Genealogie van het adellijk geslacht Sixma van Andla

 

                                                                 

 

                                    Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         I Tjalling van Andla, overleden v 1557.

 

Zijn herkomst is onbekend

 

Tjalling was gehuwd met  Tjets Jacobsdr van Sixma, overleden 2 jan 1557 *, begraven Tzummarum.

 

Zij overleed als weduwe.

Zie ook GJB 2001-137.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Sixma, geboren ± 1517, volgt onder II.

 

           2   Jel van Sixma, overleden v 1573.

 

Jel was gehuwd met Tjepcke Yges van Siccama, overleden v 13 apr 1616, zoon van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

In 1578 te Wirdum en ook bij hertrouwen in 1604.

Zie verder GJB 1970-61.

 

Tjepcke was later gehuwd met Luts Saeckesdr van Idsinga, overleden v 1604, dochter van Sake Sytses Idsinga en Anna van Aylva.

Tjepcke is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 jan 1604 ,voor het gerecht, met Sjouck van Aysma.

 

           3   Doedt van Andla, overleden 2 nov 1557 *, begraven Tzummarum.

 

Zij werd bij haar moeder begraven.

 

4 Jacob van Sixma, overleden 1585.

 

In 1573 genoemd met Tjalling van Andringa,als ze samen geld tekort komen.

Deze Tjalling was de schoonzoon van zijn vrouw Barbara.

Na 1580 is Jacob mede-curator van de kinderen van deze overleden Tjalling.

Na zijn overlijden zijn er diverse processen bij het Hof van Friesland over zijn nalatenschap o.a.

 

HvF 16704-141 d.d.29-9-1590: Sent Andringha,weduwe Tzaling van Andringha,nu echte huysvrouw van Sem van der Does,drost van Vlieland en Barbara Jansdr,wed.Syxma,als oldemoeder en curatrix van Poppe en Isbrant,kinderen van voorsz Tzalingh contra Tiepke Iges Sickema te Wirdum voor zijn kinderen bij overleden Jel Syxma, Tzalingh Syxma,grietman Barradeel,Eelck Douwedr,huysvrouw van Hessel Epema,grietman HON, (Tjalling en Eelck) erfgenamen van hun overleden vader Douwe Syxma en in dier qualiteit erfgenamen van Jacob Syxma.

 

 

Jacob was gehuwd met Barbara Jansdr Cuyck, overleden na 1590.

 

Barbara was eerder getrouwd met Ysbrandt Sems en had uit dat huwelijk een dochter Vincentia Ysbrandts,di o.a.getrouwd was met Tjalling van Andringa

 

 

? 5   Tjets van Andla, ook Taets, overleden aug 1576.

 

Tjets was gehuwd met Poppe van Andringa,  overleden 2 nov 1565, zoon van Tjaert van Andringa en N.N.

 

 

       II Douwe van Sixma, geboren ± 1517, overleden 2 feb 1590 ,73 jaar, begraven Tzummarum, zoon van Tjalling van Andla (I) en Tjets Jacobsdr van Sixma.

 

Hij noemde zich van Sixma naar zijn moeder.

Hij was burgemeester van Franeker in 1578 (zie GJB 2001-137).

In 1583 was hij gedeputeerde (GJB 1998-107).

Zijn dochter Eelck is erfgenaam (HvF 16704-141 d.d.1590).

 

Douwe was gehuwd (1) met  Teth Tjepckesdr van Epema, afkomstig uit Koudum, begraven Franeker, dochter van Tjepcke Ulckes Douma van Oenema en  Eelck Wybesdr van Wybranda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelck van Sixma, geboren ± 1545, overleden 19 mei 1603, begraven Koudum ,grafschrift.

 

HvF 16704-141 d.d.1590:Eelck Douwes,erfgenaam van haar vader Douwe van Sixma, en getrouwd met grietman Hessel van Epema.

 

Eelck was gehuwd met Hessel Douwes van Epema, geboren Koudum, overleden 30 dec 1600, begraven Koudum ,grafschrift.

 

Hij woonde te Koudum en was grietman van H.O.N. in 1595 (1580-1600).

Hij wordt reeds genoemd bij HvF 16693-495 d.d.13-12-1568.

De naam Epema/Epinga kwam van de kant van zijn vrouw ?

HvF 16698-181 d.d.1579:Hessel Epinga als volmacht van Koudum.

Lidmaat te Koudum op 15-7-1587 en ook op de lijst in nov.1594.

 

 

Douwe is getrouwd v 1557 (2) met  Bauck Riencksdr van Popma, overleden 14 sep 1582, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Rienck van Popma en Riem van Adèlen.

 

Zij was afkomstig uit Menaldum en SFA noemt haar als dochter van Rienck van Popma en Riem van Adèlen.

Zij testeerde op 21-7-1570 te Emden en ook op 22-3-1582.

Zie verder voor haar GJB 2001-137.

 

Bauck was weduwe van Orck van Doyem, overleden v 21 mei 1551, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Poppe Alefs van Doyem.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Bauck:

 

           2   Tjalling van Sixma, volgt onder III.

 

 

      III Tjalling van Sixma, overleden 1 jul 1599, begraven Minnertsga ,grafschrift, zoon van Douwe van Sixma (II) en Bauck Riencksdr van Popma.

 

Tjallingius Sixma was op 12-8-1569 student te Heidelberg.

Hij was grietman van Barradeel 1580-1599.

 

Tjalling was gehuwd met  Idscke Douwesdr van Hottinga, overleden 4 mrt 1619, begraven Minnertsga ,grafschrift, dochter van Douwe van Hottinga en Luts van Herema.

 

Hvf 16706-227 d.d.15-10-1603:zij als weduwe van wijlen Tjalling Sixma,grietman Barradeel, voor haarzelf en haar kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syts van Sixma.

Syts was gehuwd met haar neef  Douwe van Hottinga, overleden 29 jul 1662, zoon van Johan van Hottinga en Catharina Wygersdr van Eelsma.

 

Grietman van Barradeel vanaf 1610 tot 1661.

HOF d.d.20-12-1633:Douwe van Hottinga contra zijn zwager Douwe van Sixma.

 

 

           2   Tjets van Sixma.

Tjets is getrouwd Langweer 29 jun 1628 met Syds van Osinga, geboren v 1600, overleden 1652, zoon van Sybren van Osinga en Ath Sydsdr van Aggema.

 

Hij werd op 1-12-1619 grietman van Doniawrstal en woonde met vrouw en kinderen te Langweer.

 

 

           3   Douwe van Sixma, volgt onder IV.

 

           4   Jarich van Sixma, overleden 17 sep 1607, begraven Minnertsga ,grafschrift.

 

           5   Bauck van Sixma, overleden 8 aug 1608, begraven Minnertsga ,grafschrift.

 

 

      IV Douwe van Sixma, overleden Ried 21 sep 1652, zoon van Tjalling van Sixma (III) en Idscke Douwesdr van Hottinga.

 

Dominicus à Sixma was op 8-5-1610 student te Franeker en in 1613 student te Geneve.

Douwe was grietman van Franekeradeel 1629-1652.

HvF d.d.20-12-1633:Douwe van Hottinga contra zijn zwager Douwe van Sixma.

 

Douwe was gehuwd met  Sjouck Ulbesdr van Aylva, overleden Ried 1 mrt 1650, dochter van Ulbe van Aylva en Rints van Osinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Sixma, geboren mrt 1634, volgt onder V-a.

 

           2   Agge van Sixma, gedoopt Ried 15 mei 1636, overleden Minnertsga 26 jun 1699 ,63 jaar, begraven aldaar 7 jul 1699.

 

Agge was raadsheer bij het Hof van Friesland 1677-1684.

Hij was grietman van Barradeel 1684-1689.

Agge testeerde op 4-2-1698.

Agge had geen wettige kinderen,maar uit een relatie een zoontje en een dochtertje,die gedoopt werden te Ried,maar jong overleden zijn.

 

Agge is getrouwd Den Haag 30 nov 1669 met Cornelia de Bezahar, overleden Minnertsga 18 mrt 1682.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1669 uit Den Haag.

 

 

           3   Tjalling van Sixma, overleden 11 mei 1671.

 

Tjalling was grietman van Baarderadeel 1647-1648.

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Ulbe van Sixma, volgt onder V-b.

 

 

     V-a Douwe van Sixma, geboren mrt 1634, overleden 9 apr 1684 ,50 jaar en 23 dagen,, zoon van Douwe van Sixma (IV) en Sjouck Ulbesdr van Aylva.

 

Hij was grietman van Barradeel 1676-1684.

 

Douwe is getrouwd Sneek 5 jun 1665 met  Romck Cornelisdr Haubois, overleden 13 feb 1687.

 

Als Romelia genoemd met haar man in 1681 (GJB 1999-46).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ittie van Sixma, geboren 7 aug 1668, gedoopt Jorwerd 9 aug 1668, overleden 7 sep 1668.

 

           2   Cornelia van Sixma, geboren 9 feb 1671, overleden 23 jul 1688.

 

           3   Tjalling van Sixma, geboren 4 sep 1680, gedoopt Minnertsga 5 sep 1680, volgt onder VI-a.

 

 

     V-b Ulbe van Sixma, overleden 8 okt 1672, vermoedelijk begraven  te Ried, zoon van Douwe van Sixma (IV) en Sjouck Ulbesdr van Aylva.

 

Ulpianus Syxma was op 16-5-1650 student te Franeker.

Hij kwam bij huwelijk in 1658 uit Minnertsga.

Ulbe was majoor in het leger.

HvF 16820-41 (1685/1688):Ulbe had bezit te Ried.

 

Ulbe is getrouwd Jelsum 1658 ,3e pr.14-11-1658 Minnertsga, met  Alegonda van Unia, overleden na 1672, vermoedelijk begraven te Ried, dochter van Julius Meckema van Unia en Ydt van Aylva.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1658 uit Jelsum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling Douwe van Sixma, gedoopt Ried 4 mrt 1660, overleden Sloten mei 1755 ,95 jaar, begraven Huizum.

Tjalling was gehuwd met Cunigunda van Eybergen, begraven Huizum.

 

“De Friesche Adelaar” 1887-3: De grafsteen voor hem en zijn vrouw kwam oorspronkelijk uit Ried en had dienst gedaan als grafsteen voor zijn ouders Ulbe en Alegonda.

De steen werd overgebracht naar de grafkelder te Huizum.

Op de steen 8 kwartieren van zijn overgrootouders Sixma van Andela-Hottinga, Aylva-Osinga, Unia-Achelim, Aylva-Meckema.

De overgrootouders zijn : Tjalling van Sixma x Ydt van Hottinga, Ulbe van Aylva x Rints van Osinga, Carel van Unia x Alegonda van Achelen en Douwe van Aylva x Luts van Meckema.

De namen van Tjalling en Cunigunda op de steen zijn later vervangen door die van de laatste Sixma n.l Bartele Douwe Tjalling van Sixma (VII-5) en diens vrouw. Walle[3040].

 

 

           2   Ida Maria van Sixma, gedoopt Ried 7 apr 1661, overleden 26 aug 1705 ,in het 45e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

Bij huwelijk in 1700 uit Minnertsga.

 

Ida is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mrt 1700 en getrouwd Hempens 7 apr 1700 met Jarich van Ockinga, gedoopt Leeuwarden 18 feb 1644, overleden aldaar 7 nov 1714, begraven Roordahuizum ,grafschrift, zoon van Here van Ockinga en Magdalena van Burmania.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1666-1714.

Daarvoor was hij kapitein infanterie en hij droeg dat in 1666 over aan zijn broer Sybrant.

In 1664 curator over de wezen van Tjalling van Camstra en Lucia van Aebinga te Menaldum.

Hij testeerde op 19-1-1708 en benoemde zijn neef Tjalling Willem van Camstra als erfgenaam.

Met hem stierf het geslacht Ockinga uit in de mannelijke lijn.

Zie ook GJB 1986-78.

 

Jarich is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 mrt 1668 ,bij het gerecht en getrouwd Makkum 5 apr 1668 met Barbara van Camstra, afkomstig uit Makkum in 1668, geboren 9 mrt 1634, overleden 30 nov 1696 ,in het 63e jaar, begraven Roordahuizum ,grafschrift, dochter van Homme van Camstra en Edwert Ruurdsdr van Juckema.

 

           3   Julius Ritscke van Sixma, gedoopt Ried 29 jun 1662, overleden 15 feb 1740 ,77 jaar.

 

Bij huwelijk in 1702 kwam hij uit Minnertsga.

Hij had geen kinderen.

 

Julius is getrouwd 1702 ,attestatie 8-7-1702 van Hallum naar elders, met Sjouck van Douma, gedoopt Hallum 23 feb 1662, overleden 23 mei 1721, dochter van Bartholt van Douma en Doedt van Crack, ,ook Dorothea.

 

Zie GJB 1994-35.

 

Sjouck is eerder getrouwd Hallum 9 jan 1683 met Duco van Burmania, gedoopt Leeuwarden 15 feb 1656, overleden 21 okt 1684, zoon van Duco Martena van Burmania en Edwert Gerroltsdr van Juckema, ,ook Eduarda.

 

           4   Sjouck van Sixma, gedoopt Ried 19 jul 1663.

 

           5   Syds van Sixma, geboren Ried 14 dec 1670, gedoopt aldaar 18 dec 1670.

 

           6   Carel van Sixma, geboren Ried 19 nov 1671, gedoopt aldaar 26 nov 1671.

 

           7   Ulbe van Sixma, gedoopt Leeuwarden 31 jan 1673, volgt onder VI-b.

 

           8   Jan van Sixma, overleden 2 jul 1696.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

   VI-a Tjalling van Sixma, geboren 4 sep 1680, gedoopt Minnertsga 5 sep 1680, overleden 14 okt 1714 ,34 jaar,, zoon van Douwe van Sixma (V-a) en Romck Cornelisdr Haubois.

 

Hij was grietman van Rauwerderhem 1710/1714 en woonde te Loënga.

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Wirdum 25 okt 1705 en getrouwd Scharnegoutum 1 nov 1705 met  Baudina Lucia van Eysinga, gedoopt Rauwerd 5 mei 1687, overleden 21 dec 1754 ,67 jaar,, dochter van Tjalling Aede Johan van Eysinga en Cecilia van Humalda, ,ook Syts,.

 

Baudina is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 mei 1718 en getrouwd aldaar 29 mei 1718 ,Jacobijnerkerk, met Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 9 mei 1680, overleden Leeuwarden 12 aug 1762, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Uit het huwelijk van Tjalling en Baudina:

 

           1   Tjalling Edo Hessel van Sixma, geboren Loënga 1707, volgt onder VII.

 

 

   VI-b Ulbe van Sixma, gedoopt Leeuwarden 31 jan 1673, overleden 17 mrt 1760, begraven Goutum, zoon van Ulbe van Sixma (V-b) en Alegonda van Unia.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1703-1759.

Bij trouwen in 1712 afkomstig uit Leeuwarden.

Hij hertrouwde op 6-11-1735 te Goutum met His Mary van Burmania,overleden te Leeuwarden op 17-9-1757.

Zie ook GJB 1993-128.

 

Ulbe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 19 aug 1712 en getrouwd Finkum 28 aug 1712 met  Remia van Douma, gedoopt Hallum 15 mrt 1674, overleden 2 apr 1715 ,41 jaar,, begraven Cornjum ,grafschrift, dochter van Bartholt van Douma en Doedt van Crack, ,ook Dorothea.

 

Bij hertrouwen in 1712 woonde zij in Cornjum.

Zij overleed in de kraam.

 

Remia is eerder in ondertrouw gegaan Hallum 29 sep 1694 en getrouwd Cornjum 7 okt 1694 met Tjaert van Burmania, gedoopt Cornjum 27 feb 1670, overleden 25 aug 1702 ,in het 33e jaar, begraven Cornjum ,grafschrift, zoon van Laes van Burmania en Jeltje Agatha van Aylva.

 

Uit het huwelijk van Ulbe en Remia:

 

           1   Duconia van Sixma, gedoopt Cornjum 11 jun 1713, overleden Hallum 3 okt 1753.

 

Duconia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 nov 1733 en getrouwd aldaar 15 nov 1733 ,Jacobijnerkerk met Tjalling Edo Hessel van Sixma, geboren Loënga 1707, volgt onder VII.

 

 

     VII Tjalling Edo Hessel van Sixma, geboren Loënga 1707, overleden Den Haag 11 nov 1775, zoon van Tjalling van Sixma (VI-a) en Baudina Lucia van Eysinga.

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 nov 1733 en getrouwd aldaar 15 nov 1733 ,Jacobijnerkerk met  Duconia van Sixma, gedoopt Cornjum 11 jun 1713, overleden Hallum 3 okt 1753, dochter van Ulbe van Sixma (VI-b) en Remia van Douma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling Douwe van Sixma, gedoopt Leeuwarden 17 dec 1734, overleden Hallum 15 dec 1770.

 

Tjalling is in ondertrouw gegaan Holwerd 1 mrt 1770 en getrouwd Hallum 13 mei 1770 met Wilhelmina Eduarda van Aylva, gedoopt Holwerd 1 feb 1733, overleden Hallum 14 aug 1783, dochter van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania.

 

           2   Ulbe Julius Tjalling van Sixma, gedoopt Leeuwarden 5 apr 1737, overleden 22 okt 1770.

 

Ulbe is getrouwd Cornjum 26 okt 1766 met zijn halfnicht Remia Juliana Arentzenia van Burmania, geboren Cornjum 26 aug 1749, gedoopt aldaar 31 aug 1749, overleden Leeuwarden 19 apr 1816, dochter van Epo Sjuck van Burmania en Romelia Maria van Haersma.

 

           3   Baudina Lucia van Sixma, gedoopt Leeuwarden 24 jul 1739, overleden aldaar 22 apr 1782.

 

           4   Age Tjepke Ruurd van Sixma, gedoopt Leeuwarden 14 jun 1743, volgt onder VIII.

 

           5   Bartholt Douma van Sixma, gedoopt Hallum 15 jul 1753, overleden  Huizum 16 aug 1809 ,56 jaar, begraven Huizum 21 aug 1809 (grafregister)

 

Bartholt is getrouwd Zweins 18 feb 1792 met Fokel Barber van Beyma, geboren Harlingen 16 mei 1759, in 1792 uit Zweins, overleden Leeuwarden 5 feb 1828, 68 jaar, overl.acte Leeuwarderadeel, begraven Huizum.

 

Bartholt was de laatste mannelijke Sixma.

Het huwelijk met Fokel was kinderloos.

 

 

   VIII Age Tjepke Ruurd van Sixma, gedoopt Leeuwarden 14 jun 1743, overleden 31 jan 1795, begraven Leeuwarden, zoon van Tjalling Edo Hessel van Sixma (VII) en Duconia van Sixma.

Age is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 apr 1772 en getrouwd Alkmaar (?) 19 apr 1772 met  Albertina Du Tour, overleden n 1798.

 

In 1798 vermeld als weduwe.

 

 

Albertina,barones du Tour,kwam bij huwelijk in 1770 uit Alkmaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Duconia Martina Dorothea van Sixma, geboren Hallum 8 jun 1773, gedoopt aldaar 13 jun 1773.

 

           2   Anna Agatha Geertruida van Sixma, geboren 19 feb 1777, gedoopt Leeuwarden 25 feb 1777.

 

           3   Tjalling Aedo Andela van Sixma, geboren Hallum 26 nov 1779, gedoopt aldaar 5 dec 1779.