Genealogie van het geslacht Tiara (en Eninga)

 

                                              

 

 

 

         I Tjaert Hanckes, overleden 8 aug 1558, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

In 1529 op Eningastate te Oosterend.

In 1536 kerkvoogd te Oosterend.

Zie GJB 1972-89 , GJB 1984-13/14. en GJB 2004-141

 

Tjaert was gehuwd met  Lisck Doeckesdr Sippens, overleden 13 jul 1555, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Doecke Sippens en Teth Sjoerds.

 

Haar vader wordt ook Doecke Teetlum genoemd en haar broer is Tzaling Doeckesz. (HEN 36-251 d.d.28-4-1535).

Zie voor haar GJB 1972-89 , GJB 1984-13,14 , GJB 2004-141 en GJB 2011-188.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    misschien Petreus van Tiara, geboren Workum 15 jul 1514, overleden Franeker 9 feb 1586, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Op 9-8-1528 student te Leuven.

Hij was hoogleraar te Franeker,benoemd op 27-1-1585.

Volgens NL 1886-44 en Navorscher IV-373 waren Petreus en zijn broer Dominicus zonen van Tjaert Hanckes en Lisck Doeckes, maar volgens GJB 1984-26 kunnen daar vraagtekens bij worden gezet.

Hij blijkt ook hoogleraar te zijn geweest aan de universiteit van Leiden, gesticht 8-2-1575.

 

Bij het bewerken van de geannoteerde goederen in Holland zag ik dat een

Petrus Thiara professor was te Leiden. Zeer waarschijnlijk is hij dezelfde

die u opvoert als hoogleraar in Franeker.

 

Het bijgevoegde stukje heb ik getranscribeerd uit de Rekenkamer van Holland,

inv. 4567 folio 43 gedateerd 1576. De geannoteerde goederen werden aangewend

voor de oprichting van de universiteit van Leiden, begonnen in 1575. Hij is

dus een van de eerste hoogleraren in Nederland. Mogelijk dat hij later nog

meer voorkomt, maar niet in deze rekening want deze is alleen van 1576.

 

Betaelt doctor Petreus Thiara professor inde Griexsche tale een somme van

vierhondert ponden te veertich grooten tpondt over een jaer weddens, hem

vervallen aen vier termijnen, begonst den eersten Julij zessendetzeventich

ende gheëijnt den laetsten Junij anno zevenendetzeventich, blijckende bij

vier quitantien van vierendeelen jaers tot dezen overgelevert. Ende daeromme

hier de voirsz. somme van £ 400.

 

 

Anthonius van der Tuijn

 

 

Petreus was gehuwd (1) met Pietrick Anskes.

 

Zie NL 1886-44.

 

Petreus was gehuwd (2) met Aef Barents, overleden 23 sep 1597, begraven Franeker.

 

Zie NL 1886-44.

 

 

           2   Doecke van Eninga, volgt onder II-a.

 

           3    misschien Dominicus van Tiara, overleden na 1586, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Dominicus is op 5-5-1544 student te Leuven.

Hij werd bij zijn broer Petrus begraven.

Zie verder bij zijn broer Petreus.

 

 

           4   Johannes van Tiara, volgt onder II-b.

 

           5   Tryn Tjaertsdr, overleden na 1593.

 

HEN 41-276 d.d.1576: Tryn,Watzes weduwe,verkoopt een huis op “Saaksla” (stem 36,47 Oosterend).

HEN 41-85 d.d.1580: Tryn als weduwe van Watze verhuurt deze sate  te Oosterend (zie ook HEN 41-250  d.d.1582)

In 1584 koopt Tryncke,weduwe Watze Hessels, een sate te Lutkewierum (stem 20)..

HEN 42-106 d.d.1593: zij verkoopt de sate te Oosterend (stem 36, 47) aan haar broer Dr.Johannes Tiara, advocaat te Leeuwarden.

Deze sate had ze geërfd van haar ouders.

 

Tryn was gehuwd met Watze Hessels van Rheen, overleden 1571/1580, zoon van Hessel Lolckes van Rheen en Sibbel Ndr

 

Watze woont 1543-1569 op stem 17 Lutkewierum.

Kerkvoogd te Lutkewierum (1566,1570).

HEN 37-449 d.d.1554:zijn broer Johannes te Tzum verkoopt zijn aandeel in de sate te Lutkewierum,waarop hij Watze woont.

HEN 38-630 d.d.1559:Watze bewoner op de sate stem 17 te Lutkewierum wil kopen maar de kinderen van zijn broer Lolcke,d.w.z.Hette en Bauck,verspieren de koop.

HvF 16693-78 d.d.1566:Watze als kerkvoogd te Lutkewierum bij de eisers tegen Romcke Jans Hoytema.

HEN 39-258 d.d.1569: Watze Hessels en zijn vrouw Tryn wonen nog op de sate stem 17.

HEN 39-23 d.d.1570:Watze en Tryn kopen land uit "Reenstra-sate" te Lutkewierum,waar zij wonen. Verkoper is Hette Lolckes,die het deels heeft gekocht en deels heeft geërfd van zijn vader (HEN 38-94 d.d.1560).

Watze is kerkvoogd in 1570 (HEN 39-429).

HEN 39-17,50:Watze Hessels op stem 17 Lutkewierum (1569,1571).

 

 

 

           6   Gaets Tjaertsdr, overleden voor 1584.

 

Gaats was getrouwd met Sybolt Aedgers Haersma. zoon van Aedger Agges Haersma

 

Vermeld te Tjerkwerd 1554/1558.

Zie GJB 1972-88 en GJB 1984-26.

 

 

           7   Teth Tjaertsdr, overleden voor 1562.

 

Teth was getrouwd met Johannes Jeltes,  zoon van Jelte Heres en Auck N.

 

Op 20-8-1561 zijn hun kinderen wezen, zie GJB 1984-26.

 

 

 

    II-a Doecke van Eninga, overleden 1567, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift, zoon van Tjaert Hanckes (I) en Lisck Doeckesdr Sippens.

 

 

Mr.Doecke van Eninga was advocaat bij het Hof van Friesland. (HvF 16690-329 d.d.1553, HvF 16691-29 d.d.1554).

 

Ook in  HvF 16691/16693 (1554/1568) herhaaldelijk genoemd als advocaat en als curator.

Recesboek BAA-4 d.d.26-9-1555:Mr.Doecke Eninga voor hemzelf en voor zijn zuster en broers,erven van hun moeder Lisck Doeckedr.,contra Sybout Haersma.

Proclamatieboek HEN 38 d.d.10-7-1560 en d.d. 11-5-1563: Mr.Doecke Eningha en Katherina Sebastiaans,echtpaar te Leeuwarden.

HvF 16692-154 d.d.1561: Sybe Scheltema en overige erfgenamen van Ryurt Feytsma en van Feycke Syrsma contra Mr. Doecke Eninga en Katherina Sebastiaensdr.

HvF 16693-77 d.d.1566: Mr.Doecke Eninga,voogd over de weeskinderen van Feycke Syersma bij Gerryt Gerrytsdr. contra Luts en Trijn Feytsma.

Proclamatieboek HEN d.d.1572,d.d.1580 : Mr.Doecke Eninga is overleden en zijn schoonzoon Jan Hansen,getrouwd met dochter Eesck, is voogd over de 2 jongste kinderen van Doecke en Catharina.

Zie verder GJB 1984-25 en ook HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:  Mr.Doecke Eninga,in leven gehuwd met Tryncke Sebastiaans.

 

Doecke is getrouwd voor 1560 met  Catharina Sebastiaansdr, overleden voor 1580.

 

Ype Brouwers:     Catharina is niet de weduwe van Ruurd Hessels van Feytsma  (zoals vermeld in GJB 1984-25).

 

Uit het huwelijk van Doecke en Catharina:

 

           1   Lisck van Eninga, overleden 18 jul 1616, begraven Blessum.

 

Zie GJB 1984-45 en ook Grafschriften IV-38,eveneens voor haar jong overleden kinderen.

Als haar broer Doecke (advocaat HvF) op 13-2-1625 testeert zijn haar nog levende kinderen Hector, Doecke en Catharina erfgenamen,evenals de kinderen van haar overleden zoon Sabe.

 

Lisck was gehuwd met Jan van Wissema, geboren 10 aug 1558, overleden 10 okt 1624, begraven Blessum, zoon van Sabe van Wissema en Reynsck van Auckama.

 

Hij woonde op Wissemastate te Blessum.

HvF 16699-248 d.d.1582: Jan Wissema,zoon van Mr.Sape Wissema, met zijn halfbroer Pieter Buygers als erfgenamen van hun moeder Reynsck Pieters.

HvF 16704-378 d.d.1591: Jan Wissema te Blessum.

Zie ook Grafschriften Menaldumadeel-38 en grafschriften Roorda IV-13.

 

 

           2   Doecke van Eninga, overleden na 13 feb 1625.

 

Doco ab Eninga wordt op 7-12-1582 ingeschreven als student te Keulen.

Advocaat bij het Hof van Friesland,ingeschreven 29-8-1588 als Dr.Doecke Eeningha.

Hij testeerde,zwak van lichaam,op 13-2-1625 (EEE1-289v,geregistreerd 3-12-1655).

Erfgenamen zijn de kinderen en kleinkinderen van zijn reeds overleden zuster Lisck.

 

 

           3   Eesck van Eninga, overleden na 1580.

 

Zie GJB 1984-44.

 

Eesck was gehuwd met Jan Hansen, afkomstig uit Dokkum, overleden 1581.

 

 

    II-b Johannes van Tiara, overleden 1596, zoon van Tjaert Hanckes (I) en Lisck Doeckesdr Sippens.

 

Johannes Tiara werd op 23-6-1549 student te Leuven, op 13-7-1550 student te Wittenberg en in 1554 student te Ferrara.

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

Johannes testeerde op 16-3-1591 te Leeuwarden (EEE1-266/271)  en in het testament  worden zijn vrouwen en kinderen vermeld; zijn zoon Claes wordt grotendeels onterfd.

HEN 38 en 39 1557/1573: Dr.Johannes Tiara en Ena Pietersdr, echtelieden te Leeuwarden, kopen steeds meer land van de sate "Hanya" te Oosterend (stem 12).

HEN 40-289,376 d.d.1576/1577:hij verhuurt de sate "Hanya" te Oosterend.

HEN 42-106 d.d.1593: Dr.Johannes Tiara,advocaat te Leeuwarden, koopt van zijn zuster Tryn Tjaertsdr een sate "Saxlahuys" te  Oosterend (stem 36, 47).

Zie verder ook GJB 1984-25/26.

 

Johannes is getrouwd v 1558 (1) met  Ena Pietersdr Heixan, overleden 1575.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter van Tiara, geboren 18 nov 1558, overleden  3 juni 1611, in het 53e jaar.

 

Hij testeerde in 1596 met zijn broers Claes en Tjaert (EEE1-272).

HvF d.d.7-9-1597:Petrus en Theodoretus Tiara.

HvF 16705-169 d.d.30-3-1601:Petrus Tiara als mede-erfgenaam van zijn vader Dr.Johannes Tiara.

Hij woonde te Leeuwarden (HvF 16707-169 d.d.2-9-1605).

Met zijn broer Theodardus werd hij voogd over de kinderen van zijn overleden broer Claas.

HvF d.d.1-3-1614:Petrus Tiara en Dr.Theodardus Tiara waren mede-erfgenamen van hun vader Dr.Johannes Tiara.

Zijn overlijdensdatum uit het geschrift van Aernout van Buchel.

Zie ook GJB 1984-45.

 

Pieter was gehuwd met Ymck Jacobusdr Bouricius, overleden 1611/1612, dochter van Jacobus Bouricius  en Jets Gysbertsdr Ysera.

 

                                Uit dit huwelijk:

 

                                A  Johan van Tiara, geboren 2 juli 1599, overleden 17 aug 1601.

 

                                B  Jetscke van Tiara, geboren 1601, overleden 31 okt 1603.

 

                                C  Johan van Tiara, geboren12 aug 1604, jong overleden.

 

                                D  Jetscke van Tiara, geboren 1 okt 1606, jong overleden

 

E  Johan van Tiara, geboren 26 jun 1608, jong overleden.

 

F  Pieternel van Tiara, geboren 1612

 

Zij werd geboren een half jaar na de dood van haar vader en naar hem genoemd.

 

 

 

 

           2   Tjaert van Tiara, ,ook Theodardus,, geboren 24 sep 1560, volgt onder III-a.

 

           3   Catharina van Tiara, overleden nov 1594, begraven Leeuwarden,Oldehovekerk.

 

Zie voor haar GJB 1984-47.

 

Catharina was gehuwd met Dirck Lieuwes van Scheltinga, overleden 2 mrt 1628.

 

           4   Claes van Tiara, volgt onder III-b.

 

           5   Andreas van Tiara, volgt onder III-c.

 

 

 

Johannes was gehuwd (2) met  Femke Jochemsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Ena van Tiara, overleden 29 mei 1649

 

HvF d.d.11-10-1597 en d.d.12-6-1600:Ena Tiara,huisvrouw van Dr Wilhelm Velsius,medicus binnen Leeuwarden,voor een vijfde deel erfgenaam van wijlen haar vader Dr.Joh.Tiara.

HvF 16792 d.d.27-2-1637: Ena Tiara,weduwe Wilhelm van Velsen, als grootmoeder bij authorisatie.

T319-1852:Ena Tiara,weduwe Dr.Wilhelm van Velsen,1643

T319-660: zij  testeerde op 30-3-1649 9 (EEE1-344/444).

T319-780 d.d.22-8-1651:inventarisatie sterfhuis Ena Tiara.

Zie ook GJB 1984-47.

 

Ena was gehuwd met Wilhelm Johanneszn van Velsen, overleden voor 1624.

 

Dr.Wilhelmus Velsius was advocaat.

Hij was voogd over Ena Tiara ,zijn huisvrouw ,dochter van wijlen Dr.Johannes Tiara (zie HvF 16706-7 d.d.20-9-1602).

Hij was burgemeester van Leeuwarden in 1610/1611 en 1614/1615.

T319-824:nalatenschap Wilhelm van Velsen en Ena Tiara (ongedateerd).

Zie ook GJB 1984-47 en GJB 1997-20,29.

 

 

 

  III-a Tjaert van Tiara, ,ook Theodardus,, geboren 24 sep 1560, overleden 22 okt 1618, begraven Beers ,grafschrift, zoon van Johannes van Tiara (II-b) en Ena Pietersdr Heixan.

 

Dr.Theodardus van Tiara was advocaat bij het Hof van Friesland sinds 8-11-1581.

Hij testeerde in 1596 met zijn broers Pieter en Claas (EEE1-272).

Op 11-12-1601 is hij voor zijn kinderen bij wijlen Ida Buygers mede-erfgenaam van His Pietersdr Auckama (GEN 2011-149).

HvF 16706-89 d.d.27-1-1603:Dr.Theodardus Tiara als eiser namens zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Ida Buigers. Ook in de jaren 1608/1610 procedeerde hij namens deze kinderen.

Na het overlijden van zijn broer Claas was hij voogd over diens kinderen (HvF 16707-47 d.d.5-3-1605) en administrateur van diens goederen (HvF 16707-60,131 d.d.14-3-1605 en 5-7-1605).

HvF d.d.29-1-1617:Dr.Theodardus Tiara als vader van Jan Tiara.

Zie ook GJB 1984-46.

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Ydt Jansdr van Buygers, geboren 7 mrt 1554, overleden 11 apr 1599, begraven Beers ,grafschrift, dochter van Jan Jacobs van Buygers en Reynsck van Auckama.

 

HvF d.d.21-4-1591:Ida Buygers en advocaat Theodoretus Tiara als echtelieden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ena van Tiara, geboren 1588, overleden 28 sep 1657 ,oud in het 69e jaar,, begraven Beers ,grafschrift en rouwbord.

 

HvF d.d.20-4-1619:Ena Tiara,weduwe Dr.Gisbertus Bouricius,als erfgenaam van haar overleden broer Johan Tiara.

HvF 16793 d.d.5-2-1646,12-2-1646 en 14-6-1655:  Ena Tiara, weduwe Dr.Horatius Meinsma, als grootmoeder bij authorisatie.

HvF d.d.27-10-1659:wijlen Ena Tiara,weduwe Dr Horatius Meinsma.

 

Ena was gehuwd (1) met Gysbert Jacobuszn Bouricius, geboren 1574, overleden 30 jan 1618, zoon van  Jacobus Bouricius en Jets Gisberts Ysera.

 

Gysbert Bouricius was in 1598 advocaat bij het Hof van Friesland, in 1610 pensionaris van Dokkum en in 1618 van Leeuwarden.

 

Ena is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 jul 1621 en getrouwd aldaar 9 aug 1621 (2) met Horatius van Meynsma, geboren ± 1590, overleden 26 aug 1646 ,oud 56 jaar, begraven Beers ,grafschrift en rouwbord.

 

           2   Johan van Tiara, volgt onder IV-a.

 

           3   Ymck van Tiara.

 

Tjaert is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 apr 1602 en getrouwd aldaar 15 mei 1602 (2) met  Eelck Pybesdr van Eminga, geboren ± 1560, overleden 15 feb 1618 *, dochter van Pybe van Eminga en Bjuck Tjepckesdr van Sjoerda

 

   III-b Claes van Tiara, overleden 1601/1603, begraven Leeuwarden, Oldehove, zoon van Johannes van Tiara (II-b) en Ena Pietersdr Heixan.

 

Vanwege niet oppassend gedrag werd hij door zijn vader grotendeels onterfd.

Hijzelf testeerde in 1596 met zijn broers Pieter en Tjaert (EEE1-272).

HvF d.d.13-6-1597:Tjerck Ruurds als administrateur van de goederen van Claes Tiara.

HvF 16705-115,211 d.d.5-2-1601 en 26-6-1601:Claas Tiara contra Dr.Theodardus en Pieter Tiara en Dirck Lieuwes voor zijn kinderen bij zijn overleden vrouw Catharina Tiara en Dr.Wilhelmus Velsius als voogd van en voor zijn huisvrouw Ena Tiara.

Na zijn overlijden werden door het Hof zijn broers Dr.Theodardus en Pieter Tiara als voogden benoemd voor zijn kinderen en werd Theodardus aangesteld als administrateur van zijn goederen.

HvF d.d.14-5-1616:Tjaert Tiara als administrateur van de goederen van de kinderen van wijlen Claes Tiara.

Zie ook GJB 1984-46.

 

Claes was gehuwd met  Fokel Woltersdr, overleden na 19 mrt 1616, begraven Leeuwarden ,Oldehove.

 

Als weduwe van Claes en burgeres van Leeuwarden procedeerde zij meerdere malen tegen haar zwagers Theodardus en Petrus Tiara, Dirck Lieuwes en Wilhelmus Velsius (HvF 16706-219,341,418,432,463,491 d.d.7-10-1603,10-3-1604,4-7-1604,11-7-1604, 8-10-1604,12-11-1604).

En verder HvF 16707-47,186,268,386 d.d.5-3-1605,16-10-1605,5-2-1606,1-7-1606 en HvF 16708-411 d.d.13-6-1608.

HvF d.d.19-3-1616:Fokel Woltersdr,weduwe van Claes Tiara,voor haar minderjarige kinderen Andries,Johannes,Ena en Martien contra Dr.Wilhelmus Velsen,burgemeester van Leeuwarden,contra Dr.Dirk Lieuwes Scheltinga en contra Dr.Theodardus Tiara (de laatsten ook voor wijlen Pieter Tiara).

 

Uit dit huwelijk:

2          

                1 Andries van Tiara, geboren voor 1594, overleden na 1623

 

Leeuwarden W1 d.d.25-11-1619:Jan Tiara ,23 jaar,  Ene Tiara ,20 jaar en Maritien Tiara,17 jaar met hun broer Andries als curator ad lites.

Leeuwarden W1 d.d.6-9-1620:Jan Tiara,24 jaar, Ene Tiara,21 jaar en Martien,19 jaar met hun broer Andries als curator ad lites.

HEN 25-396 d.d.1622: onder de papieren een huurcontract d.d.3-3-1620 waaruit blijkt dat Andries en zijn broer en zusters de sate “Saakslahuis” stem 36/47 Oosterend verhuren aan Sipcke Harms.

Leeuwarden W1 d.d.2-9-1623:Andries Tiara curator ad lites voor Ida van Heemstra, in het 19e jaar.

 

 

2 Johannes van Tiara, volgt onder IV-b.

 

3 Ena van Tiara, geboren 1599, overleden 10 okt 1638 , begraven Leeuwarden ,Oldehove, grafschrift.

 

In 1640 vermoedelijk de Ena van Tiara die met haar zuster in bezit was/is van stem 47 Oosterend.

            

           4   Maritje van Tiara,  geboren 1601, overleden 27 jun 1656, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift.

 

Zij was na het overlijden van haar broer Johannes samen met haar zuster Ena voogd over hun tantezegster Ebel.

 

 

 

   III-c Andreas van Tiara, overleden v 16 mrt 1591, zoon van Johannes van Tiara (II-b) en Ena Pietersdr Heixan.

 

Andreas Tiara is op 7-12-1582 student te Keulen.

Suppoost bij het Hof van Friesland sinds 4-7-1587.

Hij testeerde op 19-9-1589 (EEE1-265).

Zijn vader,zijn 3 broers en zijn zuster Tryn zijn de erfgenamen,ieder voor een vijfde deel.

Zie ook GJB 1984-45.

 

Andreas had een buitenechtelijke relatie met  Tryn Heystermans.

 

Uit deze relatie:

 

           1   Pieter van Tiara, volgt onder IV-c.

 

 

   IV-a Johan van Tiara, overleden v 1619, zoon van Tjaert van Tiara, ,ook Theodardus, (III-a) en Ydt Jansdr van Buygers.

 

Johannes Tiara is op 7-11-1607 student te Franeker.

Bij huwelijk in 1614 kwam hij uit Leeuwarden.

Dr.Joannes Tiara was advocaat (Leeuwarden W1 d.d.7-7-1618).

Misschien was het een zoontje van hem en Catharina dat op 12-3-1615 overleed en te Blessum werd begraven (grafschrift,Walle 397).

 

Johan is getrouwd 1614 ,25-10-1614 3e pr.gerecht Menaldumadeel, met zijn halfnicht  Catharina van Wissema, overleden 1632/1634, dochter van Jan van Wissema en Lisck van Eninga.

 

HvF d.d.19-12-1618:Catharina van Wissema,weduwe Dr.Johan Tiara te Beers.

Autorisatie HvF 14-10-1634,acte 352:Jan van Loo, 7 jaar,zoon van kapitein Boudewijn van Loo en van overleden moeder Catharina van Wissema,komt onder voogdij van zijn ooms Duco en Pieter Hector van Wissema om te komen tot scheiding moederlijke goederen.

Autorisatie HvF 6-1-1637,acte 451:zijn zoon Johan van Loo krijgt nu zijn grootvader Arend van Loo als voogd i.p.v.zijn ooms,die door zijn moeder waren voorgesteld.

 

Catharina was later gehuwd met Boudewijn van Loo, overleden n 1640 ,voor 13-5-1648, zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

Uit het huwelijk van Johan en Catharina misschien:

 

?         1   Tjaert van Tiara, overleden 12 mrt 1615

 

 

   IV-b Johannes van Tiara, geboren 1596, overleden  26 mrt 1638, zoon van Claes van Tiara (III-b) en Fokel Woltersdr.

 

Leeuwarden W1 d.d.12-7-1619: Johannes Tiara,in het 24e jaar,zijn broer Andries voor hem curator ad lites.

HvF d.d.20-12-1619:Johannes Tiara,geadsisteerd met Andries,zijn voljarige broeder,pretendeerde verloofd te zijn met Tietske Gualtheri,maar is afgewezen.

Bij huwelijk in 1623 en bij overlijden was hij vaandrig.

HvF d.d.1-3-1627: vaandrig Johan Tiara als aangeklaagde.

Hij testeerde 9-8-1637.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 26 jul 1623 en getrouwd aldaar 30 nov 1623 met  Ydt van Heemstra, ook Ebel Ida, geboren  1604, overleden 15 aug 1650, begraven Kimswerd ,grafschrift, dochter van Epe van Heemstra en Ebel van Heemstra.

 

HvF 16792 d.d.15-3-1626:Idske van Heemstra,in haar 22e jaar,geassisteerd met Adolf van Heemstra,haar oom.

Voor de namen van de kinderen zie T251-413.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ebel van Tiara, geboren 1627, overleden Leeuwarden 12 jan 1694 , begraven Kimswerd ,grafschrift.

 

.HvF 16692 d.d.2-5-1638: Ebel is ongeveer 11 jaar en haar tantes Ena en Maritge Tyara vragen voor haar als curator Joannes van Rheen,notaris te Leeuwarden,met het doel verkoop van land te Wanswerd dat haar wijlen vader de vaandrig Joannes Tyara haar had nagelaten.

Leeuwarden W2 d.d.27-6-1638: haar vader Johannes Tiara testeerde op 9-8-1637 en is overleden; haar moeder is Idt Heemstra; zij is 10 jaar; haar tantes van vaderszijde Ena en Maritje worden de curatoren.

Leeuwarden W2 d.d.21/22-6-1639 en d.d.23-3-1641: alleen haar tante Marytien Tiara is nu curator van haar.

Als Ida Ebella te Leeuwarden,zie HvF d.d.16-1-1672.

T251-80: haar testament te Leeuwarden d.d. 28-11-1689.

Zij wil begraven worden te Kimswerd bij haar moeder en grootouders van moederskant

Er is een legaat voor de diakonie van Kimswerd waaruit het onderhoud voor de graven te Kimswerd moet worden betaald en voor het dubbelgraf in de kerk van Oldehove van haar andere grootouders en voor de 2 graven van haar tantes aldaar. De rest vermaakt zij aan het stadsweeshuis te Franeker.

 

 

2 Andries van Tiara, overleden 1636

 

3 Johannes van Tiara, overleden 18 aug 1637

 

4   N. van Tiara, overleden 19 okt 1638 (zie T251-413).

 

 

 

   IV-c Pieter van Tiara, overleden na 1636, natuurlijke zoon van Andreas van Tiara (III-c) en Tryn Heystermans.

 

HvF d.d.1-7-1617:Pieter Andrieszn Tiara en Eelck Oenedr als echtelieden.

Zie ook  GJB 1984-45.

Leeuwarden W1 d.d. 18-1-1619,3-6-1619,14-6-1621 en 25-2-1622: Pieter Andries Tiara als curator.

Leeuwarden W1  d.d.27-2-1624: Pieter Andries Tiara als schuldeiser

 

 

 

Pieter was gehuwd (1) met  Eelck Oenesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Andries van Tiara.

 

 

 

Pieter is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 20 mei 1636 en getrouwd aldaar 11 jun 1636  voor het gerecht (2) met  Maicke Gerrits, afkomstig uit Swichum in 1636.

 

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

 

2 Andreas Tiara, gedoopt Leeuwarden 27 sep 1637, overleden na 1705.

 

NBW IV-1331/1332: hij werd gedoopt door en ten huize van pater Leonardus, Franciscaan te Leeuwarden.

Andreas studeerde 1654/1660 theologie te Leuven en werd in het laatste jaar pastoor te Hemelum (1660/1666).

Daarna tot 1672 werkzaam voor het aartsbisdom Groningen.

Vanaf 1672 pastoor te Oosterend (Roodhuis), waar hij in 1705 werd vervangen wegens blindheid.

Andreas Tiara schreef in 1696 “Annotationes” ,aantekeningen over de R.K.staties in Friesland.

Zie over hem ook GJB 2003-55,73,77.