Homepage van Simon Wierstra

 

                                                                      Genealogische bestanden van de oude Friese adel en aanverwante families tot 1800

 

De oudste generaties zijn veelal gebaseerd op het bekende stamboek van de Friese Adel en daarom niet zo betrouwbaar wat de personen en de filiaties betreft.

Ik heb wel geprobeerd om éen en ander te verifiëren met de primaire bronnen zoals bijvoorbeeld de Oudfriese oorkonden van Sipma (OFO).

Verder heb ik natuurlijk ook gebruik gemaakt van eerdere publicaties.

 

Tot de oude Friese adel worden gerekend de geslachten waarvan de vertegenwoordigers in 1504 een overeenkomst sloten met de hertog van Saksen over de schatting die ze voortaan moesten betalen. Meerdere adellijke geslachten waren toen al uitgestorven zoals bijvoorbeeld Keimpema en Papinga in Leeuwarden..

Omdat in de volgende eeuwen nog veel meer geslachten uitstierven werden in het begin van de 19e eeuw enkele regentengeslachten geadeld zoals o.a. Beyma, de Kempenaer, Sminia.

Nieuwere Friese adel werd niet opgenomen, maar wel zijn uitgewerkt sommige families door huwelijk aanverwant aan de oude Friese adel, zoals b.v. van Loo.

 

Tenzij anders aangegeven zijn alle data voor 1701 volgens de oude stijl  (O.S.) d.w.z. volgens de Juliaanse kalender.  In o.a. Holland werd in 1583 de nieuwe stijl  (N.S.) ingevoerd, de Gregoriaanse kalender. Daardoor liep Friesland in de 17e eeuw  tien dagen achter op Holland. Dit verschil was in 1700 opgelopen tot 11 dagen, omdat 1700 volgens de oude stijl wel een schrikkeljaar was..De Gregoriaanse kalender werd in 1701 ingevoerd in Friesland en dat jaar begon dus met 12-1-1701.

 

Bronnen,aanwezig bij Tresoar Leeuwarden, en daarbij gebruikte afkortingen:

 

SFA: Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren adel ( 2 delen,Hettema e.a.)

OFO: Oudfriesche oorkonden ( 4 delen,Sipma e.a.)

GPCV: Groot placcaat en charterboek van Vriesland

Pax: Pax Groningana  (Oosterhout e.a.)

RvA: Register van den Aanbreng 1511,1514,1540

BB: Beneficiaalboeken 1543

PI: Personele impositie 1578/1579

GO: Geestelijke opkomsten Oostergo 1580/1581

FT: Friese testamenten tot 1550  (Verhoeven e.a.)

HvF: Sententies van het Hof van Friesland  (Tresoar T14)

HvR: De Heeren van den Raede  (Vries e.a.)

NO: Noordelijk Oostergo  (3 delen,v.d.Berg)

T: Toegang op archieven Tresoar

NT: Nadere toegang op archieven Tresoar

GEN: Collectie genealogiëen Tresoar

GJB: Genealogysk jierboek  (Fryske Akademy)

NL: Nederlandsche Leeuw  (tijdschrift)

HCL: Historisch Centrum Leeuwarden (voorheen gemeentearchief)

 

Een  * achter de sterfdatum betekent dat deze onder meer te vinden is in het “Dootboeck”door Ernestus van Harinxma a Donia.

 

Als vermeld wordt dat er een grafschrift bestaat is dat te vinden in de grafschriftencollectie van Roorda I/VI ,in de delen van “Grafschriften tussen Flie en Lauwers” I/V en daarnaast bijna altijd in het onlangs bij van Wijnen in Franeker verschenen boek van H.de Walle  “Friezen uit vroeger eeuwen”.

 

De studenten uit de adel zijn ontleend aan de lijst van Dr. Samme Zijlstra “Het geleerde Friesland, studenten ca. 1380-1650” ,bewerkt voor internet door M.H.H. Engels.

 

Verder zullen er zeker in de genealogieën personen ontbreken omdat het vooreerst gaat om personen die nu in mijn computerbestand voorkomen.

Men zal dus om meerdere redenen bij gebruik van de bestanden moeten controleren en wellicht ook moeten aanvullen.

 

Hierna volgt een alfabetische lijst,waarbij men kan klikken op de naam.

 In elk bestand kan men  zoeken met Ctrl/F.

 

Abbema ,      Adélen ,    Aebinga van Blija  ,    Aebinga van Hijum ,  

 

Aesgema   ( Dantumawoude, Morra, Beetgum, Marrum)  ,   Aesgema van Dronrijp ,

 

Aggema ,    Albada ,    Andringa ,    Arentsma ,   Auckama ,   Aylva ,   Aysma,   Aytta

 

Beyma ,    Blocq (zie bij Oenema, Utingeradeel),    Bonga ,     Bonninga ,   Bootsma                                                                                                         

 

Botnia ,   Buma ,     Burmania ,    Buygers

 

Cammingha  ,   Camstra

 

Dekema ,     Dekema2                    Donia ,   Dotinga ,    Douma ,    Douma van Oenema  (ook Oenema en Douwema)  ,   Doyem   ,    Dyxtra

 

Eelsma ,      Eminga ,    Eninga (zie bij Tiara) ,     Eysinga

 

Feytsma ,  Foppinga   ,   Frittema

 

Galama ,    Gerbranda ,     Glins ,   Goslinga ,    Gratinga (zie bij Burmania)  , Grovestins

 

 

Haerda ,    Hania  ,    Haren ,      Harinxma thoe Slooten  ,     Harinxma thoe Heeg ,   Harinxma thoe IJlst  ,                                                                                                                                                                   ,                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Heemstra ,    Hemmema ,      Herbranda  ,   Herema ,      Heringa  (zie bij Camstra)  ,

 

Hermana  , Herwey  ,    Hettinga ,    Hiddema ,  Holdinga  ,   Hottinga ,  Hoxwier ,

 

Hoytema  ,      Humalda  (zie bij Aebinga van Blija).                                                                                                                                                   

 

 

Jaersma ,       Jelmera ,       Jongema ,    Juckema ,     Juwinga ,   Juwsma  

 

 

Liauckema ,    Loo

 

Martena ,    Meckema   ,        Minnema ,       Mockema

 

Ockinga ,    Oedtsma    ,    Oenema van Blija   ,   Oenema ( van Terkaple zie bij Douma van Oenema)   ,  Oenema van Wirdum  ,    Oenema  (Schoterland, Utingeradeel)   ,  Osinga

 

Popma van Terschelling ,     Popma van IJlst  ,     Popma van Weidum

 

 Rheen  (Reen, Reenstra)  ,  Rinia  ,     Roorda van Tzummarum (en van Kubaard en Menaldum) ,   Roorda van Genum  ,   Ropta

 

 

Scheltema   (N.O.Friesland) ,    Scheltema     ( Huizum),       Sierdsma ,     Sixma  ,     Sjaerda ,    Solckema                                

 

Stania       ,    Sythiema ,     Sytzama

 

Tiara   ,   Tietema ,    Tjaerda ,    Tjepma  , (Tjepnia)     Tjessens  ,       Tjallinga (van Hantum, zie bij Jaersma).

 

Unia

 

Walta ,    Waltinga ,    Wiarda  ,   Wissema  ,      Wyckel  ,    Wytsma

 

Ydsma

 

 

Verantwoording:

 

Het plaatsen op internet van deze genealogieën oude Friese adel leverde veel positieve reacties op, maar ook een negatieve.

Mij werd verweten dat ik geen eigen grondig genealogisch onderzoek had verricht.

Maar onderzoek in alle archieven van de nedergerechten en in de familiearchieven was natuurlijk onmogelijk; dat was een te tijdrovende zaak geworden en daar zou ik mij zeker aan vertillen.  Het raadplegen van alle literatuur over deze adel was eveneens onhaalbaar.

De enige bedoeling was dan ook om mensen van buiten Friesland van dienst te zijn als ze bij hun onderzoek stuiten op voorouders uit de Friese adel.

Daarnaast heb ik bij alle genealogieën vermeld dat de betrouwbaarheid van bepaalde personen en filiaties te wensen overlaat;   men zal dus zelf moeten verifiëren en aanvullend onderzoek moeten verrichten.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Mw. Joke Koster-Griffioen te Purmerend, die door vergelijking van de bestanden fouten en verschrijvingen daarin wist op te sporen en mij daarvan regelmatig op de hoogte bracht per e-mail..

 

 

Voor aanvullingen, correcties  en vragen:   graag op mijn e-mailadres  s.wierstra@versatel.nl