Genealogie van het adellijk geslacht van Wytsma

           

                                          Voor de bronnen en afkortingen zie pagina 6 van de site

                        Eveneens voor het nodige voorbehoud bij sommige personen en filiaties.

 

 

                                     

           

 

         I Oene van Wytsma, overleden na 4 mrt 1513.

 

Hij woonde te Birdaard.

Oene wordt niet vermeld op de lijst van Friese edelen uit 1505.

RvA 1511: als Oena Wijsma met bezit te Birdaard,ook voor zijn broers kind.

Claes Wijsma met bezit te Wanswerd in 1511 zal familie zijn.

OFO IV-217 d.d.4-3-1513: Oene wordt vermeld als naastligger te Wanswerd.

 

Oene was gehuwd met  Frouck Gerritsdr van Oenema, dochter van Gerrit van Oenema en N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit van Wytsma, volgt onder II.

 

 

       II Gerrit van Wytsma, overleden 9 sep 1555, zoon van Oene van Wytsma (I) en Frouck Gerritsdr van Oenema.

 

Hij woonde te Birdaard op Wytsmastate.

Gerrit was op 11-1-1537 in een stikdonkere nacht aangevallen door 3 personen en had éen der aanvallers met een mes gedood

Hij vluchtte daarna naar het buitenland. Over deze zaak HvF 16481 d.d. 27-10-1537 en 16-7-1538.

Als Gerrit Wijsma genoemd bij RvA 1540 met bezit te Wanswerd en Westernijkerk.

 

Gerrit was gehuwd met  Dorothea van Albada, overleden 26 feb 1552, dochter van Lieuwe Hettes van Albada en Frouck van Roorda.

 

Zij wordt als Doutien van Albada met haar man Gerrit en haar kinderen Lieuwe, Oene en Frouck genoemd bij HvF 16706 d.d.16-9-1602.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Frouck van Wytsma, geboren ± 1543, overleden 19 feb 1613 *, begraven Goutum, grafschrift

 

Zij wordt met haar broers genoemd bij HvF 16702-468 d.d.1588.

 

Frouck was gehuwd met Minne van Eminga, geboren 1540, overleden 11 mrt 1600*, begraven Goutum , 60 jaar, grafschrift ,  zoon van Minne van Eminga en Eelck Bottesdr van Jarla.

 

Bezitter en bewoner van Wiardastate te Goutum na het overlijden van zijn vader.

Hij was de jongste zoon en is geboren in 1540.

Genoemd bij HvF 16701-185 d.d.1585 als voogd over de kinderen van Sytse Riencks.

T318:een brief van Minne van Eminga te Goutum uit 1587.

HvF 16702-468 en HvF 16703-246 d.d.1588 en 1589:Minne van Eminga te Goutum,getrouwd met Frouck van Wytsma.

HvF 16703-276 d.d.1589: Minne van Eminga voor de gemeente Goutum.

T327-1421:overeenkomst tussen Minne van Eminga en Sicke van Dekema,1595.

T313-183: hij testeerde met zijn vrouw Frouck van Wytsma op 5 maart 1600 te Goutum; hij is dan  “swack en cranckelyck” ; erfgenamen zijn de 4 genoemde kinderen Gerrit,Eelck,Dorothea en Bauck.

 

 

           2   Oene van Wytsma, geboren ± 1547, volgt onder III-a.

 

           3   Lieuwe van Wytsma, geboren ± 1547, volgt onder III-b.

 

 

  III-a Oene van Wytsma, geboren ± 1547, overleden 18 jul 1599 ,52 jaar, begraven Birdaard, zoon van Gerrit van Wytsma (II) en Dorothea van Albada.

 

 

 

Hij woonde te Birdaard, maar vermoedelijk 1579/1576 op Doniahuis te Oosterend.

Oene was grietman van Hennaarderadeel 1570/1576 (opvolger van zijn schoonvader Sierck van Donia) en daarna grietman van Dantumadeel 1576/1580.

HEN 40-4 d.d.1574: Oene Wytsma en Doedt Donya,echtelieden,kopenn land te Wommels.

Zie voor hem HvF 16696-123,191 d.d.1575/1576 en ook HvF 16697-7 d.d.1577 en HvF 16699-37 d.d.1581.

Na 1580 met zijn vrouw balling buiten Friesland (C.E.),maar hij keerde later met haar terug naar Wytsmastate te Birdaard.

HvF 16702-468 d.d.1588: zijn goederen waren verbeurd verklaard.

 

Oene is getrouwd v 1570 met  Doedt Siercksdr van Donia, geboren ± 1546, overleden 3 apr 1618 *,72 jaar, begraven Birdaard, dochter van Sierck van Donia en Sjouck Douwesdr Douma van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Sjouck van Wytsma, geboren ± 1574, overleden 10 aug 1623 ,49 jaar, begraven Leeuwarden,Oldehove 15 aug 1623 *

Sjouck is getrouwd 2 feb 1605 met Pybe van Albada, geboren ± 1580, overleden 1642 ,na 24-8-1642, zoon van Hette Lieuwes van Albada en Tjets Jellesdr.

 

Als zijn vader in 1580 testeert moet Pybe nog geboren worden.

Hijzelf testeerde op 24-8-1642 (T323-25).Voor zijn begrafenis zie T342-05 nr.37.

Omstreeks 1600 studeerde hij in het buitenland.

In 1618 was hij erfgenaam van zijn neef Andries van Albada.

Andries en Pybe deden aan familie-onderzoek.Zie ook GJB 1997-183.

 

 

           2   Gerrit van Wytsma, geboren ± 1585, overleden 24 jan 1616/25 jan 1616 * , 31 jaar, begraven Birdaard.

 

Hij woonde te Birdaard en was niet getrouwd.

 

 

           3   Dorothea van Wytsma, overleden n 1633.

Dorothea was gehuwd met Bave van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden 18 dec 1633, zoon van Frederick van Roorda en Haring van Andringa.

 

T347-455:Bave van Roorda vraagt ontslag aan de Staten van Friesland (1626).

 

 

           4   Syts van Wytsma, overleden 17 aug 1623 *, begraven Leeuwarden,Oldehove.

 

Proclamatieboek HEN d.d.5/19-8-1618:zij koopt Doniastate te Oosterend van Hector van Donia te Leuven.

Voor haar en haar man zie ook HvF d.d.7-5-1611 en 27-10-1615.

 

Syts was gehuwd met Syds van Donia, ,ook Sixtus, overleden n 1625, natuurlijke zoon van Sierck van Donia.

 

Dr.Syds van Donia was advocaat bij het Hof van Friesland.

 

Syds is later getrouwd Leeuwarden 18 feb 1625 met Syts van Goslinga, overleden 20 sep 1626 *, dochter van Feye van Goslinga en Tjets Hoytesdr Uninga van Hoytema.

 

 

   III-b Lieuwe van Wytsma, geboren ± 1547, overleden Leuven 4 dec 1619 ,72 jaar, begraven aldaar ,grafschrift te Ee, zoon van Gerrit van Wytsma (II) en Dorothea van Albada.

 

Als Leo Wytsma in 1570 student te Leuven.

Hij woonde te Ee,maar in 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).

HvF 16702-468 d.d.1588: zijn goederen waren verbeurd verklaard.

Zie ook grafschriften Roorda IV-23 en N.O.II-296.

 

Lieuwe was gehuwd met  Teth van Eminga, geboren ± 1543, overleden 15 dec 1624 ,81 jaar, begraven Ee ,grafschrift, dochter van Ids van Eminga en Wick Poppesdr van Heemstra.

 

HvF 16704-36 d.d.1590:Teth van Eminga met broer Hessel te Goutum en moeder Wick van Heemstra.

Zie grafschriften Roorda IV-23 en N.O.II-296.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Gerrit van Wytsma, geboren 4 feb 1576, volgt onder IV.

 

           2   Maria van Wytsma.

Maria was gehuwd met Syds Keimpes van Donia, waarschijnlijk zoon van Keimpe van Donia en Margaretha van Gerbranda.

 

 

      IV Gerrit van Wytsma, geboren 4 feb 1576, overleden op 14 okt(?) 1652, begraven Ee , zoon van Lieuwe van Wytsma (III-b) en Teth van Eminga.

 

Als Gerardus Wytsma op 16-3-1596 student te Keulen.

Hij woonde op Obbemastate te Ee.

In de kerk van Ee is een ruitvormig rouwbord met wapen.

Er is een portret van Gerrit uit 1641 in het Fries Museum.

Zie ook N.O.II-296.

 

Gerrit is getrouwd 4 feb 1599 met  Bjuck Ofckesdr van Bawema, afkomstig uit Kollum, geboren 10 dec 1579, overleden 21 sep 1652, begraven Ee .

 

In de kerk van Ee is een ruitvormig rouwbord met wapen.

Zie ook N.O.II-296.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Oene van Wytsma, geboren 20 dec 1599, overleden 31 dec 1599.

 

           2   Pybe van Wytsma, geboren 2 nov 1600, volgt onder V-a.

 

           3   Adzert van Wytsma, geboren 25 sep 1602, overleden 28 sep 1602.

 

           4   Wick van Wytsma, geboren 5 sep 1603.

 

           5   Adzert van Wytsma, geboren 21 sep 1605, overleden 11 feb 1607.

 

           6   Johannes van Wytsma, geboren 30 okt 1607, overleden 19 aug 1617.

 

           7   Ofcke van Wytsma, geboren Ee 17 apr 1608, overleden 21 sep 1651, begraven Ee .

 

In de kerk van Ee is een ruitvormig rouwbord met wapen.

Zie ook N.O.II-296.

 

Ofcke was gehuwd met Tjemck van Humalda, geboren 1608, overleden 26 mei 1642 ,34 jaar oud, begraven Ee, dochter van Frans van Humalda en Tjemck van Osinga.

 

Zie N.O.II-296.

 

 

           8   Lieuwe van Wytsma, geboren Ee 29 jun 1612, volgt onder V-b.

 

           9   Anna van Wytsma, geboren Ee 3 jun 1613, overleden Wirdum 7 jan 1652 ,op Oenemastate, begraven aldaar ,grafschrift.

 

In het Fries Museum is een portret van Anna uit 1642.

 

Anna is getrouwd in Leeuwarderadeel 22 okt 1637 met Watze van Cammingha, geboren 1602, overleden 13 dec 1686 ,84 jaar, begraven Wirdum ,grafschrift, zoon van Wytze van Cammingha en Rixt Ruurdsdr van Roorda.

 

Hij woonde op Oenemastate onder Wirdum.

 

Watze was weduwnaar van Sjouck van Aebinga, overleden 18 dec 1630 *, begraven Wirdum ,grafschrift, dochter van Schelte van Aebinga en Gerlant Scheltesdr van Liauckema.

 

         10   Teth van Wytsma, ,ook Thecla,, geboren 3 jun 1613, overleden 7 sep 1613.

 

         11   Teth van Wytsma, ,ook Thecla,, geboren Ee 29 jul 1614, overleden 18 jun 1653, begraven Ee .

 

Zij testeerde in 1653 (DDD1-373).

In de kerk van Ee een ruitvormig rouwbord met wapen.

Zie ook N.O.II-296.

 

 

         12   Idzert van Wytsma, geboren Ee 3 dec 1615 ,op Obbemastate,, overleden op Ameland 17 okt 1682, begraven Nes (A) ,grafschrift.

 

Hij was pastoor op Ameland.

 

 

         13   Maria van Wytsma, geboren 29 jun 1617, overleden n 1655.

 

HvF 16793 d.d.18-5-1655: met haar broer Pybe vraagt zij voogdij aan.

 

 

         14   Alex van Wytsma, geboren 2 sep 1618, overleden 4 dec 1618.

 

         15   Eelck van Wytsma, geboren 7 mrt 1620, overleden 8 aug 1620.

 

         16   Eelck van Wytsma, geboren 13 mrt 1622, overleden 15 dec 1622.

 

         17   Eelck van Wytsma, geboren 11 mrt 1623.

 

 

     V-a Pybe van Wytsma, geboren 2 nov 1600, overleden aug 1670, zoon van Gerrit van Wytsma (IV) en Bjuck Ofckesdr van Bawema.

 

Als Philippus Wytsma op 18-11-1620 student te Leuven.

 

Pybe was gehuwd met  Teth Jarges.

 

Uit dit huwelijk:

 

           1   Mary van Wytsma.

Mary was gehuwd met Pieter van Aggema, geboren ± 1633, overleden 10 apr 1685 ,52 jaar, begraven Witmarsum ,rouwbord, zoon van Alef Aggema van Walta en Catharina van Eminga.

 

 

     V-b Lieuwe van Wytsma, geboren Ee 29 jun 1612, overleden 28 apr 1655, begraven Ee , zoon van Gerrit van Wytsma (IV) en Bjuck Ofckesdr van Bawema.

 

In de kerk van Ee een ruitvormig rouwbord met wapen.

Zie ook N.O.II-296.

 

Lieuwe is getrouwd in Leeuwarderadeel 4 feb 1654 ,gerecht met  Lucia van Unia, overleden n 1659, dochter van Julius Meckema van Unia en Ydt van Aylva.

 

HvF 16793 d.d.18-5-1655:Haar man Leo van Wytsma is overleden en voor haar ongeboren vrucht wordt voogdij aangevraagd door o.a.haar zwager Pybe van Wytsma.

 

Lucia is later getrouwd Leeuwarden 29 okt 1659 ,gerecht met Everaert Marius van Sissinghe, afkomstig uit Groningen in 1659, overleden 2 sep 1672.

 

Uit het huwelijk van Lieuwe en Lucia:

 

           1   waarschijnlijk Isabella Wibiana van Wytsma, geboren en overleden in 1655

 

Zij is al overleden na ruim 7 weken.