De naam Wierstra voor 1811

 

Vor 1811 wordt de achternaam Wierstra ook wel gebruikt, niet in Menaldumadeel , maar wel o.a.in het Bildt,in Franeker,Franekeradeel,Leeuwarden, Sloten , Tietjerksteradeel en Dokkum.

 

In het Bildt laat Claas Sytses Wierstra kinderen dopen, in 1730 en 1733 te Sint Annaparochie en in 1735 en 1737 te Vrouwenparochie.

Kinderen uit zijn eerste huwelijk met Johanna Piersma zijn Petrus,Sytse,Aurelia,Gertje en Dieuwke.

Hij hertrouwt op 28-2-1768 in Bergum met Trijntje Geerts.

Voor zijn kinderen zie hierna :

In Franeker trouwt Petrus Clases Wierstra,brouwersgezel, op 28-9-1750.

In Franekeradeel is de ondertrouw te Tzum van Sytse Clases Wierstra op 21-5-1752 en een 2e huwelijk van hem in Franeker op 28-12-1766.

In Leeuwarden: Petrus Clases Wierstra,mr.brouwer, hertrouwt daar op 1-4-1753.

Aurelia Clases Wierstra trouwt daar op 14-5-1758.

Gertje Clases Wierstra is daar ondertrouwd op 30-10-1761 (zij trouwt op 29-11-1761 in Oenkerk).

Petrus Wierstra hertrouwt in Leeuwarden opnieuw 4-7-1802 (zijn tweede vrouw is daar 25-2-1801 begraven); Petrus overlijdt in Leeuwarden op 26-11-1806.

In Tietjerksteradeel trouwt Dieuwke Clases Wierstra op 25-5-1762 in Giekerk.

 

Zie voor Claas Sytses Wierstra en zijn kinderen het bestand 1811B onder D.

In 1811 is er van deze familie geen mannelijk nageslacht met de naam Wierstra.

 

Sieds Gosses Wierstra trouwt in Leeuwarden op 16-11-1788 (nakomelingen zie bestand 1811A onder R-II ).

Hij zal in 1811 te Leeuwarden de naam Wierstra hebben aangenomen voor zichzelf en zijn kinderen, maar de naamacten van Leeuwarden zijn verloren gegaan.

 

In Sloten wordt bij Q1749 vermeld Roelof Wierstra,mr.glasmaker.

Voor zijn nageslacht zie bestand 1811B onder C.

In 1811 geen mannelijk nageslacht van Roelof met de naam Wierstra.

 

Voor 1811, maar niet in 1811, wordt de naam Wierstra gebruikt door een familie in Steggerda.

Dit geslacht is te vinden bij bestand 1811B onder B.

 

Misschien voor 1811, maar niet in 1811, wordt de naam Wierstra gebruikt door een familie in Utingeradeel.

Dit geslacht is te vinden bij bestand 1811B onder A.

 

In Dokkum trouwt op 9-7-1775 Claas Roelofs Wierstra met Ake Pytters, beiden uit Dokkum. Hij zal een zoon zijn van Roelof Klases, overleden aldaar 21-8-1786.

Van dit echtpaar worden geen kinderen gedoopt in Dokkum en ze worden daar verder nergens genoemd voor 1811.

In Dokkum trouwt op 15-5-1763 Focke Rinderts Wierstra, bakker te Dokkum, met Jeltje Clases van den. Bos uit Dokkum.

Ook van dit echtpaar worden geen kinderen gedoopt in Dokkum en ze worden daar verder nergens genoemd voor 1811.

 

 

 

Ook in Baarderadeel,Idaarderadeel,Rauwerderhem en Leeuwarderadeel wordt de naam voor 1811 gebruikt.

 

In Baarderadeel overleed op 20-10-1628 te Bozum Jan Doekeles Wierstra,volgens grafschrift 22 jaar en 32 dagen.

In Idaarderadeel overleed op 14-12-1699 Doitse Doekeles Wierstra van Idaard,begraven te Aegum.Hij was in 1698 meier van stem 2 Idaard.

Deze familie Wierstra ontleende de naam aan "Groot Fenwierstra",stem 38 Grouw.

Bij authorisaties in Rauwerderhem worden genoemd op 15-2-1669 Reinder Cornelis Wierstra en op 2-1-1671 Mary Feddes Wierstra,dochter van Fedde Rienks Wierstra,begraven te Roordahuizum.

In Leeuwarderadeel vinden we:Hessel Jans Wierstra,ondertrouwd te Wirdum op 15-4-1694;Akke Gerbens Wierstra en Lysbet Gerbens Wierstra,ondertrouwd te Wirdum op resp. 8-7-1694 en 3-10-1697;Sjoerd Ates Wierstra trouwt daar op 9-5-1717.

Deze allen uit Baarderadeel,Idaarderadeel,Rauwerderhem en Leeuwarderadeel behoren tot dezelfde familie.

Zie hiervoor het bestand FENWIER.

In 1811 geen mannelijk nageslacht in deze families met de naam Wierstra.