Genealogie van het adellijk geslacht van Wyckel

           

                                                Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                                   Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

                                                                                   

           

           

 

         I Hans van Wyckel.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

           1   Jochem van Wyckel, volgt onder II.

 

 

       II Jochem van Wyckel, zoon van Hans van Wyckel (I).

 

Jochem was gehuwd met  Doedt Heres (Rollema), afkomstig uit Balk, dochter van Here Tjommes (Rollema).

 

Zie GJB 1993-12.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Foockel van Wyckel, geboren ± 1540, overleden Balk 17 feb 1619 ,79 jaar, begraven Wyckel ,grafschrift.

 

Zij vermaakt bij testament d.d.24-4-1613 de ouderlijke state te Wyckel aan Jochem, de zoon van haar zuster Tjemck.

Als erfgenamen: Doetcke en Bauck, kinderen van haar overleden broer Tjalling; de 3 nog levende kinderen van wijlen broer Hans; de zoons Pycke en Jochem van haar overleden zuster Tjemck.

T327-2746:testament d.d.1613 van Obbe Obbes en Foeckel Jochems van Wyckel (kopie uit 1630).

 

Foockel was gehuwd met Obbe Obbes, geboren ± 1562, overleden Balk 8 apr 1632 ,70 jaar, begraven Wyckel ,grafschrift.

 

Hij was grietman van Gaasterland vanaf 31-1-1604 tot overlijden in 1632.

Zie voor hem GJB 1993-12.

Obbe volgde in 1620 als lid van de staten de lijkstoet van graaf Willem Lodewijk.

Hij woonde te Balk en zijn naam staat daar als grietman op de kerkklok uit 1615.

Obbe hertrouwde met Ryckje Wytses,bij wie hij 2 kinderen had.

Pycke van Wyckel is in 1636 cur.div. voor de vaderlijke goederen (HvF 16792 d.d.12-2-1636)..

Obbe werd begraven te Wyckel,evenals zijn tweede vrouw,die op 30-6-1643 stierf.

 

 

           2   Tjalling van Wyckel, geboren Wyckel, volgt onder III-a.

 

           3   Hans van Wyckel, volgt onder III-b.

 

           4   Tjemck van Wyckel, volgt onder III-c.

 

 

  III-a Tjalling van Wyckel, geboren Wyckel, overleden 1596 (?), zoon van Jochem van Wyckel (II) en Doedt Heres (Rollema).

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland 1580/1596.

Met zijn vrouw lidmaat te Leeuwarden in 1581.

Dr.Tjalling Wyckel procedeerde namens zijn echtgenote, zie HvF 16700-59 d.d.1582, HvF 16702-246 d.d.1587 en HvF 16703-48 d.d.1588.

 

Tjalling was gehuwd met  Catharina Coenes, overleden v 1618.

 

HvF d.d.23-11-1603 en d.d.11-9-1604: Catharina Coenes als weduwe van raadsheer Tjalling van Wyckel.

Zij testeerde als weduwe op 29-5-1613 (EEE1-124v/125v,geregistreerd 27-3-1655).

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Doedt van Wyckel, overleden 16 okt 1618, begraven Leeuwarden,Oldehove.

Doedt is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 mrt 1599 met Petrus Runia.

 

Raadsheer bij het Hof van Friesland.

 

2 Bauck van Wyckel, afkomstig uit Leeuwarden in 1607, overleden 1649/1651, begraven Marrum, onvolledig grafschrift.

 

In 1651 blijkt zij al te zijn overleden (GEN 536-54).

 

Bauck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 31 okt 1607 en getrouwd aldaar 2 dec 1607 met Johan van Aysma, geboren Ferwerd, overleden na 2-9-1649, begraven Marrum, onvolledig grafschrift, zoon van Doecke van Aysma en Syts van Aylva.

 

Bij trouwen in 1607 afkomstig uit Ferwerd.

In 1630 wordt zijn naam vermeld op de kerkklok van Marrum (N.O.I-270).

In 1640 eigenaar van Bongastate te Holwerd.

Hij testeerde met zijn vrouw op 2-9-1649 (EEE I-36).

 

 

 

   III-b Hans van Wyckel, overleden 14 aug 1602, begraven Oudeschoot ,grafschrift, zoon van Jochem van Wyckel (II) en Doedt Heres (Rollema).

 

SCO 111-20 procl.d.d.14/4,5/5 en 19/5-1602:Hans en Jeypke,echtpaar te Oudeschoot,kopen hooiland te Oudeschoot.

 

Hans was gehuwd met  Jeypcke Jacobsdr, overleden aug 1607, begraven Oudeschoot ,grafschrift.

 

Volgens grafschrift overleed zij op 2.-8-1607 en was zij de derde vrouw van Hans;het is dus ook niet zeker of alle kinderen uit dit huwelijk zijn.

T71-145:over de erfgenamen van wijlen Jeypke van Wyckel in Aengwirden.

 

Uit dit huwelijk misschien:

 

           1   Jochem van Wyckel, geboren ± 1576, overleden 14 jan 1610 ,ongeveer 34 jaar,, begraven Wyckel ,grafschrift.

Jochem was gehuwd met Ancke Cornelisdr van Lycklama.

 

           2   Anne van Wyckel, volgt onder IV-a.

 

           3   Baucke van Wyckel, volgt onder IV-b.

 

           4   Doedt van Wyckel, ,ook Dorothea,, overleden 5 nov 1654, begraven Wolvega ,grafschrift.

 

Zij als weduwe Lycklama bij HvF d.d. 16-5-1643, 26-10-1644 en 19-12-1646.

HvF d.d.3-7-1649: Doedt contra Reinier Casenbroot.

 

Doedt was gehuwd met Rintje Cornelis van Lycklama, overleden 20 apr 1639, begraven Wolvega ,grafschrift.

 

Rintje was grietman van Weststellingwerf 1626-1639.

 

 

 

   III-c Tjemck van Wyckel, overleden 28 mei 1586, begraven Wyckel ,grafschrift, dochter van Jochem van Wyckel (II) en Doedt Heres (Rollema).

 

Tjemck was gehuwd met  Ids Pyckes , geboren ± 1549, overleden 19 mrt 1597 ,ongeveer 48 jaar,, begraven Wyckel ,grafschrift.

 

Hij procedeerde als Ids Pyckes van Wyckel, zie HvF 16701-165 d.d.1585.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pycke van Wyckel, volgt onder IV-c.

 

           2   Jochem van Wyckel, volgt onder IV-d.

 

 

   IV-a Anne van Wyckel, overleden 7 nov 1635, begraven Oudeschoot, zoon van Hans van Wyckel (III-b) en Jeypcke Jacobsdr.

 

Hij werd als geboortig  van Wyckel op 25-11-1618 burger van Dokkum.

Hij was in 1617 en 1618  convooimeester te Dokkum en was dat ook nog daar in 1625.

Anne was grietman van Aengwirden 1626-1635; in 1627 volmacht ten landsdage.

 

Anne is in ondertrouw gegaan Leeuwarden jan 1613 en getrouwd aldaar 14 feb 1613 (1) met  Tjetscke Hendricks, overleden Dokkum (?) 1617, begraven Leeuwarden, grafschrift, dochter van Hendrick Hansen .

 

Uit dit huwelijk:

 

            

           1   Hans van Wyckel, geboren  Dokkum  2 mrt 1617, volgt onder V-a.

 

 

 

Anne is daarnaast in ondertrouw gegaan Dokkum 20 apr 1622 ,gerecht (2) met  Wisckje Feyckes, afkomstig uit Beetsterzwaag in 1622, overleden n 1640, dochter van Feycke Tetmans en Popck Saeckesdr van Rinia.

 

Zij was weduwe van Martinus Fockens en noemde zich toen Wisckje Fockens.

T71-63 d.d.27/28-4-1638:als weduwe van de grietman deed zij verantwoording van zijn ontvangsten en uitgaven sinds 1628.

Zij testeerde als weduwe op 17-11-1640 (EEE1-147,geregistreerd 8-5-1655).

Haar zoon Martinus van Wyckel is universeel erfgenaam.

 

Uit dit huwelijk:

 

           2   Tjets van Wyckel, geboren 4 feb 1623, gedoopt Dokkum 16 feb 1623, overleden 19 feb 1623 ,15 dagen oud, begraven Dokkum ,grafschrift.

 

           3   Tjets van Wyckel, gedoopt Dokkum 24 apr 1625, overleden 26 jun 1625 ,ongeveer 10 weken oud, begraven Dokkum ,grafschrift.

 

           4   Tjets van Wyckel, gedoopt Dokkum 14 mrt 1627, overleden 19 apr 1627 ,6 weken en 2 dagen oud, begraven Dokkum ,grafschrift.

 

           5   Martinus van Wyckel, geboren Oudeschoot (?) ± 1632, overleden 9 jan 1650 ,ongeveer 18 jaar, begraven Oudeschoot.

 

HvF 16793 d.d.2-2-1641:Martinus van Wyckel is 9 jaar en op verzoek van zijn halfbroer Dr.Hans van Wyckel wordt voogdij aangevraagd.

Curatoren worden raadsheer Cornelis Kinnema en Saco Fockens, grietman Opsterland.

Martinus van Wyckel wordt op 27-6-1648 student te Franeker.

HvF 16793 d.d.14-1-1647:Dr.Hans van Wyckel, advocaat bij het Hof van Friesland, wordt  zijn curator,nu Cornelis Kinnema is overleden. Mede-curator is Saco Fockens.

 

 

 

   IV-b Baucke van Wyckel, overleden 23 dec 1640,  begraven te Wyckel in de kerk, grafschrift, zoon van Hans van Wyckel (III-b) en Jeypcke Jacobsdr.

 

Hij wordt in 1610 met zijn vrouw vermeld te Wyckel (zie ook HvF d.d.8-10-1604 en 10-3-1629).

Baucke is in 1640 eigenaar van Wyckel stem 21 en 22.

 

Baucke was gehuwd met  Grietje Agricola, geboren ± 1579, overleden 21 okt 1640 ,61 jaar, begraven Wyckel ,grafschrift, dochter van Johannes Agricola.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Jeepcke van Wyckel, overleden 1662/1668.

 

In 1642 met attestatie van Wyckel naar Leeuwarden,maar bij ondertrouw in 1657 als weduwe te Wyckel.

HvF d.d.28-2-1660: Jeepcke te Wyckel als weduwe van Ricolt Mirx.

HvF d.d.26-10-1661 en d.d.4-2-1662: Jeepcke uit Wyckel hertrouwde met Dirk Bethunen van Bolsward.

T344-699: nalatenschap Jeepcke van Wyckel (1668/1670).

 

Jeepcke is getrouwd Leeuwarden 11 mrt 1642 (1) met Ryckel Mircks, overleden v 1657.

 

Jeepcke is in ondertrouw gegaan Bolsward 12 apr 1657 en getrouwd Wyckel (?) 1660 ,1-7-1660 att.van Bolsward, (2) met Dirck Betune, afkomstig uit Bolsward.

 

 

   IV-c Pycke van Wyckel, overleden na 1636, zoon van Ids Pyckes ( Wyckel) en Tjemck van Wyckel (III-c).

 

Pycke was gedeputeerde van de Staten van Friesland (HvF d.d.31-5-1625).

HvF 16792 d.d.23-4-1628:hij wordt genoemd als voogd over de kinderen van zijn zwager Gabbe van Bootsma.

WYM 47-1 d.d.20-5-1634:Pycke als eigenaar van land te Ypecolsga.

HvF 16792 d.d.12-2-1636 en 1-4-1636:Pycke en zijn broer Joachim zijn curatoren divisionis aangaande goederen nagelaten door grietman Obbe Obbes van Gaasterland, hun oom.

 

Pycke was gehuwd met  Bauck Epesdr van Bootsma, dochter van Epe van Bootsma en Rints van Aesgema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Ids van Wyckel, geboren ± 1607, volgt onder V-b.

 

           2   Epe van Wyckel, geboren ± 1609, overleden 3 apr 1638 ,29 jaar,, begraven Wyckel ,grafschrift.

 

Epeus van Wyckel wordt op 25-5-1628 student te Leiden.

T326-1463:testament Epeus van Wyckel (1636).

 

 

           3   Frouck van Wyckel, geboren ± 1617, overleden 6 mrt 1668 ,51 jaar, begraven Hichtum ,grafschrift.

 

T318-18,inv.24:feestgedicht voor haar huwelijk met Hessel.

Zij testeerde met haar man in 1644 (T326-1468) en alleen in 1656 (T326-1469) en ook nog op 20-12-1667 te Hichtum (EEE4-463).

T334-04,inv.6:over de nalatenschap van Frouck van Wyckel,weduwe Hessel Huyghis.

 

Frouck is getrouwd Hichtum 11 jun 1643 met Hessel Huyghis, geboren ± 1616, overleden 13 nov 1653 ,37 jaar, begraven Hichtum ,grafschrift, zoon van Leendert Huyghis, ,ook Lenard en Frouck van Aysma.

 

Bij huwelijk in 1643 afkomstig uit Hichtum.

Grafschriften te Hichtum 13-11-1653 en 23-11-1653.

 

 

           4   Tjemck van Wyckel, overleden na 26-8-1655

 

HvF 16692 d.d.25-8-1637: haar man Dr.Fecko van Jeltinga is overleden en zij wordt tutrix voor haar minderjarige kinderen met haar zwager Schelto van Jeltinga als curator

Zij kwam als lidmaat van elders naar Wirdum op 25-7-1647.

Tjemck testeerde te Wirdum op 26-8-1655 (zie HvF 131-18 d.d.20-2-1706).

 

Tjemck is getrouwd Leeuwarden 18 feb 1627 (1) met Feicke van Jeltinga, overleden 8 jul 1636, begraven Buitenpost ,grafschrift, zoon van Gatse van Jeltinga en Jeltje van Aysma.

 

Raad ter admiraliteit te Dokkum.

 

 

 

Tjemck is getrouwd 1643 ,7-10-1643 pr.te Sneek (2) met Abbe van Bootsma, overleden Wirdum 3 apr 1670, zoon van Jelger van Bootsma en Eets Wytzesdr van Feytsma.

 

Hij woonde als weduwnaar te Wirdum en werd daar lidmaat na belijdenis op 24-10-1651.

Hij testeerde daar op 9-9-1669 (EEE 4-116v en T323-25) en Hessel van Bootsma liet het testament op 17-2-1672 registreren.

 

 

 

   IV-d Jochem van Wyckel, overleden 1636/1640, zoon van Ids Pyckes (Wyckel)  en Tjemck van Wyckel (III-c).

 

Hij woonde met zijn vrouw op een hofstede te Wyckel (HvF d.d.1-4-1617 en HvF d.d.29-3-1631).

WYM 47-260 d.d.4-9-1639:Jochem ontvangt geld uit het sterfhuis van Lolcke Poppes te Ypecolsga.

In 1640 zijn de erven van hem eigenaar van Wyckel stem 9 (zijn dochter Tjemck en haar man).

 

Jochem is in ondertrouw gegaan Leeuwarden (N.H.) nov 1612 en getrouwd Leeuwarden 18 dec 1612 met  Sjouck van Sytzama, overleden mrt 1618 *, begraven Wyckel, dochter van Douwe van Sytzama en Jetscke Andriesdr van Beslinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Douwe van Wyckel, geboren ± 1618, overleden 26 mrt 1637 ,19 jaar,, begraven Wyckel ,grafschrift.

 

           2   Tjemck van Wyckel, overleden n 1640, begraven Wyckel ,grafschrift.

Tjemck was gehuwd met Cyprianus van Oosterzee, overleden n 1640, begraven Wyckel ,grafschrift, zoon van Christiaan van Oosterzee.

 

Ontvanger van Lemsterland en rekenmeester van Friesland.

Op 24-7-1635 aangesteld als grietman van Lemsterland (tot 1641).

In 1640 is hij met zijn vrouw eigenaar van Wyckel stem 9 en 14.

 

 

 

     V-a Hans van Wyckel, geboren Dokkum 2 mrt 1617, overleden 23 okt 1659 ,42 jaar, begraven Leeuwarden, Jacobijnerkerk, zoon van Anne van Wyckel (IV-a) en Tjetscke Hendricks.

 

Hansonius van Wyckel wordt op 6-5-1629 student te Franeker, is daar ook op 20-2-1633, op 15-6-1635 student te Leiden en op 9-9-1635 student te Groningen.

Hij promoveerde te Franeker op 20-2-1638.

Dr.Hans van Wyckel was advocaat bij het Hof van Friesland vanaf 11-9-1638..

Later ook lid van de Staten-Generaal en van de Raad van State.

HvF d.d.8-2-1653 en d.d.9-10-1655: Hans als erfgenaam van zijn broer Martinus.

Zie de familie-aantekeningen van Hans en zijn zoon Hendrick van Wyckel 1617-1697 (tekstuitgave de heer M.H.H.Engels).

 

 

Hans is getrouwd 10 mei 1640 met  Jaycke Johannesdr Saeckma, gedoopt 3 apr 1616, overleden 23 mrt 1671 ,55 jaar, begraven Leeuwarden, dochter van Johannes Saeckma en Hylck Boner.

 

HvF d.d.5-2-1661:Jaycke als weduwe met kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Tjetscke van Wyckel, geboren Leeuwarden 17 mrt 1641, gedoopt aldaar 19 mrt 1641, overleden 15 nov 1643.

 

           2   Margriet van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 3 feb 1643, overleden 28 feb 1643.

 

           3   Anne van Wyckel, geboren Leeuwarden 6 jun 1644, gedoopt aldaar 7 jun 1644, overleden 15 aug 1665 ,21 jaar.

 

           4   Johannes van Wyckel, geboren Leeuwarden 21 nov 1645, gedoopt aldaar 26 nov 1645, volgt onder VI-a.

 

           5   Tjetscke van Wyckel, ,ook Titia,, geboren Leeuwarden 22 aug 1647, gedoopt aldaar 25 aug 1647, overleden Metslawier 1mei 1679,begraven Leeuwarden,Galileėrkerk.

Tjetscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 11 okt 1666 en getrouwd Tjerkgaast 28 okt 1666 , met Tjerck van Solckema, overleden v 1678, zoon van Tjerck van Solckema en Elisabeth Johannesdr Saeckma.

 

Bij huwelijk in 1666 was hij luitenant.

Ook als zodanig vermeld in het hypotheekboek van Leeuwarden d.d.13-5-1670.

 

 

           6   Hendricus van Wyckel, geboren Leeuwarden 16 apr 1649, gedoopt aldaar 18 apr 1649, volgt onder VI-b.

 

           7   Martinus van Wyckel, geboren Leeuwarden 17 aug 1652, gedoopt aldaar 22  aug 1652, volgt onder VI-c.

 

           8   Hylck van Wyckel, geboren Leeuwarden 7 mrt 1654. gedoopt aldaar  8 mrt 1654, overleden aldaar 1 jan 1655.

 

            

Volgens SFA was zijn jongste dochter Aurelia van Wyckel, maar zij komt niet voor in deze familie-aantekeningen (misschien een buitenechtelijke dochter ?)

Aurelia overleed in 1693 te Metslawier en werd daar begraven.Zij trouwde in 1671 met Cornelis Bosman, weduwnaar van Fenne Lourens.

De namen van Cornelis en Aurelia staan op een doopbekken te Metslawier uit 1677.

Pr.boek OOD-101 d.d.19/9,26/9 en3/10/1687: Cornelis Bosman, secretaris Oostdongeradeel,en Aurelia van Wyckel, echtpaar te Metslawier,kopen een rente van de ingezetenen van Anjum.

Aurelia testeerde met haar man op 21-1-1693 te Metslawier (EEE6-359).

Cornelis Bosman hertrouwde in 1701 met Jaycke van Wyckel en overleed in 1702.

 

 

 

 

 

     V-b Ids van Wyckel, geboren ± 1607, overleden Sloten 20 mei 1653 ,46 jaar, begraven Wyckel ,grafschrift, zoon van Pycke van Wyckel (IV-c) en Bauck Epesdr van Bootsma.

 

Edzardus van Wyckel werd op 29-8-1627 student te Franeker en op 25-5-1628 student te Leiden.

In 1640 eigenaar van stem 28 en 29 Wyckel.

Hij was ook vroedsman van Sloten (1653).

 

Ids was gehuwd met  Truycke van Wigara, geboren ± 1623, overleden 7 jan 1677, begraven Leeuwarden 23 jan 1677 ,Westerkerk, dochter van Dirck van Wigara en Magdalena Sybrantsdr.

 

HvF d.d.17-1-1654: Truycke als weduwe van Ids.

Zie ook GJB 2002-124,125.

Zij hertrouwde op 23-9-1655 te Lekkum met Dr.Theodorus van Scheltinga.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Pycke van Wyckel, geboren ± 1650, overleden v 1677.

 

HCL W3-155: als zijn moeder is hertrouwd krijgt Pycke, 6 jaar oud, op 12-9-1656 als voogd Onias Gravius.

Pycke is vrij jong overleden.

 

 

           2   Anna van Wyckel.

 

Zij is jong overleden.

 

 

 

   VI-a Johannes van Wyckel, geboren Leeuwarden 21 nov 1645, gedoopt aldaar 26 nov 1645, overleden aldaar 22 jun 1673, begraven aldaar Galileėrkerk, zoon van Hans van Wyckel (V-a) en Jaycke Johannesdr Saeckma.

 

Lidmatenlijst Leeuwarden: Johannes van Wyckel nieuw ingekomen op 23-9-1665.

Bij was ontvanger van lijfrenten te Leeuwarden 1669-1673.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 24 jan 1673 en getrouwd Balk 2 feb 1673 , met  Aefcke Buttinga, afkomstig uit Balk, overleden 2 nov 1698, dochter van Cornelis Buttinga, raadsheer.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Johanna van Wyckel, geboren Leeuwarden 9 jan 1674, gedoopt aldaar  11 jan 1674, overleden aldaar 13 mrt 1742.

 

T319-1027 d.d.29-1-1718:verkoop van land te Franeker door Johanna van Wyckel,weduwe Glinstra.

 

Johanna is getrouwd Blessum feb 1696 met Assuerus van Glinstra, gedoopt Leeuwarden 21 dec 1673, overleden v 1718.

 

Hij was grietman van Tietjerksteradeel.

 

 

 

   VI-b Hendricus van Wyckel, geboren Leeuwarden 16 apr 1649, gedoopt aldaar 18 apr 1649, overleden 31 okt 1719, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk, zoon van Hans van Wyckel (V-a) en Jaycke Johannesdr Saeckma.

 

Dr.Henricus van Wyckel uit Leeuwarden werd op 25-2-1675 ontvanger-generaal van Friesland,op 10-3-1677 secretaris van de rekenkamer en op 12-4-1679 secretaris van de Staten.

Hij was grietman van Gaasterland vanaf 19-11-1706 tot 1710 toen hij werd opgevolgd door zijn zoon Regnerus.

Zie ook de familie-aantekeningen door Hans en Hendrick van Wyckel 1617-1697 (tekstuitgave door de heer M.H.H.Engels).

 

Hendricus is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 10 mrt 1676 en getrouwd Balk 19 mrt 1676 , met  Doeth van Lycklama, afkomstig uit Leeuwarden in 1676, geboren 1648, overleden 18 nov 1697 ,49 jaar, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk, dochter van Hans van Lycklama en Rints Buttinga.

 

Zie ook grafschriften III-20.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Hans van Wyckel, geboren Leeuwarden 18 jul 1677, gedoopt aldaar 20 jul 1677, overleden aldaar 26 jan 1692, begraven Leeuwarden  3 feb 1692, Galileėrkerk.

 

           2   Rinscke van Wyckel, geboren Leeuwarden 26 sep 1678, gedoopt aldaar 29 sep 1678, overleden 1 nov 1727.

Rinscke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 23 dec 1701 en getrouwd Britsum 1 jan 1702 met Philip Hugo Vegelin van Claerbergen, geboren 1 sep 1669, afkomstig uit Leeuwarden in 1701, overleden 9 jun 1705.

 

Bij ondertrouw in 1701 was hij sergeant-majoor.

 

            

3 Jaycke van Wyckel, geboren Leeuwarden 10 jun 1680, gedoopt aldaar 11 jun 1680, overleden aldaar 1 mei 1681, begraven aldaar 5 mei 1681 in de Galileėrkerk.

 

           4   Jaycke van Wyckel, geboren Leeuwarden 4 aug 1682, gedoopt aldaar 6 aug 1682, overleden jan 1753.

 

T310-51:haar eerste man Cornelis Bosman is overleden in 1702 en zij wordt in 1750 vermeld als weduwe van haar tweede man Reinier.

 

Jaycke is getrouwd Metslawier 8 mei 1701 (1) met Cornelis Bosman, afkomstig uit Metslawier in 1701, overleden 1702.

 

Hij was secretaris van Oostdongeradeel en bij huwelijk in 1701 weduwnaar van Aurelia van Wyckel.

 

Jaycke is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 okt 1706 en getrouwd Leeuwarden,Galileėrkerk 7 nov 1706 (2) met Reinier van Kuffelaar, geboren 18 feb 1679, overleden 4 apr 1720.

 

Bij huwelijk in 1706 afkomstig uit Diemen.

Zij testeerde met haar eerste man te Metslawier (EEE9-76).

Zij testeerdemet haar tweede man op Toutenburg  (EEE9-124).

 

 

           5   Jeepcke van Wyckel, geboren Leeuwarden 5 sep 1685, gedoopt aldaar 16 sep 1685, overleden aldaar 22 okt 1685.

 

           6   Johannes van Wyckel, geboren Leeuwarden 18 okt 1686, gedoopt aldaar 20 okt 1686, overleden aldaar 22 nov 1686.

 

           7   Johannes Saeckma van Wyckel, geboren 4 apr 1688, gedoopt Leeuwarden 6 apr 1688, volgt onder VII-a.

 

           8   Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, geboren 9 sep 1689, gedoopt Leeuwarden 11 sep 1689, volgt onder VII-b.

 

 

   VI-c Martinus van Wyckel, geboren Leeuwarden 17 aug 1652, gedoopt aldaar 22 aug 1652, overleden 14 feb 1694 ,42 jaar, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk, zoon van Hans van Wyckel (V-a) en Jaycke Johannesdr Saeckma.

 

Lidmatenlijst Leeuwarden:Martinus van Wyckel ingekomen 19-1-1676.

Martinus maakte snel promotie als officier in het leger,in 1680 kapitein,in 1686 majoor en in 1689 overste.

Hij was grietman van Idaarderadeel vanaf 28-5-1692 tot overlijden in 1694.

 

Martinus is getrouwd Leeuwarden 16 mei 1680 met  Maria van Schuringa, geboren ± 1659, overleden 10 feb 1719 ,60 jaar, begraven Leeuwarden,Galileėrkerk.

 

Bij huwelijk in 1680 evenals haar man afkomstig uit Leeuwarden.

 

Uit dit huwelijk:

 

1 Elisabeth van Wyckel, geboren Leeuwarden , gedoopt aldaar 8 april 1681.

 

2 Jaycke van Wyckel, geboren Leeuwarden 4 mrt 1684, gedoopt aldaar 5 mrt 1684, overleden 15 feb 1755.

 

Op de lidmatenlijst van Leeuwarden als ingekomen van Alkmaar op 7-7-1728.

 

 

        3 Hans Andries van Wyckel, geboren Leeuwarden, gedoopt aldaar 6 nov 1685.

 

 

  VII-a Johannes Saeckma van Wyckel, geboren 4 apr 1688, gedoopt Leeuwarden 6 apr 1688, overleden aldaar 20 dec 1775, zoon van Hendricus van Wyckel (VI-b) en Doeth van Lycklama.

 

Hij was secretaris van de Staten van Friesland (1714,1721,1735).

Lidmatenlijst Leeuwarden:Johannes Saakma van Wyckel ingekomen uit Britsum 11-1-1719.

Dr.Johannes van Wyckel was burgemeester van Leeuwarden 1719-1722.

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 12 jan 1714 en getrouwd Leeuwarden,Jacobijnerkerk 21 jan 1714 (1) met  Anna Maria van Sminia, geboren 5 jul 1695, gedoopt Leeuwarden 28 jul 1695, overleden aldaar 17 okt 1718, begraven Leeuwarden,Westerkerk ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Eritia van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 31 okt 1714.

 

           2   Henricus van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 31 okt 1714.

 

           3   Dodonea Helena van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 1 jul 1716.

 

           4   Johanna Maria van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 6 aug 1717, overleden 16 sep 1792, begraven Oudega (Sm) ,grafschrift.

 

           5   Henricus van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 16 okt 1718.

 

 

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 3 jan 1721 en getrouwd Leeuwarden,Jacobijnerkerk 12 jan 1721 (2) met  Catharina Knock, afkomstig uit Leeuwarden in 1721, geboren 1704, overleden Leeuwarden 11 jan 1734 ,29 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           6   Dodonea Helena van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 11 feb 1722, overleden Leer 8 mrt 1756.

Dodonea is getrouwd Britsum 28 okt 1753 met Oncko van Rheden, afkomstig uit Leeuwarden, geboren ± 1718, overleden Leer 6 apr 1776 ,58 jaar.

 

           7   Johanna van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 1 dec 1724.

 

           8   Henricus van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 20 mrt 1726.

 

           9   Hendrick Johan van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 9 apr 1727.

 

         10   Hans Hendrick van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 1 okt 1728, begraven Huizum.

 

         11   Jaycke van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 31 mrt 1730.

 

         12   Johan van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 10 aug 1731, begraven Huizum.

 

 

Johannes is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 15 apr 1735 en getrouwd Rijperkerk 24 apr 1735 (3) met  Ava Cornelia van Glinstra, geboren 22 feb 1701, dochter van Assuerus van Glinstra en Johanna van Wyckel.

 

Uit dit huwelijk:

 

         13   Johanna Wilhelmina van Wyckel, geboren  16 juni 1736,  gedoopt Leeuwarden 27 juni 1736, overleden Leeuwarden 28 sep 1810.

 

Zij trouwde Ferwerd 3 mei 1761 met Godschalk van Knijff, geboren 14 feb 1728, gedoopt Leeuwarden 18 feb 1728, overleden Ferwerd  9 juli 1767, begraven te Wier, zoon van  Horatius Hiddema van Knijff en  Titia Hillegonda van Burum.

 

Zie GJB 2002-134,135.

 

         14   Jaycke van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 6 sep 1737, overleden Dokkum, 8 feb 1817, 79 jaar.

 

         15   Anna Catharina Elisabeth van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 24 jun 1739.

 

         16   Assuerus Regnerus van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 18 mei 1740.

 

         17   Henricus van Wyckel, gedoopt Leeuwarden 5 okt 1742.

 

 

  VII-b Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel, geboren 9 sep 1689, gedoopt Leeuwarden 11 sep 1689, overleden aldaar 10 apr 1756, begraven Wyckel, zoon van Hendricus van Wyckel (VI-b) en Doeth van Lycklama.

 

Hij was grietman van Gaasterland vanaf 10-2-1710 tot 1756.

Zijn naam als grietman in 1727 op de kerkklok van Balk en in 1729 op die van Wyckel.

In 1748 lid van de Staten van Friesland.

 

Regnerus was gehuwd met  Elisabeth Bosman, geboren ± 1689, overleden 11 jun 1722 ,of 12-6-1722, 33 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Dodanea van Wyckel.

 

           2   Aurelia van Wyckel.