DRONRIJP ( Aanvulling op GEN 714)

 

Aanvullingen en verbeteringen betreffende de genealogische aantekeningen in

en de index op het boek "Dronrijps Memoriaal van H.Roucoma" ,uitgegeven

door de Fryske Akademy in de bewerking door Drs.K.Terpstra (1986).

 

Bij mijn onderzoek bleek Ysbrand Heins in rechte lijn de betovergrootvader van mijn betovergrootvader te zijn.Hij was timmerman in Dronrijp en wordt in de kroniek herhaaldelijk genoemd.

 

Ik heb dus goed gebruik kunnen maken van het boek,maar kwam zo ook tot aanvulling en verbetering.

 

blz.85: Here Douwes is de zoon van Douwe Martens en Grietje Rienks,echtpaar te Boksum (zie MEN 69-287). Here Douwes woonde eerst te Menaldum (1679,1681) en later te Dronrijp. In 1681 is hij voogd over de kinderen van zijn broer Rienk Douwes. Zie ook MEN N.T.13.168.

 

blz.89: kinderen van Hendrik Jans Coomans zijn:

a) Lysbeth;zij trouwde 25-4-1723 te Menaldum met Gerrit Jans en later op 2-5-1723 kerkelijk te Dronrijp (R.K.) met een persoonlijke aantekening van de pastoor.

b)Bauck; zij werd gedoopt op 7-8-1700 te Dronrijp (R.K.) en is overleden 1700/1701 (k.g.21-2-1701).

 

blz.104: Ferk Jacobs is gedoopt te Engelum op 25-6-1673 als zoon van Jacob Jansen en Jeltje Ferks (Wiglama). Boer te Engelum (1700),Dronrijp (1708) en Beetgum (1718). Later is hij voerman en arbeider te Beetgum (1747,1749). Hij is overleden aldaar 1764/1765.

Hij trouwde 1) op 28-1-1694 te Engelum met Antje Eises,overleden aldaar 1703/1704 en 2) op 13-9-1705 te Engelum met Janke Willems,overleden te Beetgum na 19-8-1725. Uit zijn eerste huwelijk werden 2 kinderen gedoopt te Engelum en uit zijn tweede huwelijk 9 kinderen,Willem gedoopt te Engelum en de anderen te Dronrijp.

 

blz.104: Ferk Sipkes:hij trouwt 1) N.N. en 2) te Wynaldum op 22-3-1733 met Sytske Symens van Wynaldum (1e pr.Dronrijp 1-3-1733).Uit het eerste huwelijk werd nog een kind gedoopt te Dronrijp in dec.1710.

 

blz.108:Here Botes,gedoopt 26-6-1681 Dronrijp,als zoon van Bote Heres.

 

blz.108:Here Heins,geboren rond 1655 te Dronrijp als zoon van Hein Ysbrands en Tryntje Heres. Niet hij,maar Here Douwes Domna,kocht 1689 een derde aandeel in een veerschip (MEN 135-151v). De vrouw van Here Heins,Aukje Douwes,is overleden 1727/1728 (k.g.7-2-1728). Uit hun huwelijk werd nog een kind gedoopt te Dronrijp n.l. Antje op 25-10-1691. De zoon Ysbrand,gedoopt 31-7-1701,is overleden op 19-5-1710 (kroniek blz.46).

 

blz.109: Heert Piers was driemaal getrouwd. Zie het uitvoerige artikel van Zeinstra in GJB 1996-61 en 71/75.

 

blz.111: Ysbrand Heins is geboren 1646 te Dronrijp als zoon van Hein Ysbrands en Hotske Feikes. Bij overlijden van zijn vader in 1666 komt hij onder voogdij van zijn oom Heert Ysbrands. Hij is overleden in 1722 te Dronrijp en zijn dan nog levende kinderen Hein,Willem en Hotske zijn erfgenaam. Zijn derde vrouw met onbekende naam overlijdt 1718/1719 (k.g.23-4-1719).

 

blz.111: Ysbrand Willems had een dochter Geyske,gedoopt 14-10-1683. Zij wierp niet in 1717,maar in 1707 Sint Pietersballen uit en niet met haar broer,maar met haar vrijer Willem Ysbrands,de zoon van Ysbrand Heins (kroniek blz.34). Haar broer Willem Ysbrands is dan pas 10 jaar.

 

blz.118: Claas Sjoerds is Claas Sjoerds Bos. Bij HvF 12286 d.d.23-5-1730 worden hij en zijn vrouw in 1725 als getuigen gehoord,hij in het 50e jaar en zijn vrouw in het 55e jaar.

 

blz.121: Mevis Johannes is geen zoon van Johannes Roelofs. Hij trouwt in 1682 met Dieucke Heins,weduwe van Jacob Pieters,huisman te Menaldum.

 

blz.121: Pyter Aukes is een zoon van Auke Eelkes en Tryntje Hiddes en is gedoopt op 29-10-1654 te Sexbierum. Hij was boer te Wynaldum (1698,1700) en te Dronrijp (1708,1718). Hij trouwt 1) op 6-12-1674 te Sexbierum met Tryntje Jacobs,overleden voor 1683;hij trouwt 2) in 1683 te Pietersbierum (?) met Jislyk Broers (3e pr.Sexbierum 19-8-1683).

9 gedoopte kinderen te Wynaldum 1686/1700 uit zijn 2e huwelijk.

 

blz.129: Wybe Heyns,de verwijzing moet zij Skiednis 249.

 

blz.130: Willem Ysbrands,zoon van Ysbrand Heins en Rixt Willems,gedoopt 3-10-1686 te Dronrijp,overleden 1729/1730 te Deinum. In 1716 en 1719 timmerman te Deinum. Hij trouwt 1710/1711,vermoedelijk te Dronrijp,met Detje Gerbens,overleden 1742 te Deinum. Zij werd als volwassene gedoopt te Dronrijp op 30-1-1711. Kinderen: 1) Ype,geboren voor 1714; 2)Ysbrand,gedoopt 17-5-1716 Deinum; 3)Rigt,gedoopt 10-3-1719 Deinum: 4)Wytse,gedoopt 29-12-1721 Deinum.

 

blz.130: Willem Ysbrands,zoon van Ysbrand Willems en Catharina Lourens,gedoopt 5-9-1697 te Dronrijp. Hij trouwt op 6-12-1716 te Deinum met Antje Jans van Deinum,dochter van Jan Fransen (zie MEN 87-516 d.d.6-9-1716).

Zijn zoon Ysbrand werd gedoopt te Deinum op 16-4-1719 en volgende kinderen zijn gedoopt te Leeuwarden.

 

blz.131: Wouter Heyns,zoon van Heyn Ysbrands en Tryntje Heres,werd gedoopt te Dronrijp op 24-4-1663 en is overleden 1748/1749 te Dronrijp (k.g. 2-5-1749 ,betaald door zijn schoonzoon Tjerk Westerveld.

Hij trouwt 1) Claaske Jacobs,overleden Dronrijp 1718/1719 (k.g.20-2-1719 betaald door Wouter Heyns en 2) Akke Jans Zijlstra uit Deinum. Dit huwelijk was niet op 24-2-1721,maar op 26-2-1721 in de Jacobijner kerk van Leeuwarden.

 

Aanvullingen op het register bij de kroniek:

 

blz.175 Douwe Heeres ontbreekt,blz.34

blz.176 Geiske Ysbrands,blz.34

blz.177 Hein Ysbrands,blz.49

Ype Ysbrands,blz.21

Ysbrand Heeres,blz.46

Ysbrand Heins ontbreekt,blz.10,16,17,19,37,49,53 en +111

blz.179 Lutske Clases,blz.20,overleden 13-4-1702

blz.181 Thomas Anskes,blz.47 en 55.

blz.182 Willem Ysbrands,blz.34,niet blz.37.

 

 


I Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 18 dec 1608, overleden aldaar 1666, waarschijnlijk zoon van Isbrand Wouters en Botke Wybes.

Hein is getrouwd v 24 okt 1627 (1) met Hotske Feickes, geboren v 1608, overleden Dronrijp n 1646, dochter van Feicke Keimpes en Bauck Foppes.

Uit dit huwelijk:

 

1 Bauck Heins, geboren Dronrijp 1628, volgt onder II-a.

 

2 Yfke Heins, geboren Dronrijp 1630/1635, overleden n 1666.

Yfke is getrouwd 1655 met Foeke Anskes, geboren 1631, overleden n 16 aug 1667, zoon van Anske Douwes en Lisk Foekes.

 

3 Feicke Heins, geboren Dronrijp 1630/1637, volgt onder II-b.

 

4 waarschijnlijk Botje Heins, geboren 1640, overleden n 1664.

Botje is getrouwd Dronrijp 24 jan 1664 met Jacob Anes.

 

5 Dieuke Heins, geboren Dronrijp 1643, volgt onder II-c.

 

6 Maaike Heins, geboren Dronrijp 1644, overleden n 1666.

 

7 Ysbrand Heins, geboren Dronrijp 1646, volgt onder II-d.

 

Hein is getrouwd Dronrijp (?) 1650 (2) met Tryntje Herres, geboren 1620/1630, overleden Dronrijp n 1678, dochter van Herre N. en Aaltje Jans.

Uit dit huwelijk:

 

8 Wybe Heins, geboren Dronrijp v 1658, volgt onder II-e.

 

9 Herre Heins, geboren Dronrijp v 1658, volgt onder II-f.

 

10 Janke Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden v 1676.

 

11 Tjaard Heins, gedoopt Dronrijp 27 mei 1660.

 

12 Wouter Heins, gedoopt Dronrijp 24 apr 1663, volgt onder II-g.

 

 

II-a Bauck Heins, geboren Dronrijp 1628, overleden v 17 okt 1666, dochter van Hein Ysbrands (I) en Hotske Feickes.

Bauck is getrouwd 1649 (1) met Eling Jans, overleden v 17 okt 1666.

Uit dit huwelijk:

 

1 Nieske Elings, geboren 1650.

 

Bauck was gehuwd (2) met Beern Gerlofs.

 

II-b Feicke Heins, geboren Dronrijp 1630/1637, overleden n 1682, zoon van Hein Ysbrands (I) en Hotske Feickes.

Feicke is getrouwd in Menaldumadeel 4 mrt 1656 (1) met Ruurdje Meinerts, overleden Bayum 1679/1681, waarschijnlijk dochter van Meinte Meintes en Houkje Innes.

Uit dit huwelijk:

 

1 Meinert Feickes, overleden n 1681.

 

Feicke is in ondertrouw gegaan Bayum/Welsrijp 5 feb 1682 (2) met Aaltje Clases, afkomstig uit Lions(1682).

 

II-c Dieuke Heins, geboren Dronrijp 1643, overleden aldaar 25 jan 1720, dochter van Hein Ysbrands (I) en Hotske Feickes.

Dieuke is getrouwd in Menaldumadeel 9 feb 1668 (1) met Jacob Pieters, geboren Slappeterp, overleden Menaldum v 7 apr 1682.

Uit dit huwelijk:

 

1 Pieter Jacobs, geboren Menaldum 1675.

 

Dieuke is daarnaast getrouwd Dronrijp (?) 1681/1682 (2) met Mevis Johannes, overleden Dronrijp 13 apr 1707.

Dieuke is getrouwd in Menaldumadeel 23 apr 1709 (3) met Heert Piers, geboren 1633, overleden Dronrijp 11 mrt 1714.

 

II-d Ysbrand Heins, geboren Dronrijp 1646, overleden aldaar 1722, zoon van Hein Ysbrands (I) en Hotske Feickes.

Ysbrand is getrouwd 1672 (1) met Aukje Folkerts, overleden Dronrijp 1675/1686.

Uit dit huwelijk:

 

1 Hein Ysbrands, gedoopt Dronrijp 22 okt 1673, overleden Boksum 1733/1737.

Hein woonde samen (1) met Sytske Jans, overleden Boksum 1719.

Hein is getrouwd Boksum 3 mrt 1720 (2) met Tjitske Keimpes, afkomstig uit Marssum in 1720, geboren 1685, overleden Boksum 1764, waarschijnlijk dochter van Keimpe Jacobs en Frouk Ypes.

 

Ysbrand is getrouwd Dronrijp 3 okt 1686 (2) met Rixt Willems, overleden Dronrijp 6 aug 1707.

Uit dit huwelijk:

 

2 Willem Ysbrands, gedoopt Dronrijp 3 okt 1686, overleden Deinum 1729/1730.

Willem is getrouwd Dronrijp (?) v 20 jan 1711 met Detje Gerbens, geboren 1689, gedoopt Dronrijp 1 feb 1711, overleden Deinum 1742, dochter van Gerben Wytses en N. Sjoerds.

 

3 Hermen Ysbrands, gedoopt Dronrijp 10 jun 1688, overleden aldaar v 4 apr 1695.

 

4 Hotske Ysbrands, gedoopt Dronrijp 11 mei 1690, overleden aldaar v 12 feb 1693.

 

5 Johan Ysbrands, gedoopt Dronrijp 11 mei 1690, overleden 1693.

 

6 Hotske Ysbrands, gedoopt Dronrijp 12 feb 1693, overleden Boksum n 1724.

Hotske is getrouwd 1722 met Oeds Minnes, overleden n 1733.

 

7 Hermen Ysbrands, gedoopt Dronrijp 4 apr 1695.

 

8 Ype Ysbrands, geboren Dronrijp 1698, overleden aldaar 24 sep 1702.

 

Ysbrand is getrouwd n 1707 (3) met N.N., overleden Dronrijp 1718/1719.

 

II-e Wybe Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden aldaar 1690/1694, zoon van Hein Ysbrands (I) en Tryntje Herres.

Wybe is getrouwd Wyckel 18 dec 1681 met Antje Douwes, afkomstig uit Balk in 1681, overleden n 27 okt 1695.

Uit dit huwelijk:

 

1 Sara Wybes, gedoopt Dronrijp 5 sep 1686.

 

2 Hein Wybes, gedoopt Dronrijp 19 feb 1688.

 

 

II-f Herre Heins, geboren Dronrijp v 1658, overleden aldaar 1737/1738, zoon van Hein Ysbrands (I) en Tryntje Herres.

Herre is getrouwd v 1683 (1) met N.N., overleden Dronrijp 1685/1686.

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 18 mrt 1683, overleden aldaar 1683/1684.

 

2 Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 28 sep 1684, overleden aldaar 1684/1694.

 

Herre is getrouwd Dronrijp (?) 1687 (2) met Aukje Douwes, geboren 1660, overleden Dronrijp 1727/1728, waarschijnlijk dochter van Douwe Tjaards en Antje Harmens.

Uit dit huwelijk:

 

3 Hein Herres, gedoopt Dronrijp 20 jan 1689, overleden n 1737.

Hein is in ondertrouw gegaan Franeker 16 apr 1718 en getrouwd Dronrijp (?) 1718 met Antje Dirks, afkomstig uit Franekerin 1718, geboren 1690, overleden n 1737.

 

4 Antje Herres, gedoopt Dronrijp 12 okt 1690, overleden aldaar 1690/1691.

 

5 Antje Herres, gedoopt Dronrijp 25 okt 1691, overleden aldaar 31 aug 1701.

 

6 Tryntje Herres, gedoopt Dronrijp 6 mei 1694.

 

7 Douwe Herres, gedoopt Dronrijp 14 mrt 1697, overleden aldaar 9 dec 1706.

 

8 Ysbrand Herres, gedoopt Dronrijp 31 jul 1701, overleden aldaar 19 mei 1710.

 

 

II-g Wouter Heins, gedoopt Dronrijp 24 apr 1663, overleden aldaar 1748/1749, zoon van Hein Ysbrands (I) en Tryntje Herres.

Wouter is getrouwd 1696 (1) met Claaske Jacobs, geboren 1670, overleden Dronrijp 1718/1719.

Uit dit huwelijk:

 

1 Tryntje Wouters, gedoopt Dronrijp 2 apr 1698, overleden aldaar 1778.

Tryntje is getrouwd Dronrijp (?) 1730/1732 met Tjepcke Westervelt, gedoopt Dronrijp 3 mrt 1695, overleden aldaar 1765, zoon van Wierd Jacobs Westervelt en Berber Agtervelt.

 

2 Detje Wouters, gedoopt Dronrijp 30 jun 1700, overleden aldaar 1783.

Detje is getrouwd Dronrijp (?) 1730 met Dirk Pieters, overleden Midlum 1759/1760.

 

3 Hein Wouters, gedoopt Dronrijp 1 aug 1703.

 

4 Geertje Wouters, gedoopt Dronrijp 12 apr 1705.

 

Wouter is getrouwd Leeuwarden 26 feb 1721 (2) met Akke Jans Zijlstra, afkomstig uit Deinum in 1721.

 

S.Wierstra,Dokkum.