Genealogie van het geslacht Wierstra uit Menaldumadeel            

 

                                                  met index 

 

 

 

                                    HEIN KEIMPES WIERSTRA (1754-1826)

 

                                                      boer te Deinum

 

                                               zijn voorouders en zijn

                                    nakomelingen met de naam Wierstra.

 

                                                        

 

Als in 1811/1812 ieder verplicht wordt een achternaam te voeren,neemt Hein Keimpes uit Deinum de achternaam Wierstra aan.

Dit blijkt uit het registre civique van Menaldumadeel (3-2-1812); helaas zijn in deze gemeente de acten,waarbij de achternaam werd vastgelegd,verloren gegaan.

Hij is in deze gemeente de enige die deze naam aanneemt.

Wel wordt in 1811/1812 de naam Wierstra in 12 andere gemeenten van Friesland aangenomen of bevestigd,maar in geen van deze gevallen betreft het familie van Hein Keimpes.

Zie hiervoor de andere bestanden Wierstra onder 1811A

 

Voòr 1811 wordt de achternaam Wierstra ook wel gebruikt, niet in Menaldumadeel , maar wel o.a.in het Bildt,in Franeker,Franekeradeel,Leeuwarden, Sloten ,Tietjerksteradeel en Dokkum.

 

In het Bildt laat Claas Sytses Wierstra kinderen dopen,  in 1730 en 1733 te Sint Annaparochie en in 1735 en 1737 te Vrouwenparochie.

Kinderen uit zijn eerste huwelijk met Johanna Piersma zijn Petrus,Sytse,Aurelia,Gertje en Dieuwke.

Hij hertrouwt op 28-2-1768 in Bergum met Trijntje Geerts.

Voor zijn kinderen zie hierna :

In Franeker trouwt Petrus Clases Wierstra,brouwersgezel, op 28-9-1750.

In Franekeradeel is de ondertrouw te Tzum van Sytse Clases Wierstra op 21-5-1752 en een 2e huwelijk van hem in Franeker op 28-12-1766.

In Leeuwarden: Petrus Clases Wierstra,mr.brouwer, hertrouwt daar op 1-4-1753.

Aurelia Clases Wierstra trouwt daar op 14-5-1758.

Gertje Clases Wierstra is daar ondertrouwd op 30-10-1761 (zij trouwt op 29-11-1761 in Oenkerk).

Petrus Wierstra hertrouwt in Leeuwarden opnieuw 4-7-1802 (zijn tweede vrouw is daar 25-2-1801 begraven); Petrus overlijdt in Leeuwarden op 26-11-1806.

In Tietjerksteradeel trouwt Dieuwke Clases Wierstra op 25-5-1762  in Giekerk.

 

Zie voor Claas Sytses Wierstra en zijn kinderen het bestand onder D  bij  1811B

In 1811 is er van deze familie geen mannelijk nageslacht met de naam Wierstra.

 

Sieds Gosses Wierstra trouwt in Leeuwarden op 16-11-1788 (nakomelingen zie het bestand 1811 A     onder R)

Hij zal in 1811 te Leeuwarden de naam Wierstra hebben aangenomen voor zichzelf en zijn kinderen, maar de naamacten van Leeuwarden zijn verloren gegaan.

 

In Sloten wordt bij Q1749 vermeld Roelof Wierstra,mr.glasmaker.

Voor zijn nageslacht zie bestand onder C bij 1811B

In 1811 geen mannelijk nageslacht van Roelof met de naam Wierstra.

 

Voor 1811, maar niet in 1811, wordt de naam Wierstra gebruikt door een familie in Steggerda.

Dit geslacht is te vinden bij bestand onder B bij  1811B

 

Misschien voor 1811, maar niet in 1811, wordt de naam Wierstra gebruikt door een familie in Utingeradeel.

Dit geslacht is te vinden bij bestand onder A bij  1811B

 

In Dokkum trouwt op 9-7-1775 Claas Roelofs Wierstra met Ake Pytters, beiden uit Dokkum. Hij zal een zoon zijn van Roelof Klases, overleden aldaar 21-8-1786.

Van dit echtpaar worden geen kinderen gedoopt in Dokkum en ze worden daar verder nergens genoemd voor 1811.

In Dokkum trouwt op 15-5-1763 Focke Rinderts Wierstra, bakker te Dokkum, met Jeltje Clases van den. Bos uit Dokkum.

Ook van dit echtpaar worden geen kinderen gedoopt in Dokkum en ze worden daar verder nergens genoemd voor 1811.

 

 

 

Ook in Baarderadeel,Idaarderadeel,Rauwerderhem en Leeuwarderadeel wordt de naam voor 1811 gebruikt.

 

In Baarderadeel overleed op 20-10-1628 te Bozum Jan Doekeles Wierstra,volgens grafschrift 22 jaar en 32 dagen.

In Idaarderadeel overleed op 14-12-1699 Doitse Doekeles Wierstra van Idaard,begraven te Aegum.Hij was in 1698 meier van stem 2 Idaard.De familie is afkomstig van "Groot Fenwierstra",stem 38 Grouw.

Bij authorisaties in Rauwerderhem worden genoemd op 15-2-1669 Reinder Cornelis Wierstra en op 2-1-1671 Mary Feddes Wierstra,dochter van Fedde Rienks Wierstra,begraven te Roordahuizum.

In Leeuwarderadeel vinden we:Hessel Jans Wierstra,ondertrouwd te Wirdum op 15-4-1694;Akke Gerbens Wierstra en Lysbet Gerbens Wierstra,ondertrouwd te Wirdum op resp. 8-7-1694 en 3-10-1697;Sjoerd Ates Wierstra trouwt daar op 9-5-1717.

Deze allen uit Baarderadeel,Idaarderadeel,Rauwerderhem en Leeuwarderadeel behoren tot dezelfde familie.

Zie hiervoor het bestand  FENWIER

In 1811 geen mannelijk nageslacht in deze families met de naam Wierstra.

 

 

De naam Wierstra is afgeleid van wier en dat zal wel betekenen,dat de boerderij van Hein Keimpes hoger stond dan het omringende land,staande op een wier. Vergelijk ook "hege wier",dat is een grotere verhoging,een terp.

P.Sipma geeft eveneens in zijn boek Fryske Nammekunde (1952) deze verklaring voor de naam.In ieder geval betekent het niet dat de familie afkomstig was uit het dorp Wier in Menaldumadeel.

 

De oudste vermelding van de naam Wierstra is uit 1583 als bij een zaak voor het Hof van Friesland wordt vermeld Mr.Hessel Wierstra uit Franeker (HvF 16700-315).

 

Er is informatie verzameld uit diverse bronnen op het Rijksarchief Friesland (nu Tresoar) o.a.Nedergerecht Menaldumadeel (MEN),Kerkelijk archief N.H.Dronrijp,de kroniek over Dronrijp door meester Roucoma en sententies van het Hof van Friesland (HvF).

 

T verwijst naar toegangen bij Tresoar en GEN naar de collectie genealogieën aldaar.

 

 

                                        

                                          2002, Simon Wierstra,

                                          Kapellaan 18,Dokkum.

                                                    s.wierstra@versatel.nl                                                                                          

         

 

 

I Isbrand Wouters, geboren ± 1570, overleden Dronrijp na 1640 ,ws.1641.

 

 

Boer te Dronrijp; hij staat in het stemkohier van 1640 vermeld als gebruiker van de plaats met stemnummer 50 (zie het afschrift).

Eveneens wordt hij genoemd in het stemprotocol van Dronrijp d.d.1624,1626,1630,1637 en 1638 (T323-02,1109).

 

Uit het kerkenboek van Dronrijp 1597-1697 (T 244-19,82) blijkt het volgende: alle jaren t.e.m.maart 1641 betaalt hij 1-4-0 (1 car.gld.en 4stuivers) aan de kerkvoogdij als opbrengst van land van het Jucke-Prebende-leen; op 15-1-1611 geeft hij als aalmoes voor de armen een car.gld.en een spaanse daalder(totaal 55 stuivers); in 1610 en in 1615 betaalt hij voor 5 jaar 140 car.gld. als huur voor 3 p.m."saadlandt"; 1626-1630 betaalt hij jaarlijks 29-15-0 als landhuur en 1631-1638 jaarlijks 50-8-0.

 

Nedergerecht Menaldumadeel:

Weesboek 5-6-1615 (MEN 50-262):Isbrand Wouters genoemd als buurman en ondertekenaar bij scheiding nalatenschap Grets Sietsesdr.

Weesboek 14-3-1616 (MEN 50-386): hij wordt genoemd als buurman bij de inventarisatie ten huize van Syrck Edgersz.

Weesboek 25-5-1632 (MEN 57-407):hij wordt daar vermeld als schoonvader van Siouck Sipkesdr.,die getrouwd was met zijn zoon Wybe.

 

Isbrand is getrouwd voor 1600 met  Botke Wybes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   misschien  Harmen Ysbrands, geboren voor 1600, volgt onder II-a.

 

           2   Trynke Ysbrands, gedoopt Dronrijp 1 mrt 1601.

 

Over haar is verder niets bekend.

 

 

           3   Wybe Ysbrands, gedoopt Dronrijp 25 dec 1603, overleden na 1640.

 

Boer te Menaldum,waar hij in 1640 gebruiker is van stem 36.

Uit het weesboek 12-9-1628 (MEN 56-165) blijkt bij boedelscheiding Wybbe Ysbrans getrouwd te zijn met Siouck Sipckes,dochter van Sipcke Sipckes

Weesboek 25-5-1632 (MEN 57-407):Wybe Jisbrandts en Siouck Sipkesdr genoemd in verband met de nalatenschap van de ouders van Siouck.

 

Wybe is getrouwd voor 12 sep 1628 met Sjouk Sipkes, overleden na 1632, dochter van Sipke Sipkes.

 

           4   Wouter Ysbrands, gedoopt Dronrijp 15 jun 1606, overleden aldaar 1658/1666.

 

Boer te Dronrijp,waar hij in 1640 gebruiker is van stem 11.

In het kerkenboek van Dronrijp 1597/1697 wordt hij in 1658 samen met Tjalle Everts genoemd als diaken.Bij de eerste lijst van lidmaten Dronrijp uit 1658 worden hij en zijn vrouw Tryntje vermeld,maar niet meer in 1666.

 

Wouter is getrouwd Dronrijp (?) ,trouwen Dronrijp 1616/1659 ontbreekt, met Tryntje N., overleden 1666.

 

Er zijn geen kinderen uit hun huwelijk bekend,maar dopen Dronrijp 1611/1658 ontbreekt.

Volgens de lidmatenlijst vertrok zij na overlijden van haar man uit Dronrijp en is zij in 1666 overleden.

 

 

           5   misschien Heert Ysbrands, geboren 1607/1608 ,ws.te Dronrijp, gedoopt Huins 29 nov 1657 ,volwassendoop, volgt onder II-b.

 

           6   misschien Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 18 dec 1608, volgt onder II-c.

 

           7   Folkje Ysbrands, ,ws.na 1611 geboren te Dronrijp,dopen 1611/1658 ontbreekt, volgt onder II-d.

 

           8   Joucke Ysbrands, ,ws.na 1611 geboren te Dronrijp,dopen 1611/1658 ontbreekt, volgt onder II-e.

 

 

    II-a Harmen Ysbrands, geboren voor 1600, overleden na 1 mei 1656 ,ws.te Hylaard, zoon van Isbrand Wouters (I) en  misschien Botke Wybes.

 

Boer te Hylaard (1640 gebr.stem 14).

Hij zou ook uit een eerder huwelijk van Ysbrand kunnen zijn en misschien heette zijn moeder dan Yfke. Ook zijn broer Hein heeft een dochter Yfke.

Weesboek 21-4-1643 (MEN 62-18):Harmen en zijn broer Hein worden voogd over Ysbrand(in't 3e jaar),de zoon van hun overleden broer Jouke.

Weesboek 26-4-1644 (MEN 62-331): Harmen en Hein als voogd bij de boedelscheiding,nu de weduwe van Jouke gaat hertrouwen.

Weesboek 24-4-1646 (MEN 63-123):Harmen en Hein als voogden over Ysbrand Joukes betreffende de nalatenschap van diens moeder.

Weesboek 26-1-1649 (MEN 63-433):Harmen en Hein doen afrekening van beheer als voogden over Ysbrand Joukes.

Proclamatieboek BAA 64-264v d.d.15-12-1651: Harmen Isbrants genoemd als meier van land te Hoptilla.

Hypotheekboek BAA-88-112 d.d.30-1-1654:Harmen Ysbrands te Hylaard leende 150 car.gld. van de armvoogden van Hylaard;de intrestbetalingen 1631/1651 waren gedaan.

Hypotheekboek BAA-88-210 d.d.5-5-1655:Harmen en zijn vrouw leenden 200 goudguldens van Jochum Jacobs in april 1655.

Hypotheekboek BAA-88-258v/259v d.d.8-1-1656:Harmen Isbrants wonende te Hylaard en zijn vrouw Sytske Gosses leenden op 19-4-1649 200 goudguldens van Meinte Jacobs en zijn vrouw en later nog eens 300 goudguldens.

Weesboek MEN-66-258 d.d.19-3-1656:Harmen wordt als grootvader voogd over Eelkje Sybes,dochter van Sybe Jans en zijn overleden dochter Yfke.

Hypotheekboek BAA-88-304v d.d.27-6-1656:Harmen en zijn vrouw tekenden op 1-5-1656 een schuldbekentenis aan Rieme Cornelis van 200 car.gld.

Zij woonden toen bij Hoptille,dat is bij de brug over de Bolswarder vaart,westelijk van Hylaard.

 

Harmen is getrouwd Dronrijp 1616 met  Sytske Gosses, afkomstig uit Wyns in 1616, overleden na 1656 ,ws.te Hylaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Yfke Harmens, geboren ± 1618, volgt onder III-a.

 

 

    II-b Heert Ysbrands, geboren 1607/1608 ,ws.te Dronrijp, gedoopt Huins 29 nov 1657 ,volwassendoop, overleden Dronrijp 2 feb 1701, zoon van Isbrand Wouters (I) en misschien Botke Wybes.

 

 

Volgens de kroniek van Dronrijp was hij bij overlijden  93 jaar oud, dus geboren 1607/1608.Hij wordt niet gedoopt als kind,maar ontvangt 29-11-1657 na belijdenis als volwassene de doop te Huins.(was hij geen wettige zoon van IJsbrand Wouters ? en daarom niet gedoopt te Dronrijp ?)  Heert had ook een zuster Mary Ysbrands (zie hierna), overleden voor 1664

Met zijn eerste vrouw staat hij op de lidmatenlijst van Huins in 1663 en met zijn tweede vrouw in 1683.Volgens het lidmatenboek vertrekt hij na het overlijden van zijn tweede vrouw uit Huins(1696);hij gaat dan ws.naar Dronrijp.

 

Het stemkohier van Huins in 1640 noemt hem als boer,gebruiker van stem 5; bovendien wordt daar vermeld,dat hij neutralist is d.w.z.niet aangesloten bij een kerkgenootschap.

Weesboek 23-9-1640(MEN 60-417):Heert Ysbrands en Mary Wytzes,zijn vrouw,erven van Tryn Wytzes,ws.een zuster van zijn vrouw.

Weesboek 6-6-1662(MEN 69-168):Heert Ysbrands te Huins als "zusterling der wezen" medevoogd over Aaltje(14),Jan(12),Douwe(11) en Elingh(7),wezenkinderen van Cornelis Douwes en Eefke Jans,te Dronrijp.

Weesboek 6-8-1663(MEN 69-416,417):Sybe Cornelisz te Franeker wordt voogd over Sybe Thomasz en Jouke Thomasz; Heert Ysbrands en Age Romkes,voogden over Sybe en Jouke,doen verantwoording van de weesrekening.Sybe en Jouke waren kinderen van Yfke,de dochter van Heerts broer Harmen.

Weesboek 15-6-1664 (MEN 70- blz.154): Heert Ysbrands te Huins,als oudoom van vaderswege voogd over Albert,16,Jasper,14,Isbrant,11 en Wiltje,9, wezenkinderen van wijlen Ede Alberts , boer te Dronrijp, en Tryntje Jaspers.

Deze Tryntje,doopsgezind,hertrouwt Cornelis Cornelisz. En daarom is er inventarisatie, er zijn veel schuldenaars, ondertekening op 28-6-1664 door o.a. Heert en Cornelis. Op 11-4-1665 is er eengetekende overeenkomst tussen hen.

Uit de inventarisatie blijkt (blz 165) dat er  5 p.m. land te Winsum is geërfd van grootmoeder Mary Isbrants , die dus een zuster is van Heert Isbrants.

Cornelis Cornelisz neemt de huur over van huis en schuur te Dronrijp op 70 p.m.

Weesboek 11-6-1666 (MEN 70-663):Heert Ysbrands en Age Romkes,voogden over Sybe en Jouke,wezen van wijlen Thomas Sybes en Yfke Harmens, doen verantwoording van de weesrekening.

Weesboek 27-7-1666 (MEN 71-176):Heert Ysbrands te Huins,oud-oom van moederswege,en Cornelis Pieters,huisman te Jelsum,zusterling van vaderswege worden voogden over Antje,in't 20e,Jan,in't 18e,Douwe,in't16e,en Elingh,wezen van Cornelis Douwes en Eefke Jans,echtpaar te Dronrijp.

Weesboek 9-10-1666 (MEN 71-135):Heert Ysbrands wordt voogd over de minderjarige kinderen van zijn overleden broer Hein Ysbrands uit diens huwelijk met Hotske Feikes;dit zijn Dieucke,in't 23e,Maijcke,in't 22e en Isbrant,uit't 20e.

Weesboek 6-11-1666 (MEN 71-299 e.v.):Heert als voogd over de jongste kinderen bij de inventarisatie en boedelscheiding van echtpaar Hein Ysbrands en Hotske Feikes.

Weesboek 16-8-1667 (MEN 72-245 e.v.):Weesrekening Heert Ysbrands t.b.v. Dieuwke,Maaike en Ysbrand;de laatste krijgt zijn zwager Foeke Anskes als voogd.Het gaat over de nagelaten bezittingen van hun moeder Hotske Feikes en over die van wijlen Foppe Feikes,waarover Hotske tijdens haar leven het beheer had.

Weesboek 8-5-1672 (MEN 74-616 e.v.):Weesrekening Heert Ysbrands t.b.v. Jan,in't 25e,Douwe,in't 23e,en Eling,17,wezenkinderen van Cornelis Douwes en Eefke Jans.     

 

Heert is getrouwd ± 1635 (1) met  Mary Wytzes, geboren ± 1610, overleden Huins 1663/1683, dochter van Wytze Buwes.

 

Zij doet op zondag 6-9-1657 belijdenis te Winsum (ws.is zij daarbij als volwassene gedoopt,maar het doopboek vermeldt de doop van Mary Wytzes te Winsum op dinsdag 4-8-1657; deze laatste datum lijkt dus niet juist); in 1663 staat zij op de lidmatenlijst van Huins.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1    Dieucke Heerts, afkomstig uit Huins in 1663, overleden Baard 1706.

 

HEN 19 d.d.28-8-1688: vader Teeke Ats is overleden, moeder Dieucke Heerts (requirante); kinderen Doede Teekes,14 jaar; Isbrant Teekes,11 jaar; Jan Teekes, 6 jaar; curatoren over de minderjarige kinderen Sybolt Ats te Huins (hun oom) en Heert Isbrandts te Bayum (hun bestevader).

Dieucke woont later in Baard en doet daar belijdenis 12-11-1699. In 1700 op de ledenlijst van Baard met de vermelding,dat zij in 1706 aldaar is overleden.

 

Dieucke is getrouwd 1663, 3e pr. 12-4-1663 Oosterend, met Teeke Ottes, afkomstig uit Hidaard in 1663, overleden voor 28-8-1685.

            

           2    Bauck Heerts, afkomstig uit Huins in 1673, overleden Baard 1707.

 

Bauck Heerts wordt 9-11-1673 met attestatie van Oosterlittens overgescheven naar Baard.

 

Bauck is getrouwd Baard 4 mei 1673 met Aucke Reyners, afkomstig uit Baard in 1673.

 

Op 15-2-1674 doet Auke Reyners van Baard belijdenis te Winsum.Hij en zijn vrouw Bauk staan op de ledenlijst van Baard in 1683 en 1700,waarbij wordt vermeld,dat Bauk in 1707 is overleden.

 

 

Heert was gehuwd (2) met  Sibbeltje Broers, overleden Huins 1696.

 

Zij staat met haar man op de lidmatenlijst van Huins in 1683.Volgens het lidmatenboek overlijdt zij daar in 1696.

 

 

    II-c Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 18 dec 1608, overleden aldaar 1666 ,voor 9-10-1666,  zoon van Isbrand Wouters (I) en  misschien Botke Wybes.

 

Hij was boer te Dronrijp en wordt in het stemkohier van 1640 vermeld als gebruiker van stem 25 (zie het afschrift).Na het overlijden van zijn vader gebruiker van stem 50.

 

 

 

Bij zijn doop in 1608 worden als zijn ouders genoemd Isbrant Wouters en Botke Wybes.Toch wijst alles er op dat hij eerder is geboren.Het is mogelijk dat hij voor 1600 geboren is uit een 1e huwelijk van zijn vader met een Yfke,evenals broer Harmen met wie hij regelmatig samen wordt genoemd. Beide broers hebben een dochter Yfke.

Hij staat op de eerste lidmatenlijst van Dronrijp uit 1658 (wonende op Oostryp).

Uit het kerkenboek van Dronrijp 1597/1697 blijkt,dat hij na het overlijden van zijn vader eenzelfde bedrag als zijn vader betaalt aan de kerk uit de opbrengst van het leen

 n.l.1-4-0, telkens op 1 maart(1642/1667).Ook wordt vermeld,dat hij in 1642 armvoogd is en voor de armen 200 car.gld.ontvangt van de kerk.

Weesboek 24-10-1627( MEN 55-344):Hotske Feickes is de dochter van Feicke Keimpes en Bauck Foppes,voorheen echtpaar te Dronrijp,beiden overleden.Hein Ysbrands en zijn vrouw Hotske Feickes kopen de huizinge en de ontruiming der landen voor 3050 goudguldens

Weesboek 11-3-1633(MEN 57-581):weesrekening van Heyn Isbrants en Sicke Tania  te Dronrijp; sinds 24-10-1627 curatoren over de goederen van Foppe Feickes,de broer van Hotske;Foppe is nu meerderjarig.

Weesboek 1-5-1635 (MEN 58-874): weesrekening van Heyn Isbrants en Sicke Tania; sinds 24-10-1627 curatoren over de goederen van Keympe Feyckes,de broer van Hotske;Keympe is nu meerderjarig.

Weesboek MEN 62-18,19 d.d.21-4-1643:Hein en zijn broer Harmen worden als ooms voogden over Ysbrand (in het 3e jaar),zoon van hun overleden broer Jouke Ysbrands.

Weesboek MEN 62-331 d.d.26-4-1644:Hein en Harmen als voogden over Ysbrand betrokken bij de boedelscheiding nu de weduwe van Jouke,Tryn Ebes, gaat hertrouwen.

Weesboek MEN 63-123 d.d.24-4-1646:Tryn Ebes,de moeder van Ysbrand,is overleden;Hein en Harmen regelen de nalatenschap.

Weesboek MEN 63-433 d.d.26-1-1649:Hein en Harmen doen afrekening beheer t.b.v. Ysbrand Joukes.

Weesboek MEN 66-473 d.d.23-4-1653:Hein wordt medevoogd over de weeskinderen Jacob Jansz(in't 16e) en Botke Jansdr(in't 11e).Dit zijn kinderen van zijn zuster Folkje en haar man Jan Jacobs.

Weesboek MEN 70-596 d.d.9-8-1665:Inventarisatie boedel Jan Jansen,mr.smid,en Bauck Jans,echtpaar Dronrijp.Hein ontvangt ieder jaar 1 goudgulden van smid Jan Jansen volgens overeenkomst in koopbrief d.d.6-5-1649;zijn vrouw wordt daar genoemd als Tryntje Heins.

Weesboek MEN 71-268 d.d.9-10-1666;Hein is overleden.De minderjarige kinderen van Hein en Hotske komen onder voogdij van Heert Ysbrands.

Weesboek MEN 71-blz.299/301 en 302/304:Inventarisatie d.d.12-11-1666 en boedelscheiding d.d.25-10-1667 ten behoeve van de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Hotske Feikes.Dit zijn Yfke,vrouw van Foeke Anskes te Franeker;Feike,wonende te Baard;Bauck,vrouw van Eling Jans,beiden overleden,maar zij hebben een dochter Nies Elings onder voogdij van Beern Gerlofs;de minderjarige kinderen van Hein en Hotske staan sinds 9-10-1666 onder voogdij van Heert Ysbrands n.l.Dieucke(in't 23e),Maycke(in't 22e) en Ysbrant(in't 20e).                                       

 

Hein is getrouwd voor 24 okt 1627 (1) met  Hotske Feickes, geboren voor 1608, overleden Dronrijp na 1646 ,ws.voor 1650, dochter van Feicke Keimpes en Bauck Foppes.

 

Zij is ouder dan haar broer Foppe,die geboren is in 1608.Foppe is voor haar overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bauck Heins, geboren Dronrijp ± 1628 ,dopen Dronrijp 1611/1658 ontbreekt, volgt onder III-b.

 

           2   Yfke Heins, geboren Dronrijp 1630/1635 ,dopen Dronrijp 1611/1658 ontbreekt, overleden n 1666.

 

Niet bij lidmaten Franeker.Uit haar huwelijk geen gedoopte kinderen te Franeker.

 

Yfke is getrouwd ± 1655 met Foeke Anskes, geboren 1631, overleden na 16 aug 1667, zoon van Anske Douwes en Lisk Foekes.

 

Woont 1666/1667 met zijn vrouw te Franeker.Hij behoort niet tot de lidmaten van Franeker.

Autorisatieboek FRR 120-48v d.d.7-1-1653:Tjepke Foekes en Pieter Foekes,ooms worden als curatoren benoemd voor Foeke (in't 22e) en zijn broer Douwe (in't 20e),zonen van Anske Douwes en Lisk Foekes,overleden;dit i.v.m.de nalatenschap van Jan Gerrits,burgerkoopman te Franeker.

Weesboek MEN 72-244 d.d.16-8-1667:Foeke wordt voogd over Ysbrand Heins,de zoon van zijn overleden zwager Hein Ysbrands.

 

 

           3   Feicke Heins, geboren Dronrijp 1630/1637 ,dopen 1611/1658 ontbreekt, volgt onder III-c.

 

           4   waarschijnlijk Botje Heins, geboren ± 1640 ,misschien te Dronrijp,dopen 1611/1658 ontbreekt, overleden n 1664.

 

Bij huwelijk in 1664 wordt geen plaats herkomst vermeld;dus komen Botke en Jacob ws.beiden uit Dronrijp.

Zij bij lidmaten Dronrijp 12-8-1664;zij vertrekt dan met haar man Jacob Anes uit Dronrijp.Als zij een dochter is van Hein en Hotske,dan zal ze voor 6-11-1666 kinderloos gestorven zijn,want bij de boedelscheiding op die datum wordt zij niet genoemd.

 

 

Botje is getrouwd Dronrijp 24 jan 1664 met Jacob Anes.

 

Als hij een zoon is van Ane Folkerts en Bauck Jacobs,dan is hij geboren in 1641.Op 24-6-1653 is deze Jacob 12 jaar en krijgt als wees na overlijden van zijn moeder als curatoren Doytse Jacobs te Winsum,broer van zijn moeder,en Jan Folkerts te Tzummarum,broer van zijn vader.(MEN 65-blz.226 d.d.24-6-1653 )

 

 

           5   Dieuke Heins, geboren Dronrijp 1643, volgt onder III-d.

 

           6   Maaike Heins, geboren Dronrijp 1644, overleden na 1666.

 

Bij het overlijden van haar vader in 1666 was zij in het 22e jaar en zij komt dan onder voogdij van haar oom Heert Ysbrands (MEN 71-268 d.d.9-10-1666).

 

 

           7   Ysbrand Heins, geboren Dronrijp 1646, volgt onder III-e.

 

 

 

Hein is getrouwd Dronrijp (?) ± 1650 ,trouwen 1616-1659 Dronrijp ontbreekt, (2) met  Tryntje Herres, geboren 1620/1630, overleden Dronrijp na 1678, dochter van Herre N. en Aaltje Jans.

 

Boerin te Dronrijp na overlijden van haar man (1670 gebruiker stem 50).

Zij staat met haar 2e man op de 1e lidmatenlijst van Dronrijp in 1658.

Weesboek MEN 73-189v/200v d.d.9-12-1669:inventaris van de nalatenschap  van Aaltje Jans,vrouw van Jan Krispinus te Dronrijp;haar dochter Tryntje Herres,weduwe van Hein Ysbrands,is de erfgename.Aaltje bezat zilveren en gouden sieraden en bezat aan vastigheden (zie 199v):a)een groot huis,schuur,loods en stalling op Dronrijp met vrije tap,bij strijkgeld verkocht aan dochter Tryntje Heins voor de somma van 2075 goudguldens en 14 stuivers,te betalen in 3 termijnen mei 1670,1671 en 1672;b)een huis op het Heegh te Dronrijp,verkocht aan Jan Krispinus;c)een half huis in de Kerkbuurt;d)enkele grondpachten.

MEN 73-201/201v d.d.23-12-1670:scheiding tussen Tryntje als erfgename van haar moeder en Jan Crispinus.Deze Jan Crispinus staat ws.in 1676 bij de lidmaten van Schalsum.

Procl.boek MEN 18-309v:notaris Aemilius Martinides en Tryntje Hein Isbrants weduwe als erfgenaam van haar moeder Aaltje Jans,verkopen volgens koopbrief van 1-1-1671 een huis te Dronrijp voor 232 goudguldens aan Dirck Jeltes en Gryttje Harmens,echtpaar te Dronrijp.Buurman Joannis Jochums maakt echter gebruik van het niaarrecht (pr.17/1,24/1 en 31/1/1671).

Procl.boek MEN 18-348v:Tryntje Herres,weduwe Hein Ysbrands te Dronrijp,verkoopt een huis op't Hoog aan Heert Piers en echtgenote te Dronrijp (3e pr.16-1-1672).

Procl.boek MEN 18-404,404v:Tryntje Herres verkoopt grondpachten aan Tetske Joannis,weduwe van Seerp Papes te Dronrijp en aan Claes Jans,huisman te Dronrijp (3e pr.27-4-1675).

Procl.boek MEN 19-37v,38:Tryntje Herres verkoopt een schuur met tapperij bij de Hoornbrug voor 1105 goudguldens aan Paulus Beintema te Leeuwarden en een kamer ten westen van de tapperij bij de Hoornbrug aan Pieter Jelles te Jorwerd (3e pr.26-2-1678).

Hypotheekboek MEN 134-3 d.d.23-2-1676:"Tryntje Heeres,weduwe van wijlen ....,woonende op Dronrijp,als erffgenaem van mijn wijlen dochter Jancke ....,bekenne deughdelijk schuldigh te sijn in voorss.qlt.aan Rinske Gosses,huijsvrouwe van Hendrick Rienckx,wijdschipper binnen Harlingen,een somma van 75 car.gld. enz."                                                       

 

Uit dit huwelijk:

 

           8   Wybe Heins, geboren Dronrijp v 1658, volgt onder III-f.

 

           9   Herre Heins, geboren Dronrijp v 1658, volgt onder III-g.

 

         10   Janke Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden v 1676.

 

         11   Tjaard Heins, gedoopt Dronrijp 27 mei 1660.

 

         12   Wouter Heins, gedoopt Dronrijp 24 apr 1663, volgt onder III-h.

 

 

    II-d Folkje Ysbrands, ,ws.na 1611 geboren te Dronrijp,dopen 1611/1658 ontbreekt, overleden v 23 apr 1653, dochter van Isbrand Wouters (I) en Botke Wybes.

Folkje is getrouwd v 1637 met  Jan Jacobs, overleden v 23 apr 1653.

 

Volgens het weesboek MEN 66-473 d.d.23-4-1653 zijn de kinderen Jacob (16 jaar) en Botke (11 jaar) wezen en wordt hun oom Hein Ysbrands te Dronrijp als voogd benoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jacob Jans, geboren 1637.

 

           2   Botke Jans, geboren 1642.

 

 

    II-e Joucke Ysbrands, ,ws.na 1611 geboren te Dronrijp,dopen 1611/1658 ontbreekt, overleden Dronrijp 1643, zoon van Isbrand Wouters (I) en Botke Wybes.

 

Boer te Dronrijp (maar in 1640 niet als zodanig in het stemkohier).

Weesboek 21-4-1643 (MEN 62-9v/19):Joucke is overleden;zoon Ysbrand Jouckes komt onder voogdij van zijn ooms Harmen Ysbrands en Hein Ysbrands;Ysbrand is dan in het derde jaar;daarna volgt inventarisatie ten sterfhuize op verzoek van Harmen en Hein.

Weesboek 26-4-1644 (MEN 62-162/163):weduwe Tryn gaat hertrouwen;Harmen en Hein als geauthoriseerde curatoren over Ysbrand;boedelscheiding,maar Tryn en haar man Rinse blijven de zathe bewonen.

Weesboek 24-4-1646 (MEN 63-62):Tryn Ebes is overleden;betreffende de nalatenschap zijn aanwezig de weduwnaar Rinse Johannes,Harmen en Hein als curatoren over zoon Ysbrand en Baucke Ebes,de broer van Tryn,als curator over de dochter Auck Rinses.

Weesboek 26-1-1649 (MEN 63-331):Harmen en Hein,Baucke Ebes en Rinse Johannes doen afrekening.

 

Joucke is getrouwd Dronrijp (?) ± 1640 ,trouwen Dronrijp 1616-1659 ontbreekt, met  Tryntje Ebes, overleden Dronrijp 1646.

 

Tryntje hertrouwt in 1644 te Dronrijp (?) met Rinse Johannes,overleden na 1649.Zij blijft met Rinse Johannes op dezelfde boerderij als met haar eerste man.Rinse was doopsgezind.Uit haar tweede huwelijk werd 1644/1645 te Dronrijp een dochter Auck Rinses geboren.

 

Uit het huwelijk van Joucke en Tryntje:

 

           1   Ysbrand Jouckes, geboren Dronrijp 1640/1641, overleden n 1649.

 

 

  III-a Yfke Harmens, geboren ± 1618, overleden Blessum 23 aug 1650/19 mrt 1656, dochter van Harmen Ysbrands (II-a) en Sytske Gosses.

 

Weesboek 4-4-1649 (MEN 64-1):Van het echtpaar Thomas Sybes en Yfke Harmens te Blessum is de man overleden.De weduwe hertrouwt Sybe Jans.Zij heeft 2 kinderen n.l.Sybe,8,en Jouke,6.Als curatoren worden benoemd Goslick Sybes en Cornelis Sybes,broers van Thomas Sybes.

Weesboek 23-8-1650 (MEN 64-15):Boedelscheiding,waarbij wordt besloten,dat Yfke en haar 2e man de huur van de zathe zullen overnemen.De kinderen zullen in Blessum naar school gaan.

Weesboek 19-3-1656 (MEN 66-258):Harmen Isbrands wordt als grootvader voogd over Eelkje Sybes,in het 7e jaar,dochter van Sybe Jans en Yfke Harmens.De grootvader van vaders kant is Jan Pieters te Marssum;deze is in 1656 overleden;inventarisatie 259/272.

Weesboek 6-8-1663 (MEN 69-416/429):Heert Ysbrands en Age Romkes doen als voogden over haar zoons Sybe(22) en Jouke(20) verantwoording van hun beheer; Sybe Cornelisz te Franeker,neef van de jongens,wordt hun nieuwe voogd.

Weesboek 11-6-1666 (MEN 70-663):Heert Ysbrands te Huins en Age Romkes te Dronrijp,voogden over Sybe en Jouke,sluiten de weesrekening af en doen verantwoording;Sybe is nu meerderjarig(25) en wordt voogd over zijn broer Jouke(22).

 

Yfke is getrouwd v 1640 ,ws te Hylaard, (1) met  Thomas Sybes, overleden Blessum v 4 apr 1649.

 

Hij was boer te Hylaard (1640 gebr.stem 16) en bij overlijden boer te Blessum;zijn broer Goslik Sybes was in 1640 gebruiker van stem 11 Blessum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybe Thomas, geboren 1640/1641 ,ws.te Hylaard, overleden n 1666.

 

           2   Jouke Thomas, geboren 1642/1643 ,ws.te Hylaard of Blessum, overleden n 1666.

 

Yfke is getrouwd 1649 (2) met  Sybe Jans, zoon van Jan Pieters.

Uit dit huwelijk:

 

           3   Eelkje Sybes, geboren 1649.

 

 

   III-b Bauck Heins, geboren Dronrijp ± 1628 ,dopen Dronrijp 1611/1658 ontbreekt, overleden v 17 okt 1666 ,ws.te Beers, dochter van Hein Ysbrands (II-c) en Hotske Feickes.

Bauck is getrouwd ± 1649 (1) met  Eling Jans, overleden v 17 okt 1666 ,ws.te Hylaard.

 

Eling woont met zijn vrouw te Hylaard.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Nieske Elings, geboren 1650 ,ws.te Hylaard.

 

MEN 71-273 d.d.17-10-1666:Beern Gerlofs te Beers wordt als stiefvader voogd over Nies Elings,in't 16e,dochter van Eling Jans en Bauck Heins,voorheen echtpaar te Hylaard.Als kleindochter van Hein Ysbrands belanghebbende bij de boedelscheiding na zijn overlijden in 1666;haar voogd is dan Beern Gerlofs (MEN 71-299 d.d.12-11-1666).

 

 

Bauck was gehuwd (2) met  Beern Gerlofs.

 

In 1666 te Beers en dan voogd over zijn stiefdochter Nieske (MEN 71 d.d.17-10-1666).

 

 

   III-c Feicke Heins, geboren Dronrijp 1630/1637 ,dopen 1611/1658 ontbreekt, overleden n 1682 ,ws.te Bayum, zoon van Hein Ysbrands (II-c) en Hotske Feickes.

 

Woont te Bayum in 1660 en woont daar nog steeds in 1682.Beroep ? Vermoedelijk geen boer (staat niet in het Boerderijenboek Hennaarderadeel door D.J.v.d. Meer).

Niet bij lidmaten Bayum vanaf 1674 en geen gedoopte kinderen aldaar.

Weesboek MEN 71-152:Feicke Heins en echtgenote te Bayum blijken volgens obligatie van 9-5-1661 de somma van 150 goudguldens schuldig te zijn.

 

Hypotheekboek HEN 62-245v,246 d.d.24-6-1670:Feicke Heyns en zijn vrouw te Bayum hebben vanaf 28-4-1659 een schuld aan Sytse Bauckes te Winsum.

Zie ook HEN 62-247v d.d.26-6-1670.

HEN 62-299v,300 d.d.31-5-1671:Feike Heins en Ruurdje Meynerts,echtelieden te Bayum,hebben een schuldbekentenis getekend op 10-5-1671.

 

Weesboek MEN 74-317 d.d.8-9-1671:Weesrekening van Feike Heins te Bayum,als voogd over zijn broer Ysbrand Heins te Dronrijp doet hij afrekening.

 

Hypotheekboek HEN 63-99 d.d.18-3-1676:Feike Heins en Ruurdje Meynerts,echtpaar te Bayum zijn 100 car.gld.schuldig aan de kerkvoogden van Welsrijp vanaf 18-3-1676.

HEN 63-235 d.d.13-6-1679:Feike Heins en Ruurdje Meynerts,echtpaar te Bayum,zijn vanaf 26-3-1678 100 car.gld.schuldig aan Bauke Sydses en Geertje Scheltes,echtpaar te Winsum.

HEN 63-253 d.d.20-6-1680:Feike Heins en Ruurdje Meynerts,echtpaar te Bayum,waren 150 goudguldens schuldig aan Jan Jansen en Elbrig Meynerts,echtpaar te Rauwerd,getekend 28-8-1660.

 

Feicke is getrouwd in Menaldumadeel 4 mrt 1656 ,voor het gerecht, (1) met  Ruurdje Meinerts, overleden Bayum 1679/1681, waarschijnlijk dochter van Meinte Meintes en Houkje Innes.

 

Recesboek MEN 16-271v:na 3 proclamaties trouwen 4-3-1656 voor het gerecht van Menaldumadeel Ruurdje Meintes van Dronrijp en Feike Heins van Dronrijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Meinert Feickes, overleden n 1681.

 

HEN 19-50v d.d.1681/1682:Meinert Feickes,gesterkt met zijn vader,verzoekt het gerecht om Douwe Douwes Adema te Franeker te benoemen als curator voor zijn recht op moederlijke goederen tegen de crediteuren van zijn ouders.

 

 

Feicke is in ondertrouw gegaan Bayum/Welsrijp 5 feb 1682 (2) met  Aaltje Clases, afkomstig uit Lions(1682).

 

Zij ook niet bij de lidmaten van Bayum na 1682.

 

 

  III-d Dieuke Heins, geboren Dronrijp 1643, overleden aldaar 25 jan 1720 ,volgens het R.K.lidmatenboek,, dochter van Hein Ysbrands (II-c) en Hotske Feickes.

 

Niet bij de N.H.lidmaten Menaldum of Dronrijp.

Zij wordt r.k.na haar 3e huwelijk met Heert Piers,die r.k.was.

Zij woonde volgens reëelkohier 1718 als weduwe Dronrijp 123.

Coll.Successie MEN d.d.18-7-1720 (T5-6400):zij had bij haar overlijden geen nakomelingen en daarom erft haar broer Ysbrand Heins c.s. 550-0-0,verminderd met het dertigste deel 18-6-12.Ysbrand betaalt haar kistegeld op 19-2-1721 (armenboek Dronrijp,T 244-19-84).

 

Dieuke is getrouwd in Menaldumadeel 9 feb 1668 ,voor het gerecht, (1) met  Jacob Pieters, geboren Slappeterp, overleden Menaldum v 7 apr 1682.

 

Boer te Menaldum (1668,1670 gebr.stem 44).

Hij was geen lidmaat te Menaldum en laat daar geen kinderen dopen;hij zal misschien doopsgezind geweest zijn.

MEN 79-1/9 d.d.7-4-1682:Jacob is overleden;de weduwe woont nu te Dronrijp en is hertrouwd met Mevis Johannes,boer te Dronrijp.De zoon Pieter Jacobs komt onder voogdij van zijn oom Ente Pieters uit Zweins,de broer van zijn overleden vader.Daarna vindt inventarisatie en boedelscheiding plaats.Mevis Johannes was een aangetrouwde oom van Jacob Pieters.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Jacobs, geboren Menaldum ± 1675.

 

Hij is ws.overleden in 1693 te Dronrijp,want dan betaalt zijn stiefvader Mevis Johannes 15-10-0 wegens"zijn stiep-soons doodtvat"(armenboek Dronrijp).

 

 

Dieuke is daarnaast getrouwd Dronrijp (?) 1681/1682 ,trouwen daar 1671/1732 ontbreekt, (2) met  Mevis Johannes, overleden Dronrijp 13 apr 1707 ,volgens de kroniek.

 

Boer te Dronrijp (1698 gebr.stem 14).

Niet bij de lidmaten van Dronrijp en hij laat geen kinderen dopen te Dronrijp;was hij doopsgezind ?

 

 

Dieuke is getrouwd in Menaldumadeel 23 apr 1709 ,voor het gerecht, (3) met  Heert Piers, geboren 1633, overleden Dronrijp 11 mrt 1714 ,volgens de kroniek.

 

Hij was mr.kleermaker en lakenkoopman te Dronrijp en was een vermogend man.Zie voor hem het uitvoerige artikel door Z.A.Zeinstra in Gen.Jb.1996-61 en 71/75.Het was zijn 3e huwelijk.Hij was r.k.

 

 

   III-e Ysbrand Heins, geboren Dronrijp 1646, overleden aldaar 1722 ,zie reëelkohier, zoon van Hein Ysbrands (II-c) en Hotske Feickes.

 

Mr.timmerman te Dronrijp (1707 op de Nieuwe Streek,bij de molen).

MEN 71-268 d.d.9-10-1666:na het overlijden van zijn vader wordt zijn oom Heert Ysbrands voogd over hem;hij is dan in zijn 20e jaar.

MEN 72-244 d.d.16-8-1667:zijn oom Foeke Anskes te Franeker wordt voogd over hem

MEN 74-317 d.d.8-9-1671:zijn broer Feike Heins te Bayum was voogd over hem en doet afrekening van beheer;Ysbrand is nu 25 jaar en dus meerderjarig.

In 1683/1684 heeft Isbrand Heyns (impt) een zaak tegen Folpert Hettes Baard (geche),zie de rechtszittingen van 27/11/1683,15/1,29/1,12/2,26/2,25/3 en 8/4/1684 in MEN 20-28,33,34v,36v,39,41 en 43v.

 

Lidmaat te Dronrijp na belijdenis bij Ds.van Thuynen,predikant aldaar in de jaren 1705/1709;op lidmatenlijst 12-11-1708.

Reëelkohier:1714/1718 huurder van huis 92;1720 eigenaar/bewoner huis 124;1721 eigenaar/bewoner huis 121 (dan "oud en afgeleefd man",geen aanslag);in 1722 zijn de erven eigenaar van huis Dronrijp 119.

MEN 136-350v d.d.30-8-1711:Ysbrand Heins heeft op 1-8-1709 een schuldbekentenis getekend aan Here Douwes Domna,64 car.gld.en 15 stuivers,voor geleverde winkelwaren in het jaar 1707 aan hem en zijn wijlen vrouw Rixtie Willems.

 

In de Kroniek van Dronrijp wordt timmerman Ysbrand Heins genoemd in de jaren 1691/1700:blz.10.,reparatie lekke regenwaterbak bij Mr.Roucoma;mei 1699,blz.16,zijn zoons voeren reparaties uit aan het huis van Mr.Roucoma;mei 1700,blz.17,een brugje gerepareerd (Jan Clasens tille);juli/aug.1701,blz.19,hij maakt een nieuwe keuken en regenwaterbak voor de heren Huber en de Hertoghe;juli 1708,blz.37,hij maakt een schuur voor "Pietiemuy";mei 1711,blz.49,hij en zijn zoon Hein Ysbrands timmeren aan de nieuwe "Paapse kercke";febr.1712,blz.53,hij brengt o.a. een nieuwe balk aan voor het ophangen van de klokken van de herv.kerk.

 

RAF-T5-6400 (coll.successie):18-7-1720 Ysbrand Heins c.s. erven 550 car.gld.van zijn zuster Dieuwke Heins,die kinderloos gestorven is;er moet een dertigste deel,18-6-12,aan successierechten worden betaald.

 

HOF-11251 d.d.11-5-1723: gedaagde Ysbrand Heins is bij het uitspreken van het definitieve vonnis reeds overleden;de zaak diende eerder voor het HOF op 21-10-1721 en in juli 1722,maar werd aangehouden,omdat er tegenstrijdige verklaringen waren.Eiser is Jacob Gerbens Quader,die geld te vorderen had.Het vonnis luidt,dat de erfgenamen van Ysbrand,de 3 kinderen Hein,Willem en Hotske,worden veroordeeld tot het betalen van 210-9-8 +intrest,maar verminderd met 120-0-0;dit laatste bedrag was door Burmania ingehouden op loon Ysbrand Heins en reeds aan Quader verstrekt.

 

 

 

 

HOF-11478 d.d.27-10-1724:gedaagden Hein,Willem en Hotske als erfgenamen van hun vader Ysbrand Heins,in leven timmerman te Dronrijp.Eiser is Siuck Tiaerd van Burmania,die denkt namens zijn dochter Lucia Catharina nog een vordering van 195-19-0 op Ysbrand Heins te hebben.Bij vonnis wordt de eiser niet ontvankelijk verklaard;Ysbrand had voor dit bedrag een arbeidsprestatie geleverd.

 

 

 

 

RAF-T244-19,inv.nr.83,Kerkboek Dronrijp 1697-1826:

door de kerk betaald aan Ysbrand Heins als arbeidsloon:aan de toren 112-3-0 op 15-8-1698;aan de toren 89-11-0 op 21-10-1698;voor de uurwijzers 9-9-8 op 5-3-1699;aan de "Pastorije tille" 3-10-0 op 29-6-1699;aan kerk en kerkhuizen 51-6-0 op 29-6-1699;aan kerk,kerkhuizen en predikantsbrug 59-10-0 op 23-9-1699;aan kerk en kerkhuizen 20-1-0 op 9-8-1700;aan de kerk 9-5-0 op 19-6-1701;aan de predikantswoning en kerk 35-0-0 op 21-12-1711;aan de pastoriebrug 3-7-8,halve arbeidsloon op 1-6-1712;aan kerk en predikantswoning 33-3-0 op 26-6-1712;voor geleverde materialen en arbeidsloon 18-15-0 op 27-3-1713.

 

RAF-T244-19,inv.nr.84,Armenboek 1693-1744:

Hierin worden o.a.vermeld de inkomsten en uitgaven voor het maken van de doodvaten,het kistegeld.De opbrengst was voor de diaconie.Voor het maken van doodvaten en ander arbeidsloon ontving Ysbrand Heins: 12-9-0 op 5-6-1693;9-9-0 op 9-8-1693;9-3-0 op 26-1-1694;5-7-0,in maart 1694;1-16-0 op 31-10-1717;7-6-0 op 23-4-1719;15-8-8 op 19-2-1721.Op 29-10-1702 betaalt hij voor het doodvat van zijn zoon Ype 9-0-0 (volgens de kroniek overleden op 24-9-1702);op 19-2-1721 betaalt hij voor het doodvat van zijn overleden zuster Dieuwke Heins;op 23-4-1719 betaalt hij voor zijn wijfs doodvat 9-12-0,maar zij wordt niet bij name genoemd;voor zijn eigen kist wordt pas betaald op 26-4-1725.                                      

 

Ysbrand is getrouwd ± 1672 ,ws.te Dronrijp,trouwen daar 1671-1732 ontbreekt, (1) met  Aukje Folkerts, overleden Dronrijp 1675/1686.

 

Zij lidmaat te Dronrijp na belijdenis op 26-7-1674.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 22 okt 1673, volgt onder IV-a.

 

Ysbrand is getrouwd Dronrijp 3 okt 1686 ,volgens doopboek, (2) met  Rixt Willems, overleden Dronrijp 6 aug 1707.

 

Zij wordt lidmaat te Dronrijp na belijdenis op 26-7-1696.

Zij wordt in het armenboek op 19-3-1703 genoemd als Rixt Ysbrands.

Op 6-8-1707 overlijdt zij als tweede vrouw van Ysbrand Heins (Roucoma).

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Willem Ysbrands, gedoopt Dronrijp 3 okt 1686, volgt onder IV-b.

 

           3   Hermen Ysbrands, gedoopt Dronrijp 10 jun 1688, overleden aldaar v 4 apr 1695.

 

           4   Hotske Ysbrands, gedoopt Dronrijp 11 mei 1690, overleden aldaar v 12 feb 1693.

 

           5   Johan Ysbrands, gedoopt Dronrijp 11 mei 1690, overleden 1693  ?.

 

Volgens T244-19,84 wordt op 12-8-1693 kistegeld betaald voor een Jantje Ysbrands.Hij is in elk geval overleden voor zijn vader.

 

 

           6   Hotske Ysbrands, gedoopt Dronrijp 12 feb 1693, volgt onder IV-c.

 

           7   Hermen Ysbrands, gedoopt Dronrijp 4 apr 1695.

 

Hij is vermoedelijk jong overleden,in elk geval voor zijn vader.

 

 

           8   Ype Ysbrands, geboren Dronrijp ± 1698, overleden aldaar 24 sep 1702 ,volgens de kroniek blz.21.

 

In de kroniek bij overlijden als Yppe Ysbrands zoon. In het doopboek van Dronrijp komt deze Ype niet voor.Hij is een zoon van Ysbrand Heins en niet van Ysbrand Willems.Dat blijkt uit het armenboek van Dronrijp,als op 29-10-1702 kistegeld wordt betaald door de vader.

 

 

Ysbrand is getrouwd n 1708 ,ws.te Dronrijp, (3) met  N.N., overleden Dronrijp 1718/1719.

 

Op 23-4-1719 wordt het doodvat voor Ysbrand Heins vrouw betaald,maar er wordt geen naam genoemd.

 

 

   III-f Wybe Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden aldaar 1690/1694, zoon van Hein Ysbrands (II-c) en Tryntje Herres.

 

Mr.schuitemaker te Dronrijp.

Niet bij de lidmaten van Dronrijp.

Proclamatieboek MEN 99-74v met pr.2/3,16/3 en 30/3/1686:hij proclameert de koop van een huis met schuitemakerij te Dronrijp voor 300 goudguldens,van elk 28 stuivers.

Hypotheekboek MEN 135-84 d.d.20-5-1687:Wybe Heins,schuitemaker te Dronrijp, verklaart schuldig te zijn voor geleverde houtwaren 199-19-0 aan Asge Lieuwes,burger en houtbeyer te Harlingen,getekend 11-5-1687.

 

MEN 135-106 d.d.28-10-1687:Wybe Heins verklaart schuldig te zijn voor geleverd hout 86-9-8 aan Goucke Gerrits Suiringar,koopman te Harlingen.

Proclamatieboek MEN 99-116 met pr.25/10,8/11 en 22/11/1687:Jonas Ruarda,gezworen klerk bij het gerecht van Menaldumadeel,proclameert voor 257 goudguldens de koop van het bovengenoemde huis en schuitemakerij,door Wybe Heins in koop bekomen van weduwe Paulus Stonebrink te Leeuwarden.

Recesboek MEN 21-6 d.d.17-1-1688:rechtszaak van Jonas Ruarda contra Wibe Heyns,schuitmaeker op Dronrijp.

T244-19,84:er wordt in 1694 kistegeld voor hem betaald.

 

Wybe is getrouwd Wyckel 18 dec 1681 met  Antje Douwes, afkomstig uit Balk in 1681, overleden n 27 okt 1695.

 

Zij wordt lidmaat te Dronrijp na belijdenis op 27-10-1695;zij is dan weduwe van Wybe Heins.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sara Wybes, gedoopt Dronrijp 5 sep 1686.

 

           2   Hein Wybes, gedoopt Dronrijp 19 feb 1688.

 

 

  III-g Herre Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden aldaar 1737/1738 ,9-9-0 kistegeld betaald 20-5-1738, zoon van Hein Ysbrands (II-c) en Tryntje Herres.

 

Mr.timmerman te Dronrijp (1688) en bezitter van een tabaksmolen (na 1699).

Als weduwnaar lidmaat Dronrijp na belijdenis op 31-10-1686 bij Ds.Landreben;op lidmatenlijst in 1692;1713-1717 was hij kerkvoogd/armenvoogd;hij ontvangt tweemaal per jaar 150-0-0,te besteden aan de armen.

Reëelkohier Dronrijp:1714/1726 eigenaar en gebruiker tabaksmolen op de Dubbele Streek (nrs.130,131,128,126 en 124);1730/1737 eigenaar van een huis,een arm oud man,geen aanslag meer (nr.124).

 

Kroniek van Dronrijp:Here Heins heeft op sijn huis bij de brugge de tobaksmullen laten maaken,october 1699 (blz.16);31-8-1701 zijn oudste dochter Antje Heres is overleden (blz.19);8/9-12-1706 zijn zoon Douwe Heres ,schoolknaap,is overleden (blz.34);19-5-1710 zijn jongste zoon Ysbrand Heres is overleden (blz.46).

 

Proclamatieboek MEN 99-121v,31/1,14/2 en 28/2 1688:Here Heins proclameert de koop van een huis bij de Hoornbrug van wijlen Lolle Jelles;dit huis was via de curatoren van de kinderen,Sybe Seerps van Tzum en Claes Jansen van Dronrijp,verkocht aan Johannes Eduardi;Here Heins koopt het voor de somma van 603 goudguldens en 7 stuivers ,te betalen in 3 gelijke termijnen eerste meidagen 1688,1689 en 1690.

Weesboek MEN 83-101/102 d.d.29-1-1694:Claes Jansen,huisman te Dronrijp,is 19-1-1694 overleden en er vindt inventarisatie plaats;Here Heins wordt medevoogd over de minderjarige wezen Jentje(14) en Tryn(5).

Hypotheekboek MEN 137-369v d.d.13-5-1723:Heere Heins,tabaksmolenaar Dronrijp,verklaart in 1718 van Thevis Jansen Boeder,koopman te Dronrijp,200 car.gld.ontvangen te hebben en dit schuldig  te zijn;hij betaalde wel intrest over de jaren 1719/1722.

Hypotheekboek MEN 138-269 d.d.4-9-1732:Heere Heins heeft in 1719 60 car.gld. geleend van Pieter Sjoerds,huisman te Kimswerd,met intrest vanaf 1-5-1720;hij heeft op 6-8-1720 getekend dit schuldig te zijn;hij heeft wel de intrest 1720/1723 betaald.

 

Kerkboek 1597/1697:Here Heins heeft voor 700 car.gld.een huis gekocht van Joannis Eduardi,maar kan het niet betalen;op 1-5-1688 leent Eduardi dit bedrag aan de kerk tegen 4% intrest en aflossing;Here betaalde de kerk contant 47-15-0 en tekende een schuldbekentenis aan de kerk van 652-5-0;hij zal dit in 3 termijnen aflossen.Zoals later blijkt lost hij af 123-1-4 in mei 1688,281-10-4 in mei 1689 en 281-10-4 in mei 1690.

 

Armenboek 1693/1744:Here Heins ontvangt 14-8-1693 voor geleverde planken 8-8-0; en 16-5-1717 voor gemaakte doodkisten 44-8-0;hij betaalt 30-4-1699 voor een doodkistje voor zijn kind 2-0-0;12-9-1701 voor een doodkist voor zijn dochter 8-0-0;7-2-1728 voor een doodkist voor zijn vrouw 9-9-0.

 

HOF-14-12286 d.d.23-5-1730:ondervraagd als getuige in 1725 Auk Heeres,huisvrouw van Heere Heins;hij tabaksmolenaar op Dronrijp "oud digt aan de 70 jaar"en ruim dertig jaar met Auk getrouwd.

 

Herre is getrouwd v 1683 (1) met  N.N., overleden Dronrijp 1685/1686 ,voor 31-10-1686.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 18 mrt 1683, overleden aldaar 1683/1684.

 

           2   Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 28 sep 1684, overleden aldaar 1684/1694.

 

Herre is getrouwd Dronrijp (?) ± 1687 ,trouwen Dronrijp 1671-1732 ontbreekt (2) met  Aukje Douwes, geboren ± 1660, overleden Dronrijp 1727/1728 ,7-2-1728 voor Here Heins Wijfs kiste betaald 9-9-0, waarschijnlijk dochter van Douwe Tjaards en Antje Harmens.

 

Als ze de dochter is van Douwe Tjaards,dan is ze 11-12-1659 gedoopt te Dronrijp.

Lidmaat te Dronrijp na belijdenis op 31-1-1692 bij Ds.Landreben.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Hein Herres, gedoopt Dronrijp 20 jan 1689, volgt onder IV-d.

 

           4   Antje Herres, gedoopt Dronrijp 12 okt 1690, overleden aldaar 1690/1691.

 

           5   Antje Herres, gedoopt Dronrijp 25 okt 1691, overleden aldaar 31 aug 1701 ,volgens de kroniek blz.19.

 

T244-19,84:

 

 

           6   Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 6 mei 1694.

 

Zij is ws.de Tryntje Heeres,die als naaister voor de diaconie wordt genoemd in het armenboek;zij ontvangt naailoon 24-10-1725,10-5-1726 en 1727 resp.0-9-0,0-6-0 en 0-18-0.

 

 

           7   Douwe Herres, gedoopt Dronrijp 14 mrt 1697, overleden aldaar 9 dec 1706 ,volgens de kroniek blz.34.

 

           8   Ysbrand Herres, gedoopt Dronrijp 31 jul 1701, overleden aldaar 19 mei 1710 ,volgens de kroniek blz.46.

 

 

  III-h Wouter Heins, gedoopt Dronrijp 24 apr 1663, overleden aldaar 1748/1749, zoon van Hein Ysbrands (II-c) en Tryntje Herres.

 

Mr.zilver-en goudsmid te Dronrijp.

Lidmaat Dronrijp na belijdenis op 31-1-1692 bij Ds.Landreben;op lidmatenlijst 12-11-1708;ouderling in 1717;in 1719 en daarna armenvoogd.

V1744 Dronrijp: geen Wouter Heins genoemd,dus geen hoofdbewoner en inwonend bij zijn schoonzoon Tjepke Westerveld,die vermeld staat op nr 44 in het speciekohier Dronrijp vanaf 1748.

 

Reëelkohier:hij woont 1714/1720 als eigenaar/gebruiker in een huis aan de Nieuwe Streek bij de molen (Dronrijp 96,97);1721/1722 is hij eigenaar van Dronrijp 93,maar dan is zijn dochter Tryntje Wouters huurster;misschien woont hij dan met zijn tweede vrouw niet in Dronrijp;1723/1748 is hij zelf weer eigenaar/gebruiker van deze woning;vanaf 1749 is zijn schoonzoon Tjepke Westerveld eigenaar/gebruiker.

 

Kroniek van Dronrijp:in 1714 als getuige in de kerkelijke zaak tegen Ds.H.Boeder (blz.62);bij het overhandigen van de beroepbrief aan Ds.de Bucquoy te Leeuwarden is hij aanwezig als ouderling(blz.76).

Recesboek MEN 23-74:Wouter Heins,mr.zilversmid op Dronrijp,en echtgenote proclameren de koop van een huis op de Nieuwe Hoek (procl.15/2,1/3 en 22/3/1707);hij koopt dit huis van Eelco Offringa,secretaris van Barradeel,voor de somma van 290 goudguldens en 14 stuivers,te betalen in 3 gelijke termijnen op 1 mei 1707,1708 en 1709 volgens koopbrief d.d.10-2-1707.

Hypotheekboek MEN 136-268v d.d.30-5-1708:Wouter Heins,mr.goudsmid,en Claaske Jacobs,echtpaar te Dronrijp,tekenden op 3-5-1705 een schuldbekentenis met Heere Douwes als getuige.

 

HOF T14-10593 d.d.23-5-1719:de zaak van de Dronrijper armvoogden contra de Beetgumer armvoogden betreffende het onderhoud van Johannes Joosten,geboren te Beetgum,maar al 5 jaren wonend te Dronrijp;er is een getuigenverklaring op 29-9-1718 van Wouter Heins,mr.zilversmid te Dronrijp,oud in het 56e jaar.Op 3-1-1719 ondertekent hij zelf als Wouter Heins nog eens een schriftelijke verklaring;medeondertekend door Pieter Aukes en Wiltje Aedes,huislieden te Dronrijp.

 

Armenboek 1693/1744 (T244-19,inv.nr.84): 7-8-1703 Wouter Heins betaalt kistegeld voor zijn overleden kind (zoon Hein ?);9-11-1718 Wouter Heins ontvangt 66-1-0 voor eetbare waren,door de armen genoten,en voor winkelwaren 6-13-10;20-2-1719 hij ontvangt 2-9-0 "wegens cramerije";26-11-1719 hij ontvangt 8-1-4 voor winkelwaren;5-11-1727 ontvangt 43-17-0 voor winkelwaren;15-5-1731 voor winkelwaren 106-17-8;16-5-1734 voor winkelwaren 29-19-10.

 

Armenboek vanaf 1745 (T244-19,inv.nr.33): op 2-5-1749 betaalt de schoonzoon Tjepke Westerveld het kistegeld voor Wouter Heins n.l. 10-10-0.         

 

Wouter is getrouwd ± 1696 (1) met  Claaske Jacobs, geboren ± 1670, overleden Dronrijp 1718/1719 ,kistegeld 20-2-1719.

 

Zij op de lidmatenlijst van Dronrijp 12-11-1708;zij zou misschien een dochter kunnen zijn van Jacob Tabes,die 2-5-1669 te Dronrijp trouwt met Tetje Douwes,maar dit echtpaar laat geen kinderen dopen te Dronrijp.

Zij is niet gedoopt te Dronrijp volgens het doopboek 1658-1811.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Wouters, gedoopt Dronrijp 2 apr 1698, overleden aldaar 1778 ,volgens speciekohier.

 

Huurster van de woning van haar vader 1721/1722.Lidmaat te Dronrijp in 1772.

Speciekohier Dronrijp:zij woont 1765/1778 als weduwe met (stief)dochter op nr.101,waarbij in 1769 wordt vermeld dat de dochter is overleden.

Aan het eind van haar leven heeft ze veel schulden.

MEN 152-57v d.d.4-10-1777:Tryntje Wouters,weduwe Tjepke Westerveld,koopman op Dronrijp,verklaart voor geleverde raapolie 50 car.gld.schuldig te zijn aan Ype Cats te Leeuwarden d.d.30-9-1776.

MEN 152-82/84 d.d.9-4-1778:een lange lijst van niet betaalde etenswaren uit Franeker over 1776/1778 t.b.v.218-15-0.

MEN 152-84/85 d.d.15-4-1778: een schuld van 300 car.gld. aan Eva Westerveld,weduwe Suffridus van Meurs d.d.15-7-1775.

T244-19,inv.nr.33:op 7-4-1778 wordt kistegeld betaald voor de weduwe Tjepke Westerveld.

 

Tryntje is getrouwd Dronrijp (?) 1730/1732 met Tjepcke Westervelt, gedoopt Dronrijp 3 mrt 1695, overleden aldaar 1765 ,volgens speciekohier, zoon van Wierd Jacobs Westervelt en Berber Agtervelt.

 

Lidmaat te Peins na belijdenis op 3-5-1720;attestatie naar Dronrijp 31-1-1730.

T244-19,nr.84:op 11-9-1729 betaalt hij te Dronrijp kistegeld voor zijn overleden vrouw;op 22-8-1728 en op 18-11-1731 betaalt hij kistegeld voor een overleden kind.Van zijn 4 kinderen zijn er dan nog overgebleven een dochter en een zoon Wierd.Hij laat uit zijn 2e huwelijk geen kinderen dopen te Dronrijp.

 

Q1749:Tjepke Westerveld te Dronrijp: gemeen,4+0,22-3-0;na zijn overlijden wordt vermeld dat hij koopman was.

Reëelkohier:vanaf 1749 vermeld als eigenaar/gebruiker van Dronrijp 93;daarvoor was zijn schoonvader Wouter Heins eigenaar van deze woning.

Speciekohier:1750/1757 woont hij met vrouw en dochter op nr.44;1761/1765 woont hij met vrouw en dochter op nr.101;in 1765 wordt vermeld dat hij is overleden en dat de "smitterij" is afgebroken en dat de weduwe en (stief)dochter daar blijven wonen.

Genoemd als curator te Dronrijp in MEN 93 d.d.27-8-1743 en in MEN 94 d.d.4-6-1745.

Zie ook MEN 140 en MEN 141-49,57,182.

In 1752 dorprechter te Dronrijp.

 

Tjepcke is eerder getrouwd Peins/Zweins 4 feb 1718 met Sytske Gerlofs Formstra, overleden Dronrijp 12 mei 1729.

 

           2   Detje Wouters, gedoopt Dronrijp 30 jun 1700, overleden aldaar 1783.

 

Lidmaat te Midlum,ingekomen van Dronrijp 6-5-1731;op lidmatenlijst aldaar in 1738 en 1758;zij vertrekt als weduwe 31-7-1760 van Midlum naar Harlingen;ingekomen 31-10-1773 te Dronrijp vanuit Harlingen.

Speciekohier:zij woont 1773/1776 Dronrijp 104.In het laatste jaar wordt gemeld "vertrocken in't Gasthuis".

T244-19,33:op 24-9-1783 betalen de erven van Detje Wouters haar kistegeld.

 

Detje is getrouwd Dronrijp (?) ± 1730 ,trouwen Dronrijp 1671/1732 ontbreekt, met Dirk Pieters, overleden Midlum 1759/1760 ,volgens speciekohier.

 

Ingekomen te Midlum als lidmaat uit Dronrijp 6-5-1731;op lidmatenlijst te Midlum in 1738 en 1758.

Hij liet te Midlum hun kinderen dopen n.l.Pieter op 28-4-1732,Aukje op 30-5-1734,Pieter op 29-7-1736,Tryntje op 17-8-1738 en Hein op 27-11-1740.

 

 

           3   Hein Wouters, gedoopt Dronrijp 1 aug 1703.

 

Vermoedelijk overleden 1703 kort na de doopdatum (op 7-8-1703 betaalt Wouter Heins een doodvat voor een overleden kind).

 

 

           4   Geertje Wouters, gedoopt Dronrijp 12 apr 1705.

 

Over haar heb ik niets kunnen vinden.

 

 

Wouter is getrouwd Leeuwarden 26 feb 1721 (2) met  Akke Jans Zijlstra, afkomstig uit Deinum in 1721.

 

Deinum liep in 1721 nog 2 dagen achter op de juiste kalender (zie het trouwboek van Deinum);de 3 huwelijks proclamaties vonden namelijk plaats op de zondagen 9/2,16/2 en 23/2,terwijl het huwelijk plaats vond op woensdag 26/2/1721 (nieuwe stijl).

In Leeuwarden heet zij bij het huwelijk Aafke Jans Zijlstra.Haar ouders heb ik niet kunnen traceren.Kwam zij oorspronkelijk wel uit Deinum ?

Zij is vermoedelijk kort na haar huwelijk overleden,in ieder geval voor 1744.

 

 

   IV-a Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 22 okt 1673, overleden Boksum 1733/1737, zoon van Ysbrand Heins (III-e) en Aukje Folkerts.

 

Timmerman te Dronrijp (voor 1717) en te Boksum (na 1717).

Genoemd in de kroniek van Dronrijp:in 1699 op blz.16 als zoon van Ysbrand Heins bij het maken van de keukenvloer en in 1711 op blz.49 als timmerman aan de nieuwe "Paapse kerk".

Hij woont vanaf 1717 in Boksum,samenwonend met Sytske Jans (niet getrouwd ?)

Vanaf 1720 woont hij daar met zijn vrouw Sytske Keimpes.

Het lidmatenboek van Boksum loopt vanaf 1748 en geeft dus over hem geen informatie.

 

 

 

 

Koopbrief MEN 110-313 d.d.25-5-1720:Auk Jelles,weduwe wijlen Pop Sydses te Boxum,verkoopt aan Hein Ysbrands,Mr.timmerman te Boxum,haar woning,gelegen in de Buren te Boxum,voor 225 goudguldens van elk 28 stuivers,te betalen in 3 termijnen.Kon hij de woning deels betalen uit de nalatenschap van Sytske Jans ?

 

HOF-10927 d.d.29-4-1721:Sytske Jans,huisvrouw van Heyn Ysbrands te Boxum,is voor 2-10-1719 overleden;op die datum werd overeengekomen,dat Hein aan de erfgenamen 125 car.gld.zou betalen,25 gld.op 1-11-1719,50 gld.op 1-5-1720,50 gld.op 1-11-1720.De erfgenamen waren Geertje Arjens,weduwe Wiltje Johannes en Grietje Andries,echte huisvrouw van Marten Jans,schoenmaker.Zij eisen dat Hein ook de 3e termijn betaalt;de eerste termijnen waren betaald.De gedaagde Hein is op 5-2-1721 en op 25-3-1721 niet verschenen voor het Hof en wordt nu op 29-4-1721 bij verstek veroordeeld om alsnog met intrest te betalen.

 

HOF-11017 d.d.20-12-1721:Hein Ysbrands eiser en advocaat Dr.Albartus Bruynsvelt als gedaagde.Hein had de 50 car.gld.,waarvan sprake is in de vorige zaak,afgedragen aan de advocaat om de erfgenamen te betalen en deze heeft dat nagelaten.Bruynsvelt wordt veroordeeld;hij moet betalen,ook de kosten van het proces;bovendien mag hij levenslang niet meer optreden als advocaat voor het Hof.

 

 

MEN 89-43 d.d.21-4-1725:Hein Ysbrands heeft een doodkist gemaakt voor 20-8-0 (sterfhuislasten wijlen Frans Clases en Aafke Jacobs).

 

Hypotheekboek MEN 138-88v d.d.14-9-1726:Hein Ysbrands,baastimmerman tot Boxum,bekent schuldig te zijn aan Rinke Jans en Tryn Hartmans te Workum 380 gulden voor geleverde houtwaren tegen 3% intrest,getekend 1-1-1726.

 

HOF-11251 d.d.11-5-1723:vader Ysbrands Heins heeft op 28-10-1713 een schuldbekentenis getekend aan Gerrit Willems,dorprechter en ontvanger te Boksumgroot 210-9-8;Gerrit Willems heeft de obligatie op 10-7-1717 overgedaan aan Jacob Quader,ontvanger te Berlikum.De laatste eist het geld op,eerst van Ysbrand Heins en nu na diens overlijden van de erfgenamen,de kinderen Hein,Willem en Hotske.De zaak komt voor het Hof op 13/10,,20/11,1/12,15/12 1722 en op 22/1 1723.Als voor het proces op 13-10-1722 informaties worden ingewonnen bij de kinderen,verklaren deze nergens van te weten.Hein is dan 50 jaar,Willem 36 jaar en Hotske 25 jaar.Het Hof veroordeelt de erfgenamen op 11-5-1723 tot het betalen van 210-9-8 met intrest,verminderd met 120-0-0,reeds afgedragen op 29-6-1721.

 

HOF-11478 d.d.27-10-1724:Siuck Tjaard van Burmania had namens zijn dochter Lucia Catharina nog een vordering van 195-19-0 op vader Ysbrand Heins;de kinderen Hein,Willem en Hotske worden gedagvaard;de eiser wordt niet ontvankelijk verklaard en veroordeeld tot de proceskosten.

 

Hypotheekboek MEN 138-330v d.d.30-5-1735:Hein Ysbrands,Mr.timmerman tot Boxum,bekent schuldig te zijn aan Sytske Johannes,weduwe Gerryt Thyssen,te Oosterlittens 115 car.gld. wegens geleverde houtwaren,getekend 28-7-1732.

 

Reëelkohier Boksum:1717 en 1718 Hein Ysbrands huurder van een kamer,Boksum 69 (waar is Sytske Jans ?);1720/1733 eigenaar en gebruiker van woning Boksum 73;1737 de weduwe op dit adres.

Personeelkohier Boksum:1726 bezit van Hein Ysbrands gesteld op 500 car.gld.

De eigen woning zal na zijn overlijden verkocht zijn aan Sybe Sjoerds en later aan Mattheus Scheltes,maar de proclamaties 1725/1739 ontbreken evenals de koopbrieven 1721/1734.

 

Hein woonde samen (1) met  Sytske Jans, overleden Boksum 1719 ,voor 2-10-1719.

 

Bij haar erfgenamen in 1719:Geertje Arjens,weduwe Wiltje Johannes,en Grietje Andries,vrouw van Marten Jans,Mr.schoenmaker te Boksum.(zie HOF 10927 d.d. 29-4-1721).

Zij was vermoedelijk veel ouder dan Hein en zal niet met hem getrouwd zijn.De aanduiding huisvrouw i.p.v.echte huisvrouw zou daarop kunnen wijzen.

 

Hein is getrouwd Boksum 3 mrt 1720 (2) met  Tjitske Keimpes, afkomstig uit Marssum in 1720, geboren ± 1685, overleden Boksum 1764 ,volgens reëelkohier en speciekohier, waarschijnlijk dochter van Keimpe Jacobs en Frouk Ypes.

 

Als zij een dochter is van Keimpe Jacobs, dan is zij waarschijnlijk gedoopt 7-11-1684 of 5-1685 te Marssum (deze kinderen zonder naam in doopboek).

Zij is volgens reëelkohier 1714 huurder van een woning Marssum 124.

Lidmaat te Boksum 1755/1756 als weduwe van Hein Ysbrands.

V1744:Tjitske Keimpes te Boksum met 2 minderjarige kinderen (zijn dit Keimpe en Auke ?)

Q1749:Tjitske Keimpes te Boksum,arme weduwe,gezin 3+0.

Reëelkohier Boksum:1737 Hein Ysbrands weduwe is eigenaarse van Boksum 73,huisje arme weduwe,geen aanslag;1739 Sjoerd Sybes eigenaar Boksum 73,Tjitske Heins is huurster;1746/1751 Hein Ysbrands weduwe huurster van Boksum 77,eigenaar Rinnert Jacobs;1754/1764 Boksum 69/70 weduwe Tjitske Heins huurt 2 kamers van eigenaar Jacob Scheltes;1765 geen Tjitske Heins meer.

Woont volgens speciekohier:1748/1751 Boksum 33 (met haar zoon Keimpe);1752/1753 Boksum 35 (idem,maar in 1753 trouwt Keimpe en woont dan Boksum 4);1754/1763 Boksum 37,38,maar vanaf 1759 geen aanslag voor de huurster (gealimenteerd), dus alleen aanslag voor de eigenaar Jacob Scheltes;1764 kamers staan leeg.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ysbrand Heins, gedoopt Boksum 25 mei 1722.

 

Gedoopt op Pinkstermaandag 1722.Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

           2   Keimpe Heins, gedoopt Boksum 24 okt 1723, volgt onder V-a.

 

           3   Auke Heins, gedoopt Boksum 8 apr 1725, overleden Blessum 1780/1781 ,volgens speciekohier.

 

Boerenarbeider te Boksum tot 1773;daarna arbeider te Blessum.Hij trouwde de niet onbemiddelde weduwe Aukje Martens,die in 1772 voor hun beiden een woning kocht in Blessum.

Lidmaat Boksum na belijdenis op 11-2-1770;op lidmatenlijst Boksum/Blessum 2-3-1773;ondertekent de diakonierekening 13-9-1772;diaken voor Blessum 5-9-1773/18-9-1774.

Reëelkohier Boksum/Blessum:1765/1772 geen Auke Heins vermeld en dus niet aangeslagen;1773/1774 eigenaar en gebruiker Blessum 21;1775/1780 eigenaar en gebruiker Blessum 26 (dezelfde woning).

Speciekohier:voor 1765 niet vermeld,dan nog in dienstbetrekking;1765 Auke Heins Boksum 40 (vermelding: nieuw,getrouwd);1766/1772 Boksum 40;1773/1780 Blessum 20;1781 Auke Heins overleden,nu de weduwe.

 

Auke is getrouwd  (?) 1764/1765 ,niet in trouwboek Boksum of Hempens, met Aukje Martens, gedoopt Oudega (S.) 2 jun 1721, overleden Blessum 1790/1791 ,volgens speciekohier, dochter van Marten Wopkes en Grietje Sipkes.

 

De 3e proclamatie van haar huwelijk was op 20-4-1749 te Hempens en op 21-4-1749 werd haar attestatie verleend om in Rinsumageest te trouwem;trouwen te Rinsumageest voor 1772 ontbreekt.

Volgens speciekohier Rinsumageest in 1763 als weduwe Wybe Gerbens vertrokken naar Hempens;11-2-1770 aangenomen als lidmaat te Boksum.

LWL 116-91 d.d.8-6-1750:haar moeder Grietje Sipkes is overleden en er vindt boedelscheiding plaats tussen vader Marten Wopkes en de kinderen;zij wordt genoemd met haar man Wybe Gerbens,huisman onder Rinsumageest.

MEN 113-226v d.d.11-11-1772:Aukje Martens,echtgenote van Auke Heins,wonende te Boxum,koopt van Jan Anes,huisman te Stiens,een "huisinge en daar agter een hof met desselvs plantagie cum annexis staande en gelegen in de Buurt te Blessum",ingaande mei 1773.

MEN 143-66v d.d.24-8-1786:Aukje Martens,weduwe Auke Heins,verklaart 469-18-10 schuldig te zijn aan Dirk van Lon,koopman te Leeuwarden,voor geleverde winkelwaren en geeft als onderpand de meubels,de winkel en de winkelwaren,getekend 19-8-1786.

Reëelkohier:1781/1786 zij blijft eigenaar en gebruiker van de woning Blessum 26;bovendien is zij vanaf 1782 eigenaar van Blessum 28 (een winkel ?),die wordt gehuurd door Sytse Pieters.

Speciekohier:1781/1789 Blessum 20;vanaf 1782 woont haar jongste zoon Pieter Wybes,vrijgezel,daar ook;in 1789 wordt zijn plaats ingenomen door een andere zoon Gerben Wybes,ook vrijgezel;1790/1791 woont zij Blessum 29,met in 1791 de aantekening dat Auke Heins weduwe is overleden;de zoons Gerben Wybes en Pieter Wybes wonen in 1792 in deze woning Blessum 29.Gerben Wybes woont daar nog in 1797,als eigenaar,maar wel als gealimenteerde.De 3e zoon Marten Wybes is eigenaar/bewoner 1800/1805.

 

Aukje is eerder in ondertrouw gegaan Hempens 6 apr 1749 en getrouwd Rinsumageest 1749 met Wybe Gerbens, overleden Rinsumageest 1761/1762 ,voor 11-7-1762.

 

           4   Pieter Heins, gedoopt Boksum 5 okt 1727.

 

Waarschijnlijk jong overleden.

 

 

 

   IV-b Willem Ysbrands, gedoopt Dronrijp 3 okt 1686, overleden Deinum 1729/1730 ,voor 17-8-1730, zoon van Ysbrand Heins (III-e) en Rixt Willems.

 

Timmerman te Dronrijp (1711) en te Deinum (1716,1719).

Het lidmatenboek Deinum begint pas 1772 en geeft dus geen informatie.

Kroniek van Dronrijp:Willem Ysbrands en Geyske Ysbrands,vrijer en vrijster,werpen St.Pietersballen uit op 22-2-1707 (blz.34).

Recesboek MEN 23-141:Willem Ysbrands en echtgenote proclameren de koop op een huis,gelegen op het Hoog te Dronrijp,van Hendrik Bodes voor de somma van 145 goudguldens (proclamaties 20/1,3/2 en 17/2/1711);de koop ging door naasting niet door.

Hypotheekboek MEN 137-109v d.d.19-10-1716:Willem Ysbrands,Mr.timmerman te Deinum,en Detje Gerbens,echtelieden aldaar,bekennen schuldig te zijn aan Jan Clasen,huisman te Boxum,en Sytske Yntes,echtelieden aldaar,de somma van 300 car.gld. met hun gekochte huis te Deinum als onderpand.

Hypotheekboek MEN 137-128v d.d.22-4-1717:Willem Ysbrands te Deinum verklaart schuldig te zijn aan Rinke Jans,koopman in houtwaren te Workum,de somma van 286 car.gld.voor geleverde houtwaren.

Hypotheekboek MEN 137-218v d.d.7-11-1719:Willem Ysbrands,Mr.timmerman te Deinum,verklaart schuldig te zijn aan Ulbe Hibbes Bander en Geertje Heerts,echtpaar te Dronrijp,de somma van 100 car.gld.(lening).

Hypotheekboek MEN 137-365 d.d.11-9-1723:Willem Ysbrands en Dedtje Gerbens,echtelieden te Deinum,verklaren ontvangen te hebben van de eerzame Tjeerd Hilbrands,diaken te Deinum,de somma van 50 car.gld.(lening).

Weesboek MEN 89-190v:Willem Ysbrands heeft volgens kwitantie in febr.1724 ontvangen 6-14-0 bij het sterven van Jorryt Piers voor het beluiden (in de afrekening d.d.2-9-1729 van Ale Minneshuis als curator over de goederen van wijlen Jorrit Piers en Bauk Clasen,in tijden echtpaar te Deinum,MEN 89-182v).

Reëelkohier Deinum:1715 eigenaar nr.103,huis van "arme coter";1717 huurder van nr.103 en eigenaar van nr.104;1718/1729 eigenaar en gebruiker van nr.105,hetzelfde huis als nr. 104 daarvoor;vanaf 1725 betaalt hij als "armgezel"geen belasting meer;1730 de weduwe in hetzelfde huis.

 

HOF-11251 d.d.11-5-1723:Willem Ysbrands is in 1722 gehoord;hij is dan 36 jaar;zie verder bij zijn broer Hein Ysbrands.

HOF-11478 d.d.27-10-1724:Willem Ysbrands met broer Hein en zuster Hotske als erfgenamen van hun vader gedagvaard;zie verder bij Hein Ysbrands.                           

 

Willem is getrouwd Dronrijp (?) v 20 jan 1711 ,ws.in 1710,maar trouwen Dronrijp 1671/1732 ontbreekt, met  Detje Gerbens, geboren 1689, gedoopt Dronrijp 1 feb 1711 ,volwassendoop, overleden Deinum 1742, dochter van Gerben Wytses en N. Sjoerds.

 

Haar doop als volwassene was op 1-2-1711 en niet op 30-1-1711 (ook Dronrijp loopt dan met de kalender nog 2 dagen achter).

MEN 85-109v d.d.2-5-1709:Antje Romkes,weduwe Sjoerd Jans,is overleden;zij maakte 6-11-1706 een testament.Zij had in ieder geval 2 kleinkinderen n.l.Dirkje Gerbens,getrouwd met Douwe Wiltjes en Detje Gerbens,20 jaar,ongetrouwd.Als voogden over Dirkje en Detje worden volgens testament benoemd Marten Jacobs,huisman Klooster-Anjum en Rienk Wytses,huisman te Blessum,beiden doopsgezind.

MEN 89-355 d.d.17-8-1730:scheiding van de nalatenschap van Wytse Gerbens en Ienske Rienks,echtpaar te Blessum.Partijen zijn de zoon Rienk Wytses,huisman te Blessum,en de kleindochters,Dirkje Gerbens,vrouw van Douwe Wiltjes te Blessum en Detje Gerbens,weduwe van Willem Ysbrands te Deinum.

MEN 92-407 d.d.2-1-1743:Detje Gerbens is overleden;er leven 3 kinderen uit haar huwelijk met Willem Ysbrands n.l.Ype Willems,meerderjarig,timmerman in de Schrans bij Leeuwarden;Ysbrand Willems,meerderjarig en vrijgezel te Leeuwarden;Wytse Willems,minderjarig;hij krijgt als voogd Tjebbe Faber, schoolmeester te Deinum.

Zij heeft uit haar 2e huwelijk met Jan Coerts te Deinum een zoon Gerben Jans,7 jaar.Detje Gerbens had een "tapperie";de zoon Ype Willems koopt haar huis,tapperie met tapperiegereedschap.

Reëelkohier Deinum:1730/1742 eigenaarse en gebruikster van nr.105;zij betaalt als weduwe geen belasting voor dit huisje van een geringe vrouw.In 1744 en 1745 is haar zoon Ype Willems eigenaar van Deinum 105,maar Douwe Annes is dan huurder.                                                                                                                       

 

Detje is later getrouwd Deinum 5 okt 1732 met Jan Coerts van Prooshaven, overleden Deinum 1784/1785 ,volgens speciekohier. Jan is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 4 sep 1745 en getrouwd aldaar 23 sep 1745 ,19-9-1745 3e pr.Deinum, met Corneliske Abes, afkomstig uit Leeuwarden in 1745.

 

Uit het huwelijk van Willem en Detje:

 

           1   Ype Willems, geboren v 1714, volgt onder V-b.

 

           2   Ysbrand Willems, geboren Deinum 12 mei 1716, gedoopt aldaar 17 mei 1716, overleden n 1743.

 

Woonde in 1743 als vrijgezel te Leeuwarden.

 

 

           3   Rigt Willems, geboren Deinum 10 mrt 1719, gedoopt aldaar 12 mrt 1719, overleden v 1743.

 

           4   Wytse Willems, geboren Deinum 29 dec 1721, gedoopt aldaar 1 jan 1722, overleden 1743/1758.

 

In 1758 zijn Wytse Willems erven gedeeltelijk eigenaar van floreen 8 te Deinum.

 

 

 

   IV-c Hotske Ysbrands, gedoopt Dronrijp 12 feb 1693, overleden Boksum n 1724 ,ws.1727/1732, dochter van Ysbrand Heins (III-e) en Rixt Willems.

 

HOF-11251 d.d.11-5-1723:Hotske en haar broers Hein en Willem worden als erfgenamen van hun vader gedagvaard;Hotske is in 1722 i.v.m. de rechtszaak tegen haar vader gehoord;ze zou dan 25 jaar zijn;zie verder bij broer Hein.

HOF-11478 d.d.27-10-1724:Hotske,Hein en Willem opnieuw gedagvaard i.v.m. de vordering op hun vader;zie verder bij broer Hein.

 

Hotske is getrouwd 1722 ,ws.te Dronrijp of Boksum,maar ook trouwen Boksum voor 1735 ontbreekt, met  Oeds Minnes, overleden n 1733.

 

Mr.kleermaker te Boksum(1717,1724)

Oeds was eerder getrouwd omstreeks 1714 met Anna van der Veere,overleden 1717/1722 te Boksum,dochter van Jan van der Veere,in 1722 huisman te Wieuwerd,en Tanneke Salles van As.

MEN 137-154(hyp.boek 20-11-1717):Oeds Minnes tekent op 7-11-1717 een schuldbekentenis,dat hij 100 car.gld. heeft geleend van Hendrik Ottes,diaken te Boksum

MEN 138-1v(hyp.boek 22-12-1723):Oeds Minnes tekent op 4-11-1722 een overeenkomst met de vader van zijn overleden vrouw,dat hij de dochters Antje(in het 7e jaar)en Elisabeth(in het 5e jaar) bij meerderjarigheid of huwelijk het hun toekomende deel zal uitbetalen

MEN 138-27v(hyp.boek 22-6-1724): Oeds Minnes tekent op 13-6-1724 een schuldbekentenis,dat hij in 1716 van zijn schoonouders(Jan v.d.Vere en Tanneke Salles van As) 400 car.gld. en in 1718 200 car.gld. heeft geleend

HOF-11478 d.d.27-10-1724: Oeds Minnes genoemd als man van gedaagde Hotske Ysbrands.

Oeds hertrouwde voor 1733 met Janke Alberts.  

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Minne Oedses, gedoopt Boksum 1 jan 1724.

 

           2   waarschijnlijk Symon Oedses, gedoopt Boksum 19 dec 1727.

 

 

   IV-d Hein Herres, gedoopt Dronrijp 20 jan 1689, overleden n 1737, zoon van Herre Heins (III-g) en Aukje Douwes.

 

Hij was schipper te Dronrijp (1718,1725).

Reëelkohier:1720 huurder van een kamer van Beernd Abes,Dronrijp 108;1721/1725 huurt van Geert Gerrits,Dronrijp 130,128,126;1726 Dronrijp 103;1737 huurt de woning Dronrijp 124,waarvan zijn vader eigenaar is;arme lieden,geen aanslag.

V1744:geen Hein Herres te Dronrijp.

 

HOF-12286 d.d.23-5-1730:vonnis in de zaak van Hette en Frans Folperts Baard te Marssum contra Wib Sipkes,vrouw van Jan Clasen te Dronrijp.Hein Heres was in 1725 getuige,ongeveer 37 jaar,schipper van Dronrijp op Franeker en Leeuwarden.

 

Armenboek 1693/1744:13-4-1721 Hein betaalt 2-6-0 voor kinderkistje;29-11-1722 Hein ontvangt 43-18-10 voor geleverde winkelwaren;1-1-1723 ontvangt 7-8-0 voor grauwe erwten voor de armen;9-1-1724 betaalt 2-6-0 voor kinderkist;29-6-1725 ontvangt 43-16-12 voor winkelwaren;4-5-1727 Antje Heins,huisvrouw van Hein Heres,ontvangt 53-7-6 voor winkelwaren;9-11-1731 Hein ontvangt 31-14-8 voor geleverde winkelwaren;15-5-1735 Hein ontvangt 23-7-12 voor winkelwaren.

 

Kerkvoogdijboek 1697/1826:28-1-1718 schipper Hein Heres ontvangt 7-5-0 voor vracht steen;22-3-1725 ontvangt 2-7-0 voor het brengen naar Franeker van Ds.Venema en de gecommitteerde;21-3-1734 ontvangt 1-2-0 voor het halen van een vaatje avondmaalswijn uit Harlingen;25-5-1735 Antje Heins ontvangt 7-16-0 voor geleverde winkelwaren;in 1735 ontvangt Hein Heres diverse malen arbeidsloon voor het opperen aan het huis van Ds.Faber;11-12-1735 Antje Heins ontvangt 3-14-8 voor geleverde winkelwaren.                                                 

 

Hein is in ondertrouw gegaan Franeker 16 apr 1718 ,voor het gerecht, en getrouwd Dronrijp (?) 1718 ,10-5-1718 att.Franeker, met  Antje Dirks, afkomstig uit Franekerin 1718, geboren ± 1690, overleden n 1737.

 

Zij zou een dochter kunnen zijn van Dirk Arjens,schippersgezel te Franeker,en van Ybeltje Symens;in dat geval is zij gedoopt op 18-9-1688 te Franeker.Wordt als Antje Heins genoemd in het armenboek op 4-5-1727 en in het kerkvoogdijboek 25-5-1735 en 11-12-1735.Haar kinderen zijn ws.jong overleden;in ieder geval wordt kistegeld betaald voor een kind op 13-4-1721 en op 9-1-1724.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje Heins, gedoopt Dronrijp 5 feb 1719.

 

           2   Ysbrand Heins, gedoopt Dronrijp 1 dec 1720.

 

           3   Geertje Heins, gedoopt Dronrijp 25 dec 1721.

 

           4   Dirk Heins, gedoopt Dronrijp 25 mrt 1725.

 

 

     V-a Keimpe Heins, gedoopt Boksum 24 okt 1723, overleden aldaar 1781/1782 ,volgens speciekohier, zoon van Hein Ysbrands (IV-a) en Tjitske Keimpes.

 

Arbeider te Boksum.

Lidmaat te Boksum na belijdenis op 26-5-1757;kerkvoogd 4-9-1758;diaken 23-10-1759/24-8-1760;diaken 28-8-1763/9-9-1764;diaken 4-9-1768/10-9-1769;op 29-8-1773 ondertekent hij de diakonierekening.

Reëelkohier Boksum:1754/1760 huurder Boksum 72,eigenaarse Matheus Scheltes weduwe;1762/1774 huurder Boksum 73,eigenaar Sjoerd Sybes;dit is de woning, die zijn vader in 1720 kocht en waar zijn moeder in 1739 nog woonde;1775/1780 huurder Boksum 79,eigenaar Sybe Sjoerds (dit betreft dezelfde woning);daarna ws.naar diakoniewoning en niet meer aangeslagen.

Speciekohier Boksum:1753/1761 Boksum 4;1762/1780 Boksum 24;1781/1782 Boksum 30.

 

Keimpe is getrouwd Boksum 10 feb 1753 met  Joukje Gaatzes, geboren Deinum ± 1734, gedoopt Boksum 26 mei 1757 ,volwassendoop, overleden aldaar 1759/1772, dochter van Gatze Tjeerds (boer te Marssum en Deinum) en Sytske Jacobs.

 

Genoemd in weesboek MEN 92-456/461 d.d.13-4-1742.Haar vader Gatze Tjeerds is overleden;haar moeder de weduwe Sytske Jacobs heeft 4 kinderen uit haar huwelijk n.l.Pietje,Jouk,Doetje en Fokke.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hein Keimpes Wierstra, geboren Boksum 6 dec 1754, gedoopt aldaar 25 dec 1754, volgt onder VI-a.

 

           2   Sytske Keimpes Wierstra, geboren Boksum feb 1757, gedoopt aldaar 20 mrt 1757, volgt onder VI-b.

 

           3   Gaatze Keimpes, gedoopt Boksum 17 jun 1759, overleden v 1773 ,ws.te Boksum.

 

Waarschijnlijk jong gestorven,in ieder geval voor 1773.

 

 

 

     V-b Ype Willems, geboren v 1714, overleden n 1746, zoon van Willem Ysbrands (IV-b) en Detje Gerbens.

 

Hij is misschien genoemd naar de jong overleden broer van zijn vader.

Mr.timmerman in de Schrans onder Huizum (1743,1746).

Reëelkohier:1745 Ype Willems,eigenaar Deinum 105,maar geen gebruiker;1746 huurder van Deinum 86.

Misschien betreft het volgende ook Ype:

Q1749:Yte Willems te Huizum,arm persoon,2+2,11-13-0.

Speciekohier Huizum:1748/1750 te Huizum als Yte Willems;1751/1753 Huizum 85 en dan vertrokken naar Leeuwarden.

 

Ype is getrouwd Huizum 1746 met  Tryntje Jans, afkomstig uit Leeuwarden in 1746.

 

Ype zal dus met haar getrouwd zijn na de geboorte van de kinderen;het is echter ook mogelijk dat de kinderen van een andere vrouw zijn,de naam van de moeder wordt bij dopen niet genoemd.

Tryntje was bij huwelijk in 1746 afkomstig van het Vliet in Leeuwarden.Na 3 proclamaties te Leeuwarden,13-11-1746,20-11-1746 en 27-11-1746,werd voor haar attestatie afgegeven voor huwelijksbevestiging in Huizum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Detje Ypes, gedoopt Huizum 14 okt 1742.

 

           2   Willem Ypes, gedoopt Huizum 13 jun 1745.

 

 

   VI-a Hein Keimpes Wierstra, geboren Boksum 6 dec 1754, gedoopt aldaar 25 dec 1754, overleden Deinum 15 mei 1826, zoon van Keimpe Heins (V-a) en Joukje Gaatzes.

 

Boer te Deinum na 1791 (de boerderij en het bijbehorende land was bezit van zijn eerste vrouw Tryntje Johannes).

Hij vertrekt 1774/1775 uit de ouderlijke woning te Boksum om te gaan werken bij Jacob Jans in Wirdum (Speciekohier).

Voor 1791 is hij boerenknecht te Deinum bij boer Jochum Dirks en na zijn huwelijk met de weduwe in 1791 is hij daar boer.

Hein Keimpes is redelijk welgesteld als veehouder,wat blijkt uit het speciekohier:  in 1798 bezit hij 22 koeien,5 rieren en 3 paarden.

Hij doet belijdenis te Deinum op 9-11-1792.

In 1809/1810 is hij adm.kerkvoogd en 5-6-1822 is hij ouderling.

Volgens koopbrief van 1-5-1798(MEN 117-108) kopen Hein Keimpes en Trintje Johannes, Pieter Douwes de Jong en Ykjen Jans,echtelieden te Deinum 7 pondemaat greidland,gelegen onder Deinum,voor de somma van 1323 car.gld.,in 3 termijnen te betalen op 1-5-1798,1-11-1798 en 1-5-1799.

In het proclamatieboek (MEN 103-347) is op 17-7-1798 de volgende eerste proclamatie:

Hein Keimpes en Pieter Douwes de Jong cum ux.,wonende te Deinum b.b.en c.op de coop van 7 pondemaat greidland,gelegen onder Deinum voor de prijs van 1303 car.gld.

Volgens koopbrief van 1-1-1809 (MEN 120-99) verkopen Yzaak de Swart op groot Herema onder Sweins en Hein Keimpes,huisman te Deinum als kerk-en armvoogden van Deinum 6,5 pondemaat greidland onder Deinum aan Hein Keimpes en Grietje Ales voor de helft en aan Salvis Douwes en Jeltje Jacobs voor de helft voor de somma van 1766 gulden,7 stuivers en 8 penningen,te betalen in 2 termijnen op 1-1-1809 en 1-5-1809 (lasten m.i.v.1-1-1809;aanvaarding petri 1809).

In het proclamatieboek (MEN 106-137) als eerste proclamatie op 23-1-1809:Hein Keimpes,huisman,en Grietje Ales,echtelieden voor de helft en Salvis Douwes,koopman,en Jeltje Jacobs,echtelieden voor de resterende helft,alle wonende te Deinum,b.b.en c.op de koop van 6,5 pondemaat greidland onder Deinum voor 1766 gulden,7 stuivers en 8 penningen.

 

Op 5-1-1827 worden 2 bunders greidland van ruim 38 roeden gelegen op het Nieuwland onder Deinum, in gebruik bij erven Hein Keimpes Wierstra,  door notaris P.J.Mebius  fiscaal voor verhuur aangeboden (L.C.).

In 1832 zijn Hein Keimpes erven te Deinum in het bezit van D60 (22.190 m2) en C44 (168m2).

D60  is in floreenkohier vermeld als floreen 85, belast met 1-0-0, eigenaar en gebruiker Auke Douwes.

Het heeft geen stem en ligt ten noorden van de Duistere Weg, in 1832 is de grootte 0.91.00 (voor de juiste ligging zie de kadastrale atlas Menameradiel in 1832).

 

Naam:   in 1811 zal Hein Keimpes voor zich en zijn kinderen de naam Wierstra hebben aangenomen,maar helaas zijn in Menaldumadeel de acten van naamaanneming verloren gegaan.

Wel komen we de achternaam tegen bij de volkstelling van 3-2-1812,  het  "registre civique".

Hein Keimpes Wierstra is dan geregistreerd als landman,geboren 6-12-1754 en de wooneenheid bestaat uit 7 personen n.l.Hein en zijn vrouw Grietje,3 jongens en twee dienstmeisjes-zie R.A.F.copie 4083.

Volgens overl.acte overlijdt hij op 15 mei 1826 als huisman om 1.00 uur in de morgen in het huis nr.42 te Deinum op de leeftijd van 72 jaar

.Zijn tweede vrouw Grietje Ales overlijdt 15 dagen later, volgens overl.acte op 30 mei 1826 als weduwe van Hein Keimpes Wiersma om 8.00 uur in de avond in het huis nr.81 (42 is doorgehaald) te Deinum op de leeftijd van 48 jaar.

Na overlijden van Hein Keimpes en Grietje Ales is in 1826 de boerderij en het land  nog in gebruik bij de erven Hein Keimpes Wierstra maar wordt er  provisioneel voor 5 jaar verhuurd vanaf 12-5-1827 (zie L.C. d.d. 1-12-1826).

 

Hein is getrouwd Deinum 9 jan 1791 (1) met  Tryntje Johannes, geboren ± 1740, overleden Deinum 10 jan 1804 ,verdronken 's nachts aan het water, waarschijnlijk dochter van Johannes Pieters en Pietje Johannes.

 

Als ze een dochter is van Johannes Pieters,dan is ze geboren 19-11-1740  te Deinum en aldaar gedoopt 27-11-1740.

Tryntje trouwde 13-6-1766 te Deinum met Jochem Dirks,afkomstig uit Deinum in 1766 en overleden 1788/1789 te Deinum volgens het speciekohier

Zij werd lidmaat te Deinum na belijdenis op 7-9-1787.

MEN 44 d.d.27-1-1791:Jochum Dirks is overleden en Tryntje Johannes is hertrouwd met Hein Keimpes;dochter Aagje Jochums is minderjarig;voor haar worden als curatoren benoemd Minne Klazes,huisman te Deinum,en Gerrit Gabes,mr.timmerman te Deinum.

 

Tryntje is eerder getrouwd Deinum 13 jun 1766 met Jochem Dirks, afkomstig uit Deinum(1766), overleden Deinum 1788/1789 ,volgens speciekohier.

 

Hein is getrouwd Deinum 6 sep 1807 (2) met  Grietje Ales Jorna, geboren Lutjewierum 6 aug 1778, gedoopt aldaar 14 aug 1778, overleden Deinum 30 mei 1826, dochter van Ale Murks Jorna  en Hinke Wybes.

 

Grietje Ales lidmaat te Deinum na belijdenis op 3-5-1814.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Heins Wierstra, geboren Deinum 6 jul 1808, gedoopt aldaar 24 jul 1808, volgt onder VII-a.

 

           2   Ale Heins Wierstra, geboren Deinum 10 nov 1810, gedoopt aldaar 30 nov 1810, volgt onder VII-b.

 

           3   Jouke Heins Wierstra, geboren Deinum 6 nov 1812, volgt onder VII-c.

 

 

   VI-b Sytske Keimpes Wierstra, geboren Boksum feb 1757, gedoopt aldaar 20 mrt 1757, overleden Blessum 7 dec 1816, dochter van Keimpe Heins (V-a) en Joukje Gaatzes.

 

Inwonend bij haar vader te Boksum tot zijn overlijden 1781/1782.

Zij doet op 2-12-1815 als Sietske Keimpes Wiersma belijdenis te Blessum.

 

Sytske is getrouwd Boksum 26 mei 1782 met  Jacob Fopkes Blom, geboren Marssum 28 aug 1758, gedoopt aldaar 17 mei 1761, overleden Blessum 10 mei 1820, zoon van Fopke Jochums en Akke Jans.

 

Volgens reg.civ.Menaldumadeel is Jacob Fopkes Blom geboren 28-8-1758 te Marssum.

In 1785 te Boksum,in 1787 te Deinum;in 1812 arbeider te Blessum.Bij overlijden in 1820 was hij gardenier te Blessum.Bij trouwen in 1782 afkomstig van Zweins.

Hij was geen lidmaat te Blessum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Joukje Jacobs Blom, geboren Boksum 24 apr 1785, gedoopt aldaar 16 mei 1785, overleden Vrouwenparochie 17 mrt 1848.

Joukje is getrouwd Stiens 27 mrt 1811 met Jacob Jans Boetzer, gedoopt Sint Annaparochie 4 mrt 1759, overleden Stiens 12 jan 1824, zoon van Jan Jansen Boetser en Pietje Pieters.

 

Boer te Stiens (1811,1824).

 

 

           2   Akke Jacobs Blom, geboren Deinum 13 nov 1787, gedoopt aldaar 9 dec 1787, overleden aldaar 9 mrt 1852.

Akke is getrouwd Deinum 24 jun 1804 (1) met Klaas Jacobs, geboren Deinum 14 mrt 1781, gedoopt aldaar 8 apr 1781, overleden aldaar 25 okt 1807 ,27 jaar, zoon van Jacob Klazes en Pietje Dirks.

Akke is getrouwd Deinum 3 feb 1811 (2) met Haantje Broers Boonstra, gedoopt Baard 3 apr 1791, overleden Deinum 13 mei 1823, zoon van Broer Broers en Ymkje Gerbens.

 

 

  VII-a Keimpe Heins Wierstra, geboren Deinum 6 jul 1808, gedoopt aldaar 24 jul 1808, overleden aldaar 22 feb 1876, zoon van Hein Keimpes Wierstra (VI-a) en Grietje Ales Jorna.

 

Na hun huwelijk in 1832 wonen Keimpe en Hendrikje in Wirdum,waar Keimpe arbeider is(1832/1839).

In 1839 komt het echtpaar uit Wirdum naar Deinum,waar hij het ouderlijk huis(Deinum nr.42) betrekt.Hij wordt dan landbouwer te Deinum(1839/1854).

Zijn vrouw overlijdt in 1840,kort na de geboorte van hun vierde kind.

Hij hertrouwt in 1843 met de boerendochter Tietje.Bij de geboorte van de eerste 6 kinderen uit dit huwelijk is hij nog boer te Deinum,maar bij de geboorte van Frans(24-4-1857) is hij koemelker te Marssum.Het gezin heeft zich waarschijnlijk 1856 uit Deinum in Marssum gevestigd(bev.reg.Marssum 101a). Op 12-5-1862 uitgeschreven in Marssum,wordt het gezin op 15-5-1862 weer ingeschreven in Deinum.Keimpe Heins verdient daar tot zijn overlijden in 1876 de kost als gardenier

Bij de memorie van successie,opgemaakt door notaris Albertus Wiersma te Roordahuizum(T.42-46480), blijkt Keimpe ab intestato overleden en erven zijn 10 kinderen,van wie de 2 jongsten nog minderjarig,ieder voor een tiende deel.Als onroerende goederen worden nagelaten:a) eene huizinge met aangebouwde schuur,erve,tuin en verder toe-en aanbehooren,staande en gelegen bij de buren te Deinum,kadastraalbekend gemeente Deinum,sectie C,nummer 858,groot 2 aren en 20 centiaren en b) een perceel bouwland,gelegen in de Deinumer Polder onder Deinum,kadastraal bekend gemeente Deinum,sectie D,nummer 350,groot 27 aren 77 centiaren enz. Deze acte werd opgemaakt in augustus 1876

Kerkelijk:in mei 1837 worden Keimpe Heins en Hendrikje Sjuks na belijdenis lidmaat te Wirdum.Ze staan daar beiden op de lijst van sept.1837 met de vermelding,dat ze in mei 1839 met attestatie van Wirdum zijn vertrokken naar Deinum.Op 2-5-1839 ingeschreven te Deinum met aantekening"zij overleden 13-4-1840".Zijn tweede vrouw Tietje Feddes wordt lidmaat te Deinum door belijdenis op 10-2-1844 of 21-4-1844

                                                                                                                 

 

Keimpe is getrouwd in Leeuwarderadeel 28 nov 1832 (1) met  Hendrikje Sjuks Hettema, geboren Rauwerd 4 mei 1808, gedoopt aldaar 29 mei 1808, overleden Deinum 13 apr 1840, dochter van Sjuk Hettes (boerenknecht te Rauwerd) en Geertje Hendriks.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hein Keimpes Wierstra, geboren Wirdum 20 apr 1834, overleden aldaar 30 mei 1836.

 

           2   Sjuk Keimpes Wierstra, geboren Wirdum 4 okt 1835, overleden Burgwerd 18 jun 1912.

 

Boerenknecht te Hartwerd(1865);later koopman en daarna winkelier in deze plaats.

Hij en zijn vrouw vestigden zich 12-5-1910 vanuit Hartwerd in Burgwerd.

Hun huwelijk was kinderloos.

Zij behoorden tot de N.H.Kerk.           

 

Sjuk is getrouwd in Wonseradeel 13 mei 1865 met Fettje Eits Dijkstra, geboren Burgwerd 9 jul 1839, overleden aldaar 6 okt 1929, dochter van Eit Paulus Dijkstra (arbeider en schipper te Burgwerd) en Engeltje Dirks Koolstra.

 

           3   Grietje Keimpes Wierstra, geboren Wirdum 29 sep 1837, volgt onder VIII-a.

 

           4   Hein Keimpes Wierstra, geboren Deinum 5 jan 1840, overleden aldaar 18 jul 1911.

 

Boerenknecht te Deinum(1861);evenzo te Blessum(1868,1882);arbeider te Deinum    (1882/1911).

 

Hein is getrouwd in Menaldumadeel 11 mei 1882 met Dieuwke Jacobs Schuitema, geboren Leeuwarden 12 jul 1841, overleden Deinum 13 okt 1890, dochter van Jacob Jans Schuitema (schipper te Marssum(domicilie)) en Korneliske Meinderts Dijkstra.

 

Het huwelijk was kinderloos.

 

 

Keimpe is getrouwd Menaldumadeel 21 dec 1843 (2) met  Tietje Feddes Jellema, geboren Bozum 26 feb 1816, overleden Deinum 29 mei 1872, dochter van Fedde Franses Jellema (boer te Deinum) en Jantje Keimpes.

 

Uit dit huwelijk:

 

           5   Fedde Keimpes Wierstra, geboren Deinum 6 jun 1844, volgt onder VIII-b.

 

           6   Jantje Keimpes Wierstra, geboren Deinum 16 jul 1845, volgt onder VIII-c.

 

           7   Ale Keimpes Wierstra, geboren Deinum 29 jan 1847, overleden aldaar 15 jul 1911.

 

Koemelker te Deinum(1890);koopman aldaar(1893);veehouder,koemelker te Deinum(1910,1911).

 

Ale is getrouwd in Menaldumadeel 8 jun 1893 met Pietje Jacobs Jongsma, geboren Boksum 25 dec 1862, overleden aldaar 12 mrt 1940, dochter van Jacob Sjoerds Jongsma (tolgaarder te Boksum) en Aaltje Louws Vissia.

 

Haar huwelijk met Ale Keimpes Wierstra bleef kinderloos.

 

Pietje is later getrouwd in Menaldumadeel 19 mrt 1914 met Sybren Lolkes Broersma, wegwerker, geboren Hallum 9 jan 1856, wonende Boksum, overleden aldaar 11 jan 1936, zoon van Lolke Rinzes Broersma en Jitske Jans Klinkert.

 

           8   Jouke Keimpes Wierstra, geboren Deinum 22 jun 1849, volgt onder VIII-d.

 

           9   Franske Keimpes Wierstra, geboren Deinum 30 sep 1851, volgt onder VIII-e.

 

         10   Keimpe Keimpes Wierstra, geboren Deinum 12 mrt 1854, overleden Bolsward 24 jul 1885.

 

Vertrekt in 1872 als bakkersknecht uit Deinum naar Rauwerd;1874 weer terug in het ouderlijk huis te Deinum;na het overlijden van zijn vader in 1876 blijkt hij verdwenen uit Deinum.

Hij overlijdt als gymnastiekonderwijzer te Bolsward.Er verschijnt een rouwadvertentie namens broers en zusters en namens haar "met wie hij eerlang in den echt hoopte vereenigd te zijn".

 

 

         11   Frans Keimpes Wierstra, geboren Marssum 24 apr 1857, overleden Deinum 3 okt 1884.

 

Vertrekt in 1874 uit Deinum naar Wirdum;in 1877 terug in Deinum.

Bij overlijden in 1884 boerenknecht te Boksum.

 

 

 

  VII-b Ale Heins Wierstra, geboren Deinum 10 nov 1810, gedoopt aldaar 30 nov 1810, overleden Menaldum 17 dec 1875, zoon van Hein Keimpes Wierstra (VI-a) en Grietje Ales Jorna.

 

Na huwelijk in 1839 woont het echtpaar te Warga,waar Ale Heins boer is.

In 1850/1851 vertrekt het gezin naar Menaldum(nr.98 volgens bev.reg.).Als beroep wordt genoemd in 1851 koemelker,maar in 1853,1865 en 1875 is hij gardenier te Menaldum.

Volgens overlijdensacte overlijdt hij op 17 dec.1875,om half acht in de morgen,in het huis nr.176 te Menaldum op de leeftijd van 65 jaar.

Na zijn overlijden in 1875 wordt het gardeniersbedrijf voortgezet door zijn vrouw(1877 gardenierse te Menaldum)

Kerkelijk:hij wordt lidmaat te Boksum door belijdenis op 3-5-1835 en vertrekt 20-10-1840 vandaar met attestatie naar Warga.Vanaf die datum als lidmaat te Warga.Zijn vrouw is geen belijdend lid(het lidmatenboek loopt tot 1850).In het bev.reg. van Menaldum staat vermeld Chr.Afgesch.(1-12-1861) en Chr.Ger.(1-12-1869)

Bij de huwelijksbijlagen o.a.

1)van de 1e afd.nr.133 Mobiele Friesche Schutterij:"De ondergetekende,majoor kommmanderende opgemelde afdeling verleent mitsdezen aan den schutterWiersma,Ale Heins,dienende bij het tweede Bataillon permissie tot het aangaan van een wettig huwelijk met Grietje Jentjes Faber uit de Grietenij Menaldumadeel;zullende hij echter wanneer hij en zijn vrouw kind of kinderen mogten hebben of zullen verkrijgen daardoor geen aanspraak hebben om uit den dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen;en zijne vrouw het korps niet zal mogen volgen bijaldien hetzelve buiten hunne gewone woonplaats geemployeerd wordt.       Afgegeven te Leeuwarden,den 27e April 1839"

 

2)Certificaat van de Nationale Militie,Provincie Vriesland:"De staatsraad,gouverneur der Provincie Vriesland verklaart,dat Ale Heins Wierstra,geboren te Deinum,den 10 Nov 1810,van beroep boerenknecht,zoon van Hein Keimpes en Geertje Ales Jorna binnen de gemeente van Menaldumadeel voor de Nationale Militie is ingeschreven en dat aan hem vervolgens bij de loting van 1829 is ten deel gevallen het nummer 65,hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde,hem tot geenen dienst heeft verpligt.                                                   Leeuwarden,27-4-1839 "

 

 

Ale is getrouwd in Menaldumadeel 15 mei 1839 met  Grietje Jentjes Faber, geboren Hylaard 27 apr 1814, overleden Beetgum 6 jun 1895, dochter van Jentje Jobs Faber (boer te Hylaard,vleeshouwer te Boksum) en Jeltje Jolts Tadema.

 

Zij zet na het overlijden van haar man het gardeniersbedrijf voort.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hein Ales Wierstra, geboren Warga 31 mei 1840, overleden aldaar 31 aug 1843.

 

           2   Jentje Ales Wierstra, geboren Warga 13 mei 1841, volgt onder VIII-f.

 

           3   Jelle Ales Wierstra, geboren Warga 19 mei 1842, volgt onder VIII-g.

 

           4   Keimpe Ales Wierstra, geboren Warga 23 jun 1843, volgt onder VIII-h.

 

           5   Hein Ales Wierstra, geboren Warga 31 jul 1845, volgt onder VIII-i.

 

           6   Job Ales Wierstra, geboren Warga 7 dec 1847, overleden Menaldum 25 dec 1865.

 

           7   Jeltje Ales Wierstra, geboren Warga 3 jan 1850, overleden Beetgum 20 mrt 1851.

 

           8   Jeltje Ales Wierstra, geboren Menaldum 15 mei 1853, overleden aldaar 19 mei 1853.

 

 

  VII-c Jouke Heins Wierstra, geboren Deinum 6 nov 1812, overleden Leeuwarden 10 nov 1859, zoon van Hein Keimpes Wierstra (VI-a) en Grietje Ales Jorna.

 

Gardenier te Deinum(1841);bakker te Deinum(1842);kastelein te Leeuwarden(1847);koopman te Leeuwarden(1847,1850,1859).

 

Jouke is getrouwd in Menaldumadeel 5 mei 1841 (1) met  Trijntje Jans Nammensma, geboren Beetgum 24 aug 1818, overleden Deinum 19 mrt 1844, dochter van Jan Nammens Nammensma (boerenknecht,later boer te Beetgum) en Marijke Berends Hoeping.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Joukes Wierstra, geboren Deinum 2 sep 1842, volgt onder VIII-j.

 

           2   Jan Joukes Wierstra, geboren Deinum 13 feb 1844, overleden Leeuwarden 2 sep 1847.

 

Jouke is getrouwd Leeuwarden 13 jun 1847 (2) met  Maijke Hanses Faber, geboren Bolsward 9 feb 1805, gedoopt aldaar 28 feb 1805, overleden Leeuwarden 29 nov 1882, dochter van Hans Douwes Faber (metselaar en opperman te Leeuwarden) en Aukje Siedses Ferwerda.

Maijke is eerder getrouwd Leeuwarden 11 mei 1834 met Jan Abrahams Dijkstra, herenknecht, geboren Mantgum, overleden Leeuwarden 12 mrt 1845, zoon van Abraham Jacobs Dijkstra en Jetske Watses.

 

Uit het huwelijk van Jouke en Maijke:

 

           3   Baukje Joukes Wierstra, geboren Leeuwarden 19 apr 1848, overleden aldaar 5 jun 1848.

 

           4   Heintje Joukes Wierstra, geboren Leeuwarden 8 mei 1850, volgt onder VIII-k.

 

 

VIII-a Grietje Keimpes Wierstra, geboren Wirdum 29 sep 1837, overleden Tzum 2 jan 1921, dochter van Keimpe Heins Wierstra (VII-a) en Hendrikje Sjuks Hettema.

 

Na het overlijden van haar man is zij broodventster te Schalsum;op 19-7-1920 wordt zij na vertrek uit Schalsum ingeschreven in het armhuis te Tzum,waar zij op 2-1-1921 overlijdt.

 

Grietje is getrouwd in Menaldumadeel 14 mei 1862 met  Gerben Gerbens Postma, geboren Marssum 1 jan 1829, overleden Schalsum 17 dec 1894, zoon van Gerben Gerbens Postma (arbeider te Marssum) en Ybeltje Piers van der Wagen.

 

Boerenknecht te Beetgum(1855);evenzo te Deinum(1861);arbeider te Beetgum(1862/1876);evenzo te Engelum(1876/1877);idem te Beetgum(1877/1878);idem te Schalsum(1878/overlijden).De achternaam wordt ook meerdere malen gespeld als Posthuma.

 

Gerben is eerder getrouwd Menaldumadeel 16 mei 1855 met Jeltje Klazes Buwalda, geboren Nes(W.D.) 16 mei 1826, overleden Beetgum 10 mrt 1861, dochter van Klaas Gerrits Buwalda (molenaarsknecht te Beetgum) en Dieuke Jans de Jong.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Gerbens Postma, geboren Beetgum 4 nov 1863, overleden aldaar 12 mrt 1866.

 

           2   Keimpe Gerbens Postma, geboren Beetgum 18 sep 1875, overleden Engelum 1 aug 1876.

 

 

VIII-b Fedde Keimpes Wierstra, geboren Deinum 6 jun 1844, overleden Blessum 26 okt 1907, zoon van Keimpe Heins Wierstra (VII-a) en Tietje Feddes Jellema.

 

Boerenknecht te Deinum(1869,1876,1881);arbeider,koemelker te Blessum(1881/1907)

 

Fedde is getrouwd in Menaldumadeel 12 mei 1881 met  Romkje Jelles Weijer, geboren Blessum 4 dec 1858, overleden aldaar 16 mrt 1955, dochter van Jelle Johannes Weijer (arbeider te Blessum) en Jeltje Hommes Kalma.

 

Winkelierster te Blessum(1908);veehoudster aldaar(1913,1917).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje Wierstra, geboren Blessum 12 dec 1881, volgt onder IX-a.

 

           2   Keimpe Wierstra, geboren Blessum 14 dec 1883, volgt onder IX-b.

 

           3   Jelle Wierstra, geboren Blessum 31 jan 1886, overleden Sint Annaparochie 16 jun 1968, begraven Deinum.

 

Arbeider te Blessum(1918);veehouder te Blessum(1926,1939);hij vertrekt 5-10-1966 naar "de Vlaswiek",Sint Annaparochie.

 

Jelle is getrouwd in Menaldumadeel 13 jun 1918 met Johanna Meester, geboren Deinum 29 okt 1887, overleden Leeuwarden 15 aug 1943, dochter van Arend Meester (arbeider te Echten) en Trijntje Postma.

 

           4   Tjitje Wierstra, geboren Blessum 31 dec 1887, volgt onder IX-c.

 

           5   Frans Wierstra, geboren Blessum 16 jan 1890, overleden Sint Annaparochie 7 jun 1977.

 

Hij was niet getrouwd;in de overlijdensadvertentie "zalig zijn de armen van geest".

Hij was boerenknecht te Blessum bij Romke Hoogstins,zijn zwager(1921);hij woonde te Blessum tot 10-10-1974;hij vertrok op deze datum naar "de Vlaswiek",Sint Annaparochie,waar hij in 1977 overleed.

 

 

           6   Grietje Wierstra, geboren Blessum 10 sep 1891, volgt onder IX-d.

 

           7   Jantje Wierstra, geboren Blessum 6 jun 1894, volgt onder IX-e.

 

           8   Johanna Wierstra, geboren Blessum 24 apr 1900, volgt onder IX-f.

 

 

VIII-c Jantje Keimpes Wierstra, geboren Deinum 16 jul 1845, overleden Boksum 6 apr 1934, dochter van Keimpe Heins Wierstra (VII-a) en Tietje Feddes Jellema.

 

Jantje is getrouwd in Menaldumadeel 8 aug 1872 met  Tjerk Ypes de Vries, geboren Blessum 14 dec 1846, overleden Boksum 21 jan 1928, zoon van Ype Jacobs de Vries (arbeider te Boksum) en Lijsbert Jans Kas.

 

Boerenknecht te Boksum(1870);arbeider te Blessum(1872);arbeider te Boksum(1873/1928).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitje de Vries, geboren Blessum 12 okt 1872, overleden aldaar 12 jan 1932, begraven aldaar.

Tjitje is getrouwd in Menaldumadeel 11 mei 1899 met Oeds Broersma, geboren Arum 18 nov 1871, overleden Blessum 23 apr 1931, begraven aldaar.

 

           2   Lysbert de Vries, geboren Boksum 1 jul 1874, overleden Jelsum 6 mrt 1969.

Lysbert is getrouwd in Menaldumadeel 11 mei 1899 met Tjitze Vlaskamp, geboren Stiens 26 feb 1872, overleden Jelsum 12 sep 1936.

 

           3   Marijke de Vries, geboren Boksum 11 apr 1878, overleden Ferwerd 11 feb 1963, begraven aldaar.

Marijke is getrouwd in Menaldumadeel 8 mei 1902 met Reinder Vlaskamp, geboren Stiens 31 jul 1875, overleden Ferwerd 9 jul 1953, begraven aldaar.

 

           4   Keimpe de Vries, geboren Boksum 23 okt 1880, overleden Leeuwarden 30 jul 1950, begraven Boksum.

Keimpe is getrouwd in Baarderadeel 19 nov 1013 met Geeske van der Meer, geboren Blessum 19 nov 1890, overleden Boksum 15 mei 1970, begraven aldaar.

 

           5   Franskje de Vries, geboren Boksum 11 mrt 1885.

Franskje is getrouwd in Menaldumadeel 11 jan 1906 met Hendrik Siegers, geboren Stiens 8 feb 1884.

 

           6   Trijntje de Vries, geboren Boksum 3 mrt 1887.

Trijntje is getrouwd in Menaldumadeel 20 sep 1906 met Minne de Groot, geboren Deinum 7 dec 1881.

 

 

VIII-d Jouke Keimpes Wierstra, geboren Deinum 22 jun 1849, overleden aldaar 22 mrt 1902, zoon van Keimpe Heins Wierstra (VII-a) en Tietje Feddes Jellema.

 

Timmerknecht te Deinum(1878/1902).

 

Jouke is getrouwd in Menaldumadeel 4 jul 1878 met  Antje Hendriks Bakker, geboren Nieuwehorne 17 apr 1849, overleden Huizum 9 jan 1921, dochter van Hendrik Groening Bakker (boer te Nieuwehorne,arbeider te Tjalleberd) en Froukjen Willems Schipper.

 

Winkelierster te Deinum(1910,1912).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Wierstra, geboren Deinum 4 jun 1879, volgt onder IX-g.

 

           2   Froukje Wierstra, geboren Deinum 12 mrt 1882, overleden Leeuwarden 4 jun 1962, begraven Deinum.

 

Zij was ongehuwd;was werkster en soms intern als huishoudster;2-6-1903 uit het  ouderlijk huis te Deinum naar Franeker;in 1912 uit Limmen naar Deinum en van Deinum naar Arnhem;4-12-1924 uit Huizum naar Leeuwarden;18-5-1925 uit Leeuwarden naar Huizum((wordt per 1-1-1944 Leeuwarden);zij overlijdt daar.

 

 

           3   Tjitje Wierstra, geboren Deinum 7 sep 1884, volgt onder IX-h.

 

           4   Hendrik Wierstra, geboren Deinum 23 apr 1887, volgt onder IX-i.

 

           5   Ale Wierstra, geboren Deinum 25 aug 1891, volgt onder IX-j.

 

 

VIII-e Franske Keimpes Wierstra, geboren Deinum 30 sep 1851, overleden aldaar 22 mei 1925, dochter van Keimpe Heins Wierstra (VII-a) en Tietje Feddes Jellema.

 

Naaister te Deinum(1876).

 

Franske is getrouwd in Idaarderadeel 1 jul 1876 met  Durk Hendriks Mensing, geboren Grouw 25 okt 1849, overleden Deinum 29 jan 1936, zoon van Hendrik Durks Mensing (werkman te Grouw) en Dieuwke Andries Sjollema.

 

Timmerknecht te Grouw(1876);timmerknecht te Deinum(1880);timmerman aldaar(1890)

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrik Mensing, geboren Deinum 28 feb 1877, overleden Grouw 24 jun 1880.

 

           2   Keimpe Mensing, geboren Deinum 4 apr 1878.

 

           3   Doodgeboren kind, geboren Deinum 26 mei 1880.

 

           4   Dieuwke Mensing, geboren Deinum 15 jul 1882.

 

           5   Hendrik Mensing, geboren Deinum 11 sep 1885, overleden 15 jan 1967, begraven Deinum.

 

           6   Tjitje Mensing, geboren Deinum 6 jun 1888, overleden Warga 9 apr 1974, begraven Deinum.

 

           7   Andries Mensing, geboren Deinum 5 apr 1890, overleden aldaar 23 sep 1892, begraven aldaar.

 

           8   Andries Mensing, geboren Deinum 3 okt 1894, overleden 29 aug 1959, begraven Deinum.

 

 

VIII-f Jentje Ales Wierstra, geboren Warga 13 mei 1841, overleden Menaldum 14 jan 1907, zoon van Ale Heins Wierstra (VII-b) en Grietje Jentjes Faber.

 

Arbeider te Menaldum(1867);arbeider te Beetgum(1868);arbeider te Menaldum(1869/1873);evenzo te Sint Annaparochie(1873/1874);idem te Beetgum(1874,1898);te Sint Annaparochie(1900);te Menaldum(1907).

 

Jentje is getrouwd in Menaldumadeel 21 nov 1867 (1) met  Rinske Lieuwes de Jong, geboren Engelum 23 mei 1843, overleden Sint Annaparochie 22 mrt 1873, dochter van Lieuwe Hendriks de Jong (gardenier te Engelum) en Rinske Lieuwes Bakker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ale Wierstra, geboren Beetgum 17 jan 1868, volgt onder IX-k.

 

           2   Rinze Wierstra, geboren Menaldum 27 feb 1870, overleden Beetgum 8 mei 1957.

 

Arbeider te Beetgum(1898);gardenier aldaar(1921);woont daar tot overlijden in 1957.

 

Rinze is getrouwd Menaldumadeel 19 mei 1898 met Wijke Ronda, geboren Engelum 1 sep 1873, overleden Beetgum 14 jul 1933, dochter van Aldert Jacobs Ronda (arbeider te Engelum,gardenier te Beetgum) en Trijntje Klazes Hiemstra.

 

Hun huwelijk was kinderloos.

 

 

Jentje is getrouwd Menaldumadeel 26 aug 1873 (2) met  Grietje Sijmons van Tuinen, geboren Beetgum 26 feb 1848, overleden aldaar 14 jan 1881, dochter van Sijmon Klazes van Tuinen (winkelier te Beetgum) en Lijsbert Hettes Hettema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Sijmon Wierstra, geboren Beetgum 30 aug 1874, volgt onder IX-l.

 

           4   Grietje Wierstra, geboren Beetgum 1 nov 1876, overleden aldaar 23 dec 1876.

 

 

VIII-g Jelle Ales Wierstra, geboren Warga 19 mei 1842, overleden Deinum 15 sep 1911, zoon van Ale Heins Wierstra (VII-b) en Grietje Jentjes Faber.

 

Timmerknecht te Menaldum(1869,1871);timmerman te Menaldum(1877);te Huins(1896). Woont in Huizum(1908);in Deinum(1911). 

 

Jelle is getrouwd in Menaldumadeel 20 mei 1871 (1) met  Aaltje Feijes de Wit, geboren Menaldum 20 feb 1849, overleden aldaar 13 mei 1876, dochter van Feije Aukes de Wit (gardenier te Menaldum) en Klaaske Kornelis Bartlema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Feije Wierstra, geboren Menaldum 10 apr 1872, overleden Leeuwarden 7 mei 1956.

 

Timmerman te Menaldum(1898);vertrekt 14-5-1913 als timmerman uit Menaldum naar Huizum;als timmerman 4-10-1929 naar Leeuwarden;vanaf 15-6-1931 in Sint Anthony Gasthuis,waar hij en zijn vrouw wonen tot hun overlijden.

 

Feije is getrouwd in Menaldumadeel 19 mei 1898 met Klaaske Fokkema, geboren Menaldum 4 mei 1870, overleden Leeuwarden 25 mei 1956, dochter van Theunis Fokkes Fokkema (gardenier te Menaldum) en Aaltje Gerardus de Cock.

 

Haar huwelijk met Feije Wierstra was kinderloos.

 

 

           2   Grietje Wierstra, geboren Menaldum 26 sep 1873, overleden aldaar 20 aug 1887.

 

Jelle is getrouwd in Menaldumadeel 24 mei 1877 (2) met  Hijke Jans Roorda, geboren Boksum 1 apr 1846, overleden Leeuwarden(St.Anthony Gasthuis) 12 okt 1923, dochter van Jan Tjerks Roorda (boer te Mantgum,arbeider te Boksum) en Akke Wittermans.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Trijntje Wierstra, geboren Menaldum 8 mrt 1878, overleden aldaar 14 apr 1878.

 

           4   Trijntje Wierstra, geboren Menaldum 16 jan 1879, volgt onder IX-m.

 

           5   Akke Wierstra, geboren Menaldum 30 nov 1880, overleden aldaar 26 jun 1881.

 

 

VIII-h Keimpe Ales Wierstra, geboren Warga 23 jun 1843, overleden Menaldum 9 okt 1919, zoon van Ale Heins Wierstra (VII-b) en Grietje Jentjes Faber.

 

Arbeider te Menaldum(1876);gardenier aldaar(1878,1879);arbeider aldaar(1884,1891).

 

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel 24 mei 1876 met  Tietje Jans Jansonius, geboren Huizum 16 aug 1849, overleden Beetgum 18 feb 1921, dochter van Jan Taekes Jansonius (gardenier te Huizum) en Tjitske Baukes Jouwsma.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Wierstra, geboren Menaldum 22 mrt 1877, overleden Kollum 9 sep 1967, begraven Makkinga.

 

`

 

Grietje is getrouwd in Menaldumadeel 30 mei 1901 met Pier Blanksma, geboren Tzummarum 17 jun 1873, overleden Makkinga 26 jul 1960, begraven aldaar, zoon van Cornelis Piers Blanksma (grofsmid te Tzummarum,veehouder te Marssum) en Rinske Folkerts van der Ploeg.

 

Boerenknecht te Marssum(1901);naar Leeuwarden 11-6-1903,maar 29-4-1904 terug naar Marssum,waar hij veehouder is;10-6-1911 naar Makkinga als veehouder;hij woont daar tot zijn overlijden in 1960.

Pier en Grietje hadden geen kinderen.

Grietje vertrekt na zijn overlijden op 13-4-1963 naar Kollum,waar zij woont tot haar overlijden in 1967.

 

 

           2   Jan Wierstra, geboren Menaldum 6 mei 1878, volgt onder IX-n.

 

           3   Tjitske Wierstra, geboren Menaldum 23 aug 1879, overleden Ureterp 23 aug 1972.

 

Zij bleef ongetrouwd;na het overlijden van haar moeder gaat zij 24-6-1921 uit   Beetgum naar Haulerwijk;in 1939 woont zij in Ureterp,waar zij blijft tot haar overlijden in 1972.

 

 

           4   Ale Wierstra, geboren Menaldum 22 okt 1884, overleden aldaar 24 nov 1885.

 

           5   Ale Wierstra, geboren Menaldum 25 mei 1886, overleden Berlikum 27 mrt 1900.

 

           6   Maike Wierstra, geboren Menaldum 7 mrt 1891, overleden aldaar 4 apr 1892.

 

 

VIII-i Hein Ales Wierstra, geboren Warga 31 jul 1845, overleden Beetgum 12 feb 1915, zoon van Ale Heins Wierstra (VII-b) en Grietje Jentjes Faber.

 

Arbeider te Menaldum(1873);gardenier te Menaldum(1878);arbeider aldaar(1880,1883);arbeider te Beetgum(1884,1915).

 

Hein is getrouwd in Menaldumadeel 2 aug 1873 met  Janke Jans de Vries, geboren Stiens 13 aug 1849, overleden Beetgum 8 jun 1929, dochter van Jan Annes de Vries (arbeider te Leeuwarden) en Grietje Binnes Kooistra.

 

Na het overlijden van haar man is zij winkelierster te Beetgum(1920).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doodgeboren dochter, geboren Menaldum 6 mei 1874.

 

           2   Doodgeboren kind, geboren Menaldum 29 jun 1875.

 

           3   Doodgeboren kind, geboren Menaldum 28 jul 1876.

 

           4   Doodgeboren kind, geboren Menaldum 7 aug 1877.

 

           5   Doodgeboren dochter, geboren Leeuwarden 8 jun 1878.

 

           6   Ale Wierstra, geboren Leeuwarden 10 jul 1880, overleden aldaar 14 jul 1880.

 

           7   Doodgeboren kind, geboren Menaldum 7 apr 1881.

 

           8   Grietje Wierstra, geboren Menaldum 1 sep 1883, overleden Beetgum 29 sep 1884.

 

           9   Doodgeboren kind, geboren Beetgum 16 jan 1885.

 

 

VIII-j Grietje Joukes Wierstra, geboren Deinum 2 sep 1842, overleden Franeker 25 mei 1923, dochter van Jouke Heins Wierstra (VII-c) en Trijntje Jans Nammensma.

 

Bij overlijden in 1923 woonde zij nog te Franeker,Vijverstraat 4.

 

Grietje is getrouwd in Barradeel 4 mei 1867 met  Klaas Bouwes van Rijsens(van Riesens), geboren Warga 27 apr 1840, overleden Franeker 5 mei 1908, zoon van Bouwe Haijes van Rijsens (koperslager te Warga,postbode te Franeker) en Sjoukje Klazes Kuiper.

 

Grofsmid te Minnertsga(1867);idem te Hitzum(vanaf 1867);woont vanaf 1904 met zijn vrouw te Franeker,Smidsbuurt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bouwe van Rijsens(van Riesens), geboren Hitzum 18 jun 1868, overleden aldaar 15 sep 1869.

 

           2   Trijntje van Rijsens(van Riesens), geboren Hitzum 22 jun 1870, overleden Franeker 18 mei 1931, begraven aldaar.

 

 

VIII-k Heintje Joukes Wierstra, geboren Leeuwarden 8 mei 1850, overleden Amsterdam 13 sep 1910, dochter van Jouke Heins Wierstra (VII-c) en Maijke Hanses Faber.

 

Heintje is getrouwd Leeuwarden 24 feb 1872 met  Johannes Simmer, geboren Leeuwarden 13 jul 1847, overleden Amerika(V.S.) (?), zoon van Jan Simmer (loodgieter te Leeuwarden) en Ytje Dijkstra.

 

Loodgieter en leidekker te Leeuwarden(1872);hij vertrekt met zijn gezin(6 personen) 24-3-1887 uit Leeuwarden naar Amsterdam;hij wordt daar uitgeschreven 12-3-1897("sedert meer dan 5 jaar geleden naar Amerika");zijn vrouw en kinderen blijven achter in Amsterdam.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ytje Simmer, geboren Leeuwarden 9 jan 1873.

 

           2   Maaike Simmer, geboren Leeuwarden 7 nov 1875.

 

           3   Jan Simmer, geboren Leeuwarden 25 jun 1878.

 

           4   Hendrik Simmer, geboren Leeuwarden 24 sep 1881.

 

 

   IX-a Jeltje Wierstra, geboren Blessum 12 dec 1881, overleden Garijp 24 nov 1968, begraven Blessum, dochter van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Jeltje is getrouwd in Menaldumadeel 17 mei 1906 met  Inte Stienstra, geboren Blessum 18 apr 1880, overleden Garijp 24 apr 1944, begraven Blessum, zoon van Johannes Stienstra (arbeider te Blessum) en Geertje Berger.

 

Boerenknecht te Blessum(1906);arbeider te Blessum(tot 1915);28-5-1915 vertrekt het gezin naar Hitzum;eerst arbeider,later landbouwer(1922) te Hitzum;26-4-1933 Inte vertrekt met vrouw en jongste zoon naar Garijp,waar hij veehouder wordt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Stienstra, geboren Blessum 17 mei 1907, overleden Leeuwarden 24 dec 1983 ,Parkherstellingsoord,, begraven Hardegarijp.

Johannes was gehuwd met Pietje Siderius, geboren Schingen 3 jun 1905, overleden Hardegarijp 12 jul 1994, begraven aldaar, dochter van Taeke Siderius en Pietertje Siksma.

 

           2   Fedde Stienstra, geboren Blessum 9 jul 1911, overleden Garijp 27 mrt 1973, begraven Blessum.

 

Hij was niet getrouwd.

 

 

 

   IX-b Keimpe Wierstra, geboren Blessum 14 dec 1883, overleden aldaar 1 feb 1974, begraven aldaar, zoon van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Boerenknecht te Schillaard(1908);arbeider te Winsum(1909);arbeider te Blessum   (1913,1921);melkrijder aldaar(1929,1939,1946).

 

Keimpe is getrouwd in Hennaarderadeel 16 mei 1908 met  Lousientje Tinga, geboren Baijum 26 okt 1881, overleden Blessum 9 jan 1944, dochter van Johannes Tinga (arbeider te Baijum) en Geertje Tigchelaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Geertje Wierstra, geboren Winsum(Fr.) 5 mei 1909, volgt onder X-a.

 

           2   Fedde Wierstra, geboren Blessum 22 sep 1913, volgt onder X-b.

 

 

   IX-c Tjitje Wierstra, geboren Blessum 31 dec 1887, overleden Leeuwarden 24 dec 1969, begraven Giekerk, dochter van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Tjitje is getrouwd in Menaldumadeel 22 mei 1913 met  Pieter van der Meer, geboren Hardegarijp 1 okt 1883, overleden Ermelo 26 okt 1942, zoon van Ale van der Meer (landbouwer te Hardegarijp,veehouder te Britsum) en Elisabeth de Vries.

 

Meubelmaker te Britsum(1913);woont na huwelijk vanaf 6-6-1913 te Leeuwarden;het echtpaar vertrekt 30-10-1939 naar Ermelo,waar hij in 1942 overlijdt.

Na het overlijden van haar man woonde Tjitje in Amsterdam (1955) en in Ermelo tot 25-6-1958,op welke datum zij vertrok naar Apeldoorn;zij woonde daar nog in 1968; zij woonde bij overlijden in 1969 te Leeuwarden.  

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Romkje van der Meer, geboren Leeuwarden 23 apr 1914.

 

Zij woonde met haar man in Apeldoorn (1969).

 

Romkje was gehuwd met H.Spoelstra.

 

           2   Ale van der Meer, geboren Leeuwarden 30 okt 1916, overleden aldaar 4 sep 1983, begraven aldaar ,Noorderbegraafplaats.

Ale was gehuwd met Elisabeth Jo C.0nclin, geboren 25 jan 1917, overleden Leeuwarden 23 jul 2001, begraven aldaar ,Noorderbegraafplaats.

 

 

   IX-d Grietje Wierstra, geboren Blessum 10 sep 1891, overleden Stiens 19 mei 1978, begraven Cornjum, dochter van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Grietje is getrouwd in Menaldumadeel 10 mei 1917 met  Folkert Akkerhof, geboren Hallum 31 mrt 1891, geadopteerd, overleden Leeuwarden 7 nov 1962, begraven Cornjum, zoon van Feike Akkerhof (arbeider te Hallum en te Stiens) en Trijntje de Vries.

 

Arbeider te Leeuwarden(1917);na huwelijk vanaf 13-5-1918 ingeschreven te Cornjum;hij is daar arbeider en later broodventer(1935);het echtpaar verhuist   8-5-1952 naar Stiens,maar keert reeds op 23-1-1953 terug naar Cornjum. 

Grietje verhuist na het overlijden van haar man op 30-6-1965 naar Stiens,waar zij in 1978 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Romkje Akkerhof, geboren Cornjum 31 mei 1919, overleden Leeuwarden 18 nov 1975.

 

           2   Feike Akkerhof, geboren Cornjum 9 sep 1922, overleden Stiens 25 jul 2013.

 

 

 

 

 

   IX-e Jantje Wierstra, geboren Blessum 6 jun 1894, overleden Sint Annaparochie 2 dec 1979, begraven Blessum, dochter van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Jantje is getrouwd in Menaldumadeel 18 nov 1915 met  Romke Hoogstins, geboren Garijp 30 mei 1874, overleden Leeuwarden 15 okt 1957, begraven Blessum, zoon van Jacob Hoogstins (landbouwer te Garijp) en Baukje Kloosterman.

 

Veehouder te Blessum(1915,1921,1939);het echtpaar verhuist 22-9-1947 naar Deinum;hij overlijdt dan in 1957.

Jantje vertrekt als weduwe 30-9-1966 naar Leeuwarden;vandaar op 27-11-1978 naar Sint Annaparochie,waar zij in 1979 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Romkje Hoogstins, geboren Blessum 28 aug 1925.

 

Zij was niet getrouwd en woonde in Sint Annaparochie (1980,2006).

 

 

           2   Baukje Hoogstins, geboren Blessum 9 mrt 1927.

 

Zij woonde jan.1980 met haar man in Leeuwarden.

 

Baukje was gehuwd met  Wytze Atsma.

 

 

    IX-f Johanna Wierstra, geboren Blessum 24 apr 1900, overleden Rinsumageest 22 apr 1980, begraven aldaar, dochter van Fedde Keimpes Wierstra (VIII-b) en Romkje Jelles Weijer.

 

Johanna is getrouwd in Menaldumadeel 9 mei 1923 met  Klaas Houtstra, geboren Tzum 14 apr 1898, overleden Dokkum 19 sep 1971, begraven Rinsumageest, zoon van Watze Houtstra (gardenier te Tzum) en Houkje Bijlsma.

 

Bakker te Ferwerd(1923);na huwelijk in 1923 bakker te Rinsumageest(1939,1957);  bij zijn overlijden in 1971 woonde hij nog te Rinsumageest.

Johanna blijft als weduwe wonen in Rinsumageest tot haar overlijden in 1980.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Watze Houtstra, geboren Rinsumageest 15 okt 1924, overleden aldaar 23 mei 1995, begraven aldaar.

 

Watze is getrouwd 1950 met Maaike Tania.

 

           2   Romkje Houtstra, geboren Rinsumageest 19 sep 1926.

 

           3   Fedde Houtstra, geboren Rinsumageest 24 jul 1930.

 

           4   Bernardus Taeke Houtstra, geboren Rinsumageest 18 dec 1933, overleden 23 dec 1962, begraven Rinsumageest.

 

 

   IX-g Keimpe Wierstra, geboren Deinum 4 jun 1879, overleden Weidum 23 mrt 1964, begraven Goutum, zoon van Jouke Keimpes Wierstra (VIII-d) en Antje Hendriks Bakker.

 

Timmermansknecht te Deinum(1906);het echtpaar vertrekt 8-5-1908 uit Deinum naar Stiens;ze wonen later te Huizum,waar de vrouw in 1914 overlijdt;bij hertrouwen  in 1924 is hij timmerman te Leeuwarden;14-11-1931 naar Weidum,waar hij in 1964 overlijdt.

 

Keimpe is getrouwd in Leeuwarderadeel 10 nov 1906 (1) met  Tietje Kuipers, geboren Huizum 25 aug 1882, overleden aldaar 7 jun 1914, dochter van Pieter Kuipers (arbeider,later timmerman te Huizum) en Jeltje Bearda.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeltje Wierstra, geboren Deinum 22 okt 1907, volgt onder X-c.

 

Keimpe is getrouwd in Ferwerderadeel 31 jan 1924 (2) met  Eelkje Fortuin, geboren Blija 20 aug 1891, overleden Weidum(Nij Dekama) 11 jun 1980, dochter van Oene Fortuin (arbeider te Blija) en Antje Weidenaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Jouke Wierstra, geboren Huizum 14 sep 1925, volgt onder X-d.

 

 

   IX-h Tjitje Wierstra, geboren Deinum 7 sep 1884, overleden Leeuwarden 16 mrt 1944, dochter van Jouke Keimpes Wierstra (VIII-d) en Antje Hendriks Bakker.

 

Tjitje is getrouwd in Menaldumadeel 14 mrt 1912 met  Klaas Cuperus, geboren Franeker 25 dec 1888, overleden Noordbergum 13 mei 1981, zoon van Kornelis Cuperus (arbeider te Franeker) en Antje Buurman.

 

Kruideniersbediende te Steenwijk(1912);na huwelijk eerst te Jubbega/Schurega,   maar 15-3-1913 naar Leeuwarden;daar werkzaam in een pakhuis en later melkventer;1-5-1924 uit Leeuwarden naar Huizum(wordt per 1-1-1944 Leeuwarden).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Cuperus, geboren Leeuwarden 17 jan 1914, overleden Burgum 19 feb 1998.

 

           2   Cornelis Jouke Cuperus, geboren Leeuwarden 27 dec 1918, overleden aldaar 7 dec 2004.

 

           3   Jouke Cuperus, geboren Leeuwarden 20 mei 1922, overleden Burgum 17 dec 2011

 

 

    IX-i Hendrik Wierstra, geboren Deinum 23 apr 1887, overleden Weidum 22 sep 1931, zoon van Jouke Keimpes Wierstra (VIII-d) en Antje Hendriks Bakker.

 

Timmerknecht te Deinum(1911);24-5-1911 uit Deinum naar Franeker;timmerman te Deinum(1919,1930);hij overlijdt daar na een ernstige ziekte op 44-jarige leeftijd.

 

Hendrik is getrouwd in Menaldumadeel 11 mei 1911 met  Klaaske Fierstra, geboren Wirdum 25 sep 1890, overleden Veenwouden 24 aug 1969, dochter van Gerrit Fierstra (veehouder te Wirdum,herbergier te Deinum) en Sieuke Stienstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sieuke Wierstra, geboren Franeker 17 apr 1913, volgt onder X-e.

 

           2   Antje Wierstra, geboren Weidum 2 okt 1919, overleden Leeuwarden 3 mei 2010, gecremeerd 7 mei 2010, in besloten kring.

 

Antje is getrouwd in Baarderadeel 18 okt 1939 met IJsbrand de Jong, geboren Engelum 10 feb 1912, overleden Groningen 2 jun 1962, zoon van Ritske de Jong (fouragehandelaar te Weidum) en Grietje Landstra.

 

Bij overlijden in 1962 was hij hoofdagent van politie te Groningen.

Antje en IJsbrand de Jong hadden geen kinderen.

Na het overlijden van haar man bleef Antje eerst in Groningen wonen,maar  later verhuisde zij naar Dronrijp.

 

 

           3   Gerrit Wierstra, gevonden Weidum 17 aug 1930, volgt onder X-f.

 

 

    IX-j Ale Wierstra, geboren Deinum 25 aug 1891, overleden Leeuwarden 3 aug 1973, begraven Goutum, zoon van Jouke Keimpes Wierstra (VIII-d) en Antje Hendriks Bakker.

 

Verver te Deinum(1921);na huwelijk vertrekt het echtpaar 15-5-1922 uit Deinum   naar Jellum;18-3-1926 uit Jellum naar Huizum;29-11-1938 bij tweede huwelijk van Huizum naar Goutum is hij huisschilder;hij verhuist 28-9-1970 naar Aldlanstate in Leeuwarden,waar hij in 1973 overlijdt.

 

Ale is getrouwd in Menaldumadeel 10 mrt 1921 (1) met (en gescheiden Leeuwarden 28 jun 1928 (rechtbank Leeuwarden) van)  Grietje Postma, geboren Rotterdam 8 sep 1897, overleden Zuidlaren 27 mrt 1968, dochter van Marten Postma (landbouwer te Deinum) en Tjitske Zijlstra.

 

Na haar echtscheiding steeds wisselende adressen o.a.Franeker,Berlikum,Zuidlaren,Sint Annaparochie;16-11-1965 naar Zuidlaren,waar zij in 1968 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjitske Wierstra, geboren Jellum 29 sep 1923, volgt onder X-g.

 

Ale is getrouwd in Leeuwarderadeel 29 nov 1938 (2) met  Minke Zaadstra, geboren Goutum 30 nov 1898, overleden Leeuwarden 26 aug 1967, begraven Goutum, dochter van Fedde Zaadstra (arbeider te Goutum) en Minke Terpstra.

 

Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

 

   IX-k Ale Wierstra, geboren Beetgum 17 jan 1868, overleden aldaar 20 mrt 1900, zoon van Jentje Ales Wierstra (VIII-f) en Rinske Lieuwes de Jong.

 

Arbeider te Beetgum(1894,1900);hij overlijdt daar,nog maar 32 jaar oud.

 

Ale is getrouwd in Menaldumadeel 3 mei 1894 met  Joukje Terpstra, geboren Berlikum 8 jan 1875, overleden aldaar 23 aug 1948, dochter van Willem Wijgers Terpstra (arbeider te Berlikum) en Janke Jans Althuis.

 

Zij hertrouwde 22 juli 1915 in Menaldumadeel met Taeke Looyenga,schipper,geboren 3-8-1874 te Berlikum,overleden 17-6-1918 te Leeuwarden,weduwnaar van Sophia Timmer,zoon van Lieuwe Taekes Looyenga en Atje Willems Leenema.

Zij is na het overlijden van haar tweede man huishoudster;zij woont vanaf 6-3-1933 te Huizum,daarna te Berlikum(1941),te Beetgum(1942),op 12-5-1943 terug naar Berlikum,waar zij in 1948 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jentje Wierstra, geboren Beetgum 25 jan 1895, volgt onder X-h.

 

           2   Willem Wierstra, geboren Beetgum 8 aug 1896, volgt onder X-i.

 

           3   Rinse Wierstra, geboren Beetgum 20 feb 1899, overleden aldaar 22 mei 1899.

 

 

    IX-l Sijmon Wierstra, geboren Beetgum 30 aug 1874, overleden Leeuwarden 17 mei 1951 ,Noorderbergraafplaats,, begraven aldaar 21 mei 1951, zoon van Jentje Ales Wierstra (VIII-f) en Grietje Sijmons van Tuinen.

 

Koopman te Beetgum(1897);woont daarna te Stiens(1899) en te Sint Annaparochie   (1901);vrachtrijder te Beetgum(1904);broodventer aldaar(1907);winkelier te Berlikum(1909);broodkarrijder te Leeuwarden(1911,1916);gardenier te Lekkum (Snakkerburen) 1919/1930;groenteman te Leeuwarden 1930/1939.

 

Sijmon is getrouwd in Menaldumadeel 20 mei 1897 met  Sijtske de Haan, geboren Menaldum 25 mrt 1878, overleden Leeuwarden 8 mrt 1939, begraven aldaar 13 mrt 1939 ,Noorderbegraafplaats,, dochter van Johannes Jacobs de Haan (gardenier te Menaldum) en Klaaske Klazes de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaaske Wierstra, geboren Beetgum 6 okt 1897, volgt onder X-j.

 

           2   Grietje Wierstra, geboren Stiens 22 apr 1899, overleden Leeuwarden 27 mei 1917, begraven Beetgum.

 

Zij was naaister,nog thuiswonend,en is toen als 18-jarige aan tuberculose overleden.

 

 

           3   Johannes Wierstra, geboren Sint Annaparochie 8 jun 1901, volgt onder X-k.

 

           4   Rinske Wierstra, geboren Beetgum 29 mei 1903, volgt onder X-l.

 

           5   Trijntje Wierstra, geboren Beetgum 15 nov 1904, volgt onder X-m.

 

           6   Doodgeboren dochter, geboren Beetgum 5 okt 1907.

 

           7   Jentje Wierstra, geboren Berlikum 5 sep 1909, volgt onder X-n.

 

           8   Rinze Wierstra, geboren Leeuwarden 5 jan 1916, volgt onder X-o.

 

 

  IX-m Trijntje Wierstra, geboren Menaldum 16 jan 1879, overleden Weidum 7 nov 1979, dochter van Jelle Ales Wierstra (VIII-g) en Hijke Jans Roorda.

 

Na het overlijden van haar man woont zij in Leeuwarden-Huizum(Huize Avondrust); in aug.1960 verhuist zij naar Weidum(Nij Dekama);als 100-jarige viert ze daar haar verjaardag(zie artikel Friesch Dagblad d.d.12-1-1979). 

 

Trijntje is getrouwd in Leeuwarderadeel 7 nov 1908 met  Sierk Goinga, geboren Franeker 27 mrt 1881, overleden Mantgum 7 apr 1949, zoon van Willem Goinga (arbeider te Weidum,ambtenaar te Mantgum) en Saakje van der Zee.

 

Ambtenaar ter secretarie in Mantgum(1908);hij woont daar tot zijn overlijden in 1949.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Goinga, geboren Mantgum 31 jul 1912, overleden aldaar 20 aug 2000, begraven aldaar.

 

 

   IX-n Jan Wierstra, geboren Menaldum 6 mei 1878, geadopteerd, overleden aldaar 9 apr 1924, zoon van Keimpe Ales Wierstra (VIII-h) en Tietje Jans Jansonius.

 

Arbeider te Menaldum(1913);blijft als arbeider wonen te Menaldum tot zijn overlijden in 1924.

 

Jan is getrouwd in Menaldumadeel 29 mei 1913 met  Saapke van der Leest, geboren Hallum 8 jun 1889, overleden Beetgum 27 nov 1945, dochter van Douwe Gerrits van der Leest (arbeider te Hallum) en Jantje Sijbrens Roorda.

 

Zij woont als weduwe te Menaldum,maar vertrekt vandaar 12-5-1937 naar Beetgum,  waar zij in 1945 overlijdt.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Keimpe Wierstra, geboren Menaldum 17 mrt 1914, volgt onder X-p.

 

           2   Jantje Wierstra, geboren Menaldum 27 mei 1915, overleden Sint Annaparochie 21 jan 1995, begraven Berlikum 25 jan 1995.

Jantje is getrouwd in Menaldumadeel 25 jun 1942 met Anne Hoekstra, geboren Berlikum 21 sep 1914, overleden Sint Annaparochie 22 nov 1991, begraven Berlikum, zoon van Aebe Hoekstra (arbeider,later gardenier te Berlikum) en Antje Kuipers.

 

Bij huwelijk in 1942 is hij arbeider te Berlikum,later daar gardenier.

Nog later woont het echtpaar te Sint Annaparochie.Zij hadden geen kinderen.

 

 

           3   Tietje Wierstra, geboren Menaldum 27 nov 1916, volgt onder X-q.

 

           4   Maaike Wierstra, geboren Menaldum 27 mrt 1918, volgt onder X-r.

 

           5   Grietje Wierstra, geboren Menaldum 21 nov 1919, volgt onder X-s.

 

           6   Douwe Wierstra, geboren Menaldum 10 feb 1921, volgt onder X-t.

 

           7   Tjitske Wierstra, geboren Menaldum 27 aug 1922, overleden Burgum 14 jul 2003, begraven aldaar 18 jul 2003.

 

Zij vertrok in 1943 naar Laren (N.H.) en was later werkzaam in de ziekenverzorging.Zij ging om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen.Zij bleef ongetrouwd en woonde te Burgum en werd daar de laatste jaren van haar leven verzorgd in "Berchhiem".

 

 

           8   Gerritje Wierstra, geboren Menaldum 8 mrt 1924, overleden Beetgum 8 okt 1930.

 

Zij werd door de tram overreden.

 

 

 

    X-a Geertje Wierstra, geboren Winsum(Fr.) 5 mei 1909, overleden Akkrum 24 feb 1993, begraven Blessum, dochter van Keimpe Wierstra (IX-b) en Lousientje Tinga.

 

Zij verhuist na het overlijden van haar man naar Irnsum;in 1990 naar verz.centrum "Leppehiem" te Akkrum,waar zij in 1993 overlijdt.

 

Geertje is getrouwd in Menaldumadeel 17 okt 1929 met  Simon Hoekema, geboren Bolsward 10 jan 1904, overleden Blessum 18 nov 1969, begraven aldaar, zoon van Jan Hoekema (arbeider te Deinum,Blessum en Boksum) en Jinke Dijkstra.

 

Arbeider te Blessum(1929);het echtpaar woont eerst te Dronrijp,maar 25-2-1932 naar Blessum;hij is arbeider bij de N.S.,maar later winkelier te Blessum;woont daar tot zijn overlijden in 1969.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lousientje(Ine) Hoekema, geboren Blessum 17 nov 1933.

Lousientje(Ine) was gehuwd met Jan de Boer.

 

 

     X-b Fedde Wierstra, geboren Blessum 22 sep 1913, overleden aldaar 9 mrt 1993, zoon van Keimpe Wierstra (IX-b) en Lousientje Tinga.

 

Timmerknecht te Blessum(1939);melkrijder aldaar(1946,1949);veehouder te Blessum (1956,1964).

 

Fedde is getrouwd in Menaldumadeel 25 apr 1946 met  Jitske Maaike Kooistra, geboren Witmarsum 1 mrt 1924, overleden Leeuwarden 25 dec 2007 , gecremeerd Goutum 29 dec 2007, dochter van Sijtze Kooistra (landarbeider te Blessum) en Grietje van der Veen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Wierstra, geboren Blessum 15 sep 1945, volgt onder XI-a.

 

           2   Lousientje Wierstra, geboren Blessum 14 jan 1947, volgt onder XI-b.

 

           3   Keimpe Wierstra, geboren Blessum 21 jul 1949, volgt onder XI-c.

 

           4   Sietske Boukje Wierstra, geboren Blessum 12 apr 1956.

 

Bij huwelijk in 1978 is zij ambtenaar en woont te Blessum.Na de scheiding is zij adm.medewerker bij de Postbank.Na hertrouwen in 1989 woont ze met haar man te Birdaard.

 

Sietske is getrouwd in Menaldumadeel 20 dec 1978 (1) met (en gescheiden (inschr.Menaldumadeel 6-6-1983) (?) 1983 van) Sierd Pieter van der Meer, geboren Dronrijp 8 jun 1952, zoon van Douwe Jan van der Meer (electro-technicus te Dronrijp) en Geertje de Wilde.

 

In 1978 bij huwelijk is hij ass.-accountant en woont te Dronrijp.Ook daarna woont hij met zijn vrouw te Dronrijp(1979/1983).

 

Sietske is getrouwd in Ferwerderadeel 29 dec 1989 (2) met René Jan Visser, geboren Leeuwarden 17 jun 1959, zoon van Marten Ritske Visser (medewerker "Frico"te Leeuwarden) en Emma Aleida Harkema.

 

 

     X-c Jeltje Wierstra, geboren Deinum 22 okt 1907, overleden Doorn 13 okt 1997, dochter van Keimpe Wierstra (IX-g) en Tietje Kuipers.

 

Na het tweede huwelijk van haar vader vertrekt zij 19-2-1927 van Huizum naar Enschede.

 

Jeltje is getrouwd Innsbruck 21 jan 1937 met  Bauke Kornelis van der Velde, geboren Vierhuizen(Gr.) 6 dec 1902, overleden Doorn 26 jun 1990, zoon van Jelte van der Velde (schoenmaker te Vierhuizen) en Grietje Bos.

 

Procuratiehouder te Groningen(1939);binnenhuisarchitect en antiquair te Amsterdam(1964);verhuist later met zijn vrouw naar Doorn.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans Robert Richard Maximilian van der Velde, geboren Groningen 19 okt 1939.

 

 

    X-d Jouke Wierstra, geboren Huizum 14 sep 1925, overleden Weidum 8 dec 2001, zoon van Keimpe Wierstra (IX-g) en Eelkje Fortuin.

 

Radiotechnicus te Leeuwarden.Hij woont na huwelijk eerst te Jorwerd en later te Weidum.

 

Jouke is getrouwd in Baarderadeel 12 aug 1953 met  Gepke Hiddinga, geboren Jorwerd 1 apr 1925, dochter van Jan Hiddinga (P.T.T.ambtenaar te Jorwerd) en Grietje Hertzinger.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Grietje Eelkje Wierstra, geboren Jorwerd 20 aug 1955, volgt onder XI-d.

 

           2   Eelkje Geertje Wierstra, geboren Jorwerd 19 apr 1957, volgt onder XI-e.

 

           3   Keimpe Jan Wierstra, geboren Jorwerd 13 jan 1959, volgt onder XI-f.

 

           4   Jan Geert Wierstra, geboren Weidum 22 okt 1963, volgt onder XI-g.

 

           5   Geert Frans Hendrik Wierstra, geboren Weidum 11 mei 1968, volgt onder XI-h.

 

 

     X-e Sieuke Wierstra, geboren Franeker 17 apr 1913, overleden Leeuwarden 5 dec 1990, gecremeerd Goutum, dochter van Hendrik Wierstra (IX-i) en Klaaske Fierstra.

 

Vertrekt 12-11-1934 uit Weidum naar Blessum;bij huwelijk in 1939 te Deinum.

 

Sieuke is getrouwd in Menaldumadeel 10 aug 1939 met  Jasper Schuurman, geboren Drachten 31 dec 1910, overleden Leeuwarden 27 mrt 1986, gecremeerd Goutum, zoon van Boke Schuurman (boer te Drachten) en Jinke Postma.

 

Reiziger te Surhuisterveen(1939);timmerman en winkelier eerst te Sneek,later te Bolsward;als hij in 1986 overlijdt woont hij met zijn vrouw in Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Bob Hendrik Schuurman, geboren Sneek 6 sep 1940.

 

           2   Hendrik Frans Schuurman, geboren Sneek 16 mrt 1942.

 

           3   Klaske Jinke Schuurman, geboren Bolsward 6 nov 1946.

 

           4   Frans Schuurman, geboren Bolsward 1 apr 1949.

 

 

     X-f Gerrit Wierstra, gevonden Weidum 17 aug 1930, overleden Dronrijp 15 mei 2002, gecremeerd Goutum 18 mei 2002, zoon van Hendrik Wierstra (IX-i) en Klaaske Fierstra.

 

Hij was kaasmaker en woonde na huwelijk eerst te Weidum en later te Dronrijp.

 

Gerrit is getrouwd in Hennaarderadeel 17 aug 1956 met  Foekje Kamstra, geboren Velsen 27 jul 1934, dochter van Tjebbe Kamstra (timmerman te Rien) en Jitske Volbeda.

 

Het huwelijk op 17-8-1956 werd kerkelijk bevestigd in de doopsgezinde kerk te Itens door ds.T.Hoogslag.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hendrik Tjebbe Wierstra, geboren Weidum 9 mei 1958, volgt onder XI-i.

 

           2   Tjebbe Gerrit Wierstra, geboren Weidum 14 jun 1959, volgt onder XI-j.

 

           3   Jitske Klaske Wierstra, geboren Weidum 26 aug 1963, volgt onder XI-k.

 

 

    X-g Tjitske Wierstra, geboren Jellum 29 sep 1923, dochter van Ale Wierstra (IX-j) en Grietje Postma.

 

Na de scheiding van haar ouders gaat zij als 8-jarige op 14-6-1932 naar Rotterdam(in pleeggezin ?)

 

Tjitske is getrouwd Rotterdam 18 apr 1945 met  Albertus Cornelis Spanjersberg, geboren Rotterdam 17 apr 1920,  overleden Spijkenisse 28 dec 2013, zoon van Albertus Spanjersberg en Cornelia Kooy.

 

Hij en zijn vrouw woonden na huwelijk te Rotterdam en later te Spijkenisse.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Cornelia Spanjersberg, geboren Rotterdam 11 okt 1945.

 

           2   Siebe Spanjersberg, geboren Rotterdam 5 apr 1952.

 

           3   Albertus Spanjersberg, geboren Rotterdam 14 nov 1956.

 

           4   Lydia Spanjersberg, geboren Rotterdam 24 nov 1963.

 

 

    X-h Jentje Wierstra, geboren Beetgum 25 jan 1895, overleden Berlikum 28 okt 1992, zoon van Ale Wierstra (IX-k) en Joukje Terpstra.

 

Bij huwelijk in 1920 en ook daarna(1925,1929) arbeider te Berlikum;gardenier aldaar(1950);later boer(gem.bedrijf) te Berlikum.

 

Jentje is getrouwd in Menaldumadeel 19 aug 1920 met  Grietje Looijenga, geboren Berlikum 14 okt 1895, overleden Leeuwarden 5 jan 1956, dochter van Jacob Looijenga (gardenier te Berlikum) en Jeltje de Haan.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ale Wierstra, geboren Berlikum 7 jun 1921, volgt onder XI-l.

 

           2   Jacob Wierstra, geboren Berlikum 16 dec 1922, volgt onder XI-m.

 

           3   Jeltje Wierstra, geboren Berlikum 14 aug 1925, volgt onder XI-n.

 

           4   Joukje Wierstra, geboren Berlikum 4 jan 1929, volgt onder XI-o.

 

 

     X-i Willem Wierstra, geboren Beetgum 8 aug 1896, overleden Amsterdam 18 mrt 1965, begraven Beetgum, zoon van Ale Wierstra (IX-k) en Joukje Terpstra.

 

Bij huwelijk in 1924 is hij commies te Jutphaas;vanaf 1-10-1925 woont hij in Amsterdam tot zijn overlijden in 1965;hij werkt daar als belastingambtenaar.    Hij was o.a. ook voorzitter van de Geref.kerk van Amsterdam-C.

 

Willem is getrouwd in Menaldumadeel 17 jan 1924 met  Trijntje Hager, geboren Beetgum 22 dec 1898, overleden Amsterdam 3 mei 1987, dochter van Jan Hager (arbeider te Beetgum) en Antje Appelhof.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Antje Wierstra, geboren Jutphaas 17 dec 1924, volgt onder XI-p.

 

           2   Ale Jan Wierstra, geboren Amsterdam 21 jul 1927, volgt onder XI-q.

 

           3   Jan Willem Wierstra, geboren Amsterdam 10 jun 1929, volgt onder XI-r.

 

           4   Joukje Wierstra, geboren Amsterdam 5 apr 1933, volgt onder XI-s.

 

 

     X-j Klaaske Wierstra, geboren Beetgum 6 okt 1897, overleden Leeuwarden 2 sep 1984, begraven aldaar 6 sep 1984 ,Noorderbegraafplaats,, dochter van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Na het overlijden van haar man vertrekt zij op 16-5-1979 naar de "Vlaswiek" te  Sint Annaparochie,waar zij woont tot haar overlijden in 1984.

 

Klaaske is getrouwd in Leeuwarderadeel 1 dec 1920 met  Klaas Jager, geboren Leeuwarden 26 aug 1899, overleden Assen 30 jun 1972, zoon van Jan Jager (gemeentereiniger te Leeuwarden) en Eertsje Moedwil.

 

Bij huwelijk in 1920 is hij magazijnbediende te Leeuwarden;woont met zijn vrouw eerst te Lekkum,maar vertrekt 17-11-1924 naar Leeuwarden;hij wordt dan melktapper(1925);woont vanaf 30-5-1934 op de Groningerstraatweg onder Leeuwarden(hoort bij Lekkum),waar hij een melktapperij annex kruidenierszaak heeft;18-7-1951 naar kruidenierszaak aan de Spoorstraat te Leeuwarden;14 -7 1959 naar Groningen(tabakszaak);4-9-1964 naar Assen,waar hij woont tot zijn overlijden in 1972.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Jager, geboren Lekkum 19 nov 1921, overleden Leeuwarden 1 sep 1987, begraven aldaar 4 sep 1987 op de Noorderbegraafplaats.

 

Hij was getrouwd met Antje Kleinsma, geboren 26 okt 1918, overleden Leeuwarden 3 feb 1999, begraven aldaar bij haar man op de Noorderbegraafplaats.

 

           2   Sijmon Jager, Simon, geboren Lekkum 31 mrt 1923, overleden Bolsward 11 okt 2008, begraven Marssum 15 okt 2008.

 

Hij trouwde op 20 mei 1942 met Antje Neeltje Taekje (Annie) Kersten. Zij woonden na huwelijk eerst in Leeuwarden, daarna in Marssum en Franeker.

 

           3   Sijtske Jager, Sietske, geboren Leeuwarden 24 sep 1925, overleden  Heerenveen 22 feb 2015, gecremeerd aldaar 26 feb 2015.

 

Zij trouwde op 4 april 1945 in Leeuwarden met Andries Dijkstra, overleden na 1984. Sietske en Andries woonden in 1984 in Twijzel.

 

           4   Dirk Jager, geboren Leeuwarden 6 apr 1927, overleden Cork, Ierland, 9 mrt 2011

 

Hij trouwde op 7 feb 1951 in Tietjerksteradeel met Jeltje Bos, overleden na 1984.

Dirk woonde met Jeltje in Ierland en ook met zijn tweede vrouw Ann in Cork, Ierland.

            

           5   Eertsje Jager, Erie, geboren Lekkum 23 dec 1935,

 

Zij woont met haar man Gerard Oosterman in Lichtenvoorde (2015).

 

           6   Johannes Jager, Johan, geboren Leeuwarden 13 jul 1941, overleden Leeuwarden (verkeersongeval) 6 apr 1948.

 

 

    X-k Johannes Wierstra, geboren Sint Annaparochie 8 jun 1901, overleden Leeuwarden 17 jan 1973, gecremeerd Groningen 22 jan 1973, zoon van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Bij trouwen in 1928 is hij gardenier te Leeuwarden;voor 1928 thuiswonend en landarbeider;na huwelijk fruitteler te Leeuwarden;vertrekt 16-5-1931 met gezin naar Amsterdam;komt in de "hongerwinter" 1944/1945 lopend/liftend met zijn gezin terug naar Friesland;na de oorlog arbeider-grondwerker te Leeuwarden;woont daar tot zijn overlijden.

 

Johannes is getrouwd Leeuwarden 21 mrt 1928 met  Maria(Rike) de Jong, geboren Leeuwarden 21 apr 1906, overleden aldaar 18 mei 1987, gecremeerd Goutum 22 mei 1987, dochter van Feike de Jong (pakhuisknecht te Leeuwarden) en Elisabeth Faber.

 

Op 25-3-1986 naar verzorgingstehuis "Greunshiem " te Leeuwarden tot overlijden in 1987.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Elisabeth Wierstra, geboren Leeuwarden 17 aug 1928, volgt onder XI-t.

 

           2   Sijtske Wierstra, geboren Leeuwarden 18 apr 1930, volgt onder XI-u.

 

           3   Sijmon Wierstra, geboren Amsterdam 29 aug 1931, volgt onder XI-v.

 

           4   Feike Wierstra, geboren Amsterdam 20 aug 1933, overleden Amsterdam 2 dec 2015, gecremeerd in besloten kring.

 

Hij vertrekt in 1962 uit Leeuwarden naar Amsterdam.

Feiko is daar kunstschilder en exposeerde op meerdere plaatsen.

Woonde ook in 1999 nog in Amsterdam met zijn vriendin Marianne.

Hij heeft geen kinderen van Harmine en Marianne.

 

Feike is getrouwd  Den Haag (?) 6 aug 1963 (1) met (en later gescheiden van)  Harmine Wagenaar, geboren Zwolle 1 jul 1942,  overleden Amsterdam 7 okt 2007, dochter van Willem Wagenaar (sigarenmaker te Zwolle) en Alberdina Hartstra.

 

Zij blijft na de scheiding wonen te Amsterdam en woonde  daar tot overlijden in 2007.

 

Feike had daarna een relatie (2) met Marianne van Benthem.

 

 

           5   Klaske Wierstra, geboren Amsterdam 9 nov 1935, volgt onder XI-w.

 

 

           6   Johannes Wierstra, geboren Amsterdam 22 jan 1941.

 

Hans vertrekt in 1957 uit Leeuwarden naar Amsterdam.Na huwelijk in 1968 woont hij met zijn vrouw in Purmerend.

Het echtpaar heeft geen kinderen.Hij woont na de scheiding in Vleuten en Nieuwegein(1991).

Zijn beroepen waren achtereenvolgens ontwerper,analyst,programmeur en fieldmanager(1991).

 

Johannes is getrouwd Amsterdam 7 sep 1968 (1) met (en gescheiden 15 okt 1975 van)  Alice Theodore Mac Donald, geboren Aruba 9 nov 1943, dochter van Miles Mac Donald (boekhouder te Weesp) en Marie van Vliet.

 

Johannes had daarna een relatie (2) met Rita Maria Nunes, geboren Aruba 30 jul 1943, dochter van Joop Nunes en Emmy Balgen.

 

Rita en Hans woonden samen van maart 1977 tot mei 1987.

Zij was telefoniste.

 

 

           7   Tine Wierstra, geboren Leeuwarden 5 mrt 1947, volgt onder XI-x.

 

 

     X-l Rinske Wierstra, geboren Beetgum 29 mei 1903, overleden Leiden 13 sep 1984, dochter van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Zij verhuist 1-9-1964 naar Gouda;23-8-1967 naar Breukelen;27-5-1974 naar Leiden,waar zij woont tot haar overlijden in 1984.

 

Rinske is getrouwd in Leeuwarderadeel 23 aug 1922 met  Helenus van der Woude, geboren Leeuwarden 2 okt 1899, overleden Rotterdam 8 aug 1961, zoon van Jelle van der Woude (apothekersknecht te Leeuwarden) en Esselina Hekkers.

 

Leen vertrekt 16-11-1920 uit Leeuwarden als kappersbediende naar Oudega(W.);bij trouwen in 1922 is hij spoorwegbeambte te Oudega(W.);het echtpaar woont te Oudega(W.),maar woont later te Stavoren(1927);16-2-1929 naar Meeden(Gr.);hij is daar eerst spoorwegarbeider en later telegrafist bij de N.S.;30-4-1934 naar Veendam;29-6-1939 naar Aalsmeer, Zijdstraat 70a  ;4-9-1947 naar Rotterdam,waar hij adj.commies is bij de N.S.;woont daar tot zijn overlijden in 1961.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jelle Siemon van der Woude, geboren Oudega(W.) 27 feb 1923.

 

           2   Esselina van der Woude, geboren Stavoren 28 feb 1927, overleden Alkmaar 17 apr 1934, begraven Leeuwarden.

 

 

   X-m Trijntje Wierstra, geboren Beetgum 15 nov 1904, overleden Leeuwarden 14 aug 1937, begraven aldaar ,Noorderbegraafplaats,, dochter van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Zij was voor haar huwelijk diensbode te Leeuwarden.

 

Trijntje is getrouwd Leeuwarden 7 nov 1928 met  Sieds Kornelis Kalverboer, geboren Leeuwarden 11 apr 1903, overleden aldaar 9 mei 1983, begraven aldaar, zoon van Kornelis Kalverboer (koopman te Leeuwarden) en Johanna Christina Petronella de Wolde.

 

Sieds was eerst kantoorbediende,maar later handelaar in sigaren(1-8-1928).Na huwelijk woont het echtpaar eerst in Leeuwarden,maar op 23-11-1929 vertrekken zij naar Amsterdam.Het verblijf daar is niet van lange duur,want 19-11-1930 zijn ze weer in Leeuwarden.Hij is dan sigarenwinkelier en heeft een kiosk bij het station.Schreef regelmatig in " 't kleine krantsje" over het vooroorlogse Leeuwarden.

Hij hertrouwde 3 juli 1940 met Renske Triemstra,geboren 1-10-1913,overleden 11-7-2000 te Veenwouden.Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Kornelis Sieds Kalverboer, geboren Leeuwarden 25 okt 1933, overleden Noordbergum 18 okt 2005, begraven Leeuwarden 21 okt 2005.

 

Hij was tweemaal getrouwd,maar had geen kinderen.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in Nieuw Toutenburg,Noordbergum

Hij werd in stilte begraven op de Noorderbegraafplaats in het graf,waar ook zijn moeder Tine was begraven.

 

 

 

    X-n Jentje Wierstra, geboren Berlikum 5 sep 1909, overleden Leeuwarden 1 mei 1995, begraven aldaar 6 mei 1995 ,Noorderbegraafplaats,, zoon van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Bij huwelijk in 1933 en ook daarna is hij huisschilder/behanger te Leeuwarden.

 

 

Jentje is getrouwd Leeuwarden 19 jul 1933 met  Eelkje Kooij, geboren Rinsumageest 1 jul 1904, overleden Leeuwarden 30 apr 1988, begraven aldaar 4 mei 1988 ,Noorderbegraafplaats,, dochter van Aan Sjoerds Kooij (arbeider o.a.te Rinsumageest) en Sjoukje van der Leest.

 

Voor haar huwelijk is zij dienstbode te Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sijmon Wierstra, geboren Leeuwarden 14 apr 1934, volgt onder XI-y.

 

           2   Sjoukje Wierstra, geboren Leeuwarden 22 nov 1935, volgt onder XI-z.

 

           3   Sijtske Wierstra, geboren Leeuwarden 6 apr 1937, volgt onder XI-aa.

 

           4   Aan Wierstra, geboren Leeuwarden 11 dec 1939, volgt onder XI-ab.

 

           5   Grietje Trijntje Wierstra, geboren Leeuwarden 4 feb 1943, volgt onder XI-ac.

 

           6   Albert Wierstra, geboren Leeuwarden 16 sep 1946, volgt onder XI-ad.

 

 

     X-o Rinze Wierstra, geboren Leeuwarden 5 jan 1916, overleden aldaar 19 feb 1977, gecremeerd Goutum 23 feb 1977, zoon van Sijmon Wierstra (IX-l) en Sijtske de Haan.

 

Na huwelijk in 1939 woont het echtpaar in Leeuwarden.Hij is eerst tekenaar en later technisch hoofdambtenaar bij N.V. Waterleidingbedrijf Friesland.

 

Rinze is getrouwd Leeuwarden 1 dec 1939 met  Hijlkjen Doorenspleet, geboren Sneek 16 feb 1915, overleden Leeuwarden 25 sep 1997, gecremeerd Goutum 29 sep 1997, dochter van Jan Doorenspleet (politieman o.a.te Sneek) en Gerritje Deinum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan Gerrit Wierstra, geboren Leeuwarden 31 jul 1941, volgt onder XI-ae.

 

           2   Simon Wierstra, geboren Leeuwarden 30 dec 1943, volgt onder XI-af.

 

           3   Trijntje Wierstra, geboren Leeuwarden 25 dec 1946, volgt onder XI-ag.

 

           4   Gerda Marijke Wierstra, geboren Leeuwarden 30 dec 1947, volgt onder XI-ah.

 

           5   Margaretha Johanna Wierstra, geboren Leeuwarden 25 dec 1954, volgt onder XI-ai.

 

 

    X-p Keimpe Wierstra, geboren Menaldum 17 mrt 1914, overleden Beetgumermolen 12 apr 1981, begraven Beetgum, zoon van Jan Wierstra (IX-n) en Saapke van der Leest.

 

Hij woont als boerenarbeider in Beetgum bij zijn moeder(1937/1945).

Na zijn huwelijk in 1948 blijft hij wonen in Beetgum(1-1-1963 gewijzigd in Beetgumermolen) en is dan gardenier.

Later(1971,1975) is hij koster te Beetgumermolen.

 

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel 15 jan 1948 met  Pietje Dijkstra, geboren Menaldum 4 apr 1920, overleden Leeuwarden 16 aug 2010, begraven Beetgum 20 aug 2010, dochter van Hendrik Dijkstra (gardenier te Beetgum) en Oeke Douma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oeke Wierstra, geboren Beetgum 22 apr 1949, volgt onder XI-aj.

 

           2   Saapke Wierstra, geboren Beetgum 14 mrt 1951, volgt onder XI-ak.

 

           3   Jan Wierstra, geboren Beetgum 18 jan 1954, volgt onder XI-al.

 

 

    X-q Tietje Wierstra, geboren Menaldum 27 nov 1916, dochter van Jan Wierstra (IX-n) en Saapke van der Leest.

 

Voor haar huwelijk is zij dienstbode te Oosthem(1934) en te Abbega(1936),maar in 1938 gaat zij terug naar Beetgum.

Zij en haar man hadden 2 pleegzoons Henk Tulner en JanTulner.

11-12-2014: Mevr.Tulner leeft nog, is nov. j.l. 98 jaar geworden , woont nog in Sint Annaparochie en is naar eigen zeggen goed gezond.

 

Tietje is getrouwd in Menaldumadeel 17 jan 1946 met  Marten Tulner, geboren Sint Annaparochie 5 jun 1915, overleden aldaar 1 okt 1996, begraven aldaar 5 okt 1996, zoon van Pieter Tulner (landbouwer te Sint Annaparochie) en Froukje Rienks.

 

Bij huwelijk in 1946 is hij gardenier te Sint Annaparochie,maar later is hij daar landbouwer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Tulner, geboren Sint Annaparochie 20 okt 1949, overleden aldaar 22 okt 1949.

 

 

     X-r Maaike Wierstra, geboren Menaldum 27 mrt 1918, overleden in Canada 2000/ 2010 , dochter van Jan Wierstra (IX-n) en Saapke van der Leest.

 

Zij vertrekt 10-5-1933 uit Menaldumadeel naar Oosthem als dienstbode.In mei 1935 te Idzega,maar 14-11-1935 is zij terug in Menaldum.Bij huwelijk in 1940 is zij dienstbode te Beetgum.

 

Maaike is getrouwd in Menaldumadeel 19 sep 1940 met  Okke Anema, geboren Arum 2 apr 1916, overleden Edmonton (Can) 2 mrt 1997 , zoon van Reinder Anema (kleermaker,later postbesteller te Arum) en Trijntje Belksma.

 

Bij huwelijk in 1940 is hij expediteur te Sexbierum.In 1941 landbouwer,in 1942 arbeider,in 1944 loonzaaier,1945-1946 chauffeur bij de landmacht,1946-1952 buschauffeur te Ermelo.In 1952 emigreert het gezin naar Edmonton(Can.).Okke Anema heeft ook daar diverse beroepen o.a. constructiewerker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Saapke Anema, geboren Sexbierum 27 aug 1941.

 

           2   Trijntje Anema, geboren Sexbierum 21 okt 1942.

 

           3   Jantje Anema, geboren Sexbierum 19 mrt 1944.

 

           4   Reinder Anema, geboren Ermelo 29 dec 1945.

 

           5   John Anema, geboren Ermelo 3 jul 1947.

 

           6   Anneke Anema, geboren Ermelo 1 mei 1949.

 

           7   Tietje Gerritje Anema, geboren Ermelo 4 mrt 1951

 

           8   Harmen Okke Anema, geboren Ermelo 26 mei 1952.

 

           9   Keimpe Anema, geboren Edmonton(Can.) 4 nov 1953.

 

         10   Jacques Anema, geboren Edmonton(Can.) 24 aug 1956.

 

 

     X-s Grietje Wierstra, geboren Menaldum 21 nov 1919, overleden Burgum 14 mrt 2013, begraven aldaar 20 mrt 2013, dochter van Jan Wierstra (IX-n) en Saapke van der Leest.

 

Grietje is getrouwd in Tietjerksteradeel 23 mei 1946 met  Luitzen van der Meer, geboren Leeuwarden 2 mrt 1920, overleden Burgum 12 feb 2010, begraven aldaar 17 feb 2010, zoon van Jan van der Meer (veehouder te Bergum) en Lutske Dijkstra.

 

Hij volgt een opleiding aan de Middelbare Landbouwschool en is daarna veehouder te Burgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jan van der Meer, geboren Bergum 13 sep 1947.

 

           2   Saapke van der Meer, geboren Bergum 16 dec 1948.

 

           3   Lutske van der Meer, geboren Bergum 6 sep 1950.

 

           4   Keimpe van der Meer, geboren Bergum 17 apr 1953.

 

           5   Feije van der Meer, geboren Bergum 8 mei 1956.

 

 

     X-t Douwe Wierstra, geboren Menaldum 10 feb 1921, overleden Leeuwarden 12 feb 1985, begraven Beetgum, zoon van Jan Wierstra (IX-n) en Saapke van der Leest.

 

Hij woont bij zijn moeder(weduwe) in Beetgum tot zij in 1945 overlijdt.

Ook daarna woont hij in de ouderlijke woning te Beetgum,vanaf 1956 met zijn vrouw.

Hij is boerenarbeider/landarbeider(1960,1964,1985).

 

Douwe is getrouwd in Wonseradeel 20 aug 1956 met  Jantje Laanstra, geboren Arum 8 mei 1925, overleden Leeuwarden 4 mrt 2000, begraven Beetgum 8 mrt 2000, dochter van Sjoerd Laanstra (boerenarbeider te Arum) en Beitske Mollema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   N.N. Wierstra, zoon, geboren Beetgum 15 jun 1957, overleden aldaar 15 jun 1957, begraven Beetgum.

 

Na enkele uren overleden.

 

 

           2   Beitske Wierstra, geboren Leeuwarden 9 apr 1959, volgt onder XI-am.

 

           3   Jan Wierstra, geboren Beetgum 7 aug 1960 .

 

           4   Sjoerd Wierstra, geboren Beetgum 28 sep 1964.

 

 

   XI-a Grietje Wierstra, geboren Blessum 15 sep 1945, dochter van Fedde Wierstra (X-b) en Jitske Maaike Kooistra.

 

Grietje is getrouwd in Menaldumadeel 26 mrt 1964 met  Kornelis Postma, geboren Münster(B.R.D.) 24 mei 1943, zoon van Lambert Postma (arbeider te Deinum) en Elisabeth Müller.

 

Bij huwelijk in 1964 is hij timmerman te Deinum.Met zijn vrouw gaat hij dan wonen in Warga en wordt hoofduitvoerder in de bouw.In 1990 is hij bedrijfsleider en woont het echtpaar te Blessum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lambert Postma, geboren Warga 19 sep 1964.

 

           2   Jitske Postma, geboren Warga 11 jul 1966.

 

           3   Yvonne Elisabeth Postma, geboren Warga 17 feb 1970.

 

 

   XI-b Lousientje Wierstra, geboren Blessum 14 jan 1947, dochter van Fedde Wierstra (X-b) en Jitske Maaike Kooistra.

 

Voor haar huwelijk was zij leerling-verpleegster.

 

Lousientje is getrouwd in Baarderadeel 19 dec 1968 met  Hendrik de Boer, geboren Jellum 15 jul 1948, zoon van Andries de Boer (veehouder te Beers) en Jetske Kingma.

 

Hij is verkoper van melkmachines.Het echtpaar woont te Beers(1990).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Andries de Boer, geboren Leeuwarden 15 dec 1969.

 

           2   Mariska de Boer, geboren Beers 13 sep 1973.

 

 

   XI-c Keimpe Wierstra, geboren Blessum 21 jul 1949, zoon van Fedde Wierstra (X-b) en Jitske Maaike Kooistra.

 

Hij is bij huwelijk in 1975 timmerman te Blessum en woont daar ook met zijn vrouw(1977,1980).

In 1990 is hij nog steeds timmerman te Blessum.

 

Keimpe is getrouwd in Menaldumadeel 14 aug 1975 met (en gescheiden (ingeschr.19-10-1983 Menaldumadeel) (?) 1983 van)  Jantje Terluin, geboren Huins 27 feb 1956, dochter van Arjen Terluin (arbeider o.a. te Dronrijp) en Renske Bleeker.

 

Bij huwelijk in 1975 is zij verkoopster te Makkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ferdy Mark Wierstra, geboren Blessum 27 feb 1977.

 

           2   Renske Marian Wierstra, geboren Blessum 22 apr 1980.

 

 

   XI-d Grietje Eelkje Wierstra, geboren Jorwerd 20 aug 1955, dochter van Jouke Wierstra (X-d) en Gepke Hiddinga.

 

Grietje is getrouwd in Baarderadeel 23 mei 1979 met  Sjaak Smidstra, geboren Wommels 24 apr 1951, zoon van Durk Smidstra (veehouder te Heerenveen) en Yke Zoodsma.

 

Sjaak Smidstra is veehouder te Gersloot(1990,2001).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gepke Smidstra, geboren Heerenveen 22 jan 1981.

 

           2   Durk Smidstra, geboren Heerenveen 23 jul 1983.

 

           3   Yke Smidstra, geboren Heerenveen 1 jul 1989.

 

 

   XI-e Eelkje Geertje Wierstra, geboren Jorwerd 19 apr 1957, dochter van Jouke Wierstra (X-d) en Gepke Hiddinga.

 

Bij huwelijk in 1977 is zij kleuterleidster.

 

Eelkje is getrouwd in Baarderadeel 6 mei 1977 met  John Hoeksma, geboren Mount Gambier(Austr.) 11 jan 1954, zoon van Freerk Hoeksma (metaalbewerker te Leeuwarden) en Sietske de Jong.

 

Bij huwelijk in 1977 is hij leraar wiskunde/natuurkunde.In 1990 werkt hij bij een uitzendorganisatie voor hoger technisch personeel en woont met zijn gezin te Leeuwarden (ook nog in 2001).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Freerk Hoeksma, geboren Leeuwarden 7 mrt 1983.

 

           2   Femke Hoeksma, geboren Leeuwarden 3 mei 1985.

 

           3   Sanne Hoeksma, geboren Leeuwarden 23 jan 1987.

 

 

    XI-f Keimpe Jan Wierstra, geboren Jorwerd 13 jan 1959, zoon van Jouke Wierstra (X-d) en Gepke Hiddinga.

 

Bij huwelijk in 1979 woont hij te Weidum.Hij is orthopedisch schoenmaker en woont eerst met gezin te Harlingen(1983) en later te Franeker(1990,1996,2001).

 

Keimpe is getrouwd Franeker 30 aug 1979 met  Dieuwke Catharina Blom, geboren Franeker 14 feb 1960, dochter van Jan Albert Blom (winkelier te Franeker) en Elske Atje Schaafsma (verkoopster te Franeker).

 

Bij huwelijk in 1979 is zij verkoopster en woont te Franeker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marianne Wierstra, geboren Harlingen 5 mrt 1983.

 

           2   Sjors Wierstra, geboren Harlingen 11 sep 1984.

 

 

   XI-g Jan Geert Wierstra, geboren Weidum 22 okt 1963, zoon van Jouke Wierstra (X-d) en Gepke Hiddinga.

 

Op verzoek van hem zijn de gegevens over zijn huwelijk en de namen van zijn kinderen verwijderd.

 

 

   XI-h Geert Frans Hendrik Wierstra, geboren Weidum 11 mei 1968, zoon van Jouke Wierstra (X-d) en Gepke Hiddinga.

 

Hij is baliemedewerker en woont na trouwen met zijn gezin te Weidum(1990).In 2001 woont hij in Joure.

 

Geert is getrouwd in Boarnsterhim 11 dec 1987 met  Carole Ann Mason, geboren Sneek 14 jun 1970, dochter van John Harold Mason (bankemployé te Warga) en Anke Postma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anke Annemarije Wierstra, geboren Weidum 4 mei 1988.

 

           2   Jouke Jelmer Wierstra, geboren Weidum 17 aug 1991.

 

           3   Elise Marleen Wierstra, geboren 10 apr 1995.

 

 

    XI-i Hendrik Tjebbe Wierstra, geboren Weidum 9 mei 1958, zoon van Gerrit Wierstra (X-f) en Foekje Kamstra.

 

Hij is bij de rijkspolitie en woont na trouwen met zijn gezin eerst te Kollum, maar sinds 1981 te Burgum.

 

Hendrik is getrouwd in Kollumerland 6 jun 1980 met  Yke Twijnstra, geboren Leeuwarden 6 dec 1958, dochter van Thijs Twijnstra (melkboer te Leeuwarden) en Jentje Hospes.

 

Zij is verpleegkundige.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ronald Gerrit Wierstra, geboren Leeuwarden(ziekenhuis) 26 mei 1983.

 

           2   Frank Thijs Wierstra, geboren Leeuwarden(ziekenhuis) 8 mrt 1986.

 

 

    XI-j Tjebbe Gerrit Wierstra, geboren Weidum 14 jun 1959, zoon van Gerrit Wierstra (X-f) en Foekje Kamstra.

 

Hij is electronica-technicus te Leeuwarden.Woont na trouwen eerst te Leeuwarden met zijn vrouw,maar vanaf eind 1984 te Dronrijp.

 

Tjebbe is getrouwd Franeker 3 mei 1983 met  Albertje(Bea) Scheffer, geboren Leeuwarden 27 feb 1962, dochter van Jacob Scheffer (chef montage te Menaldum en Franeker) en Aaltje Kimsma.

 

Bij huwelijk in 1983 is zij verpleeghulp.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mark Wierstra, geboren Dronrijp 29 jul 1989.

 

           2   Niels Wierstra, geboren Leeuwarden 24 aug 1992.

 

 

   XI-k Jitske Klaske Wierstra, geboren Weidum 26 aug 1963, dochter van Gerrit Wierstra (X-f) en Foekje Kamstra.

 

Bij huwelijk in 1987 is zij bankemploye te Dronrijp.

 

Jitske is getrouwd in Menaldumadeel 2 jul 1987 met  Taeke Kooistra, geboren Leeuwarden 8 feb 1963, zoon van Jan Kooistra (veehouder te Dronrijp) en Aaltje Span.

 

Bij huwelijk in 1987 is hij veehouder te Dronrijp.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Fraukje Kooistra, geboren Leeuwarden 2 jul 1990.

 

           2   Nynke Kooistra, geboren Leeuwarden 23 feb 1993.

 

 

    XI-l Ale Wierstra, geboren Berlikum 7 jun 1921, overleden Dokkum(ziekenhuis) 22 apr 1990, begraven Berlikum, zoon van Jentje Wierstra (X-h) en Grietje Looijenga.

 

Na huwelijk in 1949 woont hij eerst met zijn gezin te Berlikum,waar hij gardenier is.

Later verhuizen ze naar Kollum.

Hij werkt dan bij de A.I.D. van het min.van landbouw.

 

Ale is getrouwd in Barradeel 23 jun 1949 met  Jantje Miedema, geboren Klooster-Lidlum 25 jun 1917, overleden 15 mei 1998, begraven Berlikum, dochter van Jacob Miedema (arbeider te Oosterbierum) en Antje Dijkstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jentje Wierstra, geboren Berlikum 31 mrt 1952, volgt onder XII-a.

 

           2   Jacob Wierstra, geboren Berlikum 29 aug 1954, volgt onder XII-b.

 

 

  XI-m Jacob Wierstra, geboren Berlikum 16 dec 1922, overleden Vlieland 7 jan 2011, begraven aldaar 12 jan 2011, zoon van Jentje Wierstra (X-h) en Grietje Looijenga.

 

Bij huwelijk in 1949 is hij automonteur en woont te Berlikum.Daarna met zijn gezin eerst te Leeuwarden(1954) en later op Vlieland,waar hij werkzaam is als machinist.Na het overlijden van zijn vrouw in 1983 blijft hij daar wonen tot zijn overlijden.

 

Jacob is getrouwd in Menaldumadeel 24 aug 1949 met  Akke Nieuwhof, geboren Berlikum 1 feb 1927, overleden Vlieland 16 mrt 1983, dochter van Rinze Nieuwhof (gardenier te Berlikum) en Trijntje Hijlkema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tine Wierstra, geboren Leeuwarden 5 sep 1954, volgt onder XII-c.

 

           2   Jenno Alex Wierstra, geboren Vlieland 5 okt 1959, volgt onder XII-d.

 

           3   Margriet Janet Wierstra, geboren Vlieland 21 mei 1964.

 

In 1990 woont zij in Vinkeveen; in 2010/2011 samen met Bert in Annen.

 

 

 

   XI-n Jeltje Wierstra, geboren Berlikum 14 aug 1925, overleden St.Pancras 28 nov 1989, dochter van Jentje Wierstra (X-h) en Grietje Looijenga.

 

Jeltje is getrouwd in Menaldumadeel 28 feb 1950 met  Abe Brandsma, geboren Berlikum 6 jan 1925, overleden St.Pancras 13 jan 2013, zoon van Meinte Brandsma (hoofdonderwijzer te Berlikum) en Akke van der Ploeg.

 

Bij huwelijk in 1950 was hij onderwijzer en woonde te Berlikum.Later hoofd van de Chr.lagere school te Sint-Pancras en wethouder aldaar(1970-1990).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Meinte Brandsma, geboren Sint-Pancras 28 jan 1955.

 

           2   Margriet Jenneke Brandsma, geboren Sint-Pancras 17 jul 1957.

 

           3   Jan Alex Brandsma, geboren Sint-Pancras 29 mei 1960.

 

           4   Anke Christine Brandsma, geboren Sint-Pancras 21 nov 1962.

 

           5   Abe Richold Brandsma, geboren Sint-Pancras 14 nov 1964.

 

 

   XI-o Joukje Wierstra, geboren Berlikum 4 jan 1929, dochter van Jentje Wierstra (X-h) en Grietje Looijenga.

 

Joukje is getrouwd Vancouver(Can.) 16 mei 1951 met  Sijmen van der Ploeg, geboren IJsbrechtum 25 apr 1923, overleden Burnaby(Can.) 30 nov 1991, zoon van Albert van der Ploeg (landarbeider te Sint Annaparochie) en Baukje de Bildt.

 

Voor zijn huwelijk in 1951 was hij landarbeider en ging als vrijwilliger met het Friese Bataljon naar Indie.Hij emigreerde naar Canada en trouwde daar.Was voorman op een timmerfabriek in Vancouver.Woonde later te Burnaby(1962,1991).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Albert Jan van der Ploeg, geboren Vancouver(Can.) 16 jan 1953.

 

           2   Margaret Shirley van der Ploeg, geboren Vancouver(Can.) 30 okt 1955.

 

           3   Jim Simon van der Ploeg, geboren Burnaby(Can.) 29 jan 1962.

 

 

   XI-p Antje Wierstra, geboren Jutphaas 17 dec 1924,  overleden Stiens 21 feb 2015, dochter van Willem Wierstra (X-i) en Trijntje Hager.

 

Antje is getrouwd Amsterdam 21 dec 1951 met  Folkert Leenstra, geboren Gaastmeer 14 aug 1922, overleden Leeuwarden 1 sep 2002, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats, zoon van Jentje Leenstra (boer te Gaastmeer) en Akke Wildschut.

 

Hij was beroepsmilitair.

Na huwelijk woonde hij eerst met zijn gezin te Gaastmeer en vanaf 13-8-1953 in Ter Apel.Later verhuisden ze naar Leeuwarden,waar Folkert in 2002 overleed.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan Folkert Leenstra, Hans, geboren Gaastmeer 28 mrt 1953, overleden in de B.R.D. 8 feb 1980 ,als piloot bij de luchtmacht.

 

           2   Christina Elisabeth Leenstra, Elly, geboren Ter Apel 10 mei 1954.

 

Christina was gehuwd met Jan van der Veen.

 

 

   XI-q Ale Jan Wierstra, geboren Amsterdam 21 jul 1927, zoon van Willem Wierstra (X-i) en Trijntje Hager.

 

Hij was na zijn militaire dienst in Indonesie t.e.m.1953 werkzaam als rijksambtenaar op het ontvangkantoor te Amsterdam.Emigreerde in jan.1954 alleen naar Canada(plaats van aankomst Vineland/Ontario).

Was werkzaam bij Ford Motor Comp.als production-recorder en als vinyl-processor.

Woont met zijn gezin te Niagara Falls/Ontario(1957,1966,1991).

 

Ale is getrouwd Cayuga(Can.) 4 jun 1955 met  Trijntje Bakker, geboren Gaastmeer 13 jun 1933, dochter van Sieds Bakker (timmerman-aannemer te Gaastmeer) en Harmke Kuiper.

 

Zij emigreerde in april 1953 met haar ouders naar Canada.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hedda Christina Wierstra, geboren Niagara Falls(Can.) 4 jan 1957.

 

           2   Joanna Wierstra, geboren Niagara Falls(Can.) 31 jan 1958.

 

           3   Linda June Wierstra, geboren Niagara Falls(Can.) 8 jan 1962.

 

           4   William Allan Wierstra, geboren Niagara Falls(Can.) 18 apr 1966.

 

 

   XI-r Jan Willem Wierstra, geboren Amsterdam 10 jun 1929, overleden Leiden 19 jun 1984, gecremeerd Driehuis-Westerveld, zoon van Willem Wierstra (X-i) en Trijntje Hager.

 

Hij was chauffeur en woonde na zijn huwelijk tot zijn overlijden met zijn gezin te Castricum.

 

Jan is getrouwd Amstelveen 2 jun 1972 met  Neeltje Albers, geboren Amsterdam 15 mei 1941, dochter van Willem Albers en Jacoba Maria van der Berg.

 

Na het overlijden van haar man blijft zij wonen in Castricum(1991).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mirjam Wierstra, geboren Castricum 1 sep 1973.

 

           2   Arjan Willem Wierstra, geboren Alkmaar 20 apr 1977.

 

 

   XI-s Joukje Wierstra, geboren Amsterdam 5 apr 1933, dochter van Willem Wierstra (X-i) en Trijntje Hager.

 

Joukje is getrouwd Addis Ababa(Eth.) 22 sep 1957 met  Mathias Emmanuel Maria van den Berg, geboren Nijmegen 3 jul 1928, zoon van Maximiliaan van den Berg (commissionair in effecten) en Gertruda Catharina Maria Everts.

 

Woont na huwelijk in 1957 met zijn gezin in Wonji(Ethiopie),Campos(Brazilie),Schiedam en Castricum(1990).

Hij is senior process engineer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Catharina Maria van den Berg, geboren Wonji(Eth.) 6 jul 1958.

 

           2   Ariane Elizabeth van den Berg, geboren Wonji(Eth.) 14 mei 1959.

 

           3   Marianne Josephine van den Berg, geboren Wonji(Eth.) 14 mei 1959.

 

           4   Carolina Wilhelmina van den Berg, geboren Nijmegen 18 sep 1963.

 

 

    XI-t Elisabeth Wierstra, Bettie, geboren Leeuwarden 17 aug 1928, overleden Middelburg 28 sep 2013, gecremeerd Middelburg 4 okt 2013, dochter van Johannes Wierstra (X-k) en Maria(Rike) de Jong.

 

Elisabeth is getrouwd Leeuwarden 14 jun 1949 met  Gerrit de Vries, ,Jon,, geboren Leeuwarden 7 aug 1920, overleden Vlissingen 6 feb 2001, gecremeerd Middelburg 9 feb 2001, zoon van Gerrit de Vries (rijschoolhouder te Leeuwarden) en Hiltje Jelsma.

 

Na hun huwelijk in 1949 wonen Jon en Bettie te Leeuwarden 1949/1953;te Ermelo 1953/1976;te Borssele 1976/1982;na 1982 te Middelburg.Hij is beroepsmilitair.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans de Vries, geboren Leeuwarden 9 nov 1950.

 

           2   Paul de Vries, geboren Leeuwarden 18 apr 1952.

 

           3   Wim de Vries, geboren Ermelo 23 aug 1956.

 

 

   XI-u Sijtske Wierstra, Sytske, geboren Leeuwarden 18 apr 1930, overleden Tarrawanna (Aus) 8 april 2012, dochter van Johannes Wierstra (X-k) en Maria(Rike) de Jong.

 

Sytske is getrouwd Wollongong (Aus.) 11 aug 1952 (huwelijk "met de handschoen")  met  Dirk Sloot, geboren Leeuwarden 25 nov 1925, overleden Tarrawanna (Aus.) 16 aug 1996, zoon van Kornelis Sloot (eigenaar van een stomerij) en Boukje Bolt.

 

Dirk was al voor 1952 met zijn ouders geëmigreerd naar Australie.De stomerij van zijn ouders in Tarrawanna werd door Dirk voortgezet.

Door het huwelijk in 1952 kon ook Sytske dat jaar emigreren naar Australie.

 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sylvia Marjo Sloot, geboren Wollongong (Aus.) 6 aug 1953.

 

           2   Diana Christine Sloot, geboren Bulli (Aus.) 12 jun 1958.

 

           3   Suzanne Jane Sloot, geboren Bulli (Aus.) 16 sep 1960.

 

           4   Linda Karen Sloot, geboren Bulli (Aus.) 16 sep 1962.

 

           5   Paul Kornelis Sloot, geboren Bulli (Aus.) 7 aug 1964.

 

 

   XI-v Sijmon Wierstra, Simon, geboren Amsterdam 29 aug 1931, overleden Vlissingen 14 okt 2000, gecremeerd Middelburg 18 okt 2000, zoon van Johannes Wierstra (X-k) en Maria(Rike) de Jong.

 

Na huwelijk in 1954 woont hij met zijn gezin te Leeuwarden.Zijn beroep is dan bankwerker/lasser.

Na de scheiding woont hij o.a.in Lelystad,Kampen en Middelburg(vanaf 1996).

 

Simon is getrouwd Leeuwarden 9 jul 1954 met (en gescheiden te Leeuwarden van)  Meintje Berendina  Hartgers, geboren Leeuwarden 19 jul 1930, overleden Leeuwarden 15 mei 2010, dochter van Jacobus Hartgers (arbeider te Leeuwarden) en Trijntje Rodenhuis.

 

Zij hertrouwde niet en bleef na de scheiding wonen in Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Chris Wierstra, geboren Leeuwarden 23 okt 1955, volgt onder XII-e.

 

           2   Joke Wierstra, geboren Leeuwarden 26 feb 1958, volgt onder XII-f.

 

           3   Ina Wierstra, geboren 19 dec 1959.

 

Ina is niet getrouwd en heeft geen kinderen

Zij woonde in 1991 in Den Haag en in 2000 in Lyon in Frankrijk.

 

 

 

  XI-w Klaske Wierstra, geboren Amsterdam 9 nov 1935, overleden aldaar 25 dec 2013, dochter van Johannes Wierstra (X-k) en Maria(Rike) de Jong.

 

Zij vertrekt in 1954 uit Leeuwarden naar Amsterdam.

Klaske woont ook na scheiding in Amsterdam en is daar adm. medewerkster(1990).

 

Klaske is getrouwd Amsterdam 29 okt 1956 met (en gescheiden te Amsterdam van)  Hubertus Veltman, geboren Amsterdam 26 okt 1932, zoon van Johannes Franciscus Jozefus Maria Veltman (chefkok te Amsterdam en Zandvoort) en Seline Mordhorst.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sheena Veltman, geboren Amsterdam 29 sep 1957.

 

           2   Wanda Maria Veltman, geboren Amsterdam 31 mrt 1964.

 

 

   XI-x Tine Wierstra, geboren Leeuwarden 5 mrt 1947, dochter van Johannes Wierstra (X-k) en Maria(Rike) de Jong.

 

Tine is getrouwd Leeuwarden 25 jul 1969 met  Albert Leopold de Wit, geboren Roden 20 nov 1948, overleden Roden 26 mrt 2013, zoon van Tjeerd de Wit (kolenboer te Roden) en Temmina Hegs.

 

Na huwelijk in 1969 wonen zij in Leeuwarden.Leo is kapper en Tineke is kapster.

Later wonen zij in Leens en daarna in Roden,waar zij een kapperszaak hebben(1991,2013).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes(Johan) de Wit, geboren Leeuwarden 4 jan 1967.

 

           2   Wilhemke Temmina(Willy) de Wit, geboren Leens 24 feb 1970.

 

 

   XI-y Sijmon Wierstra, geboren Leeuwarden 14 apr 1934, zoon van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Ik ben mijn ouders nog altijd dankbaar dat ik na de lagere school in Leeuwarden mocht "doorleren" aan de Chr.HBS aldaar.

Ik was de oudste uit een gezin van 6 kinderen en in die naoorlogse tijd lag behoefte aan een extra kostwinner meer voor de hand (1947)

Na eindexamen HBS in 1952 werd ik wiskundig beambte bij de Alg.Friesche Levensverz.Mij.

Vanaf 1-9-1960 was ik leraar wiskunde aan het Chr.Lyceum "Oostergo" te Dokkum (na 1968 Chr.Scholengemeenschap).

Door de DOP-regeling kon ik m.i.v.1989 opteren voor een 50% baan aan de school en in 1991 heb ik daar afscheid genomen van de onderwijsbaan.

 

Sijmon is getrouwd Leeuwarden 28 dec 1959 met  Alida Nawijn, geboren Leeuwarden 21 sep 1937, dochter van Jan Nawijn (filiaalhouder R.en D. te Leeuwarden) en Johanna Gerritdina de Vries.

 

Voor huwelijk werkte zij in Leeuwarden op makelaarskantoor Dijkstra.Na de verhuizing naar Dokkum in januari 1961 werd zij fulltime huisvrouw en nam de meeste zorg voor de kinderen op zich,zodat manlief meer tijd kreeg voor de studie Zo ging dat vaak in die tijd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Agnes Wierstra, geboren Dokkum 5 mei 1961.

 

Zij is verstandelijk gehandicapt en woont tot haar 40 ste bij haar ouders thuis.Zij werkt als keukenhulp eerst in verzorgingstehuis Dockaheem en daarna in Dongeraheem te Dokkum.

Vanaf 2001 woont zij op de Zwaan in Dokkum met 3 anderen (begeleid wonen door Talant).In 2004 viert zij met een feest haar 25 jaar verbonden zijn aan de Zorgcentra Dongeradeel.

Sinds een aantal jaren werkt zij nu bij Talant in een cadeauwinkel te Dokkum en heeft ze een eigen appartement op de Rondweg te Dokkum met begeleid wonen door de v.d.Bentstichting.

 

 

           2   Eelkje Johanna Wierstra, geboren Dokkum 24 mei 1962, volgt onder XII-g.

 

 

           3   André Wierstra, geboren Dokkum 13 mei 1965, volgt onder XII-gg

 

 

           4   Erik Wierstra, geboren Dokkum 1 jul 1968, volgt onder XII-h.

 

 

   XI-z Sjoukje Wierstra, geboren Leeuwarden 22 nov 1935, dochter van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Zij vertrekt op 18-jarige leeftijd als au pair naar Londen.

Werkt daar later als grondstewardes bij de vliegtuigmaatschappij BOAC.

Gaat voor de KLM werken in New-York en leert daar Karel kennen met wie ze gaat trouwen.

 

Sjoukje is getrouwd Leeuwarden 21 sep 1965 (1) met  Karel Wesbonk, geboren Den Haag 20 okt 1926, overleden New York(Kennedy-Airport) 5 okt 1971, begraven Den Haag(Nieuw-Eykenduynen) 11 okt 1971, zoon van Johannes Dominicus Wesbonk (grafisch medewerker Haagsche Courant, Den Haag) en Bertha de Cler.

 

Hij was supervisor catering bij de K.L.M. te New-York

Zij wonen 1966-1969 254-03 73rd Road,Glen Oaks,New York City en vanaf 1969 tot overlijden van Karel (1971) 9 Oregon Road,North Babylon,Long Island(N.Y.).

 

Karel was weduwnaar van Johanna Cornelia Voshol.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marcel Wesbonk, geboren Queens,New-York-City (Terrace Heights Hospital) 8 dec 1967.

 

           2   Félipe Alexander Wesbonk, geboren West-Islip (N.Y.) 3 feb 1970.

 

Sjoukje is getrouwd Leeuwarden 30 sep 1976 (2) met  Gatze van Lottum, geboren Leeuwarden 28 mrt 1942, zoon van Jan van Lottum (arbeider bij de gemeente Leeuwarden) en Roelofje Beers.

 

Na hun huwelijk in 1976 wonen zij in Leeuwarden (Goutum).Hij is vertegenwoordiger.

In 1983 verhuist het gezin (zij met 2 zoons en hij met dochter Barbara) naar Zutphen.

Hij wordt daar directeur-eigenaar van Bafema,groothandel in verpakkingsmaterialen.

 

 

XI-aa Sijtske Wierstra, geboren Leeuwarden 6 apr 1937, dochter van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Na huwelijk wonen zij eerst in Huizen en later in Groningen.

Albert was eerst administrateur bij een Technische school en later hoofd administratie bij een scholencluster in Groningen.

 

Sijtske is getrouwd Leeuwarden 19 aug 1959 met  Albert Witterholt, geboren Kommerzijl 12 sep 1934, overleden Groningen 15 juli 2013, begraven aldaar Selwerderhof 19 juli 2013, zoon van Pieter Witterholt (brandstofhandelaar en expediteur te Kommerzijl) en Trientje de Vries.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Peter Witterholt, geboren Leeuwarden 9 jun 1960.

 

           2   Elly Witterholt, geboren Laren(N.H.) 24 jun 1962.

 

           3   Johan Catharinus Witterholt, geboren Groningen 3 feb 1968, overleden Den Haag 9 juli 2015, begraven Groningen Selwerderhof  15 juli 2015.

 

           4   Christiaan Bernhard Marten Witterholt, geboren Groningen 4 apr 1975.

 

 

XI-ab Aan Wierstra, geboren Leeuwarden 11 dec 1939, zoon van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Na huwelijk in 1964 wonen zij te Emmeloord,Tiel,Apeldoorn.Aan was achtereenvolgens boekhouder,financiëel directeur bij een ziekenhuis en bij de stichting "het Hogeland"te Beekbergen.Bij pensionering in 1999 lid van de Raad van Bestuur van die stichting.

In 1999 verhuist hij met Anneke Bosklopper naar Burgh-Haamstede.

 

Aan is getrouwd Leeuwarden 1 jun 1964 met (en gescheiden Leeuwarden 3 aug 1992 van)  Annigjen Bosklopper, geboren Leeuwarden 6 okt 1943, dochter van Jurjen Bosklopper (kapper te Leeuwarden) en Trijntje Nieuwenhuis.

Vanaf 1995 wonen zij weer samen met geregistreerd partnerschap op 25-6-1999 te Apeldoorn.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeroen Wierstra, geboren Emmeloord 6 dec 1965, volgt onder XII-i.

 

           2   Arnoud Wierstra, geboren Tiel 12 feb 1968, volgt onder XII-j.

 

           3   Irene Wierstra, geboren Tiel 25 jun 1971.

 

 

XI-ac Grietje Trijntje Wierstra, geboren Leeuwarden 4 feb 1943, dochter van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Grietje was eerst werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap in Amsterdam,later in Doetinchem bij uitgeverij Misset.

Ze werkt daarna als hoofdredacteur bij het Koggeschip in Amsterdam (vakbladen).

 

Grietje is getrouwd Leeuwarden 3 jun 1966 met  Harm Rigtering, geboren Schoonebeek 27 feb 1936, zoon van Gezinus Rigtering en Geesje Janssen.

 

Na huwelijk in 1966 woont hij met zijn vrouw eerst te Zeist en vanaf 1967 te Zelhem

Hij is fondsenwerver voor de Evang.Broedergemeente te Zeist.Sinds 1997 gepensioneerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Eduard Marcus Rigtering, geboren Zelhem 26 mei 1967.

 

           2   Elisabeth Ingeborg Dorothea Rigtering, geboren Zelhem 13 jan 1969.

 

           3   Theodorus Franciscus Felix Rigtering, geboren Zelhem 20 mrt 1970.

 

 

XI-ad Albert Wierstra, geboren Leeuwarden 16 sep 1946, overleden Sneek 13 apr 1996, gecremeerd Goutum 18 apr 1996, zoon van Jentje Wierstra (X-n) en Eelkje Kooij.

 

Na huwelijk in 1968 woont hij met zijn gezin eerst te Leeuwarden en later te Britsum.Hij is inkoper te Leeuwarden en Sneek.Woont na de scheiding tot overlijden in 1996 te Sneek.

 

Albert is getrouwd Leeuwarden 16 dec 1968 met (en gescheiden Leeuwarden 30 mei 1985 van)  Jacoba Bergsma, geboren Leeuwarden 15 mei 1948, dochter van Douwe Bergsma (arbeider te Leeuwarden) en Elisabeth Rodenhuis.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeannette Wierstra, geboren Leeuwarden 12 jun 1969.

 

           2   Monique Wierstra, geboren Leeuwarden 11 jul 1970.

 

           3   Thérèse Wierstra, geboren Leeuwarden 13 nov 1974.

 

 

XI-ae Jan Gerrit Wierstra, geboren Leeuwarden 31 jul 1941, zoon van Rinze Wierstra (X-o) en Hijlkjen Doorenspleet.

 

Hij woont met zijn gezin achtereenvolgens te Leeuwarden,Velp en Stiens.

 

Jan is getrouwd Leeuwarden 14 jul 1964 met  Carla van Otten, geboren Leeuwarden 24 feb 1946, dochter van Tjitze van Otten (consulent grafisch onderwijs te Leeuwarden) en Reinskje Wielinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

2 zoons en een dochter

Op verzoek zijn de personalia van deze kinderen verwijderd.

 

            

 

  XI-af Simon Wierstra, geboren Leeuwarden 30 dec 1943, zoon van Rinze Wierstra (X-o) en Hijlkjen Doorenspleet.

 

Woont na huwelijk in 1966 met zijn gezin te Leeuwarden.

Waterbouwkundige bij de provincie Friesland te Leeuwarden(beleidsambtenaar "Ridering"in 1990).

 

Simon is getrouwd Leeuwarden 13 okt 1966 met  Annechina Hendrika Bruinenberg, geboren Hallum 26 mei 1944, dochter van Arent Bruinenberg (sorteerder bij P.T.T. Leeuwarden) en Pietje Koster.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rinze Wierstra, geboren Leeuwarden 19 apr 1967.

 

           2   Petra Wierstra, geboren Leeuwarden 4 mei 1968.

 

 

XI-ag Trijntje Wierstra, geboren Leeuwarden 25 dec 1946, dochter van Rinze Wierstra (X-o) en Hijlkjen Doorenspleet.

 

Trijntje is getrouwd Leeuwarden 20 mei 1969 met  Robert van Gorkum, geboren Tjimahi(Java,Ind.) 2 aug 1948, zoon van Jan van Gorkum (beroepsmilitair o.a.te Leeuwarden) en Louise Hendrika Minnaard.

 

Na huwelijk in 1969 woont hij met zijn gezin in Leeuwarden.

Rob is werkzaam als service-monteur en Tineke werkt bij de P.T.T. als informatrice 008.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Michel van Gorkum, geboren Leeuwarden 16 nov 1969, overleden aldaar 16 nov 1969.

 

           2   Erwin van Gorkum, geboren Leeuwarden 25 sep 1971.

 

           3   Robin van Gorkum, geboren Leeuwarden 28 apr 1974.

 

           4   Kristel van Gorkum, geboren Leeuwarden 5 feb 1977.

 

 

XI-ah Gerda Marijke Wierstra, geboren Leeuwarden 30 dec 1947, dochter van Rinze Wierstra (X-o) en Hijlkjen Doorenspleet.

 

Gerda is getrouwd Leeuwarden 26 jun 1970 met  Katrienus Westra, geboren Leeuwarden 13 dec 1947, zoon van Sietze Westra en Popkjen Hoogeveen.

 

Woont na huwelijk in 1970 te Naarden,Tilburg en Hilvarenbeek.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Niels Westra, geboren Naarden 7 jan 1974.

 

           2   Hiddo Westra, geboren Tilburg 10 jan 1977.

 

 

  XI-ai Margaretha Johanna Wierstra, geboren Leeuwarden 25 dec 1954, dochter van Rinze Wierstra (X-o) en Hijlkjen Doorenspleet.

 

Margaretha is getrouwd Dokkum 7 okt 1983 met  Frederik Leendert van Tuinen, ,Freek,, geboren Leeuwarden 11 jun 1945, zoon van Pieter van Tuinen (patholoog te Leeuwarden) en Trijntje van der Vegt.

 

Freek en Margreet woonden in Bartlehiem.

Hij is journalist/schrijver en zij is ambtenaar,vallend onder het Min.van Onderwijs en Wetenschappen.

Zij zijn naderhand gescheiden en Margreet woont nu met de kinderen in Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Marije Tessa van Tuinen, geboren Bartlehiem(Wijns) 1 feb 1984.

 

           2   Inge Frederike van Tuinen, geboren Bartlehiem(Wijns) 21 sep 1985.

 

 

  XI-aj Oeke Wierstra, geboren Beetgum 22 apr 1949, dochter van Keimpe Wierstra (X-p) en Pietje Dijkstra.

 

Oeke is getrouwd in Menaldumadeel 31 mrt 1971 met  Ate Westra, geboren Berlikum 23 aug 1946, zoon van Jarig Westra (metselaar te Berlikum) en Akke Posthumus.

 

Bij huwelijk in 1971 is Ate onderwijzer te Berlikum en Oeke bankbeambte te Beetgumermolen.

Na 1971 wonen zij eerst in Sint Annaparochie en daarna in Kolllumerpomp.Ate is dan direkteur van de basisschool aldaar.

In 2010 woont hij met zijn vrouw in Nieuwehorne.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pietrix Westra, geboren Sint Annaparochie 12 dec 1972.

 

           2   Akkenynke Westra, geboren Sint Annaparochie 28 okt 1974.

 

           3   Jarich Westra, geboren Leeuwarden 25 dec 1977.

 

 

XI-ak Saapke Wierstra, geboren Beetgum 14 mrt 1951, dochter van Keimpe Wierstra (X-p) en Pietje Dijkstra.

 

Saapke is getrouwd in Menaldumadeel 10 dec 1975 met  Jan Tjeerd Kuipers, geboren Sneek 25 feb 1949, zoon van Klaas Kuipers (grossier te Sneek) en Janke Riemke Nauta.

 

Bij huwelijk in 1975 is hij bankemployé in Sneek en zij kraamverzorgster in Beetgumermolen.Na 1975 wonen zij eerst in Kollumerzwaag en vanaf 1984 in Tzummarum.Hij is daar kantoor-direkteur van de Friesland Bank.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Klaas Hidde Kuipers, geboren Kollumerzwaag 13 dec 1976.

 

           2   Petra Geertje Kuipers, geboren Kollumerzwaag 1 jun 1979.

 

           3   Janke Riemke Kuipers, geboren Kollumerzwaag 13 mei 1984.

 

           4   Oeke Wiggeline Kuipers, geboren Tzummarum 25 feb 1986.

 

 

  XI-al Jan Wierstra, geboren Beetgum 18 jan 1954, zoon van Keimpe Wierstra (X-p) en Pietje Dijkstra.

 

Na huwelijk in 1982 wonen zij eerst 3 jaar in Moddergat.Zij is dan kleuterleidster in Paesens.Vanaf 1985 wonen zij in Stiens.Hij is werkzaam als analyst in Leeuwarden.

 

Jan is getrouwd Leeuwarden 17 feb 1982 met  Cornelia Boersma, geboren Leeuwarden 12 nov 1956, dochter van Klaas Boersma (zuiveltechnoloog te Leeuwarden) en Annechina Jonker.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Annechina Wierstra, geboren Dokkum 28 jan 1984.

 

           2   Pietrix Wierstra, geboren Leeuwarden 8 jul 1986.

 

           3   Keimpe Alwin Wierstra, geboren Leeuwarden 28 aug 1992.

 

 

XI-am Beitske Wierstra, geboren Leeuwarden 9 apr 1959, dochter van Douwe Wierstra (X-t) en Jantje Laanstra.

 

Beitske is getrouwd in Menaldumadeel 3 jul 1981 met  Jelle Talsma, geboren Sint Annaparochie 28 okt 1959, zoon van Hinne Talsma (chauffeur te Tzummarum) en Dieke van der Veen.

 

Bij huwelijk in 1981 is hij boekhouder,wonende Sint Annaparochie en zij kassière,wonende Beetgum.Na 1981 wonen zij in Sint Annaparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johan Christiaan Talsma, geboren Leeuwarden 6 feb 1985.

 

           2   Dorina Marijke Talsma.

 

 

         

 

 

XII-a Jentje Wierstra, Jenne, geboren Berlikum 31 mrt 1952, zoon van Ale Wierstra (XI-l) en Jantje Miedema.

 

Hij woont na huwelijk in 1977 in IJlst. Jenne is daar onderwijzer.Dirkje is dan operatie-assistente in het ziekenhuis te Sneek

Zij verhuizen in 1986 naar Terzool, waar hij direkteur is van de basisschool.

Zij wonen daarna in Hallum.Hij is daar direkteur van de chr.basisschool

In 2010 wonen zij in Grou, maar zijn beiden werkzaam in Enschede.

 

Jentje is getrouwd Dokkum 21 dec 1977 met  Dirkje van der Woude, geboren Hantumeruitburen 7 feb 1955, dochter van Andries van der Woude (veehouder te Hantumeruitburen) en Doetsje Hiemstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Aldwin Wierstra, geboren IJlst 14 dec 1983.

 

Aldwin is getrouwd Voorburg 14 sep 2010 met Sanne Schoonhoven,  geboren Leeuwarden 13 sep 1984 .

 

Uit dit huwelijk:

 

a  Jebbe Mads,  geboren Den Haag 6 dec 2010

 

b  Seb Wisse,  geboren Grou 26 sep 2012

            

c Mas Esben,  geboren Grou 2 okt 2014 

 

 

           2   Andrys Wierstra, geboren Terzool 23 nov 1987.

 

Andrys studeerde geschiedenis in Groningen..

 

Andries woont in Groningen samen met Annemiek Wieringa

 

 

 

 

  XII-b Jacob Wierstra, geboren Berlikum 29 aug 1954, zoon van Ale Wierstra (XI-l) en Jantje Miedema.

 

Jacob en Willy wonen na huwelijk in 1976 te Kollum.

 

Jacob is getrouwd in Kollumerland 6 aug 1976 met  Willemke van der Kloet, geboren Kollum 20 okt 1951, dochter van Pieter van der Kloet (handarbeider te Kollum) en Renske Riemersma.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Alexander Pieter Wierstra, geboren Leeuwarden 15 jun 1983.

 

           2   Wouter Thomas Wierstra, geboren Leeuwarden 15 jan 1987.

 

 

  XII-c Tine Wierstra, geboren Leeuwarden 5 sep 1954, dochter van Jacob Wierstra (XI-m) en Akke Nieuwhof.

 

Tine is getrouwd Dokkum 11 mrt 1977 met  Johannes Petrus Lacour, geboren Den Haag 18 sep 1953.

 

Hans en Tineke wonen in 1990 in Stiens.Hij is provinciaal ambtenaar.Tineke woont in 2010/2011 in Sint Annaparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Nynke Akke Lacour, geboren Ried 21 okt 1977.

 

           2   Jacob Johannes(Jaap) Lacour, geboren Leeuwarden 12 jun 1981.

 

 

XII-d Jenno Alex Wierstra, geboren Vlieland 5 okt 1959, zoon van Jacob Wierstra (XI-m) en Akke Nieuwhof.

 

Wonen in 1990 in Franeker.Hij is daar onderhoudsmonteur.Zij is daar ziekenverzorgster.

In 2010/2011 wonen Jenno en Nellie in Burgum.

 

Jenno is getrouwd Harlingen 29 sep 1983 met  Petronella Posthumus, geboren Witmarsum 8 jul 1960, dochter van Jelle Posthumus (postbesteller te Witmarsum) en Baukje Wierda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Femke Wierstra, geboren Balk 23 feb 1985.

 

           2   Remko Wierstra, geboren Franeker 25 dec 1987.

 

3 Anke Wierstra,  geboren

         

  XII-e Chris Wierstra, geboren Leeuwarden 23 okt 1955, zoon van Sijmon Wierstra (XI-v) en Meintje Berendina Hartgers.

 

Na huwelijk in 1982 wonen Chris en Marie-José in Sneek.Hij is account-manager

In 1991 verhuizen zij naar Gorinchem. In 2000 wonen zij te Sybrandaburen.

 

Chris is getrouwd Leeuwarden 8 okt 1982 met  Maria Catharina Johanna Stiekema, geboren Kloosterburen(Gron.) 16 aug 1957, dochter van Johannes Jan Nicolaas Stiekema (tuinder te Kloosterburen) en Alida Maria Antonia Scholtens.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lilian Marije Wierstra, geboren Sneek 28 sep 1983.

 

           2   Eline Danielle Wierstra, geboren Sneek 18 okt 1985.

 

           3   Marc Christian Wierstra, geboren Sneek 7 sep 1989.

 

           4   Lisette Marlou Wierstra, geboren Sneek 28 jun 1991.

 

           5   Suzanne Leonie Wierstra, geboren Gorinchem 6 sep 1992.

 

 

  XII-f Joke Wierstra, geboren Leeuwarden 26 feb 1958, dochter van Sijmon Wierstra (XI-v) en Meintje Berendina Hartgers.

 

 

Joke is getrouwd Leeuwarden 7 okt 1976 met (en gescheiden Leeuwarden 25 nov 1983 van)  Meinte van Zandvoort, geboren Leeuwarden 28 dec 1957, zoon van Nicolaas van Zandvoort (gasfitter te Leeuwarden) en Helena Wilhelmina Koopmans.

 

Na huwelijk in 1976 wonen zij in Leeuwarden.Hij is daar beambte bij de P.T.T.

Joke blijft na de scheiding in Leeuwarden wonen (nog in 1991).

In 2000 woont zij in Steenwijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ilse van Zandvoort, geboren Leeuwarden 28 jun 1979.

 

           2   Reneé van Zandvoort, geboren Leeuwarden 21 aug 1981.

 

 

XII-g Eelkje Johanna Wierstra, geboren Dokkum 24 mei 1962, dochter van Sijmon Wierstra (XI-y) en Alida Nawijn.

 

Zij behaalt haar V.W.O.-diploma Chr.Sch.Gem."Oostergo" te Dokkum in 1980.

Daarna doet ze 2 jaar studie rechten R.U.Groningen en vertrekt dan naar Italië.

Bij terugkomst in Nederland gaat ze werken als bijstandsmaatschappelijk werker bij de Sociale dienst in Groningen.

 

Eelkje is getrouwd Groningen 8 apr 1991 met  Geert Sagel, geboren Ezinge(Gr.) 29 dec 1954, zoon van Klaas Sagel (afschrijver te Sappemeer) en Jetske Terpstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gijs Sagel, geboren Groningen 25 mei 1991.

 

           2   Elke Simone Sagel, geboren Groningen 19 okt 1995.

 

 

 

XII-gg   André Wierstra,  geboren Dokkum 13 mei 1965, zoon van Sijmon Wierstra  (XI-y) en Alida Nawijn

 

Hij behaalt zijn Havo-diploma "Chr.Sch.Gem."Oostergo" te Dokkum in 1983. Volgt daarna de H.B.O.V.-opleiding in Groningen.

Woont ook in Groningen,maar is werkzaam als verpleegkundige bij het psychiatrisch ziekenhuis "Licht en Kracht" in Assen.

Woont vanaf 1997 in Amsterdam en is daar werkzaam bij de "Jellinek-kliniek" voor verslaafden en werkt later in Amsterdam bij het Slotervaartverpleeghuis.

André woont sinds kort met zijn vrouw Vera in Gaastmeer (Fr.), beiden zijn werkzaam in Amsterdam.

 

 

André is getrouwd 19 juni 2015 op het Grote Gaastmeer (gemeente Súdwest  Fryslân), op een rondvaartboot, met Vera Maria van Zuijlen, geboren

 

 

 

XII-h Erik Wierstra, geboren Dokkum 1 jul 1968, zoon van Sijmon Wierstra (XI-y) en Alida Nawijn.

 

In 1986 doet Erik V.W.O.-examen aan de Chr.Sch.Gem."Oostergo"te Dokkum en Angelique doet HAVO-examen in Leeuwarden.Erik en Angelique wonen daarna tijdens hun studie samen,eerst in Groningen,later in Winsum (Gr.).In 1992 doet Erik in Groningen aan de R.U. zijn doctoraal econometrie en Angelique doctoraal psychologie.Eind 1992 verhuizen ze naar Delden.Hij wordt wetenschappelijk onderzoeker aan de T.U.Twenthe en promoveert daar op 21-11-1996 met het proefschrift "On the domain of Contingent Valuation".Vanaf 1-7-1996 is hij werkzaam bij het Telematica Research Centrum in Enschede.Sinds 1-6-2000 als onderzoeksdirecteur bij het Centrum voor systematische diagnostiek in marketing,Censydiam,in Apeldoorn.Vanaf 2003 geeft hij les aan de NHL in Leeuwarden en vanaf 2005 docent HBO in Enschedé (Saxion).

Angelique is eerst werkzaam bij de Rekkense Inrichtingen en heeft later een eigen practijk als psychologe in Hengelo (O).

 

Erik is getrouwd Winsum (Gr.) 18 jun 1992 met (1) en is gescheiden  rechtbank Amsterdam 14 okt 2009 van Angelique Ootske Tjimkje Dijkstra, geboren Dokkum 8 sep 1968, dochter van Albert Dijkstra (rietdekker te Oenkerk) en Geeske Dijkstra.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Iris Roosmarijn Wierstra, geboren Delden 25 apr 1993.

 

           2   Marleen Rosanne Wierstra, geboren Hengelo (O) 16 dec 1994.

 

           3   Femmy Liselot Wierstra, geboren Hengelo (O) 1 jun 1999.

 

 

 

Erik  is getrouwd op 27 augustus 2013 op Vlieland (bij de vuurtoren) met  (2) Janet Duursma, geboren Assen 10 juni 1966, dochter van Harmen Jan Duursma en Pietje Sloot.

 

 

  XII-i Jeroen Wierstra, geboren Emmeloord 6 dec 1965, zoon van Aan Wierstra (XI-ab) en Annigjen Bosklopper.

 

Jeroen is getrouwd Zandvoort 17 mei 2013 met  Mirjam Angela Düngen, geboren Ede 19 jul 1973, dochter van Peter Düngen en Joke Hubers.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Nathan Wierstra, geboren Haarlem 27 okt 2005.

 

           2   Féline Wierstra, geboren Haarlem 31 dec 2007.

 

 

  XII-j Arnoud Wierstra, geboren Tiel 12 feb 1968, zoon van Aan Wierstra (XI-ab) en Annigjen Bosklopper.

 

Arnoud is getrouwd Amsterdam 26 nov 2005 met  Nathalie Krijn, geboren Enschede 12 jan 1975, dochter van R. Krijn en E.A.Mondria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1         Samuel  Jurriaan Wierstra, geboren Amsterdam 9 jan 2006.

 

        2     Anna Eva  Wierstra,  geboren Badhoevedorp 4 mrt 2008.

 

 

         

 

 

INDEX (niet up to date)

 

Agtervelt

   Berber, III-h-1.

Akkerhof

   Feike, IX-d, IX-d-2.

   Folkert, IX-d.

   Romkje, IX-d-1.

Albers

   Neeltje, XI-r.

   Willem, XI-r.

Althuis

   Janke Jans, IX-k.

Anema

   Anneke, X-r-6.

   Harmen Okke, X-r-8.

   Jacques, X-r-10.

   Jantje, X-r-3.

   John, X-r-5.

   Keimpe, X-r-9.

   Okke, X-r.

   Reinder, X-r, X-r-4.

   Saapke, X-r-1.

   Tietje Gerritje, X-r-7.

   Trijntje, X-r-2.

Appelhof

   Antje, X-i.

 

Bakker

   Antje Hendriks, VIII-d, IX-g, IX-h, IX-i, IX-j.

   Hendrik Groening, VIII-d.

   Rinske Lieuwes, VIII-f.

   Sieds, XI-q.

   Trijntje, XI-q.

Balgen

   Emmy, X-k-6.

Bartlema

   Klaaske Kornelis, VIII-g.

Bearda

   Jeltje, IX-g.

Beers

   Roelofje, XI-z.

Belksma

   Trijntje, X-r.

Benthem

   Marianne van, X-k-4.

Berg

   Ariane Elizabeth van den, XI-s-2.

   Carolina Wilhelmina van den, XI-s-4.

   Catharina Maria van den, XI-s-1.

   Jacoba Maria van der, XI-r.

   Marianne Josephine van den, XI-s-3.

   Mathias Emmanuel Maria van den, XI-s.

   Maximiliaan van den, XI-s.

Berger

   Geertje, IX-a.

Bergsma

   Douwe, XI-ad.

   Jacoba, XI-ad.

Bijlsma

   Houkje, IX-f.

Bildt

   Baukje de, XI-o.

Blanksma

   Cornelis Piers, VIII-h-1.

   Pier, VIII-h-1.

Bleeker

   Renske, XI-c.

Blom

   Akke Jacobs, VI-b-2.

   Dieuwke Catharina, XI-f.

   Jacob Fopkes, VI-b.

   Jan Albert, XI-f.

   Joukje Jacobs, VI-b-1.

Boer

   Andries de, XI-b, XI-b-1.

   Hendrik de, XI-b.

   Jan de, X-a-1.

   Mariska de, XI-b-2.

Boersma

   Cornelia, XI-al.

   Klaas, XI-al.

Boetser

   Jan Jansen, VI-b-1.

Boetzer

   Jacob Jans, VI-b-1.

Bolt

   Boukje, XI-u.

Boonstra

   Haantje Broers, VI-b-2.

Bos

   Grietje, X-c.

Bosklopper

   Annigjen, XI-ab, XII-i, XII-j.

   Jurjen, XI-ab.

Brandsma

   Abe, XI-n.

   Abe Richold, XI-n-5.

   Anke Christine, XI-n-4.

   Jan Alex, XI-n-3.

   Margriet Jenneke, XI-n-2.

   Meinte, XI-n, XI-n-1.

Broersma

   Lolke Rinzes, VII-a-7.

   Oeds, VIII-c-1.

   Sybren Lolkes, VII-a-7.

Bruinenberg

   Annechina Hendrika, XI-af.

   Arent, XI-af.

Buurman

   Antje, IX-h.

Buwalda

   Jeltje Klazes, VIII-a.

   Klaas Gerrits, VIII-a.

 

C.0nclin

   Elisabeth Jo, IX-c-2.

Cler

   Bertha de, XI-z.

Cock

   Aaltje Gerardus de, VIII-g-1.

Cuperus

   Antje, IX-h-1.

   Cornelis, IX-h.

   Cornelis Jouke, IX-h-2.

   Jouke, IX-h-3.

   Klaas, IX-h.

 

Deinum

   Gerritje, X-o.

Dijkstra

   Abraham Jacobs, VII-c.

   Albert, XII-h.

   Angelique Ootske Tjimkje, XII-h.

   Antje, XI-l.

   Eit Paulus, VII-a-2.

   Fettje Eits, VII-a-2.

   Geeske, XII-h.

   Hendrik, X-p.

   Jan Abrahams, VII-c.

   Jinke, X-a.

   Korneliske Meinderts, VII-a-4.

   Lutske, X-s.

   Pietje, X-p, XI-aj, XI-ak, XI-al.

   Ytje, VIII-k.

Donald

   Alice Theodore Mac, X-k-6.

   Miles Mac, X-k-6.

Doorenspleet

   Hijlkjen, X-o, XI-ae, XI-af, XI-ag, XI-ah, XI-ai.

   Jan, X-o.

Douma

   Oeke, X-p.

Düngen

   Mirjam Angela, XII-i.

   Peter, XII-i.

 

Everts

   Gertruda Catharina Maria, XI-s.

 

Faber

   Elisabeth, X-k.

   Grietje Jentjes, VII-b, VIII-f, VIII-g, VIII-h, VIII-i.

   Hans Douwes, VII-c.

   Jentje Jobs, VII-b.

   Maijke Hanses, VII-c, VIII-k.

Ferwerda

   Aukje Siedses, VII-c.

Fierstra

   Gerrit, IX-i.

   Klaaske, IX-i, X-e, X-f.

Fokkema

   Klaaske, VIII-g-1.

   Theunis Fokkes, VIII-g-1.

Formstra

   Sytske Gerlofs, III-h-1.

Fortuin

   Eelkje, IX-g, X-d.

   Oene, IX-g.

 

Goinga

   Sierk, IX-m.

   Willem, IX-m, IX-m-1.

 

 

Gorkum

   Erwin van, XI-ag-2.

   Jan van, XI-ag.

   Kristel van, XI-ag-4.

   Michel van, XI-ag-1.

   Robert van, XI-ag.

   Robin van, XI-ag-3.

Groot

   Minne de, VIII-c-6.

 

Haan

   C.de, XII-k.

   Gea M.de, XII-k.

   Jeltje de, X-h.

   Johannes Jacobs de, IX-l.

   Sijtske de, IX-l, X-j, X-k, X-l, X-m, X-n, X-o.

   Thomas Marco de, XII-k-1.

Hager

   Jan, X-i.

   Trijntje, X-i, XI-p, XI-q, XI-r, XI-s.

Harkema

   Emma Aleida, X-b-4.

Hartgers

   Jacobus, XI-v.

   Meintje Berendina, XI-v, XII-e, XII-f.

Hartstra

   Alberdina, X-k-4.

Hegs

   Temmina, XI-x.

Hekkers

   Esselina, X-l.

Hertzinger

   Grietje, X-d.

Hettema

   Hendrikje Sjuks, VII-a, VIII-a.

   Lijsbert Hettes, VIII-f.

Hiddinga

   Gepke, X-d, XI-d, XI-e, XI-f, XI-g, XI-h.

   Jan, X-d.

Hiemstra

   Doetsje, XII-a.

   Trijntje Klazes, VIII-f-2.

Hijlkema

   Trijntje, XI-m.

Hoekema

   Jan, X-a.

   Lousientje(Ine), X-a-1.

   Simon, X-a.

Hoeksma

   Femke, XI-e-2.

   Freerk, XI-e, XI-e-1.

   John, XI-e.

   Sanne, XI-e-3.

Hoekstra

   Aebe, IX-n-2.

   Anne, IX-n-2.

Hoeping

   Marijke Berends, VII-c.

Holwerda

   Aukje, XI-g.

Hoogeveen

   Popkjen, XI-ah.

Hoogstins

   Baukje, IX-e-2.

   Jacob, IX-e.

   Romke, IX-e.

   Romkje, IX-e-1.

Hospes

   Jentje, XI-i.

Houtstra

   Bernardus Taeke, IX-f-4.

   Fedde, IX-f-3.

   Klaas, IX-f.

   Romkje, IX-f-2.

   Watze, IX-f, IX-f-1.

Hubers

   Joke, XII-i.

 

Jager

   Dirk, X-j-4.

   Eertsje, X-j-5.

   Jan, X-j, X-j-1.

   Johannes, X-j-6.

   Klaas, X-j.

   Sijmon, X-j-2.

   Sijtske, X-j-3.

Jansonius

   Jan Taekes, VIII-h.

   Tietje Jans, VIII-h, IX-n.

Janssen

   Geesje, XI-ac.

Jellema

   Fedde Franses, VII-a.

   Tietje Feddes, VII-a, VIII-b, VIII-c, VIII-d, VIII-e.

Jelsma

   Hiltje, XI-t.

Jong

   Dieuke Jans de, VIII-a.

   Feike de, X-k.

   IJsbrand de, IX-i-2.

   Lieuwe Hendriks de, VIII-f.

   Maria(Rike) de, X-k, XI-t, XI-u, XI-v, XI-w, XI-x.

   Rinske Lieuwes de, VIII-f, IX-k.

   Ritske de, IX-i-2.

   Sietske de, XI-e.

Jongsma

   Jacob Sjoerds, VII-a-7.

   Pietje Jacobs, VII-a-7.

Jonker

   Annechina, XI-al.

Jorna

   Ale Murks, VI-a.

   Grietje Ales, VI-a, VII-a, VII-b, VII-c.

Jouwsma

   Tjitske Baukes, VIII-h.

 

Kalma

   Jeltje Hommes, VIII-b.

Kalverboer

   Kornelis, X-m.

   Kornelis Sieds, X-m-1.

   Sieds Kornelis, X-m.

Kamstra

   Foekje, X-f, XI-i, XI-j, XI-k.

   Tjebbe, X-f.

Kas

   Lijsbert Jans, VIII-c.

Kimsma

   Aaltje, XI-j.

Kingma

   Jetske, XI-b.

Klinkert

   Jitske Jans, VII-a-7.

Kloet

   Pieter van der, XII-b.

   Willemke van der, XII-b.

Kloosterman

   Baukje, IX-e.

Kooij

   Aan Sjoerds, X-n.

   Eelkje, X-n, XI-y, XI-z, XI-aa, XI-ab, XI-ac, XI-ad.

Kooistra

   Fraukje, XI-k-1.

   Grietje Binnes, VIII-i.

   Jan, XI-k.

   Jitske Maaike, X-b, XI-a, XI-b, XI-c.

   Nynke, XI-k-2.

   Sijtze, X-b.

   Taeke, XI-k.

Koolstra

   Engeltje Dirks, VII-a-2.

Koopmans

   Helena Wilhelmina, XII-f.

Kooy

   Cornelia, X-g.

Koster

   Pietje, XI-af.

Krijn

   Nathalie, XII-j.

   R., XII-j.

Kuiper

   Harmke, XI-q.

   Sjoukje Klazes, VIII-j.

Kuipers

   Aaltsje, XI-an.

   Antje, IX-n-2.

   Jan Tjeerd, XI-ak.

   Janke Riemke, XI-ak-3.

   Klaas, XI-ak.

   Klaas Hidde, XI-ak-1.

   Oeke Wiggeline, XI-ak-4.

   Petra Geertje, XI-ak-2.

   Pieter, IX-g.

   Tietje, IX-g, X-c.

 

Laanstra

   Jantje, X-t, XI-am, XI-an.

   Sjoerd, X-t.

Lacour

   Jacob Johannes(Jaap), XII-c-2.

   Johannes Petrus, XII-c.

   Nynke Akke, XII-c-1.

Landstra

   Grietje, IX-i-2.

Leenstra

   Christina Elisabeth, XI-p-2.

   Folkert, XI-p.

   Jentje, XI-p.

   Johan Folkert, XI-p-1.

Leest

   Douwe Gerrits van der, IX-n.

   Saapke van der, IX-n, X-p, X-q, X-r, X-s, X-t.

   Sjoukje van der, X-n.

Looijenga

   Grietje, X-h, XI-l, XI-m, XI-n, XI-o.

   Jacob, X-h.

Lottum

   Gatze van, XI-z.

   Jan van, XI-z.

 

Mason

   Carole Ann, XI-h.

   John Harold, XI-h.

Meer

   Ale van der, IX-c, IX-c-2.

   Douwe Jan van der, X-b-4.

   Feije van der, X-s-5.

   Geeske van der, VIII-c-4.

   Jan van der, X-s, X-s-1.

   Keimpe van der, X-s-4.

   Luitzen van der, X-s.

   Lutske van der, X-s-3.

   Pieter van der, IX-c.

   Romkje van der, IX-c-1.

   Saapke van der, X-s-2.

   Sierd Pieter van der, X-b-4.

Meester

   Arend, VIII-b-3.

   Johanna, VIII-b-3.

Mensing

   Andries, VIII-e-7, VIII-e-8.

   Dieuwke, VIII-e-4.

   Durk Hendriks, VIII-e.

   Hendrik, VIII-e-1, VIII-e-5.

   Hendrik Durks, VIII-e.

   Keimpe, VIII-e-2.

   Tjitje, VIII-e-6.

Miedema

   Jacob, XI-l.

   Jantje, XI-l, XII-a, XII-b.

Minnaard

   Louise Hendrika, XI-ag.

Moedwil

   Eertsje, X-j.

Mollema

   Beitske, X-t.

Mordhorst

   Seline, XI-w.

Müller

   Elisabeth, XI-a.

 

Nammensma

   Jan Nammens, VII-c.

   Trijntje Jans, VII-c, VIII-j.

Nauta

   Janke Riemke, XI-ak.

Nawijn

   Alida, XI-y, XII-g, XII-h.

   Jan, XI-y.

Nieuwenhuis

   Trijntje, XI-ab.

Nieuwhof

   Akke, XI-m, XII-c, XII-d.

   Rinze, XI-m.

Nunes

   Joop, X-k-6.

   Rita Maria, X-k-6.

 

Oostra

   Hyke Aukje, XI-g.

   Piet Adriaan, XI-g.

Otten

   Carla van, XI-ae, XII-k, XII-l.

   Tjitze van, XI-ae.

 

Ploeg

   Akke van der, XI-n.

   Albert Jan van der, XI-o-1.

   Albert van der, XI-o.

   Jim Simon van der, XI-o-3.

   Margaret Shirley van der, XI-o-2.

   Rinske Folkerts van der, VIII-h-1.

   Sijmen van der, XI-o.

Posthumus

   Akke, XI-aj.

   Jelle, XII-d.

   Petronella, XII-d.

Postma

   Anke, XI-h.

   Gerben Gerbens, VIII-a.

   Grietje, IX-j, X-g.

   Jinke, X-e.

   Jitske, XI-a-2.

   Keimpe Gerbens, VIII-a-1, VIII-a-2.

   Kornelis, XI-a.

   Lambert, XI-a, XI-a-1.

   Marten, IX-j.

   Trijntje, VIII-b-3.

   Yvonne Elisabeth, XI-a-3.

Prooshaven

   Jan Coerts van, IV-b.

 

Riemersma

   Renske, XII-b.

Rienks

   Froukje, X-q.

Riesens)

   Bouwe van Rijsens(van, VIII-j-1.

   Klaas Bouwes van Rijsens(van, VIII-j.

   Trijntje van Rijsens(van, VIII-j-2.

Rigtering

   Elisabeth Ingeborg Dorothea, XI-ac-2.

   Gezinus, XI-ac.

   Harm, XI-ac.

   Johannes Eduard Marcus, XI-ac-1.

   Theodorus Franciscus Felix, XI-ac-3.

Rijsens

   Bouwe Haijes van, VIII-j.

Rodenhuis

   Elisabeth, XI-ad.

   Trijntje, XI-v.

Ronda

   Aldert Jacobs, VIII-f-2.

   Wijke, VIII-f-2.

Roorda

   Hijke Jans, VIII-g, IX-m.

   Jan Tjerks, VIII-g.

   Jantje Sijbrens, IX-n.

 

Sagel

   Elke Simone, XII-g-2.

   Geert, XII-g.

   Gijs, XII-g-1.

   Klaas, XII-g.

Schaafsma

   Elske Atje, XI-f.

Scheffer

   Albertje(Bea), XI-j.

   Jacob, XI-j.

Schipper

   Froukjen Willems, VIII-d.

Scholtens

   Alida Maria Antonia, XII-e.

Schuitema

   Dieuwke Jacobs, VII-a-4.

   Jacob Jans, VII-a-4.

Schuurman

   Bob Hendrik, X-e-1.

   Boke, X-e.

   Frans, X-e-4.

   Hendrik Frans, X-e-2.

   Jasper, X-e.

   Klaske Jinke, X-e-3.

Siderius

   Pietje, IX-a-1.

   Taeke, IX-a-1.

Siegers

   Hendrik, VIII-c-5.

Siksma

   Pietertje, IX-a-1.

Simmer

   Hendrik, VIII-k-4.

   Jan, VIII-k, VIII-k-3.

   Johannes, VIII-k.

   Maaike, VIII-k-2.

   Ytje, VIII-k-1.

Sjollema

   Dieuwke Andries, VIII-e.

Sloot

   Diana Christine, XI-u-2.

   Dirk, XI-u.

   Kornelis, XI-u.

   Linda Karen, XI-u-4.

   Paul Kornelis, XI-u-5.

   Suzanne Jane, XI-u-3.

   Sylvia Marjo, XI-u-1.

Smidstra

   Durk, XI-d, XI-d-2.

   Gepke, XI-d-1.

   Sjaak, XI-d.

   Yke, XI-d-3.

Span

   Aaltje, XI-k.

Spanjersberg

   Albertus, X-g, X-g-3.

   Albertus Cornelis, X-g.

   Cornelia, X-g-1.

   Lydia, X-g-4.

   Siebe, X-g-2.

Stiekema

   Johannes Jan Nicolaas, XII-e.

   Maria Catharina Johanna, XII-e.

Stienstra

   Fedde, IX-a-2.

   Inte, IX-a.

   Johannes, IX-a, IX-a-1.

   Sieuke, IX-i.

 

Tadema

   Jeltje Jolts, VII-b.

Talsma

   Dorina Marijke, XI-am-2.

   Hinne, XI-am.

   Jelle, XI-am.

   Johan Christiaan, XI-am-1.

Tania

   Maaike, IX-f-1.

Terluin

   Arjen, XI-c.

   Jantje, XI-c.

Terpstra

   Jetske, XII-g.

   Joukje, IX-k, X-h, X-i.

   Minke, IX-j.

   Willem Wijgers, IX-k.

Tigchelaar

   Geertje, IX-b.

Tinga

   Johannes, IX-b.

   Lousientje, IX-b, X-a, X-b.

Tuinen

   Frederik Leendert van, XI-ai.

   Grietje Sijmons van, VIII-f, IX-l.

   Inge Frederike van, XI-ai-2.

   Marije Tessa van, XI-ai-1.

   Pieter van, XI-ai.

   Sijmon Klazes van, VIII-f.

Tulner

   Marten, X-q.

   Pieter, X-q, X-q-1.

Twijnstra

   Thijs, XI-i.

   Yke, XI-i.

 

Veen

   Dieke van der, XI-am.

   Grietje van der, X-b.

   Jan van der, XI-p-2.

Vegt

   Trijntje van der, XI-ai.

Velde

   Bauke Kornelis van der, X-c.

   Hans Robert Richard Maximilian van der, X-c-1.

   Jelte van der, X-c.

Vellema

   Annie, XII-l.

Veltman

   Hubertus, XI-w.

   Johannes Franciscus Jozefus Maria, XI-w.

   Sheena, XI-w-1.

   Wanda Maria, XI-w-2.

Vennema

   André, XII-l.

   Eline, XII-l-1.

   Gerrit, XII-l.

Visser

   Marten Ritske, X-b-4.

   René Jan, X-b-4.

Vissia

   Aaltje Louws, VII-a-7.

Vlaskamp

   Reinder, VIII-c-3.

   Tjitze, VIII-c-2.

Vliet

   Marie van, X-k-6.

Volbeda

   Jitske, X-f.

Voshol

   Johanna Cornelia, XI-z.

Vries

   Elisabeth de, IX-c.

   Franskje de, VIII-c-5.

   Gerrit de, XI-t.

   Hans de, XI-t-1.

   Jan Annes de, VIII-i.

   Janke Jans de, VIII-i.

   Johanna Gerritdina de, XI-y.

   Keimpe de, VIII-c-4.

   Klaaske Klazes de, IX-l.

   Lysbert de, VIII-c-2.

   Marijke de, VIII-c-3.

   Paul de, XI-t-2.

   Tjerk Ypes de, VIII-c.

   Tjitje de, VIII-c-1.

   Trientje de, XI-aa.

   Trijntje de, VIII-c-6, IX-d.

   Wim de, XI-t-3.

   Ype Jacobs de, VIII-c.

 

Wagen

   Ybeltje Piers van der, VIII-a.

Wagenaar

   Harmine, X-k-4.

   Willem, X-k-4.

 

Weidenaar

   Antje, IX-g.

Weijer

   Jelle Johannes, VIII-b.

   Romkje Jelles, VIII-b, IX-a, IX-b, IX-c, IX-d, IX-e, IX-f.

Wesbonk

   Félipe Alexander, XI-z-2.

   Johannes Dominicus, XI-z.

   Karel, XI-z.

   Marcel, XI-z-1.

Westervelt