Genealogie van het adellijk geslacht van Sierdsma

 

                                    Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Thierd van Sierdsma, overleden v 24 apr 1473.

 

Genoemd te Deinum in 1458 (OFO-I-53,54,151,153,154).

Een voorouder zou kunnen zijn Sije van Sierdsma,genoemd in 1419 en 1422 (Winsemius).

Zie ook GJB 1964-17/19.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   misschien Feycke van Sierdsma, volgt onder II-a.

 

           2   misschien Sybren van Sierdsma, volgt onder II-b.

 

 

    II-a Feycke van Sierdsma, overleden n 22 jun 1496, misschien zoon van Thierd van Sierdsma (I).

 

In 1487 genoemd als mederechter van Menaldumadeel (OFO-II-152).

OFO IV-111 en Pax-146 d.d.20-6-1496:Feycke als hoofdeling te Deinum geeft Wytze Laeszn te Boksum volmacht om namens hem met Groningen te onderhandelen.

Pax-148 d.d.22-6-1496;verbond met Groningen.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

           1   Ynts Feyckesdr van Sierdsma.

Ynts was gehuwd met Sjuck van Eminga, overleden 1541, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Minne van Eminga en Tjemck van Cammingha.

 

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

In OFO IV-157 (1506/1510) wordt hij vermeld als schuldeiser.

Bij RvA 1511 en 1540 heeft Sjuck Eminga van Goutum veel bezit.

Zie ook grafschriften Roorda IV-31,128.

 

Sjuck was later gehuwd met Agatha Hesselsdr van Feytsma, overleden 25 mei 1567, begraven Goutum ,opschrift, dochter van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

 

 

    II-b Sybren van Sierdsma, overleden n 28 jun 1487, misschien zoon van Thierd van Sierdsma (I).

 

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

           1   Bauck Sybrensdr van Sierdsma, overleden 31 aug 1510, begraven Witmarsum ,grafschrift.

 

Bauck was gehuwd met Pieter Aggema van Walta, overleden 24 jul 1538, begraven Witmarsum ,grafschrift, zoon van Alef Aggema van Walta, ,ook van Aggema en Ints Epesdr van Aylva.

 

HvF 16481-625 d.d.30-1-1537:Pieter Aggema als gedaagde.

 

Pieter was later gehuwd met Jets Sydsdr van Eminga, overleden 28 apr 1554, begraven Witmarsum ,grafschrift, dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesdr van Liunga.

 

HvF 16481-293 d.d.30-9-1539:Jets,Pieter Aggema weduwe,als aangeklaagde.