Genealogie van het adellijk geslacht van Solckema

 

                                                   

 

               Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

         

 

         I Solcke Tzetzes, geboren ± 1411, overleden 1458 ,gesneuveld.

 

Heerschap te Oldeouwer;Solcko Meijnama gedood door Bocke Harinxma in een gevecht bij Sloten (zie het "Dootboeck",GEN 742).

 

Solcke was gehuwd met  Jildu Meynema, overleden n 1441.

 

Leefde nog in 1441 (Lineageboek van Rinnert van Solckema).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit Solckes van Solckema, volgt onder II.

 

 

       II Gerrit Solckes van Solckema, overleden n 1511, zoon van Solcke Tzetzes (I) en Jildu Meynema.

 

In 1511 eigenaar van land te Ypecolsga.

Zie voor de Solckema's GEN 536-42 e.v.en 100/103 (door Ds Reddingius) en ook het Lineageboek van Rinnert van Solckema (GEN 346).

 

Gerrit was gehuwd (1) met  Anna van Botema.

 

Zie het Lineageboek en ook GJB 1986-59 en GJB 1989-73.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck Gerrits van Solckema, volgt onder III.

 

 

Gerrit was gehuwd (2) met  Hen Haringhsdr van Harinxma, afkomstig uit Heeg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Ulcke Gerrits van Solckema, overleden v 1516.

 

Volgens het Lineageboek was hij een halfbroer van Tjerck Gerrits. Zie  GJB 1989-71.

 

 

 

      III Tjerck Gerrits van Solckema, overleden v 1516, zoon van Gerrit Solckes van Solckema (II) en Anna van Botema.

 

 

Tjerck was gehuwd met  Frouck Broersdr van Broersma, dochter van Broer Payes en Ath Rennertsdr.

 

Zie het Lineageboek,GJB 1986-59 en GJB 1989-71.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anne Tjercks van Solckema, volgt onder IV.

 

 

      IV Anne Tjercks van Solckema, overleden Teroele 3 apr 1586, zoon van Tjerck Gerrits van Solckema (III) en Frouck Broersdr van Broersma.

 

Anne wordt genoemd als voogd in 1536 (HvF 16688-211).

In 1547 en 1550 kerkvoogd te Teroele (HvF 16689-216 en HvF 16690-103).

Zie ook HvF 16693-329 d.d.1567 en HvF 16694-351 d.d.1571.

In 1578 ontvanger Teroele (Pers.Imp.);ook dorprechter aldaar.

Anne Tjercks Solckema te Teroele wordt ook vermeld bij HvF 16699-124 d.d.1581 en HvF 16700-248 d.d.1583.

Verder ook GJB 1989-69.

 

Anne was gehuwd (1) met  Sjouck Idzartsdr van Douma, overleden Teroele 1559, dochter van Idzart Jouckes(?) à Douma en May Bottesdr van Oenema.

 

Zie over haar ouders en grootouders GJB 1989-69.

 

3

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Solckema, volgt onder V-a.

 

           2   Ulck van Solckema, afkomstig uit Teroele, overleden v 1590.

Ulck was gehuwd met Frederick van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 4 jun 1613, zoon van Bave van Roorda en Sju Elingsdr van Elinga.

 

In 1581 te Sneek (GJB 2000-51).

 

Frederick was later gehuwd met Haring van Andringa, overleden 14 jun 1604, dochter van Haring van Andringa en Anna van Andringa.

 

           3   Rennert van Solckema, volgt onder V-b.

 

           4   Frouck van Solckema, overleden v 1570.

 

Zij overleed in het kraambed bij de geboorte van haar dochter Sjouck (GJB 2002-87).

 

Frouck was gehuwd met Tjepcke Sipckes Abbema, overleden 23 jul 1577, begraven Rauwerd ,grafschrift, zoon van Sipcke Abbema.

 

Kerkvoogd te Roordahuizum 1569-1573.

Hij hertrouwde met Mary Sickema.

 

 

Anne was gehuwd (2) met  Sybrich Claesdr, overleden n 1586.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Frouck van Solckema, overleden n 1604.

 

Zie GJB 1989-66,68 en HvF d.d.22-5-1604 (WW5-37).

 

Frouck is getrouwd v 1586 met Walte Reins.

 

Walte woonde met zijn vrouw te Teroele.

 

 

 

     V-a Tjerck van Solckema, overleden Teroele 1589, zoon van Anne Tjercks van Solckema (IV) en Sjouck Idzartsdr van Douma.

 

Hij woonde te Tjerkgaast(voor 1568),te Balk(1568/1570),te Tjerkgaast(1578/1587) en te Teroele (1588,1589).

In 1586 als balling in Steenwijk (C.E. en HvF 16602-155).

HvF 16701-83 d.d.1585 en HvF 16702-195 d.d.1587:Tjerck Annes te Tjerkgaast.

HvF 16702-462 d.d.1588, HvF 16703-86,245,273,343 d.d.1589 en HvF 16704-78 d.d.1590: Tjerck Annes Solckema te Teroele.

Op 21-3-1599 is zijn zoon Idzard curator over 4 kinderen uit Tjerks tweede huwelijk als erfgenamen van hun moeder Lioets Teetema,met consent van Hans Oenema en Jan Piers Nijholt,beiden als schoonzoon.

In 1603 wordt Idzard genoemd als curator over Hans en Tjerck (GJB 1998-62).

Zie voor Tjerck Annes en zijn voorouders GJB 1986-58 e.v. en GJB 1989-67 e.v.

 

Tjerck is getrouwd voor 1562 (1) met  Both Wybrensdr van Waltinga, overleden Teroele 1566/1567, dochter van Wybren Auckes van Waltinga en Ida Aedesdr Reynalda.

 

HvF 16800-178,913 decr.verk. te Joure.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ulcke van Solckema, geboren ± 1569, volgt onder VI-a.

 

           2   Sjouck van Solckema, overleden Oldeouwer n 1600 ,op 3-2-16.., begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zie GJB 1986-57.

 

Sjouck is getrouwd 1586/1591 met Andries Johannes Assema, geboren Oldeouwer ± 1560, overleden aldaar 15 mei 1640, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Hij was boer te Oldeouwer en bijzitter van Doniawerstal.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1993-12,13.

 

 

           3   Idzart van Solckema, volgt onder VI-b.

 

           4   Maycke van Solckema.

 

Zie GJB 1994-44,56.

 

Maycke was gehuwd met Duco van Walpart, afkomstig uit Jorwerd.

 

In 1603 in Groningerland (GJB 1994-56).

 

 

           5   Wybren van Solckema, overleden n 1626.

 

In 1580 met zijn broers als balling buiten Friesland (C.E.).

 

Wybren is getrouwd 1626 ,7-9-1626 3e pr.gerecht Doniawerstal, met Popck Seerps, afkomstig uit Joure in 1626.

 

           6   Eet van Solckema.

Eet was gehuwd met Ulcke Gerrits Swaga, afkomstig uit Boornzwaag.

 

 

 

Tjerck is getrouwd 1568 (2) met  Luts van Tietema, overleden Teroele 30 jun 1594, begraven Harich, dochter van Meyne van Tietema en Rensck Idsdr van Hannema.

 

Zij woonde met haar tweede man Tjerck op Tietemastate te Harich.

HvF 16706-441 d.d.10-9-1604: Idzart Solckema en Tjerck Solckema en Jan Willems n.ux als erfgenamen van hun moeder wijlen Luts Tetema.

 

Luts was weduwe van Hans Holles, overleden voor 1568, begraven Harich.

 

 

Uit het huwelijk van Tjerck en Luts:             

 

           7   Hans van Solckema, geboren ± 1570, overleden na 1601.

 

Hij bleef ongetrouwd en op 15-9-1601 wordt Broer Tjallings zijn curator.

Vermeld worden dan Rinck als vrouw van Jan Piers,Jantje Lycklema als vrouw van Idzart Solckema te Teroele,Aelcke Solckema als vrouw van Tjerck Solckema te Tjerkgaast,Jantje en Aelcke dochters van Mr.Lycklema.

 

 

           8   Tjerck van Solckema, geboren Tjerkgaast 1575, volgt onder VI-c.

 

           9   Both van Solckema, overleden 23 sep 1599, begraven Oldeouwer ,grafschrift.

Both was gehuwd met Hans van Oenema, overleden 8 nov 1603, begraven Oldeouwer ,grafschrift.

 

Is hij de zoon van Karst van Oenema ?

 

 

         10   Rinck van Solckema, overleden 1 feb 1640, begraven Nijeholtpade ,grafschrift.

 

Als vrouw van Jan Piers genoemd bij HvF d.d.15-9-1601.

 

Rinck was gehuwd met Jan Piers van Lycklama, à Nyeholt, overleden 3 mrt 1642, begraven Nijeholtpade ,grafschrift.

 

Hij was o.a.bijzitter van Weststellingwerf.

Zie voor hem GJB 1998-62,63.

 

 

 

     V-b Rennert van Solckema, overleden 26 jun 1599, zoon van Anne Tjercks van Solckema (IV) en Sjouck Idzartsdr van Douma.

 

Behandeling van een verzoekschrift van Rheyner Solckema d.d.1574 (T2-1002).

In 1580 afkomstig uit Doniawerstal en als balling buiten Friesland (C.E.).

Rennert Annes Solckema genoemd bij HvF 16698-243,250,271 d.d.1580.

HvF 16699-184 en HvF 16700-63 d.d.1582 inzake confiscatie van zijn bezittingen.

Rennert is de oorspronkelijke auteur van het Lineageboek over zijn familie (zie T344-901,1030 en GEN 346).

Zie voor hem zijn vrouw Gerck ook GJB 1994-43.

Hij testeerde te Sneek op 27-5-1596 als man van Lamme Wijffringa en als vader van Marc,Abraham en Aalke.Genoemd wordt zijn wijlen broeder Tjerck Annes Solckema.

 

Rennert was gehuwd (1) met  Gerck van Hoytema, overleden 22 apr 1578, dochter van Wytze van Hoytema en Jacoba van Brunia.

 

Zij was bij huwelijk weduwe van Rinnert Franses Rollema.

Haar overlijden staat vermeld in de Cons.Ex.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjouck van Solckema, geboren 1563, overleden 3 sep 1581 ,bijna 18 jaar.

 

           2   Wytze van Solckema, geboren 22 mei 1565, overleden 4 mei 1566.

 

           3   Frouck van Solckema, geboren ± 1568 ?, overleden 9 sep 1587, begraven Sneek ,grafschrift.

 

           4   May van Solckema, geboren ± 1570.

May is getrouwd 1590 met Johan Harmens Jarges, afkomstig uit Groningen.

 

           5   Wyts van Solckema, geboren 1574, overleden 5 jul 1575.

 

           6   Joost van Solckema, geboren 1 dec 1576, overleden 2 dec 1576.

 

           7   Ulcke van Solckema, geboren 20 nov 1577, overleden Bolsward okt 1581.

 

 

Rennert is getrouwd Groningen 9 dec 1581 (2) met  Lamme Harmensdr Wijffringa, geboren ± 1550, overleden 2 nov 1638 ,88 jaar, dochter van Harmen Wijffringa.

 

26-6-1599:zij vraagt als weduwe te Sneek voogdij aan voor haar minderjarige kinderen bij Rennert.Dochter Maycke (?) is dan al getrouwd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           8   Abraham van Solckema, geboren Groningen 3 sep 1584, volgt onder VI-d.

 

           9   Harmen van Solckema, geboren Groningen 21 sep 1587, overleden 31 dec 1588.

 

         10   Aaltje Claer van Solckema, geboren 17 dec 1594, overleden 1643.

Aaltje is in ondertrouw gegaan Groningen 13 jun 1627 (1) met Cornelis Moens, overleden v 1631.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Aaltje is in ondertrouw gegaan Groningen 6 okt 1631 en op 8-10-1631 te Leeuwarden, en getrouwd Leeuwarden 17 nov 1631 (2) met Tjerck van Solckema, ,ook Tarquinius, volgt onder VII-a.

 

 

   VI-a Ulcke van Solckema, geboren ± 1569, overleden 16 mrt 1639 ,70 jaar,, begraven Heeg ,grafschrift, zoon van Tjerck van Solckema (V-a) en Both Wybrensdr van Waltinga.

 

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Op 8-10-1595 en 9-11-1596:hij en zijn broer Idzard en zuster Sjouck als requiranten bij aanvraag voogdij;Idzard (in de Dijken) was curator over de 4 jongste weeskinderen van zijn vader bij zijn tweede vrouw Luts.

Op 25-2-1597:hij en zijn broer Idzard als requiranten bij aanvraag voogdij.

In 1598 ontvanger en dorprechter te Heeg.

Genoemd op 26-6-1601 te St.Nicolaasga en op 23-10-1604 te Heeg.

Zie ook HvF d.d.29-11-1637.

 

Ulcke was gehuwd met  Anna van Hoytema, overleden Heeg n 1640 ?, begraven aldaar ,grafschrift geeft als sterfdatum 3-11-1631, dochter van Hinne Uninga van Hoytema en Gerlant Douwesdr van Harinxma.

 

Volgens stemkohier 1640 met bezit te Heeg.

Na haar overlijden erven haar kinderen Tarquinius,Botke en Wytske ieder 25% van haar nalatenschap,terwijl ook 25% bestemd is voor de kinderen van haar overleden zoon Annius.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Both van Solckema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           2   Both van Solckema, overleden Ouwster-Nijega, begraven aldaar 22 feb 1653 ,in de kerk.

 

Bij huwelijk in 1617 uit St.Nicolaasga.

 

Both is getrouwd in Doniawerstal 1617 ,3e pr.1617 gerecht Doniawerstal met Riemer Thijses van Pecama, geboren Ouwster-Nijega, overleden n 1650 ,ws.te Ouwster-Nijega, zoon van Thijs Riemers van Pecama en Geel Sipckesdr.

 

Hij was bijzitter Gerecht Doniawerstal.

Bij huwelijk in 1617 afkomstig uit St.Johannesga.

Zie voor hem en zijn voorouders ook de genealogie over het geslacht Pecama (GEN 271a).

Stemkohier 1640:eigenaar stem 43 St.Nicolaasga,stem 17 Ouwster-Nijega,stem 3 Follega en stem 10,11,12 Eesterga.

DON 7 d.d.8-5-1634:Riemer en Both te Eesterga proclameren de koop van grasland.

DON 8 d.d.28-3-1639:Riemer te Nijega proclameert de koop van land te Ouwsterhaule voor 156 gulden.

DON 9-253 d.d.18-2-1647:Riemer met zoon Thijs (getr.met Jeltje Ribbensdr.) proclameren de koop van huis en land te Joure van Jelle Rouckes voor 1155 goudguldens.

HvF 16503 d.d.20-12-1634:Riemer en Botke hebben een geschil met Tarquinius en Alegunda van Solckema over een obligatie van 14-4-1629,waarop Riemer recht meent te hebben.Hij kreeg ongelijk.

 

 

           3   Wisck van Solckema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           4   Tjerck van Solckema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           5   Anne van Solckema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Tjerck van Solckema, ,ook Tarquinius, volgt onder VII-a.

 

           7   Anne van Solckema, ,ook Annius genoemd, volgt onder VII-b.

 

           8   Wyts van Solckema, overleden v 1672.

 

 

   VI-b Idzart van Solckema, overleden Indijken 7 nov 1625, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Tjerck van Solckema (V-a) en Both Wybrensdr van Waltinga.

 

Hij woonde te Teroele en Indijken (1624).

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Op 8-10-1595 en 9-11-1596 genoemd als curator over de 4 jongste weeskinderen van zijn vader bij Luts,diens tweede vrouw (zie ook HvF d.d.20-12-1597).

Voor zijn 2e huwelijk zie GJB 1984-81.

HvF 16484 d.d.22-5-1604:hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen Walte Reins te Teroele.Hij wordt niet ontvankelijk verklaard.

DON 103-41:hij koopt in 1617 met zijn vrouw

DON 103-58:Door niaar verwerft hij land te Langweer.

Zie ook HvF d.d.15-5-1621,GJB 1989-66 en GJB 1998-47.

 

Idzart was gehuwd (1) met  Janthien Meynesdr van Lycklama, overleden Indijken 10 aug 1624, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Meyne van Lycklama en Hylck van Terwisscha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aede van Solckema, geboren Indijken, overleden n 1633.

 

Zij testeerde als weduwe van Claes op 6-7-1633 te Tjerkgaast (EEE1-407).

 

Aede is getrouwd 1624 ,10-6-1624 3e pr.gerecht Doniawerstal, met Claes Auckes Busscha, afkomstig uit Oldeberkoop, overleden v 1633.

 

           2   Ancke van Solckema, geboren Indijken, overleden v 1640, begraven Langweer.

 

Zie GJB 1989-61,64.

 

Ancke is getrouwd in Doniawerstal 2 feb 1617 ,gerecht met Pybe Goslicks Jongma, afkomstig uit Langweer, overleden n 1640.

 

Dorprechter,ontvanger en kerkvoogd te Langweer;zie ook stemkohier 1640.

 

Pybe is later getrouwd Langweer 27 feb 1640 met Wyts Auckesdr, afkomstig uit Langweer.

 

           3   Tjerck van Solckema, geboren Indijken, overleden aldaar 8 aug 1605, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           4   Sjouck van Solckema, geboren Indijken, overleden 21 nov 1656, begraven Indijken ,grafschrift.

Sjouck is getrouwd 1627 ,3e pr.21-11-1627 gerecht Gaasterland en 22-11-1627 gerecht Doniawerstal, met Aede Aedes, afkomstig uit Sondel, overleden 13 jan 1653, begraven Indijken ,grafschrift.

 

Zie GJB 1989-63.

 

 

           5   Frouck van Solckema, geboren Indijken.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           6   Ymck van Solckema, geboren Indijken.

Ymck is getrouwd in Doniawerstal 16 feb 1626 ,gerecht,3e pr.8-2-1626, met Reyn Aedes, afkomstig uit Sondel.

 

Hij woonde te Bakhuizen.

 

 

           7   Both van Solckema, geboren Indijken, overleden 8 mei 1616, begraven Indijken ,grafschrift.

 

Bij ondertrouw in 1614 uit Indijken.

Zij werd begraven met 2 jonge zoontjes.

 

Both is in ondertrouw gegaan in Doniawerstal 1614 ,gerecht met Tiete Douwes, zoon van Douwe Piers.

 

Bij huwelijk in 1614 uit Engwier bij Makkum.

 

 

 

Idzart is getrouwd 1625 ,13-10-1625 3e pr.gerecht Doniawerstal, (2) met  Boelle Folckertsdr Broersma, afkomstig uit Joure, overleden n 1629, dochter van Folckert Ockes Broersma en Sytske Ulckesdr.

 

Zie GJB 1984-81 en GJB 1998-47.

 

 

   VI-c Tjerck van Solckema, geboren Tjerkgaast 1575, overleden aldaar 20 aug 1632 ,57 jaar, zoon van Tjerck van Solckema (V-a) en Luts van Tietema.

 

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1998-47.

DON 102 d.d.10-5-1610:Tjerck en zijn vrouw kopen 1 pm. land te Tjerkgaast.

HvF Sententie 20-12-1616:Tjerck Solckema te Tjerkgaast,zijn wijlen moeder Luts Tietema.

DON 103-51:Tjerck en zijn vrouw kopen land.

HvF Sententie 16-3-1624:Tjerck als volmacht van Tjerkgaast.

 

 

Tjerck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 apr 1597 en getrouwd 1597 met  Aelcke Meynesdr van Lycklama, geboren 1576, overleden Tjerkgaast 13 aug 1637 ,61 jaar, dochter van Meyne van Lycklama en Hylck van Terwisscha.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Solckema, geboren 1601, volgt onder VII-c.

 

           2   Meyne van Solckema, geboren ± 1605, volgt onder VII-d.

 

           3   Eyse van Solckema, geboren ± 1607, volgt onder VII-e.

 

 

   VI-d Abraham van Solckema, geboren Groningen 3 sep 1584, overleden 25 aug 1636, zoon van Rennert van Solckema (V-b) en Lamme Harmensdr Wijffringa.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Abraham is in ondertrouw gegaan Groningen 23 mei 1611 met  Claer van Clant, overleden 1640.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rennert van Solckema.

 

Hij was luitenant.

 

Rennert was gehuwd met Johanna van Clant, afkomstig uit Uithuizen.

 

           2   Evert van Solckema.

Evert was gehuwd met Mary van Clant.

 

           3   Olscke van Solckema.

Olscke was gehuwd met Jacob Harslijn.

 

Hij was med.Dr.

 

 

           4   Susanna van Solckema.

Susanna was gehuwd (1) met Johan Feyts, overleden v 1659.

 

Hij was vaandrig.

 

Susanna is in ondertrouw gegaan Groningen 22 jan 1659 (2) met Jacob Grawe.

 

           5   Clara Maria van Solckema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           6   Aeltje van Solckema.

Aeltje was gehuwd met Joost Harmen van Clant.

 

           7   Maria van Solckema.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           8   Lamcke van Solckema.

 

Zie GJB 1966-43.

 

Lamcke is getrouwd Zutphen 7 jun 1635 met Henricus Wentholt, afkomstig uit Zutphen.

 

 

  VII-a Tjerck van Solckema, ,ook Tarquinius, overleden n 1671, zoon van Ulcke van Solckema (VI-a) en Anna van Hoytema.

 

Tarquinius Solckema is op 10-11-1618 student te Franeker en op 20-11-1623 student te Leiden.

Authorisatieboek Leeuwarden W2 d.d.28-6-1644:zijn vrouw Alegunda Clara is al overleden en hij laat Dominicus Winsemius benoemen als curator voor zijn 3 minderjarige kinderen.

Hij hertrouwde te Heeg op 20-4-1656 met Aeltje van Harinxma,weduwe van Rienck van Adelen.

HvF d.d.15-7-1662:genoemd te Idzega als vader van 3 kinderen bij Alegonda.

HvF d.d.7-7-1672:Dr.Tarquinius Solckema te Idzega is erfgenaam van zijn zuster Wyts en ook van zijn oomzeggers Anne en Tjerk,die zonder nakomelingen zijn overleden.

 

Tjerck is in ondertrouw gegaan Groningen 6 okt 1631 en op 8-10-1631 te Leeuwarden, en getrouwd Leeuwarden 17 nov 1631 met  (1) Aaltje Claer van Solckema, geboren 17 dec 1594, overleden 1643, dochter van Rennert van Solckema (V-b) en Lamme Harmensdr Wijffringa.

 

Aaltje is eerder in ondertrouw gegaan Groningen 13 jun 1627 met Cornelis Moens, overleden v 1631.

 

Uit het huwelijk van Tjerck en Aaltje:

 

           1   Anna van Solckema.

 

Zij was misschien getrouwd en zou zijn begraven in de Westerkerk te Leeuwarden.

 

 

           2   Lamcke van Solckema.

 

           3   Rennert van Solckema, volgt onder VIII-a.

 

Tjerck is getrouwd Heeg 20 april 1656 met (2) Aeltje van Harinxma, weduwe Rienck van Adélen, dochter van Douwe van Harinxma en Machteld van Dunnewoldt.

 

Aeltje werd begraven te Berlikum in het graf van haar eerste man Rienck (zie grafsteen).

 

 

 

  VII-b Anne van Solckema, ,ook Annius genoemd, overleden 1639 ,voor 15-6-1639, zoon van Ulcke van Solckema (VI-a) en Anna van Hoytema.

 

Authorisatieboek Leeuwarden W2 d.d.15-6-1639:als hij is overleden,laat moeder Sijke Hettes een curator benoemen voor haar 2 minderjarige zoons.

 

Anne was gehuwd met  Sijke Hettesdr, overleden n 1639.

 

In het Lineageboek als Sijck Heniga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Solckema.

 

           2   Anne van Solckema.

 

 

  VII-c Tjerck van Solckema, geboren 1601, overleden Coevorden 16 nov 1665 ,64 jaar, zoon van Tjerck van Solckema (VI-c) en Aelcke Meynesdr van Lycklama.

 

Hij was kapitein in het leger (1643,1647).

 

Tjerck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jun 1634 ,gerecht, met  Elisabeth Johannesdr Saeckma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albert van Solckema, gedoopt Leeuwarden 24 sep 1643.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

           2   Johannes van Solckema, gedoopt Leeuwarden 9 apr 1647.

 

           3   Tjerck van Solckema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           4   Aeltje van Solckema, overleden n 1728.

 

Stemkohier 1728:zij heeft bezit in Haskerland (stem 14).

 

Aeltje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 mrt 1666 ,gerecht, en getrouwd Tjerkgaast 1 apr 1666 met Albert Nicolaas van Schagen, overleden v 1728.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

           5   Tjerck van Solckema, volgt onder VIII-b.

 

 

  VII-d Meyne van Solckema, geboren ± 1605, overleden n 1652, begraven Tjerkgaast ,grafschrift 30-4-1659, zoon van Tjerck van Solckema (VI-c) en Aelcke Meynesdr van Lycklama.

 

Hij was dijksgedeputeerde van Sloten en Wonseradeel.

 

Meyne is getrouwd Sloten 1 nov 1640 met  Hylck Mircksdr van Echten, gedoopt Sloten 7 jan 1621, overleden 29 apr 1652, begraven Tjerkgaast ,grafschrift, dochter van Mirck Jans van Echten.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ryckje van Solckema, geboren ± 1644, overleden 3 mrt 1720 ,76 jaar, begraven Tjerkgaast ,grafschrift.

 

Ryckje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 jun 1664 ,gerecht, en getrouwd 1664 ,12-6-1664 att.van Leeuwarden, (1) met Hans van Dooren, geboren 1641, overleden 1673.

 

Hij was schrijver bij een compagnie en j.u.d.

 

Ryckje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 okt 1676 ,gerecht, en getrouwd 1676 ,5-11-1676 att.van Leeuwarden, (2) met George Auckes Atsma, geboren 1644, overleden 1725.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

 

           2   Mirck van Solckema, ,ook Marcus, gedoopt Sloten 15 jul 1649, overleden 14 aug 1670 ,21 jaar, begraven Tjerkgaast ,grafschrift.

 

Student te Franeker in 1669 en te Leiden in 1670.

 

 

 

  VII-e Eyse van Solckema, geboren ± 1607, overleden 30 apr 1659, begraven Tjerkgaast ,grafschrift, zoon van Tjerck van Solckema (VI-c) en Aelcke Meynesdr van Lycklama.

 

Hij was voor 1630 advocaat en promoveerde als Ausonius Solckema in 1630  te Franeker tot doctor.

Dr.Ausonius Solckema werd rekenmeester van Friesland en was secretaris van Wonseradeel 1649-1659.

In 1639 koopt hij met zijn vrouw land te Woudsend (GJB 1998-63) en in 1650 verkoopt hij land te Teroele (GJB 1998-65).

 

Eyse is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 sep 1633 ,gerecht en getrouwd okt 1633 ,13-10-1633 3e pr.Leeuwarden, met  Rinsck Timaeusdr Faber, afkomstig uit Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Solckema, gedoopt Leeuwarden 24 jul 1636.

 

           2   Lieuwe van Solckema, gedoopt Leeuwarden 24 jul 1636.

 

           3   Tjomme van Solckema.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

VIII-a Rennert van Solckema, zoon van Tjerck van Solckema, ,ook Tarquinius (VII-a) en Aaltje Claer van Solckema.

 

Als luitenant genoemd bij HvF d.d.3-10-1671 en als eiser contra Eise van Lycklama te Idskenhuizen inzake de erfenis van zijn overgrootvader Tjerck Annes Solckema.

 

Rennert is getrouwd Heeg 26 feb 1660 met  Ath van Adélen, gedoopt Heeg 12 mei 1639, dochter van Rienck van Adélen en Aelcke van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienck van Solckema.,  gedoopt Heeg  24 mrt 1661

 

Mededeling  Drs Ype Brouwers:  Rienck trouwde als Rienck Reynderts Solckamans in 1689 met Annetje Dircx Cnol  (3 e pr. Amsterdam 23-1-1689).

 

 

           2   Mechtelt van Solckema.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           3   Mechtelt van Solckema,  gedoopt Heeg 14 april 1666

 

           4   Lodewijk van Solckema,  gedoopt Heeg 19 sep 1669

 

 

VIII-b Tjerck van Solckema, overleden v 1678, zoon van Tjerck van Solckema (VII-c) en Elisabeth Johannesdr Saeckma.

 

Bij huwelijk in 1666 was hij luitenant.

Ook als zodanig vermeld in het hypotheekboek van Leeuwarden d.d.13-5-1670.

 

Tjerck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 okt 1666 en getrouwd 28 okt 1666 ,22-10-1666 att.van Leeuwarden met  Tjetscke van Wyckel, ,ook Titia,, geboren Leeuwarden 22 aug 1647, gedoopt aldaar 25 aug 1647, overleden mei 1679, dochter van Hans van Wyckel en Jaycke Johannesdr Saeckma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hylck van Solckema, gedoopt Leeuwarden 4 aug 1667, overleden aldaar 3 sep 1667.

 

           2   Hylck van Solckema, gedoopt Leeuwarden 19 okt 1670.