Genealogie Tania, oudste generaties.

 

 

De basis voor deze genealogie is het onderzoek naar deze familie Tania door de bekende genealoog de heer D.D.Osinga (zie T328-313/316 en GEN 502-76/94, Tresoar).

 Veel bijzonderheden zijn ook te vinden in het Boerderijenboek van Hennaarderadeel door D.v.d.Meer.

 

Maar ik heb nu zelf ook kunnen aansluiten Ds Sybrandus Tania van Kubaard met kinderen en kleinkinderen.

Niet aangesloten zijn o.a. Pier Johannes Tania en zijn zoon Johannes Piers Tania (zie aanhangsel A).

 

Bij Tresoar in Leeuwarden is aanwezig een genealogie Tania; éen staak wordt daar uitgewerkt met voor de eerste generaties alleen de stamreeks

Pier Foppes, Tiete Piers, Broer Tietes, Jan Broers ( boek 15.22.08 tan).

 

De verdeling van het bezit van Groot Tania onder de eigenaren 1640/1698 en daarna tot 1708 vereist speurwerk en was in eerste instantie de reden om deze genealogie op te zetten (zie aanhangsel B).

 

Er zijn verwijzingen naar Genealogische Jaarboeken, uitgegeven door de Fryske Akademy (GJB).

 

Voor afkortingen zie pagina 6 van mijn site.

 

Dokkum , september 2011.

Simon Wierstra, e-mail s.wierstra@versatel.nl

 

 

Naderhand  verscheen in GJB 2013 de studie van Ype Brouwers over het nageslacht van Mintye Walpert. Daarbij werd aangetoond dat de vrouw van Pier Siercks (I) een dochter was van deze Mintye Walpert, eigenaar van Walpertsate te Wommels, uit diens tweede huwelijk. Voor de andere kinderen verwijs ik naar dat onderzoek.  Hier en daar heb ik nu gebruik gemaakt van het onderzoek en dan daarnaar verwezen.

 

 

         I Pier Siercks, overleden 1530/1534, zoon van vermoedelijk Syrck Vybaz (Sierck Wybes).

 

In 1511 met bezit onder Kubaard (Berkwerd) en ook bezitter van een deel van Walpert te Wommels.

GJB 2013: Pier wordt vermeld  1524/1525 en 1530.

 

Pier was gehuwd met Fed Mintjedr  , overleden voor 1530, dochter van Mintje Walpert en N.N. (Bauck ?)

 

Uit dit huwelijk:

 

 

1 Eelcke Piers, overleden na 1542.

 

 Boerderijenboek Hennaarderadeel en GJB 2013:

 Eelcke was getrouwd met Anck Obbedr, dochter van Obbe Ryoerds (in 1511 boer te Baard).

 Eelcke  wordt vermeld in 1530  als volmacht van zijn vader en in 1542 als boer te Baard, gebruiker van 70 pm van klooster Lidlum.

 Vermeld met koop van land in 1530 en 1540.

 

Kinderen:

1.       Hette , getrouwd met Syuw Pieters (Baard 1579).

2.       Taecke, getrouwd met N.N.

3.       Ansck, getrouwd met Gerben Cornelis (Tietjerk 1602,1616).

4.       Pier, getrouwd met Syuerdt Obbes (Oosterend 1552,1559); HvF 16798 d.d.30-10-1546 Pier Eelckesz te Arum als voormond.

5.       Syouck, getrouwd met Epe Riencks

6.       Obbe, getrouwd met ? Hemck Grates (Wirdum ? 1586)

7.       Bauck (Gauck)

8.       Douwe (Dirck), zoon of  schoonzoon

9.       Syuerdt, zoon of schoonzoon

 

Voor deze 9 kinderen zie GJB 2013-242/246.

            

2 Foppe Piers, volgt onder II.

 

3 Rints Piersdr , overleden na 1540

 

          Boerderijenboek Hennaarderadeel en GJB 2013:

Rints was getrouwd met Beencke Mathijsz van Kimswerd, overleden 1540/1546.

Rints wordt met haar man vermeld eerst te Kimswerd en later te Bolsward; hun dochters zijn Fed Beenckes en Duedt Beenckes.

Fed was getrouwd met Upcke Haytses en Duedt was getrouwd met Tzumme Aesges van ’t Bildt.

 

4 Taede Piers,  overleden  Wirdum  1553/1554.

 

Taede was boer te Wirdum.

HEN 36-15 d.d. 20-1-1536: Taede Piers te Wirdum verkoopt 10 pm land in Walpert te Wommels aan zijn broer Foppe Piers.

HEN 37-10 d.d.20-10-1540: Taede Piers te Wirdum verkoopt land te Kubaard aan zijn broer Eelcke Piers en diens vrouw Auck Tietedr.

GJB 2013:

Taede was getrouwd met  met Auck Tietedr., overleden voor 16-12-1561.

Taede wordt vermeld in 1540 als gebruiker van land te Wirdum (Aanbreng Leeuwarderadeel).

HvF 16800-111 d.d.16-12-1561: Taede is overleden en zijn broer Sierck is voormond over de 3 jongste kinderen.

Ter delging van schulden wordt hun aandeel en ook dat van de 3 meerderjarige kinderen in 5 pm land te Wirdum verkocht.

De meerderjarige kinderen zijn 3 dochters en die zijn  getrouwd met

met resp. Thys Sipckes te Doccum, Sicke Lieuwes te Wirdum en Johannes Sybrens te Lichtaard.

Aesge (?) Piers is oom van de kinderen.

 

5 Minthye Piers, overleden 1546/1555.

 

GJB 2013 en Boerderijenboek :

Mintje was getrouwd met N.N. (Tryn ?), overleden na 1558

Mintthye  in 1536 als boer te Baard.

Ook vermeld daar 1542, kerkvoogd 1543.

Minthye Piersz wordt vermeld  in 1546 als broer van Foppe en Sierck (HEN 37 d.d.5-5-1546)

Hij had zoons Fedde, Gerrit en Johannes en een dochter Ath en verder nog 2 kinderen.

Rentm.rek. 1561/1562:Pier Foppes mede als voormond met Fedde Minthiesz over Obe Foppes weeskinderen hebben consent op 6 pm land te Cubaard gekocht van Frans Tallum.

 

6 Sierck Piers,  overleden in/voor 1575 (GJB 2013)

 

Student te Leuven in 1506, tot priester gewijd  19-4-1511, pastoor in Terzool 1529/1544 (GJB 2013).

Heer Sierck Piers was pastoor (prebendaris) te Baard en wordt daar vermeld 1546-1561.

HvF 16800-111 d.d.16-12-1561:heer Sirck Piersz, prebendarius te Baert, oom en voormond over de 3 jongste kinderen van wijlen Taede Piersz en Auck Tiettiedr.

 

         

 

 

 

       II Foppe Piers, geboren te Kubaard, overleden aldaar voor 6 sep 1544, zoon van Pier Siercks (I) en Fed Mintjedr

 

In 1527 en 1539 boer onder Kubaard (Berkwerd).

 

Foppe is getrouwd voor 1527 met  Tyedts Obbedr., overleden na 1558, dochter van Obbe Ryordts (in 1511 boer te Baard)

 

Tyedts is een zuster van Anck Obbedr, getrouwd met Eelcke, broer van Foppe.

Foppe en Eelcke kopen 1526/1527 met hun vrouwen een rente.

Foppe wordt met zijn vrouw Tyedts in 1540 vermeld te Kubaard.

HvF 16798 d.d.6-9-1544:Tyets Foppe weduwe koopt 3 pm land in Walparte-goet te Wommels.

Zij hertrouwde te Bolsward op 28-2-1545  met Jacob Freercks van Bolsward, schepen te Bolsward 1547-1551, overleden eind 1551.

Zie over Jacob en Tyedts en hun slechte verhouding GJB 1995-46.

HEN 37 d.d.5-5-1546: Jacob Freercx uit naam van Tyets zijn wijff verzoekt dat heer Sierck en Minthye Piersz, oomen van de weeskinderen bij wijlen Foppe Piersz nagelaten tot voormonden van deze kinderen worden benoemd. De “candidaten “ voeren aan dat de wezen over de 14 jaren oud zijn en dat niemand van hen aanwezig was dan Obbe Foppesz, die verklaarde er mede tevreden te zijn dat zijn moeder de administratie over zijn goederen behield en hij dus geen voogden begeert.

Tyets is in 1558 nog in leven (Osinga 500-108).

? Tjets hertrouwde na 1551 met een Gatze met wie ze in 1558 wordt genoemd.

Zie uitvoerig over Tyets Obbedr en de huwelijksproblemen met Jacob Freercks Gens Nostra 1995-2 (gebaseerd op Osinga 505-526 e.v.) en GJB1999-201.

Sententieboek Bolsward 11-204 d.d.18-12-1555:  uitspraak in de zaak van Tyets tegen haar stiefkinderen (uit eerste huwelijk Jacob Freercks) over een erfeniskwestie.

 

Uit het huwelijk van Foppe en Tjets:

 

           1   Pier Foppes Tania, geboren Kubaard  ± 1530, volgt onder III.

 

           2   Obbe Foppes, overleden Kubaard (Berkwerd) omstreeks 1557, voor 22-12-1557

 

Boer op Berkwerd onder Kubaard, vermeld 6-11-1554

Boerderijenboek Hennaarderadeel: Obbe trouwde met Ments Gerckdr Hoptilla (zij hertrouwde met Gerben Harckes), dochter van Gercke Feyckes van Hoptilla.

Rentm.rek.nr 18 1561/1562:Pier Foppes mede als voormond met Fedde Minthiesz over Obe Foppes weeskinderen hebben consent op 6 pm land te Cubaard gekocht van Frans Tallum.

Obbe en Ments hadden een zoon Foppe Obbes, getrouwd met Anck Gorisdr (echtpaar Kubaard 1585).

GJB 1999-190: Foppe Obbes was ontvanger te Kubaard en is daar overleden 1611/1616.

Anck Gorisdr is overleden Kubaard voor 7-6-1616

HvF 16486 d.d.19-12-1612: Foppe Tania tot Blije contra Foppe Obbesz tot Cubaert.

Bijzonderheden over Obbe en zijn kinderen zie GJB 2013.

 

           3   Baucke Foppes,  overleden 1551/1553

 

Boer onder Tzum (1551).

Boerderijenboek Hennaarderadeel: Baucke trouwde met Eelck Tiallingdr., overleden in/voor 1553.

GJB 2013: in 1553 zijn hun kinderen wees en worden er voogden aangesteld.

 

 

 

      III Pier Foppes Tania, geboren Kubaard   ± 1530, overleden na 26-9-1607, zoon van Foppe Piers (II) en Tyedts Obbedr.

 

Pier Foppes was na zijn huwelijk boer onder Blija.

 Pier wordt met zijn vrouw Jadt genoemd als echtpaar te Blija in 1557 en 1596.

HEN 38-16 d.d.1558: Pier Foppez te Blija koopt 3pm in Berckwert te Kubaard.

HEN 38-370 d.d.1558:Pier Foppes te Blija en Fedde Mintyez te Baard aangesteld als curatoren over de weeskinderen (2?) van  wijlen Obbe Foppez en Ments Geercxdr, echtelieden “tot Berckwerck”.

HEN 38-38v: In 1560 kochten Pier Foppez en Jad Takedr 12 pm in Berckwert te Kubaard.

HEN 39-1 d.d.1569: Pier Foppes en Fedde Mintyez kopen als curatoren over de weeskinderen van Obbe Foppez voor hun een eeuwige rente

HEN 39-62 d.d.1572: Pier Foppes koopt land in sate Berckwert.

Placaat en Charterboek Friesland III-974 d.d.15-5-1574: Pier Foppes Taenga volmacht voor de grietenij Ferwerderadeel.

Rentm.rek. no 26 (1574/1575) XIXV  : Pier Foppes Tanya heeft consent op koop van ¼ van een saete te Blija gekocht voor 371 gg.

HEN 39-290,292 d.d.1576: Pier Tanya te Blija verhuurt land in sate Berckwert.

P.I. 1578: Piter Tanya te Blija (lees Pier Tanya) betaalt 3 cg.

HEN 40-285; Pier Foppesz te Blija koopt 1 pm land in Galemasate te Berckwerd onder Kubaard.

 

HvF 16699-74 d.d.1581: Pier Tania te Blija.

HvF 16702-269 d.d. 1586: Pier Foppes Tania.

Burgerboek Leeuwarden: in 1604 wordt Pier Tania geboortig  van Berlikum (bedoeld zal zijn Berkwerd), burger van Leeuwarden.

HvF 16705-218 d.d. 2-7-1601: Hette Eelckes en Syuw Pieters echtelieden contra Pier Foppes Tania te Blija   (Hette Eelckes is neef van Pier).

HvF 16705-306 d.d.26-11-1601: Hette Eelckes en Syuw Pieters echtelieden contra Jan Foppes Tania te Blija (een verschrijving ?).

HvF 16706-107 d.d.15-2-1603: Rijurd Eelckes getrouwd met Imck Broers contra Pier Foppes Tania te Blija.

HvF 16707-185 d.d.16-10-1605: Nanning Reiners contra Pier Tania.

HvF 16707-377 d.d.28-6-1606: Pier Foppes Tania te Blija contra o.a. Taco van Aelwa, grietman Ferwerderadeel

HvF 16708-79 d.d.3-2-1607: Nanning Reiners contra Pier Tania.

Zie voor bijzonderheden ook GJB 2013-240/242.

 

Pier Foppes testeerde op 26-9-1607 (EEE1-121v/124). Dit testament laat Dr.Foppius Tania registreren op 19-3-1655.

 

Uit dit testament blijkt dat zijn huisvrouw Jadt Taeckesdr al was overleden; zij had  een voorkind, maar de naam van zijn stiefkind wordt niet genoemd.

Samen kregen ze 6 kinderen met namen Doede, Taecke, Foppe, Rintse, Tiete en dochter Rints.

Haar voorkind had bij scheiding zijn deel al gekregen; voor dit kind en de andere 6 kinderen was het moederlijk deel 500 gg; zie verder het testament voor de vererving.

 

 

Pier is getrouwd voor 1557 met  Jadt Taeckedr (Tania), afkomstig uit Blija, overleden 1596/1607, dochter van Taecko Tania, eigenaar van Tania te Blija (1540).

 

Zij was bij huwelijk met Pier weduwe van Doede Jans. Uit dit huwelijk een kind (zie het testament van Pier)

Vader Taecko Tanya huurt in 1540 de op éen na grootste plaats te Blija, groot ruim 70 pm, eigenaars zijn dan heer Tzalings erven.

Haar vader wordt ook genoemd in 1543: Taecko Tannya en Fetz Tannya naastliggers te Blija.

Op 5-1-1505 werden genoemd bij de edelen van Dongeradeel: Gerrit Tanie kinderen, Sijdts Tanie kinderen en Syuerdt Tanie.

Voor haar voorgeslacht 1400/1543 zie Tania I  in  T328-313 (collectie D.D.Osinga).

 

Uit het huwelijk van Pier en Jadt :

Voor de vermoedelijke volgorde in leeftijd zie het testament van Pier.

 

           1  Foppe Piers Tania, geboren Blija ± 1565, volgt onder IV-a.

 

           2   Doede Piers Tania, volgt onder IV-b.

 

           3   Taecke Piers Tania, volgt onder IV-c.

 

           4   Tiete Piers Tania, volgt onder IV-d.

 

           5   Rinse Piers Tania, volgt onder IV-e

 

           6   Rints Piersdr Tania,  overleden voor 1607

 

Uit het huwelijk van Doede Jans en Jadt vermoedelijk:

 

        ?   7   Upt  Tania, volgt onder IV-f

 

 

 

   IV-a Foppe Piers Tania, geboren Blija ± 1565, overleden na 29-3-1625, zoon van Pier Foppes Tania (III) en Jadt Taeckedr.

 

Bij huwelijk omstreeks 1588 met Sjouck Sickedr was Foppe 23 jaar en hij is dus geboren omstreeks 1565.

Hij ging toen met haar boeren op de Taniaplaats te Blija.

Ook in 1599,1616 en 1624 vermeld als boer op Taniastate te Blija ,waarvan hij de eigenaar is.

 

HEN K8-90 d.d.28-3-1599: Foppe Pierz Tanya en Sijouck Sickedr, echtelieden wonende tot Blije b.b.enc. op de coop van ongeveer 46pm liggende tot Berckwerd in den dorpe Cubaert voor een deel in Galema zate aldaar en daar door Foppe Obbesz bewoont    gecoft van Doede Piersz Tanye en Agnita Heerckdr, echtelieden op Amelant, iedere pm voor 70 gg enz.

HEN K9-8 d.d.1611:Foppe Obbesz te Kubaard koopt van het bovengenoemde land 41 pm van Foppe Piers Tania en Syouck Sickes, echtelieden te Blija.

HvF 16486 nr 40 d.d. 19-12-1612: Foppe Tania tot Blije contra Foppe Obbesz tot Cubaert mede voor zijn huisvrouw (Foppe Obbesz is zijn neef).

WED 8-149,149v d.d. 21-1-1623: Foppe Tania

HAR 277-246v d.d.11-8-1623: Foppe Piers medecurator over de kinderen van wijlen Heerke Piers (lees Doedes) Tania.

HCL gg 16-6a d.d.4-1-1624: 250 gg verschuldigd aan Foppe Tania tot Blije, getekend 9-5-1616.

T326-634: land te Beetgum wordt verkocht door Foppe Tania te Blija (1621).

In 1624 is hij curator over Trijntje Heerkes Tania te Dokkum.

WED 9 d.d.29-3-1625: Foppe Tania protesteert tegen de verkoop van een stuk land te Holwerd.

Na zijn overlijden bezaten zijn kinderen ieder een vijfde deel van Groot Tania.

In het stemkohier van 1640 wordt zijn zoon Pier Foppes Tania genoemd als eigenaar van Groot Tania, maar bedoeld zal zijn dat hij eigenaar is samen met zijn broer Sicke Foppes en met de kinderen/erfgenamen van Grietje Foppes, Sierck Foppes en Tiete Foppes.

 

Foppe is getrouwd ± 1588 met  Sjouck Sickedr., afkomstig uit Blija, overleden na 1611

 

Zij had Groot Tania, Blija stem 10, geërfd van haar ouders.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pier Foppes Tania, geboren Blija ± 1590, volgt onder V-a.

 

           2   Sicke Foppes Tania, geboren Blija, volgt onder V-b.

 

           3   Grietje Foppes Tania, geboren Blija, overleden v 1641.

 

Na overlijden van haar vader voor 1/5 eigenaar van Groot Tania te Blija.

 

Grietje is getrouwd  3e pr. gerecht Menaldumadeel 28 april 1629 met Meynte Jacobs van Dronrijp (proclamatie MEN 12-290v), overleden na 19-11-1651.

 

Hij hertrouwde,3e pr. gerecht van Menadumadeel op 23 maart1641,met Auck Piers van Winsum (proclamatie MEN 13-28).

 

MEN 64 d.d.2-11-1650: Meynte Jacobs te Dronrijp als buurman mede-curator over de zoons van Douwe Auckes te Dronrijp.

MEN 64 d.d.10-12-1650: Meynte Jacobs te Dronrijp als mede-curatorover de kinderen van Saep Auckes en Johan Wybrens; scheiding goederen 19-11-1651, get. Meynte Jacobs.

 

MEN 42 d.d.27-11-1694: wijlen Meinte Jacobs was getrouwd met wijlen Grietje Foppes Tania. Hun zoon Jacob was getrouwd met Griet Douwes (beiden overleden) en zij hebben een  dochter Yd. Hun zoon Pier is nu ook overleden en heeft als erfgenamen de 3 kinderen van zijn broer Foppe. Dit zijn Jacob Foppes Tania te Wirdum, Lieuwe Foppes Tania te Leeuwarden en Siouckien Foppes Tania te Dronrijp.

 

Kinderen uit het huwelijk van Grietje en Meynte:

 

a. Jacob Meyntes Tania,  overleden voor 1694.

 

Hij trouwde met Griet Douwes

 

Jacob woonde met zijn vrouw Griet in Dronrijp.

N.T.13168: bij inventarisatie op 25-9-1677 in Menaldumadeel wordt Jacob Meintes genoemd met land in Dijckshoek (bij Beetgum).

 

b.  Foppe Meyntes Tania

 

Hij trouwde 3e pr. gerecht Menaldumadeel 3-6-1656 met Antje Riencks Andringa, dochter van Rienck Andringa en Sibbel Lieuwes.

 

Foppe woonde met zijn vrouw in Menaldum en Wirdum.

 

Kinderen van Foppe en Antje:

 

                                b-1  Jacob Foppes Tania

 

Hij woonde in 1694 te Wirdum, in 1697 te Warga.

 

                b-2  Lieuwe Foppes Tania, overleden Leeuwarden (?) na 1711.

 

 

Lieuwe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 jan 1686 ,voor het gerecht en getrouwd Leeuwarden 5 feb 1686 ,voor het gerecht met Hiske Tjerks Banga, afkomstig uit Leeuwarden in 1686, overleden na 1718.

 

                                MEN 99 d.d.6-10-1685: Lieuwe Foppes Tania, vrijgezel te Leeuwarden, b.b.c. op een roodpannehuis te Dronrijp.

Op 30-4-1686 wordt Lieuwe Foppes Tania, bakker, geboren te Wirdum, burger van Leeuwarden

WON 234-42v d.d. 22-6-1700: Lieuwe Foppes Tanja, winkelier te Leeuwarden, verkoopt bouwland onder Pingjum

HvF 16823-26 (1697-1700):Lieuwe Tania als bewoner van een huis in Leeuwarden.

HvF 16824-28v (1701-1706): Lieuwe Tania als zwager van Hendrick en Anna Banga, met Hiscke Banga erven van Vincenta Tiercks Banga.

GG 102-29 (HCL) d.d.5-3-1711: Hiske Banga en Lieuwe Tania, coopman en destillateur, tekenen een schuldbekentenis.

 

Zijn zoon Foppe, geboren te Leeuwarden, werd op 3-7-1709 burger van Franeker en was daar in 1710 apotheker.

Hyp.boek FRA 306-112v d.d.10-8-1710: Foppius Tanja,apotheker te Franeker, gesterkt met zijn vader Lieuwe Tanja, stooker en destelateur te Leeuwarden, debiteur van Josephus Graatsma.

 

De tweede zoon Hendrik Lieuwes Tania van Menaldum trouwt op 15-4-1714 te Menaldum met Richtje Tjeerds Bandert van Menaldum

Uit hun huwelijk 3 kinderen gedoopt te Dronrijp (R.K.) n.l.

1)      Sjouck, geboren Menaldum, gedoopt 11-8-1715; ten doop gehouden door Sjouck Tanja, devota Franeker,tante van de vader i.p.v.Hiske Tanja moeder van de vader.

2)      Wintje, geboren Berlikum, gedoopt jan.1717

3)      Tjerck, geboren Berlikum, gedoopt 29-11-1718; ten doop gehouden door Hiske Tanja, moeder van de vader.

 

Vermoedelijk ook een dochter Antje, die op 27-2-1724 te Leeuwarden trouwt met Frans Dirks.

Dit echtpaar laat in 1727 een zoon Lieuwe dopen te Leeuwarden.

 

                b-3  Sjouck Foppes Tania, overleden Franeker (?) na 1715

 

                                Zij woonde in 1694 te Dronrijp en in 1715 in Franeker.

                                Als Hendrik Lieuwes Tania in 1715 een dochter Sjouck laat dopen te Dronrijp (R.K.) is zij meter;  ze wordt dan vermeld als devota te Franeker.

 

c.  Pier Meyntes Tania,  overleden Dronrijp 1694 (k.g. 5-8-1694)

 

Pier Meyntes woonde te Dronrijp.

Hij was niet getrouwd, de 3 kinderen van zijn broer Foppe erven.

 

 

 

 

           4   Sierck Foppes Tania, geboren Blija, overleden Leeuwarden in 1636, volgt onder V-c.

 

           5   Tiete Foppes Tania, geboren Blija,  overleden Bolsward 1636/1638, volgt onder V-d.

 

 

 

 

   IV-b Doede Piers Tania, overleden na 1599, zoon van Pier Foppes Tania (III) en Jadt Taeckedr.

 

             Doede Piers Tania genoemd te Blija (1583,1585).

              Hij is daar dorprechter  in 1587 (HvF 16804-7 d.d.23-2-1587).

 HvF 16700-187 d.d.14-5-1583 en HvF 16701-138 d.d.1585: Douwe (lees Doede) Tannia te Blija voor zijn echtgenote    Agneta Herckedr Popma contra Hans Galema te Menaldum, weduwnaar van Rieme Popma, zuster van Agneta. Hans moet rekenschap afleggen als voogd van Agneta van het beheer.        

             Placaat en Charterboek Friesland IV-600/602 d.d.25-4-1586: Doede Pierzoon Tanya volmacht voor Oostergo.

             Op 23-12-1590 wordt Doede Piersz Tanya burger van Franeker.

             In 1599 met zijn  vrouw genoemd op Ameland.

 

                               

 

Doede was getrouwd met Agneta Herckedr van Popma, overleden na 1599, dochter van Hercke Riencks van Popma en Anna van Roorda.

 

Doede was bij huwelijk met Agneta 19 à 20 jaar oud en kreeg bij huwelijk een plaats mee te Kubaard van 45 pm., die ze later later verkochten voor 3000 gg (GJB 2013-240).

Agneta met haar man genoemd te Blija (1583,1585) en op Ameland (1599).      

 

 

Uit dit huwelijk:

            

1   Trijntje Tania,  overleden Dokkum (?) na 1625.

 

Trijntje was getrouwd met Rienck Jellesz , overleden te Dokkum (?) na 1625.

 

Recesboek WED 8 d.d. 8-5-1621: Rienick Jelles protesteert dat aan Dirck Claesz, medeburgemeester Dokkum en getrouwd met Tytke Fercksdr, curator over het weeskind van wijlen mr. Heercke Tania gelden worden betaald zolang er geen nieuwe curator is benoemd.  (het weeskind is Trijntje Heerckes Tania).

Recesboek DOK d.d. 21-5-1622: Rienck Jellesz, herbergier te Dokkum.

Recesboek DOK d.d. 29-10-1622: Rienck Jelles protesteert.

Sententieboek WED 58 d.d.23-9-1623: Rienck Jellesz en Tryntie Tania echtelieden contra Dirck Jansz en Reinsck Jelledr echtelieden.

DOK 192 d.d. nov.1624: Rienck Jelles en Tryntie Tannia, echtelieden Dokkum, kopen een huis te Dokkum op de Diepswal, door hen zelf bewoond, van Jan Jansen Wederspan c.s. voor 1750 gg.

HvF 16495 d.d. 20-12-1625 nr.15 : contra Rienck Jellesz en Trintie Tania, herbergiers te Doccum.

 

 

 

 

 

2   Heerco Doedes Tania, volgt onder V-e.

 

           3   Jadtje Doedesdr Tania,  overleden na 1630.

 

Zij trouwde met 1) Cornelis Pieters,  overleden voor 20-12-1625

Zij trouwde met 2) Joannes Hemmes,  overleden na 1630.

 

Joannes Hemmes was lakenkoper te Franeker.

HvF 16495 d.d. 20-12-1625 (intendit): Jaad Doededr Tania weduwe Cornelis Pieters en nu huisvrouw van Joannes Hemmesz te Franeker contra

FRR 230 d.d.23-4-1630: Joannes Hemmes en Jadt Doededr Tania e.l. ,verkopen een huis enz. op Hockaard.

 

 

   IV-c Taecke Piers Tania, overleden voor 1607, zoon van Pier Foppes Tania (III) en Jadt Taeckedr.

 

Taecke was bij zijn huwelijk met Jancke ongeveer23 jaar en kreeg toen 1200 gg mee.

Taecke wordt vermeld te Blija in 1594.

L.C. 22-2-1923: op 15 april 1594 gaat Taecke Pier Tania  fen Blya to voet nay Ameland (Jierboeckje 1829).

 

 

Pier was getrouwd met Jancke Tiepckedr

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Taeckes, volgt onder V-f.

 

           2   Tjepcke Taeckes, volgt onder V-g.

 

 

   IV-d Tiete Piers Tania, geboren Blija rond 1570, overleden Leeuwarden 1599/1600, zoon van Pier Foppes Tania (III) en Jadt Taeckedr.

 

Hij werd op 11-5-1590 als Titus Petri Tannia onder nr.104 ingeschreven als student theologie te Franeker.

Dr.Titus Thania, advocaat, werd in 1597  burger van Leeuwarden.

Hij was advocaat HvF  1594/1599.

Tiete was bij zijn huwelijk met Imck ongeveer 24 jaar en kreeg toen 1400 gg mee (GJB 2013-241).

Lidmaten Leeuwarden:  op 5-12-1599 doen Dr.Titus Tania en zijn vrouw daar belijdenis.

Zijn weduwe Imck hertrouwde  1601 met Ryeerd Eelckesz, assesssor Baarderadeel (als echtpaar  in 1603 te Jorwerd)

SNE 144-513 d.d.30-4-1601: inventarisatie ten huize van Ymck Broersdr, weduwe Dr.Tiete Tannya, nu hertrouwd met Ruyrt Eelckesz; curator over haar zoon Broer Tietes Tannia is zijn oom Pieter Broers.

HCL gg001-82a d.d.8-8-1601:Imck Broers echtgenote van Ruyrdt Eelckesz en weduwe doctor Tite Tania bevestigt de ontvangst van de verkoop van boeken van doctor Tania, zijnde 78 cg en 6 st.

 

Tiete trouwde omstreeks 1595 met Ymck Broersdr, overleden 1640, dochter van Broer Ulbes en Tied Beernsdr

 

HvF 16705-185 d.d. 12-5-1601: Imck Broers, weduwe Dr. Tite Tania, contra Pieter Broers te Franeker, Pier Foppes Tania te Blija en Rintse Tania te Arum.

Pier Broers is curator over het kind van Imck Broers.

HvF  16705 d.d.14-6-1602: Imck Broerdr Jorwert contra Rentse Tania te Arum en Pieter Broers bij Sneek

 

HvF  16706-107 d.d.15-2-1603: Rijurd Eelckes als voogd van Imck Broerdr zijn huisvrouw met last van Pieter Broersz voormond over het nagelaten weeskind van wijlen Dr. Tite Tania, in leven advocaat van deze hove, contra Pier Foppes Tania te Blija.

HvF 16706-112 d.d. 18-2-1603: Imck Broerdr Jorwerd contra Pier Foppes Tamia te Blija, Rintje Tania te Arum en Pieter Broers bij Sneek,als omen en geauthoriseerde voormonden over Broer,wijlen Tite Tania nagelaten weeskind bij Imck voorschreven.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Broer Tietes, volgt onder V-h.

 

 

           

 

 

 

IV-e  Rinse Piers Tania, overleden Arum in 1632, zoon van Pier Foppes Tania (III)  en  Jadt Taeckedr

 

Rinse was bij huwelijk met Teth ongeveer 23 jaar en kreeg toen 1400 gg mee (zie GJB 2013-241).

Hij wordt als boer genoemd te Arum in 1601als medecurator over Broer Tania, kind van zijn overleden broer Tiete.

            

WON 7 d.d.25-5-1608: Rintze Pyersz Tanya te Arum voogd over Fed Benedixdr dochter van Benedix Upckes en Lampck Luywedr (zuster van Teth Lieuwedr )

WON 270 d.d. 4-3-1634: Fedke Benedictusdr, huisvrouw van Frans Tymens Eysma te Oldeboorn, verkoopt land aan haar tante Teth Lieuwedr, weduwe van wijlen Rinse Piers Tania te Arum.

Kerkvoogdijboek Arum: Rintze Piers Tanya vermeld als kerkvoogd 1603-1630 (zie ook WON 7 d.d.22-1-1611).

 

Rinse en zijn vrouw testeerden op 21-2-1632 ( zie inventarisatie).

 

Rinse was getrouwd met Teth Lieuwedr , dochter van Lieuwe Rinckes en Wyb Idzedr, overleden Arum in 1648, voor 29-5-1648

 

Teth wordt als weduwe genoemd te Arum in 1634 en 1642.

Stemkohier 1640: Teth Rinses eigenaar van Arum stem 14.

 

WON 142-59 d.d. 29-5-1648: Pier Rinses Tania te Arum koopt zathe en landen,groot 58 pm,  van de erven van wijlen Teth Tania (Teth was zijn moeder).

WON 142-58 d.d.20-12-1648: inventarisatie sterfhuis Teth Lieuwedr weduwe Rinse Tania te Arum. Kinderen zijn dan Jatke, getrouwd met 1)Sybren Ruyrdts Kingma en met 2) Gerryt Gerryts en verder Rints getrouwd met Epe Ebesz en Rinck, getrouwd met Tiepke Dircxz en Pier ,getrouwd met Rienck Meintedr.

Bij de inventaris ook het testament van Rinse en Teth d.d.21-2-1632.

WON 221 d.d.23-6-1649 en 18-5-1650: Gerryt Gerryts te Pingjum voor zijn kinderen bij wijlen Jadtu Rintiedr en Epe Eepesz te Hylaard voor zijn minderjarige kinderen bij wijlen Rins Rinsedr Tania en de curatoren over de weeskinderen van wijlen Tiepcke Dircx en wijlen Rinck Rinsedr e.l. te Arum allen als erfgenamen van wijlen Rinse Tania en wijlen Teth Lieuwedr e.l. Arum verkopen ¾ van ongeveer 61 pm bouwland te Arum. Koper is Pier Rinses Tania te Arum, ook zoon van wijlen Rinse en Teth. Hij bezat zelf al ¼ e deel.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Jadt Rinses Tania, overleden voor 20-12-1648.

 

Zij trouwde voor 1626 met 1) Sibrandt Ruiertsz Kingma, overleden Harlingen 1631.

Zij trouwde 1632 met 2) Gerryt Gerrytsz, overleden na 1649.

 

Jadt wordt met haar eerste man genoemd te Harlingen in 1626.

Weesboek HAR 135-82v d.d.13-3-1632: boedelscheiding Jattie Rinses Tania gesterkt met haar man Gerryt Gerryts contra Piter Ruirdts Kingma en Lieuwe Tania als curatoren over de kinderen van wijlen Sybrant Ruyrdts Kingma bij voornoemde Jattie.

Gerryt Gerryts  wordt genoemd te Arum in 1642 en te Pingjum in 1649.

Stemkohier 1640: Gerryt Gerryts gebruiker van Arum stem 14 en Teth Rinses zijn wijfs moeder eigenaar.

 

2 Lieuwe Rinses Tania, overleden Arum 1639/1640.

 

Hij trouwde Neenck Watsedr Baarda, overleden na 1642.

 

Lieuwe wordt genoemd te Arum in 1632 en 1639.

Hyp.boek FRA 292 d.d.10-3-1636: Lieuwe Rinses Tania als borg.

WON 135-15 d.d.22-7-1640: op 13-4-1636 leenden Lieuwe en Neenck geld aan Douwe Ruerdtsz en Dieucke Sickedr, echtelieden te Arum.

Kerkvoogdijboek Arum: Lyeuwe Rintses Tania vermeld in 1639.

Stemkohier 1640: Neeck Watse dochter, weduwe wijlen Lieuwe Tania, gebruiker en deels eigenaar van Arum stem 15.

Neenck hertrouwde met Doede Hansen van Wommels.

WON 136-52 d.d.27-9-1642: Inventarisatie wijlen Lieuwe Rinsesz Tania te Arum. Weduwe Neenck Watsedr is hertrouwd met Doede Hansz te Wommels. Gerryt Gerryts te Arum, aangetrouwde oom, wordt curator over het weeskind Rinse Lieuwes Tania, oud 9 jaar.

 

Uit het huwelijk van Lieuwe en Neenck:

 

                a  Rinse Lieuwes Tania, geboren 1633, overleden na 1642, voor 20-12-1648.

 

3 Rintske Rinses Tania, overleden voor 20-12-1648

 

Zij trouwde Epe Ebesz , overleden na 1649.

 

Rintske wordt met haar man genoemd te Franeker in 1633.

Hyp.boek FRA 292 d.d.2-5-1636 en FRA 293 d.d. 23-10-1638: Epe Ebezn, brouwer, en Rinscke ….  e.l. binnen Franeker. Haar moeder Is Teth Lieuwedr, weduwe wijlen Rinse Tania te Arum.

Epe wordt nog genoemd in 1649 te Hylaard.

 

4 Rinck Rinses Tania, overleden voor 20-12-1648.

 

Zij trouwde met Tiepcke Dircx, overleden voor 1649.

 

Rinck wordt met haar man genoemd te Arum

 

5 Pier Rinses Tania, overleden na 1672.

 

Pier trouwde 1637 Rienck Meyntedr Buuersta, overleden na 1672.

 

Pier wordt met zijn vrouw genoemd te Mantgum in 1640,1642 en 1647; en met haar te Arum in 1647 en 1671

 

WON 272-6v,7 :1-5-1640 en 21-5-1642 schuldbekentenissen aan Pier Rinses Tania en Rinck Meyntedr e.l. te Mantgum.

WON 271-144v/145 (1-5-1647/17-3-1649): Pier Rinsesz Tania en Rynck Meyntedr, echtelieden,  “nu comende metterwoon te Arum”.

In 1649 erfde hij ¼ e van  land te Arum van zijn overleden ouders en kocht van de andere erfgenamen ¾ e deel, in totaal ongeveer 61 pm.

Kerkvoogdijboek Arum: Pier Rinzes vermeld in 1651.

WON 276 d.d.4-5-1658 en 5-10-1659: Pier Rinses Tania en Rienck Meintedr Bouersta, echtelieden te Arum.

WON 277-150v/151v d.d.27-12-1662: op verzoek van Rienck Meyntes Buuersta wordt de volgende onderhandse acte d.d.22-9-1637 geregistreerd

Inbreng van Rienck Meyntedr Buuersta bij haar huwelijk met Pier Tania 3000 gg en Rienck Meintesdr verklaart ontvangen te hebben van haar man Pier Tania 3000 gg en 4 schapen, getekend Rienck Meyntes Buuersta.

WON 281-196v d.d.1-5-1671: Pier Rinses Tania en Rienck Meyntes, e.l. Arum, debet aan Sybren Kingma en Aeltje Gossedr (Adama), e.l. Harlingen, 750 cg..

WON 281-197 d.d.31-3-1672: Pier Rinses Tania, gesterkt met zijn zoons Rinse Piers en Jacob Piers, debet aan Gosse Johannes Adama 1020 cg.

 

Uit dit huwelijk:

 

                5.1 Jacob Piers Tania, overleden Tzum 1682/1683.

 

                Jacob was boer te Arum in (1672,1676)  en wordt daar met zijn eerste vrouw  genoemd in 1665,1667 en 1669.

                Jacob wordt met zijn tweede vrouw genoemd in 1681 te Tzum.

 

WON 152-32 d.d.18-3-1663: Siouckjen Allesdr weduwe wijlen Sybe Piers en nu hertrouwd met Jacob Piers Tania contra Gerben Claessen, curator over de minderjarige kinderen van haar en Sybe Piers.

WON 225 d.d.15-4-1665: Jacob Piers Tania en Siouck Aledr e.l. Arum b.b.c. op 5,5 pm bouwland, gekocht van Pier Tania en Rienck Meyntedr e.l. Arum voor 1182 gg.

WON 278-251 d.d.1-5-1665:Jacob Piers Tania en Siouck Aggedr echtelieden Arum als debiteuren.

WON 279 d.d.9-2-1667 :Jacob Piers Tania en Siouck Ales, echtelieden Arum.

WON 226 d.d.23-2-1667: Jacob Piers Tania en Siouck Allesdr, e.l. te Arum, kopen een huis en bakkerij te Arum.

WON 226-185v d.d. 23-1-1669: Jacob Tania en Syouck Aledr e.l. te Arum ruilen een huysinge, hovinge c.a. in de kerkeburen aldaar met bakkerij met een toegift van 625 gg tegen een huysinge, schuur, hovinge etc aldaar met gebruik van 35 pm land met Rinse Tania en Yeffke Pieckedr e.l.aldaar.

WON 279-317v en 319 d.d.6-2-1669: Jacob Piers Tania en Siouck Aalesdr echteluyden tot Arum als debiteuren van Jacob Jans.

WON 70 d.d. 30-1-1671: Jacob Piers Tania als mede-curator.

WON 228-39 d.d.22-4-1676: Jacob Piers Tania als naastligger te Arum.

WON 229-166 d.d.26-11-1681: Jacob Piers Tanja en Grietje Jans, e.l. Tzum, Rinse Piers Tanja en Sijke Sybrens, e.l. Welsryp, verkopen huis en 30 pm land onder Arum voor 4000 cg, ieder voor 50%, aan Sybren Sybrens Kinghma en Aeltie Gosses, e.l. Harlingen.

               

 

                Hij trouwde voor 18-3-1663  met 1) Siouck Allesdr, weduwe van Sybe Piers, zij overleden voor 1673

 

                Hij  was ondertrouwd gerecht Franeker 20-9-1673 en kerkelijk Franeker 21-9-1673 met 2) Grietje Jans, weduwe van Ds. Johannes Wiglama.

 

                Grietje Jans hertrouwde na 1685 met Jelle Clasen; zij overleed te Tzum voor 28-4-1696.

 

FRA 121 d.d.30-7-1685: Grietje Jans te Tzum, weduwe Jacob Piers. Haar zoon Goswinus Wiglama, in het 16e jaar, krijgt een curator.

FRD 52 d.d.28-4-1696:Jan Jacobs Tania, 21 jaar, Aafke Jacobs Tania, 18 jaar, Jacob Jacobs Tania, 13 jaar, en Tietie Jelledr, 6 jaar, kinderen van wijlen Grietje Jans, overleden Tzum, resp. bij Jacob Piers Tania en Jelle Clasen. Tot curatoren worden benoemd Jacob Foppes huisman Tzum over de eerste drie en Frans Jelles huisman Wommels over Tietske.

 

                Kinderen van Jacob en Grietje:

 

                                a Jan Jacobs Tania, geboren 1675

 

                                b  Aefke Jacobs Tania, geboren 1678

 

                                c  Pier Jacobs Tania, geboren omstreeks 1680

 

                                d  Jacob Jacobs Tania, gedoopt Tzum 4-3-1683.

 

 

                5.2  Rinse Piers Tania, overleden voor 1698.

 

                Rinse was mr.backer te Welsryp.

                WON 281-195v d.d.8-5-1664: Rinse Piers Tania en Iefke Pieckes Graada, e.l. Arum,  debet aan Sybren Kingma en Aeltje Gosses (Adama), 400 gg.

WON 225 d.d.18-2-1665: Rinse Piers Tania en Yfke Pieckedr Graarda e.l. tot Arum b.b.c. op 2 stukken bouwland, gekocht van Pier Tania en Rienk Meintedr e.l. Arum voor in totaal 1700 gg.

                WON 278-250v d.d.13-5-1665 en 3-2-1666: Rinse Piers Tania en Iifcke Pieckedr Graada e.l. Arum als debiteuren.

WON 281-198 d.d.25-10-1667: Rinse Piers Tania en Yfke Pykes Grada, e.l. te Arum, debet aan Gosse Johannes Adama en Trijntje Ockes,e.l. te Harlingen, 200 cg.

WON 227-253v d.d.17-4-1675:Rinse Piers Tania, mr.backer en Yefke Pieckedr Grada e.l. tot Arum verkopen een huysinge met bakkerij aldaar.             

 

 

                Rinse trouwde voor 1664  met 1)  Yfcke Pieckedr Grada, overleden voor 1678.

 

                Yfcke wordt met haar man genoemd te Arum in 1664,1668 en 1675.

                De kinderen van Rinse en Yfcke zullen gedoopt zijn te Arum, maar doopboek Arum vanaf 1748.

               

Kinderen van Rinse en Yfcke:

 

                                a  Pier Rinses Tania

 

                                b  Piecke Rinses Tania

               

Piecke Rinses Tania, getrouwd met Yttie Clases, testeerde met zijn vrouw te Hindelopen in 1697 (EEE 6-372).

 

 

 

 

                Rinse  trouwde Franeker 29-9-1678  2) Sijke Sybrantsdr, afkomstig uit Welsryp, overleden na 1721.

 

Woning te Welsryp: 1679 huurder Rinse Tania;17-10-1685 afgaande huurder Rinse Tania en Sijke Sybrensdr, e.l.; 10-11-1687 Rinse Tania; 16-3-1695 wed.Rinse Tania;

 31-3-1703 wed.Rinse Tania

Sijke wordt met haar man genoemd te Welsryp in 1681 en  te Achlum in 1686, als weduwe daar in 1703.

                Zij hertrouwde Jelle Oepkesz en wordt met Jelle genoemd te Achlum in 1721.

 

                Kinderen van Rinse en Sijke:

 

                                c  Yfke Rinses Tania, gedoopt Welsryp 17-11-1678

 

                                d  Sybren Rinses Tania,  gedoopt Welsryp 28-12-1679

 

                                e Tryn Rinses Tania, gedoopt Welsryp 22-1-1682

 

                                f  Pier Rinses Tania,  gedoopt Welsryp 26-8-1693

 

                                g Tryn Rinses Tania, gedoopt Welsryp 14-2-1686

 

                                h Jacob Rinses Tania, gedoopt Achlum  25-8-1689.

 

                                i Jeltje Rinses Tania, gedoopt Achlum 21-5-1693.

 

                                f  Jeltje Rinses Tania, gedoopt te Achlum op 21-5-1693

 

                               

               

 

 

    IV-f  ? Upt  Tania, zoon van vermoedelijk Jadt Taeckedr. (III)  en Doede Jans

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Sjoucke Upts Tania, afkomstig uit Stiens in 1617.

 

Sjoucke is getrouwd Stiens 12 apr 1617 met Jeltje Annes, afkomstig uit Stiens in 1617.

 

 

 

 

 

 

     V-a Pier Foppes Tania, geboren Blija ± 1590, overleden aldaar na 1650, zoon van Foppe Piers Tania (IV-a) en Sjouck Sickedr.

 

Pier was in 1607 nog minderjarig.

Pier Tania van Blija  werd op 20-1-1634 burger van Bolsward.

MEN 12-314v: Pier Tania verkoopt land te Berlikum.

WED 157-57v d.d.21-10-1643: Pier Foppes Tania te Blija als curator van de kinderen wijlen Sierck Tania (zijn broer)

WED 157-102,253 d.d.3-12-1644 en d.d. 8-5-1645: Pier Foppes Tania als voormomber.

WED 158-161v d.d. 11-5-1646: Sybe Rienx te Brantgum en Bauck Jansdr e.l., debet aan Pier Tania als curator weeskinderen wijlen Sierck Tania.

WED 158-163 d.d.15-5-1646: Obbe Bauckes te Hantum en Jantien Lieuwedr e.l., debet aan Pier Tania te Blija als curator over de weeskinderen van wijlen Sierck Tania 200 gg.

WED 158-162v d.d.18-1-1651: Aucke Taeckes en Jouck Sybedr, e.l. Holwerd, debet aan Ed. Pier Foppes Tannia als curator over nagelaten weeskinderen van wijlen Sierck Tannia.

 

 

 

In 1640 en 1644 is hij boer op Taniastate te Blija (GJB 1996-121).

Stemkohier 1640:Pier Tania eigenaar en gebruiker van Tania, stem 10 Blija (bedoeld zal zijn eigenaar met zijn broer Sicke Foppes voor 2/5 en met de erfgenamen en kopers van de delen van broers en zuster voor 3/5).

 In 1640 hebben Groot Tania en Klein Tania ieder éen stem (T7-458,461).

Groot Tania was 108 pm  (floreenkohier 1700).

In 1648 is hij meier op Klein Tania te Blija ; op 21-3-1648 kocht hij van Geertruid weduwe Rinse Rijpema te Groningen 3/8 van Clein Tania voor 95 gg  per pm; de hele zathe was 28 pm en hij kocht 10,5 pm (zie HvF 16811-135 d.d.21-3-1648).

Na zijn overlijden is elk van zijn 7  kinderen in bezit van 1/7 van 1/5 van Groot Tania.

 

Pier is getrouwd voor 1636 met  Griet Cornelisdr, overleden Blija 1671.

 

Scheiding/deling van de boedel Griet Cornelisdr 1-5-1671.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Piers Tania, overleden n 1680.

 

Met haar man vermeld in 1671 als echtelieden.

Grietje verkocht haar 1/35 van Groot Tania (dus ongeveer 3 pm) in 1677 aan schepen Sierck Siercks Tania.

FER 13-204 3e pr.13-6-1677: Sierck Tania schout der stede Leeuwarden cum uxore b.b.c. op deel van een vijfde part zathe te Blija uit land dat wordt bewoond door Rinse Piers, groot ongeveer drie pondematen, gekocht van Grietje Piers Tania, weduwe van Frans Fransen tot Genum voor de somma van drie honderd goudguldens.

Grietje rond 1685 als weduwe te Genum (decr.verkoop HvF 16821-64v en HvF 16822-230).

 

Grietje was gehuwd met Frans Fransen, overleden  Genum 1671/1677.

 

           2  Foppe Piers Tania, volgt onder VI-a.

 

           3   Trijntje Piers Tania, overleden na 1671

 

Trijntje trouwde 17-5-1661 te Blija met Claas Jacobs  van Wierum, overleden na 1671.

            

WED 160-288v d.d.31-5-1671: Claes Jacobs en Trijntje Piers, echtelieden Ternaard, hebben 691 gg schuld bij liquidatie 1-5-1671 boedel van wijlen moeder Grietie Cornelis in leven onder de dorpe Blija.

Crediteuren zijn dan Foppe Piers Tannia als medecurator weeskinderen wijlen Frans Seerps, en verder Claas Piers Tannia, Frans Fransen voor zijn vrouw Grietie Piers Tannia en Ydtie Jacobs voor haar kinderen bij wijlen Cornelis Piers Tannia.

 

Trijntje verkocht haar 1/35 van Groot Tania aan haar broer Rinse Piers.

 

           4   Cornelis Piers Tania,  volgt onder VI-b

 

           5   Claas Piers Tania, volgt onder VI-c

 

           6   Sjouck Piers Tania.

 

Sjouck was gehuwd met Frans Seerps, overleden v 11 jul 1670.

 

Echtpaar te Holwerd ?

WED 110:  weesrekening d.d.11-7-1670 van Foppe Piers Tania en Wobbe Seerps als ooms en curatoren over de 3 kinderen van overleden Frans Seerps.

Bij de uitgaven o.a. betaald aan Itie Jacobs weduwe Cornelis Piers Tania.

WED 111 d.d.23-2-1674, weesrekening vanaf 11-7-1670 van Foppe Piers Tania en Wobbe Seerps als curatoren over de weeskinderen van Frans Seerps n.l. Antje Fransen, getrouwd met Jelle Tjeerds, Seerp Fransen en Pier Fransen, beiden minderjarig.   Wyger Jacobs als aangetrouwde oom (getr. met zuster van Frans Seerps ?)

Hun zoon Pier Fransen is in 1698 eigenaar van 1/35 van Groot Tania te Blija.

In 1699 is Pier Fransen brouwer te Dokkum.

Seerp Fransen wordt in 1699 vermeld te Hallum.

 

 

           7   Rinse Piers Tania, volgt onder VI-d

 

 

     V-b Sicke Foppes Tania, geboren Blija, overleden na 1661, zoon van Foppe Piers Tania (IV-a) en Sjouck Sickedr.

 

Hij woonde in 1628 en 1633 met zijn vrouw te Dronrijp (GJB 1979-26).

HvF 16809-43/47v: Sicke Foppes Tania en Jouwer Sirksdr Adama kopen op 17-6-1634 Adama-sate te Bozum.

Stemkohier 1640: Sicke Tania, neutralist, eigenaar en gebruiker van Bozum stem 24.

Het gaat niet goed met Sicke en in 1644 moet de plaats worden verkocht; in 1698 is de schoondochter van zijn broer Sierck (Claaske Piers) met haar kinderen eigenaar van Bozum stem 24.

MEN 64 d.d.1651: Sicke Tania als curator over Sicke Foppes, jongste zoon van Foppe Sickes Sioelema en Berber Alis te Menaldum.

SNE 167 d.d.15-9-1656 : Foppe Sickes Tania en Sicke Sickes Tania verzoeken hun vader Sicke Tania te laten authoriseren als voormomber over kinderen van hun overleden broer Sybrandt Tania.

Sicke leeft nog in 1661 (GJB 1979-26).

Na overlijden van zijn vader was Sicke voor 1/5 eigenaar van Groot Tania te Blija; in 1698 is dit bezit van kleindochter Sjouck Foppes Tania te Franeker.

 

Sicke was gehuwd met  Jouwer Sickes Adama, overleden na 1644.

 

Zie voor Sicke Foppes, zijn vrouw,kinderen en kleinkinderen GJB 1979-26,27.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybrant Sickes Tania, volgt onder VI-e.

 

           2   Sicke Sickes Tania, volgt onder VI-f

 

           3   Sjouck Sickes Tania, afkomstig uit Bolsward in 1654, volgt onder VI-g

 

           4   Foppe Sickes Tania, volgt onder VI-h

 

 

     V-c Sierck Foppes Tania, geboren Blija, overleden Leeuwarden 1636, zoon van Foppe Piers Tania (IV-a) en Sjouck Sickedr.

 

Weesboek HAR 131 d.d.19-5-1626: Jacob Tialckes Bonnema, ongeveer 26 jaar, en Sierck Foppes Tania, man en voogd van Reynu Tialckedr contra Fedde Feddes Bonnema, burgemeester van Harlingen.

HvF d.d.20-12-1631: Sierck Foppes Tannia en Reynuw Tialckedr, echtelieden, huurders van een zathe landen groot 90 pondematen te Dyxterhuizen, eigenaar Tierck van Heerma, grietman Menaldumadeel.

Op 25-6-1633 wordt Sierck Tannia, geboren te Blija, burger van Franeker.

In 1635 wordt Sierck Foppes, geboren te Blija, burger van Leeuwarden

Lidmaten Leeuwarden: Sierck Foppes Tania belijdenis op 28-2-1636.

Na overlijden van zijn vader was Sierck voor 1/5 eigenaar van Groot Tania te Blija.

HCL Z19-265v d.d.13-10-1636: inventarisatie Sierck Foppes Tannia, koopman te Leeuwarden; handelsvoorraad is boter.

Eerste echtgenote Trijntie Gosses, tweede echtgenote Reinu Tialckis.

WED 157-51v d.d.21-10-1643: Pier Foppes Tania als curator van de kinderen van wijlen Sierck Tania.

In de jaren 1643/1651 behartigt Pier Foppes de belangen van deze kinderen (zie WED 157 en 158).

 

 

Sierck was gehuwd (1) met  Trijntje Gosses, overleden ± 1621.

 

HEN 27-708 d.d.1639 : sterfhuisinventarisatie wijlen Gosse Gosses te "Britsaerd" onder Wommels.

Een dochter Tryntje Gosses was getrouwd geweest met Syrck Tania; zij hebben een dochter Tryntie Syrcks Tania, oud 18 jaar, getrouwd met Minne Taeckes Scheltinga, apotheker te Leeuwarden. Zie ook GJB 1981-84 en GJB 1984-34.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Trijntje Siercks Tania, geboren ± 1621, overleden Leeuwarden 1692 (?), voor 29-4-1692.

 

HEN 48-321 d.d.1691: Trijntje Tania, weduwe Minne Takes Scheltinga, verkoopt 15,5 pm land in een sate te Kubaard.

HCL Y69-10 d.d.29-4-1692: inventarisatie Trijntie Tania, gehuwd geweest met Minne Teeckes Scheltinga, koopman.

 

Trijntje was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 3-11-1638 en is getrouwd kerk Leeuwarden 25-11-1638  met Minne Taeckes Scheltinga, overleden voor 1691, zoon van Taecke Minnes Scheltinga en Pytrick Wytsedr.

 

In 1639 was Minne apotheker te Leeuwarden, in 1646 koopman aldaar.

IDA 71-310v d.d.31-10-1646: Jacob Piers te Roordahuizum is schuldig aan Minne Takes Scheltinga, koopman en burger Leeuwarden, en Trintie Siercx Tania, e.l.aldaar, 20 cg wegens leverantie van granen.

 

 

 

Sierck was gehuwd voor 1626 (2) met  Reineke Tjalkes Bonnema, overleden 1640/1657, voor 2-10-1657, dochter van Tyalcke Pyters Bonnema en Gerck Rinnerts Rollema.

 

Zij hertrouwde in 1640 met Frans Sipkes Fopma van Hogebeintum (att.Leeuwarden 5-10-1640).

WON 146-77 d.d.2-10-1657: Reineke Tyalckedr is overleden. Haar kinderen zijn Sierck, in het 21 e jaar bij wijlen Sierck Tania en Lolck, in het 15 e jaar, bij Frans Sipckes (Fopma), coopman Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Sierck en Reineke:

 

           2   Sierck Siercks Tania, geboren te Leeuwarden in 1636, volgt onder VI-i

 

 

     V-d Tiete Foppes Tania, geboren Blija, overleden Bolsward 1636/1638, zoon van Foppe Piers Tania (IV-a) en Sjouck Sickedr.

 

Tyette Tania van Blija wordt burger van Bolsward op 8-1-1635 en is dan brouwer en geboortig van Blija.

Hij doet op 8-8-1635 belijdenis te Bolsward.

 

Tiete was gehuwd met  Saap Sipkes, overleden na 1638.

 

Zij als weduwe te Bolsward op 5-6-1638.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foppe Tietes Tania,  geboren 1633, overleden 5 jan 1662, 28 jaar oud.

 

           2   Grietje Tietes Tania, gedoopt Bolsward 15 feb 1635, volgt onder VI-j

 

           3  Tietje Tietes Tania, gedoopt Bolsward 2 mrt 1636, vermoedelijk jong overleden    

 

 

     V-e Heerco Doedes Tania, overleden voor 1615, zoon van Doede Piers Tania (IV-b) en Agneta Herckedr van Popma.

 

Ingeschreven onder nr 288 als student te Franeker op 7-6-1594 Harco Dodonaeus Tania.

Notaris te Hallum 1605, 1610 en 1613 (WED 77-147v  d.d.14-10-1613)

Proc.postulant het Bildt 1606/1613.

 

Heerco was gehuwd met  Tietke Fercksdr, geboren omstreeks 1584, overleden Dokkum (?) na 1621, dochter van Ferck Doedes en Tryn Douwedr

 

In 1608 genoemd bij de erfgenamen van haar moeder, zij is dan 24 jaar (GJB 2013-276).

Tietke was op 19-7-1615 ondertrouwd gerecht Dokkum als weduwe Heerke Tania (Hallum) met Dirck Claessen van Dokkum.

Weesrek.boek Leeuwarden M13 d.d.1619: weduwe Heercke Tania te Dockum.

Recesboek WED 8 d.d.8-5-1621: Rienick Jelles protesteert dat aan Dirck Claesz, medeburgemeester Dokkum en getrouwd met Tytke Fercksdr, als curator over het weeskind van wijlen Mr.Heercke Tania gelden worden betaald zolang er geen nieuwe curator is benoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

             1 Agneta Heerkes Tania

 

               Agneta was getrouwd met Jan Faber.

 

 

2 Ferck Heerkes Tania

         

             3 Trijntje Heerkes Tania, geboren 1608.

 

                Trijnje was getrouwd met Gosse Rienks Atsma, secretaris Baarderadeel, wonende Jorwerd.

            

In 1621 is haar stiefvader Dirck Claesz haar voogd.

DOK authorisatie d.d.27-10-1624:  Tryntie Heerckes Tannia, 17 jaar.  Afrekening door de curatoren Rienck Jelles (opn.rek.), Sybren Agges (afl.rek.Franeker) en Foppe Tannia (afl.rek.Blija).    In hun plaats wordt curator Pyter Hoytes.

            

HvF 16792 d.d.7-9-1627: Trijntie Tania, in het 19 e jaar, geassisteert met Gerben Taeckes Tania. Haar man Gosuinus Atsma wordt de nieuwe voogd.

 

 

 

 

     V-f  Gerben Taeckes Tania, geboren te Blija, overleden Harlingen na 1658, zoon van Taecke Piers Tania (IV-c).

 

HCL : Bakkersboek Leeuwarden blz.215: Gerben Teckes, geboren Blija, legt op 9-5-1611 de bakkersproef af te Leeuwarden.

HCL GG 25-197  d.d.30-7-1631: verschuldigd aan Gerben Tannia, burger en backer binnen Leeuwarden.

Gerben wordt vermeld te Harlingen in 1642, 1646 ,1650 en 1658; hij was doopsgezind.

.

HAR 138-17v d.d.18-1-1642: Gerben Tania te Harlingen als voorstander van de armen der “Waterlandse gesinde “ aldaar.

HAR 237-170 d.d. 18/4, 15/5 1658: huis enz  te Harlingen verkocht door Gerben Tannia, burger en bakker alhier voor de som van 1020 gg.

 

 

Gerben was getrouwd met 1) Ninger Jansdr , overleden voor 9-3-1625.

 

HCL Z16-53 d.d.9-3-1625: inventarisatie Ninger Jansdr, getrouwd met Gerbrandt Taeckes Tannia, bakker.

 

Uit dit huwelijk    

 

           1   Taecke Gerbens Tania

 

HCL gg 32-169 (HCL) d.d. 10-8-1639: Gersche Tonis en Taecke Gerbens Tania, backer,echtpaar te Grijpskerk, verschuldigd 500 cg aan zijn vader Gerben Tania d.d.5-8-1639.

 

 

           2   Hiltje Gerbens Tania

 

Zij trouwde gerecht Harlingen 18-3-1643 met  Tymen Tymens uit Grijpskerk, overleden na 1659.

 

HAR 238-2 d.d.1-11-1659: Timen Tymens Postema, mr.chirurgijn en Hiltje Gerbens Tania, echtelieden Harlingen, kopen huis enz te Harlingen voor 1450 gg.

Zie ook GJB 2008-154.

 

          3  Lijntje Gerbens Tania

 

Genoemd als minderjarige in 1625 (zie HCL  Z16-53 d.d. 9-3-1625)

 

          4  Jan Gerbens Tania

 

Genoemd als minderjarige in 1625 (zie HCL Z16-53 d.d. 9-3-1625)

 

 

Gerben was getrouwd met 2) Mary Ewouts

 

HAR 235 d.d.22-3-1644: Gerben Tania en Mary Ewoutsdr echtelieden te Harlingen.

HAR 235  1ee pr. 24-11-1644: Gerben Tania en Mary Ewouts, echtelieden Harlingen, kopen een “panwerck” c.a. aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Doytse Gerbens Tania             

 

Hij trouwde Bolsward 20-12-1663 met  Trijntje Fransdr Baerdt (echtpaar te Bolsward in 1680).

 

BOL 224 d.d.30-4-1679: Doytse Gerbens en Trijntje Franses Baardt te Bolsward verkopen een huis met een brouwerij aldaar.

BOL 224 d.d.31-3-1680: Doytse Gerbens en Trijntje Franses Baardt te Bolsward verkopen een huis c.a. te Bolsward.

 

 

     V-g Tjepcke Taeckes Tania, zoon van Taecke Piers Tania (IV-c).

 

Hij trouwde Zuidhorn 25 januari 1629 met  Jacobje Tymens.

 

Zij is vermoedelijk een zuster van Tymen Tymens, die in 1643 met Tjepckes  tantezegger Hiltje Gerbens Tania trouwde (GJB 2008-155).

 

Uit dat huwelijk:

 

           1   Taecke Tjepckes Tania

 

Hij trouwde met Foockeltje Hendricksdr (echtpaar 1653 Groningen).

Recesboek Ameland 6 d.d.21-9-1653: Taecke Tiepkesz Tania te Groningen contra Joannes Venema te Hallum.

 

 

     V-h Broer Tietes Tania, geboren Leeuwarden rond 1598, overleden voor 1669, zoon van Tiete Piers Tania (IV-d) en Ymck Broersdr.

 

Broer was boer te Bozum (1636,1640)

Hij was in 1636 kerkvoogd te Bozum .

Stemkohier 1640: gebruiker van stem 15 Bozum.

Zijn vrouw Gaatske Sybrens doet  op 28-5-1669 belijdenis te Jorwerd met attestatie van Wieuwerd.

De oudste kinderen zijn vermoedelijk niet geboren te Bozum, ze staan niet vermeld in het doopboek Bozum vanaf 1616.

 

Broer is getrouwd rond 1625 met Gaatske Sybrens, overleden na 1669.

 

MEN 12-358: Gats Sybrensdr, vrouw van Broer Tania, verkoopt land

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tiete Broers Tania , overleden Bozum na 1683.

 

Tiete Broers staat op 29-11-1683 op de lidmatenlijst van Bozum, vermelding later overleden.

 

 

Tiete is getrouwd Bozum 25 dec 1653 met 1) Hylck Freercks (van Bozum).

 

Tiete is getrouwd Jorwerd 12 dec 1683 met 2) Hylck Jacobs

 

           2   Tyed Broers Tania, overleden Jorwerd na 1688.

 

Tyed Broers doet als vrouw van Hessel Andles op 24-2-1665 belijdenis te Jorwerd; lidmaat 1681; als weduwe lid 1688, vermelding later overleden.

 

 

Tyed is getrouwd 1653 , 31-7-1653 3e pr. Jorwerd met Hessel Andlesz, afkomstig uit Jorwerd in 1653, overleden Jorwerd 1681/1688.

 

 

           3   Sybrandus Tania,  geboren omstreeks 1632, overleden Kubaard juni 1670.

 

Op 26-7-1649 wordt Sybrandus Tania van Sneek onder nr.4862 ingeschreven als student te Franeker.

Hij was predikant te Kubaard 1656-1670.

HEN 19 d.d.30-5-1670: Sybrandus Tania als curator.

 

Sybrandus is ondertrouwd Franeker 18 dec 1657 met Antie Ulckesdr van Franeker, overleden na 1676.

 

Op 18-12-1657 met attestatie van Franeker.

Antje in 1676 als weduwe te Kubaard.

 

Uit het huwelijk van Sybrandus en Antje:

 

3.1     Ulrich  Sybrens Tania,  geboren Kubaard (?), overleden Sint Annaparochie 17-5-1721 (lidmatenboek)

 

Lidmatenboek: Ulrick Tanja en Tryntie Diurres doen beljidenis te Sint Annaparochie op 22-1-1682;hij is dan mr.chirurgijn.

Samen op de lidmatenlijst in 1686 en 1699.

In 1701 vermeld als dorprechter te Sint Annaparochie.

Ulrick Tanja en Engeltie Sjoerds van Franeker 7-5-1702 ingekomen.

Samen op de lidmatenlijst in 1707 en 1719

 

Ulrich is getrouwd te Sint Annaparochie op 3-7-1681 met (1) Trijntje Djurres Storm van Leeuwarden, overleden Sint Annaparochie 1699/1700.

 

Uit het huwelijk van Ulrich en Trijntje:

 

3.1.1       Sibrandus Tania, gedoopt Sint Annaparochie 1-10-1682

3.1.2       Antie Tania, gedoopt Sint Annaparochie 25-11-1683

3.1.3       Antie Tania, gedoopt Sint Annaparochie 9-8-1685

3.1.4       Sibrandus Tania, gedoopt Sint Annaparochie 24-10-1686

3.1.5       Antie Tania, gedoopt Sint Annaparochie 17-2-1689 (zij trouwt Sint Annaparochie 17-1-1712 met Andrys Sybes).

3.1.6       Hidtie Tania, gedoopt Sint Annaparochie 14-2-1692

3.1.7       Broer Tania, gedoopt Sint Annaparochie 3-7-1694

3.1.8       Broer Tania, gedoopt Sint Annaparochie 24-11-1695 (hij trouwt Sint Annaparochie 27-6-1717 met Trijntje Sytses Balk uit Dronrijp)

3.1.9       Diurre Tania, gedoopt Sint Annaparochie 11-8-1699.

 

Ulrich is ondertrouwd te Franeker op 16-12-1701 met (2) Engeltie Sioerdts van Franeker, overleden na 1719.

 

Attestatie Franeker 1-1-1702.

 

Uit het huwelijk van Ulrich en Engeltje:

 

3.1.10   Sjoerd Tania, gedoopt Sint Annaparochie 1-1-1703

3.1.11   Albertus Tania, gedoopt Sint Annaparochie 1-1-1703

3.1.12   Albertus Tania, gedoopt Sint Annaparochie 20-4-1704

3.1.13   Hidtje Tania, gedoopt Sint Annaparochie 3-5-1705

3.1.14   Albertus Tania, gedoopt Sint Annaparochie 26-9-1706

3.1.15   Sibrandus, gedoopt Sint Annaparochie 26-8-1708

 

             3.2     Broer  Sybrens Tania, gedoopt Kubaard 25-9-1664,  overleden na 1687 te Stockholm (lidmatenboek)

 

Belijdenis te Sint Annaparochie op 6-2-1687.

 

             3.3     Antje Sybrens Tania,  gedoopt Kubaard 25-4-1669, overleden te Franeker op 13-2-1717 (lidmatenboek).

 

Antje is ondertrouwd te Franeker op 12-1-1695 en getrouwd aldaar op 29-1-1695 met (1) Karst Pytters Faber  van Franeker.

 

Antje kwam in 1695 uit Dronrijp en Karst was mr.smid.

 

Antje is getrouwd te Franeker 22-7-1704 met (2) Folckert Eysiger van Leeuwarden (Oldegalileen).

 

Lidmatenboek: Antje Tanja, getrouwd met Folkert Aesges, beiden lidmaat te Franeker in 1709; hij is dan smid.

 

 

           4   Ymck Broers Tania, gedoopt Bozum 20 apr 1634

 

 

           5  Ruurd Broers Tania, gedoopt Bozum 7 aug 1636, overleden 1636/1637.

 

           6   Ruurd Broers Tania, gedoopt Bozum 3 sep 1637

Ruurd is getrouwd 1669 ,att.Itens 17-4-1669 met Aukje Lolles

 

Bij huwelijk in 1669 kwam hij uit Itens en zij uit Scharnegoutum.

WON 228-2 d.d.30-10-1675: Ruurd Broers Tania te Winsum verkoopt land te Tjerkwerd.

 

           7   Tryntje Broers Tania, gedoopt Bozum 24 nov 1639, overleden v 1671.

Tryntje is getrouwd Waaxens 14 mrt 1668 ,bevestiging moet zijn zondag 15 maart ? , met Outger Reyns, afkomstig uit Winsum in 1668.

 

Hij hertrouwde in 1671

 

           8   Jatje Broers Tania, gedoopt Bozum 13 mrt 1642, overleden Dronrijp 19 jan 1705, k.g. 10-2-1705.

 

Lidmaten Itens (21-9-1670/30-9-1675): Jatje Broers Tania, dienstmaagd van de predikant, zuster van Jan Broers Tania.

Zij was niet getrouwd en woonde later samen met haar zuster Gaatske in Dronrijp (kroniek Roucoma).

 

 

           9   Upck Broers Tania, gedoopt Bozum 11 sep 1644, overleden na 1674.

Upck trouwde met Jancke Oegedr

 

Lidmatenboek: Janke Oeges doet belijdenis te Joure op 23-4-1668

HAS 80 d.d.20-8-1674: Uipcke Broersz Tania, mr.schoenmaker op de Jouwer,en Jancke Oegedr als debiteuren.

 

 

         10   Geertje Broers Tania, gedoopt Bozum 17 jan 1647, overleden 21 dec 1674, oud ongeveer 28 jaar, begraven Minnertsga, grafschrift.

 

Geertje trouwde Minnertsga 8 jun 1674 met Ds.Vilthetus Henricides Mellecamp (Minnertsga), geboren 1618, overleden Minnertsga 21 feb 1675, oud 57 jaar, begraven aldaar 26 feb 1675

 

         11  Gaatske Broers Tania, geboren te Bozum,overleden Dronrijp 28 jan 1705, k.g. 10-2-1705.

 

Zij was verstandelijk gehandicapt en ongehuwd. Gaatske woonde samen met haar zuster Jatje in Dronrijp (kroniek Roucoma)

 

         12 Jan Broers Tania, gedoopt Bozum 7 apr 1650, volgt onder VI-k

 

 

 

 

 

 

 

   VI-a Foppe Piers Tania, geboren Blija, overleden 1698/1702, zoon van Pier Foppes Tania (V-a) en Griet Cornelisdr.

 

Boer te Ferwerd (1670,1695).

Foppe laat zijn 4 kinderen tegelijk dopen te Ferwerd op 13-8-1658.

Lidmaten Ferwerd: Foppe Piers op de Kloosterburen lidmaat maart 1687, ook op lidmatenlijst in 1695.

Foppe was in 1698 eigenaar van 1/35 van Groot Tania, stem 10 Blija.

 

Foppe is getrouwd ,vermoedelijk te Ferwerd, met Gerlske Bauckes.

 

Gerlske niet bij de lidmaten van Ferwerd. Misschien is Gerlske overleden kort na geboorte jongste kind.

 

Uit dat huwelijk:

 

                1  Pier Foppes Tania., geboren Ferwerd 1652, gedoopt aldaar 13 aug 1658, overleden Ferwerd 4 jan 1724, begraven Ferwerd, grafschrift.

 

Stemkohier 1698:Pier Foppes gebruiker van “Albada” stem 6 Ferwerd en eigenaar van stem 8 en stem 49 Ferwerd en n.ux. eigenaar van een ¼ van stem 39 Ferwerd.

In 1698 was Pier ook eigenaar van “Tersted” , stem 47 te Ferwerd (in 1728 zijn de zoons Foppe Piers en Bodes Piers eigenaars/gebruikers)..

In 1700, 1708 en 1718 is Pier eigenaar van Westernijkerk stem 14 (geen gebruiker) en gebruiker van “ Albada” stem 6 Ferwerd.

Lidmaten Ferwerd: 11-5-1683 Pier Foppes Tanya lidmaat.

FER 47 d.d.28-3-1724: uitgebreide boedelbeschrijving van wijlen Pier Foppes Tania; erfgenamen zijn kinderen en kleinkinderen.

 

Pier was  getrouwd met  Sjouck  Gerrits Gerbranda, geboren 1656, overleden Ferwerd 9 jan 1719, begraven Ferwerd, grafschrift

 

Lidmaten Ferwerd: 11-5-1683 Sjouck Gerrits Gerbranda doet belijdenis. Zij en Pier beiden lidmaat Ferwerd maart 1687.

 

Uit dit huwelijk werden 10 kinderen gedoopt te Ferwerd:   Gerlske op 16-5-1678, Gerrit op 9-1-1681, Naents op 24-6-1683, Baucke op 4-10-1685, Hiske op 29-1-1688, Foppe op 20-2-1689, Foppe op 1-2-1691, Bodes op 6-7-1694, Jan op 13-10-1695 en  Gatske/Yetske op 1699.

 

 

           2   Lutske Foppes Tania, gedoopt Ferwerd 13 aug 1658

 

           3   Maaike FoppesTania, gedoopt Ferwerd 13 aug 1658

 

           4   Naantje FoppesTania., gedoopt Ferwerd 13 aug 1658

 

 

 

VI-b Cornelis Piers Tania, geboren Blija, overleden voor juli 1670, zoon van Pier Foppes Tania (V-a) en Griet Cornelisdr

 

Boer te Blija.

 

WED 92-137/143v d.d.7-8-1671: inventarisatie boedel wijlen Cornelis Piers en zijn weduwe Ydtie Jacobs, nu de weduwe is hertrouwd met Jacob Haitses.

De ooms Foppe Piers en Claes Piers als voormombers over Trijntie, Pier, Gertie,………….

WED 111-165 d.d. 29-12-1675: weesrekening over de jaren 1673/1675  door Foppe Piers en Claas Piers als curatoren over de kinderen van wijlen Cornelis Piers bij Ytie Jacobs

Ooms van de kinderen zijn dan Claes Jacobs en Fedde Jacobs. Trijntje Cornelis heeft Claes Jansen als man en voogd.

WED 112-171/177v d.d.23-4-1683: weesrekening vanaf 29-12-1675 over de jaren 1675/1683 van Claes Piers Tania te Ternaard en zijn broeder (volgens ondertekening Foppe Piers Tania) als curatoren over de weeskinderen van hun wijlen broer Cornelis Piers bij Idtie Jacobs; de kinderen zijn Trijntje Cornelis, vrouw van Claes Jansen, Pier Cornelis en Geertje Cornelis, vrouw van Jacob Sjoerds. Ondertekening door Foppe Piers, Claes Piers ,Pier Cornelis, Claes Jansen en Jacob Sioerds

DOK 102 d.d.9-5-1683: Jitscke Jacobs te Nes met kinderen Dirck Cornelis,19 jaar, en Jacob Cornelis, 16 jaar. Curatoren worden Foppe Piers Tania te Ferwerd, Claes Piers Tania te Ternaard en Jacob Beintema vd Meulen, advocaat HvF.

 

Cornelis Piers  kinderen waren in 1698 eigenaar van 2/35 van Groot Tania, stem 10 Blija.

 

Cornelis trouwde met  Ydske Jacobs, overleden 1683/1685, dochter van Jacob Sybes.

 

WED 110 d.d.11-7-1670: Itie Jacobs als weduwe van Cornelis Piers Tania.

In 1675 worden als haar broers genoemd Claes Jacobs en Fedde Jacobs.

Mededeling P.Nieuwland: Ytje Jacobs hertrouwde met Jacob Gaytses (3e pr. Ternaard 21-5-1671) en had bij hem nog een dochter Tryntje (zie WED 92-137 d.d.7-8-1671).

Over Ydtie Jacobs zie GJB 2012-209/211.

 

Kinderen:

 

1.       Trijntje Cornelis Tania,  overleden na 1695.

 

Zij trouwde voor 1675 met Claes Jansen van Nes , overleden voor 1694; Trijntje hertrouwde Pytter Jelles.

 

.

WED 113 d.d. 20-12-1695: weesrekening over de jaren 1693/1695  voor de kinderen van Claes Jansen en Trijntje Cornelis.

 

 

 

2.       Pier Cornelis Tania,  overleden 1688/1689.

 

 

Pier Cornelis van Blija trouwde Dokkum 6-6-1680 met  Trijntje Clasen van Schiermonnikoog.

 

DOK 102 d.d.1-2-1696: Dirck Cornelis te Nes, oom van vaderszijde wordt curator over Cornelis, 15 jaar, Yttie 9 jaar en Pier 7 jaar, kinderen van Pier Tania en Trijntie Claessen (zij aanwezig).

 

HvF 16822-223v/226v d.d.8-9-1696: Feddrick Harmens Luinynck, burger tot Doccum, als curator van zijn 3 stijffkinderen Cornelis, Idtie en Pier Tanja, kinderen van Pier Cornelisz Tanja bij Tryntie Clasen, verkoopt land onder Nes en Wierum, de kinderen gesterkt  met Jacob Cornelis Tania, volle oom, huisman tot Nes, en de olde schepen Sierck Tanja.

Moeder Trijntie Clasen heeft de kinderen nu “rede seven jaren na hun vaders doot onderhouden” .Er moet nu geld voor de kinderen worden vrijgemaakt.

Er is ook sprake van land in Tanja-sate te Blija bij Rinse Piers als mede-erfgenaam en meier in gebruik.

Kopers van het land onder Nes en Wierum  zijn Dirck en Jacob Cornelis Tanja.

 

 

 

3.       Geertje Cornelis Tania,  overleden 1720 en getrouwd met

a.        Jacob Sjoerds met als kinderen Cornelis Jacobs  en Sjoerd Jacobs.

b.        Jan Jackles met als kinderen Jackle Jans, Ytie Jans en Antie Jans.

 

 

FER 41-8  d.d.10-5-1686: Gertie Cornelisdr, weduwe Jacob Sjoerds, mr.smid Blija, is hertrouwd met Jan Jackles.

FER 46-403 d.d.9-7-1720: inventarisatie sterfhuis Geertje Cornelis, weduwe Jan Jackles.

Voor veel bijzonderheden over Geertje Cornelis, haar mannen en haar kinderen, zie GJB 2012-203-209.

 

  

        4.     Dirk Cornelis Tania, geboren 1664 (in 1683 19 jaar), vermoedelijk overleden 1718/1728.

      

                 Hij trouwde met Lysbet Sytsesdr

 

In 1698 is Dirk Cornelis medegebruiker van stem 27 Nes.

FER 15 d.d.26-4-1701: Dirk Cornelis Tania, vrijgezel te Nes, b.b.c. op de helft van 7 pm bouwland te Wierum en de helft van 3,5 pm greidland te Nes,gekocht van Jacob Cornelis Tania, huisman te Ferwerd.

Stemkohier 1708 en 1718: Dirk Cornelis gebruiker van stem 5 Hantum, in 1728 niet meer.

WED 163-122 : Dirk Cornelis Tania, huisman te Hantum, en Lysbet Sytses.,huren opnieuw een zathe van mei 1717 tot mei 1726.

 

       5    Jacob Cornelis Tania,  geboren 1667 (in 1683 16 jaar ), overleden vermoedelijk 1718/1728.

           

            Hij trouwde met 1) Yke Johannesdr en met 2) Gepke Gerbens

 

            Hij was in 1696 boer te Nes.

                In 1698 ,1708 en 1718 is Jacob Cornelis gebruiker van “ Elsma”  stem 31 Ferwerd, in 1728 niet meer.

                Jacob Cornelis was doopsgezind en was in 1704 voogd over de kinderen van wijlen Biense Gerbens en weduwe Sjouck Jackles.

               Zijn tweede vrouw Gepke Gerbens, dochter van Gerben Sippes en Ytje Bienses, geboren 1674, overleed te Ferwerd op 5-4-1706 in het 32e jaar (grafschrift Walle 9554); zij was een zuster van bovengenoemde Biense Gerbens.

 

 

 

   VI-c Claas Piers Tania, geboren Blija, overleden Ternaard 1708/1718, zoon van Pier Foppes Tania (V-a) en Griet Cornelisdr.

 

Claas was in 1698 eigenaar en gebruiker van Helbada, Ternaard stem 27.

Hij was in 1698 ook eigenaar van 1/35 van Groot Tania, stem 10 Blija

Claas was doopsgezind.

FER 15 1e pr. 27-11-1702: de helft van het vermaningshuis te Blija wordt verkocht aan de opzichters voor 350 cg (koopbrief 14-6-1702).

Eigenaars waren Claas Piers Ternaard, Pier Foppes Ferwerd, Pier Tania vroedsman Leeuwarden,Hendrick Tjepckes c.ux. Ferwerd, Jan Jakles c.ux. Ferwerd, allen voor 1/14 en Jan Jakles als curator voor Pier en Ytje Rinses, kinderen wijlen Rinse Piers, bezitters voor 2/14, samen dus 7/14.

 

Claas is getrouwd voor 8-5-1665 met Rinske Jans

 

Zij was bij huwelijk weduwe van Sjoerd Jacobs.

 

Uit het huwelijk van Claas en Rinske:

 

1 Jan Clases Tania/Sipma, overleden Ternaard 1728/1738

            

Hij trouwde Ternaard  23-2-1710 met Rixt Jorrits uit Hallum, overleden Ternaard in 1749

 

 

2 Pier Clases Tania

            

Pier Clases Tania van Ternaard  trouwde  gerecht Westdongeradeel 19-12-1702  met 1) Jancke Clases van Holwerd.

Pier  was ondertrouwd Holwerd 3-3-1725 en is daarna getrouwd Holwerd met 2) Baukje Pieters van Holwerd.

            

WED 20 d.d. 14-3-1713: Pier Clases Tannia en Jancke Clases e.l. onder Holwerd kopen land in zathe “Dijkslobbe”, groot in het geheel 106 pm.

Pier Clasen Tania als eiser bij HvF 10082 d.d.20-12-1715 en als gedaagde bij HvF 10083 d.d.20-12-1715; als eiser bij HvF 11780 d.d.26-10-1726 en als gedaagde bij

HvF 12125 d.d.22-2-1729.

In 1728 is hij in bezit van 2/35 van Groot Tania, stem 10 Blija.

 

3 Eelkje Clases Tania

 

Eelkje Claes Tania van Ternaard trouwde 1695 met Lieuwe Clases van Oosternijkerk, att. 7-8-1695 Ternaard.

            

 

4 Sjoukje Clases Tania

 

Sieuckje Clases Tania  van Ternaard trouwde Ternaard 26-11-1702  met Wicke Thomas van Ternaard.

Zij hertrouwde Pier Hendricksz.

 

 

 

VI-d Rinse Piers Tania, geboren Blija, overleden Blija in/voor 1698, zoon van Pier Foppes Tania (V-a) en Griet Cornelisdr.

 

Rinse was boer te Blija, gebruiker van Groot Tania ,stem 10 Blija.

Hij was eigenaar van 1/35 van Groot Tania.

Rinse kocht van zin zuster Griet haar 1/35 deel van G.T.

WED 18-74v d.d. 25-2-1690: Rinse Piers Tania c. ux te Blija b.b.c. op een huis c.a. te Holwerd, gekocht voor 260 gg.

HvF 16822-223v d.d.8-9-1696: decr.verkoop te Blija van land in Tanja sate, bewoond door Rinse Piers Tanja (zie bij Pier Cornelis Tania).

 

FER 42 d.d.31-3-1698: inventarisatie sterfhuis Rinse Piers;  Aetje Douwesdr wed.Rinse Piers Tania voor haar kinderen en Jan Sytses tot Westernijkerk als curator over die kinderen contra Frans Rinses (Tania) tot Stiens en Grietje Rinses (Tania), huisvrouw van Dirk Gosses tot Paesens.

Jan Sytses van Westernijkerk wordt curator over de kinderen uit zijn derde huwelijk  n.l. Pier ,Ytie en Douwe.

Opm.: begin op laatste folio FER 42 en niet goed leesbaar, eerste 11 folionrs FER 43 ontbreken.

 

FER 53-210v / 240  d.d.31-8-1699: weesrekening Jan Sytses te Westernijkerk, curator over de 3 jongste minderjarige kinderen van wijlen Rinse Piers Tania, in leven huisman te Blija op “Groot Tania “ aldaar   (betreft 1698/1699).

De kinderen van Rinse Piers bij Aetje Douwes zijn Pier, Ytie en Douwe (overleden 1700). Aetje Douwesdr nu hertrouwd met Douwe Doyes, wonende Jorwerd.

De weeskinderen contra 1) Frans Rinses (Tania) te Stiens 2) Grietje Rinsedr (Tania), huisvrouw Dirk Gosses te Paesens 3)Aetje Douwes, huisvrouw Douwe Doyes te Jorwerd en 4) Pier Foppes (Tania) te Ferwerd en Seerp Fransen te Hallum als geauthoriseerde curatoren over de weeskinderen

Folio 210v/213v   P.M. :

Bezit van wijlen Rinse Piers Tania o.a. 2/7 van 1/5 van Groot Tania, groot 108 pm  en 2/7 van 4 pm land.

Ook 6 zilveren ducatons, éen voor Aetje Douwes en vijf voor ieder van de kinderen, een huis te Blija, zilveren sieraden, gelstukken enz. ,alles gespecificeerd bij de inventarisatie op 31-3-1698.

De afkoop van de huizinge c.a. en meiersgereedschappen etc is geschied aan Jan Hendrix van der Mey en Sjouckjen Sybes, echtelieden Blija, voor 4000 gg, te betalen in 3 termijnen in 1699, 1700 en 1701.

Tot de uitgaven behoort het betalen van de huur aan diverse eigenaren

Claeske Tania (Leeuwarden) wegens 1/5 en 1/35

Johannes Cuperus (Leeuwarden) wegens 1/5

Jan Jakles (Ferwerd) wegens 1/35

Pier Fransen (brouwer Doccum) wegens 1/35

Joanna de Blauw, weduwe Tyssen wegens 1/3 maal 1/5

Siouck Foppes (Franeker) wegens 1/5

Wijlen Haringa (Leeuwarden) wegens 1/3 maal 1/5.

Jesina Eppes, weduwe Buning wegens 1/3 maal 1/5.

Pier Tania (dat is Pier Foppes Tania,curator; leeft vader Foppe Piers niet meer ?)

Claes Piers Tania (Ternaard).

Folio 214/218: inkomsten 1698 en 1699 gespecificeerd, totaal 6949-1-10 (cg,st,p)

Folio 218v232: uitgaven 1698 gespecificeerd

Folio 232v/239v : uitgaven 1699 gespecificeerd

Folio 240: totaal uitgaven 6836-17-4, dus positief saldo 112-4-6. De afgesloten rekening wordt getekend op 24-11-1699, mede door de curatoren Pier Foppes Tania en Seerp Fransen, die van hun curatele worden ontslagen.

 

 

FER 53-240v / 253v d.d 20-11-1700 en daarna tot.21-2-1701.

 

240v Rekening van Jan Sytses te Westernijkerk als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Ytie en Douwe Rinses, minderjarige kinderen van Rinse Piers Tania bij Aetje Douwes in echte verwekt ….   Vanaf 24-11-1699.      In febr.1701 overgedragen aan Frans Rinses Tania te Stiens en Dirk Gosses te Paesens.

241   Op 30-11-1700 is er scheiding van bezit t.b.v. kinderen wijlen Rinse Piers, “welke bestaat in twe sevende parten van een vijfde part in de zate tot Blij Groot Tania ….”.

241v Ontvangen volgens scheiding 30-11-1700:         800 cg

242   Ontvangsten:                                                              985-11-6

242v Ontvangsten                                                               1951-10-0

243   Ontvangsten                                                               456-4-8

243v Ontvangsten                                                               500-1-8

244   Ontvangsten                                                               115-3-2

244v mei 1701 bij Jan Hendriks 6-6-0                 Totale ontvangst 4338-12-0

245/252v Uitgaven

253  Uitgaven 47-4-2 waaronder” Douwe Rinses van may 1699 aan des selfs overlijden wesende ontrent … 43-15-2”.

253v Diverse uitgaven waaronder voor Itie Rinses. Geen afsluiting en ondertekening van de weesrekening. Folio 254 er begint voor anderen een weesrekening.

 

 

In 1702 is Jan Jakles curator over Pier en Ytje Rinses bij verkoop van hun 2/14 deel van het vermaningshuis te Blija (FER 15 1e pr. 27-11-1702).

 

 

Rinse is getrouwd  Hogebeintum/Blija  1 jun 1662 met Taetske Fransen, afkomstig uit Hallum, overleden voor 1671.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Frans Rinses Tania

 

Frans Rinses van Blija trouwde 1686 met Rinske Clases van Holwerd, att.28-2-1686 Holwerd

 

In 1698 en 1701 te Stiens.

 

2 Taetske Rinses Tania

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

 

Rinse is getrouwd  Blija  12 feb 1671 met Ytje Cornelis van Oosternijkerk, overleden  Blija  4-1-1681.

 

Uit dit huwelijk;

 

3 Griet Rinses Tania

 

Grytje Rinses trouwde Hantumhuizen 15-4-1694 met Dirck Gosses (Heeringa)

 

In 1698 en 1701 met haar man te Paesens.

 

 

 

Rinse is getrouwd na 1681 met Aetje Douwes,  overleden Jorwerd (?) na 1718

 

FER 42 d.d.31-3-1698: inventarisatie sterfhuis Rinse Piers;  Jan Sytses van Westernijkerk wordt curator over haar kinderen uit het huwelijk met Rinse n.l. Pier ,Ytie en Douwe.

Zij is als Rinse Piers weduwe in 1698 gebruiker van Groot Tania te Blija en voor de kinderen in bezit van 2/35 Groot Tania (in het stemkohier niet als mede-eigenaar vermeld)

 

Atie Douwes (Blija) hertrouwde Blija 22-1-1699 met Douwe Doeyes (Jorwerd)

Met haar tweede man woonde zij in Jorwerd.

 

FER 17-191v: rechtdag d.d.13-9-1717: Atje Douwes, erfgenaam van wijlen haar zoon Pier Tania, in leven brouwer op ’t Heerenveen (P.N.)

Op 3-2-1718 verkocht zij 1/35 Groot Tania  aan Geertje Cornelis, dochter van Cornelis Piers en weduwe van Jan Jakles (koopbrief bij inventarisatie sterfhuis Geertje Cornelis d.d.

9-7-1720 in FER 46-403)

 

 

 

Uit het huwelijk van Rinse en Aetje:

 

4 Pier Rinses Tania, overleden voor 13-9-1717

 

Pier Rinses Tanja trouwde 1708 met Antje Jans van Nieuwbrongerga, 3e pr. 18-11-1708 Blija.

 

Lidmaten Leeuwarden: Pier Rinses, jongeman, doop/belijdenis 2-5-1708.

Na zijn huwelijk brouwer te Heerenveen ( zie  FER 17-191v  rechtdag 13-9-1717 ).

 

5 Ytie Rinses Tania, overleden na 1702.

 

6 Douwe Rinses Tania, overleden  te Blija in 1700.

 

 

 

 

 

   VI-e Sybrant Sickes Tania, overleden Sneek 1656, voor 15-9-1656, zoon van Sicke Foppes Tania (V-b) en Jouwer Sickes Adama.

 

Sybrant was apotheker te Sneek (WON 141-2 d.d.3-5-1652).

SNE 186 d.d.19-1-1649: Sybrant Tania en Antie Aentiesdr e.l. Sneek b.b.c. op een half huis.

SNE 167 d.d.16-9-1656: op 15-9-1656 verzoeken Foppe Tania, advocaat Hof van Friesland, en Sicke Sickes Tania om hun vader Sicke Tania te laten authoriseren als voormomber over de nagelaten kinderen van wijlen hun broer Sybrandt Tania.

SNE 186-460 d.d.1-2-1659: Sicco Tania als bestevader en curator van Jellie en Bouwe Tania met Hans Jacobs bestevader en curator van Ancke Tania, weeskinderen van wijlen Sybrandus Tania, in leven burgervaandrig en apotheker te Sneek, bij resp. Antie Aenties en Cnierke Hansen, verkopen een huis bij de Potterzijl.

SNE 169 d.d.15-7-1668:Joannes Sydses van der Meulen curator over Jeltie Tania en Buwe Tania.

SNE 169 d.d.6-12-1671:Sicke Sickes Tania, ontvanger te Bozum, curator over Jeltie Sybrants Tania en Buwe Sybrants Tania weeskinderen van wijlen Sybrant Tania en wijlen Antie Aentiesdr contra Joannes Sydses van der Meulen.

 

Sybrant is getrouwd gerecht Sneek 16 dec 1643  (1) met  Antje Aenckedr, afkomstig uit Sneek in 1643, overleden 1649/1651.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje Sybrens Tania.

 

Jeltje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 22 feb 1673 ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 16 mrt 1673 met Daniël Nykerck, afkomstig uit Amsterdam in 1673.

 

           2   Bouwe Sybrens Tania.

 

Bouwe wordt nog genoemd in 1671 (zie boven).

 

Sybrant is ondertrouwd gerecht Leeuwarderadeel 9 nov 1651 en getrouwd aldaar 29 nov 1651  (2) met  Cnierke Hansedr, afkomstig uit Wirdum in 1651, dochter van Hans Jacobs.

 

Att.Wirdum 24-11-1651.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Antje Sybrens Tania, afkomstig uit Sneek in 1677, volgt onder VII-a.

 

 

         

 

 

 

 

    VI-f Sicke Sickes Tania, overleden Leeuwarden na 3 sep 1684, zoon van Sicke Foppes Tania (V-b) en Jouwer Sickes Adama.

 

Sicke Sickes Tania was in 1663  en 1671 ontvanger te Bozum.

MEN 17-200v d.d.1663: Sicke Sickes Tania te Bozum koopt land te Menaldum.

MEN 17-206 d.d.1663: Sicke Sickes Tania ontvanger te Bozum en Dr.Foppius Tania, advocaat HvF te Leeuwarden, kopen 3 parten van 12 pm land, gelegen op Sioellemasate te Menaem.

MEN 17-214 d.d.1663: Sicke Sickes Tania en Dr.Foppius Tania verkopen land uit Sioellemasate.

SNE 169 d.d.6-12-1671: Sicke Sickes Tania ontvanger te Bozum als curator over de kinderen van wijlen zijn broer Sybrant Tania.

BAA 92-236 d.d 29-6-1673: Sicke tekende op 19-5-1662 voor een schuld van 200 cg.

BAA 92-236v d.d.29-6-1673: Sicke Sickes Tania en Jancke Joostes tekenden op 19-1-1669 voor een schuld van 200 cg.

BAA 92-246 d.d.9-6-1673: Sicke Sickes Tania en Jetscke Djurres, echtelieden te Bozum, tekenden op ..-5-1660 voor een schuld van 800 cg. aan Dr.Tania, advocaat HvF.

BAA 92-245v d.d.6-9-1673: Sicco Tania en Jancke Joostes tekenden op 13-5-1671 voor een schuld van 500 cg. aan de weduwe van zijn broer Dr.Tania, advocaat HvF.

BAA 92-247 d.d.7-9-1673: Sicke leende opnieuw op 31-5-1673 100 cg. van Geeske Eppes, weduwe van Dr.Foppe Tania.

SNE 125 d.d.12-2-1674: Sicke Sickes als oom medecurator over de weeskinderen van Dirck van Loon en Syouckien Sickes Tania.

Lidmaten Leeuwarden: Sikke Tanja op 3-9-1684 ingekomen van Bozum.

In 1720 zijn er 4 erfgenamen n.l. zijn dochters Teetje en Jetscke, dochter Antje van zijn broer Sybren en dochterAukje van zijn zus Sjouck.

UTI 45-6 d.d.10-2-1720: Tettie Tania, huisvrouw van Pierus Tania, oud bouwmeester der stede Leeuwarden, Jetske Tania, huisvrouw van Dirk Hylkes, huisman te Bosum, Antje Sybrens Tania, huisvrouw van Jan Pieters Sterkenburg, koopman te Sneek en Aukje Loon, huisvrouw van Yde Rymers,, voor een vierde part erfgenamen van wijlen sicke Tania en gesterkt met hun voorsz mannen enz.,getekend 17-1-1720.

 

Sicke is getrouwd Bozum 10 jul 1653 (1) met  Jetske Djorres Wiglama, geboren te Grouw in 1632, overleden Bozum na mei 1660, dochter van Djurre Idses Wiglama en N.N.

 

Jetske testeerde met haar man op 25-1-1658 te Bozum (EEE2-338). Jetscke bepaalde dat Sicke de landen van haar ouders niet mocht verkopen als zij zonder kinderen zou overlijden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Teetje Sickes Tania, geboren Bozum rond 1659, overleden Leeuwarden na 1719

 

Teetje wordt met haar eerste man genoemd in 1680 .

Stemkohier 1698: Teetje Sickes Tania te Lutjepost is eigenaar van 2/9 van stem 29 Grouw (in 1640 eigendom van Sybe en Djurre Idsertsz Wiglama, haar grootvader).

In 1698 ie zij gebruiker van stem 3 en 4 Lutjepost.

Zij wordt met haar tweede man genoemd te Leeuwarden in 1719 en 1720.

 

Teetje is getrouwd Rauwerd 27 mrt 1678 met (1) Albert Sannes Bruynsma, afkomstig uit Rauwerd in 1678, overleden vermoedelijk voor 1698.

Teetje is getrouwd, att. Leeuwarden 17 okt 1706, met Pier Siercks Tania  (VII-b), overleden 29 jan 1720, zoon van Sierck Siercks Tania en Claaske Piers.

 

           2  Djurre Sickes Tania,  gedoopt Bozum 26 aug 1655, jong overleden aldaar (dezelfde als 7 ?).

 

           3   N. Sickes Tania, geboren Bozum 1656, overleden aldaar 3 jan 1657, oud … weken, begraven aldaar, grafschrift.

 

           4   Bouwe SickesTania, geboren Bozum, jong overleden aldaar, begraven aldaar, grafschrift

 

           5   Sybren Sickes Tania, geboren Bozum 165., overleden aldaar .6 juli 165., oud 3 weken, begraven aldaar, grafschrift

 

            6   Antje Sickes Tania, geboren Bozum, jong overleden aldaar, begraven aldaar, grafschrift

 

           7   Djurre (?) Sickes Tania, geboren Bozum, overleden aldaar 4 sep 165., oud 5 dagen, begraven aldaar, grafschrift.

 

 

 

Sicke was gehuwd (2) met  Jancke Joostdr.

 

Trouwdata Bozum 1657/1731 ontbreken, maar Jancke zal daar omstreeks 1668 getrouwd zijn met Sicke.

Doopdata Bozum 1657/1673 ontbreken

 

Uit dit huwelijk:

 

8   Antje Sickes Tania, gedoopt Bozum 10 okt 1675

 

9   Antje Sickes Tania,  gedoopt Bozum 28 mrt 1677

 

10  Heere Sickes Tania,  gedoopt Bozum 7 mrt 1680

 

11  Jetscke Sickes Tania, geboren voor 1675, indien dochter van Sicke en Jancke.

 

Misschien is zij genoemd naar de eerste vrouw van Sicke.

Op 10-8-1715 is ondertrouwd te Hallum Jetske Sickes Tania van Hallum en Dirk Hylkes  met attestatie van Hallum om elders te trouwen.

Dirk Hylkes is huisman te Bozum.

UTI 45-23 d.d.29-5-1714: Yde Rymers, schuitevaarder, en Aukje Dirx van Loon, echtelieden ,bekennen schuldig te zijn aan Tetje Sickes Tania, woonachtig op de Leye, de somma van 50 c.g. enz (Aukje is de nicht van Jetske).

 

   VI-g Sjouck Sickes Tania, afkomstig uit Bolsward in 1654, overleden 1673/1674, dochter van Sicke Foppes Tania (V-b) en Jouwer Sickes Adama.

 

Sjouck is in ondertrouw gegaan Sneek 15 jul 1654 ,voor het gerecht en getrouwd Bozum 30 jul 1654 met  Dirck Jacobs van Loon, afkomstig uit Sneek in 1654, overleden 1674.

 

 

SNE 125 d.d.12-2-1674 en 28-2-1674: Sicke Sickes Tania als oom medecurator over de kinderen van wijlen Dirck van Loon en wijlen Syouckien Sickes Tania n.l. Jouwertje 16, Dirckje 14, Auckje ongeveer 10 en Foppe 7 weken oud op 12-2-1674.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jouwertje van Loon, geboren 1657, vermoedelijk te Bozum (dopen ontbreekt daar)

 

           2  Dirckje van Loon,  geboren 1659, vermoedelijk te Bozum (idem)

 

           3 Auckje van Loon, gedoopt Sneek 12 jan 1662 ,overleden 1662/1663

 

           4   Auckje van Loon, gedoopt Sneek 19 jun 1663, overleden na 1720. Zij trouwde met Yde Rymers, schuitevaarder.

 

           5   Jacobus van Loon, gedoopt Sneek 1 apr 1666, overleden voor 12-2-1674

 

           6   Jeltje van Loon, gedoopt Sneek 20 mrt 1670, overleden voor 12-2-1674

 

           7   Sicco Foppius van Loon, gedoopt Sneek 24 nov 1672, overleden voor 12-2-1674

 

           8   Foppe van Loon, gedoopt Sneek 26 dec 1673.

 

            .

 

 

   VI-h Foppe Sickes Tania, overleden 1660/1671, zoon van Sicke Foppes Tania (V-b) en Jouwer Sickes Adama.

 

Op 26-7-1649 wordt Foppius Tania van Sneek ingeschreven als student te Franeker onder nr. 4861.

Hij promoveert te Franeker in 1653.

Hij wordt in 1651 burger van Leeuwarden.

Als Foppius Sixti Tania advocaat bij het Hof van Friesland (1654,1656).

Dr. Foppius Tania doet belijdenis te Leeuwarden op 24-9-1656.

 

 

Foppe is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 7 jan 1654 en getrouwd Bozum 29 jan 1654 met  Geeske Epedr Schoot, afkomstig uit Leeuwarden in 1654, overleden na 1708.

 

Zij hertrouwde in 1672 (3e pr.gerecht Leeuwarden 1-11-1672) met de advocaat Dr.Johannes Buning, overleden 27-12-1691, oud 43 jaar, begraven te Nes (U), zie grafschrift Walle [4669].

Gesina Eppes was in 1696 voogdes van het Anthony Gasthuis, zie de gevelsteen Perkswaltje Leeuwarden Walle [3939]

Zij was in 1698 als weduwe van Dr.Johannes Buning eigenaar van 1/35 van Groot Tania, Blija.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1  Sybrandus Tania, gedoopt Leeuwarden 3 mei 1657, vermoedelijk jong overleden.

 

           2   Epeus Tania, gedoopt Leeuwarden 14 dec 1659, overleden 26 nov 1688, begraven te Leeuwarden.

 

Lidmaten Leeuwarden:   …….Tania (Epeus) , vaandrig, ingekomen van Coevorden 7-1-1685.

Epeus overleed als luitenant en werd begraven te Leeuwarden (begraafboek)

 

           3   Sicco Tania, gedoopt Leeuwarden 20 okt 1669, overleden in/na 1688

 

HCL w009-3a d.d.21-8-1688: Epeus Tania doet verantwoording van beheer voor Sicke Tanja, 18 jaar.

 

           4   Sjouck Foppes Tania, overleden Franeker 28 mrt 1729 ,bediend te Franeker 28-3-1729.

 

Sjouck was in 1698 woonachtig te Franeker, zij was r.k. geworden.

Stemkohier 1698: Sjouck Foppes Tania eigenaar van 1/5 van Groot Tania, Blija stem 10 , en ook voor 50% van Winsum stem 9.

Siouckjen Foppes Tania testeerde als bejaarde dochter op 13-10-1719 te Franeker (DDD2-192v).

Bouwmeester Pier Tania erft haar vijfde deel van de plaats onder Blija.

 

 

            

 

 

    VI-i Sierck Siercks Tania, geboren Leeuwarden in 1636, overleden Leeuwarden 9 april 1698, begraven aldaar, zoon van Sierck Foppes Tania (V-c) en Reineke Tjalkes Bonnema.

 

Sierck wordt genoemd in 1657 als vrijgezel te Leeuwarden.

LWL 143 3e  pr. 18-3-1658: Siricus Tania, nog vrijgezel zijnde, b.b.c. op 12 pm land bij de trekweg te Britsum.

Lidmaten Leeuwarden: Sierck Siercks Tania (x Claaske Piers) nieuw okt 1658.

 

Hij is graankoopman te Leeuwarden (1659,1668,1670) en is daar na 1672 ook schepen.

Hij zat van 1672 tot zijn overlijden in 1698 in het stadsbestuur van Leeuwarden.

LWL 145  3e  pr.4-3-1668: Sierck Tania, koopman te Leeuwarden, b.b.c. op landen te Stiens.

WON 69-122 d.d.25-7-1667:Sierck Tania, burger en koopman te Leeuwarden, curator over de kinderen van wijlen Pytter Tialckes Bonnema,broer van zijn moeder (GJB 1994-83)..

FER 12-20  3ee pr. 10-5-1671: Sierk Tania, burger en koopman te Leeuwarden, koopt 50 pm land met huis enz onder Hallum.

MEN 74 d.d.10-6-1672: Sierk Tania te Leeuwarden beurt landhuur.

 

FER 13-204 3e pr.13-6-1677: Sierck Tania schout der stede Leeuwarden cum uxore b.b.c. op deel van een vijfde part zathe te Blija uit land dat wordt bewoond door Rinse Piers, groot ongeveer drie pondematen, gekocht van Grietje Piers Tania, weduwe van Frans Fransen tot Genum voor de somma van drie honderd goudguldens.

LWL 145 3e  pr.27-4-1678: Sierck Tania ,schepen te Leeuwarden c.ux. b.b.c. op 15 pm land onder Jelsum.

HvF 16817-187v/191v d.d.20-5-1679:de familie Huber verkoopt seekere zathe en landen tot Bosum, genaamt Adama-state, 63 pm, aan Sierck Tania binnen Leeuwarden, ieder pm voor 42 gg en 7strs, actum 8-4-1679.

HvF 16818-215/217: Georgius Atsma en Egbertus Wijbinga als curatoren verkopen op 26-4-1681 te Leeuwarden land onder de klokslag van Hijum aan Sirck Tania.

 

In 1684 is hij kerkvoogd te Stiens.

Het bezit van zijn vader,1/5 van Groot Tania te Blija, zal na diens overlijden in 3 delen van elk 1/15 zijn verkocht, want het is niet in bezit van Sierck Jr.

Schoonzoon Nicolaus Haringa bezit in 1698 1/15 van Groot Tania, Johanna de Blau wed Thyssen bezit 1/15 en ook  Gesina Eppes Schoot wed Dr.Buning bezit 1/15 van Groot Tania.

Sierck Siercks kocht in 1677 zelf 1/35 van Groot Tania (zie boven FER 13-204) en zal ook 1/5 van Groot Tania hebben gekocht.

 

Sierck is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 29 mei 1658  en aldaar getrouwd 6 jun 1658 met  Claeske Piers, afkomstig uit Leeuwarden in 1658, overleden te Leeuwarden 1708/1718

 

Als weduwe van schepen Sierck Tania is zij met haar kinderen in 1698,1700 en 1708 eigenaar van 8/35 van Groot Tania te Blija (1/5 en 1/35).

Met haar kinderen is zij in 1698 ook eigenaar van Bozum stem 24 en verder van stem 18 Stiens en van stem 80 Hallum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Reineke Tania, gedoopt Leeuwarden 18 jul 1660, overleden voor 3-7-1664.

 

           2   Pier Tania, gedoopt Leeuwarden 28 mei 1662, volgt onder VII-b.

 

           3   Reineke Tania, gedoopt Leeuwarden 3 jul 1664, overleden feb 1688, begraven Leeuwarden, grafschrift.

 

Reineke in 1682 als lidmaat te Leeuwarden.

 

Reineke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 jun 1685 ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 21 jun 1685 met Nicolaus Haringa, afkomstig uit Leeuwarden in 1685, overleden na 1698.

 

Hij was apotheker in 1685 en burgerhopman te Leeuwarden in 1688 en 1695. Nicolaus hertrouwde te Leeuwarden in 1695 en 1698.

Nicolaus Haringa was in 1698 eigenaar van 1/15 van Groot Tania te Blija.

 

 

           4   Teetske Tania, gedoopt Leeuwarden 29 aug 1666, overleden Lemmer 2-?-1707, in het 41e jaar, begraven Lemmer, grafschrift.

 

 

Teetske is in ondertrouw gegaan gerecht Leeuwarden 25 jan 1689 en getrouwd aldaar 10 feb 1689 (1) met Joannes Niczn Arnoldi, geboren Franeker, overleden Leeuwarden 1695, zoon van Nicolaus Arnoldi (professor) en Anna Pijbinga

 

Joannes Arnoldi was advocaat HvF (11-5-1688).

HCL W10-35 d.d.17-4-1694: Dr. Joannes Arnoldi, advocaat HvF in proces met zijn huisvrouw Taetske Tania inzake scheiding; Sierck Tania, old schepen is haar curator.

HCL L847-61 d.d.2-2-1695: boedelscheiding Joannes Arnoldi en Taetske Tania.

HCL W11-122 d.d. 1-11-1701: Anna en Sierck nagelaten kinderen wijlen Dr. J.Arnoldi en Taetske Tania, hertrouwd met Dr. Ciricus Rabijnsma; de kinderen zijn kleinkinderen van Claeske Piers, weduwe van Sierck Tania, old schepen; vroedsman Pier Tania is curator van de kinderen voor de boedel van hun overleden grootmoeder Anna Pijbinga, weduwe Prf. Nicolaus Arnoldi.

 

Teetske is getrouwd Lemmer 23 jun 1700 (2) met Ds.Ciricus Robynsma, geboren rond 1654, overleden Lemmer 10 jul 1714, oud 60 jaar,begraven aldaar, grafschrift

 

Hij was predikant te Lemmer in 1700.

 

 

           5   Jetske Tania, gedoopt Leeuwarden 5 sep 1669, overleden 7 april 1699, oud in het 30e jaar, begraven Leeuwarden, grafschrift

 

Jetske  trouwde Leeuwarden 16 jul 1693  met Dr.Martinus Niczn Arnoldi,  geboren Franeker 1655, overleden 30 dec 1699, oud in het 45e jaar, begraven Leeuwarden, grafschrift

 

Martinus Arnoldi was advocaat HvF (30-6-1676) en bouwmeester en vroedsman van Leeuwarden.

T330-292: Martinus Arnoldi, gehuwd met 1) Maria Taecama en met 2) Jetske Tania.

Nicolaas Arnoldi, een zoon van Martinus en Jetske ,enig kind bij overlijden vader, werd geboren te Leeuwarden op 23-1-1696 en is daar overleden 7-8-1777.

 

 

 

    VI-j Grietje Tietes Tania, geboren 1635, overleden Ferwerd 28 april 1672, in haar 37e jaar, begraven Ferwerd, grafschrift, dochter van Tiete Foppes Tania (V-d) en N.N..

 

Lidmaten Ferwerd: in 1660 Grietje Tietes Tanya.

 

Grietje was gehuwd met  Johannes Hanses Cuperus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Baukje Johannes Cuperus,  gedoopt Ferwerd 13 mrt 1664.

 

 

2 Baukje Johannes Cuperus, gedoopt Ferwerd 20 mei 1666.

 

 

               

 

 

 

   VI-k Jan Broers, gedoopt Bozum 7 apr 1650, overleden 2 nov 1706, oud in het 56e jaar, begraven Dronrijp, grafschrift, zoon van Broer Tietes Tania(V-h) en Gatske Sybrens.

 

MEN 99-25: Jan Broers Tania koopt een huis bij de Hoornbrug.

MEN 99-58v: Jan Broers Tania koopt huis en herberg te Dronrijp.

In 1698 en 1705 is Jan herbergier/hospes in “De Vergulde Hoorn”  te Dronrijp.

Jan Broers Tania bij HvF 7990 d.d.27-10-1702 als gedaagde, bij HvF 8352 d.d.27-10-1704 als eiser, bij HvF 8654 d.d.27-10-1706 als gedaagde.

Jan Tania was ook wijnhandelaar te Dronrijp (zie voor hem de kroniek Dronrijp, Roucoma).

 

Jan was gehuwd rond 1684 (1) met  Trijntje Pieters, geboren rond 1653, overleden 14 feb 1690, oud in haar 37e jaar, begraven Dronrijp, grafschrift.

.

 

Jan trouwde Franeker 17 okt 1693 (2) met  Sieuwke Janties, geboren 1661, overleden 15 mrt 1717, oud in het 56e jaar, begraven Dronrijp, grafschrift., dochter van Jantie Harmens

 

Sieuwke testeerde op 22-9-1714.

MEN 87 d.d.24-3-1717: inventarisatie nalatenschap Jan Broers Tania en Sjuke Jantjes te Dronrijp; kinderen onder voogdij zijn Trijntje (22), Broer (21), Johannes (17) en Gatske (14).

 

 

Uit het tweede huwelijk:

 

1 Trientje Jans, gedoopt Dronrijp 8 jul 1694, overleden na 24-3-1717

 

2  Broer Jans, gedoopt Dronrijp 11 aug 1695, overleden na 24-3-1717.

 

3 Tietje Jans, gedoopt Dronrijp 13 dec 1696, overleden 7 nov 1700, oud 3 jaar en 11 maanden, begraven Dronrijp, grafschrift (k.g.17-11-1700)

 

4 Gaatske Jans, gedoopt Dronrijp 23 okt 1698, overleden 7 jul 1699, oud 37 (?) weken, begraven Dronrijp, grafschrift (k.g. 5-8-1699)

 

5 Johannes Jans, gedoopt Dronrijp 31 dec 1699, overleden aldaar 1734 (k.g. 15-12-1734)

 

6 Gaatske Jans, gedoopt Dronrijp 23 jul 1702, overleden 10 aug 1725, oud in het 22e(?) jaar, begraven Minnertsga, grafschrift

 

Gatske was getrouwd met Feye Spyxma, schooldienaar en organist te Arum.

 

7 Tietje Jans, gedoopt Dronrijp 26 okt 1704, overleden aldaar 21 feb 1705, oud 17 weken, begraven Dronrijp, grafschrift (k.g. 25-2-1705)

 

 

 

  VII-a Antje Sybrens Tania, afkomstig uit Sneek in 1677, overleden na 1723, dochter van Sybrant Sickes Tania (VI-c) en Cnierke Hansedr.

 

In 1720 is zij voor en vierde erfgenaam van haar oom Sicke Sickes Tania (UTI 45-6 d.d.10-2-1720).

Zij wordt met haar 3e man genoemd te Sneek in 1723.

 

Antje is in ondertrouw gegaan Sneek 27 okt 1677 ,voorhet gerecht en getrouwd aldaar 16 nov 1677 (N.H.) (1) met  Johannes Tjallings Gauma, afkomstig uit Sneek in 1677, overleden 1679.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje Gauma, gedoopt Sneek 27 okt 1678  (zie voor haar GJB 1994-87,88).

 

           2   Johanneske Gauma, ,, gedoopt Sneek 31 dec 1679 ,vader overleden.

 

 

 

Antje is in ondertrouw gegaan Sneek 28 jan 1682 ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 15 feb 1682 (N.H.) (2) met  Johannes Pytters Gelsma, afkomstig uit Sneek in 1682, overleden v 1696.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Meintje Gelsma, gedoopt Sneek 7 jan 1685.

 

Antje is in ondertrouw gegaan Sneek 8 mei 1697 (N.H.) en getrouwd aldaar 26 mei 1697 (N.H.) (3) met  Jan Pyters Sterckenburgh, afkomstig uit Sneek in 1697, overleden na 1723.

 

Jan Pieters Sterkenburg was koopman te Sneek.m

 

 

 

  VII-b Pier Tania, gedoopt Leeuwarden 28 mei 1662, overleden Leeuwarden 29 jan 1720, oud 57 jaar en 5 (?) maanden, begraven aldaar, grafschrift, zoon van Sierck Siercks Tania (VI-i) en Claeske Piers.

 

Lidmaten Leeuwarden: in maart 1690 deed Pierus Tania belijdenis te Leeuwarden.

Pier was vroedsman (1706)  en bouwmeester (1719)  van Leeuwarden en medevoogd van het Popta Gasthuis te Marssum (1712).

In 1701 is vroedsman Pier Tania curator voor de kinderen van zijn zuster Taetske (HCL W11-122 d.d.1-11-1701).

Stemkohier 1718: Pier bezit 1/5 en 1/35 van Groot Tania (Blija stem 10) , het deel wat in bezit was van zijn moeder Claeske Piers. Namens zijn vrouw is hij ook in bezit van 1/15 van Groot Tania.

In het testament van Sjouck Foppes Tania van Franeker d.d.1719 wordt hem ook toebedeeld haar 1/5 deel van Groot Tania.

 

 

Pier is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 feb 1689 ,voor het gerecht en getrouwd aldaar 24 feb 1689 met  (1) Franske Horatiusdr Vitringa, gedoopt Leeuwarden 13 dec 1668, overleden Leeuwarden voor 1706.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Siricus Tania, gedoopt Leeuwarden 10 jan 1690, jong overleden.

 

           2   Siricus Tania, gedoopt Leeuwarden 26 okt 1692, jong overleden.

 

           3   Sierck Tania, gedoopt Leeuwarden 26 jan 1694, jong overleden.

 

           4   Horatius Tania, gedoopt Leeuwarden 5 apr 1696, jong overleden.

 

           5   Horatius Tania, gedoopt Leeuwarden 17 okt 1697, overleden Leeuwarden 11 nov 1723, oud 26 jaar en 15 dagen, begraven Leeuwarden, grafschrift.

 

Horatius was ontvanger van de boelgoeden te Leeuwarden (1720).

Collateraal Leeuwarden d.d.29-3-1720: de ontvanger Horatius Tanja en zijn broeder Nicolaas Tanja hebben bij donatie bekomen van Siouckje Tanja, ongehuwde dochter te Franequer hun aandeel in de landen Tanja-sathe in Ferwerderadeel, groot bijna 20 pm ter waarde van 2000 cg.

Lidmaten Leeuwarden: Horatius Tania  7-7-1723, ingekomen van Bozum.

 

Horatius is ondertrouwd Leeuwarden 5 jun 1722 ,gerecht, en getrouwd, att. Leeuwarden naar Berlikum 14 jun 1722, met Barbara Abelsdr Siccama, geboren 1700, overleden Workum 30                             okt 1725 in het 25e jaar, begraven Leeuwarden, grafschrift.

 

Barbara hertrouwde  met Ds. Petrus Horreus, predikant te Workum (att. Leeuwarden naar Workum 29-10-1724).

 

           6   Nicolaus Tania, gedoopt Leeuwarden 12 okt 1699., overleden 20 apr 1727

 

Nicolaus als student theologie te Franeker in 1716.

Collateraal Leeuwarden d.d.29-3-1720:hij ontvangt met zijn broer hun aandeel in Groot Tania onder Blija

Lidmaten Leeuwarden: Nicolaas Tania  7-7-1723, ingekomen van Franeker..

Hij was subst.officier te Leeuwarden (1723,1725) en ook secr. HvF.

 

Nicolaus was ondertrouwd Leeuwarden,12 feb 1723, gerecht, en trouwde Leeuwarden 21 feb 1723 met Katryna Jellema, afkomstig uit Leeuwarden in 1723.

 

Lidmaten Leeuwarden: Katryna Jellema deed belijdenis te Leeuwarden op 15-3-1724.

 

 

Pier is getrouwd , att. Leeuwarden 17 okt 1706, met (2) Taetske Sickedr Tania, geboren te Bozum, overleden na 1719, dochter van Sicke Sickes Tania (VI-d) en Jetscke Djurres Wiglama.

 

Taetske was weduwe van Albert Sannes Bruinsma; Pier wordt met zijn tweede vrouw vermeld te Leeuwarden in 1719.

 

 

 

 

                                                                                        AANHANGSEL A

 

Niet aangesloten:

 

                Pier Johannes Tania, geboren te Berlikum, overleden te Leeuwarden (?) na 1626

 

Pier was getrouwd met Swaan Tyerxdr, overleden na 1619

 

HvF 16705 d.d.14-7-1602: Offke van Feitsma binnen Leeuwarden contra Pier Johanneszoon Tania en Swaan Tyerksdr, echtelieden Anjum.

HvF 16483 d.d.20-12-1603 nr.40: Pier Johannesz Tania c.ux. contra

HvF 16707 d.d.23-1-1605: Pier Johannes Tania tot Belkum contra SyuckMinnes tot Belckum.

WON 7 d.d.10-3-1610: Pyer Johannesz Tania, herbergier te Leeuwarden.

WON 8 d.d. 20-6-1612/12-8-1612: Pyer Johannesz Taenya, herbergier binnen Leeuwarden

HvF 16486 d.d..27-10-1612 nr.59: contra Pier Johannesz te Leeuwarden.

 

Pier Johannes Tania, geboren te Berlikum, wijnheer,wordt op 21-12-1613 burger van Dokkum.

Pr.boek Harlingen d.d.16-6-1614: Pier Johannes Tania te Doccum als voormomber geauthoriseerd.

FRA 286-189 d.d.10-6-1619: Pier Joannes Tanya, herbergier te Leeuwarden, en Swaan Tyerxdr, echtelieden borg voor hun zoon Joannes Piers Tania, herbergier te Franeker.

WED 8-133v d.d. 15-10-1622: Pier Johannes Tania protesteert.

HvF 16496 d.d.24-5-1626 nr.37: Pier Joannes Tania te Leeuwarden contra

 

Uit het huwelijk van Pier en Swaan:

 

Johannes Piers Tania

 

Op 20-10-1609 wordt Joannes Piersz Tanya burger van Franeker

FRA 286-189 d.d.10-6-1610: hij is herbergier te Franeker en zijn ouders staan borg voor hem.

 

Johannes was getrouwd met Ulpiana Pyttersdr Kingma

 

Hyp.boek Franeker d.d.15-8-1638:Johannes Piers Tania en Ulpiana Pytersdr Kingma, echtelieden, herbergiers te Franeker.

 

 

Een dochter van Johannes Piers Tania is waarschijnlijk:

 

                Aafke Johannes Tania

 

Aafke Johannis Tannia lidmaat te Franeker, 10-7-1658 van Britsum.

In 1651 is een Aefke Johannes uit Akkrum lidmaat te Britsum,maar het is niet zeker of zij dezelfde persoon is.

 

Een kleinzoon van Pier Johannes Tania zou kunnen zijn:

 

Pier Pieters Tania

 

Hij laat op 9-5-1647 te Dokkum een dochter Trijntje dopen (moeder onbekend).

 

Zoons van deze Pier Pieters Tania zouden  kunnen zijn:

 

1.       Johannes Tania

 

Joannes Tania en zijn vrouw Pyttie Pytters vermeld te Leeuwarden (HCL Y40-187 d.d.27-1-1656).

 

                        2.     Pieter Piers Tania

 

Op 10-12-1679 wordt Pieter Piers Tania uit Dokkum burger van Bolsward.

 

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

                Agnietje Pieters Tania

 

Agnietje Pieters Tania van Bolsward trouwt in 1708 met Upke Upkes Postena van Sneek

 

Bij huwelijk attestatie van Sneek en 3e pr. huwelijk op 18-11-1708 te Bolsward.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          AANHANGSEL B

 

                                         Eigenaren van Groot Tania te Blija

 

In 1640 is bij Tania nog geen sprake van Groot en Klein Tania, maar heeft het wel 2 stemmen.

In 1698 wordt genoemd Groot en Klein Tania, stem 10 Blija, met 2 stemmen.

Groot Tania is dan 108 pm (floreenkohier 1700).

 

In 1624 is Foppe Piers Tania eigenaar van Taniastate te Blija (boerderij en land)

Het bezit was afkomstig van de ouders van zijn vrouw.

Als hij niet lang na 29-3-1625 overlijdt erven zijn 5 kinderen ieder een vijfde deel van Tania.

Zoon Tiete Foppes overlijdt  Bolsward 1636/1638.

Zoon Sierck Foppes overlijdt Leeuwarden 1636.

Dochter Grietje Foppes overlijdt Dronrijp voor 1641

Zoon Sicke Foppes overlijdt (Bozum ?) na 1661

Zoon Pier Foppes overlijdt Blija na 1650.

 

Stemkohier 1640:

 

Eigenaar en gebruiker van Groot Tania: Pier Foppes Tania.

Bij eigenaar zal bedoeld zijn Pier Foppes c.s. dus Pier en Sicke Foppes voor 2/5, samen met de eigenaren van 3/5 ( van hun broers en zuster gekocht, geërfd).

Pier Foppes kocht in 1644 ook een deel van Klein Tania, maar dat is later niet meer bezit van de familie.

 

 

Stemkohier 1698:

 

Gebruiker van Groot Tania is dan weduwe Rinse Piers Tania  (Aatje Douwes).

Eigenaren:

1.      Lucas Tiberi n.ux en Sjoerd Dirks n.ux. voor 1/5

2.      Nicolaus Haringa voor 1/15

3.      Claes Tania voor 1/35

4.      Cornelis Piers Tania kinderen 1/35

5.      Foppe Tania 1/35

6.      Pier Fransen 1/35

7.      Siouck Foppes 1/5

8.      Johanna Thijssen 1/15 (weduwe van Dr. Johannes Thijssen, secretaris Wymbritseradeel, overleden1689)

9.      Weduwe en erven schepen Tania (weduwe is Claaske Piers) 8/35

10.    Gesina Eppes, weduwe Dr.Buning 1/35 (bedoeld is 1/3 van 1/5)

11      Hierbij ontbreekt het 2/35 deel voor Rinse Piers weduwe en kinderen.

 

Toelichting 1640/1698:

 

a. Tiete Foppes 1/5 deel:

 

Zijn dochter Griet Tietes trouwde met Johannes Hansen Cuperus en het 1/5 van Groot Tania zal geërfd of gekocht zijn door Johannes Fransen Cuperus, clerk te Leeuwarden. Twee dochters van Johannes Cuperus hebben in 1698 het bezit.

Beitske Cuperus heeft dan als echtgenoot Lucas Tibery, apotheker te Leeuwarden.

Hiltje Cuperus heeft dan als echtgenoot Sjoerd Dirks, koopman te Ferwerd.

 

b. Sierck Foppes 1/5 deel:

 

Na het overlijden van Sierck in 1636 te Leeuwarden zal zijn 1/5 van Groot Tania na 1640 in 3 delen -ten behoeve van de kinderen  (?) - verkocht zijn aan:

 

Nicolaus Haringa, apotheker te Leeuwarden, later daar burgerhopman, overleden daar 1699.

Hij bezit in 1698 1/15 van Groot Tania.

Zijn eerste vrouw was Reineke Tania, overleden Leeuwarden febr.1688, een kleindochter van Sierck Foppes Tania.

 

Dr. Johannes Thijssen, secretaris Wymbritseradeel, raad ter admiraliteit, overleden op 4-2-1689 te Sneek, oud 60 jaar.

Hij was getrouwd met Johanna de Blau, overleden april 1708 te Leeuwarden. Zij bezit in 1698 1/15 van Groot Tania.

 

? ……., in 1698 in bezit van Gesina Eppes, weduwe Dr.Buning, 1/15 van Groot Tania.

Geeske Epedr Schoot trouwde in 1654 met de advocaat Foppe Sickes Tania (was hij de koper ?).

Zij hertrouwde in 1672 met advocaat Dr. Johannes Buning, overleden op 27-12-1691 te Nes (U), oud 43 jaar.

In 1696 is Gesina Eppes, wed. Dr.Buning, voogdes van het Anthony Gasthuis (gevelsteen Perkswaltje Leeuwarden, zie Walle [3939].

 

c. Grietje Foppes 1/5 deel:

 

Haar deel zal uiteindelijk verkocht zijn aan schepen Sierck Tania en diens vrouw Claaske Piers. In 1698 is Claaske Piers als weduwe van schepen Tania in bezit van 7/35 van Groot Tania en nog 1/35 (zie hierna).

 

d  Sicke Foppes 1/5 deel:

 

Zijn deel zal door vererving eerst in bezit gekomen zijn van van zijn zoon de advocaat Foppe Sickes Tania en daarna aan diens dochter Sjouck Foppes Tania te Franeker. Zij was niet getrouwd en bezit in 1698 o.a. 1/5 van Groot Tania.

 

 

e  Pier Foppes 1/5 deel:

 

Als Pier Foppes na 1650 overlijdt te Blija erven de 7 kinderen ieder 1/7 van zijn 1/5 deel.

Foppe en Claes bezitten  in 1698  ieder 1/35; evenzo Cornelis Piers kinderen en Pier Fransen, de zoon van Sjouck Piers en Frans Seerps.

Het 1/35 van Grietje Piers heeft deze verkocht aan de schepen Sierck Tania in 1677, waardoor het totale bezit van diens weduwe in 1698 8/35 was.

Het 1/35 van Trijntje Piers heeft deze verkocht aan haar broer Rinse Piers, waardoor het bezit van Rinse Piers weduwe en kinderen in 1698 2/35 was.

 

 

1699 weesreking voor Rinse Piers wezen:

 

Als pacht te betalen aan eigenaren:

Claeske Tania te Leeuwarden wegens 1/5 en 1/35

Johannes Cuperus te Leeuwarden wegens 1/5  (voor zijn dochters)

Jan Jakles te Ferwerd wegens 1/35 (voor Cornelis Piers kinderen0

Pier Fransen, brouwer te Doccum, wegens 1/35

Joanna de Blauw, weduwe Tyssen, wegens 1/3 maal 1/5

Siouck Foppes te Franeker wegens 1/5

Wijlen Haringa te Leeuwarden wegens 1/3 maal 1/5

Jesina Eppes, weduwe Buning, wegens 1/3 maal 1/5.

Pier Tania p.m. (dit betreft het deel van zijn vader Foppe)

Claes Piers Tania te Ternaard p.m.

 

Eigen bezit van Rinse Piers weduwe en wezen: 2/7 van 1/5 van Groot Tania.

 

Floreenkohier 1700:

 

Blija stem 10, Groot Tania 108 pm, d.d. 22-7-1700

Eigenaren: weduwe en erven van schepen Sierk Tania c.s.

Gebruiker: Jan Hendriks van der Mey (hij overlijdt in 1707 te Blija als boer op Groot Tania, zie GJB 2009-203/204).

Te betalen floreenrente: 30-0-0.

 

Stemkohier 1708:

 

Eigenaren:

1 Lucas Tiberi n.ux. Beitske Cuperus en Sjoerd Dirks n.ux. Hiltje Cuperus samen voor 1/5

2 Claeske Piers weduwe Sierck Tania voor 1/35 en 1/5, dus voor 8/35

3 Gesina Eppes, Johanna de Blau weduwe Johannes Tyssen en clerk Johannes Cuperus, ieder voor 1/3 van 1/5,  samen voor 1/5

4 Clerk Johannes Cuperus voor 1/5  (dit moet zijn Sjouck Foppes voor 1/5).

5 Foppe Piers ( leeft hij nog ?), Claas Piers, kinderen Cornelis Piers en Pier Fransen, ieder voor 1/35, samen 4/35.

6 niet vermeld : weduwe Rinse Piers en kinderen voor 2/35

totaal 35/35.

 

Gebruiker:      Hendrik Jans van der Mey

 

Stemkohier 1718:

 

Eigenaren:

 

1.      Franciscus Cuperus voor 1/3  (1/5 van zijn zusters, 1/15 van zijn vader Johannes Cuperus en 1/15 van voorheen ws. Johanna de Blau)

2.      Bouwmeester Pier Tania voor 8/35 (van moeder Claeske Piers) en n.ux. Taetske Tania voor 1/15 ( van voorheen ws. Gesina Eppes).

3.      Sjouck Foppes voor 1/5

4.      Pier Foppes voor 1/35 (het deel van vader Foppe Piers).

5.      Pier Clasen voor 2/35 ( het deel van vader Claas Piers en ws. 1/35 van weduwe Rinse Piers en kinderen)

6.      Jan Jakles dwz Geertje Cornelis voor 2/35  (1/35  van kinderen Cornelis Piers en 1/35 van voorheen weduwe Rinse Piers)

7.      Weduwe Hendrik Tjipkes voor 1/35 ( ws.het deel van voorheen Pier Fransen)

Totaal 14/35 en 1/3 en 1/15 en 1/5, dus 35/35.

 

Gebruiker:        Hendrik Jans van der Mey.

 

 

 

Stemkohier 1728:

 

Eigenaren:

 

            1.   Pier Claassen  voor 12/210 ,dat is het 2/35 deel dat hij ook in 1718 bezat

2.      Pier Tania weduwe (Taetske 2e vrouw van de vroedsman van Leeuwarden) voor 12/210

3.      Franciscus Cuperus voor 121/210

4.      N.Tania weduwe voor 41/210

5.      Sjoerd Jacobs en Jakle Jans voor 12/210, dat is het 2/35 deel dat hun moeder Geertje Cornelis in 1718 bezat.

6.      Jan Piers Tania voor 12/210.

Totaal 210/210.

 

 

 

 

Toelichting 1718 en 1728:

 

Op 3-2-1718 koopt Geertje Cornelis, weduwe Jan Jakles, 1/35 van Groot Tania van Atje Douwes (in 1698 weduwe Rinse Piers, zij hertrouwde 1699)

In april 1708 overlijdt Johanna de Blau, weduwe wijlen Dr. Johannes Thysse en wordt begraven te Leeuwarden ( Walle [3875] )

 

Vroedsman Pier Tania en zijn vrouw bezaten in 1718 nog 8/35 en 1/15 deel; na het overlijden van Pier Tania zal  6/35 en 1/15  aangekocht zijn door Franciscus Cuperus ,waardoor zijn aandeel toenam van 1/3 naar 120/210 of 121/210.  Pier Tania weduwe is in 1728 nog in bezit van 2/35 ,dus 12/210.

 

Sjouck Foppes te Franeker testeerde op 13-10-1719 en vermaakte haar vijfde deel aan bouwmeester Pier Tania; laatstgenoemde overleed nog voor Sjouck

Zijn zoons Horatius en Nicolaus erfden het deel maar beiden overleden voor 1728.

In het stemkohier van 1728 wordt vermeld als eigenaar N.Tania wed. nom lib. 41/210, bedoeld zal zijn de weduwe van Nicolaus Tania voor 42/210 dwz voor 1/5.

 

Pier Foppes Tania was in 1718 in bezit van 1/35; hij overlijdt in 1724; zijn zoon Jan Piers Tania bezit in 1728 dit deel en zal ook het 1/35 van de weduwe  Hendrik Tjipkes hebben overgenomen.

 

Voor verbeteringen of aanvullingen  s.wierstra@versatel.nl