De gezinnen van Jacob Ates (onder A) en Sippe Gerbens (onder B), beiden in 1640 boer te Ternaard, beiden doopsgezind en hun onderlinge relaties.

 

 

                                                                                               A

 

 

 Jacob Ates,  doopsgezind boer te Ternaard, in 1640 gebruiker stem 27, overleden na 17-2-1649

 

WED  53  d.d.17-2-1649: Jacob Ates benoemd als curator voor scheiding/deling vaderlijke goederen van Gerben Sippes, 22 jaar, met zijn stiefmoeder Bauck Gerrits en andere erfgenamen.

 

Jacob Ates was getrouwd met N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

       1. Frouck Jacobs, overleden in/voor 1674.

 

Frouck Jacobs trouwde 1654 met 1) Tiepke Tiepkes, overleden in/voor 1667

Huw.pr.Ternaard 1654, hij van Bornwird, zij van Ternaard.

 

Frouck Jacobs trouwde 1667 met 2) Rienck Jacobs ,overleden 1700/1708  (verder bekend).

 

WED 54-66 d.d.27-11-1667: Tiepke Tiepkes is overleden;   de kinderen Jancke, in het 9e jaar, Antje, in het 6e jaar en Tiepke in het 4e jaar krijgen hun stiefvader Rienck Jacobs als curator.

WED 93-17/24v d.d.22-3-1674: inventarisatie sterfhuis Frouck Jacobs te Ternaard., Rienck Jacobs is hertrouwd of gaat hertrouwen.

WED 55 d.d.27-10-1674: Frouck Jacobs is overleden;  de kinderen Jancke, in het 16e jaar, Antje, in het 14e jaar en Tiepke krijgen hun aangetrouwde oom Wytse Sippes als curator.

 

       2. Antje Jacobs, overleden in/voor 1663

 

Antje Jacobs trouwde Ternaard 11-4-1657 met Wytse Sippes, overleden na 1674

Bij huwelijk beiden van Ternaard.

 

Uit dit huwelijk: Doetje Wytses, geboren 1659 (zie bij Wytse Sippes).

 

WED 54 d.d.26-1-1663: Wytse Sippes als weduwnaar;  dochter Doetje, in het 4e jaar, krijgt als curator haar oom Ate Jacobs

WED 89-300 d.d.26-1-1663: inventarisatie sterfhuis wijlen Antje Jacobs;  Wytse Sippes is hertrouiwd met Antje Dirx

 

       3  Ate Jacobs,  boer te Ternaard, overleden 1688

 

Ate Jacobs trouwde Ternaard 1648  met 1) Imck Jaspers (Ate en Imck beiden van Ternaard).

 

Ate Jacobs trouwde 1681 voor het gerecht van Westdongeradeel met 2) Tryntje Sjoeks

3e huw.pr. Ternaard 14-8-1681, Ate en Tryntje beiden van Ternaard.

 

Uit het eerste huwelijk Eelckje Ates,overleden in/voor 1681 en Jasper Ates, overleden 1693/1695 (zie voor hen GJB 2009-302)

 

WED 96-20 d.d.1688: inventarisatie sterfhuis Ate Jacobs te Ternaard.

 

      

                                                                                                      B

 

 

Gerben Minnolts,  overleden  Ternaard 1618 (inv. WED 81-8 d.d. 4-12-1618 met weduwe Haring Jeltziedr; curatoren over Sippe en Minnolt worden Herman Jacobsz en Benedictus Sydsz, curatoren ontslagen 16-6-1619).

 

GEN 503-257 (Osinga): Gerben was eerst boer te Nes en daarna te Ternaard.

 

Gerben Minnolts was getrouwd met 1) Tryn Jansdr.

Gerben Minnolts was getrouwd 2) met  Haringh Jeltzedr ,overleden na 1618 (inv. 14-10-1618).

Haringh was eerder getrouwd met een zekere Andries en had uit dat huwelijk een zoon Jeltze Andrieszn.

 

Uit het eerste huwelijk van Gerben en Tryn Jansdr.:

 

1)  Sippe Gerbens,  geboren voor 1600, overleden in/voor 1649. Volgt hierna.

2)  Minnolt Gerbens, geboren voor 1600, overleden na 1629. Volgt aan het einde.

3)  Janthien Gerbens. Zij was eerst getrouwd met Alef Feiesz,overleden voor 1626, en daarna met Marten Agges (echtpaar te Kleffens onder Raard).

4)   Riemck Gerbens, geboren 1591/1592, getrouwd met Wybe Pyters (genoemd als echtpaar te Hiaure 1618,1629).

5)   Aef Gerbens,  geboren voor 1600, getrouwd met Sybe Hessels (genoemd als echtpaar te Dokkum in 1618).

6)   Tziets Gerbens, geboren voor 1600, overleden voor 1629, getrouwd met Hette Pyters (volgende uit mail JTA 23-5-2011)

 

1e pr. 10-5-1612 te Ternaard: Hette Pieters van Ternaard tr1) Ternaard 1612 Tziets Gerbens van Ternaard, dochter van Gerben Minnolts, boer te Nes in 1580, later aan de Vischbuurt te Ternaard, en Tryn Jansdr

Osinga GEN 503-258: 2e huwelijk van Hette Pieters met N.N. kort voor 1629.

Hette Pieters tr.3) 14-4-1644 in Ternaard met Jid Minnolts , dochter van vermoedelijk Minnolt Gerbens.

Uit 1e huwelijk Hette: Tryn, Aeltie en Gerben; uit het 2e: Minte (1635), Sippe (1637) en N.N.(1642).

 

Uit het tweede huwelijk van Gerben en Haringh:

 

7)  Tryn Gerbens,  geboren 1608

8)  Hylck Gerbens, geboren 1610

 

 

WED 80-333/342 d.d.14-10-1618: inventarisatie sterfhuis wijlen Gerben Minnolts op verzoek van Minnolt Gerbens en Sippe Gerbens voor zichzelf , Alle Feyes als medevoogd over Janthien Gerbens, Wibe Piters als man en voogd van Rieme Gerbens, Sibe Hessels als man en voogd van Aef Gerbens en Hette Piters als man en voogd van Tziets Gerbens op aangeven van Haringh Jeltzedr, nagelaten weduwe van wijlen Gerben Minnolts. Verder nog de kinderen Tryn, in het 10e jaar en Hylck 8 jaar oud.

WED 81-1 d.d.4-12-1618: Haring Jeltzedr, nagelaten weduwe van Gerben Minnolts, laat Herman Jacobs en Benedictus Syds benoemen als curatoren voor haar 2 kinderen bij wijlen Gerben Minnolts (er worden geen namen genoemd, vermoedelijk Tryn en Hylck).

WED 81 d.d.16-6-1619: er is boelgoed; bij de kopers o.a. Sippe Gerbens te Holwerd, Sippe te Lioela, Minnolt Gerbens.

Minnolt Gerbens en de curatoren Herman Jacobs en Benedictus Syds tekenen voor de verkoop en ontvangst: Haring Jeltzedr quiteert de curatoren en ontslaat deze.

WED d.d.26-5-1620: de erfgenamen van wijlen Gerben Minnolts tekenen voor ontvangst o.a.getekend door Sippe Gerbens en Minnolt Gerbens.

 

 

 

Sippe Gerbens , boer te Holwerd in 1619, boer te Ternaard, in 1640 gebruiker stem 36, overleden in/voor 1649.

   trouwde 1) Antje Pieters, geboren 1699, overleden op 2-6-1627, in het 28e jaar, begraven Ternaard, grafschrift Walle 6276

   trouwde 2)  Doedt Wytses, geboren 1606, overleden op 25-11-1634, in het 29e jaar, begraven Ternaard, grafschrift Walle 6278

                           trouwde 3) Bauck Gerrits

 

WED 84  d.d.7-4-1629: Minnolt Gerbens en Sippe Gerbens als ooms worden curatoren over de kinderen van wijlen Tjiets Gerbensdr hun zuster. De weduwnaar Hette Pieters is hertrouwd

 

Zie ook GEN 503-257 (Osinga).

WED 84-250/254  d.d.7-6-1630: inventarisatie sterfhuis wijlen Antje Pieters; de kinderen Tryntie,11, Jancke,9, Pieter,.. en Gerben, 3 jaar krijgen als curator hun oom Dirck Pieters van Metslawier. Sippe is hertrouwd met Doedtke Wytsedr,nu echtelieden Ternaard. Er volgt scheiding/deling, getekend door Sippe Gerbens, Doet Wytses en Dirck Pieters. Als getuigen aanwezig zijn Sybe Gosses, Pieter Gosses,Bocke Gosses en Wybe Pieters

WED 85-342 d.d.19-11-1639: Sippe Gerbens als vader van zijn zoon Wytse bij Doed Wytsedr.

 

 

 

 

Uit het  huwelijk van Sippe en Antje:

 

1)      Tryntje Sippes, geboren 1619

 

2)      Jancke Sippes, geboren 1621

Jancke Sippes trouwde 1640 (3e pr.Ternaard 16-2-1640 met Rienck Jelles (zij van Ternaard, hij van Hiaure).        

WED 55 d.d.18-5-1675: Tryntje Rienx,in het 24e, Aeffke Rienx,in het 21e en Jelle Rienx ,in het 18e, krijgen hun oom Wytse Sippes als curator.

 

3)      Pieter Sippes, geboren rond 1624

 

4)      Gerben Sippes,  geboren 1626, overleden in/voor 1673

 

WED 53 d.d.17-2-1649: Gerben Sippes oud 22 jaar krijgt als curator Jacob Ates voor verdeling van zijn vaderlijke goederen met zijn stiefmoeder Bauck Gerrits.

 

Gerben Sippes trouwt 1) Ternaard 1649 met Reinsck Bockes, geboren rond 1629, overleden in/voor 1658, dochter van Bocke Tjaerts en Tieth Lyckles

Gerben Sippes trouwt 2) rond 1665 met Ytje Bienses, geboren 1644, dochter van Biense Sapes en Martien Foeckes   (bekend)

 

 

Uit het eerste huwelijk: 

a)      Sippe Gerbens, geboren 1653 (zie hierna)

b)   Antje Gerbens, geboren  omstreeks 1655 (?)

 

Antje Gerbens (Ternaard) 3 e pr. gerecht Dokkum en kerk Dokkum 2-2-1673 en getrouwd 9-2-1673 Ternaard met Jan Gerrits Crab (Dokkum).

 

Uit het tweede huwelijk:

 

c)      Biense Gerbens, geboren 1667 (zie hierna)

d)   Riemck Gerbens, geboren 1670.

e)   Gepke Gerbens, geboren 1674, overleden Ferwerd 5-4-1706, in het 32e jaar, grafschrift Walle 9554.

 

Gepke was getrouwd met Jacob Cornelis Tania, geboren 1667, overleden Ferwerd 1718/1728.

 

 

T313-673: Gerben Sippes en Reensck Bockisdochter kopen in 1649 een boerderij te Ternaard van Sjoerd Sjoerdszoon.

WED 88-17v/18v  d.d.mei 1658: Rinsck Bockes is overleden; er zijn 2 minderjarige kinderen Sippe en Antje met als voorstanders Rienck Bockes, Tiaard Bockes en Sytse Bockes.

Rienck Bockes en Tiaard Bockes tekenen (17v), daarna inventarisatie. De broers van Reinsck (Rienck, Tiaard en Sytse ) worden ook genoemd bij Rienks c.a. (P.N.).

OOD d.d.30-4-1658: moeder Martien Foeckes overleden, vader Biense Sapes, kinderen Id Bienses, in het 14e, Foecke, in het 13e, Saepcke (dat is Sape), in het 10e en Tibbe in het 5e jaar, krijgen als curatoren Tonis Sickes en Hans Joannis, aangetrouwde ooms.

OOD d.d.1-7-1661: vader Biense Sapes overleden, moeder Martien Foeckes overleden, kinderen Itie Bienses, in het 17e, Foecke Bienses, in het 16e, Sape in het 13e en

 Tibbe “ omtrent” 9 jaar; curatoren ad actum div. Hans Joannis Dantumawoude (D.G.) en Gerrit Thomas Dokkum.

OOD d.d. 6-10-1662: de broers van Ytje Bienses krijgen als curator Pyter Sjoerds, Hiaure, Mennoniet. Ytje zal dan al getrouwd zijn met Pyter Sjoerds.

WED 54-9  d.d.27-3-1666: Gerben Sippes man en voogd van Ytje Bienses vraagt Tymen Sjoerds te Beetgum als voogd voor Tryntje Pyters, in het 3e jaar, en voor Pyter Pyters, ongeveer een half jaar,kinderen van Ytje Bienses en Pyter Sjoerds,gewoond hebbende Hiaure. Tymen Sjoerds is een broer van Pyter Sjoerds.

WED 55 d.d.10-11-1673: Gerben Sippes is overleden en een zoon uit eerder huwelijk Sippe Gerbens, in het 20e jaar, krijgt als curator Anne Wigbolts, bijzitter Westdongeradeel.

De kinderen van Ytje en Gerben Sippes zijn dan zoon Biense, 6 jaar en dochter Riemck, in het 3e jaar.

Zij krijgen als curator hun oom Wytse Sippes voor scheiding/deling van vaderlijke en moederlijke goederen.

WED 93-2/13v d.d.27-2-1674:inventarisatie sterfhuis Gerben Sippes; weduwe Ytje Bienses gaat hertrouwen; ondertekening op 27-2-1674 door o.a.Anne Wigbouts, Jan Gerrits Crab en Antje Gerbens zijn vrouw, Sippe Gerbens, Wytse Sippes als curator van Biense en Rienck en de weduwe Ytje Bienses.

WED 93-13v/15 d.d.30-5-1674: scheiding en deling met ondertekening door dezelfde personen.

 

 

 

 

 

 

Uit het  huwelijk van Sippe en Doedt:

 

            5) Antje Sippes, overleden in/voor 1675.

 

Antje Sippes is ondertrouwd Vrouwenparochie 15-3-1657 met Jochem Taekes (beiden van Oudebildtzijl), overleden na 1675.

 

WED 160-174 d.d. 9-7-1675: Wytse Sippes te Bornwerderhuizen als curator over de minderjarige kinderen van wijlen Antje Sippes bij Jochum Tekes.

 

 

 

6) Wytse Sippes,  geboren rond 1635, overleden 1674/1695, boer te Bornwerderhuizen.

 

Wytse Sippes (Ternaard) trouwt 1) Ternaard  11-4-1657 met Antje Jacobs (Ternaard), overleden in/voor 1663, dochter van Jacob Ates

Wytse Sippes trouwt 2) 1662/1663  met Antje Dirks

Wytse Sippes trouwt 3) met Antje Jaspers , overleden Dokkum 4-10-1722, begraven Ternaard 9-10-1722 (zie ook GJB 2009-188).

 

Uit het eerste huwelijk:

 

Doetje Wytses, geboren 1659, overleden Ternaard 25-3-1696, grafschrift Walle 6284.

Zij trouwde in 1681 met Beert Dircks van der Meij ,geboren rond 1653, overleden Ternaard  17-9-1721 (zie over dit echtpaar GJB 2009-188)..

Het echtpaar was doopsgezind. Zij boerden op “Reinsma”  onder Ternaard.

 

 

WED 54 d.d.5-4-1653: In plaats van zijn oudoom Pieter Douwes wordt nu zijn broer Gerben Sippes curator over Wytse Sippes.

WED 54 d.d.26-1-1663:Wytse Sippes als weduwnaar van Antje Jacobs; zijn dochter Doetje Wytses, in het 4e jaar,  krijgt als curator haar oom Ate Jacobs.

WED 89-300 d.d.26-1-1663: inventarisatie sterfhuis wijlen Antje Jacobs, in leven vrouw van Wytse Sippes;  Wytse Sippes is hertrouwd met Antje Dirks.

WED 55 d.d.27-10-1674: Wytse Sippes als oom curator over de weeskinderen van Frouck Jacobs en Tiepke Tiepkes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Sippe Gerbens, geboren rond 1653, overleden na 1698

 

Sippe Gerbens was boer te Ternaard, in 1698 gebruiker stem 36, overleden in 1703.

In het floreenkohier Ternaard 1685 wordt hij vermeld als gebruiker van nr.15 aldaar. (steekarchivariaat NOF).

 

Sippe Gerbens (Ternaard) trouwde 1) Ternaard 17-11-1675 met Eelck Meynes (Hiaure)

Sippe Gerbens (Ternaard) trouwde  2) Ternaard  4-6-1688 met Bortsen Harkes (Ternaard)

 

Uit het tweede huwelijk:

 

Gerben, gedoopt Ternaard 14-3-1689

 

WED 55 d.d.10-11-1673: Sippe Gerbens, in het 20e jaar, krijgt als curator Anne Wigbolts,bijzitter Westdongeradeel, om scheiding/deling te maken met Ytje Bienses,weduwe Gerben Sippes en met de andere erfgenamen van zijn vaderlijke en moederlijke goederen.

WED 160-174 d.d.9-7-1675: Sippe Gerbens te Ternaard, minderjarig maar met veniam aetatis van HvF, bekent 814 goudguldens schuldig te zijn aan Wytse Sippes te Bornwerderhuizen als curator over de minderjarige kinderen van wijlen Antje Sippes.

Sippe Gerbens werd op belijdenis als volwassene gedoopt te Ternaard (N.H.)  op 30-1-1691.

WED 98-31 d.d.3-8-1703:  sterfhuis wijlen Sippe Gerbens en Bortkes Harkes; hun nagelaten zoon Gerben Sippes krijgt een voogd.

 

                                                     Biense Gerbens, geboren rond 1667, overleden voor 1698

 

Biense Gerbens was boer te Westernijkerk, voor 1698 gebruiker stem 10, in 1698 zijn weduwe.

 

Biense Gerbens trouwde Holwerd  20-6-1686 met Sjouck Jackles, dochter van Jackle Riencks en Bauck Jacobs, overleden na 1718.

 

Uit dit huwelijk :

1)      Antje Bienses, geboren rond 1688

 

                         2  Aaltje Bienses, geboren rond 1691

 

FER 39 d.d.21-3-1704: Jacob Kornelis op de Rijp, doopsgezind, wordt curator over Antje,ongeveer 16 jaar, en Aaltje, ongeveer 13 jaar.

 

Antje Bienses (Holwerd) trouwde op 24-2-1709 te Holwerd met Pier Cornelis (Holwerd).

WED 164 d.d.23-5-1735: compareerde Antie Bienses,huisvrouw van Pier Cornelis mr timmerman ,echteliden Holwerd,zij als erfgenaam van haar moeder wijlen Sjoukjen Jackles om samen met Monte Freerx ,huisman te Holwerd, om te komen tot scheiding van goederen, tot nu toe beheerd door Monte.

Antje Bienses staat op de lijst met bijdragen voor de doopsgezinde gemeente Holwerd c.a. 1721/1753 (Streekarchief NOF  T139 inv.nr 132)

 

Sjouck Jackles hertrouwde in 1718 te Blija met Sjoerd Jacobs.

 

 

Minnolt Gerbens, geboren voor 1600, overleden na 1629.

 

Hij heeft vermoedelijk als zoon Sippe Minnolts, getrouwd met Sinse Jans, echtpaar te Hantumhuizen

 

Sippe en zijn vrouw Zynse staan in 1643 op de lidmatenlijst van Hantum c.a.

Sippe Minnolts is overleden te Hantumhuizen op 29-9-1644, Sinse Jans is overleden op 3-2-1651 (lidmatenboek).

In dec.1645 hertrouwt zijn weduwe te Hantum/Hantumhuizen met Dirk Lieuwes.

WED 109-305v/307v: weesrekening van Douwe Jans vanaf 15-2-1651 als curator over Minnolt Sippes, nagelaten weeskindzoon van wijlen Sippe Minnolts en Sinse Jans, in leven echtelieden wonende Hantumhuizen.

 

Minnolt Sippes

 

Minnolt Sippes (Hantumhuizen) trouwt 1) op 23-4-1656 te Waaxens met Eelck Dircks (Waaxens).

Minnolt Sippes (Hantumhuizen) trouwt 2) op3-7-1664 te Hantumhuizen met Frouck Reyners (Oosternijkerk).

 

Minnolt Sippes laat uit zijn huwelijken kinderen dopen te Waaxens en Hantumhuizen 1657/1668, waaronder dochter Sijnse.