Stania  uit Reitsum

 

Grotendeels gebaseerd op het Stamboek van de Friese adel met bijbehorende aantekeningen (SFA).

Het Stamboek volgt meestal het Burmaniaboek.

 

 

I Taecke Stania,  overleden voor 1441

 

Hij was getrouwd met Etheke N.dr, die hertrouwde met Sipcke Beyntema, die zich noemde Sipcke Stania

 

Sipcke woonde met zijn vrouw op Staniahuis of Groot Stania te Reitsum (in stemkohier 1640 stem 1 Reitsum)

 

Uit het huwelijk van Sipcke en Etheke:

 

II-1. Syds Stania

 

Hij was getrouwd met Sjouck N.dr

 

II-2. Abbe Stania, overleden na 1467

 

Abbe Stania te Reitsum wordt genoemd in 1448 en in 1467 met zijn kinderen.

 

Hij was getrouwd met Auck N.dr

 

Vermoedelijk was zij uit het oude adellijke geslacht Sjucksma onder Holwerd, genoemd vanaf begin 15e eeuw.

 

Uit het huwelijk van Abbe en Auck:

 

III-1  Syds Sjucksma, overleden voor1511

 

Hij woonde met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens (W.D.), waarvan nog de poort is overgebleven.

Pax-47 d.d.17-9-1491: Sydt Sjucksma neemt voor Waaxens deel aan het verbond tussen Oostergo en Groningen.

 

Hij was getrouwd met

           

Rints Mockema, overleden omstreeks 1533, dochter van Taecke  Mockema.

 

Bij RvA 1511 woonde zij op Sjucksmastate  als eigenaresse.

In 1511 heeft Rents Siuxma veel bezit. Zie ook N.O.II-200.

Nog genoemd bij rechtszaken HvF 16687-506,674  d.d. 26-6-1532 en 18-12-1533.

 

Uit het huwelijk van Syds en Rints:

 

IV-1  Abbe Sjucksma, overleden Waaxens 1545, begraven aldaar.

 

Hij is grietman van Ferwerderadeel (1520 en genoemd op 10-3-1522).

Zie voor hem HvF 16481- 32,625 en 659 d.d. 29-10-1538, 27-10-1536 en 10-3-1537.

Abbe woont met zijn vrouw op Sjucksmastate en overlijdt daar kinderloos in 1545.

Bij RvA 1540 ook in bezit van Camminghastate te Ferwerd.

De familieleden van zijn moeder Rints erven, zie HvF 16691 d.d.30-4-1555 en HvF 16692 d.d.14-12-1559.

 

Hij was getrouwd met

 

Wilsck Doeckesdr Hemmema,  overleden Waaxens  1534, dochter van Doecke Hemmema

 

 

IV-2  Botte Sjucksma

 

Hij wordt nog genoemd in 1524.

Botte sterft kinderloos en zijn moeder erft van hem.

 

III-2  Gercke Stania , overleden voor 1505

 

Pax: in 1491 sluit hij zich aan bij het verbond tussen Oostergo en Groningen.

 

Hij was getrouwd met

 

Luts Stenstera, overleden na 1505, dochter van Jeppe van Stenstera

 

Luts testeerde in 1505.

 

Uit het huwelijk van Gercke en Luts:

 

IV-3  Auck Stania, overleden 26-11-1518, begraven Holwerd, grafschrift (Walle 2954).

 

Uit brieven d.d.1511 blijkt dat zij 2 zusters heeft, beiden non in klooster Bethlehem.

 

Auck was getrouwd met 1) Idzert Mennerda en met 2)  Syds Buwenga,  overleden 31-3-1549, begraven Oldehove Leeuwarden

 

IV-4  Jeppe Stania, overleden 22-12-1533, begraven Oenkerk, grafzerk (L.C. 25-11-1975).

 

Bij  RvA 1511 genoemd te Reitsum met bezit van Staniahuis aldaar (bij RvA 1540 in bezit van zijn erfgenamen)

Charter d.d.12-5-1531: Jeppe Stania, Romcke Jeppema, Sjoert Jaarsma, Ydt Hania en Ritscke hebben een geschil gehad over de grenzen van hun landen aan de noordelijke zeekust van Holwerd; scheidslieden zijn Tjaert Burmania, Sythje Aylva, olderman, en Abbe Sjuxma.

Over de gevonden grafzerk van Jeppo Staninga in de kerk van Oenkerk, zie het artikel in de L.C. van 25-11-1975

 

Hij was getrouwd met

 

1)  Sjouck Tjallinga

 

2)  Margaretha Heemstra, overleden  28-10-1546,  begraven  Oldehove Leeuwarden, dochter van Taecke Heemstra.

 

Jeppe woonde met Margaretha te Oenkerk  (haar bezit); deze voormalige Staniastate was in 1664 niet meer in gebruik (Schotanus); in 1738 en 1843 werd de state her-en verbouwd met aanleg tuin (huidig landgoed).

Na overlijden van Jeppe hertrouwde Margaretha met Feye Herckes van Heslinga, overleden na 1539.

In SFA wordt onterecht verondersteld dat Feye getrouwd was met een zuster van Margaretha.

In 1539 wordt Feye genoemd als haar man en voogd (HvF 16481-266  d.d.11-6-1539)

 

Uit het huwelijk van Jeppe en Sjouck:

 

V-1  Poppe Stania, overleden 1540, begraven Oldehove Leeuwarden.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

Uit het huwelijk van Jeppe en Margaretha:

 

V-2  Sjouck Stania, geboren 1513/1514 ,overleden Leeuwarden 18-9-1580, begraven aldaar in de Grote Kerk (grafschriften HCL).

 

Zij was getrouwd met 1) Haye Holdinga, zoon van Wilco Holdinga , met 2) Tjaert Burmania,  zoon van Joost Burmania en met 3) Mr Jacob Roussel, raadsheer bij het Hof van Friesland, overleden Leeuwarden 16-3-1577, begraven aldaar in de Grote Kerk..

 

Uit het derde huwelijk een zoon Mr Haye Roussel, eveneens raadsheer bij het Hof. Op een zilveren beker staat dat hij is geboren op 28-12-1564, eerste kind van zijn moeder in haar 51e jaar, zie Walle [3611].

 

Sjouck was de laatste van het geslacht Stania. .

 

 

V-3  Luts Stania, overleden Franeker 3-6-1559, begraven aldaar, grafschrift (Walle 1667)

 

Zij was getrouwd met Jarich Botnia,  overleden Groningen 1583, zoon van Tjalling Botnia.

 

V-4 Popck Stania

 

 

 

III-3  Popcke Stania

 

Hij was getrouwd met Rinthje Jariga

 

III-4  Eets Stania

 

Zij was getrouwd met Ofcke Remmertsma.