Genealogie van het adellijk geslacht van Sytzama

 

                                                                                                                                                                                                  

                        

 

                                                               Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                                                  Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

                                                     Voor het familiearchief van deze familie zie T334-04 (bij Tresoar).

 

 

 

 

 

         I Sytze Piers.

 

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

           1   misschien Pier Sytzes, volgt onder II.

 

 

       II Pier Sytzes, overleden Arum 1489/1492, zoon van misschien  Sytze Piers (I).

 

Hij woonde te Arum.

Zie voor Pier Sytzes en zijn vrouw Joest OFO-IV-63 d.d.19-5-1484 ,OFO-IV-68,71,74,76,80 d.d.24-12-1485,14-9-1486,16-6-1487,1-8-1487 en 13-8-1489

Zie voor hem en zijn nageslacht ook N.L.127 (2000)-89/113 door Y.Brouwers.

Daar wordt vermeld dat de acte OFO IV-13 d.d.24-4-1452 een vervalsing is;in deze acte wordt een Pier Sytzama te Arum genoemd als broer van Jelmer Sytzama te Warns.

 

 

Pier was gehuwd met  Joest Ndr, overleden 1492/1506.

 

Zij wordt als weduwe genoemd in OFO-IV-94 d.d.12-7-1492 en hertrouwde Otto Pieters (overleden voor 1538).

Omdat na haar overlijden Hessel van Martena deels bezit had van haar goederen werd ze later door de familie Sytzama als een Martena aangemerkt,wat dus onjuist is, N.L.127).

N.L. 127-97 en OFO IV-159 d.d.18-5-1507 er is deling van goederen tussen de kinderen, Sibbel en haar 3 broers.

Tot het bezit behoren o.a. landen te Arum in “Lytza Doenya zieta” en  renten uit “Graettay Donye”.

 

 

Uit het huwelijk van Pier en Joest:

 

           1   Sibbel Piersdr, overleden na 1507.

 

Zij wordt genoemd met haar man Watze bij de verdeling van haar ouderlijke goederen in OFO-IV-159 d.d.18-5-1507.

 

Sibbel was gehuwd (1) met Jacob N..

Sibbel was gehuwd (2) met Watze Siercks Mollema, overleden na 1507.

 

Watze was boer te Lutkewierum.

 

 

           2   Jancke Piers, overleden 1533/1538.

 

Hij was pastoor te Pingjum en Arum.

Genoemd in OFO-IV-159 d.d.18-5-1507 bij de verdeling van ouderlijke goederen.

 

 

           3   Abbe Piers, overleden na 1507.

 

Genoemd in OFO-IV-159 d.d.18-5-1507 bij de verdeling van ouderlijke goederen.

 

 

           4   Harmen Piers, volgt onder III.

 

 

      III Harmen Piers, overleden Pingjum 3 feb 1543, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Pier Sytzes (II) en Joest Ndr.

 

Hij wordt genoemd in OFO-IV-159 d.d.18-5-1507 bij de verdeling van de ouderlijke goederen.

N.L.2000:burgemeester van Sneek 1512,1515;te Bolsward 1525,1530;te Pingjum vanaf 1535.

Zie voor hem ook HvF 16687-84 d.d.1528.

HvF 16481-360 d.d.20-12-1539:hij procedeert namens zijn vrouw Tjets over bezit dat was verkregen van haar moeder Syeuw Hesselinge.

Met zijn tweede vrouw Tjets nog genoemd bij HvF 16695-33 d.d.1572.

 

Harmen was gehuwd (1) met  N Jaspersdr, dochter van Jasper Gysberts en Tiets  Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jasper Harmens, geboren Balk 1514/1518, overleden n 1558.

 

Harmen was gehuwd (2) met  Tjets Goslicksdr van Hiddema, overleden Pingjum 24 aug 1559, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Goslick van Hiddema en Sju van Heslinga.

 

Over haar,haar moeder en haar dochter Doutzen zie N.L.2000-104/108.

Vergelijk ook N.L.1989.

Zij testeerde 15-9-1558.

Zie ook Grafschriften IV-32

 

Tjets is eerder getrouwd ± 1505 met Hans Hanses van Sassinga, overleden n 1511, zoon van Hans van Sassinga en Ath van Sydsma.

 

Uit het huwelijk van Harmen eb Tjets:

 

           2   Goslick van Hiddema, geboren 1520, overleden 16 apr 1593 ,72 jaar en 8 maanden, begraven Wier ,grafschrift.

 

Hij woonde op Lautastate te Wier (vermeld bij PI 1578).

Zie ook Grafschriften IV (MEN)-blz.141 en GJB 2002-150.

De kwartieren op zijn graf zijn fout wat betreft de ouders van zijn grootmoeder Joest (zie N.L.127).

Zie voor zijn nagrslacht na de eerste index.

 

Goslick is getrouwd v 1546 (1) met Jel Lauta van Aysma, overleden 19 nov 1562, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Schelte van Aysma en Tjets van Aesgema.

 

Zie GJB 1970-34.Zij woonde met haar man op het ouderlijk bezit te Wier.

 

Goslick was gehuwd (2) met Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis, geboren 1527/1530, overleden 4 jun 1573, begraven Wier ,grafschrift, dochter van Wybe Gerrits van Jelgerhuis en Bauck van Mellema

 

Zie GJB 1954-28.

 

Sjouck was weduwe van Andries Arents van Beslinga, overleden na 1560, zoon van Arent Pyters en Alydt Ndr van Jayema

 

           3   Pier van Sytzama, geboren voor 1527, volgt onder IV.

 

           4   Ansck Harmensdr van Hiddema, overleden n 1593.

 

Ansck is getrouwd v 1547 met Sjoerd van Aylva, overleden n 1552, zoon van Alef van Aylva en Bauck van Offenhusen.

 

Hij woont in 1543 in Witmarsum,in 1546 te Pingjum.Zie GJB 1995-152.

 

 

           5   Sju Harmensdr van Hiddema, overleden 12 jan 1543, begraven Pingjum ,grafschrift.

 

           6   Joest Harmensdr van Hiddema.

 

Joest was gehuwd met N. van Adélen.

            

Joest was de moeder van Tading van Adélen, overleden 14-2-1624 (bewijs zie aldaar)                    

 

           7   Ulbe van Hiddema.

 

 

      IV Pier van Sytzama, geboren voor 1527, overleden 1557 ,tussen 27/2 en 4/11, zoon van Harmen Piers (III) en Tjets Goslicksdr van Hiddema.

 

Hij woonde op Sytzamastate te Arum.

 

Pier was gehuwd met  Renck Douwesdr Douwema, overleden n 15 apr 1591, dochter van Douwe Ulckes Douma van Oenema en Jets Hesselsdr van Jongema.

 

Zij testeerde op 7-2-1548 te Bolsward (F.T.199) en op 15-4-1591 te Harlingen.

Zij had op 23-11-1538 met de andere erfgenamen van haar oom Keimpe een scheiding/deling gesloten.

 

 

Renck is later getrouwd 1565 met Rienck Sjoerds van Baerdt.

 

Uit het huwelijk van Pier en Renck:

 

           1   Douwe van Sytzama, geboren 1548, volgt onder V.

 

           2   Jelcke van Sytzama, overleden 10 mei 1576.

 

Jelcke was gehuwd met Lolcke Hettes van Rheen, overleden 8 okt 1597, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Hette Lolckes van Rheen en Jildu Simonsdr van Hoytema.

 

HvF 16698-155 d.d.1579:Lolcke Hettes Rheen te Wirdum en zijn vrouw Baerthe.

HvF 16698-306 d.d.14-10-1580: Lolcke en Beertie Herbranda,echtelieden,contra Dion Hania (Dye Hania).

HvF 16699-199 d.d.1582 en HvF 16700-255 d.d.1583:Lolcke Hettes te Goutum en zijn zuster Bauck contra Epe Heres.

 

Lolcke is later getrouwd ± 1578 met Baerthe van Herbranda, overleden n 1593, begraven Goutum ,onduidelijk grafschrift, dochter van Tjaert van Herbranda en Mary van Rinia.

 

           3   Pier van Sytzama, overleden 1584.

 

Pier was gehuwd met Ida van Baerdt, overleden n 1584, dochter van Rienck Sjoerds van Baerdt en N.N..

 

           4   Uylcke van Sytzama.

 

Hij is ongehuwd overleden.

 

 

 

        V Douwe van Sytzama, geboren 1548, overleden 5 jul 1607, begraven Friens ,grafschrift, zoon van Pier van Sytzama (IV) en Renck Douwesdr Douwema.

 

In 1570 is Dominicus Sytzama student te Leuven.

Hij woonde in 1578 op Beslingastate te Friens (GJB 1962-35).

Douwe was grietman van Idaarderadeel 1578-1586 en 1601-1607.

Voor hem en het voorgeslacht zie GJB 2002-118,150,151.

Douwe was in 1603 medevoogd over de weeskinderen van Lieuwe Mellema en schoonzuster Bauck.

Zie voor hem ook HvF 16699-117 d.d.26-9-1581, HvF 16702-67 d.d.1586 en HvF 16704-3 d.d.1590.

Hij testeerde in 1607.

 

Douwe is getrouwd ± 1573 met  Jetscke Andriesdr van Beslinga, overleden 24 dec 1616, begraven Friens ,grafschrift, dochter van Andries Arents van Beslinga en Sjouck Wybesdr van Jelgerhuis.

 

In 1616 leven nog 3 van de 8 kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pier van Sytzama, geboren 1574, overleden 15 mei 1603, begraven Friens ,grafschrift.

 

                Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Pier van Sytzama, geboren 2 feb 1577, overleden 5 sep 1582, begraven Roordahuizum ,grafschrift.

 

           3   Andries van Sytzama, geboren 1579, overleden 17 feb 1580, begraven Friens.

 

           4   Jel van Sytzama, geboren 1581, overleden 16 feb 1582, begraven Roordahuizum.

 

           5   N. van Sytzama, overleden 17 mei 1583, begraven Roordahuizum.

 

           6   Andries van Sytzama, geboren 1586, volgt onder VI.

 

           7   Sjouck van Sytzama, overleden mrt 1618 , begraven Wyckel.

 

Sjouck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden (N.H.) nov 1612 en getrouwd Leeuwarden 18 dec 1612 met Jochem van Wyckel, zoon van Ids Pyckes (Wyckel) en Tjemck Jochems van Wyckel.

 

           8   Rienck van Sytzama, overleden 8 okt 1632.

 

Hij woonde te Arum en was niet getrouwd.

Zijn testament was er wel maar is onvindbaar in EEE1.

 

 

 

      VI Andries van Sytzama, geboren 1586, overleden 16 jul 1637, begraven Friens ,grafschrift, zoon van Douwe van Sytzama (V) en Jetscke Andriesdr van Beslinga.

 

Andreas Sytzama is op 22-3-1612 student te Padua.

Hij woonde op Beslingastate te Friens.

Zie voor hem ook GJB 1962-35,36,37.

Op het graf de 4 kwartieren van zijn betovergrootouders (in mannelijke lijn) en die van zijn vrouw Johanna van Arentsma (eveneens in mannelijke lijn): Sytzama Hiddema Douama Jongema Aernsma Mockema Truchses tot Waldpurg Truchses tot Sonneheert.

Het betreft:  Harm Piers (Sytzama) x Tjets van Hiddema; Douwe Douma van Oenema  x Jets  van Jongema; Gysbert van Aernsma x Joest Mockema; Wilhelm Truchses von Waldburg x Sibylla von Sonnenberg.

 

Andries is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 mrt 1617 en getrouwd aldaar 4 mei 1617 met  Johanna van Arentsma, geboren 1595, overleden 19 dec 1634, begraven Friens ,grafschrift, dochter van Christoffel van Arentsma en Margaretha van Loo.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jetske van Sytzama, geboren Friens 1618, overleden 9 mrt 1673.

 

Zie GJB 1962-38.

 

Jetske is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jan 1643 en getrouwd aldaar 29 jan 1643 met Jarich van Herema, geboren 1609, overleden 29 jan 1661, zoon van Tjerck van Herema en Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia.

 

Kapitein in het leger (1643).

 

 

           2   Douwe van Sytzama, geboren Friens 1620, volgt onder VII-a.

 

           3   Christoffel van Sytzama, geboren Friens 1624, volgt onder VII-b.

 

           4   Pier van Sytzama, geboren Friens 22 jan 1626, volgt onder VII-c.

 

           5   Aede van Sytzama, overleden v 1634.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Margreeth van Sytzama, overleden v 1634.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

  VII-a Douwe van Sytzama, geboren Friens 1620, overleden Zutphen 1672, begraven Zutphen, zoon van Andries van Sytzama (VI) en Johanna van Arentsma.

 

Dominicus Sytzama is op 24-2-1641 student te Franeker en in 1644 student te Bourges.

Douwe was in 1658 kapitein in het leger (aangesteld op 25-4-1646) en was in 1672 majoor.

Zie over hem en zijn vrouw GJB 1962-41.

 

Douwe is getrouwd 7 jan 1657 met  Foeck van Eysinga, geboren 1635, overleden 24 feb 1677, dochter van Ritscke van Eysinga en Bauck van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna van Sytzama, geboren Kollum 1657, overleden 31 mei 1728.

 

Genoemd bij verkoop van Beslingastate op 5-6-1675 te Friens (HvF 16815-402).

 

 

           2   Andries van Sytzama, gedoopt Wyckel 26 dec 1658.

 

Hij is jong overleden.

 

 

 

  VII-b Christoffel van Sytzama, geboren Friens 1624, overleden 26 dec 1665, zoon van Andries van Sytzama (VI) en Johanna van Arentsma.

 

Hij was kapitein in het leger (aangesteld op 21-3-1645)..

 

Christoffel is getrouwd 30 mei 1647 met  Saepck van Burmania, geboren Deinum 1628, overleden 8 feb 1689, dochter van Sybrant van Burmania, ,de jongere en Wick van Ockinga.

 

Zij staat in 1678 als weduwe op de lidmatenlijst van Tzummarum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Andries van Sytzama, geboren 1649, overleden 1649.

 

           2   Johanna van Sytzama, geboren Deinum 1650, jong overleden

 

           3   Wick van Sytzama, geboren Deinum 1652, overleden 19 jun 1693.

 

Wick is getrouwd Tzummarum 1688 met haar neef Tjerck van Herema, geboren Arum 1652, overleden Franeker 3 apr 1722, zoon van Jarich van Herema en Jetske van Sytzama.

 

Wick staat in 1678 op de lidmatenlijst van Tzummarum.

            

  4 Aldegonde van Sytzama, geboren Deinum 1655, overleden Tzummarum 29 jun 1664.

 

           5   Andries van Sytzama, geboren Delfzijl 1657, overleden 13 nov 1675.

 

           6   Johanna van Sytzama, geboren Tzummarum 1659, overleden 16 jun 1681.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           7   Margreeth van Sytzama, geboren Tzummarum 1660, overleden 4 mei 1738.

 

Margreeth is getrouwd 1694 met Jan de Loé, overleden 26 mrt 1704.

 

Zij deed op 28-1-1681 geloofsbelijdenis te Tzummarum.

            

  8 Sophia van Sytzama, geboren Tzummarum 1663, overleden 16 jan 1684.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           9   Christina van Sytzama, geboren Tzummarum 1665, overleden aldaar 5 dec 1720.

 

Christina is getrouwd 1691 met haar neef Jarich van Herema, geboren Arum 1660, overleden Coevorden 22 aug 1711, zoon van Jarich van Herema en Jetske van Sytzama.

 

Jarich was kapitein bij de infanerie.

Jarich was in 1698 n.ux. eigenaar van Tzummarum stem 11, Wartena stem 3 en Anjum stem 54.

Christina  deed op 24-7-1685 geloofsbelijdenis te Tzummarum.

Christina was als weduwe in 1728 eigenaar van Anjum stem 54.

 

  VII-c Pier van Sytzama, geboren Friens 22 jan 1626, overleden aldaar 5 jan 1665, begraven aldaar ,grafschrift, Walle 1981, zoon van Andries van Sytzama (VI) en Johanna van Arentsma.

 

Pierus Sytzama is op 30-11-1642 student te Franeker.

Zie over hem, zijn verkering met Foockel, en zijn tweede huwelijk GJB 1962-38/41.

Op het graf de wapens en kwartiernamen Sytzama Hiddema Douma Jongema Eysinga Jukkema Harinxma Jousma. Deze namen hebben betrekking op 4 betovergrootouders van Pier en van zijn vrouw Foockel (beide in mannelijke lijn).

Het betreft:    Harmen Piers (Sytzama) x Tjets van Hiddema; Douwe Douma van Oenema x Jets van Jongema; Aede van Eysinga x Tieth van Juxckema; Pieter van Harinxma x His van Juwsma.

 

Voor Pier ook de wapens en namen van 10 van de 12 andere betovergrootouders n.l Beslinga-Jayema  Jelgerhuis-Mellema  Aernsma-Mockema  Truchses tot Waldpurg-Truchses tot Sonneheert  Loo-Heemskerk.

Deze betovergrootouders zijn:    Arent van Beslinga x Aleida van Jayema;    Wybe van Jelgerhuis x Bauck van Mellema;    Gysbert van Arentsma x Joest Mockema;         Wilhelm Truchses von Waldburg x Sibylla von Sonnenberg;                           Gerrit van Loo x Margaretha van Beest van Heemskerck;        er ontbreken  Josias van Kerckwerve x Machtelt van Heerman.

 

Voor Foockel de wapens en namen van de 12 andere betovergrootouders n.l .Heringa-Jongema  Roorda-Sassinga  Eysinga-Jukkama  Jousma-Tjaarda  Gratinga- Bonga  Asgema-Beyem.

Deze betovergrootouders zijn : Eelcke van Heringa x Womck van Jongema; Ruurd van Roorda x Doutzen van Sassinga; Aede van Eysinga x Tieth van Juckema; Juw van Juwsma x Mary van Tjaerda; Sicke van Gratinga x Popck van Bonga; Gabbe van Aesgema x Rints van Beyma.

 

Voor de tweede vrouw Juliana van Jeltinga de wapens en namen van haar 16 betovergrootouders n.l. Jeltcama-Siccema   Oenema-Broersma   Aysma-Fons (fout)   Tjessema-Auckinga   Wyckel-Idzarda (?)  Wyckel-Reinalda (?) Bootsma-Camstra  Asgema-Beyem.

Deze betovergrootouders zijn : Bouwe van Jeltinga x Frouck van Siccama; Gatze van Oenema x N. van Broersma (?); Schelte van Aysma x Tjets van Aesgema (Hessel van Aysma x Tjaltje van Fons zijn de ouders van Schelte van Aysma);

  Aucke van Tjessema  x N.van Auckinga (?);  Pycke N. x N.N ;  Jochem van Wyckel x Doed Heres Rollema ; Hessel van Bootsma x His van Camstra;  Gabbe van Aesgema x Rints van Beyma.

 

Pier is getrouwd Friens 27 mei 1649 (1) met  Foockel van Eysinga, geboren Weidum 24 jan 1628, overleden aldaar 20 jun 1651, begraven Friens ,grafschrift, dochter van Aede van Eysinga en Catharina van Eysinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Andries van Sytzama, geboren Friens 1649, overleden Wirdum 1649.

 

 

 

Pier is in ondertrouw gegaan Wirdum 6 nov 1653 en getrouwd Friens 20 nov 1653 (2) met  Juliana van Jeltinga, geboren Kollum 8 mei 1630, overleden Leeuwarden 5 okt 1679, begraven Friens ,grafschrift, dochter van Feicke Gatses van Jeltinga en Tjemck Pyckesdr van Wyckel.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Andries van Sytzama, geboren Friens jan 1655, overleden aldaar 8 feb 1655.

 

           3   Andries van Sytzama, geboren Friens 1656, overleden 8 mrt 1682.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           4   Fecco van Sytzama, geboren Friens 1658, volgt onder VIII-a.

 

           5   Douwe van Sytzama, geboren Friens 1659, overleden Leeuwarden 22 okt 1678, begraven Friens ,grafschrift.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

           6   Pico Galenus van Sytzama, geboren Friens 25 feb 1661, gedoopt aldaar 21 apr 1661, volgt onder VIII-b.

 

           7   Foockel Tjemck van Sytzama, geboren Friens, gedoopt aldaar 3 aug 1662, overleden 9 nov 1718.

 

Zij had als weduwe een buitenechtelijke verhouding met kapitein Otto van Jeltinga (GJB 2002-122).

 

Foockel is getrouwd Wirdum 30 jan 1689 met Tiete Harinxma van Donia, ,ook Titus,, gedoopt Hallum 25 jul 1658, overleden 3 aug 1692, zoon van Feye Harinxma van Donia en Alegonda van Hania.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

 

VIII-a Fecco van Sytzama, geboren Friens 1658, overleden 27 nov 1711, zoon van Pier van Sytzama (VII-c) en Juliana van Jeltinga.

Fecco is getrouwd Wier 5 jan 1696 met  Margaretha van Dambitz, geboren Minnertsga 1662, overleden 12 juli 1741 (of 12-7-1721 ?)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pier Galenus van Sytzama, geboren Wytgaard, gedoopt Wirdum 7 feb 1697, overleden 22 jul 1728, begraven Friens ,grafschrift.

 

Hij was niet getrouwd.

            

22 2Juliana Sabina Renica van Sytzama, geboren Wytgaard, gedoopt Wirdum 18 jun 1699, overleden Wytgaard 20 aug 1699.

 

           3   Watze Andries van Sytzama, geboren Wytgaard, gedoopt Wirdum 18 sep 1701, overleden Wytgaard 2 feb 1764, begraven Friens ,grafschrift.

 

 

VIII-b Pico Galenus van Sytzama, geboren Friens 25 feb 1661, gedoopt aldaar 21 apr 1661, overleden aldaar 29 jan 1727, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Pier van Sytzama (VII-c) en Juliana van Jeltinga.

 

Hij was kapitein in het leger.

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1962-42.

Bij het graf de 16 kwartieren van zijn betovergrootouders en die van zijn vrouw Janna Blanckvoort.

Voor hem zijn de namen Sytzama x Douma;  Beslinga x Jelgerhuis;  Aernsma x Truchses von Waldburg; Loo x Kerkwerven; Jeltinga x Oenema; Aysma x Tiessema ; Wijckel x Wijckel; Bootsma x Aegema..

Het betreft: Pier van Sytzama x Renck van Douwema; Andries van Beslinga x Sjoouck van Jelgerhuis; Albert van Aernsma x Margaretha Truchses von Waldburg; Boudewijn van Loo x Jacomyne van Kerckwerve; Wybe van Jeltinga x Teth van Oenema; Doecke van Aysma x Tjets van Tjessema; Ids van Wyckel x Tjemck van Wyckel; Epe van Bootsma x Rints van Aesgema.

 

Pico is in ondertrouw gegaan Wirdum 26 jun 1687 en getrouwd Heemse 31 jul 1687 met  Janna Judith Blanckvoort, geboren Deventer 3 nov 1669 (adelsboek 1952), overleden Heemse 1 dec 1739 ,in het 71e jaar, begraven aldaar ,grafschrift Friens.

 

Bij trouwen in 1687 met attestatie uit Heemse.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pier Willem van Sytzama, geboren Heemse 1688, overleden Den Haag 26 apr 1759, in het 71e jaar, begraven Friens, grafschrift.

 

Hij stelde een genealogie op van het geslacht Sytzama om aan te tonen dat hij een voorouder had van de oude Friese adel en gebruikte daarbij een vervalst document (Documentboek P.W.van Sytzama 1452-1720 in T348-6324).

Zie verder over hem in GJB 1962-44.

 

Pier Wllem is getrouwd Friens 2 juni 1726  (1) met Ebella Juliana Aebinga van Humalda, gedoopt Dronrijp 24 jan 1705, overleden Friens 17 juni 1730, 24 jaar, begraven Dronrijp, grafschrift Friens, dochter van Frans Binnert Aebinga van Humalda en Clara Feyona van Grovestins.

 

Pier Willem is getrouwd Bellingweer 19 aug 1732 (2) met Geertruyd Foeck van Burmania , gedoopt Engelum 31 mei 1705, overleden Tammingaborg Bellingweer 21 aug 1738, 33 jaar, begraven Bellingweer, grafschrift Friens, dochter van Frans Eysinga van Burmania en Wilhelmina van Tamminga.

            

2 Jan Andries van Sytzama, geboren Heemse 1690, overleden aldaar 22 mrt 1768

 

3 Fecco Dominicus van Sytzama, geboren Heemse 1693, volgt onder IX.

 

4 Frouk Juliana Geertruid van Sytzama, geboren Heemse 10 sep 1695, overleden Friens 14 feb 1721, begraven aldaar, grafschrift.

 

Zij was niet getrouwd.

         

5 Anna Jacoba Hermina van Sytzama, geboren Heemse 6 dec 1697, overleden Friens 24 sep 1726, begraven aldaar, grafschrift

Zz

          Zij was niet getrouwd

              

         Fecco Dominicus van Sytzama, gedoopt Heemse 17 apr 1693, overleden Grave 22 apr 1755, begraven Friens ,grafschrift, zoon van Pico Galenus van Sytzama (VIII-b) en Janna Judith Blanckvoort.

Hij koopt in 1745 Rinsmastate te Driesum.

 

Fecco is getrouwd Zuidhorn 11 aug 1730  met  Anna van Clant, geboren Zeerijp 26 sep 1699, overleden Friens 26 sep 1732, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maurits Pico Diederik van Sytzama, geboren Groningen 27 jul 1731, overleden 24 mei 1795.

 

Bij huwelijk in 1760 uit Driesum.

 

Maurits is getrouwd Oudwoude 6 jan 1760 met Catharina Maria van Heemstra, geboren Veenklooster 25 apr 1732, gedoopt Oudwoude 10 mei 1732, overleden Driesum 7 dec 1804 ,Rinsmastate, dochter van Willem Hendrik van Heemstra en Wya Catharina van Glinstra.

 

Bij huwelijk in 1760 uit Oudwoude.