Genealogie van het geslacht Wiarda, voor 1500 behorend tot de Friese adel

 

                                                             

 

                                                Voor bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site.

                                    Eveneens voor het voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

           De laatste Wiarda van adel en wonende op Wiardastate te Goutum was Tjomme van Wiarda, overleden 1473.

                        In de generaties daarna relaties/huwelijken met niet-adellijke vrouwen.

        

 

 Na de uitwerking van dit geslacht tot begin 18e eeuw als vervolg nog Wiarda’s die niet aangesloten konden worden of die tot een andere familie behoren.

 

 

 

         I Pybe van Wiarda.

 

Hij woonde omstreeks 1380 met zijn vrouw te Goutum.

Zie voor hem en  zijn zonen en Wiardastate de Vrije Fries XII (1873)-166/167.

 

Pybe was gehuwd met  Claer van Eminga, afkomstig uit Stiens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oene van Wiarda, volgt onder II.

 

           2   Sjoerd van Wiarda, overleden n 18 sep 1435.

 

Potestaat van Oostergo en in 1404 bewoner van Wiardastate te Goutum.

Hij overleed zonder kinderen en liet de state na aan zijn broer Oene.

Hij wordt genoemd na 26-6-1406 (OFO I-13) en op 18-9-1435 zegelt hij bij verkoop van land te Swichem (OFO I-65).

 

3  ? Ids van Wiarda

 

Volgens SFA woonde hij te Stiens als Ids van Eminga of Sjuck van Eminga.

Hij zou dus de naam van zijn moeder hebben genomen vanwege het Emingabezit te Stiens.

Hierover bestaat veel onzekerheid.

Sjuck van Eminga was getrouwd met Frouck van Wiarda uit Goutum (haar ouders onbekend), zie onder II-3

 

       II Oene van Wiarda, overleden na 1438, zoon van Pybe van Wiarda (I) en Claer van Eminga.

 

Hij was bewoner van Wiardastate te Goutum en vervangend grietman van Leeuwarderadeel in 1438 (OFO I-75 d.d.22-8-1438).

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Pybe van Wiarda, geboren ± 1405 (?), volgt onder III.

 

           2   Tjomme van Wiarda, overleden 1473.

 

Hij wordt genoemd in GPCV d.d.20-12-1449.

Hij wordt ook genoemd in OFO I-108,126,148 d.d.20-12-1449,11-8-1451,23-6-1457.

Eveneens in OFO II-217 d.d.1-3-1452.

GO 1580 Teerns:hier wordt vermeld dat hij in 1456 gezant was aan het hof van Bourgondie en dat hij getrouwd was met At Bonninga.

OFO IV-35 d.d.6-4-1470:hij had een geschil met o.a.Wybren Syds Roorda van Genum.

OFO I-222 d.d.28-2-1472 en oorkonden St Anthony Gasthuis I-64: hij schenkt voor de ziel en zaligheid van  zijn vrouw goed te Lekkum aan het Heilige Sacraments Gilde te Leeuwarden en voor na zijn dood doet hij ook voor zijn eigen zielsbehoud schenkingen aan goede doelen

Hij stichtte omstreeks 1472 met zijn vrouw het Galileërklooster ten noorden van Leeuwarden.

OFO I-254 d.d.1474:zijn oomzeggers Doecke Pybes en Tjalling Pybes horen bij de erfgenamen.

Hij had geen kinderen en was de laatste Wiarda op Wiardastate te Goutum,daarna bewoond door de Eminga's.

 

Tjomme was gehuwd met Ath van Bonninga, overleden 1471/1472 ,voor 28-2-1472, dochter van Louw Broers van Bonninga en N. Hillesdr.

 

Met haar man genoemd in OFO I-171,201,222 d.d.3-3-1464,14-1-1469,28-2-1472.

OFO I-241 d.d.24-9-1473:Tjomme Bonninga van Goutum (wordt haar man bedoeld?) wordt verzocht naar Langweer te komen om over haar nalatenschap te spreken.

 

 

           3   waarschijnlijk Frouck van Wiarda, afkomstig uit Goutum.

 

Zij zal een zuster geweest zijn van Tjomme van Wiarda,die als laatste mannelijke Wiarda op Wiardastate woonde.

Als Tjomme is overleden in 1473 wordt haar kleinzoon Syds bewoner van Wiardastate.

Zie grafschriften Roorda IV-128.

 

Frouck was gehuwd (1) met Sjuck van Eminga, misschien zoon van Pybe van Wiarda (I) en Claer van Eminga.

 

Sjuck wordt genoemd te Stiens.

Sjuck zou geboren zijn als Ids Pybes Wiarda en hij zou als Ids Pybes Eminga de naam van zijn moeder hebben aangenomen.

Volgens een andere genealogie was Sjuck van Eminga  een zoon van Sierck van Eminga en Saeck Ndr.

 

Frouck was gehuwd (2) met Hotze van Minnema, zoon van M. van Minnema.

 

Volgens SFA  trouwde Hotze Minnema met de weduwe van Ids Pybes Eminga.

Misschien is Hotze dezelfde als Hoecke Minnema,genoemd samen met Sjoerd van Wiarda,in OFO I-13 (na 26-6-1406).

 

 

 

      III Pybe van Wiarda, geboren ± 1405 (?), zoon van Oene van Wiarda (II).

 

Hij zou geboren zijn in 1405,maar over hem is niets te vinden in primaire bronnen (zie GJB 1991-128).

Woonde hij te Poppingawier ? (GJB 1991-128 en GJB 1992-78).

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw (zie ook GJB 1992-78) :

 

           1   Tjalling Pybes van Wiarda, volgt onder IV-a.

 

           2   Doecke Pybes van Wiarda, volgt onder IV-b.

 

           3   waarschijnlijk Rienck Pybes van Wiarda, overleden 1501.

 

Als Renick Pybaz Sytgama, zie GJB 1991-128

 

 

 

   IV-a Tjalling Pybes van Wiarda, overleden na 1474, natuurlijke zoon van Pybe van Wiarda (III).

 

Tjalling is een buitenechtelijke zoon van Pybe .Zie GJB 1991-128.

Vermeld met broer Doecke in GPCV en OFO-I-254 d.d.22-9-1474 als erven van oom Tjomme.Zij doen dan afstand van Aenkama-goed te Birstum t.g.v. de zusters van klooster Aalsum.

 

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Doytze Tjallings van Wiarda, volgt onder V-a.

 

           2   Pybe Tjallings van Wiarda, overleden na 1496.

 

Pibo Tjallingii Wiarda was op 1-6-1481 student te Rostock.

Zie ook GJB 1991-129.

PAX-137 d.d.4/20-4-1496:als pastoor te Wyckel (pastor in wiclis) tekent hij met anderen een verdrag met Groningen.

 

 

           3   Oene Tjallings van Wiarda, overleden 1531/1537.

 

Bij RvA 1511 met bezit te Roordahuizum,Wirdum en Boksum.

In 1531 is hij volmacht voor Leeuwarderadeel.

HvF 16480 d.d.20-12-1527:Oena  Tzalincx Wyarda en Syttye zijn vrouw eisers.

Op 13-1-1537 is er sprake van de erfgenamen van Syts Onis (OFO IV-263, nr.82).

Bij RvA 1540 hebben zijn erven bezit te Wirdum.

Bij BB 1543 Roordahuizum is sprake van de erven van Oene en zijn vrouw Sytie Oenes.

HvF 16689-264 d.d.26-6-1543:Oene Tjallings Wiarda wordt genoemd.

 

Oene was gehuwd met Syts Rintzesdr van Aytta, overleden voor 13-1-1537, dochter van Rintze van Aytta en Swob van Heringa.

 

Syts had bij haar tweede man Oene geen kinderen (Genealogia Ayttana).

Zie verder voor haar en haar man GJB 2011-190/191.

 

Syts was weduwe van Feycke van Hettema, overleden 1498, waarschijnlijk zoon van Hette Sickes van Hettema.

 

 

   IV-b Doecke Pybes van Wiarda, overleden na 1474, natuurlijke zoon van Pybe van Wiarda (III).

 

Doecke is een buitenechtelijke zoon van Pybe.  Zie GJB 1991-128.

Vermeld met broer Tjalling in GPCV en OFO I-254 d.d.22-9-1474 als erven van oom Tjomme.

 

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1    ? Here Doeckes, volgt onder V-b.

 

 

     V-a Doytze Tjallings van Wiarda, gesneuveld Wirdum 11 juni 1498, zoon van Tjalling Pybes van Wiarda (IV-a).

 

Hij sneuvelde in 1498 in de slag bij Barrahûs.

 

Doytze is getrouwd 1485 met  Mints Gerbrantsdr van Aytta, overleden 1 okt 1515, dochter van Gerbrant Ferckes van Aytta en Jets Wytzesdr van Buckama.

 

Bij RvA 1511 wordt Mentz Ditties genoemd te Wirdum als gebruikster (bij RvA 1540 als Mints Doeytie weduwe vermeld).

Andere vermeldingen in 1511 zie GJB 2011-164.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bocke Doytzes van Wiarda, volgt onder VI-a.

 

           2   Tjalling Doytzes van Wiarda, overleden 5 sep 1555, begraven Swichem ,grafschrift.

 

Tjalling Wiarda werd op 28-2-1508 student te Leuven.

Mr.Tjallingh Wyaerda was geestelijke.

Hoewel niet getrouwd,had hij wel een vrouw Ael en kinderen,waaronder een dochter Katryn.

Hij wordt met zijn vrouw Ael in 1543 genoemd als grondbezitter (BB,120b).

Zie voor hem HvF 16689-241 d.d.21-1-1542: Mr.Tzalinck Dottyes Wiarda c.s. contra Eelck Eminga.

In 1548 is hij voogd over de kinderen van Jelger Keimpes Jorna, boer te Warga.(GJB 1997-9).

HvF 16690-131 d.d.1551: Mr.Tzalingh Wiarda  procedeert namens zijn broers en zusters en namens zijn dochter Katryne Tzalinck  Wiarda.

Zie voor hem ook GJB 1991-129 (zijn sterfjaar is daar verwisseld met dat van zijn broer).

Zie ook GJB 2011-164.

 

 

           3   Doytze Doytzes van Wiarda, volgt onder VI-b.

 

           4   Aede Doytzes van Wiarda, volgt onder VI-c.

 

           5   Aal Doytzesdr van Wiarda.

 

Aal was gehuwd met Focke Aesges, afkomstig uit Oldeboorn.

 

Bij RvA 1540  wordt een Focke Eeskens genoemd met bezit te Wirdum

 

           6   Tryn Doytzesdr van Wiarda.

 

Tryn was gehuwd met N.N.. en had kinderen.

 

 

     V-b Here Doeckes, overleden voor 1511 (?),vermoedelijk zoon van Doecke Pybes van Wiarda (IV-b).

 

Here Doeckes wordt niet vermeld bij RvA 1511 Leeuwarderadeel of Baarderadeel.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Doecke Heres (Wiarda) , volgt onder VI-d.

 

2 Pybe Heres,  overleden voor 1540

 

Zijn zwager Geert Gerbes en zijn oomzegger Here Doeckes Wiarda(VII-f) waren voogden over zijn nagelaten kinderen (GJB 1991-136)

 

3 Jaw  Heres,  overleden voor 1543

 

  Jaw was een kleindochter van Doecke Pybes Wiarda (GJB 1991-129).

Mogelijk had zij uit een relatie met Keimpe van Martena een dochter Anna.

Anna, natuurlijke dochter van Keimpe van Martena, trouwde met Sjoerd Wopkes van Garijp en hun kinderen voeren de naam Wiarda

Zie hierover de artikelen van Melle Koopmans en Reid van der Ley (GJB 1991-114) en van Hein Walsweer (GJB 1991-125)

 

Jaw was getrouwd met Geert Gerbes, overleden Goutum voor 1543.

 

Hij was bij RvA 1511 gebruiker van land te Wirdum (RvA 1540 blz.115)

Bij RvA 1540 is hij dorprechter te Goutum met bezit aldaar (RvA 1540 blz 151,152)

BB 1543-85: Geert Gerbes erven zijn naastliggers te Goutum.

In 1543 worden voogden benoemd voor de nagelaten kinderen  van Jaw en Geert o.a.als curator hun neef Here Doeckes Wiarda  (VII-f). Zie GJB 1991-126,136.

 

 

 

   VI-a Bocke Doytzes van Wiarda, overleden Roordahuizum 1541/1542, zoon van Doytze Tjallings van Wiarda (V-a) en Mints Gerbrantsdr van Aytta.

 

Boer te Grouw en Roordahuizum;daar genoemd bij RvA 1511,in 1531,bij RvA 1540 en in 1541 (zie GJB 2011-165).

Zie ook HvF 16687-662 d.d.1533 en HvF 16688-154 d.d.1535.

Bij RvA 1540 heeft hij bezit te Wirdum,dat in 1511 behoorde aan schoonvader Lieuwe Tjepma.

In 1543 te Roordahuizum is er bezit voor zijn erven (BB 114b,116a).

 

Bocke was gehuwd (1) met  Wyts Ndr.

 

Was zij een Tjercksma ?

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda, volgt onder VII-a.

 

 

 

Bocke was gehuwd (2) met  Riem van Tjepma, dochter van Lieuwe van Tjepma en Eeck Wiglesdr van Hania.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Doytze Bockes van Wiarda, volgt onder VII-b.

 

           3   Wyts Bockesdr van Wiarda.

 

Wyts was gehuwd met Johan Meynerts van Hillama.

 

Op 9-5-1564 wordt er land verkocht te Roordahuizum om een schuld van 30 gulden te delgen, die Jan Meynertsz Hillema namens zijn kinderen heeft. Zie GJB 2011-166.

 

           4   Bucho  Bockes van Wiarda.

 

Over hem is niets bekend.

 

 

   VI-b Doytze Doytzes van Wiarda, overleden 18 dec 1548, begraven Swichem ,grafschrift, zoon van Doytze Tjallings van Wiarda (V-a) en Mints Gerbrantsdr van Aytta.

 

Dothias Wiarda is op 31-8-1513 student te Leuven.

Dothias Vyarda ondertekent als priester en notaris in 1527 het testament van Luts van Harinxma (F.T. 116).

Pastoor te Wirdum en als zodanig genoemd bij HvF 16481-blz.249,353 d.d.7-5-1539 en 2-12-1539 en HvF 16689-490 d.d.1547.

Hij ondertekent in 1533 als getuige het testament van Wytze van Cammingha en op 3-3-1539 dat van Douwe Sjoerds (GJB 1984-8).

Bij RvA 1540 genoemd als gebruiker van de pastorie te Wirdum.

Zie ook GJB 1991-129 (zijn sterfjaar is daar verwisseld met dat van zijn broer).

Voor bijzonderheden GJB 2011-164,165.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Bucho Wiarda, geboren ± 1532, volgt onder VII-c.

 

 

   VI-c Aede Doytzes van Wiarda, overleden Wirdum 1541  (volgens Burmaniaboek), zoon van Doytze Tjallings van Wiarda (V-a) en Mints Gerbrantsdr van Aytta.

 

Volgens G.A. had hij 8 kinderen.,4 zoons Doytse, Pybe, Bouwe en Aede (m.z.Oene)  en 4 dochters Anna, Ulck, Mints en Syts.

Op 20-5-1539 procederen de erfgenamen van Saeckele Doeckesz Popkema te Weidum tegen o.a. Aede Doettyez vanwege zijn huisvrouw (HvF 16481-259).

Bij RvA 1540 genoemd met bezit te Goutum en Wirdum

Nog in 1543 vermeld als boer op Saecklema te Wirdum (BB 1543-122b) , maar dat zal fout zijn; hij maakt gebruik van landen bij Warga (BB 1543-120b), zal ook fout zijn, want in 1543 Aede Doettyez erven te Goutum (BB1543-84b)

Zie verder voor hem en zijn kinderen GJB 2011-166,167.

 

Aede was gehuwd met  Gees Buwedr, dochter van Buwe Broers en Ulck Saecklesdr Popckema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oene van Wiarda, volgt onder VII-d.

 

           2   Pybe van Wiarda, volgt onder VII-e.

 

           3   Doytze Aedes van Wiarda, overleden 1554/1561.

 

In 1554 wordt Doeytthie Edesz te Wirdum als naastligger vermeld.

BAA 4 d.d.1-12-1561:Doethie Aedeszn Wyaerda is overleden;hij had een kind bij een vrouw,die (her)trouwde met Reynck Poppes van Wirdum.

Reynck Poppes procedeert namens haar en haar kind (GJB 2011-167).

 

4 Buwe van Wiarda, overleden voor 1579

 

Buwe was getrouwd met Aet Kempedr, een zuster van Sipke Kempez.

Hij was curator van de weeskinderen Doeytze, Jets en Beyts van zijn zuster Anna (GJB 2011-167).

 

5 Anna van Wiarda, overleden voor 1579.

 

Zij was getrouwd met Aucke Jongesz, overleden voor 1579

Hun jongste weeskinderen hebben eerst oom Buwe Aedes als curator, maar na diens overlijden is op 4-5-1579 oom Oene Edesz hun curator (GJB 2011-167).

 

6 Ulck van Wiarda, overleden voor 1585.

 

Zij was getrouwd met Wybren N.

In 1585 is Oene Aedes te Wirdum de oom van haar zoon Aede Wybrens; de laatste was erfgenaam van zijn moeder (GJB 2011-168).

 

7 Mints van Wiarda

 

8 Syts van Wiarda

 

Volgens G.A. was zij getrouwd met een boer op Hemricksend.

 

 

   VI-d Doecke Heres (Wiarda), overleden Weidum 1539, zoon van Here Doeckes (V-b).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Here Doeckes Wiarda, volgt onder VII-f.

 

 

  VII-a Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda, overleden Roordahuizum na 1577 ,ws.1578, zoon van Bocke Doytzes van Wiarda (VI-a) en Wyts Ndr.

 

Als voor zijn nazaten iets wordt ontleend aan Wiarda News,  Sippe 4-5, internet, dan wordt dat aangegeven met W.N.

 

Boer te Roordahuizum (in 1543 op Tjerksma-zate,BB 116b).

HEN 37-56 d.d.1545:Jorrit Bockes van Roordahuizum verkoopt land te Bayum.

HvF 16691-210 d.d.1558: Jorrit Bockes Wiarda als volmacht voor Friens,Warga enz.

In 1561 werd zijn naam vermeld op de drinkhoorn van de kerk van Roordahuizum.

HvF 16692-364 d.d.17-12-1562: Jorryt Bockesz wonende Rodehuysum en Tyerck Walles binnen Leeuwarden als curatoren over de kinderen bij Seerp Broers Hanye achtergelaten contra 

Hij was gedeputeerde van de Staten van Friesland in 1574;als zodanig sloot hij in 1577 een overeenkomst met de Spanjaarden (Schotanus).

Zie ook BAA 4 d.d.1561

Vergelijk ook GJB 2011-165.

 

Jorrit was gehuwd (1) met  Fedt Haringhsdr van Rinia, overleden Roordahuizum 24 jul 1542, dochter van Haring Doeckes van Rinia en Saeck Laesdr van Oedtsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1  Bocke Jorrits Wiarda, volgt onder VIII-b.

 

           2  Haring Jorrits Wiarda, overleden 20 jul 1572, begraven Swichem ,grafschrift.

 

Haring Wiarda is in juni 1551 student te Leuven en op 29-11-1554 student te Keulen.

Recesboek IDA d.d.26-8-1569:Mr Haringh Wiaerda,pastoor te Warga.

Bij overlijden in 1572 pastoor te Swichem.

 

Opmerking: volgens SFA zijn ook de volgende kinderen Wyts en Pybe uit het eerste huwelijk met Fedt;  dit is geloofwaardig omdat zowel Wyts als Pybe een dochter Fedt hebben.

Maar volgens de G.A. is Pybe uit het tweede huwelijk en is dan genoemd naar de overleden eerste man van Catharina van Jelgersma ( de naam Pybe is moeilijk verklaarbaar bij Jorryt x Fedt);  Pybe heeft ook een dochter Tryncke.

Hoewel de G.A. ook niet altijd betrouwbaar is, houd ik het maar op die lezing.

 

Jorrit was gehuwd met (2) Catharina Hettesdr van Jelgersma, dochter van Hette van Jelgersma en Tjets van Tjepma

 

Catharina was weduwe van Pybe van Geeckinga.

In de Genealogia Ayttana wordt de zoon Pybe uit tweede huwelijk nadrukkelijk genoemd, maar ook dochter Wyts zal uit dit huwelijk zijn .

Zie GJB 2011-219.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Wyts Jorritsdr van Wiarda, overleden na 1610.

 

Wyts  is getrouwd rond 1562 (1) met Floris van Abbema, overleden 19 jan 1576, begraven Roordahuizum, grafschrift

 

Floris woonde met zijn vrouw te Roordahuizum.

Copie 4060 IDA:

23-8-1576 en 28-6-1578: Wyts Wyaerda als weduwe van Floris Abbema.

28-6-1579: Sipcke Abbema,16 jaar, Wytske Wyarda wegens Saecke Abbema, in zijn 14e jaar, haar zoon, en wegens Rinck Abbema, haar dochter, in het 12e jaar, alle bij Floris Abbema getogen.

Haar broer Pybe Jorrits Wyarda en haar neef Bocke Doytzes Wyarda worden geauthoriseerd als curatoren,maar het bewind zal Wyts zelf uitoefenen.

 

Wyts  is getrouwd 1579 (2)  met Alef Sakes van Aylva, overleden voor 4 okt 1588, zoon van Saecke Sytses Idsinga en Anna van Aylva.

 

.Hij noemde zich  Aylva naar de naam van zijn moeder

HvF 16693-33 d.d.26-10-1565: Cunera Dircks van Leeuwarden contra Alef Aylva van Sneek.

Recesboek IDA d.d.8-3-1575:Aeloff Aeleva de jonge te Roordahuizum.

PI 1578: Aleff Saeckes te Roordahuizum aangeslagen voor 4 cg.

HvF 16698-82 d.d. 11-7-1579: Ynthie Upckeszn te Marssum contra Alef van Aluwa te Roordahuizum.

HvF 16698-103 d.d. 20-7-1579: Alle Alleszn contra Aleff van Aluwa de jonge te Roordahuizum.

HvF 16698-112 d.d.5-9-1579: Inthie Upckes te Marssum en Douwe Corneliszn te Kimswert contra jonge Aleph van Aluwa te Roordahuizum.

GO 1580/1581:Alef Sakes te Roordahuizum tekent voor de opkomsten.

Alef Sakes als stiefvader van de kinderen van Wyts bij Floris Abbema (HvF 16702-8,201 d.d.23-3-1586 en 19-7-1587).

 

 

HvF 16703-93,193 d.d.4-10-1588 en 1589: Wyts bij erfgenamen Rheen als weduwe van Alef Sakes en als tutrix voor haar kinderen.

HvF 16704 d.d.6-5-1591: zij woont nu na het overlijden van Alef Sakes met diens kinderen te Sneek.

 

SNE 143 d.d.28-2-1603: Wyts als tutrix voor haar dochters Bauck,ongeveer 20 jaar en Ancke,ongeveer 17 jaar,kinderen van haar overleden man Alef van Aylva.

HvF 16706 en HvF 16707 d.d.1604/1606: haar man Alef Sakes is overleden en haar oudste  dochter Fedt uit het huwelijk met Alef ook; Fedt,geboren omstreeks 1580, was  getrouwd en was voor een derde deel erfgenaam van Alef Sakes; er wordt doorMr.Harmen Jans te Sneek en andere  erfgenamen geprocedeerd tegen Wyts en haar dochters Bauck en Anck,en het kind door Fedt nagelaten, allen te Sneek.

HvF 16709: op 9-7-1610  procedeert Mr.Harmen Jans te Sneek tegen Wyts Wiarda,weduwe van Alef Sakes.

 

 

       4  Pybe Jorrits van Wiarda,  geboren te Roordahuizum op Tjerksmazate,  volgt onder VIII-a

 

 

 

 

 

  VII-b Doytze Bockes van Wiarda, overleden voor 1562, zoon van Bocke Doytzes van Wiarda (VI-a) en Riem van Tjepma

 

Hij woonde te Wirdum.

 

Doytze was gehuwd met  Ida Aedesdr Reynalda, overleden voor 1562, dochter van Aede Auckes Reynalda en Idscke Ndr.

 

Zie GJB 1989-70 , GJB 1986-59. en GJB 2011-166.

In 1552 is Doeyttie Bockez te Roordahuizum bewapens met speets en degen.

In 1559/1560 verkoopt hij een huis te Roordahuizum (GJB 2011-166).

HvF 16800-178 (1562):de erven verkopen land.

 

Ida was weduwe van Wybren Auckes van Waltinga, overleden na 7 okt 1549 ,vermoedelijk voor 31 dec 1549, zoon van Aucke Wybrens van Waltinga en Beintz Ndr.

 

Uit het huwelijk van Doytze en Ida:

 

1  Bocke Doytzes van Wiarda, geboren ± 1550,overleden in 1603 te Harlingen.

 

 

In 1575 verkoopt hij land te Roordahuizum en Warga aan Viglius Aytta en in 1578 is hij bijzitter van Idaarderadeel (GJB 2011-166).

Hij woonde later te Kornwerd.

In 1588 is hij 38 jaar (zie GJB 1984-42).

In 1596 bij tweede huwelijk was hij mederechter van Wonseradeel.

HAR 127-349 d.d .6-5-1603: Als Bocke is overleden is zijn jongste zoon Tjalling nog minderjarig en wordt op verzoek van Doytze Bockes oom Sytse Geerts als curator over Tjalling benoemd (Sytse was boer te Wons en getrouwd met Eelck Sybrants, zie GJB 2005-156).

Bij overlijden was hij secretaris van de Binnen-en Buytendijcken (GJB 2005-156 en GJB 2011-166).

 

Bocke trouwde met 1) Houck Sybrants ,overleden voor 1596, dochter van Sybrant Tjallings

 

Uit dat huwelijk:

 

A Doytse Bockes (Wiarda), die in 1606 in Dokkum woont (zie hierna HvF 16707-372 d.d.25-6-1606).

 

B Tjalling Bockes (Wiarda), in 1603 nog minderjarig.

 

 

 

Bocke trouwde 7-2-1596 gerecht  Wonseradeel met 2) Hil Jansdr , overleden na 1606

 

1601: Bocke Doytses Wyaerda en Hil Jansdr kopen een huis te Harlingen voor 510 goudguldens (GJB 2012-49,   HAR T1-244v).

HvF 16707-372 d.d.25-6-1606: Eedu Joostes Wijaarda (Ida Joostdr) geass. met Walte Benedix Hettinga haar voormond contra Sibe Jans als voormond over de weeskinderen van Bocke Doytses Wyarda en mede als volmacht van Hil Jansdr weduwe van Bocke Wyarda en Doytse Bockes wonende binnen Dokkum.

HvF 16707-426 d.d.23-9-1606: Edo Joostes Wijarda contra Hil Jansdr c.s.

 

 

           2   Ida Doytzes van Wiarda, ,ook Ede,, overleden na  1606

 

HvF 16484 d.d.27-10-1604:Ida Doytzes Wyaarda,vrouw van Tjesse Beerns te Aegum ,bij de erfgenamen van Jorryt Bockes;zij heeft een geschil met de andere erfgenamen.

Zie hypotheekboek IDA d.d.27-2-1606 Ida en Tjesse als echtpaar te Aegum en ook GJB 1984-42.

 

Ida was gehuwd met Tjesse Beerns, geboren ± 1543, overleden  Aegum 1606.

 

Hij woonde met zijn vrouw te Wirdum en Aegum.

.In 1588 is hij 45 jaar.

Zie verder GJB 1984-42.

 

 

           3   Joost Doytzes van Wiarda, volgt onder VIII-c.

 

 

  VII-c Bucho Wiarda, geboren ± 1532, overleden 1595, natuurlijke zoon van Doytze Doytzes van Wiarda (VI-b).

 

Bocko Dothie Wiarda werd op 9-7-1548 ingeschreven als student te Leuven.

Hij was priester maar vanwege zijn calvinistische sympathieën vluchtte hij in 1570 naar Bremen.

Hij werd de stamvader van een uitgebreide Duitse tak Wiarda (zie het boek door Siegfried Wiarda  “Wiarda 1369-1969” ).

Zie ook GJB 1991-129.

 

Bucho was gehuwd met  Aelcke Yntesdr, overleden 1601, dochter van Ynte Hoytes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Onnius Wiarda, geboren 1563, overleden 1597.

 

Hij was niet getrouwd.

Misschien reeds in 1574 als Ennius Wiarda student te Marburg.

Als 22-jarige werd hij in 1585 professor te Erfurt.

 

 

           2   Dothias Wiarda, geboren 1565, overleden 1637.

 

Dothias Wiarda was in 1579 student te Marburg, op 21-10-1584 student te Heidelberg en in 1592 student te Basel.

T313-256: Dr.Dothias Wiarda,kanselier van Oost-Friesland,contra Viglius van Aytta (1620).

HCL Hyp.boek 19-165v,166 d.d.13-3-1624: Dothias Wiarda tekende op 10-5-1620 een acte van borgtocht.

 

Dothias is getrouwd Bremen 1594 (1) met Rebecca Zernemann.

 

Uit dit huwelijk : Aggaeus Wiarda (1594-1627),  in 1615 student te Marburg.

Bucho Wiarda,  wiens dochter Rebecca Wiarda (1649-1691) op 2-5-1668 ondertrouwd was te Groningen  en op 17-6-1668 trouwde te Leer met Lucas Alting (1640-1701)             (zie Groninger Arch. T1109-151,193,233).

                             Tileman Wiarda,  geboren Aurich 1601, overleden Leer 6-11-1640; hij trouwde Leer 15-12-1629 met Heile Reinkling, overleden 1634. (W.N.)

Tileman had uit dat huwelijk o.a. een zoon Ulrich Wiarda, geboren Leer 4-1-1632, overleden Groningen 30-10-1669 (W.N.)

Ulrich trouwde Leer 1663 met Sophia Juliana von Völlen, overleden na 1703 W.N.).

Hij liet als Uildrick Wyarde  op 26-2-1664 te Leeuwarden zijn zoon  Tileman Bucho (Tyllemanus)  dopen.  De andere kinderen werden geboren te Groningen in 1666 en 1670.

Tileman Bucho Wiarda was ondertrouwd Groningen 22-6-1689 en trouwde Noordlaren 14-7-1689 met Johanna Solbach uit Groningen.

Kan hij toch de Tielemannus Wiarda zijn die op 5-9-1692 gaat studeren te Franeker ?

 

 

Dothias is getrouwd 1620 (2) met Ida van Pethum, overleden 1621.

Dothias trouwde (3) met Icke Edens.

 

           3   Viglius Wiarda, geboren 1575, overleden Aurich 1625.

 

Viglius Wiarda werd op 12-5-1593 student te Franeker.

 

Viglius was gehuwd met Eya van Hetzum.

 

           4   Regina Wiarda, overleden Warburg.

 

           5   Fauka Wiarda.

 

Fauka was gehuwd met Gerhard Schmidt, overleden 1611.

 

Hij woonde met zijn vrouw in Groningen.

 

 

           6   Wilhelm Wiarda, overleden Aurich.

 

Wilhelm is getrouwd 1603 met Geecke Albers.

 

Misschien in 1581 als Guilielmus Wiarda student te Marburg.

Hij woonde met zijn vrouw te Aurich; uit dat huwelijk zoon Dirk Wiarda (1606-1653).

Dirk had uit zijn huwelijk met Metta Johanssen een zoon Jacobus Wiarda (1642-1665).

 

 

  VII-d Oene Aedes van Wiarda, overleden 1587, zoon van Aede Doytzes van Wiarda (VI-c) en Gees Bouwesdr.

 

Als voor zijn nazaten iets wordt ontleend aan Wiarda News, Sippe7, internet, dan wordt dat aangegeven met W.N.

 

 

Veehouder op Saecklema te Wirdum en dorprechter aldaar (kerkeboek Wirdum).

Zie voor hem het recesboek van Leeuwarderadeel 1571,1577,1579 en 1587 en ook inventarisatieboeken LWL 71 d.d.1571 en LWL 80 d.d.1584.

PI 1578: Onna Aedes te Hemsterabueren onder Wirdum aangeslagen voor 3 cg.

Zie voor hem ook GJB 2011-167.

 

Oene was gehuwd met  Jel Eemesdr. (zie LWL en kerkeboek Wirdum 1587).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pybe Oenes Wiarda, volgt onder VIII-d.

 

2 Doytze Oenes Wiarda,  overleden voor 1636

 

Hij trouwde met Tryntje Martens,  overleden voor 1636

 

 

LWL 69 d.d.4-1-1636: Wijlen Doitse Oenes en Tryntje Martens, echtpaar te Wirdum, hadden als nagelaten kinderen Ime Doitzezn in het 16  e  jaar, Attie Doitzedr 19 jaar en Lysbet Doitzedr in het 14  e jaar. Ze hadden als curatoren hun oom Pibe Oenes en Hebbe Symens te Wirdum.

 Antje Sjoerds, weduwe Pibe Oenes, sluit de door haar man gevoerde weesrekening af ten overstaan van notaris Cornelium Gally.

 

Hun kinderen zijn:

 

a. Attie Doytzedr Wiarda,  geboren 1616

 

b. Eme Doytzezn Wiarda,  geboren 1620

 

c.Lysbet Doytzedr Wiarda,  geboren 1622

 

 

 

3 Eme Oenes Wiarda, vermoedelijk overleden te Jelsum omstreeks 1600.

 

Eme trouwde met Tjamck Folckertsdr Fogelsangh

 

Tjamck zal omstreeks 1600 hertrouwd zijn met Ds. Bartholdus Schuiringa.

Ds.Schuiringa was predikant te Jelsum 1586-1602 (Romein) en daarna te Sexbierum.

 

 Een zoon van Eme en Tjamck is  Aemilius Wiarda , geboren Jelsum omstreeks 1600,  overleden Franeker 1670.

 

Op 3-2-1617 werd Aemilius Wiarda uit Jelsum student te Franeker.

HCL Hyp.boek 16-20v/21 d.d. 3-2-1621: Eme Emisz Wiaerda heeft op 27-4-1619 een schuldvordering van 300-0-0.;  hij is een zoon vam Tyamcke Folckertsdr Fogelsangh, weduwe van wijlen Bartholdus Schuiringa, in leven predicant te Sexbierum.

Aemilius Wiarda was conrector van de universiteit te Franeker 1625-1670.

 

Aemilius Wiarda trouwde met 1) Geertje Johannes Balck

Aemilius Wiarda trouwde met 2) Jeltje Douwes (W.N.)

 

Uit het eerste huwelijk:

 

a. Ds. Johannes Wiarda, geboren Franeker 1629 (?) , overleden 21-8-1685 te Kollum, 55 jaar.

                Op 3-6-1642 werd Johannes Aemilii Wiarda student te Franeker.

                Als student deed hij op 26-1-1645 belijdenis te Franeker.

                Hij was predikant Ameland 1650-1655, Engelum 1655-1657 en Kollum 1657-1685 (grondpacht aan Ds.Johannes Wiaerda te Kollum, GJB 1997-75).

                Hij trouwde met Bauckje Romptsdr Rosema.

                Uit hun huwelijk:  Rombartus Wiarda,  getrouwd met Maria Schouten (W.N.) en Susanna Wiarda,  overleden Franeker 23-5-1712.

                Op 11-6-1682 trouwde Susanna Wiarda van Kollum te Wetsinge/Sauwerd met Ds. Theodorus Wilman, predikant aldaar, overleden 1715

                In 1698 waren Rombartus Wiarda en Ds.Theodorus Wilman voor zijn vrouw Susanna ieder voor de helft eigenaar van Burum stem 26.

 

 

b. Ds. Bartholdus Wiarda,  geboren Franeker 1627,overleden Workum 15-7-1681, 54 jaar, grafschrift

                Op 6-3-1648 werd Bartholdus Wiarda student te Franeker.

                Bartholdus deed als student op 1-2-1652  belijdenis te Franeker.

Als candidaat theologie trouwde hij 1653  (att.8-10-1653 Franeker om elders te trouwen) met Aaltje Christianusdr Schotanus uit Franeker, geboren 1634, dochter van Christianus Schotanus (predikant en professor Franeker) en Aeltien Joannis Culenburgh.

Bartholdus was predikant Lutkewierum 1654-1658,  Dronrijp 1658-1671 en Workum 1671-1681.

 

FRR 120 d.d.4-10-1654: Aeltie Christianus, 20 jaar, getrouwd met Bartoldus Wyaerda, predikant te Lutkewierum.

MEN 70 d.d.27-4-1666 en d.d.30-5-1666: Ds.Bartholdus Wiarda te Dronrijp als curator.

Aaltje Scotanus, weduwe Ds. Barth Wiarda, was ondertrouwd gerecht Franeker 4-9-1686 met Philippus de Gijs (Leeuwarden).

 

c. vermoedelijk ook als zoon  Aemilius Wiarda,  geboren omstreeks 1635.

 

Op 21-9-1653 werd Aemilius Wiaerda ingeschreven als student te Franeker.

 

 

 

4  Aede Oenes Wiarda  (W.N.)

 

5  Atke Oenes Wiarda (W.N.)

 

Atke trouwde met Sytse Poppes (W.N.)       

 

  VII-e Pybe van Wiarda, overleden 1579 (kerkeboek Wirdum april en juni 1579), zoon van Aede Doytzes van Wiarda (VI-c) en Gees Bouwesdr.

 

Als voor zijn nazaten iets wordt ontleend aan Wiarda News, Sippe 6, Internet, dan wordt dat aangegevem met W.N.

 

Pybe was boer op Worpsteraburen onder Wirdum.

Zie voor hem recesboeken LWL d.d. sep1566 en maart 1571 en ook GJB 1992-76.

PI 1578:Pybbe Aeddes te Woorpsterbueren onder Wirdum aangeslagen voor 6 cg.

Zie voor hem ook GJB 2011-167.

 

Pybe was gehuwd met  Catharina Keimpesdr, overleden 1585, natuurlijke dochter van Keimpe Auckes Unia.

 

Haar vader was Heer Kempo Unia, pastoor te Beers. Zij werd in 1559 door haar vader gewettigd.

Zie voor haar huwelijk LWL 206 d.d.28-4-1565 en voor haar overlijden LWL 80-113 d.d.19-4-1585.

Op 19-4-1585 is er inventarisatie sterfhuis Pybe Aedez en Tryncke Cempedr, destijds echtelieden te Wirdum (LWL 80-113).

 

Uit dit huwelijk:

 

De namen van de kinderen onder 3 t.e.m. 10 , zie W.N.

 

           1   Aede Pybes Wiarda., geboren Wirdum omstreeks 1560, overleden Oldeboorn omstreeks 1610.

 

Herbergier te Oldeboorn en Wirdum.

 Zie recesboek LWL d.d .juni en nov/dec 1611, hypotheekboek LWL d.d. 29-11-1611 en GJB 1992-75.

In GJB 1992-75 worden als kinderen vermeld Pybe en Trijntje, getrouwd met Jelle Sakes van Schoten

Zie voor hem ook BAA 62-102 d.d.aug/sep 1586.

 

Zijn nageslacht in Sloten en Stavoren is o.a.gebaseerd op het Wiardaboek 1369-1969 door Siegfried Wiarda en is verwerkt in het volgende intermezzo A

 

                               

2 Doitze Pybes Wiarda,  geboren Wirdum omstreeks 1565

 

Zie voor hem het volgende intermezzo B

 

3 Tryn Pybes Wiarda

 

4 Fedt Pybes Wiarda

 

5 Yescke Pybes Wiarda

 

6 Tzalling Pybes Wiarda

 

7 Uelck Pybes Wiarda

 

8 Auke Pybes Wiarda

 

Auke was getrouwd met 1) Ank Johannes (W.N.) en met 2) Tryn Wynties (W.N.)

 

9 Kempe Pybes Wiarda

 

Zie voor hem het volgende intermezzo C

 

10 Ansck Pybes Wiarda

 

Ansck was getrouwd met Feijke Reyners van Warstiens (W.N.)

 

 

 

 

                                                                                                 Intermezzo A

 

 

Uit het huwelijk  Aede Pybes Wiarda VII-e-1  met onbekende vrouw (en), de kinderen 1b,1c en 1d misschien uit een tweede huwelijk :

 

 

1a. Pybe Aedes Wiarda,  overleden Oudeschoot 1635

 

Herbergier te Huizum, Wirdum en Oudeschoot.

Zie voor hem : Hyp.boek LWL 29-11-1611, Weesboek LWL 4-12-1618, Recesboek LWL jan en dec 1626

 

 

 

Pybe was getrouwd  met 1) Lutske Hebbes Camminga, overleden 1620 (zie voor dit huwelijk kerkeboek Wirdum 1598,1599).

 

In 1637 heeft Lutske een broer Tyerck Hebbes te Zuidhorn en een zuster Royts Hebbes (innocent).

HvF 16792 d.d.26-10-1637:Tyerck Hebbes te Zuidhorn als broeder en Sibrand Ottes wegens zijn huisvrouw, een zusters dochter van Royts Hebbes, laten voor Royts Hebbes als curator pg authoriseren Hebbe Pybes, chirurgijn te Sneek

 

Uit dit huwelijk:

 

Hebbe Pybes Wiarda, zie 2a

 

Tjets Pybes Wiarda

 

Tjets Pybes Wiarda van Oudeschoot trouwde Sloten 6-3-1636 met Sybren Ottes van Sloten (in 1660 burgemeester van Sloten).

 

Aede Pybes Wiarda (W.N.)

 

 

Pybe was getrouwd met 2) Trijntje Lieuwes Haerda.

 

 

1b.Trijntje Aedes Wiarda,  overleden Heerenveen 20-9-1666 (lidmatenboek).

 

Trijntje was getrouwd met Jelle Saeckes van Schoten.

 

Hyp.boek SCO 160-43v d.d.10-6-1636 (reg.17-6-1636); Olcke Hansesz en Auckien Jansdr, echtpaar,herbergiers Heerenveen,bekennen schuldig te zijn 600 gg aan Jelle Saeckez en Trijntie Edesdr, echtpaar, bierstekers Heerenveen.

Hyp.boek WYM 88-531v  d.d.8-9-1644: Jelle Saeckes van Schoten en Trijntje Edes Wyaerda ,echtelieden,bierstekers op het Heerenveen, als crediteuren.

Tryntje Edes Wiarda wordt in mei 1650 vermeld te Sneek.

Tryntje Wiarda is in 1666 lidmaat te Heerenveen.

 

1c. Lysbet Aedes Wiarda, overleden Pietersbierum voor 1672.

 

Lysbet trouwde met 1) Hinne Hettes uit Oldeboorn (W.N.)

Lysbet Edes Wiarda op 21-4-1659 ingekomen als lidmaat te Heerenveen uit Terkaple.

Lysbet Edes Wiarda (Heerenveen) trouwde 1660 ( 26-7-1660 att.Heerenveen om elders te trouwen) met 2) Ds.Jacobus Johannes Overney  (Pietersbierum), overleden Pietersbierum

10-5-1672, begraven aldaar, grafschrift Walle [5371].Volgens het grafschrift waren  daar ook zijn vrouw en zijn zoon David begraven.

 

1d  Popke Aedes Wiarda  (W.N.),  overleden voor 1659

 

Popke Edes (Terband) trouwde Heerenveen 27-12-1648 met Aarntje Harmens (Heerenveen).

 

Aarntje Harmens (Heerenveen) hertrouwde Heerenveen 1659.

 

 

 

2a. Hebbe Pybes Wiarda,  geboren Oudeschoot omstreeks 1610, overleden  Sloten 26-12-1671, 61 jaar.

 

Zie voor hem Weesboek LWL d.d. 4-12-1618 en 23-9-1623.

Op 5-9-1633 wordt Hebbe Pybes van Schoot ingeschreven als burger van Sneek (legt de eed af).

Op 27-12-1634 wordt Hebbe Pybes, mr.chirurgijn, ingeschreven als burger van Sloten.

HvF 16792 d.d.26-10-1637:Curator wordt Hebbe Piebes, chirurgijn van de colonel Oenema te Sneek.

Bij het dopen in 1637 is hij veldscheerder te Sneek, in 1642 mr.glasmaker te Sloten.

In de jaren 1657/1663 is hij burgemeester van Sloten.

 

Hebbe trouwde met 1) Janneke N.  ,overleden Sloten 6-6-1636.

Hebbe Pybes Wiarda van Oudeschoot trouwde 1637 (11-3-1737 att.van Sloten naar Sneek om daar te trouwen) met 2) Eelckje Ulbanius van Oldeboorn, overleden Sloten 26-4-1660

Hebbe trouwde Wyckel 4-10-1663 met Antje Wimmerts, overleden Sloten 11-10-1671.

 

Uit het huwelijk van Hebbe en Eelckje:

 

1. Pybe Hebes Wiarda, gedoopt Sneek 31-12-1637, overleden Lemmer 1700 (?), zie 3a

 

2. Aede Hebes Wiarda, geboren Sloten omstreeks 1640 (?), overleden Sloten 15-6-1715, zie 3b

 

3. Ulbanius Hebes Wiarda,  gedoopt Sloten 7-8-1642, overleden Sloten 25-8-1665, oud 23 jaar.

 

4. Luytske Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 31-3-1644, overleden 1690 (W.N.)

 

5. Trintie Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 1-1-1646

 

6. Janneke Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 16-5-1647

 

7. Sybrandus Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 7-2-1650, overleden Sloten 5-10-1663, oud 13 jaar.

 

8. Tryntie Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 11-4-1652, overleden Sloten 10-9-1665, oud 13 jaar.

 

9. Rinske Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 24-9-1654.

 

10 Saecke Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 29-11-1655, overleden Sloten 8-9-1665, oud 9 jaar.

 

11 Ipe Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 20-4-1660, overleden Sloten 11-9-1665, oud 5 jaar.

 

12Teetske Hebes Wiarda, gedoopt Sloten 20-4-1660, overleden Sloten 14-10-1665, oud 5 jaar

 

 

3a. Pybe Hebes Wiarda,  gedoopt Sneek 31-12-1637, overleden Lemmer na 1691 (in 1700 ?)

 

Lidmaat te Lemmer in 1667,1670, 1680 en 1691 , daarna overleden.

Hij was armvoogd en waagmeester te Eesterga en Lemmer(lidmatenboek)

Pybe was dorprechter te Lemmer (1676,1680).

GJB 2002-13: Piebe Hebbes Wiarda, dorprechter Lemmer, draagt op 17-1-1681 het administrerend diakenschap over.

GJB 2002-10: In 1688 hoort hij bij de kopers van land.

 

Pybe Hebes (Sloten) is op 2-2-1662 ondertrouwd Sloten met Jeepje Jans (Kuinre), overleden Lemmer 22-5-1692 (lidmatenboek).

 

Jeep Jans doet belijdenis te Lemmer op 20-11-1670 en is daar lidmaat 1680,1691 en overleden 22-5-1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Eelkje Pybes Wiarda, geboren Eesterga (?) omstreeks 1662

 

Eelkje Piebes (Lemmer) trouwde Eesterga 21-11-1680 met Jencke Jakles (Lemmer), gedoopt Eesterga 10-5-1660.

 

Jentje was veehouder, dorprechter Lemmer en bijzitter Lemsterland.

Het nageslacht noemt zich ook Wiarda; zijn  zoons zijn Jackle Jentjes Wiarda (1688), Jan Jentjes Wiarda (1692) en Pybe Jentjes Wiarda (1696).

 

2. Jelle Pybes Wiarda,  geboren Lemmer, gedoopt Eesterga 15-11-1668

 

3. Hebe Pybes Wiarda,  gedoopt Lemmer 9-10-1670.

 

4. Jelle Pybes Wiarda,  gedoopt Lemmer 27-11-1672

 

5. Jan Pybes Wiarda,  gedoopt Lemmer 28-1-1676

 

6.  Claaske Pybes Wiarda,  gedoopt Lemmer 16-5-1680

 

7.  N. Pybes Wiarda (dochter),  gedoopt Lemmer 13-4-1684.

 

8.  ?Jeepje Pybes,  geboren omstreeks 1665

 

Jeipjen Piebbes van Lemmer trouwde Lemmer 17-2-1689 met Claes Claesis Niholt van Lemmer, chirurgijn aldaar.

 

 

3b. Aede Hebes Wiarda,  geboren Sloten omstreeks 1640 (?), overleden Sloten 15-6-1715.

 

Aede was stads- en gerechtsbode te Sloten. Hij is daar ook diaken

 

Ede Hebes (Sloten) trouwde Sloten 17-2-1667 met 1) Siementje Symens (Sloten), overleden Sloten  7-4-1676.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Eelkje Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 8-12-1667

 

2. Simon Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 22-8-1669

 

3. Teetske Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 7-7-1672

 

Zij trouwde 1700 (21-8-1700 att.van Sloten naar Tjerkgaast om te trouwen) met Here Gerrits (Tjerkgaast).

 

4. Hebbe Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 28-5-1674

 

Hebbe trouwde Sloten 23-1-1707 met Trijntje Lykles (Kleine Gaast) en had uit dat huwelijk een zoon Lykle Hebbes.

Lykle Hebbes (Akkrum) trouwde Akkrum 6-6-1734 met Hantje Reins (Oosterzee).

 

 

Ede Hebes (Sloten) trouwde Sloten 2-6-1678 met 2) Lutske  Rutgers (Niebert).

 

Uit dit huwelijk:

 

5. Ype Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 18-5-1679

 

6.  Ype Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 17-10-1680

 

Hij trouwde Sloten 5-6-1707 met Lysbeth Folkerts (Sloten).

 

7.  Trijntje Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 2-2-1683.

 

8.  Eelkje Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 3-5-1685.

 

9.  Sibrandus Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 23-11-1687

 

10. Ulbe Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 6-4-1690

 

11. Sibrandus Edes Wiarda,  gedoopt Sloten 20-6-1694.

 

Hij trouwde Sloten 8-9-1720 met Antje Gerrits  (Sloten).

 

 

                                                                                         Einde intermezzo  A

 

 

                                                                                             Intermezzo B

 

Doytze Pybes Wiarda (VII-e-2),   geboren Wirdum omstreeks 1565.

 

Hij trouwde met Aetke Buckodr

 

Uit dit huwelijk:

 

1  Bucko Doytzes Wiarda,  overleden na 1637

 

Vermoedelijk is hij de student Bucho Wiarda , ingeschreven in 1579 te Marburg.

LWL 69 d.d.15-9-1637: hij woont te Roordahuizum en is curator over de kinderen van zijn broer Pybe

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

Frouck Bukes Wiaerda (Roordahuizum) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 17-3-1642 met Freerck Gerryts (Leeuwarden).

 

2  Pybe Doytzes Wiarda,  overleden Stiens 1636/1637.

 

Pybe was boer te Stiens

Bij ondertrouw in 1619 uit Wirdum en dan vermeld als Pier Doitses.

Hij was geen lidmaat te Stiens en liet daar geen kinderen dopen.

LWL 69 d.d.20-5-1636: Pybe Doitses als rechter.

Na zijn overlijden krijgen zijn zoons een curator.

LWL 69 d.d.15-9-1637: Doytse Pibes, in het 18e jaar, en Hendrik Pibes,in het 16e jaar, krijgen als curator hun oom Bucke Doitses te Roordahuizum

LWL 69 d.d.19-3-1640: Doytse Pibes, in het 20 e jaar, en Hendrik Pybes, in het 18 e jaar, hebben Jetze Rinckes als curator; deze ontvangt rekeningbewijs van Buke Doitses voor het beheer.

 

Pybe Doytzes (Wirdum) trouwde 1619 , 2 e pr. Leeuwarderadeel  26-6-1619 ,met 1) Willemke Harmens (Grouw), overleden voor 1630

 

Uit dat huwelijk:

 

a. Doytze Pybes Wiarda,  geboren Stiens 1619/1620, overleden 1674

 

D.Wiarda werd vaandrig op 24-4-1647 als opvolger van J.v.d.Bos (T5.18).

Hij werd luitenant in de comp. S.Ockinga op 23-6-1666 als opvolger van zijn broer Hendrick (T5.18).

In 1674 voogd over de dochter van zijn broer (zie hierna).

 

b. Hendrik Pybes Wiarda, geboren Stiens 1621/1622, overleden 1666

 

HCL resoluties : Hendrik Pybes Wiaerda in 1646 aangesteld als vaandrig en in 1663 als luitenant.

HAR 113 d.d.25-11-1659: Hendrik Wyaerda, vaandrig, als curator

Vaandrig Hendrick Wiaerda wordt luitenant op 7-2-1663 als opvolger van A.S.Idzinga (T5.17 en 5.18)

Als luitenant opgevolgd door zijn broer H.Wiarda op 23-6-1666 (T5.18).

HCL X12-97 d.d.20-8-1666: luitenant Wiarda, bewoner van een huis bij de Gal.kerk, boedelscheiding.

 

Henrick Wiaerda (Harlingen) trouwde Harlingen  30-1-1661 met Idtske Lieuwes Siersma (Harlingen), overleden Harlingen 1666

Hij had uit dat huwelijk een dochter Wilhelmina Wiarda,  gedoopt Harlingen 28-5-1665, overleden na 1737.

Wilhelmina trouwde in 1695 met Dr. Suffridus de Buckoy, advocaat bij het Hof van Friesland.

 

HAR 114 d.d.20-5-1666: Jetske Lieuwes Siersma is overleden.

Haar zoon Jan Dominicus Balck, 16 jaar, is uit haar eerste huwelijk met wijlen Dominicus Balck, med. Dr.

Uit haar tweede huwelijk met Hendrick Wiaerda een dochter Willemijntje, ca. 1 jaar. Als curator voor Jan Balck en voor Willemijntje wordt benoemd Augustinus Siersma, chirurgijn.

HAR 114 d.d.13-1-1674: Joannes Balk, medisch student ,laat Sacco Idsinga benoemen als curator voor zijn halfzuster Willemijntje Wiarda.

Haar vader H.Wiarda, luitenant, is overleden en haar moeder Ytscke Balk (dwz eerst getrouwd met Dominicus Balk) was ook al overleden.

HAR 114 d.d.29-5-1674: curator Sacco Idsinga excuseert zich en wordt vervangen door Dr.Sibrandus Beechius.

HAR 114 d.d.22-6-1674: Augustinus Siersma, chirurgijn Admiraliteit F., curator, is overleden. Voor Willemina Hendricks, 9 jaar,wordt curator haar oom Doitse Wiarda, luitenant

HAR 114 d.d.26-10-1674: Doeytze Wiarda, luitenant, is overleden. Curator voor zijn halfzuster wordt nu Joannes Balk, med.student.

Lidmatenboek Kerk Leeuwarden: Wilhelmina Wiarda ingekomen van Gouda op 22-8-1683.

HCL C11-102 d.d.21-12-1725: Wilhelmina Wiarda, weduwe wijlen Dr.Suffridus de Bucquoij, oud 60 jaar, doet aangifte van diefstal.

HCL Hyp.boek 142-70v,71 d.d. 31-8-1767: Wilhelmina Wiarda tekende op 10-12-1737 een schuldbekentenis van 400 cg.

 

c. Tjalling Pybes Wiarda (W.N.),  geboren Stiens, overleden voor 1636.

 

 

 

Pybe Doitses (Stiens) trouwde  Stiens 17-1-1630 met 2) Wybrich Wygers (Stiens).

 

Uit dat huwelijk voor zover bekend geen kinderen.

 

 

 

3 Feike Doytzes Wiarda

 

Feike trouwde met Auk Epes (W.N.)

 

                                                                               

                                                                                                Einde intermezzo B

                                             

 

                                                                            Intermezzo C

 

1.Kempe Pybes Wiarda (VII-e-9),  geboren Wirdum

 

Hij trouwde met Teth Johannesdr (W.N.)

 

Uit dat huwelijk:

 

2.Tjerk Keimpes Wiarda ,  geboren Wirdum

 

Hij trouwde met Aeff Ipesdr  (W.N.)

 

Uit dat huwelijk:

 

3.Folkert Tjerks Wiarda (W.N.),  geboren Wirdum omstreeks 1625, overleden na 1663

 

Folkert Tjerks (Wirdum) was ondertrouwd  Wirdum 3-3-1650 met Bauck Abes (Wirdum)

 

Uit dit huwelijk:

 

a. Aefke Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 15-9-1651, jong overleden.

 

b. Grietje Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 15-1-1654

 

Grietje Folkerts (Wirdum) trouwde Wirdum 3-8-1673 met 1) Pieter Jackles (Wirdum).

Grietje Folkerts (Wirdum) trouwde Wirdum 11-8-1678 met 2) Hans Jackles (Goutum)

 

c. Aefke Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 29-2-1656

 

Aefke Folkerts (Wirdum) was ondertrouwd Wirdum 24-8-1679 en trouwde Wirdum 14-9-1679 met Roeloff Andris (Wirdum), overleden 10-8-1695

         

d.  Tjerk Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 30-5-1658, zie hierna onder 4

 

          e.  Diuke Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 12-8-1660

 

Dieuke Folkerts (Wirdum) trouwde Wirdum 30-8-1685 met Taeke Lolkes (Franeker).             

 

f.  Pietje Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 15-2-1663

 

 

         

4. Tjerk Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 30-5-1658,  overleden na 1696

 

Tjerk Folkerts (Wirdum) trouwde Warga 13-1-1684 met Grietje Pieters  (Warga).

 

Uit dit huwelijk:

 

a.. Folkert Tjerks Wiarda,  gedoopt Warga 26-10-1684, jong overleden.

 

b.  Baukje Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 1-8-1686,  jong overleden

 

c.  Pieter Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 20-5-1688,  jong overleden

 

d.  Folkert Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 13-10-1689, zie 5a

 

d e.  Pieter Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 22-11-1691,  zie 5b

 

f.  Bauck Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 19-8-1694

 

Bauck Tjerks Wiarda (Wirdum) trouwde Wirdum 10-10-1717 met Klaas Freerks Zylstra  (Wirdum)

 

g. Wigle Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 16-8-1696,  zie 5c

 

 

 

5a  Folkert Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 13-10-1689, overleden voor 1744

 

Folkert Tjerks (Wirdum) trouwde Wirdum 3-10-1723 met Gertje Ydes (Wirdum), overleden na 1744

 

Uit dit huwelijk:

 

5a1  Grietje Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 29-6-1727

 

5a2  Tjerk Folkerts Wiarda,  gedoopt Wirdum 18-9-1729, dopeling overleden

 

 

5b  Pieter Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 22-11-1691, overleden aldaar 5-12-1735 (SFA)

 

Hij was mr.orgelmaker en timmerman te Leeuwarden en Wirdum (SFA).

Belijdenis te Wirdum 3-5-1716.

 

Pieter Tjerks (Wirdum) trouwde Wirdum 29-6-1727 met Jetske Sydses (Wirdum), overleden 1747

 

Lidmaat te Wirdum 27-7-1727

 

Uit dit huwelijk:

 

5b1 Janke Pieters Wiarda   (W.N.)

 

5b2 Grietje Pieters Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 28-11-1728

 

5b3 Grietje Pieters Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 21-5-1730

 

5b4 Syds Pieters Wiarda,  gedoopt Wirdum 6-7-1732, dopeling overleden

 

5b5 Tjerk Pieters Wiarda,  gedoopt Wirdum 3-10-1734, overleden Leeuwarden 27-3-1816, 81 jaar.

 

Tjerk trouwde met Aagje Jans.

Op 29-9-1773 werd Tjerk Pieters Wiarda uit Wirdum ingeschreven als bakker te Leeuwarden (HCL Bakkersboek).

 

 

5c  Wigle Tjerks Wiarda,  gedoopt Wirdum 16-8-1696, overleden Leeuwarden 1794

 

Hij was mr.timmerman te Wirdum (SFA)

 

Wigle Tjerks (Wirdum) trouwde Wirdum 21-3-1734 met Jeltje Reins (Wirdum)

 

Uit dit huwelijk:

 

5c1 Jeltje Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 16-1-1735, dopeling overleden

 

5c2 Tjerk Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 4-3-1736, overleden 1794 (SFA)

 

5c3 Lolkje Wigles Wiarda, gedoopt Wirdum 17-3-1737, dopeling overleden

 

5c4 Lolkje Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 17-8-1738, dopeling overleden

 

5c5 Lolkje Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 17-5-1739, dopeling overleden

 

5c6 Rein Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 11-5-1741, dopeling overleden

 

5c7 Lolkje Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 7-7-1743,  dopeling overleden

 

5c8 Rein Wigles Wiarda,  gedoopt Wirdum 14-8-1744,  dopeling overleden

 

                                                                       

 

                                                Einde intermezzo C

 

 

 

 

 

 

 

  VII-f Here Doeckes Wiarda, overleden Sneek 1572, zoon van Doecke Heres (VI-d).

 

HvR: Here woont in 1539 te Weidum.

Bij RvA 1540 Leeuwarderadeel wordt Here Doeckes vermeld als eigenaar/gebruiker te Goutum.(blz 79,80).

BB 1543-84: Hero Doeckesszoon meerdere malen vermeld als bezitter te Goutum.

Hij was voogd over de kinderen van zijn oom Pybe Heres en in 1543 over de kinderen van zijn tante Jaw Heres (GJB 1991-136).

Here Doeckes is in 1550 volmacht voor Leeuwarderadeel.

Hij wordt in 1554 burger van Sneek en was daar olderman in 1559,nog voor zijn tweede huwelijk (vergelijk GJB 1996-10).

 

Here was gehuwd (1) met  N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke Wiarda, geboren Weidum of  Goutum ± 1540, overleden Leeuwarden 16 feb 1602, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift.

 

Als Doco Wiarda in juni 1558 student te Leuven.

In 1566 genoemd te Dokkum en in 1581 te Emden (HvR).

Mr.Doecke Wiarda was raadsheer bij het Hof van Friesland 1588-1600.

 

In 1584 wordt Doecke burger van Sneek, hij was daar olderman.

In de jaren 1588/1589 was hij naast raadsheer ook procureur-generaal.

Volgens de naamrol der raden had hij 2 dochters (bedoeld is misschien 2 zusters).

Zijn huwelijk met Hylck was kinderloos en hij had bij overlijden geen kinderen als erfgenaam.

 

 

Doecke is getrouwd voor 1584 met Hylck van Sickema, ,ook Helena van Siccama, overleden 1612/1613, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk ,grafschrift, dochter van Yghe van Sickema en Syts Tjepckesdr.

 

BAA 62 d.d.1584: Mr.Doco Wyarda en Hylck Sickema ,echtelieden te Sneek,genoemd bij ruiling van land.

HvF 16704-62 d.d.1590: Doecko Wiarda, raad HvF, gehuwd met Hylck Yges Sickama.

HCL hyp.boek 3-106v/107 d.d.20-3-1606: Helena van Siccama, weduwe Duco Wyarda, verkocht op 20-3-1602 hun huis te Leeuwarden in de Bagijnestraat voor 2060 goudguldens.

HvF 16485-22 en 27  d.d. 22-3-1611 en 15-7-1611: Hylck Sickema, weduwe Dr.Doco Wiarda.

HvF 16486 d.d.31-3-1612 nr.16: Lucas Jarges contra juff.Hylck Siccama c.s.     Hylck als weduwe Mr.Duco Wiarda en Hero Wiarda medicus binnen Harlingen nomine matris als erfgenaam van Mr.Doeco Wiarda.

HvF 16710 d.d.24-2-1614: Lucas Jarges contra Tyepcke Iges Siccama en vanwege zijn zuster als erfg. van juff.Hylck van Siccama, weduwe Dr.Doco Wijaarda en Dr.Hero Wijaarda medicus binnen Harlingen als universeel erfgenaam van vs.Doco

HvF 16710 d.d.5-4-1614: Tyepcke Iges Sickema binnen Leeuwarden  vanwege Bauck Sickema weduwe Freric Foppes, zijn zuster en als conj.persona voor Helena van Sickema, weduwe Mr.Doco Wijaarda contra Ansck Wijaarda te Kollum en Mr.Hero Jacobs als erfg. van wijlen Lutske Wijaarda.                                                  

Zie ook GJB 1970-61.

 

 

 

 

 

2 Ansck Wiarda,  overleden na 1614

 

Zij doet op 5-10-1583 geloofsbelijdenis te Sneek (lidmatenboek).

HvF 16701-183 d.d. 1585:Ansck Wiarda, getrouwd met Suffridus Pauli , te Sneek.

In 1614 woonde zij te Kollum.

 HvF 16487 d.d.12-4-1614 nr.33: Tijepke Iges Sickema contra Ansck Wijarda.  Tijepke als erfgenaam van wijlen Helena van Sickema, weduwe van Mr.Doecko Wijarda, in levene Raedordinaris in dese hove, impt t.e.z. tegens Mr. Jacob van Campen, geoccupeerd hebbende voor Ansck Wijarda tot Collum en Mr. Here Jacobs als erfgenaam van wijlen Lutske Wijarda syn moeder enz.

 

Ansck had een zoon Dr.Hero Wiarda, geboren Sneek,overleden Harlingen voor 3-5-1630 (GJB 1996-10).

Hero Wiarda werd op 7-6-1592 student te Franeker.

In mei 1600 werd Hieronymus Wijaerda, med.dr., conrector te Franeker op een tractement van 150 cg ; in 1604 bedankte hij wegens benoeming als stadsmedicus Harlingen.

Zie  “Beaken” 1949-222.

 In 1607 werd hij burgemeester van Harlingen.

Namens zijn moeder erfgenaam van Mr.Doecke Wiarda, zie boven HvF d.d.31-3-1612 nr.16

Hij was  in 1612, 1615, 1617 en 1619 stadsmedicus te Harlingen en is daar overleden voor 3-5-1630 (zie GJB 1996-10).

Hero was getrouwd met Hester Rogiersdr de Gavere, geboren omstreeks 1574 en overleden na 1636.

 

Uit dat huwelijk:

 

a. Rogier Wiarda, gedoopt Harlingen 27-1-1615, overleden na 1650.

Op 26-5-1627 als Rogerus Heronis Wijaerde  ingeschreven als student te Franeker.

HCL resoluties: op 22-1-1630 werd Rogier Heres Wiaerda schrijver van de compagnie van T.van Eysinga.

In 1633 wordt Rogier Wiarda burger van Leeuwarden.

Dr.Rogerius Wiarda was advocaat HvF  in 1637, evenzo 16-7-1646, 3-4-1654 en 19-5-1654 (HvF 16793).

Rogerus Heronis Wijarda van Harlingen is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 14-7-1632 en is getrouwd Leeuwarden kerkelijk op 5-8-1632  met Lucia Johannes ab Eppinga van Leeuwarden. Bij ondertrouw in 1632 is hij schrijver.

Rogerius Wiarda doet op 17-11-1637 belijdenis te Leeuwarden.

HCL Hyp.boek 42-220 d.d. 9-10-1649 en 15-10-1649: Dr.R. Wijarda binnen Leeuwarden

Doctor Rogeer Wyarde laat op 29-5-1650  te Leeuwarden een dochter Margrieta Wiarda  dopen.

 

b. Maycke Wiarda,  gedoopt Harlingen 21-1-1617.

 

c. Heere Heeres Wiarda, geboren 1613/1614.

 

HvF 16792 d.d.30-9-1635:Hero Wyaerda te Harlingen, 21 jaar, zal procederen contra Houck Harckes Meelmans van Harlingen. Hij vraagt i.v.m het proces om de benoeming van Rogerius Wyaerda, not.publ.te Leeuwarden, als curator ad lites.

Heere Heeres Wiarda van Harlingen trouwt op 19-6-1636 te Schalsum met Houck Heerkes van Harlingen (3e pr. Harlingen 12-6-1636).

 

 

3 Luts Wiarda,  overleden voor 1614

 

Luts Wiarda was getrouwd met Jacob Lieuwes.

 

Zij had een zoon Ds. Hero Jacobi Wiarda, geboren in 1580, overleden Peins 21-7-1661 (volgens lijst Romein 5-7-1661).

In 1583 werd hem te Sneek een toelage toegekend.

Hero werd op 18-5-1600 student te Franeker en trouwde omstreeks 1610 met Beitske Heeredr.

Hij was eerst ruim 9 jaar schooldienaar te Franeker en was daarna predikant te Peins 1612-1661 (Romein)

HvF 16487 d.d.12-4-1614 nr.33: Here Jacobs als erfgenaam van wijlen Lutske Wijarda, syn moeder etc.

FRD 51 d.d.22-11-1628: curator is Heero Wyarda, pastoer toe Peins.

Op de in 1654 gegoten klok van Peins staat  o.a. Hero Wiarda pastor ecclesiae Jesu Christi in Peins aetatis suae 74.

Franekeradeel authorisatieboek d.d.2-8-1661: wijlen grootvader Heero Wiaerda, in leven predikant te Peins, heeft als kleinkinderen Rixtie Lolles,Jancke Lolles en Tettie Lolles.

De dochter van de predikant, die dus getrouwd was met Lolle N., is mij niet bekend.

 

Uit het huwelijk van Hero en Beitske:

 

a. Riemcke Heresdr Wiarda

 

Riemcke Heres Wiarda van Peins was op 15-10-1642 ondertrouwd gerecht Leeuwarden met Jelle Tjeerds van Leeuwarden (3e pr.gerecht Leeuwarden 30-10-1642).

Vermoedelijk is zij dezelfde als Rieme Heeres Wiarda, die op 7-6-1639 belijdenis doet te Leeuwarden.

Rieme Wiarda ingekomen als lidmaat te Leeuwarden.

 

b. ?  Antje Heres Wiarda

 

Antje Heres Wiarda van Sneek trouwde nov 1656 met goudsmid Feye Gerlofs van Heerenveen (7-11-1656  pr.gerecht Sneek en 14-11-1656 pr.gerecht Schoterland).

 

 

c. Jacobus (Heres) Wiarda, op 6-5-1629 student te Franeker, in 1635 advocaat bij het Hof van Friesland, evenzo 1-8-1654 (HvF 16793), overleden Rinsumageest 26-12-1676, (lidmatenboek)..

 

Dr.Jacobus Wiarda van Franeker was op 3-5-1635 ondertrouwd gerecht Leeuwarden met Isabella Franses van Hemert van Leeuwarden (3e pr.gerecht Leeuwarden 18-5-1635), dochter van Frans Dirks van Hemert en Antje Gerrits Phelten

 

In 1636 wordt Dr.Jacobus Wiaerda burger van Leeuwarden.

Dr.Jacobus Wiarda en Isabella van Hemert als echtelieden te Leeuwarden op 31-10-1655 (HvF dec 1676).

In 1665 wordt Dr Jacobus Wiarda genoemd als voogd van de kinderen van wijlen Dr.Jacobus Nicolai (GJB 1983-18).

Dr.Jacob Wiarda deed op 19-6-1659 belijdenis te Oudkerk en was in april 1671 daar lidmaat.

Jacob Wiarda op 5-2-1671 ingekomen te Rinsumageest/Sybrandahuis vanuit Oudkerk met zijn vrouw Elsebijntje Wilzon, hij daar overleden 1676.

 

SFA Auckama noot 19: Jacob Heres had als dochters Fongerske en Beytske en Jacob had als broer Willem Heres.

 

Beydske Jacobi Wijarda (Oudkerk) trouwde Oudkerk 8-8-1670 met Johannes Johannes Wassenburgh (Leeuwarden).

Beitske Jacobs Wiarda als vrouw van notaris Johannes Wassenbergh genoemd okt 1674 en mei 1685, zij heeft als moei Adriaantje Franses van Hemert (coll. P.Nieuwland)

 

Jacobus liet te Leeuwarden dopen:Maycke 6-4-1640, Hillebrandt 19-9-1641, Heere 6-1-1643, Margriet 10-8-1645, Heere 25-6-1647 en Hero 4-10-1648.

 

De laatste ,Ds Hero Wiarda, gedoopt Leeuwarden 4-10-1648, overleden Brantgum 14-3-1694, ontrent (dwz bijna) 46 jaar, grafschrift.

Hero Wiarda uit Harlingen wordt op 21-11-1666 ingeschreven als student te Franeker.

Als student lidmaat te Franeker op

Heere Wyaerda ingekomente Harlingen  als candidaat van Franeker op 18-11-1671

Bevestigd als predikant te Peins/Zweins op 19-5-1673, op 17-7-1682 als predikant van Waaxens/Brantgum.

 

Hij was getrouwd met Aaltje Franses en liet uit hun huwelijk dopen te Waaxens:

 8-7-1683 Sijcke , 15-2-1685 Sijcke,  4-2-1686  Sijcke (gedoopt Brantgum),  9-12-1688 Sijcke, 15-5-1692 Frans en 14-5-1693 Frans.

Na zijn overlijden: Aaltje Franses, weduwe Ds Hero Wiarda, als lidmaat van Waaxens ingekomen te Holwerd op 30-10-1696.

Aaltje Franses (Holwerd) hertrouwde in 1699 met de luitenant Evert Hendrix Korf.

 

d. Willem Heres Wiarda, geboren te Franeker, overleden na 1666.

 

Willem trouwde met Isabella Nannings (van der Werf ?), overleden na 1666.

Willem Heres Wiarda van Franeker, schoenmaker, werd in 1632 burger van Leeuwarden.

Willem Heeres en Isabeltie Nannings doen op 26-7-1633 belijdenis te Leeuwarden.

Willem Wyarda (ook als Willem Heeris)  laat daar op 9-4-1634 Herre dopen, op  14-10-1635 Nanning , op 26-11-1637  Doeke , op 23-4-1641 Antie,  en op 30-1-1648 laat hij als Willem Wiaerde daar zoon Heere Willems dopen

De doop van zoon Willem niet gevonden.

Willem Heeres en Isabella Nanings als lidmaten ingekomen te Leeuwaren op 11-12-1666, dus een bepaalde periode daarvoor niet te Leeuwarden.

HvF 16793 d.d.14-9-1651:Willem Heres Wiaerda als curator.

 

Uit het huwelijk van Willem en Isabella:

 

 Nanning (Willems) Wiarda is omstreeks 1643 beneficiant was van het St.Jobsleen (zie HvF d.d.19-12-1646).

Op 20-5-1653 wordt Nanningius Wiaerda ingeschreven als student te Franeker.

HvF 16793 d.d.31-1-1654: Nanning Wiarda, 19 jaar, geëmancipeerd kind: vader Willem Heeres Wiarda.

Nanningius Wiarda trouwde Lieroord (Gr.) 1-3-1666 als korporaal met Ettie Arents en werd reeds op 7-3-1666 begraven te Lieroord.

Op 11-11-1666 werd gedoopt te Lieroord Nanning, zoon van Nanningius Wiarda wijlen korporaal onder kapitein Ockinga en Ettie.

 

Here Willems Wiarda was bij huwelijk in 1670 soldaat.

 

HCL C1-365/368 d.d.6-8-1670:Hero Wiarda, soldaat onder kapitein van Scheltinga, wonende alhier,getuige inzake vernieling van de sluytbalcke van de Wirdumerpoort.

 

Here Willems was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 18-3-1670 en trouwde kerk Leeuwarden 4-4-1670 met Elske Alberts, gedoopt Leeuwarden 7-9-1645 als dochter van Albert Sierx

Uit het huwelijk van Here en Elske werden gedoopt te Leeuwarden: Isabella Wiarda op 24-5-1671, Albert Wiarda op 24-9-1673 en Albertyn Wiarda op 29-12-1675.

Isabella Wiarda was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 22-4-1693 en trouwde kerkelijk Leeuwarden 7-5-1693 met Albert Jansen, soldaat, uit Leeuwarden.

 

Willem Willems Wiarda was bij huwelijkin 1670  soldaat.

 

Willem Willems Wyarda was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 16-7-1670 en trouwde kerk Leeuwarden 7-8-1670  met Antie Beerns Rotmans (Steinfurt)

Uit het huwelijk van Willem en Antje werd gedoopt te Harlingen op 31-7-1672 Willem Wiarda  (moeder Anneke Roetmans).

Uit het huwelijk van Willem en Antje werden gedoopt te Leeuwarden: Beernt Wiarda op28-12-1674, Ysabella Wiarda op 13-2-1676 .

Er kunnen te Leeuwarden meer kinderen gedoopt zijn, maar er is ook een andere Willem Willems die kinderen laat dopen in die periode.

HCL C5-137 d.d.21-9-1691: Willem Wiarda, wonende of gewoond hebbende in de Hoexter Espel alhier.

 

 

 

Here Doeckes Wiarda is getrouwd ± 1559 (2) met  Anna Bauwma, overleden Westergeest 21 okt 1605.

 

HvF 16692-217 d.d.1561:Anna Bauwma,gehuwd met Here Doeckes Wiarda.

HvF 16692-418 d.d.7-7-1563: Anna Bauwama, huysvrouw Hero Doeckes Wyaerda, contra Sappa Bauma (Bauwema).

HvR: bij huwelijk met Here was zij weduwe van Sije Ballings Buma en zij hertrouwde na overlijden van Here met Ambrosius Gravius.

 

Uit het huwelijk van Here Doeckes Wiarda en Anna Bauwma:

 

           4   Sytke Heresdr Wiarda.

 

Sytke was gehuwd met Andle Bruchts Hoitsma van Westergeest.

 

Hun zoon  Hero Wiarda, geboren te Westergeest, werd op 18-5-1610 student te Franeker, overleden Surhuizum (?) 1635.

Dr.Hero Andeles Wiarda was in 1615 advocaat bij het Hof van Friesland.

HCL: Dr. Hero Andelius Wiarda op 22-6-1626 aangesteld als schrijver van de comp. van hopman Ruisselaar ipv Remmert Reitses.

In 1627 was hij lid van de Admiraliteit van Friesland.

Op de klok van Surhuizum uit 1630 staat “Hero Wyaarda I.U.D. en raad ter admlt in Frieslant” (Walle 6225).

 

 Hij was getrouwd met Maycke (Maria) van Voort uit Augustinusga, dochter van Frederick van Voort en Tietske van Jelgersma.

 

 Uit dat huwelijk als kinderen:

1         Freerkje Wiarda,  gedoopt Dokkum 14-4-1628

2         Andle Wiarda,  gedoopt Dokkum 5-9-1630

3         Rienskje Wiarda

 

Zijn dochter  Rinskje Wiarda  trouwde omstreeks 1658  met Sibrandus Meinardi, zoon van Mient Egberts (GJB 1986-30).

Deze Rinskje is overleden 1658/1660, want Sibrandus hertrouwt  omstreeks 1660.

 

          4 ?  Overleden is te Augustinusga in !668 (?) , oud 36 jaar, en daar begraven Cathalina  Wyaarda,  onduidelijk grafschrift (Walle 194).

 

Cathalina Wiarda , geboren 1632  (?), overleden  1668 (?), trouwde met Frederick van Voort, overleden voor 22-12-1673, zoon van Gysbert van Voort en Maria Christophori.

 

Frederick van Voort (Jr) was op 4-2-1652 vaandrig en volgde 16-11-1660 zijn vader op als ingenieur te Coevorden.

In 1671 woonde hij te Augustinusga.

Zie grafschriften I Achtkarspelen.

 

VIII-a Pybe Jorrits Wiarda, geboren Roordahuizum ,op Tjerksma-zate, overleden 1607, zoon van Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda (VII-a) en Catharina Hettesdr van Jelgersma.

 

Eigenerfde boer te Roordahuizum en daar ook kerkvoogd.

In 1578 kopen Pybe en Tryncke,echtpaar te Roordahuizum,een eeuwige rente uit Wynya-sate (Recesboek IDA,RAF kopie 4060).

GO 1580/1581:Pibe Jorrits Wiarda is kerkvoogd te Roordahuizum.

WON 221 d.d.1-2-1580:Pybe en Tryncke kopen een rente uit een sate te Oosterwierum van Hessel van Hania,vroeger bezit van diens moeder Ydt Gratinga.

Hij wordt in 1601 burger van Sneek (burgerboek Sneek 10-6-1601,legt de belofte af).

In 1608 wordt te Sneek  vermeld  zijn 2e vrouw Jetske Andringa .

HvF 16484 d.d.27-10-1604 en HvF 16706 d.d.2-10-1604:Pibe Jorryts bij de erfgenamen van Jorryt Bockes.

Zie ook BAA 62-5;IDA 5 d.d.21-1-1608 en 3-5-1608.

 

Pybe is getrouwd voor1578 (1) met  Tryncke Hylckesdr van Broersma, overleden voor 1600, dochter van Hylcke Bauckes van Broersma en N.N., (Sjouck Syboltsdr van Haersma ?).

 

Zie GJB 1972-87.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Hylckje Pybesdr Wiarda, geboren  rond 1580, volgt onder IX-a.

 

           2  Tyetske Pybesdr Wiarda,  overleden na 1633

 

Tyetske trouwde Oosterwierum omstreeks 1604 met Pyter Yntesz Kingma, geboren Achlum, overleden 1639, zoon van Ynte Jelles Kingma en Trynke Saeckles

 

Pyter Kingma was secretaris Franekeradeel en notaris te Franeker (W.N.)

HvF 16707-359 d.d.21-10-1605: Pieter Inte zn Kingma en Tzeetske Pibedr Wiarda echtelieden contra Lambert van Dalen.

HvF 16708 d.d.3-5-1608: Pieter Intes Kingema te Oosterwierum voogd over Trynke Pibedr, mede-erfgenaam van haar vader Pibe Jorryts contra Syurd Ulkes te Grouw.

HvF 16712-81 d.d.27-6-1616: Pieter Intzes Kingama en Tietske Pijbes Wijaerda contra Lambert van Dalen.

HvF 16502 d.d.2-7-1633: Tjetscke Pybes Wiarda, vrouw van Pieter Kingma, notaris te Franeker.

 

           3  Siouck Pybesdr Wiarda,  geboren rond 1580

 

Siouck trouwde Dronrijp omstreeks 1600 met Bienze Ruyrdts Bantert,  zoon van Ruurdt Pieters Bantert en Doedt Bienzedr

 

HvF d.d.7-3-1614:Sjouck Pibes Wiarda, vrouw van Bientien R Bantert en Fedt Pybes Wiarda, weduwe Kingma.

 

           4  Fedt Pybesdr Wiarda,   bron W.N.

 

Fedt trouwde Rauwerd met ( 1) Dirk Jelles Kingma,  overleden 1604/1612

 

Dirk was boer onder Dronrijp 1597,1600 , boer te Weidum 1602,1606. Hij was ook kerkvoogd te Weidum.

HvF d.d.7-3-1614: Fedt Pybes Wiarda, weduwe Dirck Jelles Kingma en Sjouck Pybes Wiarda, vrouwvan Bientien R Bantert

 

Fedke Pybedr Wyarda, weduwe Dirk Jelles Kingma, trouwde gerecht Rauwerderhem 31-3-1618 met (2)  Pyter Douwezn.

 

 

           5   Tryncke Pybesdr Wiarda, geboren rond 1590 (?), overleden na 1636.

 

HvF 16708 d.d.3-5-1608: Pieter Intes Kingema te Oosterwierum voogd over Trynke Pibedr.

Recesboek IDA d.d.1614:Tryncke en Sybolt (op 3-2-1611 echtpaar te Grouw) ,wonende te Beers,verkopen een state te Grouw.

Hypotheekboek IDA 69 d.d.16-4-1614:Sibolt Haersma en Trynke Pybes Wiarda, echtelieden te Beers,verkopen grond te Grouw.

HvF d.d.6-4-1636: Tryntje Pybes Wijaerda  als weduwe van Sibolt Haersma met kinderen.

Zie ook GJB 1984-48.

 

Tryncke was gehuwd met Sybolt Tjaerts Haersma.

 

Sybolt en Tryncke woonden te Beers (GJB 1993-157).

Hun  zoon Tieerd Sybouts Haersma werd op 19-6-1676 burger van Dokkum.

 

 

Pybe is getrouwd ± 1600 (2) met  Jetscke Andringa.

 

Volgens het Andringaboek was zij vermoedelijk de weduwe van Gysbert Oenes, burgemeester van Sneek.

In dat geval is Jetscke de dochter van Marten Jans,die voor 1553 trouwde met Lolck van Andringa,overleden voor 1564.

 

 

VIII-b Bocke Jorrits Wiarda, overleden 1576, zoon van Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda (VII-a) en Fedt Haringhsdr van Rinia.

 

Bocke Jorrits Wiarda wordt nog genoemd bij HvF 16700-174 d.d.1583.

HvF 16702-41 d.d.1586:Bocke Gerrits (Jorrits) Wiarda,in leven gehuwd met Wyts Gysberts.

 

Bocke was gehuwd met  Wyts Gysbertsdr Ysera, overleden 1573, dochter van Gysbert Gerrits Ysera en Ymck Sapesdr Aernsma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fedt Bockesdr Wiarda, overleden  21 mrt 1649/6 nov 1650, begraven Roordahuizum.

 

Uit haar huwelijk met Jochem Hoppers worden gedoopt te Sneek: Bocke op 3-2-1587 en Wytze op 8-12-1592.

HvF 16711-176 d.d.8-2-1615 : Fedke Wijaarda wed.Joachim Hoppers voor haar en voor mr.Georgien Wijaarda, in leven advocaat van den Hove, haar broeder en alzo door recht van scheidinge hebbende van de andere erfgenamen van Ansck Buwedr contra Schelte Aebingha.

HvF d.d.10-2-1618: Fedt als weduwe van Joachim Hoppers, secretaris Wymbritseradeel.

HCL Hyp.boek 19-1,2 d.d.29-7-1623: Fedtien Wijaarda, weduwe Joachim Hoppers,  had op 29-4-1614 een vordering van 50 gg op Wybe Ulbis en Imcke Harmensdr te Leeuwarden.

HCL Cert.boek II-249 d.d.20-4-1627: Fedtie Wiaarda, weduwe Joachim Hoppers,in leven secretaris Wymbritseradeel, verkocht land op het Nieuwland onder de klokslag van Leeuwarden voor 1980-20-0.

Hyp.boek WYM 87-143v  d.d.3-8-1627: Fedt Wiarda als eigenaar van grond te Nijland.

Met haar zoon Reyn verkoopt zij pachten uit huizen te Sneek.

HvF 16692 d.d.3-12-1636: op verzoek van haar schoonzoon Hessel van Sminia wordt haar zoon Reinier benoemd als curator p.g. voor haar zoon Joachim.

Deze zoon Joachim trouwde met Romckien Siccama.

Fedt testeerde als weduwe op leeftijd te Roordahuizum op 21-3-1649 (EEE1-324v,geregistreerd op 9-1-1656).

Zij maakte daarbij een dispositie tussen haar zoon Reinier en haar kleinkinderen.

HvF 16693 d.d.6-11-1650:haar kleinkinderen Yge,20 jaar, en Jorryt Hoppers in het 19e jaar, erven van hun overleden grootmoeder Fedt Wiarda.

 

Fedt trouwde voor 1587  met Jochem Hoppers, overleden Sneek 29 aug 1604, begraven Roordahuizum, zoon van N.N. en N Sjoerdsdr Hoppers.

 

Hij nam de naam van zijn moeder aan.

Genoemd als secretaris van Wymbritseradeel en man/voogd van Fedt Bockes Wiarda bij koop van een eeuwige rente uit "Saexma" te Bayum (HEN 42-11,48 d.d.1589).

Zie ook GJB 1993-178.

 

 

           2   Jorrit Bockes Wiarda, overleden 1600/1615

 

HEN 42-11,42 d.d.1589: Dr.Jacobus Bouricius, advocaat HvF, is zijn voogd en koopt van Geel van Humalda, weduwe Frans Canter, voor hem en zijn zuster Fedt de helft van "Saexma" te Bayum en voor Jorrit daaruit 16 gg  eeuwige rente voor 256 gg.

Als George Wiarda op 12-5-1592 student te Franeker, op 3-4-1594 student te Heidelberg en in 1597 te Basel en Geneve.

Mr.George Wiarda wordt in 1600 genoemd als advocaat HvF.

HvF 16711-176 d.d.8-2-1615 : Fedke Wijaarda wed.Joachim Hoppers voor haar en voor mr.Georgien Wijaarda, in leven advocaat van den Hove, haar broeder en alzo door recht van scheidinge hebbende van de andere erfgenamen van Ansck Buwedr contra Schelte Aebingha.

 

           3   waarschijnlijk Botke Wiarda, overleden na 1589.

 

HEN 42-338 d.d.1590: Fedt Wiarda genoemd met Botke Wiarda, gesterkt met haar voogd Dr.Jacob Bouritius, bij verhuur van land aan Jan Jorrits.

 

          4 ? Gysbert Bockes Wiarda,   bron W.N.

 

 

 

VIII-c Joost Doytzes van Wiarda, zoon van Doytze Bockes van Wiarda (VII-b) en Ida Aedesdr Reynalda.

 

Joost was gehuwd met  Lyckel van Hettinga, overleden na 1583, dochter van Walte van Hettinga en waarschijnlijk Dieuwer Ndr.

 

HvF 16700-216 d.d.1583:mede-erfgenaam van haar broer Epe.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ida Joostdr van Wiarda, ,ook Ede,, overleden na 1640.

 

HvF 16707-372 d.d.25-6-1606:Ede Joostes Wyarda met Walte Benedix Hettinga als haar voormond (Walte is haar neef) contra Sibe Jans als voormond over de weeskinderen van Bocke Doytses Wyarda en als volmacht van Hil Jans, weduwe Bocke Wyarda en van Doytse Bockes, wonende Dokkum.

Ida testeerde op 18-3-1640  als Aede Joostdr Wyaerda,echte wyff van Reyn Sioerts, wonende te IJlst (EEE1-279/279v).

 

Eede Joestes Wijarda  was ondertrouwd op 21-8-1614 gerecht Doniawerstal en is daarna getrouwd te Langweer met 1) Feddo Ringnarda.

 

Feddo was bij ondertrouw secretais van Doniawerstal en Ida was afkomstig uit Balk.

 

Ida was gehuwd met 2) Reyn Sjoerts, overleden na 1640.

 

 

VIII-d Pybe Oenes Wiarda, overleden Leeuwarden 1635, zoon van Oene van Wiarda (VII-d) en Jel Eemesdr.

 

Hij was herbergier te Wirdum.

Zie voor hem LWL 22 d.d.mei/juni1599, LWL 173 d.d.1616, LWL 23 d.d.1618 en IDA 20 d.d.1624.

 LWL 128-10 d.d.13-1-1636 : zijn weduwe sluit de door hem gevoerde weesrekening voor de weeskinderen van Doitse Oenes af (zie hieronder).

 

Pybe was gehuwd met  Antje Sjoerdsdr ,overleden na 1635

 

LWL 69 d.d.4-1-1636: Antje Sjoerds, weduwe wijlen Pibe Oenes, sluit ten overstaan van de notaris de weesrekening af die haar man voerde voor de weeskinderen van zijn broer Doitse Oenes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oene Pybes Wiarda, geboren 1608, overleden na 1648.

 

Zie voor hem en zijn vrouw GJB 1991-115.

In 1640 eigenaar en gebruiker van stem 6 te Beets.

OPS 167-124v/125 d.d.25-5-1643: Oene Pybes Wyarda en Ancke Sioerdsdr, echtelieden wonende Beets tekenen een schuldbekentenis (actum ut supra).

In 1648 wordt te Beets  hun een huis verkocht aan zijn broer Sjoerd Pybes Wiarda te Stavoren (GJB 1991-115).

OPS 111-478 d.d.15-4-1648: Sioerdt Pybes Wiarda  en Trijntie Beernds echtelieden tot Starum kopen een huis gelegen te Beets voor 750 cg van Oene Pybes Wiarda.

 

Oene was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 18-12-1633 met Antje Sjoerds Beetsius, afkomstig uit Beets, overleden na 1646, dochter van Sjoerd Alles  Beetsius en Taets Ypes Wiarda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Taetske Oenes Wiarda

 

Taetske Oenes Wiarda uit Workum is ondertrouwd gerecht Workum 14-11-1671 (att. kerk Workum 27-11-1671) met Taabe Pieters van Drachten

 

Tabe Pieters en Taatske Oenes laten hun dochter Antje dopen te Drachten op 1-12-1682.

 

 

 

           2   Sjoerd Pybes Wiarda, geboren 1612, volgt onder IX-b.

 

 

   IX-a Hylckje Pybesdr Wiarda, geboren ± 1580, dochter van Pybe Jorrits Wiarda (VIII-a) en Tryncke Hylckesdr van Broersma.

 

Hylckje was gehuwd met  Symen Douwes, geboren Roordahuizum ± 1570, overleden aldaar na 1632, zoon van Douwe Symens.

 

Boer op de kerkeplaats "de grote Twixel",stem 1 te Roordahuizum.

WON 4 d.d.22-11-1593: aankoop land en ruiling voor Symen Douwes te Roordahuizum met consent van zijn vader Douwe Symens en zijn schoonvader Pybe Jorryts en bij tussenkomst van o.a. Bocke Wyarda.

Zie BAA 84-108 en IDA 4- d.d.8-3-1610.

In 1617 liet hij de drinkhoorn van de kerk van Roordahuizum repareren en werd zijn naam daarop vermeld.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jorrit Symens Wiarda, geboren Roordahuizum , boer op de "Grote Twixel", volgt onder X-a.

 

           2   Douwe Symens Wiarda, overleden Leeuwarden 1656 (zie aantekening in Grafschriften III).

 

Mr.Douwe Wiaerda doet belijdenis te Leeuwarden op 16-7-1641.

 Mr.chirurgijn te Leeuwarden (in 1638 vermeld als lid van het gilde), ook bij ondertrouw in 1647 mr.chirurgijn.

HCL mag.resolutie d.d.5-5-1651: Douwe Wiaerda voor stadschirurgijn aangenomen ipv Tomas Dirx en d.d.16-3-1655 aangesteld als stadschirurgijn ipv zijn schoonvader Jan Gowerts.

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:als curator bij de boedelscheiding na overlijden van zijn zuster Rinck.

 

Douwe trouwde op 22-8-1647 te Leeuwarden met Siuke Jans Sierxma  uit Leeuwarden, overleden na 1658, dochter van Jan Goverts Sierxma

Sjuke hertrouwde 1658 (att. Leeuwarden 31-1-1658) met Galenus van Echten, overleden voor 25-5-1692.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Siuke:

 

2a  Hilckien Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 16-12-1649

 

2b  Symen Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 23-11-1651

 

 

 

           3   Pybe Symens Wiarda, volgt onder X-b.

 

           4   Rinck Symens Wiarda, overleden in/voor 1650.

 

FRD 51-95v d.d.1-4-1650:  Rinck Simons Wiaerda is overleden; weduwnaar Aern Hartogs;  kinderen Haertog, Ruerdt, Tiete, Feddtu, Simen, Douwe, en Rintie resp. 19,17,15,13,11,9, en 8 jaar oud; curatoren worden moeders broeders Jorryt, Douwe en Pybe Simens Wiaerda.

Er is boedelscheiding.

 

Rinck was gehuwd met Aern Hartogs.

 

 

   IX-b Sjoerd Pybes Wiarda, geboren 1612, overleden Stavoren 28-2-1659, begraven aldaar, zoon van Pybe Oenes Wiarda (VIII-d) en Antje Sjoerdsdr.

 

Pachter van bieren te Stavoren (zie pachtboek Stavoren nr.120 d.d.30-4-1647 en 3-1-1659).

.Zie voor hem en het voorgeslacht GEN 52 (Wiarda)

LWN W3 d.d.22-8-1656: Sjoerd Pybes Wiarda te Stavoren als curator.

Hij en zijn vrouw testeren als burgers van Stavoren op 10-4-1658 (EEE4-59,registratie 18-7-1671).

 

Sjoerd is getrouwd Stavoren 19 sep 1641 met  Tryntje Barentsdr Croeze, overleden Stavoren 10 apr 1658, dochter van Berend Bernts Kruse en Tryn Jansdr

 

Sjoerd Pybes Wiarda en Tryntje Baarntsdr als echtpaar te Stavoren in mei 1643.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Barent Wiarda, gedoopt Stavoren 24 sep 1643, overleden na 1671

 

           2   Pybe Wiarda, geboren Stavoren 30 sep 1647 en gedoopt aldaar 3 okt 1647, overleden aldaar 10 juli 1732 (Reddingius)

 

Pybe Sjoerds lidmaat Stavoren 31-7-1681, ouderling daar 1703,1708,1710, 1714 en 1720.

Burgemeester Stavoren in 1692,1698,1703,1714,1720 (lidmatenboek en stemkohier).

In 1698 en 1728 is Pybe Sjoerds Wiaerda eigenaar van Elahuizen stem7.

 

Pybe Sjoerds Wiarda is getrouwd Stavoren 18-12-1670 met Taedt Harmens,  geboren jan 1646, overleden Stavoren 15 april 1728, oud bijna  82 jaar en 3 maanden (Reddingius)

 

Taed Harmens lidmaat Stavoren op 31-7-1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

2a Syurt Piebes, gedoopt Stavoren 31-8-1673

 

2b Aefien Piebes,  gedoopt Stavoren 26-9-1675

 

2c Tryntien Piebes,  gedoopt Stavoren 21-4-1678.

 

 

           3   waarschijnlijk Antje Wiarda, gedoopt Stavoren 22 mei 1648, jong overleden.

 

           4   waarschijnlijk Antje Wiarda, gedoopt Stavoren 2 apr 1654, jong overleden.

 

           5   Antje Wiarda, gedoopt Stavoren 4 okt 1656, overleden 1690/1692, voor 7-3-1692

                                                                                             

Antje Sjoerds als lidmaat te Stavoren op 31-7-1681.

 

Antje is getrouwd Stavoren 23 feb 1679 met Monte Thomaszn, gedoopt Stavoren 4 jun 1654.

 

STA 17 d.d.11-2-1671: Baernt Sioerds Wiarda en Pybe Sioerds Wiarda verzoeken om een curator voor hun zuster Antie Sjoerds, omstreeks 15 jaar. Haar oom en curator Baernt Croes, vroedschap Stavoren, is overleden en Sioerd Inties, hopman, wordt nu curator.

STA 17 d.d.7-3-1692:Tomas Montes en Tryntie Montes, kinderen van wijlen Monte Tomas en Antie Sioerdts, krijgen als curatoren hum oom Pybe Sioerdtsz Wiaarda, burgemeester, en Heyman Jansen, zusterling. Op 27-5-1706 doet Wiaarda rek. en verantwoording en wordt van curatorschap ontheven (Heyman Jansen was al overleden).

Het nageslacht van Thomas en Antje noemde zich ook Wiarda.

 

Hun kinderen zijn:

 

a.Thomas Montes Wiarda gedoopt Stavoren 17-11-1682, overleden 1750.

 Hij trouwde Stavoren 31-1-1706 met Itske Everts Corff

 

Voor het grote nageslacht van Thomas, die ook allen de naam Wiarda dragen, zie het boek “Wiarda 1369-1969” door Siegfried Wiarda.

Thomas had o.a. als zoon Pybe Thomas Wiarda  (1728-1776), secretaris van IJlst.

Een andere zoon was Evert Thomas Wiarda (1715-1776), zilversmid te Amsterdam, Bolsward en Harlingen.

 

b.Sjoerd Montes ,  gedoopt Stavoren 28-9-1684, overleden voor 7-3-1692

 

c.Tryntje Montes ,  gedoopt Stavoren 23-11-1688, overleden voor 7-3-1692

 

d. Tryntje Montes ,  gedoopt Stavoren 2-3-1690

 

 

 

 

    X-a Jorrit Symens Wiarda, geboren Roordahuizum op de "Grote Twixel", overleden Roordahuizum na 23 dec 1675, zoon van Symen Douwes en Hylckje Pybesdr Wiarda (IX-a).

 

Boer te Roordahuizum (in 1640 gebr.stem 3,"Siensira").

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:Als curator bij de boedelscheiding als zijn zuster Rinck is overleden.

IDA 73-142 d.d.9-5-1666:Op 1-5-1666 tekenen Claes Saskers en Jenck Wybes te Idaard een schuldbekentenis van 500 goudguldens aan Jorryt Symens en Aatske Gatses,echtpaar te Roordahuizum.

IDA 39-441 d.d.23-12-1675:Als zijn dochter Jetske,weduwe van Hessel Feikes,gaat hertrouwen met Doede Fetses,is hij aanwezig bij de boedelscheiding.Op folio 443 staat zijn handtekening onder de acte.

 

Jorrit is getrouwd Sneek 9 okt 1626 met  Aatske Gaatses, afkomstig uit Poppingawier in 1626, overleden na 1665, waarschijnlijk dochter van Gatze van Engwert.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hylke Jorrits Wiarda, geboren Roordahuizum ± 1635, volgt onder XI-a.

 

           2   Symen Jorrits Wiarda, geboren ± 1646, volgt onder XI-b.

 

           3   Sybren Jorrits Wiarda, volgt onder XI-c.

 

           4   Pybe Jorrits Wiarda, overleden na 1698.

 

Op 20-7-1660 doet Pybe Jorryts belijdenis te Wirdum

 

Pybe was gehuwd met 1) Taetske Carels Gorp, overleden na 1660.

 

Zij op 20-7-1660 lidmaat te Wirdum, afkomstig uit Roordahuizum.

 

Pybe was ontvanger en koopman te Roordahuizum.

In 1661 kerkvoogd te Roordahuizum.

Meerdere malen vermeld in het proclamatieboek IDA-56,12-2-1683 als koper,2-2-1685 als verkoper,26-4-1686 als koper,19-5-1686 en 18-4-1692 als verkoper.

BAR-64-53 d.d.14-8-1682:Pybe genoemd als stiefvader van Douwe Teeckes,zoon van Teecke Douwes,1e man van Tryn Teunis

Zie ook HvF 16820-156v (1685-1688).

In 1698 wordt hij benoemd als voogd voor de kinderen van zijn broer Symen.

 

Pybe was gehuwd met 2) Tryntje Theunis, overleden na 1686.

 

            

           5   Jetske Jorrits Wiarda, overleden na 1675.

 

IDA 39-431v d.d.14-10-1675: Door Feycke Hessels, oud ontrent 20 jaar, en Symon en Douwe Hessels, beiden 14(?) jaar, kinderen van wijlen Hessel Feyckes en Jetske Jorryts wordt verzocht om een curator. Benoemd worden Meinert Dirx en Wypke Dirx.

IDA 39-432 d.d.14-12-1675:Inventarisatie ten huize van Jetske Jorryts, weduwe Hessel Feyckes en hertrouwd met Doede Fetses.

IDA 39-441 d.d.23-12-1675: Boedelscheiding, vader Jorrit aanwezig bij de boedelscheiding.

Op folio 443 staat de inbreng van Hessel was 2000 gg en van Jetscke 1300 gg. en de  handtekeningen  onder de acte o.a. die van Jorryt Wiarda.

 

Uit het huwelijk van Jetske en Hessel:

 

5a  Feycke Hessels Wiarda, geboren 1655, overleden na 1675.

 

5b  Symon Hessels Wiarda, overleden na 1709

 

BAA 47-98 d.d.12-10-1694: Simon Hessels Wiarda, lakenkoper te Oosterwierum, wordt als neef medecurator over de kinderen van wijlen Symen Jorrits Wiarda.

In 1709 koopman en ontvanger te Oosterwierum en voogd over de weeskinderen van zijn broer Douwe.

 

Symen Hessels Wiarda trouwde Schillaard  9-4-1683 met  Jeltje Hendriks Aquila van Mantgum.

 

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

 

5b1  Jetske Symens Wiarda, 

 

Jetske Symens Wiarda (Oosterwierum) was ondertrouwd gerecht Franeker 17-8-1715 met Abraham Jacobs Kiesinger (Franeker).

 

5b2  Hendrikje Symens Wiarda,

 

Hendrikje Symens Wiarda was ondertrouwd gerecht Sneek 27-12-1721 en trouwde Sneek 18-1-1722 met Sipke Jacobs Feenstra (Sneek).

 

 

 

5c  Douwe Hessels Wiarda,  overleden voor 13-8-1709

 

In 1698 is Douwe Hessels Wiaerda eigenaar en gebruiker van stem 25 Berlikum.

Later was hij bakker te Berlikum.

BAA 47-329v d.d.13-8-1709: Tjetske, Jetske,Hendrikje,Hessel en Jorrit, resp 21,13,11,9 en 3 jaar, nagelaten kinderen van Douwe Hessels Wiarda, mr.backer tot Belcum, en wijlen Jaike Hendrix Aquila, krijgen als curator Symon Hessels Wiarda, coopman en ontvanger te Oosterwierum en oom van de kinderen.

 

Douwe was getrouwd met Jaike Hendrix Aquila, overleden voor 13-8-1709

 

Uit dat huwelijk:

 

5a1 Tjetske Douwes Wiarda, geboren 1688

 

5a2  Jetske Douwes Wiarda,  geboren 1696

 

5a3  Hendrikje Douwes Wiarda,  geboren 1698

 

5a4  Hessel Douwes Wiarda,  geboren 1700

 

5a5  Jorrit Douwes Wiarda,  geboren 1706

 

 

 

 

6 Gaatze Jorrits Wiarda, overleden Rauwerd 1699

 

Op 17-8-1697 is Gaatze ouderling te Rauwerd.

 

Gaatze was gehuwd met Jantje Claeses, overleden 22-5-1681  (bron W.N.)

 

Uit dit huwelijk:

 

6a Douwe Gatzes Wiarda

 

Douwe Gatzes Wiarda (Rauwerd) trouwde Rauwerd 22-7-1694 met Jancke Jentjes (Rauwerd)

 

Uit dat huwelijk:

 

6a1 Akke Wiarda, gedoopt Rauwerd 24-4-1698

 

6a2 Gatze Wiarda,  gedoopt Rauwerd  6-4-1708

 

6a3  Tryntje Wiarda

         

 

 

 

6b Claas Gatzes Wiarda

 

Claas Gatzes Wiarda (Rauwerd) trouwde Rauwerd 28-5-1702 met Trijntje Keimpes Hansma (Rauwerd).

            

Uit dat huwelijk:

 

6b1  Gatze Wiarda,  gedoopt Rauwerd 5-8-1703

 

6b2  Sybren Wiarda,  gedoopt Rauwerd 16-9-1708

 

6b3  Keimpe Wiarda,  gedoopt Rauwerd 28-10-1718 en getrouwd Rauwerd 29-10-1758 met Nanke Jantjes (Akkrum).

 

6b4  Janke Wiarda,  gedoopt Rauwerd 19-3-1724 en getrouwd IJlst 10-3-1743 met Ysbrand Broers Haaksma (IJlst), 3e pr. Rauwerd 3-3-1743.

 

 

 

 

 

 

 

 

     X-b Pybe Symens Wiarda, overleden Roordahuizum 15 aug 1650, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Symen Douwes en Hylckje Pybesdr Wiarda (IX-a).

 

Boer te Roordahuizum (in 1640 gebruiker van stem 14).

Pibe Symens Wiarda voogd over Claeske Sierksma 24-9-1635.

HCL Hyp.boek 42-149v,150 d.d.7-7-1649: Pybe Simons Wyarda (Leeuwarden) op 13-3-1643 als voogd over Claercke Siercxma(Leeuwarden) .

HCL Hyp.boek 42-256 d.d.13-12-1649: Pijebe Wijarda en Claerke Siercxma tekenen als echtelieden Leeuwarden op 1-5-1649 een schuldbekentenis van 50 cg.

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:Pybe als curator bij de boedelscheiding na overlijden van zijn zuster Rinck.

De graven van zijn hele gezin waren in 1848 nog aanwezig in Roordahuizum (zie portefeuille grafschriften IDA).

 

Pybe is getrouwd ± 1635 met  Claerke Sierxma, gedoopt Leeuwarden 17 nov 1609, overleden 9 mei 1669 ,60 jaar, begraven Roordahuizum, dochter van Johannes Bernardi Sierxma  en Christina Swalue.

 

Zie GJB 1990-55.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Symen Wiarda, geboren ± 1638, overleden 14 aug 1656 ,18 jaar, begraven Roordahuizum.

 

           2   Antje Wiarda, geboren Roordahuizum ± 1640, overleden 20 okt 1656 ,16 jaar, begraven Roordahuizum.

 

           3   Fetje Wiarda, geboren Roordahuizum ± 1642, overleden 15 aug 1656 ,14 jaar, begraven Roordahuizum.

 

           4   Stijntje Wiarda, geboren Roordahuizum ± 1 jul 1645, overleden 25 jul 1645 ,3 weken, begraven Roordahuizum.

 

           5   Hylckje Wiarda, geboren Roordahuizum 1646, overleden 15 aug 1656 ,10 jaar, begraven Roordahuizum.

 

 

   XI-a Hylke Jorrits Wiarda, geboren Roordahuizum ± 1635, overleden Rauwerd 1699, zoon van Jorrit Symens Wiarda (X-a) en Aatske Gaatses.

 

Eerst boer te Roordahuizum;vanaf 1694 boer te Rauwerd(1698 gebr.stem 18).

Als lidmaat van Roordahuizum 22-7-1694 met attestatie naar Rauwerd.

BAA 60-1-5 d.d.4-10-1700:Hylke Jorrits overleden,hij was rendant van een weesrekening.

In Winsum (Baarderadeel) worden op 6-8-1676 lidmaat een Hyltje Jorryts en zijn vrouw Mincke Ages.Daar wordt ook een zoon Age gedoopt op 21-1-1677.Een eerste huwelijk ?

 

Hylke was gehuwd met  Reinouw Hettes, overleden Rauwerd 1720.

 

Lidmaat te Roordahuizum;22-7-1694 met attestatie naar Rauwerd.

Boerin te Rauwerd na het overlijden van haar man (1708 gebr.stem 18 en 19;1718 gebr.stem 18).

RAU 35-acte 220 uit 1720:Reinouw is overleden;haar zoon Sybren,in het 22e jaar,krijgt als curator Klaas Gatses.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jorrit Hylkes Wiarda,  geboren voor 1690 ,ws.te Roordahuizum, overleden Rauwerd 1726/1728.

 

Boer te Rauwerd in 1723 (ws.gebr.stem 19), niet meer in 1728.

Belijdenis Rauwerd 24-10-1721.

RAU 35 d.d.12-5-1718:zijn vrouw Tryntje Pieters is in 1718 overleden.

RAU 35 d.d.26-5-1723:Jorrit is hertrouwd met Hendrikje Jacobs;voor haar voorkinderen worden curatoren benoemd.

 

Jorrit is getrouwd Rauwerd 29 okt 1717 (1) met Tryntje Pieters, afkomstig uit Rauwerd, overleden aldaar 1718 ,voor 12-5-1718.

 

Uit dit huwelijk:  Hylke Jorrits Wiarda,  gedoopt Rauwerd 9-2-1718, jong overleden

 

 

Jorrit is getrouwd Rauwerd 17 jan 1723 (2) met Hendrikje Jacobs, overleden na 1748.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a  Reinu Jorrits Wiarda, geboren Rauwerd 31-3-1724, gedoopt aldaar 5-4-1724 en getrouwd Boxum 12-10-1743 met Karsten Dirks Kalma.

 

 

1b  Hylke Jorrits Wiarda, gedoopt Rauwerd 17-11-1726.

 

 

 

           2   Hette Hylkes Wiarda,  geboren voor 1690 ,ws.te Roordahuizum, overleden voor 1730.

 

Boer te Irnsum (1718 gebr.stem 19;1728 niet meer).

Belijdenis te Rauwerd 24-4-1716.

 

Hette is getrouwd Rauwerd 23 feb 1716 met Sara Antonides, afkomstig uit Rauwerd, gedoopt aldaar 8 mei 1698.

 

Sara hertrouwde 29-5-1730 (GJB 1953-58).

 

Uit dat huwelijk:

 

2a. Hylcke Hettes Wiarda,  gedoopt Rauwerd 24-10-1717,  overleden Rauwerd 1717/1718.

 

2b. Hylcke Hettes Wiarda,  gedoopt Rauwerd 11-12-1718

 

Hylke Hettes Wiarda trouwde Heerenveen 12-4-1744 met Taatske Dirks Nauta.

 

2c. Tryntje Hettes Wiarda,  gedoopt Rauwerd 24-8-1721, overleden na 1790

 

HCL C38-1 d.d.22-10-1790: Trijntie Wiarda,weduwe Gerben Abes, oud 69 jaar,doet aangifte van diefstal.

 

Tryntien Hettes Wiarda (Idaard) trouwde Oosterwolde 1743, 3epr. 10-2-1743 Idaard, met Gerben Abes (Oosterwolde).

 

Gerben Abes was grutter in 1746.

Hij kwam uit een doopsgezinde familie en liet zich op 4-5-1746 als volwassene dopen in de Herv.kerk van Makkinga.

Q1749: Gerben Abes te Makkinga, gortmaker, 3+3.

Uit hun huwelijk werden gedoopt te Makkinga: Abe in 1744, Sara op 11-9-1746 en Anna op 12-1-1749

Tussen 1750 en 1758 is geboren Hette Gerbens Wiarda. Hette Gerbens Wiarda (Wolvega) trouwde Steggerda 17-9-1786 met Maria Roelofs (Steggerda).

Uit hun huwelijk werden gedoopt te Wolvega: Akke op 15-11-1758, overleden 3-4-1759, Akke Gerbens Wiarda op 9-8-1761, Reinow op 22-1-1764, jong overleden, Reinow op 19-1-1766 en Saakje op 23-4-1769 (dopeling overleden).Akke Gerbens Wiarda (Wolvega) trouwde Wolvega 28-8-1787 met Hendrik Willem Manenberg (Leeuwarden).

HCL Hyp.boek 162-87v/88 d.d. 25-9-1794: op 8-12-1789 tekenden Acke Gerbens Wiarda en Hendrik Manenberg, mr.bakker, echtelieden Leeuwarden, een huurcontract.

 

2d. Petrus Hettes Wiarda,  geboren Rauwerd 24-6-1723 en gedoopt aldaar 4-7-1723

 

2e. Reiner Hettes Wiarda,  gedoopt Rauwerd 25-3-1725

 

Misschien Reiner Hettes (Ee) die op 2-5-1751 te Rauwerd trouwde met Trijntje Antonides (Rauwerd).

 

2f. Minke Hettes Wiarda,  gedoopt Rauwerd 30-11-1727

 

 Minke Hettes (Irnsum) trouwde op 12-6-1746 te Irnsum  met Jacob Gatses (Irnsum).

 

 

 

           3   Yme Hylkes Wiarda,  geboren voor 1690 , ws.te Roordahuizum, overleden na 1718

 

In 1718 boer te Rauwerd (stem 19).

 

4 Mincke Hylkes Wiarda, geboren voor 1694, ws.te Roordahuizum,  overleden 1730

 

Mincke is getrouwd Grouw 11 okt 1716 met Sytse Saeckes Wijma

 

           5   Lolkje Hylkes Wiarda, geboren ± 1694 ,ws.te Roordahuizum, overleden Rauwerd 1760/1761 ,volgens speciekohier.

 

Lidmaat Rauwerd na belijdenis op 26-10-1714 als jongedochter.

 

Lolkje is getrouwd Rauwerd 3 sep 1719 met Pieter Gerbens, geboren Jelsum 1694/1695, overleden Rauwerd 27 apr 1775 ,volgens lidmatenboek, zoon van Gerben Pieters en Wapke Jelles.

 

Boer te Rauwerd (1728,1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 29).

V1744:Pieter Gerbens te Rauwerd,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 6-0-0.

Q1749:Pieter Gerbens boer te Rauwerd,3+0,23-15-0.

Op lidmatenlijst Rauwerd 1-5-1772.

 

           6   Sybren Hylkes Wiarda, geboren 1698, gedoopt Rauwerd 8 jan 1699, overleden 1758/1768.

 

Boer te Rauwerd (1728,1738,1748,1758 gebr.stem 18).

Lidmaat te Rauwerd na belijdenis op 23-4-1723.

Zijn geboortedatum staat op een geboortelepel (Walle 5539).

Sijbren Hijltjes en Wikje Willems echtelieden testeerden te Rauwerd (EEE 11-105 d.d.1781).

 

Sybren is getrouwd Rauwerd 18 mei 1721 met Wikje Willems, afkomstig uit Goinga, overleden na 1768.

 

Kinderen uit dat huwelijk:

 

6a Anke Sybrens Wiarda , gedoopt Rauwerd 3-4-1722, overleden na 1758.

 

Anke is getrouwd Deersum 13-8-1747 met Murk Cornelis Reen (Scharnegoutum).

Anke Sybrens Wiarda voor 1751 lidmaat te Deersum en op 12-3-1751 als lidmaat van Deersum naar Rauwerd.

Antje Sybrens Wiarda (Franeker) trouwde Makkum 20-4-1758 met Ruerdt Wypkes (Makkum).

 

6b Reinauw Sybrens Wiarda,  geboren Rauwerd 2-2-1725, gedoopt aldaar 4-3-1725, en getrouwd Burgwerd 5-2-1747 met Pyter Klases Buwalda (Hichtum), 3e pr. Rauwerd 29-1-1747.

 

6c Hylke Sybrens Wiarda,  geboren Rauwerd 5-5-1734, gedoopt aldaar 9-5-1734, overleden omstreeks 1782 en getrouwd Deersum 7-1-1781 met Jetske Douwes van der Valk (Deersum).

 

Geboortelepel in Fries Museum, Walle [5547].

         

 

 

   XI-b Symen Jorrits Wiarda, geboren ± 1646, overleden Oosterwierum 26 sep 1694 ,ongeveer 48 jaar,, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Jorrit Symens Wiarda (X-a) en Aatske Gaatses.

 

Hij woonde te Oosterwierum en was belastingontvanger.

BAA 47-98 d.d.12-10-1694:Symon Hessels Wiarda lakenkoper,Jentse Tietes huisman, beiden te Oosterwierum en Hylke Jorryts Wiarda, huisman te Rauwerd, neven en oom worden aangesteld als curatoren  over de 7 minderjarige kinderen van Symen en Jetske,beiden overleden te Oosterwierum.Dat zijn Johannes,ongeveer 22,Sjouck,in het 19e,Jorryt,ongeveer 17,Pieter,ongeveer 15,Atske,ongeveer 13,Gatske,ongeveer 10 en Douwe in het 7e jaar.

BAA 47-187 d.d.11-5-1698: Pieter,ongeveer 19 jaar en Aafke,17 jaar vragen voor zichzelf en voor hun minderjarige broers Jorryt,Gatse en Douwe voogdij aan.

Voogden worden Piebe Jorryts Wiarda, ontvanger te Roordahuizum, en Rienck Dirx, huisman te Oosterwierum.

In 1698 zijn wijlen Symen Jorrits kinderen gebruikers van stem 11 Oosterwierum.

 

Symen was gehuwd met  Jetske Johannes Overney, geboren ± 1643, overleden Oosterwierum 1 okt 1694 ,ongeveer 51 jaar,, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Wiarda, geboren  Oosterwierum ± 1672, overleden Oosterwierum 1753 (bron W.N.)

 

DOK 103 d.d.7-11-1750: de requiranten Johannes Symons Wiarda en Joryt Symons Wiarda namens Symon Ruirds, zoon van Ruird Sipkes bij wijlen Sjoukje Simons Wiarda, erfgenamen van Douwe Simons Wiarda, mr.grofsmid, die testeerde. De erfgenamen doen afstand van de erfenis.

 

           2   Sjouck Wiarda, geboren Oosterwierum ± 1675, overleden voor 1750

 

Sjouck was getrouwd (voor 11-5-1698) met Ruird Sipkes, overleden voor 1750

 

Reddingius III: op 5-7-…. trouwde Sjouk Simens Wiarda te Kimswerd met Ruurd Sipkes (Arum).

Zie ook boven DOK 103 d.d.7-11-1750

            

           3   Jorrit Wiarda, geboren ± 1677, overleden Oosterwierum 1757 (bron W.N.)

 

Hij woonde te Winsum en Oosterwierum.

Zie boven DOK 103 d.d.7-11-1750.

 

           4   Pieter Wiarda, geboren Oosterwierum ± 1680, overleden aldaar 1 mrt 1714 ,in het 34e jaar,, begraven aldaar ,grafschrift.

 

           5   Atske Wiarda, ,ook Aafke,, geboren ± 1682, overleden  na 1699

 

Zij vertrok in 1699 naar Arum (bron W.N.).

 

           6   Gatse Wiarda, geboren  1685, overleden  10-12-1748, oud 63 jaar, begraven Boksum, grafschrift

 

Gatse Symons Wiarda was boer te Boksum (in 1728 gebruiker van stem 12 en 13 aldaar).

 

Hij trouwde Weidum (?) met Foekje Jetses Wobma, geboren 1689, overleden 1-10-1754, oud 65 jaar, begraven Boksum, grafschrift, dochter van Jetse Jans Wobma en Hiltje Hommes (getr.1689 Mantgum)

 

           7   Douwe Wiarda, geboren ± 1687, overleden  Winsum 19-4-1740  (bron W.N.).

 

Douwe Simons Wiarda was mr.grofsmid, zie boven DOK 103 d.d.7-11-1750

 

         

 

   XI-c Sybren Jorrits Wiarda, overleden Winsum 1693, zoon van Jorrit Symens Wiarda (X-a) en Aatske Gaatses.

 

Hij was boer te Winsum,maar woonde eerst te Roordahuizum en Oosterwierum.

Op 19-5-1673 wordt hij met zijn eerste vrouw lidmaat te Winsum met att. van Oosterwierum.

BAA 47-125v d.d.29-8-1695:zijn broer Hylcke Jorrits Wiarda,huisman te Rauwerd,wordt naast Wopke Sybrens voogd over de nagelaten zoon Sjoerd, in het 19ee jaar

 

Sybren is getrouwd Marssum 14 feb 1658 (1) met  Jetscke Wopkes, gedoopt Marssum 25 april 1650, overleden Winsum 1673/1675, voor 29-8-1675, dochter van Wopke (Ruurds ?) en Fetje Tjeerds.

 

Wopke Ruurds (Burgwerd) trouwde in 1637 te Burgwerd met Fetje Tjeerds (Tzum).

Fetje Tjeerds laat zich als volwassene dopen te Marssum op 20-7-1649. Als weduwe van Wopke Jorrits laat Fetje op 25-4-1650 drie kinderen van hem en haar dopen te Marssum n.l. Jetscke, Jouwer en Luts.

 

Uit dit huwelijk:

 

                1.Wopke Sybrens Wiarda,  geboren  Oosterwierum (?) omstreeks 1662, overleden na 1718, vermoedelijk voor 1728                     

 

               Hij wordt in 1695 medevoogd over zijn broer Sjoerd.

                Wopke Sybrens is in 1698 als boer gebruiker van stem 6 Winsum.

                In 1708 en 1718 is hij gebruiker van stem 1 Roordahuizum (in 1728 is dit Jelger Murx).

                  

                Wopke Sybrens (Winsum) trouwde Winsum 25-3-1683 met Hylkje Jacobs (Huins).         

                       

Uit dit huwelijk:

 

1a. Jacob Wopkes Wiarda,  gedoopt Huins 3-2-1684

 

1b. Jorryt Wopkes Wiarda,  gedoopt Huins 5-7-1685

 

1c. Jetske Wopkes Wiarda,  geboren 5-5-1688, gedoopt Oosterlittens 3-6-1688

 

1d. Fedtie Wopkes Wiarda,  gedoopt Mantgum 14-6-1691

 

1e. Fedtie Wopkes Wiarda,  gedoopt Mantgum 10-7-1692

 

1f. Sybren Wopkes Wiarda,  gedoopt Huins 2-6-1695

 

1g. Fettie Wopkes Wiarda,  gedoopt Huins 2-6-1695.

 

1h. Sjoerd Wopkes Wiarda,  gedoopt Huins 5-6-1701

     

 

 

2.Lutske Sybrens Wiarda, geboren Oosterwierum (?)  omstreeks 1672 (?), overleden Gaastmaburen na 1722.

 

Zij doet belijdenis te Bergum op 25-8-1695 (GJB 1972-79) en is daar lidmaat in 1722 en daarna overleden.

 

Lutske is ondertrouwd  Bergum 25 nov 1694 met Heerke Rinses Rinsonides,  geboren omstreeks 1661

 

Boer Gaastmaburen onder Bergum (1698/1728 eigenaar/gebruiker stem 36 Bergum).

Wopke Sybrens te Roordahuizum is zijn zwager.

 

            3. Sjoerd Sybrens Wiarda,  gedoopt Winsum 10 dec 1676

 

 

 

Sybren is getrouwd Winsum 31 okt 1680 (2) met Aaltje Durks,  overleden 1691

 

Uit dit huwelijk: 

 

                4. Jetscke Sybrens Wiarda, gedoopt Winsum 5 juni 1682.

 

 

 

 

 

                                                            Niet aangesloten Wiarda’s

 

 

             A

                                                 

                                                     Een familie uit Groningen en Dokkum

 

 

Albertus Wiarda, geboren omstreeks 1610, in 1635 uit Groningen, overleden april 1652, begraven Dokkum, grafschrift Walle [1040].

 

Op 8-6-1628 als student te Franeker.

Hij was convooimeester in Groningen (belastingontvanger van convooien en licenten).

 

Albert was op 31-1-1635 ondertrouwd gerecht Dokkum met Bauck  van Aitzema,  geboren omstreeks 1610, overleden  6 sep 1648 (?), oud 38 jaar, grafschrift Walle [1040], dochter van Meinardus van Aitzema en Tryn Epedr van Juckema.

 

Haar broer was Leo (Lieuwe) van Aitzema,geboren Dokkum 19-11-1600, in 1617 student te Franeker, in 1622 gepromoveerd te Orleans.

Als Livius van Aitzema in 1622 advocaat HvF, later advocaat in Den Haag en in 1625 aldaar  resident van de Hanzesteden (zie over hem Geschiedenis van Dokkum blz.194).

Voor de ouders van Bauck zie SFA Juckema Sexbierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

1          Catharina Wiarda,  jong overleden, begraven Dokkum, grafschrift Walle [1040]

 

2       Catharina Wiarda,  jong overleden, begraven Dokkum, grafschrift Walle [1040]

 

      3.      Meinardus Wiarda, geboren Groningen (?) 1639, overleden Leeuwarden  (?) voor/in 1688.

 

HAR 113 d.d.23-2-1654: Meinardus Wyaerda, 15 jaar en Jacobus Wiaerda,12 jaar, krijgen als curator Johannes Reeneman, fiscaal college Adm.van Friesland. Hun oom is Livius Aitsma, recident.

HAR 113 d.d.20-3-1655: Meinardus Wiarda, in het 16e jaar, en Jacobus Wiarda, in het 13e jaar. Hun curator Johannes Reneman is overleden en hun curator wordt nu Franciscus Canter, fiscaal college Adm.Friesland.

HAR 113 d.d.26-1-1657: Meynardus Wiaerda,17 jaar en Jacobus Wiaerda, krijgen als curator Matthias Idsinga, klerk Adm.van Friesland.

 

Meinhardus Wiarda van Groningen wordt op 22-1-1655 ingeschreven als student te Franeker.

Op 16-12-1659 wordt Meinardus Wiarda benoemd als secretaris van de krijgsraad  ipv Dr.G.Hagius (T5.17) en als zodanig vervangen op 17-7-1667.

In 1660 is Dr.Meynardus Wiarda advocaat bij het Hof van Friesland

Meynardus Wiarda ingekomen als lidmaat te Leeuwarden met zijn vrouw Anna Aurelia Verhel op 8-10-1662.

Als lidmaten van Leeuwarden ingekomen te Franeker op 18-4-1668 (op 16-4-1668 weer als student Franeker).

Als lidmaten van Franeker ingekomen te Cornjum op 19-7-1672.

Als lidmaten van Cornjum ingekomen te Stiens in 1673.

 

Meynardus Wiarda is ondertrouwd 9-6-1660 gerecht Franeker en gerecht Leeuwarden en is getrouwd Franeker 17-6-1660 met Anna Aurelia Verhel uit Franeker, overleden na 1694, dochter van Arnoldus Verhel en Riemcke Graius.

 

Op 25-12-1624 trouwden haar ouders te Sneek: Arnoldus Verhel, professor te Franeker, en Riemcke Graius van Sneek.

Anna Aurelia Verhel deed belijdenis te Franeker op 16-4-1659.

HCL Hyp.boek 92-96,96v d.d.20-11-1700: Anna Aurelia Verhel, weduwe Dr.Meinardus Wiarda, te Leeuwarden, tekende op 14-2-1688 en 14-7-1688 kwitanties voor ontvangst van de rest koopsom van hun huis te Franeker, 375-18-0 en 65-0-0.

Op 30-7-1694  lidmaat te Dokkum Anna Verhel, weduwe Wiarda, ingekomen uit Groningen.

 

Uit dit huwelijk :

 

 

                a  Albert Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 5-3-1662        

 

                b  Riemke Wiarda, gedoopt Leeuwarden  29-3-1663

 

                c  Bauck Wiarda,  gedoopt Leeuwarden  22-7-1664

 

                d  Lysbet Wiarda,  gedoopt Leeuwarden  6-2-1667  (vader secretaris Wiarda).

 

        e  Lieuwe Wiarda,  gedoopt Franeker 26-7-1668

 

                 f  Arnoldus Wiarda

 

Arnoldus laat uit een eerste huwelijk of uit een relatie een dochter Jancke dopen te Leeuwarden op 11-1-1711.

 

Arnoldus Wiarda (Leeuwarden) is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 5-5-1714 en getrouwd Westerkerk Leeuwarden 21-5-1714 met Antje Gerbens (Leeuwarden).

 

Uit dit huwelijk werden geen kinderen gedoopt te Leeuwarden.

 

 

 

 

4     Jacobus Wiarda, gedoopt Groningen 7-10-1642, overleden na 1665.

 

Jacobus Wiarda van Groningen wordt op 30-12-1658 ingeschreven als student te Franeker.

HCL:  bij resolutie Jacob Wiarda op 3-11-1659 aangesteld als vaandrig in de comp.S.van Hettinga.

HAR 113 d.d.19-3-1660: Jacobus Wyaerda, 18 jaar,vaandrig, curator wordt Franciscus Canter, fiscaal Adm. Friesland, en curatoren opn.rek. worden Saco en Matthias Idsinga.

Dr. Meinardus Wyaerda, zijn broer, is nu meerderjarig verklaard.

Jacob Wiaerda wordt op 18-3-1665 luitenant (T5.17).

               

 

 

Een zuster van Albertus Wiarda was Frouck Wiarda,  geboren voor 1610

 

Frouck was getrouwd met Johannes Reneman,  overleden 1654/1655.

 

Johannes Reneman was advocaat.

Pr.boek DOK 193d.d.5-5-1635: Dr.Johannes Reneman, advocaat en fiscaal ter Adm.in Friesland te Dokkum en Frouckien Wyarda, echtelieden, kopen een huis te Dokkum van Gulielmus Staackmans en Foeckien Ornie echtelieden voor 317 goudguldens.

GJB 1963-70: Frouckje Wiarda, getrouwd met Johannes Reneman, had uit dat huwelijk een dochter Geertruid Reneman, geboren omstreeks 1625, overleden Leeuwarden 11-5-1657.

Zij was getrouwd met Franciscus Canter en testeerde 1656.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    B

 

                                         Een familie uit Dokkum en Leeuwarden

 

 

Johannes  Wiarda, gedoopt Dokkum 21 dec 1662, overleden Leeuwarden (?) na 1728, zoon van  Claes Johannesz en Neeltje Jansen

 

Met dank aan Tjalling Brouwer: 

Op 12-1-1662 trouwden in de kerk te Dokkum Claas Johannis, mr.snijder te Dokkum, en Neeltie Jansen van Dokkum; hun zoon Johannes gedoopt aldaar op 21-12-1662.

 

 

Het is mij niet bekend waarom Johannes de naam Wiarda gebruikte.

Joannes Wiarda was schilder en glazemaker te Dokkum        (zie GJB 1993-179, waar zijn vrouw wordt genoemd als Anna Lysbeth Dokkoma)

Het wapen van zijn familie in de collectie van Gerrit Hesman (GJB 1993-179).

DOK 197-37 1e  pr. 27-1-1702/3e  pr.10-2-1702: Johannes Wiarda  mr.glaesemaker en Antie Folkerts Dockema, echtelieden binnen Doccum proclameren de koop van een tuin in Dokkum (koopbrief 5-12-1701).

In het kohier van de personele goedschatting d.d.18-6-1703 te Dokkum wordt Johannes Wiarda glasemaker, Cleine Breedstraat, aangeslagen voor 5-4-0 (1% vermogen).

DOK 236-14 d.d. 9-6-1707:Johannes Wiarda ,mr.schilder, en Antie Folckerts Dockema, echtelieden te Rinsumageest, verklaren 150 cg schuldig te zijn aan Claes Bokkes Bokkema oud hopman en mr.brouwer sampt Rinske Hayes Eisma echtelieden Doccum.

DOK 236-18v d.d. 29-10-1710:Johannes Wiarda en Antje Folckerts, echtelieden woonagtig  binnen Doccum,verklaren 54 cg schuldig te zijn  aan Andries Douwes schipper en coopman en Johanna van de Rijp, echtelieden, door beiden getekend op 29-10-1710.

DOK 236-231v d.d .22-9-1719 (collatie 24-9-1719):Johannes Wiarda, mr.schilder, en Antie Folckerts Dockema, echtelieden binnen Doccum, bekennen schuldig te zijn aan Claas Bokkes Bokkema 144 cg.

Johannes Wyarda en Antie Folkerts op 2-11-1707 als lidmaten Dokkum naar Rinsumageest en op 24-4-1711 als lidmaten te Dokkum uit Rinsumageest.

Op 7-7-1728 worden Johannes Wiarda en Antie Folkerts, ingekomen van Dokkum, lidmaten te Leeuwarden.

 

Johannes trouwde Dokkum 5-5-1689 met Antje Folkerts  van Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk :

 

               

 

 1    Folkert Wiarda op 30-8-1691 gedoopt te Dokkum, zie hierna.

 

         2   Jan Menckes Wiarda op 27-10-1695  gedoopt te Dokkum

 

Jan Minkes Wyarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 14-7-1731  en is getrouwd Leeuwarden in de Jacobijnerkerk op 5-8-1731 met Jeltje Joris van Nijs .Leeuwarden).

 

                 Bij huwelijk is Jan Minkes soldaat.

 

         3  Neeltje Wiarda op 27-10-1695  gedoopt te Dokkum

 

                 Neeltie Wiaerda van Dokkum wordt gelijk met haar ouders op 7-7-1728 ingeschreven als lidmmaat te Leeuwarden

               

         4  Klaas Wiarda  op 6-2-1701 gedoopt te Dokkum

           

             5 ? Antje Wiarda

 

            Een Antje Wiarda uit Dokkum wordt op 15-3-1724 ingeschreven als lidmaat te Leeuwarden.

 

 

            Folkert Wiarda

 

Folkert  trouwde op 1-5-1716 te Dokkum met Antje Jacobs (Dokkum).

 

Antje was in 1716 weduwe van Gerrit Hesman. Antje Jacobs, geboren te Dokkum,  trouwde Dokkum 13-2-1707 met Gerrit Hesman (Dokkum).

 

Uit dit huwelijk gedoopt te Dokkum:

 

1          Elisabeth Wiarda  op 14-1-1717

 

Anna Elisabeth Wiarda van Dokkum met haar vader Folkert Wiarda was op 10-11-1736 ondertrouwd te Groningen met Pieter Talens van Groningen.

                     Zij trouwden daar op 20-11-1736  (zie GJB 1990-142)

 

2.     Jakoba Wiarda   op  28-6-1719

 

Koba Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden  24-9-1746 en trouwde 9-10-1746 in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden met Marc Schudel (Leeuwarden).

 

Bij ondertrouw in 1746 was Marc soldaat. Uit hun huwelijk werd gedoopt te Leeuwarden 30-6-1747 dochter Elisabeth.

 

2         Johannes Wiarda  op  26-8-1722

 

Johannes Folkerts Wiarda  was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 16-10-1744 en trouwde 1-11-1744 in de Westerkerk te Leeuwarden met Martintien Ennes van der Werff (Leeuwarden).

 

    Bij ondertrouw in 1744 was Johannes Garde du Corps.

 

    Uit hun huwelijk werd gedoopt te Leeuwarden op 6-4-1746 : Antie Wiarda.

 

 

 

C

 

                              Deze familie uit Wonseradeel is niet verwant aan de voorgaande families

 

 

Wierd Ages, overleden omstreeks 1685

 

Volgens GJB 2004-128 waren zijn ouders Agge Wierds en Trijntje Saekles en volgens GJB 2004-136 waren zijn grootouders Wierd Agges en Rixt Jelles.

Wierd was dorprechter te Arum.

In 1666 is Wierd executeur van Wonseradeel

 

Wierd  Ages trouwde 1) Icke Jacobs, overleden Arum (?)  1659/1665.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.        Jacob Wierds,  gedoopt Kimswerd 20-6-1651

 

2.        N. Wierds (dochter),  gedoopt Kimswerd 18-12-1652, jong overleden

 

3.        N. Wierds (kind),  gedoopt Kimswerd 2-9-1655

 

4.        Age Wierds,  geboren Arum 1659 (volgens Romein), overleden IJlst 16-3-1727, oud 68 jaar.

 

Hij veranderde zijn naam in Aggeus Wiarda, gebaseerd op zijn patroniem.

Ds.Aggeus Wiarda werd in 1691 predikant te Gaastmeer en in 1696 predikant te IJlst; in 1702, 1705 en 1707 was hij legerpredikant (Romein).

Op 20-4-1703 en 26-3-1705 Ds.A. Wiaerda genomineerd als veldprediker (HCL K25)

 

Voor zijn vrouwen , kinderen  en een kleinzoon zie hierna.

 

 

 

Wierd  Ages van Wons trouwde 2)  in 1666 (3e pr.Bolsward 30-9-1666) met Tryntje Wyntjes van Bolsward., overleden na 1687.

 

Uit dit huwelijk:

 

5.  Wiense Wierds,  geboren Arum 1670/1680, overleden 1741/1745 (volgens GJB 2004-104).

 

Wiense trouwde Arum 21-1-1710 met Lolkje Tjitses , overleden na 1749  ( huwelijksdatum volgens GJB 2004-104).

 

Hun  zoon Wierd Wienses Wiarda , overleden Arum 20-3-1783, was in 1755 bij huwelijk uit Arum.

Hij was in 1759 kerkvoogd te Pingjum en wordt als zodanig vermeld op een muursteen bij de herbouw van de kerk, zie Walle [5399]

Zie voor hem GJB 2004-88.

 

 

 

 

Aggeus Wiarda   trouwde 1)  te Arum met Gerls Pieters,  overleden IJlst  na 1697

 

Uit dit huwelijk:

 

1.  Yke Ages Wiarda, vermoedelijk geboren Gaastmeer voor 1695 (doopboek daar vanaf 1720), overleden na 1710

 

2? Tet Wiarda,  geboren voor 1695 te (?Gaastmeer)

 

Tettie Wiarda (IJlst ) is ondertrouwd gerecht Franeker 28-1-1710 en getrouwd Franeker 4-3-1710 met Joecke Sybes (Franeker).

 

3   Wierd Ages Wiarda,  gedoopt IJlst 10-10-1697, overleden Bolsward 27-8-1754

 

       Zie hierna.

 

 

 

Aggeus Wiarda   was ondertrouwd te Franeker 2-8-1708 en trouwde IJlst 19-8-1708 met 2) Frouckje Symons de Wein, gedoopt Franeker 15-10-1684.

.

HvF 16827-18  (1716/1721): Aggaeus Wiarda, predikant IJlst, getrouwd met Frouckje Simons de Weijn; zij erfgename van Frouckjen Gaatses, haar grootmoeder (GJB 1995-130,140)

 

Uit dit huwelijk:

 

4  Gerlske Ages Wiarda,  gedoopt IJlst 14-2-1710  (doopheffer is Yke Wiarda, halfzuster van Gerlske).

 

5  Tryntje Ages Wiarda,   gedoopt IJlst 12-4-1711

 

6  Simon Ages Wiarda,  gedoopt IJlst 11-12-1712

 

7  Tryntje Ages Wiarda,   gedoopt IJlst  25-11-1714

 

8  Symon Ages Wiarda,   gedoopt IJlst 11-8-1720

 

 

 

Wierd Ages Wiarda, gedoopt IJlst 10-10-1697, overleden Bolsward 27-8-1754

 

In 1722 is hij procureur van Dantumadeel en later is hij secretaris van Baarderadeel.

 

Wierd Ages Wiarda was op 10-10-1722 ondertrouwd gerecht Leeuwarden en trouwde Hemelum 1-11-1722 met Mintje Fockes van Bakhuizen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Abel Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 27-2-1724, overleden 29-3-1790

 

Hij was secretaris van Baarderadeel.

In 1750 is hij kerkvoogd in Oosterlittens en staat zijn naam als zodanig op het doopbekken aldaar,zie Walle[5043].

 

Zijn kinderen: Sjoerd 1754, Tryntje 1755, Mintje 1759 (trouwde 1779 en 1792), Riemke Lunia 1761 (trouwde 1778 en 1780) en Sjoerdje Wierdina 1765 (trouwde 1790).

 

2. Gerlofke Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 9-4-1726, overleden  Bolsward 14-7-1796

 

3. Hans Willem  Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 25-4-1728, overleden 11-3-1792

 

Hij was secretaris van Wonseradeel.

 

4. Aelske Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 8-10-1730,  overleden voor 1782.

 

5. Agatha Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 17-5-1733,  overleden voor 1782.

 

6. Age Wierds Wiarda,  gedoopt Oosterlittens 20-5-1736.

 

 

 

 

                                                     D

 

De familie Wiarda uit Garijp, vermoedelijk niet verwant aan de andere families

 

Zie hiervoor de genealogie in GJB 1991 door  Koopmans, van der Ley en Walsweer.

Er is een niet bevestigde theorie dat er via Jaw Heresdr (zie Vb-3) wel verwantschap zou zijn met de oudste familie Wiarda.

 

                                 

 

    Sjoerd Wopkes had kinderen bij Anna, natuurlijke dochter van Dr. Keimpe van Martena.

 

Ype Sjoerds Wiarda, Doecke Sjoerds Wiarda, Ymck Sjoerds Wiarda , Gabbe Sjoerds Wiarda en Keimpe Sjoerds Wiarda

 

 

Hun kinderen:

 

Sjoerd Ypes Wiarda, Tyemck Ypes Wiarda, Ael Ypes Wiarda, Taets Ypes Wiarda, Rins Keimpes Wiarda, Sjoerd Keimpes Wiarda en Ael Keimpes Wiarda

 

 

Kinderen van Sjoerd Keimpes Wiarda (met hem stierf het geslacht uit in de mannelijke lijn) :

 

Antje Sjoerds Wiarda, Bauck Sjoerds Wiarda en Idtie Sjoerds Wiarda

 

Rins Keimpes Wiarda trouwde Fetse Botes en had uit dat huwelijk een dochter Elizabeth Fetses Wiarda,  geboren Garijp 1590, overleden Bolsward 24-2-1664.

Zij trouwde omstreeks 1625 met Sixtus Hommius, predikant, overleden Bolsward 5-10-1651 (GJB 1991-117).

 

 

Aanvullingen en correcties op de publicatie in GJB 1991:

 

II a  Ype Sjoerds Wiarda: P.I.1578 Garijp Ype Syurdtz Wiarda aangeslagen voor 1 cg en 5 st

 

II a-2 Tyemck Ypes Wiarda : Tjemck Wiarda doet op 7-5-1620 belijdenis te Leeuwarden. Voor haar en haar man Folckert Ypema, koopman te Leeuwarden, zie HvF  d.d. 21-3-1620 en hypotheekboeken HCL 4-223,225 , 5-53, 15-67v,68 en 17-82,83 d.d 1609, 1620 en 1622.

 

II b Keimpe Sjoerds Wiarda:  hij wordt in 1596 vermeld als gedeputeerde (GJB 1993-13), op 26-3-1603 als rekenmeester van Oostergo (resolutieboek HCL)  en ook in 1604 en 1606 als gedeputeerde.

Zijn tweede vrouw Sas Rommerts Ulenburch was bij huwelijk in 1606 weduwe van A.Thomas.  Sas deed belijdenis te Leeuwarden op 3-10-1613.

Keimpe en Sas als geldschieters in 1610 (hypotheekboek HCL 6-211,212 d.d. sep. en dec. 1610).

 

III a Taets Ypes Wiarda: Cert.boek II-343 d.d. 20-1-1630: zij verkoopt 2 kamers te Leeuwarden voor 240 gg  (HCL).

 

III a-3  Ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 18-12-1633: Oene Pybes Wiaerda  (Leeuwarden) en Antie Sioerds (Beets).

 

III c Sjoerd Keimpes Wiarda:  Ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 2-3-1599: met Liupck Agricola.

Ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 9-11-1636  Sioerd Keimpes Wijarda (Arum, m.z. Akkrum) en Aefke Joukes (Leeuwarden),  3 e pr. gerecht Leeuwarden 14-12-1637.

Aefke was weduwe van Eelke Gerbens.

 

III c-2 Bauck Sjoerds Wiarda ,  “ûnnoazel”  ?

Ondertrouwd gerecht Leeuwarden 29-9-1637  Bauckien Sioerdts Wiaerda (Leeuwarden) en Joannes Martini Sybada,  att. 15-10-1637.

Bauck was bij huwelijk in 1637 weduwe.

HCL Y33-318 d.d. dec 1639: inventarisatie Joannes Martini Sybada, notaris, eerste echtgenote Bauckien Wiarda.

HCL Hyp.boek 32-251 d.d. 19-12-1639: Bauckien Sioerdts Wiaerda, weduwe Joannes Martini Sibada, tekende op deze datum een schuldbekentenis van 32-17-8 ter zake van ontvangen broden en andere koopwaren.

Archieven St. Anthony Gasthuis I-365:  Proefbrief van Bauckien Wyarda te Akkrum, aangenomen tegen 950 gld, 10-1-1640. Nader contract 23-10-1640, verhoging 300 gld.

 

IV e  Antje Sjoerds Wiarda

WYM 88 d.d. 11-4-1639: Doede Hendrix te Goënga verhuurt een zathe lands aan Sake Hoytes en Antie Sioerts Wiaerda.            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   E

 

 

                                                                 Een familie Wiarda te Leeuwarden en Heerenveen.

 

 

Pybe Wyaerda ,overleden te Leeuwarden na 1709

 

Hij was landschapsverwer te Leeuwarden en werd als zodanig op 5-7-1709 vervangen door Justus Wiaerda ( HCL resoluties)

HCL W11-123 d.d.18-11-1701: Pibo Wiaerda, mr.kunstschilder, als bloedverwant van Baukje Keimpes, weduwe Jacob te Waeter

(Bauckien Keimpes trouwde 9-10-1664 te Leeuwarden met de glasmaker Jacob te Water).

 

Pybe was getrouwd met N.N

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Anna Catharina  Wyaerda,  gedoopt Leeuwarden 15-7-1687

 

2. Justus Wiaerda,  geboren vermoedelijk voor 1680, zie hierna

 

 

 

 

 

 

Justus Wiaerda, geboren vermoedelijk voor 1680, begraven Leeuwarden , Oldehove, 7-6-1754

 

Als ongehuwde jongeman doet hij belijdenis te Leeuwarden op 5-7-1699.

Hij was landschapsverwer te Leeuwarden, als zodanig benoemd op 5-7-1709 als opvolger van P.Wiaerda en op 5-1-1718 vervangen ( HCL resoluties).

HCL W13-19v d.d.12-11-1717: Justus Wiaerda, mr.schilder,curator over de boedel van Bartel Nannes te Twijsel en Pyter Wiaerda is crediteur.

HCL:  Monseigneur Wiaerda (Justus), schilder, in 1724 gebruiker van een huis in het Cypclaristeegje.

Op 21-2-1732 wordt een zoon van Justus Wiarda begraven te Leeuwarden (is dit Horatius ?)

Bij Q1749 Leeuwarden vermeld met 3 volwassenen en 1 kind.

 

Justus Wiaerda (Leeuwarden) is ondertrouwd 3-1-1702 gerecht Leeuwarden en is getrouwd 18-6-1702 Galileérkerk Leeuwarden met 1) Jiskjen Hettes Domna, in 1702 afkomstig uit Leeuwarden, overleden omstreeks 1712.

 

Uit dit huwelijk:

 

 

1.  Hendrickien (Henricus ?) Wiarda, gedoopt Leeuwarden 2-9-1703, zie hierna A

 

Bij de doop wordt een dochter vermeld, toch zal het wel de zoon Henricus betreffen.

 

2.  Horatius Wiarda, gedoopt Leeuwarden 8-11-1705, overleden na 1731.

 

HAR 116 d.d.21-1-1732:een authorisatie ten overstaan van de fiscaal Horatius Wiarda.

 

3.  Gosina Wiarda, gedoopt Leeuwarden 25-12-1707

 

4.  Margaretie Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 7-7-1709, jong overleden

 

5.  Margarita Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 22-2-1711

 

 

Justus Wiarda (Leeuwarden) is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 12-1-1714 en  trouwde Leeuwarden 28-1-1714 met  Hillegonda Ankringa, gedoopt Leeuwarden 3-12-1690,  dochter van Cornelis Pytters Ankringa en Sjouckien (Mathijsdr) Swichemius (ouders uit de genealogie Ankringa).

 

Hillegonda (Hiltie) deed op 4-2-1711 belijdenis te Leeuwarden.

HCL hypotheekboek 112-45 d.d.29-4-1721: Hillegonda Ankringa en Justus Wiarda,echtelieden binnen Leeuwarden, tekenden op 12-2-1720 een huurcontract met Donald Alexander de Malet voor een benedenwoning in de Nieuwe Steeg te Leeuwarden voor 40 cg  per jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

6.  Sjoukjen Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 21-8-1715

 

7.  Piebo Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 28-2-1717, zie hierna B

 

8.  Sjoukjen Mary,  gedoopt Leeuwarden 13-11-1718

 

 

 

A  Henricus Wiarda, gedoopt Leeuwarden  ? 2-9-1703

 

Henricus Wiarda (Heerenveen) trouwde Heerenveen 21-5-1729 met Antje Gerlemans (Oostermeer)

 

Bij huwelijk was Henricus klerk ter secretarie Schoterland.

Q1749 Schoterland: H.Wiaerda, clerq, 4 volwassen en 1 kind.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jiskje Wiarda,  gedoopt Heerenveen 2-3-1730

 

2.  Justus Wiarda, geboren Heerenveen 26-4-1731 en gedoopt aldaar 29-4-1731, overleden Langweer , vermoedelijk 1780.

 

Justus Wiaerda van Heerenveen werd op 13-9-1754 burger van Leeuwarden.

Bij huwelijk was zijn beroep zilversmid, in 1767 was hij ontvanger te Langweer en hij was 1772-1780  secretaris van Doniawerstal.

HCL Hyp.boek 142-98 d.d.25-11-1767: Wiarda op 4-5-1767 als ontvanger.

Op de eerste lidmatenlijst van Langweer d.d.1-5-1772:J.Wiarda,secretaris Doniawerstal en Sara Leurs.

Sara Leurs als weduwe lidmaat te Langweer op 4-3-1783, “woonachtig te Leeuwarden”.

Op 21-9-1758 wordt een kind van Justus Wiarda begraven in de Galileërkerk.  (is het zijn zoon Frederik Hendrik, gedoopt 10-5-1758 ?)

 

 

Justus Wiarda (Leeuwarden) is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 13-12-1754 en getrouwd aldaar in de Westerkerk op 1-1-1755 met  Sara Leurs  (Leeuwarden), geboren omstreeks 1725, overleden Leeuwarden 7-4-1807, 82 jaar oud.

 

HCL W20-34v d.d.5-5-1807. Sara Leurs testeerde als weduwe van secretaris Justus Wiarda op 7-3-1792; erfgenamen zijn haar kleinkinderen; het betreft alleen de kinderen van haar dochter Anna Susanna en Pyter van der Veen.

 

Uit hun huwelijk:

 

 1.gedoopt Leeuwarden 10-5-1758 Frederik Hendrik Wiarda,  misschien al overleden september 1758.

 

 2. geboren Langweer 24-10-1764 en aldaar gedoopt 12-11-1764  Anna Susanna Wiarda,  overleden  Leeuwarden 15-12-1807, 43 jaar.

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 20-4-1787 en trouwde op 6-5-1787 in de Westerkerk van Leeuwarden met Pyter van der Veen.

 

HCL: als Anna Susanna in 1807 overlijdt, blijkt Pyter al geruime tijd daarvoor te zijn vertrokken.                                                                                                                         

 

3. Jan Willem Wiarda, geboren Heerenveen 16-2-1734 en gedoopt aldaar 21-2-1734

 

Jan Willem Wiaerda (Heerenveen) trouwde Oudehaske 20-5-1770 met Rykjen Douwes (Oudehaske), 3e pr. 13-5-1770 Heerenveen.

Jan Willem Wiaerda (Joure) trouwde Joure 25-1-1784 met Pietertje Johannes (Joure).

 

 

4. Jikke Wiarda, geboren Heerenveen 23-4-1739 en gedoopt aldaar 8-5-1739

 

 

 

B  Piebo Wiarda, gedoopt Leeuwarden 28-2-1717,  overleden Leeuwarden 1781, voor 27-11-1781.

 

Pibo Wiarda doet belijdenis te Leeuwarden op 12-4-1741.

Bij huwelijk in 1745 is hij schrijver van de waag.

HCL W15-95v d.d.8-10-1755: Piebo Wiarda, schrijver in de stadsboterwaag, als curator over de nalatenschap van Arent Wiarda, overleden 7-10-1755

HCL Resolutieboek 55-142/147 d.d.10-6-1763:Piebo Wiaerda, schrijfmeester, benoemd voor buitenschools lesgeven in lezen, schrijven, rekenen en Italiaans boekhouden.

HCL Instructieboek (1753-1795)-163 d.d.17-12-1774: Piebo Wiarda beëdigd als geadmitteerde schoolmeester.

HCL W17-55v d.d.27-11-1781: Piebo Wiarda, schrijfmeester en old collecteur van het stadswaegregt, is overleden; inventarisatie.

Op 26-3-1770 wordt een kind van Piebo Wiarda begraven te Leeuwarden op het Oldehoofsterkerkhof.

 

Piebo Wiarda (Leeuwarden) is ondertrouwd gerecht Leeuwarden 9-4-1745 en getrouwd Leeuwarden in de Grote kerk 25-4-1745 met  Gesina Geertruida de Larive, gedoopt Leeuwarden 20-12-1722, dochter van Bernardus de Larive en Hiske Smedingh

 

De ouders van Gesina trouwden 2-6-1720 in de Grote kerk te Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Piebo en Gesina :

 

1. Bernardus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 2-9-1746

 

Bernardus Wiarda was in 1765 commies, collecteur voor Schiermonnikoog.

 

2. Justus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 14-12-1749 

 

Justus Wiarda is vermoedelijk jong overleden.

 

3.  Hans Willem Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 6-12-1752 

 

Hans Willem Wiarda (Bolsward) was ondertrouwd gerecht Bolsward 13-3-1774 en trouwde 31-3-1774 gerecht Bolsward met Dieuwke Yntes (Bolsward).    

 

4. Hillegonda Geertruid Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 12-9-1755

 

Hillegonda Wiarda (Leeuwarden) trouwde Wirdum 17-6-1781 met Jan Hoff  (Leeuwarden).

Hillegonda Wiarda (Leeuwarden) trouwde Schiermonnikoog 31-7-1785 met Ds. Nicolaas Gillot (Schiermonnikoog).

 

5. Hinke Geertruid Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 12-7-1758

 

6. Daniel Lamoraal Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 18-9-1761

 

7. Petrus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 23-1-1765

 

 

                                                                                                  F

 

                                            Een familie Wiarda te Leeuwarden

 

 

 

Johannes Pieters Wiarda,  geboren 1648/1649,  overleden na 1702

 

Johannes Pieters Wiarda met zijn vrouw Jantje Claeses als lidmaat ingekomen te Leeuwarden op 7-6-1682.

Op 19-6-1682 wordt Joannes Wiarda, kleermaker, burger van Leeuwarden.

HCL C5-410 d.d.15-8-1694: Joannes Wiaerda, mr.kleermaecker, 45 jaar oud, wonende in de Hooghstraat alhier, doet aangifte van dronkenschap van Joannis Minnis.

Bovendien zou zijn vrouw door Joannis Minnis zijn beledigd.

HCL W11-123 d.d.18-11-1701: Joannes Wiaerda, mr.kleermaker, neef en naaste bloedverwant van Baukjen Keimpes, weduwe van Jacob te Waeter, wordt haar curator

HCL W11-139 d.d.15-9-1702: Johannes Wyarda, mr.kleermaker, wordt curator over de boedel van wijlen Jurrien Hansen Siemeier.

 

Johannes was getrouwd met Jantje Claeses,  overleden na 1694.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? Pieter Wiarda, overleden Leeuwarden 1734.

 

Bij huwelijk in 1703 is zijn beroep bontwerker.

Vermoedelijk is het deze Pyter Wiaerda die op 12-3-1704 belijdenis doet te Leeuwarden, maar ook op 18-12-1698 doet een Pieter Wiarda belijdenis.

Pyter Wiaarda van Leeuwarden, bontwerker, wordt op 1-3-1706 ingeschreven als burger van Leeuwarden.

Op 16-6-1734 wordt Wiaarda, bontwerker, in de Jacobijnerkerk begraven.

 

 

Pieter Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 20-1-1703 en trouwde Leeuwarden in de Westerkerk op 4-2-1703 met Mayke Smedingha (Leeuwarden),

 overleden  vermoedelijk 1746.

 

EEE 8-211v d.d.17-11-1746:op 1-6-1746 testeerde te Leeuwarden Mayke Smedingha, ziek te bedde, weduwe Pyter Wiaerda, wonende Leeuwarden.

Erfgenamen zijn haar zoon Johannes Wiaerda, koopman te Leeuwarden, haar dochter Jancke, huisvrouw van Tiete Dijxstra, ook te Leeuwarden en het kind of nog te procureren kinderen van haar zoon Nicolaes Wiaerda, ruiter, ieder voor het gerechte derde part.

HCL W14-233 d.d.9-2-1746: Maike Smedinga, weduwe Pyter Wiarda, testeerde op 16-1-1746, en vermaakte goederen aan haar kleinzoon Pieter Wiarda.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a  Johannes Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 27-7-1704, jong overleden.

 

1b   Johannes Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 9-9-1705, overleden 1749/10-10-1755.

 

Johannes Wiaerda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 15-1-1740 en trouwde kerkelijk Leeuwarden 31-1-1740  en kerkelijk Hindeloopen 14-2-1740 met Isabella Hunia  (Hindeloopen), overleden voor 10-10-1755, dochter van Wybe Hunia.

 

Vermoedelijk is het deze Johannes Wiarda die op 2-8-1730 belijdenis doet te Leeuwarden.

Bij huwelijk in 1740 was hij koopman te Leeuwarden.

Bij Q1749 wordt niet een Johannes Wiarda vermeld als koopman, maar wel Johannes Wiarda, bontwerker, 3+3. (vermoedelijk had hij toen hetzelfde beroep als zijn vader).

 

Uit hun huwelijk werden gedoopt te Leeuwarden: Pieter Wiarda, Yda Wiarda en 3x Wybrandus Wiarda, op resp. 23-12-1740, 20-7-1742,7-8-1744, 10-11-1747 en 20-12-1748, allen jong overleden behalve Pieter en Yda.

 

HCL W15-96 d.d. 10-10-1755: weduwe Isabella Hunia testeerde 28-9-1755 en voor haar kinderen Pieter en Ida Wiarda  worden curatoren benoemd.

Roeloff Hunia, boekbinder Leeuwarden, curator over Pieter Wiarda, en medecurator over de nalatenschap van Johannes en Isabella.

Joh.Bouritius koopman Leeuwarden, curator over Ida Wiarda, en medecurator over de nalatenschap van haar ouders.

 

1c   Claes Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 20-7-1708, jong overleden.

 

1d   Niclaas Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 11-9-1709, overleden 1750, begraven 17-6-1750 op het Oldehoofsterkerkhof.

 

Nicolaas Wiaarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 5-4-1737 en trouwde in de Westerkerk te Leeuwarden op 21-4-1737 met Dieuwke Hoogeveen (Leeuwarden), gedoopt Leeuwarden  30-12-1714, dochter van Henricus Hoogeveen en Goickjen Schellinger (getrouwd Winsum 11-1-1705)

 

Bij huwelijk in 1737 was hij mr.bakker te Leeuwarden.

Op 10-7-1736 werd Claes Wijarda, geboren Leeuwarden, ingeschreven in het bakkersboek van Leeuwarden (HCL).

HCL Instructieboek (1660-1751)-fol.176: Claas Wiaerda op 19-12-1739 beëdigd als ijtigmeester (ijken van maten en gewichten)

In 1746 wordt Claas vermeld als ruiter.

Claas wordt niet vermeld bij Q1749 Leeuwarden.

Uit hun huwelijk werden gedoopt te Leeuwarden   Pieter Wiarda  op 6-4-1738,  Henricus Wiarda op 7-10-1739 en  Baukje Wiarda op 6-8-1741, allen overleden voor 28-9-1755.

Op 9-5-1746 en op 14-2-1750 werd een kind van Claas Wiarda begraven in de Jacobijnerkerk.

 

1e   Jancke Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 11-9-1715, overleden na 1746

 

Jancke Wiaarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 14-11-1738 en trouwde in de Westerkerk te Leeuwarden op 30-11-1738 met Tiede Dijkstra (Leeuwarden), overleden voor 9-2-1746.

 

Bij huwelijk in 1738 was hij bakker te Leeuwarden.

Uit hun huwelijk werd dochter Jacobje gedoopt te Leeuwarden op 30-8-1739, een zoon Pieter op 14-1-1742 en een zoon Rombartus op 21-2-1745.

HCL W14-233v d.d.9-2-1746: Janke Wiaerda, was gehuwd met wijlen Tiete Dyxtra, mr.bakker.

 

 

 

 

2 ?. Arent Johannes Wiarda, geboren omstreeks 1679, overleden Leeuwarden 7-10-1755 ( “ in de Beijer”)

 

Arent Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 18-10-1710 en trouwde Leeuwarden in de kerk  2-11-1710 met Tyetske Jans  (Vrouwenparochie).

 

Uit dit huwelijk liet Arent Johannes Wiarda te Leeuwarden op 6-11-1712  zijn zoon Johannes Wiarda dopen.

 

HCL Raadsresolutie 7-9-1714 (blz385): Arent Wijarda wordt i.p.v. overleden Dirck Auckes aangesteld tot vuller der lantaarnen.

HCL C10-474/475 d.d.9-2-1724: Arent Wiaerda, subst.commissaris voor de trekwegstollen alhier, oud 45 jaren, doet aangifte van veelvuldige dronkenschap tijdens de vaert van de Harlinger trekschipper Pyter Jelles.

Q1749: Arent Wiarda te Wirdum en te Leeuwarden, arm, 2 volw. en 1 kind.

Archief St.Anthony Gasthuis I-879: Request van Arent Wiarda om met een stadsplaats in den Beijer begiftigd te worden. Met gunstige beschikking behoudens borgstelling voor kleeding en begrafeniskosten, 1753.

HCL W15-95v d.d. 8-10-1755: Arent Wiarda, commissaris der trekschepen, overleden 7-10-1755 in de Beyer.  Curator over de nalatenschap wordt Piebo Wiarda, schrijver in de stadsboterwaag.

HCL Y91-74 d.d. 9-10-1755: inventarisatie sterfhuis Arent Wiaerda.

 

 

3 ? Barnardus Wiarda,  vermoedelijk begraven als Bernard Wiarda op 14-1-1748 in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden

 

Op  23-10-1707 liet Barnardus Wiaerda te Leeuwarden uit een onbekende relatie zijn zoon Nicolaes Wiarda dopen.

 

HCL : Bernardus Wiaerda op 6-9-1740 voor appointeerde aangenomen.

 

 

 

                                                                        G

 

                                                            Een familie Wiarda uit Leeuwarden

 

Albart Wiarda  (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 24-5-1679 en trouwde in de kerk Leeuwarden 8-6-1679 met Teetske Lieuwes Gabbema (Leeuwarden).

 

Op 23-12-1687 wordt te Leeuwarden (Oldehove) een kind begraven van Albert Wiaerda, mr.knoopmaker.

HCL W10-12 d.d.15-11-1694: Albart Wiaerda, mr.knoopmaker alhier, curator over Aarnt Michiels Heerma, 24 jaar en W10-122 d.d.2-11-1694:weesboekrekening.

HCL Hyp.boek 92-20 d.d.31-3-1700: Albart Wijaarda, mr.knoopmaker, en Teetske Gebbema (m.z.Gabbema), echtelieden Leeuwarden, tekenden 29-8-1699 een schuldbekentenis voor 355-6-0. Deze acte werd geroyeerd op 10-5-1701.

HCL Hyp.boek 92-22v,23 d.d.16-4-1700: Albart Wyaarda, mr.knoopmaker, en Teetske Gebbema (m.z.Gabbema), echtelieden Leeuwarden, maken op 1-3-1700 een huwelijkscontract, waarbij zij aan hun zoon Pyter beloven, dat zij hem bij trouwen met Maijke Scholl, dochter van Hendrik Scholl en Tryntie Feickes, “ zullen doen toecomen hun winckel en winckelwaren etc mitsgaders hun bewoonde huysinge in huur, mitsgaders 600-0-0.”

HCL Hyp.boek 92-53 d.d.21-6-1700: Albart Wijaarda, mr.knoopmaker, en Teetske Gabbema, innocent, echtelieden Leeuwarden, tekenden op 20-6-1700 een schuldbekentenis van 150-0-0. Deze acte werd geroyeerd op 2-3-1701.

HCL Hyp.boek 92-53v d.d.21-6-1700: Albart Wijaarda, mr.knoopmaker, en Teetske Gabbema, echtelieden Leeuwarden, tekenden op 14-6-1700 een schuldbekentenis van 200-0-0

HCL W11-112 d.d.23-4-1701: Albert Wiarda in proces met zijn huisvrouw Teetske Lieuwes inzake scheiding van tafel en bed.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pieter  Alberts Wiarda,  geboren omstreeks 1679, overleden Leeuwarden 1756

 

Misschien is het deze Pyter Wiarda die op 12-3-1704 belijdenis doet te Leeuwarden, maar ook op 29-2-1708 doet daar een Pieter Wiarda belijdenis.

Evenals zijn vader was hij knoopmaker.

HCL W12-109v d.d.28-4-1713: Pyter Wiaerda, mr.knoopmaker alhier,benoemd als curator.

Bij Q1749 Leeuwarden wordt vermeld: Pytter Wiarda, “seer sober” .

Op 30-12-1756 wordt Pieter Wiarda begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden.

 

Pyter Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd  gerecht Leeuwarden op 1-3-1700 en trouwde in de Westerkerk Leeuwarden 17-3-1700 met Marijke Schol  (Leeuwarden), gedoopt Leeuwarden 20-1-1675, dochter van  Hendrick  Jacobs Schol en Tryntje Feyckes.

 

Uit dat huwelijk:

 

1a.   ? Gerlske Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 25-1-1702

 

1b.  Tryntje Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 20-7-1703,  jong overleden.

 

1c.  Catharina Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 17-8-1704, overleden na 1739

 

In 1739 is zij getuige bij de doop van Marijke, dochter van haar broer Albartus.

Misschien is zij de Tryntje Wiarda die op 15-4-1746 belijdenis doet te Leeuwarden.

 

1d.  Albartus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 27-6-1706

 

Albert Wiarda was getrouwd met Helena N .  en uit dat huwelijk werd gedoopt te Leeuwarden op 30-8-1739 :  Marijke Wiarda

 

Getuigen bij de doop van Marijke zijn haar oom Hendrick Wiarda en haar tante Trijntje Wiarda.

 

1e.  Marijke Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 9-11-1708, vermoedelijk overleden 1758.

 

Marijke Pieters Wiarda was getrouwd met Dominicus (Douwe) Pieters Graatsma

 

HCL Hyp.boek 132-140v,141 d.d.17-5-1745: Marijke Wiarda en Dominicus Graatsma, echtelieden Leeuwarden, kochten op 16-1-1745 een huis naast het Waagplein te Leeuwarden voor 3300 goudguldens.

Op 23-7-1758 wordt een Maijke Wiarda begraven in de Galileërkerk te Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Marijke en Dominicus werden gedoopt te Leeuwarden:    Tryntje op 4-10-1739, Pieter op 25-5-1742, Catharyna op 16-5-1745, Ymkje op 4-1-1747, Maayke op 7-4-1748 en Ymkje op 19-9-1753.

 

1f.  Marregrieta Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 29-9-1709, overleden na 1750.

 

Misschien is zij de Margaretha Wyaerda die op 2-8-1730 belijdenis doet te Leeuwarden.

 

Margaretha Wiaarda was getrouwd met Geert Jans Herfst, overleden 1760/1768.

 

Geert Herfst, uit Leeuwarden, wordt op 4-4-1731 burger van Leeuwarden (heeft dan zoon Pyter).

Geert Jans Herfst was schepen van Leeuwarden 1751/1755 en 1757/1760.

HCL Informatieboek C19-217 d.d.9-8-1768: getuigen over de diefstel uit het zomerhuis Achter de Hoven van wijlen oud-schepen G.J.Herfst.

het huwelijk van Margaretha en Geert werden gedoopt te Leeuwarden:  Elisabeth op 22-6-1729,  Pieter op 26-12-1730,  Janneke op 23-1-1733, Elisabeth op 19-2-1734, Janneke op 18-5-1736, Janneke op 22-8-1738, Janneke op 10-3-1741, Janneke op 13-7-1742, Jan Warner op 23-7-1745, Elisabeth op 3-6-1746, Jan Warner op 26-5-1747 en Elisabeth op 25-12-1750.

 

 

1g  Maria Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 28-9-1710

 

1h.  Hendrick Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 25-1-1713

 

Bij het dopen van Hendrick wordt als vader vermeld Pieter Alberts Wiarda.

 

1i.  Hendricus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 11-2-1714

 

Hendrik Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 1-11-1755  en trouwde 16-11-1755 in de Westerkerk te Leeuwarden met Hylkje Jeroens van den Berg (Leeuwarden)

 

Uit dat huwelijk werd geboren Jeronimus Wiarda,  gedoopt Leeuwarden  26-4-1758.

 

Hendrik Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 24-9-1762 en trouwde 17-10-1762 in de Westerkerk te Leeuwarden met Sibbeltje Adema (Leeuwarden).

 

Q1749 Leeuwarden:  Hendrik Wiarda, soldaat de guarde, ongehuwd.

Bij huwelijk in 1755 en 1762 was hij korporaal.

 

 

 

 

 

                                                                                                                H

 

Wiarda’s in en buiten Leeuwarden en niet aangesloten:

 

 

Sicke Wiarda, overleden voor 1536, in leven gehuwd met Rynts, zie HvF 16688-262 d.d.1536.

 

Petrus Wiarda, van Poppingawier, abt Oldeclooster (1542)- zie GJB 1991-128

 

Tziarck Wyaerda,  genoemd te Franeker bij BB 1543.

 

Feycke Wiarda, in Franekeradeel (1572/1573)- zie GJB 1984-29

 

Dirck Wiarde,   op 10-10-1638 laat hij te Leeuwarden zijn zoon Heere laat dopen.

 

Hero Wiarda, afkomstig uit Harlingen, wordt student te Franeker op 21-11-1666

Here Wiarda uit Wyckel, student te Franeker, wordt lidmaat te Franeker op 19-1-1667

Here Wiarda ingekomen te Leeuwarden op 28-12-1673 als lidmaat.

 

Catharina Wiaarda , doet belijdenis te Jelsum op 22-1-1654 en is dan ongehuwd.

Daarna uit Jelsum vertrokken

 

Rintske Wiaerda,  ingekomen  te Leeuwarden op 24-2-1654  als lidmaat

 

Trijntje Gaukes Wiarda,  geboren te Tzum, overleden voor 1671

Trijntje Gaukes Wiarda (Franeker), weduwe, trouwt Franeker 18-7-1655 met Ids Hessels  (mr.smid Franeker), overleden voor 1660.

Trijntje Gaukes (weduwe Ids Hessels te Franeker), trouwt 1660 met Wiltje Auckes (ontvanger Pietersbierum), att. 29-11-1660 Franeker.

Wiltje Auckes hertrouwt Sexbierum 22-10-1671.

 

 

Adriaentie Wiarda,  doet op 16-4-1658 belijdenis  te Leeuwarden

 

Estherke Wiarda,  nieuw als lidmaat te Leeuwarden op 18-8-1658.

 

 

Marten Piebes Wiarda  (Wirdum) was ondertrouwd Wirdum 31-10-1658 met Bauck Laesesdr  (Finkum)

 

De inschrijving van ondertrouw werd doorgehaald.

 

Maeyke Wiarda,   nieuw als lidmaat te Leeuwarden op 29-6-1659

 

Jacobus Wiarda,

 

Jacobus Wiarda, notaris te Leeuwarden, genoemd als curator (MEN 72 d.d.20-4-1668, MEN 74 d.d. 8-3-1671 en 12-10-1671, MEN 75 d.d. 5-6-1672)

 

 

Pibe Wiaerda

Pibe Wiaerda op 15-2-1666 benoemd als ijtiger (ijkmeester) van de wichten en korenmaten i.pv. de overleden M.Lemmen.

Op 15-3-1666 en 10-8-1666 wordt hij verzocht een reis door de provincie te maken om de maten en gewichten te bezichtigen.

Hij wordt op 16-9-1675 als ijtiger vervangen (HCL resoluties).

 

 

 

Keimpe Pieters Wiaerda, overleden voor 4-4-1674

Keimpe Pytters Wiaerda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Bolsward 25-3-1671 en trouwde kerk Bolsward 16-4-1671 met Willemyna Brant (Maastricht)

Bij huwelijk in 1671 is Keimpe een jongeman en korporaal.

Uit dit huwelijk:  Tiallinckjen Wiarda,  gedoopt Bolsward 19-12-1671.

Willemina Brandt (Leeuwarden), weduwe K.Wiarda, hertrouwde 23-5-1674 kerk Leeuwarden met Pyter Thyssen Holwerda ((Leeuwarden).

 

 

Lutske Willems Wyarda was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 19-2-1670 en trouwde kerk Leeuwarden 6-3-1670 met Mathijs Jaspers

Mathijs was bij huwelijk in 1670 soldaat.

Misschien een dochter van Willem Heres Wiarda ?

 

Lutske Wiaerda, nieuw als lidmaat te Leeuwarden op 31-1-1672.

Ingekomen als lidmaat te Harlingen op 13-11-1675 uit Leeuwarden en ingekomen als lidmaat te Leeuwarden op 21-8-1675 uit Harlingen.

Misschien een dochter van Rogier Heres Wiarda ?

Een Lutske Wiaarda trouwde 24-6-1683 Jelsum met Beernt Lindou.

 

Doecke Wiarda

Hij wordt als Duconides Wiarda  uit Friesland op 22-11-1682 ingeschreven als student te Franeker.

 

 

Hester Wiarda, overleden Vrouwenparochie 1682/1683

Hester Wiarda, jongedochter uit Peins, wordt in 1674 lidmaat te Harlingen.

Zij zal een kleindochter zijn van Here Wiarda en Hester de Gavere, echtpaar te Harlingen (zie VII-f).

Hester Wiarda met haar man ingekomen als lidmaten te Vrouwenparochie op 22-7-1681.

Zij was getrouwd met de schoolmeester Johannes Jans Swart en zij laten op 21-1-1682 te Vrouwenparochie een zoon Jan dopen.

Johannes Swart hertrouwde op 9-3-1684 te Vrouwenparochie.

 

Elisabeth Magdalena Wiarda, overleden na 25-5-1704

 

Elisabeth Magdalena Wiarda doet als jongedochter op 29-4-1694 belijdenis te Dokkum.

Elisabeth Magdalena Wiarda doet als jongedochter op 11-7-1697 belijdenis te Sneek.

Elisabeth Magdalena Wiarda (Sneek) was ondertrouwd gerecht Sneek 21-5-1698 en trouwde gerecht Sneek 5-6-1698 met Minno Rodenhuis (Sneek).

 

Vermoedelijk gaat het in 1694 en 1697 om dezelfde persoon en zal zij op 11-7-1697 zijn ingekomen te Sneek met attestatie.

Zij zou een dochter kunnen zijn van Johannes Pieters Wiarda (zie F) en Jantje Clases.

Minno Rodenhuis was notaris publicus te Sneek.

 

Uit het huwelijk werden gedoopt te Sneek een dochter Janke op 16-1-1701 en een dochter Bauk op 25-5-1704

 

Antje Wiaerda ,overleden voor 3-12-1703.

 

HCL W10-48v d.d.6-9-1692: Antie Wiaerda, debiteur, boedelscheiding.

 

Antje Wiaerda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 6-4-1695 en trouwde kerk Leeuwarden 21-4-1695 met  Jacobus de Vries (m.z. de Freese) uit Aardenburg.

 

Jacobus was bij huwelijk in 1695 winkelier.

HCL Y74-15 d.d.3-12-1703: inventarisatie Jacobus de Vreese, eerste echtgenote Antie Wijaarda.

 

 

Dirck Wyarda,  overleden na 1731, voor 5-9-1734

Dirck Wyarda was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 22-10-1701 en trouwde kerk Leeuwarden 6-11-1701 met Mayke Haringhs (Leeuwarden)

Dirk Wiaarda (Hallum) was ondertrouwd  Hallum 24-8-1715 en is daar ook getrouwd met Susanna Harmens (Hallum)

Dirk Wiarda (Hallum) trouwde  Hallum 15-10-1730 met Aafke Joukes (Oudebildtzijl).

 

Dirk Wiarda doet als jongeman belijdenis te Leeuwarden op 3-5-1699.

Bij ondertrouw in 1701 is Dirck soldaat.

Dirk Wiarda en Maike Harings ingekomen als lidmaten uit Leeuwarden op 4-2-1714 te Hallum.

Dirk Wiarda en Susanna Harmens lidmaten te Hallum in 1717.

Op de avondmaalsbeker van Hallum uit 1718 wordt Durck Wjaerda als diaken vermeld ,zie Walle [2253].

Dirck Wiarda in 1731 lidmaat te Hallum en Aafke Joukes op 22-2-1731 ingekomen te Hallum als lidmaat van Vrouwenparochie.

Van Dirck zijn geen gedoopte kinderen gevonden te Leeuwarden of Hallum uit zijn huwelijken

Aafke Joukes hertrouwde Hallum 5-9-1734.

 

 

Keimpe Wiarda,

Keimpe Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 4-3-1699 en trouwde in de Westerkerk Leeuwarden 19-3-1699 met Elisabeth Rijbrugh (Leeuwarden)

Keimpe Wiarda (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 12-1-1703 en trouwde in de Gal.kerk Leeuwarden 28-1-1703 met Aaffke Gualtheri (Leeuwarden).

 

Bij huwelijk in 1703 is Keimpe mr.schoenmaker te Leeuwarden.

 

Uit het huwelijk van Keimpe en Aafke:

 

1. Anna Elisabeth Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 26-10-1704

 

2. Aefke Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 2-10-1707.

 

 

 

Oene ( Pyters?) Wiaerda,

Oene Wiaerda  (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 22-4-1699  met Catharina Cornelis (Leeuwarden), misschien dochter van  Cornelis Sibrants van der Geest en Eentie Arriens Cnossen, echtpaar te Leeuwarden (getrouwd aldaar 7-12-1677).

 

Bij ondertrouw in 1699 is Oene boekdrukker.

 

Uit zijn huwelijk:

 

1. Pyter Wiarda,  gedoopt Leeuwarden  18-2-1700

 

2. Jentie Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 8-5-1701

 

3. Yntie Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 5-8-1703

 

4. Pyter Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 3-1-1706

 

5. Pyter Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 3-1-1707

 

6. Intje Wiarda,  gedoopt Leeuwarden 3-1-1712

 

 

Aaltje Pyters Wijarde

Aaltje Pyters Wijarde (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 31-1-1705 en trouwde kerk Leeuwarden 19-2-1705 met Claes Bronckhorst (Leeuwarden)

 

 

Jan Wiarda, getrouwd met Anna Margareta van Oosten

 

Jan wordt in 1705 en 1706 vermeld als vaandrig..

 

Uit het huwelijk:

 

1. Huberdijn,  gedoopt Bellingwolde 17-12-1702

 

2. Abraham,  gedoopt Oudeschans  25-1-1705

 

3.  Talia,  gedoopt Bellingwolde 3-8-1706.

 

Sybrandus Wiaarda

 

Sibrandus Wiarda doet als student op 30-8-1703 belijdenis te Sneek.

Sybrandus Wiaarda (Sneek) was ondertrouwd gerecht Sneek 15-10-1711 en trouwde Sneek in de kerk 25-10-1711 met  Jancke Pytters Minnema (Sneek), gedoopt Sneek 8-2-1684,  dochter van Pieter Heins Minnema en Duifke Pyters.

Bij huwelijk in 1711 is Sybrandus candidaat theologie.

 

In 1728 is Sibrandus Wiaarda eigenaar  van 33 pm in stem 51 Oosterend (in 1718 is mede-eigenaar de weduwe van Hein Jans Minnema, familie van zijn vrouw).

 

Uit het huwelijk:

 

1. Aeltie ,  gedoopt Sneek 4-9-1712

 

2. Wytse,  gedoopt Sneek 18-1-1719

 

Wytse Wiarda (Sneek) was ondertrouwd Sneek 26-2-1757 en trouwde Sneek 26-3-1757 Sneek met Tettie Pyters (Sneek)

Zij laten Sybrandus dopen te Sneek op 31-12-1758.

Op 28-10-1762 staat Wytse Wiarda op de lidmatenlijst van Sneek.

 

 

 

 

Petrus Wiarda

Petrus Wiarda werd op 20-6-1711 opzichter van de biervaten i.p.v. Aede Ringh; Petrus werd als zodanig vervangen op 10-1-1721 (HCL resoluties)

 

 

 

Jan Rienks Wiarda

Jan Rienks Wiarda was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 16-4-1712 en trouwde in de Jacobijnerkerk Leeuwarden 5-6-1712 met Trijntje Boeckhout (Leeuwarden).

 

Vermoedelijk is Trijntje gedoopt Heerenveen 16-1-1687 als dochter van Arent Boekhout en Geertje Jans.

 

 

 

Isabel Wiaarda

Isabel Wiaarda (Leeuwarden) was ondertrouwd  gerecht Leeuwarden 7-1-1713 en trouwde kerk Leeuwarden 26-1-1713 met Poulus Poulus .

 

Isabella Wiarda doet belijdenis te Leeuwarden op 22-6-1712.

Poulus Poulus was bij huwelijk in 1713 soldaat.

 

 

Lysbeth Maximiliaan Wiaerda

Lysbeth Maximiliaan Wiaerda  (Leeuwarden) was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 6-6-1716 en trouwde in de Westerkerk te Leeuwarden 21-6-1716 met Jan Jacobs Bouricius (Leeuwarden)

 

 

Louwerens Wiaarda

Louwerens Wiaarda laat uit een onbekende relatie op 21-10-1716 te Leeuwarden zijn zoon Johannes Wiarda dopen.

 

 

Aake Wiarda, geboren 1704/1708, overleden na 1781

HCL W13-17 d.d.29-10-1717: Aacke Wiarda, old 13 jr en ……..Wiarda, vragen als curator de stadsbode Folkert Jacobs Coningh

Q1749:  Anke Wiarda en Aake Wiarda, hebben samen een bontwinkel, 2+0.

HCL C27-316/317 d.d. 6-4-1781 en C27-337 d.d.10-4-1781: Aake Wiarda, St.Anthonij Gasthuys alhier, oud 73 jaar, getuige inzake diefstal van 16 hemden, eigen aan diverse bewoners van voornoemd Gasthuijs, daders onbekend.