Genealogie van het geslacht van Wissema

 

                               Aansluitend een stamreeks van het aangetrouwde geslacht Eninga

 

                   Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

 

 

         I Sape van Wissema, overleden 20 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Als Sabinus Wissema in juni 1551 student te Leuven.

HvF 16698-235 d.d.27-1-1580: Mr.Saepe Wissema.

 

Sape was gehuwd met  Reynsck van Auckama, geboren 1516, overleden 13 okt 1580 *, begraven Leeuwarden,Oldehove, dochter van Pieter Pieters van Auckama en Ydt Tadesdr Hoppers.

Reynsck is eerder getrouwd 10 okt 1533 met Jan Jacobs van Buygers, geboren 13 dec 1510, overleden 1 apr 1555, zoon van Jacob Jans van Buygers, ,ook van Wieringen en Bauck Hillebrantsdr van Unia.

 

Uit het huwelijk van Sape en Reynsck:

 

           1   Jan van Wissema, geboren 10 aug 1558, volgt onder II.

 

 

       II Jan van Wissema, geboren 10 aug 1558, overleden 10 okt 1624, begraven Blessum, zoon van Sape van Wissema (I) en Reynsck van Auckama.

 

Als Johannes Wissema op 6-8-1577 student te Marburg.

Hij woonde op Wissemastate te Blessum.

HvF 16699-248 d.d.1582: Jan Wissema,zoon van Mr.Sappe Wissema, met zijn halfbroer Pieter Buygers als erfgenamen van hun moeder Reynsck Pieters.

HvF 16704-378 d.d.1591: Jan Wissema te Blessum.

Zie ook Grafschriften Menaldumadeel-38 en grafschriften Roorda IV-13.

 

Jan was gehuwd met  Lisck van Eninga, overleden 18 jul 1616, begraven Blessum, dochter van Doecke van Eninga en Catharina Sebastiaansdr.

 

Zie GJB 1984-45 en ook Grafschriften IV-38,eveneens voor haar jong overleden kinderen.

Als haar broer Doecke (advocaat HvF) op 13-2-1625 testeert zijn haar nog levende kinderen Hector,Doecke en Catharina erfgenamen,evenals de kinderen van haar overleden zoon Sape.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sape van Wissema, volgt onder III.

 

           2   Catharina van Wissema, overleden 1632/1634

 

HvF d.d.19-12-1618: Catharina van Wissema,weduwe van Dr.Johan Tiara te Beers.

Autorisatie HvF 14-10-1634,acte 352:Jan van Loo, 7jaar,zoon van kapitein Boudewijn van Loo en van overleden moeder Catharina van Wissema,komt onder voogdij van zijn ooms Duco en Pieter Hector van Wissema om te komen tot scheiding moederlijke goederen.

Autorisatie HvF 6-1-1637,acte 451:zijn zoon Johan van Loo krijgt nu zijn grootvader Arend van Loo als voogd i.p.v.zijn ooms,die door zijn moeder waren voorgesteld.

 

Catharina is getrouwd 1614 ,25-10-1614 3e pr.gerecht Menaldumadeel, (1) met Johan Tjaerts van Tiara., overleden voor 1619, zoon van Tjaert van Tiara en Ydt Jansdr van Buygers.

 

Bij huwelijk in 1614 kwam hij uit Leeuwarden.

Misschien was het een zoontje van hem en Catharina dat op 12-3-1615 overleed en te Blessum werd begraven (grafschrift,Walle 397).

 

Catharina was gehuwd (2) met Boudewijn van Loo, overleden n 1640 ,voor 13-5-1648, zoon van Arent van Loo en Hester van Aylva.

 

Kapitein in het leger.

Autorisatie HvF d.d.13-5-1648:zijn 3 minderjarige kinderen bij Machteld Christina Steck n.l.Arent Jan,Hester Margaretha en Boudewijn Dirck van Loo, krijgen als voogd hun oom Damas van Loo,overste.

 

Boudewijn was later gehuwd met Machteld van Steck, overleden n 1648.

 

 

 

           3   Doecke van Wissema, ,ook Duco, overleden n 1636.

 

           4   Hector van Wissema, overleden n 1636.

 

Hector Wissema is op 9-4-1611 student te Franeker.

 

           5   Reinsck van Wissema, overleden 10 aug 1583, begraven Blessum.

 

           6   Reinsck van Wissema, overleden 23 mrt 1584, begraven Blessum.

 

           7   Pieter van Wissema, overleden 8 jul 1596.

 

           8   Pieter van Wissema, overleden 6 feb 1613.

 

 

      III Sape van Wissema, overleden 10 jul 1623 *, zoon van Jan van Wissema (II) en Lisck van Eninga.

 

Sabinus Wissema is op 10-4-1610 student te Franeker.

Bekend als Dr.Sabinus van Wissema (vermeld als advocaat 13-9-1613, lijst advocaten).

 

Sape is getrouwd 15 aug 1613 met  Ida Wolphertsdr van Lezaen, overleden na 20 nov 1639 ,voor 1648, dochter van Wolphert van Lezaen en Genoveva van Rataller.

 

Zij testeerde te Hardegarijp als vrouw van Johan van Roorda op 20-11-1639 (T310-21 en EEE1-226/227v).

Op 24-8-1655 laat schoonzoon Carel van Roorda dit testament registreren.

T103-389 d.d.1-12-1651: haar erfgenamen (ieder voor een derde) zijn haar dochter Lucia,haar zoon Sabinus en haar zoon Watze. Zij verkopen land.

Op het graf van haar ouders de wapens van haar overgrootouders  Lezaen, Borssele, Capelle, Cruiningen, Rataller, Loo, Emsel, Emskerck.

Haar grootouders Engel van Lezaen x Anna van Borsele  en Johan Rataller x Yda van Loo.

Overgrootouders Dirck van Lezaen x N.van Capelle,   Wolphert van Borssele x Magdalena van Cruiningen,   Johan Rataller x Elisabeth van Emstel, Gerrit van Loo x Margaretha van Eemskerck.

 

Ida is later in ondertrouw gegaan Leeuwarden 13 jun 1628 en getrouwd aldaar 6 jul 1628 met Johan van Roorda, overleden 29 mrt 1657, begraven Hardegarijp ,grafschrift, zoon van Watze van Roorda en Ursel van Scheltema.

 

Uit het huwelijk van Sape en Ida :

 

           1   Lisck van Wissema, ook Lucia, geboren Leeuwarden 26 jul 1618, overleden 6 mrt 1680, begraven Idaard ,grafschrift.

 

Zij testeerde als weduwe en kinderloos op 27-10-1670 te Leeuwarden.Dit testament werd op 28-12-1671 geregistreerd (EEE-4-101v/103v).

Ook testeerde zij op 17-2-1673,geregistreerd op 6-3-1673,maar naderhand doorgehaald (T327-2767 en EEE-4-147/148v).

T327-438: verkoop door de erfgenamen van Lucia van Wissema (1680/1682).Voor deze verkoop door de erven onder voorecht van inventaris zie  TIE 97-295 d.d.1682 (P.N.).

Verder over Lisck in GJB 1993-89 en 114.

Begraven in de Galilėerkerk te Leeuwarden ? Ook daar een grafschrift evenals te Idaard,maar hier in Leeuwarden is de overlijdensdatum niet ingevuld (zie Grafschriften III-44).

 

Lisck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 18 nov 1648 en getrouwd aldaar 3 dec 1648 (1) met Carel van Roorda, geboren ± 1609, overleden Idaard 4 jan 1670 ,60 jaar, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Andries van Roorda en Anna Epesdr van Juckema.

 

Hij was grietman van Idaarderadeel 1634-1670 en woonde met zijn vrouw op Friesmastate (zie ook GJB 1985-5 en 1993-114).

Voor Carel en zijn vrouw Lucia:T310-2 (1654, T310-11 (1660) en T310-19 (1663).

Zijn naam op de kerkklok van Grouw uit 1653 en op die van Wartena uit 1657.

Hij testeerde met zijn vrouw te Idaard op 7-1-1668 t.b.v.zijn zuster Sophia,weduwe Velsen (T310-20).

Dit testament laat zijn weduwe op 13-12-1670 registreren (EEE-4-5/7).

Begraven in de Galileėrkerk te Leeuwarden ? Ook daar een grafschrift (zie Grafschriften III-44).

 

Lisck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 14 jun 1673 en getrouwd Swichem 25 jun 1673 (2) met Wytze Alef van Popma, overleden n 1673, zoon van Reyn van Popma en Fedt Wytzesdr van Beyma.

 

Bij ondertrouw in 1673 afkomstig uit Warga.

Hij was ritmeester van een compagnie ruiterij (P.N.).

 

 

           2   Sape van Wissema, geboren 1623 (?), volgt onder IV.

 

           3   Wolphert van Wissema.

 

Vermoedelijk jong overleden,in ieder geval voor 1651.

TIE 91-4 : in 1640 leent hij 400 car.gld van dr. Ulricus Ulenburg (P.N.).

 

 

           4   Jan van Wissema.

 

Hij is overleden voor 1651.

? Had hij eennatuurlijke  zoon Jan Jansen Wissema, klerk te Leeuwarden. Deze trouwt op 19-5-1662 te Leeuwarden met Aeltje Matthysdr uit Leeuwarden.

Deze zoon wordt in 1664 en 1667 genoemd te Bergum (P.N.)

TIE 94-353 d.d.1664: te Bergum als naastligger van een huis in de gebuurte.

TIE 95-125 d.d.1667: te Bergum als getuige tekent hij met een merk.

 

 

 

 

      IV Sape van Wissema, geboren 1623 (?), overleden 27 okt 1678, zoon van Sape van Wissema (III) en Ida Wolphertsdr van Lezaen.

 

Postuum geboren na overlijden vader? Naar zijn vader vernoemd.

In 1649 burger van Dokkum en daar wonend.

TIE 95-101: in 1666 te Hardegarijp (P.N.).

TIE 97-159: in 1677 genoemd als kerkvoogd te Hardegarijp (P.N.).

Grietman van Idaarderadeel 1673/1678.

Zie ook GJB 1993-89.

 

Sape is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 aug 1645 en getrouwd 1645 ,24-8-1645 3e pr.Leeuwarden, met  Frau van Burmania, geboren 1623, overleden 1680, dochter van Bocke van Burmania en Ursel Feyesdr van Roorda.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Orsel van Wissema, geboren ± 1646, overleden 11 nov 1674.

Orsel is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 9 jul 1664 en getrouwd 1664 ,17-7-1664 3e pr.Leeuwarden, met Gerhardus Adius, overleden 11 okt 1676.

 

Hij was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

Gerhardus is eerder in ondertrouw gegaan Leeuwarden 6 nov 1658 en getrouwd 1658 ,14-11-1658 att.Leeuwarden met Aaltje de Schepper.

 

           2   Jan van Wissema, gedoopt Dokkum 24 sep 1648.

 

           3   Ida van Wissema, gedoopt Dokkum 6 mrt 1650.

 

           4   Ida van Wissema, gedoopt Dokkum 8 mei 1651.

 

Zij woonde met haar man in Hallum.

T319-945 d.d.3-6-1682:verkoop van land te Bergum door Ida van Wissema.

T319-365 d.d.10-1-1689:verkoop van land te Tietjerk door Ida van Wissema.

 

Ida is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 16 mei 1674 en getrouwd 1674 ,24-5-1674 att.van Leeuwarden, met Gellius Wybrandus van Jongestal, overleden Hallum 23 mrt 1688.

 

Hij was grietman van H.O.N. 1673-1688.

 

 

           5   Clara van Wissema, gedoopt Dokkum 10 aug 1652, overleden Warga 20 mrt 1714.

 

Bij huwelijk in 1680 kwam zij uit Warga.

 

Clara is getrouwd Swichem 21 mrt 1680 met Viglius Ernestus van Aytta, geboren ± 1650, overleden Warga 15 jun 1729, zoon van Viglius Wybrandus van Aytta en Susanna Johansdr de Laignier.

 

Bij huwelijk in 1680 kwam hij uit Swichem.

 

 

           6   Genoveva van Wissema, gedoopt Dokkum 23 aug 1654, overleden 3 feb 1713.

 

T7-10,inv.nr.98:Genoveva van Wissema,weduwe Bruno van Vierssen (1710).

 

Genoveva is getrouwd v 1682 met Bruno Assuerus van Vierssen, geboren 16 okt 1647, overleden 9 dec 1707.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

Bruno is eerder getrouwd Workum 8 feb 1674 met Jouck van Inthiema, dochter van Frederick van Inthiema en Maria van Rinia.

 

           7   Jan van Wissema, gedoopt Dokkum 22 nov 1655.

 

           8   Lisck van Wissema, gedoopt Dokkum 8 apr 1657.

Lisck was gehuwd met Nicolaes Frederick Zobel, afkomstig uit Hessen.

 

Hij was kapitein in het leger.

 

 

 

 

 

                            Stamreeks van het geslacht Eninga uit Oosterend.

 

 

         I Doecke Sippens, overleden v 1511.

 

Eerst te Wommels en later op Eningastate te Oosterend.

Zie GJB 1972-91 onder 47794.

 

Doecke was gehuwd met  Teth Sjoerds, overleden n 1511.

 

Als weduwe gebruikster van Eningastate te Oosterend in 1511.

Zie GJB 1970-33,GJB 1972-91 onder 47795 en GJB 1984-8.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Lisck Doeckesdr Sippens, volgt onder II.

 

 

       II Lisck Doeckesdr Sippens, overleden 13 jul 1555, begraven Oosterend ,grafschrift, dochter van Doecke Sippens (I) en Teth Sjoerds.

 

Zie voor haar GJB 1972-89 onder 23897 en GJB 1984-13,14.

 

Lisck was gehuwd met  Tjaert Hanckes, overleden 8 aug 1558, begraven Oosterend ,grafschrift.

 

In 1529 op Eningastate te Oosterend.

Zie GJB 1972-89 onder 23896.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doecke van Eninga, volgt onder III.

 

 

      III Doecke van Eninga, overleden 1567, begraven Leeuwarden,Oldehove ,grafschrift, zoon van Tjaert Hanckes en Lisck Doeckesdr Sippens (II).

 

Mr.Doecke van Eninga was advocaat bij het Hof van Friesland.

In HvF 16691/16693 (1554/1568) herhaaldelijk genoemd als advocaat en als curator.

Recesboek BAA-4 d.d.26-9-1555:Mr.Doecke Eninga voor hemzelf en voor zijn zuster en broers,erven van hun moeder Lisck Doeckedr.,contra Sybout Haersma.

Proclamatieboek HEN 38 d.d.10-7-1560 (Mr.Doecke Eningha en Katherina Sebastiaans,echtpaar te Leeuwarden),ook d.d.11-5-1563.

HvF 16693-77 d.d.1566:Mr.Doecke Eninga,voogd over de weeskinderen van Feycke Syersma d.w.z.Feycke Feytsma.

Proclamatieboek HEN d.d.1572,d.d.1580 (Mr.Doecke Eninga is overleden en zijn schoonzoon Jan Hansen,getrouwd met Eesck,is voogd over zijn 2 jongste kinderen).

Zie verder GJB 1984-25 en ook HvF 16698-251 d.d.22-4-1580:Mr.Doecke Eninga,in leven gehuwd met Tryncke Sebastiaans.

 

Doecke is getrouwd v 1560 met  Catharina Sebastiaansdr, overleden v 1580.

Catharina was weduwe van Ruurd Hessels van Feytsma, geboren ± 1476, overleden 18 okt 1556 ,80 jaar, begraven Deinum ,grafschrift, zoon van Hessel Jelgers van Feytsma en His Gerroltsdr van Herema.

 

Uit het huwelijk van Doecke en Catharina:

 

           1   Lisck van Eninga, overleden 18 jul 1616, begraven Blessum.

 

Zie GJB 1984-45 en ook Grafschriften IV-38,eveneens voor haar jong overleden kinderen.

Als haar broer Doecke (advocaat HvF) op 13-2-1625 testeert zijn haar nog levende kinderen Hector,Doecke en Catharina erfgenamen,evenals de kinderen van haar overleden zoon Sabe.

 

Lisck was gehuwd met Jan van Wissema, geboren 10 aug 1558, overleden 10 okt 1624, begraven Blessum, zoon van Sabe van Wissema en Reynsck van Auckama.

 

Hij woonde op Wissemastate te Blessum.

HvF 16699-248 d.d.1582: Jan Wissema,zoon van Mr.Sape Wissema, met zijn halfbroer Pieter Buygers als erfgenamen van hun moeder Reynsck Pieters.

HvF 16704-378 d.d.1591: Jan Wissema te Blessum.

Zie ook Grafschriften Menaldumadeel-38 en grafschriften Roorda IV-13.

 

 

           2   Doecke van Eninga, overleden n 13 feb 1625.

 

Advocaat bij het Hof van Friesland,ingeschreven 29-8-1588 als Dr.Doecke Eeningha.

Hij testeerde,zwak van lichaam,op 13-2-1625 (EEE1-289v,geregistreerd 3-12-1655).Erfgenamen zijn de kinderen en kleinkinderen van zijn reeds overleden zuster Lisck.

 

 

           3   Eesck van Eninga, overleden n 1580.

 

Zie GJB 1984-44.

 

Eesck was gehuwd met Jan Hansen, afkomstig uit Dokkum, overleden 1581.