WIGLAMA/WIGLEMA

 

                                                                 met index

 

Omdat de Wiglama’s in mijn kwartierstaat voorkomen heb ik wat nader onderzoek verricht naar dit geslacht.

Er is natuurlijk gebruik gemaakt van wat reeds bekend was,maar ik heb toch veel kunnen toevoegen.

De oorsprong ligt in Idaarderadeel,maar later zijn er vestigingen in Menaldumadeel,Rauwerderhem en Leeuwarderadeel.

De naam komt van een onder Grouw gelegen sate (boerderij met landen).

Opmerkingen:

 

                    1)  Tryntje Jorrits werd altijd als een Wiglama beschouwd, maar volgens mij is dat niet zo en is ze familie van Ferck Jorrits met bezit in Engelum.

                                Na overlijden van haar man, een Wiglama, noemt ze zich met zijn naam.

                  Dit werd naderhand bevestigd door het onderzoek van Ype Brouwers in GJB 2013  naar het nageslacht van Mintye Walpert, waarbij de ouders en voorouders van Tryntje Jorryts worden vermeld.     

                              2) Djurre Fercks is geen zoon van Ferck Djurres uit zijn tweede huwelijk,maar een onwettige zoon van hem en zijn nicht Rixt Hanses.

                              3) De afkomst van Ds.Wiglama (IV-e-2) was niet bekend, maar volgens mij was hij een neef van zijn vrouw Antje Djurres Wiglama (V-j).

 

 

                                                              Simon Wierstra,Dokkum, 2001.

                                                              s.wierstra@versatel.nl

                                                

 

 

         I Ids Gerryts, overleden na 1543

 

Aenbrengh 1540: Ydts Gerrytssoon is te Wirdum is gebruiker van o.a 6 pm graslant als meyer van Thonis Galama ( blz.113)  en verder gebruiker van 1 pm te Wirdum (blz.112) en negen eynsen saetlandt te Goutum (blz.74).

 

De 1 pm saetlant ,waarvan hij in 1540 eigenaar/gebruiker is,  maakte in 1511 deel uit van 10 pm saetlant met als eigenaar Sittije Atte zoon en Eedts Geerijts wijff mijt huer zusters en broeren (Aenbrengh 1540 vermeldt dat in 1511 Syttye Aetgesoon en Ydts Gerrytssoons wyff met hoer susteren ende broederen  eigenaars zijn van deze 10 pm.)

 

Het lijkt dus dat in 1511 Ydts Gerryts al getrouwd was en dat hij zelf geen bezit had in de 10 pm.

Ids zelf wordt ook genoemd bij BB 1543  als naastligger, samen met Pier Foeckes (zie hierna).

 

Ids was getrouwd met N.N.

 

In 1511 is Eedts Geeryts wyff  met haar zusters en broers mede-eigenaar van land te Wirdum.

Dat zij tot de familie Jelgerhuis zou behoren (GJB 2011-181) is een misvatting (Ype Brouwers).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Anne Idses Gerritsdr, volgt onder II.

 

 

       II Anne Idses Gerritsdr, overleden Grouw 1588 ,volgens grafzerk (Walle 2153) , dochter van Ids Gerryts (I).

 

Boerin te Grouw ,in 1552 als Anna Sytties weduwe  vermeld (monstercedel).

Zie voor haar en haar man het Frysk kertiersteateboek blz.311 onder 1680/1681

 

Anna was gehuwd met  Sytse Piers, overleden Grouw voor 1552, vermoedelijk zoon van Pier Foeckes en Syts Sytsesdr

 

Sytse was boer te Grouw

Hij koopt 1542/1543 de helft van Wyglema-sate te Grouw voor 300 gg (rentmeestersrekeningen 11a 15v).

Zie voor hem en zijn vrouw het Frysk kertiersteateboek  blz.337,onder 1916 en 1917.

HvF 16700-310 d.d.1583 Ferck Idsz (Roorda) genoemd als voogd over de wezen van Sytie Piersz, gedagvaard voor een oude schuld.

Kwam Sytse Piers uit Grouw of  is Sytse Piers misschien een zoon van Pier Foeckes en Syts Sytsedr ?, genoemd als echtpaar te Wirdum in GJB 2011-184.

Jelle de Jong (Frysk kertiersteateboek 337/338) geeft als ondersteuning van deze theorie nog het volgende argument :  in 1543 heeft Ulbet Lieuwes te Wirdum als naastliggers Peer Foeckesoon en Ydtz Gerritssoon (de vader van Anna); Anna en Sytse zouden dan buurkinderen geweest zijn; Sytse Piers zou genoemd kunnen zijn naar de opa van moederskant.

Pier Foeckes wordt in 1540 vermeld als meyer te Wirdum (aanbreng  blz.113)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ids Sytses Wiglama, geboren voor 1552 , volgt onder III-a.

 

           2   Gosse Sytses, geboren voor 1552 , volgt onder III-b.

 

           3   Pier Sytses, geboren voor 1552 , overleden in/voor 1588

 

In 1578 boer te Grouw (P.I.) en evenals zijn broer Gosse aangeslagen voor

LWL 81-146 d.d. 1592: inv.sterfhuis Pyer Sytsez ; voor de wezen treden op als voogden Pyer Sytsez en Ydts Sytsez (Y.Brouwers), d.w.z. er is ook een broer Pyer Sytsez die dan leeft.

LWL 81-221v d.d.1593: scheiding van de nalatenschap van Pyer Sytsez, nu de weduwe hertrouwd is.

Pier moet zijn overleden voor zijn moeder Anna Idses, dus voor 1588 (Y.Brouwers).

 

 

Pier was gehuwd met Hylck  Haenckes,  overleden na 1596, dochter van Hanck  Bottes en  Tziets Mercx.

 

In 1596 verkoopt Hylck land voor haar kinderen bij Pier Sytses; voogden over haar kinderen zijn dan Ids Sytses en Botte Hanckes (Frysk kertiersteateboek blz.335, LWL 170-1v,2)

 

 

  III-a Ids Sytses Wiglama, geboren voor 1552, overleden Grouw 31 dec 1619 ,volgens grafzerk (Walle 2153), zoon van Sytse Piers en Anna Idsdr (II).

 

Boer op Wiglema,stem 29,te Grouw  ( voor hem en zijn kinderen zie Frysk Kertiersteateboek blz 335 nr.958 en 959)               

In 1592 en 1593 is Ydts Sytsez mede-curator over de kinderen van zijn overleden broer Pyer ;inventarisatie enscheiding nalatenschap (LWL 81-146 d.d.1592 en LWL 81-221v d.d. 1593)

In 1592/1593 wordt Ydts Sytses genoemd als gebruiker van Wiglema sate en hij is deels eigenaar.

Ids Sytses verkoopt in december 1596 samen met zijn zwager Gerben Diurres land onder Wirdum als voogden over de wezenkinderen van Gosse Sytses,  broer van Ids (LWL170-1v,2).

Hij koopt in 1616 samen met zijn vrouw land te Grouw van Gerben Diurres te Leeuwarden.

Volgens grafschrift begraven in het graf van zijn moeder te Grouw.

 

Ids was gehuwd met  Jets Diurredr, overleden na 1616 ,ws.te Grouw, dochter van Diurre Janckes en Tjets Gerbens

 

Voor de familie van Jets te Friens, zie www.simonwierstra.nl/FRIENS.htm 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytse Idses Wiglama, geboren Grouw ± 1590, volgt onder IV-a.

 

           2   Antje Idses Wiglama, geboren Grouw ± 1590, overleden Friens 7 aug 1667 ,volgens grafschrift ongeveer 77 jaar.

 

Zij is in 1640 als weduwe eigenaar/gebruiker van “Bruynsma” te  Friens (stem 12) en ook met haar broers eigenaar van stem 5 Friens.

 

Antje is getrouwd ± 1615 met Claes Piers, boer te Friens, overleden Friens voor 1640.

 

           3   Jeltje Idses Wiglama, geboren Grouw voor 1600, overleden voor 1640 (?)

 

Jeltje was gehuwd met Gauke Oenes.

 

           4   Diurre Idses Wiglama, geboren Grouw voor 1600, volgt onder IV-b.

 

 

   III-b Gosse Sytses, geboren voor 1552, overleden 1580/1590 ,ws.te Marssum, zoon van Sytse Piers en Anna Idsdr (II).

 

Boer te Grouw in 1578 (P.I.) , aangeslagen voor 1 cg en 5 st.

Hij tekent mee op 31-5-1580 bij de afrekening van de geestelijke opkomsten Grouw.

Gosse Sytsezn en Jel Dyorredr als echtelieden genoemd op 9-6-1580 (recesboek IDA, copie 4060 Tresoar).

Hij was dus in 1580 nog boer te Grouw, maar boerde later in Marssum.

Zijn kinderen zijn wezen te Marssum in januari 1591 (Frysk Kertiersteateboek blz.309 onder nr.840; 1590 m.z. 1591)

MEN 3-11 Syrck Eelckesz te Engelum protesteert in januari 1591 tegen de opzegging van de huur van 8 pm door de erven van wijlen Gosse Sydsz (Ype Brouwers)

 

 

Gosse was gehuwd met  Jel Diurredr., geboren te Friens, overleden 1580/1590 ,ws.te Grouw, dochter van Diurre Janckes en Tjets Gerbens

 

Haar zuster Jets was getrouwd met Ids Sytses (III-a).

Zij heeft een broer Gerben Diurres, getrouwd met Aete Saeckedr,in 1596 echtpaar te Leeuwarden.  Zie GBJ 2011-179.

Gerben is in 1596 en 1598 voogd  over haar kinderen (zie Frysk kertiersteateboek blz.309 onder 840/841 ,LWL 170-1v,2.

De daar in het kertiersteateboek veronderstelde ouders van Jel , Dijurre Heerckes en Rints Gerbendr, zijn niet juist.

Voor de familie van Jel te Friens zie www.simonwierstra.nl/FRIENS.htm 

 

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Diurre Gosses Wiglama, geboren ± 1575, volgt onder IV-c.

 

           2   Sytse Gosses Wiglama, volgt onder IV-d.

 

           3   Jencke Gosses Wiglama, volgt onder IV-e.

 

           4   Tjerck Gosses Wiglama, volgt onder IV-f.

 

           5   Antje Gosses Wiglama, volgt onder IV-g.

 

 

   IV-a Sytse Idses Wiglama, geboren Grouw ± 1590, overleden Engelum 26 dec 1652 ,volgens lidmatenlijst, zoon van Ids Sytses Wiglama (III-a) en Jets Diurredr.

 

Boer onder Grouw (in 1640 met zijn broer eigenaar en gebruiker van Wiglema,stem 29).

Tevens in 1640 met zijn broer Diurre en zuster Antje eigenaar van de “Byle” te  Friens (stem5)

Op de lidmatenlijst van Engelum 1646/1652.

In 1652 wordt Sytse,wonend bij Leeuwarden,curator over de kinderen van zijn overleden broer Diurre.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   waarschijnlijk Sytse Sytses Wiglama, afkomstig uit Leeuwarden in 1650, overleden na 1668.

 

Hij ging in ondertrouw op 6-4-1650 en trouwde op 26-4-1650 ‘voor het gerecht te Leeuwarden met Tietske Freerks uit Leeuwarden

Zijn naam staat met anderen vermeld op de kerkklok van Britsum uit 1664.

Hij staat met zijn vrouw in 1668 bij de geref. lidmaten van Leeuwarden.

 

 

Sytse is getrouwd Hallum 1647 ?,18-4-1647 3e pr.Engelum (2) met  Tryntje Klazes, afkomstig uit Hallum in 1647.

 

Het trouwboek Hallum 1643/1656 ontbreekt.

 

 

   IV-b Diurre Idses Wiglama, geboren Grouw voor 1600, overleden aldaar 1652 ,voor 26-10-1652, zoon van Ids Sytses Wiglama (III-a) en Jets Djurresdr.

 

Boer onder Grouw (in 1640 samen met zijn broer eigenaar en gebruiker van Wiglema,stem 29).

Ook is hij met zijn broer Ids en zuster Antje in 1640 eigenaar van de “ Byle” te  Friens  (stem 5).

IDA-35 d.d.26-10-1652:Inventarisatie sterfhuis Diorre Ydses: zijn broer Sytse Idses,wonende bij Leeuwarden,en Duckle Sioerts uit Deersum,worden op deze datum benoemd als curatoren over zijn kinderen Jetske,in het 20e jaar;Jentje,in het 17e jaar;Gerben,in het 14e jaar,en Antje,in het 10e jaar.Op verzoek van de curatoren vindt dan inventarisatie plaats ten sterfhuize van Diorre Idses.Scheiding en deling is er op 28-10-1653.

IDA 55-nr.192a,3e pr.21-3-1653:Diorre Idses te Grouw had gekocht voor 162 car.gld.van Carel van Roorda een eeuwige rente van 4 goudguldens en 18 stuivers uit Wiglema sate,door Diorre bewoond.

IDA-55 d.d.13-3-1665:er is sprake van Diurre Ydses erven als naastliggers te Grouw.

 

Diurre is getrouwd ± 1630 met  Taetje? N..,  overleden Grouw in/na 1642

 

Jetske heeft dochter Teetje, Gerben heeft dochter Taetje, Antje heeft dochter Tet.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jetske Diurres Wiglama, geboren Grouw 1632, volgt onder V-a.

 

           2   Jentje Diurres Wiglama, geboren Grouw 1635, overleden na 1652.

 

Over hem is verder niets bekend.

 

 

           3   Gerben Diurres Wiglama, geboren Grouw 1638, volgt onder V-b.

 

           4   Antje Diurres Wiglama, geboren Grouw 1642, volgt onder V-c.

 

 

   IV-c Diurre Gosses Wiglama, geboren ± 1575, overleden Engelum 1640/1641, zoon van Gosse Sytses (III-b) en Jel Diurredr..

 

Als Djurre Gosses in 1640 eigenaar en gebruiker van stem 3 Engelum (in 1580 genoemd als Meerstra en in 1511 als Maer of Meer, zie “Skiednis fan Menameradiel”  blz 477).

Hij testeerde reeds op 4-7-1603.

Hij noemde zich eerst Haringsma,maar later meestal alleen met patroniem, nog later Wiglama (zoals zijn familie in Idaarderadeel).

Zijn vrouw en kinderen  gebruiken daarna ook deze naam.

In 1598 is zijn oom Gerben Djurres voogd over hem en een acte d.d.14-1-1598 gaat over Djurre Gosses erfgoed.

MEN 49-255 d.d.29-12-1608:Djurre Gosses en zijn broer Sytse Gosses zijn borg voor Alef Jetses,rechter en ontvanger te Marssum.Alef wordt curator over zijn broers en zusters,wezenkinderen van Jetse Gerkes.

MEN 81-262 d.d.24-12-1688:Op 6-4-1610 verkopen Ernst van Goslinga en Sjouck van Cammingha 30 goudguldens eeuwige rente uit de zathe te Engelum aan Djurre Gosses en Tryntje Jorryts.

MEN 50-11 d.d.5-5-1613:D.G.ondertekenaar van weesrekening.

MEN 51-154v d.d.3-2-1619:D.G.,kerkvoogd te Engelum,ondertekent.

MEN 52-197 d.d.2-6-1620:D.G.benoemd als curator over Gosse Sytses,21 jaar,en Tjebbe Sytses,13 jaar.Dit zijn de wezenkinderen van zijn overleden broer Sytse.

MEN 52-529 d.d.29-6-1621:D.G.genoemd als armvoogd te Engelum.

MEN 53-253 d.d.4-8-1622:D.G.te Engelum als curator.

MEN 53-467 d.d.24-4-1623:D.G.ondertekenaar bij boedelscheiding.

MEN 53-692/704 d.d.28-4-1624:D.G.te Engelum wordt curator over de wezenkinderen van zijn broer Jencke Gosses en Atje Franses te Deinum n.l.Frans,20 jaar,Gosse,16 jaar,en Doetje,6 jaar.Daarna volgt inventarisatie.

MEN 56-68 d.d.20-9-1628:D.G.als curator over de wezen van Jencke Gosses geeft beheer in de weesrekening.

MEN 57-137:d.d.30-3-1631:D.G.als curator betrokken bij de scheiding van de nalatenschap van zijn broer Sytse Gosses.Hij is mede-curator over de kinderen van Sytse n.l.Tjebbe Sytses en Gosse Sytses.De weduwe is Antje Willems.

HOF 16792:D.G.wordt op 14-6-1634 samen met Schelte Scheltes en Sjoerd Andles benoemd als curator over Tjebbe Sytses,innocent,zoon van wijlen Sytse Gosses en Antje Willems.

MEN 58-441 d.d.13-7-1634:D.G.betrokken bij de boedelscheiding van zijn zoon Gosse na diens hertrouwen.

MEN 58-574 d.d.27-2-1635:D.G.als buurman-ondertekenaar bij boedelscheiding.

MEN 58-765 d.d.31-5-1635:D.G.bij inventarisatie nalatenschap Rein Sjoerds Tolsma te Menaldum,die getrouwd was met zijn dochter Tjitske Djurres.

MEN 66-42/47 d.d.1654 (48/50 ontbreken;de datum ligt tussen 4-1-1654 en 10-5-1654):inventarisatie van de nalatenschap van Djurre Gosses en Tryntje Jorrits;hij was ongeveer 14 jaar daarvoor overleden.Het echtpaar liet op 4-7-1603 een testament maken bij de notaris.Stukken bij de inventarisatie:een acte d.d.14-1-1598 betreffende Diorre Gosses erfgoed van zijn toenmalige curator Gerben Diorres;actes van uitbernsinge d.d.17-9-1621 voor Epe Sybes en Jelcke Diorres;d.d.16-7-1625 voor Gosse Diorres en Romck Pieters;d.d.25-5-1628 voor Rein Sjoerds Tolsma en Tiets Diorres;d.d.21-4-1638 voor Ds.Goswinus Wiglama en zijn vrouw;d.d.3-1-1641 voor Ferck Diorres en d.d.13-5-1642 voor Jorrit Diorres.                                                                                                             

 

Djurre is getrouwd ± 1600 met  Tryntje Jorrytsdr, geboren ± 1580,  overleden Engelum 10 mrt 1665/24 mrt 1665, dochter van Jorryt Janckes en Dieuw Thysdr

 

Boerin te Engelum na overlijden van haar man.

Onder de naam Tryn Djurres doophefster van meerdere kleinkinderen.

Zij testeerde als Trijntie Jorrytsdr, weduwe Diurre Gosses Wiglama, op 10-3-1665 te Engelum (EEE 3-237v/238v,geregistreerd 4-2-1667).

Zij verklaart dan door codicil d.d.10-3-1665 bij haar testament van 14-2-1659 te blijven,zodat sate en landen gaan naar haar zoon Jan Djurres Wiglama.

Er is een legaat voor Rixt Hanses,kind van haar dochter Pytrick en Hans Heslinga,dat echter gedurende het leven van Hans Heslinga op intrest moet blijven staan (MEN 81-262v).

Zie voor de inventarisatie van haar nalatenschap MEN 70-blz 321/331 d.d.24-3-1665.

Tryn Jorryts is geen Wiglama,zoals altijd werd verondersteld. Zij is bekend onder de naam Wiglama van haar man en gebruikte die naam na diens overlijden.

Zij is familie van Ferck Jorryts Allema,die in 1587 (niet 1580) een deel koopt van Meerstra te Engelum (Grafschriften IV-94 en MEN 2-46a), zie hierna.

Deze zathe met landen,stem 3 Engelum, waar zij ook met haar man woont, komt mee uit het bezit van haar familie  (zie Frysk Kertiersteateboek nr.420 op blz.308).

Omdat zij erfde van Ferck zal zij daarom ook een zoon van haar en Djurre naar deze Ferck hebben genoemd.

 

De ouders en voorouders van Tryntje Jorrytsdr kwamen tevoorschijn bij het onderzoek van Ype Brouwers naar het nageslacht van Mintye Walperts (zie GJB 2013-259/260).

Zie hierna voor meer bijzonderheden.

 

 

Betreffende Ferck Jorryts:

Hij trouwde in 1564 met Aeff Sybrants Meinsma,weduwe van Jan Pieters te Hempens.

Aeff is overleden in 1580 te Engelum en daar begraven (zie Grafschriften IV-94).

Ferck is volgens P.I. 1578 inwoner van Engelum.

MEN 2-46a d.d.1587: Ferck Jorrytsoen Allema koopt ¾ in Meersterazaete te Engelum en 8 pm onder de klokslag van Marssum van juffr.Auck Doenia, vrouw van Fedde Haerda, voor 2500 goudguldens.

In 1589 woont hij in Leeuwarden;hij koopt dan met anderen land te Wirdum (LWL 169-34).

MEN 3-11 d.d.12-1-1591:Ferck Jorryts genoemd met een protest bij de rechtszitting.

HEN 42-68 d.d.1591:Ferck Jorrits verkoopt een deel van een sate,stem 34 Wommels (geërfd van zijn moeder).

MEN 3-285 3e pr.6-7-1591:Ferck Jorryts Allema te Leeuwarden proclameert de koop van 11,5 pm.land op het Engelumer Nieuwland of meenschar in een stuk van 32 pm.

Ferck overlijdt in 1593 in Leeuwarden.

LWN Y10-209/226 d.d.6-3-1593:inventarisatie ten sterfhuize van Feddrick Jorrits Allema.

In 1594 (MEN 3) zijn de erfgenamen van Ferck naastliggers van een huis te Marssum.

 

Met dank aan Ype Brouwers, zie GJB 2013-258/260 :

Trynke Jorrytsdr  heeft in 1593 na overlijden van Ferck Jorryts Allema als voogd Gerben Diorres te Leeuwarden ; hij is ook haar voogd  in 1598    (HvF 16482 nr.12  d.d. 13-3-1598 op blz.20: Syoerd Syoerdts Gorda als erfgenaem van wijlen Ferck Jorryts contra Gerben Diorres wonende Leeuwarden als voormond over Trynke Jorrytsdr  Menaldum) ; dezelfde Gerben Diurres is ook in 1598 voogd over haar toekomstige man.

Trynke is een dochter van Jorryt Janckez te Menaldum en Engelum  en Dieuw Thysdr

Feddrick Jorritz Allema, overleden Leeuwarden 1593, is een zoon van Bauck Fercx uit haar eerste huwelijk met Jorrit Wopckes.

Jorryt Janckez, overleden voor 1593, is een zoon van Bauck Fercx uit haar derde huwelijk met Jancke Thomasz.

Als Feddrick in 1593 overlijdt zijn de wezen van zijn halfbroer Jorryt Janckes (waaronder dus Trynke) voor de helft erfgenaam.

 

 

 

Uit het huwelijk van Diurre en Tryntje:

 

           1   Jeltje Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1600, volgt onder V-d.

 

           2   Gosse Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1600, volgt onder V-e.

 

           3   Tjitske Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1605, volgt onder V-f.

 

           4   Ferck Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1605, volgt onder V-g.

 

           5   Ids Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1610, overleden Marssum 20 mei 1667/22 mei 1671.

 

Ontvanger te Marssum;niet bij de lidmaten Marssum.

MEN 16-356v met pr.19/3,26/3 en 23/4-1661:Ids Djurres koopt een huis te Marssum van Tjepke Sakes.

MEN 68-373 d.d.12-3-1661:hij tekent een weesrekening voor zijn schoonvader Alef Jetses,die slechte ogen had.

MEN 17-198v met pr.11/11,25/11 en 9/12-1662:Ids Djurres en Sytske Alefs,echtpaar te Marssum,kopen een huis te Marssum van Bartel Tjepkes.

MEN 70-17 d.d.26-4-1664:met zijn broer Jorrit voogd over de dochter Tryntje van Klaas Tjeerds en Dieuke Gosses te Deinum;Ids en Jorrit zijn ooms van Dieuke.

MEN 70-217 d.d.20-12-1664:zijn schoonvader Alef Jetses is overleden en er vindt inventarisatie plaats;boedelscheiding 7-6-1665.

MEN 70-335/336 d.d.1-4-1665:met zijn broer Jorrit voogd over Sjoerd Reins Tolsma;als ooms van Sjoerd.

MEN 17-251v met pr.23/5,30/5 en 20/6-1665:hij,ontvanger te Marssum,en zijn vrouw Sytske Alefs,verkopen een huis te Marssum aan Gerben Bokkes te Marssum;koopbrief 30-4-1665.

MEN 72-93 d.d.20-5-1667:medevoogd over de kinderen van zijn overleden broer Ferck.

MEN 74-151/159v d.d.7-10-1671:Ids is overleden;weduwe Sytske heeft zijn beheer voor Tryntje (zie boven) overgenomen;weesrekening.

 

Ids is getrouwd  (?) v 12 mrt 1661 met zijn nicht Sytske Alefs, geboren ± 1608, overleden n 22 mei 1671, dochter van Alef Jetses en Antje Gosses Wiglama (IV-g).

 

Sytske Alefs uit Marssum ging op 6-10-1627 te Marssum in ondertrouw met haar neef Ype Sjoerds Tolsma uit Marssum,zoon van Sjoerd Ypes Tolsma en Sjouk Jetses.Zij werd lidmaat te Marssum na belijdenis op 24-5-1631.Haar moeder is als Antje Alefs doophefster bij de doop van dochter Sjoukje.Haar 2e huwelijk met Ids wordt niet vermeld te Marssum.

 

 

           6   Jorrit Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1610, volgt onder V-h.

 

           7   Pytrick Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, volgt onder V-i.

 

           8   Jan Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, overleden aldaar 1688 ,voor 22-12-1688.

 

Boer te Engelum (in 1670 eigenaar en gebr.stem 3).

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 17-7-1681.

MEN 81-261v d.d.24-12-1688:Jan Diurres Wiglama koopt 16-11-1654 de ouderlijke boerderij (Engelum stem 3) met 60 pm.land en stemrecht van zijn moeder Tryntje Jorrits,wat betreft haar deel,voor 4500 goudguldens.

MEN 70-321 d.d.24-3-1665:zijn moeder Tryntje Jorrits is overleden;er vindt inventarisatie plaats.

MEN 17-253v met pr.30/5,20/6 en 18/7-1665:koopt als mede-eigenaar een deel van de zate te Engelum van Jentje Ypes,Hessel Ypes,Auck Ypes en Sybe Ypes;koopbrief 24-4-1665 spreekt over een koopsom van 300 goudguldens en 4 gouden ducaten (zie MEN 81-262 d.d.24-12-1688).

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:betrokken bij de inventarisatie en boedelscheiding na het overlijden van zijn broer Ferck.

MEN 74-62v/68 d.d.22-5-1671:Voogd over Tryntje,in het 13e,dochter van Klaas Tjeerds en Dieuke Gosses te Deinum;weesrekening;hij is de oom van Dieuke.

MEN 74-347v d.d.1-10-1672:zijn broer Jorrit te Marssum is overleden;hij wordt voogd over Djurre,innocent,zoon van Jorrit en Doed Jentjes;daarna inventarisatie.

MEN 74-blz.684 d.d.23-9-1672:hij wordt voogd over Atje,innocent,in het 29e jaar,dochter van zijn zuster Antje Djurres en Ds.Goswinus Wiglama te Midlum.

MEN 19-57 met pr.10/12,17/12-1678 en 14/1-1679:koopt 1/18 deel van de zate te Engelum voor 515 car.gld.van Sjoerd Reins Tolsma te Arum;koopbrief 13-11-1678.

MEN 19-105v met pr.18/5,25/5 en 22/6-1680:koopt het 1/63 deel van de zate,dat toebehoorde aan Djurre Gosses,schoenmaker te Menaldum,voor 100 goudguldens;koopbrief 15-5-1680.

MEN 19-146v met pr.31/1,14/2 en 28/2-1682:koopt voor 800 car.gld.het 1/8 deel van de zate,dat toebehoorde aan Antje,Tiets,Dieuke,Jeltje,Teth en Djurre,kinderen van zijn broer Ferck;koopbrief 23-4-1681.

MEN 19-147 met pr.31/1,14/2 en 28/2-1682:koopt voor 800 car.gld.het 1/8 deel van de zate,dat toebehoorde aan Sybren,aan Jeltje,vrouw van Claes Joeckes,en aan Rixt,vrouw van Ids Johannes,kinderen van zijn zuster en zwager Hans Sybrens Heslinga;koopbrief 23-4-1681.

MEN 99-81v met pr.8/6,22/6 en 20/7-1682:koopt 17 pm.land te Marssum/Engelum van Duco Martena van Burmania;koopbrief 24-5-1686.

MEN 81-259 (blz.523) d.d.22-12-1688:Jan was voogd van Djurre Jorrits;op verzoek van de bloedverwanten van Djurre wordt het beheer over diens goederen overgedragen aan Sybren Hanses te Marssum en Watse Franses te Oosterbierum,alsmede aan Claes Gosses en Djurre Ferx,erfgenamen van Jan.

MEN 81-260-265v (blz.524/536) d.d.24-12-1688:inventarisatie na zijn overlijden ten sterfhuize op verzoek van de erfgenamen Tietske Gosses Wiglema,getrouwd met Djurre Fercks,en Claes Gosses Wiglema; naast vele familieleden worden o.a. vermeld koopbrieven en de testamenten van zijn moeder Tryntje Jorrits d.d.19-2-1659 en 10-3-1665;ook zijn testament d.d.22-1-1680,waarbij als erfgenamen worden aangewezen Tietske en Claes Gosses Wiglama.

Voor elk van zijn broeders en zusters kinderen en voor het dorp Engelum is er een legaat van 20 car.gld.                                                                                                                      

 

 

           9   Antje Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, volgt onder V-j.

 

 

   IV-d Sytse Gosses Wiglama, overleden 1620, zoon van Gosse Sytses (III-b) en Jel Diurredr..

 

Hij woonde te Marssum.

Na zijn overlijden komen in 1620  zijn zoons Gosse (21 jaar) en Tjebbe (13 jaar)  onder voogdij van zijn broer Djurre te Engelum. .Zie MEN 52-197 d.d.2-6-1620 en MEN 57-137 d.d.30-3-1631.

 

Sytse was gehuwd met  Antje Willems, overleden na 1634.

 

HvF 16792-93 d.d.14-6-1634:Claes Lieuwes en Jan Gadses curatoren over de weeskinderen van wijlen Sytze Gosses en moeder Antje Willems vragen als curator o.a.Diorre Gosses Wiglama voor Tjebbe,die innocent is.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Gosse Sytses, geboren 1598/1599, overleden na 1631                1

 

Zie  MEN 57-137 d.d.30-3-1631.

 

2 Tjebbe Sytses, geboren 1606/1607, overleden na 1648.

 

Tjebbe Sytses te Marssum was innocent en stond onder curatele van zijn oom Djurre Gosses.

HvF 16793-264 d.d.4-3-1648:als Djurre Gosses is overleden wordt een nieuwe curator gevraagd.

 

 

            

 

   IV-e Jencke Gosses Wiglama, overleden Deinum 1624, voor 28-4-1624, zoon van Gosse Sytses (III-b) en Jel Diurredr..

 

Jencke Gosses van Deinum,weduwnaar ,is op 6-3-1624 ondertrouwd te Marssum met Grytje Fockes van Marssum,weduwe.

MEN-53-692/704 d.d.28-4-1624:Zijn kinderen zijn wezen te Deinum en komen onder voogdij van hun oom Djurre Gosses te Marssum.De wezen zijn:Frans,20;Gosse,16 en Doetje,6.

 

Jencke was gehuwd met  Atje Franses, overleden Deinum voor 1624.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frans Jentjes, geboren 1604, volgt onder V-k.

 

           2   Gosse Jentjes Wiglama, ,Ds.Goswinus Wiglama,, geboren 1608, overleden Midlum jun 1655.

 

Op 13-12-1631 al predikant te Midlum.

Hij staat op 10-6-1626 ingeschreven aan de Franeker Universiteit onder nr.2307 als student met de naam Gosvinus Joannis Wiglama.

MEN 14-187v met pr.30/9,7/10 en 21/10-1645:hij verkoopt land te Deinum aan Fredrick van Grovestins.

 

Gosse zal getrouwd zijn  ± 1635 met zijn nicht Antje Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, volgt onder V-j.

 

Voor hun kinderen , o.a dochter Atje, zie V-j

 

           3   Doedt Jentjes, geboren 1618, overleden voor 1650.

 

Haar huwelijk met Jorrit is niet te vinden in Menaldumadeel.

In 1694 behoren bij de erfgenamen van Djurre (haar zoon): Jentje Franses,Watse Franses (in 1688 te Oosterbierum) en Antje Franses.Dit zijn tantezeggers van haar.

 

Doedt zal getrouwd zijn  ± 1642 met haar neef Jorrit Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1610, volgt onder V-h.

 

 

    IV-f Tjerck Gosses Wiglama, overleden Minnertsga 5 nov 1660 ,volgens lidmatenboek, zoon van Gosse Sytses (III-b) en Jel Diurredr..

 

MEN 52-99v-105:genoemd bij de inventarisatie op 2-6-1620 na overlijden van zijn broer Sytse;hij was nog geld schuldig (MEN 52-104).

Op de 1e lidmatenlijst Minnertsga in 1655.

MEN 67 d.d.27-1-1657,acte 20:Tjerk Gosses Wiglama te Minnertsga als grootvader voogd over Dieuke,in het 17e,en over Jacob,in het 15e,wezenkinderen van zijn zoon kapitein Schelte Tjerks Wiglama.

MEN 67 d.d.28-10-1657,acte 21:Hij wordt voogd over de kinderen van Antje Cornelis.

 

Tjerk was gehuwd met  Wick Takes, overleden Minnertsga 23 mei 1665.

 

Op de 1e lidmatenlijst Minnertsga in 1655.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Schelte Tjerks Wiglama, geboren v 1620, volgt onder V-l.

 

           2   Jeltje Tjerks Wiglama.

 

Doet zij op 21-4-1666 als j.d. belijdenis te Franeker ?

 

Jeltje is getrouwd Franeker 27 okt 1667 met Jan Sipkes, afkomstig uit Franeker in 1667.

 

           3   Tjebbe Tjerks Wiglama.

 

Tjebbe is getrouwd Leeuwarden 21 apr 1648 met Judith Jansen, afkomstig uit Nord in 1648.

 

           4   waarschijnlijk Dirk Tjerks Wiglama, volgt onder V-m.

 

 

   IV-g Antje Gosses Wiglama, overleden na 1644, dochter van Gosse Sytses (III-b) en Jel Diurredr..

 

Antje is getrouwd voor 1608 met  Alef Jetses, overleden Marssum 1664, zoon van Jetse Gerkes en Sytske Alefs.

 

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 31);ook rechter en ontvanger te Marssum.

MEN d.d.29-12-1608:zijn zwagers Djurre Gosses en Sytse Gosses zijn borg voor hem;Alef wordt voogd over zijn broers en zusters.

MEN 70-217,231 d.d. 20-12-1664:na zijn overlijden is er inventarisatie en boedelscheiding;hij en zijn vrouw Antje Gosses maakten 30-7-1644 een testament;hij testeerde 10-2-1663.Dochter Sjoukje Alefs is voor hem overleden;dochter Sytske Alefs is getrouwd met Ids Djurres Wiglama.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sytske Alefs, geboren ± 1608, overleden na 22 mei 1671.

 

Sytske is getrouwd  (?) voor 12 mrt 1661 met haar neef Ids Diurres Wiglama, geboren Engelum ± 1610, overleden Marssum 20 mei 1667/22 mei 1671, zoon van Diurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

           2   Sjoukje Alefs, overleden voor 1664.

 

 

     V-a Jetske Djurres Wiglama, geboren Grouw 1632, overleden na 1658, dochter van Djurre Idses Wiglama (IV-b) en Taetje? N..

 

Zij testeerde met haar man te Bozum in 1658 (EEE 2-338).

 

Jetske is getrouwd Bozum 10 jul 1653 met  Sicke Sickes Tania, overleden na 1663, zoon van Sicke Foppes Tania en Jouwerke Sickes Adama.

 

In 1663 genoemd als ontvanger te Bozum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Djurre Sickes Tania, geboren Bozum 1655, overleden aldaar ,daar begraven.

 

           2   N Sickes Tania, geboren 1657.

 

           3   Teetje Sickes Tania. Teetje Sickes Tania (Bozum) trouwt 27-3-1678 te Rauwerd met Albert Bruinsma.

 

           4   Sibrant Sickes Tania, overleden Bozum ,daar begraven.

 

 

     V-b Gerben Djurres Wiglama, geboren Grouw 1638, overleden na 1698, zoon van Djurre Idses Wiglama (IV-b) en Taetje? N..

 

Boer te Deersum (in 1698 gebruiker van stem 11).

IDA 56-470 d.d.16-6-1690:Gerben Djurres te Deersum verkoopt een deel van Groot Fenwierstra te Grouw,stem 38.

IDA 56-490 d.d.9-3-1691:Gerben Djurres en zijn zwager Gerben Reiners Wierstra verkopen een deel van Wiglama te Grouw,stem 29.

 

Gerben is getrouwd Deersum 30 jan 1681 met  Lysbert Hendriks, afkomstig uit Deersum in 1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Diorre Gerbens Wiglama, gedoopt Deersum 25 dec 1682.

 

           2   Jentje Gerbens Wiglama, gedoopt Deersum 22 jun 1684.

 

           3   Taetje Gerbens Wiglama, gedoopt Deersum 25 apr 1686.

 

           4   Aaltje Gerbens Wiglama, gedoopt Deersum 2 mrt 1690.

 

           5   Antje Gerbens Wiglama, gedoopt Deersum 17 mei 1694.

 

 

     V-c Antje Djurres Wiglama, geboren Grouw 1642, overleden na 1690, dochter van Djurre Idses Wiglama (IV-b) en Taetje? N..

 

Antje was gehuwd met  Gerben Reiners Wierstra, overleden na 1708 ,ws.voor 1718, zoon van Reiner Cornelis en N.N..

 

Gerben  woont als boer te Wytgaard onder Wirdum (in 1698 en 1708 gebruiker van stem 41,maar niet meer in 1718).

Zijn moeder komt vermoedelijk uit de familie Wierstra te Grouw (Fenwierbestand)

LWL-70 d.d.18-12-1668:Gerben Reiners genoemd als curator.

IDA-56-blz.114,3e pr.12-3-1677:Jan Reiners te Deersum koopt mandelig met de verkoper,zijn broer Gerben Reiners te Wytgaard,aanpart van landen en huis c.a.,de Bird,Grouw (Gerben had dit geërfd van wijlen zijn vader).

LWL-70 d.d.30-9-1679 en 8-10-1679:Gerben Reiners te Wirdum als curator;zijn tante Riemke Ellerts is nu overleden en maakte op 16-4-1675 een testament.

LWL-186-158v d.d.20-2-1691:Gerben Djurres uit Deersum voor de helft en Gerben Reiners en Antje Djurres,echtelieden te Wirdum,samen voor de andere helft tekenen op 10-2-1691 een schuldbekentenis.

IDA-56-blz.490,3e pr.9-3-1691:Gerben Reiners te Wirdum en zwager Gerben Djurres Wiglama te Deersum verkopen samen een klein deel van Wiglema sate,Grouw.

In 1698 is hij nog voor een klein deel eigenaar van Fenwierstra,stem 38 Grouw.

LWL-71 d.d.23-2-1702:Zijn broer Ate Reyners was al overleden en op verzoek van de weduwe Wytske Ruurds wordt hij als curator benoemd voor de kinderen Reyner Ates,17 jaar en Sjoerd Ates,11 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tet Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 7 jan 1666.

 

           2   Akke Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 17 dec 1671.

 

           3   Lysbet Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 8 jun 1674.

 

           4   Reiner Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 21 nov 1677.

 

           5   Janke Gerbens Wierstra, gedoopt Wirdum 28 mei 1683.

 

 

     V-d Jeltje Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1600, overleden voor 1647, dochter van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Acte van uitbernsinge 16-9-1621 voor haar en haar man,betreffende het bezit van haar ouders voor 1200 car.gld.Zie MEN 66-42/47 d.d.1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader Djurre Gosses en ook MEN 81-263.

In 1647 zijn de kinderen wezen;de oudste Sybe is al meerderjarig en er is veniam atatis voor de andere 2 zoons;dochter Aukje onder voogdij van haar ooms Gosse Djurres en Ferck Djurres (MEN 63-264,317 d.d.20-1-1647 en 21-10-1647).De kinderen Jentje,Hessel en Aukje verkopen 24-4-1665 hun aandeel in het bezit van hun grootouders voor 1300 goudguldens aan hun oom Jan Djurres Wiglema.

 

Jeltje is getrouwd ± 1620 met  Ype Sybes, overleden v 1647.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sybe Ypes, geboren v 1622, overleden voor 1665.

 

           2   Jentje Ypes, geboren v 1632, overleden na1694.

 

MEN 81-263 d.d.24-12-1688:hij ontving op 20-5-1656 300 car.gld.van zijn grootmoeder Tryntje Jorrits als uitbernsinge.

MEN 83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits de overeenkomst.

 

 

           3   Hessel Ypes, geboren v 1632, overleden na1665.

 

           4   Aukje Ypes, geboren 1632, overleden na 1665.

 

Zij komt in 1647 onder voogdij van haar ooms Gosse Djurres en Ferck Djurres.

 

 

 

     V-e Gosse Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1600, overleden Marssum okt 1653, zoon van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 10.

Als weduwnaar lidmaat te Marssum na belijdenis op 4-2-1631.Zijn moeder Tryn was doophefster bij de doop van zijn kinderen Dieuwke en Romke.

Acte van uitbernsinge 16-7-1625,betreffende zijn erfgoed.

MEN 56-123 d.d.2-7-1628:Gosse Djurres te Marssum,weesrekening.

MEN 58-420,421 d.d.12-7-1634:zijn vrouw Romkje Pieters is overleden;de kinderen Geertje,8 jaar,Dieuwke,6 jaar en Romke,in het 4e jaar komen onder voogdij van Gerrit Pieters te Arum,zijn zwager;daarna volgt inventarisatie.

MEN 58-441 d.d.13-7-1634:boedelscheiding,ondertekend door hem en door zijn vader Djurre Gosses.

MEN 63-264 d.d.20-1-1647:met zijn broer Ferck benoemd als voogd over Auck,in het 15e jaar,dochter van hun zuster Jeltje en Ype Sybes.

MEN 63-317 d.d.21-10-1647:weesrekening betreffende bovengenoemde Auck.

MEN 66-1 d.d.16-12-1653:Gosse overleed ongeveer 8 weken voor deze datum;inventarisatie van de nalatenschap van Gosse Djurres te Marssum;Gerland Klazes is de weduwe.

MEN 66-42/47 d.d.1654:als overledene genoemd bij de inventarisatie van de nalatenschap van zijn vader Djurre Gosses.

MEN 70-319 d.d.24-3-1665:als zijn moeder Tryntje Jorrits is overleden,komen zijn jongste kinderen onder voogdij van hun stiefvader Klaas Lieuwes;het betreft Romkje,in het 24e,Djurre,in het 22e,Klaas,in het 16e,en Jeltje,in het 13e.

 

Gosse is getrouwd ± 1625 (1) met  Romkje Pieters, overleden Marssum in 1630, begraven Marssum 4 nov 1630 ,zie doopboek 1630.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Geertje Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 25 feb 1627, overleden na 1665.

 

MEN-17 d.d.29-4-1665:zij woonde met haar man te Ternaard en had land uit de erfenis van haar grootmoeder Tryntje Jorrits.Dit verkocht ze aan haar oom Jorrit.

 

Geertje was gehuwd met Bouwe Klazes.

 

           2   Dieuwke Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 1 jan 1629 ,doophefster grootmoeder Tryn, volgt onder VI-a.

 

           3   Romke Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 7 nov 1630 ,doophefster grootmoeder Tryn.

 

Vermoedelijk jong overleden.

 

 

Gosse is in ondertrouw gegaan Marssum 11 jan 1634 (2) met  Gerland Klazes, afkomstig uit Hantum in 1634, geboren ± 1610, overleden n 1684.

 

MEN 78 d.d.24-3-1665:Gerland hertrouwde 2-2-1662 te Marssum met Klaas Lieuwes van Marssum.

MEN 80 d.d.22-4-1685:genoemd als medevoogd over de zoon van dochter Brecht.

 

Uit dit huwelijk:

 

           4   Brecht Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 18 jan 1635, volgt onder VI-b.

 

           5   Klaas Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 4 dec 1636, overleden aldaar v 1649.

 

           6   Tjitske Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 1639, overleden Engelum 1703/1712.

 

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 19-4-1685;op lidmatenlijst van 1703.

 

Tjitske is getrouwd Engelum 14 jan 1683 met haar neef Djurre Fercks Wiglama, geboren 1654/1655, gedoopt Engelum 4 feb 1655, overleden Engelum na 1718, natuurlijke zoon van Ferck Djurres Wiglama (V-g) en Rixt Hanses Heslinga (VI-g).

 

Boer te Engelum (1698,1708 en 1718 gebruiker en n.ux.voor 2/3 eigenaar stem 3).

MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694: hier wordt vermeld  dat hij de zoon is van Rixt Hanses.

Niet gedoopt te Marssum,zoals de andere kinderen van Ferck,maar  te Engelum op 4-2-1655; als  “doopouders”  worden daar genoemd zijn grootvader Hans Sybrens en zijn grootmoeder Tryntje Djurres d.i.Tryntje Jorrits.

MEN 75-458 d.d.18-10-1673:Djurre,in het 18e,komt onder voogdij van Sierk Annes te Marssum.

Sierk was in 1658 getrouwd met zijn moeder Rixt Hanses en was dus zijn stiefvader.

Bij deze ondervoogdijstelling d.d.18-10-1673 staat echter dat stiefmoeder Antje Claeses de moeder is van Djurre en dat zal wel zijn om de waarheid te verbloemen.

 

Djurre wordt lidmaat te Engelum na belijdenis op 19-4-1685;op de lidmatenlijst van Engelum in 1703 (dan diaken),en zonder vrouw in 1712 en in 1716;met zijn 2e vrouw Tietje in 1719.

MEN 82-blz.838 d.d.26-10-1693:weesrekening door wijlen Sjoerd Ypes Tolsma te Marssum en Djurre Fercks Wiglama te Engelum als voogden over Djurre Jorrits Wiglama.

MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694:weesrekening door hem als voogd over Djurre Jorrits,die overleden is.Hij doet afrekening vanaf 20-10-1693 ten behoeve van de erfgenamen van Djurre.

De erfgenamen zijn:1)Claes Gosses n.ux.2)Sjoucke Andries n.ux.tezamen lasthebbende voor 3)Jacob Jansen 4)Sybren Hansen Heslinga voor zichzelf en lasthebbende voor 5)Claes Jukes n.ux.en 6)Teunis Dirks n.ux. 7)Diurre Ferx wegens zijn moeder Rixt Hansen 8)Marten Jansen n.ux. 9)Jentje Franses en 10)Watse Franses,beiden voor zichzelf en lasthebbende voor 11)Antie Franses,weduwe Hessel Abes 12)Ids Johannes n.ux. 13)Jentje Ippes 14)Jan Riemers n.ux. (zie Osinga GEN 513-113).

MEN 83-176v (blz.372):deze erfgenamen tekenen de scheidingsovereenkomst op 11-7-1694.

Uit zijn huwelijken zijn geen kinderen bekend.

 

Djurre is later getrouwd Engelum 1 mei 1718 met Tietje Wybrens, afkomstig uit Beetgum in 1718.

 

           7   Romkje Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 9 jan 1642, overleden na 1665.

 

           8   Djurre Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 14 jan 1644, overleden Menaldum voor 1721.

 

Woonde als schoenmaker te Menaldum in 1680.Niet bij lidmaten aldaar.

MEN 81-262 d.d.24-12-1688:op 29-4-1670 tekende hij een schuldbekentenis van 743 car.gld.en 2 stuivers aan Jan Djurres Wiglama (tweederde van de koopsom voor een huis).

MEN 19-105v met pr.18/5,25/5 en 22/6-1680:hij verkoopt zijn deel in de zate te Engelum voor 100 goudguldens aan zijn oom Jan Djurres Wiglama;koopbrief 7-5-1680.

MEN 83-176v d.d.11-7-1694:hij is bij de erfgenamen van zijn neef Djurre Jorrits.

De weduwe Jeltje Hessels hertrouwt 13-1-1722 te Dronrijp (R.K.) met de weduwnaar Harmen Meines de Heer.

 

Djurre is getrouwd Menaldum 26 mrt 1682 ,27-10-1678 3e pr.Menaldum (1) met Gepke Anes, afkomstig uit Menaldum(1678), overleden Menaldum 1682/1687.

Djurre is getrouwd Menaldum 1 feb 1689 ,21-8-1687 3e pr.Menaldum (2) met Jeltje Hessels, afkomstig uit Dronrijp in 1687, overleden n 1721.

 

MEN 87-blz.875 d.d.23-3-1720:Jeltje Hessels,vrouw van Djurre Gosses te Menaldum,is mede-erfgenaam van Klaas Hessels,huisman te Dronrijp.

 

 

           9   Klaas Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 20 jul 1649, volgt onder VI-c.

 

         10   Jeltje Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 22 feb 1652, overleden n 1694.

 

Jeltje is getrouwd Marssum 3 jun 1688 met Theunis Dirks, overleden n 1694.

 

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits.

 

 

 

     V-f Tjitske Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1605, overleden Menaldum voor 1635, dochter van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Acte van uitbernsinge 25-5-1625 voor haar en haar man,betreffende het bezit van haar ouders.Zie MEN 66-42/47 d.d.1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader.Zie ook MEN 70-335 d.d.7-4-1665 i.v.m.de nalatenschap van haar moeder.

 

Tjitske is getrouwd ± 1625 ,misschien te Menaldum, met  Rein Sjoerds Tolsma, overleden Menaldum 1635, waarschijnlijk zoon van Sjoerd Ypes Tolsma en Sjouk Jetses.

 

Hij woont te Menaldum en heeft een broer Sjoerd.

Hij hertrouwde na het vroege overlijden van Tjitske met Frouck Sikkes (zie MEN-70-blz.338 d.d.7-4-1665).

MEN 58-387v d.d.17-6-1635:Rein is overleden te Menaldum en er vindt inventarisatie plaats op verzoek van Djurre Gosses;de zoon Sjoerd Reins,8 jaar,komt onder voogdij van zijn grootvader Djurre Gosses.

MEN 70-blz 335/338 d.d.7-4-1665:zijn zoon Sjoerd is innocent en komt op verzoek van zijn ooms Jorryt en Ids onder curatele van zijn ooms Ferck Djurres Wiglama en Sjoerd Sjoerds Tolsma.Er volgt inventarisatie van de boedel van hem en zijn 2e vrouw Frouck Sikkes,die dan nog leeft (7-4-1665).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjoerd Reins Tolsma, geboren 1627 ,ws.te Menaldum, overleden na 1678.

 

Hij zou verstandelijk gehandicapt zijn (zie MEN-70-335 d.d.1-4-1665).

MEN 19-57v:bij koopbrief d.d.13-11-1678 verkoopt Sjoerd Reins Tolsma te Arum zijn aandeel in de zate van zijn grootouders (1/18+1/8 deel) voor 515 car.gld.aan zijn oom Jan Djurres Wiglama.

 

 

 

     V-g Ferck Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1605, overleden Marssum 1667 ,voor 20-5-1667, zoon van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 30;in 1670 is zijn 2e vrouw boerin op stem 19).

 

Ferck bezwangerde zijn oomzegster Rixt Hanses Heslinga, gedoopt te Marssum op 26 mei 1636, overleden na 1694, dochter van Hans Sybrants Heslinga en Pytrick Djurres Wiglama.

Rixt is  getrouwd te Beetgum op 3 oktober 1658 (2) met Sierk Annes, afkomstig uit Beetgum in 1658, overleden voor 1682.

Uit de verhouding  met Rixt werd 1654/1655 geboren Djurre Fercks Wiglama  (zie onder V-g-9 hierna).

In MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694 wordt Rixt Hanses genoemd als de moeder van Djurre (Osinga GEN 513-113).

Als “doopouders”  laten Hans Sybrens en Tryntje Djurres deze Djurre op 4-2-1655 dopen te Engelum (niet te Marssum zoals de andere kinderen van Ferck).

Hans Sybrens is de vader van Rixt en Tryntje Djurres is de moeder van Ferck.

MEN 75-458 d.d.18-10-1673: Djurre, in het 18e jaar, komt onder voogdij van Sierk Annes te Marssum,die getrouwd was met zijn moeder Rixt.

Bij deze authorisatie wordt Djurre ten onrechte als zoon genoemd van Ferck Diurres en Antie Claeses.

 

 

Ferck was lidmaat te Marssum na belijdenis op 12-4-1639 en in 1642 ouderling aldaar.

Acte van uitbernsinge 3-1-1641,betreffende het bezit van zijn ouders.

MEN 63-264 d.d.20-1-1647:met zijn broer Gosse wordt hij voogd over Auck,in 't 15e,dochter van hun zuster Jeltje en van Ype Sybes.

MEN 63-317 d.d.21-10-1647:weesrekening van Gosse en Ferck als voogden over Auck.

MEN 66-42/47 d.d.1654:genoemd bij de inventarisatie van de boedel van zijn ouders ongeveer 14 jaar na het overlijden van zijn vader.

MEN 66-185,197 d.d.21-5-1655 en 1-10-1655:hij is hertrouwd met de weduwe Antje Klazes en er is boedelscheiding van het eerdere echtpaar Oege Romkes en Antje Klazes te Marssum (zie ook grafschriften IV Menaldumadeel).

MEN 70-335/336 d.d.1-4-1665:met zijn zwager Sjoerd Sjoerds Tolsma benoemd als voogd over Sjoerd Reins,innocente zoon van zijn zuster Tiets en Rein Sjoerds Tolsma,eerder echtpaar te Menaldum.

MEN 72-45 (blz.93) d.d.20-5-1667:Ferck is overleden;zijn 2e vrouw Antje Claesses is de weduwe;meerderjarige kinderen zijn Tryn,de weduwe van Rombart Pyters,Gosse en Tjits,major annis voor zichzelf;de minderjarige kinderen uit 1e huwelijk,Jeltje,in het 24e,Dieuwke,in het 20e,en Tetje,17 jaar,en de andere kinderen,Djurre,11 jaar,en Antje,9 jaar,komen onder voogdij van zijn broer Ids en zijn zwager Klaas Sjoerds;Djurre wordt hier onterecht genoemd als zoon van Ferck Diorres bij Antie Claesses in echte verweckt.

MEN 72-45v/50 (blz.94/105) d.d.20-5-1667:inventarisatie.

MEN 72-50/51v (blz.105/108) d.d.12-9-1667:de scheidingsovereenkomst wordt getekend door de betrokkenen met een handmerk of handtekening;maar i.p.v.Ids Djurres tekenen Jorrit Djurres en Jan Djurres.

MEN 18-356v met pr.5/3,12/3 en 26/3-1672:de dochters Tjits,Jeltje,Dieucke en Tetje proclameren de koop van het deel Engelum stem 3,dat toebehoorde aan hun zuster Tryn.

MEN 19-146v met pr.31/1,14/2 en 28/2-1682:zijn kinderen Tjitske,Dieuke,Jeltje,Tetje,Djurre en Antje verkopen volgens koopbrief van 23-4-1681 hun deel in het bezit van hun grootouders voor 800 car.gld.aan hun oom Jan Djurres Wiglema.Van alle getrouwde kinderen wordt ook de echtgenoot vermeld.

 

Ferck is in ondertrouw gegaan Marssum 10 dec 1631 en getrouwd aldaar 8 jan 1632 (1) met  Martje Sjoerds, geboren ± 1605, overleden Marssum 1649/1653.

 

Martje was eerder getrouwd op 25-9-1629 te Marssum met Gosse Wytses van Marssum,aldaar overleden 1629/1631.

Met haar eerste man bewoonde zij een boerderij,die in 1632 werd overgenomen door Eelcke Dircks (MEN 62-82 d.d.26-4-1643).

Lidmaat te Marssum na belijdenis op 5-6-1640.

Zij had als broer Klaas Sjoerds;deze werd mede-curator over haar kinderen (MEN 72-93 d.d.20-5-1667).

 

Uit het huwelijk van Ferck en Martje:

 

           1   Tryntje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 23 sep 1632, volgt onder VI-d.

 

           2   Gosse Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 14 sep 1634, overleden na 31 jul 1668 ,voor 1681.

 

Vrijgezel te Marssum.Niet bij lidmaten aldaar.Genoemd MEN 72-93/111 d.d. 20-5-1667 en MEN 72-640 d.d.31-7-1668.

 

 

           3   Tietske Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 26 feb 1637, overleden aldaar voor 9 sep 1638.

 

           4   Tietske Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 9 sep 1638, overleden na 1694.

 

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:betrokken bij de inventarisatie na het overlijden van haar vader.

Met haar man 28-2-1676 als lidmaten van Marssum naar Menaldum.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:zij tekent als mede-erfgenaam van haar neef Djurre Jorrits.

 

Tietske is getrouwd Marssum 11 feb 1672 met Abraham Everts, afkomstig uit Marssum in 1672.

 

           5   Sjoerd Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 30 nov 1640, overleden voor 20 mei 1667.

 

           6   Jeltje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 12 nov 1643, volgt onder VI-e.

 

           7   Dieuwke Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 18 okt 1646, overleden na 23 apr 1681.

 

Dieuwke is getrouwd Marssum 20 nov 1672 met Sjoucke Andries, afkomstig uit Marssum in 1672, overleden n 1694.

 

Genoemd MEN 81-524 d.d.24-12-1688.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits.

 

 

           8   Tetje Fercks Wiglama, geboren Marssum 1649/1650, overleden aldaar 1681/1682 ,na 23-4-1681.

 

Op 20-5-1667 is Tetje 17 jaar (zie boven).

MEN 19-146v:  in de koopbrief d.d.23-4-1681 wordt Tetje genoemd als echte huisvrouw van Claes Gosses.

 

Tetje is getrouwd ± 1680 met haar neef Klaas Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 20 jul 1649, volgt onder VI-c.

 

 

Ferck had een buitenechtelijke relatie met zijn oomzegster  Rixt Hanses Heslinga, gedoopt Marssum 26 mei 1636, zie VI-g.

 

Uit deze relatie:

 

           9   Djurre Fercks Wiglama, geboren 1654/1655, gedoopt Engelum 4 feb 1655, overleden Engelum na  1718.

                                                                                                                                                                                                 

Boer te Engelum (1698,1708 en 1718 gebruiker en n.ux.voor 2/3 eigenaar stem 3).

MEN 72-45 (blz. 93) d.d.20-5-1667: na het overlijden van vader komt Djurre ,11 jaar, evenals de andere minderjarige kinderen onder voogdij; hij wordt daar echter een zoon genoemd van Ferck en diens tweede vrouw Antje.

MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694: vermeld wordt dat hij de zoon is van Rixt Hanses.

Niet gedoopt te Marssum,zoals de andere kinderen van Ferck,maar  te Engelum op 4-2-1655; als  “doopouders”  worden daar genoemd zijn grootvader Hans Sybrens en zijn grootmoeder Tryntje Djurres d.i.Tryntje Jorrits.

MEN 75-458 d.d.18-10-1673:Djurre,in het 18e,komt onder voogdij van Sierk Annes te Marssum. Sierk was in 1658 getrouwd met zijn moeder Rixt Hanses en was dus zijn stiefvader.

Bij deze ondervoogdijstelling d.d.18-10-1673 staat echter dat  Antje Claeses de moeder is van Djurre en dat zal wel opnieuw zijn om de waarheid te verbloemen.

 

Djurre wordt lidmaat te Engelum na belijdenis op 19-4-1685;op de lidmatenlijst van Engelum in 1703 (dan diaken),en zonder vrouw in 1712 en in 1716;met zijn 2e vrouw Tietje in 1719.

MEN 82-blz.838 d.d.26-10-1693:weesrekening door wijlen Sjoerd Ypes Tolsma te Marssum en Djurre Fercks Wiglama te Engelum als voogden over Djurre Jorrits Wiglama.

MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694:weesrekening door hem als voogd over Djurre Jorrits,die overleden is.Hij doet afrekening vanaf 20-10-1693 ten behoeve van de erfgenamen van Djurre.

De erfgenamen zijn:1)Claes Gosses n.ux.2)Sjoucke Andries n.ux.tezamen lasthebbende voor 3)Jacob Jansen 4)Sybren Hansen Heslinga voor zichzelf en lasthebbende voor 5)Claes Jukes n.ux.en 6)Teunis Dirks n.ux. 7)Diurre Ferx wegens zijn moeder Rixt Hansen 2/20 part.  8)Marten Jansen n.ux. 9)Jentje Franses en 10)Watse Franses,beiden voor zichzelf en lasthebbende voor 11)Antie Franses,weduwe Hessel Abes 12)Ids Johannes n.ux. 13)Jentje Ippes 14)Jan Riemers n.ux. (zie Osinga GEN 513-113).

MEN 83-176v (blz.372):deze erfgenamen tekenen de scheidingsovereenkomst op 11-7-1694 (blz. 372).

 

Uit de huwelijken van Djurre Fercks zijn geen kinderen bekend.

 

 

Djurre is getrouwd Engelum 14 jan 1683 (1) met zijn nicht Tjitske Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 1639, overleden Engelum 1703/1712, dochter van Gosse Djurres Wiglama (V-e) en Gerland Klazes.

 

Djurre is getrouwd Engelum 1 mei 1718 (2) met Tietje Wybrens, afkomstig uit Beetgum in 1718.

 

Als lidmaat van Beetgum 5-5-1719 met attestatie naar Engelum.Zij was de weduwe van Thomas Hendriks.

 

 

Ferck hertrouwde  1655 met  (2) Antje Klazes, afkomstig uit Hallum, geboren ± 1615, overleden na 1670 ,ws.te Marssum.

 

Antje was eerder getrouwd op 14-6-1635 te Hallum met Oege Romkes.

Bij huwelijk in 1635 waren Antje en Oege beiden afkomstig van Stiens en zij kregen op 30-4-1635 attestatie van Stiens om elders te trouwen.

Oege overleed te Marssum op 30-10-1653,volgens grafschrift ongeveer 44 jaar.

Antje werd lidmaat te Marssum na belijdenis op 20-12-1637.

Haar huwelijk met Ferck staat niet in het trouwboek van Marssum.

Boerin te Marssum na het overlijden van haar man Ferck (1670 gebr.stem 19).

 

Uit dit huwelijk:

 

         10   Antje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 31 mei 1658, volgt onder VI-f.

 

 

     V-h Jorrit Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1610, overleden Marssum 1672 ,voor 1-10-1672, zoon van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Boer te Marssum (in 1670 gebr.stem 35);ook ontvanger aldaar;niet bij lidmaten Marssum.

Acte van uitbernsinge d.d.13-5-1642 betreffende ouderlijk erfgoed.

MEN 13-50 met pr.24/5,7/6 en 14/6-1642:Doetske Jentjes,geassisteerd met Jorrit Djurres,verkoopt land te Deinum aan Jelte Arjens.

MEN 16-283v d.d.maart 1657:koopt 8 pm.land te Marssum van Sjoerd van Aylva.

MEN 16-289v,3e pr.14-7-1657:koopt 1/6 van Groetstra-zate te Marssum van zijn zwager Hans Sybrens Heslinga.

MEN 16-352 met pr.5/3,19/3 en 26/3-1661:verkoopt 8 pm.land te Marssum aan erven Heslinga.

MEN 16-358v met pr.23/4,14/5 en 28/5-1661:koopt een huis te Marssum van Aebele Pieters.

MEN 69-511 d.d.7-1-1664:Jorrit genoemd te Marssum als buurman.

MEN 70-17 d.d.26-2-1664:met zijn broer Ids als voogden over Tryntje,in het 5e jaar,dochter van Klaas Tjeerds en Dieucke Gosses te Deinum;zij zijn ooms van Dieucke.

MEN 17-242v met pr.7/3,14/3 en 21/3-1665:verkoopt een roodpannenhuis te Marssum,vroeger bewoond door Sibrant Hansen,aan Klaas Lieuwes en Gerland Klazes,echtpaar te Marssum;koopbrief 21-4-1664.

MEN 70-335/336 d.d.1-4-1665:met zijn broer Ids als voogden over Sjoerd Reins Tolsma;Sjoerd is een zoon van hun zuster Tjitske.

MEN 70-646 d.d.10-11-1665:als voogd over Sjoerd Tolsma;weesrekening.

MEN 17-279 met pr.1/5,15/5 en 29/5-1666:koopt een deel van de ouderlijke zate te Engelum van Geertje Gosses,vrouw van Bouwe Klazes te Ternaard;koopbrief 29-4-1665.Maar haar zusters Brecht Gosses en Tjits Gosses maken gebruik van het niaarrecht.Het zijn kinderen van zijn broer Gosse.

MEN 17-301 d.d.22-1-1667:koopt huis,schuur,enz.van de crediteuren  van Douwe Winsemius te Beetgum.

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:betrokken bij de inventarisatie na overlijden van zijn broer Ferck.

MEN 72-641 d.d.31-7-1668:genoemd bij inventarisatie.

MEN 73-95 d.d.1669:voogd over Pieter,in het 8e jaar,zoon van Rommert Pieters en Tryn Fercks,voorheen echtpaar te Marssum;hij is een oom van Tryn.

MEN 18-285v met pr.18/1,25/1 en 8/2-1670:verkoopt samen met Edzard van Grovestins grond te Beetgum aan Rixt van Donia.

MEN 74-63/68 d.d.22-5-1671:weesrekening betreffende Tryntje Klazes door Jorrit Djurres Wiglama te Marssum.

MEN 74-151/159v d.d.7-10-1671:weesrekening samen met Sytske Alefs,de weduwe van zijn broer Ids.

MEN 74-347v d.d.1-10-1672:Jorrit is overleden;hij benoemde op 13-6-1670 zijn broer Jan als curator over zijn zoon Djurre,die verstandelijk gehandicapt is;er vindt inventarisatie plaats op 1-10-1672.

Hij testeerde op 13-6-1670 te Leeuwarden (EEE-4-176).Zijn zoon Djurre Jorrits wordt universeel erfgenaam met als curator zijn broer Jan Djurres te Engelum;er is een legaat voor zijn nicht Brecht Gosses,die bij hem woont.Bij vooroverlijden van zijn zoon gaat de helft naar Brecht Gosses en de andere helft naar broer Jan en naar de andere kinderen van broer Gosse en Gerlant.Dit originele testament wordt geregistreerd op 25-8-1673.

 

Jorrit is getrouwd  (?) ± 1642 met zijn nicht  Doedt Jentjes, geboren 1618, overleden v 1650, dochter van Jencke Gosses Wiglama (IV-e) en Atje Franses.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Djurre Jorrits Wiglama, gedoopt Marssum 25 dec 1642, overleden aldaar 1642/1643.

 

           2   Djurre Jorrits Wiglama, gedoopt Marssum 7 jan 1644, overleden 1694 ,voor 11-7-1694.

 

Na overlijden van zijn vader in 1672 onder curatele van zijn oom Jan;na diens overlijden in 1688 onder curatele van Sybren Hanses,Watse Franses,Djurre Ferx en Claes Gosses,zie MEN 81-259 (blz.523) d.d.22-12-1688.

Als andere bloedverwanten van Djurre worden genoemd:Jentje Ippes,Jentje Fransen,Claes Gosses,Djurre Gosses te Menaldum,Sjoucke Andries en Haye Minnes.

MEN 81-353 (blz.706) d.d.5-9-1689:weesrekening van Djurre afgesloten door de erven van wijlen Jan Djurres Wiglama (Claes Gosses en Djurre Ferx) en overgedragen aan de geauthoriseerde curatoren Sybren Hanses en Watse Franses.

MEN 82-blz.838 d.d.26-10-1693:weesrekening van Djurre Jorrits door wijlen Sjoerd Ypes Tolsma te Marssum en Djurre Fercks Wiglama te Engelum.

MEN 83-173 (blz.365) d.d.11-7-1694:einde van de weesrekening door Djurre Fercks,huisman te Engelum,omdat zijn neef Djurre Jorrits is overleden.Neven en nichten zijn erfgenamen ab intestato Djurre Jorrits.Dit zijn Claes Gosses n.ux,Sjoucke Andries n.ux.,samen ook voor Jacob Jansen,Sybren Hanses Heslinga voor zichzelf en voor Claes Jukes n.ux,Theunis Dircks n.ux.,Djurre Ferx wegens zijn moeder Rixt Hanses,Marten Jansen n.ux.,Jentje Fransen,Watse Fransen,samen ook voor Antje Fransen,weduwe Hessel Abes,Ids Johannes n.ux.,Jentje Ippes,Jan Riemens n.ux.;niet meer genoemd worden Djurre Gosses van Menaldum (tekent wel) en Haye Minnes.

MEN 83-176v (blz.372):de erfgenamen ontvangen ieder 1/20e part,als neef en nicht getrouwd zijn 2/20e part.

 

 

 

      V-i Pytrick Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, overleden Beetgum 1665/1670, dochter van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Genoemd in het testament van haar moeder Tryntje Jorrits (HOF-EEE-3-237v d.d.10-3-1665).

Zij staat niet bij lidmaten Marssum,Beetgum.

MEN 19-147,3e pr.28-2-1681:haar kinderen Sybrand,Jeltje en Rixt verkopen op 23-4-1681 hun 1/8 aandeel in de boerderij en land van haar ouders voor 800 car.gld.aan hun oom Jan Djurres.

 

Pytrick is in ondertrouw gegaan Marssum 1 sep 1633 met  Hans Sybrants Heslinga, geboren ± 1600, overleden 1677/1679, zoon van Sybrant Hanses Heslinga en Rixt Sjoerds.

 

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 24 en voor 50% eigenaar;ook eigenaar stem 4 Engelum).Na 1646 boer te Beetgum (niet meer vermeld in stemkohier 1670).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 16-12-1669,maar volgens het doopboek reeds in juli 1659 daar als volwassene gedoopt.

MEN-14 d.d.17-3-1646:Hij koopt met zijn vrouw huis en land te Dijksterhuizen van het echtpaar Sjouke Sjoukes en Jetske Wybes.Het betreft "Aysma",ongeveer 86 pm.

MEN-14 d.d.21-4-1646:Hij verkoopt met zijn vrouw huis en land te Engelum.

MEN-73-558 d.d.1659:Zij verkopen 7 pm.land te Beetgum.

MEN-16 d.d.11-1-1662:Zij kopen een huis te Beetgum bij de molen.

MEN-17-205 met pr.17/2,24/2 en 7/4/1663:Hij koopt een huis te Beetgum.

MEN-17 d.d.26-4-1666:Hij verkoopt een huis te Beetgum.

MEN-19 d.d.26-8-1679:erven Hans Sybrens verkopen een huis enz. te Beetgumermolen.

MEN-19 d.d.21-10-1679:erven Hans Sybrens,te weten Sybren Hanses te Marssum en Jeltje Hanses,huisvrouw van Claes Joeckes,verkopen mede namens andere broers en zusters land te Beetgum.

Hij hertrouwde op 21-4-1671 te Beetgum met Rinske Klazes.Uit dit huwelijk liet hij op 6-10-1672 te Beetgum een dochter Pytrik dopen.

Hij wordt nog genoemd in 1677 als dorpsrechter van Beetgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Rixt Hanses Heslinga, gedoopt Marssum 26 mei 1636, volgt onder VI-g.

 

           2   Tietske Hanses Heslinga, gedoopt Marssum 16 dec 1638 ,grootmoeder Tryn als doophefster, overleden v 1682.

 

           3   Antje Hanses Heslinga, gedoopt Marssum 21 dec 1641, overleden aldaar 25 jun 1643 ,volgens grafschrift.

 

           4   Sybrant Hanses Heslinga, gedoopt Beetgum feb 1649, overleden 1710/1711.

 

Dorprechter te Marssum (1700,1710).

Niet bij lidmaten te Marssum.

MEN 83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits.

MEN 84-231 d.d.26-1-1701:als hij in 1700 hertrouwd is worden er voogden benoemd voor zijn kinderen uit eerste huwelijk n.l.Djurre Ferx Wiglama als oom van moederszijde en zijn schoonzoon Feike Nammens te Hijum.De kinderen zijn Pytrick,getrouwd met Feike Nammens;Antje,in het 21e jaar;Tryntje,in het 19e jaar;Hans,in het 17e jaar;Claas,in het 15e jaar;Ferck,in het 13e jaar.

MEN 85-406v d.d.23-4-1711:inventarisatie na zijn overlijden;voor zijn zoons Claes,24 jaar en uitlandig,en Ferck,22 jaar en innocent,is aanwezig Jan Offringa,proc.fiscaal van Menaldumadeel.De andere kinderen:Hans,meerderjarig,en de getrouwde dochters Pytrick,Antje en Tryntje.

 

Sybrant is getrouwd ± 1674 (1) met zijn nicht Antje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 31 mei 1658, volgt onder VI-f.

Sybrant is getrouwd Marssum 15 sep 1700 (2) met Grietje Tjerks, overleden n 1721.

 

Lidmaat te Engelum in 1681;als lidmaat van Engelum 23-11-1700 met attestatie naar Marssum;van Marssum naar Engelum in 1721.

 

 

           5   Jeltje Hanses Heslinga, gedoopt Beetgum 26 okt 1651, overleden n 1694.

 

Haar naam wordt niet vermeld bij het dopen.

MEN 19 d.d.21-10-1679:als erfgenaam van haar vader genoemd bij verkoop van land te Beetgum.Zij is dan de vrouw van Claes Joeckes (ook in 1682).

 

Jeltje is getrouwd v 1679 met Claes Joeckes, overleden n 1694.

 

 

      V-j Antje Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1615, overleden 1662, dochter van Djurre Gosses Wiglama (IV-c) en Tryntje Jorrytsdr.

 

Acte van uitbernsinge 21-4-1638,betreffende het bezit van haar ouders.Zie MEN 66-42/51 d.d.4-1-1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader.

Zij is vermoedelijk overleden in Franeker,maar zij wordt daar niet vermeld bij de lidmaten.

FRA-120-126,126v d.d.26-11-1662:Antje Djurres,weduwe van Ds.Goswinus Wiglama,is overleden.De oudste zoon Johannes Goswinus Wiglama,25 jaar,theologisch candidaat,wordt benoemd als curator over zijn 3 minderjarige zusters.Dit zijn Attie,in het 19e jaar,innocent;Jeltje,in het 16e jaar en Tietske,in het 13e jaar.Ook als curatoren te Marssum haar broers Jorryt en Ids Wiglama.

 

Antje is getrouwd  (?) ± 1635 met haar neef  Gosse Jentjes Wiglama, ,Ds.Goswinus Wiglama,, geboren 1608, overleden Midlum jun 1655, zoon van Jencke Gosses Wiglama (IV-e) en Atje Franses.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johannes Goswinus Wiglama, geboren Midlum 1637, volgt onder VI-h.

 

           2   Atje Goswinus Wiglama, geboren Midlum 1643, overleden n 23 sep 1672.

 

Zij was impotent en innocent en in 1672 in het 29e jaar.Haar oom Jan Djurres te Engelum wordt haar voogd,zie MEN 74-684 d.d.23-9-1672.

 

 

           3   Jeltje Goswinus Wiglama, geboren Midlum 1646, overleden n 1662.

 

Misschien is zij het die als j.d. belijdenis doet te Franeker op 21-4-1666.

 

 

           4   Tietske Goswinus Wiglama, geboren Midlum 1649, overleden n 1662.

 

Over haar is niets bekend.

 

 

 

     V-k Frans Jentjes, geboren 1604, overleden Deinum v 1665, zoon van Jencke Gosses Wiglama (IV-e) en Atje Franses.

 

Hij was boer te Deinum (in 1640 eigenaar en gebruiker van stem 13).

MEN-56-blz.274 d.d.11-11-1629:Einde van de weesrekening door Pyter Claessen en Boote Bootes als voogden over Dieu Claesedr.,nu getrouwd met Frans Jenckes.

MEN-70-blz.633 d.d.10-11-1665:Weesrekening door Pals Pals te Blessum als aangetrouwde oom voogd over Dieucke,Jentje,Antje en Watze,wezen van Frans Jentjes en Eedt Franses (=Watses) te Deinum.

MEN-75-blz.799 d.d.30-3-1675:Weesrekening door Anna Watses,weduwe van Pals Pals,in leven voogd over Antje en Watse,kinderen van wijlen Frans Jentjes en Eets Franses (=Watses) te Deinum sedert 10-11-1665.

 

Frans is getrouwd v 11 nov 1629 (1) met  Dieucke Claesedr..

Frans is getrouwd ± 1640 (2) met  Eedt Watses, overleden Deinum v 1665.

 

Haar zuster was Anna Watses te Blessum,getrouwd met Pals Pals.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dieucke Franses, geboren 1641/1649, overleden v 1694.

 

Zij wordt in 1694 niet genoemd bij de erfgenamen van neef Djurre Jorrits.

 

 

           2   Jentje Franses, geboren 1641/1649, overleden n 1694.

 

FRA-121 d.d.30-7-1685:Goswinus Wiglama komt onder voogdij van Jentje Fransen,neef van de overleden vader.

MEN-81-blz.524 d.d.24-12-1688:Jentje wordt genoemd bij de nalatenschap van Jan Djurres Wiglama.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits.

 

 

           3   Antje Franses, geboren n 1649, overleden n 1694.

 

In 1694 als weduwe bij de erfgenamen van haar neef Djurre Jorrits.

 

Antje was gehuwd met Hessel Abes, overleden v 1694.

 

           4   Watse Franses, geboren n 1649, overleden n 1694.

 

MEN-81-blz.524 d.d.24-12-1688:Watse genoemd bij de nalatenschap van Jan Djurres Wiglama.Hij woont dan in Oosterbierum.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:hij tekent als mede-erfgenaam van zijn neef Djurre Jorrits de scheidingsovereenkomst.

 

 

 

      V-l Schelte Tjerks Wiglama, geboren voor 1620, overleden 1953 (?),voor 19-2-1653, zoon van Tjerk Gosses Wiglama (IV-f) en Wick Takes.

 

Hij was kapitein ter zee.

Lidmaat te Franeker na belijdenis op 26-1-1650.

 

Na zijn overlijden wordt zijn vader Tjerk voogd over de kinderen uit het 1e huwelijk Dieuke,in het 17e jaar en Jacob, in het 15e  jaar.

Zie MEN 67 d.d.27-1-1657 en d.d.28-10-1657.

 

Schelte is in ondertrouw gegaan Marssum 20 mei 1637 (1) met  Tryntje Cornelis, afkomstig uit Marssum in 1637, overleden voor 1648, dochter van Cornelis Jacobs.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dieuke Scheltes Wiglama, geboren 1640,gedoopt Marssum 17 jan 1641.

 

           2   Jacob Scheltes Wiglama, geboren 1642.

 

Jacob Scheltes van Franeker is ondertrouwd gerecht Leeuwarden op 9-6-1660 en getrouwd Leeuwarden kerk op 1-7-1660 met Martien Bastiaens van Leeuwarden.

Zij woonden beiden onder de klokslag van Leeuwarden en Jacob is dan timmerman.

Op 18-10-1666 wordt op belijdenis gedoopt te Franeker Martien Bastiaans, getrouwd met J.Scheltes Wiglama.

Jacob Scheltes laat dopen te Franeker op 16-10-1667 een zoon Cnelis.

 

 

 

Schelte is getrouwd ± 1648 (2) met  Geertje Alberts, afkomstig uit Franeker, overleden Franeker (?) na 1684.

 

Dit tweede huwelijk heb ik niet kunnen vinden.

Geertje doet als jongedame  belijdenis in april 1643  te Franeker.

FRR 120-53 d.d.19-2-1653: Geertie Alberts, burgeres Franeker, weduwe Schelte Tyerx Wiglama, in leven kapitein ter zee ,vraagt een curator  over de boedel van de overledene.. Curator wordt Aucke Dirx, burger,koopman en diaken in Franeker.

FRR 120-104 d.d.28-7-1658: Claes Reyners, burger Franeker, brouwer, wordt curator over Tryntie Scheltes Wiglama, in het 9 e jaar, dochter van Schelto Wiglama en Geertje Alberts.

 

Geertje Alberts hertrouwde als weduwe Schelte Wiglama op 4-3-1655 te Franeker met Bartle Claessen van Franeker.

Op 18-10-1684 met haar dochter Tryntje als lidmaat van Harlingen naar Franeker.

 

 

Uit het huwelijk van Schelte en Geertje:

 

           3   Tryntje Scheltes Wiglama, gedoopt Franeker 7 feb 1649, overleden na 1706.

 

Van haar en haar man worden 5 kinderen gedoopt te Harlingen n.l. Schelte op 10-3-1672,Albartus op 10-9-1673,Meineke op 9-7-1675,Geertje op 6-7-1677 en Jancke op 20-3-1681.

Zij komt met haar moeder op 18-10-1684 als lidmaten van Harlingen naar Franeker.

Zij komt zelf op 13-6-1706 als lidmaat van Leeuwarden naar Franeker.

 

Tryntje is in ondertrouw gegaan Franeker 13 aug 1670 ,gerecht met Johannes Feyes Nijhout, ,ook Nijholt, notaris te Harlingen.

 

           4   Aaltje Scheltes Wiglama, gedoopt Franeker 8 dec 1650, jong overleden.

 

           5   Feddrick Scheltes Wiglama, gedoopt Franeker 8 aug 1652, jong overleden.

 

           6   Geertje Scheltes Wiglama, geboren 1653 (?), gedoopt Franeker 16 mei 1655, jong overleden.

 

 

    V-m Dirk Tjerks Wiglama, waarschijnlijk zoon van Tjerk Gosses Wiglama (IV-f) en Wick Takes.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

           1   Gosse Dirks Wiglama, afkomstig uit Minnertsga in 1662.

Gosse is getrouwd 1662 ,23-2-1662 3e pr.Minnertsga, met Hylckje Intes, afkomstig uit Bolsward in 1662.

 

           2   Willem Dirks Wiglama, afkomstig uit Minnertsga in 1668.

Willem is getrouwd Minnertsga 4 okt 1668 met Jildert Doedes, afkomstig uit Minnertsga in 1668.

 

 

   VI-a Dieuwke Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 1 jan 1629 ,doophefster grootmoeder Tryn, overleden v 1664, dochter van Gosse Djurres Wiglama (V-e) en Romkje Pieters.

 

Haar ooms Jorrit Djurres en Ids Djurres te Marssum worden voogden over dochter Tryntje,in het 5e jaar (MEN 70-17 d.d. 26-2-1664);haar oom Jan Djurres te Engelum in 1671 voogd over haar dochter Tryntje,in het 13e jaar (MEN 74-63/68d.d.22-5-1671).

 

Dieuwke is getrouwd Marssum 31 jan 1652 met  Klaas Tjeerds, afkomstig uit Marssum(1652), overleden Deinum.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tryntje Klazes, geboren Deinum 1659.

 

 

   VI-b Brecht Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 18 jan 1635, overleden aldaar 1685, dochter van Gosse Djurres Wiglama (V-e) en Gerland Klazes.

 

Zij doet op 20-5-1670 belijdenis te Marssum en woont dan bij haar oom Jorrit Djurres te Marssum.

MEN 80-blz.688 d.d.22-4-1685:inventarisatie van de nalatenschap van wijlen Brecht Gosses,vrouw van Jan Siedses te Marssum.Zij bezat 1 pm.van de sate gebruikt door Jan Djurres.

Voogden over zoon Sieds Jans zijn haar broer Klaas Gosses,haar zwager Djurre Ferks en grootmoeder Gerland.

 

Brecht was gehuwd met  Jan Siedses.

 

Hij woonde in 1685 te Marssum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sieds Jans.

 

 

   VI-c Klaas Gosses Wiglama, gedoopt Marssum 20 jul 1649, overleden Engelum na 1698 ,voor 31-3-1702, zoon van Gosse Djurres Wiglama (V-e) en Gerland Klazes.

 

Op 2-9-1683 als lidmaat van Marssum naar Jellum.Hij trouwt daarna in 1683 in Engelum met attestatie van Jellum;als lidmaat van Jellum naar Engelum op 26-7-1685.

In 1688 bij de erfgenamen van Jan Djurres Wiglama.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:Hij is bij de erfgenamen van zijn neef Djurre Jorrits.

In 1698 voor 1/3 eigenaar Engelum stem 3;in 1718 zijn zijn erven voor 1/3 eigenaar.

MEN-84-198 d.d.31-3-1702:Inventarisatie van de nalatenschap van wijlen Klaas Gosses te Engelum op verzoek van Djurre Ferks en Marten Attes,curatoren over zijn kinderen bij Liesbeth Attes,Gosse(17),Atte(15) en Jan(13).

MEN-85-217 d.d.3-3-1709:weesrekening door Djurre Ferks en Marten Attes,voogden over Gosse,Atte en Jan.

 

Klaas is getrouwd ± 1680 (1) met zijn nicht  Tetje Fercks Wiglama, geboren Marssum 1649/1650, overleden aldaar 1681/1682 ,na 23-4-1681, dochter van Ferck Djurres Wiglama (V-g) en Martje Sjoerds.

 

Klaas is getrouwd Engelum 18 nov 1683 (2) met  Lysbeth Attes, afkomstig uit Engelum in 1683, overleden na 1691.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gosse Klazes Wiglama, gedoopt Marssum 24 aug 1684, volgt onder VII-a.

 

           2   Atte Klazes Wiglama, gedoopt Engelum 23 mei 1686.

 

           3   Jan Klazes Wiglama, gedoopt Engelum 24 mrt 1689.

 

           4   Ids Klazes Wiglama, gedoopt Engelum 4 okt 1691, overleden v 1702.

 

 

   VI-d Tryntje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 23 sep 1632, overleden aldaar n 1672, dochter van Ferck Djurres Wiglama (V-g) en Martje Sjoerds.

 

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:als weduwe van Rommert Pieters betrokken bij de inventarisatie na overlijden van haar vader.

MEN 73-95 d.d.1669:haar zoon Pieter,in het 8e jaar,onder voogdij van haar oom Jorrit.

MEN 18-356v met pr.5/3,12/3 en 26/3-1672:Tryn Ferks te Marssum verkoopt haar aandeel in de zate te Engelum voor 100 goudguldens aan haar zusters Tjits,Jeltje,Dieuwke en Tetje.

 

Tryntje was gehuwd met  Rommert Pieters, overleden Marssum v 1667.

 

Woont te Marssum.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pieter Rommerts, geboren 1661.

 

 

   VI-e Jeltje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 12 nov 1643, overleden n 1687 ,ws.te Engelum, dochter van Ferck Djurres Wiglama (V-g) en Martje Sjoerds.

 

Voor haar huwelijk in 1669 was zij dienstmeid op Grovestins te Engelum.

Zij werd lidmaat te Engelum na belijdenis op 25-7-1672;op lidmatenlijst aldaar in 1681.

 

Jeltje is getrouwd  (?) 1669 ,10-10-1669 3e pr.Marssum, met  Jacob Jansen, afkomstig uit Firdgum in 1664, geboren ± 1640, overleden n 1694, waarschijnlijk zoon van Jan Jacobs en Diu Nyses.

 

Jacob trouwde op 3-1-1664 te Engelum met Eelkje Franses van Engelum,overleden aldaar ws.1664/1665.

In 1669 is hij koeknecht op Grovestins te Engelum en leert daar zijn 2e vrouw kennen.

Hij werd lidmaat te Engelum na belijdenis op 25-7-1672;daar in 1681 op lidmatenlijst.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:genoemd bij de ondertekening als mede-erfgenaam van Djurre Jorrits,neef van zijn vrouw.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ferk Jacobs, gedoopt Engelum 25 dec 1666, overleden v 1669.

 

           2   Ferk Jacobs, gedoopt Engelum 25 jun 1673, volgt onder VII-b.

 

           3   Antje Jacobs, gedoopt Engelum 12 mrt 1676.

 

           4   Dieuwer Jacobs, gedoopt Engelum 8 dec 1678, overleden 1678/1679.

 

           5   Dieuwer Jacobs, gedoopt Engelum 9 nov 1679.

 

           6   Martsen Jacobs, gedoopt Engelum 12 mrt 1682.

 

           7   Gosse Jacobs, gedoopt Engelum 4 mei 1684.

 

           8   Lysbeth Jacobs, gedoopt Engelum 24 jul 1687.

 

 

    VI-f Antje Fercks Wiglama, gedoopt Marssum 31 mei 1658, overleden aldaar 1695/1699, dochter van Ferck Djurres Wiglama (V-g) en Antje Klazes.

 

Niet bij lidmaten te Marssum.

Het huwelijk niet vermeld in trouwboeken MEN,maar o.a.vermeld bij de koopbrief d.d.23-4-1681 (MEN 81-261v).

 

Antje is getrouwd ± 1674 met haar neef  Sybrant Hanses Heslinga, gedoopt Beetgum feb 1649, overleden 1710/1711, zoon van Hans Sybrants Heslinga en Pytrick Djurres Wiglama (V-i).

Sybrant is later getrouwd Marssum 15 sep 1700 met Grietje Tjerks, overleden n 1721.

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pytrick Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 27 jan 1675, overleden n 1710.

Pytrick is getrouwd Finkum 4 feb 1700 met Feike Nammens, afkomstig uit Hijum, overleden n 1710.

 

In 1700 en 1711 met zijn vrouw te Hijum.

 

 

           2   N.N., gedoopt Marssum 15 jul 1677, overleden v 1700.

 

Naam niet vermeld in het doopboek.

 

 

           3   Antje Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 8 feb 1680, overleden n 1710.

 

Haar naam niet vermeld in het doopboek,maar in 1701 in het 21e jaar.

Op 22-11-1709 doen zij en haar man belijdenis te Marssum.

 

Antje is getrouwd Marssum 9 mrt 1704 met Foeke Romkes, overleden n 1710.

 

In 1711 met zijn vrouw te Marssum.

 

 

           4   Tryntje Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 13 aug 1682, overleden n 1710.

Tryntje was gehuwd met Claas Hylkes, overleden n 1710.

 

In 1711 met zijn vrouw te Marssum.

 

 

           5   Hans Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 2 nov 1684, overleden n 1710.

 

           6   Claas Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 26 dec 1686, overleden n 1710.

 

           7   Ferck Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 14 apr 1689, overleden 1711/1712.

 

           8   Sake Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 27 apr 1692, overleden v 1700.

 

           9   Sjoerd Sybrands Heslinga, gedoopt Marssum 13 jan 1695, overleden v 1700.

 

 

   VI-g Rixt Hanses Heslinga, gedoopt Marssum 26 mei 1636, overleden n 1694, dochter van Hans Sybrants Heslinga en Pytrick Djurres Wiglama (V-i).

 

Bij haar doop was grootmoeder Tryn uit Engelum doophefster.

Belijdenis te Beetgum op 1-1-1656 ?

In 1658 trouwde zij met Sierck Annes.

In 1682 wordt zij de huisvrouw genoemd van Ids Johannes (zie MEN-19-147,3e pr.28-2-1682).Dit huwelijk is niet gevonden in de trouwboeken.

MEN 83-blz.372 d.d.11-7-1694:bij de ondertekening als mede-erfgenaam van haar neef Djurre Jorrits.Bij het noemen van de erfgenamen wordt zij de moeder van Diurre Ferx genoemd (zie MEN 83-blz.365 en Osinga GEN 513-113).

 

Rixt had een buitenechtelijke relatie (1) met haar oom  Ferck Djurres Wiglama, geboren Engelum ± 1605, zie V-g.

Uit deze relatie:

 

           1   Zie onder V-g.

 

Rixt is daarnaast getrouwd Beetgum 3 okt 1658 (2) met  Sierk Annes, afkomstig uit Beetgum in 1658, overleden v 1682.

Uit dit huwelijk:

 

           2   Dieuke Sierks, gedoopt Beetgum 26 jul 1663.

 

 

   VI-h Johannes Goswinus Wiglama, geboren Midlum 1637, overleden 1669/1673, zoon van Gosse Jentjes Wiglama, ,Ds.Goswinus Wiglama, en Antje Djurres Wiglama (V-j).

 

Op 1-9-1656 ingeschreven onder nr.5680 als student aan de Franeker Universiteit.(RAF leeszaalboek 123).

Lidmaat Franeker na belijdenis op 19-4-1657;als student uit Groningen op 18-1-1662 lidmaat Franeker.Bij de ondertrouw in 1668 nog steeds vermeld als theologisch student te Franeker,maar zijn vrouw is later weduwe van Ds.Johannes Wiglama.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Franeker 14 mrt 1668 en getrouwd 1668 ,29-3-1668 att.Franeker om elders te trouwen, met  Grietje Jans, afkomstig uit Franeker in 1668, overleden Franeker 1685.

 

Zij hertrouwde in 1673 met Jacob Piers Tania,huisman uit Arum.

FRA-121 d.d.30-7-1685:Grietje Jans,weduwe van Jacob Tania,is overleden.Haar zoon Goswinus Wiglama,in het 16e jaar,komt onder voogdij van Jentje Fransen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Goswinus Johannes Wiglama, geboren 1669 ,niet gedoopt in Franeker,, volgt onder VII-c.

 

 

  VII-a Gosse Klazes Wiglama, gedoopt Marssum 24 aug 1684, overleden n 1738, zoon van Klaas Gosses Wiglama (VI-c) en Lysbeth Attes.

 

Boer te Engelum (1728 gebr.stem 3 en 10).

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 14-5-1718.Daar op de lidmatenlijst in 1721 en 1729.

 

Gosse is getrouwd Engelum 13 mei 1714 (1) met  Baukje Lieuwes, afkomstig uit Beetgum in 1714, overleden Engelum 1729/1738.

 

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 14-5-1718;daar op de lidmatenlijst in 1721 en 1729.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lysbeth Gosses Wiglama, gedoopt Engelum 9 apr 1724.

 

           2   Klaas Gosses Wiglama, gedoopt Engelum 21 apr 1726.

 

Gosse is getrouwd Engelum 26 jan 1738 (2) met  Maartje Jacobs, afkomstig uit Engelum in 1738, overleden n 1751.

 

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 13-2-1739.

MEN-94-blz.700 d.d.1751:Maartje Jacobs als weduwe van wijlen Gosse Klazes te Engelum;dochter Grietje Gosses onder voogdij.

 

Uit dit huwelijk:

 

           3   Grietje Gosses Wiglama, geboren Engelum 12 jun 1738, gedoopt aldaar 13 jul 1738, overleden aldaar 5 jul 1785 ,volgens lidmatenboek.

 

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 6-5-1759;op lidmatenlijst 1-5-1772.

 

Grietje was gehuwd met Tys Klazes, overleden Engelum 1 dec 1783 ,volgens lidmatenboek.

 

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 6-5-1759;op de lidmatenlijst 1-5-1772.

 

 

 

  VII-b Ferk Jacobs, gedoopt Engelum 25 jun 1673, overleden Beetgum 1763/1764 ,volgens speciekohier, zoon van Jacob Jansen en Jeltje Fercks Wiglama (VI-e).

 

Boer te Engelum ca.1700/1708 en te Dronrijp 1708/1715 (1708 gebr.stem 39);boer te Beetgum (1718 gebr.stem 17,gebr.van land volgens floreenkohier in 1728,1738,1748 en 1758);ook voerman(1747) en arbeider(1749).

Ferk trouwde op 28-1-1694 te Engelum met Antje Eises van Vrouwenparochie,als volwassene gedoopt te Engelum op 20-2-1701 en aldaar overleden 1703/1704.

Kinderen uit zijn 1e huwelijk en gedoopt te Engelum:Jan op 16-12-1694,overleden voor 1718;Keimpe op 4-12-1698 en overleden 4-3-1755 te Vrouwenparochie;Antje,niet gedoopt,maar ws.geboren 1703 te Engelum en overleden na 1756 te Beetgum.

Lidmaat te Engelum in 1703,evenals zijn vrouw,daar genoemd Antje IJes;er is geen lidmatenlijst Dronrijp 1709/1772;lidmaat Beetgum 19-8-1725,komende van Dronrijp.

V1744:Verk Jacobs te Beetgum,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal 3-0-0.

Q1749:Ferk Jacobs te Beetgum,arbeider,2+0,12-9-0.

MEN 137-51:hij verklaart in 1715 als boer te Dronrijp in gebruik te hebben van secretaris Schick 2 koeien,3 hokkelingen en 2 merrie-veulens na het verlies van zijn eigen koeien.

HOF 13831 d.d.20-12-1747:Ferk Jacobs,voerman te Beetgum,72 jaar en zijn zoon Jacob Ferks,38 jaar,zijn getuigen.

 

Ferk is in ondertrouw gegaan Engelum mei 1704 en getrouwd aldaar 13 sep 1705 met  Janke Willems, afkomstig uit Beetgum in 1704, geboren 1685/1686, overleden Beetgum 1730/1748.

 

Als Antje Willems 19-8-1725 lidmaat te Beetgum,komende van Dronrijp.

HOF 13831 d.d.20-12-1747:in 1725 was zij 39 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Willem Ferks, gedoopt Engelum 3 okt 1706, overleden Beetgum 1780 ,volgens lidmatenboek.

 

Boer te Beetgum en te Engelum (volgens floreenkohier gebr.van land te Beetgum in 1738,1748,1758,1768 en 1778;in 1758 gebr.stem 12 Engelum).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis 1730;op lidmatenlijst mei 1765 en 28-2-1772;diaken in 1747 en 1768.

V1744:Willem Verx te Beetgum,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal 4-0-0.

Q1749:Willem Verx te Beetgum,"wel in staat",3+2,40-12-0.

 

Willem is getrouwd Beetgum 1 jul 1742 met Rymkje Jans Spanjer, gedoopt Beetgum 17 jan 1723, overleden aldaar 1785 ,volgens speciekohier, dochter van Jan Dirks Spanjer en Sipkje Oedses.

 

Boerin te Beetgum na overlijden van haar man.

Niet bij lidmaten te Beetgum.

MEN 44 d.d.15-11-1785:Sybren Jans Spanjer wordt benoemd als voogd over de minderjarige kinderen van Riemke Jans Spanjer en Willem Ferks,beiden overleden.

 

 

           2   Jacob Ferks, gedoopt Dronrijp 16 sep 1708, overleden Beetgum 29 jul 1790 ,volgens lidmatenboek.

 

In 1747 genoemd als timmerman te Beetgum,maar in 1758 als boer gebruiker stem 2 Beetgum.

Als lidmaat van Engelum naar Beetgum 19-2-1734;lidmaat te Beetgum 16-8-1739,28-2-1772 en 1-9-1782 (bij de molen);diaken in 1741;ouderling in 1751,1756 en 1763.

MEN 25:proclamatie van de koop van een huis door Jacob Ferks (koopbrief 12-11-1746).

 

Jacob was gehuwd met Tjitske Roimers, overleden Beetgum n 1739.

 

Als lidmaat van Engelum naar Beetgum 19-2-1734;lidmaat 16-8-1739;daarna vermeld als overleden.

 

 

           3   Jeltje Ferks, gedoopt Dronrijp 22 mrt 1711, overleden na 1762.

 

Jeltje trouwde op 18 feb 1748 te Beetgum met Minne Foppes van Beetgum en op 19 sep 1762 te Beetgum met Johannes Mingerhuizen van Beetgum.

 

 

           4   Amarens Ferks, gedoopt Dronrijp 1712.

 

           5   Marten Ferks, gedoopt Dronrijp 29 jan 1713.

 

           6   Jan Ferks, gedoopt Beetgum 27 nov 1718, overleden Beetgumermolen 5 mrt 1793 ,volgens lidmatenboek.

 

Gardenier te Beetgumermolen.Volgens floreenkohier gebruiker van land te Beetgum in 1748,1758,1768,1778 en 1788.

Lidmaat Beetgum na belijdenis op 26-4-1761;lidmaat mei 1765,28-2-1772 en 1-9-1782.

 

Jan is getrouwd Beetgum 13 mei 1753 met Lybrich Gerrits, gedoopt Beetgum 31 dec 1730, overleden aldaar 26 jan 1791 ,volgens lidmatenboek.

 

           7   Pieter Ferks, gedoopt Beetgum 8 mrt 1722, overleden n 1768.

 

Gebruiker van land te Beetgum in 1758 en 1768 volgens floreenkohier.

 

 

           8   Lysbert Ferks, gedoopt Beetgum 29 jun 1725.

 

           9   Japke Ferks, gedoopt Beetgum 9 jul 1730.

 

 

  VII-c Goswinus Johannes Wiglama, geboren 1669 ,niet gedoopt in Franeker,, overleden 13 okt 1756 ,in het 86e jaar, begraven te Nijland, grafschrift, zoon van Johannes Goswinus Wiglama (VI-h) en Grietje Jans.

 

Bij trouwen in 1695 uit Tzum.

Lidmaat te Tzum na belijdenis op 2-2-1696.

Boer te Idaard na 1698 (in 1700 en 1708 gebruiker van stem 2;in 1718 niet meer).In 1728 boer te Nijland (eigenaar/gebruiker van stem 18).

UTI-34-8 met pr.d.d.27-4-1713/22-6-1713:Er wordt land verkocht te Birstum,mede namens Acke Saakes,echte huisvrouw van Gosuinus Joannes Wiglama tot Idaard.

Gosse woont al in 1722 met zijn vrouw in Nijland (zie IDA-44 d.d.20-1-1722 bij inventarisatie na overlijden van zijn schoonvader Sake Sytses).

Ook te Nijland in 1744 (V1744) en in 1749 (Q1749:dan welgestelde boer aldaar,5+0,60-0-0).

Met zijn vrouw op de 1e lidmatenlijst van Nijland op 7-9-1732.

 

Goswinus is getrouwd Tzum 1 sep 1695 (1) met  Ancke Thomas Dotinga, afkomstig uit Rauwerd in 1695, overleden Tzum ,op 16 mei 169.,.

 

Lidmaat te Tzum na doop/belijdenis op 2-2-1696.

 

Goswinus is getrouwd Idaard 28 aug 1701 (2) met  Aukje Sakes, gedoopt Grouw 24 apr 1681, overleden 9 nov 1773, 92 jaar, begraven te Nijland, grafschrift,  dochter van Sake Sytses.

 

Zij kwam in 1701 uit Aegum.

 

Uit dit huwelijk:

 

   1  Aukje Gozewijns Wiglama, gedoopt Idaard 18 jun 1702, overleden 27 juni 1794, begraven te Nijland, grafschrift

 

Zij trouwde met Douwe Jelles,kuiper, gedoopt Nijland 29 augustus 1731, overleden 11 april 1811, in het 80e jaar, begraven te Nijland, grafschrift.  Hij noemde zich  naar zijn vrouw Wiglama..

 

                     2         Johannes Gozewijns Wiglama, gedoopt Idaard 14 jun 1705, overleden Stiens 1757/1758.

 

      Bij trouwen in 1725 afkomstig uit Nijland.

     In 1738 is Johannes Wiglama n.ux. eigenaar van Ferwerd stem 37 (120 pm) en van Ferwerd F.C.126 (9 pm).

     LWL-72 d.d.30-11-1743:Johannes Wiglama,huisman te Stiens,benoemd als curator over Watse Goverts,organist te Stiens.

     LWL-72 d.d.14-10-1758:Johannes Wiglama,huisman te Stiens,"voor enige tijd overleden",wordt vervangen als curator over Watse Goverts.

 

Johannes is getrouwd Stiens 16 dec 1725 met Grietje Dirks Gerbranda, afkomstig uit Stiens in 1725, overleden v 1754.

 

                3              Sake Gozewijns Wiglama, gedoopt Idaard 21 dec 1710, overleden 4 okt 1770, in het 60e jaar, begraven te Nijland, grafschrift

 

Bij trouwen in 1740 uit Nijland.

 

Sake is getrouwd 1740 ,25-9-1740 3e pr.Stiens met Blike Annes, afkomstig uit Stiens in 1740.

 

In 1740 attestatie Stiens om elders te trouwen.

 

 

INDEX

 

Adama

   Jouwerke Sickes, V-a.

 

Dotinga

   Ancke Thomas, VII-c.

 

Gerbranda

   Grietje Dirks, VII-c-2.

 

Heslinga

   Antje Hanses, V-i-3.

   Antje Sybrands, VI-f-3.

   Claas Sybrands, VI-f-6.

   Ferck Sybrands, VI-f-7.

   Hans Sybrands, VI-f-5.

   Hans Sybrants, V-i, VI-f, VI-g.

   Jeltje Hanses, V-i-5.

   Pytrick Sybrands, VI-f-1.

   Rixt Hanses, V-e-6, V-g, V-i-1, VI-g.

   Sake Sybrands, VI-f-8.

   Sjoerd Sybrands, VI-f-9.

   Sybrant Hanses, V-i, V-i-4, VI-f.

   Tietske Hanses, V-i-2.

   Tryntje Sybrands, VI-f-4.

 

Jansen

   Judith, IV-f-3.

 

N.

   Taetje?, IV-b, V-a, V-b, V-c.

Nammens

   Feike, VI-f-1.

Nijhout

   Johannes Feyes, V-l-3.

 

Spanjer

   Jan Dirks, VII-b-1.

   Rymkje Jans, VII-b-1.

 

Tania

   Djurre Sickes, V-a-1.

   N Sickes, V-a-2.

   Sibrant Sickes, V-a-4.

   Sicke Foppes, V-a.

   Sicke Sickes, V-a.

   Teetje Sickes, V-a-3.

Tolsma

   Rein Sjoerds, V-f.

   Sjoerd Reins, V-f-1.

   Sjoerd Ypes, V-f.

 

Wierstra

   Akke Gerbens, V-c-2.

   Gerben Reiners, V-c.

   Janke Gerbens, V-c-5.

   Lysbet Gerbens, V-c-3.

   Reiner Gerbens, V-c-4.

   Tet Gerbens, V-c-1.

Wiglama

   Aaltje Gerbens, V-b-4.

   Aaltje Scheltes, V-l-4.

   Antje Djurres, IV-b-4, IV-c-9, IV-e-2, V-c, V-j, VI-h.

   Antje Fercks, V-g-10, V-i-4, VI-f.

   Antje Gerbens, V-b-5.

   Antje Gosses, III-b-5, IV-c-5, IV-g.

   Antje Idses, III-a-2.

   Atje Goswinus, V-j-2.

   Atte Klazes, VI-c-2.

   Aukje Gozewijns, VII-c-1.

   Brecht Gosses, V-e-4, VI-b.

   Dieuke Scheltes, V-l-1.

   Dieuwke Fercks, V-g-7.

   Dieuwke Gosses, V-e-2, VI-a.

   Diorre Gerbens, V-b-1.

   Dirk Tjerks, IV-f-4, V-m.

   Djurre Fercks, V-e-6, V-g-9.

   Djurre Gosses, III-b-1, IV-c, IV-g-1, V-d, V-e, V-e-8, V-f, V-g, V-h, V-i, V-j.

   Djurre Idses, III-a-4, IV-b, V-a, V-b, V-c.

   Djurre Jorrits, V-h-1, V-h-2.

   Feddrick Scheltes, V-l-5.

   Ferck Djurres, IV-c-4, V-e-6, V-g, VI-c, VI-d, VI-e, VI-f, VI-g.

   Geertje Gosses, V-e-1.

   Geertje Scheltes, V-l-6.

   Gerben Djurres, IV-b-3, V-b.

   Gosse Dirks, V-m-1.

   Gosse Djurres, IV-c-2, V-e, V-g-9, VI-a, VI-b, VI-c.

   Gosse Fercks, V-g-2.

   Gosse Jentjes, IV-e-2, V-j, VI-h.

   Gosse Klazes, VI-c-1, VII-a.

   Goswinus Johannes, VI-h-1, VII-c.

   Grietje Gosses, VII-a-3.

   Ids Djurres, IV-c-5, IV-g-1.

   Ids Klazes, VI-c-4.

   Ids Sytses, II-1, III-a, IV-a, IV-b.

   Jacob Scheltes, V-l-2.

   Jan Djurres, IV-c-8.

   Jan Klazes, VI-c-3.

   Jeltje Djurres, IV-c-1, V-d.

   Jeltje Fercks, V-g-6, VI-e, VII-b.

   Jeltje Gosses, V-e-10.

   Jeltje Goswinus, V-j-3.

   Jeltje Idses, III-a-3.

   Jeltje Tjerks, IV-f-2.

   Jencke Gosses, III-b-3, IV-e, V-h, V-j, V-k.

   Jentje Djurres, IV-b-2.

   Jentje Gerbens, V-b-2.

   Jetske Djurres, IV-b-1, V-a.

   Johannes Goswinus, V-j-1, VI-h, VII-c.

   Johannes Gozewijns, VII-c-2.

   Jorrit Djurres, IV-c-6, IV-e-3, V-h.

   Klaas Gosses, V-e-5, V-e-9, V-g-8, VI-c, VII-a, VII-a-2.

   Lysbeth Gosses, VII-a-1.

   Pytrick Djurres, IV-c-7, V-i, VI-f, VI-g.

   Romke Gosses, V-e-3.

   Romkje Gosses, V-e-7.

   Sake Gozewijns, VII-c-3.

   Schelte Tjerks, IV-f-1, V-l.

   Sjoerd Fercks, V-g-5.

   Sytse Gosses, III-b-2, IV-d.

   Sytse Idses, III-a-1, IV-a.

   Sytse Sytses, IV-a-1.

   Taetje Gerbens, V-b-3.

   Tetje Fercks, V-g-8, VI-c.

   Tietske Fercks, V-g-3, V-g-4.

   Tietske Goswinus, V-j-4.

   Tjebbe Tjerks, IV-f-3.

   Tjerk Gosses, III-b-4, IV-f, V-l, V-m.

   Tjitske Djurres, IV-c-3, V-f.

   Tjitske Gosses, V-e-6, V-g-9.

   Tryntje Fercks, V-g-1, VI-d.

   Tryntje Scheltes, V-l-3.

   Willem Dirks, V-m-2.

 

zonder achternaam:

   Abraham Everts, V-g-4.

   Alef Jetses, IV-c-5, IV-g.

   Amarens Ferks, VII-b-4.

   Anna Idsdr, I-1, II, III-a, III-b.

   Antje Franses, V-k-3.

   Antje Jacobs, VI-e-3.

   Antje Klazes, V-g, VI-f.

   Antje Willems, IV-d.

   Atje Franses, IV-e, V-h, V-j, V-k.

   Aukje Sakes, VII-c.

   Aukje Ypes, V-d-4.

   Baukje Lieuwes, VII-a.

   Blike Annes, VII-c-3.

   Bouwe Klazes, V-e-1.

   Claas Hylkes, VI-f-4.

   Claes Joeckes, V-i-5.

   Claes Piers, III-a-2.

   Cornelis Jacobs, V-l.

   Dieucke Claesedr., V-k.

   Dieucke Franses, V-k-1.

   Dieuke Sierks, VI-g-2.

   Dieuwer Jacobs, VI-e-4, VI-e-5.

   Diu Nyses, VI-e.

   Djurre Gosses, III-a, III-b.

   Doedt Jentjes, IV-e-3, V-h.

   Eedt Watses, V-k.

   Ferk Jacobs, VI-e-1, VI-e-2, VII-b.

   Foeke Romkes, VI-f-3.

   Frans Jentjes, IV-e-1, V-k.

   Gauke Oenes, III-a-3.

   Geertje Alberts, V-l.

   Gepke Anes, V-e-8.

   Gerland Klazes, V-e, V-g-9, VI-b, VI-c.

   Gosse Jacobs, VI-e-7.

   Gosse Sytses, II-2, III-b, IV-c, IV-d, IV-d-2, IV-e, IV-f, IV-g.

   Grietje Jans, VI-h, VII-c.

   Grietje Tjerks, V-i-4, VI-f.

   Hessel Abes, V-k-3.

   Hessel Ypes, V-d-3.

   Hylckje Intes, V-m-1.

   Hylk N.Dr, II-3.

   Ids Gerryts, I, II.

   Jacob Ferks, VII-b-2.

   Jacob Jansen, VI-e, VII-b.

   Jan Ferks, VII-b-6.

   Jan Jacobs, VI-e.

   Jan Siedses, VI-b.

   Jan Sipkes, IV-f-2.

   Janke Willems, VII-b.

   Japke Ferks, VII-b-9.

   Jel Djurresdr., III-b, IV-c, IV-d, IV-e, IV-f, IV-g.

   Jeltje Ferks, VII-b-3.

   Jeltje Hessels, V-e-8.

   Jentje Franses, V-k-2.

   Jentje Ypes, V-d-2.

   Jets Djurresdr, III-a, IV-a, IV-b.

   Jetse Gerkes, IV-g.

   Jildert Doedes, V-m-2.

   Klaas Tjeerds, VI-a.

   Lybrich Gerrits, VII-b-6.

   Lysbert Ferks, VII-b-8.

   Lysbert Hendriks, V-b.

   Lysbeth Attes, VI-c, VII-a.

   Lysbeth Jacobs, VI-e-8.

   Maartje Jacobs, VII-a.

   Marten Ferks, VII-b-5.

   Martje Sjoerds, V-g, VI-c, VI-d, VI-e.

   Martsen Jacobs, VI-e-6.

   Pier Sytses, II-3.

   Pieter Ferks, VII-b-7.

   Pieter Rommerts, VI-d-1.

   Reiner Cornelis, V-c.

   Rixt Sjoerds, V-i.

   Romkje Pieters, V-e, VI-a.

   Rommert Pieters, VI-d.

   Sake Sytses, VII-c.

   Sieds Jans, VI-b-1.

   Sierk Annes, VI-g.

   Sipkje Oedses, VII-b-1.

   Sjoucke Andries, V-g-7.

   Sjouk Jetses, V-f.

   Sjoukje Alefs, IV-g-2.

   Sybe Ypes, V-d-1.

   Sytse Piers, II, III-a, III-b.

   Sytske Alefs, IV-c-5, IV-g, IV-g-1.

   Theunis Dirks, V-e-10.

   Tietje Wybrens, V-e-6, V-g-9.

   Tjebbe Sytses, IV-d-1.

   Tjets Ndr, III-a, III-b.

   Tjitske Roimers, VII-b-2.

   Tryntje Cornelis, V-l.

   Tryntje Jorrytsdr, IV-c, IV-g-1, V-d, V-e, V-f, V-g, V-h, V-i, V-j.

   Tryntje Klazes, IV-a, VI-a-1.

   Tys Klazes, VII-a-3.

   Watse Franses, V-k-4.

   Wick Takes, IV-f, V-l, V-m.

   Willem Ferks, VII-b-1.

   Ype Sybes, V-d.