Genealogie van het adellijk geslacht van Unia

 

                                    Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

                                   

 

 

                                    Voor Foppe Matthyses van Unia en zijn familie, zie hierna bij de andere Unia’s.

 

 

 

         I Feycke van Unia, overleden na 1437, misschien zoon van Keimpe (?) van Unia en N.N..

 

Genoemd in OFO I-65 d.d.18-9-1435 bij verkoop van land te Swichem.

Ook genoemd in OFO I-68 d.d.8-6-1436 en in OFO I-73 d.d. 3-10-1437 als mederechter van Leeuwarderadeel.

 

Misschien had hij als zusters:

a) Tieth van Unia,getrouwd met Rienck van Camstra,overleden 1461.

b) Foeck van Unia,getrouwd met Ruurd van Roorda,overleden 1445.

 

Feycke was gehuwd met waarschijnlijk  N.Fons.

 

Uit dit huwelijk :

 

           1   Keimpe van Unia, volgt onder II.

 

 

       II Keimpe van Unia, overleden Wirdum 1481 *, zoon van misschien Feycke van Unia (I) en waarschijnlijk N.Fons.

 

GJB 1970-29:D.J.van der Meer heeft grote twijfels of de Unia's oorspronkelijk uit Beers kwamen en denkt dat Keimpe woonde te Wirdum op Unia-state in 1443 en 1445.

In 1450 grietman van Leeuwarderadeel (OFO II-30 d.d.1-10-1450).

Genoemd in OFO I-150 d.d.4-4-1458 als schepen te Leeuwarden en later herhaaldelijk genoemd bij het tekenen van overeenkomsten.

OFO II-84 d.d.13-9-1477:betrokken bij een overeenkomst over de Ee.

Ook eigenaar van het Uniahuis te Leeuwarden.

In 1478 olderman van Leeuwarden en grietman van Leeuwarderadeel.

Onjuist zal dan ook zijn dat het stamboek F.A. als grootvader van hem een Keimpe van Unia vermeldt te Beers in 1443.

 

Keimpe was gehuwd (1) met  Bauck van Martena, dochter van Doecke van Martena en Auck van Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hessel van Unia.

 

           2   Tjebbe van Unia, overleden 1484.

 

OFO I-199: Tjebbe is in 1469 betrokken bij het vaststelleen van de huwelijksvoorwaarden Hack van Eysinga.

Hij wordt vermeld op de kerklok van Wirdum uit 1472.

OFO II-84 d.d.13-9-1477:betrokken bij een overeenkomst over de Ee.

Genoemd bij een overeenkomst in GPCV d.d.20-4-1481.

 

 

           3   Werp van Unia, volgt onder III-a.

 

           4   waarschijnlijk Wytze van Unia, overleden na 1492.

 

OFO II-182 d.d.28-6-1492:hij wordt genoemd met zijn broer(?) Werp als Leeuwarder hovelingen bij het verbond tussen Leeuwarden en Sneek/Franeker.

 

 

 

 

Keimpe was gehuwd (2) met  His N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Feycke van Unia, overleden voor 1486.

 

Feycke is getrouwd 1480 met Jetscke Sjoerds van Grovestins, overleden 4 jul 1521, begraven Weidum ,grafschrift, dochter van Sjoerd van Grovestins en Ansck van Wobbema.

 

In OFO II-352 wordt als overlijdensdatum 5/6 juni 1521 vermeld.

 

Jetscke is later getrouwd 1486 met Rienck van Andla, overleden 25 jun 1513 *, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Sytse van Camstra en Ath Aedesdr van Unga.

 

 

 

Keimpe was gehuwd (3) met  Frouck van Amama, overleden na 1487.

 

Volgens Hepkema ging zij in 1487 bij de belegering van Leeuwarden samen met de weduwe van Haye Heringa voor onderhandeling met de bezetters naar Barrahuis.

Volgens de 16 kwartieren van Doecke vam Martena (overl.1605) was haar moeder een Heemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Aucke van Unia, volgt onder III-b.

 

           7   Abbe van Unia.

 

Misschien als Albertus Kemponis (Unia ?) op 27-5-1478 student te Rostock.

 

           8   His Keimpesdr van Unia, overleden voor 1511.

 

Zij zou nog hertrouwd zijn met Hette van Dekema.

 

His was gehuwd met Juw van Hottinga, ,ook Julius, overleden 1494/1495, begraven Franeker, zoon van Jarich van Hottinga en Swob van Sjaerda.

 

Uit het testament van zijn vader uit 1475 blijkt dat hij priester zou worden en inkomsten zou krijgen uit het bezit te Kee.Zijn huwelijk zou blijken uit een charter van 1486.Hij nam het beheer over van de bezittingen in Franeker.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd als meester Juw Hottinga.

Pax-39 d.d.28-2-1487:genoemd als onderhandelaar met Groningen.

OFO II-183 d.d.28-6-1492;hij sluit namens Franeker een verbond met Leeuwarden.

OFO II-184 d.d.5-7-1492:een schrijven van Juw en Bocke Harinxma.

Pax-68 d.d.10-10-1492: Juw sluit met anderen een verbond met Groningen.Als zijn broers worden dan genoemd Here en Jarich.

Pax-98 d.d.27-8-1493:hij vraagt Groningen om Worp Keimpes van Unia en Doecke van Martena te laten gaan en ook om zijn meiers te Deersum en zijn zwager Juw van Dekema geen kwaad te doen.

OFO II-190 d.d.23-10-1494: bij een overeenkomst tussen Franeker en Bolsward worden van de Hottinga's genoemd Juw,Hero,Jarich Jarichs en Symen Hottinga (Symen is onbekend in de genealogie).

Volgens het  "Dootboeck" ,zou Juw zijn overleden in 1494.

Mr Juws zonen worden genoemd in het testament uit 1510 van grootmoeder Edwar Sjaerda; hij heeft dan in ieder geval een zoon Sicke en 2 dochters.

Bij R.v.A.1511 is er bezit te Franeker voor zalige meester Juw Hottinga kinderen.

 

 

           9   Tjets Keimpesdr van Unia.

 

Tjets is getrouwd 1486 (1) met Watze van Roorda, overleden voor 1501, zoon van Johan van Roorda en Rints Juwsdr van Juwinga, ,ook Jongema.

 

Watze overleed zonder kinderen.

In 1501 was zijn weduwe al hertrouwd (GJB 2000-136)

 

Tjets was gehuwd (2) met Tjaert van Burmania, overleden Leeuwarden 4 mrt 1541, begraven Leeuwarden/Oldehove, zoon van Rienck Upckes van Burmania en Eeck Tjaertsdr van Burmania.

 

Hij woonde op het Burmaniahuis te Leeuwarden.

Hij was raadsheer bij het Hof van Friesland 1512-1541.

OFO IV-155 d.d.8-7-1506:genoemd bij de zoenlieden.

Op de lijst van Friese edelen d.d.5-1-1505 onder 29 (T342-05,62).

Bij RvA 1511 heeft Tjaert Burmania van Leeuwarden veel bezit en ook bij RvA 1540 genoemd met bezit onder Leeuwarden en Goutum.

In 1517 drost van Dokkum (GsvD-125).

OFO II-294 d.d.12-4-1520:Tjaert Burmania en het St.Anthonygasthuis wisselen landen.

HvF 16481-154 d.d.20-12-1538:Tjaert behartigt de zaken voor zijn vrouw Graets inzake land te Finkum.

Hij testeerde te Leeuwarden op 9-1-1541 (F.T.164).Uit zijn 2e huwelijk had hij geen kinderen.

Zie verder voor hem GJB 2000-136.

 

Tjaert is later getrouwd 1534 met Graets van Cammingha, geboren 1485, overleden 19 jan 1557 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Pieter van Cammingha en Fouwel van Eminga.

 

         10   Sjouck Keimpesdr van Unia, overleden 22 aug 1496.

 

Sjouck is getrouwd 22 aug 1486 met Doecke van Martena, overleden Cornjum 1504/1511, zoon van Sytze van Martena en Jel Epesdr van Harinxma.

 

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-74 d.d.8-11-1492:Doecke Martena te Cornjum sluit zich aan bij het verbond met Groningen d.d.17-9-1491.

In 1494 verkopen Doecke en zijn broer Hessel land op de Tuinen aan de stad Leeuwarden (OFO I-408 d.d.18-6-1494).

In 1499 vermeld als grietman van Baarderadeel.

Op 5-1-1505 staat hij op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Bij R.v.A.1511 hebben de kinderen van Doecke Martena van Cornjum veel bezit.

 

 

 

  III-a Werp van Unia, overleden 1499, zoon van Keimpe van Unia (II) en Bauck van Martena.

 

OFO II-165 d.d.19-1-1489:samen met Peter Camstra bij besluiten van de stemmen van Oostergo.

OFO II-182 d.d.28-6-1492:hij sluit met andere Schieringers van Leeuwarden een verbond met de geestverwanten in Sneek en Franeker (zie ook GsvD,94).

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

Pax-72 d.d.31-10-1492:hij sluit zich als Leeuwarder hoveling aan bij het verbond tussen Leeuwarden en Groningen van 10-10-1492 (zie ook Gsvd,95).

Hij verkocht het Uniahuis in Leeuwarden.

 

Werp is getrouwd 1490 met  Teth Upckesdr, overleden 1513, dochter van Upcke Riencks en Teth Keimpesdr van Jongema.

 

T313-419 d.d.1501: over een geschil tussen Epe Sytses (Harinxma) te IJlst en Teth Upckesdr, weduwe van Werp van Unia.

Zij testeerde in 1513 (testament niet bij F.T.).

 

Teth is later getrouwd 1501 met Epe van Harinxma, ,thoe IJlst, overleden 1504/1511, zoon van Sytze van Harinxma, ,thoe IJlst en Teth Hillesdr van Bonninga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bauck Werpsdr van Unia, overleden Bozum 12 apr 1525, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij testeert 28-3-1525 (zie F.T.111).

Zij wordt genoemd als vrouw van Pier Epes bij HvF 16481-388 d.d.14-3-1536.

Zie ook GJB 1958-80.

 

 

Bauck was gehuwd met Pier van Walta, overleden 2 okt 1540, begraven Bozum ,grafschrift, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck van Walta.

 

Op 5-1-1505 op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Zijn naam en die van zijn vrouw Bauck op een beker uit 1508.

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum.

Zie ook GJB 1958-79/81 en 84.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Agge van stins.

OFO II-321 d.d.5-1-1525:hij sluit een overeenkomst met zijn oomzegger Take.

HvF 16688-175 d.d.135:Pier Epes Walta c.s kerkvoogden van Bozum.

 

Hij testeerde op 15-7-1538 (EEE1-502v/505v en F.T.145); ook op 24-10-1538 (F.T.148) en op 9-9-1539 (F.T.154).

 

 

 

 

   III-b Aucke van Unia, overleden 11 jun 1501, zoon van Keimpe van Unia (II) en Frouck van Amama.

 

Heerschap op een stins te Wirdum;gedeeltelijk eigenaar van Uniahuis te Leeuwarden (verwoest in 1498).

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

Omstreeks 1490 verkoopt hij met zijn vrouw Ansck land aan Feicke Kamstra (OFO I-385 en T327-1085).

OFO II-186 d.d.10-8-1492:genoemd bij het verbond tussen Oostergo en Westergo.

OFO IV-119 d.d.27-3-1500:genoemd bij besluiten van de Leppa.

Tjaert van Burmania tekent op 9-7-1504 de reversaalbrief als momber voor salige Auke Kempes kinderen (nr.31).

Op 5-1-1505 staan Aucko Kempis Vnya kinderen op de lijst van edelen uit Leeuwarderadeel.

 

Aucke was gehuwd met  Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta, overleden 1534/1540, dochter van Tjerck Juwinga van Walta en Ebel van Walta.

 

Bij R.v.A.1511 heeft weduwe Ansck Unia te Wirdum daar veel bezit en verder 3 eigendommen in Beers.

Zie voor haar HvF 16688-67 d.d.1534.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerck van Unia, volgt onder IV-a.

 

           2   Juw van Unia, volgt onder IV-b.

 

           3   Keimpe van Unia, overleden 1560.

 

Pastoor te Beers (1529,1539).

HvF 16481-388 d.d.14-3-1536:Kempe,pastoor te Beers,met zijn broers Tjerck en Juw en voor Pier Epes Walta te Bozum als eisers;Pier was getrouwd met hun nicht Bauck Werpsdr van Unia (zie ook HvF 16688-20 d.d.1536).

Bij RvA 1540 met bezit te Wirdum.

Prebendaris te Wirdum (1540,1543).

Hij had een natuurlijke dochter Catharina, die in 1559 wordt gewettigd en die getrouwd was met Pybe Aedes Wiarda. (GJB 2011-167).

Zie ook GJB 1970-31.

 

 

           4   Teth Auckesdr van Unia, overleden 30 jun 1530, begraven Beers ,grafschrift.

 

Teth was gehuwd met Poppe van Heemstra, overleden 1516 *, zoon van Taecke van Obbema en Auck van Heemstra.

 

Hij raakte als kapitein dodelijk gewond in de slag bij Genum.

 

 

 

   IV-a Tjerck van Unia, overleden Beers 1551/1567, begraven aldaar, zoon van Aucke van Unia (III-b) en Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta.

 

Als Theodoricus Unia op 30-8-1509 student te Leuven.

Heerschap te Beers op Nijehuys volgens Beneficiaalboek 1543.

Hij voert in 1551 een proces met de pastoor van Jorwerd.

Ook HvF 16691-46 d.d.1554.

Zie verder GJB 1970-31/32 en 39.

 

Tjerck was gehuwd met  Uilck Buwesdr, overleden Beers 1567/1574, begraven aldaar.

 

Zij was niet van adel.Zij voert in 1567 als weduwe een proces voor het Hof van Friesland.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jochem van Unia, volgt onder V-a.

 

           2   Lolck Tjercksdr van Unia, geboren Beers, overleden aldaar 3 mrt 1600, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zij staat met haar man op de kerkklok van Beers anno 1569.Zie ook GJB 1984-50.

 

Lolck is getrouwd v 1569 met Hessel Ruurds Wybranda, geboren Oosterlittens, overleden Beers 6 jun 1602, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Ruurd Lieuwes.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Nyehuys te Beers.

Zie verder GJB 1970-41 en 1984-32.

 

 

           3   Aucke van Unia, volgt onder V-b.

 

           4   Juw van Unia, overleden n 1613.

 

GJB 1970-39:hij woonde 1584 te Beers,1601 te Britswerd en 1613 te Tietjerk.

 

Juw was gehuwd met Wyts Hedsdr Eysma.

 

           5   Frouck Tjercksdr van Unia, overleden n 1590.

 

GJB 1970-41:zij woonde met haar man in 1579 te Jellum,in 1583 te Weidum en in 1590 te Oosterlittens.

T320-37 d.d.1511: over een huis nagelaten door Frouck van Unia. Dit huis was verbouwd tot pastoorshuis voor de parochie St.Vitus te Leeuwarden.

Zie ook GJB 1984-49.

 

Frouck is getrouwd v 1579 met Lolcke Hiddes.

 

           6   Teth Tjercksdr van Unia, overleden n 1584.

 

GJB 1970-39:zij woonde met haar man in 1579 te Jellum en in 1584 te Bolsward.

 

Teth was gehuwd met Juw Saeckles.

 

           7   Ansck Tjercksdr van Unia.

Ansck is getrouwd 18 nov 1558 met Joucke Grewinge, overleden v 1605.

 

Hij was advocaat te Leeuwarden.

 

 

 

   IV-b Juw van Unia, overleden Wirdum v 1540, zoon van Aucke van Unia (III-b) en Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta.

 

Julius Auconis Unia is op 25-2-1514 student te Leuven.

Hij woonde op Unia-state te Wirdum.

Zijn weduwe Aelke koopt een halve sate in Scheltingagoed onder Harlingen van haar zwager Keimpe te Wirdum.

Zie ook GJB 1970-31 en HvF sententie 31-3-1528.

Misschien begraven te Leeuwarden in de Galileërkerk (zie Grafschriften III-59).

 

Juw was gehuwd met  Ael Ritsckesdr van Juckema, overleden 1551, dochter van Ritscke van Juckema en Syts Douwesdr van Baerda

 

RvA 1540:Aelcke Unie weduwe heeft bezit te Stiens en gebruikt te Wirdum het bezit van haar kinderen,dat in 1511 in bezit was van schoonmoeder Ansck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt van Unia, overleden 1606 *, begraven Bornwerd.

Rixt was gehuwd met Frans van Aylva, geboren ± 1513, overleden 25 jan 1563 ,50 jaar, begraven Bornwerd ,grafschrift, zoon van Sytse van Aylva en Luts van Minnoltsma.

 

Hij woonde op Sytsemastate/Minnoltsmastate te Bornwerd.

Hij testeerde op 20-1-1563,krank van lichaam (T323-01,inv.nr.158).

Zijn naam en die van Rixt van Unia op een zerk te Bornwerd (de Vrije Fries XXIII).

Zie ook GJB 1995-161.

 

Frans was weduwnaar van Tjemck van Cammingha, overleden 19 jun 1545 ,of 1546*, begraven Bornwerd/Dokkum, dochter van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema. Frans had een buitenechtelijke relatie met N.N..

 

           2   Aucke van Unia, overleden 1578 ?.

 

Als Augustus Julii Unia op 27-8-1548 student te Leuven.

Hij overleed kinderloos.

 

Aucke was gehuwd met Anna Sydsdr van Tjaerda, overleden n 14 nov 1578, dochter van Syds van Tjaerda en Moedt van Sythiema.

 

Zij testeerde op 16-4-1578 en op 14-11-1578.

T313-523 d.d.1578:testament van Anna van Tjaerda,weduwe van Aucke van Unia.

 

 

           3   Ritscke van Unia, volgt onder V-c.

 

           4   Ebel van Unia.

Ebel was gehuwd met Feye van Meckema, overleden n 1554 ,op 17-1-1577 ?, zoon van Pybe van Meckema en Sjouck Tjaerda van Starkenborgh.

 

HvF 16691-49 d.d.1554:Feye als broer van Sippe.

Op 17-1-1577 overlijdt een Feye van Meckema uit Dokkum.

 

Feye was later gehuwd met Frau van Heemstra, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

 

           5   Jouck van Unia, overleden 16 apr 1590 *,begraven Jouswier.

Jouck was gehuwd (1) met Joachim Panser, afkomstig uit Groningen.

Jouck was gehuwd (2) met Willem Balthazar van Schwartzenberg.

 

           6   Teth van Unia, overleden n 1586.

 

HvF 16702-369 d.d.1587:Teth Unia als weduwe van Claes.

 

Teth was gehuwd met Claes Tjaerda van Starkenborgh, overleden v 2 sep 1574, zoon van Bartholt Tjaerda van Starkenborgh en Bawe Friling.

 

Ingeschreven als student te Heidelberg 29-7-1553.

 

 

 

     V-a Jochem van Unia, overleden Beers 28 mrt 1614, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Tjerck van Unia (IV-a) en Uilck Buwesdr.

 

Jochem woonde te Weidum in 1584,te Baard in 1589 en te Beers in 1613.Mederechter van Baarderadeel.

Hij staat met zijn vrouw op de kerkklok van Beers Anno 1569.

Zie ook GJB 1970-40 en GJB 1979-19.

 

Jochem is getrouwd v 1569 met  Trynke Epesdr van Adama, overleden Beers 16 feb 1618, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Epe Sybrens van Adama en Jees Lollesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Epe van Unia, overleden Beers 16 mei 1618, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Zie ook GEN 513-412 (Osinga).

 

 

           2   Sjoerdt van Unia, volgt onder VI-a.

 

           3   Jan van Unia, volgt onder VI-b.

 

           4   Keimpe van Unia, volgt onder VI-c.

 

 

     V-b Aucke van Unia, overleden 26 jan 1596, begraven Oosterlittens ,grafschrift, zoon van Tjerck van Unia (IV-a) en Uilck Buwesdr.

 

Anno 1569 staat zijn naam op de kerkklok van Beers.

HvF 16694-105 d.d.1569:Aucke Unia c.s. als eisers.

GJB 1970-40:hij werd in 1580 burger van Bolsward.

In 1592 te Oosterlittens,zie GJB 1984-51.

 

Aucke was gehuwd met  Auck Hobbedr, begraven Oosterlittens ,grafschrift.

 

Het grafschrift geeft als sterfdatum 3-1-16..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Uilck van Unia, overleden apr 1623, begraven Bolsward ,grafschrift.

Uilck was gehuwd met Ighe Meyes Algra, overleden 26 aug 1650, begraven Bolsard ,grafschrift.

 

Hij was apotheker te Bolsward en testeerde daar op 25-8-1650.

 

 

           2   Jelle van Unia, volgt onder VI-d.

 

           3   Namck van Unia.

Namck was gehuwd met Jan Gerbens, afkomstig uit Oosterlittens.

 

 

     V-c Ritscke van Unia, overleden 12 jul 1603*, zoon van Juw van Unia (IV-b) en Ael Ritsckesdr van Juckema.

Ritscke was gehuwd met  Margaretha van der Marck.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mechteld van Unia, geboren Genemuiden, overleden Mechelen 28 feb 1628.

 

Mechteld was non.

Zij testeerde op 4-8-1626 (T323-25).

 

 

           2   Ebel van Unia, ,ook Apollonia, overleden n 1642.

 

Zij testeerde op 30-9-1636 (T323-25) en in 1643 te Vollenhove.

 

Ebel was gehuwd met Jacob van der Haeghe.

 

           3   Carel van Unia, volgt onder VI-e.

 

           4   Hen van Unia.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           5   Aucke van Unia.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           6   Robertus van Unia.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           7   Aldegonda van Unia.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           8   Maria van Unia.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

           9   Margaretha van Unia.

Margaretha was gehuwd met Octavianus Dautsianus, afkomstig uit Milaan.

 

         10   Frans van Unia.

 

Als Franciscus Unia op 29-8-1564 student te Heidelberg.

Hij was kapitein in het leger, drost van Genemuiden  en niet getrouwd.

Bij PI 1578 te Stiens aangeslagen voor 6 cg.

 

 

         11   Anna van Unia.

Anna was gehuwd met Jan de Borghreef.

 

         12   Julius van Unia.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

   VI-a Sjoerdt van Unia, overleden Britsum v 10 jun 1619, zoon van Jochem van Unia (V-a) en Trynke Epesdr van Adama.

 

Hij woonde te Britsum.

In 1618 werden zijn broers Jan en Keimpe voogden over zijn kinderen (LWL 86-119).

 

Sjoerdt was gehuwd met  Ydt Feyckesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryncke van Unia.

 

           2   Sjoerdt van Unia.

 

 

   VI-b Jan van Unia, overleden 26 apr 1627, begraven Beers ,grafschrift, zoon van Jochem van Unia (V-a) en Trynke Epesdr van Adama.

 

Hij woonde te Beers.

Genoemd op 11-5-1605 te Leeuwarden als voormond Jancke Feyckesdr.

Zie ook GEN 513-412 (Osinga).

 

Jan is getrouwd ± 1596 met  Aeff Dircksdr, overleden 25 sep 1623, begraven Beers ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syts van Unia, geboren 1598, overleden mrt 1651.

 

Zij testeerde op 23-9-1617.

 

Syts is getrouwd 1617 met Epe Mattheus, zoon van Mattheus Hotses en Jel Epesdr van Adama.

 

           2   Feyck van Unia.

 

 

   VI-c Keimpe van Unia, overleden n 15 jun 1632, begraven Beers ,grafschrift, zoon van Jochem van Unia (V-a) en Trynke Epesdr van Adama.

 

Zie voor hem GEN 513-412 (Osinga).

HvF 16792 d.d.1-12-1631,12-4-1632 en 15-6-1632:Keimpe als voogd over de kinderen van zijn overleden schoonvader Sicke.

Het grafschrift vermeldt hem als overleden anno 16.. de ...

 

Keimpe was gehuwd (1) met  Tryncke Pieters Grons, overleden Beers 12 okt 1611, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Pieter Anes.

 

Keimpe is in ondertrouw gegaan Marssum 1 aug 1627 (2) met  Saapck Sickesdr Runia, geboren ± 1600, overleden Beers 18 okt 1642 ,42 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Sicke Fongers Runia en Tjets Jansdr.

 

Zij werd begraven bij haar kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ydt van Unia.

 

Bij trouwen in 1660 kwam zij uit Leeuwarden.

 

Ydt was gehuwd (1) met Taco Harmens.

 

Ydt is getrouwd Hallum 2 dec 1660 (2) met Faes Hendricks, afkomstig uit Hallum in 1660.

 

 

   VI-d Jelle van Unia, overleden ± 1630, zoon van Aucke van Unia (V-b) en Auck Hobbedr.

 

Hij was boer te Dronrijp (GJB 1970-40).

HvF d.d.27-6-1637:Jelle Unia, getrouwd met Sjuw Intedr.

 

Jelle was gehuwd met  Sjuw Intesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aucke van Unia, gedoopt Dronrijp 13 mei 1610.

 

           2   Inte van Unia, afkomstig uit Bayum in 1638, geboren ± 1618.

 

HvF 16792 d.d.20-9-1635:Inte Jelles Unia,geass.met zijn oom Hessel Jelles Ansta.

Zie voor hem ook HvF d.d.31-5-1636.

 

Inte is getrouwd in Hennaardradeel 15 feb 1638 ,gerecht met Romck Auckesdr, afkomstig uit Bayum.

 

           3   Wapcke van Unia.

 

Wapcke was gehuwd met Marten Dircks.

 

 

   VI-e Carel van Unia, overleden 11 aug 1636, zoon van Ritscke van Unia (V-c) en Margaretha van der Marck.

 

In 1612 is Carel kerkvoogd te Wirdum (zie HvF 16486-23 d.d.27-1-1612)

 

Carel is getrouwd 1607 met  Alegonda van Achelen, overleden 6 mei 1638, dochter van Roelant van Achelen en Womck van Mockema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Julius Mockema van Unia, volgt onder VII.

 

           2   Womck van Unia, ,ook Womelia,, overleden n 1643.

 

HvF 16793 d.d.6-3-1640:haar man Douwe Roorda is overleden en haar broer Julius wordt benoemd als voogd voor haar kinderen:Lysbeth 14 jaar,Margaretha 11 jaar en Douwe 8 jaar.

T311-139 d.d.1643:Womelia van Unia te Ferwerd.

 

Womck was gehuwd (1) met Dirck de Borghreef, overleden 19 nov 1639.

 

Hij noemde zich Douwe Roorda de Borghreef,omdat hij de goederen van Douwe van Roorda te Terkaple via zijn tante Elisabeth de Borghreef had verkregen.

In 1638 woonde hij op Camminghastate te Ferwerd.

 

Womck was gehuwd (2) met Sicke van Hemmema, overleden 19 okt 1664, zoon van Sierck Sickes van Hemmema en Lysbeth Lucasdr Jarges.

 

           3   Ritscke van Unia, overleden Lingen n 1662.

 

Op 29-6-1623 is Richardus Unia student te Leiden.

Hij was vaandrig in het leger en niet getrouwd.

T327-1489,1491:Richard van Unia verkoopt land te Wirdum aan Bonne van Donia en echtgenote (1662,1664).

 

 

           4   Margaretha van Unia.

 

Zij was niet getrouwd.

 

 

 

     VII Julius Mockema van Unia, overleden Jelsum 1656, zoon van Carel van Unia (VI-e) en Alegonda van Achelen.

 

In 1642 woonde hij te Jelsum als hij met zijn vrouw wordt uitgenodigd voor de begrafenis van Jarich van Liauckema te Sexbierum.

            T327-1649:overeenkomst uit 1634 met Julius Mockema van Unia.

 

Julius was gehuwd met  Ydt van Aylva, geboren Holwerd ± 1606, overleden dec 1658, dochter van Douwe van Aylva en Luts van Meckema.

 

Zij testeerde op 17-12-1658.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Carel van Unia, geboren Jelsum 1649, volgt onder VIII.

 

           2   Alegonda van Unia.

 

Zij kwam bij huwelijk in 1658 uit Jelsum.

 

Alegonda is getrouwd Jelsum 1658 ,3e pr.14-11-1658 Minnertsga, met Ulbe van Sixma, overleden 8 okt 1672, zoon van Douwe van Sixma en Sjouck Ulbesdr van Aylva.

 

Hij kwam bij huwelijk in 1658 uit Minnertsga.

Ulbe was majoor in het leger.

HvF 16820-41 (1685/1688):Ulbe had bezit te Ried.

 

 

           3   Ritscke van Unia, overleden 8 apr 1674.

 

Hij was ritmeester en niet getrouwd.

 

 

           4   Lucia van Unia, overleden n 1659.

 

HvF 16793 d.d.18-5-1655:Haar man Leo van Wytsma is overleden en voor haar ongeboren vrucht wordt voogdij aangevraagd door o.a.haar zwager Pybe van Wytsma.

 

Lucia is getrouwd in Leeuwarderadeel 4 feb 1654 ,gerecht (1) met Lieuwe van Wytsma, geboren Ee 29 jun 1612, overleden 28 apr 1655, begraven Ee ,rouwbord, zoon van Gerrit van Wytsma en Bjuck Ofckesdr van Bawema.

 

Zie N.O.II-296.

 

Lucia is getrouwd Leeuwarden 29 okt 1659 ,gerecht (2) met Everaert Marius van Sissinghe, afkomstig uit Groningen in 1659, overleden 2 sep 1672.

 

           5   Anna Catharina van Unia.

Anna is getrouwd Nijland 11 mrt 1660 met Gerlich Dircks Doys, afkomstig uit Nijland in 1660, geboren 20 dec 1626, overleden 21 dec 1685.

 

           6   Ida Maria van Unia.

Ida is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 jan 1670 en getrouwd Jelsum 6 feb 1670 met Arent van Lintelo, overleden sep 1672.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

 

   VIII Douwe Carel van Unia, geboren Jelsum 1649, overleden 5 dec 1708 ,59 jaar, zoon van Julius Meckema van Unia (VII) en Ydt van Aylva.

 

Grietman van Tietjerksteradeel vanaf 24-12-1669 tot 1689.

In het Fries Museum is een portret van Douwe Carel van Unia (omstreeks 1698).

 

Douwe is getrouwd Oenkerk 3 jan 1675 met zijn nicht  Luts van Aylva, ,ook Lucia,, geboren Oenkerk 1652, overleden Leeuwarden 11 mei 1730 ,77 jaar, dochter van Scipio Meckema van Aylva, ook Sippe en Lisck van Eysinga.

 

Attestatie op 24-4-1672 van Ternaard naar Marne (Gr.) om daar te trouwen.

 

Luts is eerder getrouwd 1672 ,24-4-1672 att.Ternaard, met Jelte van Eysinga, geboren Kollum 1653, overleden 25 feb 1674, zoon van Ritscke van Eysinga en Bauck van Roorda.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Luts:

 

           1   Jelte van Unia, ,ook Julius,, geboren Oenkerk 5 nov 1675, volgt onder IX-a.

 

           2   Frans van Unia, gedoopt Oudkerk 8 jul 1677, overleden v 1752.

Frans was gehuwd met Elisabeth Rees, geboren ± 1684, overleden Schiedam 24 nov 1752 ,68 jaar.

 

           3   Sippe van Unia, gedoopt Leeuwarden 28 nov 1679, overleden Hulst 25 jan 1704.

 

In het Fries Museum is een portret van Sippe van Unia (omstreeks 1698).

 

 

           4   Lucia Cornelia van Unia, gedoopt Leeuwarden 2 jan 1681.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           5   Lucia Cornelia van Unia, geboren Bergum 23 nov 1682.

 

Zij is jong overleden.

 

 

           6   Lucia Helena van Unia, geboren Bergum 9 dec 1684.

 

           7   Willem Aemilius van Unia, ,oorspronkelijk Douwe,, gedoopt Leeuwarden 26 jun 1692, volgt onder IX-b.

 

 

   IX-a Jelte van Unia, ,ook Julius,, geboren Oenkerk 5 nov 1675, overleden 10 jan 1731, zoon van Douwe Carel van Unia (VIII) en Luts van Aylva, ,ook Lucia,.

 

Hij was in 1707 kapitein in het leger en woonde later op Uniastate te Metslawier.

 

Jelte is in ondertrouw gegaan Holwerd 1 jan 1707 en getrouwd Leeuwarden 27 jan 1707 ,Waalse kerk, met  Helena Maria van Aylva, gedoopt Anjum 26 apr 1689, overleden 30 okt 1712 ,ruim 23 jaar,, dochter van Hobbe van Aylva en Anna Doedt van Schwartzenberg en Hohenlansberg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hobbe Esaias Ulbe van Unia, geboren Kampen 2 jun 1708, volgt onder X.

 

           2   Helena Emerentia Lucia van Unia, gedoopt Leeuwarden 14 okt 1712, overleden aldaar 21 apr 1743, begraven Huizum.

Helena is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 25 jan 1732 en getrouwd aldaar 3 feb 1732 ,Jacobijnerkerk, met Hobbe van Burmania, gedoopt Leeuwarden 25 feb 1705, overleden aldaar 12 feb 1765, begraven aldaar, zoon van Ulbe van Burmania en Anna Maria van Sminia.

 

Grietman van Leeuwarderadeel van 23-7-1721 tot zijn overlijden in 1765.

 

 

 

   IX-b Willem Aemilius van Unia, ,oorspronkelijk Douwe,, gedoopt Leeuwarden 26 jun 1692, overleden 6 nov 1754, zoon van Douwe Carel van Unia (VIII) en Luts van Aylva, ,ook Lucia,.

 

Hij was grietman van Kollumerland 1730/1743.

 

Willem is getrouwd Holwerd 29 okt 1713 (1) met  Lucia Juliana van Schratenbach, geboren ± 1695, overleden 3 aug 1730 ,35 jaar,.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Carel van Unia, gedoopt Holwerd 5 sep 1714.

 

Hij is jong overleden.

 

 

           2   Juliana Dorothea van Unia, gedoopt Holwerd 5 feb 1716, overleden Peize 15 okt 1782 ,ongeveer 67 jaar,.

Juliana is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mrt 1737 en getrouwd Rinsumageest 23 jun 1737 (1) met haar neef Hobbe Esaias Ulbe van Unia, geboren Kampen 2 jun 1708, volgt onder X.

 

Juliana is getrouwd Metslawier 10 apr 1740 (2) met Laes Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 3 mrt 1700, overleden Tietjerk 9 jul 1751, zoon van Tjaert van Burmania en Remia van Douma.

 

           3   Theotardia Suffrida van Unia, geboren 12 dec 1718, gedoopt Holwerd 18 dec 1718, overleden Peize 9 aug 1795.

Theotardia is getrouwd Metslawier 10 mrt 1748 met Justus Bartholomeus de Coninck, afkomstig uit Dokkum in 1748, geboren ± 1718, overleden 10 mrt 1771 ,53 jaar.

 

           4   Wilhelmina Lucia van Unia, geboren 6 jan 1724, gedoopt Holwerd 9 jan 1724.

Wilhelmina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 8 sep 1752 en getrouwd Rinsumageest 17 sep 1752 met Albertus Emilius Lamoraal Rengers, afkomstig uit Doornik in 1752, geboren 1728, overleden 25 dec 1763.

 

           5   Lucia Barbara van Unia, gedoopt Holwerd 23 sep 1725, overleden Leeuwarden 27 feb 1735.

 

Willem is getrouwd 1 jan 1733 (2) met  Lucia Helena van Camstra, gedoopt Leeuwarden 11 okt 1693, overleden 26 dec 1751, dochter van Tjalling Homme van Camstra en Juliana Agatha van Aylva.

 

Zie T327-1352/1353.

 

 

        X Hobbe Esaias Ulbe van Unia, geboren Kampen 2 jun 1708, overleden Metslawier 20 jan 1738, zoon van Jelte van Unia, ,ook Julius, (IX-a) en Helena Maria van Aylva.

 

Hobbe is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mrt 1737 en getrouwd Rinsumageest 23 jun 1737 met zijn nicht  Juliana Dorothea van Unia, gedoopt Holwerd 5 feb 1716, overleden Peize 15 okt 1782 ,ongeveer 67 jaar,, dochter van Willem Aemilius van Unia, ,oorspronkelijk Douwe, (IX-b) en Lucia Juliana van Schratenbach.

 

Juliana is later getrouwd Metslawier 10 apr 1740 met Laes Ulbe van Burmania, gedoopt Cornjum 3 mrt 1700, overleden Tietjerk 9 jul 1751, zoon van Tjaert van Burmania en Remia van Douma.

 

Uit het huwelijk van Hobbe en Juliana:

 

           1   Hobbina Juliana van Unia, geboren Rinsumageest aug 1738, overleden 26 feb 1775.

 

Bij trouwen in 1756 uit Leeuwarden.

 

 

 

Hobbina is getrouwd Holwerd 27 jun 1756 met Ernst Frans van Aylva, gedoopt Holwerd 18 aug 1730, overleden St Omer 1787, zoon van Hessel Douwe Ernst van Aylva en Bauwina van Burmania.

 

Ernst was grietman van Baarderadeel 1752/1787.

 

 

 

 

 

_

 

                                   Genealogie van het andere geslacht van Unia

 

 

         I Matthys van Unia, overleden n 30 jan 1469.

 

Genoemd in OFO I-150 d.d.4-4-1458.

OFO I-199 d.d.30-1-1469:hij is met Tjebbe van Unia  betrokken bij de huwelijksvoorwaarden te Rinsumageest voor Hack van Eysinga.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Foppe Matthyses van Unia, volgt onder II.

 

 

       II Foppe Matthyses van Unia, overleden Leeuwarden 1507/1510, zoon van Matthys van Unia (I).

 

Olderman te Leeuwarden in 1498,in 1505 als schepen aldaar.

RvA 1511:Foppe Matthyszn in Hoekstera-espel.

Genoemd in OFO IV-140,144,148,149,155,156 enz.d.d.5-10-1504, 30-4-1505,18-9-1505,18-9-1505,8-7-1506,14-8-1506,enz.;in OFO-I-d.d.20-6-1507.

 

Foppe was gehuwd met  Katryn N., overleden n 1510.

 

Genoemd als vrouw van Foppe in OFO-IV-137 d.d.2-3-1504.

Als weduwe van Foppe genoemd in OFO-IV-197 d.d. 31-5-1510.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Matthys Foppes van Unia, volgt onder III.

 

 

      III Matthys Foppes van Unia, overleden n 1530, zoon van Foppe Matthyses van Unia (II) en Katryn N..

 

Genoemd in 1529 bij HvF 16480-408 en op 18-12-1533 bij HvF 16687-673.

Zie ook GJB 1989-75.

 

Matthys was gehuwd met  May Bottesdr van Oenema, afkomstig uit Snikzwaag.

 

Zie GJB 1989-75.

 

May was weduwe van Idzart Jouckes(?) ŕ Douma.

 

Uit het huwelijk van Matthys en May:

 

           1   Foppe Matthyses van Unia, overleden n 1554.

 

Vermeld als heerschap te Nijenhove. Zie GJB 1989-75.

In 1554 is Foppe Matthyses Unia voogd over de kinderen van Jeppe Elinga/Ydsma.

Zie HvF 16691-4 d.d.1554.