Genealogie van het geslacht van Tjepma (Tjepnia)

 

                                                     

                Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Ludolf  (Lieuwe) van Tjepma.

 

Ludolf was gehuwd met  N. Folckertsdr van Aytta, dochter van Folckert van Aytta.

 

Genoemd op 22-8-1438 als Lyuwa Thiebbingha (GJB 2011-135).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybe van Tjepma, volgt onder II.

 

 

       II Sybe van Tjepma, zoon van Ludolf  van Tjepma (I) en N. Folckertsdr van Aytta.

 

Op 12-3-1477 wordt Syboud Tjebbema vermeld als grietman van Idaarderadeel (GJB 2011-135)

 

Sybe was getrouwd met N. Sjoerdsdr van Grovestins

 

Volgens de Genealogia Ayttana was zij een zuster van Wybe van Grovestins (“Scherne Wibe”) en dus een dochter van Sjoerd van Grovestins.

Zie GJB 2011-216.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe van Tjepma, afkomstig uit Roordahuizum, volgt onder III.

 

 

      III Lieuwe van Tjepma, afkomstig uit Roordahuizum, overleden na 1511, zoon van Sybe van Tjepma (II).

 

Volgens de genealogie Ayttana had Lieuwe Tyepma van Roerdahuysum 3 zoons en 3 dochters,met namen genoemd.

Bij RvA 1511 met bezit te Roordahuizum en Wirdum,dat bij RvA 1540 deels in bezit is van zoon Sjoerd en schoonzoon Bocke Doytzes.

 

Lieuwe was gehuwd met  Eeck Wiglesdr van Hania, dochter van Wigle van Hania en Rints Broersdr van Bonninga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjets van Tjepma,  overleden na 1550

 

HvF 16690 –116 d.d.15-12-1550: Katryn Hania, weduwe Fedde Hettes, namens haar kinderen contra Tiets, weduwe Hette Feddez

 

Tjets was gehuwd met Hette van Jelgersma, overleden 1543/1550, zoon van Fedde van Jelgersma.

 

Hette met zijn vrouw en de kinderen van Tjets genoemd in de Genealogie Ayttana (zie GJB 2011-218/219)..

In 1511 is Hette Feddez gebruiker van een sate te Oosterwierum en deels eigenaar.

Hij heeft in 1511 ook bezit te Roordahuizum, Friens, Blessum, Leons en Jorwerd.

Hette was eerst getrouwd met Tryn Hayesdr van Rinia, dochter van Haye Doeckes van Rinia.

Uit dat huwelijk de zoons Fedde Hettes, Tjaert Hettes  van Jelgersma.

HvF 16687-662 d.d.1533: Hette Feddes, Sjoerd Tjepma en Bocke Doytzes.

Met zijn tweede vrouw Tjets verhuurt hij in 1537 land te Oosterwierum.

Bij BB 1543 woont hij nog steeds te Oosterwierum.

Uit het tweede huwelijk met Tjets: Wigle, Lieuwe, Sytse en Catharina van Jelgersma.

Zijn zoon Wigle Jelgersma procedeerde voor het Hof: HvF 16689-558 d.d. 1548 en HvF 16690-80 d.d. 1550.

 

 

           2   Riem van Tjepma

 

Riem was gehuwd met Bocke Doytzes van Wiarda, overleden Roordahuizum 1541/1542, zoon van Doytze Tjallings van Wiarda en Mints Gerbrantsdr van Aytta.

 

Boer te Grouw en Roordahuizum;daar genoemd bij RvA 1511,in 1531,1540,1541.

Bij RvA 1540 heeft hij bezit te Wirdum,dat in 1511 behoorde aan schoonvader Lieuwe Tjepnia.

In 1543 te Roordahuizum is er bezit van zijn erven (BB 114b,116a).

 

Bocke was weduwnaar van Wyts Ndr.

 

           3   Sybe van Tjepma.

 

Ongetrouwd overleden en begraven in het klooster Groot Aduard.

 

 

           4   Vincent van Tjepma

 

Hij is jong overleden ten huize van zijn tante Ida in Leeuwarden.

 

 

           5   Sjoerd van Tjepma, volgt onder IV.

 

           6   Ath van Tjepma.

 

Zij was non  en moeder overste in het klooster van Tzummarum.

 

 

 

      IV Sjoerd van Tjepma, overleden na 1560, zoon van Lieuwe van Tjepma (III) en Eeck Wiglesdr van Hania.

 

In 1540 met landbezit te Wirdum en Roordahuizum.

Sjoerd was kerkvoogd te Roordahuizum.

In 1561 als Siurdt Tiepma op de nieuwe drinkhoorn van Roordahuizum (Walle 5680).

Volgens de genealogia Ayttana had Sjoerd 3 zoons  en een dochter

Zie voor Sjoerd ook GJB 2011-216/217.

 

Sjoerd was gehuwd met  Aelcke Jarichs Haagstra,  afkomstig uit Poppingawier, dochter van Jarich Haaghstra (Haxta) en Tjam Heslinga

 

Zie GJB 1969-57.  Zij staat met haar man en 3 zoons en een dochter  vermeld in de Genealogia Ayttana.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jarich van Tjepma, volgt onder V.

 

           2   Lieuwe van Tjepma., overleden 1564/1566.

 

Volgens het boek “Hettinga, Friese families”, uitgegeven door de Hettingastichting in 2010, was Lieuwe getrouwd met Fedt Sybrantsdr van Hettinga.

Volgens SFA (Burmaniaboek) en AvC was zijn broer Vincent getrouwd met Fedt van Hettinga, maar dat is niet juist.

Feycke Syercksma contra Lyeuwe Syeurts Tjepna ( HvF 16691-43 d.d.1554)

HvF 16691-113 d.d.18-3-1557: Frans Gerrytsz contra Lyeuwe Tiepna.

HvF 16692-51 d.d 1560: Lieuwe Tjepckema en Wygle Jelgersma procederen met elkaar.

HvF 16692-180 d.d.2-5-1561: Lieuwe Tyepma contra Wygle Jelgersma

Hettingaboek/rentmeestersrek d.d.1561/1562: Jarich Tiepma koopt 20 pm in state en landen te Roordahuizum van Lyeuwe Tyepma voor 1086 goudguldens .

Lieuwe verkocht 1564/1565 land aan zijn broer Jarich (GJB 2011-217).

HvF 16693-108 d.d. 12-2-1566: Lieuwe Jelgersma contra Idzert Hettinga als voogd over de weeskinderen van Fed Sybrantsdr. 

Hettingaboek en GJB 2011-217: het gaat om de voortzetting van een proces dat Lieuwe Jelgersma voerde contra Lieuwe Tiebbema vanwege Fedt.

 

Hettingaboek: Lieuwe had een zoon Sibodus Lyeuwes Tjepma, in 1570 student te Leuven, overleden 1586.

GJB 2011-217: Sibodus Leonis Tjepma uit Hantum wordt in 1570 student in Leuven, vertrekt daar in 1573 en blijkt in 1586 in Friesland te wonen.

 

 

 

           3   Vincent van Tjepma, overleden na  1567

 

Volgens SFA was niet Lieuwe maar zijn broer Vincent getrouwd met Fedt Sybrantsdr van Hettinga, maar dat is dus onjuist.

Het Burmaiaboek en AvC vermelden hem als zoon van Jarich van Tjepma, maar dat klopt niet, Jarich had alleen dochters.

Vincent Tjepna bij HvF 16693-243 d.d. 1567

HvF 16693-330 d.d. 26-7-1567: Vincent Tiepma en Jarich Tjepma.

 

 

           4   Ath van Tjepma

 

Zij was non in het klooster Bethlehem.

 

 

 

        V Jarich van Tjepma, overleden Alkmaar 1569, voor 12-8-1569, begraven aldaar in de St.Laurenskerk, zoon van Sjoerd van Tjepma (IV) en Aelcke Haagstra.

 

Hij was rentmeester van de koning in Alkmaar. Zie voor hem uitvoerig GJB 1969-57/61 door Mr.Belonje.

 

Jarich was gehuwd met  Machteld van Tol, overleden Alkmaar 1591, begraven aldaar in de St.Laurenskerk op 27-3-1591.

 

Machteld testeerde te Alkmaar op 1-7-1562. Zie verder GJB 1969-57.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Aleida van Tjepma, geboren Alkmaar voor 1562, overleden  voor 1623 .

 

              Haar zoon was jonker Eustatius van Hemert, in 1640  eigenaar van “Tjepma”, stem 19 Roordahuizum (GJB 1969-60).        

Uit het testament van haar zuster Cornelia d.d.1623 blijkt dat zij dan al is overleden en worden haar kleinkinderen Francina en Aleida van Quarck genoemd.

            

Ui

 

           2   Machteld van Tjepma, geboren Alkmaar  1569/1570, overleden voor 1623 .

 

Uit het testament van haar zuster Cornelia d.d.1623 blijkt dat zij dan al is overleden en worden haar kinderen Jarich en Petronella van der Burch genoemd met Geertruida en Machtelina.

 

Zij trouwde eerst met Dirck Sasbouts van der Burcht uit Utrecht en daarna met Mr.Jan van Wittendel, in 1623 dijkgraaf, ook burgemeester van Alkmaar (GJB 1969-60)

 

 

           3   Cornelia van Tjepma,  geboren Alkmaar 1569/1570, overleden na 9 okt 1623 ,voor 1628.

 

HvF d.d.4-6-1622:Cornelia als weduwe Wibrand Ayta.

HvF d.d.21-9-1647:zij testeerde op 9-10-1623 als weduwe van Wybrandus Aytta en echtgenote van Cypriano Feyo Jaersma (EEE I-576 e.v.).

Erfgenamen: o.a.haar dochters Barbara en Machteld en haar kleinzoon Wybrandum Viglium, zoon van Viglius Aytta en Beatrix Lieuwkema.

 

Cornelia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1594 ,voor het gerecht, (1) met Wybrant van Aytta, geboren 1548, overleden Leeuwarden 19 mei 1603, zoon van Seerp van Aytta en Barbara van Hettema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1576-1578.

Hij erfde van zijn broer Dr.Bucho,eigenaar van Ayttastate te Roordahuizum.

In 1580 in ballingschap (Cons.Ex.).

Authorisatie 9-10-1600:Dr.Wybrand Ayta als erfgenaam van wijlen zijn broer Bucho;Joost Ayta en Viglius Ayta.

 

Cornelia is getrouwd v 1623 (2) met Cyprianus Feyo van Jaersma,  Sipcke Feye, geboren ± 1573, overleden 4 nov 1636 ,63 jaar, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Sipcke van Jaersma en Maria van Ursele.

 

Hij wordt genoemd in het testament van zijn vrouw Cornelia d.d.9-10-1623 (EEE1-576 e.v.) en hij testeerde in 1632 (EEE1-309/313).

Het huwelijk was kinderloos.

Voor zijn begrafenis zie T342-05, nr37.

 

Cyprianus is eerder getrouwd Leeuwarden 10 feb 1605 met Saeck van Burmania, overleden 17 jul 1607, begraven Huizum 23 jul 1607 ,grafschrift, dochter van Gemme van Burmania en Jouck van Haerda.