Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs

                   echtpaar te Sexbierum en ouders van admiraal Tjerck Hiddes de Vries

 

                                              met index op 1154 persoonsnamen

 

 

Mijn belangstelling voor dit nageslacht werd gewekt,toen bij onderzoek voor mijn kwartierstaat bleek,dat Hidde Sjoerdts één van mijn voorouders was.Dit via dochter Sjouck Hiddes.Er is wel het één en ander gepubliceerd over dit nageslacht,maar met dit onderzoek is getracht een vollediger beeld te krijgen.Voor zover mogelijk strekt dit zich uit tot eind 18e eeuw.

 

Alle data voor 1-1-1701 in Friesland zijn volgens de Juliaanse kalender,omdat hier pas op die datum de Gregoriaanse kalender werd ingevoerd.Het jaar 1701 begon toen in Friesland en Groningen met 12-1-1701.In Holland werd de Gregoriaanse kalender al gebruikt vanaf 1-1-1583.Sindsdien liep Holland 10 dagen voor op Friesland;dit verschil was in 1700 opgelopen tot 11 dagen (zie bij Tjerck Hiddes onder II-c).

 

Als geen geboortedatum/doopdatum bekend was,is toch vaak een geboortejaar toegekend om te voorkomen dat personen met hetzelfde patroniem in de index onder één noemer worden gebracht.Als gebruik gemaakt wordt van "rond een bepaald jaar" is dat in de meeste gevallen een zeer ruwe schatting.

 

 

Afkortingen:

RAF-Ryksargyf Fryslân   (nu Tresoar)

BAR,HAR,BIL-Nedergerecht Barradeel,Harlingen,'tBildt

GEN-Collectie genealogieën op het Ryksargyf

T-verwijst naar een toegang van het Ryksargyf

HOF-Archief Hof van Friesland,T-14

 

 

Bronnen:

 

 

HOF-13831 en HOF-13978 : processtukken,die horen bij de civiele zaak over de eigendomsrechten van Wynaldum stem 21 tussen nakomelingen van Tjerk Hiddes n.l. erven kapitein Beuckers en erven Baukje de Vries.

Hierbij bevindt zich een bijbelblad met familieaantekeningen.

Verscheidene data over doop,geboorte,huwelijk enz.zijn hieruit overgenomen (zie ook D.J.v.d.Meer in "het Beaken" XIV-1952-blz.33 e.v.).

 

 T347-1147,W.Eekhoff over de nazaten van Tjerk Hiddes.

 

 

Verwezen wordt verder naar Roorda in GEN 526-43 en GEN 529-VII-37/40,naar GEN 48 (De Friese Wassenaars door W.T.Vleer) en naar Navorscher 1863 (13-220).

 

                                      december 2000,

                                      S.Wierstra,

                                      Kapellaan 18,Dokkum.

 

 

 

         I Hidde Sjoerdts, geboren 1587/1588, overleden Sexbierum 30 mei 1645.

 

Hij was eerst schipper en wordt als zodanig vermeld in de inventaris d.d. 2-6-1618 van Hansck Hilledr, weduwe van Dick Pytters (WON 116-279v).

Later korenmolenaar te Sexbierum;hij huurt deze molen van overste Jarig van Liauckema vanaf 19-7-1624 tot zijn dood in 1645 voor 92 car.gld.per jaar.

Over deze molen zie hiervoor GEN 1095 door Goodijk met verwijzingen naar het Liauckema-archief (T311-135).

Na belijdenis op 3-3-1628 werd hij lidmaat van de kerk te Sexbierum.

Hij werd op 26-10-1626 curator over de kinderen van zijn zwager Andrys Hettes en schoonzuster Tryntje Jacobs.(BAR 3-274).

Op 2-2-1633 is hij getuige voor het gerecht, oud omstreeks 45 jaar (BAR 29-135).

In 1641 is hij voogd over de weeskinderen van Andries Hilles (BAR 4-195).

 

Hidde is getrouwd v jun 1610 (1) met  Tryn Bauckes, overleden voor 1614.

 

Zij en Hidde worden als echtpaar genoemd in het eerste recesboek van Barradeel.

BAR 2-46 d.d.24-6-1610:(Trynke Bauckedr,echte huisvrouwe van Hidde Siuerdts).

 

Hidde is getrouwd 6 sep 1614 (2) met  Swob Jacobs, geboren 1596, overleden Sexbierum 3 mei 1667 ,oud 70 jaar, dochter van Jacob N. en Maria Cornelisdr.

 

BAR 123-86v d.d.16-6-1623:Swob,getrouwd met Hidde Siuerdts,behoorde op 10-12-1621 bij de erfgenamen van haar moeder Maria Cornelisdr.

Swob wordt lidmaat van de kerk te Sexbierum na belijdenis op 3-3-1628.

Zij zal ws.in 1645 na het overlijden van haar man het werk als molenaar hebben overgenomen,samen met haar zoon Sjoerdt.

Zij vraagt mee de voogdij aan voor haar kleinkinderen op 21-12-1666,als ook schoondochter Nannetje Atses is overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Hiddes, geboren Sexbierum 11 aug 1615, volgt onder II-a.

 

           2   Sjoerdt Hiddes, geboren Sexbierum 14 aug 1616, volgt onder II-b.

 

           3   Tjerck Hiddes de Vries, geboren Sexbierum 6 aug 1622, gedoopt aldaar 25 aug 1622, volgt onder II-c.

 

           4   Jacob Hiddes, geboren Sexbierum 14 jun 1624, gedoopt aldaar 19 sep 1624, volgt onder II-d.

 

           5   Jurjen Hiddes, geboren Sexbierum in 1626, gedoopt Sexbierum 19 mrt 1626, ,ws.op jonge leeftijd te Sexbierum overleden.

 

           6   Sjouck Hiddes, geboren Sexbierum 2 mrt 1628, gedoopt aldaar 9 mrt 1628, volgt onder II-e.

 

           7   Marij Hiddes, geboren Sexbierum in 1630, gedoopt Sexbierum 7 mrt 1630, ,ws.op jonge leeftijd te Sexbierum overleden.

 

           8   Berend Hiddes de Vries, ,ook Barend,, geboren Sexbierum 14 okt 1631, gedoopt aldaar 23 okt 1631, volgt onder II-f.

 

           9   Tjerckje Hiddes, geboren Sexbierum 5 dec 1633, volgt onder II-g.

 

         10   Antje Hiddes, geboren Sexbierum in 1637, gedoopt Sexbierum 12 nov 1637, overleden aldaar v 14 jun 1643.

 

         11   Eentje Hiddes, ,ook Intje en Jintje, geboren Sexbierum 16 dec 1640, gedoopt aldaar 26 dec 1640, volgt onder II-h.

 

         12   Antje Hiddes, geboren Sexbierum 14 jun 1643, gedoopt aldaar 18 jun 1643, volgt onder II-i.

 

 

    II-a Tryntje Hiddes, geboren Sexbierum 11 aug 1615, overleden aldaar na 1659, dochter van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Zij is ws.genoemd naar Hidde's eerste vrouw.Zij wordt tegelijk met haar man Auke lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 9-11-1645.

Er is een andere Trynke Hiddes te Sexbierum,die op 3-6-1641 trouwt.Roorda meent ten onrechte dat dit onze Tryntje Hiddes betreft (zie GEN 526-43/44).

Immers onze Tryntje Hiddes is in 1645 nog getrouwd met haar eerste man.Het zal dus ook onze Tryntje Hiddes zijn,die in 1658 hertrouwt.Haar zoon Fedde,al geboren voor dit tweede huwelijk,wordt een oom genoemd van de kinderen van zoon Eelke uit haar eerste huwelijk.(zie onder III-c).

Zij is misschien overleden in 1660 bij de geboorte van haar dochter Tryntje,die dan naar haar genoemd zal zijn.

 

Tryntje is getrouwd 1638/1639 ,3e pr.Sexbierum 23-12-1638, (1) met  Auke Eelckes, afkomstig uit Sexbierum in 1638, overleden Sexbierum 1654/1657.

 

Na belijdenis op 9-11-1645 wordt hij lidmaat te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelcke Auckes, gedoopt Sexbierum 24 nov 1639, overleden aldaar v 23 mei 1652.

 

           2   Sjurdt Auckes, gedoopt Sexbierum 8 okt 1643, volgt onder III-a.

 

           3   Antje Auckes, gedoopt Sexbierum 4 okt 1646, volgt onder III-b.

 

           4   Hidde Auckes, gedoopt Sexbierum 29 jul 1649.

 

           5   Eelcke Auckes, gedoopt Sexbierum 23 mei 1652, volgt onder III-c.

 

           6   Piter Aukes, gedoopt Sexbierum 29 okt 1654, volgt onder III-d.

 

Tryntje is getrouwd Sexbierum 3 jan 1658 (2) met  Foecke Feddes, afkomstig uit Sexbierum in 1658, overleden n 1659.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 3-10-1658.

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Fedde Foeckes, gedoopt Sexbierum 3 okt 1657, volgt onder III-e.

 

           8   Tryntje Foeckes, gedoopt Sexbierum 17 jun 1660, overleden n 1708.

 

Zij is in 1700 en 1708 eig.en gebr.van land te Sexbierum (floreen 103 en 106) en ook eigenaar van een huis (floreen 190).In 1700 ook eigenaar van floreen 42 Sexbierum,dat in 1708 in bezit is van haar broer Fedde.In 1718 niet meer vermeld.

 

Tryntje is getrouwd Pietersbierum (?) 1680 ,1-2-1680 3e pr.Sexbierum, met Abe Keimpes, afkomstig uit Pietersbierum in 1680.

 

Abe en Tryntje wonen na huwelijk ws.te Pietersbierum.

 

 

 

    II-b Sjoerdt Hiddes, geboren Sexbierum 14 aug 1616, overleden aldaar 7 jun 1667, zoon van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Korenmolenaar te Sexbierum;hij huurt deze molen,vanaf 30-9-1663 tot zijn dood in 1667,van Sophie Anne van Pipenpoy voor 160 car.gld.per jaar (zie GEN 1095).

Na belijdenis op 30-1-1648 wordt hij lidmaat te Sexbierum.

HAR 207-293 d.d.2-1-1667:Sjoerd tekende op 1-5-1663 een schuldbekentenis van 150 goudguldens aan zijn broer Tjerk,waarop later 50 goudguldens waren afbetaald.

Hij hertrouwt in 1664 met Jits Rotgers,de schoonmoeder van zijn zoon Hidde.Als hij in 1667 is overleden,vraagt de oudste zoon Hidde op 29-1-1668 voogdij aan voor de wezenkinderen (BAR 64-32v).Nog in leven zijnde kinderen:Hidde Sjoerds 22jaar,Claes Sjoerds 20 jaar,tegenwoordig"barbarie",Jacob Sjoerds 11jaar,Mary Sjoerds in't 13e jaar en Gaetske Sjoerds in't 7e jaar.Curatoren:Eelcke Annes,Pietersbierum ,zwager en aangetrouwde neef en Jan Jacobs,oom.

 

Sjoerdt is getrouwd Pietersbierum 12 mrt 1643 (1) met  Acke Claeses, afkomstig uit Sexbierum in 1643, geboren ± 1620, overleden Sexbierum 1660/1664.

 

Zij komt ws.oorspronkelijk uit Pietersbierum.Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 30-1-1648.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Sjoerds, gedoopt Sexbierum 20 okt 1644, overleden aldaar v 11 nov 1649.

 

           2   Hidde Sjoerds de Vries, geboren Sexbierum 20 dec 1645, gedoopt aldaar 28 dec 1645, overleden Duinkerken 2 jul 1694, begraven Harlingen(Grote Kerk).

 

Na belijdenis op 14-8-1670 lidmaat te Sexbierum.Hij kocht samen met zijn vrouw meerdere malen bouwland onder Sexbierum:in 1684(BAR 89-48v,49);in 1686(BAR 89-85);in 1688(BAR 89-162,163);in 1690(BAR 89-225v).

Hij was schipper;later kapitein ter zee met in 1691 bevel over het schip "Frisia";hij werd in 1692 in de plaats van Douwe Feije van Roorda benoemd als schout bij nacht van de Admiraliteit(resolutie Staten 26-3-1692);in 1693 in deze functie bevelhebber van een Noordzee-eskader.

Er is een brief van hem aan de Staten uit 1693,zie T347-1147.Hij overleed als krijgsgevangene te Duinkerken op 2-7-1694,nadat hij op 19-6-1694 gewond was geraakt bij een gevecht op de Noordzee (zie het in de inleiding genoemde bijbelblad,HOF-13831).Het huwelijk was kinderloos.

 

Hidde is getrouwd Sexbierum 22 apr 1666 met Grietje Symens, gedoopt Sexbierum 3 dec 1643, overleden Bolsward v 20 jan 1706, dochter van Symen Meynerts en Jits Rotgers.

 

Zij wordt lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 1-8-1669.

Zij trouwde 12-7-1696 te Oosterlittens met Ds.Nicolaus Alma.Zij wordt dan en daarna Margarita de Vries genoemd (3e pr.Sexbierum 12-7-1696 Margrita de Vries;met att.naar Oosterlittens om daar te trouwen).

Ds.Alma werd gedoopt 5-1-1650 te Franeker en is overleden 26-5-1727 te Bolsward.Hij was eerder getrouwd in 1676 met Catharina Singels.Ds.Nicolaus Alma was predikant te Rauwerd vanaf 1676;predikant Oosterlittens 1683-1701;predikant Bolsward vanaf 1701.In 1698 nom.ux.Margarita de Vries eigenaar te Sexbierum van stem 11 en 12,van stem 10 voor 50% en van stem 23 voor het derde deel.

HAR 7-203/204 d.d.21-1-1705:Ds.Nicolaus Alma,predicant te Bolsward,heeft namens zijn vrouw een geschil met de kerkvoogden van Sexbierum over 4 pm. land aldaar.

Zie voor hem ook de genealogie Alma (GJB 1970 blz.76).

Als Grietje overlijdt,erven ook de oomzeggers van haar eerste man (BAR 64-90v d.d.20-1-1706).

 

 

           3   Claes Sjoerds de Vries, gedoopt Sexbierum 24 okt 1647, volgt onder III-f.

 

           4   Antje Sjoerds, gedoopt Sexbierum 11 nov 1649, overleden v 29 jan 1668.

 

           5   Jurjen Sjoerds, gedoopt Sexbierum 28 sep 1651, overleden v 29 jan 1668.

 

           6   Marij Sjoerds de Vries, ,ook Maryke en Maria,, geboren Sexbierum 22 okt 1654, gedoopt aldaar 29 okt 1654, volgt onder III-g.

 

           7   Jacob Sjoerds, gedoopt Sexbierum 9 feb 1657, overleden n 1667.

 

           8   Gaatske Sjoerds de Vries, gedoopt Sexbierum 25 nov 1660, volgt onder III-h.

 

Sjoerdt is getrouwd Sexbierum 8 mei 1664 (2) met  Jits Rotgers, geboren ± 1613, gedoopt Sexbierum 24 okt 1651 ,volwassendoop.

Jits is eerder getrouwd Sexbierum 3 mrt 1633 met Symen Meynerts, overleden v 1664.

 

    II-c Tjerck Hiddes de Vries, geboren Sexbierum 6 aug 1622, gedoopt aldaar 25 aug 1622, overleden Vlissingen 27 jul 1666 ,volgens bijbelblad, begraven Harlingen (Grote Kerk) ,zie grafschriften coll.Roorda, zoon van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Hij is ws.genoemd naar Tjerk Obbes,zwager van Swob,die in 1621 overleed.Nog voor zijn huwelijk wordt hij lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 30-1-1648.Hij koopt op 13-3-1660 een half huis te Harlingen.

 Over hem wordt uitvoerig geschreven door notaris Haagsma in "de vrije Fries" (1895),deel 18,blz.305-418 en 459-623.Het volgende is ontleend aan het Biografisch Woordenboek deel 3-1363 en aan de Encyclopedie van Friesland:

 Hij nam in 1658 deel aan de tocht naar de Sont (Noordse oorlog);wordt op 29-3-1665 tot kapitein benoemd;doet mee aan de slag bij Lowestoft op 13-6-1665 (2e Engelse oorlog),waar hij de rechterhand is van admiraal Stellingwerff,die sneuvelde;hij wordt daarna in de plaats van Stellingwerff benoemd tot luitenant-admiraal met als vlaggeschip "Groot Frisia";streed het daaropvolgende jaar mee in de 4-daagse zeeslag(11,12,13 en 14 juni 1666);raakt gewond op de eerste dag van de 2-daagse zeeslag(4 en 5 augustus 1666);overlijdt aan zijn verwondingen op 6-8-1666 te Vlissingen.

Bovengenoemde data zijn volgens de Gregoriaanse kalender,die 10 dagen voorloopt op de Juliaanse kalender;de laatste was toentertijd nog in gebruik in Friesland.

 Over de plaats van zijn graf vond een discussie plaats tussen Glastra van Loon en v.d.Kooi('t Beaken XI-69 en XIV-39).Bij de artikelen van v.d.Meer en v.d.Kooi over de familie van Tjerk Hiddes in 't Beaken XIV vindt men op blz.52-54 een vrijwel volledig literatuuroverzicht betreffende de familie.

Na zijn overlijden bleek,dat Tjerk Hiddes een vermogend man was geworden (inventarisatie op 2-1-1667,HAR 207-274/295).Er waren heel veel Oostindische voorwerpen bij.

Omstreeks 1860 werd onderzoek gedaan,of er nog familie van Tjerk Hiddes in leven was,enerzijds om een genealogie op te stellen,maar anderzijds om deelgerechtigden aan het St.Jobsleen op te sporen (T347-1147).

Na het overlijden van Nannetje Atses wordt op verzoek van haar zuster Geertje Atses en ook door de moeder van Tjerk Hiddes voogdij aangevraagd voor de wezen n.l.Antje Tjerks ca.10 jaar,Hidde Tjerks 3 jaar en Tjerk Tjerks ca.half jaar. Als curator honorarius wordt benoemd Dr.Franciscus Canter en verder als curator Barend Hiddes de Vries (HAR 114 d.d.21-12-1666).In 1679 is alleen nog sprake van de zoons Hidde Tjerks de Vries,16 jaar en Tjerk Tjerks de Vries en koopt Barend Hiddes de Vries op 1-4-1679 voor hun een zate te Wynaldum (HOF-13831).In 1698 en 1718 zijn de weduwen van Hidde en Tjerk ieder voor de helft eigenaar van deze zate,stem 21.Barend blijft in 1679 curator afl.rek.en neef Rintje Tjallings, trekschipper op Leeuwarden,doopsgezind,wordt curator opn.rek. (HAR 114 d.d.3-12-1679).Op 30-12-1679 doet Barend afrekening van het beheer (HAR 170-91).

Hieruit blijkt dat in september 1668 uitgaven zijn gedaan voor begraven en een doodkist i.v.m. het overlijden van Antje (fol.108v/109).In 1679 wordt Franciscus Canter als cur.hon.opgevolgd door Saco Idsinga (HAR 114 d.d.30-12-1679).

Hoewel de zoons in 1687 beiden reeds getrouwd zijn,worden Barend en Rintje dan nog steeds als curatoren genoemd van Hidde,24 jaar,maar niet meer van Tjerk,die toch jonger is.Rintje zal het overnemen van Barend en de laatste zal rekenschap afleggen. (HAR 115 d.d.22-8-1687).                                                                                        

 

Tjerck is getrouwd Sexbierum 27 aug 1648 met  Nannetje Atses, gedoopt Harlingen 13 mrt 1628, overleden aldaar 27 okt 1666, dochter van Atse Harmens en Antje Beerns.

 

Volgens het bijbelblad zou zij geboren zijn 22-8-1628,maar dat lijkt onjuist.Zij heeft een zuster Geertje Atses,geboren 25-11-1632,die trouwt met Tjalling Rintjes.Tjalling overlijdt 1-9-1679.Hij was trekschipper op Leeuwarden.Zijn zoon Rintje Tjallings wordt in 1679 mede-curator over de zoons van Tjerk Hiddes.

Haar ouders,Mr.Atse Harmens en Antje Beerns,laten nog andere kinderen dopen te Harlingen n.l.Klaas op 29-11-1635,Berend op 10-3-1639 en Harmen op 20-8-1643.Gegevens over dopen te Harlingen 1630/1633 ontbreken.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hidde Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 12 aug 1649, overleden aldaar v 5 aug 1655.

 

           2   Antje Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 20 nov 1653, overleden aldaar 1668.

 

Haar oom Barend doet in september 1668 uitgaven voor haar doodkist en begrafenis (HAR 170-108v/109).

 

 

           3   Hidde Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 5 aug 1655, overleden aldaar v 18 jan 1657.

 

           4   Hidde Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 18 jan 1657, overleden aldaar v 2 aug 1663.

 

           5   Tryntje Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 30 jan 1659, overleden aldaar v 21 dec 1666.

 

Een dochter ? De naam Tryntje is niet goed leesbaar in het gekopiëerde doopboek.

 

 

           6   Marya Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 26 sep 1660, overleden aldaar 1660/1661.

 

           7   Maryke Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 15 dec 1661, overleden aldaar v 21 dec 1666.

 

           8   Hidde Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 2 aug 1663, volgt onder III-i.

 

           9   Tjerk Tjerks de Vries, geboren Harlingen 9 aug 1666, gedoopt aldaar 29 aug 1666, volgt onder III-j.

 

 

    II-d Jacob Hiddes, geboren Sexbierum 14 jun 1624, gedoopt aldaar 19 sep 1624, overleden West-Terschelling 10 nov 1666 ,volgens bijbelblad, begraven aldaar ,volgens bijbelblad, zoon van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 21-7-1650.Woonde na huwelijk eerst te Sexbierum(1656).Hij was zeeman met domicilie Terschelling.

HAR 207-293 d.d.2-1-1667:bij de inventaris is een schuldbekentenis d.d.28-4-1662 van Jacob Hiddes aan zijn broer Tjerk van 400 car.gld.

 

Jacob is in ondertrouw gegaan Sexbierum 13 mei 1655 en getrouwd 1655 ,ws.op Terschelling, met  Hiske Pytters, afkomstig uit Terschelling in 1655, overleden n 1671, dochter van Pytter Alberts en Marij Sybrands.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hidde Jacobs, gedoopt Sexbierum 20 apr 1656.

 

           2   Neeltje Jacobs, geboren ± 1660 ,ws.op Terschelling, volgt onder III-k.

 

 

    II-e Sjouck Hiddes, geboren Sexbierum 2 mrt 1628, gedoopt aldaar 9 mrt 1628, overleden n 1666 ,ws.te Sexbierum, dochter van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 24-7-1653.

 

Sjouck is getrouwd Wynaldum 1652 met  Willem Sjurdts, gedoopt Wynaldum 1627, overleden n 1666 ,ws.te Sexbierum, zoon van Sjurdt Feikes en Idtske Sybrens.

 

Bij huwelijk in 1652 is Willem afkomstig van Wynaldum en Sjouk van Sexbierum. Het echtpaar gaat wonen in Sexbierum.Willem wordt daar lidmaat na belijdenis op 24-7-1653.

BAR-129-54v d.d.26-10-1664:Willem Sjoerds en Sjoukje Hiddes,wonende Sexbierum,tekenden op 1-7-1664 een schuldbekentenis van 100 goudguldens aan Ids Edes en Tryntje Pieters.Deze obligatie werd geroyeerd 16-7-1666.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Willems, gedoopt Sexbierum 26 dec 1654, volgt onder III-l.

 

           2   Marij Willems, ,genoemd naar Sjouk's overleden zuster ?, gedoopt Sexbierum 26 okt 1656, overleden aldaar v 18 jul 1658.

 

           3   Marij Willems, gedoopt Sexbierum 18 jul 1658, volgt onder III-m.

 

           4   Hidde Willems, gedoopt Sexbierum 30 dec 1660, volgt onder III-n.

 

           5   Idtske Willems, gedoopt Sexbierum 10 nov 1667.

 

 

     II-f Berend Hiddes de Vries, ,ook Barend,, geboren Sexbierum 14 okt 1631, gedoopt aldaar 23 okt 1631, overleden Harlingen 20 mei 1689 ,oud in't 58e jaer, begraven Harlingen(Westerkerk), zoon van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Hij is genoemd naar Swob's overleden broer.In het doopboek wordt hij genoteerd als Tjerk,maar het doopboek Sexbierum (DTB 106) is over de jaren 1630/1631 herschreven.

Op 13-6-1665 wegens dapper gedrag bevorderd van commandeur tot kapitein met bevel over het schip "de Postillon van Smirna"(zeeslag bij Lowestoft in 1665).Datzelfde jaar als kapitein van het schip"Zevenwolden" met de tocht van de Ruyter naar Bergen.In 1666 als kapitein op het schip "de Steden" in de 4-daagse en 2-daagse zeeslag.In 1674 onder Cornelis Tromp op plundertocht langs de westkust van Frankrijk

HAR 157-61 d.d.26-3-1667:Na het overlijden van zijn tweede vrouw Ittie Jans werden de kinderen toevertrouwd aan zijn schoonzuster Jetske Jans,die getrouwd was met Jacob Tjebbes.Voor de uitwijzing aan zijn kinderen Hidde en Ittie betaalt hij voor elk 1000 daalders van 30 stuivers het stuk.

Volgens HAR 114 d.d.21-12-1666 tot medecurator benoemd over de 3 wezenkinderen van zijn broer Tjerk Hiddes.Ook als medecurator genoemd 3-12-1679,30-12-1679 (HAR 114) en 22-8-1687 (HAR 115).Hij koopt op 1-4-1679 als curator over de 2 zoons van Tjerk voor hun een zate te Wynaldum,stem 21 (HOF-13831).

Zie ook HOF-16817-153 e.v.:Capitein de Fries koper van "Jisma"voor 200 goudguldens op 1-4-1679.

In 1673 als medecurator benoemd bij het faillisement van Dr.Paulus Bontekoe.In plaats van de eed af te leggen,doet hij dan de belofte.Hij zal dus later doopsgezind zijn geworden.(HAR 114 d.d.30-12-1673).

Grafschriftencoll.Roorda I-155:"Anno 1680 den 20 Majii is gestorven Beerent Hiddes de Fries,capitein van 't College ter Admiraliteit in Friesland,oud in 't 58 jaer en is hier begraven."

 

Berend is in ondertrouw gegaan Sexbierum 13 apr 1656 en getrouwd Harlingen 27 apr 1656 (1) met  Grietje Hendriks, afkomstig uit Midlum in 1656, overleden 1656/1657 ,ws.te Harlingen.

Berend is in ondertrouw gegaan Sexbierum en Harlingen 27 dec 1657 en getrouwd Harlingen 10 jan 1658 (2) met  Ittie Jans, gedoopt Harlingen 19 okt 1634, overleden aldaar 1665/1666, dochter van Jan Wygers en Eelck Sybrens.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hidde Berends de Vries, gedoopt Harlingen 28 apr 1661, overleden 1667/1689.

 

           2   Jan Berends de Vries, gedoopt Harlingen 20 aug 1665, overleden v 20 mrt 1667.

 

           3   Ytje Berends de Vries, ,later Yda genoemd, gedoopt Harlingen 20 aug 1665, overleden 1692.

 

Gedoopt onder de naam Eelckjen,maar later naar haar moeder genoemd,die kort na de geboorte van de tweeling moet zijn overleden.

HOF 16794(autorisaties): op 6-3-1689 laat haar vader zijn dochter Yda,oud in het 24e jaar,zelfstandig en handelingsbekwaam verklaren.

Volgens de genealogische aantekeningen van Jhr.van Beyma thoe Kingma zou zij op 27-jarige leeftijd zijn overleden (Navorscher 13-220).

 

Ytje is getrouwd Harlingen 30 apr 1690 met Engel Cornelissen van Engelen, afkomstig uit Amsterdam in 1690.

 

Berend is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 feb 1667 en getrouwd 1667 (3) met  Eelckje Sierds van der Leij, geboren ± 1631 ,ws.te Leeuwarden, overleden Harlingen v 1671, dochter van Sierd Clases van der Leij en Antje Willems Verlaan.

 

Misschien gedoopt te Leeuwarden 5-10-1631 als Elcke Sierdts.

Huwelijksproclamaties te Leeuwarden en Harlingen 10,17 en 24-2-1667; in Leeuwarden att.23-2-1667 om elders te trouwen, maar in Harlingen wordt vermeld, dat ze in Leeuwarden zijn getrouwd.Het huwelijk is niet te vinden in Leeuwarden of Harlingen.

Haar vader was 1637/1664 lid van het stadsbestuur van Leeuwarden als gezworene,schepen,bouwmeester en burgemeester (zie Leeuw.Hist.Reeks,deel 6,1997).

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Sierd Berends de Vries, gedoopt Harlingen 13 dec 1667, overleden aldaar 1673.

 

De bedoeling was,dat hij zou gaan studeren met het Tietemaleen,voor leden van de familie van der Leij,maar hij stierf voortijdig.Zie T347-1147.

 

 

Berend is in ondertrouw gegaan Harlingen 2 jul 1671 en getrouwd aldaar 16 jul 1671 (4) met  Anna Jensma, gedoopt Bolsward 21 okt 1633, overleden Harlingen 16 mei 1728, dochter van Lolcke Jensma en Bauck Claesses Allinga.

 

Veel brieven uit de periode 1690-1726,gericht aan Anna Jensma,wed.B.H.de Vries,zijn bewaard gebleven (T344-531).Hieruit blijkt,dat zij ook korte tijd in Bolsward heeft gewoond (1707),maar op 94-jarige leeftijd in Harlingen is overleden.

Op 14-1-1710 maakt zij haar testament en benoemt haar zuster Jeltje,die bij haar woont te Harlingen,als universeel erfgenaam;mocht deze zuster voor haar overlijden,dan worden de kinderen van haar overleden neef Ulricus Huber erfgenaam met legaten voor anderen,o.a.voor Berend Hiddes Doncker (kopie van haar testament,datum overlijden en afwikkeling nalatenschap in T318-21-589).

HAR 330-31v d.d.28-6-1728:aangegeven door Zacharias Huber voor zichzelf en zijn beide broeders de collaterale erfenis van wijlen Anna Jensma,weduwe van wijlen capitein Barent Hiddes de Vries de somma van 20000 car.gld.

 

 

    II-g Tjerckje Hiddes, geboren Sexbierum 5 dec 1633, overleden Sint Jacobiparochie, dochter van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Het dopen te Sexbierum tussen sept.1633 en maart 1634 ontbreekt(DTB 106).Bij huwelijk in 1659 was zij afkomstig uit Sexbierum.

 

Tjerckje is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 mrt 1659 met  Piter Martens, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1659, geboren ± 1630, overleden Sint Jacobiparochie.

 

Boerenknecht te Sint Jacobiparochie.

Voor hun huwelijk waren hij en Tjerkje knecht en dienstmeid bij boer Cornelis Gerbens.

BIL 9-41 met 3e pr.gerecht 21-11-1664:Pieter Martens en Tjerkjen Hiddes proclameren de koop van een huis,loods enz. te Sint Jacobiparochie van Tiedke Symens voor 715 car.gld.

BIL 9-117 met 3e pr.gerecht 23-3-1668:Pieter Martens proclameert de verkoop van een huis te Sint Jacobiparochie voor 875 car.gld.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marten Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1660, volgt onder III-o.

 

           2   Swobeke Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1665, volgt onder III-p.

 

           3   Atje Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1670, volgt onder III-q.

 

           4   Hidde Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1675, volgt onder III-r.

 

 

    II-h Eentje Hiddes, ,ook Intje en Jintje, geboren Sexbierum 16 dec 1640, gedoopt aldaar 26 dec 1640, overleden n 1667, dochter van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 27-4-1662.Vertrekt 13-5-1666 met haar man Eelcke uit Midlum naar Sexbierum.Zij gaat 1666/1667 met hem naar Pietersbierum.

 

Eentje is in ondertrouw gegaan Sexbierum 25 feb 1666 en getrouwd 1666 ,ws.te Midlum, met  Eelcke Annes, gedoopt Sexbierum 22 jan 1636, overleden n 1667, zoon van Anne Eelckes en Waltje Hoytes.

 

In 1663 is hij boer te Midlum.

Hij ging op 22 mei 1659 te Sexbierum in ondertrouw met Tiets Olpherts van Oosterbierum en zij zijn mogelijk ook in Oosterbierum getrouwd.Volgens het lidmatenboek van Midlum overlijdt Tiets op 11 november 1664 te Midlum.

Hij wordt lidmaat te Midlum na belijdenis op 1-11-1663.Volgens het lidmatenboek vertrekt hij in 1666 naar Sexbierum.Bij hertrouwen in 1666 komt hij dan ook uit Sexbierum.

In 1667 woont hij te Pietersbierum en is als zwager van Sjoerd Hiddes medecurator over diens wezenkinderen.

Er is later te Tzummarum een Hidde Eelkes met dochter Eentje Hiddes.Deze Hidde zou misschien een zoon kunnen zijn van Eelke en Eentje,maar hij trouwt pas in 1724,7-5-1724 3e pr.Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   waarschijnlijk Swob Eelkes.

 

Zij doet op 3-8-1688 belijdenis te Harlingen en woont dan als jongedochter aan de Zuiderhaven bij capitein Barent H.de Vries.Er is van haar geen huwelijk bekend.

 

 

 

     II-i Antje Hiddes, geboren Sexbierum 14 jun 1643, gedoopt aldaar 18 jun 1643, overleden Harlingen 1675/1676, dochter van Hidde Sjoerdts (I) en Swob Jacobs.

Antje is getrouwd Harlingen 8 jan 1665 met  Fedde Symens Doncker, gedoopt Harlingen 26 mrt 1638, overleden n 1680 ,ws.te Harlingen, zoon van Symen Jacobs Doncker en Geeske Feddes.

 

HAR 207-293v d.d.2-1-1667:bij de inventarisatie na overlijden van zijn zwager Tjerk Hiddes blijkt,dat hij op 5-1-1666 300 car.gld van hem had geleend.

Na het overlijden van Antje hertrouwde hij op 13 mei 1677 te Harlingen met Antje Clases uit Harlingen.Uit dat huwelijk werd in 1680 een dochter Geeske geboren.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 15 okt 1665.

Jan is getrouwd Harlingen 20 jun 1697 met Brechtje Jacobs, afkomstig uit Harlingen in 1697.

 

Het echtpaar staat niet bij de N.H.lidmaten van Harlingen en laat daar geen kinderen dopen.

 

 

 

           2   Geertje Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 14 okt 1666, volgt onder III-s.

 

           3   Hidde Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 20 nov 1669, volgt onder III-t.

 

           4   Atje Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 2 okt 1672, overleden n 1699.

 

Atje Feddes Donker doet belijdenis te Harlingen 4-7-1699.Zij is dan ongetrouwd (j.d.) en woont Ossemarkt.

 

 

           5   Antje Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 19 sep 1675, overleden n 1704.

 

Zij wordt lidmaat te Harlingen na belijdenis op 20-11-1704;zij is dan dienstmaagd bij vrouw Oosterveen.

 

 

 

  III-a Sjurdt Auckes, gedoopt Sexbierum 8 okt 1643, overleden n 1685, zoon van Auke Eelckes en Tryntje Hiddes (II-a).

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 27-10-1667.

 

Sjurdt is getrouwd Sexbierum 10 feb 1667 (1) met  Atje Ales, afkomstig uit Sexbierum in 1667, overleden Sexbierum 1681/1684.

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 27-10-1667.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aucke Sjoerds, gedoopt Sexbierum 1 dec 1667, volgt onder IV-a.

 

           2   Ale Sjoerds, gedoopt Sexbierum 5 sep 1669, overleden aldaar v 5 mrt 1676.

 

           3   Hidde Sjoerds, gedoopt Sexbierum 17 dec 1671, overleden n 1699 ,ws.te Sexbierum voor 1704.

 

Geen lidmaat te Sexbierum en daar geen gedoopte kinderen.

 

Hidde is getrouwd Sexbierum 18 jun 1699 met Gaatske Douwes, geboren ± 1660 ,ws.te Wynaldum, gedoopt Midlum 12 aug 1683 ,volwassendoop, overleden n 1704.

 

Gaatske Douwes uit Wynaldum trouwde op 5-8-1683 te Midlum met Gerrit Anes,geboren rond 1650 te Tzummarum,overleden Tzummarum 1692/1698,zoon van Ane Riemers en N.N. Gerrit was weduwnaar van Hieke Doedes,overleden te Midlum 1678/1682.

Lidmaat Midlum 12-8-1683 na doop/belijdenis;naar Tzummarum 18-7-1688.Lidmaat te Sexbierum juli 1699,komende van elders.Geen gedoopte kinderen te Sexbierum uit haar huwelijk met Hidde Sjoerds.Uit haar huwelijk met Gerrit Anes werden 4 kinderen gedoopt te Midlum 1684/1687 en 3 kinderen te Tzummarum 1690/1692.Zie BAR 64-78 d.d.30-3-1698 en BAR 64-79 d.d.5-7-1699.

Voor haar huwelijk met Hidde was zij boerin te Tzummarum (1698 gebr.stem 19).

Zij (?) hertrouwde 20-1-1704 te Sexbierum met Jelle Clases.

 

 

           4   Syds Sjoerds, gedoopt Sexbierum 22 mrt 1674.

 

           5   Ale Sjoerds, gedoopt Sexbierum 5 mrt 1676.

 

           6   Maertje Sjoerds, gedoopt Sexbierum 25 jan 1680, overleden aldaar 1680/1681.

 

           7   Martjen Sjoerds, gedoopt Sexbierum 13 nov 1681.

 

Sjurdt is getrouwd Oosterbierum (?) 1683/1685 (2) met  Antje Olferts.

 

Lidmaat Sexbierum 24-7-1685,komende van Oosterbierum.Geen gedoopte kinderen uit haar huwelijk met Sjoerd.

 

 

   III-b Antje Auckes, gedoopt Sexbierum 4 okt 1646, overleden n 1675, dochter van Auke Eelckes en Tryntje Hiddes (II-a).

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 31-1-1669.

 

Antje is getrouwd Sexbierum 20 mei 1666 met  Eelcke Rinnerts, gedoopt Sexbierum 28 apr 1643, overleden n 1675, zoon van Rinnert Joostes en Teth Eelckes.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 31-1-1669.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Eelkes, gedoopt Sexbierum 24 jul 1667, volgt onder IV-b.

 

           2   Rinnert Eelkes, gedoopt Sexbierum 17 apr 1670.

 

           3   Hidde Eelkes, gedoopt Sexbierum 9 mei 1675.

 

Niet bij lidmaten Sexbierum.Hij trouwde vermoedelijk 11-1-1711 te Sexbierum met Maaike Riemers uit Sexbierum en 4-2-1714 te Sexbierum met Aukje Symons van Sexbierum.De laatste werd lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 29-4-1714.Hidde had in ieder geval geen gedoopte kinderen te Sexbierum.

 

 

 

   III-c Eelcke Auckes, gedoopt Sexbierum 23 mei 1652, overleden Tzummarum 1700/1702 ,voor 24-4-1702, zoon van Auke Eelckes en Tryntje Hiddes (II-a).

 

Hij was boer op S(w)aardeburen onder Tzummarum(1698 gebr.stem 9).Volgens acte 378 d.d.24-4-1702 (BAR 64-81v) vraagt zijn broer Pieter Aukes voogdij aan voor de zoons Auke (omtrent 19 jaar)en Jacob(omtrent 14 jaar).Curatoren worden Fedde Foekes,huisman te Sexbierum,oom van vaderszijde en Obbe Andries,huisman te Firdgum,volle oom.

Lidmaat Tzummarum 28-10-1695,overgekomen van elders.

 

Eelcke is getrouwd ± 1680 (1) met  Brechtje Annes, overleden v 1695.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Eelkes, geboren 1682/1683.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

           2   Jacob Eelkes, geboren 1687/1688, volgt onder IV-c.

 

Eelcke is daarnaast getrouwd v 1695 (2) met  Jeltje Dirks, overleden n 1733 ,ws.te Tzummarum.

 

Lidmaat Tzummarum 28-10-1695,overgekomen van elders.Als weduwe lidmaat in 1733,wonende Swaardeburen onder Tzummarum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Siete Eeltjes, gedoopt Tzummarum 21 apr 1700, volgt onder IV-d.

 

 

  III-d Piter Aukes, gedoopt Sexbierum 29 okt 1654, overleden n 1724 ,ws.voor 1728 te Dronrijp, zoon van Auke Eelckes en Tryntje Hiddes (II-a).

 

Boer te Wynaldum (1698 en 1700 gebr.stem 4) en boer te Dronrijp (1708 gebr.stem 5;1718 gebr.stem 35).

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 9-5-1675.Bij huwelijk in 1683 van Pietersbierum.In juli 1684 vandaar als lidmaat naar Wynaldum.Hij en zijn vrouw als lidmaten naar Dongjum 14-9-1703;op lidmatenlijst Dronrijp 12-11-1708.

Genoemd 20-10-1697 als hij voogd wordt over de wezenkinderen van zijn zwager Andle Broers(BAR 64-77).Ook genoemd in 1702,als hij voogdij aanvraagt voor de kinderen van zijn overleden broer Eelke Aukes (BAR 64-81v d.d.24-4-1702).

Roucoma,Dronrijps Memoriael,bew.K.Terpstra,F.A.1986:Hij was in 1710 in het bezit van 2 kamelen,daar dromedarissen genoemd,waar veel volk uit nieuwsgierigheid op af kwam (blz.45);in 1711 was hij taxateur van huizen te Dronrijp (blz.51);in 1715 wordt het huwelijk van zijn dochter Tryntje gemeld (blz.67).

 

Piter is getrouwd Sexbierum 6 dec 1674 (1) met  Tryntje Jacobs, overleden v 1683 ,ws.te Sexbierum.

 

Uit haar huwelijk met Pieter geen gedoopte kinderen te Sexbierum.

 

Piter is getrouwd Pietersbierum (?) 1683 ,19-8-1683 3e pr.Sexbierum (2) met  Jislyk Broers, afkomstig uit Sexbierum in 1683, geboren ± 1660, overleden Dronrijp 1723/1724, dochter van Broer N. en N.N..

 

Zij en haar man komen juli 1684 als lidmaten van Pietersbierum naar Wynaldum;op lidmatenlijst Dronrijp 12-11-1708.

Niet als kind gedoopt ? (haar broer Anle Broers wordt op 1-2-1689 als volwassene gedoopt te Sexbierum).

Haar doodvat werd door haar man betaald op 2-7-1724 te Dronrijp (armenboek van de kerk,T 244-19-84).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Pieters, gedoopt Wynaldum 1 jan 1686.

 

           2   Auke Pieters, geboren Wynaldum 22 mei 1687, gedoopt aldaar 25 mei 1687, volgt onder IV-e.

 

           3   Broer Pieters, geboren Wunaldum 19 jul 1688, gedoopt Wynaldum 22 jul 1688, overleden aldaar v 30 dec 1691.

 

           4   Broer Pieters, geboren Wynaldum 30 dec 1691, gedoopt aldaar 1 jan 1692, overleden aldaar v 17 feb 1695.

 

           5   Tryntje Pieters, geboren Wynaldum 18 jun 1693, gedoopt aldaar 25 jun 1693, volgt onder IV-f.

 

           6   Broer Pieters, geboren Wynaldum 17 feb 1695, gedoopt aldaar 24 feb 1695, volgt onder IV-g.

 

           7   Anle Pieters, geboren Wynaldum 18 okt 1696, gedoopt aldaar 25 okt 1696, overleden aldaar v 25 mei 1699.

 

           8   Anle Pieters, geboren Wynaldum 25 mei 1699, gedoopt aldaar 28 mei 1699, overleden n 1728.

 

Lidmaat Sexbierum 25-1-1728,ingekomen van Dronrijp,maar daarna weer vertrokken.

 

Anle is getrouwd Dronrijp (?) v 1728 ,trouwen Dronrijp 1671/1732 ontbreekt, met Aukje Lolles.

 

Lidmaat Sexbierum 25-1-1728 met attestatie van Dronrijp.

 

 

           9   Maeycke Pieters, geboren Wynaldum 12 nov 1700, gedoopt aldaar 17 nov 1700.

 

Volgens doopboek is ze jong overleden.

 

 

 

   III-e Fedde Foeckes, gedoopt Sexbierum 3 okt 1657, overleden aldaar 1724/1726, zoon van Foecke Feddes en Tryntje Hiddes (II-a).

 

Lidmaat Sexbierum 30-10-1685,overgekomen van Oosterbierum.

Boer te Sexbierum(1698 en 1708 gebr.stem 35 en samen met Bauke Lieuwes gebr.stem 3; bovendien in 1698 en 1708 gebr.stem 10 Oosterbierum; in 1718 gebr.stem 3 en 4 Sexbierum).

BAR 91-14v met 3e pr.29-3-1702:Fedde Foekes en Rinske Hettes Hofman,echtpaar te Sexbierum,kopen land.

BAR 65-11 d.d.10-1-1713:hij wordt op verzoek van zoon Hette Feddes als curator ad lites benoemd i.v.m. proces betrefffende invordering van een legaat van 200 car.gld. (BAR 65-11).Dit legaat kwam Rinske Hettes toe volgens testament van haar halfbroer Wybe Hettes Hofman,waagmeester te Franeker.(deze testeerde 29-10-1695).

BAR 134-80v/81v d.d.17-12-1722:Als huisman te Sexbierum genoemd met zijn zoon Foeke Feddes.

BAR 134-96v d.d.2-9-1723:Als huisman te Sexbierum met zijn zoon Hette Feddes Hofman.

BAR 134-131v d.d.4-10-1724:Fedde Foekes tekende op deze datum een schuldbekentenis aan Feddrik Aises Mahui,houtkoper te Harlingen.

 

Fedde is getrouwd v 1685 ,misschien te Oosterbierum met  Rinske Hettes Hofman, geboren 1666, overleden n 1727, dochter van Hette Wybrands Hofman en Antje Olpherts.

 

Zie autorisatieboek BAR 64-33v d.d.4-8-1668:Antje Olpherts,weduwe van Hette Wibrandi Hoffman,vraagt voogdij aan voor haar dochter.Rinske is dan 2 jaar.

Lidmaat Sexbierum 30-10-1685,overgekomen van Oosterbierum.

Zij hertrouwt op 1-1-1727 te Wynaldum met Jan Pieters van Wynaldum;zij komt dan zelf ook uit Wynaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foeke Feddes Hofman, gedoopt Sexbierum 4 okt 1685, volgt onder IV-h.

 

           2   Maike Feddes, gedoopt Sexbierum 11 sep 1687.

 

           3   Hette Feddes Hofman, gedoopt Sexbierum 26 okt 1690, volgt onder IV-i.

 

           4   Hidde Feddes, gedoopt Sexbierum 18 nov 1694.

 

 

   III-f Claes Sjoerds de Vries, gedoopt Sexbierum 24 okt 1647, overleden aldaar 1687/1694, zoon van Sjoerdt Hiddes (II-b) en Acke Claeses.

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 28-1-1687.

 

Claes is getrouwd Sexbierum 1 nov 1674 met  Bauck Tjeerds, overleden v 1694.

 

Na belijdenis op 17-2-1682 lidmaat te Sexbierum.Zij en haar man waren op 31-10-1694 reeds overleden(BAR 64-74v).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aukje Clases de Vries, gedoopt Sexbierum 11 mrt 1677, overleden v 1694.

 

           2   Sjoerd Clases de Vries, gedoopt Sexbierum 14 dec 1679, volgt onder IV-j.

 

 

  III-g Marij Sjoerds de Vries, ,ook Maryke en Maria,, geboren Sexbierum 22 okt 1654, gedoopt aldaar 29 okt 1654, overleden aldaar 5 okt 1703/10 okt 1703 ,oud 49 jaar, begraven aldaar, dochter van Sjoerdt Hiddes (II-b) en Acke Claeses.

 

Lidmaat te Leeuwarden na belijdenis op 8-8-1677.Lidmaat te Sexbierum 28-7-1682 met attestatie van Leeuwarden.

Kapitein Heremyt en vrouw Maria de Vries kopen van Willem Eelsma d.d.21-4-1694 de helft van Eelsmastate onder Sexbierum.

Maria hertrouwt in 1697,3e pr.19-12-1697 Sexbierum,met Pieter Stapert,geboren 1664/1665,overleden 14-9-1703 te Sexbierum,oud in het 39e jaar en begraven aldaar.Pieter Stapaard is kapitein van het College ter Admiraliteit in Harlingen.Hij werd lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 30-1-1698.Volgens het stemkohier 1698 is hij nom.ux.Maria de Vries en haar twee kinderen voor 75% eigenaar van Sexbierum stem 1 (Eelsma-state).

Maria testeert 5-10-1703 en nomineert dan de curator over haar kinderen.

BAR 64-84 d.d.10-10-1703:Na haar overlijden wordt deze curator Ds.Joannes Beylanus,predikant te Sexbierum,geauthoriseerd.In leven zijn nog de kinderen:Hidde Meynerts Heremyt,21 jaar en Meynert Meynerts Heremyt,8 jaar.Stiefvader Pieter Stapert blijkt al overleden.

De zoons Hidde en Meynert zijn in 1708 en 1718 voor 75% eigenaar van Sexbierum stem 1.

In 1704 verkoopt Ds.Beylanus te Sexbierum als curator t.b.v. Hidde en Meynert bouwland (BAR 91-48).

 

Marij is getrouwd Sexbierum 5 mrt 1682 met  Meinert Ysbrands Heremyt, gedoopt Harlingen 12 jan 1640, overleden Sexbierum 1694/1695 ,voor maart 1695, zoon van Isbrant Meynerts en Griet Lucasdr..

 

Hij was schipper.Bij huwelijk in 1682 uit Harlingen.

Lidmaat te Sexbierum 28-10-1688 met attestatie van Harlingen.

GJB 1955-60:zijn vrouw vermeld als weduwe in 1697.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hidde Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 26 jun 1682, volgt onder IV-k.

 

           2   Ysbrand Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 12 mei 1684, overleden v 1691.

 

           3   Grietje Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 30 aug 1685, overleden v 1689.

 

           4   Grietje Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 16 jun 1689, overleden v 1698.

 

           5   Ysbrand Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 21 jun 1691, overleden v 1698.

 

           6   Meinert Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 29 mrt 1695, overleden n 1721.

 

In 1708 en 1718 met zijn broer Hidde voor 75% eigenaar van Sexbierum stem 1.

Hij zou trouwen met Tryntje Jelles Reinalda op Ameland,maar na 2 afkondigingen te Hollum in 1718 werd het huwelijk voor de 3e afkondiging tegengehouden door zijn voogd Ds.Beylanus (huwelijk gespierd).Tryntje en haar moeder Grietje Sybes Aené,wonende te St.Jac.,beschuldigen hem van het verbreken van de trouwbelofte,gedaan op Ameland in maart 1718.Zij was met hem naar Ameland vertrokken en zij hadden daar na de trouwbelofte als man en vrouw geleefd in een herberg.Toch wordt Tryntje niet ontvankelijk verklaard,want Meynert stond nog onder curatele en had toestemming nodig van zijn curator.Zie hiervoor HOF-10953 d.d.15-7-1721.Tryntje moet wel schadeloos worden gesteld en later wordt een vergoeding toegekend van 358 car.gld.Zie hiervoor HOF-11458 d.d.27-10-1724.

 

Meinert was gehuwd met Elisabeth Lasterman.

 

Zie Navorscher 1863.Over haar is niets bekend.

 

 

 

  III-h Gaatske Sjoerds de Vries, gedoopt Sexbierum 25 nov 1660, overleden aldaar v 1704, dochter van Sjoerdt Hiddes (II-b) en Acke Claeses.

 

Lidmaat Sexbierum op 23-4-1686 met attestatie van Pietersbierum.Na haar overlijden,als haar man hertrouwt in 1704,is schoonzoon Laes Gerbens curator over de nagelaten zoons Hidde en Sjoerd.Op 20-1-1706 worden de zoons genoemd als belanghebbenden bij de nalatenschap van Grietje Symens,hertrouwde weduwe van Hidde Sjoerds,schout bij nacht (BAR-64-90v).

Op 10-7-1716 (BAR-65-19) wordt Fedde Foekes,boer te Sexbierum,curator over Hidde(in't 22e)en Sjoerd(in't 17e). Voor deze datum was hun neef Sjoerd Clases de Vries beheerder van hun bezittingen.

 

Gaatske is getrouwd Pietersbierum (?) v 1685 met  Olphert Sipkes, overleden n 1706.

 

Lidmaat Sexbierum op 27-10-1689 met attestatie van Pietersbierum.

Hij hertrouwde in 1704,3e pr.11-5-1704 Sexbierum,met Antje Harmens.

Hij was stuurman en is in 1706 uitlandig.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Akke Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 29 nov 1685, volgt onder IV-l.

 

           2   Sjoerd Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 4 mrt 1688, overleden aldaar v 16 okt 1692.

 

           3   Sjoerd Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 16 okt 1692, overleden aldaar v 3 mei 1700.

 

           4   Hidde Olpherts de Vries, geboren Sexbierum 1694/1695, volgt onder IV-m.

 

           5   Sjoerd Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 3 mei 1700, volgt onder IV-n.

 

 

   III-i Hidde Tjerks de Vries, gedoopt Harlingen 2 aug 1663, overleden 23 mei 1697 ,op zee, begraven Harlingen(Westerkerk) 1 jun 1697, zoon van Tjerck Hiddes de Vries (II-c) en Nannetje Atses.

 

Eerst te Tzummarum(1684),later te Harlingen(1686).Na belijdenis lidmaat te Harlingen op 31-1-1686.

Hij is overleden,varende op zee onder kapitein Jan Kroon.Zijn lijk werd overgebracht op 26-5-1697 en op dinsdag 1-6-1697 begraven in de Westerkerk volgens bijbelblad(HOF-13831).

Tekst op de grafsteen volgens coll.Roorda I-155:" Anno 1697 den 23 Majus is gestorven Hidde Tjercks de Fries,de ouste soon van de Lt Admirael Tjerck Hiddes de Fries,out in syn 34 jaer en is hier met 2 van syn kinderen begraven ".

 

Hidde is getrouwd in Klein Borsum,Oost-Friesland,bij Emden, 11 nov 1683 met  Lysbet Clases, overleden 1718/1728 ,ws.te Harlingen.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 31-1-1686.

HAR 115 d.d.10-3-1711:Lysbet,als weduwe van Hidde de Vries,laat als curator over haar dochter Baukje (in't 14e jaar) benoemen: Dr.Fredericus Botterwegh,predikant.

Zij is in 1698,1700,1708 en 1718 voor de helft eigenaresse van Wynaldum stem 21 ("Jisma").

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerk Hiddes de Vries, geboren Tzummarum 25 mei 1684, gedoopt aldaar 25 mei 1684.

 

Over hem is verder niets bekend.

Hij is misschien al overleden voor 1711 als zijn moeder een curator laat benoemen voor zijn jongste zuster Baukje,want dan wordt hij niet genoemd.

Hij is een ander dan Tjerk Hiddes de Vries,die op 10-1-1705 te Harlingen trouwt met Gatske Ruurds.Deze Tjerk werd op 23-1-1706 lidmaat van de D.G.Harlingen en was een zoon van het doopsgezinde echtpaar Hidde Tjerks en Gertje Romkes.

 

 

           2   Claas Hiddes de Vries, geboren Harlingen 19 jul 1686, gedoopt aldaar 25 jul 1686, overleden aldaar 3 aug 1686.

 

           3   Nanneke Hiddes de Vries, geboren Harlingen 30 sep 1687, gedoopt aldaar 2 okt 1687, overleden aldaar 18 mei 1700, begraven aldaar 22 mei 1700.

 

           4   Claas Hiddes de Vries, geboren Harlingen 8 mei 1691, gedoopt aldaar 13 mei 1691, overleden aldaar 5 jul 1691.

 

           5   Baukje Hiddes de Vries, geboren Harlingen 20 mrt 1697, gedoopt aldaar 28 mrt 1697, volgt onder IV-o.

 

 

   III-j Tjerk Tjerks de Vries, geboren Harlingen 9 aug 1666, gedoopt aldaar 29 aug 1666, overleden 20 dec 1689 ,op zee bij terugtocht uit Engeland,, begraven Harlingen in de Grote Kerk 30 dec 1689 ,zie grafschriften coll.Roorda, zoon van Tjerck Hiddes de Vries (II-c) en Nannetje Atses.

 

Geboren kort na het overlijden van zijn vader en reeds op 20-10-1666 door de staten met een tractement van zeekapitein vereerd,360 gulden per jaar.

Hij werd later ook kapitein ter zee.

Overlijdensdatum 20-12-1689 volgens het eerder vermelde bijbelblad en ook volgens Navorscher 8-177 (eveneens in de Greydanusgenealogie, GEN 3).

De op een rouwbord in het Fries Scheepvaartmuseum vermelde datum 13-12-1689 is dus niet juist.

 

Tjerk is getrouwd Sexbierum 26 dec 1685 ,met attestatie van Harlingen, met  Anna Margaretha van Idsinga, geboren Harlingen 18 sep 1662, gedoopt aldaar 21 sep 1662, overleden aldaar 22 dec 1723, dochter van Matthijs van Idsinga en Henderyna van Loo.

 

In 1698,1700,1708 en 1718 was zij nomine liberorum voor de helft eigenaresse van stem 21 Wijnaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrina Tjerks de Vries, geboren Harlingen 22 nov 1686, gedoopt aldaar 28 nov 1686, volgt onder IV-p.

 

           2   Tjerk Tjerks Idsinga de Vries, geboren Harlingen 6 aug 1689, gedoopt aldaar 11 aug 1689, overleden 13 okt 1708 ,gesneuveld bij Rijssel(N.Frankrijk), begraven Harlingen.

 

T347-1147:Bij resolutie Staten d.d.14-12-1706 werd hem een vacant vaandel in de compagnie van Sierck van Idsinga toegewezen.Bij resolutie Staten d.d.15-2-1707 mocht hij dit vaandel overdragen aan Focco van Bottiga,omdat hij zelf tot kapitein was benoemd.

 

 

 

  III-k Neeltje Jacobs, geboren ± 1660 ,ws.op Terschelling, overleden in W-Terschelling 1700/1704, dochter van Jacob Hiddes (II-d) en Hiske Pytters.

Neeltje is getrouwd ± 1685 ,ws.in West-Terschelling, met  Jilles Jacobs Stada, afkomstig uit Makkum in 1668, overleden in W-Terschelling 1700/1704.

 

Hij was timmerman op Terschelling.

Jilles was eerder getrouwd in 1668 op Terschelling met Aaltje Arjens van West-Terschelling (ondertrouw Makkum 8-2-1668).Uit dit huwelijk werd geboren Mayke Jilles Stada.Hij hertrouwde daarna met Martje Sybes,overleden 1683/1686.Uit dit huwelijk werd dochter Antje Jilles Stada gedoopt op 23-12-1683 in West-Terschelling.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacob Jilles Stada, gedoopt West-Terschelling 2 jun 1687, volgt onder IV-q.

 

 

   III-l Sjoerd Willems, gedoopt Sexbierum 26 dec 1654, overleden n 1711 ,ws.te Tzummarum, zoon van Willem Sjurdts en Sjouck Hiddes (II-e).

 

Lidmaat Tzummarum 25-10-1689,overgekomen van Kimswerd,maar daar niet bij de lidmaten.Volgens het reëelkohier woont hij in 1711 nog te Tzummarum (nr.132).

 

Sjoerd is getrouwd Kimswerd (?) 1688 ,3e pr.Sexbierum 8-4-1688, met  Sjouk Bauckes, afkomstig uit Kimswerd in 1688, overleden n 1706 ,ws.te Tzummarum.

 

Lidmaat Tzummarum 25-10-1689,overgekomen van Kimswerd.Zij wordt daar Sjouk Sjoerds genoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Baucke Sjoerds, gedoopt Tzummarum 12 mei 1689.

 

           2   Willem Sjoerds, gedoopt Tzummarum 26 jul 1691.

 

           3   Sytske Sjoerds, gedoopt Tzummarum 30 okt 1692.

 

           4   Swobke Sjoerds, gedoopt Tzummarum 26 aug 1694.

 

           5   Feike Sjoerds, gedoopt Tzummarum 22 jan 1699, volgt onder IV-r.

 

           6   Sjouke Sjoerds, gedoopt Tzummarum 7 feb 1701.

 

           7   Tryntje Sjoerds, gedoopt Tzummarum 23 apr 1702.

 

           8   Idtske Sjoerds, gedoopt Tzummarum 1 jan 1707.

 

 

III-m Marij Willems, gedoopt Sexbierum 18 jul 1658, overleden n 1703 ,ws.te Sexbierum, dochter van Willem Sjurdts en Sjouck Hiddes (II-e).

 

Lidmaat te Menaldum na belijdenis op 2-8-1683.Lidmaat te Sexbierum 24-10-1684,komende van Menaldum.

 

Marij is getrouwd Sexbierum 12 mei 1689 met  Jan Hendriks, afkomstig uit Sexbierum in 1689.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 30-1-1690 (met enige twijfel wegens vermelding j.m.)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrik Jans, gedoopt Sexbierum 6 apr 1690, overleden aldaar 1690/1691.

 

           2   Willem Jans, gedoopt Sexbierum 6 apr 1690, overleden aldaar v 4 sep 1698.

 

           3   Hendrik Jans, gedoopt Sexbierum 30 aug 1691, overleden aldaar v 13 aug 1693.

 

           4   Hendrik Jans, gedoopt Sexbierum 13 aug 1693, overleden aldaar v 24 aug 1696.

 

           5   Hendrik Jans, gedoopt Sexbierum 24 aug 1696.

 

           6   Willem Jans, gedoopt Sexbierum 4 sep 1698, overleden aldaar v 1703.

 

           7   Sjouk Jans, gedoopt Sexbierum 22 okt 1699.

 

           8   Willem Jans, gedoopt Sexbierum 18 mrt 1703.

 

 

  III-n Hidde Willems, gedoopt Sexbierum 30 dec 1660, overleden n 1702 ,ws.te Tzummarum, zoon van Willem Sjurdts en Sjouck Hiddes (II-e).

 

Lidmaat te Tzummarum na belijdenis op 3-2-1702.

Er is een Hidde Willems,die te Tzummarum 6 kinderen laat dopen in de jaren 1716/1727,maar dat is ws.niet onze Hidde.

 

Hidde is getrouwd Tzummarum (?) 1689 ,3e pr.Sexbierum 6-1-1689, met  Tryn Heeres, geboren ± 1665, overleden Tzummarum n 1700.

 

Lidmaat te Tzummarum na belijdenis op 24-7-1691.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerk Hiddes, gedoopt Tzummarum 1 dec 1689, overleden aldaar v 29 okt 1693.

 

Hidde Willems zal hem naar zijn bekende oom hebben genoemd.

 

 

           2   Tryntje Hiddes, gedoopt Tzummarum 21 feb 1692.

 

           3   Tjerk Hiddes, gedoopt Tzummarum 29 okt 1693, volgt onder IV-s.

 

           4   Ytske Hiddes, gedoopt Tzummarum 29 okt 1693.

 

           5   Bauk Hiddes, gedoopt Tzummarum 22 mrt 1696.

 

           6   Sjouk Hiddes, gedoopt Tzummarum 6 feb 1698.

 

           7   Lolke Hiddes, gedoopt Tzummarum 19 mei 1700.

 

 

   III-o Marten Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1660, overleden aldaar 1712/1716, zoon van Piter Martens en Tjerckje Hiddes (II-g).

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1698 gebruiker van een deel van stem 16,17,18 en 19; 1708 gebruiker/eigenaar van een deel van stem 17 en pachter van de landen plaats 31,maar eigenaar/bewoner van de boerderij daarbij.De boerderij was voor 1698 bezit van zijn schoonvader Hendrik Joris en in 1698 gezamenlijk bezit van diens 8 kinderen.Hetzelfde geldt voor het deel van stem 17,maarvan Marten in 1708 eigenaar is.

Zijn vrouw wordt als weduwe genoemd in het reëelkohier van 1716.

Ouderling St.Jac.15-5-1695/2-6-1699 en hij ondertekent ook als ouderling op 6-5-1711 en 20-1-1712 (kopie 6164 RAF,kerkenraad St.Jac.).

BIL 27 d.d.30-1-1720:Marten Pieters en Neeltje Hendriks beiden overleden;over de kinderen Jan Martens(in't 25e) en Hendrikje(in't 17e) wordt benoemd als curator Leendert Theeuwes,aangetrouwde oom,boer St.Jac.

BIL 27 d.d.29-9-1721:Hendrikje Martens(in't 19e) krijgt als curator Boyen Arjens,haar zwager,boer St.Jac.

 

 

Marten is getrouwd Sint Jacobiparochie 14 feb 1686 met  Neeltje Hendriks, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1686, geboren ± 1665, overleden Sint Jacobiparochie 1718/1719 ,voor 30-1-1720, dochter van Hendrick Joris en Hendrickje Jans.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie na overlijden van haar man.In 1718 is zij medegebruiker/eigenaar van stem 17;pachter van de landen plaats 31 en met haar kinderen eigenaar/bewoner van de boerderij daarbij.In 1728 zijn de zoon Jan en dochter Tjerkje eigenaar van de boerderij.

Voor haar familie zie HOF 11828 d.d.1-4-1727.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerkje Martens de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ± 1690, volgt onder IV-t.

 

           2   Jan Martens de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695, volgt onder IV-u.

 

           3   Hendrikje Martens, geboren Sint Jacobiparochie ± 1702, overleden n 1721.

 

Over haar en haar man is verder niets bekend.Zij was vermoedelijk al voor 1728 overleden,want zij staat dan niet vermeld bij de eigenaars van de ouderlijke boerderij.

 

Hendrikje is getrouwd Sint Jacobiparochie 23 nov 1721 met Willem Klaasen, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1721, overleden n 1721.

 

 

  III-p Swobeke Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1665, dochter van Piter Martens en Tjerckje Hiddes (II-g).

 

Bij huwelijk komt zij uit Sint Jacobiparochie;Swobcke wordt dan een dochter van Piter Maertens genoemd.

 

Swobeke is getrouwd Sint Jacobiparochie 20 jan 1689 met  Gerrit Jetses, geboren ± 1660, overleden Sint Jacobiparochie n 1722, zoon van Jetse Gerrits en Welmoed Obbes.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1708 en 1718 gebruiker van stem 20 (in 1698 is zijn moeder Welmoed Obbes nog gebruiker van stem 20).

Hij zal overleden zijn 1722/1724,want hij wordt in 1722 nog genoemd in het reëelkohier,maar in 1724 niet meer.

Bij huwelijk komt hij van Sint Jacobiparochie,Gerrit is dan weduwnaar.

Gerrit was eerder getrouwd op 14-12-1684 te Sint Jacobiparochie met Lysbet Jorrits,bij huwelijk uit Leeuwarden,overleden 1685/1686 te Sint Jacobiparochie.Hij trouwde daarna op 27-2-1687 te Sint Jacobiparochie met Neeltje Cornelis Meier,bij huwelijk uit Sint Annaparochie,overleden 1687/1688 te Sint Jacobiparochie.

Op 6-11-1705 vraagt Gerrit voogdij aan voor de kinderen van zijn overleden zuster Tjitske n.l.Waling,11 jaar,Grietje,9 jaar en Antje,8 jaar;dit i.v.m.het overlijden van zijn moeder Welmoed Obbes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   waarschijnlijk Jetse Gerrits, geboren ± 1690 ,ws.te Sint Jacobiparochie,, volgt onder IV-v.

 

           2   Tjerkje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695, volgt onder IV-w.

 

 

  III-q Atje Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1670, overleden n 1710, dochter van Piter Martens en Tjerckje Hiddes (II-g).

Atje is getrouwd Sint Jacobiparochie 3 nov 1695 met  Leendert Theeuwes, overleden Sint Jacobiparochie 1727/1728 ,voor 31-5-1728, zoon van Theeuwes Gerkes en Tetje Stevens.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1698 gebruiker van een deel van stem 17;in 1708 en 1718 medegebruiker van stem 16 en 17,samen met o.a.zijn zwagers Marten Pieters en Hidde Pieters.

Benoemd als diaken St.Jac.op 1-8-1700 en hij ondertekent als ouderling in 1725 en 1726 (kopie 6164 RAF,kerkenraad St.Jac.).

Op 30-1-1720 benoemd als curator over de kinderen van zijn zwager Marten Pieters n.l.Jan Martens(25) en Hendrikje Martens(17).

Hij wordt nog vermeld in het reëelkohier van 1727,maar in 1729 staat de zoon op die plaats.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerkje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie v 1704, volgt onder IV-x.

 

           2   Tietje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie v 1704, overleden Vrouwenparochie 1734 ,volgens lidmatenboek.

 

Lidmaat te Vrouwenparochie 20-11-1722,komende van Ferwerd.Geen gedoopte kinderen te Ferwerd of Vrouwenparochie.

 

Tietje is getrouwd Ferwerd (?) 1721 ,att.van St.Jac. 6-7-1721, met Jelte Bockes, afkomstig uit Ferwerd in 1721, overleden n 1738.

 

Als lidmaat van Ferwerd naar Vrouwenparochie 20-11-1722;daar vandaan naar Ferwerd 2-6-1737;terug naar Vrouwenparochie uit Ferwerd 1-8-1738.

 

 

           3   Theeuwes Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie v 1704, volgt onder IV-y.

 

           4   Klaasje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1704, overleden aldaar v 1747.

Klaasje is getrouwd Sint Jacobiparochie 18 jul 1728 met Jacob Joris, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1728, overleden n 1748 ,ws.in Wier, waarschijnlijk zoon van Joris Jacobs en Ytske Heeres.

 

V1744: Jacob Joris te St.Jac.,gezin 4 personen.

Q1749: Jacob Joris,arbeider te Wier,2+1,14-1-0.

Jacob hertrouwde 11-6-1747 te Sint Annaparochie met Doetje Dirks,bij huwelijk uit Sint Annaparochie.Uit dit huwelijk werd op 15-10-1747 Joris gedoopt te Sint Jacobiparochie en op 8-2-1749 te Wier de zoon Jacob.

 

 

           5   Lysbeth Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1706, volgt onder IV-z.

 

           6   Jannigje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1708, volgt onder IV-aa.

 

           7   Pieter Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1710, overleden aldaar 1749/1758.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie aan de oude dijk.In 1738 samen met zijn schoonzuster Rinsje Gerrits gebruiker van een deel van stem 16 en 17,medepachter van de landen bij plaats 1 en 31;in 1748 gebruiker van een deel van stem 16 en 17 en pachter van landen bij plaats 1.

V1744:te St.Jac.,2 personen.

Q1749:boer te St.Jac.,gemeen beslag,4+3,47-0-0.

 

Pieter is getrouwd Sint Jacobiparochie 22 mrt 1733 met Amerens Walings Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1685, overleden aldaar n 1748, dochter van Waling Walings Wassenaar en Antje Stevens.

 

Op 18-6-1738 wordt haar tweede man Pieter Leenderts voogd over haar dochters Antje,14 jaar en Neeltje,12 jaar (BIL 28 acte 29);op 19-7-1740 wordt haar zwager Gerben Reinders voogd (BIL 28 acte 38) en op 19-8-1740 haar zwager Boyen Arjens (BIL 28 acte 39).

In 1738 en 1748 is zij met haar kinderen eigenaar van het deel van stem 17 St Jac.,eigenaar van boerderij plaats 1 en mede-eigenaar van de boerderij plaats 31.Zij zal zijn overleden voor 1758.

 

Amerens is eerder getrouwd Sint Jacobiparochie 5 feb 1719 met Jan Martens de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695, volgt onder IV-u.

 

 

   III-r Hidde Pieters, geboren Sint Jacobiparochie ± 1675, overleden aldaar n 1722, zoon van Piter Martens en Tjerckje Hiddes (II-g).

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1698,1708 en 1718 gebruiker van een deel van stem 16,samen met zijn zwager Leendert Theeuwes.

Hij zal 1722/1724 zijn overleden,want hij wordt in 1722 nog vermeld in het reëelkohier,maar in 1724 niet meer.

 

Hidde is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 mrt 1701 met  Antje Alberts.

 

Bij huwelijk in 1701 zeer ws.afkomstig uit Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerkje Hiddes, geboren Sint Jacobiparochie ± 1702, volgt onder IV-ab.

 

 

   III-s Geertje Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 14 okt 1666, overleden n 1699, dochter van Fedde Symens Doncker en Antje Hiddes (II-i).

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 14-11-1685.Zij is dan ongetrouwd (j.d.) en woont Schritsen,Harlingen.

 

Geertje is getrouwd Harlingen 14 jun 1699 met  Jan Harmens, afkomstig uit Harlingen in 1699.

 

Misschien als Jan Harmens Donja lidmaat te Harlingen na belijdenis op 26-1-1694.Hij woont dan Schritsen,Harlingen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fedde Jans, gedoopt Harlingen 27 aug 1699.

 

Er trouwt 22-2-1722 te Harlingen een Fedde Jans van Harlingen,maar gezien de namen van zijn gedoopte kinderen is het niet zeker,of dat dezelfde persoon is.

 

 

 

   III-t Hidde Feddes Doncker, gedoopt Harlingen 20 nov 1669, overleden aldaar 1 mrt 1727 ,60 jaar,volgens overl.register,, zoon van Fedde Symens Doncker en Antje Hiddes (II-i).

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 27-1-1701.

 

Hidde is getrouwd Harlingen 21 feb 1697 met  Doetje Thomas, gedoopt Harlingen 15 aug 1669, overleden n 1709, dochter van Thomas Feikes en Sjoukje Lases.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 4-7-1699.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Symen Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 20 feb 1698, volgt onder IV-ac.

 

           2   Thomas Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 7 apr 1702, volgt onder IV-ad.

 

           3   Antje Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 22 mrt 1705, volgt onder IV-ae.

 

           4   Berend Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 26 mrt 1709.

 

Hij werd genoemd naar kapitein Berend Hiddes de Vries,oom van zijn vader.Hij werd met een legaat bedacht,toen de weduwe van de kapitein,Anna Jensma,in 1710 haar testament maakte.Hij zou het schoenmakersvak moeten leren en zou dan op 25-jarige leeftijd 500 car.gld.ontvangen,maar over hem is verder niets bekend.

 

 

 

   IV-a Aucke Sjoerds, gedoopt Sexbierum 1 dec 1667, overleden n 1710 ,ws.te Sexbierum voor 1718, zoon van Sjurdt Auckes (III-a) en Atje Ales.

 

Bij huwelijk in 1691 uit Wynaldum,maar het echtpaar vestigt zich te Sexbierum.Lidmaat aldaar na belijdenis op 28-10-1692.

Boer te Sexbierum (in 1698 ,1700 en 1708 gebr.stem 14;in 1708 ook gebr.stem 13;1718 niet meer).

 

Aucke is getrouwd Wynaldum 10 mei 1691 met  Janke Hessels, afkomstig uit Baard in 1691, overleden n 1711.

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 28-10-1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Aukes, gedoopt Sexbierum 2 okt 1692.

 

           2   Grietje Aukes, gedoopt Sexbierum 14 mei 1702, overleden v 19 apr 1711.

 

           3   Maaike Aukes, gedoopt Sexbierum 13 jan 1704, volgt onder V-a.

 

           4   Sjoerdje Aukes, gedoopt Sexbierum 14 feb 1706.

 

           5   Tryntje Aukes, gedoopt Sexbierum 20 nov 1707.

 

           6   Grietje Aukes, gedoopt Sexbierum 19 apr 1711.

 

 

   IV-b Auke Eelkes, gedoopt Sexbierum 24 jul 1667, overleden n 1713, zoon van Eelcke Rinnerts en Antje Auckes (III-b).

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 30-1-1690.In 1700 gebr.land te Sexbierum. Komt met zijn vrouw van Oosterbierum op 29-1-1713 als lidmaat naar Sexbierum.

 

Auke is getrouwd Sexbierum 19 okt 1690 met  Jisk Gerrits, afkomstig uit Sexbierum in 1690, geboren ± 1670, overleden n 1713.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelke Aukes, gedoopt Sexbierum 19 apr 1696, overleden Oosterbierum 1752/1753 ,volgens speciekohier.

 

Boer te Oosterbierum.In 1738 en 1748 gebruiker van land te Sexbierum,Pietersbierum en Oosterbierum volgens floreenkohier.Hij staat niet in het stemkohier.

V1744:Eelke Aukes te Oosterbierum,4 personen,7-0-0.

Q1749:te Oosterbierum "gemeen boer",3+0,34-19-6.

Hij had ws.een dochter Aukje,gedoopt Sexbierum 5-5-1719 (geen moeder genoemd);hij is ws.ook degene,die 24-2-1726 na belijdenis lidmaat wordt te Sexbierum;in dat geval is hij omstreeks 1726 getrouwd met Janke Piers,die dan als zijn vrouw op 24-2-1726 lidmaat wordt te Sexbierum met attestatie van Ried.Er zijn geen kinderen gedoopt te Sexbierum,Pietersbierum of Oosterbierum.De weduwe vertrekt 1753 volgens speciekohier naar Wynaldum,maar is daar spoorloos.

 

Er is een andere Eelke Aukes (Travaille) te Sexbierum (zie V1744 en Q1749 );hij was boer te Sexbierum (1748 gebr.stem 26),maar staat bekend als koopman,als hij 6-12-1750 te Harlingen trouwt met Elske Janus van Slooten.Hij is de zoon van Auke Jacobs,gedoopt Sexbierum 27-1-1704 en overleden 1776/1777 te Harlingen(zie GEN 144-12,genealogie van Slooten).Hij was eerder getrouwd (1738 c.uxore);deze Eelke Aukes zal dan getrouwd zijn in 1732 te Sexbierum met Fetje Aukes.

 

 

           2   Gerrit Aukes, gedoopt Sexbierum 4 sep 1698, volgt onder V-b.

 

           3   Rinnert Aukes, gedoopt Sexbierum 26 feb 1702, volgt onder V-c.

 

           4   Hidde Aukes, gedoopt Sexbierum 18 feb 1703.

 

           5   Pieter Aukes, gedoopt Sexbierum 22 dec 1704, volgt onder V-d.

 

           6   Janke Aukes, gedoopt Sexbierum 30 sep 1708, volgt onder V-e.

 

 

   IV-c Jacob Eelkes, geboren 1687/1688, overleden Sexbierum 1718, zoon van Eelcke Auckes (III-c) en Brechtje Annes.

 

Na huwelijk in 1714 boer te Sexbierum.Op 24-4-1702 is hij ongeveer 14 jaar (BAR 64-81v).Bij huwelijk in 1714 afkomstig uit Sexbierum.

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 10-2-1715.

 

Jacob is getrouwd Sexbierum 8 apr 1714 met  Tryntje Abes, afkomstig uit Sexbierum in 1714, overleden n 1726 ,ws.te Sexbierum.

 

Zij is als weduwe in 1718 gebr.stem 3 Firdgum en stem 6 Sexbierum (1728 niet meer).

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 10-2-1715.

Zij hertrouwde op 28-5-1719 te Sexbierum met Berend Sikkes van Sexbierum.Uit dat huwelijk werd dochter Tryntje op 25-5-1727 gedoopt te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Brechtje Jacobs, gedoopt Sexbierum 12 apr 1717.

 

           2   Japke Jacobs, gedoopt Sexbierum 18 dec 1718.

 

 

   IV-d Siete Eeltjes, gedoopt Tzummarum 21 apr 1700, overleden n 1752 ,ws te Tzummarum, zoon van Eelcke Auckes (III-c) en Jeltje Dirks.

 

Boer te Oosterbierum (1728 gebruiker van stem 3 en 6).Later arbeider te Tzummarum.

V1744:Siete Eelkes te Pietersbierum,1-0-0,6 personen.

Q1749:Tzummarum,gering arbeider,3+1,14-1-6.

Hij en zijn vrouw Tryntje Gerrits komen 18-11-1733 als lidmaten van Oosterbierum naar Tzummarum.

Speciekohier:1748/1751 Tzummarum 116,1751/1752 op 141 (gealimenteerd),1752 naar 138 (diaconiehuis).

 

Siete is getrouwd Oosterbierum (?) ± 1725 met  Tryntje Gerrits, geboren ± 1700, overleden n 1739 ,ws.te Tzummarum.

 

 

Met haar man als lidmaat van Oosterbierum op 18-11-1733 naar Tzummarum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eeltje Sietes, gedoopt Oosterbierum 29 sep 1726, overleden v 18 apr 1734.

 

           2   Machteltje Sietes, gedoopt Oosterbierum 21 mrt 1728, volgt onder V-f.

 

           3   Jantje Sietes, gedoopt Oosterbierum 17 jul 1729, volgt onder V-g.

 

           4   Dirkje Sietes, gedoopt Tzummarum 23 mrt 1732.

 

           5   Eeltje Sietes, gedoopt Tzummarum 18 apr 1734, volgt onder V-h.

 

           6   Dirk Sietes, gedoopt Tzummarum 21 okt 1736, overleden aldaar 1736/1737.

 

           7   Dirk Sietes, gedoopt Tzummarum 29 dec 1737, overleden aldaar 1737/1739.

 

           8   Dirk Sietes, gedoopt Tzummarum 31 mei 1739.

 

 

   IV-e Auke Pieters, geboren Wynaldum 22 mei 1687, gedoopt aldaar 25 mei 1687, overleden aldaar 5 feb 1763 ,volgens lidmatenboek, zoon van Piter Aukes (III-d) en Jislyk Broers.

 

Schoenmaker te Wynaldum.Lidmaat Wynaldum na belijdenis juli 1736.

Q1749:Auke Pyters,schoenmaker Wynaldum,bestaet wel,2+3,35-17-7.

 

Auke is getrouwd Wynaldum 20 nov 1735 met  Doetje Bartles, gedoopt Tzummarum 29 apr 1714, overleden Wynaldum 1792 ,volgens lidmatenboek, dochter van Bartel Folkerts en Maaike Jarigs.

 

Lidmaat Wynaldum na belijdenis juli 1735.Als weduwe op lidmatenlijst 1779,1782,1784 en 1791.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bartle Aukes, geboren Wynaldum 5 okt 1737, gedoopt aldaar 18 okt 1737, overleden aldaar 1791/1793.

 

Schoenmaker te Wynaldum.Na belijdenis juli 1765 lidmaat Wynaldum (dan vrijgezel);op lidmatenlijst aldaar in 1779,1782,1784 en 1791.

 

Bartle is getrouwd Wynaldum 16 jun 1782 met Jetske Jans, afkomstig uit Almenum in 1782, overleden n apr 1797 ,ws.te Harlingen,.

 

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 22-4-1773(j.d.,Almenum).Als lidmaat van Harlingen naar Wynaldum 11-2-1783;op lidmatenlijst 1784,1791 en 1793(dan weduwe);met attestatie naar Harlingen febr.1797,daar ingekomen 20-4-1797.

Ze had geen gedoopte kinderen te Wynaldum.

 

 

           2   Maaike Aukes, geboren Wynaldum 30 okt 1741, gedoopt aldaar 5 nov 1741.

 

           3   Pieter Aukes Aukema, geboren Wynaldum 10 sep 1746, gedoopt aldaar 18 sep 1746, volgt onder V-i.

 

 

    IV-f Tryntje Pieters, geboren Wynaldum 18 jun 1693, gedoopt aldaar 25 jun 1693, overleden Dronrijp n 1749, dochter van Piter Aukes (III-d) en Jislyk Broers.

 

Woont volgens reëelkohier 1718 Dronrijp 67.

Q1749:Trijntie Pytters te Dronrijp,arme weduwe,1+2,6-16-0.

 

Tryntje is getrouwd Dronrijp 6 mrt 1715 ,volgens de kroniek, met  Tjebbe Teyes, overleden v 1748.

 

Vluchtte 23-3-1715,nadat hij te Leeuwarden gestolen schapen had verkocht (zie de kroniek van Dronrijp,blz.67).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   N.N., geboren Dronrijp 1715/1720, overleden aldaar v 29 mrt 1720.

 

T 244-19-84:Volgens het armenboek Dronrijp wordt op 29-3-1720 voor dit kind kistengeld betaald.

 

 

 

   IV-g Broer Pieters, geboren Wynaldum 17 feb 1695, gedoopt aldaar 24 feb 1695, zoon van Piter Aukes (III-d) en Jislyk Broers.

Broer is getrouwd ± 1718 ,ws.te Dronrijp, met  N.N..

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Broers, gedoopt Dronrijp dec 1719/apr 1720.

 

Willem is misschien al overleden voor 2-4-1722,want dan blijkt een kind van Broer Pieters overleden.Er wordt door de grootvader,Pieter Aukes,kistegeld betaald (armenboek Dronrijp,T 244-19-84).

 

 

 

   IV-h Foeke Feddes Hofman, gedoopt Sexbierum 4 okt 1685, overleden n 25 okt 1738, zoon van Fedde Foeckes (III-e) en Rinske Hettes Hofman.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 12-8-1714.

Boer te Sexbierum.In 1718 gebruiker van stem 1.Na 1720 boer te Klooster Lidlum onder Tzummarum.

BAR-134-71 d.d.28-6-1722:Foeke Feddes,huisman te Lidlum,verklaart op 13-2-1721 de somma van 200 car.gld.schuldig te zijn aan Pieter Anes,huisman te Sexbierum.

BAR-134-146 d.d.20-1-1725:Foeke Feddes en Antje Gerrits,echtpaar te Lidlum,tekenden op 18-8-1725 een schuldbekentenis voor 1500 car.gld.,geleend van schoonvader Gerrit Gerrits onder Kimswerd.

BAR-134-165v/166 d.d.2-3-1726:Op 10-1-1726 moet het echtpaar verklaren in 1714 750 car.gld. geleend te hebben van Hiltje Tjeerds,wed.wijlen burgemeester Age Ennema.Deze acte wordt op 22-2-1726 door alleen Antje Gerrits ondertekend,maar Foeke leeft echter nog in 1738 als dochter Rinske trouwt.

 

Foeke is getrouwd Sexbierum 25 feb 1714 met  Antje Gerrits, geboren Firdgum, gedoopt Tzummarum 2 apr 1693, overleden n 1726, dochter van Gerrit Gerrits en Auck Jans.

 

Zij kwam in 1714 bij huwelijk uit Menaldum.Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 4-11-1714.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rinske Foekes Hofman, gedoopt Sexbierum 16 dec 1714, overleden aldaar v 31 okt 1717.

 

           2   Fedde Foekes Hofman, gedoopt Sexbierum 5 apr 1716, overleden aldaar v 25 feb 1720.

 

           3   Rinske Foekes Hofman, gedoopt Sexbierum 31 okt 1717, volgt onder V-j.

 

           4   Fedde Foekes Hofman, gedoopt Sexbierum 25 feb 1720.

 

           5   Jetze Foekes Hofman, gedoopt Oosterbierum 24 mei 1722, overleden aldaar v 14 mei 1724.

 

           6   Jetze Foekes Hofman, gedoopt Oosterbierum 14 mei 1724.

 

           7   Auke Foekes Hofman, gedoopt Oosterbierum 17 mrt 1726.

 

 

    IV-i Hette Feddes Hofman, gedoopt Sexbierum 26 okt 1690, overleden n 1770 ,ws.te Harlingen, zoon van Fedde Foeckes (III-e) en Rinske Hettes Hofman.

 

Op 10-1-1713 is hij,23 jaar en getrouwd,al handelingsbekwaam.Hij is dan boer te Klooster Lidlum(BAR 65-11).In 1718 en 1728 gebr.stem 5 aldaar.In 1718 nom.ux. ook eigenaar,maar in 1728 niet meer.

In 1714 procedeert hij om 200 car.gld.tegen de halfzuster van zijn moeder Grietje Hettes,erfgename van haar broer Wybe Hettes Hofman.Het betreft een legaat,toegezegd aan hem als zoon van Rinske Hettes (HOF 9888 d.d. 27-10-1714).Hij wordt zowel door het Nedergerecht als het Hof niet ontvankelijk verklaard.

BAR-134-76 d.d.21-8-1722:Hij tekent met zijn vader Fedde Foekes op 12-12-1718 een verklaring.

BAR-134-96v d.d.2-9-1723:Hette Feddes Hofman ondertekent een verklaring.

BAR-134-169v d.d.2-3-1726:Hette Feddes Hofman en Janke Hessels Munnikhuis,echtpaar te Klooster Lidlum,tekenden op 26-8-1719 een schuldbewijs van 200 car.gld.aan Jan Freerks,Mr.kuiper te Oosterbierum.

BAR-134-358v d.d.28-2-1749:Op 14-6-1728 tekenen Hette Feddes en Hiske Lieuwes,echtpaar te Oosterbierum,een schuldbewijs van 80 car.gld.aan Antje Jarigs,weduwe van Jarig Gerrits.

In 1726 verkoopt hij land,door hem gebruikt,maar mede-eigendom van zijn kinderen,aan de meest biedende (BAR 93-44v,45).Op 28-1-1727 wordt van hem rekenschap gevraagd betreffende beheer over zijn stiefkinderen Antje en Sytske(BAR 65-46) en beheer over eigen kinderen Rinske en Hessel(BAR 65-46v).Ook mederechter Barradeel(1726,BAR 93-44v;1727,BAR 93-137v).In 1729 biedt hij als testamentair curator over Jelte Hannes land te koop aan (BAR 93-137v,138).

Hij en zijn vrouw Hiske als lidmaten van Oosterbierum naar Sexbierum 5-11-1730 ;vandaar naar Minnertsga 6-12-1744;terug naar Sexbierum 20-8-1747.

V1744:te Sexbierum,insolvent,gezin 2 personen.

Q1749:te Sexbierum,"bestaet suinig",gezin 2 personen.

Volgens lidmatenboek als weduwnaar naar Minnertsga 25-4-1762;terug naar Sexbierum 9-5-1766.Vertrekt volgens speciekohier in 1770 naar Harlingen.

 

Hette is getrouwd Sexbierum 3 jun 1712 (1) met  Jancke Hessels Munninckhuis, afkomstig uit Klooster Lidlum in 1712, geboren  rond 1680, overleden Oosterbierum 1719/1722 ,voor 30-9-1722,  dochter van Hessel Jans Munninckhuis.

 

Eigenaresse van stem 5 Klooster Lidlum in 1698 (met curator Tamme Jans Munninckhuis); in 1700  floreencohier hier eigenaar Hessel Jansendr Jancke (dank Margreet Tombrock).

Janke trouwde omstreeks 1705,vermoedelijk te Oosterbierum,met Tjalling Ates,overleden in 1710 te Oosterbierum (voor 30-11-1710).Tjalling was bijzitter van het gerecht Barradeel en in 1698 boer te Oosterbierum (stem 12).

Op 25-3-1713,als ze is hertrouwd,wordt voogdij aangevraagd voor haar dochters Antje en Sytske,resp.in het 6e en 4e jaar.Curator wordt Heere Arjens,smid te Oosterbierum en aangetrouwde oom van vaderszijde(BAR 65-10 en BAR 76-308/309).

Zij testeert in 1719.Na haar overlijden is op 30-9-1722 haar man Hette Feddes Hofman curator over Antje en Sytske,zijn stiefdochters.(BAR 65-30v).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rinske Hettes Hofman, gedoopt Oosterbierum 31 dec 1713, volgt onder V-k.

 

           2   Grietje Hettes Hofman, gedoopt Oosterbierum 23 mei 1717, overleden v 30 mei 1726.

 

           3   Hessel Hettes Hofman, gedoopt Oosterbierum 2 jul 1719, overleden n 28 jan 1727.

 

BAR 65-46v d.d.28-1-1727:Sybren Eelkes Haytsma,mede-rechter van Barradeel,wordt zijn voogd.Verder is over Hessel niets bekend.

 

 

Hette is getrouwd Oosterbierum (?) 1723 ,16-5-1723 3e pr.Sexbierum, (2) met zijn halfnicht  Hiske Lieuwes Hofman, gedoopt Sexbierum 24 jan 1686, overleden 1749/1754 ,ws.te Harlingen, dochter van Lieuwe Pieters en Grietje Hettes Hofman.

 

Zij trouwt 16-5-1706 te Sexbierum met Fekke Dirks,overleden voor 1723.

Zij wordt lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 7-11-1706.

BAR 65-46 d.d.8-12-1725:Na haar hertrouwen wordt voogdij aangevraagd voor haar zoon Dirk Fekkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Hette Hettes, gedoopt Oosterbierum 26 sep 1723, volgt onder V-l.

 

           5   Grietje Hettes, gedoopt Oosterbierum 30 mei 1726, overleden aldaar v 14 dec 1727.

 

           6   Grietje Hettes, gedoopt Oosterbierum 14 dec 1727, volgt onder V-m.

 

 

    IV-j Sjoerd Clases de Vries, gedoopt Sexbierum 14 dec 1679, overleden n 1716, zoon van Claes Sjoerds de Vries (III-f) en Bauck Tjeerds.

 

Wordt na belijdenis op 5-2-1702 lidmaat te Sexbierum.Hij is in 1694 enig nagelaten kind van zijn ouders,oud 14 jaar.Inzake de nalatenschap van zijn oom Hidde Sjoerds de Vries,worden voor hem als curatoren benoemd Lieuwe Pieters,schoenmaker te Sexbierum en Elco Harings,chirurgijn en ontvanger te Sexbierum(BAR 64-74v d.d.31-10-1694).

Hij is in 1706 koopman te Sexbierum.

In 1711 ontvangt zijn zoon Claas 800 car.gld. uit de nalatenschap van zijn moeder,Sjoerds eerste vrouw Tryntje Jans (BAR 76-182 d.d.25-2-1711).

In 1716 legt hij rekenschap af van beheer t.b.v.Hidde Olpherts en Sjoerd Olpherts over de periode 1711/10-4-1716 (BAR 77-116).

 

Sjoerd is getrouwd Sexbierum 16 okt 1701 (1) met  Tryntje Jans, afkomstig uit Sexbierum in 1701, overleden Sexbierum 1703/1710, waarschijnlijk dochter van Jan Harmens en Atje Jorrits.

 

Als ze de dochter is van Jan Harmens,dan wordt zij op 22-8-1675 gedoopt te Sexbierum en wordt ze als Tryntje Harmens op 5-2-1702 na belijdenis lidmaat te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claas Sjoerds de Vries, gedoopt Sexbierum 24 jun 1703, overleden n 1711.

 

Hij wordt na 1711 niet meer genoemd.

 

 

Sjoerd is getrouwd Sexbierum 17 aug 1710 (2) met  Berber Bernardus Schotanus, gedoopt Wommels 1 mrt 1685, dochter van Bernardus Jacobus Schotanus en Tetje Gerlofs.

 

Berber wordt na belijdenis op 1-2-1711 lidmaat te Sexbierum.

 

 

   IV-k Hidde Meinerts Heremyt, gedoopt Sexbierum 26 jun 1682, overleden Gorredijk, begraven aldaar 27 jul 1733 ,DTB 1027, zoon van Meinert Ysbrands Heremyt en Marij Sjoerds de Vries, ,ook Maryke en Maria, (III-g).

 

Apotheker te Harlingen in 1707;later burger-hopman Harlingen.In 1708 en 1718 met zijn broer voor 75% eigenaar van Sexbierum stem 1.

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 4-8-1707;op 31-8-1721 als lidmaat van Harlingen naar Gorredijk vertrokken (oud-burgerhopman).

GJB 1976-50:op 31-5-1724 wordt voor apotheker Hidde Heremyt en zijn broer Meinert een woning te Pietersbierum verkocht.

HAR 307-206 d.d.20-2-1725:Hidde Heremyt en Aukje Cimstra,echtelieden te Harlingen,tekenden op 17-7-1719 een schuldbekentenis van 300 car.gld.aan Aaltje Allerts.De hypotheekacte werd geroyeerd op 23-11-1726.

Hij was later apotheker te Gorredijk (HOF-12931).

Voor de kinderen en kleinkinderen uit dit gezin wordt ook verwezen naar de genealogie in Navorscher 1863 (13-220).

 

Hidde is getrouwd Sexbierum 20 mrt 1707 met  Aukje Reins Kimstra, gedoopt Harlingen 10 dec 1684, overleden n 4 apr 1755 ,ws.te Gorredijk , dochter van Rein Sytses Kimstra en Tietske Bartelds Lanting, later ook Lantinga.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 30-7-1705;als lidmaat van Harlingen 31-8-1721 naar Gorredijk.

HOF-12931 d.d.14-7-1736:Aukje Kimstra,weduwe van Hidde Heremyt,in leven apotheker te Gorredijk,oud in het 52e jaar,wordt op 13-4-1736 als getuige gehoord.

Op 4-4-1755 gaat haar zoon Meindert in ondertrouw te Amsterdam met consent van zijn moeder Aukje Kimstra te Gorredijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marike Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 27 jul 1708, gedoopt aldaar 29 jul 1708, volgt onder V-n.

 

           2   Rein Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 10 okt 1709, gedoopt aldaar 13 okt 1709, volgt onder V-o.

 

           3   Tjitske Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 20 mrt 1711, gedoopt aldaar 29 mrt 1711, volgt onder V-p.

 

           4   Grietje Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 4 okt 1712, gedoopt aldaar 9 okt 1712, volgt onder V-q.

 

           5   Meinert Hiddes Heremyt, geboren 20 feb 1714, gedoopt Harlingen 25 feb 1714, overleden aldaar v 14 sep 1718.

 

           6   Antje Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 29 jul 1715, gedoopt aldaar 7 aug 1715, volgt onder V-r.

 

           7   Aukje Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 22 sep 1716, gedoopt aldaar 11 okt 1716, overleden Gorredijk 27 aug 1782, begraven aldaar 2 sep 1782 ,DTB 1027.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 22-4-1745.

Q1749:Aukje Heremyt,Harlingen ,winkeliersche,maetigh,1+0,7-17-0.

 

 

           8   Meindert Hiddes Heeremiet, geboren Harlingen 14 sep 1718, gedoopt aldaar 18 sep 1718, volgt onder V-s.

 

           9   Elisabeth Hiddes Heremyt, geboren Gorredijk 16 mei 1723 ,doopboek Gorredijk 1723-1772 zeer onvolledig., overleden aldaar 15 aug 1779, begraven aldaar 19 aug 1779 ,DTB 1027.

 

Q1749:Lysbeth Heremyt te Gorredijk,vrijgesel,redelijk in staat,1+0,7-16-0.

Op lidmatenlijst Gorredijk 1-5-1772;ongetrouwd;overleden 1779.

 

 

         10   Bartele Hiddes Heremyt, geboren Gorredijk 26 apr 1727 ,doopboek Gorredijk 1723-1772 zeer onvolledig.

 

Over hem is verder niets bekend;ws.jong overleden.

 

 

 

    IV-l Akke Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 29 nov 1685, overleden n 20 aug 1739, dochter van Olphert Sipkes en Gaatske Sjoerds de Vries (III-h).

 

Gedoopt als Aagje(Aachien).Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 3-8-1704;lidmaat te Harlingen 23-11-1713 met attestatie van Sexbierum.

 

Akke is getrouwd Sexbierum 2 mrt 1704 (1) met  Laas Gerbens, overleden Sexbierum 1711, zoon van Gerben Laesses.

 

Mr.schoenmaker te Sexbierum.

Na belijdenis op 3-8-1704 lidmaat te Sexbierum.

In 1706 curator over Hidde en Sjoerd,broers van zijn vrouw.Op 20-1-1706 benoemd als curator over de kinderen van zijn overleden zuster Ymck Gerbens(BAR 64-90v).

Als hij in 1711 is overleden neemt Sjoerd Clases de voogdij over Hidde en Sjoerd over en wordt afgerekend vanaf 26-4-1705 door zijn vrouw Acke (BAR 76-211/216v d.d.16-11-1711).Overdracht aan Sjoerd Clases de Vries 22-12-1711 (BAR 76-218).

BAR 76-218 d.d.22-12-1711:weesrekening door wijlen Laes Gerbens,nu door zijn weduwe,als curator over Hidde en Sjoerd Olpherts over datgene wat door schout bij nacht Hidde de Vries per testament voor hen beschikbaar was.Dit werd op 28-1-1706 ontvangen van Claes Lolkes en Rutger Symens als erfgenamen van Margarita,vrouw de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Laas, gedoopt Sexbierum 1 feb 1705, overleden aldaar v 29 mrt 1711.

 

           2   Olfert Laas, gedoopt Sexbierum 19 sep 1706.

 

           3   Gerben Laas, gedoopt Sexbierum 29 mrt 1711.

 

Akke is getrouwd Sexbierum 2 apr 1713 (2) met  Andries Jelmersma, ,ook Jelgersma,, geboren 1685, overleden n 20 aug 1739.

 

Gerechtsbode te Harlingen (1728,1739).

HOF 12950 d.d.27-1-1736:Op 27-1-1735 wordt als getuige gehoord Andries Jelmersma,bode ter stede Harlingen.Hij is dan 49 jaar.

Zie ook zijn verklaring d.d.20-8-1739 in T318-21-589.

Hij hoort niet bij de lidmaten van Harlingen en laat daar geen kinderen dopen.

 

 

  IV-m Hidde Olpherts de Vries, geboren Sexbierum 1694/1695, overleden 1728/1738 ,ws.te Sint Jacobiparochie, zoon van Olphert Sipkes en Gaatske Sjoerds de Vries (III-h).

 

Chirurgijn te Sint Jacobiparochie (1719).

HOF 11458 d.d.27-10-1724:Hidde Olpherts de Vries,chirurgijn te Sint Jacobiparochie,oud 28 jaar,en zijn vrouw Grytje Reynalda,worden op 22-10-1722 als getuigen gehoord in de zaak van Tryntje Reynalda en haar moeder tegen Ds.Beylanus als curator over zijn neef Meynert Heremiet.Tryntje is de zuster van zijn vrouw.

Op 25-4-1728 schrijft Mr.Hidde Olpherts de Vries in voor 1 jaar armenpraktijk als chirurgijn te St.Jac.tegen een vergoeding van 79-5-0.

 

Hidde is getrouwd Sint Jacobiparochie 21 mrt 1717 met  Grietje Jelles Reinalda, gedoopt Franeker 25 mrt 1695, overleden n 1738, dochter van Jelle Ages Reinalda en Grietje Sybrands Aené.

 

Grietje hertrouwde op 15-6-1738 te Sint Jacobiparochie met Pieter Hendriks Nauta,chirurgijn te St.Jac.Nauta wordt genoemd bij Q1749 St.Jac.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gatske Hiddes de Vries, geboren ± 1718 ,ws.te Sint Jacobiparochie, volgt onder V-t.

 

           2   Jelle Hiddes de Vries, geboren 12 dec 1723, overleden Suriname 19 jan 1749.

 

Zie voor hem T347-1147.Volgens brief van de heer Bos was Jelle een broer van zijn overgrootmoeder Gatske.

 

 

           3   Olphert de Vries, overleden n 1755.

 

Olphert de Vries van Sint Jacobiparochie wordt op 21-5-1755 burger van Harlingen,maar wordt daar na die datum niet meer vermeld.

 

 

 

   IV-n Sjoerd Olpherts de Vries, gedoopt Sexbierum 3 mei 1700, overleden Harlingen 1746/1749, zoon van Olphert Sipkes en Gaatske Sjoerds de Vries (III-h).

 

V1744:Sjoerd Olpherts te Harlingen (3e kwartier).

 

Sjoerd is getrouwd Harlingen 28 jul 1726 met  Hieke Joekes, gedoopt Harlingen 16 aug 1707, overleden n 1749 ,ws.te Harlingen, dochter van Joeke Allerts en Minke Jacobs.

 

HAR 116 d.d.21-10-1733:Hylkien Joekes,getrouwd met Sjoerd Olpherts,vraagt mede de voogdij aan voor haar minderjarige broer Pieter.Voogd wordt haar oudste broer Allert.

Q1749:Sjoerd Olpherts weduwe "uitdraegster,seer geringh".

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Olphert Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 11 jan 1728.

 

           2   Jacob Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 25 mei 1733, volgt onder V-u.

 

           3   Gatske Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 15 jul 1738.

 

Belijdenis Harlingen 28-1-1762,j.d.,Kerkstraat

 

 

           4   Minke Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 6 sep 1740.

 

Belijdenis Harlingen 22-1-1761.j.d.,Burgerweeshuis

 

 

           5   Hidde Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 14 jul 1743.

 

Belijdenis Harlingen 2-8-1770,j.m.,Kerkstraat

 

 

           6   Joeke Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 5 jul 1746.

 

 

   IV-o Baukje Hiddes de Vries, geboren Harlingen 20 mrt 1697, gedoopt aldaar 28 mrt 1697, overleden Beetgum 10 mrt 1731, dochter van Hidde Tjerks de Vries (III-i) en Lysbet Clases.

 

Zij is in 1728 voor 50% eigenaar van Wynaldum stem 21 en in 1738 na haar overlijden is haar man voor 50% eigenaar.

 

Baukje is getrouwd Beetgum 21 okt 1725 met  Jacob Harings, geboren Oosterlittens 13 feb 1692, gedoopt aldaar 13 mei 1692, overleden Beetgum 1747, zoon van Haring Pieters en Tjets Douwes.

 

Mr.schoenmaker te Beetgum,"bij de molen".

Op de lidmatenlijst Beetgum 16-8-1739.

HOF 12717 d.d.2-3-1734:Jacob Harings,schoenmaker te Beetgum,wordt op 24-6-1733 als getuige gehoord.Het betreft de zaak van Willem Span,op het Lekkumer tolhuis,contra Jan Dirx Spanjaert,hinxteman te Beetgum.

V1744:Jacob Harings te Beetgum (gezin 6 personen).

In 1747 was hij als erfgenaam van zijn vrouw,Baukje Hiddes de Vries,eiser in de zaak tegen Johannes Arnold van Beucker en echtgenote(kapitein Beuckers erven).Hij was nom.ux.voor 50 % eigenaar van Wynaldum,stem 21.Dit bleek uit het stemkohier van 1728 en 1738.Het eigendom werd echter opgeëist door van Beucker,omdat het volgens een acte uit 1728 zou zijn overgedragen.Maar Jacob Harings kan bewijzen dat hij in de jaren 1730/1741 ook daadwerkelijk had gestemd voor zijn deel.Zie HOF-13831 d.d.20-12-1747 en HOF-13978 d.d.20-5-1749.

Jacob hertrouwde 1732/1733 vermoedelijk te Dronrijp met Jeltje Ferks,gedoopt 22-3-1711 te Dronrijp,dochter van Ferk Jacobs en Janke Willems.Jeltje hertrouwde in 1748 en 1762 te Beetgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Baukje Jacobs de Vries, geboren Beetgum 27 feb 1731.

 

Niet in doopboek Beetgum,dus ws.kort na de geboorte in 1731 overleden.

 

 

 

   IV-p Hendrina Tjerks de Vries, geboren Harlingen 22 nov 1686, gedoopt aldaar 28 nov 1686, overleden Witmarsum 8 jun 1726, begraven aldaar, dochter van Tjerk Tjerks de Vries (III-j) en Anna Margaretha van Idsinga.

 

Op 15-11-1721 schrijft zij uit Venlo een brief aan haar oudtante Anna Jensma te Harlingen;haar gezondheid is dan niet optimaal;zij verlangt naar haar dochter Johanna Geertruyt.Op 14-2-1722 schrijft haar man uit Venlo aan Anna Jensma,dat ze van plan zijn om terug te komen naar Harlingen.Ook "mama de Vries"leeft dan nog.

Uit de familieaantekeningen bij haar overlijden:"na een langdurige en seer pijnelijke teeringsiekte,die dardehalf jaar lang geduurd hadde,in den Heere gerust" en "nalatende haaren bitter bedroefden echtgenoot, met twee dogterties"(zie Ned.Leeuw 1931-309).

 

Hendrina is getrouwd Witmarsum 19 sep 1717 met  Gerardus van Beucker, geboren Leeuwarden 25 jul 1690, gedoopt aldaar 27 jul 1690, overleden Witmarsum 21 jul 1727, begraven aldaar 24 jul 1727, zoon van Johannes van Beucker en Wendelina Hixenius.

 

Hij is kapitein van een compagnie infanterie.Uit de familieaantekeningen bij zijn overlijden (N.L.1931-309):"nadat hij het laatste jaar zijnes levens,in eene voor hem ondragelijke rouwe van wegens het smertelijk afsterven van zijn waarde huysvrouw hadde doorgebracht,zo erg,dat hij er zijn gesonthijd geheel bij hadde opgeset".

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna Geertruyd van Beucker, geboren Harlingen 25 jun 1719, gedoopt aldaar 2 jul 1719, volgt onder V-v.

 

           2   Titia Wendelina van Beucker, geboren Harlingen 18 apr 1721, gedoopt aldaar 25 apr 1721, overleden aldaar 13 jun 1721.

 

           3   Titia Wendelina van Beucker, geboren Harlingen 10 jul 1722, gedoopt aldaar 19 jul 1722, overleden aldaar 25 sep 1739, begraven Witmarsum 5 okt 1739.

 

 

   IV-q Jacob Jilles Stada, gedoopt West-Terschelling 2 jun 1687, overleden aldaar 1730/1731, zoon van Jilles Jacobs Stada en Neeltje Jacobs (III-k).

 

Koopbrief 9-2-1701(TER 9),waarbij Jacob Jelis,zoontje van Jelis Jacobs en Neel Jacobs,koopt van Albert Jacobs,molenaar, en Rintje Wybrants.

 

Jacob is getrouwd ± 1717 ,ws.in West-Terschelling (1) met  Antje Jacobs, overleden West-Terschelling 1720/1726.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jacobs Stada, gedoopt West-Terschelling 5 feb 1719, overleden v 1729.

 

           2   Neeltje Jacobs Stada, gedoopt West-Terschelling 25 aug 1720.

 

Jacob is getrouwd op Terschelling 4 okt 1726 ,voor het gerecht, (2) met  Grietje Thomas, gedoopt West-Terschelling 26 feb 1702, overleden n 1757, dochter van Thomas Hendriks en Jaapje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 

           3   Jilles Jacobs Stada, geboren ± 1727, overleden W-Terschelling 14 feb 1782.

 

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 1-11-1754,maar zijn doop staat niet in het doopboek van W-Terschelling.

 

Jilles is getrouwd West-Terschelling 28 okt 1770 met Grietje Jacobs, afkomstig uit W-Terschelling in 1770.

 

Uit haar huwelijk met Jilles zijn voor zover bekend geen kinderen geboren op Terschelling.

 

 

           4   Jan Jacobs Stada, gedoopt West-Terschelling 30 jan 1729, volgt onder V-w.

 

 

    IV-r Feike Sjoerds, gedoopt Tzummarum 22 jan 1699, overleden Wynaldum 24 mrt 1766 ,volgens lidmatenboek, zoon van Sjoerd Willems (III-l) en Sjouk Bauckes.

 

Lidmaat Wynaldum na belijdenis febr.1736.

Q1749:niet genoemd;hij behoorde dus ws.tot de gealimenteerden.

 

Feike is getrouwd Wynaldum 11 apr 1735 met  Jeltje Pieters, afkomstig uit Wynaldum in 1735, gedoopt Oosterbierum 15 apr 1713, overleden Wynaldum 31 jan 1774 ,volgens lidmatenboek, dochter van Pieter Aukes en Libberigje Douwes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoukje Feikes, geboren Wynaldum 5 mei 1736, gedoopt aldaar 20 mei 1736, overleden aldaar v 15 aug 1738.

 

           2   Sjoukje Feikes, geboren Wynaldum 15 aug 1738, gedoopt aldaar 24 aug 1738, volgt onder V-x.

 

           3   Grietje Feikes, geboren Wynaldum 6 okt 1740, gedoopt aldaar 16 okt 1740, volgt onder V-y.

 

           4   Lubbrigje Feikes, geboren Wynaldum 12 okt 1744, gedoopt aldaar 25 okt 1744, volgt onder V-z.

 

           5   Pieter Feikes de Vries, geboren Wynaldum 24 feb 1750, gedoopt aldaar 15 mrt 1750, volgt onder V-aa.

 

 

    IV-s Tjerk Hiddes, gedoopt Tzummarum 29 okt 1693, overleden aldaar 1733/1741, zoon van Hidde Willems (III-n) en Tryn Heeres.

 

Na belijdenis op 3-5-1720 lidmaat te Tzummarum.Ook op ledenlijst in 1733,maar niet meer in 1741.

HOF 11341 d.d.20-12-1723:Hij als getuige in het proces van Hein Wybrens contra Evert Piers en dan op 8-6-1723 omstreeks 30 jaar.

 

Tjerk is getrouwd Tzummarum (?) ± 1718 met  Antje Minnes, geboren ± 1695, overleden n 1741 ,ws.te Tzummarum .

 

Lidmaat te Tzummarum na belijdenis op 3-5-1720.Ook als lid vermeld in 1733 en 1741.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Tjerks, gedoopt Tzummarum 3 mrt 1720, volgt onder V-ab.

 

 

    IV-t Tjerkje Martens de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ± 1690, overleden aldaar n 1749, dochter van Marten Pieters (III-o) en Neeltje Hendriks.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie.In 1748 medegebruiker van stem 11;met haar zoons eigenaar van boerderijen plaats 6 en 31 en pachter van landen bij plaats 6,31 en 36;mede-eigenaar van stem 24 (in 1758 niet meer).

V1744: Tjerkje Martens,weduwe Boyen Arjens,St.Jac.,10 personen.

Q1749:St.Jac.,seer welgesteld boerin,5+0,105-7-0 (zij behoorde tot de hoogst aangeslagenen van het Bildt).

Zij zal zijn overleden voor 1753.

 

Tjerkje is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 mei 1714 met  Boyen Arjens Wassenaar, gedoopt Vrouwenparochie 28 nov 1685, overleden Sint Jacobiparochie 29 dec 1742 ,volgens grafschrift, zoon van Arjen Klazes Wassenaar en Aaltje Boyens.

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1728 samen met zijn broer medegebruiker van stem 4,gebruiker van stem 11,mede-eigenaar van stem 12;pachter van de landen bij de plaatsen 6 en 46;met zijn broer Aart eigenaar van boerderij plaats 6 en van het land plaats 36;bovendien met zijn zwager Jan Martens de Vries eigenaar n.ux. van de boerderij plaats 31;in 1738 gebruiker van stem 11;samen met zijn broer eigenaar van stem 12 en stem 24,pachter van landen bij plaats 6,eigenaar van de boerderij plaats 6 en van land plaats 36;met Jan Martens kinderen eigenaar n.ux.van deel van stem 17 en van de boerderij plaats 31.

Hij ondertekent als ouderling te St.Jac.1737/1738 (kopie 6164 RAF).

 Op 19-8-1740 werd hij benoemd tot curator over de dochters van zijn zwager Jan Martens de Vries (BIL 28-acte 39).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arjen Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1724, volgt onder V-ac.

 

           2   Claas Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1724, volgt onder V-ad.

 

 

   IV-u Jan Martens de Vries, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695, overleden aldaar 1729/1732, zoon van Marten Pieters (III-o) en Neeltje Hendriks.

 

Boer aan de oude dijk onder Sint Jacobiparochie.In 1728 gebruiker/eigenaar van een deel van stem 17,eigenaar van de boerderij plaats 1 en pachter van de landen er bij;met zijn zwager Boyen Arjens ook eigenaar van de boerdeij plaats 31 en pachter van de landen er bij.

BIL 71-92,pr.5,12 en 19 april 1723:Jan Martens de Vries en Amerens Walings kopen huis,schuur en hof te Sint Jacobiparochie voor 533 car.gld.en 5 stuivers van Cornelis Pieters.

In 1728 is Jan Martens curator over de kinderen van zijn oom Leendert Theeuwes n.l.Klaasje(24),Lysbeth(22),Jannigje(20) en Pieter(18).

Zie ook HOF 11828 d.d.1-4-1727,waar hij als curator wordt genoemd.

Hij wordt nog genoemd in het reëelkohier van 1729 St.Jac.

BIL 27 d.d.27-3-1733:Zijn weduwe Amerens is hertrouwd en zijn zwagers Waling Walings en Boyen Arjens worden benoemd als curatoren over de kinderen Marten Jans,in het 14e,Antje Jans,in het 9e,en Neeltje Jans,in het 7e.

BIL 28 d.d.18-6-1738:Amerens is getrouwd met Pieter Leenderts;de laatste wordt voogd over Antje Jans de Vries,14 jaar,en Neeltje Jans de Vries,12 jaar.

 

Jan is getrouwd Sint Jacobiparochie 5 feb 1719 met  Amerens Walings Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1685, overleden aldaar n 1748, dochter van Waling Walings Wassenaar en Antje Stevens.

Amerens is later getrouwd Sint Jacobiparochie 22 mrt 1733 met Pieter Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1710, overleden aldaar 1749/1758, zoon van Leendert Theeuwes en Atje Pieters (III-q).

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marten Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 1719, overleden aldaar v 1738.

 

           2   Antje Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 16/17 mrt 1723 (?), volgt onder V-ae.

 

           3   Neeltje Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 1726, overleden aldaar 1797/1798.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie.In 1788 als weduwe mede-eigenaar van stem 16,21 en van de boerderijen en landen bij plaats 1 en 31 en bovendien eigenaar/gebruiker van boerderij en landen bij plaats 6.

Op 17-9-1754 kopen Neeltje Jans de Vries voor 50% en de kinderen van haar overleden zuster Antje voor 50% (Beert en Amerens,gesterkt met hun vader Waling Beerts Kuiken) 18,5 morgen land van de Staten voor 3239-9-0.Dit land behoorde bij de ouderlijke boerderij plaats 1 en werd voorheen gepacht.

Lidmaat te Sint Jacobiparochie na belijdenis op 26-1-1764.

Nog genoemd in speciekohier van 1797(op St.Jac.nr.97),maar in 1798 Klaas Boyens weduwe erven op dit nummer.

 

Neeltje is getrouwd Sint Jacobiparochie 31 mei 1744 met haar neef Claas Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1724, volgt onder V-ad.

 

 

   IV-v Jetse Gerrits, geboren ± 1690 ,ws.te Sint Jacobiparochie,, overleden Sint Jacobiparochie 1748/1758, waarschijnlijk zoon van Gerrit Jetses en Swobeke Pieters (III-p).

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1748 pachter van landen bij plaats 31.(1758 niet meer).

Bij huwelijk in 1718 ook uit Sint Jacobiparochie.

Q1749: "sobere boer",St.Jac.,4+0.29-3-0.

 

Jetse is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 mrt 1718 met  Houkje Pieters, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1718.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit Jetses, geboren ± 1725, volgt onder V-af.

 

 

   IV-w Tjerkje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie ± 1695, overleden n 1754 ,ws.te Sint Annaparochie, dochter van Gerrit Jetses en Swobeke Pieters (III-p).

 

Lidmaat te Sint Annaparochie na belijdenis op 9-4-1739;ook op lidmatenlijst 1754.

 

Tjerkje is getrouwd Sint Jacobiparochie 17 jul 1720 met  Gerrit Jacobs, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1720, geboren ± 1690, overleden Sint Annaparochie 18 apr 1760 ,volgens lidmatenboek, zoon van Jacob Arjens Mich en Rixt Ouwes.

 

Boer te Sint Annaparochie.In 1748 en 1758 pachter van landen bij plaats 10.

V1744:St.Anna,6 personen.

Q1749:St.Anna,boer,goed beslag,5+0,50-15-0.

Lidmaat St.Anna na belijdenis op 3-5-1724;op lidmatenlijst 1731,1739 (diaken),1754 en 1760 (ouderling).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ouwe Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 1720/1724, volgt onder V-ag.

 

           2   Rixtje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 1720/1724, volgt onder V-ah.

 

           3   Ysbrand Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 30 jun 1726, overleden n 1748.

 

Niet vermeld bij Q1749 in Friesland;over hem en zijn vrouw is verder niets bekend in het Bildt.

Er is een andere Ysbrand Gerrits te Sint Jacobiparochie,in 1738 daar pachter.Deze zal omstreeks 1700 geboren zijn als zoon van het doopsgezinde echtpaar Gerrit Dirks en Antje Ysbrands.

 

Ysbrand is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 28 apr 1748 en getrouwd aldaar 1748 ,na 3 proclamaties, met Joukje Jacobs, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1748.

 

           4   Gerrit Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 27 mrt 1735.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

 

   IV-x Tjerkje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie v 1704, overleden aldaar v 19 jun 1750, dochter van Leendert Theeuwes en Atje Pieters (III-q).

 

Bij trouwen in 1728 uit Harlingen.Na belijdenis op 4-5-1728 lidmaat te Sint Annaparochie.Ook op lidmatenlijst 1731 en 1739.

Na haar overlijden worden over de kinderen Willem en Atje als curatoren benoemd Reinder Klazes en Meindert Tjebbes,ooms van de kinderen(BIL 28 d.d.19-6-1750).

Zij had geen kinderen uit haar 2e huwelijk.

 

Tjerkje is getrouwd Sint Annaparochie 8 aug 1728 (1) met  Beert Willems Wassenaar, gedoopt Sint Annaparochie 18 nov 1694, overleden aldaar 1739 ,volgens lidmatenboek,, zoon van Willem Stevens Wassenaar en Willemtje Jetzes.

 

Hij koopt in maart 1727 een huis te Sint Annaparochie.

Hij was mr.brouwer te Sint Annaparochie (bij huwelijk in 1728 en bij zijn benoeming als curator op 3-2-1730).

Hij staat vermeld op de lidmatenlijst van Sint Annaparochie in 1731 en 1739.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 8 mei 1729, overleden aldaar 1729/1730.

 

           2   Willem Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 6 aug 1730, overleden n 1750.

 

Na 1750 niet meer vermeld.

Volgens Vleer in het boek over de Friese Wassenaars trouwt hij met Antje Atses,maar Willem Beerts,die in 1768 trouwt met Antje Atses,is de zoon van Beert Willems Kuiken en Lysbet Dirks en overlijdt 21-7-1812 te Minnertsga.

 

 

           3   Atje Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 23 sep 1731, overleden aldaar 1731/1734.

 

           4   Atje Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 26 apr 1734, volgt onder V-ai.

 

           5   Leendert Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 27 jul 1738, overleden v 19 jun 1750.

 

Tjerkje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 2 apr 1741 en getrouwd aldaar 1741 ,na 3 proclamaties, (2) met  Fetze Jacobs Fedder, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1741, geboren ± 1710, overleden n 1763, zoon van Jacob Caspers Fedder.

 

Hij heeft als broers te Sint Annaparochie Jacob Jacobs Fedder en Anne Jacobs Fedder.

Fetze hertrouwde in 1751 te Sint Annaparochie met Antje Stevens Wassenaar,geboren rond 1716 te Sint Annaparochie en overleden aldaar 1759/1762,dochter van Steven Gerrits Wassenaar en Lysbert Arjens.

Fetze hertrouwde in 1763 te Sint Annaparochie met Tryntje Dirks uit Sint Annaparochie.

 

 

   IV-y Theeuwes Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie v 1704, overleden aldaar v 1738, zoon van Leendert Theeuwes en Atje Pieters (III-q).

 

Boer te Sint Jacobiparochie (in 1728 gebruiker van een deel van stem 16 en 17).

 

Theeuwes is getrouwd Sint Jacobiparochie 7 dec 1732 met  Rinsje Gerrits, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1732, overleden n 1740.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie (in 1738 gebruiker van een deel van stem 16 en 17 en pachter van landen bij plaats 10).

Zij hertrouwde op 27-11-1740 te Sint Jacobiparochie met Doede Laases van Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Atje Theeuwes, geboren Sint Jacobiparochie ± 1735, volgt onder V-aj.

 

 

    IV-z Lysbeth Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1706, overleden aldaar 8 jul 1770, dochter van Leendert Theeuwes en Atje Pieters (III-q).

 

HOF 1613 d.d.15-12-1733:als getuige werd gehoord op 15-1-1733 Lysbeth Leenderts,oud in het 27e jaar,weduwe Claas Lourens,in leven mr.brouwer St.Anna.

 

Lysbeth is getrouwd Sint Annaparochie 24 feb 1732 (1) met  Claas Lourens, gedoopt Sint Annaparochie 2 jul 1704, overleden aldaar 1732, zoon van Lourens Clases en Grietje Taekes.

 

Hij was brouwer te Sint Annaparochie en hij was bij het dopen van zijn zoon op 7-12-1732 al overleden.

Er is nog een Claas Lourens.Die trouwt reeds in 1722 te St.Anna met Lysbet Jans en vertrekt in 1729 met zijn gezin naar Harlingen en laat daar in 1742 nog een tweeling dopen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Claas Clases, gedoopt Sint Annaparochie 7 dec 1732.

 

BIL 27 d.d.28-10-1733:Claas Clasen,48 weken oud,komt onder voogdij van Feicke Clasen,aangetrouwde oom en boer onder Sint Jacobiparochie.

 

 

Lysbeth is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 4 jan 1739 en getrouwd aldaar 1739 ,na 3 proclamaties, (2) met  Reinder Clases Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 1704, overleden aldaar 13 mrt 1767, zoon van Claas Reinders Wassenaar en Jannigje Cornelis Wassenaar.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1748 medegebruiker van stem 39 en mede-eigenaar van de boerderijen plaats 17 en 41 en pachter van de bijbehorende landen;1758 mede-eigenaar/gebruiker van stem 39,mede-eigenaar van boerderijen plaatsen 17,22,33,34,39 en 41 en landen daarbij.Hij woonde op de boerderij plaats 41 en was bij zijn overlijden in 1767 daarvan enige eigenaar.

Hij was bovendien mede-eigenaar in St.Anna van stem 10,11 en van de boerderij plaats 36.

In 1768 zijn de erfgenamen eigenaars o.a.de dochters Amerens en Jannigje.

Met zijn moeder en de kinderen van zijn zuster kocht hij op 7-11-1753 land behorende bij plaats 17 van de Staten voor 3433 car.gld.

Hij kocht samen met zijn moeder en zijn zwager Jan Beerts Kuiken de landen bij de door hem bewoonde boerderij plaats 41 op 26-10-1754 van de Staten voor 7081 car.gld.

 V1744:Reinder Clasen te St.Jac.,8 personen.

 Q1749:Reinder Clasen te St.Jac.,seer welgestelde boer,6+2,95-1-0.

Kerk-en armvoogd St.Jac.in 1754.Volmacht aldaar 1758.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Amerens Reinders, geboren Sint Jacobiparochie ± 1742, volgt onder V-ak.

 

           3   Jannigje Reinders, geboren Sint Jacobiparochie 1745, volgt onder V-al.

 

 

IV-aa Jannigje Leenderts, geboren Sint Jacobiparochie 1708, overleden Sint Annaparochie n 1754, dochter van Leendert Theeuwes en Atje Pieters (III-q).

 

Zij staat op lidmatenlijst St.Anna in 1739 en 1754.

 

Jannigje is getrouwd Sint Jacobiparochie 18 feb 1731 (1) met  Pieter Binnerts, geboren Sint Jacobiparochie ± 1708, overleden Sint Annaparochie nov 1735, zoon van Binnert Pieters en Willemke Pieters.

 

Hij en zijn vrouw komen 6-5-1734 als lidmaten van St.Jac.naar St.Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Leendert Pieters, gedoopt Sint Annaparochie 1 jan 1733, overleden aldaar v 28 aug 1735.

 

           2   Leendert Pieters, gedoopt Sint Annaparochie 28 aug 1735, volgt onder V-am.

 

Jannigje is getrouwd Sint Annaparochie 4 aug 1737 (2) met  Meindert Tjebbes, geboren ± 1700, overleden Sint Annaparochie 1768/1778, zoon van Tjebbe Klazes en Maartje Hendriks.

 

Boer te Sint Annaparochie (1738,1748,1758 en 1768 gebruiker van stem 13).

V1744: St.Anna,7 personen.

Q1749: St.Anna,gemeen boer,4+2,43-3-0.

In 1750 medecurator over de wezenkinderen van zijn schoonzuster Tjerkje.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Maartje Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 27 apr 1738, volgt onder V-an.

 

           4   Joukje Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 30 mrt 1739.

 

           5   Tjerkje Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 30 mrt 1739.

 

           6   Tjebbe Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 10 mei 1744, volgt onder V-ao.

 

           7   Pieter Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 3 mei 1750, volgt onder V-ap.

 

 

IV-ab Tjerkje Hiddes, geboren Sint Jacobiparochie ± 1702, overleden aldaar v 1755, dochter van Hidde Pieters (III-r) en Antje Alberts.

 

Zij wordt met haar man genoemd als grootouders van Gerben (huw.bijlage 1830).

 

Tjerkje is getrouwd Sint Jacobiparochie 20 sep 1722 met  Johannes Henricus Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie ± 1690, overleden aldaar 1762/1768, zoon van Henricus Joannes Stonebrink en Aartje Karstes.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie(1738,1748 en 1758 gebruiker van de boerderij plaats 46 en pachter van de bijbehorende landen).

V1744:te St.Jac.,5 personen.

Q1749:St.Jac.,sobere boer,4+1,39-9-0.

Lidmaat St.Jac.,als zodanig genoemd 18-10-1761 (dronkenschap) en 1-2-1762 (ergerlijk gedrag) en daarom gecensureerd voor het avondmaal (kopie 6164 RAF).

Johannes hertrouwde op 2-11-1755 te Sint Jacobiparochie met Lysbet Ysbrands.Zij was eerder getrouwd op 23-2-1744 te Sint Jacobiparochie met Dirk Harmens en was toen afkomstig uit Sint Jacobiparochie.Johannes liet uit zijn 2e huwelijk een dochter Lysbet dopen op 27-6-1756 te Sint Jacobiparochie.

BIL-62-66 d.d.1756/1757:hij verklaart dat zijn 2 voorkinderen bij wijlen Tjerkje Hiddes,Pytter Johannes en Hidde Johannes,geld zullen ontvangen uit hun moederlijke goederen.Pytter krijgt 55 car.gld. en Hidde 61 car.gld.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrikus Johannes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie ± 1730, volgt onder V-aq.

 

           2   Pieter Johannes Stonebrink, geboren v 1745, overleden Sint Jacobiparochie 3 sep 1811.

 

Volgens speciekohier 1796-1805 wonen Pieter Johannes en Hidde Johannes op hetzelfde adres in St.Jac.(nr.38).

 

 

           3   Hidde Johannes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 10 mrt 1745 ,volgens reg.civique, volgt onder V-ar.

 

 

IV-ac Symen Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 20 feb 1698, overleden n 1727, zoon van Hidde Feddes Doncker (III-t) en Doetje Thomas.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 30-1-1727.

 

Symen is getrouwd Harlingen 21 feb 1723 met  Antje Freerks, afkomstig uit Harlingen in 1723, overleden n 1727.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 30-1-1727.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjerk Symens Doncker, gedoopt Harlingen 25 jun 1724.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

 

IV-ad Thomas Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 7 apr 1702, overleden n 1736, zoon van Hidde Feddes Doncker (III-t) en Doetje Thomas.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 26-1-1730.Hij en zijn vrouw waren varende personen in 1730.

 

Thomas is getrouwd Harlingen 4 feb 1725 met  Engeltje Baltus, gedoopt Harlingen 12 jan 1700, overleden n 1736, dochter van Baltus Hendriks en Klaaske Johannes.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 26-1-1730.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaaske Thomas Doncker, gedoopt Harlingen 20 nov 1725, overleden v 6 dec 1733.

 

           2   Hidde Thomas Doncker, gedoopt Harlingen 19 nov 1730, overleden n 1763.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 4-8-1763;dan ongetrouwd (j.m.) en wonende Wasbleek.

 

 

           3   Klaaske Thomas Doncker, gedoopt Harlingen 6 dec 1733, overleden n 1768.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 19-4-1764;dan ongetrouwd (j.d.) en wonende Brouwersgracht.

 

Klaaske is getrouwd Harlingen 13 nov 1768 met Ruurd Jans Builaard, afkomstig uit Harlingen in 1768, geboren ± 1725, overleden n 1802, zoon van Jan Gerlofs Builaard en Antje Ruurds.

 

Hij was trekschipper op Leeuwarden.Zijn familie was doopsgezind.

Op 5-4-1771 wordt te Harlingen een Ruurd Jans als volwassene op belijdenis gedoopt tot N.H.lidmaat.

HAR-121 d.d.4-3-1802:als zijn zuster Ymkje is overleden in 1802,wordt hij haar erfgenaam.

 

 

           4   Doetje Thomas Doncker, gedoopt Harlingen 8 apr 1736, overleden n 1762.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 15-4-1762;dan ongetrouwd (j.d.) en wonende Wasbleek.

 

 

 

IV-ae Antje Hiddes Doncker, gedoopt Harlingen 22 mrt 1705, overleden n 1735 ,ws.te Harlingen,, dochter van Hidde Feddes Doncker (III-t) en Doetje Thomas.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 3-8-1730.Zij woont dan Vijverstraat.

 

Antje is getrouwd Harlingen 26 dec 1728 met  Dirk Jans, afkomstig uit Harlingen in 1728, overleden n 1735 ,ws.te Harlingen,.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Dirks, gedoopt Harlingen 12 okt 1730.

 

           2   Hidde Dirks, gedoopt Harlingen 25 jul 1734, volgt onder V-as.

 

           3   Antje Dirks, gedoopt Harlingen 21 okt 1736.

 

 

     V-a Maaike Aukes, gedoopt Sexbierum 13 jan 1704, overleden Midlum 1730/1731, dochter van Aucke Sjoerds (IV-a) en Janke Hessels.

 

Bij huwelijk in 1726 van Oosterbierum.

Lidmaat te Midlum na belijdenis op 7-2-1727.

 

Maaike is getrouwd Sexbierum 1726 ,7-5-1726 3e pr.Sexbierum, met  Steven Ages, gedoopt Midlum 19 mrt 1699, overleden Midlum (?) na 1744,  zoon van Age Stevens en Tryn Harings

 

Bij huwelijk in 1723 van Pietersbierum.

Lidmaat Midlum na belijdenis op 7-2-1727.

V1744:Steven Ages te Midlum,gealimenteerd,gezin 7 personen.

Q1749:Steven Ages niet vermeld te Midlum.

Steven was eerder getrouwd op 28-2-1723 te Sexbierum met Sytske Pieters van Pietersbierum,overleden 1723/1725.

Uit dit huwelijk werd een zoon Age gedoopt op 1-1-1724 te Sexbierum.

Na het overlijden van Maaike hertrouwde hij in 1731 (3e pr.29-7-1731 te Pietersbierum) met Lysbet Synnes uit Pietersbierum.

 Uit het laatste huwelijk werden 4 kinderen gedoopt te Midlum.

 

Uit het huwelijk van Steven en Maaike:

 

           1   Auke Stevens, gedoopt Midlum 31 aug 1727, overleden aldaar v 19 nov 1730.

 

           2   Age Stevens, gedoopt Midlum 18 sep 1729.

 

           3   Auke Stevens, gedoopt Midlum 19 nov 1730.

 

 

     V-b Gerrit Aukes, gedoopt Sexbierum 4 sep 1698, overleden n 1737, zoon van Auke Eelkes (IV-b) en Jisk Gerrits.

 

Hij komt 21-2-1734 met zijn vrouw Aukje van Oosterbierum naar Sexbierum,beiden lidmaat.

 

Gerrit is getrouwd Oosterbierum (?) ± 1725 met  Aukje Oepkes, geboren ± 1700, overleden n 1737.

 

Zij is misschien een dochter van Oepke Tjeerds.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Gerrits, gedoopt Oosterbierum 29 mrt 1728.

 

           2   Rein Gerrits, gedoopt Oosterbierum 17 jun 1731.

 

           3   Jisk Gerrits, gedoopt Sexbierum 1 mei 1734.

 

           4   Antje Gerrits, gedoopt Sexbierum 10 mrt 1737, volgt onder VI-a.

 

 

     V-c Rinnert Aukes, gedoopt Sexbierum 26 feb 1702, overleden Midlum 1741/1742, zoon van Auke Eelkes (IV-b) en Jisk Gerrits.

 

Lidmaat Pietersbierum na belijdenis op 12-2-1734.Als lidmaat naar Sexbierum 2-7-1736.Als lidmaat naar Midlum 15-2-1739.

 

Rinnert is getrouwd Sexbierum 28 sep 1732 met  Jantje Sybes, afkomstig uit Sexbierum in 1729, overleden n 1744.

 

Jantje was eerder getrouwd op 5-6-1729 te Sexbierum met Sjoerd Folkerts van Sexbierum,overleden voor 1732.Zij hertrouwde op 10-3-1743 te Midlum met Pieter Meiles uit Almenum,overleden na 1749.

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 12-2-1730.Attestatie naar Pietersbierum 12-2-1734.Attestatie naar Sexbierum 2-7-1736.Attestatie naar Midlum 15-2-1739.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jisk Rinnerts, gedoopt Pietersbierum 13 feb 1735.

 

           2   Auke Rinnerts, gedoopt Sexbierum 12 mei 1737, volgt onder VI-b.

 

           3   Antje Rinnerts, gedoopt Midlum 26 mei 1740, overleden aldaar v 25 jun 1741.

 

           4   Antje Rinnerts, gedoopt Midlum 25 jun 1741, volgt onder VI-c.

 

 

     V-d Pieter Aukes, gedoopt Sexbierum 22 dec 1704, overleden aldaar 1734/1735 ,voor 29-5-1735, zoon van Auke Eelkes (IV-b) en Jisk Gerrits.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 15-5-1729.

 

Pieter is getrouwd Sexbierum 26 nov 1728 met  Saakje Jans, gedoopt Sexbierum 21 feb 1706, overleden n 1735, dochter van Jan Sybes en Grietje Pieters.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 15-5-1729.Bij het dopen van Pietje op 29-5-1735 was zij al weduwe van Pieter Aukes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Pieters, gedoopt Sexbierum 15 okt 1730, overleden aldaar v 21 okt 1731.

 

           2   Auke Pieters, gedoopt Sexbierum 21 okt 1731.

 

           3   Grietje Pieters, gedoopt Sexbierum 22 nov 1733.

 

           4   Pietje Pieters, gedoopt Sexbierum 29 mei 1735.

 

 

     V-e Janke Aukes, gedoopt Sexbierum 30 sep 1708, overleden n 1738, dochter van Auke Eelkes (IV-b) en Jisk Gerrits.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 13-2-1735.

 

Janke is getrouwd Sexbierum 1 mrt 1733 met  Claas Hayes, afkomstig uit Sexbierum in 1733, overleden n 1738.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 13-2-1735.

V1744:geen Claas Hayes te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haye Clases, gedoopt Sexbierum 18 jul 1734.

Haye is getrouwd Pietersbierum 3 mei 1795 met Tietje Hendriks, afkomstig uit Pietersbierum in 1795.

 

Uit hun huwelijk geen gedoopte kinderen te Pietersbierum.

 

 

           2   Grietje Clases, gedoopt Sexbierum 8 jun 1738.

 

 

     V-f Machteltje Sietes, gedoopt Oosterbierum 21 mrt 1728, overleden n 1779 ,ws.te Wynaldum, dochter van Siete Eeltjes (IV-d) en Tryntje Gerrits.

 

Lidmaat te Wynaldum nov.1763;als weduwe daar lidmaat in 1779.

 

Machteltje is getrouwd Wynaldum 18 dec 1746 met  Auke Pieters, geboren Wynaldum 2 sep 1717, gedoopt aldaar 12 sep 1717, overleden aldaar 1778/1779 ,volgens speciekohier, zoon van Pyter Harmens en Fookeltje Wytses.

 

Schoenmaker te Wynaldum.

Lidmaat te Wynaldum nov.1763.

Q1749:Auke Pyters,schoenmaker te Wynaldum,kan bestaen,2+0,16-4-14.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Aukes, geboren Wynaldum 4 mei 1757, gedoopt aldaar 15 mei 1757.

 

Jong overleden volgens doopboek.

 

 

           2   Tryntje Aukes, geboren Wynaldum 28 okt 1760, gedoopt aldaar 19 nov 1760.

 

           3   Harmen Aukes, geboren Wynaldum 2 dec 1766, gedoopt aldaar 7 dec 1766, overleden aldaar 23 nov 1810.

 

Hij was kooltjer en snikschipper te Wynaldum volgens huwelijksbijlage 15-4-1815 als zijn vrouw Rinske hertrouwt.Ook zijn overlijdensdatum komt uit deze huwelijksbijlage.

 

Harmen is getrouwd Wynaldum 2 apr 1804 met Rinske Jans Stoer, geboren Sexbierum ± 1772, overleden aldaar 4 mei 1820 ,48 jaar, dochter van Jan Klazes en Sjoukje Pieters.

 

Zij hertrouwde op 15-4-1815 in Barradeel (Mairie Sexbierum) met Jan Piers Adema.

 

 

 

     V-g Jantje Sietes, gedoopt Oosterbierum 17 jul 1729, overleden Makkum 1775/1776 ,volgens speciekohier 342, dochter van Siete Eeltjes (IV-d) en Tryntje Gerrits.

Jantje is getrouwd Wynaldum 22 mei 1757 met  Jetze Murks, overleden Makkum 1771/1772 ,volgens speciekohier 157.

 

Q1749:arbeider te Wynaldum,2+1,15-15-4.

Jetze Murks van Wynaldum trouwde op 10-1-1745 te Wynaldum met Tryntje Ages van Wynaldum.Na zijn 2e huwelijk vertrok hij met zijn vrouw naar Makkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Jetses, gedoopt Makkum 21 sep 1766, volgt onder VI-d.

 

 

     V-h Eeltje Sietes, gedoopt Tzummarum 18 apr 1734, overleden Makkum 1776/1777 ,volgens speciekohier 500, zoon van Siete Eeltjes (IV-d) en Tryntje Gerrits.

 

Waarschijnlijk was hij bij de doop van de jongste zoon in 1776 al overleden,want zijn vrouw is dan doophefster en de dopeling wordt naar hem genoemd.

 

Eeltje is getrouwd Idsegahuizum 18 mei 1760 met  Engeltje Pieters, gedoopt Makkum 19 jun 1738, overleden aldaar n 1779 ,volgens speciekohier 455, dochter van Pieter Jetses en Antje Sipkes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Eeltjes, geboren Makkum 8 apr 1761, gedoopt aldaar 12 apr 1761, volgt onder VI-e.

 

           2   Trijntje Eeltjes, geboren Makkum 14 jan 1764, gedoopt aldaar 15 jan 1764, volgt onder VI-f.

 

           3   Tjeerd Eeltjes, geboren Makkum 12 feb 1767, gedoopt aldaar 15 feb 1767.

 

           4   Jantje Eeltjes, geboren Makkum 13 nov 1772, gedoopt aldaar 15 nov 1772, volgt onder VI-g.

 

           5   Eeltje Eeltjes, geboren Makkum 9 jul 1776, gedoopt aldaar 21 jul 1776.

 

 

      V-i Pieter Aukes Aukema, geboren Wynaldum 10 sep 1746, gedoopt aldaar 18 sep 1746, overleden Sexbierum 6 dec 1818, zoon van Auke Pieters (IV-e) en Doetje Bartles.

 

Schoenmaker te Sexbierum.Neemt daar in 1811 de naam Aukema aan. Hij heeft dan geen kinderen.

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 11-8-1811.

V1796: Sexbierum 60,gezin 3 personen n.l.echtpaar+zoon.

 

Pieter is getrouwd Sexbierum 28 mei 1775 met  Jeltje Johannes, gedoopt Sexbierum 1 okt 1752, overleden aldaar 12 dec 1818, dochter van Johannes Willems en Ytje Klazes.

 

Bij huwelijk in 1775 uit Franeker.Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 11-8-1811.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Auke Pieters, geboren Sexbierum 26 mei 1776, gedoopt aldaar 2 jun 1776, overleden aldaar 1776/1777.

 

           2   Auke Pieters, geboren Sexbierum 9 aug 1777, gedoopt aldaar 17 aug 1777, overleden v 1811.

 

           3   Ytje Pieters, geboren Sexbierum 10 aug 1783, gedoopt aldaar 14 sep 1783, overleden v 1811.

 

 

      V-j Rinske Foekes Hofman, gedoopt Sexbierum 31 okt 1717, overleden Harlingen 1765/1769, dochter van Foeke Feddes Hofman (IV-h) en Antje Gerrits.

 

Bij de ondertrouw in 1738 is de aangever Foeke Feddes,vader van de bruid.

Zij wordt lidmaat te Harlingen na belijdenis op 4-8-1765.

 

Rinske is in ondertrouw gegaan Harlingen 25 okt 1738 en getrouwd aldaar 16 nov 1738 met  Sybe Symens, afkomstig uit Sappemeer in 1738, geboren ± 1715, overleden Franeker 1785/1789.

 

Lidmaat Harlingen na belijdenis op 18-11-1745.

Hij gaat op 23-12-1769 te Harlingen in ondertrouw met Grietje Hettes,gedoopt 14-12-1727 te Oosterbierum.Aangever is Hette Hettes,broer van de bruid.Sybe trouwt met haar op 9-1-1770 te Harlingen (zie voor haar V-j).Hij en Grietje Hettes komen 19-6-1785 als lidmaten van Harlingen naar Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Sybes, geboren Harlingen ± 1740, gedoopt aldaar 21 dec 1749, volgt onder VI-h.

 

           2   Antje Sybes, gedoopt Harlingen 11 sep 1746.

 

           3   Foeke Sybes, gedoopt Harlingen 21 dec 1749.

 

           4   Simontje Sybes, gedoopt Harlingen 3 okt 1752.

 

           5   Gerrit Sybes, gedoopt Harlingen 28 sep 1758.

 

 

     V-k Rinske Hettes Hofman, gedoopt Oosterbierum 31 dec 1713, overleden Sexbierum 1786/1787, dochter van Hette Feddes Hofman (IV-i) en Janke Hessels Munninckhuis.

 

Bij huwelijk in 1737 uit Harlingen.

Boerin te Sexbierum na overlijden van haar man (1748 gebruiker van stem 9).

Q1749:als Rients Symens weduwe te Sexbierum,gemene boerinne,4+4,46-11-4.

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 31-7-1740 ;als weduwe lidmaat in 1775.

 

Rinske is getrouwd Pietersbierum 26 mei 1737 (1) met  Rients Symens, afkomstig uit Herbayum in 1737, overleden Sexbierum 1747/1748 ,volgens speciekohier.

 

Boer te Sexbierum (1738 gebruiker van stem 9).

Hij woont met zijn vrouw na huwelijk eerst te Pietersbierum.Zij worden daar lidmaat na belijdenis op 5-2-1738.Uitgeschreven Pietersbierum 28-7-1740 ,ingeschreven Sexbierum 31-7-1740.

Genoemd bij V1744 te Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Janke Rientses, gedoopt Sexbierum 18 jan 1739, overleden aldaar 1739/1741.

 

           2   Janke Rientses, gedoopt Sexbierum 8 mrt 1741.

 

Zij is misschien op 20-10-1765 te Dongjum getrouwd met Yge Clases.

 

 

           3   Symen Rientses, gedoopt Sexbierum 11 nov 1742, overleden aldaar 1742/1743.

 

           4   Symen Rientses, gedoopt Sexbierum 24 nov 1743, overleden aldaar 1786/1787.

 

In 1774 boer te Sexbierum (BAR 65-111v,27-7-1774).Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 18-5-1783 (dan vrijgezel).Overleden kort voor of kort na zijn moeder (zie speciekohier).

 

 

           5   Aafke Rientses Hofman, gedoopt Sexbierum 17 okt 1745, volgt onder VI-i.

 

           6   Antje Rientses, gedoopt Sexbierum 13 aug 1747.

 

Rinske is getrouwd Sexbierum 17 feb 1754 (2) met  Jetse Johannes, afkomstig uit Sexbierum in 1754, overleden Sexbierum 1766/1767.

 

Voor zijn trouwen met de weduwe was Jetse knecht bij haar.Na trouwen is hij boer te Sexbierum (1758 gebruiker van stem 9).

 

Uit dit huwelijk:

 

           7   Johannes Jetses, geboren Sexbierum 6 okt 1754, volgt onder VI-j.

 

 

      V-l Hette Hettes, gedoopt Oosterbierum 26 sep 1723, overleden Sexbierum 1770/1771 ,volgens speciekohier, zoon van Hette Feddes Hofman (IV-i) en Hiske Lieuwes Hofman.

 

Vermoedelijk arbeider te Sexbierum (speciekohier:tot 1758 op nr.124,daarna op nr.67).Geen lidmaat te Sexbierum.

Hij woonde vanaf ongeveer 1768 samen met een vrouw,die 1770/1771 te Sexbierum is overleden (zie speciekohier).Een huwelijk met haar werd niet gevonden in Barradeel.

 

Hette is getrouwd Sexbierum 17 mei 1750 met  Tryntje Jellerts, afkomstig uit Sexbierum in 1750, geboren ± 1725, overleden Sexbierum 1762/1763 ,volgens speciekohier.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Hettes, gedoopt Sexbierum 7 mrt 1751, overleden aldaar 23 okt 1831.

 

Bij huwelijk in 1774 van Harlingen.Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 7-5-1775.Geen gedoopte kinderen te Sexbierum.

 

Antje is getrouwd Sexbierum 20 nov 1774 met Anne Cornelis, afkomstig uit Franeker, overleden n 1805 ,ws.voor 1811.

 

Hij was wolkammer te Sexbierum,maar woonde volgens het speciekohier voor 1775 in Franeker.Woonde 1775-1805 Sexbierum 65,63,74 volgens speciekohier.

V1796:Anne Cornelis op Sexbierum 63,kamknecht,gezin 3 personen (echtpaar + dochter ?).

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 8-5-1774,dan nog vrijgezel.Staat op de lidmatenlijst 1775.

 

 

           2   Hiske Hettes, gedoopt Sexbierum 10 sep 1758.

 

           3   Hette Hettes Bakker, gedoopt Sexbierum 14 feb 1762, overleden n 1811.

 

Kwam uit Pietersbierum in 1795.Woonde met zijn vrouw te Oosterbierum (op nr.61 in 1796,volgens speciekohier).Nam te Oosterbierum in 1811 de naam Bakker aan.

 

Hette is getrouwd Oosterbierum 31 mei 1795 met Antje Jelles, geboren Oosterbierum 24 jul 1756, gedoopt aldaar 29 apr 1798 ,volwassendoop, overleden aldaar 2 feb 1810, dochter van Jelle Gerrits en Uilkje Jittes.

 

Na belijdenis op 6-5-1798 lidmaat te Oosterbierum,maar volgens doopboek was de doop een week eerder.Uit haar huweljk met Hette geen gedoopte kinderen te Oosterbierum.

 

 

 

    V-m Grietje Hettes, gedoopt Oosterbierum 14 dec 1727, overleden Sexbierum 1794/1795 ,volgens speciekohier, dochter van Hette Feddes Hofman (IV-i) en Hiske Lieuwes Hofman.

 

In 1754 bij huwelijk kwam zij van Sexbierum.Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 29-7-1762.

Zij ging op 23-12-1769 te Harlingen in ondertrouw met Sybe Symens,weduwnaar van Rinske Foekes Hofman,geboren omstreeks 1715,in 1738 uit Sappemeer,overleden 1785/1789 te Franeker.De aangever bij de ondertrouw was haar broer Hette Hettes.Grietje trouwde met Sybe op 9-1-1770 te Harlingen.Voor Sybe,zie ook V-g.

Als weduwe op 8-8-1789 met attestatie van Franeker naar Sexbierum.Woonde volgens speciekohier 1790/1794 Sexbierum 124.

 

Grietje is getrouwd Wynaldum 5 mei 1754 met  Yde Rienks, geboren Wynaldum 7 nov 1724, gedoopt aldaar 3 dec 1724, overleden Harlingen (?) 1762/1769, zoon van Rienk Jans en Janke Pieters.

 

Als vrijgezel lidmaat Wynaldum na belijdenis febr.1754.Met attestatie naar Harlingen juli 1762.Lidmaat Harlingen 29-7-1762,ingekomen van Wynaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rienk Ydes, geboren Almenum 10 mrt 1756, gedoopt Wynaldum 21 mrt 1756.

 

 

     V-n Marike Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 27 jul 1708, gedoopt aldaar 29 jul 1708, overleden Sloten 28 nov 1769, in het 62e jaar, begraven Gorredijk, dochter van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

 

Lidmaat Gorredijk na belijdenis op 11-2-1731;met attestatie naar Sloten 11-11-1762.

 

Marike is getrouwd Gorredijk 1730 met  Tammerus Wybrandus Haanstra, gedoopt Sneek 25 jan 1708, overleden Sloten 7 jul 1765, in het 58e jaar, begraven Gorredijk, zoon van Wybrandus Haanstra en Tryntje Poutsma.

 

Het huwelijk staat niet vermeld in het trouwboek van Gorredijk,maar dat is onvolledig over 1723/1748.

Q1749:Tammerus Haanstra te Gorredijk,procureur postulant en fiscaal van Opsterland,matig gestelt,3+2,26-16-0.

Lidmaat Gorredijk na belijdenis op 11-2-1731;met attestatie naar Sloten 11-11-1762.

HOF-13512 d.d.26-10-1743:Tammerus Haanstra,fiscaal van Opsterland, 33 jaar,getuige in de zaak van Michiel Postma c.s. contra AEble Fockes c.s.

HOF-13721 d.d.15-7-1746:Tammerus Haanstra,fiscaal van Opsterland,36 jaar,getuige in de zaak van Bote AEbes v.d.Veen c.s.tegen Tjepke Gratema.

HOF-13735 d.d.27-10-1746:Tammerus Haanstra,getuige in de zaak van Wytse Jacobs c.ux.tegen Lubbartus Lycklama a Nieholt c.s.

HOF-14120 d.d.25-5-1751:Tammerus Haanstra,42 jaar,als fiscaal van Opsterland getuige in de zaak van Alle Jans,koopman Kortezwaag,tegen Uilke Hendriks,veenbaas Kortezwaag.

Hij werd begraven te Gorredijk in het graf van zijn 3 jong gestorven kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wybrandus Haanstra, geboren Gorredijk 25 sep 1731 ,volgens doopboek Gorredijk, overleden Dronrijp 16 jul 1802 ,volgens lidmatenboek Dronrijp.

 

Hij was ongetrouwd.

Lidmaat Sloten na belijdenis op 8-8-1764,ongehuwd;met attestatie naar Leeuwarden op 7-4-1775;met att.naar Dronrijp 12-12-1791;op lidmatenlijst 4-11-1794 en 1-1-1799.

HOF-15267 d.d.8-4-1783:de erfgenamen van Abraham Broersma procederen tegen o.a.Wybrandus en Hidde Haanstra,kooplieden op Camstraburen onder Leeuwarden.Op 21-4-1777 werd het huis ter Noord,staande aan de stadssingel,publiek verkocht en zij werden voor de helft eigenaar.Zij moeten nog de laatste termijn betalen en worden daartoe veroordeeld.

RAF-T8,collaterale successie d.d.7-8-1802:de boedel van Wybrandus Haanstra,overleden 16-7-1802 te Dronrijp,is aangegeven 17-7-1802.Executeurs zijn Foppe Wiegersma en Hans Ynia,beiden te Leeuwarden.Geregistreerd 11-7-1803.

 

 

           2   Hidde Haanstra, geboren Gorredijk 1736, overleden  en begraven aldaar 1736/1737.

 

           3   Hidde Haanstra, geboren Gorredijk 1737, overleden en begraven aldaar 1737/1740.

 

           4   Hidde Haanstra, geboren Gorredijk 14 mrt 1740 ,volgens doopboek Gorredijk, overleden Dronrijp 6 mrt 1802 ,volgens lidmatenboek Dronrijp.

 

Hij was ongetrouwd.

Lidmaat te Sloten na belijdenis op 8-8-1764;met attestatie naar Leeuwarden 5-9-1765;met att.naar Dronrijp 12-12-1791;op lidmatenlijst 4-11-1794 en 1-1-1799.

HOF-14755 d.d.4-2-1766:Hidde is koopman op Camstraburen onder Leeuwarden en eist namens Harmen Wybes geld van Sjoerd Dirks,schipper te Oldeboorn.De laatste heeft een schip gekocht van Harmen Wybes en heeft daarom nog 40 car.gld.te vorderen.

HOF-15267:zie bij zijn broer Wybrandus.

RAF-T8,collaterale successie d.d.1-5-1802:de boedel van Hidde Haanstra,overleden te Dronrijp 's nachts tussen 5 en 6 maart 1802,is aangegeven 10-4-1802 met Wybrandus Haanstra als erfgenaam.Geregistreeerd 11-7-1803.

 

 

           5   Meindert Haanstra, geboren Gorredijk 1742, overleden en begraven aldaar 1742/1746.

 

           6   Meindert Haanstra, geboren Gorredijk 1746, overleden v 1777 ,ws.te Makkinga.

 

Chirurgijn te Makkinga (1769).

 

Meindert is getrouwd Donkerbroek 6 aug 1769 met Aleida Casperina Reiners, afkomstig uit Donkerbroek in 1769, geboren ± 1745, overleden 1826 ,ws.te Gorredijk .

 

Als weduwe 14-2-1777 met attestatie van Makkinga naar Donkerbroek;als weduwe Haanstra 28-4-1783 van Donkerbroek naar Gorredijk.

Zij hertrouwde 27-6-1790 te Gorredijk met Geert Rinzes van Dijk,geboren 1737/1738,weduwnaar van Aaltje Gerrits,overleden 20-9-1806 te Gorredijk,68 jaar.

Zij was in 1811 niet komen opdagen voor een naamacte,maar later wordt haar naam Aleida C.Reiners vastgesteld als weduwe van R.van Dijk (BRF 3713).

In 1817 lidmaat te Gorredijk.Volgens het lidmatenboek overleden in 1826,maar de overlijdensacte is niet te vinden.

Uit haar huwelijk met Meindert geen gedoopte kinderen te Makkinga 1769/1777.

 

 

 

     V-o Rein Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 10 okt 1709, gedoopt aldaar 13 okt 1709, overleden n 1740 ,ws.te Lippenhuizen voor 1744, zoon van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

 

Koopman en chirurgijn te Lippenhuizen.

OPS 182-blz.642 d.d.23-6-1734:Rein Heremyt,meerderjarig vrijgezel en koopman te Lippenhuizen,tekende op 24-2-1733 te Sneek een schuldbekentenis aan zijn ouders,Hidde Heremyt,apotheker en koopman te Gorredijk en Aukje Reins echtelieden,voor 500 car.gld.

OPS 182-blz.677 d.d.4-10-1734:Rein Heremyt,chirurgijn en koopman te Lippenhuizen,tekende op 23-6-1734 een schuldbekentenis aan Titia Bechius,weduwe van apotheker Bernardus van Husen te Leeuwarden,voor 96-15-8 wegens geleverde medicamenten;zijn moeder Aukje is borg en tekent ook.

OPS 182-blz.679 d.d.4-10-1734:Rein Heremyt,chirurgijn en koopman te Lippenhuizen,tekende op 23-6-1734 een schuldbekentenis aan Abraham van Husen,apotheker te Leeuwarden,voor 110-19-0 wegens geleverde waren;zijn moeder is borg en tekent ook.

HOF 12834 d.d.24-5-1735:Reyn Heremyt,koopman en chirurgijn te Lippenhuizen,had op 23-6-1734 een schuldbekentenis getekend van 96-15-8 aan Titia Bechius,weduwe wijlen apotheker Bernhardus van Huisen te Leeuwarden voor geleverde medicamenten.Hij wordt veroordeeld tot betaling daarvan en van de kosten van het geding.

HOF 12835 d.d. 24-5-1735:Rein had op 23-6-1734 eveneens een schuldbekentenis getekend van 110-19-0 aan Abraham van Huisen,apotheker te Leeuwarden,voor geleverde medicamenten.Hij wordt veroordeeld tot betaling daarvan en van de kosten.

HOF-12931 d.d.14-7-1736:Reijn Heremyt als getuige in de zaak Tryntje Tjeerds,jongedochter te Gorredijk,met haar vader,tegen Gajus Nicolaides,predikant te Lippenhuizen,met zijn vader;de predikant zou haar eerder trouwbelofte hebben gedaan,maar zich nu aan een ander verbonden hebben;Rein is op 13-4-1736 chirurgijn te Lippenhuizen,oud in het 27e jaar.

Volgens de huwelijksbijlagen bij trouwen kleindochter Doutje op 5-1-1823 te IJlst was hij werkman te IJlst,maar dat lijkt onjuist.Zijn oudste dochter Hiltje trouwt evenwel in 1764 te IJlst.Volgens deze bijlagen waren Rein en zijn vrouw doopsgezind;zij zullen dus misschien hebben behoord tot de D.G.Lippenhuizen/Gorredijk.

Hij staat niet vermeld bij V1744 of Q1749 te Lippenhuizen of IJlst.

 

Rein is getrouwd Lippenhuizen (?) 1733/1734 ,trouwen Lippenhuizen voor 1747 ontbreekt, met  Sytske Tjeerds, geboren ± 1710, overleden n 1784 ,ws.te Surhuisterveen.

 

Zij kwam als weduwe in 1753 van Oudega (S.) naar Surhuisterveen;woonde in 1784 daar nog als gealimenteerde op nr.32.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hiltje Reins Heremyt, geboren 1735 ,ws.te Lippenhuizen, volgt onder VI-k.

 

           2   Hidde Reins Heremyt, geboren ± 1738.

 

           3   Aukje Reins Heremyt, geboren 1741/1742, volgt onder VI-l.

 

 

     V-p Tjitske Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 20 mrt 1711, gedoopt aldaar 29 mrt 1711, overleden aldaar 1765, dochter van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

 

Q1749:Tjitske Heremyt,Harlingen,kraemwaerdster,1+1,6-16-0.

HOF 1671 d.d.20-11-1734:In de zaak tegen 2 bedelaarsters te Harlingen,Maria Aleidt uit Oost-Friesland en Mie Jansen uit harlingen wordt zij in het proces-verbaal van 8-11-1734 vermeld als getuige.Er staat Tjietske Heremyt,omtrent 24 jaar,vrouw van Hans Jansen,wolkammer.

Na haar overlijden wordt voor haar zoon Jan Claever een curator benoemd (HAR 118 d.d.27-3-1765).

 

Tjitske is in ondertrouw gegaan Harlingen 7 mei 1734 en getrouwd aldaar 23 mei 1734 (1) met  Hans Jans Claver, gedoopt Harlingen 12 mei 1712, overleden aldaar v 1749, zoon van Jan Jarigs Claviger en Grietje Hanses.

 

Hij was in 1734 wolkammer te Harlingen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Hanses Claver, geboren Harlingen ± 1740, volgt onder VI-m.

 

Tjitske is in ondertrouw gegaan Harlingen 21 aug 1751 (2) met  Jan Teerink, afkomstig uit Harlingen in 1751.

 

     V-q Grietje Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 4 okt 1712, gedoopt aldaar 9 okt 1712, overleden n 1768, dochter van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

 

Als lidmaat van Anjum in juli 1739 naar Leeuwarden en vandaar met attestatie naar Harlingen 3-8-1741.

Q1749:Grietje Heremyt,Harlingen,weduwe,stijffster,bestaet maetigh,1+0,6-12-0.

Bij huwelijk in 1749 als weduwe van Eelke Jochems Hannema van Harlingen naar Franeker.Geen lidmaat te Franeker na hertrouwen.Vernieuwd lidmaatschap te Harlingen na belijdenis op 4-8-1768.

 

Grietje is in ondertrouw gegaan Harlingen 23 jun 1742 en getrouwd aldaar 15 jul 1742 (1) met  Eelke Jochems Hannema, gedoopt Harlingen 5 jan 1716, overleden 1743/1749, zoon van Jochum Eelkes en Neeltje Lases.

 

HAR 117 d.d.17-10-1743:hij zoekt als eiser bij een proces voor het Hof van Friesland een curator,omdat hij vertrekt naar Oost-Indië.Benoemd wordt als curator ad lites Dr.Jacobus Tjallingii.

HOF 13618 d.d.23-2-1745:Eelke Jochums contra Jan Thomas IJsenbeek,koopman te Harlingen en Joost Zeeman,gerechtsbode te Harlingen.Eelke had in het voorjaar van 1740 een winkel en winkelwaren (lakens enz.) overgenomen,maar de zaak liep niet.Hij had tot aug.1741 afbetaald 9287 car.gld. en 10 stuivers.Er werden op 25-8-1741 en 26-8-1741 contracten opgesteld om de zaak weer over te doen aan de vorige eigenaar onder voorwaarden.Eelke vond dat de voorwaarden niet werden nagekomen en spant een proces aan.De advocaat Dr.Jacobus Tjallingii behartigt zijn zaak in 1744,als hij in Oost-Indië zit,maar hij wordt in 1745 niet ontvankelijk verklaard en veroordeeld tot de kosten van het proces.

 

Grietje is in ondertrouw gegaan Harlingen 12 apr 1749 ,ook 20-4-1749 ondertrouw gerecht Franeker, en getrouwd Franeker 11 mei 1749 (2) met  Willem Obbes(Tuininga), gedoopt Franeker 30 jul 1713, overleden v 1768, zoon van Obbe Willems en Grietje Oepkes.

 

Q1749:Willem Obbes te Franeker,mr.schoenmaker,2+1,18-0-0.

Willem was eerder getrouwd op 23-10-1740 te Franeker met Tryntje Everts uit Franeker,overleden 1746/1749 te Franeker.Hij liet uit dat huwelijk 2 kinderen dopen te Franeker.Op 21-1-1756 wordt een kind van hem begraven te Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aukje Willems, gedoopt Franeker 16 mrt 1751.

 

           2   Meindert Willems, gedoopt Franeker 29 mrt 1753.

 

 

     V-r Antje Hiddes Heremyt, geboren Harlingen 29 jul 1715, gedoopt aldaar 7 aug 1715, overleden n 1749, dochter van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

Antje is getrouwd Harlingen 12 apr 1738 ,voor het gerecht, met  Douwe Jans Zeilmaker, gedoopt Harlingen 14 mei 1708, overleden aldaar 1770, zoon van Jan Douwes Zeilmaker en Hylkje Hendriks.

 

Douwe Jans was zeilmaker en ook schipper.

Omdat Douwe Jans door zijn doopsgezinde stiefmoeder Sytske Reinders werd opgevoed zal hij zijn dochter naar haar hebben genoemd.Hij is dan zelf ook op oudere leeftijd door herdoop doopsgezind geworden.De mogelijkheid bestaat ook dat Sytske zijn eigen moeder is.(als de in 1708 geboren Douwe jong is overleden).In dat geval zal hij omstreeks 1710 geboren zijn.

V1744:Douwe Jans Zeijlmaker(1e kwartier).

Q1749:schipper,gering,2+2,31-9-0.

Lidmatenboek D.G.Harlingen:Douwe Jans,zeilmaker,doop/belijdenis 1-7-1768,overleden 1770.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytske Douwes Zeilmaker, geboren Harlingen 12 mei 1745 ,volgens overl.acte, volgt onder VI-n.

 

           2   Jan Douwes Zeilmaker, geboren Harlingen 1747, volgt onder VI-o.

 

 

     V-s Meindert Hiddes Heeremiet, geboren Harlingen 14 sep 1718, gedoopt aldaar 18 sep 1718, overleden Amsterdam in 1789, begraven Amsterdam 3 mrt 1789 ,Oudezijdskapel, zoon van Hidde Meinerts Heremyt (IV-k) en Aukje Reins Kimstra.

 

Meindert Heeremiet,van Harlingen,wonende Warmoesstraat Amsterdam,36 jaar,gaat in ondertrouw met consent van zijn moeder Aukje Kimstra te Gorredijk.

Hij woonde na zijn huwelijk te Amsterdam;bij overlijden wonende op de Nieuwendijk bij de Oudebrugsteeg.

Bij de doop van zijn zoon Hidde waren als getuigen aanwezig Auke van Slooten en zijn zuster Aukje Heremiet.

Hij was zelf op 16-6-1776 getuige bij de doop van kleinzoon Meindert.

 

Meindert is in ondertrouw gegaan Amsterdam 4 apr 1755 en getrouwd aldaar 20 apr 1755 ,in de Walekerk, met  Margareta van Heerde, geboren 1731/1732, overleden n 25 mei 1777 ,ws.te Amsterdam, dochter van Jan van Heerde.

 

Margareta van Heerde,van Amsterdam,op de Nieuwendijk,23 jaar,gaat in ondertrouw met consent van haar vader Jan van Heerde.

Zij was op 16-6-1776 getuige bij de doop van haar kleinzoon Meindert en op 25-5-1777 getuige bij de doop van haar kleindochter Alida.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hidde Heeremiet, gedoopt Amsterdam 25 jan 1756, volgt onder VI-p.

 

 

      V-t Gatske Hiddes de Vries, geboren ± 1718 ,ws.te Sint Jacobiparochie, overleden Harlingen 11 sep 1793 ,oud 75 jaar volgens register,, dochter van Hidde Olpherts de Vries (IV-m) en Grietje Jelles Reinalda.

 

Bij huwelijk in 1754 van Harlingen.Aangever voor haar bij de ondertrouw is haar oom Age Reinalda.

Als haar tante Tryntje Reinalda in 1776 is overleden,erven de kinderen van Gatske (HAR 119,actes d.d. 17-5-1779).

 

Gatske is in ondertrouw gegaan Harlingen 4 mei 1754 en getrouwd aldaar 19 mei 1754 met  Sybrand Freerks de Groot, afkomstig uit Harlingen in 1754, geboren ± 1728, overleden Harlingen 19 sep 1794 ,oud 65 jaar volgens register,.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 23 mrt 1755, volgt onder VI-q.

 

           2   Aaltje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 3 jul 1757, volgt onder VI-r.

 

           3   Tryntje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 7 sep 1760, volgt onder VI-s.

 

 

     V-u Jacob Sjoerds de Vries, gedoopt Harlingen 25 mei 1733, overleden aldaar v 1765, zoon van Sjoerd Olpherts de Vries (IV-n) en Hieke Joekes.

Jacob is in ondertrouw gegaan Harlingen 10 mei 1755 en getrouwd aldaar 25 mei 1755 met  Geertje Jentjes, gedoopt Pietersbierum 11 mrt 1733, overleden n 1765, dochter van Jentje Jelles en Grietje Gerbens.

 

Als Geertje in 1755 in ondertrouw gaat is de aangever haar vader Jentje Jelles van Pietersbierum.

Geertje is later in ondertrouw gegaan op 10-8-1765 voor het gerecht van Harlingen en getrouwd 20-8-1765 te Harlingen met Sake Ydes,gedoopt 22-11-1716 te Harlingen,overleden na 1765,zoon van Yde Ydes en Sytske Sakes.Hij was weduwnaar van Janneke Cornelis.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Jacobs de Vries, gedoopt Harlingen 30 mei 1756, volgt onder VI-t.

 

           2   Pieter Jacobs de Vries, gedoopt Harlingen 11 nov 1760.

 

Over hem is niets bekend.

 

 

 

     V-v Johanna Geertruyd van Beucker, geboren Harlingen 25 jun 1719, gedoopt aldaar 2 jul 1719, overleden aldaar 14 feb 1784, begraven aldaar 20 feb 1784, dochter van Gerardus van Beucker en Hendrina Tjerks de Vries (IV-p).

Johanna is getrouwd Leeuwarden 28 jan 1742 ,Jacobynerkerk, met haar neef  Johan Arnold van Beucker, geboren Leeuwarden 27 mei 1716, gedoopt aldaar 29 mei 1716 ,volgens doopboek, overleden Harlingen 16 aug 1781, begraven aldaar 21 aug 1781, zoon van Johannes van Beucker en Margrieta van Vierssen.

 

Mr.J.A.van Beucker was com.generaal v.d.Ver.Nederlanden bij het College ter Admiraliteit in Harlingen en sinds 1739 advocaat bij het Hof van Friesland.

In 1747 is hij namens zijn vrouw,zij als kapitein Beukers erven,verwikkeld in een proces om het halve bezit van een boerderij in Wynaldum;Jacob Harings,de man van Baukje de Vries,had dit proces tegen hem aangespannen.Zie HOF-13831 d.d. 20-12-1747 en HOF-13978 d.d. 20-5-1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes van Beucker, geboren Harlingen 10 dec 1742, gedoopt aldaar 18 dec 1742, overleden aldaar 10 sep 1773, begraven aldaar 15 sep 1773.

 

Advocaat Hof van Friesland.Hij was niet getrouwd.

 

 

           2   Gerardus van Beucker, geboren Harlingen 12 dec 1743, gedoopt aldaar 17 dec 1743, overleden aldaar 10 dec 1744, begraven aldaar.

 

           3   Margrieta Henderina, geboren Harlingen 1 jun 1745, gedoopt aldaar 8 jun 1745, overleden aldaar 4 okt 1745, begraven aldaar.

 

           4   Gerardus van Beucker, geboren Harlingen 28 okt 1747, gedoopt aldaar 7 nov 1747, overleden Sint Annaparochie 6 dec 1753, begraven Harlingen.

 

           5   Hendrina van Beucker, geboren Harlingen 15 mrt 1754, gedoopt aldaar 26 mrt 1754, volgt onder VI-u.

 

 

    V-w Jan Jacobs Stada, gedoopt West-Terschelling 30 jan 1729, overleden Archangel 21 jul 1771, zoon van Jacob Jilles Stada (IV-q) en Grietje Thomas.

 

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 26-3-1755.

 

Jan is getrouwd Midsland 20 dec 1753, met  Aaltje Cornelis Vos, gedoopt West-Terschelling 9 sep 1731, overleden aldaar 5 apr 1783, dochter van Cornelis Cornelis Vos en Marij Cornelis.

 

Haar moeder is getuige bij het dopen van de kinderen(1755-1769).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maaike Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 10 aug 1755, overleden aldaar 22 jan 1808.

 

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 17-12-1777;op de lidmatenlijst 1788,1798 en 1803.

 

Maaike is getrouwd West-Terschelling 11 mrt 1781 met Pieter Hanses Top, afkomstig uit W-Terschelling in 1781, geboren ± 1755, overleden W-Terschelling 20 aug 1808.

 

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 24-3-1785;op de lidmatenlijst 1788,1798 en 1803.

Uit zijn huwelijk geen gedoopte kinderen.

 

           2   Japke Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 22 okt 1758, overleden aldaar 25 feb 1783.

 

3. Jacob Jans Stada,  gedoopt W-Terschelling 16 jan 1760, volgt onder VI-v

 

           4   Jilles Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 6 dec 1761, volgt onder VI-w.

 

           5   Grietje Jans Stada, geboren W-Terschelling 12 sep 1765, gedoopt aldaar 29 sep 1765, volgt onder VI-x.

 

           6   Cornelis Jans Stada, geboren W-Terschelling 13 okt 1767, gedoopt aldaar 18 okt 1767, volgt onder VI-y.

 

           7   Jan Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 19 nov 1769, overleden W-Terschelling in 1781, begraven W-Terschelling 31 aug 1781.

 

           8   Aafke Jans Stada, geboren W-Terschelling 12 sep 1771, gedoopt aldaar 15 sep 1771, overleden n 1794.

 

Getuige bij haar doop was Grietje Jacobs (een zuster van haar vader ?).

Over Aafke en haar man is verder niets bekend.

 

Aafke is getrouwd West-Terschelling 9 feb 1794 met Cornelis Sjoerds Rooda, gedoopt W-Terschelling 26 dec 1738, overleden n 1794, zoon van Sjoerd Reinders en Cornelisje Dirks.

 

In de genealogie Rooda (GEN 959) wordt van hem alleen de doopdatum vermeld.

 

 

 

     V-x Sjoukje Feikes, geboren Wynaldum 15 aug 1738, gedoopt aldaar 24 aug 1738, overleden aldaar 6 dec 1806, dochter van Feike Sjoerds (IV-r) en Jeltje Pieters.

 

Lidmaat te Wynaldum na belijdenis op 6-5-1770;op lidmatenlijst aldaar in 1779,1782,1784,1791 en op 8-11-1793.

 

Sjoukje is getrouwd Wynaldum 20 mei 1764 met  Age Andries, geboren 1733, gedoopt Wynaldum 6 mei 1770 ,volwassendoop, overleden aldaar 8 nov 1807.

 

Arbeider te Wynaldum.Kwam bij huwelijk in 1764 daar vandaan.

Lidmaat te Wynaldum na doop/belijdenis op 6-5-1770;op lidmatenlijst aldaar in 1779,1782,1784,1791 en op 8-11-1793.

V1796:Wynaldum 12,Age Andries,arbeider,gezin 2 personen,echtpaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Ages, geboren Wynaldum 16 dec 1764, gedoopt aldaar 30 dec 1764, volgt onder VI-z.

 

 

     V-y Grietje Feikes, geboren Wynaldum 6 okt 1740, gedoopt aldaar 16 okt 1740, overleden aldaar 1796/1800, dochter van Feike Sjoerds (IV-r) en Jeltje Pieters.

 

Geen lidmaat te Wynaldum of Pietersbierum.

 

Grietje is getrouwd Wynaldum 9 okt 1774 (1) met  Jan Hendriks, afkomstig uit Drachten in 1774, overleden v 1777.

Grietje is getrouwd Pietersbierum 26 jan 1777 (2) met  Wybe Elings, afkomstig uit Sexbierum in 1766, geboren ± 1740, overleden Wynaldum 1800/1801 ,volgens speciekohier.

 

Arbeider te Wynaldum.

Wybe was eerder getrouwd op 18-5-1766 te Sexbierum met Elisabeth Scheltes van Sexbierum,overleden 1775/1776.Bij zijn 2e huwelijk in 1777 kwam hij uit Pietersbierum.

Lidmaat Sexbierum na belijdenis op 7-5-1769;op de lidmatenlijst daar in 1775;attestatie naar Wynaldum 28-1-1782;daar lidmaat 1784,1791 en 1793.

V1796:Wynaldum 34,Wybe Elings,arbeider,gezin 2 personen,echtpaar.

 

Wybe is eerder getrouwd Sexbierum 18 mei 1766 met Elisabeth Scheltes, afkomstig uit Sexbierum in 1766, overleden 1775/1776.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feike Wybes, geboren Pietersbierum 29 sep 1777, gedoopt aldaar 12 okt 1777.

 

 

     V-z Lubbrigje Feikes, geboren Wynaldum 12 okt 1744, gedoopt aldaar 25 okt 1744, overleden Midlum n 1780, dochter van Feike Sjoerds (IV-r) en Jeltje Pieters.

 

Lidmaat te Midlum na belijdenis op 9-2-1776.

 

Lubbrigje is getrouwd Midlum 21 mei 1775 ,2-5-1775 att.van Sexbierum, met  Jan Jansen, afkomstig uit Sexbierum in 1775, overleden Midlum 1802/1803 ,volgens speciekohier.

 

Jan is misschien gedoopt 10-5-1736 te Pietersbierum.Lidmaat Midlum na belijdenis op 9-2-1776.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jansen, geboren Midlum 26 jul 1780, gedoopt aldaar 6 aug 1780.

 

 

   V-aa Pieter Feikes de Vries, geboren Wynaldum 24 feb 1750, gedoopt aldaar 15 mrt 1750, overleden Harlingen 26 dec 1820, zoon van Feike Sjoerds (IV-r) en Jeltje Pieters.

 

Bij huwelijk in 1778 afkomstig van Sexbierum.Niet bij de lidmaten van Harlingen.

In 1811 geen naamacte te Harlingen.

 

 

Pieter is getrouwd Harlingen 8 mrt 1778 ,att.Sexbierum 8-3-1778, met  Aaltje Pieters, afkomstig uit Harlingen in 1778, geboren ± 1746, overleden Harlingen 13 feb 1809 ,62jaar,nalatende 4 kinderen.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feike Pieters, geboren Harlingen 29 okt 1778, gedoopt aldaar 10 nov 1778, overleden aldaar v 1 mei 1781.

 

           2   Pieter Pieters, geboren Harlingen 4 dec 1779, gedoopt aldaar 14 dec 1779.

 

           3   Feike Pieters, geboren Harlingen 1 mei 1781, gedoopt aldaar 15 mei 1781.

 

           4   Gerrit Pieters, geboren Harlingen 31 dec 1783, gedoopt aldaar 20 jan 1784.

 

           5   Binne Pieters, geboren Harlingen 29 mrt 1785, gedoopt aldaar 12 apr 1785.

 

           6   Dirk Pieters, geboren Harlingen 10 jul 1786, gedoopt aldaar 25 jul 1786.

 

           7   Johannes Pieters, geboren Harlingen 25 mrt 1789, gedoopt aldaar 7 apr 1789.

 

 

   V-ab Tryntje Tjerks, gedoopt Tzummarum 3 mrt 1720, overleden aldaar n 1779, dochter van Tjerk Hiddes (IV-s) en Antje Minnes.

 

Zij laat in 1779 haar kleindochter Tryntje Tjerks dopen.

 

Tryntje is getrouwd Tzummarum 2 feb 1744 met  Jan Dirks, gedoopt Tzummarum 15 okt 1713, overleden aldaar 1759/1760 ,speciekohier, zoon van Dirk Pieters en Froukje Gerrits.

 

Genoemd Jan Dirks Venlo ter onderscheiding van andere personen Jan Dirks.Hij was arbeider te Tzummarum.Hij noch zijn vrouw zijn lidmaat van de kerk.

V1744:Jan Fenlo,2 personen.

Q1749:Jan Dirks,gemeen arbeider,2+0,10-4-2.

Woonde volgens speciekohier op Tzummarum 74,76 en 55.De weduwe later als gealimenteerde naar ander adres.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirk Jans, gedoopt Tzummarum 14 nov 1745, volgt onder VI-aa.

 

           2   Antje Jans, gedoopt Tzummarum 20 aug 1747, overleden aldaar 1747/1750.

 

           3   Antje Jans, gedoopt Tzummarum 18 okt 1750, volgt onder VI-ab.

 

           4   Tjerk Jans de Vries, geboren Tzummarum 1751/1752, volgt onder VI-ac.

 

 

   V-ac Arjen Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1724, overleden aldaar 30 okt 1798 ,volgens grafschrift, zoon van Boyen Arjens Wassenaar en Tjerkje Martens de Vries (IV-t).

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1758 met zijn broer eigenaar van de boerderij plaats 6 en gebruiker van de landen daarbij,waarvan hij ook voor 25% eigenaar is;hij is ook mede-eigenaar van de boerderijen en landen plaats 31 en 46;verder mede-eigenaar/gebruiker van stem 21 en van landen plaats 36;mede-eigenaar van stem 17 en 38.In 1768 en 1778 o.a.eigenaar/gebruiker van stem 38.In 1778 en 1788 o.a.eigenaar/gebruiker van plaats 32.

Op 29-9-1753 was hij mee koper van het land bij plaats 31 (zie bij broer Claas).

Op 4-11-1752 koopt hij land van de Staten behorende bij plaats 6;hij voor 25%,zijn broer Claas en zijn neven Claas Aarts en Jan Aarts ook ieder voor 25 %,samen voor 8762 car.gld.(41,25 morgen en 8,25 morgen voor 8762-8-6).

HOF 14371 d.d.27-10-1755:Dirk Arjens,huisman onder Annaparochie,heeft een geschil met Arjen Bojes en Claes Bojes,huislieden onder Jacobiparochie.Het gaat over een erfeniskwestie,maar Dirk Arjens wordt niet ontvankelijk verklaard.

Hij was dijksgedeputeerde Nieuw-Bildt 1771-1796.Volgens het grafschrift en de overlijdensadvertentie in de L.C.was hij bij overlijden ongeveer 74 jaar.Zie verder ook GEN 48 voor hem en zijn kinderen.

 

Arjen is getrouwd Sint Jacobiparochie 20 aug 1752 met  Claasje Clases Kuik, geboren Sint Jacobiparochie 1734, overleden aldaar 3 nov 1798 ,volgens grafschrift, dochter van Claas Johannes Kuik en Grietje Sjoerds.

 

Zij en haar man werden tegelijk begraven in de kerk van Sint Jacobiparochie.Volgens het grafschrift was zij bij overlijden 61 jaar,maar dat is niet juist.Volgens de overlijdensafvertentie in de L.C.is zij overleden op 3-11-1798 op de leeftijd van 64 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Boyen Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 29 sep 1754, overleden aldaar 15 mrt 1832.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie in 1788 en 1811.

Het huwelijk met Tjerkje was kinderloos.Uit het tweede huwelijk wel kinderen.

 

Boyen is getrouwd Sint Jacobiparochie n 1772 (1) met zijn nicht Tjerkje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 okt 1756, overleden aldaar v 1806, dochter van Claas Boyens Wassenaar (V-ad) en Neeltje Jans de Vries.

Boyen is getrouwd Sint Jacobiparochie 20 dec 1807 (2) met Jantje Pieters Stender, geboren Hollum(Ameland) 30 jan 1789, overleden Sint Jacobiparochie 15 okt 1848.

 

           2   Claas Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 12 dec 1756, overleden v 21 jul 1764.

 

           3   Tjerkje Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 25 feb 1759, overleden aldaar 10 jan 1818.

Tjerkje is getrouwd ± 1780 ,zeer ws.te Sint Jacobiparochie met Cornelis Clases Post, gedoopt Sint Jacobiparochie 12 dec 1756, overleden aldaar 15 mei 1812, zoon van Claas Clases Post en Maartje Cornelis Schierhuis.

 

In 1788 boer onder Sint Jacobiparochie.Curator in 1792,1794 en 1808.

Geen gedoopte kinderen uit zijn huwelijk met Tjerkje.

 

 

           4   Klaas Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 21 jul 1764 ,zal zijn zondag 22-7-1764, overleden aldaar 30 okt 1833.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1788 eigenaar/gebruiker van stem 12 en mede-eigenaar/gebruiker van stem 18.

Geen gedoopte kinderen uit zijn huwelijk met Brechtje.

In 1811 was hij de rijkste landbouwer in Nederland en op de totale lijst van rijkste Nederlanders stond hij op de 25e plaats.Als hij kinderloos overlijdt,erven de kinderen van zijn broer Boyen.

 

Klaas is getrouwd ± 1785 ,zeer ws.te Sint Jacobiparochie, met Brechtje Jans Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 mei 1761, overleden aldaar 4 sep 1807, dochter van Jan Aarts Wassenaar en Ytje Bentes Proost.

 

           5   Marten Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 apr 1770, volgt onder VI-ad.

 

 

   V-ad Claas Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ± 1724, overleden aldaar 17 dec 1788, zoon van Boyen Arjens Wassenaar en Tjerkje Martens de Vries (IV-t).

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1758 gebruiker van stem 38,medegebruiker van stem 39 en van landen plaats 31 en 36,mede-eigenaar van stem 16,17,21 en 38 en van de boerderijen plaats 1,6,31,46.In 1768 mede-eigenaar/gebruiker van boerderij en landen plaats 6;mede-eigenaar van stem 16,17,21 en van de boerderijen plaats 1,31 en 46.In 1778 o.a.mede-eigenaar van stem 16 en van de boerderijen plaats 1 en 31.

Q1749:Claas Boyens,St.Jac.,seer welgestelde boer,4+3,80-1-0.

Op 4-11-1752 koopt hij met zijn broer Arjen en zijn neven Claas Aarts en Jan Aarts land van de Staten behorende bij plaats 6.

Op 29-9-1753 kopen hij en zijn vrouw voor 50%,broer Arjen Boyens voor 25 % en zijn zwager Waling Beerts voor 25% het land behorende bij plaats 31 aan de Oude Bildtdijk van de Staten voor 4758 car.gld.(30,25 morgen voor 4758-1-12).

Van 5-11-1770 tot 17-12-1788 bijzitter van het Bildt.Bovendien plv.grietman 1785/1788.Zie verder ook GEN 48 voor hem en zijn kinderen

 

Claas is getrouwd Sint Jacobiparochie 31 mei 1744 met zijn nicht  Neeltje Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie 1726, overleden aldaar 1797/1798, dochter van Jan Martens de Vries (IV-u) en Amerens Walings Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Boyen Clases Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 1744, overleden aldaar 21 mrt 1784 ,oud 39 driekwart jaar volgens grafschrift.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1768 medegebruiker van stem 39 en bovendien van stem 9 St.Anna.In 1778 mede-eigenaar van stem 39 en nom.ux eigenaar van de boerderijen plaats 17 en 41 en gebruiker van de landen daarbij.

 

Boyen is getrouwd Sint Jacobiparochie 19 mrt 1769 met Jannigje Reinders, geboren Sint Jacobiparochie 1745, volgt onder V-al.

 

           2   Neeltje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 jun 1748, volgt onder VI-ae.

 

           3   Tjerkje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 okt 1756, overleden aldaar v 1806.

Tjerkje is getrouwd Sint Jacobiparochie n 1772 met haar neef Boyen Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 29 sep 1754, overleden aldaar 15 mrt 1832, zoon van Arjen Boyens Wassenaar (V-ac) en Claasje Clases Kuik.

Boyen is later getrouwd Sint Jacobiparochie 20 dec 1807 met Jantje Pieters Stender, geboren Hollum(Ameland) 30 jan 1789, overleden Sint Jacobiparochie 15 okt 1848.

 

 

   V-ae Antje Jans de Vries, geboren Sint Jacobiparochie  mrt 1723 (?), overleden aldaar 2 feb 1750 ,oud 26 jaar en 46 weken volgens grafschrift, dochter van Jan Martens de Vries (IV-u) en Amerens Walings Wassenaar.

 

De leeftijd bij overlijden op het graf  en dus ook de geboortedatum  zal misschien fout zijn,omdat zij op 27-3-1733 bij authorisatie pas in het 9e jaar was.

 

Antje is getrouwd Sint Jacobiparochie 16 jan 1746 met  Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1714/1715, overleden aldaar 7 mrt 1775 , in zijn 61e jaar volgens grafschrift, zoon van Beert Arjens Kuiken, ,ook met naam Barthout, en Neeltje Cornelis Wassenaar.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1748 mede-eigenaar van de boerderij plaats 5 en pachter van de landen daarbij;mede-eigenaar van stem 16,17 en mede-eigenaar namens zijn kinderen van de boerderijen plaats 1 en 31.In 1758 mede-eigenaar en gebruiker van boerderij en landen plaats 5,mede-eigenaar van stem 16,17 en van de boerderijen en landen plaats 1 en 31.In 1768 mede-eigenaar en gebruiker van boerderijen en landen plaats 5,mede-eigenaar van stem 16,17 en van boerderijen en landen plaats 1 en 31.

V1744:6 personen.

Q1749:St.Jac.,redelijk welgestelde boer,6+2,71-13-0.

Hij kocht voor zijn kinderen op 29-9-1753 voor 25% land behorende bij plaats 31 van de Staten voor 4758-1-12 (samen met Neeltje Jans,Claas Boyens en Arjen Boyens).

Hij kocht voor zijn kinderen op 17-9-1754 voor 50% land behorende bij plaats 1 van de Staten voor 3239-9-0 (samen met schoonzuster Neeltje Jans de Vries).

Hij kocht op 16-8-1755 met zijn zuster Klaasje Beerts,ieder voor 50%,de door hem gepachte landen bij plaats 5 aan de Oude Bildtdijk van de Staten voor 8344 car.gld. (46 morgen voor 8344-17-8).

Kerk-en armvoogd St.Jac.in 1754.Volmacht aldaar 1765,1774.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Amerens Walings Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1746/1748, overleden aldaar n 1795.

 

In 1778 o.a.voor 25% eigenaar van boerderij en landen plaats 5 St.Jac. als mede-erfgename van haar vader.In 1788 o.a.mede-eigenaar van stem 16 en van de plaatsen 1 en 31.

Nog vermeld in het speciekohier 1796,samen met haar broer(op nr.98 St.Jac.).In 1797 niet meer,dus ws.overleden 1796/1797.

 

 

           2   Beert Walings Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mei 1749, overleden aldaar 28 mei 1808.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1778 mede-eigenaar/gebruiker van stem 16 en van de plaatsen 1 en 5;1788 mede-eigenaar/gebruiker van plaats 5 en mede-eigenaar van stem 16 en van de plaatsen 1 en 31.

Meerdere malen curator(BIL 28,29,30).Van 1788-1795 bijzitter/mederechter van het Bildt.

 

Beert is getrouwd Sint Jacobiparochie 13 mei 1770 met zijn nicht Neeltje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 jun 1748, volgt onder VI-ae.

 

 

   V-af Gerrit Jetses, geboren ± 1725, overleden n 1774, zoon van Jetse Gerrits (IV-v) en Houkje Pieters.

 

Bij huwelijk in 1763 uit Sint Jacobiparochie.

 

Gerrit is getrouwd Sint Jacobiparochie 22 mei 1763 met  Dirkje Folkerts, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1763, geboren ± 1735, overleden n 1774, waarschijnlijk dochter van Folkert Andries.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Houkje Gerrits, gedoopt Sint Jacobiparochie 19 feb 1764.

 

           2   Folkert Gerrits van der Ploeg, gedoopt Sint Jacobiparochie 9 mrt 1766, volgt onder VI-af.

 

           3   Tryntje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 6 aug 1772, gedoopt aldaar 6 sep 1772.

 

           4   Jetse Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 22 feb 1775, gedoopt aldaar 9 apr 1775.

 

 

   V-ag Ouwe Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 1720/1724, overleden aldaar 1755/1756, zoon van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits (IV-w).

 

Boer te Sint Jacobiparochie.In 1748 medegebruiker van stem 16 en 17 en pachter van plaats 10.

Q1749:St.Jac.,boer,goed beslag,6+2,60-11-0.

Op 29-1-1755 en 18-7-1755 door de kerkenraad St.Jac.vermaand wegens dronkenschap (RAF copie 6164).Kort daarna overleden,want in 1756 wordt de weduwe vermeld in het reëelkohier.

 

Ouwe is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 24 mei 1744 en getrouwd aldaar 1744 ,na 3 proclamaties aldaar, met  Jannigje Piebes, gedoopt Sint Annaparochie 27 sep 1722, overleden Sint Jacobiparochie n 1788, dochter van Piebe Stinnerts en Aafke Daams.

 

Boerin te Sint Jacobiparochie na het overlijden van Hendrik Jeltes (zij in 1788 gedeeltelijk gebruiker van stem 16)

BIL-28 d.d.11-2-1757:weduwe Jannigje Piebes gaat hertrouwen met Hendrik Jeltes.Er zijn dan 4 kinderen n.l. Pybe (11jaar),Marten (9jaar),Tjerkje (7jaar) en Gerrit(in't 3e jaar).Curator wordt de a.s.stiefvader Hendrik Jeltes,boer onder Sint Jacobiparochie.Grootvader Gerrit Jacobs,boer onder St.Anna,moet mee onderzoek doen naar de boedel.

Zij trouwde 6-3-1757 te Sint Jacobiparochie met Hendrik Jeltes,overleden 1778/1788 te Sint Jacobiparochie.Uit dat huwelijk werden 4 kinderen gedoopt te Sint Jacobiparochie.Hendrik was al eerder getrouwd te Sint Jacobiparochie,op 14-5-1731 met Ytske Clases en op 12-3-1752 met Welmoed Jetses.

BIL-62-126 d.d.19-6-1759:Hendrik Jeltes,huisman onder Jacobiparochie,en Jannigje Piebes,weduwe Ouwe Gerrits,doch thans huisvrouwe van Hendrik Jeltes,verklaren dat voor hun huwelijk de boedel voor Jannigje en de kinderen werd getaxeerd op 2840 car.gld.;dit verminderd met lasten levert 2239-18-13 en voor dit bedrag wordt door beiden getekend.Jannigje verklaarde dat Hendrik Jeltes bij haar had ingebracht 1000 car.gld.in klinkende munt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Piebe Ouwes, geboren Sint Jacobiparochie 1745/1746, volgt onder VI-ag.

 

           2   Marten Ouwes de Boer, geboren Sint Jacobiparochie 1747/1748, volgt onder VI-ah.

 

           3   Tjerkje Ouwes, gedoopt Sint Jacobiparochie 25 jan 1750, volgt onder VI-ai.

 

           4   Gerrit Ouwes, gedoopt Sint Jacobiparochie 23 jun 1754.

 

 

   V-ah Rixtje Gerrits, geboren Sint Jacobiparochie 1720/1724, overleden 1768, dochter van Gerrit Jacobs en Tjerkje Gerrits (IV-w).

 

Lidmaat St.Anna na belijdenis op 20-4-1749;ook lidmaat aldaar in 1754.

BIL-62-67 d.d.juli 1757:Rixtje Gerrits,weduwe van wijlen Gerryt Willems onder Sint Annaparochie is hertrouwd met Jan Cornelis.Haar 2 voorkinderen Gerrit Gerrits en Willem Gerrits krijgen van hun vaderlijke goederen 900 car.gld. Gerryt Jacobs,grootvader van moederszijde en Doede Willems,oom van vaderszijde zullen hun hiervoor van kost en kleding voorzien.Bovendien ontvangen zij jaarlijks 100 car.gld tot zij in staat zijn zelf iets te verdienen.

 

Rixtje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 3 apr 1746 en getrouwd aldaar 1746 ,na 3 pr.aldaar, (1) met  Gerrit Willems, gedoopt Sint Annaparochie 17 aug 1721, overleden aldaar 1754/1755, zoon van Willem Gerrits en Berber Doedes.

 

Q1749:Gerrit Willems,snikschipper,wint de kost,2+0,15-16-0.

Lidmaat te Sint Annaparochie na belijdenis op 20-4-1749;in 1754 genoemd als diaken aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Berber Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 9 jul 1747.

 

           2   Gerrit Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 4 okt 1750.

 

           3   Willem Gerrits, gedoopt Sint Annaparochie 25 mrt 1753, volgt onder VI-aj.

 

Rixtje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 29 aug 1756 en getrouwd aldaar 1756 ,na 3 pr.aldaar, (2) met  Jan Cornelis, geboren ± 1720, overleden Sint Annaparochie 1761 ,voor 9-8-1761.

 

Boer te Sint Annaparochie.

Misschien is hij een zoon van Cornelis Jans;in dat geval is hij op 27-3-1718 gedoopt te Sint Annaparochie.

Hij hoorde niet bij de lidmaten van St.Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Bregtje Jans, gedoopt Sint Annaparochie 4 sep 1757.

 

           5   Cornelis Jans de Vries, gedoopt Sint Annaparochie 4 mrt 1759, volgt onder VI-ak.

 

           6   Jan Jans, gedoopt Sint Annaparochie 9 aug 1761 ,vader overleden.

 

Rixtje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 25 jul 1762 en getrouwd aldaar 1762 ,na 3 pr.aldaar, (3) met  Joris Jans, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1762, geboren 1735/1736, gedoopt Sint Annaparochie 28 apr 1769 ,volwassendoop, overleden aldaar 6 feb 1803.

 

Lidmaat St.Anna na doop/bel.op 28-4-1769,dan 33 jaar;op lidmatenlijst 1795.

 

 

    V-ai Atje Beerts, gedoopt Sint Annaparochie 26 apr 1734, overleden n 1772, dochter van Beert Willems Wassenaar en Tjerkje Leenderts (IV-x).

 

Niet bij de lidmaten van Sint Annaparochie.

 

Atje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 26 feb 1758 en getrouwd aldaar 1758 ,na 3 proclamaties, met  Menze Michiels, gedoopt Sint Annaparochie 27 jun 1728, overleden aldaar 23 feb 1800 ,volgens lidmatenboek, zoon van Michiel Pieters en Tryntje Menzes.

 

Hij was van beroep schuitvader.

Door belijdenis lidmaat te Sint Annaparochie op 5-2-1777;daar op de ledenlijst in 1795.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Beert Menzes, gedoopt Sint Annaparochie 21 dec 1760.

 

           2   Tjerkje Menzes, gedoopt Sint Annaparochie 18 dec 1763, volgt onder VI-al.

 

           3   Michiel Menzes, gedoopt Sint Annaparochie 5 jan 1766.

 

           4   Tryntje Menzes(Wassenaar), geboren Sint Annaparochie 8 okt 1772, gedoopt aldaar 11 okt 1772, volgt onder VI-am.

 

 

    V-aj Atje Theeuwes, geboren Sint Jacobiparochie ± 1735, overleden Sint Annaparochie 4 mrt 1798 ,volgens lidmatenboek, dochter van Theeuwes Leenderts (IV-y) en Rinsje Gerrits.

 

Lidmaat te Sint Annaparochie na belijdenis op 9-4-1762;vermeld op de ledenlijst in 1769 en 1795.

 

Atje is getrouwd Sint Annaparochie 1760 ,18-5-1760 att.van Sint Jacobiparochie (1) met  Pieter Johannes, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1760, overleden Sint Annaparochie 1762.

 

Lidmaat te Sint Annaparochie na belijdenis op 9-4-1762.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Theeuwes Pieters, gedoopt Sint Annaparochie 10 mei 1761.

 

Atje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 8 mrt 1767 en getrouwd aldaar 1767 ,na 3 proclamaties, (2) met  Dirk Marcus, ,verbasterd tot Dirk Merkes,, gedoopt Sint Annaparochie 6 mei 1725, overleden aldaar v 1782, zoon van Marcus Roelofs en Geertje Dirks Bouman.

Atje is getrouwd Sint Annaparochie 22 dec 1782 (3) met  Sjoerd Jarigs Winsselaar, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1782, overleden Sint Annaparochie 22 aug 1802 ,volgens lidmatenboek.

 

Op de lidmatenlijst van Sint Annaparochie in 1795 samen met zijn vrouw Atje.

 

 

   V-ak Amerens Reinders, geboren Sint Jacobiparochie ± 1742, overleden aldaar 1799, dochter van Reinder Clases Wassenaar en Lysbeth Leenderts (IV-z).

 

Boerin te Sint Jacobiparochie na het overlijden van haar eerste man.In 1778 eigenaar/gebruiker van plaats 9,22 en 34,mede-eigenaar van plaats 33.In 1788 mede-eigenaar van stem 39.

Met att.St.Jac.26-2-1767 om in St.Anna te trouwen.

Lidmaat St.Jac.na belijdenis op 15-5-1785 (copie elders 6164).

 

Amerens is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 1 feb 1767 en getrouwd aldaar 1767 ,na 3 proclamaties aldaar, (1) met haar neef  Beert Jans Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 12 nov 1741, overleden Sint Jacobiparochie 1774/1778, zoon van Jan Beerts Kuiken en Aafje Clases Wassenaar.

 

Boer onder Sint Jacobiparochie.In 1768 mede-eigenaar/gebruiker van de plaatsen  17,22,33,34 en 41.

BIL 28 d.d.22-3-1781: Zijn weduwe gaat hertrouwen;over zijn kinderen Aafje,Reinder,Lysbet en Jan worden als curatoren aangesteld Boyen Clases Wassenaar en Berend Walings Kuiken.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aafje Beerts Kuiken, gedoopt Sint Annaparochie 7 feb 1768, volgt onder VI-an.

 

           2   Reinder Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21 aug 1769, gedoopt aldaar 10 sep 1769, overleden Sint Annaparochie 12 okt 1833.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.Vertrok in 1801 van St.Jac.naar St.Anna.In 1811 en 1833 boer te Sint Annaparochie.

 

Reinder is getrouwd Sint Jacobiparochie met Pietje Arjens Reitsma, geboren Sint Jacobiparochie 4 feb 1773, gedoopt aldaar 7 mrt 1773, overleden aldaar 30 aug 1854, dochter van Arjen Rintjes en Antje Theunis.

 

Het huwelijk was kinderloos ? Er werden geen kinderen gedoopt te Sint Jacobiparochie of Sint Annaparochie.

 

 

           3   Lysbet Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10 mrt 1771, gedoopt aldaar 24 mrt 1771, overleden aldaar 28 mrt 1816.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.

 

Lysbet is getrouwd Sint Jacobiparochie 1802 ,7-6-1802 attestatie St.Anna, met Wiltje Johannes Pars, geboren Sint Annaparochie apr 1772 ,volgens trouwacte 1816, overleden Sint Jacobiparochie 13 jul 1849 ,oud 77 jaar, zoon van Johannes Wiltjes en Froukje Sjoerds.

 

In 1811 (als W.J.van der Plaat) en in 1816 en 1849 (als W.J.Pars) boer te Sint Jacobiparochie.

 

Wiltje is later getrouwd Sint Jacobiparochie 14 aug 1816 met Tryntje Keimpes Kempenaar, geboren Nieuwe Bildtzijl dec 1789, dochter van Keimpe Sjoerds Kempenaar en Janke Sydses Hogerhuis.

 

           4   Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 9 dec 1772, gedoopt aldaar 17 jan 1773, overleden Leeuwarden 27 apr 1835.

 

In 1788 mede-eigenaar van stem 9 Sint Annaparochie.In 1811 boer te Sint Jacobiparochie.

Hij was niet getrouwd.

HOF-16111 d.d.27-10-1803:Jan Beerts Kuiken,wonende St.Jac.,wordt wegens baldadig gedrag op 7-8-1802 veroordeeld tot een boete van 25 goudguldens;hij reed toen onvoorzichtig met 2 anderen,waaronder zijn broer Reinder,op een wagen (phaeton).

 

 

           5   Jannigje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 nov 1774, gedoopt aldaar 18 dec 1774, overleden aldaar voor 22 mrt 1781

 

 

6 Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13 april 1776, gedoopt aldaar 12 mei 1776, overleden aldaar voor 22 mrt 1781.

 

 

Amerens is getrouwd 1781 ,ws.te Sint Jacobiparochie, (2) met  Teunis Cornelis Crap, geboren 1757 ,ws.te Vrouwenparochie, overleden Sint Jacobiparochie 23 dec 1803 ,oud ruim 46 jaar volgens grafschrift, zoon van Cornelis Teunis en Ymkje Siedses.

 

Boer te Sint Jacobiparochie (1788 gedeeltelijk gebruiker van stem 39 en eigenaar/gebruiker van plaats 33 en 34).

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Ymkje Teunis Crap, geboren Sint Jacobiparochie 12 sep 1782, gedoopt aldaar 17 nov 1782, overleden aldaar 9 nov 1835.

Ymkje is getrouwd Finkum 21 okt 1804 met Gerrit Willems Wassenaar, geboren onder Finkum 14 sep 1781, gedoopt Vrouwenparochie 28 okt 1781, overleden Sint Jacobiparochie 15 sep 1854, zoon van Willem Gerrits (VI-aj) en Grietje Klazes Wassenaar.

 

Gerrit is in 1811 boer te Sint Jacobiparochie.

 

 

 

    V-al Jannigje Reinders, geboren Sint Jacobiparochie 1745, overleden aldaar 22 jan 1807, dochter van Reinder Clases Wassenaar en Lysbeth Leenderts (IV-z).

 

In stemkohier 1768 mede-eigenaar van o.a.plaats 33,34 en 41 te Sint Jacobiparochie.

Lidmaat St.Jac.na belijdenis op 15-5-1785 (copie elders 6164).

 

Jannigje is getrouwd Sint Jacobiparochie 19 mrt 1769 (1) met  Boyen Clases Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 1744, overleden aldaar 21 mrt 1784 ,oud 39 driekwart jaar volgens grafschrift, zoon van Claas Boyens Wassenaar (V-ad) en Neeltje Jans de Vries.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Neeltje Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 14 apr 1770, gedoopt aldaar 7 mei 1770, overleden aldaar 22 jan 1790 ,volgens grafschrift.

 

           2   Lysbert Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 5 aug 1772, gedoopt aldaar 30 aug 1772, overleden aldaar 24 feb 1786.

 

           3   Klaasje Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 23 dec 1775, gedoopt aldaar 4 feb 1776, overleden aldaar 21 okt 1786.

 

           4   Tjerkje Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 25 okt 1778, gedoopt aldaar 17 jun 1781, overleden aldaar 1 nov 1786.

 

           5   Klaas Boyens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 30 mei 1781, gedoopt aldaar 17 jun 1781, overleden aldaar 8 jan 1841.

 

In 1811 boer te Sint Jacobiparochie.

 

Klaas is getrouwd Sint Jacobiparochie 26 mrt 1812 met Tryntje Hendriks Spekman, geboren Sint Jacobiparochie 21 jan 1791, overleden aldaar 16 apr 1865, dochter van Hendrik Hendriks Spekman en Antje Jans.

 

Jannigje is getrouwd Sint Jacobiparochie 1786 (2) met  Klaas Aarts Aartsma, geboren Sint Jacobiparochie 22 jun 1759, gedoopt aldaar 1 jul 1759, overleden aldaar 9 sep 1825, zoon van Aart Arjens en Wapke Jans.

 

In 1811 boer te Sint Jacobiparochie.

Lidmaat na belijdenis St.Jac.op 15-5-1785,samen met Jannigje Reinders,dan reeds vermeld als echtpaar (copie elders 6164).Maar de huwelijksproclamaties zijn pas op 8,15 en 22 januari 1786 en att.St.Anna naar St.Jac.om daar te trouwen op 3-2-1786.

Klaas hertrouwde 1807/1808 ws.te Sint Jacobiparochie,met Heiltje Gerrits Fopma,geboren 30-1-1786 te Sint Jacobiparochie,gedoopt aldaar 12-3-1786,overleden 9-1-1854 te Franeker,dochter van Gerrit Alderts Fopma en Tryntje Douwes.

 

 

  V-am Leendert Pieters, gedoopt Sint Annaparochie 28 aug 1735, overleden n 1764, zoon van Pieter Binnerts en Jannigje Leenderts (IV-aa).

Leendert is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 26 apr 1761 en getrouwd aldaar 1761 ,na 3 pr.aldaar, met  Mintje Reins, geboren Sint Jacobiparochie ± 1735, overleden n 1764, dochter van Rein Douwes en Grietje Symens.

 

Zij met attestatie van Sint Jacobiparochie op 15-5-1761 om in Sint Annaparochie te trouwen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jannigje Leenderts, gedoopt Sint Jacobiparochie 18 apr 1762, volgt onder VI-ao.

 

           2   Grietje Leenderts, gedoopt Sint Jacobiparochie 3 mrt 1765, volgt onder VI-ap.

 

 

   V-an Maartje Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 27 apr 1738, overleden Sint Jacobiparochie v 1781, dochter van Meindert Tjebbes en Jannigje Leenderts (IV-aa).

Maartje is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 2 mei 1762 en getrouwd aldaar 1762 ,na 3 proclamaties, met  Wybren Arjens, afkomstig uit Sint Annaparochie in 1762, geboren ± 1740, overleden Sint Jacobiparochie 1787/1792, waarschijnlijk zoon van Arjen Clases en Rinske Salves.

 

Wybren hertrouwde ws.omstreeks 1779 te Sint Jacobiparochie met Aafke Wouters uit Drachten.Uit dat huwelijk 2 kinderen,gedoopt te Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Meindert Wybrens, gedoopt Sint Annaparochie 20 mei 1764.

 

           2   Jannigje Wybrens, gedoopt Sint Annaparochie 3 nov 1765.

 

           3   Meindert Wybrens, gedoopt Sint Annaparochie 2 okt 1768.

 

           4   Rinske Wybrens, gedoopt Sint Annaparochie 18 nov 1770.

 

           5   Arjen Wybrens, geboren Sint Jacobiparochie 26 mei 1777, gedoopt aldaar 1 jun 1777.

 

 

   V-ao Tjebbe Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 10 mei 1744, overleden aldaar 12 sep 1808, zoon van Meindert Tjebbes en Jannigje Leenderts (IV-aa).

 

Boer te Sint Annaparochie (1778 en 1788 gebruiker van stem 13).

Lidmaat St.Anna na belijdenis op 2-5-1784;ook op lijst 1795.

 

Tjebbe is in ondertrouw gegaan Sint Annaparochie 12 mrt 1769 en getrouwd aldaar 1769 ,na 3 pr.aldaar, (1) met  Aaltje Alles, geboren Finkum (?) ± 1745, overleden Sint Annaparochie 7 nov 1783, dochter van Alle Jacobs en Gooikje Symons.

 

Haar ouders trouwden in 1744 te Finkum en verhuisden voor 1748 naar St.Anna.Zij werd niet gedoopt te St.Anna en staat daar later niet bij de lidmaten.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jannigje Tjebbes Walburg, geboren Sint Annaparochie 4 mei 1770, gedoopt aldaar 4 jun 1770, volgt onder VI-aq.

 

           2   Alle Tjebbes, gedoopt Sint Annaparochie 12 jan 1772, overleden aldaar v 18 apr 1782.

 

           3   Meindert Tjebbes, geboren Sint Annaparochie 11 jul 1773, gedoopt aldaar 8 aug 1773, overleden aldaar 1773/1774.

 

           4   Meindert Tjebbes Walburg, geboren Sint Annaparochie 16 sep 1774, gedoopt aldaar 9 okt 1774, overleden aldaar 19 jun 1833.

 

In 1811 boer te Sint Annaparochie.

 

Meindert is getrouwd Sint Annaparochie 4 mei 1800 (1) met Aafje Piers Tanja, geboren Sint Annaparochie 1776/1777, overleden aldaar 30 apr 1816 ,oud 39 jaar, dochter van Pier Dirks en Elske Harmens.

Meindert is getrouwd in het Bildt 12 okt 1818 (2) met Rinske Bartelds Kuik, geboren Sint Annaparochie 8 nov 1775, gedoopt aldaar 3 dec 1775, overleden aldaar 15 nov 1846, dochter van Barteld Dirks Kuik en Pietje Harings Bontekoe.

 

           5   Gooikje Tjebbes, geboren Sint Annaparochie 28 dec 1778, gedoopt aldaar 24 jan 1779.

 

           6   Atje Tjebbes Walburg, geboren Sint Annaparochie 9 dec 1780, gedoopt aldaar 14 jan 1781, overleden 11 apr 1824.

Atje is getrouwd Sint Annaparochie 24 mei 1801 met Klaas Klazes de Jong, geboren Sint Jacobiparochie mrt 1773 ,volgens doopboek St.Anna,, gedoopt Sint Annaparochie 19 mei 1811 ,volwassendoop, overleden aldaar 6 nov 1851, zoon van Klaas Klazes en Neeltje Jans.

 

In 1811 gardenier te Sint Annaparochie;later daar arbeider.

Volgens registre civique van het Bildt zou hij geboren zijn 27-3-1773.

Klaas hertrouwt op 24-1-1833 en 7-6-1838.

 

 

           7   Alle Tjebbes Walburg, geboren Sint Annaparochie 18 apr 1782, gedoopt aldaar 12 mei 1782, overleden Beetgum 11 dec 1846.

 

In 1811 boer te Beetgum.

 

 

           8   Sytske Tjebbes, geboren Sint Annaparochie 6 jun 1783, gedoopt aldaar 22 jun 1783.

 

Tjebbe is getrouwd Sint Annaparochie 23 okt 1785 (2) met  Jannigje Jarigs, gedoopt Sint Annaparochie 23 jul 1741, overleden 1785/1806, dochter van Jarig Lamberts en Knierke Walings.

 

   V-ap Pieter Meinderts, gedoopt Sint Annaparochie 3 mei 1750, overleden aldaar 12 dec 1802, zoon van Meindert Tjebbes en Jannigje Leenderts (IV-aa).

 

Boer te Sint Annaparochie (1791 gebruiker vann plaats 6 Bildt-polder)

Hij en zijn vrouw na belijdenis lidmaat St.Anna op 6-5-1778;beiden daar lidmaat in 1795.

 

Pieter is getrouwd Sint Annaparochie 14 apr 1776 met  Dieuwke Reinders Schat, gedoopt Sint Annaparochie 3 apr 1757, overleden aldaar 16 aug 1822, dochter van Reinder Douwes Schat en Tryntje Symens.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jannigje Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 28 aug 1777, gedoopt aldaar 21 sep 1777, overleden aldaar 12 okt 1846.

 

           2   Reinder Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 20 mei 1779, gedoopt aldaar 6 jun 1779, overleden aldaar 29 apr 1851.

 

In 1811 boer te Sint Annaparochie en in 1851 arbeider aldaar.

 

 

           3   Tryntje Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 2 mei 1781, gedoopt aldaar 20 mei 1781, overleden aldaar 16 jul 1835.

 

           4   Meindert Pieters, geboren Sint Annaparochie 8 sep 1783, gedoopt aldaar 5 okt 1783, overleden aldaar v 4 okt 1792.

 

           5   Meintje Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 11 nov 1785, gedoopt aldaar 4 dec 1785, overleden aldaar 28 jan 1847.

 

           6   Maartje Pieters, geboren Sint Annaparochie 5 mrt 1789, gedoopt aldaar 5 apr 1789.

 

           7   Meindert Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 4 okt 1792, gedoopt aldaar 4 nov 1792, overleden aldaar 22 jul 1822.

 

In 1822 schipper te Sint Annaparochie.

 

 

           8   Arjen Pieters Schat, geboren Sint Annaparochie 2 dec 1794, gedoopt aldaar 25 jan 1795, overleden aldaar 17 mrt 1855.

 

Bij overlijden in 1855 landbouwer te Sint Annaparochie.

 

 

 

   V-aq Hendrikus Johannes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie ± 1730, overleden n 1766, zoon van Johannes Henricus Stonebrink en Tjerkje Hiddes (IV-ab).

Hendrikus is getrouwd Sint Jacobiparochie 15 okt 1758 met  Neeltje Cornelis Vis, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1758, overleden n 1766, waarschijnlijk dochter van Cornelis Feyes en Tryntje Tjeerds.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Hendrikus Stonebrink, gedoopt Sint Jacobiparochie 20 jan 1760.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

           2   Cornelis Hendrikus Stonebrink, gedoopt Sint Jacobiparochie 27 apr 1762, volgt onder VI-ar.

 

           3   Tjerkje Hendrikus Stonebrink, gedoopt Sint Jacobiparochie 2 feb 1766, overleden Sint Annaparochie 9 aug 1838.

Tjerkje is getrouwd in 't Bildt 13 dec 1818 met Marten Pieters Bokma, gedoopt Sint Annaparochie 5 okt 1771, zoon van Pieter Martens en Lysbet Jans.

 

 

   V-ar Hidde Johannes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 10 mrt 1745 ,volgens reg.civique, overleden aldaar 20 sep 1817 ,oud 72 jaar, zoon van Johannes Henricus Stonebrink en Tjerkje Hiddes (IV-ab).

 

In 1811 en 1817 arbeider te Sint Jacobiparochie.

 

Hidde is getrouwd Sint Jacobiparochie v 1773 met  Biens Jans, gedoopt Sint Jacobiparochie 29 nov 1750, overleden aldaar 24 jan 1800 ,volgens huw.bijlage 1830, dochter van Jan Oepkes en Tryntje Doedes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 6 jan 1773, gedoopt aldaar 31 jan 1773, overleden aldaar v 22 mei 1776.

 

           2   Jan Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 22 mei 1776, gedoopt Sint Jacobipaochie 9 jun 1776.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

           3   Johannes Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 31 dec 1778, gedoopt aldaar 24 jan 1779, overleden aldaar 4 apr 1826.

 

In 1811 en 1826 arbeider te Sint Jacobiparochie.

 

Johannes is getrouwd in het Bildt 9 dec 1813 met Dieuwke Feikes Visser, geboren Sint Jacobiparochie 1782, overleden aldaar 28 mrt 1839, dochter van Feike Jans Visser en Dieuwke Nieses.

 

           4   Tjerkje Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 16 okt 1781, gedoopt aldaar 11 nov 1781, overleden aldaar 23 dec 1818.

Tjerkje is getrouwd 't Bildt 22 mrt 1818 met Auke Gerrits Kok, geboren Sint Jacobiparochie 25 aug 1774, gedoopt aldaar 11 sep 1774, overleden aldaar 8 okt 1828, zoon van Gerrit Aukes en Sijke Walings.

 

In 1811 arbeider te Sint Jacobiparochie en in 1828 daar boerenknecht.

 

 

           5   Gerben Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 6 okt 1786, gedoopt aldaar 5 nov 1786, volgt onder VI-as.

 

           6   Tryntje Hiddes Stonebrink, geboren Sint Jacobiparochie 22 aug 1791, gedoopt aldaar 18 sep 1791.

 

Over haar is niets bekend.

 

 

 

   V-as Hidde Dirks, gedoopt Harlingen 25 jul 1734, overleden aldaar 29 sep 1807, zoon van Dirk Jans en Antje Hiddes Doncker (IV-ae).

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 20-11-1766.Woonde toen de Vijver.

Hij overlijdt volgens register als weduwnaar met 1 zoon en oud 75 jaar.

 

Hidde is in ondertrouw gegaan Harlingen 1 mei 1762 en getrouwd aldaar 16 mei 1762 ,Westerkerk, met  Geertruid Dirks Wassenaar, gedoopt Harlingen 14 okt 1736, overleden aldaar v 1803, dochter van Dirk Willems Wassenaar en Antje Jelles.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 20-11-1766.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirk Hiddes de Vries, gedoopt Harlingen 17 apr 1764, volgt onder VI-at.

 

           2   Antje Hiddes, gedoopt Harlingen 3 nov 1767.

 

 

   VI-a Antje Gerrits, gedoopt Sexbierum 10 mrt 1737, overleden aldaar 1789/1790 ,volgens speciekohier, dochter van Gerrit Aukes (V-b) en Aukje Oepkes.

 

Bij huwelijk in 1765 uit Oosterbierum.Lidmaat Sexbierum na belijdenis mei 1768;op de lidmatenlijst daar in 1775.

 

Antje is getrouwd 14 dec 1765 met  Jan Taekes, gedoopt Sexbierum 15 jul 1731, overleden aldaar 1782/1783 ,volgens speciekohier, zoon van Taeke Jans en Sipkje Martens.

 

Lidmaat Sexbierum na belijdenis mei 1768;op de lidmatenlijst in 1775.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taeke Jans, gedoopt Sexbierum 8 feb 1767, overleden aldaar 1767/1768.

 

           2   Taeke Jans, gedoopt Sexbierum 10 apr 1768.

 

           3   Sipkje Jans, gedoopt Sexbierum 29 mei 1770.

 

           4   Gerrit Jans, gedoopt Sexbierum 9 feb 1772, overleden aldaar 1772/1773.

 

           5   Gerrit Jans, geboren Sexbierum 2 nov 1773, gedoopt aldaar 7 nov 1773.

 

           6   Joeke Jans, geboren Sexbierum 11 mrt 1777, gedoopt aldaar 16 mrt 1777.

 

           7   Jan Jans, geboren Sexbierum 31 okt 1779, gedoopt aldaar 7 nov 1779.

 

 

   VI-b Auke Rinnerts, gedoopt Sexbierum 12 mei 1737, overleden n 1780, zoon van Rinnert Aukes (V-c) en Jantje Sybes.

 

Boerenarbeider te Franeker.Niet bij de lidmaten van Franeker.

 

Auke is in ondertrouw gegaan Franeker 16 mrt 1765 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 31 mrt 1765 met  Beitske Lieuwes, gedoopt Franeker 3 aug 1735, overleden n 1780, dochter van Lieuwe Fransen en Ytje Sybrens.

 

Niet bij de lidmaten van Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jantje Aukes, gedoopt Franeker 4 mei 1766.

 

           2   Rinnert Aukes Vlietstra, gedoopt Franeker 12 apr 1767, volgt onder VII-a.

 

           3   Lieuwe Aukes, gedoopt Franeker 9 apr 1769.

 

           4   Ytje Aukes Vlietstra, gedoopt Franeker 6 okt 1771, volgt onder VII-b.

 

           5   Jan Aukes, geboren Franeker 6 jan 1774, gedoopt aldaar 26 jan 1774, overleden aldaar v 2 okt 1780.

 

           6   Jan Aukes, geboren Franeker 2 okt 1780, gedoopt aldaar 22 okt 1780.

 

 

   VI-c Antje Rinnerts, gedoopt Midlum 25 jun 1741, overleden Wynaldum 30 sep 1769 ,volgens lidmatenboek, dochter van Rinnert Aukes (V-c) en Jantje Sybes.

 

Bij huwelijk in 1764 uit Achlum.Lidmaat te Wynaldum na belijdenis mei 1766.

 

Antje is getrouwd Wynaldum 27 mei 1764 met  Sjoerd Doekes, geboren Wynaldum 7 feb 1740, gedoopt aldaar 14 feb 1740, overleden aldaar 4 jul 1782 ,volgens lidmatenboek, zoon van Doeke Sjoerds en Geeltje Poulus.

 

Timmerman te Wynaldum.

Lidmaat te Wynaldum na belijdenis mei 1766;op de lidmatenlijst daar in 1779 en 1782.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Janke Sjoerds van der Schaaf, geboren Wynaldum 25 mrt 1765, gedoopt aldaar 14 apr 1765, volgt onder VII-c.

 

           2   Doeke Sjoerds van der Schaaf, geboren Wynaldum 11 sep 1767, gedoopt aldaar 27 sep 1767, volgt onder VII-d.

 

 

   VI-d Tryntje Jetses, gedoopt Makkum 21 sep 1766, overleden Franeker 25 feb 1820, dochter van Jetze Murks en Jantje Sietes (V-g).

 

Bij huwelijk in 1789 uit Achlum.

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 17-6-1798.

 

Tryntje is getrouwd Achlum 22 nov 1789 met  Sytse Hilles Hilstra, afkomstig uit Herbayum, geboren 1760/1761 ,volgens overl.acte, overleden Franeker 10 nov 1826 ,65 jaar, zoon van Hille Sytses en Jantje Dirks.

 

Turfdrager te Franeker in 1820.

Bij huwelijk in 1789 kwam hij uit Achlum.

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 17-6-1798.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jantje Sytses Hilstra, geboren Achlum 19 nov 1790, gedoopt aldaar 12 dec 1790, overleden Franeker 17 feb 1847.

 

           2   Hille Sytses Hilstra, geboren Achlum 24 jan 1792, gedoopt aldaar 5 feb 1792, overleden Franeker 24 nov 1829.

 

3 Jetse Sytses Hilstra, geboren Franeker 21 aug 1794, gedoopt aldaar 10 sep 1794

 

4 Ymkje Sytses Hilstra, geboren Franeker 1 jan 1797, gedoopt aldaar 16 jan 1797

 

5 Jan Sytses Hilstra, geboren Franeker 23 sep 1798, gedoopr aldaar 3 okt 1798

 

6 Jetse Sytses Hilstra, geboren Franeker 28 feb 1800, gedoopt aldaar 19 mrt 1800

 

7 Ymkje Sytses Hilstra, geboren Franeker 16 feb 1803, gedoopt aldaar 11 mrt 1803

 

8 Jan Sytses Hilstra, geboren Franeker 5 mei 1805, gedoopt aldaar 23 mei 1805

 

9 Jan Sytses Hilstra, geboren Franeker 8 april 1807, gedoopt aldaar 13 mei 1807

 

10 Yme Sytses Hilstra, geboren Franeker 7 aug 1809, gedoopt aldaar 3 sep 1809

 

 

   VI-e Pieter Eeltjes, geboren Makkum 8 apr 1761, gedoopt aldaar 12 apr 1761, overleden Idsegahuizum 9 nov 1800 ,volgens lidmatenboek, begraven Makkum 14 nov 1800, zoon van Eeltje Sietes (V-h) en Engeltje Pieters.

 

Eerst te Makkum,maar na 1796 papiermolenaar te Idsegahuizum.

Lidmaat te Idsegahuizum na belijdenis op 30-4-1797.

 

Pieter is getrouwd Makkum 11 jul 1784 met  Afke Gerrits, geboren Makkum 10 okt 1766, gedoopt aldaar 12 okt 1766, overleden aldaar 6 nov 1816, dochter van Gerrit Ates en Grietje Yntes.

 

Zij nam op 14-12-1811 als Pieter Eeltjes weduwe te Makkum voor haar kinderen de naam Zijlstra aan (mairie Makkum-68).Deze kinderen zijn dan Eeltje,20;Adam (Ate),15 en Tjeerd,12.

Als lidmaat van Makkum naar Idsegahuizum op 10-11-1796.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eelkje Pieters Zijlstra, geboren Makkum 9 nov 1785, gedoopt aldaar 27 nov 1785, overleden aldaar 23 jun 1825.

Eelkje is getrouwd in Wonseradeel 26 sep 1818 met Schelte Hayes Bijlsma.

 

           2   Gerrit Pieters, geboren Makkum 14 jun 1789, gedoopt aldaar 25 jun 1789, overleden v 1811.

 

           3   Eeltje Pieters Zijlstra, geboren Makkum 23 okt 1791, gedoopt aldaar 10 nov 1791, overleden op het Makkumermeer 13 mrt 1817 ,verongelukt.

 

Bij overlijden militair met verlof in Makkum.

 

 

           4   Metje Pieters, geboren Makkum 3 apr 1794, gedoopt aldaar 18 apr 1794.

 

Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

           5   Ate Pieters Zijlstra, papiermolenaarsknecht te Idsegahuizum, geboren Makkum 26 jul 1795, gedoopt aldaar 6 aug 1795, overleden Idsegahuizum 17 mrt 1855.

Ate is getrouwd in Wonseradeel 29 jun 1822 met Fokje Herres Heringa, geboren ± 1803, overleden Leeuwarden 6 okt 1882.

 

           6   Grietje Pieters, geboren Idsegahuizum 3 aug 1798, gedoopt Piaam 19 aug 1798, overleden Idsegahuizum 24 okt 1798.

 

           7   Tjeerd Pieters Zijlstra, arbeider te Harlingen, geboren Idsegahuizum 22 dec 1799, gedoopt aldaar 12 jan 1800, overleden Harlingen 7 feb 1853.

 

Hij hertrouwde op 25-9-1828 in Harlingen met Wilhelmina Bandsma

 

Tjeerd is getrouwd in Wonseradeel 8 mrt 1823 met Geertje Johannes Houstra.

 

 

    VI-f Trijntje Eeltjes, geboren Makkum 14 jan 1764, gedoopt aldaar 15 jan 1764, overleden Wynaldum 1798/1800 ,zie huw.bijl.23-7-1820, dochter van Eeltje Sietes (V-h) en Engeltje Pieters.

 

Lidmaat te Wynaldum na belijdenis op 18-5-1791.

 

Trijntje is getrouwd Wynaldum 9 feb 1783 met  Tjeerd Siedses, overleden Wynaldum 1797/1798 ,volgens speciekohier,.

 

Grofsmid te Wynaldum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Japke Tjeerds, geboren Wynaldum 3 jan 1785, gedoopt aldaar 23 jan 1785, overleden Harlingen 20 feb 1831.

Japke is in ondertrouw gegaan Harlingen 18 okt 1806 en getrouwd aldaar 2 nov 1806 met Rintje Jans Dijk.

 

           2   Engeltje Tjeerds Smidt, geboren Wynaldum 28 dec 1786, gedoopt aldaar 28 jan 1787, overleden Harlingen 10 feb 1821.

 

 

Zij hertrouwde op 23-7-1820 in Harlingen met Jan Baukes Komst.

 

Engeltje is in ondertrouw gegaan Harlingen 4 apr 1807 en getrouwd aldaar 19 apr 1807 met Frederik Graphorn, afkomstig uit Harlingen in 1807, overleden Harlingen 25 apr 1809.

 

           3   Neeltje Tjeerds, geboren Wynaldum 29 nov 1790, gedoopt aldaar 19 dec 1790.

 

Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

           4   Sytske Tjeerds, geboren Wynaldum 2 nov 1792, gedoopt aldaar 2 dec 1792.

 

Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

           5   Sieds Tjeerds, geboren Wynaldum 27 nov 1793, gedoopt aldaar 15 dec 1793.

 

Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

 

   VI-g Jantje Eeltjes, geboren Makkum 13 nov 1772, gedoopt aldaar 15 nov 1772, overleden Midlum 25 jan 1836, dochter van Eeltje Sietes (V-h) en Engeltje Pieters.

 

Zij was na het overlijden van haar man turfmeetster te Midlum.

 

Jantje is getrouwd Makkum 1 nov 1789 met  Reinder Gerbens de Groot, geboren 1 jan 1768 ,volgens reg.civ.Barradeel,, overleden Harlingen 12 jul 1814 ,46 jaar.

 

In 1811 pannenbakker volgens reg.civ.Barradeel en in 1814 arbeider te Harlingen.In zijn overlijdensacte worden noch ouders noch geboorteplaats vermeld,maar bij huwelijk in 1789 uit Makkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Reinders de Groot, geboren Makkum 6 mei 1790, gedoopt aldaar 24 mei 1790, overleden Midlum 14 aug 1857.

 

           2   Eeltje Reinders de Groot, geboren Makkum 12 sep 1792, gedoopt aldaar 27 sep 1792, overleden Almenum 11 nov 1828.

 

           3   Engeltje Reinders, geboren Makkum 7 dec 1794, gedoopt aldaar 19 dec 1794.

 

           4   Tjeerd Reinders, geboren Makkum 1 nov 1797, gedoopt aldaar 16 nov 1797, overleden v 1802.

 

           5   Tjeerd Reinders de Groot, geboren Midlum 30 jan 1802, gedoopt aldaar 28 feb 1802, overleden Aalzum 25 jun 1863.

 

           6   Pieter Reinders de Groot, geboren Midlum 13 apr 1807, gedoopt aldaar 3 mei 1807, overleden aldaar 30 sep 1846.

 

 

   VI-h Tryntje Sybes, geboren Harlingen ± 1740, gedoopt aldaar 21 dec 1749, overleden n 1765, dochter van Sybe Symens en Rinske Foekes Hofman (V-j).

 

Bij de aangifte van het huwelijk wordt vermeld dat zij een dochter is van Sybe Simons.

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 18-11-1762.

 

Tryntje is in ondertrouw gegaan Harlingen 6 jun 1761 en getrouwd aldaar 21 jun 1761 ,Westerkerk, met  Meye Lieuwes, afkomstig uit Harlingen in 1761, overleden n 1766.

 

Lidmaat te Harlingen na belijdenis op 18-11-1762.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lieuwe Meyes, gedoopt Harlingen 18 mrt 1766.

 

 

    VI-i Aafke Rientses Hofman, gedoopt Sexbierum 17 okt 1745, overleden aldaar 25 nov 1832, dochter van Rients Symens en Rinske Hettes Hofman (V-k).

 

Lidmaat te Sexbierum na belijdenis op 3-5-1772.

 

Aafke is getrouwd Sexbierum 12 mei 1771 (1) met  Riemer Pieters Wiersma, gedoopt Sexbierum 28 aug 1729, overleden aldaar 1772/1774, zoon van Pieter Anes en Doutsen Jacobs.

 

Riemer was eerder getrouwd voor 1761. Uit dat huwelijk werden 3 dochters gedoopt te Sexbierum o.a.Grietje Riemers Wiersma op 30-9-1764.Deze overleed 18-10-1846 te Sint Jacobiparochie.

Op 27-7-1774 (BAR 65-111v) blijkt Riemer Pieters overleden.De weduwe gaat hertrouwen met Jan Sjoerds.Curatoren over het jongste kind Pieter Riemers worden Jelle Tjeerds,huisman Oosterbierum,en Simon Rientzes,huisman Sexbierum.

Op 4-12-1776 (BAR 65-119) blijkt curator Jelle Tjeerds overleden;zoon Pieter Riemers,in't 5e jaar,krijgt dan als curator Gerben Riemers,bakker te Oosterwierum.

Jelle Tjeerds was ook curator van Grietje Riemers Wiersma,in't 12e jaar.Zij krijgt als curator:Arjen Boyens Wassenaar,huisman St.Jac(BAR 65-120v,26-2-1777)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Riemers Wiersma, geboren Sexbierum 22 aug 1772, gedoopt aldaar 30 aug 1772, volgt onder VII-e.

 

Aafke is getrouwd Sexbierum 31 jul 1774 (2) met  Jan Sjoerds, gedoopt Sexbierum 1 feb 1739, overleden aldaar 6 sep 1809, zoon van Sjoerd Pieters en Rigtje Jans.

 

Boer te Sexbierum.Na belijdenis op 7-5-1775 lidmaat te Sexbierum;kerkenraadslid in 1797 en 1802.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Rigtje Jans Hofma, geboren Sexbierum 5 aug 1775, gedoopt aldaar 27 aug 1775, overleden Pietersbierum 22 apr 1814.

 

           3   Hinke Jans Hofma, geboren Sexbierum 2 dec 1777, gedoopt aldaar 7 dec 1777, overleden Midlum 21 jul 1847.

Hinke is getrouwd Sexbierum 24 apr 1802 met Hermanus Joha, geboren Oosterbierum 29 jun 1782, overleden Sexbierum 22 feb 1825.

 

           4   Sytske Jans, geboren Sexbierum 2 feb 1780, gedoopt aldaar 13 feb 1780, overleden aldaar 1780/1789.

 

           5   Sjoerdje Jans Hofma, geboren Sexbierum 10 aug 1783, gedoopt aldaar 17 aug 1783, overleden aldaar 13 jul 1841.

 

           6   Rients Jans Hofma, geboren Sexbierum 1 dec 1785, gedoopt aldaar 11 dec 1785, overleden aldaar 3 mrt 1870.

 

           7   Sytske Jans Hofma, geboren Sexbierum 23 sep 1789, gedoopt aldaar 27 sep 1789, overleden aldaar 2 mrt 1856.

 

 

    VI-j Johannes Jetses, geboren Sexbierum 6 okt 1754, overleden Oosterbierum 8 feb 1797, zoon van Jetse Johannes en Rinske Hettes Hofman (V-k).

 

Bakker te Oosterbierum.Na belijdenis op 29-4-1781 lidmaat te Oosterbierum.

 

Johannes is getrouwd Oosterbierum 6 feb 1780 met  Tryntje Gerbens Gerkema, gedoopt Oosterbierum 11 mei 1760, overleden aldaar 4 jun 1835, dochter van Gerben Riemers en Aaltje Gerkes Gerkema.

 

Na belijdenis op 4-5-1785 lidmaat Oosterbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerben Johannes, geboren Oosterbierum 23 apr 1781, gedoopt aldaar 27 mei 1781, overleden aldaar 1781/1785.

 

           2   Aaltje Johannes Gerkema, geboren Oosterbierum 8 feb 1783, gedoopt aldaar 16 mrt 1783, overleden Firdgum 28 jul 1870.

 

           3   Gerben Johannes, geboren Oosterbierum 4 jun 1785, gedoopt aldaar 26 jun 1785, overleden aldaar 1785/1795.

 

           4   Rinske Johannes Gerkema, geboren Oosterbierum 4 okt 1787, gedoopt aldaar 28 okt 1787, overleden Sexbierum 29 aug 1843.

 

           5   Jetske Johannes Gerkema, geboren Oosterbierum 20 jan 1792, gedoopt aldaar 19 feb 1792, overleden Berlikum 13 jan 1859.

 

           6   Gerben Johannes Gerkema, geboren Oosterbierum 13 dec 1795, gedoopt aldaar 10 jan 1796, overleden aldaar 13 sep 1847.

 

Bakker te Oosterbierum.

 

 

 

   VI-k Hiltje Reins Heremyt, geboren 1735 ,ws.te Lippenhuizen, overleden Ijlst 13 sep 1809 ,oud 74 jaar volgens huwelijksbijlage 1823, dochter van Rein Hiddes Heremyt (V-o) en Sytske Tjeerds.

 

Bij trouwen in 1764 afkomstig uit IJlst.Zij was doopsgezind,maar staat niet op de lidmatenlijst van de Waterlandse Gemeente IJlst (1745-1823);zij zal misschien behoort hebben tot de Vlaamse Gemeente (lidmatenlijst vaaf 1796).

Het overlijdensregister 1809 van IJlst ontbreekt,maar in de huwelijksbijlage van haar dochter d.d.5-1-1823 te IJlst wordt de datum vermeld.

 

Hiltje is getrouwd Ijlst 1 jul 1764 met  Johannes Douwes Wilhelmy, geboren Ijlst 1735, overleden aldaar 26 apr 1817.

 

Arbeider te IJlst in 1811.

Het echtpaar was doopsgezind en laat de kinderen niet dopen,maar op 31-5-1784 wordt Johannes Douwes als 48-jarige na volwassendoop lidmaat van de Herv.Gem. te IJlst ("was vroeger bij de grove mennonieten");hij staat ook nog op de N.H.-lidmatenlijst van 1816.

Volgens acte van bekendheid bij huwelijk dochter in 1823 is hij overleden op 26-4-1817 in het 82e jaar,dus ws.geboren in 1735.

Bij de naamaanneming in 1811 heeft hij 5 dochters n.l.Aaltje,45,te Woudsend;Sytske,43,te IJlst;Tjeerdje,40,te IJlst;Marijke,38,te Sloten;Doutje,35,te IJlst.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aaltje Johannes Wilhelmy, geboren Ijlst 1766, gedoopt Heeg 15 mei 1796 ,volwassendoop, volgt onder VII-f.

 

           2   Sytske Johannes Wilhelmy, geboren Ijlst 1768, overleden aldaar 9 apr 1837 ,oud 68 jaar.

 

Bij huwelijk in 1795 uit Schraard.Niet bij lidmaten Schraard.

 

Sytske is getrouwd Schraard 16 aug 1795 met Rients Berends Meyer, koopmansknecht, gedoopt Tjerkwerd 14 jun 1761, overleden Ijlst 4 jan 1822, zoon van Berend Berends en Berber Rients.

 

Bij naamacte 3-1-1812 (IJlst-55v) is hij dagloner te IJlst zonder kinderen.

 

 

           3   Tjeerdje Johannes Wilhelmy, geboren Ijlst 1771, volgt onder VII-g.

 

           4   Marijke Johannes Wilhelmy, geboren Ijlst 1774, gedoopt Sloten 8 mei 1803 ,volwassendoop, volgt onder VII-h.

 

           5   Doutje Johannes Wilhelmy, geboren Ijlst 6 dec 1777, overleden aldaar 13 mrt 1853 ,oud 78 jaar.

 

Bij huwelijk in 1823 was zij naaister te IJlst.Omdat haar ouders toen al waren overleden en er geen doopbewijs was,werd een acte van bekendheid opgemaakt,waarin haar ouders en grootouders worden genoemd (huw.bijl.5-1-1823).Volgens die acte zou haar geboortedatum 6-12-1777 zijn.

 

Doutje is getrouwd Ijlst 5 jan 1823 met Klaas Jans Hiemstra, arbeider te IJlst, geboren Wommels 25 apr 1765, gedoopt aldaar 16 mei 1765, overleden Ijlst 23 jun 1841 ,77 jaar, zoon van Jan Hendriks Hiemstra en Aaltje Klazes.

Klaas was weduwnaar van Jeltje Rinzes Hamstra, overleden Ijlst 5 aug 1819.

 

 

    VI-l Aukje Reins Heremyt, geboren 1741/1742, overleden Harlingen 28 apr 1811, dochter van Rein Hiddes Heremyt (V-o) en Sytske Tjeerds.

 

Lidmaat te Harlingen 17-11-1785 na belijdenis,maar er is geen sprake van volwassendoop;zij is dan de vrouw van Klaas Hendriks.

Haar huwelijk met Klaas Hendriks zou gesloten zijn te Harlingen volgens de genealogie in Navorscher-1863 (13-220),maar het huwelijk is daar niet genoteerd.

 

Aukje is getrouwd 1778/1779 ,misschien te Harlingen met  Klaas Hendriks van Wielen, geboren 1743/1744, overleden Harlingen 17 feb 1816 ,72 jaar.

 

Op de lidmatenlijst van Makkum 1-5-1772,met att.naar Harlingen mei 1778;wordt lidmaat te Harlingen 2-8-1787 en levert dan pas zijn attestatie in.

Bij de naamacte van 1811 (Harlingen-159) heeft hij alleen een zoon Hendrik,32 jaar en 2 kleinkinderen Sjoukje,10 jaar,en Hendrik,6 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrik Klazes van Wielen, geboren Harlingen 15 aug 1779, gedoopt aldaar 29 aug 1779, overleden aldaar 1 nov 1811.

 

           2   Sytske Klazes, geboren Harlingen 30 dec 1780, gedoopt aldaar 21 jan 1781, overleden v 1811.

 

           3   Rein Klazes, geboren Harlingen 15 jul 1784, gedoopt aldaar 1 aug 1784, overleden aldaar 1784/1785.

 

           4   Rein Klazes, geboren Harlingen 20 jan 1786, gedoopt Harlngen 5 feb 1786, overleden v 1811.

 

 

  VI-m Jan Hanses Claver, geboren Harlingen ± 1740, zoon van Hans Jans Claver en Tjitske Hiddes Heremyt (V-p).

 

In 1765 chirurgijnsgezel te Amsterdam.(HAR 118 d.d.27-3-1765).

 

Jan is getrouwd Amsterdam ± 1765 met  Gerdiena Meyer.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Claver.

 

           2   Petronella Claver.

 

           3   Tjitske Claver.

 

 

   VI-n Sytske Douwes Zeilmaker, geboren Harlingen 12 mei 1745 ,volgens overl.acte, overleden aldaar 1 apr 1825 ,79 jaar, dochter van Douwe Jans Zeilmaker en Antje Hiddes Heremyt (V-r).

 

Doop op belijdenis D.G.Harlingen ,jan.1770.

 

Sytske is getrouwd Harlingen 14 apr 1782 met  Pieter Tjallings Tjallingii, geboren Harlingen 1745, overleden aldaar 6 mrt 1814 ,68 jaar volgens acte d.d.9-6-1814, zoon van Tjalling Pieters Tjallingii en Grietje Franses.

 

Lidmaat D.G.Harlingen 24-1-1772 na doop op belijdenis.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjalling Pieters Tjallingii, geboren Harlingen 25 okt 1783, volgt onder VII-i.

 

 

   VI-o Jan Douwes Zeilmaker, geboren Harlingen 1747, overleden aldaar 24 sep 1804 ,57 jaar, zoon van Douwe Jans Zeilmaker en Antje Hiddes Heremyt (V-r).

 

Lidmaat D.G.Harlingen 2-7-1779 na doop/belijdenis.Volgens dat lidmatenboek zou hij zijn overleden op 18-9-1804.

In 1783 en 1784 koopman te Harlingen en curator (HAR 119 d.d.30-4-1783 en 15-4-1784).Genomineerd als curator in 1802,maar hij bedankt (HAR 121 d.d.14-1-1802).

 

Jan is getrouwd Harlingen 30 jun 1776 (1) met  Jetske Wybes Steensma, geboren Midlum 15 nov 1743, gedoopt aldaar 24 nov 1743, overleden Harlingen 9 mrt 1792 ,48 jaar, dochter van Wybe Lolles Steensma en Ybeltje Pieters Hilarides.

 

Zij was geen lidmaat D.G.Harlingen.

Zij was eerder getrouwd op 13-7-1766 te Harlingen met Evert Klazes Oosterbaan,geboren te Harlingen en daar overleden voor 1776,zoon van Klaas Everts Oosterbaan.Als ze gaat hertrouwen in 1776,worden voor de kinderen Klaas en Ybeltje curatoren benoemd:C.Steensma,oud burgemeester en T.Dreijer,koopman,en doopsgezind (HAR 118 d.d. 12-6-1776).

 

Jan is in ondertrouw gegaan Harlingen 24 jan 1795 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar 1 feb 1795 ,voor het gerecht, (2) met  Jieskje Halbertus Lelystra, afkomstig uit Harlingen in 1795, overleden v 1799.

 

Zij was eerder getrouwd op 5-12-1779 te Harlingen met Tjeerd Jans Braam.Haar zuster was Pierkje Halbertus Lelystra van Franeker,die daar op 8-6-1783 trouwde en op 19-10-1809 overleed te Franeker,66 jaar.

Jiskje had bij testament bepaald dat haar man Jan Douwes Zeilmaker na haar overlijden vrij kon beschikken over haar kapitaal,maar dat haar overige goederen na zijn overlijden bestemd waren voor de kinderen van haar zuster Pierkje.(zie HAR-121 d.d.15-10-1804).

 

Jan is in ondertrouw gegaan Harlingen 1 jun 1799 en getrouwd Wier 2 jun 1799 (3) met  Dorothea Ernestina Lemke, geboren Sint Annaparochie 22 mrt 1761, gedoopt aldaar 29 mrt 1761, overleden Harlingen 15 jun 1832, dochter van Ds.George Lemke en Debora Mulder.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe Jans Zeilmaker, geboren Harlingen 29 mei 1802 ,volgens register D.G.Harlingen, overleden aldaar 27 aug 1847 ,45 jaar.

 

Zeehandelaar te Harlingen.

Lidmaat D.G.Harlingen door doop/bel.21-3-1823.

 

Douwe is getrouwd Harlingen 12 jun 1828 met Kornelia Ledeboer, geboren Oud-Beijerland 10 mrt 1810, overleden Harlingen 31 okt 1841, dochter van Abraham Ledeboer (predikant) en Frederica Charlotte Louise Verster.

 

 

   VI-p Hidde Heeremiet, gedoopt Amsterdam 25 jan 1756, overleden aldaar 22 mrt 1821 ,66 jaar, zoon van Meindert Hiddes Heeremiet (V-s) en Margareta van Heerde.

 

Hidde Heeremiet,22 jaar,woonde bij ondertrouw in 1776 bij zijn vader op de Nieuwendijk.

Boekhouder bij In-en Uitvoerrechten te Amsterdam.

Er is een lof-of lijkrede op Hidde Heeremyt,secretaris van de maatschappij Felix Meritis te Amsterdam,door zijn opvolger(1823).Zie Navorscher 13-254.

 

Hidde is in ondertrouw gegaan Amsterdam 4 apr 1776 en getrouwd Amsterdam in 1776 ,na 3 proclamaties aldaar, met  Anna van der Voort, gedoopt Amsterdam 8 okt 1752 ,Nieuwe Kerk, overleden Amsterdam in 1792, begraven Amsterdam 31 mrt 1792, dochter van Pieter Samuel van der Voort en Alida de Roy.

 

Anna van der Voort,22 jaar,woonde bij ondertrouw in 1776 bij haar vader Samuel van der Voort.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Meindert Heeremiet, gedoopt Amsterdam 16 jun 1776 ,Noorderkerk, overleden aldaar, begraven aldaar 11 jul 1776 ,Nieuwe kerk.

 

           2   Alida Catharina Heeremiet, gedoopt Amsterdam 25 mei 1777 ,Nieuwezijdskapel.

 

Getuigen bij haar doop waren grootvader Pieter Samuel van der Voort en grootmoeder Margareta Heeremiet,geboren van Heerde.

 

 

 

   VI-q Grietje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 23 mrt 1755, overleden aldaar 19 jul 1814, dochter van Sybrand Freerks de Groot en Gatske Hiddes de Vries (V-t).

Grietje is in ondertrouw gegaan Harlingen 24 okt 1789 en getrouwd aldaar 8 nov 1789 met  Otte Aukes Overdijk, gedoopt Harlingen 2 mei 1747, overleden aldaar 18 dec 1811, zoon van Auke Ottes en Lysbet Gerrits.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sibren Overdijk, geboren Harlingen 20 mei 1790, gedoopt aldaar 13 jun 1790.

 

           2   Grietje Overdijk, geboren Harlingen 31 mrt 1792, gedoopt aldaar 22 apr 1792, overleden aldaar 27 jan 1858.

 

           3   Gatske Overdijk, geboren Harlingen 20 mrt 1794, gedoopt aldaar 13 apr 1794, overleden aldaar 1 okt 1869.

 

 

    VI-r Aaltje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 3 jul 1757, overleden aldaar 1794/1797, dochter van Sybrand Freerks de Groot en Gatske Hiddes de Vries (V-t).

Aaltje is getrouwd Harlingen 25 mei 1783 met  Jan Fokkes Visser, gedoopt Harlingen 2 okt 1757, overleden aldaar 21 apr 1812, zoon van Fokke Eerks en Gatske Yges.

 

Hij was winkelier te Harlingen.

Jan hertrouwde op 21-1-1798 te Harlingen met Tjitske Heeres van Harlingen,overleden voor 1809 te Harlingen.

Jan ging in ondertrouw op 22-4-1809 te Harlingen en trouwde op 7-5-1809 te Midlum met Eelkje Johannes Koen,geboren 7-1-1788 te Harlingen,gedoopt aldaar op 14-10-1788,overleden op 31-5-1865 te Norg,dochter van Johannes Simens Koen en Antje Jans.Uit dit huwelijk werd zoon Eerk gedoopt op 5-3-1811 te Harlingen.

Bij naamsaanneming in 1811 heeft Jan Visser te Harlingen 4 kinderen en volgens de overl.acte uit 1812 zijn dit 2 zoons Fredrik en Eerk en 2 dochters Fokje en Gatske.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gatske Visser, geboren Harlingen 18 sep 1788, gedoopt aldaar 14 okt 1788, overleden aldaar 3 jan 1856.

 

           2   Fredrik Sibrand Visser, geboren Harlingen 15 sep 1790, gedoopt aldaar 10 okt 1790.

 

           3   Fokje Visser, geboren Harlingen 8 feb 1794, gedoopt aldaar 9 mrt 1794, overleden aldaar 23 feb 1827.

 

 

    VI-s Tryntje Sybrens de Groot, gedoopt Harlingen 7 sep 1760, overleden aldaar 29 okt 1818, dochter van Sybrand Freerks de Groot en Gatske Hiddes de Vries (V-t).

Tryntje is in ondertrouw gegaan Harlingen 15 okt 1785 en getrouwd aldaar 30 okt 1785 (1) met  Marten Berends Bos, geboren Bolsward 1760 ,ontbreekt in doopboek, overleden Harlingen 8 jan 1807 ,46 jaar, zoon van Berend Ages en Wibbigje Jans.

 

Lidmaat te Bolsward na belijdenis op 4-8-1784 (met vermelding,dat hij te Harlingen woont).Als lidmaat van Bolsward naar Harlingen 29-3-1785;daar lidmaat 14-4-1785.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wibbigje Bos, geboren Harlingen 30 jun 1786, gedoopt aldaar 1 aug 1786, overleden Dronrijp 17 feb 1855.

 

           2   Gatske Bos, geboren Harlingen 4 mei 1788, gedoopt aldaar 1 jun 1788.

 

           3   Barend Bos, geboren Harlingen 13 feb 1790, gedoopt aldaar 14 mrt 1790, overleden aldaar 5 dec 1817.

 

           4   Sybren Bos, geboren Harlingen 5 apr 1792, gedoopt aldaar 6 mei 1792.

 

           5   Jantje Bos, geboren Harlingen 30 sep 1793, gedoopt aldaar 3 nov 1793, overleden aldaar 22 okt 1841.

 

           6   Freerik Bos, geboren Harlingen 27 aug 1795, gedoopt aldaar 20 sep 1795.

 

           7   Jan Bos, geboren Harlingen 16 mei 1798, gedoopt aldaar 10 jun 1798.

 

Tryntje is getrouwd Harlingen 5 mrt 1809 (2) met  Jurjen Hendriks Geuker, geboren Grouw ± 1746, overleden Harlingen 2 sep 1833 ,87 jaar.

 

    VI-t Sjoerd Jacobs de Vries, gedoopt Harlingen 30 mei 1756, overleden Almenum 18 apr 1830, zoon van Jacob Sjoerds de Vries (V-u) en Geertje Jentjes.

 

Belasting-ambtenaar te Almenum.

 

Sjoerd is in ondertrouw gegaan Harlingen 18 nov 1780 en getrouwd aldaar 10 dec 1780 met  Sytske Pieters Bakker, geboren Pingjum 12 okt 1754, gedoopt aldaar 27 okt 1754, overleden Harlingen 19 okt 1835, dochter van Pieter Everts en Tryntje Haants.

 

Bij de ondertrouw in 1780 is haar broer Evert Pieters de aangever.

Zij wordt lidmaat te Harlingen na belijdenis op 1-8-1782.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Geertje Sjoerds de Vries, geboren Harlingen 10 okt 1784, gedoopt aldaar 26 okt 1784, overleden aldaar 22 jan 1860.

Geertje is getrouwd in Barradeel 26 nov 1815 met Jurjen Harmanus IJskamp, zilversmid, geboren Harlingen 13 okt 1772, gedoopt aldaar 27 okt 1772, overleden aldaar 2 feb 1844, zoon van Harmanus Jurjens IJskamp en Elisabeth Isaaks van der Murk.

 

           2   Tryntje Sjoerds de Vries, geboren Harlingen 11 mei 1788, gedoopt aldaar 27 mei 1788.

 

           3   Antje Sjoerds de Vries, geboren Harlingen 13 feb 1791, gedoopt aldaar 1 mrt 1791.

 

           4   Baukje Sjoerds de Vries, geboren Harlingen 28 sep 1793, gedoopt aldaar 20 okt 1793.

 

           5   Simkje Sjoerds de Vries, geboren Harlingen 15 nov 1799, gedoopt aldaar 1 dec 1799.

 

 

   VI-u Hendrina van Beucker, geboren Harlingen 15 mrt 1754, gedoopt aldaar 26 mrt 1754, overleden aldaar 6 aug 1789 ,overl.reg.Harlingen, begraven Witmarsum, dochter van Johan Arnold van Beucker en Johanna Geertruyd van Beucker (V-v).

Hendrina is getrouwd Harlingen 26 sep 1784 met  Adriaan de Roock, zoon van Gerhard de Roock en N.N..

 

Kapitein ter zee.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna Geertruyd de Roock, geboren Harlingen 17 jul 1785, gedoopt aldaar 14 aug 1785, volgt onder VII-j.

 

           2   Hester Gerarda de Roock, geboren Harlingen 17 jul 1785, gedoopt aldaar 14 aug 1785, overleden aldaar 5 dec 1786, begraven aldaar.

 

           3   Gerhard de Roock, geboren Harlingen 10 nov 1787, gedoopt aldaar 2 dec 1787, overleden Asten 8 mrt 1824.

 

 

   VI-v Jacob Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 16 jan 1760, overleden aldaar 23 mei 1846, 86 jaar, zoon van Jan Jacobs Stada (V-w) en Aaltje Cornelis Vos.

 

Hij was zeeman.

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 31-10-1781;op lidmatenlijst 1788,1796 als weduwnaar,1798,1803,1810,1814,1816,1821,1828,1834,1837.

 

Jacob is getrouwd West-Terschelling 2 nov 1783 (1) met  Antje Klazes Fokkes, gedoopt W-Terschelling 5 nov 1759, overleden aldaar 4 dec 1795, dochter van Klaas Fokkes en Marij Meinderts.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 4 okt 1784, gedoopt aldaar 10 okt 1784.

 

           2   Jilles Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 28 nov 1785, gedoopt aldaar 30 nov 1785.

 

           3   Maamke Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 11 sep 1787, gedoopt aldaar 16 sep 1787, overleden op Terschelling 20 feb 1844.

 

           4   Aaltje Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 12 jul 1789, gedoopt aldaar 12 jul 1789, overleden aldaar 14 okt 1791.

 

           5   Tryntje Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 13 jul 1791, gedoopt aldaar 24 jul 1791, overleden op Terschelling 13 okt 1833.

 

           6   Aaltje Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 2 mrt 1793, gedoopt aldaar 3 mrt 1793, overleden op Terschelling 10 jul 1853.

 

           7   Lysbet Jacobs Stada, geboren W-Terschelling 16 nov 1795, gedoopt aldaar 22 nov 1795.

 

Jacob is getrouwd W-Terschelling 18 mrt 1798 (2) met  Tryntje Visser, geboren op Terschelling 3 jan 1749, overleden W-Terschelling 8 jan 1832 ,83 jaar, dochter van Jan Iedes Visser en Tryntje Willems.

 

   VI-w Jilles Jans Stada, gedoopt W-Terschelling 6 dec 1761, overleden aldaar 29 feb 1816, zoon van Jan Jacobs Stada (V-w) en Aaltje Cornelis Vos.

 

Lidmaat W-Terschelling na belijdenis op 27-5-1789;op lidmatenlijst 1796,1798, 1803,1810,1814.

Bij de datum van begraven wordt niet de naam van zijn kinderen genoemd,maar het onderstaande is aannemelijk als gelet wordt op de doopdatum.

 

Jilles is getrouwd West-Terschelling 11 dec 1785 (1) met  Geertje Joukes de Haan, gedoopt W-Terschelling 18 okt 1761, overleden aldaar 1801/1803, dochter van Jouke Piers de Haan en Grietje Gerkes Bakker.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jilles Stada, gedoopt W-Terschelling 16 apr 1786, overleden n 1814.

 

Bij huwelijk op 13-11-1814 West-Terschelling is hij 28 jaar en zeeman.

 

 

           2   Grietje Jilles Stada, gedoopt W-Terschelling 30 dec 1787, overleden aldaar 17 jan 1788 ,volgens overlijdensregister, begraven aldaar 22 jan 1788.

 

           3   Grietje Jilles Stada, gedoopt W-Terschelling 17 feb 1790.

 

Vermoedelijk overleden in 1791 op Terschelling en dan begraven op 22-3-1791 te W-Terschelling.

 

 

           4   Jouke Jilles Stada, gedoopt W-Terschelling 20 feb 1791.

 

Vermoedelijk overleden in 1791 op Terschelling en dan begraven op 21-10-1791 te W-Terschelling.

 

 

           5   Japke Jilles Stada, geboren W-Terschelling 28 nov 1792, gedoopt aldaar 2 dec 1792.

 

           6   Aaltje Jilles Stada, geboren W-Terschelling 9 aug 1794, gedoopt aldaar 10 aug 1794.

 

           7   Antje Jilles Stada, geboren W-Terschelling 26 dec 1795, gedoopt aldaar 30 dec 1795.

 

Vermoedelijk begraven op Terschelling 9-12-1796.

 

 

           8   Antje Jilles Stada, geboren W-Terschelling 3 feb 1801, gedoopt aldaar 8 feb 1801.

 

Zij is vermoedelijk datzelfde jaar overleden en dan begraven op Terschelling 23-6-1801.

 

 

Jilles is getrouwd West-Terschelling 8 jan 1804 (2) met  Tryntje Willems Ree, geboren W-Terschelling 26 mei 1776, overleden aldaar 18 apr 1841, dochter van Willem Reins Ree en Tryntje Pieters Winter.

Uit dit huwelijk:

 

           9   Pieter Jilles Stada, geboren W-Terschelling 8 sep 1804, gedoopt aldaar 9 sep 1804, overleden n 1843.

 

         10   Tryntje Jilles Stada, geboren W-Terschelling 12 feb 1807, gedoopt aldaar 15 feb 1807, overleden aldaar 23 jun 1843.

 

         11   Jilles Jilles Stada, geboren W-Terschelling 14 mrt 1810, gedoopt aldaar 18 mrt 1810, overleden aldaar 26 mrt 1881.

 

 

   VI-x Grietje Jans Stada, geboren W-Terschelling 12 sep 1765, gedoopt aldaar 29 sep 1765, overleden aldaar 24 jan 1826, dochter van Jan Jacobs Stada (V-w) en Aaltje Cornelis Vos.

 

Boerin op Terschelling na overlijden van haar man.

 

Grietje is getrouwd W-Terschelling 16 mrt 1788 met  Willem Eeltjes Kuijper, gedoopt W-Terschelling 7 aug 1757, overleden aldaar 3 okt 1809, zoon van Eeltje Hendriks en Geertje Roelofs.

 

Boer op Terschelling.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Willems Kuijper, gedoopt W-Terschelling 11 nov 1789, overleden op Terschelling 4 nov 1814.

 

           2   Geertje Willems Kuijper, geboren W-Terschelling 2 mrt 1791, gedoopt aldaar 6 mrt 1791, overleden op Terschelling 13 feb 1848.

 

           3   Eeltje Willems Kuijper, geboren W-Terschelling 26 mrt 1793, gedoopt aldaar 27 mrt 1793, overleden op Terschelling 28 feb 1824.

 

           4   Aaltje Willems Kuijper, geboren W-Terschelling 1 okt 1795, gedoopt aldaar 4 okt 1795, overleden op Terschelling 27 okt 1831.

 

           5   Hendrik Willems Kuijper, geboren W-Terschelling 1 apr 1798, gedoopt aldaar 8 apr 1798, overleden op Terschelling 17 sep 1858.

 

 

   VI-y Cornelis Jans Stada, geboren W-Terschelling 13 okt 1767, gedoopt aldaar 18 okt 1767, overleden aldaar 30 dec 1811, zoon van Jan Jacobs Stada (V-w) en Aaltje Cornelis Vos.

 

Lidmaat W-Terscheling na belijdenis op 27-5-1789;op lidmatenlijst 1796,1798 ,1803,1810.

 

Cornelis is getrouwd West-Terschelling 1 jan 1789 met  Rimkje Pieters Brouwer, geboren W-Terschelling 25 mrt 1762, overleden aldaar 8 jan 1825.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aaltje Cornelis Stada, gedoopt W-Terschelling 4 jul 1790, overleden aldaar v 25 jun 1801.

 

           2   Pieter Cornelis Stada, geboren W-Terschelling 4 mei 1793, gedoopt aldaar 26 mei 1793, overleden aldaar 19 jun 1819, begraven Midsland 21 jun 1819.

 

Hij was zeeman en ongetrouwd.

 

 

           3   Antje Cornelis Stada, geboren W-Terschelling 13 feb 1795, gedoopt aldaar 12 apr 1795.

 

           4   Jan Cornelis Stada, geboren W-Terschelling 25 feb 1797, gedoopt aldaar 26 mrt 1797.

 

           5   Aaltje Cornelis Stada, geboren W-Terschelling 25 jun 1801, gedoopt aldaar 5 jul 1801.

 

           6   Marij Cornelis Stada, geboren W-Terschelling 6 feb 1805, gedoopt aldaar 17 feb 1805.

 

 

    VI-z Tryntje Ages, geboren Wynaldum 16 dec 1764, gedoopt aldaar 30 dec 1764, overleden aldaar 5 feb 1829, dochter van Age Andries en Sjoukje Feikes (V-x).

 

Na overlijden van haar man arbeidster te Wynaldum (1829).

Lidmaat te Wynaldum na belijdenis op 12-5-1790;op lidmatenlijst 1791 en 8-11-1793.

 

Tryntje is getrouwd Wynaldum 25 mei 1788 met  Rommert Bouwes, geboren Wynaldum 7 aug 1763, gedoopt aldaar 14 aug 1763, overleden 1804/1805 ,volgens speciekohier, zoon van Bouwe Dirks en Tryntje Jarigs.

 

Arbeider te Wynaldum (1796).

Lidmaat te Wynaldum na belijdenis op 12-5-1790;op lidmatenlijst 1791 en 8-11-1793.

V1796:Wynaldum 64 Rommert Bouwes,arbeider,gezin 5 personen,echtpaar,2 jongens en 1 meisje.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Rommerts Radema, geboren Wynaldum 14 jun 1789, gedoopt aldaar 28 jun 1789, overleden aldaar 27 mrt 1873 ,83 jaar.

Tryntje is getrouwd Sexbierum 18 mei 1816 met Klaas Tjerks Tichelaar.

 

           2   Age Rommerts Radema, geboren Wynaldum 25 feb 1792, gedoopt aldaar 25 mrt 1792, overleden aldaar 17 feb 1876 ,83 jaar,.

Age is getrouwd in Barradeel 7 jul 1819 met Sjerpje Sjerps Post.

 

           3   Bouwe Rommerts Radema, geboren Wynaldum 23 mei 1795, gedoopt aldaar 14 jun 1795, overleden in Franekeradeel 15 mei 1849.

Bouwe is getrouwd in Franekeradeel 10 jul 1823 met Pietje Hanzes de Jong.

 

           4   Sjouke Rommerts Radema, geboren Wynaldum 26 mrt 1802, gedoopt aldaar 18 apr 1802, overleden Harlingen 22 jun 1846.

Sjouke is getrouwd in Barradeel 13 apr 1837 met Aantje Sybes Boomstra.

 

 

VI-aa Dirk Jans, gedoopt Tzummarum 14 nov 1745, zoon van Jan Dirks en Tryntje Tjerks (V-ab).

 

Het is niet geheel zeker of het volgende onze Dirk Jans betreft.

V1796:Dirk Jans,arbeider,Tzummarum 15, 3 personen waaronder 1 echtpaar.

Deze Dirk Jans overlijdt volgens speciekohier 1803/1804 te Klooster Lidlum.

 

Dirk is getrouwd Tzummarum 19 okt 1777 met waarschijnlijk  Martentje Martens Postma, gedoopt Minnertsga 8 feb 1756, overleden n 1796, dochter van Marten Benedictus en Lolkje Jurjens.

 

Bij huwelijk in 1777 van Tzummarum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Maartje Dirks, geboren Tzummarum 17 feb 1778, gedoopt aldaar 5 apr 1778.

 

 

VI-ab Antje Jans, gedoopt Tzummarum 18 okt 1750, overleden 1786/1787  (?), dochter van Jan Dirks en Tryntje Tjerks (V-ab).

 

Het is niet geheel zeker,of de huwelijken onze Antje Jans betreffen.Als ze inderdaad getrouwd was met Jacob Hayes,dan is zij 1785/1787 overleden te Tzummarum.

 

Antje is waarschijnlijk getrouwd 1778 ,attestatie 29-7-1778 van Tzummarum, (1) met  Pieter Daams, afkomstig uit Tzummarum in 1778.

Antje is waarschijnlijk getrouwd Tzummarum 9 mei 1784 (2) met  Jacob Hayes, geboren Tzummarum, gedoopt Franeker 29 dec 1749 (r.k.), overleden aldaar 2 sep 1808 ,oud 59 jaar, zoon van Haye Jacobs en Teatske Pelgroms.

 

Jacob hertrouwde op 24-8-1788 te Tzummarum met Akke Jacobs uit Ried.

Jacob hertrouwde op 22-11-1795 te Tzummarum met Atje Hanses van Tzummarum.

Volgens volkstelling 1796 was hij mr.glazenmaker.Hij was R.K.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Haye Jacobs, gedoopt Franeker 2 mrt 1785 (r.k.).

 

Hij is jong overleden,want op 31-10-1790 wordt opnieuw een zoon Haye gedoopt te Franeker.

 

 

 

VI-ac Tjerk Jans de Vries, geboren Tzummarum 1751/1752, overleden Franeker 6 nov 1827, zoon van Jan Dirks en Tryntje Tjerks (V-ab).

 

Hij was niet gedoopt.In 1779 van Arum naar Tzummarum (speciekohier).

Boer te Almenum (1796,1805);later te Franeker.

 

Tjerk is getrouwd 1778 ,3e pr.10-5-1778 Achlum/Hitzum met att.om in Arum te trouwen, (1) met  Fetje Iemes, afkomstig uit Achlum in 1778, geboren ± 1755, overleden Tzummarum v 1795 ,ws.1779/1780.

 

Ze was niet gedoopt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Tjerks de Vries, geboren Tzummarum 13 jul 1779, gedoopt aldaar 8 aug 1779.

 

Zij wordt door haar grootmoeder Tryntje Tjerks ten doop gehouden op 8-8-1779;haar ouders zijn geen lidmaten,zelfs geen doopleden,zie doopboek.

 

 

Tjerk is in ondertrouw gegaan Harlingen 14 nov 1795 ,voor het gerecht, en getrouwd Harlingen(Westerkerk) 29 nov 1795 (2) met  Dieuwke Hendriks Pool, gedoopt Pietersbierum 27 mrt 1757, overleden Almenum 24 sep 1808.

 

Dieuwke was eerder getrouwd op 20-2-1780 te Wynaldum met Pieter Wiebes Steensma,overleden voor 1795.

Zij lidmaat te Wynaldum 9-4-1784;ook 1791,1793;als lidmaat van Wynaldum naar Harlingen 26-1-1804.

Volgens overlijdensregister bij overlijden oud 51 jaar,nalatende 1 zoon.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Jan Tjerks de Vries, geboren Almenum 23 aug 1798, gedoopt Harlingen 11 sep 1798, overleden Menaldum 4 jul 1864.

 

 

VI-ad Marten Arjens Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 22 apr 1770, overleden aldaar 31 mrt 1838, zoon van Arjen Boyens Wassenaar (V-ac) en Claasje Clases Kuik.

 

In 1811 boer onder Sint Jacobiparochie.

 

Marten is getrouwd ± 1800 ,zeer ws.te Sint Jacobiparochie, met  Arjaantje Ysbrands, overleden Sint Jacobiparochie 25 mei 1810 ,als Aaltje Ysbrands, dochter van Ysbrand Ymes en Geertje Pieters.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Arjen Martens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 13 mei 1801, gedoopt aldaar 14 jun 1801, overleden Deventer 4 jan 1848.

 

           2   Klaasje Martens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 22 jan 1805, gedoopt aldaar 10 mrt 1805, ,ws.in 1805 te Sint Jacobiparochie overleden.

 

           3   Geertje Martens Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 12 mrt 1807, gedoopt aldaar 26 apr 1807, overleden aldaar 13 mei 1837.

 

 

VI-ae Neeltje Clases Wassenaar, gedoopt Sint Jacobiparochie 30 jun 1748, overleden aldaar 1 mei 1810, dochter van Claas Boyens Wassenaar (V-ad) en Neeltje Jans de Vries.

 

Lidmaat Sint Jacobiparochie na belijdenis op 21-9-1800.

 

Neeltje is getrouwd Sint Jacobiparochie 13 mei 1770 met haar neef  Beert Walings Kuiken, gedoopt Sint Jacobiparochie 4 mei 1749, overleden aldaar 28 mei 1808, zoon van Waling Beerts Kuiken en Antje Jans de Vries (V-ae).

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11 nov 1772, gedoopt aldaar 6 dec 1772, volgt onder VII-k.

 

           2   Antje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 2 aug 1775, gedoopt aldaar 27 aug 1775, volgt onder VII-l.

 

           3   Neeltje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 4 sep 1778, gedoopt aldaar 11 okt 1778.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

           4   Waling Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 6 sep 1781, gedoopt aldaar 14 okt 1781, overleden aldaar 24 dec 1815.

 

In 1811 en 1815 boer te Sint Jacobiparochie.

 

Waling was gehuwd met Houkje Sjoerds, geboren Jelsum 1 apr 1770, gedoopt aldaar 27 mei 1770, overleden Sint Jacobiparochie 7 sep 1817 ,oud 50 jaar , dochter van Sjoerd Hommes en Sjoukje Aukes.

 

Geen gedoopte kinderen uit haar huwelijk met Waling.

 

 

           5   Jan Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 dec 1783, gedoopt aldaar 1 feb 1784.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

           6   Klaasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20 apr 1789, gedoopt aldaar 17 mei 1789, volgt onder VII-m.

 

 

  VI-af Folkert Gerrits van der Ploeg, gedoopt Sint Jacobiparochie 9 mrt 1766, overleden aldaar 5 apr 1828 ,63 jaar, zoon van Gerrit Jetses (V-af) en Dirkje Folkerts.

Folkert is getrouwd Sint Jacobiparochie ± 1789 met  Klaasje Folkerts Bouma, gedoopt Sint Jacobiparochie 19 apr 1767, overleden aldaar 11 feb 1838, dochter van Folkert Maurits en Dirkje Klazes.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dirkje Folkerts van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 6 feb 1791, gedoopt aldaar 13 mrt 1791, overleden aldaar 13 jan 1848 ,57 jaar.

 

           2   Tetje Folkerts, geboren Sint Jacobiparochie 24 sep 1793, gedoopt aldaar 20 okt 1793.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

           3   Folkert Folkerts, geboren Sint Jacobiparochie 30 jan 1796, gedoopt aldaar 28 feb 1796, overleden aldaar 1796/1800.

 

           4   Gerrigje Folkerts van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 24 dec 1798, gedoopt aldaar 27 jan 1799, overleden Ferwerd 7 mei 1829.

 

           5   Folkert Folkerts van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 9 sep 1800, gedoopt aldaar 5 okt 1800, overleden aldaar 3 jun 1868 ,67 jaar.

 

           6   Klaasje Folkerts, geboren Sint Jacobiparochie 10 okt 1802, gedoopt aldaar 4 dec 1802, overleden aldaar 1802/1804.

 

           7   Klaasje Folkerts van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 25 dec 1804, gedoopt aldaar 17 feb 1805, overleden aldaar 27 nov 1831 ,27 jaar.

 

           8   Gerrit Folkerts, geboren Sint Jacobiparochie 1 jun 1807, gedoopt aldaar 19 jul 1807.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

 

VI-ag Piebe Ouwes, geboren Sint Jacobiparochie 1745/1746, overleden Oosterbierum 1789/1790 ,volgens speciekohier, zoon van Ouwe Gerrits (V-ag) en Jannigje Piebes.

 

Verhuisde 1784/1785 van St.Jac.naar Koehool onder Oosterbierum.

Lidmaat Oosterbierum na belijdenis op 5-8-1787.

Landbouwer onder Oosterbierum.

 

Piebe is getrouwd Sint Jacobiparochie 6 jan 1771 (1) met  Grietje Wybes, geboren Sint Jacobiparochie v 1748, overleden aldaar v 1778, waarschijnlijk dochter van Wybe Arjens en Maartje Lammerts.

 

Geen gedoopte kinderen uit haar huwelijk.

 

Piebe is daarnaast getrouwd ± 1777 ,ws.te Sint Jacobiparochie, (2) met  Ammerens Ydes, gedoopt Sint Jacobiparochie 19 jun 1757, overleden Oosterbierum 1790/1791 ,volgens speciekohier, dochter van Yde Pieters en Tjitske Walings.

 

Lidmaat Oosterbierum na belijdenis op 5-8-1787.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jannigje Piebes, geboren Sint Jacobiparochie 12 jan 1779, gedoopt aldaar 21 feb 1779.

 

           2   Neeltje Piebes, geboren Sint Jacobiparochie 17 okt 1780, gedoopt aldaar 12 nov 1780, volgt onder VII-n.

 

           3   Yde Piebes Trenk, geboren Sint Jacobiparochie 30 sep 1781, gedoopt aldaar 4 nov 1781, volgt onder VII-o.

 

           4   Ouwe Piebes Appelhof, geboren Sint Jacobiparochie 16 aug 1783, gedoopt aldaar 28 sep 1783, volgt onder VII-p.

 

           5   Gerrit Piebes, geboren Koehool 3 okt 1785, gedoopt Oosterbierum 30 okt 1785.

 

           6   Aafje Piebes Mug, geboren Koehool 19 nov 1786, gedoopt Oosterbierum 31 dec 1786, volgt onder VII-q.

 

           7   Tjitske Piebes, geboren Koehool 24 nov 1787, gedoopt Oosterbierum 6 jan 1788.

 

 

VI-ah