†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Publikatie hieruit alleen met bronvermelding (zie de inleiding).

 

 

-- IX --

 

††† 256 Ysbrand Heins, geboren te Dronrijp in het jaar 1646, overleden aldaar in het jaar 1722 ,volgens reŽelkohier.

 

Mr timmerman te Dronrijp;in "Dronrijps Memoriael",de kroniek van Dronrijp,7 maal genoemd als timmerman.

Hij hertrouwde op 3-10-1686 ws.te Dronrijp met Rixt Willems,overleden 6-8-1707 te Dronrijp volgens de kroniek.Uit het 2e huwelijk werden gedoopt te Dronrijp:Willem op 3-10-1686,Hermen op 10-6-1688,Hotske en Johan op 11-5-1690,Hotske op 12-2-1693,Hermen op 4-4-1695 en nog een zoon Ype,als scholier overleden op 24-9-1702 volgens de kroniek.In 1724 leven nog Willem en Hotske.

Ysbrand hertrouwde na 1707 ws.te Dronrijp met N.N (Antje Douwes ?),overleden 1719 te Dronrijp (voor 23-4-1719).

Ysbrand werd lidmaat te Dronrijp na belijdenis 1705/1708;daar op lidmatenlijst 12-11-1708.

Zie voor hem en zijn kinderen de genealogie Wierstra uit Menaldumadeel,over de nakomelingen en voorouders van Hein Keimpes Wierstra.

Zie verder MEN-71-268 d.d.9-10-1666,MEN-72-244 d.d.16-8-1667,MEN-74-317 d.d.8-9-1671,MEN-136-350v d.d.30-8-1711,RAF-T5-6400 d.d.18-7-1720,HOF-11251 d.d.11-5-1723,HOF-11478 d.d.27-10-1724.Verder het kerkboek van Dronrijp (T244-19,nr.83) en het armenboek van Dronrijp (T244-19,nr.84).

 

Ysbrand is getrouwd te(?) rond 1672 met

†††††††††

††††††††† 257 †††††† Aukje Folkerts, overleden te Dronrijp tussen 1675 en 1685.

 

Zij zal ws.getrouwd zijn met Ysbrand in Dronrijp,maar het trouwboek daar 1671/1732 ontbreekt.Zij werd lidmaat te Dronrijp na belijdenis op 26-7-1674.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Hein Ysbrands, gedoopt te Dronrijp op 22 oktober 1673, zie 128.

 

††† 258 (?) Keimpe Jacobs, afkomstig uit Marssum in 1684.

 

Op lidmatenlijst Marssum 21-8-1692.

 

Keimpe is getrouwd te Marssum in het jaar 1684 met

†††††††††

††††††††† 259 †††††† (?) Frouk Ypes, afkomstig uit Marssum in 1684.

 

Op lidmatenlijst Marssum 21-8-1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - N.N., gedoopt te Marssum op 7 november 1684.

 

††††††††††† - N.N., gedoopt te Marssum in mei 1685.

 

††††††††††† - Dieuke Keimpes, gedoopt te Marssum op 8 januari 1688.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Tjitske Keimpes, afkomstig uit Marssum in 1720, zie 129.

 

††† 260 Tjeerd Gatzes, gedoopt te Marssum op 14 juni 1635, overleden aldaar voor 1698.

Boer te Marssum en te Deinum (1670 gebr.stem 15 Deinum;1698 niet meer).

Lidmaat Marssum na belijdenis op 13-4-1666.

Proclamatieboek MEN 17-288:Tiaerdt Gaatses en Jouck Foockes,echtelieden te Marssum,proclameren de koop van een "huysinge,hovinghe,bomen ende plantagie cum annexis" voor 135 goudguldens van Jochem Hanses (29/5,12/6 en 26/6 1666).

 

Tjeerd is getrouwd te Marssum op 12 november 1665 met

†††††††††

261 Jouk Fokkes, afkomstig uit Hempens in 1665, geboren rond 1640.

258 ††

Lidmaat te Marssum na belijdenis op 13-4-1666.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Doetje Tjeerds, gedoopt te Marssum op 26 augustus 1666.

Doetje is getrouwd te Deinum op 4 juni 1693 met Ruurd Minnes.

 

††††††††††† - Klaaske Tjeerds, gedoopt te Marssum op 24 augustus 1668.

Klaaske is getrouwd te Marssum op 18 mei 1690 met Hessel Jacobs, afkomstig uit Stiens in 1690.

 

††††††††††† - Gatze Tjeerds, geboren te Marssum rond 1670, zie 130.

 

- N.††† Tjeerds,gedoopt te Marssum op 13 februari 1676.

 

 

 

††† 262 (?) Jacob Sytses, afkomstig uit Beetgum in 1704.

 

Jacob is getrouwd te Wier op 22 juni 1704 met

†††††††††

††† 263 (?) Hiltje Jans, afkomstig uit Wier in 1704.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Sytske Jacobs, afkomstig uit Deinum in 1731, zie 131.

 

††† 264 Jan Murks Jorna, geboren te Deersum in het jaar 1697, overleden te Scharnegoutum op 15 april 1753 ,volgens register Roodhuis.

Boer te Tirns(1728 gebr.stem 18);later tot 1753 boer te Scharnegoutum(1738 en 1748 eig.en gebr.stem 30).

Hij hertrouwde op 23-1-1742 te Roodhuis met Marijke Hendriks Mulder,geboren te Poppingawier,gedoopt 17-1-1724 te Irnsum (r.k.) en overleden 29-1-1808 te Scharnegoutm,85 jaar,dochter van Hendrik Harmens en Jeltje Wobbes.

Uit zijn 2e huwelijk werden 7 kinderen geboren te Scharnegoutum en R.K.gedoopt te Roodhuis:Feike,26-10-1742;Feikje 22-11-1743;Hendrik 23-10-1745;Keimpe 13-11-1747;Jeltje 31-3-1749;Aafke 31-3-1749;Pieter 14-2-1752.Deze kinderen noemen zich Teppema.

V1744:Jan Murks te Scharnegoutum,aangeboden kapitaal 15-0-0,gezin 7 personen.

Q1749:Jan Murks,welgestelde boer te Scharnegoutum,75-0-0,4+4.

WYM 36-371 d.d.26-11-1743:Cornelis Ynses te Scharnegoutum,de man van zijn zuster is overleden;Jan Murks wordt medecurator over hun kinderen Aafke,Murk en Sjoerd.

WYM 36-9 d.d.1-5-1753:Jan Murks,huisman te Scharnegoutum is overleden;ingevolge testament van Jan Murks d.d.2-4-1753 worden als curatoren over de kinderen uit zijn eerste huwelijk benoemd Jan Hendriks,huisman te Speers,en Sjoerd Heerkes,huisman te Tirns.Het betreft Murk(1730) en Geertje(1732).

WYM 55-397 d.d.7-6-1753:inventarisatie en boedelscheiding;niet meer leesbaar;zie hiervoor GJB 1999-blz167/168;de boedel werd verdeeld in 9 delen volgens testament van Jan Murks d.d.2-4-1753.

De weduwe Marijke hertrouwde in 1757 met Jan Jans van Scharnegoutum,overleden 10-8-1783 te Scharnegoutum,volgens overl.register Roodhuis.Mogelijk trouwde zij voor het gerecht van Wymbritseradeel,maar daar pas registratie vanaf 1758.

WYM 36-15v d.d.22-3-1757:Marijke Hendriks gaat hertrouwen met Jan Jans;Wopke Gerbens,huisman te Deersum,en Harmen Hendriks,huisman te Tirns,worden curatoren over de 6 kinderen uit haar eerste huwelijk;het betreft Feikje (14 jaar) en 5 jongere broers en zusters.

Jan is getrouwd in Rauwerderhem op 14 januari 1728 ,voor het gerecht, getrouwd te Roodhuis op 17 januari 1728 voor de kerk (r.k.) met

††† 265 Feikje Ales, afkomstig uit Terzool in 1728, geboren rond 1700, overleden te Scharnegoutum op 27 juli 1739 ,volgens register R.K.Roodhuis.

Zij was in 1728 na het overlijden van haar vader mede-eigenaar van Lutkewierum stem 9;samen met haar broer Louw en zuster Akke.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Geertje Jans Jorna, geboren te Tirns in 1729, gedoopt te Roodhuis op 28 maart 1729 (r.k.), overleden voor 13 november 1732 ,ws.te Scharnegoutum.

 

††††††††††† - Murk Jans Jorna, geboren te Tirns in 1730, gedoopt te Roodhuis op 8 april 1730 (r.k.), zie 132.

 

††††††††††† - Geertje Jans Jorna, geboren te Tirns in 1732, gedoopt te Roodhuis op 13 november 1732 (r.k.), overleden te Lutkewierum op 14 september 1761.

 

††††††††††† - Aafke Jans Jorna, geboren te Scharnegoutum in 1738, gedoopt te Roodhuis op 14 april 1738 (r.k.), overleden voor 1 mei 1753 ,ws.te Scharnegoutum.

 

††† 266 Jan Beernts, overleden te Deersum in 1770 of 1771 ,volgens speciekohier.

Boer te Deersum(1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 14).

Lidmaat Terzool na belijdenis op 23-3-1731;met attestatie naar Deersum 1743;op lidmatenlijst Deersum/Poppingawier 1731-1772.

V1744:Jan Beerns te Deersum,aangeboden kapitaal 8-0-0,gezin 9 personen.

Q1749:Jan Beerns,boer te Deersum,4+3,38-9-0.

Jan is getrouwd rond 1728 met

††† 267 Bauk Pieters, geboren rond 1705, overleden te Deersum na 1743.

Lidmaat Terzool na belijdenis op 23-3-1731;1743 met attestatie naar Deersum/P. en daar op lidmatenlijst.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Jans, gedoopt te Terzool op 27 maart 1729.

 

††††††††††† - Hilde Jans, gedoopt te Terzool op 26 augustus 1731.

 

††††††††††† - Grietje Jans, gedoopt te Terzool op 19 april 1733 (n.h.), zie 133.

 

††††††††††† - Pieter Jans, gedoopt te Terzool op 12 juni 1735.

 

††††††††††† - Rein Jans, gedoopt te Terzool op 25 november 1737.

 

††††††††††† - Hildebrand Jans, gedoopt te Terzool op 20 november 1740.

 

††† 270 (?) Cornelis Zwarts.

Schuitevaarder te IJlst(Q1749).

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Clara Cornelis, afkomstig uit IJlst in 1749, zie 135.

 

††† 272 Anne Fokkes, afkomstig uit Oosterwierum in 1730, geboren rond 1700, overleden te Britswerd in 1764 of 1765 ,volgens speciekohier.

Te Oosterwierum(1730);boer te Bozum (1738 gebr.stem 9) en te Mantgum (1748 en 1758 gebr.stem 5 en 10);woont te Britswerd vanaf 1763.

V1744:Anne Fockes te Bozum,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 14-0-0.

Q1749:Anne Fokkes te Mantgum,welgesteld boer,4+0,52-17-0.

BAA-32 d.d.12-6-1755:Anne Fokkes te Mantgum en Gerben Gerbens te Oosterwierum als ooms curatoren over de kinderen van wijlen Rients Gerbens en wijlen Tietje Tjebbes en ook over de kinderen van wijlen Sytse Jans en Reintje Gerbens i.v.m. de nalatenschap van hun grootouders Gerben Gerbens (de oude) en Berber Willems.

Hij was sinds 27-8-1730 door doop/belijdenislidmaat van de D.G.Kromwal bij Britswerd en overleed in het vermaningshuis aldaar.

Anne is getrouwd te(?) rond 1725 met

††† 273 Jetske Gerbens, afkomstig uit Oosterwierum in 1722, geboren rond 1700, overleden te Mantgum in 1761 of 1762 ,volgens speciekohier.

Jetske Gerbens van Oosterwierum en haar broer Rients Gerbens werden beiden door doop/belijdenis op 13-11-1722 lidmaat van de D.G.Kromwal.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Fokke Annes, geboren rond 1728 ,ws.te Oosterwierum, zie 136.

 

274†† Job Jentjes Faber, geboren te Weidum in het jaar 1692, overleden Wommels voor 26 sep 1758.

 

Boer te Weidum(1728,1738 en 1748 gebr.stem 4).

V1744:Job Jentjes te Weidum,aangeboden kap.10-0-0,gezin 5 personen.

Q1749;Job Jentjes te Weidum,gemeen boer,5+0,,43-8-0.

HOF 12344 d.d.20-12-1730:in de zaak van Hette Baerd c.s.te Joure contra Coert Dirks als curator over Pyter Baerd,wordt hij als getuige gehoord op 30-6-1730;Job Jentjes,huisman te Weidum,is dan in het 38e jaar.

HOF 12747 d.d.8-6-1734:in de zaak van de kerkvoogden van Weidum contra Dr.Samuel AEstwarda als curator over de nalatenschap van wijlen grietman Ernst Mockema van Harinxma thoe Sloten,wordt hij als getuige gehoord op 29-6-1732;Job Jentjes,huisman te Weidum,is dan in het 40e jaar.

BAA 100-17 d.d.17-7-1743:Job Jentjes en Acke Ulbes,huislieden te Weidum,zijn failliet;met een totale schuld van 2846-2-0.

Zwager Jelle Heeres,getrouwd met Tryntje Ulbes,heeft op verzoek diverse schulden betaald;daarom is er inventarisatie en boelgoed;de opbrengst 1269-0-0 gaat naar Jelle Heeres c.ux.;Job Jentjes c.ux.kopen op 17-7-1743 vee van hun terug tegen schuldbekentenis.

Lidmatenboek Wommels:op 24-5-1750 worden Job Jentjes en Akke Ulbes uit Weidum ingeschreven te Wommels.

Hij is tot overlijden in 1758 (?) met zijn zoon Ulbe boer te Wommels(floreen 57 of stem 27). In het stemkohier van 1758 is zoon Ulbe Jobs daar boer op ďBlauwhuisĒ of ďHottingaĒ.

HEN 67-155 d.d.1-5-1760: op 26-9-1758 als Job en zijn vrouw beiden zijn overleden tekenen de kinderen Ulbe,Jentje,Antje,Sjoukje,Tjetsje en Jiskje een overeenkomst met hun tante Trijntje Ulbes,de grootste crediteur van hun wijlen ouders. De kinderen doen afstand van de boedel.

 

Job was getrouwd met

†††††††††

††† 275 Akke Ulbes, geboren rond 1695,overleden Wommels voor 26 sep 1758.

 

BAA 109-62v-69 d.d.1778/1779: Haar zuster Tryntje Ulbes is kinderloos overleden als weduwe van Jelle Heeres, koopman te Baard.

De erfgenamen zijn: de kinderen en kleinkinderen van Akke Ulbes en van Sjoukje Ulbes.

De kinderen van Akke Ulbes en Job Jentjes zijn dan: Jentje Jobs, boer te Baard; Sjoukje Jobs,vrouw van Hessel Jelles Fopma te Schillaard; Tjitske Jobs, vrouw van Fokke Annes, boer te Mantgum; Ulbe Jobs, boer te Winsum; Jisck Jobs, vrouw van Seerp Jacobs, boer te Jellum; de kinderen van Antje Jobs bij Sjoerd Clasen te Huins; de kinderen van Tryntje Jobs bij Fedde Heeres, boer onder Franeker.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

- Jentje Jobs Faber, geboren voor 1723 (?), overleden Baard 17 jan 1788.

 

In 1755,1765 en 1783 boer te Baard.

Belijdenis te Baard op 13-6-1755.

 

Jentje is getrouwd Baard 20 mei 1753 met Tetje Gerrits, afkomstig uit Baard, overleden aug 1793

 

Belijdenis met volwassendoopte Baard op 15-6-1755.

 

- Tryntje Jobs Faber, geboren Baard 1723, overleden 26 jan 1754

 

Lidmaat te Franeker.

 

Tryntje is getrouwd Baard 22 mei 1747 met Fedde Heeres.

 

Fedde was boer onder Franeker (Lutjelollum).

 

- Ulbe Jobs Faber, geboren rond 1725 (?)

 

Ulbe was in 1758 boer te Wommels en in 1778 boer te Winsum.

 

- Antje Jobs Faber, geboren rond 1725 (?)

 

††††††††††† - Tjitske Jobs Faber, geboren te Weidum voor 1729, zie 137.

 

- Jisckje Jobs Faber, geborente Weidum 4 mei 1729, gedoopt aldaar op 15 mei 1729†††††††

 

††††††††††† - Sieuke Jobs Faber, geboren te Weidum op 4 mei 1732, gedoopt aldaar op 11 mei 1732, jong overleden.

 

††††††††††† - Sjoukje Jobs Faber, geboren te Weidum op 22 oktober 1733, gedoopt aldaar op 25 oktober 1733.

 

††† 276 Ljomme Fockes, afkomstig uit Oldeboorn in 1717, geboren rond 1690.

Hij woonde volgens het reŽelkohier 1720/1723 als huurder Oldeboorn 57 en in 1724 Oldeboorn 47.In 1726 wordt hem daar de huur opgezegd door Anne Hilles.

 

Ljomme is getrouwd te Oldeboorn op 22 januari 1717 met

††† 277 Antje Melles, afkomstig uit Oldeboorn in 1717.

Misschien is zij een dochter van Melle Tjebbes,mr.schoenmaker te Oldeboorn,die daar driemaal trouwde.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Fokke Ljommes, afkomstig uit Oldeboorn in 1755, geboren rond 1720, zie 138.

 

††† 278 (?) Tjeerd Pieters.

Tjeerd Pieters van Oldeboorn trouwt 28-1-1714 te Oldeboorn met Ynskje Douwes van Oldeboorn.Hij laat geen kinderen dopen te Oldeboorn.In 1716 huurt hij volgens het reŽelkohier huis nr.47 te Oldeboorn.Hij was in 1718 gebruiker van plaats 79 Oldeboorn en 1724/1728 van plaats 11 te Nes.Daarna kwam hij in Lytshuizen terecht.In 1738 huurt hij een half huis (73b) te Oldeboorn,maar in 1740 wordt hem daar de huur opgezegd.Hij,oud-huisman,hertrouwt in 1756 met Antje Ysbrands en met haar woont hij in het nieuwe huis nr.63 te Oldeboorn.

V1744:Tjeerd Pieters te Oldeboorn,insolvent,4 personen.

Q1749:Tjeerd Pieters te Oldeboorn,3+0,17-6-0.

Een zoon is vermoedelijk Jitze Tjeerds.

Jitze Tjeerds van Oldeboorn trouwt 21-11-1751 te Oldeboorn met Hylkje Pieters van Oldeboorn.Hij is geboren 1715/1716,want in 1756 wordt hij als getuige gehoord en is dan in het 41e jaar,koopman te Oldeboorn en doopsgezind.

Q1749:Jitze Tjeerds te Oldeboorn,vrijgezel,1+0,17-6-0.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw (Ynskje Douwes ?):

 

††††††††††† - waarschijnlijk Tjeerdje Tjeerds, afkomstig uit Oldeboorn in 1755, geboren in het jaar 1723, zie 139.

 

††† 280 Hendrik Everts, overleden te Oudehaske in 1756 of 1757 ,volgens speciekohier.

Boer te Haskerhorne tot ca.1725 (1698,1708 en 1718 gebr.stem 9);rentenier te Oudehaske tot 1750;te Nijehaske 1751/1755;te Oudehaske vanaf 1756.

Lidmaat te Haskerhorne;diaken 1-1-1706;ouderling 1-1-1721.

HAS 31-208 d.d.20-4-1729:Hendrik Everts curator over Sake Klazes,in het 20e,zoon van zijn overleden broer Klaas Everts.

V1744:Hendrik Everts te Haskerhorne,gezin 2 personen,aangeboden kapitaal 3-0-0

Q1749:Hendrik Everts te Oudehaske,wel begoedt,2+0,22-11-0.

Hendrik is getrouwd voor 1697 ,ws.te Haskerhorne (trouwboek daar begint 1697) met

††† 281 Itie Jolts, overleden te Oudehaske in 1756 of 1757 ,volgens speciekohier.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jolt Hendriks, gedoopt te Haskerhorne op 16 september 1697.

 

††††††††††† - Evert Hendriks, gedoopt te Haskerhorne op 3 april 1701, zie 140.

 

††† 282 Jan Tjeerds Tadema, geboren te Joure, gedoopt aldaar op 15 april 1655, overleden aldaar op 7 maart 1718, begraven aldaar.

Hij was zilversmid te Joure;ook secretaris van Haskerland (1701).

Lidmaat Joure na belijdenis op 29-10-1678.

In 1698 met zijn vrouw en zwagers voor 50% eigenaar van stem 43 St.Nicolaasga.

Hij wordt genoemd in de proclamatieboeken HAS 55-65 met pr.12/6,19/6 en 26/6 1693;HAS 55-78 met pr.15/6,22/6 en 29/6 1694;HAS 56-43v met pr.17/6,24/6 en 31/6 1701:Janke Jans,weduwe Tjeerd Dirks,verkoopt haar huis te Joure voor 600 car.gld.aan haar zoon secretaris Jan Tadema en Geeltje Pecama,echtelieden (getekend 7-10-1700 bij notaris Schultink);HAS 56-44 met pr.17/6,24/6 en 31/6 1701:Janke Jans,weduwe Tjeerd Dirks in leven dorprechter en ontvanger te Joure,verkoopt haar kleine huis te Joure voor 300 car.gld.aan Jan Tadema en Geeltje Pecama (getekend 21-12-1700 bij notaris Schultink);HAS 56-98 met pr. 27/3,24/4 en 29/5 1702 bij verkoop;HAS 56-177 met pr.14/2,14/3 en 28/3 1707 bij koop.

Jan is getrouwd te Joure op 16 november 1679 met

††† 283 Geeltje Sipkes van Pecama, geboren te Leeuwarden op 3 augustus 1658, gedoopt aldaar op 4 augustus 1658, overleden te Joure op 27 juli 1708, begraven te Huizum op 3 augustus 1708.

Voor geboorte-en overlijdensdatum,zie G.N.1983-240.

Lidmaat Joure na belijdenis op 23-7-1675.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Catharina Jans Tadema, geboren te Joure op 21 november 1680, gedoopt aldaar op 21 november 1680, overleden aldaar op 25 december 1680.

 

††††††††††† - Ciprianus Jans Tadema, geboren te Joure op 11 april 1683, gedoopt aldaar op 15 april 1683, overleden aldaar op 5 december 1738, begraven aldaar.

 

††††††††††† - Grietje Jans Tadema, geboren te Joure op 26 maart 1685, gedoopt aldaar op 29 maart 1685, overleden aldaar op 14 juni 1685.

 

††††††††††† - Catharina Jans Tadema, geboren te Joure op 8 juni 1686, gedoopt aldaar op 13 juni 1686, overleden aldaar op 18 september 1717, begraven aldaar.

 

††††††††††† - Wilhelmus Jans Tadema, geboren te Joure op 13 januari 1689, gedoopt aldaar op 17 januari 1689, overleden te Lemmer op 7 oktober 1718, begraven aldaar.

 

††††††††††† - Janke Jans Tadema, geboren te Joure op 27 oktober 1691, gedoopt aldaar op 1 november 1691, overleden aldaar tussen 1730 en 1740.

 

††††††††††† - Antje Jans Tadema, geboren te Joure op 4 januari 1693, gedoopt aldaar op 4 januari 1693, overleden aldaar op 3 maart 1693.

 

††††††††††† - Tjeerd Jans Tadema, geboren te Joure op 16 juni 1694, gedoopt aldaar op 17 juni 1694, overleden aldaar op 2 augustus 1694.

 

††††††††††† - Grietje Jans Tadema, geboren te Joure op 30 september 1695, gedoopt aldaar op 2 oktober 1695, zie 141.

 

††††††††††† - Anna Maria Jans Tadema, geboren te Joure op 5 december 1696, gedoopt aldaar op 6 december 1696, overleden aldaar op 22 januari 1697.

 

††††††††††† - Doodgeboren zoon, geboren te Joure op 6 mei 1698.

 

††††††††††† - Doodgeboren zoon, geboren te Joure op 15 september 1699.

 

††††††††††† - Anna Maria Jans Tadema, geboren te Joure op 30 januari 1701, gedoopt aldaar op 6 februari 1701, overleden aldaar op 10 april 1757, begraven aldaar.

Anna is getrouwd op 21 maart 1723 (1) met Harmanus Frickens, overleden te Joure op 6 augustus 1728.

Anna is getrouwd te Joure op 23 januari 1735 (2) met Jacob Jacobs Rodenhuis.

 

††††††††††† - Doodgeboren zoon, geboren te Joure op 4 april 1702.

 

††† 284 Pier Dirks, geboren te Oosterlittens in 1665 of 1666, overleden na 1714.

Geboorte volgens GJB 2004-76.

V1714:woont te Weidum,gezin 6 personen.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - Dirk Piers, zie 142.

 

††† 288 Rinze Klazes, geboren rond 1710, overleden te Jelsum in 1772 of 1773 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Jelsum (1744,1749).

Lidmaat te Jelsum na belijdenis op 2-5-1734;op ledenlijst daar in 1752 en 1772.

V1744:Rinse Clases te Jelsum,gezin 7 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:Rinse Clases,arbeider te Jelsum,3+4,18-9-0.

Rinze is getrouwd te(?) rond 1732 met

††† 289 Grietje Gerbens, geboren rond 1712, overleden te Jelsum in 1782 of 1783 ,volgens speciekohier.

Lidmaat Jelsum na belijdenis op 2-5-1734;op ledenlijst 1752 en 1772.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Klaas Rinzes, gedoopt te Jelsum op 19 april 1733, zie 144.

 

††††††††††† - Gerben Rinzes, gedoopt te Jelsum op 15 mei 1735.

 

††††††††††† - Neeltje Rinzes, gedoopt te Jelsum op 2 september 1736.

 

††††††††††† - Tryntje Rinzes, geboren te Jelsum op 16 januari 1739, gedoopt aldaar op 18 januari 1739.

 

††††††††††† - Simon Rinzes, geboren te Jelsum op 25 maart 1741, gedoopt aldaar op 9 april 1741, overleden aldaar op 13 februari 1743 ,volgens register Jelsum.

 

††††††††††† - Sibren Rinzes, geboren te Jelsum op 6 november 1742, gedoopt aldaar op 25 november 1742.

 

††††††††††† - Tietje Rinzes, geboren te Jelsum op 29 maart 1745, gedoopt aldaar op 18 april 1745.

 

††††††††††† - Anne Rinzes, geboren te Jelsum op 26 februari 1748, gedoopt aldaar op 7 april 1748.

 

††††††††††† - Simon Rinzes, geboren te Jelsum op 3 november 1751, gedoopt aldaar op 5 november 1751.

 

††††††††††† - Harmen Rinzes, geboren te Jelsum op 7 augustus 1755, gedoopt aldaar op 24 augustus 1755.

 

††† 292 (?) Jan Eentjes, overleden te Roordahuizum op 9 mei 1765 ,volgens lidmatenboek.

Mr.kuiper te Roordahuizum.

Lidmaat te Roordahuizum in 1739 en 1752;ouderling in 1739.

V1744:Jan Eentjes te Roordahuizum,gezin 2 personen,aangeboden kapitaal 5-0-0.

Q1749:Mr.kuiper te Roordahuizum,3+0,29-11-0.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Symen Jans, afkomstig uit Roordahuizum in 1751, geboren rond 1725, zie 146.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Antje Jans.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Joeke Jans.

 

††† 294 Klaas Gerrits, geboren te Wytgaard in 1685 of 1686, overleden te Wirdum in 1758 of 1759 ,volgens speciekohier.

Dopen te Wirdum 31-12-1685/21-3-1686 ontbreekt,dus ws.in die periode gedoopt.

Wagenmaker te Wytgaard onder Wirdum(1720,1749).

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 2-2-1715;op lidmatenlijst 1-1-1749.

V1744:Klaas Gerrits te Wirdum,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 6-0-0.

Q1749:Klaas Gerrits,wagenmaker te Wirdum,5+0,26-0-0.

Woont volgens speciekohier:1748/1758 Wirdum 55;1759 overleden;in 1751 de opmerking "een dogter getrouwt aan Symen Kuipers te Roodhuisum"

Klaas is getrouwd te Wirdum op 19 mei 1720 met

††† 295 Tjitske Reins, gedoopt te Wirdum op 26 mei 1697, overleden aldaar in 1756 of 1757 ,volgens speciekohier.

Bij huwelijk in 1720 uit Idaard.Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 11-5-1721;op lidmatenlijst 1-1-1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Geertje Klazes, gedoopt te Wirdum op 25 december 1721.

Geertje is getrouwd te Wirdum op 7 mei 1746 met Wybe Reins, afkomstig uit Wirdum.

 

††††††††††† - Gerrit Klazes, gedoopt te Wirdum op 30 januari 1724.

 

††††††††††† - Lolkje Klazes, gedoopt te Wirdum op 20 mei 1725, zie 147.

 

††††††††††† - Aafke Klazes, gedoopt te Wirdum op 31 augustus 1727, overleden aldaar tussen 1727 en 1729.

 

††††††††††† - Afke Klazes, gedoopt te Wirdum op 11 december 1729, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Tryntje Klazes, gedoopt te Wirdum op 6 december 1733, op jonge leeftijd overleden.

 

††† 300 Arjen Coerts, overleden na 1764 ,ws.te Gauw.

Timmerman te Gauw(1744,1749).Woont als gealimenteerde te Gauw(1759,1764).

V1744:Arjen Coerts te Gauw,gezin 2 personen,aangeboden kapitaal 2-0-0.

Q1749:Arjen Coerts te Gauw,gemene timmerman,3+0,17-0-0.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - Arjen Arjens, geboren rond 1715, wonende te Gauw, overleden aldaar in 1785 of 1786 ,volgens speciekohier.

 

††††††††††† - Botte Arjens, geboren rond 1725, zie 150.

 

††††††††††† - Symen Arjens, wonende te Gauw, overleden na 1786 ,ws.te Gauw.

 

††† 304 Pieter Gerbens, geboren te Jelsum in 1694 of 1695, overleden te Rauwerd op 27 april 1775 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Rauwerd (1728,1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 29).

V1744:Pieter Gerbens te Rauwerd,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 6-0-0.

Q1749:Pieter Gerbens boer te Rauwerd,3+0,23-15-0.

Op lidmatenlijst Rauwerd 1-5-1772.

 

Pieter is getrouwd te Rauwerd op 3 september 1719 met

†††††††††

††† 305 Lolkje Hylkes Wiarda, geboren rond 1694 ,ws.te Roordahuizum, overleden te Rauwerd in 1760 of 1761 ,volgens speciekohier.

 

Lidmaat Rauwerd na belijdenis op 26-10-1714 als jongedochter.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Wabke Pieters, gedoopt te Rauwerd op 26 juli 1720.

 

††††††††††† - Reinu Pieters, gedoopt te Rauwerd op 25 december 1721.

 

††††††††††† - Akke Pieters, gedoopt te Rauwerd op 14 april 1724, overleden aldaar tussen 1724 en 1726.

 

††††††††††† - Akke Pieters, gedoopt te Rauwerd op 20 oktober 1726.

 

††††††††††† - Gerben Pieters, gedoopt te Rauwerd op 30 januari 1729.

 

††††††††††† - Hylke Pieters, gedoopt te Rauwerd op 20 mei 1731.

 

††††††††††† - Hette Pieters, gedoopt te Rauwerd op 23 oktober 1735, zie 152.

 

††††††††††† - Jorryt Pieters, gedoopt te Rauwerd op 23 oktober 1735.

 

††† 306 Sjuk Wytses, overleden na 1760 ,ws.te Oosterend.

 

Boer te Rauwerd(1720);boer te Sybrandaburen (1728 en 1738 gebr.stem 11); boer te Rauwerd(1744);boer te Poppingawier(1748 en 1758 gebr.stem 9);woont vanaf 1760 te Oosterend.

V1744:Sjoek Wytses te Rauwerd,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 3-0-0.

Q1749:Sjoek Wytses,boer te Poppingawier,3+2,30-2-0.

Lidmaat Rauwerd na belijdenis op 26-1-1720;op lidmatenlijst Sybrandaburen 1728;naar Poppingawier en daar op lijst in 1731;naar Sybrandaburen en daar op lijst in 1738;op lidmatenlijst Oosterend na 1760.

 

Sjuk is getrouwd rond 1719 met

†††††††††

††† 307 Hinke Dirks, geboren rond 1700, overleden na 1760 ,ws.te Oosterend.

 

Lidmaat Rauwerd na belijdenis op 26-1-1720;na 1760 op lidmatenlijst Oosterend.

Misschien had zij ook nog kinderen,die geboren zijn te Sybrandaburen 1724/1728,want het doopboek aldaar heeft een leemte 1708-1728.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Dirk Sjuks, gedoopt te Rauwerd op 26 maart 1719.

 

††††††††††† - Antje Sjuks, gedoopt te Rauwerd op 26 juli 1720.

 

††††††††††† - Wytske Sjuks, gedoopt te Rauwerd op 25 december 1722.

 

††††††††††† - Janke Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen op 1 mei 1729.

 

††††††††††† - Tryntje Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 3 mei 1731.

 

††††††††††† - Klaaske Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 18 oktober 1733.

 

††††††††††† - Akke Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 11 december 1735.

 

††††††††††† - Pietje Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 19 januari 1738, zie 153.

 

††††††††††† - Douwe Sjuks, gedoopt te Sybrandaburen/Terzool op 3 april 1740.

Douwe is getrouwd voor 1767 met Clara Doedes.

 

††† 308 Jentje Sytses, geboren te Poppingawier rond 1672, gedoopt aldaar op 12 juni 1701 ,volwassendoop, overleden aldaar tussen 1728 en 29 november 1735.

 

Boer te Deersum(1708 gebr.stem 2); boer te Rauwerd(1718 gebr.stem 1,Harsta-state);boer te Poppingawier(1728 gebr.stem 3) en te Rauwerd(1728 gebr.stem 1).

Jentje was eerder getrouwd op 28-3-1701 te Poppingawier met Antje Jans.Zij overleed 1707/1711 te Deersum/Poppingawier.Uit zijn 1e huwelijk 3 kinderen:de zoons gedoopt te Poppingawier en de dochter te Deersum n.l.Sytse op 5-3-1702,Jan op 28-9-1704 en Antje op8-1-1708.

RAU 74-81,82 d.d.6-6-1717:hij en zijn echtgenote Akke tekenen een schuldbekentenis.

HvF 11480 d.d.27-10-1724:schepen Bavius Nauta te Leeuwarden contra Wybe Saeghmans en Tiete Johannes,resp.timmerman en metselaar te Leeuwarden inzake slecht gelegde dakpannen op de stelp,waar Jentje Sydses woonde. Bavius was eigenaar van Harstate.Als getuigen worden gehoord op 8-10-1723: Jentje Sydses,huisman te Rauwerd,51 jaar;zijn zoon Sydse Jentjes,22 jaar en zijn vrouw Acke Tetmans,40 jaar.

De zoons Sytse en Jan ontvingen hun moederlijk erfdeel 7-11-1728,resp.2-11-1731 en hun vaderlijk erfdeel op 15-5-1732.

Jentje was lidmaat van Deersum/Poppingawier.

 

Jentje is getrouwd te Deersum op 14 augustus 1712 met

†††††††††

††† 309 Akke Tetmans, afkomstig uit Deersum in 1712, geboren rond 1683, overleden te Rauwerd tussen 28 maart 1740 en 25 april 1740.

 

Boerin te Rauwerd na overlijden man (1738 gebr.stem 1).

Zij testeert 28-3-1740 en is op 25-4-1740 reeds overleden.

RAU 44-220-229v d.d.25-4-1740:inventarisatie in het sterfhuis van Akke Tetmans,weduwe Jentje Sytses;ze was op 29-11-1735 al weduwe,maar misschien was haar man al overleden voor 15-5-1732;haar meerderjarige zoon Wybe had zijn vaderlijk erfdeel ontvangen op 16-7-1739;de minderjarige zoons Tetman en Age komen onder curatele van Romke Pieters te IJsbrechtum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Wybe Jentjes, boer te Poppingawier, gedoopt te Deersum op 11 augustus 1713, overleden na 1751 ,voor maart 1759.

Wybe is getrouwd te Poppingawier op 21 mei 1736 met Janke Eelkes.

 

††††††††††† - Tetman Jentjes, gedoopt te Deersum op 24 maart 1720, zie 154.

 

††††††††††† - Age Jentjes, gedoopt te Poppingawier op 12 januari 1727, overleden na 1775.

Age is getrouwd te Poppingawier op 11 juni 1764 met Japke Gerbens.

 

††† 310 Berend Hotses, gedoopt te Irnsum op 17 september 1682, overleden te Wirdum tussen 1744 en 1749.

Boer te Poppingawier(in 1718 gebr.stem 19) en boer te Wirdum (in 1728 en 1738 gebr.stem 82).

V1744:Beern Hotses te Wirdum;aangeboden kapitaal 15-0-0;5 personen.

Hij was al voor 1711 getrouwd met een onbekende vrouw,die ws.bij of kort na de geboorte van zoon Hotse is overleden.Zoon Hotse werd gedoopt 3-5-1711 te Poppingawier.

Berend staat op de lidmatenlijst Deersum/Poppingawier 25-8-1720.

Berend is getrouwd te Poppingawier op 14 maart 1723 met

††† 311 Tjitske Harmens, afkomstig uit Poppingawier in 1723, overleden na 1749.

Boerin te Wirdum na overlijden van haar man.

Q1749:Beern Hotses weduwe,boerin te Wirdum,goed reeuw en beslag,4+0,50-0-0.

Op lidmatenlijst Deersum/Poppingawier na 1720.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Hieke Berends, gedoopt te Poppingawier op 5 december 1723, zie 155.

 

††† 312 Doeke Baukes Hellema, gedoopt te Hallum op 22 oktober 1702, overleden te Ferwerd in het jaar 1762 ,voor 9-12-1762.

Boer te Hallum(1738 gebr.stem 74;1748 eig./gebr.stem 32,Jansma state,ook gebr.stem 22,60 en 61;1758 eig./gebr.stem 32 en gebr.stem 60).

Hij was rechter en bijzitter Gerecht Ferwerderadeel;ook genoemd als brouwer.

Doeke trouwde op 23-5-1728 te Hallum met Imke Aukes,gedoopt 22-11-1705 te Marrum,dochter van Auke Sybrands,mr.schoenmaker te Marrum en Antje Nob

Emke overleed 1736/1737 te Hallum.

Uit zijn 1e huwelijk 4 kinderen,gedoopt te Hallum:Bauke op 30-10-1729,Auke op 20-4-1732,Arjen op 28-3-1734 en Antje op 22-4-1736.

Lidmaat te Hallum na belijdenis op 6-5-1729;op lidmatenlijst 1734 en 1758.

V1744:Doeke Baukes te Hallum,gezin 10 personen,12-0-0.

Q1749:D.B.te Hallum,welgestelde boer,7+4,75-3-0 +14-3-0.

FER 39 d.d.6-11-1730:hij wordt samen met zijn broer Harmen curator over de kinderen van hun broer Pieter Baukes,die overleden is.De weduwe Fetje Ates gaat hertrouwen.

FER 39 d.d.18-3-1738:zijn moeder Tryntje Harmens is overleden;erfgenamen zijn dan Harmen Baukes voor een derde,Doeke Baukes voor een derde en de twee kinderen van Pieter Baukes ieder voor een zesde.

FER 39 d.d.3-6-1740:curator inzake de nalatenschap van de overleden Sietse Johannes op Jouwsmaburen onder Hallum.Sietse was ws.een oom van zijn vrouw.

FER 49 d.d.9-12-1762:na zijn overlijden worden Bouwe Montes Boersma en Hans Folkerts te Hallum benoemd als curatoren over zijn minderjarige kinderen;dat zijn Wieger,22 jaar,Pieter,19 jaar en op reis naar IndiŽ,Anne,16 jaar,Trientje,14 jaar,Aaltje,11jaar en Gerrit,8 jaar.

Daarna volgt de inventarisatie,waarbij ook de 4 kinderen uit eerste huwelijk zijn betrokken.

 

Doeke is getrouwd te Hallum op 14 december 1738 met

††† 313 Ytje Wiegers, gedoopt te Hallum op 24 februari 1715, overleden na 1754.

Niet bij lidmaten Hallum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Pieter Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 18 mei 1739, overleden aldaar voor 1743.

 

††††††††††† - Wyger Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 12 maart 1741, zie 156.

 

††††††††††† - Pieter Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 8 december 1743, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Anne Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 24 april 1746.

 

††††††††††† - Tryntje Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 1 december 1748.

 

††††††††††† - Aaltje Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 4 april 1751.

 

††††††††††† - Gerrit Doekes Hellema, gedoopt te Hallum op 7 april 1754.

 

††† 314 Lykle Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 17 februari 1709, overleden na 1749.

Arbeider en schipper te Surhuisterveen.

V1744:Lykle Dirks te Surhuisterveen,insolvent,4 personen.

Q1749:L.D.te Surhuisterveen,arme arbeider,3+2,16-3-0.

Lykle is getrouwd te Surhuisterveen op 18 april 1728 met

††† 315 Grietje Jans, overleden na 1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sijke Lykles, gedoopt te Surhuisterveen op 17 juli 1729.

 

††††††††††† - Grietje Lykles, gedoopt te Surhuisterveen op 20 december 1733, zie 157.

 

†††††††††

316 Jacob Seerps, gedoopt te Hylaard op 1 mei 1698, overleden te Boksum in 1788 of 1789 ,volgens speciekohier.

Boer te Boksum (1728,1738,1748,1758,1768 en 1778 gebr. stem 2).

Na het overlijden van schoonvader Wopke Hendriks op diens boerderij.

In 1748 op lidmatenlijst Boksum.

V1744:Jacob Seerps te Boksum,gezin 7 personen,aangeboden kapitaal 15-0-0.

Q1749:Jacob Seerps,boer te Boksum,6+0,67-7-0.

TIE 45 d.d.21-2-1729:hij is voorspreker van de kinderen van Jetske Wopkes,zijn overleden schoonzuster,te weten Jacob Alberts en Evert Alberts (hun vader Albert Jacobs is hertrouwd met Dieuke Jans).

 

Jacob Seerps ging op 9-3-1760 te Wirdum in ondertrouw met Rinske Sybrens van Wirdum.†† Rinske overlijdt als weduwe 1798/1799 te Britsum.

 

Hij woont volgens speciekohier als veehouder 1748/1788 Boksum 3;1789 de weduwe naar Wirdum.

Personeelkohier:1741,1742 en 1764 2000 car.gld;1788 2500 car.gld.;1789 de erven d.w.z.Seerp Jacobs weduwe nom.lib.te Jellum,Homme Dirks nom.ux.te Boksum ieder voor het derde deel van 2500 car.gld.en Andle Hendriks en Sytse Hommes nom.ux.te Wirdum samen voor het derde deel van 2500 car.gld. en de weduwe zelf voor 820 car.gld.

 

Jacob is getrouwd rond 1720 ,ws.te Boksum met

 

††† 317 Tietje Wopkes, overleden te Boksum in 1752 of 1753 ,volgens speciekohier.

Niet bij lidmaten te Boksum in 1748.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jetske Jacobs, geboren te Boksum in het jaar 1723.

 

††††††††††† - Seerp Jacobs, gedoopt te Boksum op 7 maart 1727, overleden voor 1788.

 

††††††††††† - Hiltje Jacobs Westra, geboren te Boksum rond 1 januari 1729, overleden aldaar op 28 mei 1813.

Hiltje is getrouwd te Boksum op 29 juli 1752 met Homme Dirks Kalma, gedoopt te Rauwerd op 2 april 1724, overleden te Boksum op 17 januari 1814.

 

††††††††††† - Hendrik Jacobs, geboren te Boksum in het jaar 1730 ,maar daar niet in doopboek,, zie 158.

 

††† 318 Andele Sjoerds Andringa, gedoopt te Wirdum op 13 januari 1689, overleden aldaar in 1766 of 1767 ,volgens speciekohier.

Boer te Wirdum(in 1728 gebr.van stem 51;in 1738,1748 en 1758 gebr.stem 16).

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 2-2-1715;ook opledenlijst vanaf 1-1-1749.

V1744:Andele Sjoerds te Wirdum,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 15-0-0.

Q1749:Andele Sjoerds,boer te Wirdum,4+0,57-0-0.

Andele is getrouwd te Wirdum op 1 januari 1721 met

††† 319 Lysbet Sjoerds, gedoopt te Hallum op 25 februari 1700, overleden na 1767 ,ws.te Wirdum.

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 11-5-1721;ook op ledenlijst vanaf 1-1-1749.

In 1735 verkoopt zij met haar zuster Dieuke 3,5 pm.bouwland op de Leye.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sjoerd Andeles Andringa, boer te Wirdum, gedoopt te Wirdum op 28 december 1721, overleden aldaar op 21 juni 1802.

 

††††††††††† - Tjitske Andeles Andringa, gedoopt te Wirdum op 22 september 1726, zie 159.

 

††† 320 Wiltje Symens, gedoopt te Hallum op 12 februari 1699, overleden na 1768 ,ws.te Ferwerd.

Woont in 1737 te Hallum,maar vanaf 1738 boer te Ferwerd (in 1738,1748,1758 en 1768 gebr.van floreen 12 (44 p.m.) en 166 (10 p.m.).Hij is ws.overleden voor 1778.

Niet bij de lidmaten van Hallum of Ferwerd.

V1744:Wiltje Symens te Ferwerd,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 5-0-0.

Q1749:Wiltje Symens,gering boer te Ferwerd,4+3,36-19-0.

Wiltje is in ondertrouw gegaan te Marrum/Westernijkerk op 4 mei 1736 met

††† 321 Akke Lammerts, afkomstig uit Marrum in 1736, overleden na 1749 ,ws.te Ferwerd.

Geen N.H.lidmaat te Hallum of Ferwerd.Was zij van doopsgezinde huize ?

Haar broer is misschien Pieter Lammerts,boer te Ferwerd,zie 323.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Symen Wiltjes, gedoopt te Hallum op 21 april 1737.

 

††††††††††† - Johannes Wiltjes, geboren rond 1738 ,ws.te Ferwerd,maar niet gedoopt aldaar, zie 160.

 

††† 322 Sjoerd Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 22 oktober 1693, overleden aldaar tussen 1745 en 1747 ,voor 15-5-1747.

Boer te Ferwerd(1728 gebr.stem 21;1738 gebr.stem 21 en 23).

V1744:Sjoerd Tjallings te Ferwerd,gezin 7 personen,aangeboden kapitaal 10-0-0.

FER 49 d.d.4-7-1747:zijn weduwe Janke gaat hertrouwen en daarom vindt inventarisatie plaats.

FER 39 d.d.15-5-1747:de kinderen Thomas Sjoerds,11 jaar en Froukje Sjoerds,8jaar,krijgen als curatoren zijn broer Aut Tjallings,schipper te Ferwerd en Watze Piers,boer te Ferwerd.

Sjoerd is getrouwd rond 1734 ,ws.te Ferwerd met

††† 323 Janke Thomas, geboren 1709/1710, overleden na 1753 ,ws.te Ferwerd.

Zij hertrouwde in 1747,ws.te Ferwerd, met Pieter Lammerts, geboren omstreeks 1704 en overleden na 1804.

Uit haar 2e huwelijk:Klaas Pieters Hogendijk,geboren te Ferwerd 12-9-1750,gedoopt aldaar 17-8-1753 en daar overleden 29-10-1828;Jan Pieters,geboren te Ferwerd juni 1753,gedoopt aldaar 17-8-1753;en ws.Lammert Pieters.

Haar man Pieter Lammerts is boer te Ferwerd (1758,1768 en 1778 gebr.stem 23).

Q1749:Pieter Lammerts,"seer geringe boer" te Ferwerd,3+2,37-9-0.

Janke noch Pieter bij N.H.lidmaten Ferwerd.

FER 5-26v : op 3-8-1774 wordt informatie ingewonnen bij Pieter Lammerts, huisman onder Ferwerd, oud 70 jaar, en bij Janke Thomas, huisvrouw van Pieter Lammerts, oud 65 jaar.

Pieter wordt nog genoemd te Ferwerd in speciekohier en reŽelkohier 1805.

 

Uit het huwelijk van Sjoerd en Janke:

 

††††††††††† - Thomas Sjoerds, gedoopt te Ferwerd op 29 mei 1735, overleden na 15 mei 1747.

 

††††††††††† - Lysbet Sjoerds, gedoopt te Ferwerd op 10 februari 1737, overleden voor 1741.

 

††††††††††† - Froukje Sjoerds, gedoopt te Ferwerd op 15 mei 1738, zie 161.

 

††††††††††† - Lysbet Sjoerds, geboren te Ferwerd op 2 oktober 1741, gedoopt aldaar op 1 april 1742, overleden aldaar voor 15 mei 1747.

 

††† 324 Gerrit Pieters, gedoopt te Dongjum op 20 maart 1692, overleden te Sexbierum tussen 1728 en 1738.

Boer te Sexbierum (1728 gebr.stem 18);ws.ook gebr.stem 7 Tzummarum in 1728.

Lidmaat te Dongjum na belijdenis op 24-11-1713;met zijn vrouw 4-11-1714 als lidmaten naar Sexbierum.

Gerrit is getrouwd te Dongjum op 2 februari 1710 met

††† 325 Richtsje Jelles, gedoopt te Dongjum op 6 juni 1686, overleden te Sexbierum in 1765 of 1766 ,volgens speciekohier.

Boerin te Sexbierum na overlijden van haar man (1738,1748 en 1758 gebr.stem 18);1738 ws.ook van stem 7 Tzummarum.

Lidmaat Dongjum na belijdenis op 24-11-1713.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Geyske Gerrits, gedoopt te Dongjum op 22 februari 1711.

 

††††††††††† - Gertje Gerrits, gedoopt te Dongjum op 20 november 1712, overleden voor 1762.

 

††††††††††† - Jelle Gerrits, boer te Sexbierum, gedoopt te Sexbierum op 24 november 1714, overleden aldaar tussen 1778 en 1788.

 

††††††††††† - Jisk Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 29 december 1715.

 

††††††††††† - Pieter Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 17 januari 1717.

 

††††††††††† - Reyner Gerrits, ,later Reynder, gedoopt te Sexbierum op 2 oktober 1718, zie 162.

 

††††††††††† - Jan Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 6 oktober 1720.

 

††††††††††† - Grietje Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 1 november 1722.

 

††††††††††† - Tetje Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 1 januari 1724.

 

††††††††††† - Jan Gerrits, gedoopt te Sexbierum op 9 maart 1727.

 

††† 326 Hein Atzes, afkomstig uit Baard in 1726, overleden te Winsum.

Lidmaat te Winsum na belijdenis te Baard op 8-6-1727;7-8-1728 met zijn vrouw als lidmaten naar Oosterlittens,maar 19-10-1732 weer van Oosterlittens naar Winsum.

Hein is getrouwd te Winsum/Baard op 10 februari 1726 met

††† 327 Tjitske Klazes, afkomstig uit Winsum in 1726, overleden te Sexbierum.

Lidmaat te Winsum na belijdenis te Baard op 8-6-1727.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Klaas Heins, gedoopt te Winsum op 14 maart 1728.

 

††††††††††† - Jeltje Heins, gedoopt te Winsum op 6 maart 1729.

 

††††††††††† - Tietje Heins, gedoopt te Winsum op 11 november 1731.

 

††††††††††† - Jeltje Heins, gedoopt te Winsum op 14 februari 1734.

 

††††††††††† - Pietje Heins Walta, geboren te Winsum(Fr.) in 1739 of 1740, zie 163.

 

††† 332 Jorrit Wopkes, overleden te Weidum in 1765 of 1766 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Weidum.

V1714:Jorrit Wopkes te Weidum,gezin 3 personen.

V1744:J.W.te Weidum,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal nihil(insolvent)

Q1749:J.W.te Weidum,old en arm arbeider,2+0,8-9-0.

Jorrit is getrouwd te Weidum (?) voor 1714 met

††† 333 Antje Wybes, overleden na 1749 ,ws.te Weidum.

Zij en haar man Jorrit e.l.te Weidum in 1730.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Wybe Jorrits, geboren te Weidum rond 1720, zie 166.

 

††† 334 Michiel Oepkes, geboren rond 1675, overleden na 1724 ,ws.te Peins/Zweins.

Dienstknecht te Schalsum bij Hendrik Hendriks (1698).

Hij trouwde op 12-11-1699 te Peins met de weduwe Aafke Sasses uit Peins,dochter van Sas Jarigs en Antje. Aafke is overleden 2-3-1701 te Ried (volgens lidmatenboek).Uit dit huwelijk zijn geen kinderen gedoopt.

Hij werd lidmaat te Schalsum na belijdenis en volwassendoop op 22-4-1698;lidmaat te Peins/Zweins in 1699 en 1705.

Michiel is getrouwd te Peins/Zweins op 14 september 1704 met

††† 335 Antje Pieters, afkomstig uit Peins/Zweins in 1701, geboren rond 1680, overleden na 1724 ,ws.te Peins/Zweins.

Antje was weduwe van Tjerk Tjeerds met wie zij op 6-2-1701 te Peins/Zweins was getrouwd.Er werden uit dit huwelijk geen kinderen gedoopt.

Zij lidmaat Peins/Zweins na belijdenis op 4-2-1705.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 27 september 1705, overleden aldaar op 22 oktober 1705.

 

††††††††††† - Tryntje Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 20 maart 1707.

 

††††††††††† - Oepke Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 27 januari 1709.

 

††††††††††† - Aafke Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 22 februari 1711, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Pieter Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 12 februari 1713, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Tjetske Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 7 augustus 1715, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Rintje Michiels, gedoopt te Peins/Zweins op 8 augustus 1717.

 

††††††††††† - Tetje Michiels, geboren te Peins/Zweins op 27 april 1724, gedoopt aldaar op 25 mei 1724, zie 167.

 

††† 336 Pier Watzes, gedoopt te Oenkerk op 25 december 1671, overleden te Ferwerd tussen 2 oktober 1709 en 26 mei 1711.

Boer te Wanswerd 1692/1697;boer te Ferwerd vanaf 1697( 1698,1700 en 1708 gebr.stem 37,de kloosterplaats).Inventarisatie van zijn boedel 26-3-1711.

Lidmaat te Wanswerd na belijdenis op 10-5-1696;met att.naar Ferwerd 8-8-1697.

FER 16-84 d.d.4-11-1709:Pier Watses en Antje Jarichs,echtpaar te Ferwerd,proclameren de koop van land.

FER 39 d.d.26-5-1711:zijn weduwe gaat hertrouwen;Tjalling Gerbens te Hallum,aangetrouwde oudoom,wordt curator over zijn kinderen Gerben,ca.17 jaar,Jarig,ca.14 jaar,Grietje,ca.10 jaar en Watse,ca.4 jaar.

Pier is in ondertrouw gegaan te Hallum op 16 januari 1692 en getrouwd in het jaar 1692 ,zeer ws.te Wanswerd/Jislum met

††† 337 Antje Jarichs, geboren te Jislum rond 1670, overleden te Ferwerd tussen 1752 en 1754 ,na 28-9-1752.

Boerin te Ferwerd na overlijden Pier Watzes.

Zij hertrouwde in 1711,ws.te Ferwerd,met Bote Tjammes,geboren te Ferwerd als zoon van Tjamme Botes en overleden aldaar op 9-12-1777 (103 jaar oud ?).Uit dit huwelijk geen gedoopte kinderen te Ferwerd.

Bote was eerst knecht bij Pier Watses.Antje en Bote waren gebr.stem 37 in 1718,1728,1738 en 1748.

Antje op de lidmatenlijst Wanswerd 17-11-1695;met att.naar Ferwerd 8-8-1697.

Bote Tjammes:volgens de "Leeuwarder Saturdagse courant"d.d.13-12-1777 zou hij bij overlijden 103 jaar en 37 weken oud geweest zijn en dus geboren in 1674.Maar hij hertrouwde omstreeks 1754 met Hiltje Wygers en liet uit dat huwelijk 2 kinderen dopen (hij zou dan ouder zijn geweest dan 80 jaar).

FER 75-200v d.d.8-2-1717:Bote Tammes en Antje Jarigs,echtelieden te Ferwerd,als schuldeisers.

FER 75-245 d.d.10-4-1718:idem.

V1744:Bote Tjammes te Ferwerd,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 8-0-0.

Q1749:Bote Tjammes,gemeen boer te Ferwerd,6+0,57-7-0+10-0-0.

FER 63-367:Antje Jarichs en Bote Tjammes,echtpaar te Ferwerd,proclameren de koop van een huis te Ferwerd volgens koopbrief van 28-9-1752 (pr.9/10,23/10 en 6/11 1752).

 

Uit het huwelijk van Pier en Antje:

 

††††††††††† - Gerben Piers, gedoopt te Wanswerd op 5 april 1693, overleden aldaar in 1693 of 1694.

 

††††††††††† - Gerben Piers, boer te Beetgum, gedoopt te Wanswerd op 17 juni 1694, overleden te Beetgumermolen op 24 maart 1783 ,in het 90e jaar.

Gerben is getrouwd te Beetgum op 8 mei 1729 met Wyke Scheltes Heslinga, gedoopt te Beetgum op 4 november 1708, overleden aldaar op 23 juli 1804, dochter van Schelte Jacobus Heslinga en Eelkje Klazes.

 

††††††††††† - N.N., geboren te Wanswerd in 1695 of 1696, overleden voor 1711.

 

††††††††††† - Jarich Piers Ferwerda, mr.brouwer te Leeuwarden, geboren te Wanswerd in het jaar 1697, overleden te Leeuwarden op 19 april 1775.

Hij wordt burger van Leeuwarden op 16-9-1722 en is mr.brouwer aldaar.Niet bij lidmaten te Leeuwarden.

Jarich is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 9 januari 1723 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar op 13 juni 1723 ,Westerkerk (1) met Hendrikje Cornelis, afkomstig uit Leeuwarden in 1723, overleden voor 1764.

Jarich was gehuwd (2) met Martien Alberts Meijer, begraven te Leeuwarden op 19 juni 1783 ,Oldehoofsterkerkhof,.

 

††††††††††† - Grietje Piers, gedoopt te Ferwerd op 25 september 1701, overleden na 1773.

Grietje was gehuwd met Tjipke Hendriks, boer te Ferwerd.

 

††††††††††† - Watze Piers, gedoopt te Ferwerd op 2 juni 1707, zie 168.

 

††† 338 Pieter Pieters, gedoopt te Marrum op 14 mei 1671, overleden te Ferwerd in februari 1731.

Mr.wagenmaker te Ferwerd (1695 en 1731).In 1708 gebr.floreen 109 Ferwerd.

Hij trouwde ws.1693/1694 te Ferwerd met Jelske Pieters,overleden aldaar voor 1702.

Uit het 1e huwelijk 3 kinderen:Sytske,geboren 1694/1695;Pieter,gedoopt te Ferwerd 17-1-1696;Antje,gedoopt te Ferwerd 21-2-1697.

Pieter lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 24-10-1695,evenals zijn vrouw Jelske.

FER 39 d.d.23-3-1703:zijn vrouw Jelske Pieters is overleden;voor hun kinderen Sytske,ca.8 jaar en Pieter,ca.7 jaar,wordt Teekele Tysses te Engelum als curator benoemd.

FER 43-309v d.d.23-3-1703:Inventarisatie omdat Pieter Pieters,mr.wagenmaker te Ferwerd,is hertrouwd met Aukje Sipkes;curator Teekele Tysses behartigt de belangen van de kinderen Sytske en Pieter;hij is "bestemoeders man".

FER 15-339:Pieter Pieters,mr.wagenmaker te Ferwerd,en Pieter Hendriks te Berlikum,proclameren de koop op 8-8-1706 voor 292 car.gld.(pr.20/9,4/10 en 18/10/1706).

FER 39 d.d.20-2-1731:Pieter Pieters overleden;zijn 2e vrouw Aukje Sipkes was reeds eerder overleden;de broer van Aukje,Sjoerd Sipkes,huisman onder Marrum,wordt curator over de minderjarige kinderen Sieds,Saapke,Jelske en Sipke.

Pieter is getrouwd voor 10 augustus 1702 ,ws.te Ferwerd, met

††† 339 Aukje Sipkes, geboren rond 1676 ,ws.te Marrum,maar niet vermeld in doopboek, overleden te Ferwerd voor 1731.

Misschien trouwde ze al 1697/1698 met Pieter Pieters;omdat de naam Sjoerd uit haar familie komt,zullen de jongens,die 1698 en 1700 gedoopt zijn,wellicht haar kinderen zijn.

Lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 10-8-1702 en dan getrouwd met Pieter Pieters.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Sjoerd Pieters, gedoopt te Ferwerd op 23 januari 1698, overleden aldaar voor 26 mei 1700.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Sjoerd Pieters, gedoopt te Ferwerd op 26 mei 1700, overleden aldaar voor 15 oktober 1702.

 

††††††††††† - Sjoerd Pieters, gedoopt te Ferwerd op 15 oktober 1702, overleden aldaar in het jaar 1759 ,voor 19-3-1759.

Boer te Ferwerd(1738 gebr.stem 48,samen met zijn broer Sieds).

Testeert 3-1-1759, waarbij zijn broers Syds en Jan als curatoren voor de kinderen worden aangewezen (FER 39 d.d.19-3-1759).

FER 39 d.d.19-3-1759:zijn broers Sieds Pieters te Nijkerk en Jan Pieters te Ferwerd worden benoemd als curatoren over de kinderen Pieter,5 jaar,Sipke,4 jaar,en Auke,2 jaar.Deze 3 kinderen zijn in 1768 en 1778 voor 50% eigenaar van Reinalda,stem 5 te Nijkerk.

FER 39 d.d.30-9-1761:Sjoerd Sipkes te Marrum,zijn oom,en zijn broer Sieds Pieters te Westernijkerk wordenals curatoren benoemd over de kinderen.

 

Sjoerd was gehuwd met Nantje Aebles, overleden na 1761.

 

††††††††††† - Jan Pieters, gedoopt te Ferwerd op 4 januari 1705, overleden 19-4-1774volgens aangifte collateraal (FER 85).

Wagenmaker te Ferwerd.

FER 39 d.d.19-3-1759 en 9-4-1761:Jan Pieters mede-curator over de kinderen van zijn overleden broer Sjoerd Pieters.

FER 85 d.d.2-5-1774: aangifte door Syds Pieters,huisman te Nijkerk, dat Jan Pieters, in leven wagenmaker te Ferwerd ab intestato is overleden 19-4-1774.

Op 13-5-1774 inventarisatie en erfgenamen zijn dan ieder voor een vierde deel: Syds Pieters, Saapke Pieters (getr.met Watze Piers), kinderen van wijlen Jelske Pieters en Willem Piers, kinderen van wijlen Sjoerd Pieters.

 

 

††††††††††† - Sieds Pieters, gedoopt te Ferwerd op 11 september 1707, zie 172.

 

††††††††††† - Saapke Pieters, gedoopt te Ferwerd op 11 december 1712, zie 169.

 

††††††††††† - Jelske Pieters, gedoopt te Ferwerd op 17 maart 1715, overleden na 1731.

 

Jelske was gehuwd met Willem Piers

 

††††††††††† - Sipke Pieters, gedoopt te Ferwerd op 24 april 1718, overleden aldaar voor 15 oktober 1719.

 

††††††††††† - Sipke Pieters, gedoopt te Ferwerd op 15 oktober 1719, overleden na 1731.

 

340 Johannes Rienks, geboren in 1679/1680 te Ferwerd (?), overleden te Ferwerd 1751/1752.

 

Boer te Ferwerd(1708 gebr.stem 52,1718 gebr.stem 28 en 52,1728,1738 en 1748 gebr.stem 53,Jansma State).

Hij was doopsgezind en staat in 1711 bij de lidmaten van D.G.Holwerd.

FER 76 Ė99 d.d.25-3-1708: Johannes Rienx en Sytske Symens,echtelieden in de Ryp onder Ferwerd lenen van Jan Romkes Roula en Douwe Romkes Roula 700 car.gld. tegen 4% rente.

FER 76-99v d.d.31-7-1709 : idem 100 car.gld.

WED 20d.d.24-9-1709:Jan Johannes, huisman onder Ternaard c.ux., kopen land te Wierum voor 740 car.gld. van Sytske Symens, huisvrouw van Johannes Rienx, huisman te Ferwerd.

FER 19-67v d.d.28-4-1732: Jan Romkes Roula en Douwe Romkes Roula kopen bouwland te Ferwerd voor 1050 car.gld. van Johannes Rienx,huisman en Sytske Symens,echtelieden in de Ryp onder Ferwerd.

FER 19-129v: 1e pr. 8-3-1734: Jakle Bockes en Grytje Tymens,echtelieden te Ferwerd,kopen voor 400 car.gld. huis enz. in de Ryp onder Ferwerd van Johannes Riencks en Sytske Symens,wonende onder Ferwerd (koopbrief d.d.16-2-1734).

FER 63-83:1e pr.26-10-1746 Franciscus Couperus van Leeuwarden koopt een deel van Groot Tania onder Blija van Sytske Symens en Johannes Rienx, echtpaar in de Ryp onder Ferwerd voor de somma van 281 car.gld. en 5 st. (koopbriefd.d.20-10-1746).

V1744:Johannes Rienks te Ferwerd,gezin 7 personen,aangeboden kapitaal 12-0-0.

(de zoons Rienk en Biense niet meer thuiswonend)

Q1749:Johannes Rienks,boer te Ferwerd,bestaat redelijk wel,6+0,71-12-0+8-0-0.

(de zoons Rienk,Biense en Jacob niet meer thuiswonend).

HvF 12007 d.d.11-5-1728:In de zaak van Albertus Aemilius van Coenders als man en voogd van Richarda Lucia van Harinxma thoe Sloten contra Folkerus Huydekoper,chirurgijn te Ferwerd,over vrije doorgang,wordt Johannes Rienks als getuige gehoord op 28-11-1727.Johannes is dan huisman te Ferwerd,47 jaar en doopsgezind.Hij verklaarde,dat hij in 1708 op de boerderij was komen wonen en dat hij al 11 jaar vrije doorgang had over het stuk land dat Huidekoper heeft gekocht.

HvF 13239 d.d.5-4-1740:De zaak van Aucke Thomas,arbeider te Giekerk,contra Luibbe Wytses,timmerman te Ferwerd.Beiden waren erfgenaam van Rochus Pyters van Ferwerd,die op 13-9-1731 een testament had laten maken met o.a.Johannes Rienks als getuige.Aucke vecht het testament aan,maar wordt niet ontvankelijk verklaard.Johannes Rienks,huisman onder Ferwerd,59 jaar,werd op 28-1-1739 als getuige gehoord.

ReŽelkohier: in het reŽelkohier 1749 van Ferwerd is hij eigenaar van 5/8 van nr.43 en 44 (zijn zoon Rienk Johannes gebruiker), eig/gebr van nr 44,5 en 144 en gebruiker van nr. 51 en 52 (eigenaar schepen Jansma); in het reŽelkohier van Ferwerd 1751 wordt hij ook vermeld als meier op nr.51 en in 1752 en 1757 wordt daar zijn weduwe vermeld.

Opmerking bijGEN 37 en GEN 278:hij is geen zoon van Rienk Oenses en geboorte en overlijden zijn daar onjuist.

Zie voor Johannes Rienks en zijn gezin ook GJB 2012-141.

 

Johannes is getrouwd teFerwerd (?) in het voorjaar 1707met

 

††† 341 Sytske Symens, geboren te Ternaard in het jaar 1689, overleden te Ferwerd tussen 1758 en 1768.

 

Boerin te Ferwerd na overlijden van haar man (1758 gebr.stem 53,Jansma-state).

Na overlijden van haar vader in 1704 staat zij onder curatele van haar grootvader en vanaf 1705 onder curatele van haar oom Lieuwe Clases.

WED 114-271 d.d.30-7-1707:De voogdij over Sytske wordt door Lieuwe Clases,huisman te Bollingawier,overgedragen aan haar man Johannes Rienks en Lieuwe doet afrekening van beheer vanaf7-8-1705.

Zij was doopsgezind en staat in 1711 met haar man bij de lidmaten D.G.Holwerd.

ReŽelkohier:in 1752 en 1757 is schepen Jousma eigenaar van Ferwerd 51 en Johannes Rienx weduwe meierse (dit betreft stem 53).

Zij is in die jaren ook eigenaar/gebruiker van Ferwerd 144.

Zij zal zijn overleden 1758/1768,want in 1768 is Jakle Johannes (haar jongste zoon ) gebruiker van stem 53,Jansmastate.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Rienk Johannes, geboren te Ferwerd , vermoedelijk 1708, zie 350.

 

- Siemen Johannes, geboren te Ferwerd, vermoedelijk rond 1712

††††††††††††

Lidmaat D.G. Holwerd na volwasssendoop op 19-11-1747.

Vermoedelijk niet lang daarna als vrijgezel overleden (niet vermeld bij Q 1749).

 

††††††††††† - Biense Johannes, geboren te Ferwerd omstreeks 1715, zie 170.

 

††††††††††† - Jacob Johannes, geboren te Ferwerd rond 1720, overleden aldaar in het jaar 1782 ,voor 8-4-1782.

 

Boer te Ferwerd (1748 gebruiker stem 28 en 29;1758 en 1768 gebruiker stem 34 en 35;1768 ook eigenaar en gebruiker stem 25;1778 gebruiker stem 35 en eigenaar stem 25).

Q1749:Jacob Johannes,gemeen boer te Ferwerd,3+2,42-9-0+13-0-0.

Lidmaat D.G.Holwerd na volwassendoop op 21-5-1747.

In 1762 koopt hij land van Titia Margaretha van Coenders en tekent daarvoor een schuldbekentenis (T327-251).

In 1768,1772 en 1775 staat Jacob Johannes te Ferwerd voor 976 cg op het persoonskohier.

Na zijn overlijden worden curatoren benoemd voor dochter Tjitske (19 jaar) uit zijn eerste huwelijk n.l.Pieter Andries,boer te Ferwerd en Klaas Rienks,boer te Ferwerd (FER 39 d.d.8-4-1782).

Als zijn weduwe in 1787 gaat hertrouwen,worden zijn broer Jakle Johannes,boer te Ferwerd en zijn zwager Willem Joukes benoemd als curatoren over de kinderen uit zijn tweede huwelijk n.l.Biense,Jouke,Ytje en Klaas (FER 39 d.d.30-4-1787).

 

Jacob was gehuwd (1) met Jetske Outgers.

 

Jacob was gehuwd (2) met Grietje Joukes.

 

††††††††††† - Klaas Johannes, geboren te Ferwerd rond 1725, overleden te Ternaard tussen 1768 en 1778.

 

Boer te Ternaard (1768 gebr.stem 14 en 19;1778 de weduwe gebr.stem 14 en 19).

In 1768 ook n.ux.eigenaar van Sipma,stem 14.

Lidmaat D.G.Holwerd/Ternaard 22-11-1753.

WED-75 d.d.3-10-1780:de weduwe gaat hertrouwen met Cornelis Lieuwes;voor de 5 kinderen worden de ooms Jakle Johannes te Ferwerd en Klaas Jans Helbeda te Ternaard als curatoren benoemd.Deze kinderen zijn Jan,24,Symen,17,Sytske,15,Rixtje,12,en Grietje,10.

 

Klaas is getrouwd te Ferwerd op 8 juli 1752 met Aaltje Jans Sipma, afkomstig uit Ternaard in 1752, overleden te Ternaard rond 1793, dochter van Jan Klazes Sipma en Rixtje Jorrits.

Lidmaat D.G.Holwerd/Ternaard mei 1754.

Zij hertrouwde op 22-10-1780 te Ternaard met Cornelis Lieuwes.

 

 

††††††††††† - Jakle Johannes, geboren te Ferwerdrond 1730, overleden te Ferwerd na 1804 ,ws.in 1805.

 

Boer te Ferwerd (1768,1778,1788 en 1798 gebruiker stem 53,Jansma-state;in 1788 ook gebruiker/eigenaar van stem 25,in 1778 nog in bezit van zijn broer Jacob Johannes).

Hij zal wel als jongste zoon op de boerderij het pachten van Jansmastate hebben overgenomen.

Hij was doopsgezind en lidmaat D.G.Holwerd, volwassendoop op 11-5-1760;daar nog op lidmatenlijst in 1786.

In 1768,1772 en 1775 staat Jakle Johannes te Ferwerd op het persoonskohier voor 976 cg.

FER 81-148 d.d.2-6-1796:Jakle Johannes en Grietje Hendriks,echtpaar te Ferwerd,leenden 300 car.gld.aan Jelke Tamboeser en Sjoukje Johannes,echtpaar te Ferwerd,getekend 20-6-1780 te Dokkum.

FER 68-18 (pr.11/6,25/6 en 9/7/1804): Jakle Johannes en Grietje Hendriks,echtelieden te Ferwerd,kopen land te Hogebeintum.

Hij woont volgens speciekohier als boer 1797/1805 Ferwerd 32.

Niet in overlijdensregister FER 1806/1811 en niet bij namen 1811.

 

Jakle is getrouwd te Ferwerd 8 april 1759 met Antje Cornelisdr, afkomstig uit Ternaard. Het huwelijk wordt vermeld in het trouwboek van Ternaard.

 

Jakle is getrouwd te Ferwerd op 20 december 1772 met Grietje Hendriks, afkomstig uit Holwerd in 1772, overleden te Ferwerd op 9 maart 1811 ,ook volgens lidmatenboek,.

 

Grietje lidmaat D.G.Holwerd, volwassendoop op7-11-1773;op lidmatenlijst in 1786.

De leeftijd bij overlijden(82 jaar) lijkt niet juist,tenzij de in 1787 geboren Sytske Jakles niet haar eigen dochter is.

 

††† 342 Sytse Dirks, geboren voor 1680, overleden te Blija op 5 september 1729 ,volgens lidmatenboek.

 

Woont te Blija (1711,1719).

Sytse trouwde op 24-4-1698 te Blija/Hogebeintum met Jeycke Hayes,overleden 1710/1711 te Blija.

Uit zijn 1e huwelijk:dochter Reinu,gedoopt te Blija 31-7-1711 en dan enige jaren oud.

Wordt in 1721 genoemd als lidmaat te Blija.

Sytse is getrouwd te Blija/Hogebeintum op 18 oktober 1711 met

††† 343 Neeltje Hendriks, overleden na 1730.

Lidmaat te Blija na belijdenis op 4-2-1715;op lidmatenlijst aldaar in 1721.

Neeltje hertrouwde op 16-7-1730 te Hogebeintum met Marten Jans uit Blija.

FER 39 d.d.25-9-1730:Neeltje Hendriks te Blija.

 

Uit het huwelijk van Sytse en Neeltje:

 

††††††††††† - Dirk Sytses, gedoopt te Blija op 9 oktober 1712, overleden voor 1730.

 

††††††††††† - Sytske Sytses, gedoopt te Blija op 15 september 1715, zie 171.

 

††††††††††† - Hendrik Sytses, gedoopt te Blija op 8 januari 1719, overleden na 1758.

FER 39 d.d.25-9-1730:hij erft van zijn grootmoeder Tjamke Buwes.

In 1757 havenchercher te Dokkum en mede-curator over de kinderen van zijn zuster Sytske n.l.Jan Klazes,in 't 18e en Rinske,in 't 11e. (FER 39 d.d. 8-7-1757).

 

††† 344 =338 (Pieter Pieters)

††† 345 =339 (Aukje Sipkes)

 

††† 346 Dirk Taekes, geboren te Ferwerd (?) rond 1675, overleden voor/in 1719 .

Hij woonde met zijn vrouw op de Rijp onder Ferwerd.

Lidmaat Ferwerd na belijdenis op 28-1-1712;met attestatie naar Blija 27-4-1714.

FER 39 d.d.30-10-1719:Dirk Taekes is overleden en de weduwe Tryntje Wybrens ook.

Jan Taedes te Blija wordt curator over dochter Antje Dirks,in't 4e jaar.

FER 39 d.d.27-8-1726:naast Jan Taedes te Blija wordt de zwager van Dirk,Ype Wybrens te Stiens, als curator over Antje benoemd. Jan Taedes legt dan rekening af van beheer ten overstaan van Ype Wybrens.

FER 39 d.d.21-8 1727: Jan Taedes is overleden; zijn dochter Trijntje Jans, in haar 7e jaar, krijgt als curatoren Tjeerd Taedes oom van vaderszijde en Gerben Fransen aangehuwde oom van moederszijde.

FER 39 d.d.12-4-1728:Jan Taedes is overleden;in zijn plaats wordtKornelis Scheltes,huisman onder Ferwerd, curator over Antje Dirksin 't 13e jaar..

 

Dirk is getrouwd rond 1710 ,ws.te Ferwerd met

†††††††††

††† 347 Tryntje Wybrens, geboren te Stiens op 25 november 1685, gedoopt aldaar op 20 december 1685, overleden 1719.

Lidmaat Ferwerd na belijdenis op 28-1-1712;lidmaat Blija 27-4-1714 met att.van Ferwerd.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Antje Dirks, gedoopt te Blija op 1 april 1716, zie 173.

 

††† 348 Jacob Sybrens Twijnstra, geboren te Pingjum rond 1692, overleden te Hallum in 1765 of 1766.

Boer te Vrouwenparochie(1718 medegebr.stem 15 Vrouwenparochie en gebr.stem 4 Sint Anna;1738 ged.eig.en gebr.stem 10 en 20 Vrouwenparochie).Boer te Stiens(1728 en 1738 gebr.stem 61) en te Hallum(1748 en 1758 eig.en gebr.stem 14 en 69);in 1748 ook gebr.stem 65 en 66 Hallum;in 1758 ook eig.stem 42 Ferwerd.

Hij was doopsgezind,1730 lidmaat D.G.Hijum en voorganger te Hijum in 1761.

V1744:Jacob Sybrens te Stiens,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 16-10-0.

Q1749:Jacob Sybrens te Hallum,zeer welgestelde boer,5+0,140-3-0+15-0-0.

FER 63-156:J.S.koopt land te Hallum (pr.3/2,17/2 en 3/3/1709.

FER 39 d.d.17-7-1720:Jacob Sybrens is curator.

FER 39 d.d.3-6-1740:J.S.,huisman onder Stiens,is schuldeiser.

FER 63-316/320:J.S. c.ux. te Hallum kopen meerdere stukken land te Hallum;koopbrieven d.d. 4-12-1751 (pr.6/1,24/1 en 7/2/1752).

FER 63-423:J.S. te Hallum koopt een stemdragende zate onder Ferwerd,60 p.m.;koopbrief 25-11-1753 (pr.21/1,4/2 en 18/2/1754).

FER 63-553:J.S.koopt;koopbrief 9-9-1755 (pr.1/12,15/12/1755 en 26/1/1756).

FER 39 d.d. 25-7-1764 en 24-10-1764:hij en zijn vrouw leven nog en worden genoemd als grootouders van Ebe,de zoon van dochter Tetje.

Jacob Sybrens en zijn vrouw Antje testeerden 21-2-1758.

 

Jacob is getrouwd te Vrouwenparochie op 19 december 1717 met

†††††††††

††† 349 Antje Jacobs Brolsma, geboren te Hallum rond 1692, overleden na 1764 ,ws.te Hallum.

Na overlijden van haar vader was zij in 1728 voor 50% eigenaar van stem 61 Stiens;ook in 1738 voor 50% eigenaar,maar in 1748 niet meer.

Zij was in het bezit van een zilveren lepel met de letter B(Brolsma);deze lepel wordt beschreven in de inventaris van haar zoon Jacob.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sybren Jacobs Twijnstra, geboren te Vrouwenparochie rond 1720, overleden na 1778.

Boer te Marrum.

Na het overlijden van zijn vader eigenaar van stem 14 en 69 Hallum,maar zijn broer Jacob Jacobs gebruiker(1768).

Sybren is getrouwd te Hallum op 9 juli 1747 met Tryntje Ruurds Bokma, gedoopt te Marrum op 3 mei 1722.

 

††††††††††† - Jacob Jacobs Twijnstra, geboren te Vrouwenparochie rond 1724, zie 174.

 

††††††††††† - Tetje Jacobs Twijnstra, geboren rond 1730, overleden in het jaar 1764 ,voor 25-7-1764.

Bij huwelijk in 1751 afkomstig uit Hallum.

Zie voor haar overlijden FER 39 d.d.25-7-1764 en 24-10-1764.

Tetje is getrouwd te Hallum op 14 februari 1751 met Cornelis Ebes Bakker, afkomstig uit IJlst in 1751, overleden na 1764.

 

- Sytske Jacobs Twijnstra

Sytske is getrouwd met Doeke Jans Deinema (haar neef), mededeling Joop Woudstra.

†††††††††

 

††† 350 Rienk Johannes, geboren te Ferwerd, vermoedelijk 1708, overleden te Westernijkerk zomer 1774

 

Boer te Holwerd(1738 gebr.stem 45 "Tjaarda") ;boer te Ferwerd(1748 gebr.stem 25 en 26); boer te Westernijkerk(1758 en 1768 gebr.stem 4,7 en 18).

ReŽelkohier Holwerd: 1735/1741 Rienk Johannes meier van ďTygeraĒ (69,5 pm land en huis, eigenaar Jan Anes erven).

In 1734 en 1742 niet vermeld in het reŽelkohier van Westdongeradeel; dus vermoedelijk vanaf mei 1735 boer te Holwerd en vanaf mei 1742 boer te Ferwerd.

Hij was doopsgezind en wordt als Rieninck Johannes op de lidmatenlijst D.G. Holwerd in 1740 vermeld als man van Claaske Clases, maar is zelf geen lidmaat.

V1744:Rienk Johannes te Ferwerd,gezin 8 personen,aangeboden kapitaal 10-0-0.

Q1749:Rienk Johannes,redelijk welgesteld boer te Ferwerd,6+4,63-15-0+9-0-0.

ReŽelkohier Ferwerd 1746,1749,1751,1752 Ferwerd nr.43 en 44 (d.w.z. stem 25 en 26):

Rienk daar vermeld als meier (zijn vader is grotendeels eigenaar),maar in 1757 is Cornelis Jacobs voor een deel eigenaar/gebruiker van 43 en 44 en zijn moeder Sytske Symens is dan eigenaar/gebruikster van nr.44 en 5.

Persoonskohier Nijkerk 1768,1772 Rienk Johannes voor f 2100, 1774 zijn weduwe en kinderen voor f 3000, 1782 de kinderen Claas, Johannes, Tys, Symen,Baukje (haar man Cornelis Lieuwes) en Foekje ieder voor 694-9, in totaal voor 4166-13-6.

Zijn dochter Sytske is geen volle zuster van zijn andere kinderen; immers bij overlijden van Foekje Rienks erven haar broers en haar zuster Baukje, maar niet de dochter van de al overleden Sytske Rienks.

Zie voor Rienk Johannes en zijn gezin ook GJB 2012-144.

 

Rienk is getrouwd omstreeks 1734 (?) te Ferwerd (?) met (1) een onbekende vrouw††

 

Uit het huwelijk van Rienk en N.N:

 

- Sytske Rienks, geboren te Ferwerdof Holwerd (?) omstreeks 1735 (?), zie 175.

 

Rienk is getrouwd mei 1737met (2)

 

Claaske Clases, geboren te Hallum1711/1712, overleden te Westernijkerk 1779/1780 ,dochter van Claas Jouckes en Bauckje Sapes.

 

Boerin te Westernijkerk na overlijden van haar man (gebr.stem 4,7 en 18 in 1778).

FER 39 d.d.27-3-1714: Claas Joukes is overleden en de weduwe Baukje Sapes is hertrouwd met haar knecht Claas Cornelis op 21-1-1714 te Hallum.

Voor de kinderen Ties Clases, 5 jaar, en Claaske Clases, 2 jaar, worden als curatoren benoemd Teeke Joukes uit Waaxens en Teye Joukes uit Raard, beiden ooms van vaderszijde.

FER 45-349 d.d.27-3-1714 : inventarisatie sterfhuis Claas Joukes.

FER 45-359 d.d.14-6-1737: Claaske Clases, vrouw van Rienk Johannes, wonende Holwerd, voor de helft erfgename van haar wijlen vader, verklaart ontvangen te hebben van Claas Cornelis, huisman onder Ferwerd, een bedrag van 1484-15-12.(Claas Cornelis was hertrouwd met haar moeder Baukje Sapes).

Claaske was evenals haar ouders doopsgezind en zij komt 28-8-1740 met attestatie van D.G.Hijum naar D.G.Holwerd met de verklaring van D.G.Hijum dat ze van die gemeente door volwassendoop voor een aantal jaren lidmaat was geworden (in 1730 nog niet bij de lidmaten van D.G.Hijum).

Haar broer Tys Clases trouwt op zondag 24-3-1737 te Hallum (N.H.) met Janke Taeckes van Waaxens, vermoedelijk een dochter van zijn curator.

 

In het Pers.kohier van Ferwerderadeel Nijkerk 1782 worden haar kinderen ieder voor een zesde deel aangeslagen Claas te Ferwerd, Johannes te Marrum, Tys te Hallum, Symen te Nijkerk, Cornelis Lieuwes c.ux te Holwerd (Baukje) en Foeck te Holwerd (en dus niet Antje, de dochter van Sytske).

 

Uit dit huwelijk

 

- Claas Rienks, geboren te Holwerdomstreeks 1738 , overleden 1782/1783, voor 27 mei 1783 (zie bij zuster Foekje).

 

Claas is getrouwd te Westernijkerk op 28 oktober 1764 met Grietje Reinders Dijkstra, geboren te Blija omstreeks 1740, overleden te Grouw op 26 april 1824, dochter van Reinder Jans en Gertje Gelts.

 

In 1772 is Claes Rienx gebruiker van Hallum 109 (reŽelkohier).

In 1778 is Claas Riencks boer onder Ferwerd als gebruiker van stem 39 (ook nog in 1782).

Op 8-4- 1782 wordt hij nog als curator benoemdover de dochter van zijn overleden oom Jacob Johannes.

In 1797 laat Grietje Reinders een curator benoemen voor haar zoons Jan (21) en Rienk(17).

Grietje wordt als Claas Rienx weduwe vermeld in het speciekohier van Ferwerderadeel te Blija 1797/1799 op nr 57 en 1800/1805 aldaar op nr 42.

De kinderen Reinder, Klaaske, Jan en Rienk dragen de naam Blijstra.

 

 

††††††††††† - Johannes Rienks Rynks, landbouwer, geboren te Holwerd3 feb 1740 (reg.civ.), overleden te Hallum op 25 mei 1821 ,81 jaar,3 maanden en 3 weken.

 

Johannes is getrouwd te Westernijkerk op 21 augustus 1768 met Aukje Siedses Boersma, gedoopt te Westernijkerk op 17 augustus 1749, overleden te Hallum op 25 juni 1826, dochter van Sieds Pieters (172) en Antje Dirks (173).

 

In 1778,1788 en 1798 is Johannes Riencks boer te Marrum, in 1818 boer te Hallum.

 

 

††††††††††† - Thys Rienks Rynks, geboren te Ferwerd 1751, overleden te Vrouwenparochie op 10 september 1829, 78 jaar.

 

Thys is getrouwd te Westernijkerk op 29 september 1776 (1) met Saapke Siedses, gedoopt te Westernijkerk op 7 april 1754, overleden aldaar in het jaar 1781, dochter van Sieds Pieters (172) en Antje Dirks (173).

 

Thys is getrouwd te Hallum op 20 mei 1787 (2) met Tryntje Clases van Egten, gedoopt te Ferwerd op 3 juni 1759, overleden te Hallum in het jaar 1800, dochter van Claas Jilderts van Egten en Geeske Tyssen.

 

Thys is getrouwd te Oudebildtzijl(D.G.) op 15 maart 1801 (3) met Ytje Bienses, geboren te Ferwerd 1758, gedoopt aldaar 14 oktober 1759, overleden te Vrouwenparochie 10 augustus 1829, dochter van Biense Johannes en Sytske Sytses.

 

††††††††††† - Symen Rienks Rienks, geboren te Ferwerd op 8 november 1753, overleden te Pietersbierum op 22 januari 1827, 73 jaar.

 

Symen is getrouwd te Westernijkerk op 14 april 1782 (1) met Aaltje Hessels, geboren te Holwerd, overleden te Oude Leye op 8 maart 1796.

 

Symen is getrouwdte ? in het jaar 1797 (2) met Jeltje Hanses Leistra, geboren te Oude Leye op 25 april 1766, overleden te Tzummarum op 14 februari 1839.

 

In 1778 en 1788 is Symen Riencks boer te Westernijkerk,in 1798 te Oude Leye onder Hallum,in 1818 te Finkum.

 

††††††††††† - Baukje Rienks, overleden te Holwerd in het jaar 1797.

 

Lidmaat D.G.Holwerd.Zij en haar man testeren 28-10-1793 te Holwerd (HvF 16776-122v/131v).Er is een legaat voor D.G.Holwerd en verder een vijfde deel voor haar broers Johannes,Tys en Symen;een vijfde voor de kinderen van broer Klaas en een vijfde voor Antje Jacobs,de dochter van haar overleden half zuster Sytske.

HvF 16776 d.d.6-5-1799:er is een geschil tussen de D.G.Holwerd en haar erfgenamen over het testament.

 

Baukje is getrouwd te Holwerd op 18 oktober 1772 met Cornelis Lieuwes, koopman te Holwerd, overleden te Holwerd tussen 1793 en 1797.

 

††††††††††† - Foekje Rienks, overleden te Holwerd op 23 maart 1783.

 

Zie WED 173-1 d.d.27-5-1783:Aangifte (collateraal), Foekje is ongehuwd en kinderloos overleden op 23-3-1783.

Aangifte door Cornelis Lieuwes, als man en voogd van Baukje, en met last van Johannes te Hallum, Tijs onder Hallum, Sijmen onder Westernijkerk, mitsgaders voor de kinderen van wijlen Klaas Rynks in leven woonachtig onder Ferwerd, ieder voor1/5 erfgenaam van Foekje.

De erfenis gaat in 5 gelijke delen naar haar 3 broers, haar zuster Baukje en naar de kinderen van haar overleden broer Klaas, maar niet naar Antje, dochter van wijlen zuster Sytske.

 

††† 352 Dirk Pieters, overleden na 1718 ,ws.te Tzummarum.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 27-4-1701.

 

Dirk is getrouwd rond 1702 met

††† 353 Froukje Gerrits, gedoopt te Midlum op 4 mei 1684, overleden na 1719.

Zij zal ws.in Tzummarum getrouwd zijn met Dirk,maar het trouwboek Tzummarum 1641/1741 ontbreekt.Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 2-11-1708.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Pieter Dirks, gedoopt te Tzummarum op 23 juli 1702, wonende te Tzummarum in 1744, overleden na 1744.

 

††††††††††† - Lieuwe Dirks, gedoopt te Tzummarum op 26 oktober 1704, wonende te Tzummarum in 1744, overleden na 1744.

 

††††††††††† - Gerben Dirks, gedoopt te Tzummarum op 9 januari 1707.

 

††††††††††† - Jan Dirks, gedoopt te Tzummarum op 15 oktober 1713, zie 176.

 

††††††††††† - Marten Dirks, gedoopt te Tzummarum op 23 februari 1716.

 

††††††††††† - Gerrit Dirks, gedoopt te Tzummarum op 29 januari 1719.

 

††† 354 Tjerk Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 29 oktober 1693, overleden aldaar tussen 1733 en 1741.

Woonde te Tzummarum.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 3-5-1720;op lidmatenlijst 1733.

HOF 11341 d.d.20-12-1723:hierbij is een getuigenis,opgesteld 8-6-1723,van "Tierck Hiddes,woonachtig tot Tjummaerum,out 30 jaers of daaromtrent".Helaas wordt geen beroep vermeld.

Tjerk is getrouwd rond 1718 met

††† 355 Antje Minnes, overleden na 1741 ws.te Tzummarum.

Zij zal ws.in Tzummarum getrouwd zijn met Tjerk,maar het trouwboek daar 1641/1741 ontbreekt.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 3-5-1720;op lidmatenlijst 1733 en 1741.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Tjerks, gedoopt te Tzummarum op 3 maart 1720, zie 177.

 

††† 356 Hessel Hendriks, overleden te Pietersbierum in 1778 of 1779 ,volgens speciekohier.

Arbeider te Pietersbierum.

Lidmaat Pietersbierum na belijdenis op 2-3-1725;lidmaat 1761 en als weduwnaar in 1767.

V1744:Hessel Hendriks te Pietersbierum,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal 1-0-0.

Q1749:H.P.te Pietersbierum,"suinig arbeider",2+0,13-16-8.

Hessel is getrouwd te Pietersbierum op 27 oktober 1723 met

††† 357 Dieuke Johannes, overleden te Pietersbierum in 1759 of 1760 ,volgens speciekohier.

Lidmaat te Pietersbierum na belijdenis op 2-3-1725.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Johannes Hessels, gedoopt te Pietersbierum op 2 december 1725, wonende te Pietersbierum in 1779, overleden na 1779.

 

††††††††††† - Hendrik Hessels Pool, gedoopt te Pietersbierum op 8 februari 1728, zie 178.

 

††††††††††† - Sjoerdje Hessels, gedoopt te Pietersbierum op 29 januari 1730, overleden aldaar voor 20 februari 1735.

 

††††††††††† - Jan Hessels, gedoopt te Pietersbierum op 30 september 1731, overleden aldaar voor 29 maart 1733.

 

††††††††††† - Jan Hessels, gedoopt te Pietersbierum op 29 maart 1733.

 

††††††††††† - Sjoerdje Hessels, gedoopt te Pietersbierum op 20 februari 1735.

 

††† 358 Riemer Gerbens, geboren te Firdgum, gedoopt te Tzummarum op 9 april 1682, overleden in het jaar 1738 ,ws.te Berlikum.

Boer te Tzummarum (1718 en 1728 gebr.stem 10);te Berlikum 1738.

Riemer trouwde ws.omstreeks 1715 te Tzummarum met Tryntje Wopkes,gedoopt 27-12-1696 te Tzummarum,overleden 1724/1728 te Tzummarum/Firdgum,dochter van Wopke Anes en Riemke Anes.

Uit zijn 1e huwelijk 4 kinderen,gedoopt te Tzummarum:Antje op 29-9-1715;Riemke op 27-9-1716;Gerben op 16-1-1718;Gerben op 20-2-1724.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 8-11-1715;nog lidmaat in 1733.

Na overlijden van zijn eerste vrouw is Ane Wopkes,zijn zwager,curator over Antje Riemers en Gerben Riemers,kinderen uit zijn eerste huwelijk en wordt op 2-7-1738 na zijn overlijden ook Jacob Crelis,huisman te Wier,als curator benoemd (BAR 65-69v d.d.2-7-1738).

Riemer is getrouwd rond 1728 ,ws.te Tzummarum, met

††† 359 Iemke Jetses, ,ook Emke, gedoopt te Tzummarum op 22 april 1708, overleden te Tzummarum/Firdgum na 1734 ,ws.1735/1736.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 4-11-1728;nog lidmaat in 1733.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jetse Riemers, gedoopt te Tzummarum op 16 januari 1729, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Ane Riemers, gedoopt te Tzummarum op 17 december 1730, op jonge leeftijd overleden.

 

††††††††††† - Sijke Riemers, geboren te Firdgum, gedoopt te Tzummarum op 2 mei 1734, zie 179.

 

††††††††††† - Ymke Riemers, gedoopt te Tzummarum op 8 januari 1736.

 

††† 360 Ferk Jacobs, gedoopt te Engelum op 25 juni 1673, overleden te Beetgum in 1763 of 1764 ,volgens speciekohier.

Boer te Engelum ca.1700/1708 en te Dronrijp 1708/1715 (1708 gebr.stem 39);boer te Beetgum (1718 gebr.stem 17,gebr.van land volgens floreenkohier in 1728,1738,1748 en 1758);ook voerman(1747) en arbeider(1749).

Ferk trouwde op 28-1-1694 te Engelum met Antje Eises van Vrouwenparochie,als volwassene gedoopt te Engelum op 20-2-1701 en aldaar overleden 1703/1704.

Kinderen uit zijn 1e huwelijk en gedoopt te Engelum:Jan op 16-12-1694,overleden voor 1718;Keimpe op 4-12-1698 en overleden 4-3-1755 te Vrouwenparochie;Antje,niet gedoopt,maar ws.geboren 1703 te Engelum en overleden na 1756 te Beetgum.

Lidmaat te Engelum in 1703,evenals zijn vrouw,daar genoemd Antje IJes;er is geen lidmatenlijst Dronrijp 1709/1772;lidmaat Beetgum 19-8-1725,komende van Dronrijp.

V1744:Verk Jacobs te Beetgum,gezin 3 personen,aangeboden kapitaal 3-0-0.

Q1749:Ferk Jacobs te Beetgum,arbeider,2+0,12-9-0.

MEN 137-51:hij verklaart in 1715 als boer te Dronrijp in gebruik te hebben van secretaris Schick 2 koeien,3 hokkelingen en 2 merrie-veulens na het verlies van zijn eigen koeien.

HOF 13831 d.d.20-12-1747:Ferk Jacobs,voerman te Beetgum,72 jaar en zijn zoon Jacob Ferks,38 jaar,zijn getuigen.

Ferk is in ondertrouw gegaan te Engelum in mei 1704 en getrouwd aldaar op 13 september 1705 met

††† 361 Janke Willems, afkomstig uit Beetgum in 1704, geboren in 1685 of 1686, overleden te Beetgum tussen 1730 en 1748.

Als Antje Willems 19-8-1725 lidmaat te Beetgum,komende van Dronrijp.

HOF 13831 d.d.20-12-1747:in 1725 was zij 39 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Willem Ferks, gedoopt te Engelum op 3 oktober 1706, zie 180.

 

††††††††††† - Jacob Ferks, gedoopt te Dronrijp op 16 september 1708, overleden te Beetgum op 29 juli 1790 ,volgens lidmatenboek.

In 1747 genoemd als timmerman te Beetgum,maar in 1758 als boer gebruiker stem 2 Beetgum.

Als lidmaat van Engelum naar Beetgum 19-2-1734;lidmaat te Beetgum 16-8-1739,28-2-1772 en 1-9-1782 (bij de molen);diaken in 1741;ouderling in 1751,1756 en 1763.

MEN 25:proclamatie van de koop van een huis door Jacob Ferks (koopbrief 12-11-1746).

Jacob was gehuwd met Tjitske Roimers, overleden te Beetgum na 1739.

Als lidmaat van Engelum naar Beetgum 19-2-1734;lidmaat 16-8-1739;daarna vermeld als overleden.

 

††††††††††† - Jeltje Ferks, gedoopt te Dronrijp op 22 maart 1711, overleden na 1762.

 

††††††††††† - Amarens Ferks, gedoopt te Dronrijp in het jaar 1712.

 

††††††††††† - Marten Ferks, gedoopt te Dronrijp op 29 januari 1713.

 

††††††††††† - Jan Ferks, gedoopt te Beetgum op 27 november 1718, overleden te Beetgumermolen op 5 maart 1793 ,volgens lidmatenboek.

Gardenier te Beetgumermolen.Volgens floreenkohier gebruiker van land te Beetgum in 1748,1758,1768,1778 en 1788.

Lidmaat Beetgum na belijdenis op 26-4-1761;lidmaat mei 1765,28-2-1772 en 1-9-1782.

Jan is getrouwd te Beetgum op 13 mei 1753 met Lybrich Gerrits, gedoopt te Beetgum op 31 december 1730, overleden aldaar op 26 januari 1791 ,volgens lidmatenboek.

 

††††††††††† - Pieter Ferks, gedoopt te Beetgum op 8 maart 1722, overleden na 1768.

Gebruiker van land te Beetgum in 1758 en 1768 volgens floreenkohier.

 

††††††††††† - Lysbert Ferks, gedoopt te Beetgum op 29 juni 1725.

 

††††††††††† - Japke Ferks, gedoopt te Beetgum op 9 juli 1730.

 

††† 362 Jan Dirks Spanjer, afkomstig uit Beetgum in 1721, geboren rond 1700, overleden te Beetgum in het jaar 1739.

Woont vanaf 1721 als herbergier in Beetgumermolen (hospes bij de molen).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 18-5-1732.

MEN 92-483 d.d.5-5-1739:weesrekening van wijlen Jan Dirks Spanjer,in leven hengsteman bij Beetgumermolen als curator over Rinse Rinses.Sipk Oedses is de weduwe van Jan Dirks Spanjer.

HOF 12717 d.d.2-3-1734:Willem Span,op het Lekkumer tolhuis,als vader en voorstander over zijn zoon Annius Span contra Jan Dirx Spanjaert,hynxteman te Beetgum.Willem Span c.s. gingen in beroep bij het Hof na de veroordeling door het Nedergerecht Leeuwarden op 20-12-1732 om de schade te betalen aan Jan Dirks.Een springhengst van Jan Dirks was op 18-9-1731 uit een weiland bij Miedum losgebroken om een willige merrie van Willem Span in een naburig weiland te dekken.De zoon Annius had de hengst met een polsstok zodanig verwond,dat de hengst stierf.Jan Dirks had bij scheiding in 1730 de hengst van zijn broer gekocht voor 500 car.gld.Willem Span wordt opnieuw veroordeeld om na taxatie de schade te betalen.

HOF 12859 d.d.27-10-1735:Jan Dirx Spanjaerd contra Willem Span c.s.Willem was in gebreke gebleven om op 18-9-1734 583 car.gld. en 6 stuivers te betalen en wordt nu veroordeeld tot betaling van 649 car.gld. en 17 stuivers.

Jan is getrouwd te Beetgum op 9 juli 1721 met

††† 363 Sipkje Oedses, gedoopt te Beetgum op 24 januari 1697, overleden aldaar in het jaar 1742.

Sipkje werd lidmaat te Beetgum na belijdenis op 18-5-1732.Zij was na het overlijden van Jan Dirks Spanjer de huisvrouw van Mattheus Scheltes Heslinga,maar er is geen huwelijk in Menaldumadeel.

MEN 92-923 d.d.11-5-1742:Inventaris der goederen,nagelaten door wijlen Sipk Oedsdr,vrouw van Mattheus Scheltes Heslinga,eerst weduwe van Jan Dirks Spanjer.Sjoerd Pieters Heslinga,huisman te Beetgum,en Ede Oedses,schipper te Beetgum,worden voogden over haar kinderen Riemke,20 jaar,Oeds,15 jaar,Dirk,12 jaar,en Siebren,10 jaar.

MEN 94-blz.251 d.d.12-2-1744:Weesrekening van Ede Oedses,schipper te Beetgum,curator over Riemke,Dirk,Siebren en Oeds.

Op 30-12-1742 is de ondertrouw van Mattheus Scheltes Heslinga met Janke Sakes te Boksum/Blessum,waarbij wordt aangegeven dat de vrouw van Mattheus al meer dan een half jaar dood is.

 

Uit het huwelijk van Jan en Sipkje:

 

††††††††††† - Rymkje Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 17 januari 1723, zie 181.

 

††††††††††† - Dirkje Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 8 mei 1725, overleden aldaar voor 1742.

 

††††††††††† - Gertje Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 22 juni 1725, overleden voor 1742.

 

††††††††††† - Oeds Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 9 mei 1727, overleden na 1744.

 

††††††††††† - Dirk Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 5 maart 1730, overleden na 1744.

 

††††††††††† - Sybren Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum in augustus 1732, overleden na 1792.

Sybren is getrouwd te Beetgum op 15 april 1792 met Ariaantje Wiltjes, afkomstig uit Beetgum in 1792.

 

††††††††††† - Sybrigje Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 24 juli 1735, overleden aldaar voor 1742.

 

††††††††††† - Klaas Jans Spanjer, gedoopt te Beetgum op 3 maart 1737, overleden aldaar voor 1742.

 

††† 364 Jan Aedes, gedoopt te Hallum op 8 juni 1684, overleden aldaar tussen 1734 en 1744.

Mr.timmerman te Hallum.

Hij trouwde op 23-12-1708 te Hallum met Taetske Sapes van Hallum,ws.te Blija geboren als dochter van Sape Jans en overleden voor 1716 te Hallum.

Uit zijn 1e huwelijk een dochter Jetske,gedoopt 23-3-1710 te Hallum.

Hij werd lidmaat te Hallum na belijdenis op 6-2-1710,samen met zijn eerste vrouw Taetske Sapes;hij op lidmatenlijst in 1717 en 1734.

FER 39 d.d.19-1-1722:Jan Aedes,mr.timmerman te Hallum,wordt benoemd als curator over Pieter Broers (in't 18e),zoon van Baukje Tjepkes,overleden,en haar overleden eerste man Broer Aedes.

FER 39 d.d.3-4-1732:Jan Aedes,mr.timmerman te Hallum,medecurator over de kinderen van Jan Ypes,brouwer te Hallum,overleden,en Baukje Jans,overleden;het betreft Ype Jans,in't 21e,en Geertje Jans,in't 19e.

Jan is in ondertrouw gegaan te Hallum op 22 augustus 1716 met

††† 365 Grietje Meinerts, gedoopt te Hallum op 2 september 1694, overleden na 1744 ,ws.te Hallum.

Lidmaat te Hallum;op lidmatenlijst in 1717 en 1734.

V1744:Jan Aedes weduwe te Hallum,gezin 1 persoon,aangeboden kapitaal nihil.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Taetske Jans, gedoopt te Hallum op 2 mei 1717.

 

††††††††††† - Meinert Jans, gedoopt te Hallum op 13 oktober 1719.

 

††††††††††† - Aede Jans, gedoopt te Hallum op 1 januari 1722, overleden voor 1726.

 

††††††††††† - Hiltje Jans, gedoopt te Hallum op 26 maart 1724.

 

††††††††††† - Aede Jans, gedoopt te Hallum op 6 oktober 1726, overleden voor 1729.

 

††††††††††† - Aede Jans, gedoopt te Hallum op 18 september 1729, overleden te Marrum voor 8 mei 1760.

Aede was gehuwd met Baukje Andries, overleden na 8 mei 1760.

 

-Ljumme Jans, gedoopt te Hallum op 3 augustus 1732, zie 182.

 

366Gerben Rinses, overleden na 1744, ws.voor 1747.

V1744: Gerben Rinses te Anjum met gezin bestaande uit 5 personen.

Q1749: geen Gerben Rinses bij quotisatie Friesland.

ReŽelkohier 1747: zijn vrouw Dieuke is dat jaar huurster van woning 25 te Anjum (de woning waarvan Gerben voorheen eigenaar/gebruiker was).

Gerben was getrouwd met

††††††††† 367 †††††† Dieuke Johannes, overleden na 1747.

 

Uit dit huwelijk :

 

-Rinse Gerbens, gedoopt te Anjum op 22 april 1731

 

-Aaltje Gerbens, gedoopt te Anjum op 7 maart 1734

 

- Hiltje Gerbens, gedoopt te Anjum op 25 mei 1738, zie 183.

 

-Iebeltje Gerbens, gedoopt te Anjum op 4 september 1740

†††††††††

368 Wybren Sjoerds, gedoopt te Marssum op 16 september 1714, overleden na 1766 ,ws.te Marssum of Beetgum.

Arbeider te Marssum na 1738;woont na 1749 te Beetgum,verarmd en onderhouden door de diaconie van Marssum.

V1744:Wybren Sjoerds te Marssum,aangeboden kapitaal 1-10-0,gezin 3 personen.

Q1749:Wybren Sjoerds,arbeider te Marssum,2+3,14-13-0.

Niet bij lidmaten te Marssum en Beetgum.

Wybren is getrouwd te Marssum op 19 oktober 1738 met

††† 369 Antje Martens, afkomstig uit Marssum in 1738, geboren rond 1715, overleden na 1766 ,ws.te Marssum.

Lidmaat te Marssum na belijdenis op 13-5-1749;laat daarna op 15-5-1749 haar kinderen Hieke en Marten dopen,maar waarom Jentje niet ?

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Hieke Wybrens, gedoopt te Marssum op 26 juni 1740, overleden aldaar voor 10 september 1744.

 

††††††††††† - Jentje Wybrens Hogerhuis, afkomstig uit Marssum in 1763, geboren in het jaar 1741, zie 184.

 

††††††††††† - Hieke Wybrens, geboren te Marssum op 10 september 1744, gedoopt aldaar op 15 mei 1749.

 

††††††††††† - Marten Wybrens, geboren te Marssum op 19 juni 1747, gedoopt aldaar op 15 mei 1749, overleden voor 1766.

 

††††††††††† - Sjoerd Wybrens Hogerhuis, geboren te Marssum op 1 juni 1753, gedoopt te Beetgum op 26 oktober 1783 ,volwassendoop, overleden te Menaldum op 22 februari 1828 ,74 jaar.

Sjoerd is getrouwd te Marssum op 2 december 1781 met Tryntje Pieters.

 

††††††††††† - Jacob Wybrens Hogerhuis, geboren te Marssum op 18 juli 1759, gedoopt aldaar op 23 september 1759, overleden aldaar op 25 december 1813 ,54 jaar.

Jacob is getrouwd te Marssum op 7 juni 1789 met Baukje Pieters.

 

††††††††††† - Wybren Wybrens Hogerhuis, geboren te Marssum op 30 augustus 1762, gedoopt aldaar op 31 oktober 1762, overleden aldaar op 18 april 1827 ,64 jaar.

Wybren is getrouwd te Marssum op 8 mei 1791 met Ymkje Klazes.

 

††††††††††† - Marten Wybrens, geboren te Marssum op 20 juli 1766, gedoopt aldaar op 21 september 1766.

 

††† 380 Yde Broers Stapert, gedoopt te Finkum op 21 december 1690, overleden aldaar na 27 oktober 1753.

Timmerman te Finkum.

Yde trouwde op 15-11-1716 te Finkum met Marijke Jelles uit Finkum,overleden 1718/1722 aldaar.Uit zijn 1e huwelijk 2 kinderen,gedoopt te Finkum:Maaike op 8-8-1717 en Broer op 25-12-1718.

Na het overlijden van Antje hertrouwde hij op 8-12-1743 te Finkum met Ybeltje Johannes uit Finkum,overleden aldaar voor 1749.

V1744:Yde Broers te Finkum,aangeboden kapitaal 2-0-0,gezin 6 personen.

Q1749:Yde Broers,timmerman te Finkum,1+2,11-1-0.

HOF 14284 d.d.19-2-1754:in de zaak van D.G.Hijum contra Jan Doens,schipper te Hijum,is een op 27-10-1753 ondertekende verklaring van Yde Broers Stapert,mr.timmerman te Finkum,oud in het 63e jaar.

Yde is getrouwd te Finkum op 5 april 1722 met

††† 381 Antje Dirks, afkomstig uit Hijum in 1722, overleden te Finkum tussen 1738 en 1743.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Marike Ydes, gedoopt te Finkum op 24 januari 1723, overleden aldaar in 1723 of 1724.

 

††††††††††† - Marike Ydes, gedoopt te Finkum op 31 juli 1724, overleden na 1742.

 

††††††††††† - Douwe Ydes Stapert, gedoopt te Finkum op 8 september 1726, zie 190.

 

††††††††††† - Sybrig Ydes, gedoopt te Finkum op 5 december 1728, overleden na 1756.

 

††††††††††† - Bauke Ydes, gedoopt te Finkum op 9 september 1731.

 

††††††††††† - Minke Ydes, gedoopt te Finkum op 20 september 1733.

 

††††††††††† - Froukje Ydes, gedoopt te Finkum op 29 januari 1736.

 

††††††††††† - Rinske Ydes, gedoopt te Finkum op 6 april 1738.

 

††† 382 Andries Sybes, geboren te Sint Jacobiparochie in het jaar 1683, overleden te Sint Annaparochie in het jaar 1727 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Sint Annaparochie (niet in stemkohier).

Hij trouwde op 17-1-1712 te Sint Annaparochie met Antje Ulrigs Tanja,gedoopt 17-2-1689 te Sint Annaparochie,overleden aldaar voor 1715,dochter van Ulrich Tanja en Tryntje Djurres Storm.

Uit zijn 1e huwelijk een dochter Antje,gedoopt 24-4-1713 te St.Anna.

Andries lidmaat St.Anna na belijdenis op 22-1-1713;op ledenlijst 1719;overleden 1727.

BIL 27 d.d.6-8-1727:Andries Sybes is overleden.De dochter uit het 1e huwelijk,Antje,in het 16e jaar,krijgt als voogd Jan Jansen Tjetza,gemeenteontvanger te Sint Jacobiparochie.

BIL 28 d.d.12-12-1736:oom Jan Jansen Tjetza is overleden;Aaltje,Sytske en Sybrigje krijgen als curator Johannes Postma,oom,schoenmaker St.Anna.Sybe krijgt Hotze Quader,oud-ontvanger Menaldumadeel,als curator.

BIL 28 d.d.17-12-1736:bovengenoemde wordt ongeldig verklaard,omdat het testament van oom Jan Tzetza d.d.28-3-1731 is gevonden met voor Sybe een legaat op zijn 25e.Voor Sytske en Sybrigje worden nu als curatoren benoemd Gerrit Gerrits en Reiner Clasen,beiden huisman onder St.Jac.Over Aaltje wordt niet meer gesproken.

 

Andries is getrouwd te Sint Annaparochie op 27 januari 1715 met

†††††††††

††† 383 Jannigje Johannes, gedoopt te Sint Annaparochie op 30 november 1684, overleden aldaar in mei 1732 ,volgens lidmatenboek.

Lidmaat St.Anna 29-1-1708 na belijdenis,dan ongetrouwd (j.d.);met haar man op lidmatenlijst St.Anna in 1719;overleden mei 1732.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sybe Andries, boer te Sint Annaparochie, gedoopt te Sint Annaparochie op 27 augustus 1715, overleden na 1758.

 

††††††††††† - Aaltje Andries, gedoopt te Sint Annaparochie op 20 juni 1717, overleden na 12 december 1736.

 

††††††††††† - Sytske Andries, gedoopt te Sint Annaparochie op 26 maart 1719, overleden na 12 december 1736.

 

††††††††††† - Fentje Andries, gedoopt te Sint Annaparochie op 20 juni 1723, overleden voor 12 december 1736.

 

††††††††††† - Sybrigje Andries, gedoopt te Sint Annaparochie op 25 december 1724, zie 191.

 

††† 392 Dirk Sjoerds, afkomstig uit Oenkerk in 1665, overleden te Giekerk tussen 1685 en 1698.

Boer te Oenkerk(1666,1668) en te Giekerk(1674,1685).

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.

Dirk is in ondertrouw gegaan te Oenkerk/G/W op 8 januari 1665 met

††† 393 Sjoukje Pieters, afkomstig uit Giekerk in 1665, geboren rond 1645, overleden te Giekerk tussen 1713 en 1721.

Na overlijden van haar man boerin te Giekerk (1698 stem 2,1708 stem 28).

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 5-6-1668.

Pers.kohier Giekerk 1:1712 en 1713 Dirk Sjoerds weduwe 700 car.gld.;1718 Dirk Sjoerds erven 700 car.gld.;1721:de 7 kinderen betalen 700 car.gld.,ieder 100 car.gld.

TIE-99-277 d.d.17-6-1706:Wobbe Pieters en Taetske Gabes,echtpaar te Suawoude,tekenen te Leeuwarden op 5-6-1706 een schuldbekentenis aan Sjoukje Pieters,weduwe van Dirk Sjoerds te Giekerk.Het betreft 100 car.gld.uit de erfenis van moeder Auk Jennes,volgens scheidingsacte d.d.24-5-1703.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Janke Dirks, gedoopt te Oenkerk op 25 februari 1666, overleden voor 1721.

 

††††††††††† - Tryntje Dirks, geboren rond 1668 ,ws.te Oenkerk,maar niet in doopboek,, overleden te Tietjerk tussen 1740 en 1751.

Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man (1721 gebr.stem 32).

Pers.kohier Tietjerk 8:1721 als weduwe voor 1/7 erfgenaam van haar moeder,100 car.gld.;1723 en 1740 aangeslagen;1751 haar erven.

Tryntje is getrouwd rond 1690 met Eelke Sikkes, gedoopt te Rijperkerk op 25 september 1659, overleden te Tietjerk voor 1721.

Boer te Garijp en Tietjerk.

Pers.kohier Tietjerk 8:1712 Eelke Sikkes;1721 de weduwe.

 

††††††††††† - Gosse Dirks, geboren te Oenkerk/Giekerk rond 1670, zie 420.

 

††††††††††† - Jouke Dirks, gedoopt te Giekerk op 11 december 1674, zie 444.

 

††††††††††† - Sjoerd Dirks, gedoopt te Giekerk op 22 februari 1680, overleden aldaar tussen 1729 en 1732.

Boer te Giekerk (1728 gebr.stem 1).

Lidmaat te Giekerk na belijdenis in 1723;op de lidmatenlijst in 1728.

Pers.kohier Giekerk 32:1721 Sjoerd Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.;1732 de weduwe 260 car.gld.;1735 de weduwe is hertrouwd.

Sjoerd is getrouwd te Giekerk op 5 juni 1729 met Jisseltje Sikkes, (ook Jislyk), afkomstig uit Giekerk in 1729.

Zij hertrouwde op 28-3-1734 te Suawoude met Hermanus Inia van Suawoude.

 

††††††††††† - Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770.

Boer te Oenkerk (1718 en 1723 gebr.deel stem 18) en boer te Roodkerk (1726,1728,1738,1748 gebr.stem 12).

Pers.kohier Oenkerk 54:1721 Pieter Dirks als erfgenaam van zijn moeder 100 car.gld.;1723 niet meer.

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis omstreeks 1715;daar op lidmatenlijst in 1723;op lidmatenlijst Roodkerk in 1746 en 1754.

Pieter is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).

 

††††††††††† - Theunis Dirks, geboren te Giekerk rond 1690, zie 196.

 

††††††††††† - Antje Dirks, geboren te Giekerk ,ws.na 1690,, overleden aldaar na 1730.

Zij zal ook gedoopt zijn in Giekerk,maar het doopboek 1690/1695 is met hiaten.Zij staat op de lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728.

Antje is getrouwd rond 1710 met Pieter Eelses, geboren te Roodkerk rond 1683, overleden te Giekerk tussen 1728 en 1730.

Boer te Giekerk (1718 en 1728 gebr.stem 2).

Op lidmatenlijst Giekerk in 1723 en 1728;diaken aldaar 1713/1715;ouderling 1721/1723.

Hij trouwde eerst op 10-5-1705 te Rijperkerk met Antje Ulbes,uit welk huwelijk een dochter Antje werd gedoopt te Oudkerk.

Pers.kohier Giekerk 26:1714 Pieter Eelses 520 car.gld.;1730 de weduwe 780 car.gld.;Giekerk 31:1721 Pieter Eelses voor 1/7 erfgenaam van zijn schoonmoeder 100 car.gld.;1726 260 car.gld.

 

††† 396 Jan Jans Dilkes, ,de jonge,, gedoopt te Tietjerk op 26 januari 1656, overleden aldaar in het jaar 1717 ,voor 2-3-1717.

Boer te Tietjerk(1698 op stem 8,1708 op stem 21).

Hij trouwde voor 24-11-1679 met Jeltje Sierks,overleden na 1695 te Tietjerk.Uit zijn 1e huwelijk werden 6 kinderen gedoopt te Tietjerk:Jan op 22-1-1682;Froukje op 13-9-1683;Jan op 13-12-1685;Geertje op 5-12-1686;Diltje op 1-9-1689;Johannes op 17-12-1693.

Jeltje Sierks was mede-erfgenaam van Doede Hilbrands te Rijperkerk (zie TIE-54-315,koopbrief 24-11-1679).

Als lidmaat van Tietjerk (belijdenis in 1680) met attestatie naar Hardegarijp/Rijperkerk op 27-2-1681;terug naar Tietjerk in 1682;met zijn 1e vrouw op de lidmatenlijst daar in 1695;in 1711 met zijn 2e vrouw op lidmatenlijst.

TIE-43-128v/129 d.d.2-3-1717:Jan Jans is overleden,Antje Gjolts is de weduwe en er vindt boedelscheiding plaats.Aan de ene kant de 3 kinderen uit het 1e huwelijk n.l.Froukje Jans,vrouw van Pieter Jetses,Diltje Jans,vrouw van Hylke Hotses,en Johannes Jans Dilkes,elk voor 3/4 erfgenaam;aan de andere kant Jacob Jurjens als voorspreker voor weduwe Antje Gjolts en haar zoon Gjolt Jans.

Jan is getrouwd rond 1697 met

††† 397 Antje Gjolts(1), gedoopt te Tietjerk op 3 oktober 1658, overleden na 1719 ,ws.te Tietjerk.

Boerin te Tietjerk na overlijden van haar man Jan Jans (1718 op stem 15;in 1728 haar stiefzoon Johannes Jans).

Antje trouwde op 8-7-1683 te Oudkerk met Klaas Everts van Oudkerk,overleden te Oudkerk 1687/1689.

Uit dat huwelijk werden 3 kinderen gedoopt te Oudkerk n.l. een kind op 27-7-1684,Dieuke op 9-8-1685 en Tryntje op 11-9-1687.

Antje werd lidmaat te Oudkerk na belijdenis op 16-3-1684;als weduwe met attestatie naar Tietjerk 15-8-1689.

Zij zal ook hertrouwd zijn te Tietjerk,maar het trouwen 1676/1705 ontbreekt daar.

Vermeld op de lidmatenlijst Tietjerk in 1711 met haar 2e man.

 

Uit het huwelijk van Jan en Antje:

 

††††††††††† - Gjolt Jans, geboren te Tietjerk tussen 1699 en 1701 (dopen 1699/1705 ontbreekt), zie 198.

 

††† 398 Gerrit Martens, gedoopt te Hardegarijp op 30 september 1666, overleden te Giekerk na 1728.

Boer te Rijperkerk(1698 op stem 29),boer te Suawoude(1710 op stem 10,kerkeplaats).

Lidmaat Rijperkerk na belijdenis op 31-1-1696;op lidmatenlijst Hardegarijp in 1705;att.naar Giekerk 5-11-1725 (woonde daar al in 1719 en is dan geen boer meer);op lidmatenlijst Giekerk/Oenkerk in 1728 en daar overleden.

TIE-43-318 d.d.21-2-1719:genoemd te Giekerk bij de inventarisatie na het overlijden van zijn schoonmoeder Klaaske Doedes.

Gerrit is in ondertrouw gegaan te Rijperkerk/H. op 5 maart 1693 met

††† 399 Antje Gjolts(2), gedoopt te Rijperkerk/H. op 7 september 1673, overleden te Giekerk na 1728.

Bij de ondertrouw komen zij en haar man uit Rijperkerk,maar een huwelijk wordt niet vermeld in het trouwboek aldaar.

Lidmaat Rijperkerk na belijdenis op 31-1-1696;op lidmatenlijst Hardegarijp in 1705;att.naar Giekerk 5-11-1725;in 1728 op lidmatenlijst Giekerk/Oenkerk en daar overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Janke Gerrits, gedoopt te Rijperkerk/H. op 1 januari 1696, overleden na 1730.

Janke is getrouwd te Giekerk rond 1720 ,trouwen 1705/1723 aldaar ontbreekt, (1) met Johannes Meinerts, boer te Giekerk, overleden te Giekerk in het jaar 1728.

Janke is getrouwd te Giekerk op 15 januari 1730 (2) met Klaas Pieters.

 

††††††††††† - Rinske Gerrits, gedoopt te Rijperkerk/H. op 2 oktober 1698, zie 199.

 

††† 400 Gerk Foekes, gedoopt te Suawoude op 8 mei 1636, overleden te Roodkerk op 12 februari 1688.

Boer te Gaastmaburen en Roodkerk.In stemkohier 1698 zijn de kinderen voor 1/4 eigenaar van Gaastmaburen stem 5.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 10-1-1662 (woont dan Gaastmaburen);op lidmatenlijst Oudkerk/Roodkerk omstreeks 1670 (woont 1672 Roodkerk en 1673 Oudkerk).

Hij is tot 1683 voogd over Wate Jans,de zoon van zijn zuster Froukje Foekes,die getrouwd was met Jan Wates en woonde te Eestrum (zie ACH-83-441 d.d.10-4-1654).

Ook is hij voogd over de kinderen van Binne Rinses en zijn zuster Geertje Foekes.

Gerk is eerder getrouwd te Suawoude op 5 juni 1659 met Berber Klazes, afkomstig uit Hardegarijp in 1659, overleden te Roodkerk in het jaar 1672.

Gerk is getrouwd te Oudkerk op 23 maart 1673 (2) met

††† 401 Sytske Ydes, afkomstig uit Oudkerk in 1673, overleden te Roodkerk voor 25 februari 1705.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sjoerd Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 8 februari 1674, overleden in 1674 of 1675.

 

††††††††††† - Sjoerd Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 30 april 1675, overleden tussen 1728 en 1749.

Boer te Rijperkerk,Roodkerk (1708 en 1718 gebr.stem 18) en Oenkerk (1728 gebr.stem 23).

Sjoerd is getrouwd te Roodkerk op 28 mei 1702 met Hiltje Pieters.

 

††††††††††† - Berber Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 31 december 1676.

 

††††††††††† - Sybren Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 21 april 1679, overleden tussen 1679 en 1681.

 

††††††††††† - Sybren Gerks, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 30 november 1681, zie 200.

 

††††††††††† - Hymkje Gerks, gedoopt te Roodkerk op 5 april 1685.

 

††† 408 Gerben Gaatzes, geboren te Giekerk rond 1650, overleden aldaar 1713/1715.

 

Boer te Giekerk (1698 op stem 20 en 22;1708 op stem 4,20 en 22);ook dorprechter en ontvanger aldaar(1712).

Lidmaat te Giekerk na belijdenis op 3-10-1679;;diaken 1683/1685;ouderling 1703/1707.

Pers.kohier Giekerk 9:1712 dorprechter Gerben Gaatses 2000 car.gld.;1715 de weduwe idem;1732 de weduwe 2000 + 520 car.gld.;1736 en 1738 2500 car.gld.voor de erven;1740 de zoon.

 

Gerben is in ondertrouw gegaan te Giekerk op 5 januari 1679 met

†††††††††

††† 409 Maaike Ypes, geboren te Giekerk rond 1659, ws. gedoopt te Giekerk 19 februari 1660 (naam niet genoemd), overleden te Oenkerk in het jaar 1735.

 

Boerin na overlijden van haar man te Giekerk (1718 op stem 4,20 en 22;1728 op stem 4 en 22);later rentenierster te Oenkerk.

Zij werd lidmaat te Giekerk na belijdenis op 3-10-1679;lidmaat Giekerk 1706,als weduwe lidmaat in 1723 te Giekerk en in 1728 te Oenkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Imck Gerbens, gedoopt te Giekerk in december 1681.

 

††††††††††† - Gaatze Gerbens, gedoopt te Giekerk op 28 januari 1683.

 

††††††††††† - Ype Gerbens, gedoopt te Giekerk op 5 april 1685.

 

††††††††††† - N. Gerbens, ( misschien betreft dit Binne Gerbens ) , gedoopt te Giekerk op 8 mei 1687.

 

††††††††††† - JÖ..Gerbens, gedoopt te Giekerk op 24 maart 1689.

 

††††††††††† - Pieter Gerbens, gedoopt te Giekerk op 17 mei 1696, zie 204.

 

††† 410 Willem Aukes, gedoopt te Giekerk op 20 maart 1681, overleden te Roodkerk in 1750 of 1751 ,volgens speciekohier.

Boer te Giekerk(1708 en 1718 eigenaar en gebr.stem 9,1728 alleen eigenaar,maar geen gebr.van stem 9);ontvanger te Giekerk(1721);boer te Roodkerk (1728 en 1738 gebr.stem 3,stem 10 d.w.z."Groot Siccama" en stem 11 d.w.z."Klein Siccama";in 1748 alleen nog gebr.stem 3).

Lidmaat te Giekerk na belijdenis op 26-12-1702;op lidmatenlijst aldaar in 1706 en 1723;1730 kerkvoogd te Roodkerk;op lidmatenlijst daar in 1746.Hij heeft zijn kinderen niet laten dopen te Giekerk,ze staan althans niet vermeld in het doopboek.

Pers.kohier Giekerk 14:1712 2000 car.gld.;1721 ontvanger W.A.2000 car.gld.;1726 niet meer.

V1744:Willem Aukes te Roodkerk,gezin 6 personen,aangeboden kapitaal 12-0-0.

Q1749:W.A.te Roodkerk,1+0,4-17-0;"een oud boer van gering vermogen".

TIE-39-blz.539 d.d.1-6-1701:de curator van Willem Aukes sinds 1683,Reiner Sjoerds,was overleden en de opvolger Johannes Douwes doet verantwoording van het gevoerde beheer in een weesrekening.

DAN 33-blz.195 d.d.7-6-1724:Willem Aukes,huisman en ontvanger te Giekerk,mede-curator over Aukje,in het 10e,en Douwe,in het 7e,kinderen van Geert Cornelis Sicma en Rinske Douwes,echtpaar te Roodkerk.

TIE 101-240 d.d.23-10-1724:op deze datum tekenden Tjerk Oenes en Pytje Jans,echtpaar te Oudkerk,een schuldbekentenis van 150 car.gld.aan de curatoren over de weeskinderen van Geert Cornelis en Hinke Douwes;deze curatoren waren Willem Aukes,Jan Cornelis en Jan Jansen.

TIE 102-186 d.d.27-11-1731:Reinder Hayes en Maayke Jans,echtpaar te Oenkerk,verklaren op 20-6-1730 100 car.gld.schuldig te zijn aan Willem Aukes,kerkvoogd te Roodkerk.

DAN 33-blz.240 d.d.2-4-1732:Willem Aukes,huisman te Roodkerk,wordt mede-curator over de kinderen van Lieuwe Fokkes,overleden,en Sytske Jentjes,de weduwe.

 

Het trouwen te Roodkerk 1723/1753 ontbreekt maar Willem zal daar 1734/1735 getrouwd zijn met Tryntje Sipkes,overleden 1746/1749 te Roodkerk.Tryntje staat met hem samen op de lidmatenlijst van Roodkerk in 1746.Zie voor haar ook TIE-45 d.d.1-2-1735.

 

TIE 103-127 d.d.1-11-1737:Ds.Gavius Nauta,predikant te Oudkerk en Roodkerk,tekende in augustus 1737,samen met de kerkvoogden van Roodkerk,een schuldbekentenis betreffende land in koop bekomen van Willem Aukes,huisman te Roodkerk.

DAN 125-235v d.d.2-9-1741:Willem Aukes te Roodkerk tekende op 19-11-1737 een schuldbekentenis van 1500 car.gld.aan Ds.Ybertus Vennema te Leeuwarden;de obligatie werd door aflossing van de schuld op 17-7-1747 geroyeerd.

Willem is getrouwd te Giekerk op 8 mei 1701 met

††† 411 Tietje Cornelis Sikma, gedoopt te Roodkerk op 18 april 1680, overleden te Giekerk of Roodkerk tussen 1723 en 1735.

Lidmaat te Giekerk na belijdenis op 26-12-1702;op lidmatenlijst aldaar in 1706 en 1723.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Eelkje Willems, geboren te Giekerk rond 1705, zie 205.

 

††††††††††† - Pietje Willems, geboren te Giekerk rond 1715, overleden te Oenkerk in 1788 of 1789.

Pietje is getrouwd rond 1736 (1) met Harmen Jans, overleden tussen 1740 en 1742.

Pietje is getrouwd te Oenkerk op 10 maart 1743 (2) met Bouwe Daniels, gedoopt te Bergum op 10 maart 1715, overleden te Molenend in 1759 of 1760, zoon van Daniel Jans en Sytske Bouwes.

 

††††††††††† - Cornelis Willems Sikma, boer te Roodkerk, geboren te Giekerk in 1719 of 1720, overleden te Roodkerk op 19 oktober 1807 ,87 jaar.

Cornelis is getrouwd te Roodkerk/O. op 13 maart 1740 met Minke Jacobs.

 

††† 412 Eliza Ludzers, geboren te Suameer in het jaar 1691, overleden te Rijperkerk in 1767 of 1768 ,volgens speciekohier.

Te Bergum 1718/1725;schoolmeester en dorprechter te Rijperkerk 1725/overlijden.

Lidmaat te Bergum na belijdenis in 1720;lidmaat aldaar in 1722,wonende Noordermeer;met att.naar Rijperkerk 23-2-1725.

V1744:Mr.Elyza Ludzers,Rijperkerk,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 2-0-0.

Q1749:E.L.,schoolmeester Rijperkerk,4+0,30-7-0;"die de cost redelijk wel kan winnen".

In 1746 curator over de kinderen van Sybe Pieters en Aukje Theunis,zijn schoonzuster.In 1753 curator over de kinderen van Meindert Jurjens en Hinke Theunis,zijn schoonzuster.

TIE-2-blz.32 d.d.5-2-1738:Elyza Ludzers,dorprechter te Rijperkerk,geeft een verklaring in verband met inbraak.

TIE-104-blz.436 d.d.30-11-1750:Elyza Ludzers,schooldienaar te Rijperkerk,laat het aan de school toebehorende recht op visvangst tussen Rijperkerk en Bergum registreren.

TIE-2-blz.122 d.d.18-11-1756:Elysa Ludsers,dorprechterte Rijperkerk,oud in het 65e jaar,geeft een verklaring in verband met het vinden van vodden bij het graven van het fundament voor de nieuwe kerk te Rijperkerk.

Eliza is in ondertrouw gegaan te Bergum op 21 november 1717 met

††† 413 Antje Theunis, gedoopt te Bergum op 25 april 1697, overleden na 1768 ,ws.te Rijperkerk.

Lidmaat Bergum na belijdenis in 1720;in 1722 daar op lidmatenlijst;23-2-1725 met att.van Bergum naar Rijperkerk.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Ludzer Elizaas, gedoopt te Bergum op 20 augustus 1719, zie 206.

 

††††††††††† - Theunis Elizaas, gedoopt te Bergum op 12 juli 1722.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Akke Elizaas, geboren te Rijperkerk in het jaar 1725.

 

††††††††††† - Tryntje Elizaas, geboren te Rijperkerk in het jaar 1725, overleden te Veenwouden in het jaar 1797.

Tryntje is getrouwd te Rijperkerk op 22 mei 1746 met Egbert Hotses, gedoopt te Veenwouden op 26 december 1712, overleden aldaar op 14 mei 1793.

 

††††††††††† - Aafke Elizaas, gedoopt te Rijperkerk op 17 april 1726.

 

††† 414 Arend Jelkes, afkomstig uit Harkema-Opeinde in 1702, overleden te Oostermeer tussen 1715 en 1717.

 

Schipper te Oostermeer(1713),herbergier aldaar(1715).

 

Arend trouwde op 11-11-1702 te Drogeham met Tryntje Romkes,gedoopt 7-10-1677 te Oostermeer,overleden 1703 aldaar,dochter van Romke Jans en Antje Martens.

Zij kwam op 8-9-1702 met att.van Dantumawoude naar Oostermeer en kreeg op 11-11-1702 att.van Oostermeer om in Drogeham te trouwen.

 

Arend staat niet bij de lidmaten en had uit zijn 1e huwelijk geen gedoopte kinderen te Oostermeer.

TIE-99-133 d.d.2-9-1704:Aernt Jelkes te Oostermeer tekende op 21-6-1704 een schuldbekentenis van 150 car.gld.aan koopman Oeds Jans te Drogeham.Hij tekende als Arent Jelkes van der Bos.

TIE-102-507 d.d.30-12-1735:Aarn Jelkes en Sjouk Roelofs te Oostermeer tekenden op 15-6-1709 te Leeuwarden een schuldbekentenis van 500 car.gld.aan Minne Minnes en Jenke Roelofs,echtpaar te Oostermeer.

 

Arend is getrouwd te Oostermeer op 21 december 1704 met

†††††††††

††† 415 Sjoukje Roels, gedoopt te Oostermeer op 22 oktober 1682, overleden aldaar in 1763 of 1764 ,volgens speciekohier.

 

Zij woont als weduwe te Oostermeer.

Zij staat niet bij de lidmaten van Oostermeer.

Q1749:Arend Jelkes weduwe te Oostermeer,2+0,6-16-0;"zeer sober in staat".

TIE-42-587 d.d.1-6-1715:Inventarisatie na overlijden van haar vader.

TIE-42-645/648 d.d.13-6-1715:Boedelscheiding met broers en zusters.

TIE-100-499 d.d.6-3-1720:Sjoukje Roelofs,weduwe Aarnt Jelkes te Oostermeer tekende op 20-5-1717 een schuldbekentenis van 150 car.gld.aan Eelse Hattums en Antje Arends,echtpaar te Oostermeer.

TIE-101-522 d.d.19-4-1728:Sjoukje Roels te Oostermeer,weduwe van Arent Jelkes,tekende in 1725 een schuldbekentenis

TIE-103-23 d.d.15-10-1736:Sjouk Roels,weduwe Aarn Jelkes te Oostermeer,verklaart een schuld te hebben aan Minne Minnes te Oostermeer sinds 15-6-1709;het gaat om 500 car.gld.met 24 jaar intrest.

Woont volgens speciekohier:1748/1752 Oostermeer 96;1759/1763 Oostermeer 47;1764 overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Antje Arends, gedoopt te Oostermeer op 9 mei 1706, zie 207.

 

††††††††††† - Jenke Arends, gedoopt te Oostermeer op 30 april 1713.

 

††† 416 Folkert Symens Alg(e)ra, gedoopt te Suawoude op 9 februari 1645, overleden aldaar op 18 januari 1719 ,in het 74e jaar, begraven aldaar ,grafschrift.

Boer te Suawoude(1698,1708 gebr.stem 14 en ged.eig.;1718 gebr.en eig.stem 14).Ook dorprechter en ontvanger van Suawoude.

Lidmaat te Suawoude na belijdenis op 11-4-1669;op lidmatenlijst 1695 en 1711.

Pers.kohier:1712 Suawoude 1,dorprechter Folkert Symens 1400 car.gld.,verhoogd tot 2000 car.gld.

Zie ook genealogie Algra door Roorda (GEN 44/45,RAF).

TIE-36-Nr.103 d.d.10-12-1694:Folkert doet als curator afrekening van beheer t.b.v.het weeskind van zijn overleden broer Foeke.

TIE-55-blz.147 met pr.1/7,8/7 en 11/11/1689:Halbe Symens te Oudkerk,Foeke Symens te Lekkum en Folkert Symens te Suawoude,proclameren de koop van goederen van Wyger Hendricx,die zijn vrouw Aukje Jacobs uit erfenis had verkregen.

TIE-56-fol.187 met pr.22/4,29/4 en 27/5/1700:Folkert Symens,dorprechter en ontvanger te Suawoude,proclameert de koop van een twintigste part van sate en landen te Suawoude,groot in het geheel 108,5 pm.van Jan Tjercx te Beets voor 130 goudguldens.De grond was bij hem al in gebruik.

TIE-58-blz.169 met pr.12/9,3/10 en 10/10/1707:Folkert Symens,dorprechter en ontvanger te Suawoude,proclameert de koop van 4pm.veenland onder Suawoude voor 40 car.gld.

TIE-59-blz.187 met pr.29/6,6/7 en 7/9/1711:Folkert Symens,dorprechter te Suawoude,proclameert de koop van een derde deel van het derde deel van een sate onder Suawoude.

Folkert is getrouwd te Suawoude op 4 april 1680 met

††† 417 Aaltje Pieters, geboren te Bergum rond 1660, overleden te Suawoude tussen 1695 en 1719.

Lidmaat te Suawoude na belijdenis aldaar rond 1680;op de lidmatenlijst in 1695,maar niet meer in 1711,dus dan ws.al overleden.

TIE-35-86v/88 d.d.7-4-1680:Aaltje Pieters,nagelaten weeskind van wijlen Pyter Wopkes,is getrouwd met Folckert Symens van Suawoude;op 7-4-1680 wordt haar weesrekening over de periode 18-4-1674/7-4-1680 afgesloten.Op 18-4-1674 had ze haar erfdeel van vaderszijde en op 25-2-1679 had ze haar erfdeel van moederszijde ontvangen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tietje Folkerts Alg(e)ra, gedoopt te Suawoude op 14 oktober 1683.

 

††††††††††† - Pieter Folkerts Alg(e)ra, gedoopt te Suawoude op 28 november 1686.

 

††††††††††† - Symen Folkerts Alg(e)ra, gedoopt te Suawoude op 18 december 1692, zie 208.

 

††† 418 Sipke Yntes, geboren te Oldeboorn rond 1678, overleden te Surhuisterveen op 23 oktober 1747 ,volgens lidmatenboek.

 

Sipke was molenmaker en woonde vanaf zijn huwelijk in 1706 te Surhuisterveen.

Hij hertrouwde omstreeks 1725 met Fokeltje Jilles,die in 1729 overleed in Surhuisterveen.

Hij hertrouwde op 26-9-1734 te Surhuisterveen met Dieuke Oenes,weduwe van Sible Piers.

Uit zijn 2e en 3e huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hij was doopsgezind en staat op lidmatenlijst D.G.Surhuisterveen in 1730 en 1745.

V1744:Sipke Intes te Surhuizum/Surhuisterveen geldt als vermogend,maar er wordt geen aangeboden kapitaal vermeld;de wooneenheid bestaat uit 4 personen.

ACH-89-129,pr.23/6,7/7 en 14/7/1710:Taecke Sapes en Sipke Yntes,beiden op Surhuisterveen,doen proclameren de koop van percelen "clijnlant".

ACH-90-191,pr.28/2,14/3 en 4/4/1718:Sipke Yntes en Geelke Sapes,echtelieden te Surhuisterveen,doen proclameren "sekere twee campen lands,gelegen bij het blauhuys opt Surhuisterveen".

ACH-122-78v d.d.23-5-1729:Sipke en Geelke tekenden december 1724 een schuldbekentenis aan Taeke Sapes.

ACH-65-20 d.d.16-9-1729:Fokeltje Jilles,huisvrouw van Sipke Intes,is te Surhuisterveen overleden.Er vindt inventarisatie plaats t.b.v.Antje Clases,10 jaar,dochter uit haar eerder huwelijk met Claes Brantjes. Sipke Intes, Minnonyt, is stiefvader.

ACH-65-57 d.d.19-7-1734:Dieuke Oenses,weduwe wijlen Sible Piers te Surhuisterveen,gaat trouwen met Sipke Intes.Er vindt inventarisatie plaats t.b.v.de kinderen Pier Sibles en Grietje Sibles en er worden curatoren benoemd.

ACH-123-178 d.d.13-9-1736:Op 20-1-1735 tekenden Sipke Intes,molenmaker,en Dieuke Oenes,echtelieden te Surhuisterveen,een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Anthony Tersijl,wonende Groningen.

ACH-124-156 d.d.28-9-1742:Op 27-9-1742 tekenden Sipke en Dieuke schuldbekentenissen van 760 car.gld.en 70 car.gld.aan Symen Folkerts,dorprechter en ontvanger te Suawoude.Symen is de schoonzoon van Sipke.

 

Sipke is getrouwd te Surhuisterveen op 18 april 1706 met

†††††††††

††† 419 Geeltje Sapes, afkomstig uit Surhuisterveen in 1706, geboren voor 1690, overleden te Surhuisterveen in 1724 of 1725.

 

Zij was ook doopsgezind,maar zij staat niet op de lidmatenlijst van D.G.Surhuisterveen 1722-1857.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sytske Sipkes, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1715, zie 209.

 

††††††††††† - Jaike Sipkes, overleden op 14 februari 1783 ,volgens lidmatenboek.

Jaike is getrouwd te Surhuisterveen op 27 mei 1742 met Rindert Ottes.

 

††††††††††† - Aaltje Sipkes, overleden in het jaar 1740 ,volgens lidmatenboek.

Aaltje is getrouwd te Surhuisterveen op 31 januari 1740 met Jan Rienks.

 

††††††††††† - Hinke Sipkes.

 

††† 420 Gosse Dirks, geboren te Oenkerk/Giekerk rond 1670, overleden te Giekerk na 1730.

Boer te Oenkerk(1698 op stem 8),boer te Wijns(1708 op stem 8),boer te Oenkerk(1718 op stem 7),boer te Giekerk(1728 op stem 24 en 26).

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis in 1693;op lidmatenlijst aldaar in 1706 en 1723;diaken Oenkerk 1703/1707;ouderling Wijns 1709/1711;ouderling Oenkerk 1719/1721;in 1728 op lidmatenlijst Giekerk.

Pers.kohier:Oenkerk 34:1714 Gosse Dirks van Wijns 700 car.gld.,1722 500 car.gld.,1725 niet meer;Oenkerk 53:1721 Gosse Dirks aangeslagen voor 100 car.gld.(dan voor 1/7 erfgenaam van zijn moeder);1723 niet meer;Giekerk 35:1725 500 car.gld.,1730 niet meer;Giekerk 42:1730 520 car.gld.;1735 niet meer.

In 1719 is hij met zwager Jan Arends voorspreker van de kinderen van zijn overleden zwager Andries Arends.

Gosse is getrouwd rond 1693 met

††† 421 Sijke Arends, gedoopt te Oenkerk op 5 juni 1664, overleden te Giekerk tussen 1723 en 1728.

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 3-6-1693;zij zal ook wel te Oenkerk getrouwd zijn,maar het trouwen daar 1687/1694 ontbreekt.

Zij staat op de lidmatenlijst aldaar in 1706 en 1723,maar niet in 1728.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Dirk Gosses, geboren te Oenkerk rond 1695.

Boer te Giekerk.Hij zal wel te Oenkerk gedoopt zijn,maar het doopboek over de jaren 1690/1695 vertoont hiaten.

Dirk is getrouwd te(?) rond 1720 met Janke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1698, overleden te Giekerk in 1767 of 1768, dochter van Sije Tjeerds (422) en Tryntje Annes (423).

 

††††††††††† - Tryntje Gosses, gedoopt te Oenkerk op 16 januari 1698.

 

††††††††††† - Arend Gosses, gedoopt te Oenkerk op 13 oktober 1700, zie 210.

 

††††††††††† - Tietje Gosses, geboren te Oenkerk op 15 mei 1706, gedoopt aldaar op 23 mei 1706.

 

††† 422 Sije Tjeerds, geboren rond 1665, overleden te Roodkerk op 28 februari 1706 ,volgens lidmatenboek.

Boer te Lekkum tot 1700,maar niet in stemkohier 1698;boer te Roodkerk vanaf 1700.

Bij huwelijk in 1692 kwam hij uit Lekkum,maar hij zal wel geboren zijn in Rijperkerk.

Lidmaat te Roodkerk met att.van Lekkum 10-11-1700;diaken te Roodkerk 1-1-1706.

DAN-33 d.d.9-5-1708:Tryntje Annes is hertrouwd met Sjoerd Reiners;de kinderen van Sije Tjeerds en Tryntje komen onder curatele van neven van vaderswege n.l.Yte Jetses,huisman te Birdaard en Sipke Pieters,huisman te Rinsumageest.Dit zijn Sjoucke,in het 14e,Antje,in het 12e,Jancke,in het 10e,Tjeerd,in het 7e en de tweelingen Sijke en Celi,in het 3e.

DAN-54-74/98v d.d.9-5-1708:Op verzoek van bovengenoemde curatoren is er inventarisatie ten sterfhuize van Sije Tjeerds te Roodkerk.

DAN-54-99/104 d.d.14-5-1708:Acte van scheiding en verklaring van Tryntje Annes over de inbreng van haar nieuwe man Sjoerd Reiners in het huwelijk.

DAN-33-blz.184 d.d.1-12-1722:Over de jongste dochter Sijke,in het 17e,wordt als curator benoemd zijn schoonzoon Pieter Dirks,huisman te Oenkerk.

LWL-149-46v met pr.18/3,25/3 en 8/4/1724:de kinderen van Sije Tjeerds verkopen op 29-1-1724 aan Klaas Jans huis en hof cum annexis te Lekkum,door hem zelf bewoond.Deze kinderen zijn Sjouk,getrouwd met Pieter Dirks te Oenkerk;Antje,getrouwd met Pieter Nammens te Stiens;Janke,getrouwd met Dirk Gosses te Oenkerk;Tjeerd Sijes te Oudkerk;Sijke Sijes met voogd Pieter Dirks;ieder voor 1/5 gerechtigd.

LWL-149-47v met pr.25/3,1/4 en 29/4/1724:dezelfde kinderen verkopen op 10-12-1723 aan Douwe Reyners te Lekkum 4 pm land aldaar.†††††††††††††††††††† †††††††††††††

Sije is getrouwd in het jaar 1692 ,29-4-1692 3e pr.Roodkerk, met

††† 423 Tryntje Annes, geboren rond 1670, overleden te Oenkerk tussen 1728 en 1745.

Zij zal ws.gedoopt zijn in Oudkerk,maar het dopen daar 1660/1670 ontbreekt.Bij trouwen in 1692 kwam zij uit Roodkerk en vertrok als lidmaat van Roodkerk 29-4-1692 met att.naar Lekkum,waar ze ws.ook is getrouwd;10-11-1700 met att.terug naar Roodkerk;omstreeks 1723 naar Oenkerk met attestatie van Roodkerk;op lidmatenlijst Oenkerk in 1728 met vermelding daarna overleden.

DAN 54-74/98v:Bij de inventarisatie op 9-5-1708 behoort tot de boedel een huis te Lekkum,bewoond door Gerben Sybrens.Verder is er een acte d.d.24-11-1694 over de inbreng door Tryntje van haar vaderlijke goederen.Ook blijkt,dat Ynts Annes die getrouwd was met Gosse Johannes,een zuster van haar is.

Zij hertrouwde op 15-4-1708 te Roodkerk met Sjoerd Reiners,gedoopt 28-1-1683 te Giekerk ,zie 506.

Uit haar 2e huwelijk 2 kinderen,geboren te Roodkerk:Reiner,gedoopt 2-6-1709 te Roodkerk en Dieuke,gedoopt 21-9-1710 te Oudkerk,zie 253.

 

Uit het huwelijk van Sije en Tryntje:

 

††††††††††† - Sieuke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1694, overleden te Roodkerk in het jaar 1754.

Sieuke is getrouwd te Roodkerk (?) rond 1720 ,trouwen Roodkerk/Oudkerk 1720/1753 ontbreekt, met Pieter Dirks, gedoopt te Giekerk op 12 juli 1685, overleden te Roodkerk in 1769 of 1770, zoon van Dirk Sjoerds (392) en Sjoukje Pieters (393).

 

††††††††††† - Antje Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1696, overleden te Oenkerk in 1755 of 1756.

Antje is getrouwd te Giekerk op 16 mei 1728 (1) met Minne Minnes, afkomstig uit Giekerk in 1728.

Antje was gehuwd (2) met Pieter Nammens.

 

††††††††††† - Janke Sijes, geboren te Lekkum in het jaar 1698, overleden te Giekerk in 1767 of 1768.

Janke is getrouwd te(?) rond 1720 met Dirk Gosses, geboren te Oenkerk rond 1695, zoon van Gosse Dirks (420) en Sijke Arends (421).

 

††††††††††† - Tjeerd Sijes, boer te Rijperkerk, geboren te Roodkerk, gedoopt te Oudkerk op 11 september 1701, overleden na 1738.

 

††††††††††† - Sijke Sijes, geboren te Roodkerk ,omstreeks 1703, gedoopt te Oudkerk op 14 maart 1706, zie 211.

 

††††††††††† - Seli Sijes, geboren te Roodkerk ,omstreeks 1703, gedoopt te Oudkerk op 14 maart 1706, overleden voor 1724.

 

††† 424 Sybren Herres, gedoopt te Leeuwarden op 8 maart 1668, overleden te Cornjum tussen 1718 en 1728.

 

Boer te Cornjum(1698,1708 en 1718 gebr.stem 6).

In 1728 is zijn zoon Herre Sybrens boer op dezelfde plaats.

Sybren lidmaat Cornjum na belijdenis op 14-8-1703;op lidmatenlijst in 1707.

 

Sybren is ondertrouwd Leeuwarden 2 maart 1695 en getrouwd aldaar 17 maart 1695 met

†††††††††

425 Antje Jans, overleden te Cornjum na 1707.

 

Bij ondertrouw in 1695 zijn Sybren en Antje beiden afkomstig van onder Leeuwarden.

Zij wordt als echtgenote van Sybren genoemd te Cornjum in 1699.

Antje lidmaat Cornjum 14-8-1703 na belijdenis;als Antje Sybrens op lidmatenlijst in 1707.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Herre Sybrens, gedoopt te Leeuwarden op 2 augustus 1696, overleden te Cornjum na 1754.

 

Boer te Cornjum(1728 gebr.stem 6).

Lidmaat Cornjum 9-5-1723 na belijdenis;als weduwnaar lidmaat in 1752 en 1754.

 

Herre was gehuwd met Tietje Wybrens, overleden te Cornjum voor 1752.

 

††††††††††† - Hebel Sybrens, gedoopt te Cornjum op 26 februari 1699.

 

††††††††††† - Jan Sybrens, gedoopt te Cornjum op 12 juni 1701, zie 212.

 

††††††††††† - Lysbet Sybrens, gedoopt te Cornjum op 25 november 1703.

 

††††††††††† - Douwe Sybrens, gedoopt te Cornjum op 26 september 1706.

 

††† 427 (?) Baukje Pieters.

 

Zij wordt lidmaat te Cornjum na belijdenis op 16-4-1702.

 

Haar dochter van een onbekende man:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Yfke Pieters, afkomstig uit Cornjum in 1729, zie 213.

 

††† 428 (?) Pieter Doitses, overleden tussen 1728 en 1738.

Boer te Grouw (1698,1700,1718 en 1728 eigenaar/gebr.stem 52).Ook eigenaar van stem 54 (samen met zijn broer Willem Doitses 1698/1708).Stem 52 en 54 staan bekend als Meinertsburen.

Hij was doopsgezind,maar hij noch zijn vrouw staan bij de lidmaten van Grouw in 1711.

IDA-56 d.d.19-5-1690:Pieter Doitses en Willem Doitses te Grouw kopen land door hen gebruikt van de erven Sicke Hessels (stem 52;72 pm.).

IDA-56 d.d.18-2-1695:Pieter Doitses en Willem Doitses te Grouw kopen land van o.a.Jacobus Dronrijp (stem 54;70 pm.).

Pieter is getrouwd te Oudega (S) op 4 januari 1697 met

††† 429 (?) Lysbet Jans, afkomstig uit Oudega in 1697, overleden na 1749.

Q1749:arme weduwe Lysbet Jans te Grouw wordt onderhouden door de kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sytse Pieters Jonker, geboren te Grouw rond 1704, overleden aldaar op 12 september 1782.

Boer te Grouw (1738 en 1748 eigenaar/gebruiker stem 54).

Q1749:Sytse Pieters,gemeen boer te Grouw,4+4,46-7.

Sytse is getrouwd te Warga op 1 juni 1727 met Eelkje Hedzers Hellinga, gedoopt te Warga op 14 februari 1706, overleden te Grouw in 1786 of 1787.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Jacob Pieters, afkomstig uit Grouw in 1732, zie 214.

 

††††††††††† - Hendrik Pieters.

Boer te Grouw (1738 en 1748 eigenaar/gebruiker stem 52).

Q1749:Hendrik Pieters,gemeen boer te Grouw,2+0,25-14.

 

††† 430 Sipke Karstes, geboren te Oldeboorn rond 1671, overleden tussen 1738 en 1748.

Boer te Warstiens(1698 gebr.stem 5 en 1700 gebr.stem 1);boer te Grouw(1708,1718 en 1728 gebr.stem 27);boer te Aegum(1738 gebr.stem 1,5 en 8);hij was doopsgezind en was in 1692 afkomstig van Grouw.

Zie ook GJB 1990-14 voor zijn erfdeel,4-4-1693 en 8-5-1695.

UTI-28 d.d.8-12-1713:hij is doopsgezind en legt dus niet de eed af.

Sipke is getrouwd te Grouw op 4 december 1692 met

††† 431 Ytie Sybrens, afkomstig uit Grouw in 1692, overleden te Aegum na 1749.

Zij woont in 1749 als weduwe te Aegum (Q1749).

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jetske Sipkes, afkomstig uit Warga in 1732, zie 215.

 

††††††††††† - Sybren Sipkes, boer onder Grouw, afkomstig uit Aegum in 1737, overleden te Grouw op 15 mei 1782 ,volgens register DTB1026.

Sybren is getrouwd te Idaard op 17 februari 1737 met Tetje Everts, afkomstig uit Grouw in 1737.

 

††††††††††† - Ynte Sipkes, overleden rond 1783.

Boer te Nes in 1749,later te Teerns.Hij was doopsgezind.

Ynte is getrouwd te Oldeboorn op 28 oktober 1742 met Aaltje Ottes, afkomstig uit Nes(U).

 

††††††††††† - Karst Sipkes, afkomstig uit Grouw in 1728.

Boer te Grouw.

IDA-58,3e pr.2-4-1731:Karst Sipkes,huisman te Grouw,met zijn vrouw Lysbeth Eeltjes.

Karst is getrouwd te Grouw op 27 juni 1728 met Lysbet Eeltjes, afkomstig uit Grouw in 1728.

 

††††††††††† - Dirk Sipkes.

 

††† 432 Rykele Dirks, afkomstig uit Hardegarijp in 1662, geboren rond 1635, overleden te Hardegarijp tussen 1683 en 1690.

Woont na huwelijk te Hardegarijp.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 28-7-1664;diaken aldaar 1681/1683.

TIE-98-112 d.d.19-2-1694:Harmanus Jeltema,Pastor te Rijperkerk/Hardegarijp tekent op 13-5-1681 een schuldbekentenis van 15 car.gld.aan de diaconie van Hardegarijp;het werd hem ter hand gesteld door diaken Rykle Dirks.

Rykele is getrouwd te Hardegarijp/Rijperkerk op 31 augustus 1662 met

††† 433 Tjetske Jurks, gedoopt te Garijp op 8 juli 1638, overleden te Hardegarijp op 14 februari 1713.

Lidmaat te Hardegarijp na belijdenis op 13-5-1664.

Zij hertrouwde op 3-3-1691 te Hardegarijp met Harke Jans,schoolmeester aldaar.

 

Uit het huwelijk van Rykele en Tjetske:

 

††††††††††† - Aaltje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 16 augustus 1663.

Aaltje is getrouwd in het jaar 1691 met Pope Minnerts.

 

††††††††††† - Kintje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 30 september 1666, overleden te Oenkerk rond 1750.

Kintje is getrouwd te Oenkerk in het jaar 1688 met Lieuwe Ymes.

 

††††††††††† - Geert Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 13 februari 1670.

 

††††††††††† - Antje Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 4 februari 1672.

Antje is in ondertrouw gegaan te Rijperkerk/Hardegarijp op 6 mei 1694 met Cornelis Bauckes, afkomstig uit Bergum in 1694.

 

††††††††††† - Dirk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 3 januari 1675, overleden aldaar voor 1677.

 

††††††††††† - Dirk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 26 augustus 1677, zie 216.

 

††††††††††† - Jurk Rykeles, gedoopt te Hardegarijp op 29 oktober 1682.

Jurk is getrouwd te Hardegarijp op 24 mei 1706 met Lolkje Sybrens, afkomstig uit Lekkum in 1706.

 

††† 436 Geert Harmens, overleden na 1698.

Boer te Garijp (in 1698 gebr.van stem 2).

Geert is getrouwd te Garijp op 10 november 1694 met

††† 437 Elske Ybeles, gedoopt te Garijp op 5 november 1663, overleden aldaar op 10 november 1734.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Geerts, gedoopt te Garijp op 26 juni 1695.

 

††††††††††† - Ybele Geerts, gedoopt te Garijp op 13 december 1699, zie 218.

 

††† 440 Hendrik Jetses, gedoopt te Roodkerk op 17 september 1675, overleden te Oenkerk in 1765 of 1766 ,volgens speciekohier.

Boer te Oenkerk (1698 op stem 13;1708,1718,1728 op stem 14).

Hij trouwde op 30-9-1694 te Roodkerk met Tryntje Jans Brobergen uit Roodkerk,geboren op 1-9-1671 te Oostermeer,overleden voor 1701 te Oenkerk,dochter van Jan Hendriks Brobergen en Neeltje Douwes.

Uit zijn 1e huwelijk 3 kinderen:Jetse,gedoopt 7-7-1695 te Rijperkerk;N.N.,ws.Neeltje,gedoopt 9-5-1697 te Oudkerk;Blijke,gedoopt 21-4-1700 te Oenkerk.

Woonde te Rijperkerk (1695),te Roodkerk/Oudkerk (1697) en te Oenkerk (1700).

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 11-3-1701;op de lidmatenlijst daar in 1706,1723 en 1728;diaken 1713/1715;ouderling 1724/1726 en 1747/1749.

Het huwelijk met Janke Jans omstreeks 1701 staat niet in het trouwboek van Oenkerk en er is daarom wel verondersteld dat Janke Jans identiek is met de 1e vrouw Tryntje Jans.

TIE-37-7/52 d.d.25-4-1695:Afrekening door Claas Jans te Bergum en Adser Harckes te Kuikhorne als curatoren over de nagelaten kinderen van Jan Hendricx Brobergen en Neeltje Douwes,echtpaar te Oostermeer,contra Hendrik Jetses ,wonende Rijperkerk,als man en voogd over Tryntje Jans.Tryntje krijgt haar deel,maar er zijn nog 4 minderjarige kinderen van het echtpaar.

TIE-42-584 d.d.22-5-1715:Afrekening door de curatoren over de kinderen van wijlen Jacob Jans en Antje Lieuwes;Hendrik Jetses ondertekent ook.

TIE-101-317 d.d.7-8-1725:Jetse Annes,molenaar op de Roodkerker molen,verklaart schuldig te zijn aan Hendrik Jetses,huisman te Oenkerk,de somma van 200 goudguldens.

TIE-45 d.d.1-2-1735:Inventarisatie nu Tryntje Sipkes,weduwe van Cornelis Annes te Oenkerk/Roodkerk,is hertrouwd met Willem Aukes van Roodkerk.Hendrik Jetses,huisman te Oenkerk,is aanwezig als curator over de nagelaten kinderen van Cornelis Annes en Trijntje Sipkes.

V1744 en Q1749:hij wordt niet meer vermeld,dus geen hoofdbewoner,maar ergens inwonend.

Hendrik is getrouwd rond 1701 met

††† 441 Janke Jans, overleden te Oenkerk tussen 1712 en 1723.

Zij en Hendrik Jetses doen samen belijdenis te Oenkerk op 11-3-1701 en zijn dan ws.al getrouwd;zij staan samen bij de lidmaten in 1706.††

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tjitske Hendriks, gedoopt te Oenkerk op 25 november 1703.

 

††††††††††† - Douwe Hendriks, gedoopt te Oenkerk op 10 mei 1709, zie 220.

 

††††††††††† - Hendrik Hendriks, gedoopt te Oenkerk op 17 juli 1712.

 

††††††††††† - Jan Hendriks.

 

††† 442 Liepke Fockes, geboren rond 1670, gedoopt te Dantumawoude op 25 februari 1700 ,volwassendoop, overleden in de Valom op 23 mei 1727 ,volgens lidmatenboek.

Woont in de Valom.

Lidmaat N.H.Dantumawoude na doop/belijdenis op 25-2-1700.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Liepke is getrouwd rond 1699 ,ws.in Dantumawoude, met

††† 443 Antje Lubberts, geboren rond 1675, overleden op 10 februari 1741 ,volgens lidmatenboek.

Lidmaat N.H.Dantumawoude na belijdenis op 25-2-1700.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Aukje Liepkes, geboren in het jaar 1700 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 23-2-1700,, overleden na 1740.

Aukje was gehuwd met Feike Tjeerds.

 

††††††††††† - Grietje Liepkes, geboren in het jaar 1703 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 4-11-1703,, zie 221.

 

††††††††††† - Fokke Liepkes, geboren in het jaar 1706 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 23-5-1706,, overleden na 1758.

Fokke was gehuwd met Taetske Johans, geboren rond 1710.

 

††††††††††† - Lubbert Liepkes, geboren in het jaar 1710 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 13-4-1710,, overleden na 1737.

 

††††††††††† - Gerrit Liepkes, geboren in het jaar 1714 in de Valom, gedoopt te Dantumawoude ,op 18-3-1714,.

 

††††††††††† - Bieuke Liepkes, geboren in het jaar 1715 in de Valom, gedoopt te Oenkerk op 3 september 1756 ,volwassendoop.

Bieuke is getrouwd te Oenkerk op 18 mei 1738 met Sjoerd Haayes.

 

††† 444 Jouke Dirks, gedoopt te Giekerk op 11 december 1674, overleden na 1737 ,ws.te Oudkerk voor 1744.

Boer te Oenkerk(1708 gebr.stem 1);te Roodkerk vanaf 1713 (in 1718 en 1728 gebr.stem 19).

Lidmaat te Oenkerk na belijdenis in 1707;met attestatie van Oenkerk naar Roodkerk op 4-6-1713.

In 1737 volgens pers.kohier op Oudkerk 79,komend van Roodkerk.Hij betaalt dan 600 car.gld.,maar daarna verarmd en niet meer in het kohier.

V1744 Oudkerk:geen Jouke Dirks.

Het is onjuist dat deze Jouke Dirks in 1722 zou hertrouwen met Janke Sybes van Stiens.

Jouke Dirks,echtgenoot van Janke Sybes,kwam in 1722 van Wanswerd en overleed 1766/1767 te Stiens volgens speciekohier.

Jouke is getrouwd te Oenkerk op 22 september 1702 met

††† 445 Aatje Ruurds, geboren rond 1675 ,ws.te Veenwouden, overleden na 1714 ,ws.te Roodkerk.

Bij huwelijk in 1702 met attestatie van Veenwouden;op lidmatenlijst van Oenkerk in 1706;met attestatie naar Roodkerk 4-6-1713.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Grietje Joukes, gedoopt te Oenkerk op 17 augustus 1704.

 

††††††††††† - Sijke Joukes, gedoopt te Oenkerk op 26 september 1706.

 

††††††††††† - Dirkje Joukes, gedoopt te Oenkerk op 3 maart 1709.

 

††††††††††† - Dirk Joukes, gedoopt te Roodkerk op 11 maart 1714, zie 222.

 

††† 452 Wigle Gerrits.

Eerst gortmaker te Oldeboorn,later korporaal.

Wigle was gehuwd met

††† 453 Wytske Wybes.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Aaltje Wigles, gedoopt te Oldeboorn op 21 februari 1697.

 

††††††††††† - Antje Wigles, gedoopt te Oldeboorn op 13 augustus 1699.

 

††††††††††† - Gerrit Wigles, gedoopt te Oldeboorn op 9 november 1704.

 

††††††††††† - Aaltje Wigles, gedoopt te Oldeboorn op 9 januari 1707.

 

††††††††††† - Wybe Wigles, gedoopt te Oldeboorn op 1 september 1709, zie 226.

 

††† 456 Date Bonnes Iwema, geboren rond 1650 ws.te Niebert, overleden te Nuis op 23 oktober 1721.

Hij hertrouwde in 1700 te Tolbert met Aaltje Jans uit Tolbert.Uit zijn 2e huwelijk een zoon Sirk,gedoopt 14-5-1701 te Tolbert.

Date is getrouwd te Tolbert in het jaar 1678 met

††† 457 Grietje Geltes, afkomstig uit Sebaldeburen in 1678, overleden te Tolbert voor 1700.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Gelte Dates Iwema, gedoopt te Tolbert op 24 mei 1685.

 

††††††††††† - Sybe Dates Iwema, gedoopt te Tolbert op 25 februari 1693, zie 228.

 

††† 464 Jan Gosses, overleden te Surhuisterveen in september 1690 ,volgens overl.reg.lidmaten.

 

Woont te Surhuisterveen in 1690 en daar"in den Heere overleden" volgens lidmatenboek.

 

Jan is getrouwd te(?) voor 1690 met

†††††††††

††† 465 Tryntje Alberts.

 

Zij staat niet bij de lidmaten van Surhuisterveen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Gosse Jans Dam, gedoopt te Surhuisterveen op 15 december 1689, zie 232.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Jan Jans Dam, overleden na 1757.

 

Hij is ws.geboren 1690/1691 na overlijden van de vader en daarnaar genoemd.

In 1753 en 1757 te Surhuisterveen.

 

 

 

 

††† 480 (?) Jan Harmens, ,ws.voor 1744 te Drogeham overleden.

Woont te Drogeham(1723,1725).

Niet bij de lidmaten van Drogeham en niet genoemd bij V1744 en Q1749.

Jan is getrouwd te Surhuisterveen op 6 juni 1723 met

††† 481 (?) Grietje Baukes.

Niet bij de lidmaten van Drogeham.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Grietje Jans, gedoopt te Drogeham op 9 mei 1723.

 

††††††††††† - Antje Jans, gedoopt te Drogeham op 10 augustus 1725.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Harmen Jans, geboren rond 1727 ,ws.te Drogeham, zie 240.

 

††† 482 Jan Taekes, afkomstig uit Oostermeer in 1718, overleden na 1749 ,ws.te Drogeham.

Spinner te Drogeham(1719).

Niet bij de lidmaten van Drogeham.

V1744:Jan Teekes te Drogeham,gezin 5 personen,aangeboden kapitaal nihil,gealimenteerd.

Q1749:Jan Teekes te Drogeham,1+1,5-4-0. (geen beroep vermeld).

Jan is getrouwd te Oostermeer op 13 november 1718 met

††† 483 Ynske Alberts, afkomstig uit Drogeham in 1718, overleden na 1735 ,ws.te Drogeham.

Niet bij de lidmaten van Drogeham.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Albert Jans, gedoopt te Drogeham op 3 december 1719.

 

††††††††††† - Taeke Jans, gedoopt te Drogeham op 12 december 1723.

 

††††††††††† - Grietje Jans, gedoopt te Drogeham op 3 februari 1726, zie 241.

 

††††††††††† - Jelte Jans, gedoopt te Drogeham op 4 maart 1731.

 

††††††††††† - Pieter Jans, gedoopt te Drogeham op 17 januari 1734.

 

††††††††††† - Tjeerd Jans, gedoopt te Drogeham in het jaar 1736.

 

††† 484 Klaas Klazes(de Oude), gedoopt te Bergum op 7 mei 1682, overleden aldaar in het jaar 1770.

Boer te Bergum/Noordermeer (1718,1728,1738,1748 gebr.stem 49;in 1738 ook eigenaar en gebr.van stem 50).

Niet bij de lidmaten te Bergum.

V1744

Q1749:Klaas Klazes,gemeen boer te Bergum,3+0,23-15-0.

TIE-42-239 d.d.26-10-1713:Alle Symens en Rixt Alles,huisvrouw van Albert Jans,contra Aaltje Clases,weduwe Symen Alles,gesterkt met haar broer Claas Clases.Geschil over geldkwestie.

TIE-100-16 d.d.7-5-1711:Claas Clases staat borg voor Jacob Clases en Frouck Nannes,echtpaar te Bergum,die 200 car.gld.schuldig zijn aan Uble Alles,brouwer te Buitenpost.

Pers.kohier:Bergum 159 nieuw in 1726 Claas Clasen 260 car.gld.;1770 niet meer.

Klaas is getrouwd rond 1710 met

††† 485 Beitske Luitjens, geboren rond 1690, overleden te Bergum in 1760 of 1761 ,volgens speciekohier.

Niet bij de lidmaten van Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Aafke Klazes, geboren rond 1714.

 

††††††††††† - Klaas Klazes, gedoopt te Bergum op 13 december 1716, zie 242.

 

††††††††††† - Wytske Klazes, gedoopt te Bergum op 22 januari 1719.

 

††††††††††† - Tjalling Klazes, geboren te Bergum in het jaar 1729.

 

††††††††††† - Luitjen Klazes, geboren te Bergum.

 

††† 486 =218 (Ybele Geerts)

††† 487 =219 (Jitske Jitzes)

 

††† 504 (?) Jacob Doitses, gedoopt te Nijega op 9 april 1671, overleden te Kuikhorne (?) tussen 1710 en 1724.

Boer te Eestrum(1698 gebr.stem 16);in 1710 te Kuikhorne onder Bergum.

Hij trouwde voor 1696 met een onbekende vrouw (dochter van Haye ?),overleden 1701/1706 te Eestrum.

Uit dit huwelijk 3 kinderen,gedoopt te Eestrum:Doitse op 19-7-1696;Jeltje op 4-12-1698;Haye op 6-11-1701.

Hij staat niet bij de lidmaten van Eestrum of Bergum,ook zijn vrouw niet.

HOF-9019 d.d.20-12-1708:in de zaak van Eryt Binnes contra Rinse Joeckes wordt Jacob Doitses te Eestrum tweemaal als getuige gehoord,op 8-3-1698,hij is dan 26 ŗ 27 jaar,en op 9-11-1705,dan oud over de 30 jaar.

TIE-103-21 d.d.14-9-1736:Allert Geerts,Douwe Gosses en Jacob Doitses,allen wonende Kuikhorne,tekenen op 9-12-1710 een schuldbekentenis aan Hedser Gosses,huisman te Bergum,van 299 goudguldens,27 stuivers en 12 penningen wegens de koop van 3 percelen land.

Jacob is getrouwd in het jaar 1706 ,20-6-1706 3 pr.Eestrum, met

††† 505 (?) Taetske Meints, geboren rond 1685, overleden te Roodkerk in 1756 of 1757 ,volgens speciekohier.

Bij huwelijk in 1706 kwam zij uit Eestrum.Als Taetske Meints uit Bergum ging zij op 5-2-1724 te Bergum in ondertrouw met Lolke Tjeerds van Bergum,die voor 1748 is overleden te Oenkerk.Lolke was weduwnaar van Ybeltje Gerrits en woonde met Ybeltje in Veenwouden.

Q1749:Lolke Tjeerds weduwe te Oenkerk,"kan de cost winnen en niet meer",1+0,4-17-0.

Taetske trouwde op 7-6-1750 te Oenkerk met Sjoerd Reiners,gedoopt 28-1-1683 te Giekerk,zie 506.

Uit haar huwelijken geen gedoopte kinderen te Eestrum of Bergum.Zij behoorde niet tot de lidmaten van Eestrum,Bergum of Oenkerk.

 

Uit het huwelijk van Jacob en Taetske:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Meint Jacobs, geboren rond 1707 ,misschien te Eestrum/Kuikhorne, zie 252.

 

††† 506 Sjoerd Reiners, gedoopt te Giekerk op 28 januari 1683, overleden na 1758 ,ws.te Heeg.

Boer te Roodkerk(1708 gebr.stem 14 en 15;1718 gebr.stem 7,14,15 en 20);boer te Oenkerk(1728 gebr.stem 9);arbeider te Oenkerk(1749);vertrekt 1758/1759 naar Heeg volgens speciekohier.

Hij hertrouwde op 25-4-1745 te Oenkerk met Berber Goslings,gedoopt 10-12-1682 te Bergum,overleden 1745/1750 te Oenkerk,dochter van Gosling Ages en Jantje Murks.Zij was weduwe van Klaas Thomas te Oenkerk.Daarna hertrouwde hij op 7-6-1750 te Oenkerk met Taetske Meints,geboren omstreeks 1685 en weduwe van Lolke Tjeerds,zie 505.

Hij had geen gedoopte kinderen te Oenkerk uit zijn 2e en 3e huwelijk.

Lidmaat te Roodkerk na belijdenis op 7-6-1711;diaken aldaar 1-1-1714;1723/1724 met attestatie van Roodkerk naar Oenkerk;daar op lidmatenlijst in 1728.

V1744:Sjoerd Reiners te Oenkerk,"gezin" 6 personen,aangeboden kapitaal 2-0-0.

Q1749:Sjoerd Reiners te Oenkerk,"arbeider,die zijn cost kan winnen",2+0,15-1-0.

TIE-100-140 d.d.4-9-1714:Op 17-5-1714 tekenden Sjoerd Reiners en Tryntje Annes,echtpaar te Roodkerk,een schuldbekentenis aan Gerben Gatses,ontvanger te Giekerk,voor de somma van 600 car.gld.;geroyeerd 20-9-1723 op verklaring van de crediteur.

TIE-100-371 d.d.3-2-1719:Sije Sjoukes te Oudkerk,als man en voogd over Sijke Andries,tekende voor haar 2 schuldbekentenissen aan Sjoerd Reiners,huisman te Roodkerk;op 8-5-1717 voor 50 goudguldens en op 2-2-1719 voor 30 car.gld.

TIE-100-672 d.d.29-10-1722:Registratie dat Sjoerd Reiners te Roodkerk uit een boelgoed schuldig is 105-20-10.

TIE-101-85 d.d.21-4-1723:afrekening voor Sjoerd Reiners uit een boelgoed Jacobi 1720.

TIE-101-137 d.d.20-6-1723:Sjoerd Reiners en Tryntje Annes,echtpaar te Oenkerk,verklaren verkocht te hebben en in eigendom overgedragen te hebben aan Frouke Oenes,weduwe van Sybren Jans,navolgende vee en goederen voor de somma van 250 goudguldens.

Volgens speciekohier in 1759 naar Heeg.

Sjoerd is getrouwd te Roodkerk op 15 april 1708 met

††† 507 Tryntje Annes, afkomstig uit Roodkerk, geboren rond 1670.

Zie voor haar 423.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Reiner Sjoerds, gedoopt te Roodkerk op 2 juni 1709.

 

††††††††††† - Dieuke Sjoerds, geboren te Roodkerk, gedoopt te Oudkerk op 21 september 1710, zie 253.

 

††† 508 Aebe Halbes Alg(e)ra, geboren in het jaar 1662 ,ws.te Bergum, overleden te Lekkum tussen 1719 en 1721.

Boer op diverse plaatsen;te Roodkerk(1691,1693);te Tietjerk(1695);te Akkerwoude(in 1698 gebr.stem 4 en stem 15;1700;1702);in 1707 te Murmerwoude;te Roodkerk(in 1708 gebr.stem 1 en 2);te Birdaard(1718 gebr.stem 7 en 9);te Lekkum vanaf 1718/1719.

Lidmaat te Roodkerk 24-6-1708 met attestatie van Akkerwoude/Murmerwoude;1716 kerkvoogd te Roodkerk.

In 1693 voogd over de kinderen van Gerk Foekes te Roodkerk.

In 1716 erfgenaam van Froukje Jans (zuster van zijn moeder?)

DAN-76-81v met pr.29/1,12/2 en 5/3/1703:Aebe Halbes en Saack Claasses,echtelieden te Ackerwolde,kopen daar een huis,te betalen in 3 termijnen mei 1703,1704 en 1705.

DAN-76-151v/152 met 1e pr.28-2-1707:verkoop van huis te Murmerwoude,zijn broer Albert Halbes als bloedverwant.

TIE-98-131 d.d.19-10-1695:Ebe Halbes en Saak Clases,echtpaar te Tietjerk,tekenden op 11-5-1695 een schuldbekentenis van 100 car.gld.aan Gosse Pytters en Frouk Jans,echtelieden te Oudkerk.

TIE-100-456/462 d.d.8-12-1719:registratie van een decreetbrief over verkoop,op 14-7-1716 getekend door de kerkvoogden van Oudkerk en Roodkerk n.l.Jelle Luytiens,Frans Oenes,Aebe Halbes Algera en Gosse Johannes (zo'n decreetbrief werd door een omroeper voorgelezen).

TIE-100-463/468 d.d.8-12-1719:registratie van een decreetbrief over verkoop,op 14-7-1716 door dezelfde kerkvoogden getekend.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Aebe is getrouwd te Oudkerk op 29 januari 1688 met

††† 509 Saakje Klazes, geboren rond 1668 ,ws.te Oudkerk, overleden na 1735 ,ws.te Oenkerk.

Boerin te Lekkum 1721/1730 (1728 gebr.stem 11);deze boerderij huurde ze van het St.Anthony Gasthuis te Leeuwarden(arch.nr.1122 huurcontract,taxatie 1721 en arch.nr.1123 huurcontract,taxatie 1729,Saakje Klazes in 1731 afgaande huurster)

Lidmaat te Roodkerk 24-6-1708 met attestatie van Akkerwoude/Murmerwoude;1735 lidmaat te Oenkerk/Giekerk met attestatie van Oudkerk/Roodkerk.

In 1714 erfgenaam van Eelkje Thomas (een zuster van haar vader),zie TIE-42-389.

Pers.kohier Oenkerk 26:1730 Ebe Halbes weduwe 133-6-12;1745 niet meer.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Klaas Aebes, geboren te Roodkerk, gedoopt te Oudkerk op 29 maart 1689, zie 254.

 

††††††††††† - N.N., ,zal Foeke Aebes zijn,, geboren te Roodkerk, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 16 augustus 1691.

 

††††††††††† - Maaike Aebes, geboren te Roodkerk, gedoopt te Roodkerk/Oudkerk op 26 november 1693.

 

††††††††††† - N.N., ,Fintje Aebes ?,, geboren te Tietjerk in het jaar 1695.

 

††††††††††† - Jacob Aebes, geboren te Roodkerk, gedoopt aldaar op 30 oktober 1707, overleden na 1778 ,ws.te Oudkerk.

Jacob is getrouwd voor 1740 met Froukje Theunis, geboren voor 1720 ,ws.te Giekerk, overleden na 1767 ,ws.te Oudkerk, dochter van Theunis Dirks (196) en Grietje Eeuwes (197).

 

††††††††††† - waarschijnlijk Halbe Aebes, afkomstig uit Oudkerk in 1741, overleden na 1754.

DAN 34-45v d.d.26-8-1754:Oene Willems,huisman te Roodkerk,wordt benoemd als curator over de boedel van Halbe Eebes,die verdwenen is.

Halbe is getrouwd te Joure in het jaar 1741 ,25-6-1741 3e pr.Joure, met Sytske Gerkes, afkomstig uit Joure in 1741.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Foeke Aebes, overleden na 1740.

TIE-103-blz.284 d.d.27-6-1740:Foeke Ebes en Aalke Wybrens,echtpaar te Oudkerk,tekenden op 12-5-1740 een schuldbekentenis van 225 car.gld.

Foeke is getrouwd te Suawoude/Tietjerk op 29 januari 1713 met Aaltje Wybrens, overleden te Roodkerk in het jaar 1754.

 

 

-- X --

 

††† 512 Hein Ysbrands, gedoopt te Dronrijp op 18 december 1608, overleden aldaar in het jaar 1666 ,voor 9-10-1666.

Al in 1627 boer te Dronrijp (1640 gebruiker van stem 25 en later van stem 50).

Hij is mogelijk al voor 1600 geboren uit een eerder huwelijk van Ysbrand (en Yfke ?),evenals zijn broer Harmen met wie hij regelmatig samen wordt genoemd.Zie voor hem de genealogie Wierstra uit Menaldumadeel.

Hij hertrouwde met Tryntje Herres.Hij staat met zijn 2e vrouw Tryntje op de 1e lidmatenlijst van Dronrijp uit 1658.Zij was na zijn overlijden boerin te Dronrijp (in 1670 gebruikster van stem 70).Zie voor haar verder dezelfde genealogie Wierstra.

Uit zijn 2e huwelijk:Herre,geboren rond 1655 te Dronrijp en overleden aldaar 1738;Wybe,geboren rond 1655 te Dronrijp en overleden aldaar 1688/1694;Tjaard,gedoopt 27-5-1660 te Dronrijp;Wouter,gedoopt 24-4-1663 te Dronrijp,goud-en zilversmid te Dronrijp,overleden aldaar 1748/1749.

Zie voor hem MEN 55-344 d.d.24-10-1627,MEN 57-581 d.d.11-3-1633,MEN 58-874 d.d.1-5-1635,MEN 62-18 d.d.21-4-1643,MEN 62-331 d.d.26-4-1644,MEN 63-123 d.d.24-4-1646,MEN 63-433 d.d.26-1-1649,MEN 66-473 d.d.23-4-1653,MEN 70-596 d.d.9-8-1665,MEN 71-268 d.d.9-10-1666 en MEN 71-299 d.d.12-11-1666(inventarisatie na zijn overlijden).

Hein is getrouwd in het jaar 1627 ,voor 24-10-1627 en ws.te Dronrijp met

††† 513 Hotske Feikes, geboren voor 1608, overleden te Dronrijp rond 1650.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Baukje Heins, geboren te Dronrijp tussen 1627 en 1640, overleden na 1666.

 

††††††††††† - Botje Heins, geboren te Dronrijp tussen 1627 en 1640.

 

††††††††††† - Feike Heins, geboren te Dronrijp tussen 1627 en 1640.

 

††††††††††† - Yfke Heins, geboren te Dronrijp tussen 1627 en 1640, overleden na 1666.

 

††††††††††† - Dieuke Heins, geboren te Dronrijp in 1643 of 1644, overleden aldaar op 25 januari 1720.

 

††††††††††† - Maaike Heins, geboren te Dronrijp in 1644 of 1645.

 

††††††††††† - Ysbrand Heins, geboren te Dronrijp in het jaar 1646, zie 256.

 

††† 516 (?) Jacob Keimpes.

Boer te Marssum (1670 gebr.stem 18).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - Keimpe Jacobs, afkomstig uit Marssum in 1684, zie 258.

 

††† 520 Gatze Tjeerds, geboren rond 1608, overleden te Marssum na 1648.

Boer te Marssum(1640 gebr.stem 5).

Hij zal wel gedoopt zijn in Marssum,maar het doopboek daar begint in 1609.

Hij hertrouwde op 2-7-1637 te Marssum met Griet Doytses.

Hij is daarna getrouwd (voor 1648) met Ytje Andries.

Uit zijn 2e en 3e huwelijk geen gedoopte kinderen te Marssum.

Gatze is in ondertrouw gegaan te Marssum op 21 september 1634 met

††† 521 Gerbrich Douwes, overleden te Marssum voor 1637.

Gerbrich was bij de ondertrouw in 1634 weduwe van Wieger Jetses.

 

Uit het huwelijk van Gatze en Gerbrich:

 

††††††††††† - Tjeerd Gatzes, gedoopt te Marssum op 14 juni 1635, zie 260.

 

††† 528 Murk Jelgers Jorna, geboren te Warga in het jaar 1640, overleden te Deersum in het jaar 1718.

Boer te Deersum(1698 en 1708 gebr.stem 15 en deels eig.;1708 ook deels gebr. stem 14);hij was in 1698,1708 en 1718 ook deels eig.van Warga stem 24,Jornastate en in 1728 zijn kinderen.

Hij was r.k..

RAU-35-219 d.d.26-4-1719:Na zijn overlijden worden curatoren benoemd over zijn minderjarige kinderen Jan Murks,in het 22 jaar,en Pieter Murks,in het 19e jaar;dit zijn Ids Jans,zijn zwager,en Tjerk Tjepkes,mr.timmerman te Sybrandaburen.Op verzoek van Jan en Pieter wordt de voogdij beŽindigd op 30-5-1726 wegens meerderjarigheid.

Zie voor hem en het voorgeslacht GEN 493-1424 door Osinga,GEN 1017 door Y.Brouwers en GJB 1997 door J.Nota.

Murk is getrouwd in Rauwerderhem op 3 oktober 1683 ,voor het gerecht, met

††† 529 Aafke Jans, geboren in het jaar 1659 ,ws.te Akkrum, overleden te Deersum tussen mei 1744 en 15 juni 1744.

Boerin te Speers onder Deersum(1718 gebr.stem 14 en 15 en deels eig.stem 15;1728 gebr.stem 15,deels eig.;1738 gebr.stem 15).

V1744:Murk Jelgers weduwe te Deersum.

Bij overlijden in 1744 in overl.reg.R.K.Irnsum Afke Murks genoemd.Na haar overlijden vindt op 15-6-1744 inventarisatie plaats in het sterfhuis te Speers,op verzoek van haar zoons Jelger Murks te Sneek,Jan Murks,huisman te Scharnegoutum en Pieter Murks,huisman op Speers onder Deersum (RAU 44-257-272).

Op 4-9-1678 als haar moeder Uilck Birdes,weduwe wijlen Jan Gerrits,is overleden,komen de kinderen onder voogdij van oom Ids Birdes: Aukje,21 jaar,Aafke,19 jaar en Klaaske,17 jaar.Als Aafke in 1683 trouwt,is zij afkomstig uit Akkrum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jelger Murks Jorna, geboren te Deersum voor 1694, overleden na 1749.

In 1728 boer op Groot Twixel,Roordahuizum (stem 1).Bij de inventarisatie in 1744 na het overlijden van zijn moeder woont hij in Sneek en in 1749 is hij daar herbergier (Q1749).

Jelger is getrouwd in Rauwerderhem op 3 februari 1718 ,voor het gerecht, getrouwd te Irnsum op 4 februari 1718 voor de kerk (r.k.) met Houkje Idses, afkomstig uit Scharnegoutum in 1718, overleden na 1735 ,ws.te Roordahuizum.

 

††††††††††† - Sybrich Murks Jorna, geboren te Deersum voor 1694, overleden te Nijklooster onder Scharnegoutum op 6 december 1727.

Sybrich is getrouwd te Roodhuis op 24 juli 1717 met Cornelis Ynses, overleden te Nijklooster in november 1741.

 

††††††††††† - Jan Murks Jorna, geboren te Deersum in het jaar 1697, zie 264.

 

††††††††††† - Pieter Murks Jorna, boer te Deersum, geboren te Deersum in het jaar 1700, overleden aldaar na 1749.

 

††† 530 Ale Alberts, afkomstig uit Lutkewierum in 1688, geboren rond 1660, overleden te Lutkewierum op 17 april 1728 ,volgens register Roodhuis.

Boer te Bozum en Lutkewierum(1698,1700 en 1708 gebr.stem 24 Bozum;1718 gebr.en deels eigenaar van stem 9 Lutkewierum).

IDA-44 d.d.16-8-1719:Ale Alberts uit Lutkewierum benoemd als mede-curator over de kinderen van zijn overleden zwager Age Louws.

Hij was r.k.;de kinderen zullen ws. geboren zijn tussen 1688 en 1704 te Bozum en r.k.gedoopt zijn te Roodhuis;ze waren bij zijn overlijden in 1728 meerderjarig.

 

Ale is getrouwd in Hennaarderadeel op 7 maart 1688 ,voor het gerecht, met

†††††††††

††† 531 Geertje Louws, afkomstig uit Warstiens in 1688, geboren rond 1660, overleden te Lutkewierum 3 sep 1720, volgens register Roodhuis.

IDA 56: 20-2-1688 attestatie gelicht en 26-2-1688 3e pr.gerecht Idaarderadeel,Geertje Louws te Warstiens met consent van haar vader Louw Ages,gaat trouwen met Ale Alberts van Wommels,met consent van zijn vader Albert Martens.

Age Louws,in 1698 gebr.Warstiens stem 4,is een broer van haar.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryn Ales, afkomstig uit Lutkewierum in 1714, geboren voor 1696.

Tryn is getrouwd in Hennaarderadeel op 6 juni 1714 ,voor het gerecht, met Oege Johannes, afkomstig uit Oosterend in 1714.

 

††††††††††† - Louw Ales, boer te Wirdum en Lutkewierum, afkomstig uit Lutkewierum in 1723, geboren voor 1700, overleden na 1742.

Louw is getrouwd te Lutkewierum op 22 augustus 1723 met Sybrigh Jans, afkomstig uit Wirdum in 1723.

 

††††††††††† - Akke Ales, boerin te Lutkewierum in 1728 en ,later klopje,, geboren voor 1700, overleden na 1742.

 

††††††††††† - Feikje Ales, afkomstig uit Terzool in 1728, geboren rond 1700, zie 265.

 

††† 546 Gerben Gerbens, overleden te Oosterwierum in het jaar 1749 ,volgens speciekohier.

Boer te Oosterwierum(1708,1718,1728,1738 en 1748 gebr.stem 14 Oosterwierum en stem 3 Bozum).In 1728 voor de helft eigenaar van Bozum stem 9 en dan ook genoemd als ontvanger te Oosterwierum.Hij wordt genoemd Gerben Gerbens "de oude".

V1744:Gerben Gerbens te Oosterwierum,gezin 5 personen,20-0-0.

Q1749:Welgesteld huisman te Oosterwierum,6+0,68-9-0.

Hij was doopsgezind en behoorde bij de D.G.Kromwal bij Britswerd en wordt daar vermeld met zijn vrouw op de lidmatenlijst Oosterwierum 2-3-1713 (zie ook jaarboekje G.W.F. 1959,blz.42).

BAA-69-17v met pr.26/1,9/2 en 23/2/1728:Gerben koopt een huis in de Molenburen te Oosterwierum voor 115 goudgulden.

Met zijn vrouw Berber Willems testeerde hij op 12-6-1744 (BAA-32 d.d.12-6-1755).

Gerben is getrouwd rond 1700 met

††† 547 Berber Willems, overleden te Oosterwierum in het jaar 1755.

Boerin te Oosterwierum na overlijden van haar man.

BAA 70-242v/243 met pr.9/3,6/4 en 8/6/1750:Berber Willems,weduwe van Gerben Gerbens,boerin onder Oosterwierum,b.b.en c. op zekere eeuwige rente uit zathe en landen bij haar in gebruik en als eigenaar luitenant-generaal van Burmania en kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jetske Gerbens, afkomstig uit Oosterwierum in 1722, geboren rond 1700, zie 273.

 

††††††††††† - Rients Gerbens, afkomstig uit Oosterwierum in 1722, geboren rond 1700, overleden voor 1738.

Rients is getrouwd te(?) rond 1730 met Tietje Tjebbes, overleden na 1738.

 

††††††††††† - Reintje Gerbens, geboren rond 1705, overleden voor 1755.

Reintje is getrouwd te(?) rond 1725 met Sytse Jans, overleden na 1744.

 

††††††††††† - Gerben Gerbens Siderius, ,de jonge, boer te Oosterwierum, geboren rond 1710, overleden na 1781.

Boer te Oosterwierum (1758 gebr.stem 14).

Na doop/belijdenis op 3-6-1740 lidmaat van de D.G.Kromwal bij Britswerd.Hij vertrekt 1781 als weduwnaar naar Sneek (zie jaarboekje G.W.F.1959,blz.42).Hij wordt genoemd Gerben Gerbens de jonge.Op 31-12-1787 wordt een zoon van Gerben Gerbens (of is hij dat zelf ?) begraven te Sneek (DTB 655a).

Gerben is getrouwd te(?) rond 1740 met Gertje Keimpes, geboren rond 1715, overleden te Oosterwierum op 3 juli 1778, begraven aldaar op 6 juli 1778 ,volgens lidmatenboek.

Lidmaat van de D.G.Kromwal na doop/belijdenis op 3-6-1740.

Hun dochter Pytje Gerbens (Oosterwierum) trouwde Roordahuizum 30-1-1763 met Foppe Dirks (Roordahuizum); hij en zijn schoonvader gebruikten beiden de naam Siderius.

 

 

††††††††††† - waarschijnlijk Fokje Gerbens, overleden in het jaar 1740.

 

††† 548 Jentje Jobs Faber, geboren te Weidum in het jaar 1666, overleden aldaar in 1719 of 1720 ,volgens reŽelkohier.

Mr.smid te Weidum.

Hij hertrouwde na het overlijden van Antje omstreeks 1706 met ( 2) Tietje Freercks (ook wel Tietje Feers).

V1714:Jentje Jobs te Weidum met een huishouding van 6 personen;3 ouder dan 7 jaar;3 jonger dan 7 jaar.

HOF 8167 d.d.27-10-1703:Epo Claessen Rijsvelt contra Pytter Hendriks.Jentje Jobs,smid te Weidum als getuige,oud 37 jaar in 1703.

HOF 8714 d.d.1-3-1707:Douwe Botnia van Burmania contra Ernst Mockema van Harinxma.Jentje Jobs,smid te Weidum, 37 jaar op 23-4-1704,en dan als getuige gehoord.

HOF 9595 d.d.20-12-1712:Ernst Mockema van Harinxma contra Wibrandus Boelens.Jentje Jobs,mr.grofsmid te Weidum als getuige,42 jaar in 1709.

HOF 9657 d.d.30-5-1713:Yge Hylkes contra Wybrandus Boelens.Jentje Jobs Faber(met achternaam) ,smid te Weidum als getuige,44 jaar in 1712.

BAA-14-4v d.d.30-11-1722: zijn kinderen uit eerste huwelijk n.l. Job Jentjes, boer te Weidum, en Hiske Jentjes (x Foeke Oeges te Tietjerk) verklaren zich geen erfgenamen van hun overleden ouders: hun stiefmoeder is dan Tietje Feers.

BAA-47-422v d.d.8-2-1723:Lysbet Jentjes,in het 16e jaar;Feer Jentjes,in het 13e jaar;Tjeerd Jentjes,in het 11e jaar;Antje Jentjes,in het 8e jaar;Dije Jentjes,in het 6e jaar,latenBauke Pieters, mr.smid te Weidum, als voogd benoemen.

HOF 11545 d.d.6-2-1725:De zaak van Tyttje Freerx,weduwe wijlen Jentje Jobs, contra Ernst Mockema van Harinxma,grietman Baarderadeel.Er waren nog diverse vorderingen van de smid op de grietman,wat bleek uit het als bijlage opgenomen rekenboek van Jentje Jobs over de jaren 1706/1720.De zaak liep al vanaf 1721.Verder blijkt uit de stukken dat Jentje 2 voorkinderen had bij Antje Pieters en 5 kinderen bij Tietje Freerks.Ook blijkt uit het recesboek van Baarderadeel d.d.30-11-1722 dat de voorkinderen n.l.Job Jentjes,huisman te Weidum,en Hiske Jentjes,huisvrouw van Foeke Oeges te Tietjerk,zullen afzien van de nalatenschap van hun vader uit het 2e huwelijk.

HOF 12747 d.d.8-6-1734: Volgens reŽelkohier Weidum 1719 woonde Jentje Jobs op nr.58 en woonde zijn weduwe daar in 1720.

 

Jentje was gehuwd met (1)

 

†† 549 Antje Pieters,geboren Jorwerd 1665/1670, overleden voor 1705, dochter van Pieter Jelles Grota en Tietske Jans.

 

Genoemd met haar kinderen in HOF 11545 d.d.6-2-1725.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Job Jentjes Faber, geboren te Weidum in het jaar 1692, zie 274.

 

††††††††††† - Hiske Jentjes Faber, overleden na 1725.

 

Hiske is getrouwd te Hempens op 29 november 1716 met Fokke Oeges, boer te Hempens en Tietjerk.

 

Boer te Hempens,maar in 1725 en 1728 boer te Tietjerk (gebr.stem 19).

Als volwassene gedoopt te Hempens op 1-1-1718.

 

††† 550 Ulbe Jans, overleden na 1738.

 

Boer te Jorwerd(1698,1708 en 1718 gebr.stem 15).

Copie 4128:In 1714 bestaat de huishouding van Ulbe Jans te Jorwerd uit 5 personen,allen ouder dan 7 jaar.

 

Ulbe is getrouwd te Baard op 12 maart 1682 met

 

551 Tryntje Beerns

 

In 1682 zij uit Jorwerd en Ulbe uit Baard.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Akke Ulbes, geboren rond 1695, zie 275.

 

††††††††††† - Tryntje Ulbes.

Tryntje was gehuwd met Jelle Heeres.

 

- Sjouck Ulbes.

Sjouck wasgehuwd met Doecke Pieters

 

††† 552 Focke Liommes, afkomstig uit Grouw in 1682, overleden te Warniahuizen tussen 1700 en 1708.

Boer te Warniahuizen onder Oldeboorn (in 1698 en 1700 gebruiker van stem 64).

UTI 43-165 d.d.21-3-1685:Fooke Lommes en zijn vrouw onder Oldeboorn tekenden op 7-9-1683 een schudbekentenis van 120 goudguldens aan Isck Johannes.

UTI 43-220v d.d.23-12-1690:hij tekende op 16-8-1686 een schuldbekentenis

UTI 43-231 d.d.17-6-1691:hij tekende op 7-6-1691 een schuldbekentenis van 200 goudguldens aan Gosse Johannes.

UTI 43-236 d.d.1-6-1692:Foocke Liommes tekende ook namens zijn vrouw op 22-5-1692 een schuldbekentenis van 200 goudguldens aan Otte Sytses.

UTI 43-312 d.d.24-9-1698:hij tekende ook namens zijn vrouw op 3-5-1695 een schuldbekentenis aan Ruurd Everts.

UTI 43-389 d.d.15-5-1703:Foocke Liommes tekende op 14-4-1693 en 15-5-1696 schuldbekentenissen aan Eeb Jelles.

UTI 43-392 d.d.8-10-1703:hij tekende op 24-5-1703 een schuldbekentenis aan Gosse Johannes.

HOF 16823-49 d.d.3-5-1698:Jan Tierx en Hendrick Tijmens,kerckvoogden van Beets,verkopen een sate lands met huis en hooiberg,gelegen tot Warjehuisen,aan Daniel Blocq van Scheltinga.Meyer is dan Focke Liomes,aan wie het huis en de hooiberg behoorden.

 

Focke is getrouwd te Oldeboorn op 19 maart 1682 met

†††††††††

††† 553 Haantje Tettes, afkomstig uit Oldeboorn in 1682, geboren rond 1662, overleden na 1740 ,ws.1740/1741 Warniahuizen.

Boerin te Warniahuizen onder Oldeboorn (in 1708,1718,1728 en 1738 als weduwe gebruiker van stem 64).

HOF 1406 d.d.16-10-1726:in de strafzaak tegen Eelk Gerkes van Oldeboorn wordt 20/24 september 1726 als getuige gehoord Haensen Tettes,weduwe van Foke Lummes,wonende onder Oldeboorn,oud 64 jaren.

Hotse Tettes,in 1698 en 1700 ook boer te Warniahuizen,stem 65,zal een broer van haar zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Ljomme Fockes, afkomstig uit Oldeboorn in 1717, geboren rond 1690, zie 276.

 

††† 562 (?) Jolt Jolts.

Genoemd in 1692 als hij verkoop van een huis door zijn moeder voorkomt door niaar (HAS 55-32v).

Genoemd op 14-2-1705 als comparant bij autorisatie na overlijden Foppe Oedses (SCO 69-97).

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Itie Jolts, zie 281.

 

††† 564 Tjeerd Dirks Tadema, geboren te Joure op 2 januari 1629, overleden aldaar op 10 juni 1699 ,oud 70 jaar,5 maanden en 8 dagen.

Goudsmidsgezel te Joure (1651);ook dorprechter en ontvanger aldaar (1679).

Als lidmaat weer toegelaten tot het avondmaal te Joure 26-10-1676 na een langdurig geschil met de kerkenraad.

HAS 31-1 d.d.4-12-1671:Mr.Tiaerd Dircks te Joure benoemd als curator.

HAS 31-41 d.d.8-7-1679:Mr.Tjeerd Dirks te Joure benoemd als curator.

HAS 31-42 d.d.8-9-1679:idem.

Tjeerd is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 4 januari 1651 en getrouwd aldaar op 26 januari 1651 met

††† 565 Janke Jans, gedoopt te Leeuwarden op 30 december 1632, overleden na 1700 ,ws.te Joure.

Zij wordt in 1701 genoemd in HAS 56-43v en 44,als ze haar huizen heeft verkocht aan haar zoon.Zij is niet dezelfde als de Janke Jans,die 19-7-1666 lidmaat wordt te Joure,want die overlijdt voor 16-1-1672.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jan Tjeerds Tadema, geboren te Joure, gedoopt aldaar op 15 april 1655, zie 282.

 

††††††††††† - Grietje Tjeerds Tadema, gedoopt te Joure op 11 oktober 1657.

 

††††††††††† - Grietje Tjeerds Tadema, gedoopt te Joure op 2 oktober 1659.

 

††††††††††† - Trijncke Tjeerds Tadema, gedoopt te Joure op 20 oktober 1661.

 

††††††††††† - Hillebrandt Tjeerds Tadema, gedoopt te Joure op 30 augustus 1663.

 

††††††††††† - Aeffke Tjeerds Tadema, gedoopt te Joure op 27 september 1665.

 

††† 566 Sipcke Riemers van Pecama, geboren in het jaar 1621, overleden te Leeuwarden op 4 april 1659 ,38 jaar, begraven te Huizum.

Noemt zich na rechtenstudie te Franeker Dr.Cyprianus van Pecama;advocaat en volmacht ten landsdage voorDoniawerstal.

Sipcke is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 5 juli 1651 ,voor het gerecht, en getrouwd aldaar op 20 juli 1651 met

††† 567 Triencke Symens Rapenburgh, ,Catharina, gedoopt te Leeuwarden op 12 januari 1631, overleden aldaar op 17 januari 1672 ,43 jaar, begraven te Huizum.

Bij huwelijk in 1651 is zij 21 jaar,zie G.N.1983-239.

Lidmaat te Leeuwarden na belijdenis op 28-11-1651.

HOF 16814-262/268 d.d.20-4-1669:Zij verkoopt grond bij de Huizumer kerk aan de Potmarge te Huizum.Haar zusters waren Rinske,Antje en Hiltje.Zij hadden ieder voor 25% geŽrfd van Antje,Symon Hayes weduwe.Rinske is al overleden;voor haar verkoopt haar man Dr.Guilelmus Hagius.Antje en haar man zijn ook al overleden;voor hun verkoopt Joannes Scheltes,voogd over de kinderen.Hiltje is innocent;voor haar verkoopt haar curator,Duco Gellii,burgemeester van Bolsward.

Na haar overlijden wordt haar zwager Thijs Riemers van Pecama in maart 1673 curator over de kinderen.

In 1673 is er inventarisatie van haar nalatenschap op verzoek van Thijs van Pecama(LWN Y-51-327 d.d.14-3-1673).

Op 25-8-1680 is Thijs van Pecama nog curator over Symon en Ulricus,maar is Jan Tadema man voogd over zijn vrouw Geeltje van Pecama en Riemer is overleden.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sijmon Sipkes van Pecama, geboren te Leeuwarden op 1 mei 1653 ,zie G.N.1983-240, gedoopt aldaar op 1 mei 1653, overleden na 1698.

 

††††††††††† - Riemer Sipkes van Pecama, geboren te Leeuwarden op 22 december 1654 ,zie G.N.1983-240, gedoopt aldaar op 24 december 1654, overleden aldaar op 14 maart 1680, begraven te Huizum.

 

††††††††††† - Ds.Ulricus Sipkes van Pecama, geboren te Leeuwarden op 9 september 1656 ,zie G.N.1983-240, gedoopt aldaar op 12 september 1656, overleden te Haskerhorne op 13 maart 1731 ,oud in het 75e jaar (zie grafschriften coll.Roorda).

Ds.Ulricus van Pecema was predikant te Haskerhorne,Oude-en Nyehaske tot zijn overlijden in 1731.Als candidaat bij de classis 14-3-1688,werd hij 19-6-1697 beroepen te Haskerhorne c.a.

In 1698 met zijn broer Sijmen en zijn zwager Jan Tadema voor 50% eigenaar van stem 43 St.Nicolaasga.

 

††††††††††† - Geeltje Sipkes van Pecama, geboren te Leeuwarden op 3 augustus 1658, gedoopt aldaar op 4 augustus 1658, zie 283.

 

††† 576 (?) Klaas Annes.

Hij en zijn vrouw komen 22-8-1723 als echtpaar en lidmaten van Britsum naar Jelsum.

Klaas was gehuwd met

††† 577 (?) Tryntje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Rinze Klazes, geboren rond 1710, zie 288.

 

††† 578 (?) Gerben Sybrens.

Hij komt 26-3-1723 als lidmaat van Lekkum naar Jelsum,maar gaat later weer terug naar Lekkum.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Grietje Gerbens, geboren rond 1712, zie 289.

 

††† 588 Gerrit Piers, afkomstig uit Wytgaard in 1682, overleden na 1701 ,ws.te Wytgaard.

 

Wagenmaker te Wytgaard(1677).

Hij trouwde omstreeks 1677 met Albertyn N.,overleden voor 1680 (?) te Wytgaard.

Voor zijn 2e huwelijk werd gedoopt te Wirdum op 10-10-1680: Grietje, overleden 1680/1692.

Hij werd lidmaat te Wirdum na belijdenis op 18-5-1677;zijn vrouw Albertyn werd lidmaat te Wirdum na belijdenis op 17-11-1678.

 

Gerrit is getrouwd te Wirdum op 23 april 1682 met

†††††††††

††† 589 Geertje Klazes, afkomstig uit Hempens in 1682, overleden na 1701 ,ws.te Wytgaard.

 

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 20-8-1682.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Pier Gerrits, gedoopt te Wirdum op 1 april 1683, overleden1683/1684

 

- Pier Gerrits, gedoopt te Wirdum op 3 augustus 1684.

 

††††††††††† - Klaas Gerrits, geboren te Wytgaard in 1685 of 1686, zie 294.

 

††††††††††† - Willem Gerrits, gedoopt te Wirdum op 20 februari 1687, overleden 1687/1701.

 

††††††††††† - Grietje Gerrits, gedoopt te Wirdum op 20 maart 1692.

 

††††††††††† - Tryntje Gerrits, gedoopt te Wirdum op 21 april 1695.

 

††††††††††† - Hessel Gerrits, gedoopt te Wirdum op 30 januari 1698.

 

††††††††††† - Willem Gerrits, gedoopt te Wirdum op 4 februari 1701.

 

††† 590 Rein Jurjens, afkomstig uit "Hoogh" in 1696, overleden na 1744.

In 1696 ws.afkomstig uit Duitsland.Daarna te Wirdum tot na 1744.Hij wordt niet meer vermeld bij Q1749 en is dan ws.al overleden.

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 3-2-1698.

Hij hertrouwde op 1-6-1738 te Wirdum met Sijke Klazes uit Wirdum.

Na 1738 geen gedoopte kinderen te Wirdum uit zijn 2e huwelijk.

V1744:Reyn Jurjens te Wirdum,gezin 4 personen,aangeboden kapitaal 20-0-0.

Rein is getrouwd te Wirdum in het jaar 1696 ,2-5-1696 3e pr.Wirdum, met

††† 591 Lolkje Dirks, gedoopt te Wirdum op 12 januari 1673, overleden aldaar voor 1738.

Lidmaat te Wirdum na belijdenis op 3-2-1698.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tjitske Reins, gedoopt te Wirdum op 26 mei 1697, zie 295.

 

††††††††††† - Geiske Reins, gedoopt te Wirdum op 25 september 1698.

 

††††††††††† - Douwe Reins, gedoopt te Wirdum op 27 maart 1701.

 

††††††††††† - Grietje Reins, gedoopt te Wirdum op 14 oktober 1703.

 

††††††††††† - Jurjen Reins, gedoopt te Wirdum op 21 februari 1706.

 

††††††††††† - Jeltje Reins, gedoopt te Wirdum op 7 oktober 1708.

 

††††††††††† - Dirk Reins, gedoopt te Wirdum op 16 augustus 1711.

 

††††††††††† - Geertje Reins, gedoopt te Wirdum op 11 maart 1714.

 

††††††††††† - Gaatse Reins, gedoopt te Wirdum op 14 februari 1717, overleden aldaar tussen 1717 en 1721.

 

††††††††††† - Gaatse Reins, gedoopt te Wirdum op 1 januari 1721, op jonge leeftijd overleden.

 

††† 608 Gerben Pieters, gedoopt Stiens 9 april 1671

Boer te Jelsum(1698 en 1700 gebr.stem 4).

Gerben hertrouwde op 23-6-1700 te Jelsum met Geeltje Johannes Bruinsveld,gedoopt 3-4-1670 te Waaxens (W.D.),dochter van Ds.Johannes Bruinsveld en Orsel Worpsdr.van Tjessens.

DOK 102 d.d.3-5-1684:Sydts Johannes Bruynsvelt,15 jaar,en Geeltje Johannes Bruynsvelt,14 jaar,kinderen van overleden Ds.Bruynsvelt en weduwe Orsel van Tiessens,met curator Gerlacus Scheltinga,curator ad lites in cas van liquidatie met tegenpartij Gerrit Gosses.

 

Uit zijn 2e huwelijk werden gedoopt te Jelsum: Orsel op 23-10-1701, Sytske op 21-3-1706, Saak op 26-10-1710, Wapke op 11-12-1712, Aukje op 8-5-1715 en Jetske op 8-8-1717.

Van hem werden ook gedoopt te Jelsum: Johannes op 14-11-1723 en nogmaals Johannes op 21-4-1726 ,maar het lijkt niet mogelijk dat Geeltje van deze kinderen de moeder is.

Gerbenstaat op de lidmatenlijst van Jelsum in 1705,maar Geeltje niet.

 

LWL 11-171v:op 1-8-1700 vindt inventarisatie plaats omdat Gerben Pieters is hertrouwd;Wapke Jelles bracht bij haar huwelijk 1200 car.gld.in;de zwagers Here Jelles en Tomas Jelles doen de taxatie;op 7-12-1701 is er boedelscheiding in het belang van de kinderen Pieter en Jelle.

LWL 71 d.d.18-6-1701:de zwagers Here Jelles te Leeuwarden en Tomas Jelles te Wijns worden benoemd als curatoren over zijn zoons Pieter,omtrent 6 jaar,en Jelle,omtrent 1 jaar.

HvF 8573 d.d.23-3-1706 met Jan Auckes contra Apollonia Wouters:Gerben Pieters te Jelsum,33/34 jaar geeft in 1704 een getuigenverklaring.

LWL 71 d.d.2-8-1706:de moeder van Wapke,Aath Jetses,is in 1706 overleden en de kinderen van Wapke zijn mede-erfgenaam;ook hiervoor worden de zwagers als curatoren benoemd;bovendien wil hij dat de zwagers zo spoedig mogelijk het beheer overnemen van de goederen van dez kinderen.

 

Gerben is getrouwd te Jelsum op 9 april 1694 met

††† 609 Wapke Jelles, afkomstig uit Jelsum in 1694, overleden te Jelsum in het jaar 1699.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Pieter Gerbens, geboren te Jelsum in 1694 of 1695, zie 304.

 

††††††††††† - Jelle Gerbens, gedoopt te Jelsum op 25 november 1698.

 

††† 610 Hylke Jorrits Wiarda, geboren te Roordahuizum rond 1635, overleden te Rauwerd in het jaar 1699.

Eerst boer te Roordahuizum;vanaf 1694 boer te Rauwerd(1698 gebr.stem 18).

Als lidmaat van Roordahuizum 22-7-1694 met attestatie naar Rauwerd.

BAA 60-1-5 d.d.4-10-1700:Hylke Jorrits overleden,hij was rendant van een weesrekening.

In Winsum (Baarderadeel) worden op 6-8-1676 lidmaat een Hyltje Jorryts en zijn vrouw Mincke Ages.Daar wordt ook een zoon Age gedoopt op 21-1-1677.Een eerste huwelijk ?

Hylke was gehuwd met

††† 611 Reinouw Hettes, overleden te Rauwerd in het jaar 1720.

Lidmaat te Roordahuizum;22-7-1694 met attestatie naar Rauwerd.

Boerin te Rauwerd na het overlijden van haar man (1708 gebr.stem 18 en 19;1718 gebr.stem 18).

RAU 35-acte 220 uit 1720:Reinouw is overleden;haar zoon Sybren,in het 22e jaar,krijgt als curator Klaas Gatses (een broer van Aagt ? en dus een oom van haar overleden man ?)

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jorrit Hylkes Wiarda, boer te Rauwerd in 1723, geboren voor 1690 ,ws.te Roordahuizum, overleden te Rauwerd tussen 1723 en 1728.

Jorrit is getrouwd te Rauwerd op 29 oktober 1717 (1) met Tryntje Pieters, overleden te Rauwerd in het jaar 1718 ,voor 12-5-1718.

Jorrit is getrouwd te Rauwerd op 17 januari 1723 (2) met Hendrikje Jacobs, overleden na 1748.

 

††††††††††† - Hette Hylkes Wiarda, boer te Irnsum in 1718, geboren voor 1690 ,ws.te Roordahuizum.

Hette is getrouwd te Rauwerd op 23 februari 1716 met Sara Antinides.

 

††††††††††† - Yme Hylkes Wiarda, boer te Rauwerd in 1718, geboren voor 1690 ,ws.te Roordahuizum.

 

††††††††††† - Lolkje Hylkes Wiarda, geboren rond 1694 ,ws.te Roordahuizum, zie 305.

 

††††††††††† - Sybren Hylkes Wiarda, boer te Rauwerd in 1728, gedoopt te Rauwerd op 8 januari 1699, overleden tussen 1758 en 1768.

Sybren is getrouwd te Rauwerd op 18 mei 1721 met Wikje Willems, overleden na 1768.

 

††† 616 Sytse Jentjes, overleden voor 5 september 1688.

Hij en zijn vrouw in 1671 echtpaar te Poppingawier.

Hij leent in dat jaar van zijn zuster Dieuke en haar manWybe Sjoerds (RAU U7 d.d.5-9-1688).

In 1688 is hij al overleden en lost zijn zwager Mirck Ages deze schuld af.

 

Sytse was gehuwd met

 

††† 617 Jetske Ages, geboren voor 1650, overleden na 1688.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jentje Sytses, geboren te Poppingawier rond 1672, gedoopt aldaar op 12 juni 1701 ,volwassendoop, zie 308.

 

††† 620 Hotse Ypes, afkomstig uit Akkrum in 1677.

Hotse is getrouwd te(?) in het jaar 1677 ,3e pr.Irnsum 18-2-1677, met

†††††††††

††† 621 Hylkje Berends, afkomstig uit Idaard in 1677.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Ype Hotses, gedoopt te Rauwerd in het jaar 1678.

 

††††††††††† - Antje Hotses, gedoopt te Irnsum op 18 april 1680.

 

††††††††††† - Berend Hotses, gedoopt te Irnsum op 17 september 1682, zie 310.

 

††† 624 Bauke Pieters, geboren rond 1660, overleden te Hallum tussen 1717 en 1738.

Timmerman te Hallum in 1696.

FER 39 d.d.25-9-1710 Bouke Pieters curator over de kinderen van Bouwe Johannes en Gatske Jans,echtpaar te Hallum.

Lidmaat Hallum na belijdenis op 8-11-1682;op lidmatenlijst in 1717;ouderling aldaar 1712.

Er is een andere Bauke Pieters,getrouwd met Lysbet Feikes,die 5-8-1686 belijdenis doet;hij is hovenier en laat 3-4-1687 dochter Antje Baukes dopen;op 16-2-1688 is zijn vrouw als weduwe lidmaat.

 

Bauke is getrouwd te Hallum op 20 december 1696 met

†††††††††

††† 625 Tryntje Harmens Adema, gedoopt te Hallum op 24 december 1665, overleden aldaar tussen 23 januari 1738 en 18 maart 1738.

Bij huwelijk in 1696 uit Franeker.Lidmaat te Hallum in 1717.Betreffende haar nalatenschap,zie FER 39 d.d.18-3-1738 en 12-3-1739.Zij wijst op 23-1-1738 curatoren aan voor haar kleinkinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Pieter Baukes, boer te Hallum, gedoopt te Hallum op 27 oktober 1697, overleden voor 1728.

Pieter is getrouwd voor 1724 met Fetje Ates.

 

††††††††††† - Harmen Baukes, boer te Hallum, gedoopt te Hallum op 16 juli 1699, overleden na 1768.

Harmen is getrouwd Hallum 19-12-1623 met Antje Hylkes, dochter van Hyltje Botes en Gertje Botes

 

††††††††††† - Doeke Baukes Hellema, gedoopt te Hallum op 22 oktober 1702, zie 312.

 

††† 626 Wieger Johannes, afkomstig uit Hallum in 1711, overleden te Hallum ,ws.voor 1744.

 

Wieger is getrouwd te Hallum op 12 juli 1711 met

†††††††††

††† 627 Maaike Doedes, afkomstig uit Hallum in 1711, geboren rond 1690, gedoopt te Hallum op 4 mei 1713 ,volwassendoop, overleden na 1717.

Op lidmatenlijst Hallum in 1717.Ook Moeyck Doedes genoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Aaltje Wiegers, gedoopt te Hallum op 20 september 1711.

 

††††††††††† - Aaltje Wiegers, gedoopt te Hallum op 3 juli 1713.

 

††††††††††† - Ytje Wiegers, gedoopt te Hallum op 24 februari 1715, zie 313.

 

††† 628 Dirk Hendriks, overleden voor 3 februari 1749 ,ws.te Surhuisterveen.

Woont te Surhuisterveen.

 

Dirk is getrouwd te Surhuisterveen op 2 augustus 1696 met

†††††††††

††† 629 Grietje Lykeles, overleden na 3 februari 1749 ,ws.te Surhuisterveen.

In 1749 weduwe;zie speciekohier Surhuisterveen d.d.3-2-1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Hinke Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 1 augustus 1697.

 

††††††††††† - Sytske Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 7 mei 1699.

 

††††††††††† - Eets Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 20 december 1701.

 

††††††††††† - Hendrik Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 13 mei 1708.

 

††††††††††† - Lykle Dirks, gedoopt te Surhuisterveen op 17 februari 1709, zie 314.

 

††† 632 Seerp Symens, gedoopt te Baard op 21 januari 1672, overleden te Jorwerd (?) in 1699 of 1700 ,voor 19-5-1700.

Woont te Oosterlittens in 1695 en 1696;daarna te Hylaard en Jorwerd.

Hij trouwde op 3-3-1695 te Oosterlittens met Froukje Wybrens uit Oosterlittens,overleden aldaar 1695/1696.Hij had geen gedoopte kinderen uit zijn 1e huwelijk.

 

Seerp is getrouwd te Jorwerd op 25 december 1696 met

†††††††††

††† 633 Klaaske Jacobs, afkomstig uit Jorwerd in 1696, overleden na 1745 ,te Lions ?.

Als weduwe lidmaat te Jorwerd na belijdenis op 14-11-1701;als lidmaat van Jorwerd naar Hylaard 16-8-1716;als weduwe op lidmatenlijst Lions 5-9-1745.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jacob Seerps, gedoopt te Hylaard op 1 mei 1698, zie 316.

 

††††††††††† - Seerp Seerps, gedoopt te Jorwerd op 19 mei 1700.

 

††† 634 Wopke Hendriks, afkomstig uit Jelsum in 1683, overleden te Boksum tussen 1718 en 1720 ,volgens personeelkohier.

Boer te Boksum(1698 en 1708 gebr.stem 15;1718 gebr.stem 2).

Zijn vrouw en hij waren ws.doopsgezind.

Hij is eigenaar van 3 huizen te Hallum.Hij heeft een broer Symen Hendriks,die 1697 als N.H.lidmaat van Britsum naar Beetgum gaat.

Personeel kohier:1705-1711 800 car.gld.;1712-1717 1000 car.gld.;1721-1726 de weduwe;1733 de erven;1741 schoonzoon Jacob Seerps 1000 car.gld.

FER-15-12 d.d.17-1-1700:Wopke Hendriks te Boksum laat vastleggen,dat hij per mei 1700 Tjepke Jans,huurder van zijn huis en hof te Hallum,de huur heeft opgezegd.

 

Wopke is getrouwd te Jelsum in het jaar 1683 ,op Goede Vrijdag, met

†††††††††

††† 635 Hiltje Romkes, afkomstig uit Jelsum in 1683, geboren in het jaar 1660, overleden te Boksum tussen 1726 en 1733 ,volgens personeelkohier.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tietje Wopkes, zie 317.

 

††††††††††† - Jetske Wopkes, overleden te Rijperkerk voor 1729.

Jetske is in ondertrouw gegaan te Rijperkerk op 4 januari 1711 en getrouwd aldaar in het jaar 1711 met Albert Jacobs, praamschuiver te Rijperkerk.

 

††††††††††† - Tryntje Wopkes.

Tryntje was gehuwd met Jentje Baukes.

 

††††††††††† - Romkje Wopkes.

 

††† 636 Sjoerd Minnes, geboren te Goutum rond 1658, overleden te Wirdum tussen 1690 en 1698.

Boer te Barrahuis onder Wirdum(stem 64).

 

Sjoerd is getrouwd te Wirdum op 16 september 1683 met

†††††††††

††† 637 Klaaske Sybrens, geboren te Wirdum rond 1660, gedoopt aldaar op 9 september 1683 ,volwassendoop, overleden na 1739 ,ws.te Wirdum.

Boerin te Barrahuis onder Wirdum(1698 gebr.stem 64).

Zij hertrouwde op 20-11-1698 te Wirdum met Pieter Sypts uit Huizum en zij boerde met haar tweede man op een andere plaats te Wirdum(1700,1708 en 1718 gebr.stem 31 en in 1708 ook gebr.stem 32).Pieter overleed 1718/1722 te Barrahuis.

 

Uit het huwelijk van Wopke en Hiltje:

 

††††††††††† - Minne Sjoerds, gedoopt te Wirdum op 24 augustus 1684.

 

††††††††††† - Tryntje Sjoerds, gedoopt te Wirdum op 16 mei 1686.

 

††††††††††† - Andele Sjoerds Andringa, gedoopt te Wirdum op 13 januari 1689, zie 318.

 

††††††††††† - Thomas Sjoerds, gedoopt te Wirdum op 30 november 1690.

 

††† 638 Sjoerd Theunis, overleden te Hallum tussen 1738 en 1744.

Boer te Hallum(1708,1718 en 1728 gebr.stem 70;in 1718 ook gebr.en eig.nom.ux. stem 34;in 1738 eigenaar floreen 80 en 283).

Lidmaat Hallum na belijdenis op 17-8-1699;ook lidmaat in 1717.

Sjoerd hertrouwde op 26-10-1710 te Hallum met Sjuke Andries uit Hallum,overleden aldaar ws.voor 1717.

Sjoerd hertrouwde op 17-7-1729 te Hallum met Antje Tjerks van Hallum.Antje deed als vrouw van Jan Cornelis belijdenis te Hallum op 4-2-1716 en staat in Hallum op de lidmatenlijst in 1717 en 1734.

Sjoerd had geen gedoopte kinderen te Hallum uit zijn 2e en 3e huwelijk.

 

Sjoerd is getrouwd te(?) rond 1698 met

†††††††††

††† 639 Tjitske Jacobs, overleden te Hallum tussen 1702 en 1710.

Lidmaat Hallum na belijdenis op 17-8-1699.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Lysbet Sjoerds, gedoopt te Hallum op 25 februari 1700, zie 319.

 

††††††††††† - Dieuke Sjoerds, gedoopt te Hallum op 6 augustus 1702.

Dieuke was gehuwd met Foppe Taekes.

 

††† 640 Symen Wiltjes, afkomstig uit Hallum in 1698, geboren rond 1670, overleden te Hallum voor 1728.

Woont te te Hallum(1698,1705);Jan Wiltjes(in 1718 gebr.stem 15 Hallum) is zeer ws.een broer, maar hij was zelf geen boer(floreenkohier 1700,1708,1718).

Lidmaat te Hallum na belijdenis op 26-1-1699.

 

Symen is getrouwd te Hallum op 1 mei 1698 met

†††††††††

††† 641 Sjoeke Cornelis, afkomstig uit Hallum in 1698, geboren rond 1675, overleden na 1728 ,ws.te Hallum.

Weduwe Symen Wiltjes is in 1728 gebr.van land te Hallum.

Lidmaat te Hallum na belijdenis op 26-1-1699.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Wiltje Symens, gedoopt te Hallum op 12 februari 1699, zie 320.

 

††††††††††† - Kornelis Symens, gedoopt te Hallum op 30 oktober 1701.

 

††††††††††† - Klaas Symens, gedoopt te Hallum op 5 april 1705.

 

††† 644 Tjalling Sjoerds, overleden na 1716 ,ws te Ferwerd.

Woont te Ferwerd (1693,1716).

Hij staat niet bij de lidmaten Ferwerd.

 

Tjalling is getrouwd rond 1690 ,ws.te Ferwerd, met

†††††††††

††† 645 Lysbet N., (Lysbet Rintjes ?).

Genoemd 1695 als lidmaat te Ferwerd,wonende op de Nieuwe-buren.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sjoerd Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 22 oktober 1693, zie 322.

 

††††††††††† - Rintje Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 13 november 1701.

 

††††††††††† - Jan Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 2 maart 1704.

 

††††††††††† - Auwt Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 20 augustus 1707.

 

††††††††††† - Lolle Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 26 januari 1710.

 

††††††††††† - Sybe Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 27 november 1712.

 

††††††††††† - Jacob Tjallings, gedoopt te Ferwerd op 22 maart 1716.

 

††† 648 Pieter Jansen, overleden te Sexbierum tussen 1698 en 1708.

Boer te Sexbierum (1698 gebr.stem 23 en voor ťťn derde eigenaar van stem 22). Ws.daarvoor boer te Dongjum,vanaf ongeveer 1690.Na huwelijk in 1678 tot circa 1690 in een andere plaats,waar de oudste kinderen geboren zijn.

Hij en zijn vrouw als lidmaten van Dongjum naar Sexbierum op 30-1-1698.

 

Pieter is getrouwd te Sexbierum op 14 april 1678 met

†††††††††

††† 649 Tietje Klazes, overleden te Sexbierum tussen 14 september 1708 en 7 april 1709.

Zij testeert 14-9-1708 en nomineert dan de curatoren.Op 7-4-1709 is de oudste zoon Jan Pieters meerderjarig en vraagt hij voogdij aan voor zijn broers Klaas Pieters (in't 23e jaar),Dirk Pieters (20 jaar) en Gerrit Pieters (in't 17e jaar).Curatoren worden Rinse Botes,gortmaker en koopman te Franeker, en Pybe Rinses,huisman te Achlum.Zie BAR 65-4v d.d.7-4-1709.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jan Pieters, geboren tussen 1679 en 1684.

 

††††††††††† - Klaas Pieters, geboren in het jaar 1686.

 

††††††††††† - Dirk Pieters, geboren in het jaar 1689.

 

††††††††††† - Gerrit Pieters, gedoopt te Dongjum op 20 maart 1692, zie 324.

 

††††††††††† - Pieter Pieters, gedoopt te Dongjum op 25 maart 1694.

 

††††††††††† - Pieter Pieters, gedoopt te Dongjum op 3 november 1695.

 

††† 650 Jelle Jacobs, overleden na 1701 ,ws.te Dongjum.

Boer te Dongjum (1698 gebr.stem 11 en 15).

Hij trouwde voor 1672 met een onbekende vrouw,overleden 1674/1679 te Dongjum.Het trouwboek Dongjum begint 1674 en het 1e huwelijk is dus niet te vinden.

Uit zijn 1e huwelijk een zoon Jacob,gedoopt 7-1-1672 te Dongjum,en een dochter Hylck,geboren 25-10-1674 te Dongjum en gedoopt aldaar 1-11-1674.

Jelle is getrouwd te Dongjum op 24 oktober 1680 met

††† 651 Greetje Melis, overleden na 1701 ,ws.te Dongjum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Reyner Jelles, gedoopt te Dongjum op 29 mei 1681.

 

††††††††††† - Klaas Jelles, gedoopt te Dongjum op 8 oktober 1682, overleden te Sexbierum na 1766.

 

††††††††††† - Melis Jelles, gedoopt te Dongjum op 2 december 1683.

 

††††††††††† - Richtsje Jelles, gedoopt te Dongjum op 24 april 1685, overleden voor 6 juni 1686.

 

††††††††††† - Richtsje Jelles, gedoopt te Dongjum op 6 juni 1686, zie 325.

 

††††††††††† - Sjoerdje Jelles, gedoopt te Dongjum op 25 maart 1688.

 

††††††††††† - Jetze Jelles, gedoopt te Dongjum op 1 oktober 1693.

 

††††††††††† - Jelle Jelles, gedoopt te Dongjum op 22 maart 1696.

 

††††††††††† - Bauk Jelles, gedoopt te Dongjum op 22 maart 1696.

 

††††††††††† - Joukje Jelles, gedoopt te Dongjum op 15 januari 1699.

 

††††††††††† - Geertje Jelles, gedoopt te Dongjum op 20 februari 1701.

 

††††††††††† - Melis Jelles, gedoopt te Dongjum op 16 juli 1702.

 

††† 668 (?) Oepke Willems, overleden te Peins/Zweins op 20 april 1714.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

††††††††††† - waarschijnlijk Michiel Oepkes, geboren rond 1675, zie 334.

 

††† 672 Watze Pieters, geboren te Oenkerk rond 1645, overleden te Bornwird tussen 1699 en 1705.

Boer te Oenkerk(1680,1682);te Wanswerd(1685,1687,1689 gebr.stem 17); te Oudkerk(1698 gebr.stem 5); te Bornwird vanaf 1698.

Na het overlijden van zijn vrouw Grietje is hij op 21-5-1682 te Oenkerk in ondertrouw gegaan met Imck Dirks,geboren omstreeks 1655 en overleden na 1705,ws.te Bornwird.Zij was eerder getrouwd voor 1680 met Tjeerd Jarichs,geboren 1648,overleden voor 1682 te Wanswerd,zoon van Jarich Fokkes (zie 674) en Minke Gerbens.

Uit zijn 2e huwelijk met Imck werden gedoopt te Oenkerk:Tjeerd op 11-1-1685;Auke op 21-3-1687;en te Oudkerk Tjalling op 16-3-1690.

Hij werd lidmaat te Oenkerk na belijdenis op 9-6-1671;hij en Imck lidmaten Oudkerk 18-8-1689,komende van Wanswerd;samen ook op 1-11-1698 of 1-11-1699 lidmaat Hiaure/Bornwerd,ingekomen van Oudkerk.

TIE 35-197v/199v d.d.12-11-1681:Sybe Wygers,zijn zwager te Menaldum,is curator over de 4 kinderen van hem en Grietje n.l.Pier,Tryntje,Pieter en Wyger.

FER 30-17 d.d.2-2-1687:Watse Pieters te Oenkerk had een geding aangespannen tegen Baucke Ypes.

Watze is in ondertrouw gegaan te Oenkerk op 26 februari 1671 en getrouwd te(?) in het jaar 1671 ,3e pr.12-3-1671 Dokkum, met

††† 673 Grietje Wiegers, geboren te Wanswerd ,ws.1640/1645, overleden te Oenkerk in het jaar 1680 ,voor 29-12-1680.

Zij was getrouwd op 30-8-1663 te Stiens met Pier Wopkes van Stiens,overleden aldaar 6-12-1668.

Uit haar 1e huwelijk werden gedoopt te Stiens:Seerpke op 1-1-1665 en Tryntje op 17-5-1668.

Zij werd lidmaat Oenkerk na belijdenis op 9-6-1671.

DOK 102 d.d.14-4-1671:Grietje is hertrouwd met Watse Pieters;Claes Wopkes te Stiens,broer van haar overleden man,wordt curator over haar dochter Seerpke Piers,in 't 7e jaar.

DOK 135-276/281v d.d.14-4-1671:Inventarisatie ten huize van weduwe Grytie Wiggers;aanwezig is Claas Wopkes als curator over Seerpke.

TIE 35-114/118v d.d.29-12-1680:Grietje is overleden en op verzoek van haar broer Sybe Wygers te Menaldum,curator over Seerpke Piers,vindt inventarisatie plaats en boedelscheiding t.b.v.Seerpke.

 

Uit het huwelijk van Watze en Grietje:

 

††††††††††† - Pier Watzes, gedoopt te Oenkerk op 25 december 1671, zie 336.

 

††††††††††† - Tryntje Watzes, gedoopt te Oenkerk op 10 september 1673, overleden na 1680 ,jong overleden.

 

††††††††††† - Pieter Watzes, gedoopt te Oenkerk op 7 maart 1675, overleden aldaar in 1675 of 1676.

 

††††††††††† - Pieter Watzes, gedoopt te Oenkerk op 2 april 1676, overleden te Wanswerd na 1711.

 

††††††††††† - Wyger Watzes, geboren te Oenkerk in het jaar 1678, overleden te Bornwird tussen 1707 en 1709.

 

††† 674 Jarich Fokkes, afkomstig uit Stiens in 1656, overleden te Jislum in het jaar 1689.

Boer te Stiens en te Jislum.

Jarich trouwde voor 1640 met Minke Gerbens,overleden voor 1656 te Stiens.

Uit zijn 1e huwelijk:Fedde,geboren 1640;Tryntje,geboren 1643;Tjeerd,geboren 1648.

Staat op de 1e lidmatenlijst van Wanswerd/Jislum d.d.26-9-1686 met woonplaats Jislum.

LWL 70 d.d.13-4-1657:zijn eerste vrouw Meints Gerbens is overleden en hij is hertrouwd;de kinderen Fedde,17 jaar,Tryntje,14 jaar en Tjeerd,9 jaar,krijgen als curator Focke Heres te Lievevrouwenburen voor boedelscheiding en deling.

FER 41-32v/38 d.d.9-2-1689:Jarich Foockes overleden;er vindt inventarisatie plaats;voorkinderen bij Mincke Gerbens.Watse Pyters,zijn schoonzoon,als voormond over zijn kinderen uit 2e huwelijk.

Jarich noch met eerste noch met tweede vrouw bij lidmaten Stiens.

Jarich is getrouwd te Stiens op 17 augustus 1656 met

††† 675 Tryntje Meinerts, afkomstig uit Wanswerd in 1656.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Antje Jarichs, geboren te Jislum rond 1670, zie 337.

 

††† 676 Pieter Jans, geboren rond 1630 ,ws.te Blija, overleden te Marrum op 1 september 1670.

Woont te Marrum als Pieter Jan Lolkes.

Hij staat niet bij de lidmaten van Marrum 1639-1670.

FER 41-165 d.d.22-5-1690:zijn broer Lolke Jans van Hallum is overleden en daarom vindt inventarisatie plaats;de nagelaten kinderen van Pieter Jans n.l. Grietje Pieters,Sieds Pieters en Pieter Pieters zijn samen voor een 1/4 deel erfgenaam;hun stiefvader Harmen Jans is aanwezig.

Pieter is getrouwd te(?) rond 1656 met

††† 677 Saapke Sydses, geboren rond 1635, overleden na 1672 ,ws.te Vrouwenparochie.

Zij hertrouwde op 28-1-1672 te Marrum met Harmen Jans en zij vertrekt in 1672 met haar tweede man naar Vrouwenparochie.

Zij lidmaat te Vrouwenparochie na belijdenis op 25-10-1672 en hij na belijdenis op 30-1-1674.Harmen is daar na 22-5-1690 overleden.

Zij had uit haar huwelijk met Harmen Jans geen gedoopte kinderen te Vrouwenparochie.

 

Uit het huwelijk van Pieter en Saapke:

 

††††††††††† - Sieds Pieters, gedoopt te Marrum op 16 augustus 1657, overleden aldaar voor 30 december 1666.

 

††††††††††† - Hiltje Pieters, gedoopt te Marrum op 19 november 1658, overleden voor 1670.

 

††††††††††† - Aaltje Pieters, gedoopt te Marrum op 22 februari 1661, overleden voor 1670.

 

††††††††††† - Grietje Pieters, gedoopt te Marrum op 6 september 1663, overleden na 1690.

Grietje was gehuwd met Pieter Hendriks.

 

††††††††††† - Sieds Pieters, gedoopt te Marrum op 30 december 1666, overleden na 1690.

 

††††††††††† - Pieter Pieters, gedoopt te Marrum op 14 mei 1671, zie 338.

 

††† 678 Sipcke Sjoerds, gedoopt te Marrum/W. op 17 januari 1641, overledenna 1708.

 

Woont eerst te Marrum en na 1708 als molenaar te Hallum ?

 

Sipcke ging op 6-2-1670 te Stiens in ondertrouw met Tryntje Gerckes van Stiens en hij trouwde met haar op 25-2-1670 te Marrum.

Zij werd lidmaat te Marrum na volwassendoop op 23-2-1672 en is overleden aldaar op 5-1-1673 volgens het lidmatenboek.

Uit zijn 1e huwelijk werden gedoopt te Marrum:Sjoerd op 20-8-1671 en Sjoerd op 25-12-1672.Deze jongens zijn beiden jong overleden.

 

Hij staat op de lidmatenlijst Marrum in 1672;lidmatenlijst 1673-1745 ontbreekt.

FER 14-225v, 1e pr. 24-5-1686: hij verkoopt een huis te Marrum.

FER 14-236, 1e pr.2-3-1687: hij koopt land te Marrum.

HOF 16821-193 d.d.24-1-1693:hij koopt land te Marrum.

HOF 16823-107 d.d.13-6-1699:hij koopt land te Marrum.

FER 15-238v met pr.1/2,22/2 en 15/3/1702:Sipke Sjoerds te Marrum koopt aldaar een huis van Elske Abrahams met approbatie van haar man Wybe Foekes,wonende Leeuwarden (koopbrief 21-1-1702).

FER 15 d.d.19-1-1705: Sipke Sjoerds te Marrum proclameert de koop van molen,huis,schuur enz te Hallum voor1100 goudguldens en 14 stuivers, gekocht van Antje Rinses gesterkt met haar man Gerke Jacobs.

Stemkohier: in 1708 gebruiker van land te Marrum.

 

 

 

Sipcke is getrouwd te(?) in 1673 of 1674 met

†††††††††

††† 679 N.N., (Saapke ?).

 

Zowel zoon Sjoerd als dochter Aukje hebben een dochter Saapke.

Misschien is het Saapke Tjeerds,die op 31-1-1647 te Marrum wordt gedoopt als dochter van Tjeerd Roelofs.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Sipkes, gedoopt te Marrum op 1 november 1674 ,naar zijn eerste vrouw genoemd.

 

††††††††††† - Aukje Sipkes, geboren rond 1676 ,ws.te Marrum,maar niet vermeld in doopboek, zie 339.

 

††††††††††† - Sjoerd Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 25 augustus 1678, overleden te Marrum voor 18 januari 1680.

 

††††††††††† - Sjoerd Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 18 januari 1680, overleden te Marrum voor 25 december 1686.

 

††††††††††† - Lioetske Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 6 april 1683, overleden te Marrum voor 10 november 1689.

 

††††††††††† - Sjoerd Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 25 december 1686, overleden na 1768.

 

Molenaar te Hallum(1719);molenaar te Marrum (1722,1725);boer te Marrum (1728,1738,1748,1758 en 1768 gebr.stem 20;in 1748 en 1768 ook gebr.stem 12).

Bij huwelijk in 1708 uit Hallum

.Lidmaat te Hallum na belijdenis op 9-2-1713;daar lidmaat in 1717;naar Marrum 1720/1721;in 1722 diaken te Marrum;op lidmatenlijst Marrum in 1745 en 1767,samen met zijn vrouw Janke Klazes.

FER 39 d.d.11-12-1719:Sjoerd Sipkes,molenaar te Hallum,wordt curator over Gabe Isaks,zoon van Isak Gerrits en Grietje Gabes.

FER 39 d.d.20-2-1731:S.S.,huisman te Marrum,wordt benoemd als curator over de kinderen van zijn zuster Aukje.

FER 39 d.d.21-7-1733:S.S.,huisman te Marrum,wordt benoemd als curator over Doetje Harkes,huisvrouw van Tjeerd Pieters,schoenmaker te Marrum.

FER 39 d.d.30-6-1749:S.S.,huisman te Marrum,medecurator bij een faillissement.

FER 39 d.d.30-9-1761:S.S.,huisman te Marrum,wordt benoemd als mede-curator over de kinderen van Sjoerd Pieters.

 

Er is een andere Sjoerd Sipkes te Hallum;trouwt 5-6-1702 met Rinske Tjepkes;dochter Jantje,gedoopt 14-10-1703 te Hallum;hij overlijdt 1717/1718 te Hallum;voor de dochter wordt dan een curator benoemd (FER 39 d.d.17-1-1718).

 

Er is een andere Sjoerd Sipkes,bakker te Marrum,overleden daar 1719;trouwt eerst Grietje Bouwes met kinderen Bouwe,geboren 1697 en Jan,geboren 1701,voor wie een curator wordt benoemd (FER 39 d.d.4-4-1719);hij hertrouwt Aaltje Pieters met gedoopte kinderen te Marrum,Sipkje 19-6-1712 en Janke 1-1-1715;als weduwe genoemd 31-5-1719 in het diaconieboek van Marrum.De kinderen Bouwe en Jan zijn niet gedoopt te Marrum;de huwelijken niet gevonden;niet bij lidmaten Marrum,maar 1673-1745 ontbreekt.

 

Er is ook een Sjoerd Sipkes,die 10-1-1697 te Marrum trouwt met Tirmcke Gerrits;geen plaats herkomst genoemd van bruid en bruidegom;niet bij doopouders Marrum;niet bij lidmaten Marrum.

 

Sjoerd is getrouwd te Hallum op 25 maart 1708 met Janke Klazes, afkomstig uit Marrum in 1708, overleden te Marrum na 1767.

 

††††††††††† - Lioetske Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 10 november 1689.

 

††††††††††† - Foeke Sipkes, gedoopt te Marrum/W. op 26 juli 1691.

 

††† 680 Rienck Jacobs, geboren te Blija 1642/1643 , overleden te Ferwerd tussen 1700 en 1708.

 

Boer onder Raard (1667), Medwerd onder Holwerd (1674) en onder Ferwerd in de Rijp,gelegen halverwege Ferwerd en Blija (1698,1700 gebr.stem 33).

Hij was doopsgezind,maar staat al niet meer op de 1e lijst van lidmaten 1711.

FER 14 pr.22/2,29/2 en 7/3 1688: Sipcke Hoytes te Blija koopt 3 pm land te Ferwerd in de Rijp, in gebruik bij Rienck Jacobs.

FER 14 pr.21/5, 28/5 en 4/6 1690: Rienck Jacobs te Ferwerd koopt 3 stukken land te Ferwerd in de Rijp van Catharina Victoria van Sternse, vrouw van Gerrard van Camminga en wel 7 pm voor 85 ggper pm, 3 pm voor 115 ggper pm en 2 pm voor 118 ggper pm.

 

HvF 16821-238/241v d.d.27-3-1694:Rienk Jacobs huurt 10 pm land onder Blija (huurcontract vanaf 1-11-1692 voor 6 jaar).

HvF 16823-59 d.d.7-6-1698:Rienk Jacobs te Ferwerd koopt land te Westernijkerk aan de Oude Dijck van de erven Binnert Heringa van Grovestins.

FER 15-214 (pr.26/1,9/2 en 23/2/1701):Rienk Jacobs en echtgenote proclameren de koop op 19-1-1701 van een huis,schuur enz.in de Rijp onder Ferwerd voor 102 goudguldens. Verkopers zijn Trijntje Tjeerds,weduwe Tomas Pyters,en Luitjen Tomas,timmerman te Blija.

Floreenkohier 1700: Rienck Jacobs, gebruiker van floreen 105 en 133 te Ferwerd (resp.3.5 pm en 1.5 pm);eigenaar/gebruiker van floreen138 te Ferwerd (11.5 pm).

 

Rienck waseerder getrouwd in1667 met Frouck Jacobs,dochter van Jacob Ates, in 1667 weduwe Tiepke Tiepkes.

WED 54 d.d.27-11-1667: de kinderen van Tiepke en Frouck zijn Jancke, Antje en Tiepke. Zij krijgen als curator Rienck Jacobs, tegenwoordige man van Frouck.

WED 93-17/24v d.d.22-3-1674: inventarisatie sterfhuis Frouck Jacobs;weduwnaar Rienck Jacobs gaat hertrouwen; ondertekening op 22-3-1674 met eigen duidelijke handtekening van Rienck Jacobs (24v).

 

Zie voor Rienck Jacobs en zijn vrouw Ytje ook uitgebreid GJB 2012-138.

 

Rienck is getrouwd te Ferwerd (?) 1674 met

†††††††††

††† 681 Ytje Bienses, geborente Oostrum (?) 1644/1645, overleden te Ferwerd na 28 maart 1718 ,ws.voor 1728.

 

Boerin te Ferwerd na overlijden van haar man Rienck Jacobs (1708,1718 gebr.stem 33)

.In 1700 is haar man eigenaar van floreen 138 Ferwerd ,zij in 1708, maar in 1718 is hun zoon Johannes Rienks hiervan eigenaar.

Zij staat als Ittie Bienses in 1711 op de eerste lijst van D.G.lidmaten Holwerd.

FER 17-136v d.d.9-11-1716 :Rienk Jacobs weduwe aangeslagen voor onderhoud.

HvF 10538 d.d.14-2-1719: Anna Lucia van Camstra van Rinsumageest contra Ids Nitters van Westernijkerk;in deze zaak werd op 28-3-1718 als getuige gehoord Ytie Bienses,weduwe wijlen Rienk Jacobs,wonende Ferwerd,oud in het 75e jaar.

 

Ytje was eerst in1661/1662 getrouwd met Pieter Sjoerds van Hiaure ,overleden 1665/1666.

 

OOD d.d.30-4-1658: moeder Martien Foeckes overleden, vader Biense Sapes, kinderen Id Bienses, in het 14e, Foecke, in het 13e, Saepcke (dat is Sape), in het 10e en Tibbe in het 5e jaar, krijgen als curatoren Tonis Sickes en Hans Joannis, aangetrouwde ooms.

OOD d.d.1-7-1661: vader Biense Sapes overleden, moeder Martien Foeckes overleden, kinderen Itie Bienses, in het 17e, Foecke Bienses, in het 16e, Sape in het 13e en

Tibbe ď omtrentĒ 9 jaar; curatoren ad actum div. Hans Joannis Dantumawoude (D.G.) en Gerrit Thomas Dokkum.

OOD d.d. 6-10-1662: de broers van Ytje Bienses krijgen als curator Pyter Sjoerds, Hiaure, Mennoniet. Ytje zal dan al getrouwd zijn met Pyter Sjoerds.

WED 54-9v d.d.27-3-1666: Pieter Sjoerds is overleden en zijn broer Tymen Sjoerds te Beetgum wordt curator over de kinderen Tryntje, in het 3e jaar en Pieter ongeveer een half jaar.

 

Ytje is daarna in 1666 getrouwd met Gerben Sippes,overleden in/voor 1673.

Gerben Sippes is in 1666 man en voogd van Ytje Bienses (WED 54-9v d.d.27-3-1666).

Uit dit huwelijk: Biense, geboren omstreeks 1667 en Riemck, geboren omstreeks 1670.

 

WED 55 d.d.10-11-1673: Gerben Sippes is overleden en een zoon uit eerder huwelijk Sippe Gerbens, in het 20e jaar, krijgt als curator Anne Wigbolts, bijzitter Westdongeradeel.

De kinderen van Ytje en Gerben Sippes zijn dan zoon Biense, 6 jaar en dochter Riemck, in het 3e jaar. Zij krijgen als curator hun oom Wytse Sippes.

WED 93-2/13v d.d.27-2-1674:inventarisatie sterfhuis Gerben Sippes; weduwe Ytje Bienses gaat hertrouwen; ondertekening op 27-2-1674 door o.a.Anne Wigbouts,Jan Gerrits Crab en Antje Gerbens zijn vrouw, Sippe Gerbens ,Wytse Sippes als curator van Biense en Riemck en de weduwe Ytje Bienses.

WED 93-13v/15 d.d.30-5-1674: scheiding en deling met ondertekening door dezelfde personen.

 

 

Uit het huwelijk van Rienck en Ytje:

 

††††††††††† - Johannes Rienks, geboren te Ferwerd 1679/1680,zie 340.

 

- Sjoukje Rienks, overleden na 1738

 

Zij trouwde in 1708 (4-3-1708 att. Van Holwerd) met Symen Pieters van Holwerd, weduwnaar van Saapke Dirks.

In 1711 op de eerste lidmatenlijst van D.G.Holwerd .

FER 16-1e pr. d.d.9-5-1712: Johannes Rienx onder Ferwerd koopt land te Ferwerd van ďSioukie Rienx,eghte huysvrouw van Symen Pieters,woonachtigh onder HolwerdĒ, met coopbrief d.d. 20-4-1712.

FER 17-145 d.d.20-6-1717: Sjoukjen Rienx, vrouw van Symen Pyters onder Holwerd, verkoopt 2 pm land onder Blija aan Geertje Cornelis (Tania).††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Streekarchief N.O.F T 139-132: Siouck Riencks betaalt haar bijdrage aan de doopsgezinde gemeente van Holwerd 1721/1738

 

 

††† 682 Symen Clases, geboren te Holwerd rond 1660, overleden te Ternaard in het jaar 1704 ,voor 26 mei 1704..

Boer te Ternaard(1698 gebr.stem 23);hij was doopsgezind.

Zie voor hem en zijn voorouders A.de Vries in GJB 1975-84 onder 388en GJB 1977-18,19 onder 388/389 en 776/777.

Hij hertrouwde op 16-5-1693 in Westdongeradeel voor het gerecht met Aukje Clases van Ternaard,overleden na 1709,dochter van Claas Jans Nonia.

Uit zijn 2e huwelijk 3 kinderen,geboren te Ternaard:Gertje in 1694;Jetske in 1696;Eelkje in 1698.

Aukje hertrouwde op 4-7-1706 te Ternaard met Minolt Sipkes van Ternaard.

WED 98-129v;111/112v; d.d.26-5-1704:Symen Clases is overleden;er vindt inventarisatie plaats,getekend door de weduwe Aukje Clases en door de vader van de overledene,Claas Symens;de laatste is curator over zijn kleinkinderen Jacob Symens en Sytske Symens,kinderen van Symen uit zijn eerste huwelijk.

WED 114-117 d.d.20-10-1704:Claas Symens te Oosternijkerk doet als curator over Jacob en Sytske afrekening van zijn beheer.

WED 114-319v/320 d.d.27-11-1709:Aukje Clases is hertrouwd en doet afrekening van beheer t.b.v.haar kinderen Gertje,Jetske en Eelkje.

 

Symen is getrouwd te Oosternijkerk op 13 januari 1684 met

††† 683 Geertje Clases, afkomstig uit Ternaard in 1684, overleden te Ternaard tussen 1688 en 1693.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jacob Symens, geboren te Ternaard in het jaar 1687.

 

††††††††††† - Sytske Symens, geboren te Ternaard in het jaar 1689, zie 341.

 

††† 684 Dirk N., overleden voor 1681 ,ws.te Blija.

 

Dirk was gehuwd met

†††††††††

††† 685 Tjamke Buwes, ,ook Tjamke Bouwes,, afkomstig uit Hollum,Ameland in 1681, overleden te Ballum,Ameland in het jaar 1730.

 

Zij hertrouwde op 17-2-1681 te Blija met Andries Tjepkes van Blija.

Uit haar 2e huwelijk werden gedoopt te Blija:Bouwe en Aleid op 16-1-1687.Misschien zijn er nog andere kinderen,maar dopen Blija 1681/1685 ontbreekt.

Lidmaat te Blija na belijdenis op 26-1-1702 met vermelding dat zij later is vertrokken naar Ameland.Zij staat op de lidmatenlijst Ballum,Ameland in 1723 en blijkt dan getrouwd te zijn met Tabe Jelles.

Als zij in 1730 overlijdt,erven haar kleinkinderen (FER 39 d.d.25-9-1730).

 

Uit het huwelijk van Dirk en Tjamke:

 

††††††††††† - Sytse Dirks, geboren voor 1680, zie 342.

 

††† 692 Taeke Dirks, overleden te Ferwerd in januari 1688 ,volgens lidmatenboek.

 

Lidmaat Ferwerd na belijdenis op 18-11-1664;op lidmatenlijst aldaar maart 1687.

 

Taeke was gehuwd met

†††††††††

††† 693 N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tryntje Taekes, gedoopt te Ferwerd in het jaar 1664.

 

††††††††††† - Dirk Taekes, geboren te Ferwerd (?) rond 1675, zie 346.

 

††† 694 Wybren Ypes, gedoopt te Stiens op 7 mei 1654, overleden na 1 november 1696 ,ws.te Stiens.

 

Woont na huwelijk met zijn vrouw te Stiens en wordt daar na belijdenis lidmaat op 1-11-1696.

Koopt met zijn vrouw 28-5-1690 een huis te Stiens (zie LWL 146-108v met proclamaties 2/2,16/2 en 2/3/1691).

LWL 146-145 d.d.1693:Wibren Ypes tot Stiens als man en voogd over Myncke Jackles,syn huysvrouwe .....

 

Wybren is getrouwd te Stiens op 2 april 1682 met

†††††††††

††† 695 Minke Jackles, afkomstig uit Reitsum in 1682, overleden na 1693.

 

Wordt lidmaat te Stiens na belijdenis op 8-11-1685.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Janke Wybrens, gedoopt te Stiens op 18 november 1683.

 

††††††††††† - Tryntje Wybrens, geboren te Stiens op 25 november 1685, gedoopt aldaar op 20 december 1685, zie 347.

 

††††††††††† - Ype Wybrens, gedoopt te Stiens op 13 november 1687, overleden na 1726, zie bij 347

 

††††††††††† - Jakle Wybrens, gedoopt te Stiens op 16 februari 1690.

 

††††††††††† - Pieter Wybrens, gedoopt te Stiens op 13 augustus 1693.

 

††† 696 Sybren Heins, afkomstig uit Pingjum in 1687, overleden te Vrouwenparochie in april 1730 ,volgens lidmatenboek.

 

Boer te Pingjum(1698 gebr.stem 8,17,18);vanaf 1705 boer te Vrouwenparochie(1708 gebr.stem 10 en 20;1718,1728 eig.en gebr.stem 10 en 20).

Hij was lidmaat D.G.Oudebildtzijl;ingekomen 17-1-1706.

WON 185-40 d.d.20-7-1697:Sybren Heins als curator over Jan Klazes en Antje Klazes,kinderen van Klaas Jans en Antje Foppes met weesrekening vanaf 6-10-1696.

 

Sybren is getrouwd te Pingjum op 13 november 1687 met

†††††††††

††† 697 Tetje Dirks, geboren omstreeks 1650, afkomstig uit Vrouwenparochie in 1687, met att. vandaar 7-11-1687, overleden te Vrouwenparochie op 19 november 1722 ,volgens lidmatenboek.

 

Lidmaat D.G.Oudebildtzijl;ingekomen 17-1-1706.

BIL 70-150: zij koopt met approbatie van haar man een sathe (huisinge,schuur en land) te Vrouwenparochie voor 20000 car.gld.(pr.d.d. 3/3,17/3 en 31/3/1710).

Zij en haar man waren al bewoners van de plaats.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jacob Sybrens Twijnstra, geboren te Pingjum rond 1692, zie 348.

 

††† 698 Jacob Jans Brolsma, geboren rond 1650 ,ws.te Hallum, overleden te Hallum voor 1728 ,ws.1727.

 

Boer te Hallum (1698,1708 en 1718 eig.en gebr.van stem 46 (de Brol).Hij was in 1698,1708 en 1718 ook eig./gebr.van stem 26 Hallum.Na zijn overlijden zijn de zoons Jan en Gerrit ieder voor 50% eigenaar van stem 46 en 26.

Hij was in 1698,1708 en 1718 ook eigenaar van stem 61 Stiens,maar geen gebruiker.Na zijn overlijden zijn de dochters Antje en Sytske ieder voor 50% eigenaar van stem 61 Stiens.

Hij was doopsgezind en staat op lidmatenlijst D.G.Hijum 1701/1707.

FER 41-297v d.d. 15-10-1691:Jacob Jans voor zijn vrouw Lysbet belanghebbende bij inventarisatie na overlijden van schoonmoeder Ytje Radbodus.

FER 44-275v d.d.16-3-1707:J.J.als curator over Lysbet Romkes betrokken bij inventarisatie na overlijden van zijn zwager Romke Douwes.

FER 39 d.d.16-3-1707,10-5-1707 en 16-9-1709:J.J.medecurator over Lysbet Romkes.

FER 39 d.d.20-6-1707:J.J. curator over Sjoerdje,dochter van Sjoerd Dirks Gerbranda.

FER 39 d.d.22-8-1707:J.J. curator over Pieter,zoon van Bouwe Rypma.

Zie voor Jacob Jans en zijn kinderen ook GJB 2009-291/294.

 

Jacob is in ondertrouw gegaan te Hallum op 8 februari 1680 en getrouwd in het jaar 1680 ,ws.te Ferwerd, met

†††††††††

††† 699 Lysbet Gerrits Gerbranda, geboren te Ferwerd rond 1658, overleden voor 1728 ,ws.te Hallum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jan Jacobs Brolsma, geboren te Hallum op 11 januari 1682, overleden aldaar op 3 april 1755.

Boer te Stiens (1718 gebr.stem 61;zijn vader eigenaar).Boer te Hallum (1728,1738 en 1748 gebr.stem 26 en 46);hij was na de dood van zijn vader voor 50% eigenaar van stem 46,de Brol en van stem 26 Hallum.

Hij wordt 4-8-1707,tegelijk met zijn zuster Sytske,aangenomen door doop/bel.bij de D.G. Hijum/Hallum en staat 4-6-1730 samen met zijn broer Gerrit bij de lidmaten.

Testeert 6-12-1747.

 

Jan is getrouwd te Hallum op 10 februari 1709 (1) met Grietje Gerbens, overleden voor 1722.

Jan is getrouwd te Hallum op 17 mei 1722 (2) met Meintske Jans, afkomstig uit Hallum in 1722, overleden te Hallum voor 1727.

Jan is in ondertrouw gegaan te Hallum op 27 december 1727 (3) met Jeltje Douwes, overleden te Hallum op 21 april 1769.

 

††††††††††† - Sytske Jacobs Brolsma, geboren te Hallum voor 1685, overleden na 1750, ws.te Leeuwarden.

Bij huwelijk in 1707 afkomstig van Hallum.Door doop/bel.4-8-1707 lidmaat D.G. Hijum.In 1728 na overlijden van haar vader voor 50% eigenaar van stem 61 Stiens.Ze is dan weduwe.In 1738 ook voor 50% eigenaar,maar in 1748 voor 100%;haar zoon Doeke Jans is dan gebruiker.

Bij Q1749 als weduwe Jan Doekes te Leeuwarden.

 

Sytske is getrouwd te Hallum op 8 mei 1707 met Jan Doekes, afkomstig uit Leeuwarden in 1707, overleden voor 1728.

 

††††††††††† - Antje Jacobs Brolsma, geboren te Hallum rond 1692, zie 349.

 

††††††††††† - Gerrit Jacobs Brolsma, overleden in 1744 of 1745 ,voor 12-10-1745.

In 1728 en 1738 na de dood van zijn vader voor 50% eigenaar van de Brol,stem 46 Hallum en van stem 26 Hallum.Als Gerrit Jacobs overlijdt,heeft hij alleen een dochter Lysbet Gerrits;zij is in 1748 en 1758 voor 50% eigenaar van stem 46 en en 26 met curator Tiete Jorrits. Van Lijsbeth Gerrits Brolsma (1739-1802) is een geboortelepel bewaard gebleven met het wapen Brolsma. Zie GJB 2009-279.

 

Gerritstaat 4-6-1730 met zijn broer Jan bij de lidmaten van D.G.Hijum/Hallum.

 

Gerrit is in ondertrouw gegaan te Hallum op 12 januari 1738 en getrouwd in het jaar 1738 ,ws.te Huizum met Sytske Jelles, afkomstig uit Huizum in 1738.

 

††††††††††† - Ytje Jacobs Brolsma, geboren te Hallum rond 1690, overleden 24 november 1750, in het 60e jaar, begraven te Ferwerd, grafschrift.

 

Ytje is getrouwd in 1716, 23-7-1716 att.Hallum,met Baucke Piers Tania, gedoopt te Ferwerd op 4 oktober 1685, overleden op 11 december 1746,begraven te Ferwerd.

 

††††††††††† - Hiskje Jacobs Brolsma, overleden vermoedelijk 1738/1748.

††††††††††††

Hiskje is ondertrouwd te Hallum op 23 septemver 1712 met Romke Dirks, overleden voor 1728.

 

††† 700 =340 (Johannes Rienks)

††† 701 =341 (Sytske Symens)

 

†††††††††

 

††† 706 Gerrit Anes, geboren rond 1650 ,ws.te Tzummarum, overleden te Tzummarum tussen 1692 en 1698.

Boer te Midlum (1670,tot 1688);daarna boer te Tzummarum,stem 19.

Gerrit was omstreeks 1670,ws.te Midlum,getrouwd met Hieke Doekes,geboren rond 1650,overleden te Midlum 1678/1680,ws.op 23-5-1661 gedoopt te Minnertsga als dochter van Doeke Jans en Sytske Reiners.

Uit zijn 1e huwelijk werden gedoopt te Minnertsga Doeke op 1-1-1671 en gedoopt te Midlum:Froukje op 6-10-1672;Doetje op 24-3-1674;Tryntje op 4-7-1675;Doutsen op 18-3-1677;Doutsen op 29-9-1678.

Gerrit en Hieke werden lidmaat te Midlum na belijdenis op 31-10-1670;samen op de lidmatenlijst 1675 en 1678;hij alleen op de lijst in 1682;18-7-1688 met attestatie van Midlum naar Tzummarum.

BAR 64-78:op 30-3-1698 wordt Wopke Anes curator over Hieke's kinderen Tryntje(in't 23e) en Doutsen(in't 20e).Maar op 5-7-1699 willen deze dochters een curator ad litis benoemd zien tegen Wopke Anes,hun oom,en Gatske Douwes,hun stiefmoeder (BAR 64-79).

HOF 16820-190 (1684/1688):Gerrit Anes en Hylck Doeckes genoemd bij verkoop te Midlum.

BAR 64-78 d.d.30-3-1698:Gerrit Anes is al overleden;zijn kinderen zijn ook erfgenaam van zijn vader Ane Riemers;daarom wordt zijn zwager Wopke Anes benoemd als curator voor de kinderen Tryntje en Doutsen uit zijn 1e huwelijk en Froukje,Douwe en Hieke uit zijn 2e huwelijk.

Gerrit is getrouwd te Midlum op 5 augustus 1683 met

††† 707 Gatske Douwes, geboren rond 1660 ,ws.te Wynaldum, gedoopt te Midlum op 12 augustus 1683 ,volwassendoop, overleden na 1704.

Boerin Tzummarum na overlijden van haar man (1698 gebr.stem 19,1700 niet meer).

Lidmaat Midlum na doop/belijdenis op 12-8-1683;met attestatie naar Tzummarum op 18-7-1688.

BAR 64-78:op 30-3-1698 wordt zwager Wopke Anes curator over haar kinderen Froukje(14),Douwe(13) en Hieke(10).

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Froukje Gerrits, gedoopt te Midlum op 4 mei 1684, zie 353.

 

††††††††††† - Douwe Gerrits, gedoopt te Midlum op 16 augustus 1685, overleden na 1698.

 

††††††††††† - Hieke Gerrits, gedoopt te Midlum op 16 augustus 1685, overleden voor 1690.

 

††††††††††† - Olphert Gerrits, gedoopt te Midlum op 23 januari 1687, overleden voor 1698.

 

††††††††††† - Hieke Gerrits, gedoopt te Tzummarum op 24 januari 1690, overleden na 1698.

 

††††††††††† - Gaele Gerrits, gedoopt te Tzummarum op 1 maart 1691, overleden voor 1698.

 

††††††††††† - Joost Gerrits, gedoopt te Tzummarum op 9 oktober 1692, overleden voor 1698.

 

††† 708 Hidde Willems, gedoopt te Sexbierum op 30 december 1660, overleden te Tzummarum na 1726.

Bij huwelijk in 1689 kwam hij uit Sexbierum.

Hij zal omstreeks 1715 te Tzummarum getrouwd zijn met een andere vrouw.Uit dit 2e huwelijk werden gedoopt te Tzummarum:Antje op 20-9-1716;Willem op 27-2-1718;Willem op 2-4-1719;Ype op 23-3-1721;Maria op 2-4-1724;Willemke op 1-1-1727.

Hij werd lidmaat te Tzummarum na belijdenis 3-2-1702.

Hidde is getrouwd te Tzummarum (?) in het jaar 1689 ,6-1-1689 3e pr.Sexbierum, met

††† 709 Tryn Heeres, geboren rond 1665, overleden te Tzummarum na 1691.

Lidmaat Tzummarum na belijdenis op 24-7-1691.

Alleen bij de doop van de oudste 2 kinderen wordt zij als moeder genoemd;het is dus mogelijk,dat zij al in 1692 is overleden en dat dochter Tryntje dan naar haar is genoemd.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Tjerk Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 1 december 1689, overleden aldaar voor 29 oktober 1693.

 

††††††††††† - Tryntje Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 21 februari 1692.

 

††††††††††† - Tjerk Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 29 oktober 1693, zie 354.

 

††††††††††† - Ytske Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 29 oktober 1693.

 

††††††††††† - Baukje Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 22 maart 1696.

 

††††††††††† - Sjoukje Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 6 februari 1698.

 

††††††††††† - Lolke Hiddes, gedoopt te Tzummarum op 19 mei 1700.

 

††† 716 Gerben Gerbens, overleden te Firdgum tussen 1685 en 1698.

Boer te Firdgum.

Op eerste lidmatenlijst Tzummarum in 1678,wonende Firdgum.

Genoemd 17-7-1682 als broer van Ane Gerbens en benoemd als curator over diens kinderen (BAR 64-52v).

Gerben is getrouwd voor 1678 ,ws.te Tzummarum met

††† 717 Ymck Tjebbes, overleden te Firdgum na 1685.

Op eerste lidmatenlijst Tzummarum in 1678.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Riemer Gerbens, geboren te Firdgum, gedoopt te Tzummarum op 9 april 1682, zie 358.

 

††††††††††† - Marten Gerbens, geboren te Firdgum, gedoopt te Tzummarum op 4 januari 1685.

 

††††††††††† - waarschijnlijk Gerben Gerbens, boer te Firdgum, overleden na 1738 ,ws.te Firdgum voor 1748.

 

††† 718 Jetse Eeltjes.

Hij zal omstreeks 1690 getrouwd zijn en ws.te Tzummarum,maar het trouwen daar 1641/1741 ontbreekt.

Lidmaat te Tzummarum na belijdenis op 24-10-1690.

Zijn ouders zijn niet bekend.

Jetse was gehuwd met

††† 719 Sijke Gerrits.

Lidmaat te Tzummarum na belijdenis op 24-10-1690.

Haar ouders zijn niet bekend.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jan Jetses, gedoopt te Tzummarum op 10 oktober 1691.

 

††††††††††† - Antje Jetses, gedoopt te Tzummarum in oktober 1693.

 

††††††††††† - Gerrit Jetses, gedoopt te Tzummarum op 19 mei 1695.

 

††††††††††† - Antje Jetses, gedoopt te Tzummarum op 13 juni 1697.

 

††††††††††† - Bauke Jetses, gedoopt te Tzummarum op 13 augustus 1699.

 

††††††††††† - Emke Jetses, gedoopt te Tzummarum op 13 augustus 1699.

 

††††††††††† - Emke Jetses, gedoopt te Tzummarum op 13 maart 1701.

 

††††††††††† - Bauke Jetses, gedoopt te Tzummarum op 14 maart 1706.

 

††††††††††† - Iemke Jetses, ,ook Emke, gedoopt te Tzummarum op 22 april 1708, zie 359.

 

††††††††††† - Tryntje Jetses, gedoopt te Tzummarum op 25 mei 1711.

 

††††††††††† - Eeltje Jetses, gedoopt te Tzummarum op 24 mei 1715.

 

††† 720 Jacob Jansen, afkomstig uit Firdgum in 1664, geboren rond 1640, overleden na 1694.

Jacob trouwde op 3-1-1664 te Engelum met Eelkje Franses van Engelum,overleden aldaar ws.1664/1665.

In 1669 is hij koeknecht op Grovestins te Engelum en leert daar zijn 2e vrouw kennen.

Hij werd lidmaat te Engelum na belijdenis op 25-7-1672;daar in 1681 op lidmatenlijst.

MEN-83-blz.372 d.d.11-7-1694:genoemd bij de ondertekening als mede-erfgenaam van Djurre Jorrits,neef van zijn vrouw.

Jacob is getrouwd te(?) in het jaar 1669 ,10-10-1669 3e pr.Marssum, met

††† 721 Jeltje Fercks Wiglama, gedoopt te Marssum op 12 november 1643, overleden na 1687 ,ws.te Engelum.

Voor haar huwelijk in 1669 was zij dienstmeid op Grovestins te Engelum.

Zij werd lidmaat te Engelum na belijdenis op 25-7-1672;op lidmatenlijst aldaar in 1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Ferk Jacobs, gedoopt te Engelum op 25 december 1666, overleden voor 1669.

 

††††††††††† - Ferk Jacobs, gedoopt te Engelum op 25 juni 1673, zie 360.

 

††††††††††† - Antje Jacobs, gedoopt te Engelum op 12 maart 1676.

 

††††††††††† - Dieuwer Jacobs, gedoopt te Engelum op 8 december 1678, overleden in 1678 of 1679.

 

††††††††††† - Dieuwer Jacobs, gedoopt te Engelum op 9 november 1679.

 

††††††††††† - Martsen Jacobs, gedoopt te Engelum op 12 maart 1682.

 

††††††††††† - Gosse Jacobs, gedoopt te Engelum op 4 mei 1684.

 

††††††††††† - Lysbeth Jacobs, gedoopt te Engelum op 24 juli 1687.

 

††† 724 Dirk Jans Spanjer, geboren in het jaar 1671, overleden na 1723.

Herbergier in Beetgumermolen.

HOF 11482 d.d.27-10-1724:in de zaak tegen Albert Tjerks Buma wordt Dirck Spangiaert bij de Beetgumer molen op 13-3-1720 als getuige gehoord en op 7-7-1723 worden als getuigen gehoord Dirk Jansen Spanjer,hospes bij deBeetgumermolen,in zijn 52e jaar,en zijn vrouw Sybrich Claassen,oud in haar 62e jaar.

Dirk was gehuwd met

††† 725 Sybrich Claassen, geboren in het jaar 1661, overleden na 1723.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Jan Dirks Spanjer, afkomstig uit Beetgum in 1721, geboren rond 1700, zie 362.

 

††††††††††† - Dirk Dirks Spanjer, geboren in het jaar 1707, overleden na 1736.

Koopman en timmerman te Beetgum.

MEN 90-675 d.d.5-11-1732:Dirk Dirks Spanjer,meerderjarig,verklaart dat zijn voogd Douwe Johannes te Beetgum hem rekening heeft afgelegd.Als zijn broer wordt genoemd Jan Dirks Spanjer.

Dirk was gehuwd met N.N..

 

††† 726 Oeds Wytses, geboren rond 1640, overleden te Beetgum in het jaar 1716.

Hij woont te Beetgum.

Attestatie d.d.2-11-1660 van Beetgum om in Leeuwarden te trouwen (3e pr.Beetgum 1-10-1660).

Hij trouwde op 4-11-1660 te Leeuwarden met Jannechien Alberts van Leeuwarden,overleden te Beetgum na 1676.

Uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen;gedoopt te Beetgum:Wytse op 4-5-1666 en Maartje op 27-3-1670;verder Wytse,Rikst en Tjitske,geboren te Beetgum 1668,1673 en 1676.

Lidmaat te Beetgum 1661,1669 en 1686;in het laatste jaar als man van Lubrig.

MEN 16-373v d.d.1662;Oeds Wytses en Jannechien Alberts te Beetgum kopen van Freerk Frans en Tiets Taekes.

MEN 80-334 d.d.24-6-1684:Inventaris van de nalatenschap van Jannigje Alberts,vrouw van Oeds Wytses te Beetgum.Er zijn curatoren voor de minderjarige kinderen Wietse,16 jaar;Rikst,11 jaar;Tzietke,8 jaar.

MEN 87-491 d.d.17-7-1716:Inventaris van de nalatenschap van wijlen Oeds Wytses te Beetgum.Lubrich Pieters is de weduwe.Kinderen:Taco Oedses,meerderjarig te Beetgum;Ede Oedses,meerderjarig te Beetgum;Jannigje Oedses te Vrouwenparochie,in 1710 getrouwd met Wyntje Hendriks (Wynia);Sipk Oedses,19 jaar,met als voogd Jouke Gerrits te Menaldum.

Oeds is getrouwd rond 1682 met

††† 727 Lubrig Pieters, overleden na 1716.

Genoemd in 1686 als vrouw van Oeds Wytses bij de lidmaten Beetgum.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Taeke Oedses, gedoopt te Beetgum op 9 november 1684, overleden na 1716.

 

††††††††††† - N. Oedses, ,Jannigje ?, gedoopt te Beetgum op 15 december 1689, overleden na 1716.

 

††††††††††† - Aede Oedses, geboren te Beetgum rond 1690, overleden na 1749.

Hij was schipper te Beetgum.Er is geen huwelijk omstreeks 1720 in Menaldumadeel en hij was ws.niet wettig getrouwd.

Na belijdenis lidmaat te Beetgum op 18-5-1732.

Q1749:Aede Oedses te Beetgum,gemeen,3+1,30-13-0.

Aede was gehuwd met Doukje Harings.

Na belijdenis lidmaat te Beetgum op 18-5-1732.

 

††††††††††† - Dieuke Oedses, gedoopt te Beetgum op 8 januari 1693, overleden voor 1716.

 

††††††††††† - Sipkje Oedses, gedoopt te Beetgum op 24 januari 1697, zie 363.

 

††† 728 Aede Pieters, afkomstig uit Blija in 1666, geboren rond 1635, overleden na 1684 ,ws.te Hallum.

Hij woont te Hallum.

Hij trouwde op 2-9-1666 te Hogebeintum met Imck Broers van Hallum,geboren rond 1635 te Hallum,overleden 1674/1682 aldaar,dochter van Broer Ales en Tryn Jans.

Uit zijn 1e huwelijk 4 kinderen:Haantje,gedoopt te Hallum 21-4-1667;Tryntje,gedoopt te Hallum 22-11-1668;Tryntje,gedoopt te Hallum 22-2-1674;Broer,geboren te Hallum ws.rond 1675 en overleden te Hallum voor 1722.

Als de dochter Tryntje,genoemd naar haar moeder,in 1668 wordt gedoopt is haar vader Broer Ales aanwezig.

Aede en Imck staan niet bij de lidmaten Hallum.

 

Aede is getrouwd te Hallum op 14 januari 1683 met

†††††††††

††† 729 Jetske Lourens, gedoopt te Hallum op 1 juni 1641, overleden na 1684 ,ws.te Hallum.

Zij trouwde op 27-7-1662 te Hallum met Jan Jouwes van Hallum,overleden 1671/1682,ws.te Hallum.

Uit haar 1e huwelijk 2 gedoopte kinderen te Hallum:Fopke op 3-4-1670 en Fopke op 4-6-1671.

Zij doet belijdenis te Hallum op 24-4-1663.

 

Uit het huwelijk van Aede en Jetske:

 

††††††††††† - Jan Aedes, gedoopt te Hallum op 8 juni 1684, zie 364.

 

††† 730 Meinert Ljummes, afkomstig uit Hallum in 1681, overleden na 1697.

 

Glazenmaker en later koopman te Hallum.

Lidmaat te Hallum na belijdenis op 5-5-1670.

 

Meinert is getrouwd te Hallum op 7 augustus 1681 met

†††††††††

††† 731 Hiltje Scheltes, afkomstig uit Hallum in 1681, overleden na 1697.

 

Niet bij lidmaten Hallum.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Ljumme Meinerts, geboren omstreeks 1682

Hij trouwde te Hallum 2-7-1702 met Sjoukje Gaukes (Hallum) en 19-6-1712 met Sytske Dirks (Hallum); hij was evenals zijn vader mr.glasmaker te Hallum en daar dorprechter.

††††††††††††

††††††††††† - Schelte Meinerts, gedoopt te Hallum op 25 december 1684.

 

††††††††††† - Reinouw Meinerts, gedoopt te Hallum op 26 december 1686.

 

††††††††††† - Grietje Meinerts, gedoopt te Hallum op 2 september 1694, zie 365.

 

††††††††††† - Tryntje Meinerts, gedoopt te Hallum op 14 maart 1697.

 

†††††††††

 

††† 736 Sjoerd Folkerts, afkomstig uit Marssum in 1722, overleden te Marssum na 1744.

Woont te Marssum;niet bij lidmaten aldaar.

V1744:Sjoerd Folkerts te Marssum,aangeboden kapitaal 3-0-0,gezin 4 personen.

Q1749:niet genoemd,dus ws.overleden voor 1749.

Sjoerd is getrouwd te Marssum op 7 juni 1722 met

††† 737 Sytske Halbes, afkomstig uit Marssum in 1722.

Niet bij lidmaten Marssum.Voor haar huwelijk waren er al 4 gedoopte kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sytske Sjoerds, gedoopt te Marssum op 25 januari 1711.

 

††††††††††† - Tryntje Sjoerds, gedoopt te Marssum op 16 oktober 1712.

 

††††††††††† - Wybren Sjoerds, gedoopt te Marssum op 16 september 1714, zie 368.

 

††††††††††† - Sytske Sjoerds, gedoopt te Marssum op 13 september 1716.

 

††††††††††† - Johannes Sjoerds, gedoopt te Marssum op 31 oktober 1723.

 

††††††††††† - Johannes Sjoerds, gedoopt te Marssum op 28 oktober 1725.

 

††††††††††† - Hieke Sjoerds, gedoopt te Marssum op 25 februari 1729.

 

††† 760 Broer Douwes, geboren te Driesum tussen 31 januari 1645 en 17 april 1646, overleden te Finkum voor 1720.

Schoolmeester te Finkum(1676/1714);ook dorprechter aldaar(1690).Het is niet geheel zeker,dat hij een zoon is van Douwe Broers en Sibrig Seerps,maar zijn oudste dochter heet Sybrig.

Zie voor hem en zijn voorouders RAF/GEN 245.

Broer is getrouwd te Hijum op 9 april 1676 met

††† 761 Maaike Ydes, gedoopt te Holwerd op 8 juni 1657, overleden na 1701.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Douwe Broers, gedoopt te Finkum op 18 maart 1677.

 

††††††††††† - Sibrig Broers, gedoopt te Finkum op 7 juli 1678.

 

††††††††††† - Douwe Broers, gedoopt te Finkum op 4 februari 1681, overleden in 1681 of 1682.

 

††††††††††† - Douwe Broers, gedoopt te Finkum op 2 juli 1682, overleden na 1707.

 

††††††††††† - Doetje Broers, gedoopt te Finkum op 25 januari 1685, overleden na 1728.

 

††††††††††† - Harke Broers, gedoopt te Finkum op 2 oktober 1687, overleden na 1751.

 

††††††††††† - Yde Broers Stapert, gedoopt te Finkum op 21 december 1690, zie 380.

 

††††††††††† - Tetje Broers, gedoopt te Finkum op 27 oktober 1693, overleden na 1714.

 

††††††††††† - Jelle Broers, gedoopt te Finkum op 27 september 1696, overleden in het jaar 1752.

 

††††††††††† - Geertje Broers, gedoopt te Finkum op 6 maart 1701, overleden na 1723.

 

††† 764 Sybe Andries, geboren te Sint Jacobiparochie in het jaar 1649, overleden aldaar in het jaar 1688.

Boer te Sint Jacobiparochie.

BIL 27 d.d.18-12-1678:Sybe Andries te Sint Jacobiparochie genoemd als curator.

BIL 27 d.d.21-3-1688:Sybe Andries is overleden.De kinderen Andries,in het 5e jaar,Sytske,in het 7e jaar,en Sybichje,ongeveer 2 jaar,krijgen curatoren.Samen met moeder Antje Louws zijn dit Willem Beerts en Dirk Arjens,aangetrouwde ooms.

 

Sybe is getrouwd te Sint Jacobiparochie op 6 mei 1677 met

†††††††††

††† 765 Antje Louws, afkomstig uit Sint Jacobiparochie in 1677, overleden in het jaar 1696.

BIL 27 d.d.6-5-1696:Antje Louws is overleden.Voor de kinderen Andries,in het 13e,en Sybrichje,in het 11e,worden curatoren benoemd.Dit zijn Tjalling Arjens van Harlingen en Pieter Feikes,timmerman te Sint Jacobiparochie.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Sytske Sybes, geboren te Sint Jacobiparochie in het jaar 1681, overleden tussen 1688 en 1696.

 

††††††††††† - Andries Sybes, geboren te Sint Jacobiparochie in het jaar 1683, zie 382.

 

††††††††††† - Sybigje Sybes, geboren te Sint Jacobiparochie in het jaar 1685, overleden na 1713.

Sybigje is getrouwd te Vrouwenparochie op 18 augustus 1709 met Klaas Arjens, afkomstig uit Oudebildtzijl in 1709.

 

††† 766 Johannes Wybes.

Johannes is getrouwd te Sint Annaparochie op 16 juli 1682 met

††† 767 Aaltje Wilkes.

 

Uit dit huwelijk:

 

††††††††††† - Cornelis Johannes, gedoopt te Sint Annaparochie op 22 februari 1680.

 

††††††††††† - Jannigje Johannes, gedoopt te Sint Annaparochie op 23 september 1683, overleden in 1683 of 1684.

 

††††††††††† - Jannigje Johannes, gedoopt te Sint Annaparochie op 30 november 1684, zie 383.

 

††††††††††† - Wintje Johannes, gedoopt te Sint Annaparochie op 13 februari 1687.