Genealogie van het geslacht van Waltinga

 

Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

 

I Hobbe Buwes van Waltinga, overleden v 15 mrt 1532 ,na 1527.

 

Hij woonde op Waltingastate te Pingjum en wordt genoemd 1504,1511,1516,1519,1527.

Zie ook OFO II-202 d.d.1-4-1504,OFO II-361 d.d.15-3-1532,OFO IV-214 d.d.1512.

Zie verder GJB 1998-102.

 

Hobbe was gehuwd met Rieme Ndr, overleden n 1537.

 

Zij leeft in 1531 te Pingjum als er een geschil is over het testament van Lisck Sybesdr te Pingjum (OFO IV-260 d.d.2-8-1531). Lisck Sybesdr was een kleindochter van Doecke van Rinia en Lisck Pybesdr van Sickema(zie bij Rinia).

Op 15-3-1532 worden mede door haar de huwelijksvoorwaarden opgesteld bij het huwelijk van zoon Andries (OFO II-361).

HvF 16481-735 d.d.2-10-1537:zij procedeert samen met zoon Andries voor het Hof van Friesland.

Zij komt vermoedelijk uit de familie Rinia.

Mogelijk zou ook zijn dat zij de weduwe is van Hobbe Doeckes van Rinia en dan betreft het Rieme van Popma.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Andries van Waltinga, geboren Pingjum, volgt onder II.

 

 

II Andries van Waltinga, geboren Pingjum, overleden mei 1554, begraven Herbayum ,in de kerk, zoon van Hobbe Buwes van Waltinga (I) en Rieme Ndr.

 

Hij woonde op Waltingastate te Pingjum en wordt daar genoemd in 1543 als naastligger (BB 303a),maar bij zijn dood woonde hij op Sickemastate te Herbayum.

In 1546 genoemd met bezit te Pingjum en Herbayum.

OFO IV-260 d.d.2-8-1531:hij procedeert met zijn moeder Rieme over het testament van Lisck Sybesdr.te Pingjum.

OFO II-361 d.d.15-3-1532:de huwelijksvoorwaarden voor zijn huwelijk met Trynke Glins,opgesteld door haar ouders en zijn moeder Rieme.

HvF 16687-672 d.d.13-12-1533:hij procedeert namens zijn moeder Rieme i.v.m. een testament.

HvF 16481-735 d.d.2-10-1537:hij procedeert met zijn moeder en Haring Heringa tegen het klooster Smalle Ee.

HvF 16481-292 d.d.30-9-1539:hij wordt genoemd als curator over Yge Galema.

T3-1244 d.d.1542:sententie HvF in proces tussen Andries als dijkgraaf en de kerkmeesters van Pingjum.

T342-04,inv.nr.25:uitspraak geschil tussen Andries Waltinga en Cornelis Gysberts Ens (31-8-1540).

T342-02,inv.nr.5:consent HvF op verkoop door Cornelis Gysberts Ens van land te Herbayum aan Andries Waltinga,dijkgraaf (28-3-1544).

T327-2719:wandelkoop Herbayum tussen Andries Waltinga c.ux. en Sybrant Jacobs (25-3-1551).

Zie verder HvF 16688-14,168 d.d.1534 en 1535.

En HvF 16689-81/513 d.d.1539/1547.

Ook HvF 16690-32/353 d.d.1549/1553.

En HvF 16691-11/87 d.d.1554/1555.

Zie ook nog GJB 1998-102.

 

Andries is getrouwd 1532 met Tryn van Glins, overleden n 1564, dochter van Taecke van Glins en Habel Haringsdr van Harinxma.

 

T327-2070:Catryn Glins,weduwe Waltinga (1558).

Zij procedeerde veel namens haar kinderen,zie hiervoor:

HvF 16691-134,158 d.d.1557,1558.

HvF 16692-54,158,452 d.d.1560/1563 en HvF 16693-1 d.d.1565.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Hobbe van Waltinga, geboren 1549/1550, volgt onder III.

 

2 Lisck Andriesdr van Waltinga, overleden 2 apr 1583, begraven Herbayum ,grafschrift.

 

Lisck was gehuwd met Frans van Eysinga, geboren 1530, overleden 16 mei 1603 *, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Aede van Eysinga en Tieth Ritsckesdr van Juckema.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1578-1603.

Hij testeerde in 1583 en op 14-11-1592 (T323-3 en 25).

 

Frans was weduwnaar van Lisck Juwsdr van Juwsma, overleden 16 dec 1565, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Juw van Juwsma en Mary Sydsdr van Tjaerda.

Frans is later getrouwd 7 jan 1586 ,of op 17-1-1586 met Riem Galesdr van Galama, geboren 1535, overleden 15 sep 1625 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Gale van Galama en Foeck van Hoxwier.

 

3 Riem Andriesdr van Waltinga.

 

Riem is getrouwd 1565 met Frederick van Offenhusen, geboren 1543, overleden n 1588, zoon van Douwe van Offenhusen en Rints van Roorda.

 

In 1561 student te Keulen.

Hij was grietman van Franekeradeel 1578-1586.

Zie verder GJB 2001-112.

 

 

 

III Hobbe van Waltinga, geboren 1549/1550, overleden Herbayum 11 jan 1614 ,64 jaar, begraven aldaar ,in de kerk, zoon van Andries van Waltinga (II) en Tryn van Glins.

 

Als Hubertus Waltinga op 12-6-1566 student te Keulen.

Hij woonde op Sickemastate te Herbayum.

In 1596 grietman van Franekeradeel.

Zie ook GJB 1998-103 en De Vrije Fries VIII-332/333.

HvF 16699-191 d.d.1582 en HvF 16700-249 d.d.1583: Hobbe procedeert als dijkgraaf te Herbayum.

T347-1230:verdrag van Hobbe Waltinga met Kempe Sybrants (1586).

Hij testeerde op 10-1-1614 te Herbayum (EEE I-144,geregistreerd 7-5-1655).Dit testament wordt ook vermeld in HvF 9440 d.d.27-10-1711 (GJB 1952-56).

 

Hobbe is getrouwd 1582 (1) met Jel Douwesdr van Bootsma, afkomstig uit Oosterwierum, dochter van Douwe van Bootsma en Foockel van Harinxma.

 

Zij testeerde op 9-3-1583 (T323-02,25).

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Andries Hobbes van Waltinga, geboren 1593, overleden 8 mrt 1652 ,59 jaar.

 

Hij woonde op Sickemastate te Herbayum,had geen kinderen en was de laatste man uit het geslacht Waltinga.

Hij testeerde op 31-1-1651 (T323-02,25) en benoemde Douwe van Walta als erfgenaam van Sickemastate.Zie GJB 1998-103.

 

Andries was gehuwd met Rixt van Heringa, geboren 1580, overleden 4 dec 1654, dochter van Binnert van Heringa en Foockel van Roorda.

 

T347-960:Rixt van Heringa,weduwe Andries Waltinga (11-11-1652).

Zij was de laatste van de Heringa's en testeerde als weduwe op 11-11-1652 te Herbayum (EEE I-251 en T323-02,25).

 

Rixt is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 28 apr 1604 en getrouwd aldaar 20 mei 1604 met Frans van Cammingha, overleden 4 jan 1610 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, zoon van Sybrant van Cammingha en Catharina Fransdr van Donia.

Rixt is eerder getrouwd 1612 met Tjalling van Botnia, overleden 15 mrt 1614 *, begraven Franeker, zoon van Jarich van Botnia en Luts Jeppesdr van Stania.

 

2 Foockel Hobbesdr van Waltinga, overleden 1656 ,na 7-9-1656.

 

Zij testeerde op 7-9-1656 te Herbayum op Sickemastate, krank en bedlegerig (T323-02,25 en EEE2-14v,registratie 4-3-1657).

Zij noemt zich dan Foockel van Walta.

Haar zoon Douwe woont bij testeren in Franeker en dochter Catharina,getrouwd met Jacobus van Loo,woont in Leeuwarden.

 

Foockel was gehuwd (1) met Willem van Inthiema, zoon van Feycke van Inthiema en Margaretha Feyckesdr van Heslinga.

 

Foockel was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 8-5-1624 en is daarna getrouwd (2) met Tjaert van Walta, overleden Herbaijum 28 dec 1653, begraven aldaar 12 jan 1654, zoon van Sybren van Walta en Tjets van Holdinga.

 

Hij was kapitein in het leger.

Voor zijn sterfdatum en de uitnodiging voor de uitvaart zie T342-05,37.

 

Tjaert was weduwnaar van Dorothea Gerroltsdr van Feytsma, overleden 19 apr 1618, begraven Oudkerk 24 apr 1618, dochter van Gerrolt van Feytsma en Ebel van Feytsma.

 

3 Tryn Hobbesdr van Waltinga, overleden nov 1611 *

 

 

Hobbe was getrouwd (2) met zijn nicht Foockel van Glins, dochter van Laes van Glins en Wilsck Douwesdr Uninga van Hoytema.