouw gegaan Dokkum 9 mrt 1622 en getrouwd Morra 9 apr 1622 met Rixt van Scheltema, overleden n 1630, dochter van Syds van Scheltema, ,ook Sixtus, (V-e) en Tjemck van Aylva.

 

Rixt is later getrouwd 1630 met Tjerck van Herema, geboren 1575 ?, overleden 6 jun 1655 ,ouder dan 80 jaar?, begraven Berlikum ,grafschrift, zoon van Goslick van Herema en Tryn van Heringa.

 

Uit het huwelijk van Sippe en Rixt:

 

1 Frouck van Scheltema.

 

 

Frouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 jun 1642 en getrouwd 1642 ,3e pr.26-6-1642 Leeuwarden (1) met Henning George van Andreae, geboren 1610, overleden okt 1656 ,aan de pest, zoon van Joachim Martijns van Andreae en Ansck van Burmania.

 

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1646-1656.

T319-893:hij en zijn vrouw Frouck als kopers (15-1-1648).

T319-895:hij en zijn vrouw als verkopers (21-12-1648).

T319-905:Henning en Frouck,wonende Leeuwarden,kopen Nittemastate te Morra (17-2-1656).

T319-913: Poppe van Burmania als voogd over de minderjarige kinderen van Henning en Frouck (11-5-1662).

 

Frouck is getrouwd 1657 ,proclamatie in Britsum (2) met Lambertus van Coehoorn.

 

2 N. van Scheltema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

VII-b Feye van Scheltema, overleden 11 nov 1666, begraven Bornwerd, zoon van Frans van Scheltema (VI-b) en Rixt Feyesdr van Roorda.

 

Grietman van Kollumerland 1653/1666.

Vermeld op de klok van Augsbuurt uit 1658 als grietman en als raad ter Admiraliteit Friesland in Harlingen.

 

Feye is getrouwd 1650 met Luts van Aylva, gedoopt Ternaard 15 apr 1638, overleden Augsbuurt 31 aug 1718 ,80 jaar,, begraven Bornwerd, dochter van Douwe Meckema van Aylva en Luts van Meckema.

 

Luts is later getrouwd 1670 met Epe van Aylva, gedoopt Rinsumageest 27 jan 1650, overleden 6 sep 1720, zoon van Sjoerd van Aylva en Juliana van Mouderick.

 

Uit het huwelijk van Feye en Luts:

 

1 Rixt van Scheltema, geboren 3 apr 1652, gedoopt Ternaard 12 apr 1652, overleden 20 sep 1689.

 

Zij testeerde met haar man in 1688 te Nijland (EEE 5-348).

 

Rixt is getrouwd 22 mei 1687 ,3e pr.22-5-1687 Wymbritseradeel met Douwe Feye van Roorda, gedoopt Leeuwarden 22 jun 1651 ,als Douwe, overleden n 1696, zoon van Wybren van Roorda en Johanna Adriaansdr van Mauderick.

 

Op 6-11-1675 door de Staten benoemd als kapitein en later bekend als schout-bij-nacht (GJB 2001-8).

Hij testeerde te Nijland in 1681 na overlijden van zijn eerste vrouw en op 1-3-1688 met zijn tweede vrouw (EEE-5-239 en EEE-5-348).

GJB 1953-55:hij testeerde ook op 20-9-1687 (HvF 9346 d.d.10-2-1711).

 

Douwe is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 mrt 1678 en getrouwd aldaar 10 mrt 1678 met Helena Elisabeth van Doys, geboren Feerwerd (Gr.) 19 jun 1651, overleden 3 okt 1684, dochter van Gerlich van Doys.

 

Douwe is later getrouwd Holwerd 7 aug 1692 met Catharina Bockesdr van Burmania, geboren 1662/1663, overleden Dokkum 8 feb 1752 ,ruim 89 jaar, dochter van Bocke van Burmania en Jets Lucia Houwerda van Meckema.

 

2 Lucia Helena van Scheltema, geboren 1656, overleden 3 jul 1686.

 

Lucia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 jan 1678 en getrouwd Weidum 27 jan 1678 met Idzart van Harinxma, gedoopt Leeuwarden 16 jun 1654, overleden 12 sep 1693, begraven Waaxens (W.D.), zoon van Pieter van Harinxma, ,thoe Slooten en Susanna Idzertsdr van Burmania.

 

Bij huwelijk att.van Leeuwarden d.d.25-1-1678.

 

 

3 Tjemck van Scheltema, overleden 18 dec 1693.

 

Zij is in het kraambed overleden (HvR).

 

Tjemck is getrouwd Weidum 27 jun 1680 met Ernst van Harinxma, geboren 1648, gedoopt Leeuwarden 15 dec 1650, overleden 14 mei 1725 ,77 jaar, zoon van Pieter van Harinxma, ,thoe Slooten en Susanna Idzertsdr van Burmania.

 

Grietman van Baarderadeel van 2-7-1669 tot 20-10-1701,toen hij afstand deed t.b.v. zijn zoon.