Genealogie van het adellijk geslacht van Walta

 

                                           Zie ook bij Aggema van Walta en Juwinga van Walta

 

                          Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                          Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

         

 

 

I Sybren van Walta.

 

Zijn vader was misschien Aggha Walta,in 1374 grietman van Wonseradeel.

 

Sybren was gehuwd met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agge Sybrens van Walta, volgt onder II.

 

 

       II Agge Sybrens van Walta, overleden v 8 jul 1479, zoon van Sybren van Walta (I) en N.N..

 

Hij testeerde in 1476 en is kort daarna overleden.Zie N.L.1989-24.

Hij was eigenaar van Sibrandastate onder Schraard.

OFO I-305 (1477/1478):Tjaert Jongema/Juwinga e.a. maken een overeenkomst met de erven van Agge van Walta over de nalatenschap.Erfgenamen zijn Pieters kinderen te Bolsward,Watzes kinderen te Schraard en de schoonzoons Epe Hessels en Johan te Makkum.Verder Bonne te Bolsward en Here Hayes (getrouwd met dochter Rinck te Hichtum ?).

 

Agge was gehuwd met  Beatrix van Hiddinga

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jouck van Walta, volgt onder III-a.

 

           2   Pieter van Walta, volgt onder III-b.

 

           3   Watze van Walta, volgt onder III-c.

 

           4   Rinck van Walta.

Rinck was gehuwd met Here Hayes (?).

 

           5   Bauck van Walta.

Bauck was gehuwd met Bonne N..

 

           6   Ansck van Walta.

Ansck was gehuwd met Johan Reins van Siccama.

 

Genoemd in OFO I-416 d.d.4-8-1495.

 

 

 

  III-a Jouck van Walta, overleden 9 feb 1481, begraven Bozum, dochter van Agge Sybrens van Walta (II) en Beatrix van Hiddinga, ,ook Bauck,.

 

Overlijdensdatum volgens boekje schoolmeester(aanv.SFA).

Zie ook GJB 1958-79,92.

 

Jouck was gehuwd met  Epe Hessels van Jongema, overleden Bozum 30 nov 1489, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesdr van Harinxma.

 

Hij woonde op Walta-state te Bozum.

Voor de bewoners van Waltastate zie GJB 1958-79/92.

OFO I-281 d.d.11-8-1477:hij koopt van Wopke Hessels te Wirdum..

OFO I-290 d.d.12-6-1478:hij koopt van Lieuwe Edazn te Schraard.

OFO I-293,345 d.d.18-10-1478,21-12-1485:verkoop aan Epe Hessels te Bozum.

OFO IV-70:genoemd in 1487 in een register onder 115.

OFO IV-75 d.d.28-6-1487:genoemd bij het verbond tussen Westergo en delen van Oostergo.

OFO I-373,374 d.d.7-12-1489:verkoop van land te Bozum aan Sytse van Harinxma (IJlst),voogd van Epe Hessels kinderen.

 

Epe was later gehuwd met Syts Taeckesdr van Hermana, overleden n 1511, dochter van Taecke van Hermana, ,ook Taco en Ael Werpsdr van Juckema.

 

OFO I-391,420 d.d.14-2-1492 en 21-10-1495: als weduwe genoemd te Bozum bij koop van land in Kleiterp.

Op 5-1-1505 staat Sijdts Epis weduwe op de lijst van edelen uit Baarderadeel

Als Syts Epes met bezit te Bozum,Winsum en Firdgum bij RvA.1511.

 

Uit het huwelijk van Jouck en Epe:

 

           1   Pier van Walta, volgt onder IV-a.

 

           2   Agge van Walta, volgt onder IV-b.

 

           3   Epe Epes van Walta, overleden 11 feb 1536, begraven Bozum ,grafschrift.

 

Op 5-1-1505 staat Epe Episz toe Bosum bij de edelen uit Baarderadeel.

OFO III-39:In het kerkrekeningboek van Bozum over de jaren 1515/1556 staat aan het begin dat Epe Epes 40 philipsguldens te vorderen heeft van Rienck Gales,te betalen St.Jacob 1527 (25 juli).

Als zijn broer in 1525 een overeenkomst sluit over de erfenis van hun vader staat hij onder curatele (OFO II-321 d.d.5-1-1525).

Er staat "als Epe Epezoen weer tho zijn forstandige sinnen kaem",dan krijgt hij ook zijn deel.

Zijn sterfdatum wordt ook genoemd in een boekje van een schoolmeester uit Bozum

 

 

 

   III-b Pieter van Walta, overleden v 1478, zoon van Agge Sybrens van Walta (II) en Beatrix van Hiddinga

 

Pieter was gehuwd  met  Bauck Douwesdr van Hiddinga

 

Volgens het Burmaniaboek had hij maar éen vrouw Bauck Douwesdr van Hiddinga (zie ook oude kwartierstaat Hermana in GJB 1970-47).

Volgens anderen (zie noot in SFA) was Aelcke van Osinga ook zijn vrouw (Douwe heeft dochter Aelcke, geen dochter Bauck).

 

Uit zijn huwelijk:

 

           1   Douwe van Walta, volgt onder IV-c.

 

           2   Alef Aggema van Walta, ,ook van Aggema, overleden v 1505.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Aggemastate te Witmarsum.Zie verder GJB 1995-147 bij Ints Aelua

 

Alef was gehuwd met Ints Epesdr van Aylva, overleden n 1495, dochter van Epe Epes van Aylva en Ebel van Juwsma.

 

Voor hun  nageslacht zie bij Aggema.

 

 

 

 

 

 

 

   III-c Watze van Walta, overleden v 1476, zoon van Agge Sybrens van Walta (II) en Beatrix van Hiddinga, ,ook Bauck,.

 

Hij woonde op Sibrandastate onder Schraard.

 

Watze was gehuwd met  Auck Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Syts Watzesdr van Walta, overleden n 1531.

 

Bij RvA 1511 en 1514 als weduwe van Sjoerd met bezit te Tzum.

Zij wordt nog genoemd in 1531 als weduwe.Zie GJB 2005-169.

 

Syts is getrouwd n 1479 met Sjoerd van Aylva, overleden 28 sep 1509 *,verdronken, zoon van Epe Epes van Aylva en Ebel van Juwsma.

 

Hij woonde in 1496 met zijn vrouw op Wibrandastate te Schraard.

Pax-168 d.d.8-7-1496:hij gaat namens Schraard akkoord met het verbond tussen Westergo en Groningen.

Hij was als aanvoerder betrokken bij de opstand tegen de hertog van Saksen in 1500.

Op 5-1-1505 met zijn broer Epe op de lijst van Friese edelen (T342-05,62).

Zie verder GJB 1995-148,GJB 1999-206 en GJB 2005-169.

 

 

           2   Beatrix Watzesdr van Walta, overleden n 22 mei 1531, begraven Bolsward ,grafsteen.

 

Beatrix was gehuwd met Epe Epes van Aylva, overleden v 1542, zoon van Epe Epes van Aylva en Ebel van Juwsma.

 

Pax-198 d.d.12-11-1496:hij sluit met anderen een verdrag met Groningen,Leeuwarden en Dokkum.

Op 5-1-1505 met zijn broer Sjoerd op de lijst van Friese edelen.

Bij RvA 1511 met bezit te Jorwerd,Edens,Oosterwierum en Blija.

Hij was grietman van Wonseradeel 1527/1535.

Epe en Beatrix leven beiden nog in 1531,maar vermoedelijk is Epe in 1535 overleden.

Zie ook GJB 1995-149.

 

 

 

   IV-a Pier van Walta, overleden 2 okt 1540, begraven Bozum ,grafschrift, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck van Walta (III-a).

 

Pier Epes ondertekent op 9-7-1504 de reversaalbrief (nr.62).

Op 5-1-1505 als Pyer Epis toe Bosum op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Zijn naam en die van zijn vrouw Bauck op een beker uit 1508.

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum en Jorwerd.

Zie ook GJB 1958-79/81 en 84.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Agge van stins.

OFO II-321 d.d.5-1-1525:hij sluit een overeenkomst met zijn oomzegger Take.

HvF 16688-175 d.d.135:Pier Epes Walta c.s kerkvoogden van Bozum.

 

Hij testeerde op 15-7-1538 (EEE1-502v/505v en F.T.145); ook op 24-10-1538 (F.T.148) en op 9-9-1539 (F.T.154).

 

 

Pier was gehuwd met  Bauck Werpsdr van Unia, overleden Bozum 12 apr 1525, begraven aldaar ,grafschrift, dochter van Werp van Unia en Teth Upckesdr.

 

Zij testeert 28-3-1525 (zie F.T.111).

Zij wordt genoemd als vrouw van Pier Epes bij HvF 16481-388 d.d.14-3-1536.

Zie ook GJB 1958-80.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Werp van Walta, geboren te Bozum, overleden 24 jan 1541, begraven Bozum ,grafschrift.

 

Worp Petri Walta is op 20-5-1538 student te Leuven.

GJB 1958-88:hij stierf kinderloos.

Met zijn vader vermeld op een zerk te Bozum (zie de Vrije Fries XXIII).

 

 

           2   Jouck Piersdr van Walta, afkomstig uit Bozum, overleden 24 nov 1539, begraven Bozum ,grafschrift.

Jouck was gehuwd met Frans van Cammingha, overleden 22 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Wytze van Cammingha en Rints Fransdr van Minnema.

 

Bezitter van het Camminghahuis in de Grote Kerkstraat van Leeuwarden.

 

Frans was later gehuwd met Fedt Sybrensdr van Stenstera, geboren Keulen 1517, overleden 20 jul 1559 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

 

   IV-b Agge van Walta, overleden ± 1518 ,op 18 februari, begraven Bozum, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck van Walta (III-a).

 

Op 9-7-1504 ondertekent Agge Epe de reversaalbrief (nr.66).

Agge Epis toe Bosum op 5-1-1505 op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Bij R.v.A.1511 met bezit te Bozum,Jorwerd,Winsum,Itens,Nijland en Heeg.

Hij had in 1511 ook landen te Stiens en Finkum. Deze landen staan bij RvA 1540 op naam van zijn vrouw,vermeld als Fed(de) Agges Walta.

Hij ruilde in 1516 met zijn broer Pier van stins  (GJB 1958-80).

 

Agge was gehuwd met  Fedt Taeckesdr van Hermana, overleden Bozum 3 jan 1541, begraven aldaar, dochter van Taecke van Hermana, ,ook Taco en Ael Werpsdr van Juckema.

 

OFO II-365 d.d.12-6-1534:zij koopt als weduwe van Agge te Bozum land en renten van Sierckje van Donia. Dit land is bij RvA 1540 Stiens in haar bezit.

Op het graf van Agge en Fedt te Bozum stonden voor ieder 4 kwartieren met namen grootouders.

Voor hem Jongema (Walta)-Haersma en Walta-Hiddinga en voor haar Hermana-Adelen en Juckama-Kamstra.

Zijn grootouders waren Hessel van Jongema x Jel van Harinxma en Agge van Walta x Beatrix van Hiddinga.

Haar grootouders waren Hobbe van Hermana x N.Taeckesdr (Adelen ?) en Werp van Juckema x Eelck van Eysinga (Kamstra niet goed afgelezen ?)

 

Zie verder ook GJB 1958-84.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Taco van Walta, geboren ± 1500, overleden 26 mrt 1544, begraven Bozum ,grafschrift.

 

Prebendarius te Bozum 1523-1544 (BB 1543-365)

Zie ook GJB 1958-84.

OFO II-321 d.d.5-1-1525:hij sluit mede namens zijn moeder Fedt en zijn broers en zusters een overeenkomst over de erfenis van zijn grootvader met zijn oom Pier Epes.

Hij kocht op 12-2-1539 een huis te Sneek,dat hij liet uitbreiden tot de Waltastins aldaar.

 

 

           2   Doecke van Walta, volgt onder V-a.

 

3 Foockel van Walta, overleden Pingjum 31 jan 1534.

 

OFO II-341: Epe van Aylva en Tjaert van Aylva tekenen het huwelijkscontract van haar en Watze in 1529.

 

Foockel is getrouwd 1529 met Watze Douwes Hania, afkomstig uit Pingjum, overleden 3 dec 1569, begraven Jorwerd ,grafschrift, zoon van Douwe Abbes Donia en Doedt van Hania.

 

Eerst te Pingjum en later op Hesens bij Jorwerd.

HvF 16481-289 d.d.30-9-1539:Watze Douwes Hanya te Pingjum aangeklaagde i.v.m.testament Sibbel Waltinga.

HvF 16689-169,594 d.d.15-3-1541 en 8-10-1548:Watze Douwes Hania te Pingjum.

HvF 16690 d.d.12-12-1549:Watze Douwes Hania als impt inzake goed te Kimswerd.

HvF 16692-441 d.d.1563 en HvF 16693-490 d.d.1568:Watze Hania.

Hij werd vermoord in de nacht van 2 op 3 december 1569 (grafschrift).

Rentmeestersrek.1569/1570:Watze heeft voor zijn zoon Douwe consent op halve Wybrandasate te Bozum.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1969-21.

 

Watze had een buitenechtelijke relatie met Susanna van Meeuwen.

Watze was later gehuwd met Ydt van Gratinga, overleden 10 dec 1565, begraven Jorwerd ,grafschrift, dochter van Sicke van Gratinga en Gaets van Aylva.

 

           4   Epe van Walta, volgt onder V-b.

 

           5   Eelck van Walta.

 

           6   Aelcke van Walta.

 

           7   Jouck van Walta.

 

 

   IV-c Douwe van Walta, overleden 24 okt 1549, begraven Wieuwerd ,grafschrift, zoon van Pieter van Walta (III-b) en ? Aelcke  van Osinga.

 

Op 5-1-1505 staat Douwe Pieters Walta toe Wijuerdt op de lijst van edelen uit Baarderadeel.

Misschien genoemd als eiser bij HvF 16687-643 d.d.1533.

 

Douwe was gehuwd met  Hylck van Dekema, overleden 1509, begraven Wieuwerd ,grafschrift, dochter van Ruurd van Dekema en His Gerroltsdr van Herema.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Wick van Walta, overleden 19 feb 1546, begraven Firdgum ,grafschrift.

Wick was gehuwd met Taecke van Roorda, overleden 20 mei 1545, begraven Firdgum ,grafschrift, zoon van Juw van Roorda en Catharina Taeckesdr van Hermana.

 

In 1546 is er bezit te Tzummarum en Firdgum voor Taecke Roorda wezen/erven.

 

 

           2   Sybren van Walta, volgt onder V-c.

 

           3   Pieter van Walta, ook Pier, volgt onder V-d.

 

           4   Aelcke van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, overleden 20 dec 1543 *, begraven Weidum ,grafschrift.

Aelcke was gehuwd met Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, overleden 8 mrt 1543 *, begraven Weidum ,grafschrift, zoon van Otte van Galama en Wisck van Tietema.

 

HvF 16481-695 d.d.14-7-1537 en HvF 16481-271 d.d.15-7-1539:Jelts,Sicke Galema weduwe te Akkrum,als eiseres tegen Gale Ottes Galema te Harich.

 

 

           5   Anna van Walta.

Anna was gehuwd (1) met Johan van Roorda, zoon van Juw van Roorda en Catharina Taeckesdr van Hermana.

 

Genoemd GJB 1970-47.

Vermoedelijk genoemd in 1511/1514 met bezit te Oosterbierum en in 1546 met bezit te Tzummarum.

 

Anna was gehuwd (2) met Rippert Wygers van Eelsma, overleden n 1546, begraven Sexbierum, zoon van Wyger van Eelsma en Swob Hobbesdr van Epinga.

 

HvF 16687-439 d.d.7-10-1531: Rippert Elincxma.

Rippert Elincxma genoemd te Sexbierum 1546/1555 bij de uitdeling van buitendijks land.

 

Rippert was later gehuwd met Catharina van Elinga, overleden 25 dec 1542, begraven Sexbierum ,grafschrift, dochter van Jeppe van Ydsma en N. van Elinga.

 

           6    waarschijnlijk Lieuwe van Walta, overleden 22 okt 1549, begraven Wieuwerd ,grafschrift.

 

 

     V-a   Doecke van Walta, overleden 20 jan 1551 *, begraven Sneek, zoon van Agge van Walta (IV-b) en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Hij noemde zich ook Jongema naar zijn eerste vrouw.

Hij was olderman van Sneek.

BB 1543: -365 Doecke als naastligger te Bozum; -386/387 Doecke als heerschap te Wommels.

HvF 16698-290 d.d.19-1-1544:Doecke Walta c.s. als erfgenamen van hun moeder Fedt van Hermana.

Hij erfde de Waltastins te Sneek van zijn broer Taco in 1544.

HvF 16690-102 d.d.1550:Doecke namens zijn dochter Foockel bij Johanna Herema.

Zie voor Doecke ook HvF 16690-170 d.d.18-8-1551.

HvF 16690-255 d.d.1-10-1552: Doecke is overleden;zijn weduwe Catrina Liauckema met haar kinderen en dochter Foockel met als voogden Taecke van Hermana en Johan van Herema.

In 1558/1559 zijn nog steeds Johan van Herema,broer van zijn 2e vrouw,en Taecke van Hermana,neef van moederszijde,voogden over zijn dochter Foockel.

Gysbert van Arentsma is voogd over zijn kinderen bij Catharina.

Zie HvF 16691-208 d.d.1558, HvF 16691-214 d.d.26-10-1559 en HvF 16692-17 d.d. 1559.

 

Doecke was gehuwd (1) met  Foockel Laesdr van Jongema, geboren ± 1518, overleden 11 okt 1535 ,17 jaar, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary van Harinxma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts  van Walta, overleden 1617 *, begraven Sneek.

 

 

 

Luts was gehuwd met Hette van Botnia, zoon van Juw van Botnia, ook Julius en Mary van Dekema.

 

Hij woonde te Weidum en is daar overleden zonder kinderen.

 

Luts hertrouwde een Hiddema en had daarbij 2 zoons Jarich en Tjerk (zie testament van haar schoonzuster Foockel).

 

 

Doecke is getrouwd n 1535 (2) met  Jancke van Herema, overleden 7 jun 1544, begraven Wommels ,grafschrift, dochter van Tjerck van Walta, ,ook Jongema en Tieth Johansdr van Herema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Foockel van Walta, geboren 1544, overleden 16 okt 1625 *, begraven Franeker ,grafschrift.

 

In 1559 zijn haar voogden haar oom Johan van Herema en de grietman van Baarderadeel Taecke van Hermana (HvF 16692-102 d.d.26-10-1559).

Behalve de 6 genoemde had zij nog 9 kinderen,die jong stierven.

 

Foockel was gehuwd met Julius van Botnia, geboren 23 apr 1540 ,familiebeker, overleden Franeker 28 apr 1614 *, begraven aldaar 6 mei 1614, zoon van Douwe van Botnia, ook Dominicus en Rixt Joostesdr van Ockinga.

 

Hij woonde met zijn vrouw op Botniahuis te Franeker (zie Friesche Volksalmanak 1858-3/30) en was olderman in Franeker.

Hij testeerde daar met zijn vrouw op 18-10-1610 (EEE I-348).Zij hadden toen nog 2 zoons Douwe en Doecke en 2 dochters Jancke en Tietheke.Zie GJB 1998-141/142.

Voor de begrafenis in 1614 zie T342-05,nr.38.

 

 

Doecke is getrouwd 1545/1546 (3) met  Tryn Sickesdr van Liauckema, overleden Oldenzaal 26 sep 1582, begraven aldaar, dochter van Sicke van Liauckema en Ymck Fransdr van Minnema.

 

HvF 16700-20 d.d.1582:Tryn van Liauckema,Doecke van Walta en Foockel van Walta.

 

Tryn is later getrouwd 1552 met Douwe van Roorda, geboren 23 okt 1536, overleden 23 mrt 1601, begraven Terkaple ,grafschrift, zoon van Frans van Roorda en His Bonninga van Sjaerda.

 

Uit het huwelijk van Doecke en Tryn:

 

           3   Laes van Jongema, geboren ± 1546, volgt onder VI-a.

 

           4   Johanna van Walta, overleden 7 feb 1630 ?.

 

Volgens het "Dootboeck",GEN 742,overlijdt een Jancke van Walta op 7-2-1630 en wordt begraven te Marrum.

 

 

 

     V-b Epe van Walta, ook Ede, overleden jan 1543, begraven Bozum, zoon van Agge van Walta (IV-b) en Fedt Taeckesdr van Hermana.

 

Bij RvA 1540 als Edo Walta samen met Douwe van Burmania in bezit van land te Finkum van de familie Stenstera (vergelijk RvA 1511).

Sterfdatum in boekje schoolmeester (aanv.SFA).

 

 

Epe was gehuwd met  Jouck Sybrensdr van Stenstera, geboren Kampen 1520, overleden 19 apr 1561 *, begraven Menaldum ,grafschrift, dochter van Sybren Jeppes van Stenstera en Saepck van Ydsma.

 

BB 1543-397: Jouck,als weduwe van Ede Walta,met bezit te Lutkewierum.

Zie ook Grafschriften IV-123.

 

Jouck is later getrouwd 1544 met Syds van Donia, overleden 28 jan 1573 *, begraven Bremen, zoon van Keimpe van Donia en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Uit het huwelijk van Epe en Jouck:

 

           1   Agge van Walta, overleden 13 sep 1544, begraven Bozum.

 

Sterfdatum volgens boekje schoolmeester (aanv.SFA).

 

 

 

     V-c Sybren van Walta, overleden n 1579 ?, begraven Wieuwerd ,onduidelijk grafschrift, zoon van Douwe van Walta (IV-c) en Hylck van Dekema.

 

HvF 16698-156 d.d.1579:Sybren Walta en Hylck Walta.

 

Sybren was gehuwd met  Hylck Sybrantsdr, afkomstig uit "in de Vlaren".

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybren van Walta, volgt onder VI-b.

 

 

     V-d Pieter van Walta, ook Pier, overleden 12 sep 1559 (?), begraven Wieuwerd ,grafschrift, zoon van Douwe van Walta (IV-c) en Hylck van Dekema.

 

Hij woonde te Wieuwerd.

Recesboek HEN d.d.16-6-1553: Pieter van Walta koopt als leg.adm. voor de weeskinderen van zijn overleden zuster Aelcke voor hen een eeuwige rente uit de sate van Bongahuys te Oosterend.

Het "Dootboeck" geeft voor hem  als sterfdatum 3-3-1578.

 

 

Pieter was gehuwd met  Ydt Keimpesdr van Donia, overleden 12 sep 1555, begraven Wieuwerd ,grafschrift, dochter van Keimpe van Donia en Tjemck Sydsdr van Eminga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Walta, volgt onder VI-c.

 

           2   Ruurd van Walta, overleden Lochem 1582.

 

Een Ruardus Walta is in 1576 student te Douai.

In 1580 afkomstig uit Baarderadeel,maar in ballingschap (C.E.).

HvF 16700-305,337 d.d.1583 en 1584:zijn goederen waren verbeurd verklaard.

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

           3   Tjemck van Walta.

 

Ongehuwd overleden.

 

 

           4   Frans van Walta, overleden 22 jan 1579, begraven Wieuwerd ,grafschrift.

 

Franciscus Walta is wordt op 27-5-1559 student te Keulen.

 

 

   VI-a Laes van Jongema, geboren ± 1546, overleden 3 sep 1626 *,ongeveer 80 jaar, begraven Wommels *, zoon van Doecke van Walta (V-a) en Tryn Sickesdr van Liauckema.

 

Eigenlijk Agge Doeckes van Walta, maar als Laurentius Jongema op 23-8-1561 student te Orleans.

HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:er wordt tegen hem en zijn vrouw Luts geprocedeerd door inwoners van Rinsumageest.

Hij was ontvanger-generaal van Friesland te Wommels.

Zie ook T326-1072/1085.

 

Laes was gehuwd (1) met  Luts van Aylva, afkomstig uit Bornwerd, geboren ± 1545, overleden Wommels n 1580, dochter van Frans van Aylva en Tjemck van Cammingha.

 

Luts wordt genoemd in 1545 in het testament van haar grootmoeder Rints van Minnema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Jongema, ook Duco, afkomstig uit Leeuwarden in 1618, geboren 1580, overleden 25 dec 1638 ,58 jaar, begraven Wommels ,epitaaf.

 

Hij was grietman van Franekeradeel 1620-1629 en grietman van Hennaarderadeel 1629-1638.

Zijn naam en die van zijn eerste vrouw in 1627 op een kerkklok van Tzum.

Hij stierf kinderloos.

 

Doecke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 7 jul 1618 ,gerecht en getrouwd Wirdum 1618 ,26-7-1618 3e pr. Leeuwarden (1) met Lisck van Eysinga, afkomstig uit Wirdum in 1618, geboren 1598, overleden aug 1622 *, dochter van Juw van Eysinga, ook Julius en Rints van Gratinga.

 

Doecke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 nov 1627 ,gerecht en getrouwd aldaar 12 dec 1627 (2) met Syts van Cammingha, overleden 1 jul 1658, begraven Wommels ,rouwbord, dochter van Frans van Cammingha en Bjuck van Herema.

 

Ingekomen als lidmaat te Wommels op 9-8-1629 en daar nog in 1657 bij de lidmaten.

 

 

           2   Frans van Jongema, overleden 29 apr 1640, begraven Wommels ,rouwbord.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1614-1640.

Hij had geen kinderen.

 

Frans is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 sep 1621 ,gerecht en getrouwd Bolsward 21 okt 1621 met Catharina van Ockinga, overleden 1648, begraven Burgwerd, dochter van Joost van Ockinga en Saepck Fransdr van Cammingha.

 

Zij testeerde als weduwe te Burgwerd op 10-5-1642 (EEE1-47/49,geregistreerd 12-10-1654).

Op 16-6-1648 ontving het weeshuis te Leeuwarden een legaat van 200 car.gld. uit haar nalatenschap (GJB 1966-85).

 

Catharina was weduwe van Gerrolt van Cammingha, geboren 30 apr 1569, overleden Bolsward 17 aug 1617 *, zoon van Taecke van Cammingha en Rints van Juwinga.

 

           3   Tjemck van Jongema.

 

           4   Doecke van Jongema.

 

           5   Fedt van Jongema.

 

           6   Luts van Jongema, overleden 9 dec 1611 *, begraven Farmsum.

 

Luts was gehuwd met Johan Feyes van Sickinghe, geboren 1576, overleden Warffumborch 25 sep 1652 ,76 jaar, zoon van Feye van Sickinghe en N.N..

 

           7   Tryn van Jongema, overleden 11 sep 1613 *, begraven Sneek.

 

           8    Franscke van Jongema, overleden 17 feb 1616 *, begraven Engelum 24 feb 1616.

 

Franscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 mrt 1602 met Idzart van Grovestins, overleden Den Haag 8 nov 1616, zoon van Foppe van Grovestins en Jouck Fransdr van Cammingha.

Idzart was later gehuwd met Hester Huysckens.

 

           9   Sicke van Jongema.

 

Hij is overleden zonder kinderen.

 

 

         10   Riem van Jongema.

 

 

 

Laes was gehuwd (2) met  Habel van Herema, overleden n 1615, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Uninga van Hoytema.

 

In 1615 met haar man te Wommels (T342-05,38).

 

Habel was weduwe van Douwe van Grovestins, overleden Zutphen mei 1591, zoon van Oene van Grovestins en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema.

 

 

 

   VI-b Sybren van Walta, overleden 7 mrt 1610 *, begraven Weidum, zoon van Sybren van Walta (V-c) en Hylck Sybrantsdr.

 

HvF 16698-317 d.d.1580:Sybrant Walta te Weidum.

HvF 16700-128 d.d.1583:Sybrant Walta namens zijn echtgenote.

Zie voor hem ook HvF 16701-1,48 d.d.1584 en HvF 16701-285 d.d.1586.

BAA 62 d.d. febr.1595:hij verkoopt land te Wieuwerd,vroeger van zijn grootvader Douwe van Walta.

 

Sybren is getrouwd ± 1583 met  Tjets van Holdinga, overleden 5 nov 1630 *, begraven Marrum, dochter van Tjaert van Holdinga en Anna van Oenema.

 

Zij woonde met haar man eerst te Weidum en later op Pongastate te Marrum.

HvF 16700-271 d.d.1583:Tjets Holdinga,gehuwd met Sybrant Walta,als erfgename van haar vader Tjaert Holdinga.

HvF 16703-141,354 d.d.1588,1589 en HvF 16704-41 d.d.1590:Tjets Holdinga en Sybrant Walta,echtpaar te Weidum.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

           1   Tjaert van Walta, geboren 1583 (?) ,volgt onder VII-a.

 

           2    Catharina van Walta, geboren ± 1600, overleden 27 nov 1667.

 

HvF 16792-93v d.d.21-7-1634:als zij voor de 2e keer wil trouwen met kapitein Hessel van Aysma vraagt zij samen met haar broer Douwe voogdij aan voor de minderjarige kinderen met als doel scheiding van de vaderlijke goederen;voogd wordt o.a.Albert van Loo te Rotterdam.

HvF 16792 d.d.3-1-1635:haar broer Douwe is voogd over haar kinderen Margaretha en Tjitske.

Bij haar derde huwelijk in 1639 kwam zij uit Oudkerk.

HvF 16793 d.d.20-3-1640:haar man Johan wordt als stiefvader voogd over het zoontje Hessel van Aysma,in het vierde jaar.

Voor haar begrafenis zie T342-05 nr.37.

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 dec 1619 ,voor het gerecht en getrouwd 1619 ,3e pr.26-12-1619 Leeuwarden (1) met Gysbert van Arentsma, geboren ± 1597, overleden 1631 ,34 jaar, zoon van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.

 

Hij was grietman van Dantumadeel 1628/1631 en woonde toen te Rinsumageest.

Daarvoor woonde hij te Oudkerk en testeerde daar op 11-1-1624 (EEE5-1/3,registratie 27-5-1681).

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Sneek 15 mrt 1634 en getrouwd aldaar 12 okt 1634 (2) met Hessel van Aysma, overleden v 7 dec 1637, zoon van Hotze van Aysma en Lolck Scheltesdr van Aysma.

 

Hij was kapitein in het leger.

HvF 16792 d.d.7-12-1637:Hessel is overleden en zijn broer Focco,secretaris van Ferwerderadeel,wordt voogd over zijn kind.

In 1671 de namen van hem en zijn vrouw (als wijlen) op de kerkklok van Oudkerk.

 

Catharina is in ondertrouw gegaan 27 jun 1639 en getrouwd Koudum 21 jul 1639 (3) met Johan van Aylva, geboren ± 1614, overleden 1660, begraven Hemelum, zoon van Sjoerd van Aylva en Fopck Reynsdr Lieuwkema.

 

Hij was in 1640 raad ter admiraliteit in Dokkum.

Grietman van H.O.N.,aangesteld op 21-5-1641.

Zijn naam en die van zijn vrouw in 1648 op de preekstoel van Koudum.

Begraven onder dezelfde steen als die van zijn vader (wapens Aylva en Walta).

 

 

           3   Hylck van Walta, ,ook Helena, geboren ± 1605, overleden Marrum, 18 jan 1670, volgens lidmatenboek.

 

In 1639 op de lidmatenlijst van Marrum.

Zij testeerde op Pongastate te Marrum op 9-4-1668 als vrouw van Lodewijk van Harinxma (T323-02,25 en EEE4-23) en ook op 14-6-1669 (DDD1-348 d.d.12-2-1671).

 

Hylck was gehuwd met Lodewijk van Harinxma, geboren Doesburg 25 dec 1606, overleden 18 mrt 1670,  volgens lidmatenboek,  zoon van Douwe van Harinxma en Machteld van Dunnewoldt.

 

Hij was kapitein in het leger en overleed zonder kinderen.

In 1641 kapitein Lodewijck van Harinxma ingekomen te Marrum vanuit Oudkerk (lidmatenboek).

 

           4   Douwe van Walta, overleden na 6 mrt 1645.

 

Zijn naam staat vermeld op de kerkklok van Marrum uit 1630.

Genoemd met zijn zuster Catharina bij HvF 16792-93v d.d.21-7-1634.

HvF 16792 d.d.3-1-1635:hij is voogd over de minderjarige kinderen van zijn zuster Catharina.

HvF 16793 d.d.6-3-1645:hij wordt voogd over de kinderen van zijn overleden broer Sybren.

 

 

           5   Sybren van Walta, volgt onder VII-b.

 

           6   Wick van Walta, afkomstig uit Weidum, overleden 1631/1639, begraven Hemelum ,grafsteen.

 

Zij testeerde op 21-7-1631 (T323-25).

MEN 127 d.d.5-5-1638: bewijs van verkoop van land te Witmarsum aan Sjoerd van Aylva en Wick van Walta,echtelieden.

 

Wick is getrouwd ± 1625 met Sjoerd van Aylva, afkomstig uit Elahuizen in 1611, overleden 1640, begraven Hemelum ,grafsteen, zoon van Johan van Aylva en Eelck van Tietema.

 

Hij was grietman van H.O.N.,aangesteld op 20-4-1626, tot 1640, opgevolgd door zoon Johan in 1641.

In 1632,1639,1640 lid van de Staten van Friesland.

 

Sjoerd is eerder getrouwd Wonseradeel 28 sep 1611 ,voor het gerecht met Fopck Reynsdr Lieuwkema, geboren Makkum ± 1587, overleden 23 jun 1614 ,27 jaar, begraven Makkum ,grafschrift, dochter van Reyn Meyes Lieuwkema en Jel Reynsdr van Hoytema.

 

           7   Anna van Walta, overleden na 30 sep 1657.

 

Zij testeerde als weduwe op 8-10-1649 en te Finkum op 30-9-1657 (EEE 2-216 en T323-02,25).

 

Anna was gehuwd met Reyn van Ubbena, ,ook Obbema, overleden v 8 okt 1649.

 

           8   Teth van Walta, ,ook Jel ?, overleden dec 1640 te Marrum, volgens lidmatenboek.

 

Zij testeerde op 9-8-1636 als vrouw van Sjoerd Iberda (T323-02,25).

Teth is in 1640 eigenaresse van Pongastate te Marrum.

Zij staat in 1639 op de lidmatenlijst van Marrum en overlijdt daar dec.1640 ( lidmatenboek van Marrum).

Zie ook N.O.I,Ferwerderadeel.

 

Teth was gehuwd met Sjoerd van Iberda, overleden na mei 1653

 

Sjoerd woonde met zijn eerste vrouw te Marrum en was daar in 1639 lidmaat.

Hij hertrouwde met Bauck Jilderts en in mei 1653 vertrok hij met haar van Marrum naar Wyckel (lidmatenboek).

 

   VI-c Douwe van Walta, overleden na 1582, zoon van Pieter van Walta, ook Pier (V-d) en Ydt Keimpesdr van Donia.

 

Als Dominicus Walta in 1571 student te Leuven.

In 1580 uit Baarderadeel in ballingschap (C.E.).

HvF 16704-150 d.d.1590:zijn goederen waren verbeurd verklaard.

 

Douwe was gehuwd met  Luts Jarichsdr van Botnia, overleden Emden 1582, dochter van Jarich van Botnia en Luts Jeppesdr van Stania.

 

In ballingschap overleden (C.E.).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Luts Douwesdr van Walta, ,ook Lucia, overleden 10 okt 1619 *, begraven Berlikum 18 okt 1619 ,grafschrift.

 

Op haar zerk in Berlikum staan de kwartierwapens Walta-Botnia.

 

Luts is getrouwd 1600 met Tjerck van Herema, geboren 1575 ?, overleden 6 jun 1655 ,ouder dan 80 jaar?, begraven Berlikum ,grafschrift, zoon van Goslick van Herema en Tryn van Heringa.

 

Hij woonde te Berlikum en was grietman van Menaldumadeel 1613-1639.

Houtvester van de provincie Friesland 1639-1644.

Zie ook Grafschriften IV-22 (MEN).

Over zijn grafzerk zie GJB 1951-12 en GJB 1963-39.

 

Tjerck is later getrouwd 1630 met Rixt van Scheltema, overleden na 1630, dochter van Syds van Scheltema, ,ook Sixtus, en Tjemck van Aylva.

 

           2   Pieter van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, volgt onder VII-c.

 

 

  VII-a Tjaert  van Walta, geboren 1583 (?), overleden Herbaijum 28 dec 1653, begraven aldaar 12 jan 1654, zoon van Sybren van Walta (VI-b) en Tjets van Holdinga.

 

Als Tetardus Walta op 28-3-1599 student te Franeker en op 29-9-1602 student te Marburg.

Genoemd als kapitein in het leger.

 Voor de sterfdatum zie T324-05,37; de leedbrief ,tevens uitnodiging voor de begrafenis ,wordt ondertekend door de zoons Douwe en Sibrant.

 

 

Tjaert was gehuwd (1) met  Dorothea Gerroltsdr van Feytsma, overleden 19 apr 1618, begraven Oudkerk 24 apr 1618 , dochter van Gerrolt van Feytsma en Ebel van Feytsma.

 

Voor haar sterfdatum en datum van begraven zie T342-05,38. Haar ouders en haar man nodigen uit voor de begrafenis. Dorothea overleed na een langdurige ziekte.

Zij werd begraven Oudkerk (Roodkerk) als vrouw van Tzierdt/Tjeerd van Walta (grafschriften Walle 5291 en 5673)

Het sterfjaar 1638 op de grafstenen is fout.

SFA noemt haar Tieth, vermoedelijk haar doopnaam (haar grootmoeder was Tieth van Ayckema)..

 

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybren van Walta, gedoopt Britsum 14 sep 1617, volgt onder VIII.

 

 

 

Tjaert was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 8 mei 1624 (2) met  Foockel Hobbesdr van Waltinga, overleden 1656 ,na 7-9-1656, dochter van Hobbe van Waltinga en Jel Douwesdr van Bootsma.

 

Attestatie van Leeuwarden voor hun huwelijk afgegeven op 24 mei 1624.

Foockel  testeerde op 7-9-1656 te Herbayum op Sickemastate,krank en bedlegerig (T323-02,25 en EEE2-14v,registratie 4-3-1657).

Zij noemt zich dan Foockel van Walte.

Haar zoon Douwe woont bij testeren in Franeker en dochter Catharina,getrouwd met Jacobus van Loo,woont in Leeuwarden.

 

Foockel was eerder weduwe van Willem van Inthiema.

 

Uit het huwelijk van Sybren en Foockel:

 

           2   Douwe van Walta, geboren omstreeks 1625, afkomstig uit Herbayum in 1659, overleden 1674

 

Hij erfde in 1652 Sickemastate te Herbayum van zijn oom Andries van Waltinga en woonde daar na overlijden van zijn moeder.

Hij was grietman van Barradeel,benoemd 19-3-1661.

Douwe overleed kinderloos.

Zie ook GJB 1998-103.

 

Douwe is getrouwd Sexbierum 17 jul 1659 met Johanna van Hottinga, gedoopt Sexbierum 2 feb 1635, overleden n 1679, dochter van Douwe van Hottinga en Syts van Sixma.

 

Bij huwelijk in 1659 uit Sexbierum.

Zij testeerde als weduwe te Franeker op 3-8-1674 (EEE 5-310v/311v,geregistreerd 5-12-1690).

T319-939 d.d.maart 1680:Johanna van Hottinga te Sexbierum verkoopt land te Oosterbierum en Sexbierum.

 

 

           3    Catharina van Walta, overleden Rauwerd 1656/1660.

 

RAU-36-279 d.d.1660:inventaris na haar overlijden .

 

Catharina is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 apr 1655 en getrouwd 1655 ,22-4-1655 att.van Leeuwarden met Jacobus van Loo, geboren v 1630, overleden 1679, zoon van Albertus van Loo en Neeltje Rommerts Ulenburch.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland en wordt genoemd als landsfiscaal.

 

 

 

  VII-b Sybren van Walta, overleden v 1644, zoon van Sybren van Walta (VI-b) en Tjets van Holdinga.

 

Bij huwelijk in 1627 kornet in het leger.

HvF 16793 d.d.6-3-1645:kapitein Sybren van Walta is overleden; zijn weduwe gaat hertrouwen;  zijn broer Douwe wordt voogd voor zijn kinderen Titia in het 11e jaar en Margaretha in het 7e jaar.

 

Sybren is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 1 mei 1627 ,bij het gerecht met  Margaretha van Arentsma, geboren ± 1603, overleden n 1648, dochter van Arent van Arentsma en Margaretha Fockens.

 

Op 12-5-1627 attestatie van Leeuwarden om elders te trouwen.

 

Margaretha is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 mrt 1645 ,gerecht met Gerard Walrich.

 

Uit het huwelijk van Sybren en Margaretha:

 

1 Arent van Walta, gedoopt Leeuwarden 6 mei 1632, overleden v 1645.

 

2 Titia van Walta, geboren ± 1634, overleden na 1698

 

Stemkohier 1698: Titia heeft als weduwe Mepsche bezit te Finkum en Kollum.

 

Titia is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 29 sep 1655 en getrouwd aldaar 7 okt 1655 met Gerard de Mepsche, overleden voor 1698

 

Bij huwelijk in 1655 was hij rentmeester,afkomstig uit Groningen.

 

 

           3   Gysbert van Walta, gedoopt Leeuwarden 6 mrt 1635, overleden v 1645.

 

           4    Margrieth van Walta, geboren ± 1638, overleden 1696/1698.

 

Zij kreeg op 14-8-1659 attestatie van Leeuwarden om elders te trouwen.

In  1668 met haar man ingekomen als lidmaten te Marrum.

Margriet/Margareta  schonk in 1677 met haar man Johan een avondmaalsbeker aan de kerk van Marrum.

Zij testeerde op 16-8-1694.

In 1696 was zij als weduwe Coenders voogdes van het Sint Anthony Gasthuis en is als zodanig vermeld op een steen van het gasthuis aan het Perkswaltje.

Op 7-3-1698 is er inventarisatie te Leeuwarden.

HvF 16823-77v (1697/1700):verkoop van een groot dubbelhuis aan de Nieuwestad te Leeuwarden en een huis met paardenstalling aan de oostzijde van de olde Doelensteeg door de erfgenamen van Johan van Coenders en Margaretha van Walta De erfgenamen zijn hun kinderen Albert Aemilius, Aurelia, Titia, Alegonda,getrouwd met Johan van Idsinga, Johan, Willem Hendrick en Sybrant.

Stemkohier 1698: haar kinderen hebben bezit te Hallum.

 

Margrieth is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 aug 1659 en getrouwd Finkum 14 aug 1659 met Johan Coenders, overleden 1687/1696.

 

Hij was bij huwelijk stalmeester van de prins van Oranje en  afkomstig uit Groningen (ondertrouw Groningen op 30-7-1659).

In 1677 kapitein van de lijfwacht van de prins.

 

 

 

  VII-c Pieter van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, zoon van Douwe van Walta (VI-c) en Luts Jarichsdr van Botnia.

 

Als Petrus Walta op 3-2-1597 student te Franeker en op 22-11-1600 student te Padua.

 

Pieter is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 mrt 1602 ,bij het gerecht en getrouwd 11 apr 1602 met  Frouck van Juckema, overleden n 1602, dochter van Lieuwe van Juckema en Tietke van Burmania.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Walta, overleden Groningen 30 dec 1623 *, begraven Wieuwerd.

 

Dominicus Walta is op 14-8-1621 student te Franeker.

 

           2   Luts van Walta, ,ook Lucia.

Luts is getrouwd Den Haag 1630 met Cornelis van Aerssens, geboren Parijs 1600, overleden 1662.

 

Heer van Sommelsdijk enz.

 

 

 

   VIII Sybren van Walta, gedoopt Britsum 14 sep 1617, overleden 31 okt 1673, begraven Franeker ,grafschrift, zoon van Tjaert Holdinga van Walta (VII-a) en Tieth Gerroltsdr van Feytsma.

 

Op 21-7-1636 is Sibrandus Walta student te Franeker.

Kapitein,later majoor in het leger.

HvF 16793 d.d.2-2-1650:hij vraagt voogdij aan voor de kinderen van zijn overleden zwager Orck van Doyem.

Hij koopt met zijn vrouw in 1652 Hettingastate te Jorwerd.Zie GJB 1969-20.

HvF 16794:op 9-5-1696 is sprake van de onbeheerde boedel van Sybrant van Walta,in leven majoor,op 5-10-1697 van faillissement.

 

Sybren is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 aug 1642 ,bij het gerecht en getrouwd 1642 ,att.26-8-1642 Leeuwarden naar Wirdum (1) met  Franscke Orcksdr van Doyem, geboren ± 1612, overleden 12 mrt 1661 ,in het 49e jaar, begraven Franeker ,grafschrift, dochter van Orck van Doyem en Hilck van Humalda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Dorothea van Walta, gedoopt Leeuwarden 31 aug 1645, overleden na 1728

 

Zij werd lidmaat te Jorwerd op 30-5-1662.

Op 8-12-1665 kwam zij met haar man met attestatie van Groningen terug naar Jorwerd. Zie GJB 1969-20.

In de stemkohieren 1698 en 1728 genoemd als weduwe Verrucius met veel bezit o.a. te  Finkum,Marrum en Kollum.

 

Dorothea is in ondertrouw gegaan Groningen 12 nov 1664 en getrouwd Bedum 1664 , 27-11-1664 att.Finkum , met Gerlach Verrutius., overleden voor 1698.

 

Hij kwam bij huwelijk in 1664 uit Groningen. Bij overlijden was hij overste in het leger.

 

 

           2   Hiltje van Walta, ,ook Helena, gedoopt Leeuwarden 24 mei 1648, overleden 3 apr 1693, begraven Franeker ,grafschrift.

 

Lidmaat te Jorwerd op 22-2-1663,maar bij huwelijk uit Finkum . Zie GJB 1969-20.

 

Hiltje is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 30 mrt 1677 en getrouwd 1677 ,10-4-1677 att.van Leeuwarden , met Meinardus Walrichheim.

 

Dr.Meinardus Walrichem wordt genoemd bij decretale verkoop te Doniaga (1677/1681).

 

           3   Anna van Walta, gedoopt Leeuwarden 26 apr 1650, overleden voor 9 apr 1652.

 

           4   Anna van Walta, gedoopt Leeuwarden 9 apr 1652, overleden na 1698.

 

In 1669 ingekomen als lidmaat te Marrum.

Zij vertrekt uit Marrum naar Finkum met attestatie d.d.mei 1670.

HvF 16815-171 (1671/1676): decretale verkoop te Finkum door Anna van Walta.

Stemkohier 1698: zij heeft bezit o.a. te Marrum.

 

Anna was gehuwd met Hendrick Steenhuysen, overleden Appingedam 1 jun 1695.

 

           5   Tjaert Holdinga van Walta, gedoopt Jorwerd 17 sep 1654, overleden 11 jan 1668 ,oud 14 jaar, begraven Franeker ,grafschrift.

 

In 1667 student te Franeker.

Zie verder ook GJB 1969-20.

 

 

Sybren is in ondertrouw gegaan Coevorden 23 okt 1667 en getrouwd Finkum 3 nov 1667 (2) met  Everdina Balthazarsdr van Beyma.