Genealogie van het adellijk geslacht van Tjessens

 

                                                  

                    Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

 

         I Ulbet van Tjessens, overleden 21 mei 1512, begraven Holwerd ,grafschrift.

 

Op 9-7-1504 tekent Olbert Tzyetsens de reversaalbrief (nr.165).

Op 5-1-1505 staat Vlbe Tiessens op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

Ulbet Tjessens was in 1511 landheer op de state Tjessens ten z.o.van Holwerd op de grens met Waaxens (tot W.O.II was er nog bos over van de state).

Bij RvA 1511 als Uuble Tjessens met veel bezit o.a.te Hogebeintum (bij RvA 1540 in bezit van zijn schoonzoon Pieter Kempes van Donia uit Jelsum).

Zie ook grafschriften Roorda III.

 

Ulbet was gehuwd met  Syts van Hania, afkomstig uit Holwerd, overleden 28 mrt 1535, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van waarschijnlijk Werp van Hania en N.Sypsma.

 

Bij RvA 1513/1514 als weduwe van Ulbet bij betaling van de 21e penning aan de hertog van Saksen,verplicht voor de heerschappen sinds 1504.

Zie ook grafschriften Roorda III.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Werp van Tjessens, volgt onder II-a.

 

           2   Ydt van Tjessens, overleden 12 sep 1555 *.

 

Vermeld in HvF 16689-108 d.d.1539.

 

Ydt was gehuwd met Pieter van Donia, overleden Amsterdam 12 mei 1542 *, begraven Jelsum, zoon van Keimpe van Donia en Auck Pietersdr van Auckama.

 

Bij RvA 1540 met bezit te Hogebeintum (via zijn vrouw).

 

Pieter is eerder getrouwd 1522 met Jantje Hayesdr Siccama van Walta, overleden 21 jun 1525 *, begraven Jelsum, dochter van Haye Johans Siccama van Walta en Tjalla N..

 

           3   Hoyte van Tjessens, volgt onder II-b.

 

           4   Gercke van Tjessens, volgt onder II-c.

 

 

    II-a Werp van Tjessens, overleden 5 okt 1558, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Ulbet van Tjessens (I) en Syts van Hania.

 

BB1543:hij is eigenaar te Aalsum.

Met zijn vrouw Tieth Galama genoemd bij HvF 16690-17,220 d.d.1549,1552.

Eveneens bij HvF 16691-120,196 d.d.17-10-1555 en 1558.

Worp Tjessens te Holwerd nog vermeld bij HvF 16692-31 d.d.1560.

Voor bijzonderheden zie GJB 2009-48,49.

 

Werp was gehuwd met  Tjets van Galama, overleden 18 jan 1581, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Sicke van Galama en Jelts van Heemstra.

 

Volgens een grafschrift in de kerk van Holwerd werd daar ook een dochter van haar en Werp begraven (met de naam Jelts ? er zijn 2 letters zichtbaar).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sicke van Tjessens, volgt onder III.

 

2 Gercke van Tjessens, overleden 29 mei 1553, begraven Holwerd,grafschrift.

 

Volgens grafschrift zoon van Worp Tjessens en Tjiets Galama.

            

           3   misschien  Andries van Tjessens, overleden Groningen 1582.

 

HvF 16692-218 d.d.30-9-1561:Andries als eiser voor zijn vrouw Ricolt.

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Hij en zijn tweede vrouw zijn in 1582 overleden in Groningen.

 

Andries was gehuwd met Ricolt Hepckesdr, overleden Groningen 1582.

 

 

    II-b Hoyte van Tjessens, overleden n 1543, zoon van Ulbet van Tjessens (I) en Syts van Hania.

 

BB 1543:Hoyt Tzesses als naastligger te Waaxens.

 

Hoyte was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auck Hoytesdr van Tjessens, overleden n 1554.

 

Zie erft van haar nicht Eesck Gerckesdr.

Voor bijzonderheden zie GJB 2009-51 (Hellinga geeft alleen het huwelijk van Auck met Taecke van Galama).

 

Auck was misschien gehuwd (1) met Douwe van Galama, zoon van Sicke van Galama en Jelts van Heemstra.

 

Dit huwelijk volgens SFA, waarbij in noot 13 wordt opgemerkt dat deze Douwe misschien is overleden op 21-12-1543 (zerk te Wieuwerd).

SFA vermeldt ook het huwelijk van Auck met Taecke van Galama.

 

Auck was  gehuwd (2) met Taecke van Galama, overleden 1568, zoon van Sicke van Galama en Jelts van Heemstra.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Akkrum en zij hadden 2 dochters.

Op 2-9-1568 is er op verzoek van zijn zusters Thyts,Anna,Yd en Jouck Galama inventarisatie van zijn sterfhuis.

 

 

           2   Anna Hoytesdr van Tjessens, overleden n 1554.

 

Zij wordt genoemd in het testament van Eesck van Tjessens d.d.5-10-1554.

 

 

           3   Lyauck Hoytesdr van Tjessens, overleden v 1582.

 

Eveneens vermeld in het testament van Eesck van Tjessens d.d.5-10-1554.

Zie verder GJB 2009-52.

 

Lyauck was gehuwd met Hed Phaesma, overleden Kollum v 1602, zoon van Balling Phaesma en Eencke Ayckema.

 

4  misschien Ulbe van Tjessens, overleden na 1554.

         

Deze Ulbe krijgt in 1554 bij testament van zijn nicht Eesck van Tjessens een sate te Hantumhuizen.

 

    II-c Gercke van Tjessens, overleden na 1525,  zoon van Ulbet van Tjessens (I) en Syts van Hania.

 

Hij is vermoedelijk de oudste zoon.

OFO IV-89 d.d.10-10-1491: Garck a Tzessens neemt het verbond met Groningen aan.

In 1505 als Gerrit Tiessens op de lijst van edelen uit Dongeradeel.

OFO IV-166 d.d.23-7-1507: overeenkomst met Gherck a Tzessens (vergelijk OFO IV-131).

Bij R.v.A.1511 met bezit te Holwerd, Miedum, Ee en Anjum.

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Gerrick Tzessens (Thabor) en als Gerrit Tiessens (Winsemius).

Bij deze huldiging worden genoemd Gearck Tziessens met Rints als wyff.

Gercke wordt in 1525 genoemd bij de vrije heerschappen (Faber).

 

Gercke was gehuwd met  Rints Ndr., overleden na 1515.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eesck Gerckesdr van Tjessens, overleden 15 okt 1554.

 

Zij testeerde op 5-10-1554 (archief Burgerweeshuis Leeuwarden).

Haar nichten,dochters van Hoyt Tjessens, behoren tot de erfgenamen.

Ook een neef Ulbe Tjessens krijgt als legaat een sate te Hantumhuizen.

T313-449:lijst van goederen van Eesck Tjessens,weduwe Martena (1554).

 

Eesck was gehuwd met Epe van Martena, overleden 3 nov 1542, zoon van Doecke van Martena en Sjouck Keimpesdr van Unia.

 

HvF 16481-554 d.d.27-10-1536:Epe Martena als armenvoogd van Dokkum contra Pybe Meckema.

HvF 16481-579 d.d.20-12-1536:Epe namens zijn vrouw als eiser.

HvF 16481-785,301 d.d.20-11-1537 en 16-10-1539:Epe Martena namens zijn vrouw als eiser contra Pybe Meckema e.a.

Genoemd in OFO IV-268 d.d.19-5-1541.

Hij testeerde op 29-10-1542 (F.T.177) en overleed zonder kinderen.

 

2 Auck Gerckesdr van Tjessens, overleden na 1542

 

Zij krijgt een legaat van haar zwager Epe van Martena (F.T.177 d.d.29-10-1542).

 

3 Anna Gerckesdr van Tjessens, overleden na 1542.

 

Zij was in 1542 priorinne van het klooster Cusemer (Sebaldeburen) en kreeg een legaat van haar zwager Epe van Martena (F.T.177 d.d.29-10-1542).

 

4? Gaats van Tjessens, overleden na 1542.

 

Zij kreeg als non in klooster Gernaard of Nazareth in 1542 een legaat van Epe van Martena (F.T.177).

 

      III Sicke van Tjessens, overleden 16 dec 1572, begraven Holwerd ,grafschrift, zoon van Werp van Tjessens (II-a) en Tjets van Galama.

 

T311-282:huwelijksvoorwaarden d.d.1561 van  Sicco van Tjessens en Gele van Heringa (afschrift 1614)..

Hij kreeg in 1572 opdracht om soldaten te werven voor de Prins van Oranje (GsvD,141).

Voor bijzonderheden zie GJB 2009-49.

Op zijn zerk de namen van de grootouders:Tjessens x Hania en Galama x Heemstra.

 

Sicke was gehuwd (1) met  Auck Popckesdr van Bonga, overleden 29 nov 1558, begraven Waaxens (W.D.) *,grafschrift, dochter van Popcke van Bonga en N. van Scinsema.

 

Zij woonde na het overlijden van haar oom Abbe van Sjucksma met haar man Sicke op Sjucksmastate te Waaxens.

T232-06,inv.17:Worp van Tjessens eist voor het Hof van Friesland als haar voogd 1/12e deel van land te Engwierum van de abt van het St.Bonifatiusklooster van Dokkum.

Dit land was afkomstig van haar vader Popcke en daarvoor van haar grootmoeder Auck van Stania (voor 24-11-1554).

T232-06,inv.14:conclusie van de eis door Worp contra de abt inzake het land te Engwierum.

Op haar zerk de namen van de grootouders: Bonga x Stania en Scinsema x Binnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Baef van Tjessens, overleden 13 nov 1558, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift.

 

           2   Syts van Tjessens, overleden Groningen 30 nov 1606 *, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift.

 

HvF 16700 d.d.1-10-1583:Syts Tjessens,weduwe Galama te Waaxens,met haar(stief) moeder Geel Heringa,weduwe Sicke Tjessens als eisers.

Van Syts wordt dan vermeld: dochter van Sicke Tyessens “by zyn voerwyff getoegen” (GJB 2009-49/50).

Zij testeerde op 11-2-1596 als vrouw van Seine Lieuwes (DDD1-29/46v d.d.2-1-1607) met legaten voor Syds,Fedt en Doedt Aylva.

N.O.II-201:  Zij had geen kinderen uit haar huwelijken en na haar overlijden kwam het ouderlijk bezit,Sjucksmastate te Waaxens, aan Doedt van Mockema.

Op het graf in de kerk van Waaxens en aan de muur de kwartieren/wapens van haar grootouders Tjessens x Galama en Bonga x Scinsema .

 

 

Syts was gehuwd (1) met Epe van Galama, overleden Waaxens 1581/1583 ,voor 1-10-1583, zoon van Tonis van Galama en Cnier Douwesdr van Juwsma.

 

Hij woonde in 1580 met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens (W.D.).

HvF 16702-247 d.d.1587:zijn erfgenamen voor het Hof van Friesland.

 

Syts was gehuwd (2) met Douwe van Aylva, geboren ± 1563, overleden Deventer 1591 ,gesneuveld 28 jaar oud, begraven Waaxens (W.D.) ,grafschrift, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van Mockema.

 

Douwe woonde met zijn vrouw op Sjucksmastate te Waaxens.Hij sneuvelde bij het beleg om Deventer,28 jaar oud.

Aan de muur in de kerk van Waaxens de kwartieren/wapens van zijn grootouders Aylva x Thema en Mockema x Foppinga.

Zie ook GJB 1995-154.

 

Syts is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 nov 1594 (3) met Seine Lieuwes, afkomstig uit uit Groningen in 1594, overleden n 1606.

 

Zie DDD1-29 d.d.2-1-1607.

 

1          

 

 

Sicke is getrouwd 1561 (2) met  Geel van Heringa, overleden 1 feb 1608 *, begraven Holwerd ,grafschrift, dochter van Sascker van Heringa en Hil van Aebinga.

 

Geel hertrouwde met Sjuck van Humalda, zoon van Frans van Humalda en Anna van Feytsma.

HvF 16707-105 d.d. 14-6-1605: Geel van Heringa, weduwe wijlen Sjuck van Humalda.

 

Uit het huwelijk van Sicke en Geel:

 

           3   Werp van Tjessens, volgt onder IV.

 

           4   Auck van Tjessens, overleden 14 dec 1602 *, begraven Holwerd 21 dec 1602.

Auck is getrouwd ± 1587 met Juw van Meckema, ,ook Julius, overleden 25 nov 1638, zoon van Feye van Meckema en Ebel van Unia.

 

Hij testeerde te Leeuwarden met zijn broer en zwager op 11-6-1588 en 15-8-1590 (EEE1-321/322,gereistreerd 7-1-1656).

In 1590 te Holwerd en dan eiser in een proces tegen Rolant van Achlen en diens vrouw Womck te Metslawier (HvF 16704-80 d.d.1-6-1590).

HvF 16705-412 d.d.7-5-1602:contra o.a.Julius Meckema,Doecke Aysma en Worp Tjessens.

 

Juw is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 apr 1605 ,bij het gerecht en getrouwd aldaar 1 mei 1605 met Lucia van Dekema, ,ook Luts, overleden 26 okt 1652, dochter van Sicke van Dekema, ,de oudere,ook Sixtus en Hil Onnesdr van Tamminga.

 

 

      IV Werp van Tjessens, overleden 1622/1626, zoon van Sicke van Tjessens (III) en Geel van Heringa.

 

Vaandrig in het leger en in 1607 bij de admiraliteit van Dokkum.

HvF 16705-330 d.d.15-12-1601:Taecke van Hettinga uit Hantum contra Worp van Tjessens.

HEN K10-138 d.d.1621:Werp verkoopt 4 pm land uit een sate te Edens (stem 10).

HEN K10-445 d.d.1622:Werp van Tjessens en Orsela van Scheltema,echtelieden te Holwerd,verkopen 37,5 pm land uit sate "Oldehuijs" te Lutkewierum.

T347-690: zijn kinderen verkopen land te Anjum (22-7-1626).

Na zijn dood werd de state Tjessens tot 1652 bewoond door enige van zijn kinderen.

HvF 16792:autorisatie d.d.20-2-1626:Zijn kinderen Geelcke,Sascker,Worp (mede vanwege Syds,nog impuberens zijnde),verzoeken om Marcellus Goverts te benoemen als curator over Geelcke en als tutor over Syds.

 

Werp was gehuwd met  Ursel van Scheltema, geboren ± 1566, overleden 26 mei 1627 ,61 jaar, begraven Holwerd, dochter van Syds van Scheltema, ,ook Sixtus, en Tjemck van Aylva.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sascker van Tjessens, overleden n 1626.

 

Hij was vaandrig en is ongehuwd overleden.

 

 

           2   Geel van Tjessens, overleden n 1626.

 

           3   Juw van Tjessens, overleden 14 nov 1622, begraven Holwerd.

 

Hij overleed ongehuwd.

 

 

           4   Sicke van Tjessens, overleden 1625, begraven Holwerd.

 

Hij was luitenant in het leger.

 

 

           5   Tjets van Tjessens, overleden v 1651.

 

Haar man Hendrick van Suchten staat in het stemkohier van 1640 als eigenaar van Tjessens,Holwerd stem 3.

Hendrick verkocht in 1652 de helft van de state Tjessens aan Albert van Loo.

 

Tjets was gehuwd met Hendrick van Suchten, overleden n 1652.

 

Bij ondertrouw in 1651 afkomstig uit Holwerd;hij trouwde met His voor het gerecht van IJlst.

 

Hendrick is later in ondertrouw gegaan Ijlst 10 okt 1651 met His van Popma, overleden n 1655, dochter van Aesge Sydses van Popma en Jel van Galama. His was weduwe van Alef van Beyma, overleden 6 aug 1641, zoon van Wytze van Beyma en Hylck Alefsdr van Aylva.

 

           6   Syds van Tjessens, volgt onder V.

 

           7   Jelcke van Tjessens.

Jelcke was gehuwd met Johannes Bruynsvelt.

 

Hij was predikant.

 

 

 

        V Syds van Tjessens, overleden 1626/1640, zoon van Werp van Tjessens (IV) en Ursel van Scheltema.

 

Hij noemde zich later ook Werp en was luitenant (zie HvF d.d.5-2-1650).

 

Syds was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ursel van Tjessens, geboren ± 1635, overleden n 1684.

 

DOK 102 d.d.3-5-1684:alleen haar oudste kinderen Syds (15 jaar) en Geeltje(14 jaar) leven nog en er wordt een curator benoemd.

 

Ursel is getrouwd Waaxens 18 feb 1668 met Johannes Bruinsveld, geboren 1608, overleden Brantgum 26 nov 1680, begraven aldaar.

 

Student te Franeker 9-1-1630.Predikant te Brantgum en Waaxens(1636).

WED 94-315 d.d.29-11-1680:inventarisatie ten sterfhuize van Ds.Johannes Bruynsvelt;aanwezig is de oudste zoon Ds.Harmannus Bruynsvelt,predicant te Nes en Wierum.

WED 55-90v d.d.24-12-1680:Bocke Cornelis te Brantgum benoemd als curator over Sydts en de andere minderjarige kinderen.

DOK 102 d.d.3-5-1684:Gerlacus Scheltinga benoemd als curator over Sydts en Geeltje.

Zie ook Gens Nostra 1972.

 

Johannes is eerder getrouwd ± 1635 met N.N..

Johannes is eerder getrouwd Leeuwarden 23 aug 1646 met Antje Jans.