Fragment genealogie families van der Chijs  en  Ansckema, bierbrouwers

 

 

 I Adriaan van der Chijs, geboren 6-10-1550, brouwer te Delft, overleden voor 1615.

 

 Hij trouwde Delft 28-12-1582 met Elisabeth Jansdr van Melisdijck, geboren Delft 7-1-1563, overleden Leeuwarden  na 1619.

 

HvF 16711-325 d.d. 6-10-1615: Elisabeth Jansdr, weduwe Adriaan van der Chijs, in leven brouwer in “Het Swaanhals” te Delft, voor haar en door testament van wijlen haar man bewind hebbende van zijn actiën en gerechtigheden contra ..

HCL gg 014-95 d.d.21-7-1619: Elisabeth Jansdr te Leeuwarden, weduwe Adriaen van der Chijs, in leven brouwer te Delft, heeft op 17-7-1619 een schuldvordering van 3500 cg.

Zie ook N.L. 29-76

 

Kinderen:

 

1.Johan van der Chijs, schepen te Delft, overleden aldaar 14-11-1652.

 

Hij trouwde Delft 1636 met Geertruy Joostdr Brasser.

 

2. Elisabeth van der Chijs, geboren Delft 12-2-1584, overleden Delft 9-12-1606.

 

3. Geertruydt van der Chijs, geboren Delft 11-3-1587, overleden Rotterdam 26-12-1655

 

Zij trouwde met Mr. Egbert Gool, geboren 1567/1569, overleden 1619, secretaris van het Hof van Holland (27-3-1604). Zie N.L. 18-172.

 

4. Theodora van der Chijs, geboren Delft 1595, overleden Rotterdam 13-11-1660

 

5. Anna van der Chijs

 

6. Maria van der Chijs.

 

 

 

II  vermoedelijk oomzegger van voorgaande is: Adriaan Engels van der Chijs, biersteker en burgerhopman te Leeuwarden, overleden aldaar 1640.

 

Adriaan  was ondertrouwd als Adriaen Jugens (Delft) gerecht Leeuwarden 8-7-1609 en is getrouwd als Adriaen Engels van der Chijs kerk Leeuwarden 30-7-1609 met 1) Talcke Pietersdr, weduwe Allert Feckes Ansckema, Allert overleden 1607, Talcke overleden Leeuwarden 1614 (voor dit echtpaar zie hierna , na III)

 

Trouwboek Delft 26-7-1609: attestatie naar Leeuwarden voor Adriaen Ingensz van der Cijs, wonende aan de Korenmarckt te Delft om te trouwen met Taelcken Pieters, weduwe van Ale Feyckes, wonende Leeuwarden.

Zoals vaker bij mondeling doorgeven van namen werd het patroniem in Leeuwarden verhaspeld tot Jugens en tot Engels.

Burgerboek Leeuwarden: Adriaen van der Chijs, biersteker, werd in 1614 burger van Leeuwarden.

HCL Z10-219 d.d.10-10-1614: inventarisatie Talcke Pietersdr, eerst getrouwd met Allert Feyckesz en daarna met Adriaen Engels van der Chijs.

HvF 16485 d.d.20-12-1611:: Dr.Focco Feikens als voormomber over Jan, Feike en Cornelis, wijlen Alle Feikens zonen en Talcke Pieters, echtgenote van Adriaen van der Chijs en met dezelfde gesterkt contra …

HvF 16712-106 d.d. 27-6-1616: Ees Cornelisdr, weduwe wijlen Pieter Jans Clocq en Adriaan van der Chijs, biersteker binnen Leeuwarden als vader en voorstander van Engeltje zijn dochter bij Talcke Pieters zijn overleden huisvrouw … contra..

Zie voor Adriaan ook HvF 116712-272,311 en 333 en ook HvF 16713-15 d.d.24-2-1618, 20, 42, 195v en 313v.

HCL L848-92 d.d.6-3-1617: rekening door Adriaen van der Chis, biersteker te Leeuwarden.

HCL gg-016-141a d.d.4-7-1621: Adriaan van der Chijs, biersteker binnen Leeuwarden, heeft vanwege een lening en verkocht bier op 31-5-1619 een schuldvordering van 700 cg.

 

 

Adriaan was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 4-1-1622 en is getrouwd kerk Leeuwarden 23-1-1622 met 2) Geeske Allertsdr , overleden in/voor 1665, dochter van Allert Feckes Ansckema en Anna Everts van Os.

 

Geeske was bij huwelijk met Adriaen weduwe van Th. Pieters.

Bij ondertrouw op 4-1-1622 wordt zij Geeske Allerts Faetsma genoemd.

HCL: Adriaen wordt genoemd in 1623, op 2-10-1624, en op 24-3-1629.

HCL gg 024-174c d.d. 5-2-1630:Adriaen van der Chijs, burger en biersteker binnen Leeuwarden, heeft een vordering van 200 cg op herbergir Jan Meijntz wegens verkocht bier op 24-3-1629.

 

HvF 16792-54 d.d.8-4-1631: requirante Geeske Allerts Anskema, echtgenote van Adriaen van der Chijs, burgerhopman te Leeuwarden

In de zaak die Geeske als eiser voor het Hof zal hebben tegen Cornelis Eecles wordt benoemd als curator ad lites Dr.Focco Feyckens.

 

HvF 16793-84 d.d.7-12-1640: requiranten Adriaen van der Chijs (de jonge), 16 jaar, en Catharina van der Chijs, 17jaar, mede namens hun 3 zusters nog “impuberes”  met als moeder Geeske Allerts.

Dr.Allardus Petrus Jongestal, raadsheer HvF, wordt met de moeder cur.div.

 

HCL Y34-121 d.d.5-2-1641:inventarisatie Adriaen van der Chijs, oud hopman en biersteker, getrouwd met Geeske Allertsdr.

HCL beroepen (blz.89): in 1644 wijlen Adriaan van der Chijs, biersteker bij de Vischmarkt.

HCL gg 042-22 d.d.13-2-1649:koopbrief van 23-11-1648 van Geeske Allertsdr Ansckema, weduwe wijlen Adriaen van der Chijs, biersteker binnen Leeuwarden.

HCL gg 042-135a d.d.23-7-1649: hyp.acte van 14-7-1649 door Geeske Allertsdr Ansckema, weduwe wijlen Adriaan van der Chijs te Leeuwarden.

 

Uit het eerste huwelijk;

 

1.       Engeltje van der Chijs,  geboren Leeuwarden omstreeks 1612, overleden aldaar in/voor 1696.

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 19-3-1636 en is getrouwd kerk Leeuwarden 10-4-1636 met Sybe Piers Mellema.

 

Sybe was gezworene, schepen en burgemeester van Leeuwarden.

Engeltje wordt lidmaat te Leeuwarden op17-9-1637.

HCL informatieboek c001-90 d.d.22-12-1651:Anna Maria en Elisabeth als zusters van Engeltje van der Chijs,huisvrouw van schepen Sybe Piers Mellema

HCL weesboek 31-7-1696: boedelinventaris Engeltje van der Chijs.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

2.       Catharina  van der Chijs, geboren Leeuwarden omstreeks 1623, overleden 1659/1665

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 14-2-1652 en is getrouwd 1652 met Hendericus Ykes Boorsma uit Kollum. (att. kerk Leeuwarden 2-3-1652), overleden in/voor 1659.

 

3.       Adriaen van der Chijs, geboren Leeuwarden omstreeks 1624, zie onder III

 

4.       Amelia van der Chijs,  geboren Leeuwarden omstreeks 1628, overleden voor 1665.

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 16-6-1649 en is getrouwd kerk Leeuwarden 23-6-1649 met Dr Jacobus Caesarius, advocaat Hof van Friesland

     

       Zij wordt als Aemeltie van der Chijs genoemd in het testament van haar oom Jacob Jacobs uit 1636 met een legaat van 500 cg.

       Amelia van der Chijs wordt op 28-11-1651 lidmaat te Leeuwarden.

 

 

5.       Elisabeth van der Chijs, geboren Leeuwarden 1634, overleden aldaar 9-12-1688, in het 55e jaar, grafschrift (Walle 3927)

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 13-6-1657 en is getrouwd kerk Wirdum 21-6-1657 met Dr. Henricus Nannings uit Leeuwarden,     geboren 1624, overleden Leeuwarden

        24-8-1690, oud 66 jaar, grafschrift (Walle 3927).

 

       Henricus Nanningh was advocaat bij het Hof van Friesland en in 1659 curator over de zusters van Elisabeth.

       Zijn zoon was Bernardus Nanninga, wijnhandelaar te Leeuwarden.(zie SFA Hettinga noot 71c)        

 

6.       Anna Maria van der Chijs, geboren Leeuwarden 1636, overleden na 1668

 

          Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 19-9-1668 en is getrouwd 1668 met Rombertus Petri Monsma uit Ferwerd (att.kerk Leeuwarden 4-10-1668)

 

      Rombertus was notaris publicus.

      HCL informatieboek c001-90 d.d.22-12-1651: Anna Maria en Elisabeth als zusters van Engeltje van der Chijs.

      HCL authorisatieboek w004-266 d.d.19-9-1659: Dr. Henricus Nanning als curator voor Anna Maria van der Chijs, 23 jaar en voor   Catharina van der Chijs, erfgenamen van hun wijlen vader Adriaen van der Chijs.

     HCL authorisatieboek w004-121 d.d.8-4-1665: boedel van Geiscke Allerts Ansckema (er zijn crediteuren).

     Erfgenamen van wijlen Adriaan van der Chijs “de olde” en van   Catharijn van der Chijs zijn:

     Dr.Henricus Nanningh, echtgenoot van Elisabeth van der Chijs en Dr.Jacobus Sesarius, weduwnaar van wijlen Amelia van der Chijs en     last hebbende van Anna Maria van der Chijs.

 

 

III  Adriaan van der Chijs, geboren Leeuwarden omstreeks 1624, biersteker aldaar, overleden aldaar 1703.

 

Hij was niet getrouwd.

HCL beroepen (blz.102 en 231): Adriaan in 1671 en 1675 als biersteker te Leeuwarden.

HCL: op 10-11-1679, 11-8-1684 en 1-2-1689 genoemd als vroedschap te Leeuwarden.

HCL: genoemd als vroedschap met obligatie d.d.28-10-1665.

 

 

 

                                                           Ansckema

 

Allart Feckes Ansckema, geboren 1531, bierbrouwer te Leeuwarden, overleden aldaar april 1607, 76 jaar,

grafschrift (Walle 3704).

 

HvF 16698-162 d.d.1579: Allert Feckes, wonende Leeuwarden.

HvF 16701-211 d.d.1585: Allert Feckes , wonende Leeuwarden.

HvF 16702-209 d.d. 1587: Allert Feckes, wonende Leeuwarden.

HvF 16482 d.d.21-2-1598: Allert Feckes te Leeuwarden contra …

HvF 16482 d.d. 20-12-1598: Allert Feckes te Leeuwarden en Anna Emolts (Emits) contra …

Zijn jongste dochter Geesje (in 1616 nog minderjarig) moet tijdens zijn huwelijk met Talcke geboren zijn uit een buitenechtelijke relatie met Anna Emits van Os.

Ook zijn zoon Emit stamt uit deze relatie

 

Hij was getrouwd met Talcke Pietersdr,  overleden Leeuwarden 1614.

 

Talcke hertrouwde in 1609 met Adriaen Engels van der Chijs (zie boven).

 

HvF 16485 d.d.20-12-1611: Dr. Focco Feikens als voormomber over Jan, Feike en Cornelis, wijlen Alle Feikens zonen en   Talcke Pietersdr, echtgenote van Adriaan van der Chijs en met dezelve gesterkt contra ….

Hun andere kinderen zijn dan al meerderjarig of getrouwd.

 

 

Uit het huwelijk van Allart en Talcke:

 

1.       Ameltie Allertsdr (Ansckema),  overleden na 1616

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 30-3-1611 en is getrouwd kerk Leeuwarden 21-4-1611 met Jacob Jacobs , geboren 1589 Ameland, overleden Dokkum na 1637, zoon van Jacob Cents en Rixt Hendricksdr.

 

                Uit dit huwelijk geen kinderen.

 HvF 16712-108 d.d. 25-6-1616: Anthie Allerts Ansckema contra Amelke Alertsdr, vrouw van Jacob Jacobs en Otto Allerts Heixan als curator over Geeske Allerts, gesterkt met  Anna Everts (m.z.Emits) van Os haar moeder  en Fecke Allerts, geassisteert met Dr.Suffridus Tiara.

 

Jacob Jacobs wordt in 1622 burger van Dokkum en hertrouwt daar.

                Jacob Jacobs was burgemeester van Dokkum.

Als hij daar in 1636 testeert is er een legaat van 500cg voor zijn nichtje Ameltie met dezelfde naam als zijn eerste vrouw.

Deze Ameltie( Amelia) is een  dochter van Geeske Allertsdr Ansckema.

 

2.       Tryntje Anskema, overleden sep 1613 (?), begraven in de Grote kerk Leeuwarden , grafschrift  (Walle 3704).

 

               Zij was ondertrouwd kerk Leeuwarden juni 1612 en  is getrouwd kerk Leeuwarden 12-7-1612 met Gellius (Jelle) Jongestal.

 

                3.     Fecke (Feike) Allerts Ansckema

 

Hij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 20-10-1620 en is getrouwd gerecht Leeuwarden 4-11-1620 met Neeltje Blocq van Leeuwarden.

 

                Hyp.boek LWN gg 023 d.d.1-5-1633: Fecco Allerts Anskema en Neeltie Blocq,  schuldvordering is 51-11-12 (51 gulden, 11 stuivers, 12 penningen)

               Hyp.boek LWN gg 024-68 d.d.8-5-1629: Fecke Allertsz Anskema, burger, en Neeltie Block, e.l. binnen Leeuwarden, schuldbekentenis van 500 cg , verschuldigd aan Tiepcke Taeckesz

 

                4.    Antje Allertsdr Ansckema,  overleden voor 1625.

 

                Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 8-9-1621 en is getrouwd kerk Leeuwarden 26-9-1621 met Martinus Gravius, overleden 1644

 

                HvF 16712-108 d.d. 25-6-1616: Anthie Allerts Ansckema procedeert tegen haar broers en zusters (zie boven).

In 1621 en 1625 wordt Martinis Gravius vermeld als lid van gedeputeerde staten van van Friesland.

                Martinus hertrouwde in 1625 te Leeuwarden met Geeske Reijcksdr van Oss.

               

               In 1639 wordt  Martinus Gravius vermeld als grietman van het Bildt (over hem en de familie Gravius, zie SFA Hoytema, noot 31).

 

 

5. Jan Allerts Ansckema

 

6. Cornelis Allerts Ansckema

 

 

             Allart  Feckes Ansckema had een relatie met  Anna Emits van Os,  overleden na 1620.

 

                Anna Emits van Os (sen)  was in juni 1614 in ondertrouw te Leeuwarden (kerk) met Otto Allerts (Alhards ) Heixan en is met hem getrouwd Leeuwarden (kerk) op 16 –7-1614.

                Anna wordt daar weduwe van Alhard Fekkes genoemd.

                In 1620 hadden Anna en Otto een schuld van 100 cg aan deurwaarder Hans Johansz (hyp.boek Leeuwarden gg 016-204a d.d.14-9-1621)

 

Uit de relatie van Allart Feckes Ansckema en Anna Emits van Os:

 

 

                7.    Emit  Allerts Anskema , overleden na 1625

 

                18-1-1625: Geijs Fransdr, bestemoeder van Emit (Emout) Allertsz Anskema.

                Hyp.boek gg 020 d.d. 4-3-1625: Emout Allerts Anskema, vaandrig

                Hyp.boek d.d.25-3-1625: Emit Allertsz Anskema, vaandrig

 

8.       Geeske Allertsdr  (Ansckema), overleden Leeuwarden  1649/1665.

 

Zij was ondertrouwd gerecht Leeuwarden 4-1-1622 en is getrouwd kerk Leeuwarden 23-1-1622 met Adriaen Engels van der Chijs, overleden Leeuwarden 1641

 

               Adriaan was eerder getrouwd met haar ”stiefmoeder” Talcke Pieters.

HvF 16712-108 d.d.25-6-1616: Anthie Allerts Ansckema contra o.a. Otto Allerts Heixan als curator over Geeske Allerts, gesterkt met Anna Everts (m.z. Anna Emits) van Os, haar moeder.

Hyp.boek gg 042-155a , Geeske Allerts Ansckema, weduwe wijlen Adriaen van der Chijs binnen Leeuwarden, met schuld 14-7-1649 (acte d.d.23-7-1649)

Hyp.boek gg 042-243: Geeske Allerts Anskema, biersteekster binnen Leeuwarden, weduwe wijlen Adriaen van der Chijs, verkoopt op 7-12-1648 goed te Bilgaard aan Folckert Tietes, apotheker (acte d.d. 7-11-1649)