Doodkistenregister Dronrijp

 

Samengesteld door: drs.J.A.Paasman te Burgum en S.J.Schaafsma te Wolvega;

 

Bronnen: Rijksargief in Friesland te Leewarden Nadere Toegang 244 Inventaris van

         de Archieven van de Hervormde Gemeenten;

         Inv.nr.19 Rekeningboeken van de Armvoogdij van de Herv.Gem.Dronrijp

         Nr. 84: 1693-1744 ( niet raadpleegbaar);

         Nr. 85: 1747-1801

         Nr.33: Kasboeken 1745-1805

         alsmede: Dronrijps Memoriael door H.Roucema, bewerkt door drs.K.Terpstra,

                  Ljouwert, 1986

 

Afkortingen:

a = degene die de rekening betaalt hoewel in een aantal gevallen niet uitgesloten

    behoeft te worden dat ten behoeve van de genoemde de doodkist is verstrekt;

m = man;

v = vrouw;

- = onbekend geslacht;

 

 omstr.1660        -           Mintse Sjoerds          m

27 jun 1668        -           Dirk Aanes              m schoenmaker

 omstr.1672        -           Rienk Pyters            v vr.Aaltje Clazes

  voor 1675        -           Claas Roelofs           m

voor mei 1676      Wittinga    Andries Sjoukes         m goudsmid

       1677        -           Rienk Pyters            m

  voor 1680        -           Jan Everts              v zijn eerste vrouw Ybeltje Pieters

omstr. 1680        -           Bote Heres              v zijn eerste vrouw Jeltje Willems

  1680/1681        -           Yme Hendriks            m zilversmid   

omstr. 1684        -           Jacob Tjercx            v 1ste vr.Hiske Jans

  1682/1686        -           Gerben Pyters           m ontvanger

  voor 1682        -           Cornelis Gerlofs        m zoon Aern

  voor 1682        -           Cornelis Gerlofs        v dochter Tytie

omstr. 1682        Sixti       Vitus Johannes          m sekr.Menaldumadeel

omstr. 1685        Bleumer     Gerrit Lodewijks        v 1ste vr. Aaltje ten Brooke

  1675/1686        -           IJsbrand Heyns          v zijn eerste vrouw Auckjen Folkerts =

  voor 1686        -           Jantie Harmens          v vr.Griet Thomas

  voor 1686        -           Aucke Sytzes            v vr.Trijntje Pyters

  voor 1686        Posthumus   Jelte Jeltes            m Bauck Sierds zijn tweede vrouw

  voor 1686        -           Rommert Pyters          v zijn vrouw Janke Hanses

  voor 1686        -           Wiltje Aedes            v zijn vrouw

  eind 1686        -           Cornelis Jans           v vr.Aaltje Jansen

omstr. 1686        Hertoghe    dr. Abraham de          m med. doctor

    na 1686        -           Mintse Sjoerds          v vr.Aaf Pyters

voor dec.1687                  Douwe Freerks           m

       1688        -           Johaan Wybrens          m zoon Jan

  voor 1688        -           Claes Jansen            v dochter Trijn

  voor 1688        -           Arjen Rienks            m zoon Teunis Arjens

omstr. 1688        -           Arjen Rienks            m molenaar

24 okt 1688        -           Jelmer Robijns          v vrouw Sjouck Ymes

22 okt.1688        -           Feer Tjeerds            v eerste vr.Lysbeth Hendriks

  voor 1690        Tania       Jan Broers              v eerst vr.Trijntje                                                      Pieters =

 omstr.1690        -           Wybe Pyckes             v vr.Antje Jans

 omstr.1690        -           Wybe Hobbe              m overleden

 omstr.1690        -           Claes Jansen            v vr.Jaaits Jelles

 omstr.1690        -           Sybren Clases           v vrouw Taetske

27 feb 1691        Burmania    Watse van               m op zee verongelukt

       1692        -           Schelte Tietes          m

       1692        -           Schelte Tietes          v vr.Aafke Sybrens

omstr. 1692        -           Pier Pyters             m

30 jun 1692        Hommema     Lolke Ulbes             m landbouwer

   okt 1692        -           Thomas Tyssen           m

  voor 1693        -           Sint/Sent Aukes         m zoon Auke

04 apr 1693        -           Claas Jansen            a -           

20 apr 1693                  Pyter Heris             ‑ kind van     

07 mei 1693                  Buwe Taekles            a ‑                 

08 mei 1693                  Claas Jansen            a ‑                  

21 mei 1693                  Jantie Harmens          v zijn dochter Grietje

22 mei 1693        Grovestins  ‑ ‑                     a ‑                 

22 mei 1693        Grovestins  Franske ‑ van           a ‑           

22 mei 1693        Camminga    Fed ‑ van               a ‑           

22 mei 1693        Camminga    Luts ‑ van              a ‑                

24 mei 1693        Hertoghe    C ‑ de                  a ‑               

24 mei 1693                   Pyter Jansen            m ‑  te Beetgum

24 mei 1693                   Antie Jelles            a ‑                 

24 mei 1693        Tanja       Jan Broers              a ‑                

24 mei 1693                   Lyckle Obbes            a ‑               

05 jun 1693                   Trintie Tjeerds         a ‑                

05 jun 1693                   Andries Ages            a ‑            

05 jun 1693                   Schelte Classes         v huisvrouw van      

11 jun 1693                   Ane Djures              ‑ kind van          

12 jun 1693                   Jacob Jansens           a ‑                 

12 jun 1693                   Lysbeth Jacobs          v ‑                 

12 jun 1693                   Jan Arjens              ‑ kind van             

19 jun 1693        -           Mevis Johannes          a zijn stiefzoon   

21 jun 1693                   Aucke Sytses            m ‑                 

21 jun 1693                   Aucke Sytses            a dochter Jancke Aukes

25 jun 1693                   Wobbe Waebes            a ‑                 

25 jun 1693                   Wabe Rinses             a ‑                 

16 jul 1693                   Dirk Gaytses            a ‑                 

30 jul 1693                   Frans Dircx             a huisvrouw van

06 aug 1693                   Bene Douwes             a ‑                  

12 aug 1693                   Jantie Ysbrands         ‑ kind van          

26 aug 1693                   Jelle Heerkes           m bakker             

02 sep 1693        Grovestins  Idzert van              a grietman Henn.dl.  

02 sep 1693        Bavig       ‑ ‑                     a -           

02 sep 1693        Camminga    Lutsen Sed van          a -                  

02 sep 1693        Grovestins  Jetske van              a -                 

04 okt 1693        -           Douwe Sibbles           a -                  

04 okt 1693        -           Theuwes Janse           a -                 

27 aug 1693        -           Jan Sipkes              m zoon Cornelis          

08 okt 1693                   Jan Pyters              a -     

08 okt 1693                   Jan Pyters              v z.v. Tietie Pyters 

25 okt 1693                   Fedde Sikkes            ‑ kind van     

voor nov.1693      -           Sint/Sent Aukes         m

09 nov 1693                   Hendrik Gerryts         v zijn vr.;kind van                                                     majoor Glinstra    24 nov 1693                          Liefke Pieters    v     vr.v.Claas Classen 

30 nov 1693                   Meinsch Benedictus      v vr.v.Syds Minx      

30 nov 1693                   Sjoerd Pyters           m zijn vader         

24 dec 1693                   Ysbrand Willems         ‑ zijn kind Laurens  

25 dec 1693                   Pyter Sybes             a -                 

25 dec 1693                   Haytse Sybes            m br.v.Pyter Sybes 

29 dec 1693                   Gabe Wytses             ‑ kind van           

29 dec 1693                   Jan Jacobs              a -                  

29 dec 1693                   Zjeucke Jacobs          v Jan Jacobs zuster      

    na 1693        -           Sint/Sent Aukes         v dr.Ydtje

    na 1693        -           Sint/Sent Aukes         v dr. Sijke

  voor 1694        -           Douwe Freerks           v dr. Lysbeth

  voor 1694        -           Douwe Freerks           m zijn zoon Douwe

  voor 1694        -           Douwe Jelles            m

  voor 1694        -           Eelke Pyters            m

  voor 1694        -           Johaan Wybrens          m

  voor 1694        -           Johaan Wybrens          v tweede vr.Antje

  voor 1694        -           Claes Jansen            v dochter Taets

 omstr.1694        -           Johaan Wybrens          z zijn onnozele zoon Wybren te Leeuwarden

       1694        -           Bauk Baukes             m z.zoon Sjoerd Claesen

   jan 1694        -           Claes Jansen            m zijn zoon Jelle

   jan 1694        -           Claes Jansen            m zijn zoon Gerryt

05 jan 1694                   Marten Clasen           ‑ kind van           

08 jan 1694        -           Rixt Heerkes wed.       v wed.v.Jelle Heerkes

08 jan 1694                   Hessel Freercx          m -                  

10 jan 1694                   Ane Jans                a -

10 jan 1694                   Tryn Hilles            v -          

13 jan 1694        Westenveldt mr.Wierd                - zijn kind

16 jan 1694        Bleumer     Gerrit Lodewijks        m linnenwever

19 jan 1694        -           Pytric Tjeerds          v dienstmaagd     

19 jan 1694        -           Claes Jansen            m -

30 jan 1694        -           Pyter Tyssens           m zijn kind Tys      

11 feb 1694        -           Sybren Clasen           kind van           

16 feb 1694        -           Bene Douwes             a -                        

16 feb 1694        -           Claas Jansen            m -          

16 feb 1694        -           Gerrit Clasen          m z.v.Claas Jansen 

16 feb 1694        -           Jelle Clases           m z.v.Claas Jansen 

18 feb 1694        -           Taetske Tjeerds        a  -                

18 feb 1694        -           Jacob Jansen           v huisvrouw van    

14 mrt 1694        -           Willem Jansen          a  -  

14 mrt 1694        -           Poppe Ages             m  -          

18 mrt 1694        -           Jan Heins               v zijn vrouw Hiske                                              Symens en kind

18 mrt 1694        -           Douwe Doekes            v huisvrouw van      

18 mrt 1694        -           Jelle Hessels           v zijn dochter Lisk  

23 mrt 1694        -           Gerben Wybrens          v zijn vr.Hylck Epes

25 mrt 1694        -           Jelle Lolles            ‑ kind van           

25 mrt 1694        Burmania    Watze van               a -               

27 mrt 1694        -           Jelte Jelles            a -                  

01 apr 1694        -           Antie Gerryts           v stiefdochter van                                                       Dirk Gaytses      

01 apr 1694        -           Reyn Ruirds             m stiefzoon van      

01 apr 1694        Steenwijk   Claas ‑                 m -                  

07 apr 1694        -           Jacob Tjercx            m schoenmaker

09 apr 1694        Sickmeyer   Hans Jurriens           m zoon van           

15 apr 1694        Lodewycx    Gerrit ‑                m -                  

23 apr 1694        Hertoghe    C. de                   a -                

23 apr 1694        -           Aaf Sipkes              v -          

23 apr 1694        -           Hessel Freercx          m -

26 apr 1694        -           Marij Wybes            v vr.v.Pyter Jacobs

06 mei 1694        -           Andries Ages           a  -              

06 mei 1694        -           Claas Wouters          m  zijn kistengeld

06 mei 1694        Sjollema    Trijntje Pieters       v  vr.v. Claas Wouters

06 mei 1694        -           Meinte Wientjes        a  -  

06 mei 1694        -           Bientze Hanses         m  zijn kistengeld

06 mei 1694        -           Bientie Hanses         v  -          

07 mei 1694        -           Johannes Willems        a -                  

07 mei 1694        -           Ysbrand Heyns           a -                  

07 mei 1694        -           Jelle Heerckes          m mr. Bakker

07 mei 1694        -           Douwe Sibles           a  -

07 mei 1694        -           Antie Wybes            a  -

07 mei 1694        -           Ysbrand Willems         m -

01 mei 1694        Steenwyk    Claas ‑                m  -

01 mei 1694        -           Eelk Cornelis          a  -

02 jul 1694        -           Jelle Hylckes          m  -            

02 jul 1694        -           Ane Djures              a -         

09 jul 1694        -           Trijntje Dirk           v tweede vr.v.Jan Everts

18 jul 1694        -           Trijntje Sannes        v  vr.v.Dirk Claases

03 aug 1694        -           Frouk Pyters           v  -    

03 aug 1694        -           Johannes Jochums       a               

05 aug 1694        -           Pier Meintes           m  -

05 aug 1694        -           Reyner Freercx         a  -

05 aug 1694        -           Pyter Jacobs            m zijn kistengeld

08 aug 1694        -           Jeen Tjeerds            a -

08 aug 1694        -           Jan Folkerts            m -

08 aug 1694        -           Douwe Taeckes           a -

08 aug 1694        -           IJsbrand Heins          m -

09 aug 1694        Steenwijk   Claas Cornelis          m -

09 aug 1694        -           Antie Tjalles           a -

14 aug 1694        -           Aagt Jacobs             v -

14 aug 1694        -           Eelk Cornelis           a -

19 aug 1694        Nijhof      Dirk Gaytses            v Sytske Rinses, zijn 2e echtgenote

31 aug 1694        -           Eelk Cornelis           a -

31 aug 1694        -           Aagt Jacobs             v -

04 sep 1694        -           Ysbrandt Heins          a -

04 sep 1694        -           Gerben Wybrens          m -

25 sep 1694        Tuininga    Minne Jans              m gebruiker van Hobbema State

23 nov 1694        -           Marten Clases           v zijn vrouw Trjntje Clases

27 nov 1694        -           Frans Dirks             m -

   na  1694        Bleumer     Gerrit Lodewijks        v zijn 2e vr Lysbeth                                                     Rotmans =

  voor 1695        -           Wybe Heyns              m =

08 feb 1695        -           Anske Allerts           m zijn kistengeld

28 feb 1695        -           Hendrik Gerrits         v kistengeld1ste vrouw

28 mrt 1695        Sickmeyer   Hans Jurriens           m kind van           

31 mrt 1695        -           Aene Simons             v zijn eerste vrouw

31 mrt 1695        -           Eelk Cornelis           a -

31 mrt 1695        -           Aene Simons             v zijn eerste vrouw

31 mrt 1695        -           Douwe Sibles            m zijn eerste vrouw

31 mrt 1695        -           Jets Rocches            - kind van

31 mrt 1695        -           Jan Johannes            a -

31 mrt 1695        -           Antie Seykes            v -

31 mrt 1695        -           Andries Ages            a -

31 mrt 1695        -           Jetse Rinses            a -

31 mrt 1695        -           Hendrik Gerryts         v huisvrouw van

14 apr 1695    Steenwijk       Claas Cornelis          m -

18 apr 1695        -           Bokke Yntes             v vr. Aal Jacobs

18 apr 1695        -           Gerben Wybrens          m zijn kistengeld

30 aug 1695        -           Antie Hessels           a -

30 aug 1695        -           Claas Cornelis          m -

11 nov 1695        -           Ate Taeckes             a -

11 nov 1695        Corperaal   Cornelis                - kind van

11 nov 1695        -           Jelmer Robijns          a -

11 nov 1695        -           Pytie Hanses            - kind van

11 nov 1695        -           Jan Johannes            a -

11 nov 1695        Westenveldt mr.Wierd                v zijn dochter

11 nov 1695        -           Gerland Claeses         v -

11 nov 1695        -           Wytse Ruirds            a -

11 nov 1695        -           Jelte Jeltes            m -

11 nov 1695        -           Reyner Freerx           a -

11 nov 1695        Westenveldt mr.Wierd                m zoon van

11 nov 1695        -           Reyner Nannes           - kind van

11 nov 1695        -           Andries Ages            a -

11 nov 1695        -           Jetse Rinses            a -

11 nov 1695        -           Wytse Tietes            - kind van

25 jan 1696        -           Eelk Cornelis           a -

25 jan 1696        -          Aagt Jcobs              v -

25 jan 1696        -           Aucke Hilles           m  -

20 jun 1696        -           Lieuwe Hilbrands       a  -          

20 jun 1696        -           Beene Sipkes             kind van           

19 jan 1697        -           Lieuwe Hilbrands       a  -   

19 jan 1697        -           Johan Hendricx           twee kinderen van


21 feb 1697        -           Auke Hilles             a -

21 feb 1697        -           Gerrit Douwes          m  -

22 feb 1697        Schuitmaaker Wybren Taeckes        a  -

22 feb 1697        Grootsius ‑ ‑                      v  pastoorske

22 feb 1697        -           Reyner Freercx         -       

22 feb 1697        -           Willem Douwes            zoon van 

22 feb 1697        -           Ysbrand Heins          a  -

22 feb 1697        -           Gerrit Douwes          m  -

22 feb 1697        -           Anders Ages            a  -              

22 feb 1697        -           Jetse Rinses           a  -             

22 feb 1697        -           Dirk Johannes            kind van        

23 feb 1697        -           Douwe Sibles           a  -       

23 feb 1697        -           Jan Johannes           a  - 

23 feb 1697        -           Jeltie‑Tys Tomes       v  - 

22 apr 1697        Mattheus    Anna Sophia             v wed.v.Sixti Gellius

03 mei 1697        -           Sipke N.N.              m zijn kistengeld

12 mei 1697        -           Pyter Meynerts         m  zoon Meynert

15 aug 1697        -           Jan Siemens            m  kistengeld

  voor 1698        -           Jochum Meynerts        m  -

12 jan 1698        -           Lieuwe Hilbrands       a  -              

12 jan 1698        -           Hilbrand Lieuwes       a  -              

12 jan 1698        -           Thys Walles            v  kistengeld zijn vrouw

18 jul 1698        -           Sipke Douwes           m  zijn kistengeld

05 okt 1698        Riemersma   Riemer Sybes           m  landmeetkundige

18 nov 1698        -           Douwe Feyckes           m =

23 nov 1698        -           Tjalling Feddrix        m zijn kistengeld 

  voor 1699        -           Gerryt Jarichs         m  -

08 jan 1699        -           Dirk Gaytse            v  vr. Antie Jelles

26 jan 1699        -           Ysbrand Heyns          a  -              

26 jan 1699        -           Johan Hendriks         -  kind van       

26 jan 1699        -           Andries Ages           a  -             

26 jan 1699        -           Jetse Rinses           a  -               

26 jan 1699        -           Tjalling Feddricx      m  -               

26 jan 1699        -           Reyner Freercx         a  -              

26 jan 1699        Heixan      mr. Allert ‑             kind van

26 jan 1699        -           Douwe Sibles           a  -               

26 jan 1699        -           Aege Martens             kind van       

06 feb 1699        -           Aete Taeckes           a  -             

06 feb 1699        -           Douwe Feyckes          m  -

07 feb 1699        Smid        Wybren                 a  -

07 feb 1699        -           Dirk Gaytses           v  vr.Antie Jelles    

15 feb 1699        -           Rintie Rintjes         m -

19 feb 1699        -           Jetse Rinses            a -

19 feb 1699        -           Douwe Sibles            a -

19 feb 1699        -           Rintie Rintjes          m -

12 apr 1699        -           Douwe Yntes             m –

21 apr 1699        -           Bene Heins              - kind van

01 mei 1699        -           Lammert Keimpes         m -

05 aug 1699        Tania       Jan Broers              - kind van

29 aug 1699        -           Enne Taeckes            - kind van

28 sep 1699        -           Jan Siemens             - kistengeld zoon Jan

16 okt 1699        -           Enne Taeckles           m zoon Folku

31 okt 1699        -           Claas Johannes          m -

09 nov 1699        -           Aafke Jetzes            v haar dochter

09 nov 1699        -           Johannes Roelofs        m zoon Claas Johannes

09 nov 1699        Heixan      mr. Allert              - kind van

07 dec 1699        -           Johan Hendrix           v huisvrouw van

07 dec 1699        -           Johan Hendrix           - kind van

07 dec 1699        -           Douwe Yntes             m -

13 dec 1699        -           Here Martens            v zijn vrouw Trijn

27 dec 1699        -           Aene Djures             - kind van

27 dec 1699        -           Jelle Lolles            - kind van

       1700        -           Jan Hayes te Zweins     m schoolmeester

       1700        Schroor     Rochus                  m zondags na de Dronrijper paardemarkt

       1700        Ernst       Huysens                 m zijn knecht Gerrit

18 jan 1700        Lap         Lijsbeth                v (de jonge)

15 feb 1700        -           Jacob Lammerts          v zijn dochter Maayke

04 mrt 1700        -           Pyter Sybes             v zijn vrouw Grietie

22 mrt 1700        -           Feer Tjeerds            m mr.smid, vermoord

30 jun 1700        -           Rochus Harkes           m

   okt 1700        -           Aagt Jansen             v oude meid

04 nov 1700        -           Claas Jansen            m zoon van Jan

07 nov 1700        Tania       Jan Broers              m zijn zoon Tiete    

20 nov 1700        -           Marijke Jacobs          v -

23 nov 1700        -           Jelle Hessels           - vr Dieuke Bokkes 

23 nov 1700        -           Jelle Hessels           - twee kinderen van

26 nov 1700        Kingma      overste                 m te Zweins    

31 nov 1700        Ernsthuys   Frederik van            m zijn knecht Gerryt,

13 dec 1700        -           Heere Martens           v vr.Trijntje Martens

       1701        -           Tjalle Bennerds         - kind

27 jan 1701        Lap         Lijsbet                 v de oude

02 feb 1701        -           Heert IJsbrands         m oud 93 jaar

   mrt 1701        -           Antie Ansches           v wed van Anske Alles

11 apr 1701        -           Jantie Harmens          v zijn huisvrouw Trijntie

20 apr 1701        Schroor     Wijtske Roelofs         v =

21 apr 1701        -           Seerp Sybes             m zoon Ansche Seerps

28 mei 1701        -           Tjerk Douwes            m zoon van Douwe

08 jun 1701        -           Jurjen Jacobs           m zoon Claes

09 jun 1701        -           Goslink Harmens         v dr.Antie Gosling   

14 jun 1701        Humalda     Jhr.Sjoek Edzerd van    m zoon van de grietman, begraven te Hennaard

15 jun 1701        -           Douwe Clasen            v schipper, zijn huisvrouw Ytsen en twee kinderen

02 jul 1701        -           Lieuwe Atzes            m zijn oudste zoon Atse Lieuwes  

14 jul 1701        -           Tjeerd Ytes             m mr.schoenmaker bij de brugge

16 jul 1701        -           Gerlof Pyters           v kistengeld voor zijn derde vrouw Sytske Botes

23 jul 1701        -           Douwe Clasen            m schipper, de 4e dode achterelkaar in dit gezin

11 aug 1701        -           Tjeerd Ytes             v zijn weduwe Aagt Jacobs  

23 aug 1701        Mindra      Willem Filippus         m molenaar, zijn tweede zoon Pijter Willems 

31 aug 1701        -           Here Heins              v zijn oudste dochter Antie Heres

17 sep 1701        -           Geertie NN              v de vrouw van Jelle, wever

17 sep 1701        Blau        Jan Pyters              v Wytz zijn eerste vrouw

11 nov 1701        -           Gerrit Hanses           v zijn dochter Houk

12 dec 1701        -           Hans Pyters             v zijn dochter Baukje aan pokkenpo

30 dec 1701        -           Peter                   m pater  

   na  1701        -           Feer Tjeerds            v zijn weduwe Marij Jeltes

  voor 1702        -           Wytse Tytxes            - kind Jaen overleden

01 jan 1702        -           Sjouk Jelles            v vrijster, kok van S.van Heemstra op ‘t Roodhuys

06 jan 1702        -           Tjalling Fedricx        m zoon Fedrik overleden aan de pokken

14/15 jan 1702     -           Wytze Tietes            m buurman van de schoolmeester Roucoma

28 jan 1702        -           Jelle Dirks             - zijn vrouw Froukjen Dirks en kind

29 jan 1702        -           Thomas Wybes            m zoon Pyter overleden

30 jan 1702        -           Gerryt Ypes             - kistengeld zijn kind

13 feb 1702        -           Jan, biesjager          - kind

21 feb 1702        Coormans    Hendrik Jans            - kistegeld voor zijn kind

03 mrt 1702        Coomans     Hendrik Jans            m ketellapper, zijn vrouw Bauk Pijters

03 mrt 1702        -           Jan Wybes               - zijn dochter Sytske

half mrt 1702      -           Maarij Jacobs           v vrijster

half mrt 1702      -           Gabbe Wytzes            v schuitevaarder, zijn vrouw Tzietske

13 apr 1702        -           Leuyts Clases           v huysvrouw van Tomes Wybbes

08 mei 1702        Roorda      Deytzen van             v te Hennaard, weduwe Humalda, in haar 58e jaar

   mei 1702        -           Dirk Jelles             m opzichter

02 jun 1702        Schup       Joost                   v zijn vrouw Geert Halfweg, die ver over de honderd jaar oud is

21 sep 1702        -           Pijter Jacobs           m glaasmaacker

24 sep 1702        -           Ijsbrand Heyns          m zijn zoon Ype

04 nov 1702        Settenberg  Hans Jurriens           m zijn zoon Claas

03 dec 1702        -           Maurits Tjeerds         m zijn jongste zoon Rochus

20 dec 1702        -           Jetze Rinses            v zijn vrouw Afke

  1702/1703        -           Pyter Watses            v zijn vrouw

  voor 1703        -           Hans Jacobs             m -

  voor 1703        -           Wytse Gabes             m overleden

18 jan 1703        -           Griet Clasen            m haar zoon Claas, knecht van Jan Clasen

21 jan 1703        -           Ytsen Pijters           v vrouw van

24 jan 1703        -           Lieuwe Hillebrandts     m kistmaacker

27 jan 1703        Offringa    Eelco                   m Julius, zijn tweede zoon 

06 jan 1703        -           Boote Heres             m zijn zoon Pijter Bootes  

30 mrt 1703        -           Hans Jacobs             v zijn weduwe Pietje Douwes

12 apr 1703        -           Jacob Wytzes            m daags na 3.of 4. Paasdag (10/11 april)

21 mei 1703        Schup       Joost                   m gepensioneerd militair, 110 of 112 jaar oud, de oudste in Friesland

04 jun 1703        -           Wytse Gabes             m kistengeld verongelukte zoon Jacob

7/8 jun 1703       -           Heert Piers             v kistengeld zijn vrouw Eelck Douwes

13/14 jun 1703     -           Sybrig Gerbens          v een onecht kind gebaard

01 sep 1703        Hannema     Buwe Taeckles           m geadmitteerde landmeter en notaris

   sep 1703        -           Johannes Pyters         mblind, gestorven op steehoudersplaats

   sep 1703        -           Wytze Gabes             v zijn vrouw Ansch overleden

   sep 1703        -           Johannes Pyters         m -

23 sep 1703        -           Jyllert Sijbolds        m zoon Sybold Jillerts, schoolleerling

31 okt 1703        -           Gerrit Ypes             v zijn vrouw Afke

10 nov 1703        -           Pyter Watzes            m weduwnaar op de nieuwe streek


12 dec 1703        -           Jan Wijbes              v zijn vrouw Gertje Simons

  voor 1704        -           Jarig Melles            - zijn kinderen Gosse en Trijntje

11 jan 1704        -           Gerrit Ypes             v zijn vrouw Aaf

13/14 jan 1704     -           Taecke Minx             m -

29 jan 1704        -           Tietie Ymes             v -

na 27 feb.1704     -           Peter, pater            m na door een boos mens met enig geweer in zijn zijde te zijn gestoken

27 mei 1704        -           Pijter Tijssen          m buurman van Roucoma

10 jun 1704        -           Lieuwe Atzes            m weduwnaar

12 jun 1704        -           Trijntie Ages           v vrijster, dochter van Age schipper

15 jun 1704        -           Jan Everts              m alias Jan-oom en Jan Schoeg

19 jun 1704        -           Seerp Sybes             v zijn innocente dochter; begraven te Tzum

24 jun 1704        -           Pyter Tijssen           v zijn weduwe Maatie, buurvrouw van Roucoma

03 aug 1704        -           Jarig Melles            m huisman, besocht met St.Jans ziekte

14 sep 1704        -           Jeltie Tijssen          v weduwe

10 okt 1704        -           Jarig Melles            m kistengeld

15 okt 1704        -           Pyter Rommerts          m enigste zoon van; verdronken

16 okt 1704        -           Claas Huyberts          m vrijgezel, schipperszoon en turfdrager

19 okt 1704        -           Ansch Jacobs            v oude meydt, van de armen onderhouden

26 okt 1704        -           Anne Andries            v zijn dienstmeid Hotske

04 nov 1704        -           Jyllis Harmens          m -

20 nov 1704        -           Gerland Gabea           v oude katholieke meid wonende bij Antie Roukes

   nov 1704        -           Gosse Aedes             m verdronken te Harlingen, zoon van Aede Gosses te Midlum

10 dec 1704        -           Lysbeth Minnes          m haar tantezegger Rommert, knecht van Folpert Baarda

11 dec 1704        -           Wybren Rienks           v zijn vrouw Maeyke overleden

11 jan 1705        -           Pyter Harmens           - zijn kind Pytie

12 jan 1705        -           Cornelis Johannes       m alias Knelis Ruyter, huisman

   jan 1705        (Hania ?)   Tjebbe Petrus           m conrector te Kollum, voorganger van Roucoma

16 jan 1705        -           Hobbe Cornelis          v zijn vrouw Meynsch Jeltes     

16 jan 1705        Offringa    Geertruydt              v een van de tweelingen geboren op Nieuwjaarsavond

19 jan 1705        Tania       Broer Tietes            v zijn dochter Jantje Broers, oude vrijster, aan borstkanker;

28 jan 1705        Tania       Broer Tietes            v zijn innocente dochter Gaats, oude meid

28 jan 1705        Tania       Jan Broers              m zijn zoon Tjitte  

   jan 1705        -           Jelle Lolles            m schroor; alias Jelle chersjer

01 feb 1705        Ernsthuysen F.van                   v vrouw van

   feb 1705        -           Thomas Wybes            m zijn knecht Aene

24 feb 1705        -           Sikke Jacobs            m zijn kistengeld

24 feb 1705        -           Jeltje Tyssen           v weduwe

25 feb 1705        -           Hans Pyters             - kistengeld voor kind

   mrt 1705        -           Douwe Taekes            m suikerbakker, kind van

18 mrt 1705        -           Freerk Jeppes           m na een langdurige ziekte

09 apr 1705        Baarda      Folpert Hettes          v zijn vrouw Zieuke op Oorebijters plaats

21 apr 1705        -           Wybren Symens           m smid, zoon van; verdronken

22 apr 1705        -           Tomes Wybes             v vrouw van


04 jun 1705        Al          Sytze Gerrits van       m -

08 jun 1705        Elards      ds Gerhardus            v zijn enige dochter Anna Catharina, oud 15 dagen

08 jun 1705        -           Meynte Bientses         - kind van

17 jun 1705        Elards      ds. Gerardus            v zijn vrouw Anna Catharina

1/2 jul 1705       -           Jelle Dirks             m wever en turfdrager

10 jul 1705        -           Jelle Lolles            m schroor, wever en cherger

01 aug 1705        Heemstra    Tjemk Helena van        v -

05 sep 1705        -           Aene Djures             m bakker, buurman van Roucoma

27 sep 1705        -           Griet Clasen            m haar zoon Dirk, weduwnaar

01 okt 1705        Oosten      Tijmen van              m priester te Dronrijp, begraven te Leeuwarden

14 nov 1705        Wygara      Magdalena van           v te Leeuwarden overleden; weduwe van maj.Harman Rudolf van Rusiers

    na 1705        -           Tjebbe Pyters           v zijn vrouw Trijntje Roels overleden

  eind 1705        -           Douwe Taekes            v suikerbakker; zijn vrouw Geertie

  voor 1706        -           Jarig Tjeerds           m zeugenlubber    

       1706        -           Sytze Aukes             m jongste zoon van; zes weken na de vader

27 jan 1706        -           Claas Pytters           m op de Fennen; oudste inwoner van Dronrijp

28 jan 1706        -           Jelle Hessels           m huysman

03 feb 1706        -           Jelle Hylkes            m oud 84 jaar

   feb 1706        -           Tomes Wybes             m zijn knecht Aene

14 feb 1706        -           Huybert Clasen          m (oude tijdrekening) alias Huybert gortmaker

27 feb 1706        Lansbagh    Lykele                  v zijn vrouw Ydtie

12 mrt 1706        -           Jarig Melles            v zijn weduwe Neeltie Jans 

   mrt 1706        -           Douwe Taeckes           - zijn jongste kind

22 apr 1706        Nijhof      Rinse Dirks             m zijn zoon Gaytse Rinses, in het 5e jaar(verdronken)

05 mei 1706        -           Sipke Jans              v zijn vrouw Jets Hilles overleden

13 mei 1706        -           Houkjen Rommerts        v met Hemelsvaartsdag onder de preek; vrijster en dochter van   de‘puystertreeder’

04 jun 1706        -           Gerlof Clasens          m zijn jongste zoon, verdronken

06 jun 1706        -           Gerlof Pyters           v kistengeld voor zijn dochter Meinu

16 jun 1706        -           Lammert Keimpes         v zijn weduwe Marijke Rienx

29 jun 1706        -           Jan Allerts             v zijn gedeserteerde vrouw Gaats-moye

   jun 1706        -           Aucke Jans              m zoon van Jan Pyters (schooljongen)

12 jul 1706        -           Pyter Bientjes          - kind van

17 jul 1706        -           Jelle Hessels           v zijn weduwe Ytske Pybes in de kraam

19 jul 1706        -           Tomes Wybes             - kind van (verdronken)

20 jul 1706        -           Jan Pyters              m kistengeld zoon Auke

28 jul 1706        Strikwerda  Baatie Pyters           v vrouw van de chirurgijn Allert Jans Heixan

   jul 1706        -           Tzietske                v alias Graette Wytte, kind van

   aug 1706        -           Mink NN                 - zijn kind

17 aug 1706        -           Jelles Hessels          v zijn weduwe Ytske Pybes   in de kraam

19 aug 1706        -           Gerbrand Harmanus       m alias pastoor Van de Laene

30 aug 1706        -           Jarig Tjeerds           v zijn weduwe Syts Hoytes  


11 sep 1706        -           Cornelis Hobbes         v zijn vrouw Akke Jans

16 sep 1706        -           Hans schroor            m zoon van, woont in de Poelen

17 sep 1706        -           Claas Jansen            m oudste zoon van Jan Clasen, schoolleerling

19 sep 1706        Eldering    Harmen Jansen           v zijn jongste dochter Aaltie         

16 okt 1706        -           Sytze Aukes             m chirurgijn

   nov 1706        -           Sytze Aukes             v dochter Lille

02 nov 1706        Tania       Jan Broers              m hospus en weerd; man van Zieuke Jansen; te Minnertsga begraven

8/9 dec 1706       -           Douwe Heres             m zoon van Here Heins, tabaksmolenaar, schoolleerling

       1707        -           Hiltje Jacobs           v -

21 jan 1707        Domna       Dye Piers               m executeur

23 jan 1707        -           Gerben Jansen           v zijn vrouw

23 mrt 1707        -           Jancke Auckes           v vrouw van Aete Taeckes, in de kraam

13 apr 1707        -           Mevis Johannes          m zijn stiefzoon

19 apr 1707        -           Willem Thomas           m zoon Thomas verdronken

meidag 1707        Poep        Gerrit                  m zijn tweede zoon, verdronken

04 mei 1707        -           Jan Wybes               m huisman op Haarsma en Verutius plaats

25 mei 1707        -           Juw Fransen             m zijn enige zoon Frans

30 mei 1707        -           Dirk Jeltes             m wever

30 mei 1707        -           Harmen Willems          m kistengeld

07 mei 1707        -           Gerryt Hanses           v zijn oude vrouw

26 mei 1707        -           Jan Harmens             m kistengeld zoon Thys

09 jul 1707        -           Gerrit Hanses           v zijn vrouw

aug/sep 1707       -           Hans, alias Crates      - schroor in de Poelen, zijn jongste kind

06 aug 1707        -           IJsbrand Heyns          v zijn tweede vrouw Rixt Willems

06 sep 1707        Burmania    Rints van               v begraven te Stiens

   okt 1707        -           Hiltie Jacobs           v -

22 okt 1707        -           Here Martens            m schuytevaarder, overleden te Spannum, te Dronrijp begraven

14 nov 1707        -           Jylles Harmens          v zijn weduwe Aaf, alias rae-holl

31 dec 1707        -           Rommert Pyters          m pystertreeder, tromslager en doodgraver opgevolgd door Pyter Sybes

31 dec 1707        -           Willem Tomes            v zijn vrouw Siuke Clases overleden

  voor 1708        -           Hendrik Willems         m -

  voor 1708        -           Jan Jacobs              m -

  voor 1708        -           Willem Martens          v zijn vrouw Pietje Pieters overleden    

       1708        Offringa    Jan                     - kind

       1708        -           Jochum Meynerts         v zijn vrouw Jansen Jans

01 jan 1708        Carlson     graaf Gustave           m op het huis Ten Horn, 59 jaar begraven te Beetgum

06 feb 1708        -           Hans, glaesker          m jongste zoon van

08 feb 1708        -           Jets Rochus             v tweede vrouw van Douwe Sibles, timmerman

14 mrt 1708        Sixti       Vitus Johannes          v zijn dochter Anna Maria, 33 jaar oud

16 mrt 1708        Botnia      Helena van              v weduwe van Watze van Burmania             

23 mrt 1708        -           Douwe, bakker           - zijn jongste kind

25 mrt 1708        -           Reyner Freerks          v zijn vrouw

05 apr 1708        Settenberg  Jan Clasen              v zijn jongste dochter


22 apr 1708        -           Thomas Wybes            v zijn tweede vrouw overleden

01 mei 1708        -           Pyter Sybes             m ‘puystetreeder’aan ‘rottekruydsmantie’;

12 mei 1708        -           Willem Martens          m overleden  

   jun 1708        Landsman    Gosse Tijssens          m enige dagen voor St.Jan in zee verdronken en te Norden begra­ven

27 jun 1708        -           Haaye Seerps            m zijn zoon Albert

12 jul 1708        -           Willem Martens          m weduwnaar; gewezen turfmeter

15 jul 1708        -           Aage Ybles              m alias Aage buirster schipper

27 jul 1708        -           Haye Seerps             - zijn jongste kind

7/8 aug 1708       Tuininga    Minne Jans              v zijn weduwe Lysbeth Rommerts         v     weduwe

14 aug 1708        -           Rixt Bokkes             v mogelijk de oudste inwoner van Dronrijp

   sep 1708        -           Gerlof Pyters           - zijn jongste kind

09 sep 1708        -           Rienk Pyters            v dochter Dieuke

21 sep 1708        Rosiers     Harmen Rudolf           m gesneuveld voor Rijssel; begraven te Meenen

24 sep 1708        -           de executeur           v  jongste kind en dochter van

01 okt 1708        -           Hans Pyters             - kind van

07 dec 1708        -           Tijs Tomes              v zijn weduwe Bauk Baukes overleden 

11 dec 1708        -           Ruird Idzes             m alias Lanhere; katholieke huisman op Flokhaerne; 73 jaar

   na  1708        -           Aane Djurres            v zijn weduwe Sytske Andries    

   na  1708        -           Hendrik Janties         v zijn tweede vrouw Martien Bockes

   na  1708        -           Jetse Rinses            v zijn vrouw Acke Jelles

   na  1708        -           Marten Clases           m -

   na  1708        -           Pyter Sybes             v -  zijn gescheiden vrouw   

   na  1708        -           Sipke Jans              m overleden   

   na  1708        -           Sjoerd Pyters           m overleden 

       1709        -           Tjalle Bennerds         - kind

       1709        Offringa    Jan                     - kind van

mids jan 1709      -           Douwe Anskes            m -

mids jan 1709      Zettenberg  Jan Clasen              m man van Trijntie

09 mrt 1709        -           Jan Jacobs              m alias Jan Lap

27 mrt 1709        -           Ate Taeckes             m zijn jongste zoon Auke

31 mrt 1709        -           Jacob Lieuwes           m alias Swarte Japik, ‘puystertreeder

12 apr 1709        -           Lieuwe Jacobs           m zijn zoon Jacob

15 apr 1709        -           Tjerk Lieuwes           - kistengeld kind

19 apr 1709        -           Willem Tomes            m enige zoon van, verdronken

04 mei 1709        -           Johannes Jochums        m alias Johannes bakker

10 mei 1709        -           Hendrik Bodes           v zijn oud wijf Antie Hoytes

05 jul 1709        -           Zijtse Gerrits          v zijn weduwe Grietie

16 jul 1709        -           Reyner Nannes           m - zoon Allert Reyners     schoolleerling

19 jul 1709        -           Aede Gosses             m datum begraven(geweldpleging door Jan Wever)

11 aug 1709        Carbon      Jean Bonetat de,        m zijn jongste zoon

05 nov 1709        -           Hendrikje Cornelis      v oude vrijster, gestorven aan waterzucht

    na 1709        -           Jan Jacobs              v zijn vrouw Siouck Sipkes

07 jan 1710        -           Aede Wiltjes            - kind van

23 jan 1710        -           Pyter Douwes            m huisman in de Poelen

24 jan 1710        -           Pytter Bakker           v te Franeker zijn vrouw Attie Feddes, dochter van Fedde Sikkes

11 feb 1710        -           Douwe Hoytes            m huisman op de Schingen

09 mrt 1710        -           Jan Jacobs              m alias Jan Lap

16/17 mrt 1710     -           Griet Clasen            v alias Griet

19 mei 1710        -           IJsbrand Heres          m diens jongste zoon, schoolleerling

19 jun 1710        -           Reyner Freerks          v zijn ongehuwd dochter Lysbeth

28 jun 1710        -           Tjeerd Jarigs          v  enige dochter van, verdronken in een schijtsloot


eind jun 1710      Bourbon     Hendrik Pyters         v zijn vrouw Trijntje te Marrum

11 jul 1710        -           Ydsen Pieters           m zijn zoon

eind jul 1710      Zettenberg  Jan Clasen              v te Marrum, toen getrouwd met Hendrik Bourbon

01 aug 1710        -           Jantie Harmens          m alias Jantie-oom of Jantie Wever, oud 77 jaar

01 aug 1710        -           Ydsen Pyters            m huisman, katholiek

01 okt 1710        -           Hans Pyters             - kind van

10 okt 1710        -           Thomas Anskes           v zijn vrouw Hinke

18 nov 1710        -           Cornelis Jans           m alias corporael

16 nov 1710        -           Jyllert Sybolts         m katholiek huisman op de Fennen

21 nov 1710        Steenwijk   Trijntie Klases         v aan de rode loop, dienstmeid van Jan Wybrens op Burmania slot

10 dec 1710        -           Jan Jacobs              v zijn huisvrouw Trijntie Dirks

14 dec 1710        -           Rienk Jentjes           v dochter Rixt aan de rode loop;

19 dec 1710        -           Tomes Wybes             - kind van

    na 1710        -           Ate Taekes              m timmermansknecht Corne

 omstr.1711        -           Thomas Sickes           m overleden (vermoedelijk)

12 jan 1711        -           Vroukjens Jan           m in onegt gewonnen

12 jan 1711        -           Ruyrd Idzes             v zijn weduwe Mayke, katholiek

26 jan 1711        Nijhof      Dirk Gaytses            v zijn 3e echtgenote Ydtie Pyters, coopvrouw

feb/mrt 1711       -           Jelle Douwes            m gortmaker; zijn vrouw op dezelfde dag;

    feb 1711       -           Jelle Douwes            v zijn vrouw; haar man op dezelfde dag;

    feb 1711       -           Jelle Douwes            v vrijster; zijn oudste dochter een paar dagen eerder dan de ouders;

10 feb 1711        -           Feddrik Taekes          - jongste kind van

23 feb 1711        -           Jan Dirks               v zijn eerste vrouw Auk Wytzes  

17 mrt 1711        Munckerus   ds. Johannes Jacobus    m predikant te Schingen

20 mrt 1711        -           Cornelis Johannes       v zijn vrouw Folku Albert

29 mrt 1711        -           Mense Oeges             v zijn vrouw, zuster van Antie Aukes

26 mei 1711        -           Pyter Hanses            m katholiek

   aug 1711        -           Hendrik Gerrits         m overleden in het leger

09 okt 1711        -           Gerlof Clases           m zijn stiefzoon Japik, vrijer

14 okt 1711        -           Afke Gerryts            m zoon van

26 okt 1711        -           Seerd Sybes             v zijn gescheiden vrouw Aagt Seerps    

09 nov 1711        -           Saakjen Johaans         v weduwe van Douwe Jelles

14 nov 1711        -           Beert Aabes             m coopman en voormalig smid

   nov 1711        -           Gosse Tysses            v zijn vrouw Bauck Aukes

16 dec 1711        Aylva       Hiskia Hester van       v overleden te Vollenhove, vrouw van Arent Jan van Loo

    na 1711        -           Seerd Sybes             m overleden

  voor 1712        -           Anne Andries            m zijn zoon Bauke

  voor 1712        -           Anne Andries            v zijn dochter Bauk

18 jan 1712        -           Freerk Jeppes           v zijn weduwe Rinske Sytses

19 jan 1712        -           Jan Taedes              m zijn ongehuwde zoon Taede Jans            

24 jan 1712        -           Tijs Jaspers            m jongste zoon van Jasper schuytmaker

20 feb 1712        Meylsma     Rimerus                 m enige zoon van ds.P.Meylsma

06 apr 1712        -           Andries Annes           m vrijgezel

09 apr 1712        -           Nieske Lieuwes          v vrijster, dochter van Jansen Lieuwes

23 mei 1712        -           Hendrik Bootes          m alias Henricus Radbodus

26 jun 1712        -           Johannes Roelofs        m schuyteboer; heeft zich op de Rijpster merk doodgezopen aan bulleschijt

20 sep 1712        -           Lieuwe Jacobs           v zijn dochter Nieske Lieuwes   

29 okt 1712        -           Dirk Clasen             m zijn oudste dochter Aaltie

12 dec 1712        -           Enne Taeckes            v bakker later turfdrager, zijn vrouw Nyncke Gerbens

       1713        Offringa    Jan                     - kind

16 jan 1713        -           Reyner Jelles           m overleden, broer van Jan Jelles kerkvoogd te Schingen

06 feb 1713        Meylsma     Riemer                  m zoon van ds.P.Meylsma

20 feb 1713        -           Taecke Piers            m zoon Pier overleden

22 feb 1713        -           Eelke Tjeerds           v schipper, zijn vrouw Reynu Wytzes in de kraam

08 mrt 1713        -           Dirk Jeltes             m zijn weduwe Grytie Harmens

21 mrt 1713        -           Lysbeth Jarigs          m oud 85 of 86 jaar

26 mrt 1713        -           Rienk Jentjes           m overleden

27 jul 1713        Tuininga    Jan Minnes              m koopman en ontvanger der specien

29 jul 1713        Mindra      Willem Flippus          m molenaar

01 aug 1713        Bientema    Eelkjen Catharina Willemsdr.      vrouw van Jean Bonetat de Carbon

28 aug 1713        Carbon      Jean Bonetat de         v zijn jongste dochter Suzanna Wilhelmina

05 sep 1713        -           Hans Jurgen             m lijfknecht van Schelto van Heemstra, geboren in de Paltz

12 sep 1713        -           Pyter Rinses            m zoon Foeke

20 sep 1713        Schick      Johannes Caspar         v jongste dochter Rienmke

26 sep 1713        -           Ju Fransens             v jongste dochter van

01 okt 1713        -           Hans, glazenmaker       - jongste kind van

6/7 okt 1713       -           Pyter Tjepkes           v zijn vrouw Aaltie

13 okt 1713        -           Feddrik Taekes          m huisman, grove mennist

19/20 okt 1713     Winsemius   Wybren Symens           v jongste dochter

23 okt 1713        -           Huybert Clasen          v zijn blinde weduwe Yetske

08 dec 1713        -           Andries Ages            m timmerman

   na  1713        -           Feddrik Taekes          v zijn weduwe Hiske Jentjes

25/26 jan 1714     Luytsmaturp Keimpe                  m oude bode, 80 jaar oud; begraven te Giekerk

28 jan 1714        Ecoma       Eco Abes                m zijn jongste zoon Hans

05 feb 1714        Ecoma       Eco Abes                v zijn vrouw Nieske Hanses, die overspel met Jan Offringa gepleegd heeft

   mrt 1714        Nijhof      Rinse Dirks             m zijn zoon Gaytse

begin mrt.1714     -           Jan Heres               - zijn tweeling Meynert en Trientie

11 mrt 1714        -           Heert Piers             m koopman en snijder, katholiek

17 mrt 1714        -           Cornelis Hobbes         m alias Knelis craemer

21 apr 1714        -           Tiede Heerckes          m alias grote Tiede

02 mei 1714        Ernsthuys   Frederik                m jurist; katholiek

27 mei 1714        -           Pyter Clasen            m huisman op de Finnen

voor 08 jul 1714   -           Neeltie Pyters          v enige dochter van Mayke Wierds

08 jul 1714        Viersen     Eritia van              v huisvrouw van kolonel Hector van Glinstra

21 jul 1714        -           Claas Auckes            m alias Claas wever

01 aug 1714        -           Sijtse Jans             m oude feynt

17 sep 1714        -           Aede Wiltjes            m -

26 sep 1714        -           Juw Fransen             v een dochter

06 okt 1714        -           Attie Clases            v oude dienstmeid van Roucoma

11 dec 1714        -           Griet Baltus            v weduwe van Johannes Jochums

    na 1714        -           Cornelis Hobbes         v zijn vrouw Sjoerdtie Ruyrdts

    na 1714        -           Tiede Heerkes           v zijn vrouw Ybel Tymens overleden

omstr. 1715        -           Jacob Pyters            m koopman

23 jan 1715        Tuininga    Jan Minnes              m zijn zoon Dominicus

19 feb 1715        Offringa    Jan, fiscaal            m zijn enige zoon

06 mrt 1715        -           Wybe Djurres            - kind van           

   mrt 1715        -           Eelke Tjeerds           m buyrster schipper

23 mrt 1715        -           Johannes Jochums        v zijn vrouw Griet Baltus

26 mrt 1715        -           Rienk Jentjes           m -

05 apr 1715        -           Maurits Tjeerds         v zijn dochter Griet

26 apr 1715        Offringa    Jan, fiscaal            m te Jorwerd begraven

22 mei 1715        -           Jan Sipkes              m huisman in de Poelen

13 jul 1715        Tjallingii Tjalling Idserts         m schoenmakersknecht

17 jul 1715        Elards      ds. Gerardus            m te Dokkum overleden, voorheen predikant te Dronrijp

19 jul 1715        -           Willem                  m schipper bij de brugge

laatst aug.1715    -           Jan Foppes              m ploegdrijver bij jonge Pyter Rinses

15 sep 1715        -           Keimpe Tjerks           v zijn vrouw Jancke Teyes  

20 sep 1715        -           Tjerk Hendriks          v zijn ongehuwde dochter Antie overleden

04 okt 1715        -           Jan Taedes              m huisman op Burmania 2 plaatsen

24/25 okt 1715     -           Kornelis Gerrits        m huisman op het oud tichelwerk

12 nov 1715        -           Bientze Hanzes          v zijn weduwe Grietje Meinerts op Halfweg

  1715/1716        -           Bientze Hanses          m waarschijnlijk zijn zoon Pyter

  voor 1716        -           Gerlof Clasen           m huisman

20 jan 1716        -           Pybe Dirx               m alias Plinius (oude tijdrekening)

21/22 jan 1716     -           Tied Bokkes             v oude meyd

   jan 1716        -           Here Bootes             - zijn jongste kind

laatst jan.1716    -           Jacob Pyters            m koopman

21 feb 1716        -           Ypk Edses               v verlaten vrouw van Aane

26 feb 1716        Munkerius   ds.George               m emeritus predikant te Schingen; te Jorwerd begraven

27 feb 1716        -           Lieuwe Clasen           m ouderling en huisman op de Finnen

17 mrt 1716        -           Willem Treeders         v zijn moeder

03 apr 1716        -           Jan Zydses              m -

24 apr 1716        -           Sybren Clases           m huisman op Glinstra-plaats

04 mei 1716        Ecoma       Eco Abes                v zijn tweede vrouw Theodora Kodde    

   mei 1716        Ecoma       Eco Abes                - kind tegelijk met de moeder Theodora Kodde begraven

04 mei 1716        -           Jan Dirks               v zijn dochter Aukje

14 jun 1716        -           Jan Johannes            m in ’t land halfweg Schingen gestorven

17 jun 1716        Bantert     Ulbe Hiddes             v zijn huisvrouw Geertie Heerkes

09 jul 1716        -           Gerke Johannes          m zoon van zijn vrouw Gouden Geertie

begin aug 1716     -           Jan Krijnsen            - kind

begin aug 1716     -           Johanna Fongeris        m haar jongste zoon Jan

   aug 1716        Tuininga    Jan Minnis              m zoon posthuum geboren zoon jan

begin nov 1716     -           Ferk Sipkes             - kind

06 nov 1716        -           Jan Heyns               m buurman van Heyns en diens 6e ‘puystertreeder’

   nov 1716        -           Jan Maurens             m alias Jan Jager, zijn jongste zoon

28 nov 1716        Hiemstra    Maria van               v buurvrouw van Roucoma, aan de pokken overleden

07 dec 1716        Hannema     Sjoerd Buwes            m vrijgezel, geadmitteerde landmeter en wijnrooyer

07 dec 1716        -           Gerben Sipkes           - zijn jongste kind

    na 1716        -           Gerlof Clasen           v zijn vrouw Aaltje Pyters

   jan 1717        -           Heere Bootes            m zijn zoon Jan

17 feb 1717        Grovestins majoor Johannes van      m te Leeuwarden aan de pokken overleden

09 mrt 1717        -           Jan Wybrens             m buurman van Roucoma

11 mrt 1717        -           Tijs Pyters             m schuytmaker

15/14 mrt 1717     Tania       Jan Broers              v zijn weduwe Sieuwke Janties

30 mrt 1717        -           Gerrit Hansen           m -

31 mrt 1717        Hoorn       Pyter Douwes van        m koopman

02 apr 1717        -           Wybren Rienks           m katholiek

12 apr 1717        Domna       Here Douwes             v zijn vrouw Tietemoei

1/2 mei 1717       -           Tjeerd Tjeerds          m brugster schipper

   mei 1717        -           Pyter Rinses            v dochter Janke

   mei 1717        -           Wybe Djurres            - kind overleden

03 jun 1717        Tzummery    Jetske                  v oude vrijster; zuster van Paulus Tzummery

30 jun 1717        Westerveld mr.Wierd Jacobs          m goudsmid en ouderling

06 jul 1717        -           Heere Bootes            m kistengeld zoon Jan

01 aug 1717        -           Jacob Lieuwes           v zijn weduwe Eelk Pyters  

14 aug 1717        -           Mense Oeges             m buurman van Roucoma

22 aug 1717        -           Jan Tomes               m schoolleerling

11 okt 1717        -           Enne Taeckes            m alias Enne bakker, turfdrager

16 nov 1717        -           Gerben Sipkes           v smid, kistengeld voor zijn vrouw

16 nov 1717        Reydsma     Jan, executeur          v Grietie zijn jongste dochter

24 nov 1717        -           Pyter-oom               m de vader de weduwe van Pyter Sybes

18 dec 1717        -           Beerd Aabes             z zijn weduwe Tietie Jans

eind dec 1717      -           Syds Minx               m -

    na 1717        -           Jan Wybrens             v zijn vrouw Trintie Jans

10 jan 1718        -           Sytse Minks             m overleden

22 jan 1718        -           Thomas Wybes            v kistengeldzijn vrouw Eelk Douwes

22 jan 1718        -           Thomas Wybes            - kistengeld kind

05 jun 1718        -           Thomas Wybes            m zijn kistengeld

3 jul 1718         Nijhof      Dirk Gaytses            m gardenier; kistegeld

27 jul 1718        -           Claes Tjeerds           v kistengeld zijn vrouw Antje Algers

11 sep 1718        Boeder      Tewis Jans              m koopman en belastingpachter

02 okt 1718        -           Wybe Djurres            v dochter Antje overleden

02 okt 1718        -           Dirk Lolles             m kleermaker

01 nov 1718        Bucqooy     ds.Thomas               m predikant te Dronrijp en aldaar begraven

06 nov 1718        -           Pyter Rinses            v dochter Corneliske

11 dec 1718        -           Tjerk Alberts           m zijn kistengeld  

   na  1718        Andringa    Lysbeth Pieters         v weduwe van Willem Filippus Mindra

   na  1718        -           Claes Tjeerds           m --

   na  1718        -           Lieuwe Claesen          v zijn vrouw Frouckjen Botes

   na  1718        -           Tjerk Lieuwes           m overleden

15 jan 1719        Roucoma     Age Baukes              v zijn vrouw Yfke Jans

22 jan 1719        -           Jan Heeres              m kistengeld

04 feb 1719        -           Pyter Rommerts          m -

   apr 1719        Reydsma     Jan Johannes            v dochter

10 apr 1719        Reydsma     Jan Johannes            m executeur

15 apr 1719        -           Wiltje Aedes            m zijn kistengeld

15 apr 1719        -           Jan Pyters              v zijn vrouw Trintie Aukes

23 apr 1719        -           IJsbrand Heyns          v kistengeld voor zijn derde vrouw ( Antje Douwes ?)

24 apr 1719        -           Goslink Harmens         v kistengeld dochter Tiete betaald door haar zuster Janke

28 apr 1719        -           Douwe Sibles            v timmerman, zijn derde vrouw

03 mei 1719        -           Pyter Watses            m -

01 jun 1719        -           Hendrik Willems         v kistengeld zijn vrouw Eelk Tjerks

13 jul 1719        -           Wybren Rienks           m kistengeld zoon Rienk

01 okt 1719        -           Aene Simons             m slager 

11 okt 1719        -           Jan Harmens             m kistengeld

16 okt 1719        -           Gerryt Bockes           m kistengeld

11 nov 1719        -           Haaye Seerps            m kistengeld

19 nov 1719        -           Lieuwe Jacobs           v zijn vrouw Jantsen Tjerks

08 dec 1719        Roucoma     Hoyte Stoffels          m schoolmeester

    na 1719        -           Pyter Watses            v zijn vrouw

 voor  1720        Jager       Cornelis Jans de        m vader van Jan Cornelis Hoeneveld

omstr. 1720        -           Heert Piers             v 18 jul 1720 Coll.succ. zijn tweede vrouw Dieuwke Heyns

17 jan 1720        -           Bote Hendriks           v zijn vrouw

28 jan 1720        -           Grytie Johans           v haar kistengeld

07 feb 1720        -           Hans Pyters             - kistengeld kind

07 feb 1720        -           Reyn Ruyrdts            m -

11 feb 1720        Glinstra    Hector van              m kolonel, eigenaar van Glinstra State

18 mrt 1720        -           Ferk Sipkes             v zijn eerste vrouw

29 mrt 1720        -           Aern Cornelis           m gebruiker van plaats 36

29 mrt 1720        -           Tjebbe Tyes             - kistengeld kind

12 apr 1720        -           Antie Sipkes            v haar leedmaal

22 apr 1720        -           Gerrit Tuenes           m zijn leedmaal

23 apr 1720        -           Claas Hessels           m zijn kistengeld

05 jun 1720        -           Jelmer Robijns          m wagenmaker

14 jun 1720        -           Johannes Jochums        m zijn zoon Jochum

02 jul 1720        -           Anne Andries            m gebruiker van de pastorieplaats

14 okt 1720        -           Goslink Harmens         v kistengeld zijn vrouw Claaske Cornelis

26 okt 1720        -           Fedde Sikkes            m slager

22 nov 1720        -           Auke Hilles             m puistertreder  

18 dec 1720        -           Keimpe Tjerks           v zijn vrouw Lysbet Jans

   na  1720        Nijhof      Rinse Dirks             m gardenier

   na  1720        -           Auke Hilles             v zijn weduwe Ytie Jelles

   na  1720        -           Bote Hendriks           m alias Piertom, koopman

   na  1720        -           Hans Pyters             m glasmaker

   na  1720        -           IJsbrand Willems        v zijn vrouw Catharina Lourens  

   na  1720        -           Wiltje Aedes            v zijn weduwe overleden 

1720/1725          -           Eelkje Jans             v vrouw van Cornelis Jans de Jager overleden

19 jan 1721        -           Wybe Djurres            - kistengeld kind

19 jan 1721        -           Jacob Hayes             - kistengeld kind

03 feb 1721        -           Jan Cornelis            - kistengeld kind

05 feb 1721        -           Wybe Tonias             - kistengeld kind

19 feb 1721        -           Ijsbrand Heins          v kistengeld Dieuke Heins

23 feb 1721        -           Wijbe Hessels           - kistengeld

16 mrt 1721        -           Wybe Ages               m zijn kistengeld

20 mrt 1721        -           Tjalle Bennerds         m zijn kistengeld

06 apr 1721        -           Fedde Sikkes            v zijn vrouw Amarens Jacobs

23 mrt 1721        -           Hans Gerrits            - kistengeld kind

30 mrt 1721        -           Tjalle Binnerts         m zijn kistengeld door zijn vrouw Doetie Andries

01 apr 1721        -           Sikke Feddes            v kistengeld zijn moeder

01 apr 1721        -           Pyter Iedes             m kistengeld zijn vader

13 apr 1721        -           Hein Heeres             - kistengeld kind

02 mei 1721        -           Rommert Wybes           m zijn kistengeld door Lisch Wybes

15 mei 1721        -           Ammarens Feddes         v haar kistengeld

21 mei 1721        Riemersma   Riemer Sybes            v zijn weduwe Sjoukje Sjoerds

28 mei 1721        -           Johan Hendrix           m leedmaaltjd

28 mei 1721        -           Hincke Pyters           m kosten tijdens zijn doodsziekte

08 jun 1721        -           Allerd Jans             m kistengeld zoon

22 jun 1721        -           Age Andries             - kistengeld kind

29 jun 1721        -           Heere Botes             - kistengeld kind

06 jul 1721        -           Hendrik Jantjes         m kistengeld zoon

20 jul 1721        -           Tjerk Ockes             - kistengeld kind

10 aug 1721        -           Jentje Meinerts         - kistengeld kind

15 aug 1721        -           Gerrit Lieuwes          - kistengeld kind

19 aug 1721        -           Jeltje Johannes         v haar sterfhuis

03 nov 1721        -           Roelof Geerts           - kistengeld kind

09 nov 1721        -           Gerke Johannes          - kistengeld kind

19 nov 1721        -           Jeltje Teunes           v haar kistengeld

19 nov 1721        -           Reiner Freerks          m zijn kistengeld

11 dec 1721        -           Pyter Anes              v - kistengeld zijn vrouw

       1722        -           IJsbrand Heyns          m -

       1722        -           Sipke Douwes            v zijn vrouw Antje overleden

20 jan 1722        Eekoma      mr.Eeko                 - kistengeld kind

16 feb 1722        Swart       executeur               - kistengeld kind

02 apr 1722        -           Broer Pyters            - een kind

12 apr 1722        -           Jakob Pyters            - kistengeld zijn vrouw

16 apr 1722        -           Here Botes              - zijn leedmaal

19 mei 1722        -           Jakob Haayes            - kistengeld zijn vrouw

22 mei 1722        Munckerus   Trijntje                v te Jorwerd; zuster van Filippus Munckerus ?

28 mei 1722        -           Sikke Jacobs            m zijn erfgenamen

31 mei 1722        -           Antje Hessels           v haar kistengeld

02 jul 1722        -           Antje Harmens           m kistengeld haar man

06 jul 1722        -           Hendrik Janties         m kistengeld zoon

26 jul 1722        -           Foek Tjeerds            - kistengeld haar kind

10 aug 1722        -           Sybren Clases           v kistengeld dochter Berber

17 aug 1722        -           Sybren Clases           v kistengeld zijn weduwe Trijtje Sytses 

23 aug 1722        -           Afke Pyters             v haar kistengeld

10 okt 1722        -           Wybe Djurres            - kistengeld kind 

22 nov 1722        -           Hans Pyters             m zijn kistengeld

  eind 1722        Reydsma     Jan Johannes            v zijn weduwe Aamarens Andries

01 jan 1723        -           Pieter Bientjes         m zijn kistengeld

01 jan 1723        -           Pieter Bientjes         v kistengeld voor zijn vrouw

01 jan 1723        -           Wopke Jans              m zijn kistengeld

01 jan 1723        -           Amarins Andries         v haar kistengeld

27 jan 1723        -           Maurits Tjeerds         v kistengeld zijn vrouw

07 feb 1723        -           Marten Dooitzes         v kistengeld zijn vrouw

07 feb 1723        -           Marten Dooitzes         v kistengeld zijn zuster

07 mrt 1723        -           Dirk Lolles             v zijn tweede vrouw met kind

30 mrt 1723        -           Pyter Rinses            m -

30 mrt 1723        Westra      Otte                    m -

18 apr 1723        -           Bote Heres              m n

25 apr 1723        -           Dirk Jurjens            - kistengeld kind

26 apr 1723        -           Johannes Jans           m zijn kistengeld

18 mei 1723        -           Pyter Heeres            m zijn kistengeld

20 mei 1723        -           Jan Pyters              m kistengeld zoon Pyter

11 jun 1723        -           Wybe Lammerts           m zijn kistengeld

11 jun 1723        Tjesma      Lammert Jansen          m brouwer en hospes

20 jun 1723        -           Klaas Hendriks          - kistengeld zijn kind

04 jul 1723        -           Marten Dooitzes         v kistengeld zijn moeder

24 jul 1723        Hommema     Lolke Lolkes            v kistengeld zijn vrouw

01 aug 1723        -           Tjepke Martens          - kistengeld zijn kind

02 sep 1723        -           Sybe Seerps             - kistengeld zijn vrouw

02 sep 1723        -           Sybe Seerps             - kistengeld zoon van zijn zuster

19 sep 1723        -           Jelle Tetman            - kistengeld zijn kind

20 sep 1723        Eekoma      mr. Eeke                - kistengeld zijn vrouw en kind

27 sep 1723        -           Keimpe Tjerks           - kistengeld zijn kind

13 okt 1723        Burmania    Sjuck Tjaard            m grietman van Menaldumadeel

20 okt 1723        -           Jan Doedes              v kistengeld zijn moeder

02 nov 1723        -           Pyter Hessels weduwe    - kistengeld haar kind

10 nov 1723        -           Jakob Haayes            v kistengeld zijn dienstmaagd

22 nov 1723        -           Abraham Taekes          - kistengeld zijn kind

07 dec 1723        -           Tjeerd Pyters           v kistengeld zijn moeder

12 dec 1723        -           Hendrik Hendriks        m kistengeld zijn zoon

27 dec 1723        -           Mauits Tjeerds          v zijn vrouw

       1723        Westra      Otte                    m alias Otte wever

       1724        Inthiema    Maria Helena            v weduwe van Sjuck Tjaard van Burmania

09 jan 1724                    Hein Herres             - kistengeld zijn kind

03 feb 1724        Domna       Here Douwes             m bijzitter zijn kistengeld

11 feb 1724        -           Jan Foppes              v kistengeld zijn vrouw

20 feb 1724        Bantert     Ulbe Hiddes             m bakker en belastingpachter

07 mrt 1724        -           Pyter Aukes             v kistengeld zijn vrouw

09 mrt 1724        Hommema     Lolke Lolkes            m zijn kistengeld

31 mrt 1724        -           Jan Willems             - kistengeld zijn kind

02 apr 1724        -           Pyter Aukes             v zijn vrouw Jislyk Boers

05 apr 1724        -           Dirc Clasen             m zijn leedmaaltijd

23 apr 1724        -           Taeke Piers             - kistengeld zijn kind

23 apr 1724        -           Trijntje Pyters         - kistengeld haar kind

11 mei 1724        -           Jan Maurits             v kistengeld zijn vrouw Gerbrig Ages

22 mei 1724        -           Dirk Klasen             m zijn beluiden                                     betaald

25 mei 1724        -           Jan Hendriks            m kistengeld zijn vader

18 jun 1724        Tzummery    Trientje                v zuster van Paulus                     Tzummery

18 jun 1724        -           Jan Krijnsen            v kistengeld zuster van zijn vrouw

18 jun 1724        -           Jan Krijnsen            - kistengeld zijn kind

26 jun 1724        -           Pyter Douwes            - kistengeld zijn kind

28 jun 1724        Rosien      Gerrit                  - kistengeld zijn kind

09 jul 1724        -           Claes Heyns             m zijn kistengeld

21 jul 1724        -           Jan Foppes              m kistengeld zijn vrouw

21 jul 1724        -           Hiltjemuoi              v haar kistengeld

23 aug 1724        Coomans     Hendrik Jans            m kistengeld zijn weduwe 

06 okt 1724        -           Heere Jans              m kistengeld zijn zoon

21 okt 1724        -           Klaas jans              - kistengeld zijn kind

21 okt 1724        -           Jan Maurits             m kistengeld zijn vrouw

03 dec 1724        Burgert     Johannes                m kistengeld zijn kind

05 dec 1724        -           Kornelis Kornelis       m kistengeld zijn vader

20 dec 1724        Humalda     -                       v kistengeld zijn vrouw

    na 1724        Tzummery    Ytske                   v zuster van Paulus                     Tzummery

    na 1724        -           Pyter Aukes             m -

  voor 1725        Carbon      Jean Bonetat de         m luitenant

omstr. 1725        -           Jan Allerts             m schroor

19 jan 1725        -           Pyter Anskes            m zijn kistengeld

01 mrt 1725        -           Reiner Nannes           m zijn kistengeld

16 mrt 1725        -           Toomes Sikkes           v kistengeld zijn dochter

18 mrt 1725        -           Jakob Jans              - kistengeld zijn kind

15 apr 1725        -           Dirk Harings            m kistengeld zijn kind

15 mei 1725        -           Heerke Douwes           m kistengeld zoon Wybe

21 mei 1725        -           Albert Cornelis         - kistengeld zijn kind

21 mei 1725        -           Reiner Nannes           m zijn kistengeld

21 mei 1725        -           Jan Krijnsen            - kistengeld zijn kind

21 mei 1725        -           Jakob Jans              - kistengeld zijn kleinkind te Schingen

21 mei 1725        Walpert     Douwe Sipkes            m huisschilder, alias Apelles

22 mei 1725        -           Dirk Jurjens            m -   

12 jun 1725        -           Harmanus, hovenier      - kistengeld zijn kind

08 jul 1725        -           Jetse Rinses            m haar kistengeld

02 sep 1725        -           Seerp Sybes             v kistengeld zijn vrouw

29 sep 1725        -           Hans Jacobs             m kistengeld zoon Jacob

06 dec 1725        -           Keimpe Tjerks           m zijn kistengeld

    na 1725        Carbon      Jean Bonetat de         m zijn oudste zoon van                              Johannes Wilhelm

    na 1725        Carbon      Jean Bonetat de         m zijn jongste zoon                                    Jacobus Adolphus

    na 1725        -           Aene Simons             v zijn weduwe Geertje                               Tjerks

    na 1725        -           Lieuwe Hillebrandts     v zijn vrouw Aetske                     Willems

    na 1725        -           Meynte Bientses         v zijn vrouw Taeck                                   Tiercx

24 jan 1726        -           Gerben Sipkes           - kistengeld voor zijn kind

26 jan 1726        -           Jan Pyters              m kistengeld

10 feb 1726        Blaauw      Jan Pyters de           m zijn kistengeld

25 feb 1726        -           Antje Douwes            v haar kistengeld

07 mrt 1726        -           Folkert Klaasens        - kistengeld

20 apr 1726        -           Allert Jans             - kistengeld

26 mei 1726        -           Dirk Harings            - kistengeld zijn kind

02 jul 1726        -           Ages Andries            v kistengeld zijn vrouw

09 jul 1726        -           Jan Alberts             m k.g

09 jul 1726        -           Boote Rinses            - kistengeld zijn kind

15 nov 1726        -           Jan Douwes              v kistengeld zijn vrouw te Sweins

24 nov 1726        -           Wybe Djurres            - kistengeld zijn kind

24 nov 1726        -           Auke Hilles             v zijn dochter Ymck 

24 nov 1726        -           Ate Hessels             - kistengeld zijn kind

27 nov 1726        Smid        Pyter Pyters            - kistengeld zijn kind

07 nov 1726        -           Albert Dirks            v kistengeld zijn vrouw 

  1726/1737        Brunia      Age Andries             m timmerman

    na 1726        Ecoma       Eco Abes                m chirurgijn en barbier

31 jan 1727        Brongersma Jan Everts               m schoolmeester te Schingen zijn kistengeld

07 feb 1727        -           Heere Heins             v kistengeld zijn vrouw Auckien Douwes

04 mrt 1727        Meilsma     domine                  v kistengeld zijn vrouw

06 apr 1727        -           Wytze Toomes            - kistengeld zijn kind

08 mei 1727        -           Dirk Jurjens            v zijn weduwe Trijntje Jurjens

14 jul 1727        Ting        Harmanus                m zijn kistengeld

07 sep 1727        -           Siebrigje Rienks        v haar kistengeld

12 okt 1727        -           Tjeerd Jarichs          m zijn kistengeld

17 okt 1727        -           Berber Jans             v haar kistengeld

12 nov 1727        -           Bauke Jurjens           m kistengeld zoon

15 nov 1727        Glinstra    kapitein                m zijn kistengeld

15 nov 1727        -           Douwe Willems           - kistengeld zijn kind

16 dec 1727        -           Jeltje Aukes            v haar kistengeld

16 dec 1727        -           Heerke Douwes           v kistengeld dochter Doedje

21 dec 1727        -           Heere Bootes            m kistengeld zijn weduwe

21 dec 1727        -           Ferk Sipkes             - helft kistengeld zijn kind

29 dec 1727        -           Frouk Abes              v haar kistengeld

       1728        Loo         Arent Jan van           m in 1704 kerkvoogd

09 jan 1728        -           Antje Harmanus          v haar kistengeld

16 jan 1728        -           Jan Pyters              m zijn kistengeld

20 jan 1728        Offringa    sekretaris              v kistengeld zijn vrouw

07 feb 1728        -           Heren Heins             v kistengeld zijn vrouw

11 feb 1728        -           Douwe Dooitses          v uitgaven leed van zijn vrouw

17 feb 1728        -           Aafke Boeders           v f.100 van haar erfgenamen ontvanen

18 feb 1728        -           Lysbet Wouters          v haar kistengeld

18 feb 1728        -           Bokke Jans              m zijn kistengeld

01 mrt 1728        -           IJsbrand Willems        m zijn kistengeld

14 mrt 1728        -           Gerlof Pyters           m zijn kistengeld

30 mrt 1728        -           Gerlof Pyters           v 4e vr.Tjietske Douwes

02 apr 1728        Lansbagh    Lykele                  v zijn dochter Sophia

07 apr 1728        -           Hans Sybes              m zijn kistengeld

07 apr 1728        -           Jan Hanses              v zijn kistengeld

20 apr 1728        -           Seerp Hayes             m zijn kistengeld

29 apr 1728        -           Johannes Roelofs        v zijn vrouw Yts Johannes

29 apr 1728        -           Feike Abbes             m zijn kistengeld

10 mei 1728        -           Pyter Jacobs            - kistengeld zijn kind

12 mei 1728        -           Attje Ruurds            m kistengeld haar man

15 mei 1728        -           Klaas Dirks             v kistengeld zijn vrouw

17 mei 1728        -           Hendrik Janties         m zijn kistengeld

23 mei 1728        -           Jan Dirks               m kistengeld

23 mei 1728        -           Marten Dooitses         m zijn boedel

24 mei 1728        -           Jacob Jans              v kistengeld zijn vrouw

26 mei 1728        Tzummery    dr.Paulus               m sekr.Menaldumadeel

30 mei 1728        -           Douwe Willems           v kistengeld zijn vrouw en kind

04 jun 1728        -           Ytske Ages              v haar kistengeld

06 jun 1728        -           Tjeerd Fokes            v kistengeld zijn vrouw

06 jun 1728        -           Jan Willems             v kistengeld zijn vrouw

13 jun 1728        -           Ulbe Hubbes             m bedrag van zijn erfgenamen ontvangen

13 jun 1728        -           Bote Rinses             - kistengeld zijn kind

30 jun 1728        -           Jacob Epkes weduwe      - kistengeld zijn kind

11 jul 1728        -           Pyter Melis             m zijn kistengeld

25 jul 1728        -           Tjepke Martens          - kistengeld zijn kind

20 aug 1728        -           Michiel Joukes          - kistengeld zijn kind

22 aug 1728        -           Tjepke Wierds           - kistengeld zijn kind

13 okt 1728        -           Saap Ages               m zijn kistengeld

17 okt 1728        -           Dieuke Ruurds           v haar kistengeld

24 okt 1728        -           Watze Pyters            - kistengeld zijn kind     

02 okt 1728        -           Keimpe Tjerks           v zijn vr.Frouk Meinerts

24 okt 1728        Lansbagh    Lykele                  m zijn kistengeld

25 okt 1728        Ecoma       Abe                     m zijn kistengeld

01 dec 1728        -           Marten Dooitses         v boelgoed van zijn eerste vrouw

14 dec 1728        -           Tjalle Bennerds         v kistengeld zijn weduwe Doedje Andries

25 dec 1728        -           Teunis, gardenier       - kistengeld zijn kind

30 dec 1728        -           Johannes Cornelis       m zijn kistengeld

31 dec 1728        -           Taeke Sjoerds           - kistengeld zijn kind

31 dec 1728        -           Ymk Jans                v haar kistengeld

31 dec 1728        -           Antje Harmanis          v haar kistengeld

31 dec 1728        -           Tjiets Heres            v kistengeld haar kind

21 jan 1729        -           Johan Eelses            m zijn kistengeld

06 feb 1729        -           Antje Martens           - kistengeld haar kind

20 feb 1729        -           Hille Pyters            m zijn kistengeld

28 feb 1729        -           Pyter Jansen            v kistengeld zijn vrouw

06 mrt 1729        -           Olfert Pyters           - kistengeld beide kinderen

14 mrt 1729        -           Taeke Fedriks           - kistengeld zijn kind

25 mrt 1729        Wittenhorst Arnoldus                m r.k.priester   

28 mrt 1729        -           Cornelis Sipkes         - kistengeld zijn kind

08 apr 1729        Haringa     Simon, executeur        - kistengeld zijn kind

10 apr 1729        -           Johannes Ages           - kistengeld zijn vrouw

10 apr 1729        -           Romke Taedes            - zijn kistengeld

19 apr 1729        -           Sibbel Ytes             v kistengeld zijn vrouw

03 mei 1729        -           Paulus Jans             m zijn kistengeld

10 mei 1729        -           Sybren Piers            - kistengeld zijn beide kinderen

11 mei 1729        -           Maurits Tjeerds         m zijn kistengeld

11 mei 1729        -           Jacob Jansen            m zijn kistengeld (?)

15 mei 1729        -           Taecke Piers            m kistengeld kind

15 mei 1729        -           Trijntje Folkerts       v helft haar kistengeld

15 mei 1729        -           Sjoertje Tjerks         v haar kistengeld

15 mei 1729        Lap         Sieuke                  v haar kistengeld

16 mei 1729        -           Pyter Pyters            - kistengeld zijn kind

16 mei 1729        -           Hendrik Jelles          m zijn kistengeld

25 mei 1729        -           Bauke Joannes           m zijn erfenis

07 jul 1729        -           Tiede Heerkes           m zoon Tiemen overleden

18 aug 1729        -           Jacob Klazen            m zijn kistengeld

28 aug 1729        -           Lysbet Annes            v haar kistengeld

07 sep 1729        -           Tymen Tiedes            m zijn kistengeld

11 sep 1729        -           Tjepke Wierds           v kistengeld zijn vrouw

25 okt 1729        -           Trijntje Folkerts       v kosten van beluiden

01 nov 1729        -           Johannes Ages           - kistengeld zijn kind

16 nov 1729        -           Hessel Ytes             m zijn kistengeld

16 nov 1729        -           Lysbet Willems          v haar kistengeld

04 dec 1729        -           Michiel Joukes          v kistengeld zijn vrouw

omstr. 1730        -           Jan Sydses              v zijn vr.Antje Roukes

05 jan 1730        -           de Rendant              - kistengeld zijn kind

11 feb 1730        -           Pyter Jacobs            m zijn kistengeld

17 feb 1730        Tania       Jan                     - kistengeld zijn kind

17 feb 1730        -           de Rendant              - kistengeld zijn kind

23 feb 1730        -           Fedde Jacobs te Winsum  m zijn kistengeld

09 mrt 1730        Tjummeri    Ytske Jans              v haar kistengeld

10 apr 1730        -           Douwe Willems           - kistengeld zijn kind

10 mei 1730        -           Sikke Feddes            - kistengeld zijn kind

14 mei 1730        -           Sjoerd Pyters           m zijn kistengeld

14 mei 1730        -           Grietje Pyters          - kistengeld haar kind

16 mei 1730        -           Ymk Hanzes              m zijn kistengeld

18 mei 1730        -           Gerrit Lieuwes          v zijn vrouw

21 mei 1730        -           Anske Wytzes            m -

21 mei 1730        -           Jacob Hanses            v kistengeld zijn dochter

21 mei 1730        -           Ate Hessels             v kistengeld zijn vrouw

21 mei 1730        -           Jacob Hanskes           - kind van zijn dochter

21 mei 1730        -           Jacob Hanskes           v kistengeld zijn vrouw

21 mei 1730        -           Lysbet Douwes           v haar kistengeld

21 mei 1730        -           Lysbet Douwes           - kistengeld twee van haar kinderen

21 mei 1730        -           Martinus Hessels        m kistengeld zijn kind

21 mei 1730        -           Reinsk                  v haar kistengeld

21 mei 1730        -           Trijntje Jans           v haar kistengeld

21 mei 1730        -           Tjiets Botes            v haar kistengeld

30 mei 1730        -           Bokke Dirks             - kistengeld zijn kind

09 jun 1730        Haringa     Simon, executeur        - kistengeld zijn kind

11 jun 1730        -           Ruurd Hooites           m zijn kistengeld

24 jun 1730        -           Hendrik Jans            v kistengeld zijn vrouw

24 jun 1730        -           Martinus Hessels        v kistengeld zijn vrouw

18 jul 1730        -           Ytzen Cornelis          m zijn kistengeld

19 jul 1730        -           Pytje Hendriks          m kistengeld haar man

23 jul 1730        -           Claas Sjoerdts          v zijn vr. Aefke Jans

02 aug 1730        -           Johannes Ages           v kistengeld zijn moeder

03 aug 1730        -           Auke Pyters             m zijn kistengeld

03 aug 1730        -           Auke Pyters             v kistengeld zijn vrouw

06 aug 1730        -           Here Tjeerds            m wegens zijn leed

27 aug 1730        -           Geiske Huberts          v haar kistengeld

27 aug 1730        -           Geiske Huberts          v kistengeld haard dochter

27 aug 1730        -           Jan Bots                v kistengeld zijn vrouw

27 sep 1730        -           Wopke Jans              m zijn kistengeld

27 sep 1730        -           Folkeltje Clazen        v haar kistengeld

27 sep 1730        Bil         Jan                     m zijn kistengeld

10 okt 1730        -           Antje Bokkes            v haar kistengeld

26 okt 1730        -           Antje Roukes            v haar kistengeld

29 okt 1730        -           Ybeltje Jans            v haar kistengeld

29 okt 1730        -           Bokke Dirks             m timmerman

29 okt 1730        -           Bokke Dirks             m zijn vrouw   

29 okt 1730        -           Sytse Auckes            v zijn wed.Janke Claases

30 okt 1730        -           Hans Gerrits            - kistengeld zijn kind

15 nov 1730        -           Albert Cornelis         m zijn kistengeld

20 nov 1730        -           Sipke Jans              v kistengeld zijn weduwe Eeltje Harmens   

30 dec 1730        Verwerda    mr.K.W.                 v kistengeldzijn dochter

    na 1730        Hoeneveld   Jan Cornelis            m bysjager; alias Jan Cornelis Jager

    na 1730        -           Claas Sjoerdts          m schoenmaker

19 jan 1731        -           Taekle Jans             - kistengeld zijn kind

12 feb 1731        -           Tamme Rintjes           m kistengeld zijn vrouw

12 feb 1731        -           Hobbe Cornelis          m zijn kistengeld    

12 feb 1731        -           Jacob Hanskes           v kind van zijn dochter

12 feb 1731        -           Pyter Douwes, diaken    - kistengeld zijn kind

23 feb 1731        -           Geertje Willems         v haar kistengeld

24 feb 1731        -           Jiske Wytzes            - leed-bidden bij overlijden zijn kind

01 apr 1731        -           Sybe Geerts             v kistengeld zijn dochter

16 apr 1731        Durp        Jan                     v kistengeld zijn vrouw

14 mei 1731        -           Hendrik Johans          v kistengeld zijn moeder

14 mei 1731        -           Jantje Sybrens          - kistengeld haar kind

24 mei 1731        -           Jacob Jans              v kistengeld zijn vrouw

30 mei 1731        -           Schelte Alberts         m zijn kistengeld

08 jun 1731        -           Heere Jans              m zijn kistengeld

08 jun 1731        -           Heere Jans              v kistengeld zijn vrouw

05 jul 1731        -           Arjen Aedes             m zijn kistengeld

05 jul 1731        -           Roelof Geerts           v kistengeld zijn dochter

05 jul 1731        Taril       Gerrit van              v kistengeld zijn vrouw

20 jul 1731        -           Jacob Pyters            m -

22 jul 1731        -           Sipke Jans              m kistengeld zijn kist

05 aug 1731        -           Jan Monus               - kistengeld zijn kind

30 aug 1731        -           Watze Tjallings         v kistengeld zijn vrouw

15 sep 1731        Runia       Jacob Jans              - kistengeld zijn kind

15 sep 1731        Snaar       Loumeers                - kistengeld

15 sep 1731        -           Johannis Agis           - kistengeld zijn kind

18 nov 1731        Westervelt Tjepke                   - kistengeld zijn kind

08 jan 1732        -           Antje Hessels           v haar kistengeld

08 jan 1732        Kort        Jan                     m zijn kistengeld

07 feb 1732        -           Thomas Anskes           m zijn kistengeld

14 feb 1732        -           Johannes Jochumes       - kistengeld zijn kind Foppe

22 feb 1732        -           Ymke Wopkes             - zijn kind kistengeld

26 mrt 1732        -           Trijntje Maurits        - haar kind kistengeld

21 mei 1732        -           Meile Dirks             m zijn kistengeld

22 mei 1732        -           Jan Wopkes              v kistengeld zijn zuster

22 mei 1732        -           Jan Wopkes              - een kind kistengeld

22 mei 1732        -           Pytter Jans             - zijn kind kistengeld

17 jun 1732        Winsemius   Symon                   - zijn kind kistengeld

30 jun 1732        -           Binske Jans             - zijn/haar kistengeld

19 jul 1732        -           Claas Jacobs            - zijn kistengeld

25 jul 1732        -           Lolle Botes             - zijn kind kistengeld

21 aug 1732        -           Tjerk Hendriks          m zijn kistengeld

12 sep 1732        -           Jarig Cornelis          m zijn kistengeld

21 sep 1732        -           Roelof Johannis         v zijn vrouw kistengeld

21 sep 1732        -           Freerk Louwes           v zijn vrouw kistengeld

24 sep             1732        -                       Tjepke Hantjes  -     zijn kind kistengeld

01 okt 1732        -           Johannes Ages           - zijn kind kistengeld

19 okt 1732        Kok         Willem                  m zijn kistengeld

30 okt 1732        -           Ate Hessels             v zijn vrouw kistengeld

09 nov 1732        -           Jan Sijbrands           m zijn kistengeld

25 mrt 1733        Langwagen   Hermanis                - zijn kind kistengeld

01 apr 1733        Fenema      kapitein                - zijn kind kistengeld

08 mei 1733        -           Doutje Hindriks         v haar kistengeld

17 mei 1733        -           Evertyn                 v haar kistengeld

17 mei 1733        -           Douwe Sibbels           m zijn kistengeld

02 jun 1733        -           Boote Rinks             v zijn vrouw kistengeld

29 jun 1733        -           Tjeerd Johannes         m zijn kistengeld

01 jul 1733        Swart                               m zijn kistengeld

18 jul 1733        -           Foppe Fransen           - zijn kind kistengeld

16 jan 1734        -           Jan Hansen, glazenmaker - zijn kind kg.

30 jan 1734        -           Jan Tjeerds             - zijn kind kistengeld

07 feb 1734        -           de zwager van Tymen-oom - zijn vrouw kistengeld

14 feb 1734        -           Jan Jansen              v zijn moeder kistengeld

30 apr 1734        -           meester Johannes        m zijn kistengeld    

30 apr 1734        Lansbagh    Lykele                  v zijn dochter Ydtie kistengeld

14 mei 1734        -           Here Jans               - zijn kind kistengeld

21 mei 1734        -           Mintje Dirx             v haar kistengeld

21 mei 1734        -           Pier Pyters             v zijn vrouw kistengeld

30 mei 1734        -           Jogchem Dirx            v zijn vrouw kistengeld

01 jun 1734        -           Jacob Pieters           m zijn kistengeld

16 jul 1734        -           Trijntje Hilles         v haar dochter kistengeld

12 jul 1734        -           Gerrit schoenmaker      - zijn kind kistengeld

21 sep 1734        -           Freerk Bouwes           v zijn vrouw

26 sep 1734        -           Sikke Feddes            v kistengeld dochter 

30 sep 1734        -           Johannes Hendriks       m zijn kistengeld

16 okt 1734        Swart       Meine                   m zijn kind kistengeld

17 okt 1734        -           Jakob Wannes            - zijn kind kistengeld

27 okt 1734        -           Roelof Johannes         v zijn vrouw kistengeld

06 dec 1734        -           Oeds Sipkes             - zijn kind kistengeld

09 dec 1734        -           Jentje Uiltjes          m zijn kistengeld

09 dec 1734        -           Minne Jans              - zijn kind kistengeld

12 dec 1734        -           Jelle Jans              - zijn kind kistengeld

15 dec 1734        Tanja       Johannes                m zijn kistengeld

15 dec 1734        -           Dirk Lolles             m zijn kistengeld

19 dec 1734        -           Watse Tjallings         - zijn kind kistengeld

19 dec 1734        -           Pier Pyters             - zijn kind kistengeld

19 dec 1734        -           Teunis Hessels          - zijn kind kistengeld

   na  1734        Lansbagh    Lykele                  v Marike, zijn tweede vrouw

24 feb 1735        -           Huybert Pyters          m zoon Ydsen kistengeld

28 feb 1735        -           Abraham Foekes          - twee kinderen kistengeld

05 mrt 1735        -           Jelle Jans              - zijn kind kistengeld

06 mrt 1735        -           Willem Jans             - zijn kind kistengeld

09 mei 1735        Leusen      luitenant van           m zijn kistengeld

15 mei 1735        -           Symen-oom               v zijn vrouw kistengeld

18 mei 1735        -           de executeur            - zijn kind kistengeld

18 mei 1735        -           Jacob Hansen,schoenmaker  - zijn kind kistengeld

22 mei 1735        Cornelius   Willem                  v zijn vrouw kistengeld

23 aug 1735        -           Dirk Johannes           v zijn vrouw

31 jul 1735        -           Meynte Bientses         m -

31 jul 1735        -           Teeke Meintes           m zijn kistengeld

05 aug 1735        -           Jan Maurits             - kistengeld kind

14 aug 1735        -           Yttje Ootes             v haar kistengeld

18 aug 1735        -           Wybe Djurres            m zijn kistengeld

23 aug 1735        -           Dirk Johannes           v zijn vrouw

19 sep 1735        Buuren      Willem Jacobs van       - zijn kind kistengeld

06 okt 1735        -           Oepke Ubbes             - zijn kind kistengeld

09 okt 1735        -           Wyberig Jakobs          - haar kind kistengeld

24 okt 1735        Eppinga     burgemeester            - zijn kind kistengeld     

    na 1735        -           Wybe Djurres            v zijn weduwe

23 dec 1735        -           Dirk Johannes           v zijn vrouw kistengeld

01 jan 1736        -           Albert Hanses           - zijn kind kistengeld

02 jan 1736        -           Ruurd Klasses           - zijn kind kistengeld

02 jan 1736        -           Willem Gerrits          - zijn kind kistengeld

03 jan 1736        -           Schelte Jans            - zijn kind kistengeld

09 jan 1736        -           Pyter Sjerps            - zijn kind kistengeld

09 jan 1736        -           Douwe Jentjes           - zijn kistengeld

26 feb 1736        -           Jan Foppes              - zijn kind kistengeld

26 feb 1736        Burmania    -                       - zijn kistengeld

14 mrt 1736        -           Syds Bokkes             - zijn kind kistengeld

14 apr 1736        -           Pyter Doedes            - zijn kind kistengeld

01 mei 1736        -           Johannes Ijsbrands      v zijn moeder kistengeld

15 mei 1736        -           Heerke Douwes           m zijn zoon kistengeld

10 jun 1736        -           Pyter Doedes            - zijn kind kistengeld

18 jun 1736        -           Roelof Geerts           v zijn vrouw kistengeld

25 jun 1736        -           Fekke Tomes             - zijn kind kistengeld

25 jun 1736        -           Nijn Reinders           m zijn kistengeld

28 aug 1736        -           Sytse Dirx              - zijn kind kistengeld

27 sep 1736        -           Schelte Wytse Scheltes - zijn kind kistengeld

28 sep 1736        -           Hessel Ypes             m zijn kistengeld

09 okt 1736        -           Yeme Ruurds             v zijn vrouw kistengeld

21 okt 1736        -           Heere Jans              - zijn kind kistengeld

22 okt 1736        -           Sybern Giekes           - zijn kind kistengeld

27 dec 1736        -           Antje Huberts           v haar kistengeld

07 jan 1737        -           Yede Johans             m kosten begrafenis

23 jan 1737        -           Berber Hilles           v haar moeder kistengeld

24 feb 1737        -           Ytsen Ytsens            m zijn kistengeld

24 feb 1737        -           Huybert Clasen          v zijn dochter Antje

12 mrt 1737        Swerm       Jacob                   v zijn vrouw kistengeld

12 mrt 1737        -           Anskje Doekes           v haar kistengeld

20 mrt 1737        -           Anske Lykeles           - zijn kind kistengeld

05 apr 1737        -           Jacob Lammerts          m zijn kistengeld

07 apr 1737        -           Harm Gerbens            - zijn kind kistengeld

23 apr 1737        -           Eeltje Rinses           - zijn vader en moeder kistengeld

23 apr 1737        -           Antje Tomas             v haar kistengeld

06 mei 1737        Toreld      G                       m zijn kistengeld

16 mei 1737        -           Jan Botes               v kosten begrafenis zijn vrouw

04 jun 1737        -           Taeke Willems           v zijn dochter kistengeld

09 jun 1737        -           Aukjen Jans             - haar kistengeld

15 jun 1737        -           Douwe Popkes            - zijn kistengeld

14 jul 1737        Rinsma      P.                      - zijn kind k,g,

20 jul 1737        -           Albert Hanskes          - zijn kistengeld

20 jul 1737        -           Ied Jelles              m zijn kistengeld

20 jul 1737        -           Akke Jelles             v haar kistengeld

30 jul 1737        -           Grietje Jarigs          v haar kistengeld

28 aug 1737        -           Tomes Ssybes            - zijn kind kistengeld

04 sep 1737        -           Jan Pyters              - zijn kind kistengeld

28 sep 1737        -           Bintke                  - zijn/haar kistengeld     

20 okt 1737        -           Sipke Pyters            m zijn kistengeld

30 okt 1737        -           Jelle Tetmans           m zijn kistengeld

19 nov 1737        -           Pyter Doedes            - zijn kind kistengeld

16 nov 1737        -           Jan Hendriks            - zijn kind kistengeld

08 dec 1737        -           Jelle Jans              m zijn kistengeld

  1737/1748        -           Johannes Roelofs        m zoon Roelof

10 feb 1738        -           Roelof Clasen           m zijn kistengeld

12 feb 1738        Rinsma      P.                      v zijn vrouw kistengeld

22 feb 1738        -           Roelof Johannes         v zijn vrouw kistengeld

26 feb 1738        -           Jan Heeres              - zijn twee kinderen kistengeld

02 mrt 1738        -           Taeke Willems           - zijn kind kistengeld

07 apr 1738        -           Sytze Dirx              - zijn kind kistengeld

17 apr 1738        -           Johannes Jans           - zijn kind kistengeld

20 apr 1738        -           Andreas Lieuwes         - zijn schoondochter kistengeld

23 apr 1738        Coenders    de heer                 m zijn kistengeld

12 mei 1738        -           Fekke Tomes             m zijn kistengeld

20 mei 1738        Walpert     Jeltje Koerts           v haar kistengeld wed.Douwe Sipkes    

20 mei 1738        -           Lolle Botes             v zijn vrouw kistengeld

20 mei 1738        -           Pieter (smid)           - zijn kind helft kistengeld

20 mei 1738        -           Lolle Botes             m zijn kistengeld

20 mei 1738        -           Lolle Botes             - zijn kind kistengeld

20 mei 1738        -           Heere Heins             m zijn kistengeld

28 mei 1738        -           Doetje op Halfweg       v haar dochter kistengeld

30 mei 1738        -           Heere Jans              - zijn kind kistengeld

08 jun 1738        -           Jan wever               m zijn kistengeld

09 jun 1738        -           Abe Douwes              m zijn kistengeld

09 jun 1738        -           Antje Douwes            v haar zuster kistengeld

16 jun 1738        -           Jan Hanses              - zijn kind kistengeld

27 jun 1738        -           Albert Hayes            m zijn kistengeld

06 jul 1738        -           Jetse Jelles            v zijn dochter kistengeld

10 jul 1738        -           Jan Martens             - zijn kind kistengeld

13 jul 1738        -           Harmen Gerbens          - zijn kind kistengeld

09 aug 1738        -           Marike                  v haar dochter kistengeld

25 aug 1738        -           Tijmen Sydses           - zijn kind kistengeld

28 aug 1738        -           Pyter Cornelis          - zijn kind kistengeld

02 okt 1738        -           Wytse Scheltes          - zijn kind kistengeld

02 nov 1738        -           Gabe Pyters             - zijn kind kistengeld

02 dec 1738        -           Jacob Hanses            - zijn kind kistengeld

02 dec 1738        -           Taeke Willems           - zijn kinderen kistengeld

22 dec 1738        -           Luitje Hoites           - zijn kind kistengeld

31 dec 1738        -           Douwe Willems           - zijn kind kistengeld

04 jan 1739        -           Pyter Doedes            - zijn kind kistengeld

09 jan 1739        -           Schelte Jans            - zijn kind kistengeld

20 jan 1739        -           Dirk Johannes           m zijn kistengeld

23 jan 1739        -           Ate Hessels             - zijn kind kistengeld

19 feb 1739        -           Aaltgje Dirx            v haar kistengeld

30 mrt 1739        -           Pyter Pyters            - zijn kind kistengeld

02 mei 1739        Juwsma      Jan Clases              m wagenmaker kistengeld 

03 mei 1739        -           Jentje Dirx             m zijn kistengeld

08 mei 1739        -           Davis Ames              - kistengeld ontvangen

29 mei 1739        -           Taeke Johanens          - zijn kind kistengeld

29 mei 1739        -           Hendrik Lieuwes         m zijn schoonvader kistengeld

29 mei 1739        -           Jan Gerrits             - zijn kind kistengeld

       1740        -           Jan Wopkes              v zijn vrouw kistengeld

       1740        -           Auke Simmens            m zijn vader kistengeld

29 jun 1740        -           Age Meilis              - zijn kind kistengeld

20 jul 1740        -           Sikke Feddes            m zijn kistengeld

20 jul 1740        -           Wytse Scheltes          - zijn kind kistengeld

14 dec 1740        -           Maike Ages              m haar man kistengeld

16 jan 1741        -           Jan Hanses              m zijn kistengeld

16 jan 1741        -           Grietie Sipkes          v haar kistengeld

20 jan 1741        -           Sipke Gerbens           m zijn kind kistengeld

26 feb 1741        -           Reino Sioerds           v haar kistengeld

30 mei 1741        -           Gerrit Leuwes           m zijn kistengeld

30 mei 1741        -           Anske Lickles           - zijn kind kistengeld

02 jun 1741        -           Hilbrand Klases         v zijn vrouw kistengeld

02 jun 1741        -           Hilbrand Klases         - zijn kind kistengeld

22 jun 1741        -           groote Klaas            m zijn kistengeld van de heer Glinstra

28 aug 1743        -           Doetje Johannes         v haar kistengeld

30 aug 1743        -           Reinder Taedes          m zijn kistengeld

30 aug 1743        -           Oeds Minnes             m zijn kistengeld

02 sep             1743        -                       Anders Tjalles  -     zijn kind kistengeld

06 sep 1743        -           Haaye Jacobs            - zijn kind kistengeld

10 sep 1743        -           Trijntje Sipkes         m haar man kistengeld

12 sep 1743        -           Tjeerd Haartses         v zijn vrouw kistengeld

19 sep 1743        Schick      Johannes Casper         v vr.Lucia van Rodenhuys

29 sep 1743        -           Luitsen Hoites          m zijn kistengeld

29 sep 1743        -           Jacob Hansen            m zijn kistengeld

05 okt 1743        -           Pier (schoenmaker)      v zijn tante kistengeld

16 okt 1743        -           Pieter Doedes           v zijn dochtertje kistengeld

23 okt 1743        -           Pieter Doedes           v zijn oudste dochter kistengeld

05 nov 1743        -           Jan (wever)             - zijn kind kistengeld

19 nov 1743        -           Willem Gerrits          m zijn kistengeld

06 dec 1743        -           Fokke Klases            - zijn kind kistengeld

22 dec 1743        Humalda     jhr. Feio van           m zijn kistengeld

  voor 1744        -           Jan Hanses              m zoon van Hans Pyters

02 jan 1744        -           Andres Tjalles          - zijn kind kistengeld

20 jan 1744        -           Doortje Martens         v haar kistengeld

13 feb 1744        -           Albert Hansen           v zijn vrouw kistengeld

04 mrt 1744        -           Syberen Gerbens         v zijn vrouw kistengeld

04 mrt 1744        -           Johannes Sjoukes        - zijn kind kistengeld

26 apr 1744        -           Trijntje Willems        m haar kind kistengeld

05 mei 1744        -           Pyter Kersten           m zijn kistengeld

05 mei 1744        -           Johan Eelses            m zijn kistengeld

13 mei 1744        -           Sibbeltje Alberts       v haar kistengeld

13 mei 1744        -           Anske Tomes             - zijn kind kistengeld

10 jul 1744        Hardenberg  Taeke                   - zijn kind kistengeld

18 aug 1744        -           Sikke Ypkes, molenaar   v zijn vrouw kistengeld

08 okt 1744        -           Trijntje Fekkes         v haar moeder kistengeld

08 okt 1744        -           Jacob Swerins           v zijn moeder kistengeld

10 okt 1744        -           de assistent            - zijn kind kistengeld

10 okt 1744        -           Pyter Sjoerds           - zijn kind kistengeld

26 dec 1744        -           Teeke Piers             m zijn kistengeld

       1745        Niewland    Catharina Berns         - wed. van Keimpe Luytsmaturp; overl.Leeuwarden

14 feb 1745        Frison      Tiberius                - zijn kind kistengeld

20 feb 1745        -           Grietje Taekes          v haar kistengeld

04 mrt 1745        Hannema     kapitein                m zijn kistengeld

23 mrt 1745        -           Sjoerd oom              m zijn kistengeld

20 apr 1745        -           Hendrik Ages            m zijn kistengeld z.v. Age Ybles

17 mei 1745        -           Sybe Seerps             m zijn kistengeld

17 jun 1745        -           Schelto Johannes        - zijn kind kistengeld

22 jun 1745        -           Jan Willems             - zijn kind kistengeld

25 jun 1745        -           Minse Willems           - zijn kind kistengeld

02 jul 1745        -           Anders Lieuwes          v zijn vrouw kistengeld

10 jul 1745        -           Fedde Sikkes            v zijn moeder kistengeld

10 jul 1745        -           Johannes, schipper      - zijn kind kistengeld

14 jul 1745        -           Andres Tjalles          - zijn kind kistengeld

19 jul 1745        -           Jan Botes               m zijn kistengeld    

19 jul 1745        -           Pyter Pyters            a -  

24 jul 1745        -           Tjitske Gerlofs         m haar kistengeld

04 aug 1745        -           Trijntje Botes          v -  

04 aug 1745        -           Wouter Evers            a -

04 aug 1745        -           Maaike Gerrits          a -  

09 sep 1746        -           Tjerk Lieuwes           m -  

09 sep 1746        -           Gooik Paulus            a -  

13 sep 1747        -           Jelte Eyses             - kind van

06 okt 1747        Rinsma      Pyter                   a -  

15 okt 1748        Schick      Johannes Casper         m overl in 1747

06 feb 1748        -           Mattheus Scheltes       m -  

06 feb 1748        -           Mattheus Scheltes       a weduwe van   

14 feb 1748        Frison      (Tiberius)              - kind van

17 feb 1748        Lukenbroek juffr.                   - kind van

24 feb 1748        -           Oepke Michiels          - kind van


20 mrt 1748        -           Fokje Teyes             - -

20 mrt 1748        -           Harmens Reins           a -  

24 mrt 1748        Haan        Pieter - de             - kind van

26 apr 1748        -           Lolle Sybes             - kind van

10 mei 1748        -           Trijntje Djurres        a man van

13 mei 1748        -           Jelle Jetses            m -  

13 mei 1748        Swart       de                      a executeur    

24 jun 1748        -           Willem Jans             a moeder van   

10 aug 1748        Winsemius   S(ijmen)                a kind van

11 aug 1748        -           Pier Geerts             m -  

15 sep 1748        -           Jan Ditmars             - kind van

23 sep 1748        -           Jan Klassen             - kind    -

25 sep 1748        -           Tiete Haayes            m -   -

13 nov 1748        -           Sytske Louwes           v -   -

13 nov 1748        Oosterhuis G.S.                     a burgemeester 

04 dec 1748        -           Gelske Sipkes           m kind van `

21 dec 1748        -           Jelte Eyses             - kind van

31 dec 1748        -           Jan Andries             m -  

31 dec 1748        -           Jan Andries             a zijn zoon Jacob

27 jan 1749        -           Andries Lieuwes         v dochter van  

06 feb 1749        Theken      H.- van                 v dv.de secretaris   

09 apr 1749        -           Carst Pyters            v moeder van   

13 apr 1749        -           Simon Doedes            v zuster van   

02 mei 1749        -           Wouter Heins            m -  

02 mei 1749        Algra       Pyter                   - kind van     

02 mei 1749        Westerveld T.                       m schoonvader van    

22 jun 1749        -           Wijbe Klassen           m -  -

22 jun 1749        Swart       M. de                   a executeur    

25 jun 1749        -           Sijbe Tjeerds           v vrouw van    

20 jul 1749        -           Jacob Teyes             - kind van

15 okt 1749        Winsemius   Sijmen                  - kind van

19 okt 1749        -           Willem Johans           - kind van

20 okt 1749        -           Jan Ates                - kind van

07 jan 1750        -           Oebele Hendriks         m -   -

19 jan 1750        -           Dieuke Flores           v -   -

08 feb 1750        -           Bote Rinses             m -   -

03 mrt 1750        -           Johannes Ages           v vrouw van    

05 mei 1750        -           Geertje Met..s          - twee kinderen

17 mei 1750        Frison      Tiberius                a voor Liefkemoeij   

17 mei 1750        -           Liefkemoeij             v -   -

24 mei 1750        -           Yme Ruurds              - kind van

21 jun 1750        -           Jetse Sipkes            m -   -

23 jun 1750        -           Pieke Hoites            m -   -

23 jun 1750        -           Catje IJsbrands         v -   -

01        aug 1750 Swart       M.- de                  - kn.v.de executeur

19 aug 1750        -           Jetze Sipkes            vvr.Sytske(Schingen)   

19 aug 1750        -           Jan Heeres              m te Schingen

30 aug 1750        -           Jan Maurens             v weduwe van   

30 aug 1750        -           Tiete Wytses            a - -

15 sep 1750        -           Sybe Tjeerds            - kind van

15 sep 1750        -           Lou Louws               - kind van

06 okt 1750        -           Pier Gellofs            - kind van

06 dec 1750    -   Pier Gellofs                        v moeder van   


06 dec 1750        -           Antje Jans              v -      

16 nov 1751        -           Johannes Sjoukes        - kind van

17 nov 1751        -           Wouter Sipkes           v vrouw van    

19 nov 1751        -           Dirk Volkers            - kind van

01 dec 1751        -           Johannes Pyters         - kind van

14 dec 1751        -           Douwe Willems           m -   -

21 dec 1751        -           Reimer Sybolts          m -   -

28 jan 1752        Duisten     Tjerk - van             - kind van     

03 mrt 1752        -           Meindert Jacobs         - kind van

03 mrt 1752        -           Tiete Haaijes           a -  

12 mei 1752        -           Engele Jacobs           v -  

14 mei 1752        -           Rienk Dooitses         m - 

15 mei 1752        -           Jetse Jelles           v  vrouw van    

18 mei 1752        -           Dooitse Douwes         - kind van

14 jul 1752        -           Cornelis Ypkes         m  -

14 jul 1752        -           Hessel Tjeerds         -  twee kinderen

14 jul 1752        -           Minse Willems          a  diaken

18 jul 1752        -           Rein Sikkes            v  vrouw van    

30 jul 1752        -           Antje Jelles           v  dochter van  

14 sep 1752        -           Jacob Jelles           v  dochter van  

18 okt 1752        Boomsma     Oepke Ulbes            -  kind van     

21 nov 1752        -           Meye Ydes              v  vrouw van    

01 dec 1752        -           Verk Sipkes            m  -

04 dec 1752        -           Jan Gerrits            -  kind van     

30 dec 1752        -           Obbe Willems           m  kind van     

02 jan 1753        Kennenburch Catharina              v -

16 feb 1753        -           Pals Jans              v  weduwe van   

07 mrt 1753        -           Jetse Jelles           m  -

14 mei 1753        Boersma     Obbe                   -  kind van     

23 mei 1753        -           Gerrit Wierds          m  kind

23 mei 1753        Himerda   M.                v      huisvrouw van   

19 jun 1753        -           Dirk Volkerts          -  kind van     

21 jun 1753        -           Tetman Jelles          -  kind van     

25 jun 1753        -           Sipke Gerbens           - kind van     


26 jun 1753        -           Obbe Willems            m -

26 jun 1753        -           Rommert Willems        a  -

26 jun 1763        -           Pieter Reins           v  vrouw van    

04 jul 1753        Vries       Klaas - de             -  kind van     

05 jul 1753        -           Sijtze Jacobs          m  -

21 jul 1753        -           Willem Tjeerds         -  kind van     

25 jul 1753        -           Hilbrand Klaes         m

26 jul 1753        Himerda     A.N.                   m  zoon van     

29 jul 1753        -           Taeke Jans             v  vrouw van    

16 aug 1753       -            Jan Gerrits             v dochter van  

16 aug 1753        -           Jan Jonkers            -  kind van     

20 aug 1753        -           Tiete Haaijes          m zoontje van   

22 aug 1753        -           Klaas Sijmens          m - 

22 aug 1753        -           Douwe Jetses           - kind van      

23 aug 1753        -           Jan Ditmars      - kind van

26 aug 1753        Vries       Klaas - de             - kind van

29 aug 1753        -           Ynse Cornelis          - twee kinderen 

09 okt 1753        -          Hotske Albers           v -

09 okt 1753        -           Minne Oedses           a diaken  

17 okt 1753        -           Gabe Hansens           m  -

09 nov 1753        -           Sybe Lolkes            m - 

09 nov 1753        -           Lolle Sybes            a - 

18 nov 1753        -           Jan Hendriks           v weduwe van    

18 nov 1753        Rinsma      P.                     a - 

28 nov 1753        -           Lijsbert Oedses        v - 

28 nov 1753        -           Minne Oedses           a diaken  

08 dec 1753        -           Jan Hendriks wed.      v haar meid

16 dec 1753        -           Alle Meinderts         - twee kinderen van  

11 jan 1754        -           Jan Jansen             - kind van

14 feb 1754        -           Trijntje Heeres        v - 

14 feb 1754        -           Sipke Gerbens,         a diaken  

24 mrt 1754        -           Willem Hessels         m - 

24 mrt 1754        -           Klaas Klassen          a -       

30 mrt 1754        -           Haaye Hendriks         v vrouw van     


30 mrt 1754        -           Jan Minks                 a -    

29 mei 1754        -           Freerk Keimpes         - kind van

13 mei 1754        Hamsterer   H.U.                   - kind van      

14 mei 1754        -           Rinse Douwes           v vrouw van     

20 mei 1754        -           Minne Jans             v schoonmoeder van   

29 mei 1754        -           Sipke Wouters          v vrouw van     

29 mei 1754    -  Sipke Wouters                      v vader van     

16 jun 1754        -           Albert Hansen          m - 

16 jun 1754        -           Minne Oedses,          a diaken  

16 jun 1754        Kinnenburch Catharina              v - 

16 jun 1754        -           Meindert Douwes        a - 

16 jun 1754        -           Jan Ates               - kind van

16 jun 1754        -           Meindert Douwes        a - 

16 jun 1754        -           Kornelis Lammerts      m - 

16 jun 1754        -           Meindert Douwes        a - 

23 jun 1754        -           Willem Tjeerds         - kind van

01 jul 1754        Hamsterer   H.U.                   v gewezen meid van   

12 jul 1754        -           Tjepke Haaijes         v vrouw van     

14 jul 1754        -           Minse Willems          - kind van

02 aug 1754        -           Trijntje Fekkes        m zoon van

17 aug 1754        -           Pyter Pyters           m - 

17 aug 1754        -           Tomes Wytses           a - 

21 aug 1754        Vries       Klaas - de             - kind van

22 aug 1754        -           Schelte Dirx           - kind van

07 sep 1754        -           Ynse Cornelis          - kind van      

30 sep 1754        Assen       Johannes van           - kind van      

12 nov1754         -           Sijmen Zacharias       m - 

12 nov 1754        -           Tiete Haaijes          a - 

08 dec 1754        -           Catharina Ydes         m man van 

25 dec 1754        Landsbach  Geiske                  v - 

25 dec 1754        -           Sipke Gerbens          a - 

27 dec 1754        -           Jan Jansen             v vrouw van     

28 dec 1754        -           Maaike Sybrens         m man van

04 jan 1755        -           Sara Roimersdr.        v  -


04 jan 1755        -           Jan Willems             v vrouw van    

28 jan 1755        -           Gerrit Douwes          v vrouw van     

04 feb 1755        -           Foke Clases            - kind van

14 feb 1755        -           Bauke Innes            m - 

15 feb 1755        -           Trijntje Heeres        v - 

15 feb 1755        -           Willem Johans          m - 

15 feb 1755        -           Sipke Gerbens          a -

14 apr 1755        -           Jacob Teijes           - kind van

07 mei 1755        -           Pyter Reins            m - 

07 mei 1755        -           Take Jans              a - 

08 mei 1755        -           Dirk Douwes            v vrouw van     

14 mei 1755        -           Pyter Cornelis          m -            

04 jun 1755        -           Jan Simkes             m - 

08 jun 1755        -           Gerrit Beerns          m - 

08 jun 1755        -           Heere Jans              a te Menaldum  

08 jul 1755        -           Aaltje Innes           v - 

08 jul 1755        -           Take Jans              a - 

03 jul 1755        -           Roelof Geerts          m - 

03 jul 1755        -           Take Roelofs           a - 

25 jul 1755        -           Hendrik Gerrits        - kind van

27 jul 1755        -           Fedde Sikkes           - kind van

10 aug 1755        Humalda     Jhr.F.B.AE.G.- van      m -

21 aug 1755        Winsemius   Sijmen, wijlen         - kind van      

24 sep 1755        Weever      Beern                  - kind van

12 dec 1755        -           Dirk Jakkels           - kind van

05 jan 1756        -           Reinder Douwes         v vrouw van     

14 jan 1756        Erven       Dirk van               m - 

26 feb 1756        Hardenberg Taeke                   - kind van

07 mrt 1756        -           Sybren Gidions         m - 

25 mei 1756        -           Reinder Klassen        m - 

07 jun 1756        -           Paulus Haemens         m - 

30 aug 1756        Holwerda    Hobbe                  v moeder van    

10 okt 1756        -           Gerrit Beernts         v weduwe van    

01 dec 1756        -           Rein Sikkes            - kind van


18 dec 1756        -           Sijmen Klases           - kind van

20 jan 1757        -           Haring Pyters          - kind van

22 jan 1757        -          Sytske Sybrens     v    -

01 feb 1757        -           Gerrit Wierds          - kind van

26 mrt 1757        -           Ate Sybes              - kind van

31 mrt 1757        -           Jacob Rienx            m zoon van

03 apr 1757        -           Lieuwe Douwes          - kind van

08 mei 1757        Pruim       Jan Pyters             - kind van

08 mei 1757        -           Minne Jans             - kind van

29 mei 1757        -           Abel Takes             - kind van

05 jun 1757        -           Heerke Douwes          m - 

05 jun 1757        -           Trijntje Lieuwes       v - 

05 jun 1757        -           Take Jans,diaken       a -

06 jun 1757        -           Jan Ditmars            - twee kinderen van  

25 jul 1757        -           Douwe Gerrits          m te Ferwerd ?

12 jul 1757        -           Ype Douwes             v weduwe van te Menaldum

12 jul 1757        -           Douwe Reiners          a diaken te Menaldum

10 aug 1757        -           Evert Jans             v vrouw van     

04 sep 1757        -           Willem Cornelis        v zijn schoonmdr. te Boer

04 sep 1757        -           Rijmer Tjebbes,        a diaken te Boer

28 sep 1757        -           Jan Sijbes             - kind van

28 okt 1757        -           Hobbe Obes             - kind van

20 nov 1757        -           IJsbrand Idses         m - 

20 nov 1757        -           Harmen Alberts         a - 

06 jan 1758        -           Sijmen Gerbens         m - 

20 jan 1758        -           Tiete Wytses           m - 

30 jan 1758        -           Sybrens Classens       v weduwe van    

05 feb 1758        -           Pyter Harings          m zoon van

03 apr 1758        -           Gerrit Wijbrens        m - 

08 mei 1758        -           IJts Pijters           v - 

07 jun 1758        Pruim       Jan Pijters            - kind van

18 jun 1758        -           Hendrik Jans           - kind van

25 jun 1758        -           Sipke Ruurds           v moeder van    

30 jun 1758        -           Willem Tjeerds         v moeder van    


03 jul 1758        -           Meye Yedes              - kindvan

04 jul 1758        -           Hans Hansen            - kind van

06 aug 1758        -           Hans Alberts           m - 

06 aug 1758        -           Douwe Pijters          a diaken  

06 aug 1758        -           Tiete Haaijes          - kind van

20 okt 1758        Humalda     Lt.Col.B.P.AE.van      v vrouw van     

05 nov 1758        -           Schelte Dirks          - kind van

28 nov 1758        -           Trijntje Pieters       m zoon van

08 dec 1758        -           Halbe Sjoerds          - kind van 

21 jan 1759        -           Ate Sijbes             m vader van     

26 jan 1759        -           Gabe Jetses            m - 

02 feb 1759        -           Pyter Classen          v zuster van    

19 feb 1759        -           Gabe Pijters           m -

25 feb 1759        -           Hendrik Gerrits        - kind van

25 feb 1759        -           Fans Beerns            m vader van     

23 mrt 1759        -           Jan Sijbes             v vrouw van     

30 mrt 1759        -           Jan Gerbens            - kind van

04 apr 1759        -           Emke Johannes          v - 

04 apr 1759        -           Klaas Reins            a - 

02 mei 1759        Winsemius   Sijmen                 m - 

06 mei 1759        -           Pier Gelloffs          - kind van

31 mei 1759        -           Dirk Volkerts          - kind van

06 jun 1759        -           Ynse Cornelis          m - 

06 jun 1759        -          Jan Pijters, diaken     a -

06 jun 1759        -           Hessel Tjeerds         m - 

07 jun 1759        Pruim       Jan Pyters             -  kind van     

18 jun 1759        -           Sibbeltje Piers        v - 

27 jun 1759        -           Lammert Oedses         - kind van

24 jul 1759        -           Sibbeltje Piers        v - 

02 sep 1759        -           Rein Sikkes            - kind van

02 sep 1759        -           Olphert Pijters        v vrouw van     

18 sep 1759        -           Ynse Cornelis          - kind van

18 sep 1759        Rinsma      P.                     a - 

03 jan 1760        -           Ybeltje Johannes       v - 


03 jan 1760        Swart       de                      a -

25 jan 1760        -           Tjepke Gerrits         m - 

10 feb 1760        -           Jochem Martens         m - 

10 feb 1760        Rinsma      P.                     a - 

29 feb 1760        -           Olphert Pijters        m - 

29 feb 1760        Osinga      J.H.                   a - 

21 mrt 1760        -           Tjepke Haaijes         m - 

14 apr 1760        Swart       Tjeerd de              -  kind van     

06 mei 1760        -           Hobbe Yemes            - kind van

12 mei 1760        -           Ate Haayes             m - 

12 mei 1760        -           Ate Haayes             a  zijn dochter Lysbeth     

21 mrt 1760        -           Tjepke Haayes          m  -

14 apr 1760        Swart       Tjeerd de              - kind van       

06 mei 1760        -           Hobbe Yemes            - kind van

18 mei 1760        Brinksma    Pieter                 m - 

18 mei 1750        -           Seerp Hettes           a - 

18 mei 1760        -           Poppe Heerts           v vrouw van     

21 mei 1760        -           Jochem Martens         v vrouw van    

27 mei 1760        Rinsma      P.                     M  zijn zoon Mello          

27 mei 1760        -           Rixtje Clases          v - 

27 mei 1760        -           Hessel Tjeerds         - kind van

08 sep 1760        -           Simke Jacobs           - kind van

23 sep 1760        -           Halbe Sjoerds          - kind van

25 sep 1760        -           Hendrik Gerrits        - kind van

27 sep 1760        -           Hendrik Ages           v weduwe van    

27 sep 1760        Sidonius    J.W.                   a -

19 okt 1760        -           Jetse Gerbens          m vader van     

20 okt 1760        Glinstra    Lt.Col.H.L.van         m - 

20 okt 1760        Glinstra    juffr.Van              a - 

23 nov 1760        -           Jochem Martens         - kind van

23 nov 1760        -           Johannes Sjoukes       a - 

24 nov 1760        -           Wytse Cornelis         - kind van

24 nov 1760        -           Gerrit Christiaans     - kind van      

08 feb 1761        -           Jacob Jans             - kind van

15 feb 1761        -           Take Jans              - kind van

15 mrt 1761        -           Jan Classen        v weduwe van  

15 mrt 1761        -           Gideon Sybrens         a - 

20 mrt 1761        -           Beitske Sjoerds        v - 

20 mrt 1761        -           Hebbe Pytters          a - 

12 apr 1761        -           Akke Gellofs           m zoon van

12 mei 1761        -           Pier Gellofs           - kind van

26 apr 1761        -           Oepke Ulbes            m Berber Franssens’man

16 mei 1761        -           Haring Fokkes          - kind van

17 mei 1761        -           Minse Willems          m - 

17 mei 1761        -           Dirk Willems           m   

17 mei 1761        -           Hendrik Gerrits        v moeder van    

17 mei 1761        -           Abel Takes             - kind van

01 jun 1761        -           Jan Pyters             v vrouw van     

08 jun 1761        -           Hendrik Gerrits        -  kind van     

23 aug 1761        -           Jan Ditmars            v  vrouw van    

30 aug 1761        -           Jan Ates               -  kind van     

30 aug 1761        -           Oebele Pabes           a  -

05 sep 1761        -           Aaltje Pyters          v  -

05 sep 1761        -           Halbe Sjoerds          a  -

05 sep 1761        -           Willem Cornelis        m  -

12 sep 1761        -           Kornelis Arends        m  -

23 sep 1761    -               Baukje Engels          v  te Schingen

24 dec 1761        -           Klaas Douwes           m  -

25 dec 1761        -           Ypke Pieters           v  moeder van   

01 jan 1762        -           Bottje Taedes          v  -

03 feb 1762        -           Lieuwe Rinses          m  -

03 feb 1762        -           Akke Lieuwes           -  kind van     

19 mrt 1762        -           Pyter Doedes           v  vrouw van    

21 mrt 1762        -           Klaas Dirks            m  -

21 mrt 1762        -           Johannes Wybes         v  vrouw van    

11 mei 1762        Schippers   Tabe                   -  kind van     

13 mei 1762        -           Jan Sybes              m  -

16 mei 1762        -           Halbe Sjoerds          m  -


16 mei 1762        -           Hessel Tjeerds         -  kind van     

23 mei 1762        Glinstra    Lucia Maria van        v  -

26 mei 1762        -           Doutsen Ritskes        v  -

27 jun 1762        -           Willem Tjeerds         m  -

13 jul 1762        -           Wybren Gerrits         m  -

10 okt 1762        -           Jetze Jacobs           m  voorzoon van devrouw van

29 jan 1763        -           Tiete Haayes           v  huisvrouw van

04 feb 1763        -           Jacob Rienx            v  vrouw van    

14 feb 1763        -           Eelts Tjerx            m  -

15 feb 1763        -           Wybe Jans              m  -

27 feb 1763        -           Haring Fokkes          -  kind van     

06 mrt 1763        -           Sipke Gerbens          -  vrouw van    

11 mrt 1763        -           Meije Ydes             -  kind van     

13 mrt 1763        -           Tabe Sippes      -  twee kinderen van  

20 mrt 1763        -           Djurre Wopkes          m  -

27 mrt 1763        -           Andries Tjalles        v  vrouw van    

05 apr 1763        -           Oeltje Tjebbes         -  kind van     

08 mei 1763        -           Tjeerd Haitses         m  -      

08 mei 1763        -           Hessel Riemers         m  -      

08 mei 1763        -           Meile Lolkes           -  kind van     

08 mei 1763        -           Minne Oedses           -  kind van     

15 mei 1763        Schuilenborg                       Ate  m  - 

03 jun 1763        -           Romkje Jans            v  -

03 jun 1763        -           Anders Tjalles         m  -

03 jun 1763        -           Anske Douwes           -  kind van     

12 jun 1763        -           Hendrik Gerrits        m  -

22 jun 1763        -           Halbe Sjoerds          m  -

22 jun 1763        -           Mele Lolkes            v  vrouw van    

22 jun 1763        Jong        Jacob Jans de          m  -

05 jul 1763        -           Hessel Tjeerds         -  kind van     

05 jul 1763        -           Minne Teunis           -  kind van     

27 jul 1763        -           Martinus N.N.          m  opzichter bij de molen

03 aug 1763        -           Taeke Jans             m  -

03 aug 1763        -           Taeke Jans             -  kind van     


07 aug 1763        -           Hebbe Pyters           v  vrouw van          

28 aug 1763        -           Lieuwe Rinses          v  weduwe van   

18 sep 1763        Hardenberg  Taeke                  m  zoon van     

03 okt 1763        -           Pyter Tjerx            -  kind van

09 nov 1763        -           Albert Taekes          -  kind van

29 nov 1763        -           Hebbe Pyters           -  kind van

03 feb 1764        -           Hobbe Ymes             -  kind van

13 feb 1764        -           Marten Jogchems        -  kind van

14 feb 1764        Poelstra    Jan Pyters             m  -

05 mrt 1764        -           Gerben Joukes          m  -

24 apr 1764        -           Yme Baukes             v  voor de weduwe N.N.

16 mei 1764        -           Willem Taekes          v  vrouw van

07 jun 1764        -           Sipke Gerbens          m  -

07 jun 1764        -           Fedde Sikkes           a  -

21 jun 1764        Vinstra     Jacob Jans             m  -

21 jun 1764        -           Lolle Sybes            a  -

29 jun 1764        Theeken     dr.B.R.van             -  kind van

15 jul 1764        -           Ype Hanses             m  -

15 jul 1764        -           Marten Jans      a  -

05 aug 1764       Glinstra     juffr.L.C.W.van         v  -

05 aug 1764        Glinstra    W.van                  a  -

12 aug 1764        -           Johannes Sjoukes       -  kind van

12 aug 1764        -           Anders Lieuwes         m  -

09 sep 1764        Sidonides   Jan                    v  vrouw van

19 sep 1764        -           Hessel Riemers         - kind van

09 dec 1764        -           Albert Baukes          -  kind van

03 feb 1765        -           Pyter Harings          m  -

03 mrt 1765        -           Jacob Rienx            m  zoon van

08 mrt 1765        Brada       Seerp                  v  vrouw van

08 apr 1765        -           Marten Jochums         -  kind van

28 apr 1765        -           Murkje Jans            -  kind van

26 mei 1765        -           Sipke Verx             m schipper

26 mei 1765        Frison      Tiberius               m  -

26 mei 1765        -           Hans Jans              m  -


26 mei 1765        -           Homme Sytzes           a  -

16 jun 1765        -           Jetse Gerbens          v  moeder van

26 jun 1765        -           Abel Taekes            -  kind van

28 jul 1765        Meijer      Kasper                 -  kind van

11 aug 1765        -           Sytse Pyters           -  kind van

08 sep 1765        -           Sybren Booyens         m  -

13 sep 1765        -           Sjouke Aukes           -  kind van

22 sep 1765        -           Harke Teunus           m  -

22 sep 1765        -           Klaas Klassen          v  vrouw van

   okt 1765        -           Sikke Sikkes           m  -

21 okt 1765        -           Geertje Jans           v  (bier op het leed van)

zonder jaartal; waarschijnlijk 1766/1767

onderdatum: 1766 of 1767                              -         

                   -           Rein Sikkes            -  drie kinderen

                   -           Jan Watses             -  kinderkist geleverd aan

                   -           Pytter Gerrits         -  kind van

                   Molenaar    chirurgijn             -  kind van

             -           Benedix Hessels         m  -  door Minne Oedses

                   -           Albert Willems         -  kind van de weduwe

                   -           Meije Yedes            -  kind van

                   -           Kornelis Johannes      m  broer van

                   -           Tiete Haaijes          v  meid van

                   -           Lolle Sybes            v  vrouw van

                   -           Pier Gellofs           m  zoon van

                   Westerveld  Taeke                  m  -

                   -           Geertje Harmens        v  -

                   -           Albert Taeles          -  kind van

                   -           Jan Gerbens            -  kind van

 -           Reinu Jans             v  -

 Ysbranda    Pieter                 m  -

 -           Trijntje Sytses        v  -

 -           Hank Wouters           m  -

 -           Rinse Douwes           m  -

 -           Afke Migchiels         v  -


 -           Willem Taekes          - kind van

 Scheltema   Schelte                - kind van

 -           Sipke Jacobs           m -

       -           Lykeltje Tomes         v -

 -           Janke Jelles           v -

Eerts  heer ( = RK priester)   v moeder van (zie 1768)

 -           Ype Hansen             v weduwe van

 -           Pyter Pyters           - kind van

 Dotinga     (vrouw)                v -

 -           Antje Hendrix          v -

 -           Tjeerd Lases           - kind van

 -           Tjeerd Haitses         v weduwe van

 -           Johannes Roelofs       m -

 Molenaar    (chirurgijn)           m -

 -           Sytse Pyters           - kind van

 -           Hette Jeltes           m -

 -           Volkert Pyters         - kind

 -           Johan Hubers           m -

 -           Sybren Hansen          v vrouw van

 -           Freerk Keimpes         - kind van

 Tigchelaars Douwe                  v weduwe van

 Rudolphi    Nicolaas               m -

 -           Lou Lous               v vrouw van

 -           Claas Jans             m -

 -           Hans Hansen            m -

 -           Pyter Gerrits          - kind van

 -           Douwe Pyters           - kind van

 -           Pyter Pyters           - kind van

 -           Jacob Hansen           m -

01 jan 1768        -           Everts heer (RK.priester m -

29 feb 1768        -           Sybren Gidions         v dochter van de weduwe

22 mrt 1768        Nanninga    (juffr.)               v -

25 mrt 1768        -           Tietje Symens          v -

10 mei 1768        -           Hoitse Tjebbes         v twee dochters


17 jun 1768        -           Abel Taekes            - kind van

24 jun 1768        -           Tetman Jelles          m -

24 jun 1758        Rinsma      P.                     a -

25 jun 1768        Posthumus   Hendrik                v weduwe van

29 jun 1768        -           Yttje Abes             v -

29 jun 1768        -           Bauke Hansen           a -

29 jun 1768        -           Tiete Haaijes          v

29 jun 1768        Rinsma      P.                     a -

13 nov 1768        -           Age Baukes             v dochter van

13 nov 1768        -           Pyter Jans             v vrouw van

05 dec 1768        -           Folkert Pyters         - kind van


19 dec 1768        -           Claas Eeltjes          m -

20 dec 1769        Bakker      Johannes Pyters        m -

30 dec 1768        -           Taeke Willems          m -

31 dec 1768        -           Dirk Baukes            - kind van

16 feb 1769        Oosting     J.M.                   v zuster van

16 feb 1769        -           Tjalle Andries         m zoon van

03 mrt 1769        Westerveld  Doetje                 v -

06 mrt 1769        -           Fokke Clases           m vrouw van Hinke Harrits

24 mrt 1769        -           Maartje moer           v woont in 't gasthuis

03 jun 1769        Haan        Jan Hantjes            m -

03 jul 1769        -           Marten Jochems         - kind van

28 jul 1769        -           Pyter Tjerks           - kind van

03-07/20-09-1769-  -           Jan Watses             - kind van

03-07/20-09-1769-  -           Hobbe Ymes             - kind van

03-07/20-09-1769-  -           Anne Annes             v vrouw van

03-07/20-09-1769-  -           Anne Annes             - kind van

03-07/20-09-1769-  -           Hein Lieuwes           - kind van

20 sep 1769        -           Albert Taekes          - kind van

26 dec 1769        -           Cornelis Tjeerds       m -

30 jan 1770        -           Willem Jans            v vrouw van

30 jan 1770        -           Claas Keiser           - kostganger van

21 mrt 1770        -           Homme Sytzes           m -

25 mrt 1770        -           Sytze Pyters           v vrouw van

01 apr 1770        -           Anne Johannes          m -

14 apr 1770        -           Homme Sytzes           - kind van de weduwe

06 mei 1770        -           Pyter Tjerx            m -

16 mei 1770        -           Dooitse Sjoerds         - kind van

18 mei 1770        -           Sytse Pyters            - kind van

29 jun 1770        Hardenberg  Taeke                   m -

04 jul 1770        -           Abe Jans                m -

14 sep 1770        -           Foke Clases             v -

05 jan 1771        -           Pyter Pyters            - kind van

22 jan 1771        -           Luitsen Obbes           - kind van

22 jan 1771        -           Fedde Sikkes            v vrouw van


24 jan 1771        -           Johannes Roelofs       v weduwe van

07 feb 1771        -           Albert Taekes          v vrouw van

08 feb 1771        -           Catje Minnes           v -

09 feb 1771        Molenaar    chirurgijn             m -             

12 mrt 1771        -           Pyter Jansen           m -

18 mrt 1771        -           Willem Douwes          - kind van

25 mrt 1771        -           Anske Douwes           - kind van

na 25.03.1771      -           Roelof Johannes        v vrouw van

09 okt 1771        -           Tjeerd Lases           - kind van

09 okt 1771        -           Marikemoey             v in't gasthuis

15 nov 1771        -           Minne Jans             v vrouw van

04 jan 1772        Humalda     jhr.J.P.AE.van         m -

04 jan 1772        Humalda     jhr.B.P.AE van         a grietman

26 feb 1772        -           Jacob Teyes            v vrouw van

09 mrt 1772        -           Riemke Roelofs         v -

18 mrt 1772        -           Kornelis Ynses         - kind van

06 apr 1772        Snoek       Claas                  v vrouw van

12 mei 1772        -           Pyter Gerrits          v vrouw van

21 mei 1772        -           Schelte Dirks          m -

26 mei 1772        -           Gerrit Beerns          m -

18 jun 1772        -           Pyter Heerkes          m -

18 jun 1772        -           Willem Douwes           - kind van

01 jul 1772        -           Jetske Douwes           v -

12 aug 1772        -           Antje Jakkeles          v -

29 aug 1772        -           Rixt Ages               v -

29 aug 1772        -           Wytse Tomes             - kind van

20 sep 1772        -           Anne Davids             - kind van

24 sep 1772        -           Oeke Pyters             m -

24 sep 1772        -           Hoite Clases            m -

04 okt 1772        -           Yebeltje moey          v -

22 okt 1772        -           Anke N.N.              v in 't gasthuis

22 okt 1772        Bakker      Abe                    - kind van

26 nov 1772        -           Hessel Douwes          - kind van

02 dec 1772        -           Dedde Jans             - kind van


15 dec 1772        -           Jacob Hanses           v weduwe van

15 dec 1772        Swart       Ruurd de               - kind van

04 jan 1773        -           Hessel Douwes          - kind van

31 jan 1773        -           Jacob Anders           m -

18 feb 1773        -           Gerrit Wierds          - kind van

25 mrt 1773        -           Jetse Gerbens          m -

09 apr 1773        -           Jan Foppes             m -

20 mei 1773        -           Hendrik Willems        m -

20 mei 1773        -           Sybren Hansen          v zuster van

16 okt 1773        -           Rients Piers           - twee kinderen van

16 okt 1773        -           Jan Watses             - kind van

17 okt 1773        -           Claas Classen          m -

18 okt 1773        -           Obbe Paulus            v vrouw van

29 nov 1773        Hijmerda    Janke                  v -

14 dec 1773        Roos        Cornelis de            a - ( zijn kind ?)

02 jan 1774        -           Dirk Jans              v vrouw van

07 jan 1774        -           Sikke Alberts          m -

14 feb 1774        -           Jacob Pyters           - kind van

08 apr 1774        -           Luitjen Obbes          v vrouw van

09 apr 1774        Coopman ?   Tjalle Andries         v vrouw van

17 apr 1774        -           Cornelis Jouwerts      - kind van

07 mei 1774        -           Jacob Gerbens          m -

15 mei 1774        -           Ruurd Sanders          - kind van

03 jun 1774        -           Jeltje Sybrens         v -

11 jul 1774        -           Pyter Cornelis         - kind van

25 sep 1774        Hager       Dirk Botes             m -

29 sep 1774        -           Anne Annes             - kind van

30 sep 1774        -           Jacob Willems          - kind van

04 okt 1774        -           Halbe Sjoerds          - kind van

14 okt 1774        -           Dirk Volkers           a -

14 okt 1774        -           Pyter Gerrits          - kind van

18 okt 1774        -           Dirk Gerrits           - kind van

22 okt 1774        -           Cornelis Jouwerts      - kind van

01 nov 1774        -          Gerrit Christiaans      - kind van


05 nov 1774        -           Annes Johannes         v vrouw van

09 nov 1774        -           J