Publikatie hieruit alleen met bronvermelding (zie de inleiding)

 

                                                                                                          -- XII --

 

  2052 Keimpe Feikes.

Boer te Dronrijp(1578).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Feike Keimpes, zie 1026.

 

  2080 (?) Haitse Tjeerds.

Zie doopboek 24-5-1612.

MEN-47-104 d.d.1600:genoemd bij verkoop ten sterfhuize van wijlen Gerben Peters te Marssum.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Tjeerd Haitses, zie 1040.

 

  2112 Murk Keimpes Jorna, geboren te Warga in het jaar 1570, overleden aldaar na 1636.

Boer te Warga en genoemd aldaar in 1610.

Bij de scheiding tussen de 2 broers Murk en Sybren in 1616 wordt hij eigenaar van de state "Hemptewierum",stem 23,maar is hij gebruiker van Jornastate,stem 24.Eigenaars van Jornastate zijn de erfgenamen van zijn overleden broer Oene.

In 1633 protesteert hij met anderen voor het Hof van Friesland tegen inpoldering van het aangrenzende Jornahuistermeer,maar na overeenstemming wordt begonnen met de droogmaking.

In 1636 is hij gedaagde in een proces met als eiser Piter Claessen.

 

Murk trouwde (als Marc Keimpes)  te Leeuwarden op 18 sep 1605 met

         

2113 Jetske Mattheusdr., overleden na 1621.

Genoemd in 1621 in hypotheekboek IDA 71.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Keimpe Murks Jorna, geboren te Warga 1605/1610, overleden tussen 1662 en 1677.

 

            - Jelger Murks Jorna, geboren te Warga 1605/1610, zie 1056.

 

            - Gatse Murks Jorna, geboren te Warga, overleden te Oldeboorn in het jaar 1652.

 

  2114 Pieter Lenses, overleden na 1662 ,voor febr.1664.

Woont in 1656 te Speers.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - Sybrich Pieters, zie 1057.

 

  2118 Birde Idses.

Boer te Akkrum (1640 gebr.stem 10).

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

            - Uilkje Birdes, zie 1059.

 

            - Ids Birdes.

 

            - Sybren Birdes.

 

  2120 (?) Marten Cornelis, overleden na 1640.

Marten Cornelis huurt in 1606 land van het klooster Thabor.

In 1640 bewoner van stem 9 Lutkewierum;pacht daar 59 pm.van de Staten van Friesland.

Zie voor hem ook het Boerderijenboek Hennaarderadeel (van der Meer) bij Lutkewierum stem 9.

 

Marten was getrouwd met

 

2121 Aeff Pieters, dochter van Pieter Jacobs

 

Uit dit huwelijk:

 

            - waarschijnlijk Albert Martens, afkomstig uit Lutkewierum in 1658, zie 1060.

 

  2192 Jentje Jobs, overleden voor/in juni 1643.

 

Jencke Jobs was smid te Weidum (1613).

Over hem en zijn vrouw en hun nageslacht is onlangs uitvoerig gepubliceerd door Jelle Miedema en Wim Wanders in het tijdschrift Klaaikluten 14 (augustus 2010).

Voor bijzonderheden verwijs ik naar dat artikel; een aantal data heb ik daaruit overgenomen.

HOF-16488-blz.286 d.d.28-3-1615:Jencke Jobs tot Weidum als man en voogd van Atcke Jans had een vordering van 1300 goudguldens op Jan Wolters wegens verkoop aan deze van een half  huis te Franeker uit het bezit van zijn vrouw.

Jan Wolters heeft de intrest niet betaald en wordt veroordeeld tot betaling van 300 goudguldens op 1-5-1615 en daarna steeds op 1 mei.

 

Jentje is getrouwd rond 1613 met

 

2193  Atcke Jans, overleden na 1643, dochter van Jan Egberts en Symcke Cornelis.

 

Atcke was een stiefdochter van Ds. Johannes Vespasius van Weidum (zie FRA 24-148 en 247-67).

In 1613 verkoopt Jencke Jobs, smid te Weidum, een half huis te Franeker van zijn nog minderjarige vrouw Atke Jans.

Zij wordt in 1643 als weduwe genoemd (BAA 86-52).

 

Uit dit huwelijk:

 

-Saske Jentjes,  geboren voor 1626, overleden te Jorwerd op 17 juli 1649.

            

Saske uit Weidum is getrouwd te Jorwerd op 8 april 1642 met Heercke Seerps, in 1649 schipper en koopman te Jorwerd.         

 

            - Job Jentjes, geboren voor 1626, zie 1096.

 

            - Tjamcke Jentjes, geboren rond 1635, overleden te Jorwerd 1670/1686.

 

Tjamcke is getrouwd voor 15 april 1652 met Tiede Hoytes, mr. Timmerman te Jorwerd.

 

  2194 Pier Jans

 

Zie Klaaikluten 14-2 , bijlage II op blz.25

Hij was herbergier te Weidum’

Zijn broer was Doecke Jans, in 1657 ook te Weidum (BAA 89).

Pier en Doecke zijn vermoedelijk zonen van Jan Piers te Weidum.

 

Pier was gehuwd met

 

  2195 Jisck Hettes Domna

 

BAA 6-6 d.d.10-3-1634: zij is mede-erfgenaam van haar overleden vader Hette Domna.

BAA 86-95 d.d. 2-5-1646/10-2-1646: Jisck Hettes Domna, gehuwd met Pier Jans, echtelieden te Weidum.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Hiske Piers, zie 1097.

 

            - Willem Piers, overleden Weidum voor 1690.

 

            - Hette Piers, overleden na 1690.

Hette Piers van Weidum trouwde Leeuwarden 12-5-1661 met Geeltje Tammes van Leeuwarden. Hun dochter Jisck werd op 19-5-1672 gedoopt te Leeuwarden.

 

            - Dye Piers Domna, overleden op 21 januari 1707.

Dye Piers was getrouwd met Antje Hessels en liet op 1-2-1685 te Marssum dochter Jisck dopen.

Hij was executeur van Menaldumadeel (zie Roucoma blz.34).

 

 

2196  Jelle Jelles

 

Jelle was getrouwd met

 

2197 Tryn Bockes

 

 

2198  Jan Piers

 

Jan was getrouwd met

 

2199 Perck Gosses

 

 

  2256 Tjeerd Dirks.

Genoemd te Joure in HAS 78 d.d.27-12-1657.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Dirk Tjeerds, zie 1128.

 

  2258 Idsert Sjoerds.

Genoemd te Leeuwarden in HAS 78 d.d.15-9-1659.

 

Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

 

            - Aafke Idserts, zie 1129.

 

            - Tryn Idserts, overleden voor 1659.

 

  2264 Thijs Riemers van Pecama, overleden voor 15 mei 1607.

Hij was boer te Sint Johannesga.

Na zijn overlijden hertrouwde zijn weduwe.

Thijs is getrouwd rond 1575 met

  2265 Geel Sipckesdr, overleden voor 15 mei 1607.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Riemer Thijses van Pecama, geboren te Ouwster-Nijega, zie 1132.

 

            - Hylke Thijses van Pecama, overleden voor 1640.

Hij was boer te Ouwsternijega.

Hylke was gehuwd met Auck Wybesdr, overleden na 1640.

In 1640 als weduwe op Rohel stem 3.

 

 

 

  2266 Ulcke Tjercks van Solckema, geboren rond 1569, overleden op 16 maart 1639 ,70 jaar,, begraven te Heeg ,grafschrift.

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Op 8-10-1595 en 9-11-1596:hij en zijn broer Idzard en zuster Sjouck als requiranten bij aanvraag voogdij;Idzard (in de Dijken) was curator over de 4 jongste weeskinderen van zijn vader bij zijn tweede vrouw Luts.

Op 25-2-1597:hij en zijn broer Idzard als requiranten bij aanvraag voogdij.

In 1598 ontvanger en dorprechter te Heeg.

Genoemd op 26-6-1601 te St.Nicolaasga en op 23-10-1604 te Heeg.Hij had 7 kinderen.

Zie ook HvF d.d.29-11-1637.

 

Ulcke was gehuwd met

  2267 Anna van Hoytema, overleden Heeg 3 november 1631, begraven te Heeg ,grafschrift

Volgens stemkohier 1640 met bezit te Heeg.(zal zijn haar erfgenamen).

Na haar overlijden erven haar kinderen Tarquinius,Botke en Wytske ieder 25% van haar nalatenschap,terwijl ook 25% bestemd is voor de kinderen van haar overleden zoon Annius (deze kinderen onder voogdij van haar man Ulcke).

 

Uit dit huwelijk:

 

-      Both van Sockema, jong overleden

 

-      Both  van Solckema, zie 1133.

 

                        -   Wisck van Solckema, jong overleden                              -

                       

-      Tjerck van Solckema, jong overleden

 

-      Anne van Solckema,  jong overleden

 

.

 

        -  Tjerck  van Solckema, ,ook Tarquinius, overleden na 1671.

 

Authorisatieboek Leeuwarden W2 d.d.28-6-1644:zijn vrouw Alegunda Clara is al overleden en hij laat Dominicus Winsemius benoemen als curator voor zijn 3 minderjarige kinderen.

HvF d.d.15-7-1662:genoemd te Idzega als vader van 3 kinderen bij Alegonda.

HvF d.d.7-7-1672:Dr.Tarquinius Solckema te Idzega is erfgenaam van zijn zuster Wyts en ook van zijn oomzeggers Anne en Tjerk,die zonder nakomelingen zijn overleden.

 

Tjerck is in ondertrouw gegaan te Groningen op 6 oktober 1631, te Leeuwarden op 8 oktober 1631 en getrouwd aldaar op 17 november 1631 met  (1) Aaltje Claer van Solckema, geboren op 17 december 1594, overleden in het jaar 1643, dochter van Rennert van Solckema en Lamme Harmensdr Wijffringa.

Aaltje is eerder in ondertrouw gegaan te Gronongen op 13 juni 1627 met Cornelis Moens, overleden voor 1631.

 

       Tjerck is getrouwd Heeg op 20 april 1656 met (2)  Aeltje van Harinxma, weduwe van Rienck van Adelen, dochter van Douwe van Harinxma en Machteld van Dunnewold.

 

-      Anne van Solckema, ook Annius, overleden in 1639, voor 15-6-1639.

 

Authorisatieboek Leeuwarden W2 d.d.15-6-1639: als hij is overleden laat moeder Sijke Hettes een curator benoemen voor haar twee minderjarige zoons.

 

Anne was getrouwd met Sijke Hettesdr, overleden na 1639.

 

In het Lineageboek vermeld als Sijck Heniga.

 

-      Wyts  van Solckema, overleden voor 1672.

 

  2436 Thomas Lyckles, afkomstig uit Jelsum in 1620, overleden na 1654.

Boer te Jelsum(in 1640 eigenaar en gebruiker stem 16).

LWL 69 d.d.15-10-1641:Thomas Lyckles te Jelsum genoemd als curator.

Ook genoemd te Jelsum in 1620,1643 (dorprechter) en 1654.

 

Thomas is getrouwd te Leeuwarden op 13 september 1620 met

  2437 Wabke Heres, afkomstig uit Jelsum in 1620.

Zij was een zuster van Doutje Heres.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jelle Thomas, geboren te Jelsum rond 1630, zie 1218.

 

  2438 Jetse Ritskes, overleden te Wijns voor 1661.

 

Boer onder Wijns(1640 gebr.stem 2).

 

Jetse was gehuwd met

         

  2439 Antje Jans, overleden te Wijns in het jaar 1679.

 

TIE 35-33 d.d.1-10-1679: compareerden Ritske, Offe, Jantje en Jouck Jetses benevens Maaike Jetses en Aeth Jetses, kinderen van wijlen Jetse Ritskes en Antie Jans, beiden overleden te Wijns.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Maaike Jetses

 

            - Aath Jetses, geboren te Wijns rond 1635, zie 1219.

 

 

- Ritske Jetses

 

- Offe Jetses

 

- Jouck Jetses

 

            - Jantje Jetses, geboren te Wijns in het jaar 1651.

Jantje is getrouwd te Wijns in februari 1673 (1) met Oene Dirks, overleden te Stiens in het jaar 1674.

Jantje is getrouwd te Wijns mei 1676 (2) met  Dirk Jansen , afkomstig van Surhuizum.

 

  2440 Symen Douwes, geboren te Roordahuizum rond 1570, overleden aldaar na 1632.

Boer op de kerkeplaats "de grote Twixel",stem 1 te Roordahuizum.

Zie BAA 84-108 en IDA 4- d.d.8-3-1610.

 

Symen was gehuwd met

  2441 Hylkje Pybesdr Wiarda.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jorrit Symens Wiarda, geboren te Roordahuizum ,op de "Grote Twixel", zie 1220.

 

            - Douwe Symens Wiarda, overleden na 1650.

Boer te Goutum.

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:als curator bij de boedelscheiding na overlijden van zijn zuster Rinck.

 

            - Pybe Symens Wiarda, overleden te Roordahuizum op 15 augustus 1650, begraven aldaar ,grafschrift.

Boer te Roordahuizum (in 1640 gebruiker van stem 14).

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:als curator bij de boedelscheiding na overlijden van zijn zuster Rinck.

De graven van zijn hele gezin waren in 1848 nog aanwezig in Roordahuizum (zie portefeuille grafschriften IDA).

Pybe is getrouwd rond 1635 met N Johannesdr, geboren rond 1609, overleden op 9 mei 1669 ,60 jaar, begraven te Roordahuizum.

Heette zij Claeske Sierksma ?

 

            - Rinck Symens Wiarda, overleden in het jaar 1650.

FRD-51-95v d.d.1-4-1650:Zij is overleden.Er is boedelscheiding.Als curatoren worden benoemd haar broers Jorryt,Douwe en Pybe.

Rinck was gehuwd met Aern Hartog.

 

  2442 (?) Gatze van Engwert.

Woont te Poppingawier in 1578.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - waarschijnlijk Aatske Gaatses, afkomstig uit Poppingawier in 1626, zie 1221.

 

  2464  Sytse Jenckes, geboren voor 1578, overleden te Rauwerd omstreeks 1635

Hij en zijn vrouw als echtpaar te Irnsum in 1596;Sytse was boer na zijn broer Jan  op "de Blink" onder Rauwerd(1632,1634),maar in 1639 is zijn broer Bauke daar boer.

Hij had twee zoons met de naam Jentje, genoemd naar de grootvaders van weerskanten.

Als de zoon Ede in 1666 is overleden is er scheiding van de nalatenschap van Ede t.b.v. diens 3 nog levende zusters en de beide broers Jentje ( MEN 71-44/44v).

 

Sytse is getrouwd voor 1596 met

  2465  Griet Jenckesdr, overleden na 1623.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jentje Sytses, ,de oudere,, geboren omstreeks 1600, overleden te Weidum in september 1679.

.Hij woonde in 1643 en 1661 te Weidum,in 1651 op Wiel(Beers).Zijn toenaam was Roscam.

 

Jentje is getrouwd in Baarderadeel op 13 september 1641 ,voor het gerecht, (2) met Sjouk Martens, hij van Weidum, zij van Ysbrechtum.

 

            - Jan Sytses, overleden te Hylaard in het jaar 1661.

Jan was gehuwd met Antje Harkes, overleden na 1661.

 

            - Jentje Sytses, ,de jongere,, zie 1232.

 

            - Aarnt Sytses, overleden voor 1666.

In 1661 in Holland.

 

            - Ede Sytses, overleden te Boksum in juni 1666.

In 1661 te Boksum.

Ede was gehuwd met Aaf Pieters, overleden na 1666.

 

            - Antje Sytses, overleden na 1666.

In 1661 en 1666 te Bozum.

Antje was gehuwd met Klaas Klazes, overleden voor 1666.

 

            - Aagt Sytses, overleden na 1666.

In 1661 en 1666 te Mantgum.

Aagt was gehuwd met Frans Heins, overleden voor 1666.

 

            - Sybrich Sytses, overleden na 1666.

In 1661 te Hichtum,in 1666 te Kimswerd.

Sybrich was gehuwd met Philippus Heins, overleden voor 1666.

 

            - Jetske Sytses, overleden voor 1661.

Jetske was gehuwd met Klaas Gerrits, overleden voor 1661.

 

            - Janke Sytses, overleden voor 1661.

Janke was gehuwd met Jacob Jans, overleden voor 1661.

 

            - Dirck Sytses, overleden voor 1661.

 

  2468 Mirck Olpherts, overleden te Poppingawier in het jaar 1640 ,voor 23-6-1640.

Boer te Poppingawier (in 1640 gebr.stem 17).

RAU 7-215 d.d.5-8-1629:de 5 minderjarige kinderen van Mirck Olpherts en wijlen Tryn Isbrantsdr komen onder voogdij van Tierck Jansz te Idaard en Claes Gerbens te Poppingawier.De namen van de kinderen worden niet genoemd.

RAU 7-215v/217 d.d.5-8-1629:scheiding en deling tussen zijn oudste zoon Gerben Mircx en de curatoren van de andere kinderen.

Mirck Olpherts hertrouwde met Antje Allerts en had bij haar in ieder geval 3 kinderen n.l.Tryntje,Antje en Atske.

RAU 9-93v/95 d.d.23-6-1640:op verzoek van Antje Allerts,weduwe van Mirck Olpherts te Poppingawier,vindt scheiding en deling plaats met haar stiefkinderen.Gerben Mircx voor zichzelf;Goslick Douwes als man en voogd voor Lysbeth Mircx;Sytse Kempes als curator voor Agge Mircx en Lolck Mircx.

RAU 9-147 d.d.21-9-1643:op verzoek van Tryntje Mircx,15 jaar,en Antje Allerts als moeder van Antje en Atke,worden curatoren benoemd voor de kinderen.

RAU 9-159/160 d.d.6-5-1644:Er worden curatoren benoemd voor de dochters Tryntje,Antje en Atske op verzoek van Tryntje.Goslick Douwes te Poppingawier (voor Lysbeth Mircx) en Gerben Mircx tekenen kwitanties,dat zij geld hebben ontvangen van Antje Allerts.

RAU 9-164 d.d.4-9-1644:De curatoren doen afrekening van beheer voor Tryntje,Antje en Atske.

RAU 10-87v d.d.19-4-1649:afrekening van de curatoren van Tryntje,Antje en Atske Mircks,kinderen van wijlen Mirck Olpherts en Antje Allerts (vanaf de laatste rekening van 4-9-1644).

RAU 10-114v d.d. 24-6-1650:laatste afrekening met de curatoren voor Tryntje Mircx,vrouw van Jan Doeckes.

 

Mirck was gehuwd met

  2469 Tryn Isbrantsdr, overleden te Poppingawier voor 5 augustus 1629.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Gerben Mirks, geboren voor 1605, overleden te Poppingawier in het jaar 1667.

Boer te Poppingawier (in 1640 gebruiker stem 22).

 

            - Tjerk Mirks, geboren na 1605.

 

            - Age Mirks, geboren na 1605, zie 1234.

 

            - Lysbeth Mirks, geboren na 1605, overleden na 1644.

Lysbeth was gehuwd met Goslick Douwes, wonende te Poppingawier.

 

            - Lolkje Mirks, geboren na 1605, overleden na 1643.

Lolkje is getrouwd voor 1643 met Yds Freerks.

 

  2500 Eelke Rienks Adema, overleden te Stiens tussen 1648 en 1650.

Schoolmeester te Stiens;ook dorprechter aldaar.

Lidmaat te Stiens;daar diaken 11-9-1644 en 22-6-1645.

 

Eelke is getrouwd voor 1629 met

         

  2501 Tryntje Pieters, geboren voor 1610, overleden voor 19 februari 1653 ,ws.te Stiens.

Als zij is overleden,wordt op 19-2-1653 Marchelis Goverts,bouwmeester der stede Leeuwarden,benoemd als voogd over haar minderjarige kinderen.Dit zijn: Govert,omtrent 20 jaar,Harmen,in het 17e jaar en Jacob,in het 11e jaar.De oudste Rienk is al meerderjarig en is in 1656 voogd over zijn broers.(LWL-69 d.d.19-2-1653 en LWL-70 d.d.16-10-1656).

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Rienk Eelkes Adema, geboren voor 1629, overleden na 1673.

Was o.a.dorprechter te Stiens.

LWL-69 d.d.19-2-1653:Rienk is al meerderjarig.

In 1656 is hij voogd over zijn jongere broers Govert,Harmen en Jacob(LWL-70 d.d.16-10-1656).

Genoemd als curator te Stiens in LWL 70 in 1666,1667,1669 en 1673.

 

            - Govert Eelkes Adema, gedoopt te Stiens op 24 maart 1633.

 

            - Harmen Eelkes Adema, gedoopt te Stiens op 19 juni 1636, zie 1250.

 

            - Jacob Eelkes Adema, gedoopt te Stiens op 21 augustus 1642.

 

2546 Sjoerd Andeles

Hij was boer te Engelum.

Sjoerd hertrouwde met Jisck (Eesk,Yefke) Jacobs (zie hyp.boek MEN 34-90v en weesboek MEN 73)

 

Sjoerd was getrouwd met

 

2547 Aafke Willems, overleden voor 1649

 

Uit dit huwelijk:

 

-Aaltje Sjoerds, zie 1273

 

  2548 Thomas Wybrens.

 

Thomas was gehuwd met

         

  2549 Lolck Sybrands.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Sybren Thomas, afkomstig uit Wirdum in 1659, zie 1274.

 

         

  2688 Watze Tjallings Meylema, geboren rond 1570, overleden te Stiens in het jaar 1615.

 

Boer te Stiens.

Watze was weduwnaar van Foeckel Pietersdr.toen hij trouwde met Anna Tjallings.

Zie verder voor hem en zijn 4 kinderen GJB 1989-52,53 door P.Nieuwland.

 

Watze is getrouwd voor 1610 met

         

  2689 Anna Tjallingsdr, overleden te Stiens op 8 februari 1635.

 

Anna hertrouwde na overlijden van Watze met Peter Gerrits;na diens overlijden hertrouwde zij in 1620 met Jarich Jans van Britsum (3e pr.Stiens op 23-1-1620).

 

Uit het huwelijk van Watze en Anna:

 

            - Pieter Watzes, geboren te Stiens in het jaar 1610, gedoopt aldaar op 17 april 1620, zie 1344.

 

  2694 Jasper Jaspers, overleden te Dokkum in het jaar 1663.

 

Hij was brouwer;in 1623 van Kollum naar Leeuwarden;later te Dokkum.

 

Jasper was gehuwd met

         

  2695 Aecht Dircksdr, overleden voor 1660 ,ws.te Dokkum.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Reinu Jaspers, zie 1347.

 

2720  Johannes Fopckesz, overleden voor 1625

         

Boer onder Hiaure (Lutkelaard) 1612,1614.

Zie voor hem uitvoerig GJB 2012-122.

 

Johannes was gehuwd met

 

2721  Foeck Jacobs,  overleden Dokkum (?) 1648

 

Zie voor haar en de kinderen van haar en Johannes uitvoerig GJB 2012-122.

         

Uit dit huwelijk o.a. Jacob Johannes, zie 1360

 

 

  2728 Symen Clases, geboren in 1607 of 1608 ,ws.te Hantum., overleden te Niawier in 1635 of 1636 ,voor 27-7-1636..

 

Boer te Niawier (boerderij 72 p.m.is eigendom van klooster Sion te Niawier).

Als zijn weduwe gaat hertrouwen vindt op 27-7-1636 inventarisatie plaats;het zoontje,Claas Symens,9 maanden oud,heeft Joorn Eables,stiefvader van de overledene als curator.

 

Symen is getrouwd voor mei 1633 ,misschien te Janum, met

         

  2729 Tietje Wybrens Buma, geboren te Janum rond 1610.

 

Zij hertrouwde in 1636 met Albert Jans.

 

Uit het huwelijk van Symen en Tietje:

 

            - Claas Symens, geboren te Niawier in het jaar 1635, zie 1364.

 

  2730 Pieter Pieters, overleden te Holwerd voor 1662.

Boer te Medwerd onder Holwerd.

WED 89-254 d.d.12-4-1662:inventarisatie ten sterfhuize van Piter Piters te Medvert. Bij deze inventarisatie is voor Tyttie Pytters aanwezig haar man en voogd Claas Symens.

 

Pieter was gehuwd met

  2731 Griet Symens, overleden na 1662.

Zij hertrouwde Keimpe Jacobs en wordt met haar tweede man genoemd in 1662.

 

Uit het huwelijk van Pieter en Griet:

 

            - Tietje Pieters, geboren te Holwerd, zie 1365.

 

  2776 (?) Wybrand Gerrits.

Woont te Lekkum(1614,1625).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Ype Wybrens, geboren rond 1615, gedoopt te Stiens op 23 april 1637 ,volwassendoop, zie 1388.

 

  2788 (?) Gerrit Jacobs, overleden te Sint Jacobiparochie voor 24 april 1634.

Boer te Sint Jacobiparochie.

Hij was doopsgezind.

 

Gerrit was gehuwd met

  2789 (?) Grietje Dirks, geboren rond 1598.

 

Zij hertrouwde Anne Claesz.

 

Uit het huwelijk van Gerrit en Grietje vermoedelijk:

 

- Dirk Gerrits,  geboren Sint Jacobiparochie omstreeks 1618,  zie 1394

 

2790   Joris Ariens,  overleden voor 1631

         

Pachter van een boerderij aan de oude dijk onder Sint Jacobiparochie.

BIL 26 d.d.23-4-1628: Joris Adriaans, doopsgezind, treedt op als curator.

 

 

2791 Antie Gosses,  overleden na 1649

 

BIL 26 d.d.5-4-1626: Antie Gosses, kind, requirant; vader Gosse Dirx overleden; moeder Aeff Jetses; grootvader Dirck Baernts overleden.

Antie Gosses is pachter van de boerderij te Sint Jacobiparochie in 1631 en 1649

Zie de artikelen serie in Bildtse Post 2005 over boerderijen Oudebildtdijk.

Sannes: toen de Staten van Friesland in jan.1638 de nieuwe landen verkochten werd kavel 43 St.Jac. gekocht door Pieter Arjens en Antje Gosses ; Joris Arjens was gebruiker van die kavel.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Maertie Jorisdr,  zie 1395          

 

2792 Schelte Reyners, overleden Klooster Anjum voor 1630

 

Pachtboer te Klooster Anjum (later stem 4). Zie verder GJB 2009-280 e.v. en GJB 2010-216 e.v.

 

Schelte was gehuwd met 1) Tiets Wybrens, overleden voor 28 mei 1607.

         

Uit het huwelijk van Schelte en Tiets:

 

Geert Scheltes,Reyner Scheltes, Impck Scheltes en Wybren Scheltes.

         

Schelte trouwde vermoedelijk in 1607 met

 

2793 Grietje Jans, overleden Klooster Anjum voor 19 feb 1650

 

Boerin in 1640 op stem 4 Klooster Anjum. 

Zij was doopsgezind.en testeerde 12-1-1646.

 

Uit het huwelijk van Schelte en Grietje:

 

-      Jan Scheltes, zie 1396

 

-Jacob Scheltes

 

-Claes Scheltes

 

-Symen Scheltes

 

2794    Upt Jouckes, overleden na 16-3-1632

 

Boer te Wanswerd. Hij testeerdeop 16-3-1632 (HvF 212-20).

Upt

 

 

  2796 Dirck Gerrits Gerbranda, overleden te Ferwerd voor 1633.

Boer te Ferwerd;in 1640 zijn zijn erfgenamen de eigenaars van Ferwerd stem 8 en 9;zijn beide zoons Gerrit en Klaas zijn in 1640 bovendien elk voor de helft eigenaar van Gerbranda-zate te Almenum(stem 2).

Hij was weduwnaar toen hij trouwde met Lysbeth.

BAR 81-132v d.d.18-6-1606:Dirck Gerrits en Lysbeth Clases,echtpaar te Foswert,kopen een derde part van Gerbranda,gelegen onder Harlingen.

BAR 84 d.d.17-1-1621:Dirk en Lysbet,echtpaar te Ferwerd,kopen een derde deel van Gerbranda-zate te Almenum voor 2250 goudguldens van Frouk van Goslinga te Jelsum.

Hij is dus niet van het oude geslacht Gerbranda,maar noemt zich naar zijn verkregen bezit.

 

Dirck is getrouwd rond 1595 met

  2797 Lysbeth Claesdr, geboren rond 1570, overleden te Ferwerd op 3 april 1633 ,omtrent 63 jaar volgens grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Griet Dirks Gerbranda, geboren rond 1595, overleden te Stiens op 18 mei 1675 ,volgens grafsteen.

Griet is getrouwd rond 1615 (1) met Watze Franses van Unia, overleden voor 1617, zoon van Frans Fockes van Unia en Saepck Gysbertsdr Ysera.

LWL 173-135 d.d.2-5-1614:hij wordt in het hypotheekboek genoemd met zijn vrouw Griet Dirks.

Bij inventarisatie op 1-10-1617 wordt voor zijn dochter Saapke als curator benoemd zijn broer Fokke van Unia (deze vermoedelijk als Focco Franciisci Unia op 22-5-1605 student te Franeker).

Voor de weduwe,die ging hertrouwen,is aanwezig haar broer Klaas Dirks Gerbranda.

Griet is getrouwd in Leeuwarderadeel op 20 september 1617 ,voor het gerecht, (2) met Sybe Wopkes Andringa, geboren te Wirdum in het jaar 1592, overleden te Stiens op 25 april 1633 ,volgens grafsteen, zoon van Wopcke Riencks Andringa en Tiam Sybrens Adama.

 

            - Klaas Dirks Gerbranda, geboren voor 1600, overleden na 1640.

Genoemd in 1617 na het overlijden van zijn zwager Watze van Unia.

 

            - Gerrit Dirks Gerbranda, geboren te Ferwerd op 3 augustus 1609 ,volgens grafzerk, zie 1398.

 

  2798 Radbodus Claesz, afkomstig uit Holwerd in 1616, overleden tussen 1645 en 18 maart 1647.

Bodes was bij de ondertrouw met Sjouck weduwnaar van Eets Johannesdr (die daarvoor getrouwd was met Meinert Ysbrandsz Mellinga).

 

Radbodus is in ondertrouw gegaan te Dokkum op 16 november 1616 ,voor het gerecht, met

  2799 Sjouck Douwesdr Jennema, overleden voor 29 april 1645.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ytske Radbodus, afkomstig uit Holwerd in 1650, zie 1399.

 

  2824 Riemer Anes, overleden te Firdgum tussen 1645 en 1659.

Boer te Firdgum (1640 eigenaar/gebr.stem 4 en 10 en gebr.stem 2).

BAR 3-56 d.d.13-5-1619:Riemer Anes als vader en wettige voorstander over zijn zoon Ane;de moeder Hil Olpherts is al overleden;Hil behoorde met Gerben Olpherts,23jaar,Folcku Olpherts,18 jaar,Pieter Olpherts en Aaf Olpherts bij de erfgenamen van haar ouders.

Riemer hertrouwde daarna met Itske Jans,die op haar beurt na zijn overlijden hertrouwde met Poppe Jans in 1659 (ws.in Tzummarum).Riemer en Itske hadden in ieder geval 5 kinderen n.l.Sybe,Houkje,Tetske,Riemke en Jan.

BAR 3-242 d.d.1-2-1625:Riemer Anes en broer Gerben Anes,beiden te Firdgum,tot mede-curatoren benoemd over de minderjarige kinderen van Jan Nysies.

BAR 4-217v d.d.13-2-1628:Riemer Anes mede-curator over Pieter Doedes en Brecht Doedes.

BAR 86-14:Riemer Anes en Itske Jans,echtpaar te Firdgum,proclameren de koop van een huis c.a. aldaar (18/12 1644,15/1 en 29/1 1645).

BAR 69-50 d.d.25-4-1659:zijn weduwe Itske Jans gaat hertrouwen met Poppe Jans;de kinderen sluiten een overeenkomst met de moeder;zij blijft met Poppe Jans op de boerderij.Die kinderen zijn Houkje Riemers,getrouwd met Jentje Ypes;Ane Riemers en Sybe Riemers als curatoren over Riemke Riemers en Jan Riemers.Voor de reeds overleden Tetske Riemers verschijnt haar man Cornelis Cornelis.

 

Riemer was gehuwd met

  2825 Hil Olpherts, geboren rond 1595, overleden voor 13 mei 1619.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ane Riemers, geboren rond 1615, zie 1412.

 

  2832 Sjoerd Feikes, geboren in het jaar 1591, overleden te Wynaldum op 25 juli 1652, begraven aldaar op 28 juli 1652.

Lidmaat Wynaldum na belijdenis op 2-6-1628;diaken 25-5-1634;op lidmatenlijst van 1637/1644;bij overlijden 60 jaar en 9 maanden volgens lidmatenboek.

 

Sjoerd is getrouwd te Wynaldum tussen 1617 en 1622 met

  2833 Idske Sybrens, geboren rond 1595, gedoopt te Wynaldum in het jaar 1618 ,volwassendoop, overleden aldaar op 25 februari 1660.

Lidmaat Wynaldum na doop/belijdenis 1618;op lidmatenlijst van 1617/1628;op lidmatenlijst van 1637/1644.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Eedts Sjoerds, gedoopt te Wynaldum op 16 november 1617.

Eedts was gehuwd met Haye Sjoerds, afkomstig uit Sexbierum.

 

            - Sytske Sjoerds, gedoopt te Wynaldum in het jaar 1618.

Sytske was gehuwd met Jan Martens, afkomstig uit Berlikum.

 

            - Sybren Sjoerds, gedoopt te Wynaldum in het jaar 1618.

 

            - N. Sjoerds, gedoopt te Wynaldum in het jaar 1623.

 

            - Willem Sjoerds, gedoopt te Wynaldum in het jaar 1627, zie 1416.

 

            - Sierck Sjoerds, gedoopt te Sexbierum op 25 december 1629.

 

            - Baucke Sjoerds, gedoopt te Sexbierum op 14 oktober 1632.

 

  2834 Hidde Sjoerds, geboren in 1587 of 1588, overleden te Sexbierum op 30 mei 1645.

Eerst schipper en later koren molenaar te Sexbierum.Genoemd 1610,1628,1633. Zijn leeftijd in 1633 als getuige bij rechtszaak is 45 jaar;en dat zou betekenen geboortejaar 1587/1588.Als schipper genoemd bij een inventarisatie op 2-6-1618 (WON 116-279v).

Hij trouwde eerst met Tryn Bauckes,overleden voor 1614.

Zie voor hem en de kinderen uit zijn 2e huwelijk (waaronder de admiraal Tjerck Hiddes de Vries) het artikel in GJB 2001 "Nageslacht van Hidde Sioerdts en Swob Jacobs te Sexbierum".

 

Hidde is getrouwd te  (?) op 6 september 1614 met

  2835 Swob Jacobsdr, geboren in 1596 of 1597, overleden op 3 mei 1667.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tryntje Hiddes, geboren te Sexbierum op 11 augustus 1615, overleden aldaar na 1659.

Zij trouwde in 1638 met Auke Eelkes van Sexbierum,overleden 1654/1657 te Sexbierum.Zij en Auke werden lidmaten te Sexbierum na belijdenis op 9-11-1645.Zij hertrouwde op 3-1-1658 te Sexbierum met Foeke Feddes van Sexbierum,die haar overleefde.Zij is misschien overleden in 1660 bij de geboorte van dochter Tryntje,die dan naar haar is genoemd.

 

            - Sjoerd Hiddes, geboren te Sexbierum op 14 augustus 1616, overleden op 7 juni 1667.

 

            - Tjerk Hiddes de Vries, geboren te Sexbierum op 6 augustus 1622, gedoopt aldaar op 25 augustus 1622, overleden te Vlissingen op 27 juli 1666, begraven te Harlingen.

 

            - Jacob Hiddes, geboren te Sexbierum op 14 juni 1624, gedoopt aldaar op 19 september 1624, overleden te West-Terschelling op 10 november 1666.

 

            - Jurjen Hiddes, geboren te Sexbierum in 1626, gedoopt te Sexbierum op 19 maart 1626.

 

            - Sjouck Hiddes, geboren te Sexbierum op 2 maart 1628, gedoopt aldaar op 9 maart 1628, zie 1417.

 

            - Marij Hiddes, geboren te Sexbierum in 1639, gedoopt te Sexbierum op 7 maart 1630.

 

            - Barend Hiddes de Vries, geboren te Sexbierum op 14 oktober 1631, gedoopt aldaar op 23 oktober 1631, overleden te Harlingen op 20 mei 1689.

 

            - Tjerkje Hiddes, geboren te Sexbierum op 5 december 1633, overleden te Sint Jacobiparochie na 1669.

 

            - Antje Hiddes, geboren te Sexbierum in 1637, gedoopt te Sexbierum op 12 november 1637, overleden voor 1643.

 

            - Eentje Hiddes, geboren te Sexbierum op 16 december 1640, gedoopt aldaar op 26 december 1640, overleden na 1667.

 

            - Antje Hiddes, geboren te Sexbierum op 14 juni 1643, gedoopt aldaar op 18 juni 1643, overleden te Harlingen in 1675 of 1676.

 

  2864 Ane N..

Vermoedelijk.boer te Firdgum.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

            - Riemer Anes, zie 2824.

 

            - Gerben Anes, zie 1432.

 

  2884 Djurre Gosses Wiglama, geboren rond 1575, overleden te Engelum in 1640 of 1641.

 

Boer te Engelum( 1640 eigenaar en gebruiker van stem 3).

Hij testeerde reeds op 4-7-1603.

Hij noemde zich eerst Haringsma,maar later Wiglama (zoals zijn familie in Idaarderadeel).Zijn vrouw en kinderen  gebruiken daarna ook deze naam.

In 1598 is zijn oom Gerben Djurres voogd over hem en een acte d.d.14-1-1598 gaat over Djurre Gosses erfgoed.

MEN 49-255 d.d.29-12-1608:Djurre Gosses en zijn broer Sytse Gosses zijn borg voor Alef Jetses,rechter en ontvanger te Marssum.Alef wordt curator over zijn broers en zusters,wezenkinderen van Jetse Gerkes.

MEN 81-262 d.d.24-12-1688:Op 6-4-1610 verkopen Ernst van Goslinga en Sjouck van Cammingha 30 goudguldens eeuwige rente uit de zathe te Engelum aan Djurre Gosses en Tryntje Jorryts.

MEN 50-11 d.d.5-5-1613:D.G.ondertekenaar van weesrekening.

MEN 51-154v d.d.3-2-1619:D.G.,kerkvoogd te Engelum,ondertekent.

MEN 52-197 d.d.2-6-1620:D.G.benoemd als curator over Gosse Sytses,21 jaar,en Tjebbe Sytses,13 jaar.Dit zijn de wezenkinderen van zijn overleden broer Sytse.

MEN 52-529 d.d.29-6-1621:D.G.genoemd als armvoogd te Engelum.

MEN 53-253 d.d.4-8-1622:D.G.te Engelum als curator.

MEN 53-467 d.d.24-4-1623:D.G.ondertekenaar bij boedelscheiding.

MEN 53-692/704 d.d.28-4-1624:D.G.te Engelum wordt curator over de wezenkinderen van zijn broer Jencke Gosses en Atje Franses te Deinum n.l.Frans,20 jaar,Gosse,16 jaar,en Doetje,6 jaar.Daarna volgt inventarisatie.

MEN 56-68 d.d.20-9-1628:D.G.als curator over de wezen van Jencke Gosses geeft beheer in de weesrekening.

MEN 57-137:d.d.30-3-1631:D.G.als curator betrokken bij de scheiding van de nalatenschap van zijn broer Sytse Gosses.Hij is mede-curator over de kinderen van Sytse n.l.Tjebbe Sytses en Gosse Sytses.De weduwe is Antje Willems.

HOF 16792:D.G.wordt op 14-6-1634 samen met Schelte Scheltes en Sjoerd Andles benoemd als curator over Tjebbe Sytses,innocent,zoon van wijlen Sytse Gosses en Antje Willems.

MEN 58-441 d.d.13-7-1634:D.G.betrokken bij de boedelscheiding van zijn zoon Gosse na diens hertrouwen.

MEN 58-574 d.d.27-2-1635:D.G.als buurman-ondertekenaar bij boedelscheiding.

MEN 58-765 d.d.31-5-1635:D.G.bij inventarisatie nalatenschap Rein Sjoerds Tolsma te Menaldum,die getrouwd was met zijn dochter Tjitske Djurres.

MEN 66-42/47 d.d.1654 (48/50 ontbreken;de datum ligt tussen 4-1-1654 en 10-5-1654):inventarisatie van de nalatenschap van Djurre Gosses en Tryntje Jorrits;hij was ongeveer 14 jaar daarvoor overleden.Het echtpaar liet op 4-7-1603 een testament maken bij de notaris.

Stukken bij de inventarisatie:    een acte d.d.14-1-1598 betreffende Diorre Gosses erfgoed van zijn toenmalige curator Gerben Diorres;  actes van uitbernsinge d.d.17-9-1621 voor Epe Sybes en Jelcke Diorres;d.d.16-7-1625 voor Gosse Diorres en Romck Pieters;d.d.25-5-1628 voor Rein Sjoerds Tolsma en Tiets Diorres;d.d.21-4-1638 voor Ds.Goswinus Wiglama en zijn vrouw;d.d.3-1-1641 voor Ferck Diorres en d.d.13-5-1642 voor Jorrit Diorres.                                                                                                              

 

Djurre is getrouwd rond 1600 met

         

  2885 Tryntje Jorrytsdr, geboren rond 1580, overleden te Engelum tussen 10 maart 1665 en 24 maart 1665.

 

Boerin te Engelum na overlijden van haar man.

Onder de naam Tryn Djurres doophefster van meerdere kleinkinderen.

Zij testeerde als Trijntie Jorrytsdr weduwe Diurre Gosses Wiglama op 10-3-1665 te Engelum (EEE 3-237v/238v,geregistreerd 4-2-1667).

Zij verklaart dan door codicil d.d.10-3-1665 bij haar testament van 14-2-1659 te blijven,zodat sate en landen gaan naar haar zoon Jan Djurres Wiglama.

Er is een legaat voor Rixt Hanses,kind van haar dochter Pytrick en Hans Heslinga,dat echter gedurende het leven van Hans Heslinga op intrest moet blijven staan (MEN 81-262v).

Zie voor de inventarisatie van haar nalatenschap MEN 70-blz 321/331 d.d.24-3-1665.

Tryn Jorryts is geen Wiglama,zoals altijd werd verondersteld. Zij is bekend onder de naam Wiglama van haar man en gebruikte die naam na diens overlijden

Zij zal familie zijn van Ferck Jorryts Allema,die in 1587 (niet 1580) een deel koopt van Meerstra te Engelum  (Grafschriften IV-94 en MEN 2-46a) ,zie hierna.

Deze zathe met landen, stem 3 Engelum, waar zij met haar man woont,komt mee uit het bezit van haar familie  (zie Frysk Kertiersteateboek nr.420 op blz.308).

 

 

Betreffende Ferck Jorryts:

Hij trouwde in 1564 met Aeff Sybrants Meinsma,weduwe van Jan Pieters te Hempens.

Aeff is overleden in 1580 te Engelum en daar begraven (zie Grafschriften IV-94).

Ferck is volgens P.I.1578 inwoner van Engelum.

MEN 2-46a d.d.1587: Ferck Jorrytsoen Allema koopt ¾ in Meersterazaete te Engelum en 8 pm onder de klokslag van Marssum van juffr. Auck Doenia, vrouw van Fedde Haerda, voor 2500 goudguldens.

In 1589 woont hij in Leeuwarden;hij koopt dan met anderen land te Wirdum (LWL 169-34).

MEN 3-11 d.d.12-1-1591:Ferck Jorryts genoemd met een protest bij de rechtszitting.

HEN 42-68 d.d.1591:Ferck Jorrits verkoopt een deel van een sate,stem 34 Wommels (geërfd van zijn moeder).

MEN 3-285 3e pr.6-7-1591:Ferck Jorryts Allema te Leeuwarden proclameert de koop van 11,5 pm.land op het Engelumer Nieuwland of meenschar in een stuk van 32 pm.

Ferck overlijdt in 1593 in Leeuwarden.

LWN Y10-209/226 d.d.6-3-1593:inventarisatie ten sterfhuize van Feddrick Jorrits Allema.

In 1594 (MEN 3) zijn de erfgenamen van Ferck naastliggers van een huis te Marssum.

 

 

Met dank aan Ype Brouwers d.d. jan. 2013:

 

Trynke Jorrytsdr  krijgt bij overlijden van Ferck Jorryts Allema in 1593 als voogd Gerben Diorres te Leeuwarden  en ook in 1598 is hij haar voogd  (HvF 16482 nr.12  d.d. 13-3-1598 op blz.20: Syoerd Syoerdts Gorda als erfgenaem van wijlen Ferck Jorryts contra Gerben Diorres wonende Leeuwarden als voormond over Trynke Jorrytsdr  Menaldum)

Trynke is een dochter van Jorryt Janckez te Menaldum en Engelum

Feddrick Jorritz Allema, overleden Leeuwarden 1593, is een zoon van Bauck Fercx uit haar eerste huwelijk met Jorrit Wopckes.

Jorryt Janckez, overleden voor 1593, is een zoon van Bauck Fercx uit haar derde huwelijk met Jancke Thomasz.

Als Feddrick in 1593 overlijdt,  zijn de wezen van zijn halfbroer Jorryt Janckes (waaronder dus Trynke) voor de helft erfgenaam.

Tryn zal daarom haar zoon Ferck hebben genoemd naar Ferck Jorryts Allema, van wie zij erfde.

 

 

 

 

Uit het huwelijk van Diurre en Tryntje:

 

            - Jeltje Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1600, overleden voor 1647.

Acte van uitbernsinge 16-9-1621 voor haar en haar man,betreffende het bezit van haar ouders voor 1200 car.gld.Zie MEN 66-42/47 d.d.1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader Djurre Gosses en ook MEN 81-263.

In 1647 zijn de kinderen wezen;de oudste Sybe is al meerderjarig en er is veniam atatis voor de andere 2 zoons;dochter Aukje onder voogdij van haar ooms Gosse Djurres en Ferck Djurres (MEN 63-264,317 d.d.20-1-1647 en 21-10-1647).De kinderen Jentje,Hessel en Aukje verkopen 24-4-1665 hun aandeel in het bezit van hun grootouders voor 1300 goudguldens aan hun oom Jan Djurres Wiglema.

Jeltje is getrouwd rond 1620 met Ype Sybes, overleden voor 1647.

 

            - Gosse Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1600, overleden te Marssum in oktober 1653.

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 10.

Als weduwnaar lidmaat te Marssum na belijdenis op 4-2-1631.

Zijn moeder Tryn was doophefster bij de doop van zijn kinderen Dieuwke en Romke.

Acte van uitbernsinge 16-7-1625,betreffende zijn erfgoed.

MEN 56-123 d.d.2-7-1628:Gosse Djurres te Marssum,weesrekening.

MEN 58-420,421 d.d.12-7-1634:zijn vrouw Romkje Pieters is overleden;de kinderen Geertje,8 jaar,Dieuwke,6 jaar en Romke,in het 4e jaar komen onder voogdij van Gerrit Pieters te Arum,zijn zwager;daarna volgt inventarisatie.

MEN 58-441 d.d.13-7-1634:boedelscheiding,ondertekend door hem en door zijn vader Djurre Gosses.

MEN 63-264 d.d.20-1-1647:met zijn broer Ferck benoemd als voogd over Auck,in het 15e jaar,dochter van hun zuster Jeltje en Ype Sybes.

MEN 63-317 d.d.21-10-1647:weesrekening betreffende bovengenoemde Auck.

MEN 66-1 d.d.16-12-1653:Gosse overleed ongeveer 8 weken voor deze datum;inventarisatie van de nalatenschap van Gosse Djurres te Marssum;Gerland Klazes is de weduwe.

MEN 66-42/47 d.d.1654:als overledene genoemd bij de inventarisatie van de nalatenschap van zijn vader Djurre Gosses.

MEN 70-319 d.d.24-3-1665:als zijn moeder Tryntje Jorrits is overleden,komen zijn jongste kinderen onder voogdij van hun stiefvader Klaas Lieuwes;het betreft Romkje,in het 24e,Djurre,in het 22e,Klaas,in het 16e,en Jeltje,in het 13e.

Gosse is getrouwd rond 1625 (1) met Romkje Pieters, overleden te Marssum in 1630, begraven te Marssum op 4 november 1630 ,zie doopboek 1630.

Gosse is in ondertrouw gegaan te Marssum op 11 januari 1634 (2) met Gerland Klazes, afkomstig uit Hantum in 1634, geboren rond 1610, overleden na 1684.

MEN 78 d.d.24-3-1665:Gerland hertrouwde 2-2-1662 te Marssum met Klaas Lieuwes van Marssum.

MEN 80 d.d.22-4-1685:genoemd als medevoogd over de zoon van dochter Brecht.

 

            - Tjitske Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1605, overleden te Menaldum voor 1635.

Acte van uitbernsinge 25-5-1625 voor haar en haar man,betreffende het bezit van haar ouders.Zie MEN 66-42/47 d.d.1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader.Zie ook MEN 70-335 d.d.7-4-1665 i.v.m.de nalatenschap van haar moeder.

Tjitske is getrouwd rond 1625 ,misschien te Menaldum, met Rein Sjoerds Tolsma, overleden te Menaldum in het jaar 1635, waarschijnlijk zoon van Sjoerd Ypes Tolsma en Sjouk Jetses.

Hij woont te Menaldum en heeft een broer Sjoerd.

Hij hertrouwde na het vroege overlijden van Tjitske met Frouck Sikkes (zie MEN-70-blz.338 d.d.7-4-1665).

MEN 58-387v d.d.17-6-1635:Rein is overleden te Menaldum en er vindt inventarisatie plaats op verzoek van Djurre Gosses;de zoon Sjoerd Reins,8 jaar,komt onder voogdij van zijn grootvader Djurre Gosses.

MEN 70-blz 335/338 d.d.7-4-1665:zijn zoon Sjoerd is innocent en komt op verzoek van zijn ooms Jorryt en Ids onder curatele van zijn ooms Ferck Djurres Wiglama en Sjoerd Sjoerds Tolsma.Er volgt inventarisatie van de boedel van hem en zijn 2e vrouw Frouck Sikkes,die dan nog leeft (7-4-1665).

 

            - Ferck Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1605, zie 1442.

 

            - Ids Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1610, overleden te Marssum tussen 20 mei 1667 en 22 mei 1671.

Ontvanger te Marssum;niet bij de lidmaten Marssum.

MEN 16-356v met pr.19/3,26/3 en 23/4-1661:Ids Djurres koopt een huis te Marssum van Tjepke Sakes.

MEN 68-373 d.d.12-3-1661:hij tekent een weesrekening voor zijn schoonvader Alef Jetses,die slechte ogen had.

MEN 17-198v met pr.11/11,25/11 en 9/12-1662:Ids Djurres en Sytske Alefs,echtpaar te Marssum,kopen een huis te Marssum van Bartel Tjepkes.

MEN 70-17 d.d.26-4-1664:met zijn broer Jorrit voogd over de dochter Tryntje van Klaas Tjeerds en Dieuke Gosses te Deinum;Ids en Jorrit zijn ooms van Dieuke.

MEN 70-217 d.d.20-12-1664:zijn schoonvader Alef Jetses is overleden en er vindt inventarisatie plaats;boedelscheiding 7-6-1665.

MEN 70-335/336 d.d.1-4-1665:met zijn broer Jorrit voogd over Sjoerd Reins Tolsma;als ooms van Sjoerd.

MEN 17-251v met pr.23/5,30/5 en 20/6-1665:hij,ontvanger te Marssum,en zijn vrouw Sytske Alefs,verkopen een huis te Marssum aan Gerben Bokkes te Marssum;koopbrief 30-4-1665.

MEN 72-93 d.d.20-5-1667:medevoogd over de kinderen van zijn overleden broer Ferck.

MEN 74-151/159v d.d.7-10-1671:Ids is overleden;weduwe Sytske heeft zijn beheer voor Tryntje (zie boven) overgenomen;weesrekening.

Ids is getrouwd te  (?) voor 12 maart 1661 met zijn nicht Sytske Alefs, geboren rond 1608, overleden na 22 mei 1671, dochter van Alef Jetses en Antje Gosses Wiglama.

Sytske Alefs uit Marssum ging op 6-10-1627 te Marssum in ondertrouw met haar neef Ype Sjoerds Tolsma uit Marssum,zoon van Sjoerd Ypes Tolsma en Sjouk Jetses.Zij werd lidmaat te Marssum na belijdenis op 24-5-1631.Haar moeder is als Antje Alefs doophefster bij de doop van dochter Sjoukje.Haar 2e huwelijk met Ids wordt niet vermeld te Marssum.

 

            - Jorrit Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1610, overleden te Marssum in het jaar 1672 ,voor 1-10-1672.

Boer te Marssum (in 1670 gebr.stem 35);ook ontvanger aldaar;niet bij lidmaten Marssum.

Acte van uitbernsinge d.d.13-5-1642 betreffende ouderlijk erfgoed.

MEN 13-50 met pr.24/5,7/6 en 14/6-1642:Doetske Jentjes,geassisteerd met Jorrit Djurres,verkoopt land te Deinum aan Jelte Arjens.

MEN 16-283v d.d.maart 1657:koopt 8 pm.land te Marssum van Sjoerd van Aylva.

MEN 16-289v,3e pr.14-7-1657:koopt 1/6 van Groetstra-zate te Marssum van zijn zwager Hans Sybrens Heslinga.

MEN 16-352 met pr.5/3,19/3 en 26/3-1661:verkoopt 8 pm.land te Marssum aan erven Heslinga.

MEN 16-358v met pr.23/4,14/5 en 28/5-1661:koopt een huis te Marssum van Aebele Pieters.

MEN 69-511 d.d.7-1-1664:Jorrit genoemd te Marssum als buurman.

MEN 70-17 d.d.26-2-1664:met zijn broer Ids als voogden over Tryntje,in het 5e jaar,dochter van Klaas Tjeerds en Dieucke Gosses te Deinum;zij zijn ooms van Dieucke.

MEN 17-242v met pr.7/3,14/3 en 21/3-1665:verkoopt een roodpannenhuis te Marssum,vroeger bewoond door Sibrant Hansen,aan Klaas Lieuwes en Gerland Klazes,echtpaar te Marssum;koopbrief 21-4-1664.

MEN 70-335/336 d.d.1-4-1665:met zijn broer Ids als voogden over Sjoerd Reins Tolsma;Sjoerd is een zoon van hun zuster Tjitske.

MEN 70-646 d.d.10-11-1665:als voogd over Sjoerd Tolsma;weesrekening.

MEN 17-279 met pr.1/5,15/5 en 29/5-1666:koopt een deel van de ouderlijke zate te Engelum van Geertje Gosses,vrouw van Bouwe Klazes te Ternaard;koopbrief 29-4-1665.Maar haar zusters Brecht Gosses en Tjits Gosses maken gebruik van het niaarrecht.Het zijn kinderen van zijn broer Gosse.

MEN 17-301 d.d.22-1-1667:koopt huis,schuur,enz.van de crediteuren  van Douwe Winsemius te Beetgum.

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:betrokken bij de inventarisatie na overlijden van zijn broer Ferck.

MEN 72-641 d.d.31-7-1668:genoemd bij inventarisatie.

MEN 73-95 d.d.1669:voogd over Pieter,in het 8e jaar,zoon van Rommert Pieters en Tryn Fercks,voorheen echtpaar te Marssum;hij is een oom van Tryn.

MEN 18-285v met pr.18/1,25/1 en 8/2-1670:verkoopt samen met Edzard van Grovestins grond te Beetgum aan Rixt van Donia.

MEN 74-63/68 d.d.22-5-1671:weesrekening betreffende Tryntje Klazes door Jorrit Djurres Wiglama te Marssum.

MEN 74-151/159v d.d.7-10-1671:weesrekening samen met Sytske Alefs,de weduwe van zijn broer Ids.

MEN 74-347v d.d.1-10-1672:Jorrit is overleden;hij benoemde op 13-6-1670 zijn broer Jan als curator over zijn zoon Djurre,die verstandelijk gehandicapt is;er vindt inventarisatie plaats op 1-10-1672.

Hij testeerde op 13-6-1670 te Leeuwarden (EEE-4-176).Zijn zoon Djurre Jorrits wordt universeel erfgenaam met als curator zijn broer Jan Djurres te Engelum;er is een legaat voor zijn nicht Brecht Gosses,die bij hem woont.Bij vooroverlijden van zijn zoon gaat de helft naar Brecht Gosses en de andere helft naar broer Jan en naar de andere kinderen van broer Gosse en Gerlant.Dit originele testament wordt geregistreerd op 25-8-1673.

Jorrit is getrouwd te  (?) rond 1642 met zijn nicht Doedt Jentjes, geboren in het jaar 1618, overleden voor 1650, dochter van Jencke Gosses Wiglama en Atje Franses.

Haar huwelijk met Jorrit is niet te vinden in Menaldumadeel.

In 1694 behoren bij de erfgenamen van Djurre (haar zoon): Jentje Franses,Watse Franses (in 1688 te Oosterbierum) en Antje Franses.Dit zijn tantezeggers van haar.

 

            - Pytrick Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1615, overleden te Beetgum tussen 1665 en 1670.

Genoemd in het testament van haar moeder Tryntje Jorrits (HOF-EEE-3-237v d.d.10-3-1665).

Zij staat niet bij lidmaten Marssum,Beetgum.

MEN 19-147,3e pr.28-2-1681:haar kinderen Sybrand,Jeltje en Rixt verkopen op 23-4-1681 hun 1/8 aandeel in de boerderij en land van haar ouders voor 800 car.gld.aan hun oom Jan Djurres.

Pytrick is in ondertrouw gegaan te Marssum op 1 september 1633 met Hans Sybrants Heslinga, geboren rond 1600, overleden tussen 1677 en 1679, zoon van Sybrant Hanses Heslinga en Rixt Sjoerds.

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 24 en voor 50% eigenaar;ook eigenaar stem 4 Engelum).Na 1646 boer te Beetgum (niet meer vermeld in stemkohier 1670).

Lidmaat te Beetgum na belijdenis op 16-12-1669,maar volgens het doopboek reeds in juli 1659 daar als volwassene gedoopt.

MEN-14 d.d.17-3-1646:Hij koopt met zijn vrouw huis en land te Dijksterhuizen van het echtpaar Sjouke Sjoukes en Jetske Wybes.Het betreft "Aysma",ongeveer 86 pm.

MEN-14 d.d.21-4-1646:Hij verkoopt met zijn vrouw huis en land te Engelum.

MEN-73-558 d.d.1659:Zij verkopen 7 pm.land te Beetgum.

MEN-16 d.d.11-1-1662:Zij kopen een huis te Beetgum bij de molen.

MEN-17-205 met pr.17/2,24/2 en 7/4/1663:Hij koopt een huis te Beetgum.

MEN-17 d.d.26-4-1666:Hij verkoopt een huis te Beetgum.

MEN-19 d.d.26-8-1679:erven Hans Sybrens verkopen een huis enz. te Beetgumermolen.

MEN-19 d.d.21-10-1679:erven Hans Sybrens,te weten Sybren Hanses te Marssum en Jeltje Hanses,huisvrouw van Claes Joeckes,verkopen mede namens andere broers en zusters land te Beetgum.

Hij hertrouwde op 21-4-1671 te Beetgum met Rinske Klazes.Uit dit huwelijk liet hij op 6-10-1672 te Beetgum een dochter Pytrik dopen.

Hij wordt nog genoemd in 1677 als dorpsrechter van Beetgum.

 

            - Jan Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1615, overleden aldaar in het jaar 1688 ,voor 22-12-1688.

Boer te Engelum (in 1670 eigenaar en gebr.stem 3).

Lidmaat te Engelum na belijdenis op 17-7-1681.

MEN 81-261v d.d.24-12-1688:koopt 16-11-1654 de ouderlijke boerderij (Engelum stem 3) met 60 pm.land en stemrecht van zijn moeder Tryntje Jorrits,wat betreft haar deel,voor 4500 goudguldens.

MEN 70-321 d.d.24-3-1665:zijn moeder Tryntje Jorrits is overleden;er vindt inventarisatie plaats.

MEN 17-253v met pr.30/5,20/6 en 18/7-1665:koopt als mede-eigenaar een deel van de zate te Engelum van Jentje Ypes,Hessel Ypes,Auck Ypes en Sybe Ypes;koopbrief 24-4-1665 spreekt over een koopsom van 300 goudguldens en 4 gouden ducaten (zie MEN 81-262 d.d.24-12-1688).

MEN 72-93/111 d.d.20-5-1667:betrokken bij de inventarisatie en boedelscheiding na het overlijden van zijn broer Ferck.

MEN 74-62v/68 d.d.22-5-1671:Voogd over Tryntje,in het 13e,dochter van Klaas Tjeerds en Dieuke Gosses te Deinum;weesrekening;hij is de oom van Dieuke.

MEN 74-347v d.d.1-10-1672:zijn broer Jorrit te Marssum is overleden;hij wordt voogd over Djurre,innocent,zoon van Jorrit en Doed Jentjes;daarna inventarisatie.

MEN 74-blz.684 d.d.23-9-1672:hij wordt voogd over Atje,innocent,in het 29e jaar,dochter van zijn zuster Antje Djurres en Ds.Goswinus Wiglama te Midlum.

MEN 19-57 met pr.10/12,17/12-1678 en 14/1-1679:koopt 1/18 deel van de zate te Engelum voor 515 car.gld.van Sjoerd Reins Tolsma te Arum;koopbrief 13-11-1678.

MEN 19-105v met pr.18/5,25/5 en 22/6-1680:koopt het 1/63 deel van de zate,dat toebehoorde aan Djurre Gosses,schoenmaker te Menaldum,voor 100 goudguldens;koopbrief 15-5-1680.

MEN 19-146v met pr.31/1,14/2 en 28/2-1682:koopt voor 800 car.gld.het 1/8 deel van de zate,dat toebehoorde aan Antje,Tiets,Dieuke,Jeltje,Teth en Djurre,kinderen van zijn broer Ferck;koopbrief 23-4-1681.

MEN 19-147 met pr.31/1,14/2 en 28/2-1682:koopt voor 800 car.gld.het 1/8 deel van de zate,dat toebehoorde aan Sybren,aan Jeltje,vrouw van Claes Joeckes,en aan Rixt,vrouw van Ids Johannes,kinderen van zijn zuster en zwager Hans Sybrens Heslinga;koopbrief 23-4-1681.

MEN 99-81v met pr.8/6,22/6 en 20/7-1682:koopt 17 pm.land te Marssum/Engelum van Duco Martena van Burmania;koopbrief 24-5-1686.

MEN 81-259 (blz.523) d.d.22-12-1688:Jan was voogd van Djurre Jorrits;op verzoek van de bloedverwanten van Djurre wordt het beheer over diens goederen overgedragen aan Sybren Hanses te Marssum en Watse Franses te Oosterbierum,alsmede aan Claes Gosses en Djurre Ferx,erfgenamen van Jan.

MEN 81-260-265v (blz.524/536) d.d.24-12-1688:inventarisatie na zijn overlijden ten sterfhuize op verzoek van de erfgenamen Tietske Gosses Wiglema,getrouwd met Djurre Fercks,en Claes Gosses Wiglema;naast vele familieleden worden o.a. vermeld koopbrieven en de testamenten van zijn moeder Tryntje Jorrits d.d.19-2-1659 en 10-3-1665;ook zijn testament d.d.22-1-1680,waarbij als erfgenamen worden aangewezen Tietske en Claes Gosses Wiglama;voor elk van zijn broeders en zusters kinderen en voor het dorp Engelum is er een legaat van 20 car.gld.                                                                                                                      

 

            - Antje Djurres Wiglama, geboren te Engelum rond 1615, overleden in het jaar 1662.

Acte van uitbernsinge 21-4-1638,betreffende het bezit van haar ouders.Zie MEN 66-42/51 d.d.4-1-1654 bij de inventarisatie van de nalatenschap van haar vader.

Zij is vermoedelijk overleden in Franeker,maar zij wordt daar niet vermeld bij de lidmaten.

FRA-120-126,126v d.d.26-11-1662:Antje Djurres,weduwe van Ds.Goswinus Wiglama,is overleden.De oudste zoon Johannes Goswinus Wiglama,25 jaar,theologisch candidaat,wordt benoemd als curator over zijn 3 minderjarige zusters.Dit zijn Attie,in het 19e jaar,innocent;Jeltje,in het 16e jaar en Tietske,in het 13e jaar.Ook als curatoren te Marssum haar broers Jorryt en Ids Wiglama.

Antje is getrouwd te  (?) rond 1635 met haar neef Gosse Jentjes Wiglama, ,Ds.Goswinus Wiglama,, geboren in het jaar 1608, overleden te Midlum in juni 1655, zoon van Jencke Gosses Wiglama en Atje Franses.

Op 13-12-1631 al predikant te Midlum.Hij staat op 10-6-1626 ingeschreven aan de Franeker Universiteit onder nr.2307 als student met de naam Gosvinus Joannis Wiglama.

MEN 14-187v met pr.30/9,7/10 en 21/10-1645:hij verkoopt land te Deinum aan Fredrick van Grovestins.

 

  3042 Seerp Pieters, overleden tussen 1640 en 1645 ,ws.te Driesum.

Boer te Driesum (in 1640 gebr.stem 19).

 

Seerp is getrouwd voor 1618 met

         

  3043 Beyts Wybrands, overleden voor 2 januari 1645 ,ws.te Driesum.

Zij was eerder getrouwd omstreeks 1600 met Gerts Reyns uit Driesum.Uit dit huwelijk 4 kinderen n.l.Hylck,Jantsen,Auck en Dirck.Deze kinderen voerden de naam Stapert zoalsook de moeder van Beyts.

 

Uit het huwelijk van Seerp en Beyts:

 

            - Sibrig Seerps, geboren te Driesum voor 1620, zie 1521.

 

            - Dieuke Seerps, geboren te Driesum voor 1620.

Dieuke is getrouwd in het jaar 1646 met Pieter Willems.

 

 

3058 Pieter Pieters (de jonge)

Pieter en Jannichje met dank aan Joop Woudstra.

 

Pieter was getrouwd met

 

3059 Jannichje Dircks

 

Uit dit huwelijk:

 

- Tetje Pieters, zie 1529

 

 

3060 Lammert Lous,  overleden Sint Jacobiparochie 1677

Lammert en Jantien met dank aan Joop Woudstra.

Lammert was lakenkoper te St.Jacobiparochie. Zie BIL 41-93 d.d.6-4-1677.

 

 

Lammert trouwde Ried 6 november 1625 met

 

3061  Jantien Jarichs, afkomstig uit Ried

 

Uit dit huwelijk:

 

-  Lou Lammerts, zie 1530

 

 

  3148 Wobbe Montes, geboren rond 1570, overleden te Giekerk in het jaar 1649.

Boer te Giekerk (in 1640 eigenaar en gebr.stem 1);ook dorprechter aldaar.

TIE-85-26v/27 d.d.22-5-1612:Wobbe Montes laat 2 schuldbekentenissen registreren van Griet Martens,weduwe van Gerrit Martens,aan Reyn Sytses,bijzitter van Tietjerksteradeel,getrouwd met Antje Theunis;Griet hertrouwt Sake Ritskes.

TIE-85-55v d.d.2-5-1613:Reyn Sydses (zijn zwager ?) laat een verklaring van Wobbe Montes d.d.16-9-1611 registreren.

Wobbe hertrouwde in 1614 met Houkje Reyns (was zij een dochter van Reyn Sydses ?).Uit dit 2e huwelijk in ieder geval Sieds Wobbes en Aukje Wobbes,beiden overleden na 1649.

 

TIE-31-183 d.d.17-1-1615:Op verzoek van Wobbe Montes te Giekerk worden zijn kinderen uit 1e huwelijk onder voogdij geplaatst van zijn schoonvader Syds Rommerts;Wobbe is in 1614 hertrouwd.

TIE-32-1/4 d.d.28-3-1615:Syts Rommerts te Giekerk als curator over Jenne Wobbes,18 jaar;Anna Wobbes,16 jaar;Tyed Wobbes,14 jaar;Monte Wobbes,12 jaar.Er vindt inventarisatie plaats bij Wobbe i.v.m.zijn hertrouwen met Houkje Reins.

TIE-85-169 d.d.31-5-1616:Wobbe Montes laat een door hem en zijn 2e vrouw Houk Reyns ondertekende verklaring registreren.

IDA-32 d.d.22-5-1628:Met consent van Jelte Gjolts wordt Wobbe Montes als bestevader voogd over Auck Gjolts,het nagelaten weeskind van Gjolt Jeltes en Anna Wobbes.

TIE-33-299v d.d.17-5-1649:Inventarisatie ten sterfhuize van Wobbe Montes,dorprechter,wonende te Giekerk;op verzoek van de zoons Jenne Wobbes en Monte Wobbes,hun halfbroer Syds Wobbes,hun zuster Tjits Wobbes,die getrouwd was met Oebele Gosses.Ook de kinderen van Ate Cornelis Copsma te Holwerd zijn partij als kleinkinderen van Anna Wobbes.

 

Wobbe is getrouwd rond 1595 met

  3149 Aukje Sydses, geboren rond 1575, overleden te Giekerk voor 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jenne Wobbes, geboren te Giekerk in het jaar 1596, zie 1574.

 

            - Anna Wobbes, geboren in het jaar 1598, overleden voor 1649.

Anna is getrouwd rond 1618 met Gjolt Jeltes.

 

            - Tiets Wobbes, geboren in het jaar 1600, overleden na 1649.

Tiets is getrouwd tussen 1620 en 1625 met Oeble Gosses.

Boer te Roodkerk.

 

            - Monte Wobbes, geboren in het jaar 1602, overleden na 1649.

 

 

3180 Hillebrand Everts

 

In 1614 mede-curator over de kinderen van Symen Romckes.

 

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

- Doede Hillebrands, zie 1590

 

- Evert  Hillebrands,

 

Evert is in 1640 boer te Rijperkerk, gebruiker van stem 6. Kinderen van hem vermoedelijk Dirck Everts en Eelkje Everts.

 

3181  ? N. Dircksdr

 

Als gevolg van het testament van Symen Dircks en Jacob Dircks d.d.1622 blijken na 1679  kleinkinderen van haar en Symen nog erfgenamen te zijn.

 

3182  Symen Romckes, overleden te Rijperkerk 1611/1614.

 

Boer en veenbaas te Rijperkerk

Hij en zijn vrouw als echtpaar te Rijperkerk in 1604 en 1611.

TIE 31-127v d.d.15-7-1614: Voor zijn kinderen werden op verzoek van zijn vader Romcke Simens als curatoren benoemd van m.z. Symen Jans, oom van de kinderen, en van v.z. Hillebrand Everts, neef van de kinderen . Daarna volgt inventaristie.

Dus Hillebrand Everts (3180)  heeft als oom Symen Romckes (3182).

 

Symen was gehuwd met

 

3183  Tjitske Jans, overleden na 1619

 

TIE 86-56 d.d.4-3-1619: Tiets Jans laat een hypotheekacte registreren met Sytse Abes als debiteur.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

-  Romcke Symens (in 1640 boer te Rijperkerk, gebr.stem 24; in 1658 op 1e lidmatenlijst Rijperkerk, overleden rond 1662)

 

-  Tryntje Symens, zie 1591

         

-  ? Hillebrand Symens (in 1640 boer te Rijperkerk, gebr. stem 25)

 

 

  3272 Wyger Ritskes, overleden te Bergum 16 sep 1592

 

Hii was boer te Buitenpost.

HOF-16704-227 d.d.18-12-1590:Joucke Melles,burger en herbergier te Leeuwarden,impt;contra Wyger Ritsckes te Buitenpost,geche.Wegens een obligatie wordt Wyger veroordeeld tot betaling van 85 car.gld. aan de impt.

Zijn zwager Syds Rommerts was na zijn overlijden voogd over de kinderen.Er werd en overeenkomst gemaakt tussen Syds Rommerts en de kinderen aan de ene kant en Balling Wybes en Jent Meinsma aan de andere kant (zie TIE-31-blz.127 d.d.26-1-1614).

 

Wyger was gehuwd met

         

  3273 Jent Bennesdr Meinsma, overleden in/voor 1613 te Noordermeer onder Bergum.

 

ACH 78-15 d.d.13-12-1593: Jent Meinsma en haar kinderen bij Wyger Ritskes kopen 6 pm land.

ACH 78-28 d.d.27-6-1594:Jent Meinsma als naastligger.

ACH 78-69 d.d.18-6-1595:Jent Meinsma,weduwe van Wiger Ritskes,proclameert de koop van een fenne lands bij haar huis aan de Hereweg,in wandel met Sydt Rommes.Jent Meinsma proclameert de koop van een huis en 10 pm land onder Buitenpost.

ACH 78-228 d.d.24-5-1598:Jent en haar kinderen verkopen land onder Buitenpost voor 30 goudguldens.

ACH 78-248 d.d.8-2-1599:Jent en haar kinderen kopen 2 pm land  onder Buitenpost voor 89 goudguldens.

ACH 78-262 d.d.29-3-1599:weduwe Wiger Ritskes als naastligger.

 

Zij hertrouwde in 1598 met Balling Wybes , overleden eind 1613 te Noordermeer onder Bergum.

Balling was in 1599 volmacht voor Suameer en daar in 1600 dorprechter.

Zie voor Balling en zijn vrouw Jent ook  GJB 2010-299.

Uit het huwelijk van Balling en Jent: Wybe Ballings en Wytske Ballingsdr  (zie GJB 2010-301)

ACH 79-7 d.d.18-9-1600:Jent en Balling kopen land te Buitenpost.

ACH 79-25 en ACH 79-37 d.d.20-5-1601:Jent Meinsma als naastligger.

ACH 79-65 d.d.5-11-1601:Jent en Balling verkopen samen met Fedde Bruchts c.ux.land te Buitenpost aan Geb Meinsma,weduwe Benne Meinsma.

ACH 79-75 d.d.21-1-1602:Jent Meinsma als naastligger.

ACH 79-97 d.d.10-6-1602:Jent en Balling met anderen als niaarnemers.

ACH 79-137 d.d.18-11-1602:Jent en kinderen kopen land te Buitenpost.

ACH 79-179 d.d.26-5-1603 en ACH 79-247 d.d.21-2-1605:Jent Meinsma als naastligger.

ACH 79-325 d.d.26-2-1607:Balling Wybes n.ux.als naastligger.

ACH 9-84 d.d.29-4-1613:Balling genoemd als vader en als legitiem administrateur van zijn kinderen bij Jent.

Als hij kort voor 5-1-1614 te Bergum,Noordermeer is overleden vindt inventarisatie plaats (TIE 31-blz.109 e.v.d.d.5-1-1614).Zijn stiefzoon Ritske Wygers wordt curator over de kinderen van Balling en Jent (TIE 31-blz.127 d.d.16-1-1614 );oude notatie TIE 31-55/67v.

 

Uit het huwelijk van Wyger en Jent:

 

            - Ritske Wygers, geboren voor 1590, overleden 1621/1627.

 

TIE-31-blz.127 d.d.26-1-1614:Na overlijden van zijn stiefvader Balling Wybes benoemd als curator over de kinderen van Balling en Jent.

Zie GJB 2010-300.

 

            - Frouck Wygers, overleden  voor 1630.

 

Frouck was gehuwd met Lourens Gerrits, overleden in 1632 of 1633 ,voor 19-1-1633.

 

Zie GJB 1980-11 en GJB 2010-300

 

            - Rinske Wygers.

 

Zie voor haar GJB 2010-300.

 

            - Aeduw Wygers.

 

Zie voor haar GJB 2010-300.

 

            - Benne Wygers Meinsma, zie 1636.

 

  3274 Jan Louws, overleden te Buitenpost voor 12 oktober 1604.

 

Woonde te Buitenpost.

 

Jan was gehuwd met

         

  3275 Gertien Hendricxdr, overleden na 1613 ,ws.te Buitenpost.

 

Woonde in 1613 als weduwe te Buitenpost.

Jentje Hendriks was ws.een broer.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Marij Jansdr, zie 1637.

 

            - Louw Jans, overleden na 1650.

 

            - Meint Jans, overleden voor 1645.

 

  3280 Willem N..

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

            - Pieter Willems, zie 1640.

 

            - Dieuke Willems, overleden voor 1645.

Dieuke was gehuwd met Rommert Johannes, overleden na 1645.

Schooldienaar te Giekerk.

In 1645 wordt zijn zwager Pieter Willems curator over zijn kinderen,omdat hij gaat hertrouwen.

 

  3282 Fokke Gerrits, overleden na 1619.

Woont te Oenkerk(1615,1619).

TIE-85-145 d.d.15-5-1615:registratie van een hypotheekacte van Focke Gerrits,wonende Oenkerk.

TIE-86-86v d.d.24-5-1619:op deze datum bekennen Petrick Fockes en Peter Willems,huysechtelieden,schuldig te zijn aan Focke Gerrits 175 goudguldens,ontvangen van wijlen Habel Auckes.

 

Fokke was gehuwd met

  3283 Haebeltje Aukes, overleden te Oenkerk voor 24 mei 1619.

Zij is misschien overleden bij de geboorte van haar jongste kind Haebeltje.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Pytrick Fokkes, zie 1641.

 

            - Rinske Fokkes.

 

            - Gerrit Fokkes, overleden voor 1663.

 

            - Haebeltje Fokkes.

 

  3284 (?) Lieuwe Tjepkes, overleden te Stiens in het jaar 1657.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - waarschijnlijk Willem Lieuwes, afkomstig uit Stiens in 1635, geboren rond 1605, zie 1642.

 

  3286 Meile Jeronimus, overleden te Cornjum op 12 april 1652 ,volgens lidmatenboek.

 

Boer te Cornjum (in 1640 als Meijle Hieronimus gebr.stem 12).Ook dorprechter en ontvanger te Cornjum.

Op 1e lidmatenlijst uit 1633 te Cornjum,wonende op het Nieuwland;lidmaat 24-11-1639.

LWL-69 d.d.20-10-1626:Meile Jeronimus,dorprechter te Cornjum,benoemd als curator over het kind van Sjoerd Sikkes en Engel Fokkes,oud ongeveer 7 jaar.

Op 11-2-1641 wordt als volwassene op belijdenis gedoopt te Cornjum een Antje Hieronimus, vermoedelijk een kleindochter van hem.

Meile was in eerste huwelijk getrouwd met Gersk Pyttersdr, waaruit een dochter Ulck Meiles, getrouwd met Pieter Jobs (dit en het volgende met dank aan Jarich Renema)

Meile was in tweede huwelijk getrouwd met Hylck Oensedr, waaruit een zoon Hieronimus en een dochter Tiets

Zoon Jeronimus Meiles, overleden Cornjum 1634/1652 was boer te Cornjum en trouwde 1) Anna Hansdr, weduwe te Cornjum en  2) 5-6-1622 Leeuwarden Geertje Duckes (Stiens)

 

Meile was gehuwd met 3)

 

  3287 Naenck Tjepckes, overleden te Cornjum op 5 januari 1652 ,volgens lidmatenboek.

 

Op 1e lidmatenlijst Cornjum in 1633;lidmaat 24-11-1639.

LWL 94-276 d.d.8-4-1652: inventarisatie na overlijden MeileJeronimus.

LWL 94-288v/289v: scheiding tussen de erfgenamen.

De kinderen van hem en Hylck zijn Jeronimus Meiles en Tjets Meiledr en uit het huwelijk met Naenck zijn er 6 kinderen in leven: Johannes, Ytie, Hylck, Frans, Grets en Fettie.

 

Uit dit huwelijk:

 

            

-  Johannes Meiles

 

-  Ytie Meiles, Jetske Meiles,  geboren te Cornjum rond 1610, zie 1643

 

-  Hylck Meiles

 

-  Frans Meiles,  boer te Cornjum in 1640

 

-  Grets Meiles

 

-  Fettie Meiles

         

- -  Feike Meiles,  gedoopt Leeuwarden 22-4-1618, overleden voor 1652

 

         

 

3312 Jan Bauckes, overleden Harkema voor 1619

           

Zie GJB 1988-59, kw.7628

 

Jan was gehuwd met

 

3313 Eelck Sjoerds Itsma, overleden Harkema 1623/1625.

 

Zie GJB 1988-59, kw. 7629

Zij was eerder getrouwd met Arent Jans, smid.

Zij hertrouwde voor 1619 met Sytse Martens Jelsma.

 

 

Uit het huwelijk van Jan Bauckes en Eelck:

 

- Jan Jans Itsma, zie 1656.

 

  3324 Gjolt Jans.

 

Gjolt was gehuwd met

 

  3325 Fetje Sjoerds(?).

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Sjoerd Gjolts, geboren voor 1640, gedoopt te Oostermeer op 18 januari 1643, zie 1662.

 

  3328 Wytse Halbes Alg(e)ra, geboren rond 1530 ,ws.te Tietjerk, overleden voor 1578 ?.

Hij staat niet vermeld bij Personele Impositie 1578 en is dan ws.al overleden.

 

Wytse is getrouwd in het jaar 1557 met

  3329 Tryn Rommerts, geboren te Leeuwarden na 1532.

GAL sententieboek d.d.20-12-1557:Andries Eelkes was na overlijden van haar vader in 1551 curator over haar geworden (zie de voogdenlijst 1541-1590 in het 1e ondertrouwboek van het gerecht Leeuwarden,blz.250-338).Zij is in 1557 nog geen 25 jaar en is dan pas in het huwelijk getreden met Wytse Halbes.Haar grootvader Pieter Simons vraagt namens Wytse opheffing voogdij en overdracht van beheer van de goederen.De gedaagden zijn de voogden van Tryn n.l.Henne Piers en Andries Eelkes.Eiser Pieter Simons wordt niet ontvankelijk verklaard en veroordeeld tot de kosten.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Halbe Wytses Alg(e)ra, geboren tussen 1558 en 1560 ,ws.te Tietjerk, zie 1664.

 

  3334 Folckert Oebeles, overleden te Westergeest/de Triemen tussen 4 maart 1634 en 26 juni 1635.

Dorprechter en ontvanger te Westergeest/de Triemen.Assessor van Kollumerland(1609,1627,1632).Hij leeft nog op 4-3-1634.

In 1640 zijn de erven van Folkert Oebeles en Iek Luitjens eigenaars van stem 11 Westergeest/de Triemen en is Benne Oebeles,zijn broer,daar meijer.

Vergelijk GJB 2005-10.

KOL-130-56v d.d.8-10-1650:Folkert en Ieck,echtpaar op de Triemen,beiden overleden,waren de grootouders van Hymck Sybrens en Anne Sybrens.Hymck en Anne erven.Benne Oebeles en zijn vrouw Meintje Sakes,ook erfgenamen,wonen in 1650 nog op de Triemen op de boerderij van Folkert en Ieck.Er wordt met hen een overeenkomst gesloten.

 

Folckert was gehuwd met

  3335 Ieck Luitjens, overleden voor 1635.

In 1595 is haar broer Bote voormond over de kinderen uit haar huwelijk met Wybe.Zie GJB 2005-9.

Ieck was weduwe van Wybe Sjoerds, overleden voor 1595.

 

Uit het huwelijk van Folckert en Ieck:

 

            - N. Folkerts, zie 1667.

 

  3336 Pieter Fransz.

 

Woont omstreeks 1600 te Garijp,ws.ook boer.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

            - Wopke Pieters, geboren rond 1590, zie 1668.

 

            - Sieger Pieters, overleden na 1644

 

- Frans Pieters,  overleden Niezijl (Gr) 1620/1621

 

Frans woont in 1617 in Groningerland.

Zie voor hem TIE 86-143,154/156 d.d.2-10-1620 en 29-12-1620 en ook TIE 87-131/132 d.d.11-5-1623: de erfgenamen van Frans zijn de broers Wopke en Sieger en zijn zuster Aukje.

 

- Aukje Pieters, overleden na 1623.

 

  3338 Hattum Harckes, overleden na 1618 ,ws.te Noordermeer/Bergum.

Woont in 1593 te Noordermeer onder Bergum;in 1615 dorprechter aldaar.

TIE-7-17v d.d.11-11-1613:Hattum Harkes genoemd als volmacht vor Bergum.

TIE-7-30v met 3e proclamatie d.d.18-5-1618:Hattum Harkes als naastligger.

TIE-85-95v d.d.27-12-1613:Hattum Harkes genoemd in hypotheekacte met schuldbekentenis van Balling Wybes,Noordermeer,aan Pieter Jans,Bergum.

TIE-85-179,180 d.d.6-10-1616:Hattum Harkes in hypotheekacte genoemd als naastligger.

TIE-87-98 d.d.26-8-1622:Hattum Harkes te Noordermeer tekende op 6-11-1614 een schuldbekentenis aan de armvoogden van Bergum,mede voor Tiets zijn echte huisvrouw.

 

Hattum is getrouwd voor 1590 met

  3339 Tjets Ndr, overleden na 1614 ,ws.te Noordermeer.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Aelcke Hattumsdr, geboren te Noordermeer/Bergum, zie 1669.

 

  3354 Sape Tjeerds, overleden te Twijzel voor 12 april 1629.

 

Hij woont te Twijzel en hij was doopsgezind.

.ACH 11-276 d.d.20-4-1629: Didde Tiaerds Optwijzel (zijn broer ?) is geauthoriseerd als curator over de 4 weeskinderen van wijlen Sape Tiaerds bij Aelke Oedses, nu gehuwd met Cornelis Gerrits.

 

Sape was gehuwd met

         

  3355 Aaltje Oedses, overleden te Sappemeer (?) na 1645.

 

Zij hertrouwde eerst met Cornelis Gerrits, overleden te Twijzel in 1633.

Zij hertrouwde later met Geert Harmens en zij woont in 1645 met haar 2e man in Sappemeer.

 

Uit het huwelijk van Sape en Aaltje:

 

            - Yck Sapesdr, geboren te Twijzel rond 1620, zie 1677.

 

 

 

 

  3368 Arend Andries, overleden te Bergum voor 1618.

Zie TIE 87-220 voor de overeenkomst met zijn zoon.

 

Arend was gehuwd met

  3369 Ymkje Wybes.

In 1618 als weduwe te Bergum.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Andries Arends, zie 1684.

 

            - Janke Arends.

 

            - Wybe Arends.

 

            - Saakje Arends.

 

  3520 Jetse Luppes, overleden te Veenwouden voor maart 1625.

Hij was boer te Veenwouden.

DAN 39-130 d.d.15-3-1625: inventarisatie ten sterfhuize van Jetse Lyuppes te Veenwouden, nu Thiedts Reyns is hertrouwd met Claas Joorts

Kinderen Lyuppe, ongeveer 6 jaar en Beytske 3 jaar met curator Keimpe Reyns, oom van moederswege.

Zie ook DAN 39-156 d.d.16-5-1625.

 

Jetse was gehuwd met

  3521 Tjets Reynsdr.

Zij hertrouwde de weduwnaar Klaas Jouwerts,die na 1664 is overleden,ws.te Hardegarijp.

Klaas was boer te Veenwouden (in 1640 eig.en gebr.stem 8 en 10).Hij vertrekt in 1663 van Veenwouden naar Hardegarijp.

Zie ook LWL-70-245 (1655).

 

Uit het huwelijk van Jetse en Tjets:

 

            - Ljuppe Jetses, geboren te Veenwouden rond 1619, zie 1760.

 

- Beytske Jetses, geboren te Veenwouden rond 1622.

 

 

  3522 Alle Symens, geboren rond 1585, overleden na 1657.

Boer te Bergum (in 1640 gebr.stem 4).

TIE-87-157 d.d.14-1-1624:Symen Alles en zijn vrouw Rixt te Bergum hebben in 1623 geld uitgeleend en laten de acte registreren.

In 1657 is hij getuige bij testeren van Binnert Hayes.

 

Alle is getrouwd te  (?) in het jaar 1606 ,13-11-1606 3e pr.gerecht Achtkarspelen, met

  3523 Rixt Binnesdr, geboren rond 1589, overleden te Bergum op 17 oktober 1663.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Janke Alles, geboren rond 1620, zie 1761.

 

            - waarschijnlijk Symen Alles.

Symen is getrouwd voor 1644 met Antje Wopkes, dochter van Wopke Pieters (1668) en Aelcke Hattumsdr (1669).

 

  3648 Bonne Drieuwes Iwema, geboren rond 1565, overleden te Niebert, begraven aldaar.

 

Bonne was gehuwd met

  3649 Frama Bensema.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Date Bonnes Iwema, geboren te Niebert in 1587 of 1588, zie 1824.

 

3782 Anne Carstes, overleden voor 1627

 

Zie “Feanster Menisten” door Ype Brouwers.

 

3783 N.N., overleden na 1627

 

Als weduwe genoemd in 1627.

 

Uit dit huwelijk:

 

-Foockel Annes, zie 1891

 

-Neel Annes

 

-? Fock Annes

 

-Wybe Annes

         

3786 Jan Carstes,  overleden voor 1623

 

Zie “Feanster Menisten”door Ype Brouwers.

 

3787 Hindrickje Edzies, overleden na 1623

 

Genoemd als weduwe in 1623.

 

Uit dit huwelijk:

 

-Edzie Jans

 

-Sytske Jans,  zie 1893

 

-Impts Jans

 

-Lambertje Jans

 

-Harmen Jans

 

-Dirck Jans

 

3788 Egbert Theunis,  overleden in 1604

 

Zie “Feanster Menisten”door Ype Brouwers.

 

3789 Neeltje Annes

 

Zij overleed in februari, 47 jaar oud.

 

Uit dit huwelijk:

 

-Anne Egberts, geboren in 1597, overleden op 12-6-1661

 

-Cornelis Egberts, geboren in 1603, zie 1894

 

 

 

 

  4068 (?) Sape Jans.

 

Sape was gehuwd met

  4069 (?) Maaike Aebes.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jan Sapes, zie 2034.

 

  4076 Sape Jans, overleden te Bergum tussen 1628 en 1630.

Boer te Bergum.

Genoemd als armvoogd in 1616.

 

Sape was gehuwd met

  4077 Maaike Ebes, overleden te Bergum in het jaar 1645.

Boerin te Bergum na overlijden van haar man (1640 gebr.stem 52).

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jacob Sapes, zie 2038.

 

 

-- XIII --

 

  4224 Keimpe Jelgers Jorna, geboren te Warga rond 1530, overleden aldaar op 26 maart 1602 ,volgens grafzerk, begraven aldaar.

Boer te Warga op Jornastate.Genoemd 1578 bij de impositie,in 1580 bij de geestelijke opkomsten en voor 1600 als volmacht van Idaarderadeel.

Hij procedeert in 1577 en 1586 voor het Hof van Friesland.

Zie ook port.grafschriften IDA en GJB 1997-10.

 

Keimpe is getrouwd rond 1555 met

  4225 Imck Louwsdr van Cappenborch, geboren rond 1530, overleden te Warga op 4 maart 1593 ,volgens grafzerk, begraven aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Murk Keimpes Jorna, geboren te Warga in het jaar 1570, zie 2112.

 

            - waarschijnlijk Louw Keimpes Jorna, overleden rond 1604.

 

            - Sybren Keimpes Jorna, overleden te Warga in het jaar 1630, begraven aldaar.

 

            - Oene Keimpes Jorna, overleden te Warga voor 1609.

 

  4226 Mattheus Hotses, overleden na 1609.

Hij woont te Warga (1578,1580,1609).

Zie voor hem GJB 1987-73 onder nr.6466.Bij zijn huwelijk met Jel was hij weduwnaar.Na het overlijden van Jel hertrouwde hij opnieuw.Uit dat huwelijk een dochter Rienck.

Voor hem en zijn 6 kinderen zie GJB 1979-25.

 

Mattheus was gehuwd met

  4227 Jel Epesdr van Adama, overleden in 1594 of 1595.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jetske Mattheusdr., zie 2113.

 

            - Hotse Mattheus.

 

            - Hotske Mattheusdr..

 

            - Epe Mattheus.

Epe is getrouwd in het jaar 1617 met Syts Jansdr van Unia, geboren in het jaar 1598, overleden in maart 1651, dochter van Jan van Unia en Aeff Dircksdr

Hij woonde op Domna te Weidum.Zie GJB 1984-35,36.

 

4386 Jan Egberts

 

Jan was getrouwd met

 

4387 Simcke Cornelis

 

 

 

 

  4390  -              Hette Dyes Domna, overleden voor 10-3-1634.

Zie GJB 1984-36 en “Klaaikluten” 14-25.

In 1634 zijn bijzitter Fogelsangh en Pier Domna curatoren over zijn kinderen.

 

Hette was gehuwd met

 

4391- His Rommertsdr Fogelsangh,  afkomstig uit Oosterwierum.

 

Uit dit huwelijk:

 

-Jisck Hettes Domna,  zie 2195

 

            

 

 

  4528 Riemer Sjoerds, overleden na 1569.

In 1552 genoemd bij de weerbare mannen van Ouwster-Nijega.

Met zijn vrouw genoemd bij aankoop van land 1559/1560,1561/1562 en 1569/1570.

 

Riemer was gehuwd met

  4529 Corneliske Hansdr, overleden na 1569.

 

Uit dit huwelijk:

 

-      Thijs Riemers van Pecama, zie 2264.

 

-          Sjoerd Riemers

 

-          Meile Riemers

 Hij wordt genoemd te Follega.

 

 

  4530 Sipcke Jans, overleden na 1606.

In 1607 voogd over zijn kleinkinderen Hylke en Riemer.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - Geel Sipckesdr, zie 2265.

 

  4532 Tjerck Annes van Solckema, overleden te Teroele in het jaar 1589.

 

Hij woonde te Tjerkgaast(voor 1568),te Balk(1568/1570), te Tjerkgaast(1578/1587) en te Teroele(1588,1589).

In 1586 als balling in Steenwijk (C.E. en HvF 16602-155).

HvF 16701-83 d.d.1585 en HvF 16702-195 d.d.1587:  Tjerck Annes te Tjerkgaast.

HvF 16702-462 d.d.1588, HvF 16703-86,245,273,343 d.d.1589 en HvF 16704-78 d.d. 1590: Tjerck Annes Solckema te Teroele.

Op 21-3-1599 is zijn zoon Idzard curator over 4 kinderen uit Tjerks tweede huwelijk als erfgenamen van hun moeder Lioets Teetema,met consent van Hans Oenema en Jan Piers Nijholt,beiden als schoonzoon.

In 1603 wordt Idzart genoemd als curator over Hans en Tjerck (GJB 1998-62).

Zie voor Tjerck Annes en zijn voorouders GJB 1986-58 e.v. en GJB 1989-67 e.v.

 

Tjerck is later getrouwd in het jaar 1568 met (2) Luts Meynesdr van Tietema, overleden te Teroele op 30 juni 1594, begraven te Harich, dochter van Meyne van Tietema en Rensck Idsdr van Hannema.

Luts was weduwe van Hans Holles, overleden voor 1568, begraven te Harich

 

Tjerck is getrouwd voor 1562 (1) met

  4533 Both Wybrensdr van Waltinga, overleden te Teroele in 1566 of 1567.

 

HvF 16800-178, 913 decr.verk. te Joure.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ulcke  van Solckema, geboren rond 1569, zie 2266.

 

            - Sjouck  van Solckema, overleden te Oldeouwer na 1600 ,op 3-2-16..., begraven aldaar, grafschrift.

 

Sjouck is getrouwd  1586/1591 met Andries Johannes Assema, ,geboren te Oldeouwer rond 1560, overleden aldaar op 15 mei 1640, begraven aldaar, grafschrift.

 

Hij was boer te Oldeouwer en bijzitter van Doniawerstal.

Zie voor hem en zijn nageslacht GJB 1993-12,13.

 

            - Idzart van Solckema, overleden te Indijken op 7 november 1625 , begraven aldaar, grafschrift.

 

Hij woonde te Teroele en Indijken (1624).

In 1580 als balling buiten Friesland (C.E.).

Op 8-10-1595 en 9-11-1596 genoemd als curator over de 4 jongste weeskinderen van zijn vader bij Luts,diens tweede vrouw (zie ook HvF d.d.20-12-1597).

Voor zijn 2e huwelijk zie GJB 1984-81.

HvF 16484 d.d.22-5-1604:hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen Walte Reins te Teroele.Hij wordt niet ontvankelijk verklaard.

DON 103-41:hij koopt in 1617 met zijn vrouw

DON 103-58:Door niaar verwerft hij land te Langweer.

Zie ook HvF d.d.15-5-1621 ,GJB 1989-66 en GJB 1998-47.

 

Idzart was gehuwd (1) met Janthien Meynesdr van Lycklema, overleden te Indijken op 10 augustus 1624 ,begraven aldaar, grafschrift, dochter van Meyne van Lycklema en Hylck van Terwisscha.

 

Idzart is getrouwd in 1625 , 13-10-1625  3e pr.gerecht Doniawerstal , (2) met Boelle Folckertsdr Broersma, afkomstig uit Joure, overleden na 1629, dochter van Folckert Ockes Broersma en Sytske Ulckesdr.

Zie GJB 1984-81 en GJB 1998-47.

 

- Maycke van Solckema

 

Zie GJB 1994-44,56.

 

Maycke was gehuwd met Duco van Walpart, afkomstig uit Jorwerd.

 

Duco in 1603 in de provincie Groningen,zie GJB 1994-56.

 

 

 

            - Wybren  van Solckema, overleden na 1626.

 

In 1580 met zijn broers als balling buiten Friesland (C.E.).

Bij huwelijk in 1626 ui St.Nicolaasga.

 

Wybren is getrouwd in 1626, 7-9-1626 3e pr. Gerecht Doniawerstal,  met Pierck Seerps, afkomstig uit Joure in 1626.

 

            - Eet van Solckema.

 

Eet was gehuwd met Ulcke Gerrits Swaga, afkomstig uit Boornzwaag.

 

  4534 Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden na 1583.

Hij woonde te Joure.

 

Hinne was weduwnaar van Anna van Heemstra, overleden op 26 april 1568, begraven te Dantumawoude ,grafschrift, dochter van Sjoerd van Heemstra en Popck van Ydsma.

 

Hinne was gehuwd (2) met

         

  4535 Gerlant Douwesdr van Harinxma, overleden na 1583.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:haar man Hinne Hoytema namens haar betreffende de erfenis van haar broer Hartman.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Anna van Hoytema, zie 2267.

 

            - Hinne van Hoytema.

Hij wordt vermeld in 1612.

Hinne was gehuwd met Auck van Haerda, overleden voor 1643 (?), dochter van Fedde van Haerda, ook Fredericus en Auck Siercksdr van Donia.

 

            - Ydt van Hoytema.

Ydt was gehuwd met Harmen Hiddes.

Hij woonde te Folsgare.

 

  4876 Ritske Offesz.

Boer onder Wijns(1610,1634),ws.op "Bottema of Bottinga",stem 2.

 

Ritske was gehuwd met

  4877 Jiedt Jetzesdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jetse Ritskes, zie 2438.

 

  4880 Douwe Symens, overleden na 1580.

Boer te Roordahuizum 1561/1563,dan gebr.van "de grote Twixel".

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Symen Douwes, geboren te Roordahuizum rond 1570, zie 2440.

 

  4882 Pybe Jorrits van Wiarda, geboren te Roordahuizum ,op Tjerksma-zate,, overleden na 1607.

 

Eigenerfde boer te Roordahuizum en daar ook kerkvoogd.

In 1578 kopen Pybe en Tryncke,echtpaar te Roordahuizum,een eeuwige rente uit Wynya-sate (Recesboek IDA,RAF kopie 4060).

GO 1580/1581:Pibe Jorrits Wiarda is kerkvoogd te Roordahuizum.

WON 221 d.d.1-2-1580:Pybe en Tryncke kopen een rente uit een sate te Oosterwierum van Hessel van Hania,vroeger bezit van diens moeder Ydt Gratinga.

Hij wordt in 1601 burger van Sneek (burgerboek Sneek 10-6-1601) en wordt daar vermeld met zijn 2e vrouw Jetscke Andringa in 1608.

HvF 16484 d.d.27-10-1604 en HvF 16706 d.d.2-10-1604:Pibe Jorryts bij de erfgenamen van Jorryt Bockes.

Zie ook BAA 62-5;IDA 5 d.d.21-1-1608 en 3-5-1608.

 

 

Pybe is getrouwd voor 1578 met

         

  4883 Tryncke Hylckesdr van Broersma, overleden in het jaar 1607.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Hylkje Pybesdr Wiarda, geboren rond 1580, zie 2441.

 

- Tryncke Pybesdr Wiarda,  geboren rond 1590(?), overleden na 1636.

 

Tryncke was gehuwd met Sybolt Tjaerts Haersma, overleden voor 6 april 1636.

Hij woonde te Beers (GJB 1993-157).

Recesboek IDA d.d,1614: Tryncke en Sybolt (op 3-2-1611 echtpaar te Grouw) ,wonende te Beers, verkopen een state te Grouw.

Hypotheekboek IDA 69 d.d.16-4-1614: Sibolt Haersma en Tryncke Pybes Wiarda, echtelieden te Beers, verkopen grond te Grouw.

Zie ook GJB 1984-48.

 

 

  4928  Jencke Aernszn, overleden te Irnsum in het jaar 1604.

Boer te Irnsum.

Zie voor hem en zijn nageslacht ook het artikel door Ds.van Dijk in het GJB 1967 (blz.21 e.v.) en  P.Nieuwland in “Friezen gezocht” blz 283.

Hij is misschien geboren te Rauwerd in 1540 als zoon van Arent Jansz;hij heeft een broer Eelcke Aerns.

Imp.1578: Janke Aerndtz aangeslagen voor 3 car.gld.en bovendien 3,5 car.gld.voor vicarie.

Op 1-9-1580 is hij administrateur van de geestelijke opbrengsten Irnsum;in 1586 kerkvoogd aldaar;1591 dorprechter van Irnsum.

RAU 1-185 d.d.7-12-1574:Jencke Arndtszn te Irnsum genoemd als curator.

RAU 2-47 d.d.16-12-1578:Afrekening door de curatoren van Thoenis Foeckezn te Irnsum.Curator o.a.Janke Aernszn.

RAU 2-183v d.d.12-2-1593:Jancke Aerntszn benoemd als curator over de kinderen van Pyter Heerts op verzoek van de weduwe.

RAU 3-193 d.d.20-8-1599:obligatie van Jancke Aernszn,weduwnaar van Anne Dircksdr,aan Aeff Dircksdr,vrouw van Jan Johanneszn te Beers,op 8-10-1595.

RAU 4-108 d.d.6-10-1604:Jencke Aernszn te Irnsum is overleden.Voor de 3 jongste kinderen worden als voogden benoemd Jancke Cornelis uit Weidum,Dirck Freercks uit Rauwerd en Eelcke Aerns uit Irnsum met de aantekening dat deze curatoren op 27-2-1606 zijn ontslagen.

RAU 4-143v/145v d.d.27-2-1606:op verzoek van Rienck Jenckes,ongeveer 20 jaar, wordt benoemd voor hem als curator Eelcke Aerns;op verzoek van Tryn Jenckes,ongeveer 17 jaar,wordt benoemd als curator haar broer Jan Jenckes;op verzoek van Baucke Jenckes wordt benoemd als curator Freerck Jenckes,zijn zwager,getrouwd met zijn zuster Womck.Daarna volgt scheiding en deling tussen de kinderen als erfgenamen van hun ouders,de 5 oudste kinderen ter ene zijde en de vroegere curatoren over de 3 jongste kinderen ter andere zijde.De jongste dochter Tryn tekent op 7-8-1611 en 8-10-1616 dat zij haar erfdeel heeft ontvangen.

 

Jencke was gehuwd met

  4929  Anna Dircksdr, overleden voor augustus 1599 ,maar na 1596.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jan Jenckes, geboren voor 1570, overleden in 1631 of 1632 ,voor 22-3-1632.

Jan was gehuwd met Griet Jacobsdr, overleden voor 22 maart 1632.

 

            - Wompck Jenckesdr, geboren voor 1575, overleden na 1632.

Wompck is getrouwd voor 1606 met Freerck Jenckes, overleden voor 1632.

 

            - Sytse Jenckes, geboren voor 1578, zie 2464.

 

            - Willem Jenckes, geboren voor 1584, overleden na 1632.

Willem was gehuwd met Antke Jetzesdr.

 

            - Sybrich Jenckesdr, geboren voor 1584, overleden voor 1632.

Sybrich was gehuwd met Seerp Sjoerds.

 

            - Baucke Jenckes, boer te Rauwerd, geboren in het jaar 1584, overleden te Rauwerd in het jaar 1639.

Baucke is getrouwd  gerecht Idaarderadeel op 30 september 1616 (1) met Sybrich Sybrensdr, afkomstig uit Roordahuizum.

Baucke is getrouwd rond 1620 (2) met Mints Minnesdr, overleden na 1656.

Mints is later getrouwd in het jaar 1643 met Sybren Ymes.

 

            - Rienck Jenckes, boer te Irnsum in 1640, geboren in het jaar 1586, overleden te Irnsum in het jaar 1670.

Rienck is getrouwd voor 1610 met Maycke Albertsdr, overleden voor 1646.

 

            - Tryn Jenckesdr, geboren in het jaar 1589, overleden voor 1632.

Tryn is getrouwd voor 1612 met Jacob Dircks.

 

  4930 (?) Jancke Cornelisz.

 

Jancke was gehuwd met

  4931 (?) Riuertke Dijrcksdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Griet Jenckesdr, zie 2465.

 

  5000 Rienk Eelkes Adema, overleden te Stiens in het jaar 1630 ,volgens lidmatenboek.

 

Schoolmeester te Stiens(1590,1627).

Hij trouwde eerst met Magdalena Cornelisdr,die in 1590 in Stiens is overleden.Uit dat huwelijk een dochter Tryn Rienks.

Hij was lidmaat te Stiens;26-3-1627 diaken;11-5-1628 en 10-5-1629 ouderling.

 

Rienk is getrouwd na 1590 met

         

  5001 Marij Jacobsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Eelke Rienks Adema, zie 2500.

 

  5002 Pieter Goverts, overleden te Hallum op 28 januari 1654.

 

Genoemd als pachter te Hallum (1630).

Hij was een broer van Marcelis Goverts te Leeuwarden,de stichter van het Marcelis Goverts Gasthuis voor doopsgezinde vrouwen.

In 1617 op de 1e lidmatenlijst Hallum,zonder echtgenote;genoemd in lidmatenboek 24-12-1624,1-10-1630 (na 4 jaar weer toegelaten tot de nachtmis) ,23-12-1630,23-10-1631,30-3-1632,1646,19-10-1651 (verkozen als ouderling,maar verklaart zich te oud).

Hij hertrouwde op 28-9-1617 te Hallum met Imck Watses Gauma,dochter van Watse Sygers Gauma en Neelcke Pauma.Volgens het lidmatenboek overleed zij te Hallum op 16-3-1620.Zie GJB 1991-135.

Pieter niet in stemkohier Hallum 1640.

 

Pieter is in ondertrouw gegaan te Leeuwarden op 17 april 1596 met

         

  5003 Geertje Minnes, overleden voor 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tryntje Pieters, geboren voor 1610, zie 2501.

 

  5376 Tyalling Watzes, geboren rond 1535, overleden te Welsrijp ,ws.1585/1598.

 

Boer te Welsrijp(1561);boer te Sexbierum(1568);vanaf 1571 boer op Lamckama-zate te Welsrijp.

Zie verder voor hem en zijn 6 kinderen GJB 1989-52 door P.Nieuwland.

 

Tjalling was gehuwd met

         

  5377 Rieme Jarichsdr, overleden 1615/1618 ,ws.te Dronrijp.

 

Zie voor haar ook  GJB 2003-158.

Zij verhuisde na het overlijden van haar man naar Dronrijp ; zij woonde daar in 1605 en 1615 als weduwe.

HvF 16707-42 d.d.9-3-1606: Reeme Jarichs dr weduwe van Tyalling Watses op Dronrijp voor haar en de kinderen als erfgenamen van Imck Mints dr contra Ryurdt Saeckles tot Cubaard  ( Imck was de dochter van haar broer).

HvF 16708 d.d.12-12-1607: Rieme Jarichs weduwe van Tyalling Watses op Dronrijp contra

HvF 16711 d.d.20-1-1615: haar zoon Dominicus voert namens Rieme Jarichs op Dronrijp en namens  zijn broer Jarich en zusters Wick en Syts, allen erfgenamen van Imck Mintses, een proces tegen de broers en zusters van Ruyrdt Saeckles als diens erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Watze Tjallings Meylema, geboren rond 1570, zie 2688.

 

            - Mintse Tjallings (HvF 16713 d.d.23-6-1619: Douwe Meilema als broeder van Minne Tziallings Meilema voor diens kinderen contra de broers en zuster van Ruyrdt Saeckles).

 

            - Douwe Tjallings Meylema. (Als Dominicus Meylema secretaris van Barradeel).

 

Boerderijenboek 1614: Douwe Tj. Meilema koopt door niaarneming land van zijn broers en zusters, alle erfgenamen van Ymck Mintses.

HvF 16711 d.d.20-1-1615: Dominicus Tyallings Meilema voor zijn moeder Rieme en namens broer Jarich en zusters Wick en Syts contra

HvF 16713 d.d.24-2-1618: Dominicus Meylema namens Mintse en Watse Tyallings en Apollonia Tyallings contra

HvF 16713 d.d.23-6-1619: Douwe Meilema als broeder van Minne Tziallings Meilema voor diens kinderen

 

            - Jarich Tjallings (zie boven)

 

            - Wick Tjallingsdr. (zie boven)

 

            - Syts Tjallingsdr. (zie boven)

 

- Apollonia Tjallingsdr (zie boven)

 

 

  5378 Tjalling Sipkes, overleden rond 1611 ,ws.te Stiens.

 

Boer te Stiens(kloosterplaats).

 

Tjalling was gehuwd met

  5379 Frouw Gerrytsdr.

Boerin te Stiens na het overlijden van haar man.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Anna Tjallingsdr, zie 2689.

 

  5388 Jasper Pouwels, overleden te Leeuwarden in het jaar 1596.

Brouwer te Leeuwarden

 

Jasper was gehuwd met

  5389 Lysbeth Pietersdr, overleden na 1643.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jasper Jaspers, zie 2694.

 

  5456 Claas Symens, geboren rond 1580, overleden te Hantum voor 14 augustus 1622.

Boer op "Nyhuys" onder Hantum,88 p.m.

Bij hertrouwen van zijn weduwe vindt op 14-8-1622 inventarisatie plaats;de kinderen hebben als curatoren zijn broer Rinse Symens en zijn zwager Dirk Johannes.

 

Claas was gehuwd met

  5457 Syts Ates, overleden te Oosternijkerk tussen 1652 en 1654.

Zij hertrouwde in 1622 met Joorn Eables,zoon van Eable Jeppes en ws.Eelck Pybes.

 

Uit het huwelijk van Claas en Syts:

 

            - Symen Clases, geboren in 1607 of 1608 ,ws.te Hantum., zie 2728.

 

            - Ate Clases  

 

            - Jan Clases

 

            - Fedde Clases

 

            - Jantien Clases

 

  5458 Wybren Mintzes Buma, geboren rond 1578, overleden op 21 april 1632 ,ongeveer 54 jaar, begraven te Janum ,grafschrift.

Boer te Janum (stem 4).

Bijzitter van Dantumadeel en gedeputeerde voor Oostergo.

Na het overlijden van Mayke hertrouwde hij met Auck Atzes.Uit dat huwelijk Buwe Wybrens Buma,geboren rond 1624.

In 1620 neemt Wybren deel aan de rouwstoet van de overleden graaf Willem Lodewijk van Nassau.

DAN 41-366 d.d.16-6-1632:na zijn overlijden vindt inventarisatie plaats te Janum;de oudste kinderen Mintze en Gatske zijn dan al meerderjarig;zijn broer Gerrit Mintzes wordt curator over Tiedke en Mayke;Wybe Lasen van Collum wordt curator over Buwe uit zijn 2e huwelijk.

Zie ook GJB 1975-11.

 

Wybren was gehuwd met

  5459 Mayke Gabes, overleden in het jaar 1612, begraven te Janum ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Mentze Wybrens Buma, geboren voor 1607.

 

            - Gatske Wybrens Buma, geboren voor 1607.

Gatske was gehuwd met Johannes Kingma.

 

            - Tietje Wybrens Buma, geboren te Janum rond 1610, zie 2729.

 

            - Mayke Wybrens Buma, geboren rond 1612.

Mayke was gehuwd met Sybren Feites.

 

  5552 (?) Gerrit Wybrands, overleden te Oenkerk in het jaar 1614.

Gerrit hertrouwde Tryn Petersdr.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Wybrand Gerrits, zie 2776.

 

  5576 (?) Jacob Stevens, geboren te Sint Jacobiparochie rond 1556, overleden te Harlingen in het jaar 1641.

Boer te Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie;volmacht voor Sint Annaparochie(1597) en bijzitter van Het Bildt(1607-1609).Vanaf 1626 brouwer te Harlingen.

 

Jacob was gehuwd met

         

  5577 (?) Corsie Arriensdr Scheijff.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Gerrit Jacobs, zie 2788.

 

  5578 (?) Dirck Boyensz, overleden in het Bildt voor 16 april 1610.

 

Dirck was gehuwd met

         

  5579 (?) Tettie Teunisdr, overleden voor 8 december 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Grietje Dirks, geboren rond 1598, zie 2789.

               

5580 Arien Joris,  overleden na 1616

         

Arien was gehuwd met

 

5581 Aeff Jansdr, overleden na 1616

         

Aeff was in eerste huwelijk kort voor 1585 getrouwd met Cornelis Dominicus en in tweede huwelijk met Philip Jans (van der Mey), overleden voor 1607.

 Zie GJB 2009-173.,174.

Over het voorgeslacht van Aeff zie GJB 2009-220

 

Uit dit huwelijk:

 

- Joris Ariens,  zie 2790              

 

5582  ? Gosse Dircks

 

Gosse was gehuwd met

 

5583  ? Aeff  Jetsedr

 

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

         

- Antie Gosses,  zie 2791

 

  5592 Gerrit Dircks.

 

Boer te Almenum(in 1606 gebr.van Gerbranda-zate).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Dirck Gerrits Gerbranda, zie 2796.

 

 

  5596 (?) Claes Rebodesz.

 

In 1580 te Reitsum;in 1601 genoemd als oud-dorprechter van Lichtaard.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - waarschijnlijk Radbodus Claesz, afkomstig uit Holwerd in 1616, zie 2798.

 

  5598 Douwe Bockesz Jennema, overleden tussen 16 mei 1637 en 1640.

 

Burger van Dokkum(24-6-1583); koopman en armvoogd aldaar;hij was eigenaar van Jennema-state te Lioessens en Groot Bolta bij Harlingen.Hij hertrouwde eerst met Elisabeth Hillesdr,weduwe van Dirck Doedesz.

Hij hertrouwde daarna op 15-1-1636 te Dokkum met Wymcken Cornelisdr uit Kollum.

 

Douwe was gehuwd met

         

  5599 Wopckien Gabbesdr.

 

Wopckien was weduwe van Gerlof Reynertsz.

 

Uit het huwelijk van Douwe en Wopckien:

 

            - Sjouck Douwesdr Jennema, zie 2799.

 

  5648 =2864 (Ane N.)

 

  5670 Jacob N..

 

Jacob was gehuwd met

  5671 Maria Cornelisdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Swob Jacobsdr, geboren in 1596 of 1597, zie 2835.

 

  5768 Gosse Sytses, geboren voor 1552, overleden tussen 1580 en 1590 .

 

Boer te Grouw in 1578 (P.I.).

Hij tekent mee op 31-5-1580 bij de afrekening van de Geestelijke Opkomsten Grouw.

Gosse Sytzezn en Jel Dyorredr als echtelieden  op 9-6-1580 (recesboek IDA,copie 4060 RAF).

De  kinderen van Gosse en Jel zijn wezen te Marssum in jan.1591 (Frysk kertiersteateboek blz.309 onder 480).

 

Gosse was gehuwd met

         

  5769 Jel Diurresdr., geboren te Friens, overleden tussen 1580 en 1590 ,ws.te Grouw.

 

Zij heeft een broer Gerben Diurres, in 1596 te Leeuwarden, die in 1596 en 1598 voogd is over haar kinderen (LWL 170-1v d.d.1596)

Voor haar familie te Friens, zie www.simonwierstra.nl/FRIENS.htm 

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Diurre Gosses Wiglama, geboren rond 1575, zie 2884.

 

            - Sytse Gosses Wiglama, overleden in het jaar 1620.

Hij woonde te Marssum.

Na zijn overlijden komen zijn zoons Gosse (21 jaar) en Tjebbe (13 jaar) onder voogdij van zijn broer Diurre te Engelum.

Zie MEN 52-197 e.v.d.d.2-6-1620 (ook inventarisatie).

 

Sytse was gehuwd met Antje Willems, overleden na 1634.

Zie MEN 57-137 d.d.30-3-1631.

HvF 16792-93 d.d.14-6-1634:Claes Lieuwes en Jan Gadses curatoren over de weeskinderen van wijlen Sytze Gosses en moeder Antje Willems vragen als curator o.a.Diorre Gosses Wiglama voor Tjebbe,die innocent is.

 

            - Jencke Gosses Wiglama, overleden te Deinum in het jaar 1624.

Jencke Gosses van Deinum,weduwnaar,is op 6-3-1624 ondertrouwd te Marssum met Grytje Fockes van Marssum,weduwe.

MEN-53-692/704 d.d.28-4-1624:Zijn kinderen zijn wezen te Deinum en komen onder voogdij van hun oom Djurre Gosses te Marssum.De wezen zijn:Frans,20;Gosse,16 en Doetje,6.

 

Jencke was gehuwd met Atje Franses, overleden te Deinum voor 1624.

 

            - Tjerck Gosses Wiglama, overleden te Minnertsga op 5 november 1660 ,volgens lidmatenboek.

MEN 52-99v-105:genoemd bij de inventarisatie op 2-6-1620 na overlijden van zijn broer Sytse;hij was nog geld schuldig (MEN 52-104).

Op de 1e lidmatenlijst Minnertsga in 1655.

MEN 67 d.d.27-1-1657,acte 20:Tjerk Gosses Wiglama te Minnertsga als grootvader voogd over Dieuke,in het 17e,en over Jacob,in het 15e,wezenkinderen van zijn zoon kapitein Schelte Tjerks Wiglama.

MEN 67 d.d.28-10-1657,acte 21:Hij wordt voogd over de kinderen van Antje Cornelis.

 

Tjerck was gehuwd met Wick Takes, overleden te Minnertsga op 23 mei 1665.

Op de 1e lidmatenlijst Minnertsga in 1655.

 

            - Antje Gosses Wiglama, overleden na 1644.

 

Antje is getrouwd voor 1608 met Alef Jetses, overleden te Marssum in het jaar 1664, zoon van Jetse Gerkes en Sytske Alefs.

Boer te Marssum (1640 gebr.stem 31);ook rechter en ontvanger te Marssum.

MEN d.d.29-12-1608:zijn zwagers Djurre Gosses en Sytse Gosses zijn borg voor hem;hij wordt voogd over zijn broers en zusters.

MEN 70-217,231 d.d. 20-12-1664:na zijn overlijden is er inventarisatie en boedelscheiding;hij en zijn vrouw Antje Gosses maakten 30-7-1644 een testament;hij testeerde 10-2-1663.Dochter Sjoukje Alefs is voor hem overleden;dochter Sytske Alefs is getrouwd met Ids Djurres Wiglama.

 

         

 

 

5770  Jorryt Janckez ,overleden voor 1593  ( Jorryt en zijn vrouw Dieuw met dank aan Ype Brouwers).

 

Hij woonde te Engelum en Menaldum.

HCL Y10-209 d.d.1593: zeer uitgebreide inventaris van Fedrick Jorritz Allema, halfbroer van Jorryt Janckez.

Erfgenamen zijn de andere halfbroer Sioerdt Sioerdts Goerda en de wezen van Jorrit Janckez, ieder voor de helft.

HvF 16482 blz.20 d.d. 1598: Syoerd Syoerds Gorda te Engelum als erfgenaam van wijlen zijn broer Forck Jorryts contra Gerben Diorrez te Leeuwarden als voogd van Trynke Jorritsdr te Menaldum

         

Jorryt was getrouwd met

 

5771  Dieuw Thysdr

         

Zij hertrouwde met Symon Jans

         

Uit het huwelijk van Jorryt en Dieuw:

 

- Tryn Jorrytsdr,  zie 2885

 

         

  6086 Wybren Johannes, overleden Workum omstreeks 1585

 

Hij woont te Workum (1581/1587).

 

Wybren was getrouwd met

         

  6087 Hylck Epesdr Stapert, overleden te Workum tussen 1581 en 1586.

 

Zij voerde de titel rijksedelvrouwe nadat haar vader in 1555 in de rijksedelstand was verheven.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Beyts Wybrands, zie 3043.

 

6116 Pieter Pieters (de oude)

Pieter Pieters en Trijs Harrentsdr met dank aan Joop Woudstra.

 

Pieter was getrouwd met

 

6117 Trijs Harrentsdr, geboren omstreeks 1563

 

Uit dit huwelijk:

 

- Pieter Pieters (de jonge), zie 3058

 

 

6118 Dirck Boyens

Dirck Boyens en Tettie Tonisdr met dank aan Joop Woudstra.

 

Dirck was getrouwd met

 

6119 Tettie Tonisdr

 

Uit dit huwelijk:

 

- Jannichje Dircks, zie 3059

 

 

  6296 Monte Juckes.

Hij woont te Giekerk in 1581,want de beschrijving van de geestelijke opkomsten van Giekerk vond op 7-1-1581 plaats in Monte Juckes huis.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

            - Wobbe Montes, geboren rond 1570, zie 3148.

 

            - Jucke Montes, overleden in het jaar 1625.

Genoemd als voogd over de 6 kinderen van zijn dochter Ancke (5-2-1625).Daarna wordt zijn zoon Monte curator samen met Rienck Hettes.

 

Hij had bij een onbekende vrouw één zoon en één dochter.

 

  6298 Syds Rommerts, geboren tussen 1540 en 1550, overleden na 1615 ,ws.te Giekerk.

Hij woont te Giekerk in 1615.

ACH-78-69 d.d.18-6-1595:Hij wordt genoemd samen met zijn schoonzuster de weduwe Jent Meinsma te Buitenpost.

ACH-78-255 d.d.15-2-1599:Voor hem,wonende Trynwolden,wordt land te Buitenpost verkocht.

ACH-78-262 d.d.29-3-1599:Hij wordt genoemd als naastligger te Buitenpost.

TIE-31-blz.127 d.d.26-1-1614:Sid Rommerts genoemd als voormomber over de kinderen van Wyger Ritskes,samen met diens weduwe Jent Meinsma.

TIE 31-183/189 d.d.17-1-1615:Na het overlijden van zijn dochter Aukje wordt hij op verzoek van zijn schoonzoon Wobbe Montes als bestevader voogd over zijn kleinkinderen Jenne,Monte,Anna en Tyed;daarna volgt inventarisatie.

TIE 32-1/4 d.d.28-3-1615:Syts Rommerts te Giekerk is voogd over Jenne Wobbes,18 jaar,Anna Wobbes,16 jaar,Tyed Wobbes,14 jaar en Monte Wobbes,12 jaar.Er wordt een overeenkomst gesloten.

 

Syds was gehuwd met

  6299 Auck Ritskesdr, overleden na 1593.

Zij en haar man kopen in 1593 grond van Jouwersmazate onder Veenwouden.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Aukje Sydses, geboren rond 1575, zie 3149.

 

            - Frieuke Siedses.

 

- Keimpe Sydses, getrouwd met Tied Juckedr (mededeling Ype Brouwers)

 

            - waarschijnlijk Rein Siedses.

 

 

6360  Evert Hillebrands

 

Bij P.I. 1578 vermeld te Rijperkerk met een afdracht van 10 st.

 

6361  ? N.Romckesdr

 

Zij zal een zuster van Symen Romckes (3182) geweest zijn, zie aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Hilbrand Everts,  zie 3180

 

- Joucke Everts

         

6366  Jan Reyttiesz  , overleden na 1578 (kwartierstaat P.Nieuwland)

 

P.I. 1578: Jan Reyckes te Rijperkerk aangeslagen voor 15 st.

            

6367  Auck Douwes, overleden na 1614 (kwartierstaat P.Nieuwland)

 

 

6544 Ritske Wygers.

 

Hij koopt in 1573 land onder Buitenpost.

 

Ritske was gehuwd met

  6545 Frouck Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Auck Ritskesdr, zie 6299.

 

            - Wyger Ritskes, zie 3272.

 

  6546 Benne Meinsma, overleden te Buitenpost voor 1597.

Hij woonde te Buitenpost.

 

Benne was gehuwd met

  6547 Geb Sijesdr van Itsma, overleden tussen 1610 en 1613 ,ws.te Buitenpost.

ACH 79-65 d.d.5-11-1601:zij koopt als weduwe land onder Buitenpost van haar dochter Jent.

Zij testeerde in 1606.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jent Bennesdr Meinsma, zie 3273.

 

            - Ypt Bennes Meinsma, overleden voor 1600.

Ypt was gehuwd met Fokje Lieuma, ,ook Foekje, overleden rond 1629.

Fokje is later getrouwd rond 1602 met Fedde Bruchts.

 

 

6626 Sioerd Aelthies Itsma,overleden Buweklooster 1598/1605

 

Zie GJB 1978-84 onder kw.16328 en GJB 1988-59 onder kw.15258

 

6627 Anna Folckedr Grottinga, geboren Surhuizum, overleden Buweklooster 25 jan 1598, grafschrift

 

Zie GJB 1978-84 onder kw.16329 en GJB 1988-59 onder kw.15259

Haar grafsteen is ingemetseld in het dragershuisje Buweklooster, zie Walle [1274].

De grafsteen geeft als mannenwapen dat van Itsma en als vrouwenwapen dat van vermoedelijk Gratinga.

 

 

  6656 Halbe Gjelts Alg(e)ra, overleden na 1538.

Hij woonde in 1536 en 1538 te Tietjerk,vermoedelijk als boer.

HvF 16688-78 d.d.16-11-1534:Oouwe Gerroltsma contra Aedge en Halbe Gialte Algara.

HvF 16688-270 d.d.27-9-1536:Aedge en Halbe Algera contra Lyouppe Douwes.

HvF 16481-515 d.d.3-10-1536:Edze en Halbe,Gielt Algera zonen,contra Lioppe Douwes.

HvF 16689-48 d.d.2-10-1538:Aedge en Halbe Gieltz contra Meynse Janctzes.

HvF 16481-66 d.d.15-10-1538:Halbe Gielts voor zichzelf en voor wijlen zijn broer Aedgie contra Meynse Janckes e.a.

HvF 16689-158 d.d.15-11-1540:Aedge en Halbe Gielts contra Meynse Janckes;het betreft de erfenis van wijlen Fed Gielt Algera.

 

Halbe was gehuwd met

  6657 N.N..

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Wytse Halbes Alg(e)ra, geboren rond 1530 ,ws.te Tietjerk, zie 3328.

 

  6658 Rommert Pieters, overleden te Leeuwarden in 1550 of 1551.

De 3 kinderen uit zijn huwelijk met Anna komen in 1551 na zijn overlijden onder voogdij van Andries Eelkes en later ook van Henne Piers.Het hun toekomende huis is verkocht aan Henne Piers,waarvoor hun voldoende kwijting is verleend.Zie Jaarboek CBG 1982-51.

LWN-O-2 d.d.20-12-1557;genoemd wordt Pieter Symens,grootvader van Tryntje Rommerts,dochter van wijlen Rommert Pieters.Tryntje dan getrouwd met Wytse Halbes.

 

Rommert was gehuwd met

  6659 Anna Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tryn Rommerts, geboren te Leeuwarden na 1532, zie 3329.

 

            - Geert Rommerts, overleden na 1551.

 

            - Claas Rommerts, overleden na 1581.

Genoemd in 1581 op het Vliet in Leeuwarden.

 

  6670 Luitjen Aebeles, overleden tussen 1586 en 1589.

Boer te Westergeest en kerkvoogd aldaar.Zie voor hem en zijn vrouw GJB 2005-9.

 

Luitjen is getrouwd voor 1560 met

  6671 Geertje N., overleden na 1577.

Met haar man genoemd in 1560,1566,1569 en 1572.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ieck Luitjens, zie 3335.

 

            - Bote Luitjens, overleden in 1608 of 1609.

Boer te Westergeest en volmacht van Westergeest in 1598.Zie voor hem en zijn vrouw GJB 2005-10/12.

Bote is getrouwd voor 21 mei 1588 met Waeps Romckes, overleden in het jaar 1629.

 

 

6676 Harcke Hattums

 

P.I. 1578: Harcke Hattums te Rijperkerk aangeslagen voor 15 st.

 

 

  6708 Tjeerd Sapes.

 

Boer te Twijzel.

Hij was doopsgezind.

ACH 78-24 d.d.16-5-1594: Harcke Roelsma proclameert de koop van 3pm land te Buitenpost, maar niaar van Tiert Sapes Optwijzel vanwege de onmondige kinderen van Saepe Harts zijn vader

Tjeerd heeft een zuster Sees.

 

Tjeerd was gehuwd met

         

  6709 Agatha Ritsertsdr.

 

Zij en haar man echtpaar in 1596 te Twijzel.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Sape Tjeerds, zie 3354.

 

  6710 Oeds Eertses, overleden te Surhuisterveen tussen 1640 en 1650.

Brouwer te Surhuisterveen(1595).

Hij was driemaal getrouwd,van de eerste vrouw is de naam niet bekend.

Oeds hertrouwde in 1606 voor het gerecht van Achtkarspelen met Willemke Mients,weduwe van de brouwer Egbert Egberts (3e pr.gerecht op 23-10-1606 in ACH 79).

ACH 52 d.d.6-10-1606:Willemke gaat als weduwe van Egbert Egberts hertrouwen en daarom is er inventarisatie ten sterfhuize van Egbert Egberts te Surhuisterveen.

ACH 69 d.d.10-8-1607:boedelscheiding tussen haar en haar kinderen van Egbert.

Uit het huwelijk van Oeds met Willemke werd omstreeks 1607 een dochter Eeck geboren,die later trouwde met Sierk Wessels.

ACH 79 d.d.12-5-1708:3e pr.van de koop van een huis te Surhuisterveen door Oeds en Willemke.

ACH 69 d.d.8-9-1612:Willemke is overleden;Sjoerd Teunis en Gabbe Paulus als curatoren over de kinderen.

ACH 54 d.d. 1621:Oeds samen met Sjoerd Teunis curator over Willemke,de dochter van Jan Gerrits en de overleden Tietke Egberts.

Oeds hertrouwde in 1621 met Antje Tjeerds,weduwe van Pier Douwes.

 

Oeds was gehuwd met

  6711 N.N., overleden voor 1606.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Aaltje Oedses, zie 3355.

 

  7040 Luppe Pieters.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Jetse Luppes, zie 3520.

 

  7042 Reyn Johannes, overleden na 1613, voor 18-1-1619

Hij en zijn vrouw als echtpaar te Veenwouden in 1613;zie TIE-85-124v.

Zie ook TIE 85-127 d.d.22-8-1614 en DAN 38-296 d.d.18-1-1619.

 

Reyn was gehuwd met

  7043 Rints Siercksdr, overleden na 1619

 

Rints hertrouwde omstreeks 1619 met Reyn Syuerdts (in 1625 mede-curator over de kinderen van zijn stiefdochter Tjets).

Zie DAN 39-130,156  d.d. 15-3-1625 en 16-5-1625.

 

Uit het huwelijk van Reyn en Rints:

 

            - Tjets Reynsdr, zie 3521.

 

- Keimpe Reyns

 

Genoemd als broer van Tjets en curator in DAN 39-156 d.d.16-5-1625

 

  7296 Drieuwes Harkes Iwema, overleden voor 24 mei 1597.

 

Drieuwes was gehuwd met

  7297 Reemke N, overleden voor 24 mei 1597.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Harke Drieuwes Iwema, geboren te Niebert in het jaar 1565, overleden aldaar op 23 september 1629.

Harke was gehuwd met Roelof Jansen, overleden te Niebert op 15 mei 1631.

Echtpaar op "Iwemaheerd"te Niebert.

 

            - Bonne Drieuwes Iwema, geboren rond 1565, zie 3648.

 

            - Abel Drieuwes Iwema, overleden te Zuidhorn op 3 februari 1631, begraven aldaar.

Abel was gehuwd met Sieuwe Jacobs, overleden te Zuidhorn op 28 september 1615, begraven aldaar.

 

            - Lubbe Drieuwes Iwema, overleden te Niebert op 26 november 1629.

 

            - Drieuwes Drieuwes Iwema.

 

 

 

7564 Carst Harmens,  overleden na 1607.

 

Zie “Feanster Menisten”door Ype Brouwers.

 

Uit zijn huwelijk met een onbekende vrouw:

 

-          Anne Carstes,  zie 3782

 

-          Lysbet Carstes

 

-          Jan Carstes,  zie 3786

 

-          Wisse Carstes

 

7572  Zie 7564 Carst Harmens

 

 

 

 

 

-- XIV --

 

  8448 Jelger Kempes, geboren rond 1510, overleden te Warga voor 1548.

Hij wordt na het overlijden van zijn schoonvader eigenaar van Jornahuisterstate (omstreeks 1528).Genoemd als boer te Warga in 1543 (Beneficiaalboek).

In 1548 is Tjalling Wiarda curator over zijn 4 minderjarige kinderen.Zie ook GJB 1997-9 en GJB 2006-188.

 

Jelger is getrouwd rond 1530 met

  8449 N. Oenesdr Jorna, geboren rond 1510.

Als haar zoon rond 1530 geboren is kan haar moeder niet rond 1498 geboren zijn.

Zie GJB 2006-194.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Keimpe Jelgers Jorna, geboren te Warga rond 1530, zie 4224.

 

            - Ebel Jelgers, geboren te Warga, overleden voor 1567.

 

            - Oene Jelgers, geboren te Warga, overleden na 1586.

 

  8450 Louw Sytses van Cappenborch, overleden voor 1535.

 

Louw is getrouwd rond 1525 met

 

  8451 Sybrich Marck Siercksdr, geboren rond 1505, overleden voor 1555.

 

Zij hertrouwde omstreeks 1535 met Epe Hans Stapert ,geboren omstreeks 1513 te Wommels,zie 12174.

 

Uit het huwelijk van Louw en Sybrich:

 

            - Imck Louwsdr van Cappenborch, geboren rond 1530, zie 4225.

 

            - Murck Louws van Cappenborch, geboren rond 1532

 

  8454 Epe Sybrens van Adama, overleden rond 1553.

 

Boer onder Sexbierum op Rytsterabuyren.

Zie GJB 1979-13.

 

Epe is getrouwd rond 1545 met

         

  8455 Jees Lollesdr, overleden na 1571.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Trynke Epesdr van Adama, overleden te Beers op 15 februari 1618 ,volgens grafschrift, begraven aldaar.

 

Trynke is getrouwd voor 1569 met Jochem van Unia, overleden te Beers op 28 maart 1614 ,volgens grafschrift, begraven aldaar, zoon van Tjerck Auckes van Unia en Uilck Buwesdr.

Jochem woonde te Weidum in 1584,te Baard in 1589 en te Beers in 1613.Mederechter van Baarderadeel.

Hij staat met zijn vrouw op de kerkklok van Beers Anno 1569.

Zie ook GJB 1970-40 en GJB 1979-19.

 

            - Jel Epesdr van Adama, zie 4227.

 

         

 

  8780 Dye Hettes Domna, overleden voor 5-2-1626

 

Hij woonde op Domna te Weidum en was daar dorpsrechter en ontvanger.

Zie voor hem en zijn vrouw GJB1984-35.

Dye en Tyets worden als echtelieden genoemd op 4-10-1583 bij verkoop van een rente uit Domna.

Op 24-1-1597 kopen zij een kwart van Domna (te weten 8,5 pm) van zijn zuster Gerlant.

 

Hij was getrouwd met

 

 8781 Tyets Sipckedr, overleden na 1597

 

Uit dit huwelijk:

 

-Atke Dyes Domna

-Hette Dyes Domna, zie 4390

-Pier Dyes Domna

-Sipcke Dyes Domna

-Auck Dyes Domna

--Dye Dyes Domna

 

8782  Rommert Isckes Fogelsangh, overleden Oosterwierum voor 1607

 

Hij was volmacht voor Oosterwierum.

Zijn weduwe in 1606/1607 op Fogelsangh te Oosterwierum.

 

Hij was getrouwd met

 

8783 Hylck N.,  overleden na 1607

 

Uit dit huwelijk:

 

-Tiedke Rommertsdr Fogelsangh,  overleden Oosterwierum 1-12-1617, grafschrift

-Wopcke Rommerts Fogelsangh

-Jancke Rommerts Fogelsang

- His Rommertsdr Fogelsangh, zie 4391

- Ancke Rommertsdr Fogelsangh

-Ydke Rommertsdr Fogelsangh

-Jouwer Rommertsdr Fogelsangh

-Wieger Rommerts Fogelsangh, geboren 1590/1591, overleden Oosterwierum 19-8-1665, grafschrift

 

 

 

  9056 Sjoerd Pekazoon, overleden voor 1543.

Eigenerfde boer te Ouwster-Nijega in 1511 volgens R.v.A.

In 1543 worden in B.B. II-20 Sjoerd Pekes erfgenamen genoemd te Oldeouwer.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Riemer Sjoerds, zie 4528.

 

  9064 Anne  van Solckema, overleden te Teroele op 3 april 1586.

 

Anne wordt genoemd als voogd in 1536 (HvF 16688-211)

In 1547 en 1550 kerkvoogd te Teroele (HvF 16689-216 en HvF 16690-103.

In 1578 ontvanger Teroele  (Pers.Imp.) en ook dorprechter aldaar.

Anne Tjercks Solckema te Teroele wordt ook vermeld bij HvF 16699-124 d.d.1581 en HvF 16700-248 d.d.1583.

Zie ook GJB 1989-69.

 

Anne was gehuwd (1) met

 

  9065 Sjouck Idzartsdr van Douma, overleden te Teroele in het jaar 1559.

 

Zie over haar ouders en grootouders GJB 1989-69.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tjerck  van Solckema, zie 4532.

 

            - Ulck Annesdr van Solckema, afkomstig uit Teroele, overleden voor 1590.

 

Ulck was gehuwd met Frederick van Roorda, afkomstig uit Idskenhuizen, overleden op 4 juni 1613, zoon van Bave van Roorda en Sju Elingsdr van Elinga.

 

Frederick in 1581 te Sneek (GJB 2000-51).

Frederick was later gehuwd met Haring Haringsdr van Andringa, overleden op 14 juni 1604, dochter van Haring van Andringa en Anna van Andringa.

 

            - Rennert van Solckema, overleden op 26 juni 1599.

 

Behandeling van een verzoekschrift van Rheyner Solckema d.d.1574 (T2-1002).

In 1580 afkomstig uit Doniawerstal en als balling buiten Friesland (C.E.).

Rennert Annes Solckema genoemd bij HvF 16698-243,250,271 d.d.1580

HvF 16699-184 en HvF 16700-63 d.d.1582 inzake confiscatie van zijn bezittingen.

Rennert is de oorspronkelijke auteur van het Lineageboek over zijn familie ( zie T344-901,1030 en GEN 346).

Zie voor hem en zijn vrouw Gerck ook GJB 1994-43

Hij testeerde te Sneek op 27-5-1596 als man van Lamme Wijffringa en als vader van Marc,Abraham en Aalke.Genoemd wordt zijn wijlen broeder Tjerck Annes Solckema.

 

Rennert was gehuwd (1) met Gerck Wytzesdr van Hoytema, overleden op 22 april 1578, dochter van Wytze van Hoytema en Jacoba van Brunia.

Zij was bij huwelijk weduwe van Rinnert Franses Rollema.

Haar overlijden staat vermeld in de Cons.Ex.

 

Rennert is getrouwd te Groningen op 9 december 1581 (2) met Lamme Harmensdr Wijffringa, geboren rond 1550, overleden op 2 november 1638 ,88 jaar, dochter van Harmen Wijffringa.

 

Op 26-6-1599 vraagt zij  als weduwe te Sneek voogdij aan voor haar minderjarige kinderen bij Rennert

 

- Frouck Annesdr van Solckema, overleden voor 1570.

Zij overleed in het kraambed bij de geboorte van haar dochter Sjouck (GJB 2002-87).

 

Frouck was gehuwd met Tjepcke Sipckes Abbema, overleden op 23 juli 1577, begraven te Rauwerd ,grafschrift, zoon van Sipcke Abbema.

Kerkvoogd te Roordahuizum 1569-1573.

Tjepcke hertrouwde Mary van  Sickema., dochter van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

 

 

Anne was gehuwd (2) met Sybrich Claesdr, overleden na 1586

 

Uit dit huwelijk:  Frouck van Solckema,   overleden na 1604

 

Zij trouwde voor 1586 met Walte Reins van Teroele.

Zie GJB 1989-66,68 en HvF WW5-37 d.d.22-5-1604.

 

 

  9066 Wybren Auckes van Waltinga, overleden na 7 oktober 1549 ,vermoedelijk al in 1549.

Boer te Snikzwaag;kerkvoogd te Broek in 1542 (SNE 142-64);grietman van Haskerland(1544,1549)

Zie ook decr.verkoop te Joure (HvF 16800-178 en 913).

 

Wybren was gehuwd met

  9067 Ida Aedesdr Reynalda, overleden voor 1562.

 

Zie GJB 1986-59, GJB 1989-70 en GJB 1994-57.

HvF 16800-178: haar erven verkopen land in 1562.

 

Ida was later gehuwd met Doytze Bockes van Wiarda, overleden voor 1562, zoon van Bocke Doytzes van Wiarda (19528) en Riem Lieuwesdr van Tjepnia.

 

Uit het huwelijk van Wybren en Ida:

 

            - Both Wybrensdr van Waltinga, zie 4533.

 

            - N Wybrensdr van Waltinga.

 

N was gehuwd met Benedictus van Hettinga, , overleden in het jaar 1580, zoon van Walte van Hettinga en vermoedelijk Dieuwer Ndr.

 

Benedictus kwam uit Teroele.

HvF 16692-276 d.d.1562:Benedict Waltes Hettinga en Tiete Waltes Hettinga.

Benedictus wordt ook genoemd bij HvF 16694-141,330 d.d.1570 en 1571.

Hij zou met zijn broer Tiete zijn doodgeschoten in 1580.

HvF 16700-216 d.d.1583:zijn 3 weeskinderen erven mee van zijn broers Tiete en Epe.

Zie verder HvF 16700-233 d.d.1583 en HvF 16701-160,168 d.d.1585 (zijn zwager Hancke Reyns is dan voogd over zijn kinderen).

HvF 16484 d.d.14-7-1604: zijn kinderen Walte Benedix,Dyuwer en Ida Benedix op de Oele procederen voor het Hof.

 

  9068 Hoyte Bottes Uninga van Hoytema, geboren rond 1500 (?)

 

Hoyte was gehuwd met

         

  9069 Ydt Ottesdr van Galama.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Hinne Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, zie 4534.

 

            - Gerlant Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, overleden op 1 februari 1608.

 

Gerlant was gehuwd met Wigle van Herema, overleden na 1556, zoon van Sybrant Agges van Herema en Auck van Camstra.

 

Hij erfde in 1542 Heremastate te Tzum van Taecke Herema,neef van zijn vader.

Wigle woonde te Tzum en Zweins.

T326-1050:koopbrief uit 1551,waarbij Ath van Herema verkoopt aan Wigle van Herema.

Hij wordt nog vermeld in 1557 (N.L.62).

 

            - Botte Uninga van Hoytema.

 

            - Bauck Uninga van Hoytema.

 

            - Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure.

 

Otte was gehuwd (1) met waarschijnlijk Teth van Hettinga, dochter van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

Otte was gehuwd (2) met Swob Scheltesdr van Roorda, dochter van Schelte van Roorda (18142) en Jel Heresdr van Hottinga (18143).

 

Inventarisatie te Leeuwarden d.d.21-10-1621.

 

            - Wisck Uninga van Hoytema, overleden op 3 maart 1581, begraven te Heeg ,grafschrift.

Volgens grafschrift tegelijk met haar man overleden en begraven.

 

Wisck was gehuwd met Haring van Harinxma, overleden op 3 maart 1581, begraven te Heeg ,grafschrift, zoon van Douwe van Harinxma (9070) en Popck Scheltesdr van Roorda (9071).

 

Hij was kapitein in het leger.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:zijn zwager Hinne Hoytema behartigt de belangen van zijn weeskinderen.

 

            - Frouck Uninga van Hoytema.

 

Frouck was gehuwd met Sipt van Goslinga, zoon van Feye van Goslinga en Jens Tjepckesdr van Sjoorda.

 

            - Homme Uninga van Hoytema.

 

  9070 Douwe van Harinxma, overleden op 11 december 1569 *, begraven te Heeg ,grafschrift.

 

In 1549 woonden hij en zijn vrouw op Graldastate;hij was kapitein bij de infanterie.

Douwe en zijn zuster Eeck horen in 1557 bij de erven van hun oom Upcke van Burmania.

T344-668:boedelscheiding op 10-3-1571 tussen de kinderen van wijlen Douwe en Popck.

Genoemd worden dan Haring, Hartman met zijn curator Romcke Jans Hoytema, Bauck met haar man Oege Paalsz, Tjets voor zichzelf en Gerlant met haar man Hinne Hoytema

 

Douwe was gehuwd met

         

  9071 Popck Scheltesdr van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden op 7 mei 1558 *, begraven te Heeg ,grafschrift.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Gerlant Douwesdr van Harinxma, zie 4535.

 

            - Haring van Harinxma, overleden op 3 maart 1581, begraven te Heeg ,grafschrift.

 

Haring was gehuwd met Wisck Uninga van Hoytema, overleden op 3 maart 1581, begraven te Heeg ,grafschrift, dochter van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema (9068) en Ydt Ottesdr van Galama (9069).

 

- Bauck Douwesdr van Harinxma, overleden na 1583.

            

Bauck was gehuwd met 1) Oege Paalsz.

 

In 1571 is zij de vrouw van Oege Paalsz.

 

Bauck was gehuwd met 2) Sjuck Jelles, ook Simcke, afkomstig uit Heeg.

 

HvF 16700 d.d.21-2-1583:zij is als vrouw van Sjuck Jelles mede-erfgenaam van haar broer Hartman.

 

 

            - Hartman van Harinxma, overleden tussen 1578 en 1583.

HvF 16700 d.d.21-2-1583:als zijn erfgenamen worden genoemd zijn zusters Gerlant,Bauck en Tjets en de weeskinderen van zijn broer Haring.

 

Hartman is getrouwd in het jaar 1578 met Kinsck Fockesdr van Ropta, geboren rond 1508, overleden op 15 juli 1581, begraven te Weidum ,grafschrift, dochter van Focke Sybrens van Ropta en Graets van Eysinga.

 

T130-24,inv.6:stukken uit 1551 betreffende het oprichten van een weeshuis in Westernijkerk door Kinsck Ropta en Sjoerd Andla.

Kinsck Ropta te Weidum genoemd bij zaken voor het Hof van Friesland als echtgenote van Taecke Hermana,later als weduwe van hem:

HvF 16691-98 (1555), HvF 16693-3,317,501 (1565/1568), HvF 16696-226,262 (1576), HvF 16697-70 (1577) en HvF 16700-20,140,208 (1582,1583).

 

T347-679:als weduwe Hermana schenkt zij op 10-12-1565 al haar goederen aan de kinderen van Christiaan van Sternsee,kleinkinderen van haar broer Werp.

HvF T130-24,inv.88 en T345-270:testament Kinsck Ropta (1575).

Bij haar derde huwelijk in 1578 was zij 70 jaar (SFA)

 

Kinsck was weduwe van Sjoerd van Andla, overleden op 6 mei 1541 *, zoon van Rienck van Andla en Jetscke Sjoerds van Grovestins.

Kinsck is eerder getrouwd te Weidum met Taecke van Hermana, overleden te Weidum op 13 juli 1565 *, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Hobbe van Hermana en Wick Hesselsdr van Feytsma.

 

            - Tjets Douwesdr van Harinxma, overleden in 1613 of 1614.

 

Tjets was gehuwd (1) met Juw van Heringa, zoon van Haring van Heringa en His van Hania.

 

Tjets was gehuwd (2) met Oene van Oenema, overleden 1583/1584, voor 14-6-1584, zoon van Ulcke Douma van Oenema en Auck van Harinxma.

 

Vermoedelijk is hij als luitenant overleden op 12-4-1583 en begraven te Wommels (grafschrift aldaar).

HvF 16700 d.d.21-2-1583:Oene van Oenema namens zijn vrouw Tjets tegen haar zusters Gerlant en Bauck en haar zwager Hinne over de erfenis van haar broer Hartman.

Tjets doet als weduwe van Oene Ulckes belijdenis te Sneek op 14-6-1584 (zie lidmatenboek Sneek, DTB 673).

 

Tjets is getrouwd op 2 augustus 1584 (3) met Dirck Lieuwes Gravers, afkomstig uit Kollum, overleden na 1604.

 

 

-

 

  9764 Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda, overleden te Roordahuizum na 1577 ,ws.1578.

 

Boer te Roordahuizum (in 1543 op Tjerksma-zate,BB 116b).

HEN 37-56 d.d.1545:Jorrit Bockes te Roordahuizum verkoopt land te Bayum.

HvF 16691-210d.d.1558: Jorrit Bockes Wiarda als volmacht voor Friens,Warga enz.

In 1561 werd zijn naam vermeld op de drinkhoorn van de kerk te Roordahuizum.

Hij was gedeputeerde van de Staten van Friesland in 1574 en sloot als zodanig in 1577 een overeenkomst met de Spanjaarden (Schotanus).

Zie ook BAA 4 d.d.1561.

Jorrit was gehuwd met (1) Fedt Haringhsdr van Rinia, overleden te Roordahuizum op 24 juli 1542

Uit dat huwelijk 2 zoons Bocke Jorrits van Wiarda, overleden 1576 en Haring Jorrits van Wiarda, overleden 1572.

 

Jorrit  was gehuwd met (2)

 

9765 Catharina Hettesdr van Jelgersma

 

Zij was weduwe van Pybe van Geeckinga

Catharina en haar beide mannen worden genoemd in de Genealogia Ayttana, zie daarvoor GJB 2011-219,220

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Pybe Jorrits van Wiarda, geboren te Roordahuizum ,op Tjerksma-zate,, zie 4882.

 

            

            -Wyts Jorritsdr van Wiarda,  overleden na 1610.

            

Wyts is getrouwd  omstreeks 1562 (1) met Floris van Abbema, overleden 19 jan 1576, begraven Roordahuizum, grafschrift

 

Floris woonde met zijn vrouw te Roordahuizum.

Wyts en Floris kopen op 7-3-1572 een half huis te Sneek (GJB 2011-220).

Recesboek IDA d.d. 23-8-1576 en 28-6-1578: Wyts Wyaerda als weduwe van Floris Abbema.

IDA d.d.28-6-1579: Sipcke Abbema,in zijn 16e jaar, Wytske Wyarda wegens Saecke Abbema, in zijn 14e jaar, haar zoon, en wegens Rinck Abbema, haar dochter, in het 12e jaar, alle bij Floris Abbema getogen.

Haar broer Pybe Jorrits Wyarda en haar neef Bocke Doytzes Wyarda worden geauthoriseerd als curatoren,maar het bewind zal Wyts zelf uitoefenen.

 

Wyts is getrouwd 1579 (2)  met Alef Sakes van Aylva, overleden v 4 okt 1588, zoon van Saecke Sytses Idsinga en Anna van Aylva.

 

.

Hij noemde zich  Aylva naar de naam van zijn moeder

HvF 16693-33 d.d.26-10-1565: Cunera Dircks van Leeuwarden contra Alef Aylva van Sneek.

Recesboek IDA d.d.8-3-1575:Aeloff Aeleva de jonge te Roordahuizum.

HvF 16698-82 d.d. 11-7-1579: Ynthie Upckeszn te Marssum contra Alef van Aluwa te Roordahuizum.

HvF 16698-103 d.d. 20-7-1579: Alle Alleszn contra Aleff van Aluwa de jonge te Roordahuizum.

HvF 16698-112 d.d.5-9-1579: Inthie Upckes te Marssum en Douwe Corneliszn te Kimswert contra jonge Aleph van Aluwa te Roordahuizum.

GO 1580/1581:Alef Sakes te Roordahuizum tekent voor de opkomsten.

Alef Sakes als stiefvader van de kinderen van Wyts bij Floris Abbema (HvF 16702-8,201 d.d.23-3-1586 en 19-7-1587).

 

 

HvF 16703-93,193 d.d.4-10-1588 en 1589: Wyts bij erfgenamen Rheen als weduwe van Alef Sakes en als tutrix voor haar kinderen.

HvF 16704 d.d.6-5-1591: zij woont nu na het overlijden van Alef Sakes met diens kinderen te Sneek.

 

SNE 143 d.d.28-2-1603: Wyts als tutrix voor haar dochters Bauck,ongeveer 20 jaar en Ancke,ongeveer 17 jaar,kinderen van haar overleden man Alef van Aylva.

HvF 16706 en HvF 16707 d.d.1604/1606: haar man Alef Sakes is overleden en haar oudste  dochter Fedt uit het huwelijk met Alef ook; Fedt,geboren omstreeks 1580, was  getrouwd en was voor een derde deel erfgenaam van Alef Sakes; er wordt doorMr.Harmen Jans te Sneek en andere  erfgenamen geprocedeerd tegen Wyts en haar dochters Bauck en Anck,en het kind door Fedt nagelaten, allen te Sneek.

HvF 16709: op 9-7-1610 procedeert Mr.Harmen Jans te Sneek tegen Wyts Wiarda,weduwe van Alef Sakes.

 

 

 

  9766 Hylcke Bauckes van Broersma, overleden te Smallebrugge op 20 juni 1569.

 

Hylcke was gehuwd met

         

  9767 N.N., (Sjouck Syboltsdr van Haersma ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tryncke Hylckesdr van Broersma, zie 4883.

 

- Rienck Hylckesdr Broersma, overleden op 12 mei 1601, begraven te Oosterwierum, grafschrift.

Rienck was gehuwd met Dirck Gerrits Vogel sangh,  overleden op 6 januari 1591, begraven te Oosterwierum, grafschrift.

 

  9858 (?) Dirck Willems, geboren rond 1521, overleden te Rauwerd voor 15 december 1595.

Boer op "de Blink"onder Rauwerd.Genoemd o.a.1580(G.O.)

Dirck was later gehuwd met Namme Pytersdr.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - Anna Dircksdr, zie 4929.

 

10000 Eelcke Jetsesz Adama, overleden Leeuwarden voor 1590

 

HCL dekreetboek –215 d.d.1590: Riordt Jetzez te Oosterlittens als oom en voogd van de jongste wezen van mr. Eelcke Jetzez Adama, zoon van His Riortsdr, weduwe Jetze Doeckesz (lees: Doeckles).

HCL groot consentboek-29v d.d.5-6-1594: Riordt Jetzes als curator over de jongste weeskinderen van mr.Eelcke Adema, verkoopt een huis in de kleine St.Jacobsstraat voor 270 goudguldens.

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Rienk Eelkes, zie 5000.

 

10004 Govert N..

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

            - Marcellus Goverts, geboren te Leeuwarden rond 1580, gedoopt aldaar op 27 februari 1605 ,volwassendoop, overleden aldaar op 9 december 1660, begraven aldaar.

Marcellus Goverts is in 1640 eigenaar Bergum stem 50;gezworene van Leeuwarden 1648/1650;bouwmeester 1651/1653;gezworene 1654/1657.

Voogd van het Old Burgerweeshuis 1650/1658.Hij stichtte 1658 met zijn vrouw een gasthuis voor doopsgezinde vrouwen,het Marcelis Goverts gasthuis.

Voor zijn testament zie EEE 2-544 d.d.1661.

Hij werd op 9(?)-12-1660 "met de wezen" begraven op het Oldehoofsterkerkhof (GJB 1966-89).

Marcellus is getrouwd te Leeuwarden op 22 juni 1606 met Maaike Marcus van Hasselt, geboren te Groningen, overleden te Leeuwarden, begraven aldaar op 9 maart 1664.

Begraven "met de wezen" te Leeuwarden (GJB 1966-90).

 

            - Pieter Goverts, zie 5002.

 

10752 Watze Piers, geboren rond 1490, overleden te Welsrijp op 25 december 1542.

 

Boer te Welsrijp.

Hij was eerst getrouwd met een onbekende vrouw en hertrouwde met Wick Reinsdr,die kort voor 17-5-1563 is overleden te Welsrijp.Bij haar dood was ze de vrouw van Jetze Pieckes.

Zie verder voor hem en zijn 6 kinderen uit 1e huwelijk en zijn 6 kinderen uit 2e huwelijk GJB 1989-51 door P.Nieuwland.

 

Watze was gehuwd met

         

10753 Wick Reinsdr, overleden te Welsrijp in het jaar 1563.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tyalling Watzes, geboren rond 1535, zie 5376.

 

            - Rein Watzes.

 

            - Hinke Watzesdr.

 

            - Botke Watzesdr.

 

            - Foekel Watzesdr.

 

            - Pyb Watzesdr.

 

10754 Jarich Martens, overleden in 1561/1562

 

Boer op Groot Lopens te Kubaard(1529,1554,1560).

Jarich Martens genoemd in HEN 36 d.d.3-2-1529 (met broer Douwe Martens), in HEN 36 d.d. 23-4-1533 , d.d. 9-3-1534, d.d.11-2-1534 en d.d.21-2-1543.

Jarich Martens en zijn vrouw Syts Abbedr genoemd in HEN 37 d.d.12-12-1543, d.d.9-7-1548 en d.d.30-9-1549.

Jarich Martens ook genoemd in HvF 16688-268,302 d.d.19-9-1536, in HvF 16689-317 d.d.17-6-1544, in HvF 16690-89,183 d.d. 7-10-1550 en 3-10-1551 en HvF 16691-13 d.d.1554

HEN 38 d.d.28-4-1557: Jarich Marten zn en Sijts Abbedr echteluijden tot Lopens, hebben op een jaer wedercoop vrije Merten Piers zn ende Aeff Claesdr echteluijden drie gouden guldens iaerlicxe vrije renten op ende vuijt hoer landen in den sate toe Lopens vs.daer sij op wonen vijftich gouden guldens luijt den quitantie van date de 4-5-1556

1561: Jarich Martens en Syts Abbedr verkopen een rente uit Groot Lopens (Boerderijenboek Hennaarderadeel).

1562: Syts Abbedr is weduwe van Jarich Martens (Boerderijenboek).

Zie voor hem en zijn kinderen GJB 2003-154.

 

 

Jarich was gehuwd met

         

10755 Syts Abbedr., overleden na 1562

 

Uit dit huwelijk:

 

Bijzonderheden over de kinderen uit het onderzoek door Sjoerd de Boer met gebruikmaking van het Boederijenboek van D.J. van der Meer.

 

- Abbe Jarichs, zie GJB 2003-154.

 

            - Rieme Jarichsdr, zie 5377.

 

Zie voor haar GJB 2003-158.

 

- Marten Jarichs

 

HvF 16701-93 d.d.1585: Marten Jarichs te Leeuwarden namens Ymck,Egge,Rieme, Syurdt, Anna en Lisck Jarichs.

 

- Ymck Jarichsdr

 

Ymck trouwde met Claes Wopckes

 

- Egge Jarichs, zie GJB 2003-158.

 

In 1569 is Egge Jarichs voogd over de weeskinderen van zijn broer Mintse  (Boerderijenboek).

In 1579 verkoopt Egge Jarichs 5 pdm land over hoog en laag in de sate Lopens waar Ryurdt Saeckles op woont (Boerderijenboek).

 

- N. Jarichsdr, zie GJB 2003-159.

         

Zij was getrouwd met Syuerdt N. en was al overleden in 1585.

Syurdt wordt vermeld te Franeker als hij in 1598 land verkoopt Ryurdt Saeckles en Ymck Mintsedr.(Boerderijenboek).

         

- - Anna Jarichsdr

            

Anna trouwde met Claes Pieters van Burgwerd.

 

- Lisck Jarichsdr

 

Lisck trouwde met Anscke Feddrix van Franeker en verkoopt in 1600 als weduwe land aan Ryurdt Saeckles en Ymck Mintsedr (Boerderijenboek).

         

- Mintse Jarichs,  overleden in/voor 1569, zie GJB 2003-155.

         

Hij volgt zijn  moeder op als boer op Groot Lopens onder Kubaard.

1569: Tzalinck Watzes en Epe Heres als mombers van de weeskinderen van Mintze Jarichs verhuren een sate tot Groot Lopens aan Gerryt Harmenzn (Boerderijenboek).

Zijn dochter Imck Mintses trouwde in/voor 1569 met Ryuerdt Saeckles.

1569: Ymck Mintsedr, de vrouw van Ryurdt Saeckles, procedeert met His Jarichdr, weduwe Harinck Hanye te Coyfen onder Oosterend, over land dat His in Lopenser sate bezit (Boerderijenboek).

1569: Egge Jarichs is voogd over de weeskinderen van wijlen Mintse Jarichs, dochter Ymck is dan al getrouwd. 

Ymck Mintsedr en haar man Ryurdt Saeckles zijn na het overlijden van Mintse boer en boerin op Groot Lopens te Kubaard (zie GJB 2003-134 en 157).

1586: Ymck Mintsedr vrouw van Ryurdt Saeckles is familie van Rieme Jarichs, vrouw van Tzaling Watzes te Welsrijp (Boerderijen boek).

1589: Ryurdt Saeckles weigert voormomber te worden over de weeskinderen van His Jarichdr, weduwe van Haringh Syurdt Hania (Boerderijenboek).

1598: Ryurd en Ymck kopen land van Syurdt Jarichs te Franeker (zie boven).

1600: Ryurd en Ymck kopen land van Lisck Jarichs weduwe Anske Feddricx te Franeker (zie boven).

Ymck overlijdt 1605/1606, vermoedelijk kinderloos, haar man Ryurdt en haar tante Rieme Jarichs erven (er is een proces tussen beide partijen)

Ryurdt overlijdt voor 1615, want dan procederen zijn broers en zuster als zijn erfgenamen.

            

 

- His Jarichsdr ,overleden na 1589

 

In 1589 als weduwe (zie boven).

His trouwde met Harinck Syurdts Hanye, boer op Coyfen onder Oosterend, overleden voor 1589.

Bij HvF 16701-93 d.d.1585 wordt His niet genoemd.

               

 

         

10756 Sipcke Thomas, overleden Stiens in/voor 1566.

 

RvA 1540 LWL: Sipcke Thomas gebruikt 14 pm land te Stiens van de 40 pm aangebracht in 1511 door zijn vader Thomas Jacobs.

Hij gebruikt verder nog 6 pm land te Stiens.

In 1552 bij de weerbare mannen van Stiens.

LWL 74-11 d.d.5-11-1566:inv.sterfhuis Sipcke Thomas; deling/scheiding tussen weduwe Habel Tyommes en de kinderen wegens hertrouwen.

 

Sipcke was gehuwd met

10757 Habel Tjommesdr., dochter van  Tjomme N. en Lolck Douwes (via Joop Woudstra)

LWL  -257 d.d.18-7-1620: inv.sterfhuis Habel Tjommesdr

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Tjalling Sipkes, zie 5378.

 

10778 Pieter Jeltes, overleden voor 1615.

Koopman te Kollum;ook aanvoerder van het "Pieter Jeltes volk",de liberale stroming onder de doopsgezinden,die in 1599 officieel werd verboden.Zie ook Encyclopedie van Friesland blz.524.

Op 2-9-1604 sterft een Pieter Jeltes,begraven te Burum,volgens grafschrift.

 

Pieter was gehuwd met

10779 Reinu Lammertsdr, overleden voor 1615.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Lysbeth Pietersdr, zie 5389.

 

10916 Mintze Buwes Buma, overleden te Beetgum tussen 1578 en 1583.

Hij woonde op Bumastate,Dijksterhuizen,onder Beetgum.

In 1560 bij een zaak tegen zijn zwager Tjepke Yghes van Siccama voor het Hof van Friesland tot enige erfgenaam verklaard van zijn overleden vrouw Jets.

In 1564 wordt hij mede-curator over de kinderen van Hessel Aysma en zijn zuster Wybrich Buma.

Hij testeerde in 1569.

PI 1578:Mintze Buma aangeslagen te Beetgum.

In 1598 blijken de jongste kinderen Wybren,Watze,Jets en Gysbert als curatoren te hebben:Hoyte Hessels Aysma van Dijsterhuizen en Frans Unia van Stiens.

 

Mintze was weduwnaar van Jets van Siccama, overleden voor 1560, dochter van Yge Piers van Siccama en Syts Tjepckesdr van Marshorne.

 

Mintze is getrouwd rond 1560 (2) met zijn halfoomzegster

10917 Tieth Gysbertsdr Ysera.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Gerrit Mintzes Buma, geboren voor 1563, overleden na 1632.

 

            - Jets Mintzes Buma, geboren na 1563.

Jets was gehuwd met Douwe Scheltes.

 

            - Gysbert Mintzes Buma, geboren na 1563, overleden na 1602.

Hij wordt met zijn vrouw genoemd te Minnertsga op 4-10-1602.

Gysbert was gehuwd met Wytske Wybesdr van Scheltinga, overleden na 1603, dochter van Wybe Taeckes van Scheltinga en Auck Juckesdr van Roersma (Sideriusboek)

 

            - Watze Mintzes Buma, geboren in het jaar 1575, overleden op 1 juli 1630, begraven te Beetgum.

Hij woonde op Bumastate te Beetgum en wordt aldaar genoemd in 1604 en 1606 in  MEN 47-106 en MEN 49-134.

In 1610 lid van de staten voor Westergo.In 1620 volmacht voor Menaldumadeel.Zie ook GJB 1975-11.

Zijn vrouw testeerde te Beetgum in 1660 (EEE 3-380).

Watze was gehuwd met Antje Meynerts van Mellinga, geboren in het jaar 1580, overleden op 3 november 1667, begraven te Holwerd.

In 1640 eigenares van Bumastate.

Zij testeerde in 1654 te Stiens (DDD1-379).

Zie GJB 1965-36 en GJB 1975-11.

 

            - Wybren Mintzes Buma, geboren rond 1578, zie 5458.

 

 

 

 

11152 (?) Steven Claesz, overleden na 9 maart 1601.

 

Boer te Sint Jacobiparochie(1557,1578).

 

Steven was weduwnaar van N.N.. Steven is later getrouwd voor 1575 met Neeltje Arjensdr Scheijff, overleden na 21 september 1607.

 

Steven is getrouwd voor 1554 (2) met

         

11153 (?) Jannichie Lourensdr Coster.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Lourens Stevens, geboren te Sint Jacobiparochie rond 1554, overleden tussen 1620 en 1623, begraven te Sint Annaparochie.

 

            - Jacob Stevens, geboren te Sint Jacobiparochie rond 1556, zie 5576.

 

            - Tryn Stevensdr, geboren te Sint Jacobiparochie rond 1565, overleden voor 21 september 1607.

 

11154 (?) Adriaen Heymansz Scheijff.

 

Pachter van kavel 16 te Sint Annaparochie(1545-1570).In 1570 ook te Vrouwenparochie.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - Corsie Arriensdr Scheijff, zie 5577.

 

11156 (?) Boyen Cornelisz.

 

Boer te Vrouwenparochie(1557-1570).

 

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 

            - Dirck Boyensz, zie 5578.

 

11160 Joris Ariens, overleden Sint Jacobiparochie 3 oktober 1596,  grafschrift.

 

Hij was boer onder Sint Jacobiparochie.

Joris Aris en Reyner Aerts pachten 1566/1567 en 1574/1575 grotendeels dezelfde percelen als Aert van Gelre in 1536/1537 en 1554/1555.

Reyner zal zijn zwager zijn en Reyner en Martien kinderen van Aert van Gelre.

 

Joris was gehuwd met

 

11161 Maritien Aerts, geboren 1527,  overleden Sint Jacobiparochie in 1606, oud 79 jaar, grafschrift

 

Het grafschrift geeft als naam Martien Aerriens, maar dat is fout.

HvF 16708-60 d.d.23-6-1709: proces contra erfgenamen van Joris Adriaans en Martien Aerts, in leven echtelieden.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Arien Joris,  zie 5580

 

 

11162 Jan Walings, overleden Sint Jacobiparochie 1578/1582

 

Hij was boer te Sint Jacobiparochie.

Zie voor hem en zijn 6 kinderen GJB 2009-227.

 

Jan was gehuwd met

 

11163 Mate Damusdr,  overleden na 1582.

 

Uit dit huwelijk:

 

-  Aeff Jansdr,  zie 5581

 

 

11536 Sytse Piers, overleden te Grouw voor 1552.

 

Boer te Grouw

Hij koopt 1542/1543 de helft van Wiglama-sate te Grouw.

Zie voor hem en zijn vrouw het Frysk kertiersteateboek  blz.337,onder 1916 en 1917.

Kwam Sytse Piers uit Grouw of is Sytse Piers misschien een zoon van Pier Foeckes en Syts Sytsedr ? ,echtpaar genoemd te Wirdum in GJB 2011-184.

Pier Foeckesoon als meyer te Wirdum, Aenbrengh 1540 blz.113).

Jelle de Jong geeft als ondersteuning van deze theorie het volgende argument (zie Frysk kertiersteateboek blz.337 en 338) :

In 1543 heeft Ulbet Lieuwes te Wirdum als naastliggers Peer Foeckesoon en Ydtz Gerritssoon (de vader van Anna), dus waren Sytse en Anna misschien buurkinderen.

 

 

Sytse was gehuwd met

         

11537 Anna Idsdr, overleden te Grouw in het jaar 1588, begraven aldaar ,grafschrift, Walle 2153.

 

Boerin te Grouw,in 1552 als weduwe (monstercedel).

Zie voor haar en haar man ook Frysk kertiersteateboek 1996,blz.311 onder 1680/1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ids Sytses Wiglama, geboren voor 1552, overleden te Grouw op 31 december 1619, begraven aldaar ,grafschrift.

 

Boer op Wiglema,stem 29,te Grouw.

Ids Sytses verkoopt in december 1596 samen met zijn zwager Gerben Diurres land onder Wirdum t.b.v. de wezenkinderen van Gosse Sytses,broer van Ids (LWL-170-1v).

Hij koopt in 1616 samen met zijn vrouw land te Grouw van Gerben Diurres te Leeuwarden.

Volgens grafschrift begraven in het graf van zijn moeder, Walle 2153.

 

Ids was gehuwd met Jets Diurredr, overleden na 1616 ,ws.te Grouw, dochter van Diurre Janckes (11538) en Tjets Gerbens (11539).

 

            - Gosse Sytses, geboren voor 1552, zie 5768.

 

            - Pier Sytses, geboren voor 1552, overleden voor 1596.

 

In 1578 boer te Grouw (P.I.).

 

Pier was gehuwd met Hylck Ndr.

 

- Pier (2) Sytses

 

- Syts Sytses

 

11538 Diurre Janckes

 

Diurre was gehuwd met

         

11539 Tjets Gerbens

 

Uit dit huwelijk:

 

- Jancke Diurres

 

            - Jel Diurredr., zie 5769.

 

            - Jets Diurredr, overleden na 1616 ,ws.te Grouw.

 

Jets was gehuwd met Ids Sytses Wiglama, geboren rond 1550, overleden te Grouw op 31 december 1619, begraven aldaar ,grafschrift, zoon van Sytse Piers (11536) en Anna Idsdr (11537).

 

            - Gerben Diurres, overleden na 1617 ,ws.te Grouw.

 

1591: Gerbrant Diorresz, geboren te Friens, wordt burger van Leeuwarden.

In 1596 burger te Leeuwarden (LWL 170-1v).

In 1598 voogd over Diurre, zoon van zijn overleden zuster Jel en overleden zwager Gosse.

In 1616 verkoopt hij land,gelegen bij Grouw, aan zijn zuster Jets en zwager Ids.

Gerben woont in 1617 te Grouw.

 

12174 Epe Hanses Stapert, geboren te Wommels rond 1513, overleden tussen 12 december 1574 en 27 april 1575.

 

Eigenerfde Wommels op state Stapert (1546).

Op 4-5-1555 door keizer Karel V in de rijksadelstand verheven.

Dorprechter te Wommels (1558);mederechter van Hennaarderadeel (1565);volmacht ten landdage (1574);hij noemde zich Epo Vomelius.

Hij hertrouwde een weduwe Bauck N.,die na hem maar voor 1605 is overleden.

Zie GJB 1955-23 en GJB 1957-50.

 

Epe is getrouwd rond 1535 met

         

12175 Sybrich Marck Siercksdr, geboren rond 1505, overleden voor 1555.

 

Zij was eerder getrouwd met Louw Sytses (Cappenburg), overleden voor1535.

Uit dat huwelijk dochter Imck en zoon Murk.

Zie verder ook kw 8451.

 

Uit dit huwelijk:

 

1     Hylck Epesdr Stapert, zie 6087.

 

2     Laurentius Vomelis Stapert, geboren rond 1536 Wommels, overleden rond 1604 in Spiers.

 

Student te Heidelberg in 1565, doctor in beide rechten en advocaat bij het rijkskamergerecht te Spiers.

Procureur bij het keizerlijk hof van Karel V.

Hij testeerde op 12-5-1579.

 

Laurentius was getrouwd met  Eva Winckelmann.

 

 

               

12596 Romme Taeckez

 

In 1578 te Giekerk (P.I.)

 

12598 =6544 (Ritske Wygers)

         

12599 =6545 (Frouck Ndr)

 

13094 Sye van Itsma.

 

In 1511 eigenaar van land te Drogeham en Kooten.

 

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 

            - Geb Sijesdr van Itsma, zie 6547.

 

13252 Aelthie Itsma, overleden na 1552.

 

In 1511,1543 en 1552 vermeld en wonend in Harkema

Zie GJB 1978-85 onder kw.32656 en GJB 1988-59 onder kw.30516.

 

13254 Folcke Bottes Grottinga, overleden Surhuizum voor 22 feb 1572

 

Zie GJB 1978-85 onder kw32658 en GJB 1988-59 onder kw.30518

 

13255 Auck N., overleden na 1572

 

 

13312 Gjelt Aedges Alg(e)ra, overleden na 1511.

 

Pax-61 d.d.25-11-1491:Ghield Aelgera en Jels Halbazoen (zijn zwager ?) vragen als huislieden in Tietjerksteradeel aansluiting bij het verbond van Dokkum met Groningen d.d.17-9-1491.Hun namen worden vermeld bij de ondertekening (register Feith 1491-14,Groninger Archieven).

Bij RvA 1511 boer te Suawoude/Tietjerk en Garijp (I-225,227,241).

De Edze Gielts die bij RvA 1511 (I-237/14) wordt genoemd als boer te Suameer kan zijn vader zijn,maar zou ook zijn zoon kunnen zijn.

 

Gjelt was gehuwd met

         

13313 Fedt Ndr, overleden voor 1540.

 

Als Fedt vermeld in  HvF 16689-158 d.d.16-11-1540 en in GJB 2002-91 onder 59009.

Mischien heette haar vader Halbe.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Aedge Gjelts Alg(e)ra, overleden tussen 1536 en 1538.

 

Bij RvA 1511 genoemd als Edze Gielts en boer te Suameer ?

HvF 16688-78 d.d.16-11-1534:Oouwe Gerroltsma contra Aedge en Halbe Gialte Algara.

Zie voor de andere zaken voor het Hof van Friesland bij zijn broer Halbe.

 

            - Halbe Gjelts Alg(e)ra, zie 6656.

 

13316 Pieter Simons, overleden te Leeuwarden rond 1558.

 

Pieter Symons (de Oude) woonde in 1511 te Leeuwarden op de Tuinen (R.v.A.1511),evenals zijn broer Pieter Symons (de Jonge),die de stamvader is van de familie Uilenburg te Leeuwarden.

Ook in 1531 woonden de broers naast elkaar op de Tuinen (Fontes Leovardienses).

Bij RvA 1540 genoemd als huurder van land op het Nieuwland onder Leeuwarden.

In 1557 pleit hij voor het opheffen van de voogdij over zijn kleindochter Tryn.

Zie jaarboek CBG 1982-51 e.v. en GJB 1971-74 e.v.                       

Pieter was weduwnaar van N.N..

 

Pieter is getrouwd voor 1520 ,ws.te Leeuwarden (2) met

         

13317 Dieuw Claes Pietersdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Rommert Pieters, zie 6658.

 

            - Bauck Pieters.

Bauck was gehuwd met Henne Piers.

 

            - Aeff Pieters.

 

            - Dieuw Pieters.

 

14080 Pieter Jacobs, overleden te Westergeest voor juli 1619.

 

Pieter was gehuwd met

         

14081 Taets Luppesdr, overleden te Westergeest voor juli 1619.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Luppe Pieters, zie 7040.

 

14084  Johannes Hylckes, overleden voor 1621

         

Johannes woonde te Veenwouden.

Zie TIE 32-14,

TIE 85-110 d.d. 17-5-1614: Hylcke Binnes leent van Johannes Hylckes en Jesel Hayes echtpaar te Veenwouden.

Zie ook TIE 85-124 en TIE 87-10

 

Johannes was gehuwd met

 

14085  Jesel Hayes

         

Uit dit huwelijk:

 

- Reyn Johannes,  zie 7042

 

14086 Sierck Wybes, geboren rond 1550, overleden na 1613.

 

Hij woont in 1613 aan het veen onder Dantumawoude.Zie TIE-85-124v.

 

Sierck was gehuwd met

         

14087 His Jacobsdr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Rints Siercksdr, zie 7043.

 

            - Wybe Siercks.

 

14592 Harke Iwema, overleden na 1528.

 

Grietman.

 

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 

            - Date Harkes Iwema, geboren te Niebert in het jaar 1530.

Date was gehuwd met N.N..

 

            - Drieuwes Harkes Iwema, zie 7296.

 

            - Lubbe Harkes Iwema, overleden voor 1597.

Lubbe was gehuwd met Wege Cruisinga, overleden voor 1597.

 

 

-- XV --

 

16898 Oene Sytses Jorna, geboren voor 1456, overleden te Warga in 1527 of 1528 ,kort na 3-8-1527.

 

Boer op Jornahuisterstate onder Warga.

Hij testeerde op 3-8-1527.

Zie RvA 1511 en BB 1543,maar zie vooral voor hem en zijn nageslacht GJB 1997 over Jorna door J.Nota en GJB 2006-194 voor zijn vrouwen.

Oene was weduwnaar van N.N., ,Jel Oenesdr ?.

 

Oene was gehuwd (2) met

 

16899 Ydt Sybesdr, geboren rond 1490 ?, overleden na 1548.

 

Na het overlijden van Oene hertrouwde zij met Ids Hendriks uit Suawoude.

 

Uit het huwelijk van Oene en Ydt:

 

            - N. Oenesdr Jorna, geboren rond 1510, zie 8449.

 

 

16902 Merck Syrxsen, overleden rond 1524.

 

In 1505 met zijn broers en zusters gerekend tot de edelen van Zevenwouden.

In 1514 en 1515 is hij grietman van Schoterland en Stellingwerf.

Voor meer zie GJB 1997.

 

Merck was gehuwd met

 

16903  Hilcke N.

 

Uit het huwelijk van Merck en Hilcke:

 

- Sibrich Mercks, geboren rond 1505, zie 8451

 

16908 Sybren Epes, overleden te Bozum in het jaar 1523.

 

Boer op Adema sate te Bozum.Ook kerkvoogd aldaar.

Zijn vrouw Eet hertrouwde omstreeks 1525 met Hendrick Dircks en woont met haar 2e man eerst op Rypsteraburen bij Sexbierum en in 1546 in IJlst.

Zie voor meer GJB 1979-10 het artikel over Adama door Y.Brouwers.

 

Sybren was gehuwd met

         

16909 Eet Ndr, overleden na 1546.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Epe Sybrens van Adama, zie 8454.

 

16910 Lolle Epesz, overleden voor 21 oktober 1528.

Hij woonde te Franeker.

 

Lolle was gehuwd met

16911 Rixt Ndr, overleden na 3 mei 1533.

OFO II-338 d.d.21-10-1528:Rixt,weduwe Lolle Epes,verkoopt met haar zoons Epe en Hessel aan Tjaart Popkes.

OFO II-364 d.d.3-5-1533:Rixt,weduwe van Lolle,verkoopt aan Poppe van Doyem;haar zoons Epe en Hessel ondertekenen.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jees Lollesdr, zie 8455.

 

            - Epe Lolles.

 

            - Hessel Lolles.

 

         

 

              

 

17560 Hette Piers, overleden na 1565.

Vermeld in 1543 en 1555.

Zie voor hem,zijn vrouw en kinderen GJB 1984-19.

 

Hette was gehuwd met

17561 Ath Dyesdr van Rinia.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Pier Hettes Domna, overleden voor 1585.

Hij was ongetrouwd en is vrij jong overleden.Zie GJB 1984-34.

 

            - Gerlant Hettesdr Domna, overleden na 1611.

Zij verkocht op 24-1-1597 een vierde deel van Domna aan haar broer Dye.

Zie GJB 1984-35.

Gerlant was gehuwd met Wybe Tjaerts, overleden na 1611.

Hij woonde in 1585 met zijn vrouw in Bolsward.

 

            - Hette Hettes Domna, overleden voor 1585.

Hij woonde te Wirdum en is vrij jong overleden.Zie GJB 1984-35.

 

            - Dye Hettes Domna, zie 8780

 

            - Beertke Hettesdr Domna, overleden na 1595.

Zij woonde in 1595 met haar man in Vrouwenbuurt (GJB 1984-36).

Beertke was gehuwd met Tjetse Offckes.

 

            - Hoyte Hettes Domna, overleden na 1600.

Hij woonde in 1592 te Schraard (GJB 1984-50) en in 1600 met zijn vrouw in Weidum.Zie verder GJB 1984-37.

Hoyte was gehuwd met Wopck Hettesdr Epema, overleden in het jaar 1627 ,voor 19-11-1627, dochter van Hette van Epema en Fedt van Harinxma.

Zie voor haar GJB 1984-36,37.

HvF 16702-419 d.d.1588 en HvF 16703-201 d.d.1589:Wopck Epema en Hoyte Hettes Domna te Schraard.

 

17562 Sipcke Taeckes.

 

Hij was in 1603 eigenerfde op Jorritsmasate, staten en landen te Hidaard.

Zie GJB 1984-35/36.

 

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 

-          Tjets Sipckesdr, afkomstig uit Hidaard, zie 8781

-          Wigle Sipckes

-          Swob Sipckesdr

-          Rinck Sipckesdr

 

 

18128 Tjerck Gerrits van Solckema, overleden voor 1516.

 

Tjerck was gehuwd met

18129 Frouck Broersdr van Broersma.

 

Zie het Lineageboek, GJB 1986-59 en GJB 1989-71.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Anne Tjercks van Solckema, zie 9064.

 

18130 Idzart Jouckes(?) à Douma.

 

Boer op Gralda te Grouw en in 1511 gebruiker en grotendeels eigenaar van een plaats aldaar.

Zijn vader was heerschap te Garijp en zijn moeder kwam van Graldastate te Grouw.

ZieGJB 1986-58 en GJB 1989-71,73.

 

Idzart was gehuwd met

         

18131 May Bottesdr van Oenema, afkomstig uit Snikzwaag.

 

Zie GJB 1989-75.

 

May was later gehuwd met Matthys Foppes van Unia, overleden na 1530, zoon van Foppe Matthyses van Unia en Katryn N..

 

Uit het huwelijk van Idzart en May:

 

            - Sjouck Idzartsdr van Douma, zie 9065.

 

18132 Aucke Wybrens van Waltinga.

 

In 1537 landeigenaar te Doniaga.

 

Aucke was gehuwd met

         

18133 Beintz Ndr.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Wybren Auckes van Waltinga, zie 9066.

 

18134 Aede Auckes Reynalda, overleden tussen 1542 en 1552.

 

In 1530 kerkvoogd te Tjerkgaast.

HvF 16481 d.d.15-2-1539 :Anne Tyercks (Solckema) voert een proces namens hem.

Zie voor hem ook "Het oud-Friese geslacht Reynalda" door P.Reenalda.

 

Aede was gehuwd met

         

18135 Idscke Ndr, overleden tussen 1552 en 1565.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Ida Aedesdr Reynalda, zie 9067.

 

            - Sytze Aedes van Reynalda.

 

Sytze was gehuwd met Sipck Heeresdr.

 

            - Oene Aedes van Reynalda, overleden na 1578.

 

PI 1578:hij wordt aangeslagen te Tjerkgaast.

 

Hij had bij een onbekende vrouw 2 dochters.

 

            - Anna Aedesdr van Reynalda.

 

Anna is getrouwd in het jaar 1550 met Oene Yges.

 

            - Aucke Aedes van Reynalda, overleden te Sneek in het jaar 1589.

 

Hij woonde te Langweer en was 1582-1589 grietman van Doniawerstal.

Zie ook GJB 1993-11.

 

Aucke was gehuwd met Anna Upckesdr.

 

18136 Botte Hoytes van Hoytema, geboren rond 1460 (?), overleden na 1505.

 

Hij woonde te Joure op “Oenema” (later stem 11-15 Joure), bezit van zijn vrouw.

Botte Hoytes staat in 1505 op de lijst van edelen uit Zevenwouden.

 

Botte was gehuwd met

         

18137 Tjets Ulckesdr Douma van Oenema.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Douwe Bottes Uninga van Hoytema,  overleden na 1541

               

Hij woonde op “Oenema” te Joure, bezit afkomstig van zijn moeder.

OFO II-305 d.d.28-5-1521:Douwe Hoytes genoemd als grietman van Haskerland.

Ook als zodanig genoemd in 1517,1525,1538 en 1541.

Douwe was tweemaal getrouwd.

 

            - Hoyte Bottes Uninga van Hoytema, zie 9068.

 

-  Ulcke van Hoytema, overleden na 1555.

 

Hij woonde te Joure en werd op 25-12-1549 aangesteld als grietman van Haskerland en als zodanig nog vermeld in 1556.

 

18138 Otte van Galama, overleden te Welsrijp tussen 1511 en 1514.

 

Pax-75 d.d.18-11-1492:hij sloot met anderen een verbond van Zevenwouden met Groningen.

In 1496 vertegenwoordigde hij Noordwolde en Elahuizen bij een verbond met Groningen.

Genoemd te Welsrijp bij R.v.A.1511 als ontvanger van heerschapsrenten (1284,1285,1293).

Rentmeestersrekeningen 1513/1514: Otto Ygeszoon Galema weduwe 8 fl-13st.-3 ort.

 

 

Otte is getrouwd in het jaar 1505 ,volgens charter met

         

18139 Wisck van Tietema, overleden na 1513 ,ws.te Welsrijp.

 

Zij was bij trouwen weduwe van Rycke Riencks,die behoorde tot de vetkopers in Gaasterland.

 

Uit het huwelijk van Otte en Wisck:

 

            - Ydt Ottesdr van Galama, zie 9069.

 

            - Hans van Galama, jong overleden (SFA).

 

            - Gale van Galama, afkomstig uit Noordwolde, overleden op 8 maart 1543 *, begraven te Weidum ,grafschrift (Walle 6637).

 

HvF 16481-695 d.d.14-7-1537 en HvF 16481-271 d.d.15-7-1539:Jelts,Sicke Galema weduwe te Akkrum,als eiseres tegen Gale Ottes Galema te Harich.

Recesboek HEN d.d.16-6-1553:zijn zwager Pieter van Walta is voogd over zijn zoons Hans en Otto.

 

Gale was gehuwd met Aelcke van Walta, afkomstig uit Wieuwerd, overleden op 20 december 1543 *, begraven te Weidum ,grafschrift, dochter van Douwe van Walta en Hylck van Dekema.

 

            - Rints Ottesdr van Galama, overleden in het jaar 1573, begraven te Leeuwarden.

 

Ze wordt begraven bij haar eerste man. Zie GJB 1991-132.

 

Rints was gehuwd (1) met Joost van Herema, afkomstig uit Deersum, overleden tussen 1530 en 1544, begraven te Leeuwarden, zoon van Verslick Godsfryonds en N.N..

 

Dr.Joost van Herema wordt genoemd in 1529 op Heremastate te Lions.Zie GJB 1970-59.

OFO II-347 d.d.18-1-1530:kwitantie van Dr.Joost Herema voor Lieuwe Lieuwes te Leeuwarden.

Zie ook GJB 1991-132.

 

Rints was gehuwd (2) met Tjaert van Aylva, overleden op 12 mei 1545, begraven te Witmarsum ,grafschrift, zoon van Epe Epes van Aylva en Beatrix Watzesdr van Walta.

In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum.Zie GJB 1995-151.

 

Tjaert was weduwnaar van Ulbet Ulbesdr Thema, afkomstig uit Wieuwerd, overleden op 24 maart 1532, begraven te Witmarsum ,grafschrift, dochter van Ulbe Tades Thema en Doedt van Hania.

 

            - Gerlant Ottesdr van Galama.

 

Zij zou evenals haar zuster Ydt getrouwd zijn met een Hoytema (SFA).

 

Gerlant was misschien gehuwd met Hoyte van Hoytema, zoon van Goslick van Hoytema.

 

            - Yge Ottes van Galama,  jong overleden (SFA).

 

 

18140 Haring van Harinxma, ,thoe Heeg, overleden na 1542.

 

Op 17-2-1517 worden de goederen van Harinck Harinxma te Heeg geconfisqueerd en geschonken aan Yuo Frippema (Yvo Frittema). Zie GJB 2011-207.

Als grietman van Wymbritseradeel genoemd op 15-11-1524 en ook als zodanig in 1526 en 1532.

Hij ontvangt een legaat van zijn oom Douwe van Harinxma en is bovendien diens executeur-testamentair (Douwe testeert 13-1-1516,F.T.nr 90).

Op 7-8-1542 sluit hij een akkoord over het jus patronatis van de prebende van Boornzwaag. Zie GJB 2011-207.

 

Haring was gehuwd met

18141 Bauck Riencksdr van Burmania, overleden op 7 december 1553, begraven te Edens.

 

Haar kinderen Douwe en Eeck horen in 1557 bij de erfgenamen van haar broer Upcke.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Douwe van Harinxma, ,thoe Heeg, zie 9070.

 

            - Eeck Haringsdr van Harinxma, overleden na 1557.

 

LWN Y5-371 d.d.1539:Aeck van Haringhsma (HCL).

In 1557 evenals haar broer Douwe mede-erfgenaam van hun oom Dr.Upcke van Burmania.

 

Eeck was gehuwd met Jan Romckes van Hoytema, overleden na 1543, zoon van Romcke Hoytes van Hoytema en N. van Broersma.

 

HvF 16481-389 d.d.14-3-1536: gemeen conventualen van Groenendijk (klooster bij Sneek) contra Jan Romckes.

Jan Romckes is in 1543 kerkvoogd te Sneek             

               

 

18142 Schelte van Roorda, overleden voor 1550 ,21-6-1543 ?.

 

Schelte woonde te Tzummarum en Berlikum.

Bij RvA 1511 wordt Schelte als heerschap vermeld te Berlikum (1715,1721,1722,1743) en te Dronrijp (1896) en te Huins (2358).

 

In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Schelto Roerda (lijst Thabor) en als Schelto Roorda (lijst Winsemius).

Register Zwanejachten 1529: Hero Roerda doet aangifte namens zijn oom Schelte Roorda betreffende “Ghietenserstate”  te Kubaard (stem 21).

HvF 16480-403 d.d.14-7-1529:Schelte en zijn broer Sybrant als aangeklaagden.

In 1550 erfden 5 van zijn kinderen van zijn broer Sybrant.

Volgens het "Dootboeck" overlijdt een Schelte van Roorda op 21-6-1543 en wordt begraven te Berlikum.

HvF 16480-403 d.d.14-7-1529:Schelte en zijn broer Sybrant als aangeklaagden.

 

Schelte was gehuwd met

         

18143 Jel Heresdr van Hottinga, overleden na 1536 ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Popck Scheltesdr van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, zie 9071.

 

            - Christoffel van Roorda, afkomstig uit Tzummarum, overleden na 1549.

 

Christoffel was gehuwd (1) met Rints Winnema.

 

Christoffel was gehuwd (2) met Teth Goslicksdr van Juwinga, overleden in het jaar 1549 ,na 13-1-1549, dochter van Goslick van Juwinga, ,ook Jongema en Ydt Sytzesdr van Harinxma.

Zij testeerde als Teth Jongema op 13-1-1549 (F.T.202 en T323-25).Volgens dit testament heeft zij dan 2 kinderen, niet met namen genoemd.

 

            - Schelte van Roorda.

 

Schelte als echtgenoot van Jel (GJB 1998-140).

 

Schelte was gehuwd met Jel van Botnia, overleden op 23 januari 1616 *, begraven te Leeuwarden,Jacobijnerkerk, op 29 januari 1616, dochter van Syds van Botnia en Bauck van Camstra.

 

HvF 16698-120 d.d.1579:Jel Botnia ,getrouwd met Schelte Roorda, maar weduwe van Sjoerd Beyma.

Zie ook GJB 1998-140.

 

Jel was weduwe van Sjoerd Lieuwes van Beyma, overleden in het jaar 1568, zoon van Lieuwe Sjoerds van Beyma en Taeck van Mockema.

Jel was weduwe van Pier van Goslinga, zoon van Sipt van Goslinga en Perck van Sjaerda.

 

            - Swob Scheltesdr van Roorda.

 

Swob was gehuwd met Otte Uninga van Hoytema, afkomstig uit Joure, zoon van Hoyte Bottes Uninga van Hoytema (9068) en Ydt Ottesdr van Galama (9069).

Otte was weduwnaar van Teth van Hettinga, dochter van Epe van Hettinga en Wypck Simonsdr van Hoytema.

 

            - Johan van Roorda.

Hij is jong overleden.

 

19528 Bocke Doytzes van Wiarda, overleden te Roordahuizum in 1541 of 1542.

 

Boer te Grouw en Roordahuizum;daar genoemd bij RvA 1511,in 1531,1540,1541.

Zie ook HvF 16687-662 d.d.1533 en HvF 16688-154 d.d.1535.

Bij RvA 1540 heeft hij bezit te Wirdum,dat in 1511 behoorde aan schoonvader Lieuwe Tjepma.

In 1543 te Roordahuizum is er bezit voor zijn erven (BB 114b,116a).

 

Bocke was later gehuwd met 2) Riem Lieuwesdr van Tjepma, dochter van Lieuwe Sybes van Tjepma en Eeck Wiglesdr van Hania.

Uit dat huwelijk 3 kinderen.

 

Bocke was gehuwd (1) met

         

19529 Wyts Ndr.

 

Was zij een Tjercksma ?

 

Uit dit huwelijk:

 

            - Jorrit Bockes Tjerksma van Wiarda, zie 9764.

 

19530 Hette Feddes van Jelgersma, overleden 1543/1550

 

Hij wordt met vrouw en kinderen genoemd in de Genealogia Ayttana (zie GJB 2011-218).

In 1511 is Hette Feddez gebruiker van een sate te Oosterwierum en deels eigenaar.

Tot zijn familie zal behoren Hector van Jelgersma, grietman van Achtkarspelen 1475-1490 en ook Hessel van Jelgersma, genoemd in 1505 bij de edelen van Leeuwarderadeel.

Hij heeft in 1511 ook bezit te Roordahuizum, Friens, Blessum, Leons en Jorwerd.

HvF 16687-662 d.d.1533: Hette Feddes, Sjoerd Tjepma en Bocke Doytzes.

Hette verhuurt in 1537 met zijn tweede vrouw Tjets land te Oosterwierum.

Bij BB 1543 woonde hij nog steeds te Oosterwierum.

In 1550 wordt zijn vrouw Tjets als weduwe van Hette Feddes vermeld (HvF 16690-116 d.d.15-12-1550).

Hette was gehuwd met 1) Tryn Hayesdr van Rinia, dochter van Haye Doeckes van Rinia.

Uit dat huwelijk Fedde Hettes, Tjaert Hettes van Jelgersma.

 

Hette was gehuwd met 2)

         

19531 Tjets  Lieuwesdr van Tjepma, overleden na 1550.

 

HvF 16690 –116 d.d. 15-12-1550: Katryn Hania, weduwe Fedde Hettes, voor hun kinderen contra Tjets, weduwe Hette Feddes.

 

Uit dit huwelijk:

 

- Catharina Hettesdr van Jelgersma,  zie 9765

 

            - Lieuwe van Jelgersma, overleden 1581

 

- Wigle van Jelgersma, overleden na 1562.

 

-  Sytse van Jelgersma, overleden 1575/1578.

 

 

20000 Jetze Doeckles, overleden Oosterlittens 27 januari 1575, grafschrift (Walle 5020)

         

Jetze was getrouwd met

 

20001 His Riortsdr  Adama,  overleden Oosterlittens 17 december 1590, grafschrift (Walle 5020).